D ležité bezpe nostní pokyny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D ležité bezpe nostní pokyny"

Transkript

1 D ležité bezpe nostní pokyny Varování: Z d vodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesundávejte p ední a zadní kryt. Uvnit se nenacházejí žádné sou ásti obsluhovatelné uživatelem. Servis za ízení p enechte odbornému personálu. Varování: Aby se p edešlo vzniku ohn nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte p ístroj dešti a vlhkosti. Adaptér nebo p enosný DVD p ehráva nevystavujte p sobení vody (kapající i st íkající). Nepokládejte na n j i do jeho blízkosti p edm ty obsahující tekutinu, nap. vázy. P enosný DVD p ehráva nevystavujte p ímému slune nímu zá ení a zdroj m tepla, jako jsou radiátory nebo kamna. Neblokujte v trací otvory. Otvory a pr duchy p ístroje jsou ur eny k jeho v trání. Otvory nesmí být nikdy blokovány tím, že umístíte p enosný DVD p ehráva na polštá pohovku nebo na jiný podobný povrch. Neumis ujte p enosný DVD p ehráva na nestabilní vozík, stojan, trojnožku, konzolu i st l. P ístroj m že spadnout, což m že mít za následek jeho poškození nebo zran ní osob. Na LCD panel ani jeho ráme ek nepokládejte t žké ani ostré p edm ty Používejte pouze sí ový adaptér dodávaný k tomuto p enosnému DVD p ehráva i. Použití jiného adaptéru bude mít za následek zrušení platnosti záruky. Konektor adaptéru je využíván jako odpojitelné za ízení; odpojitelné za ízení musí být snadno p ístupné. Pokud p ístroj nepoužíváte, vytáhn te sí ový kabel ze zásuvky. Likvidujte baterie zp sobem šetrným k životnímu prost edí. UPOZORN NÍ: Pokud je baterie vložena nesprávn, hrozí nebezpe í výbuchu. Používejte pouze náhradní baterie stejného nebo ekvivalentního typu. VAROVÁNÍ: Baterie (v obalu nebo již instalované) se nesm jí vystavovat nadm rnému teplu zp sobenému nap. slune ním svitem, ohn m apod. VAROVÁNÍ: Nadm rný tlak zvuku ze sluchátek nebo z reproduktor m že zp sobit ztrátu sluchu. VAROVÁNÍ: Používejte pouze p ídavná za ízení/p íslušenství ozna ená výrobcem. P enosný DVD p ehráva je napájen sí ovým adaptérem. Sí ový adaptér je používán jako odpojitelné za ízení; odpojitelné za ízení musí být snadno p ístupné. Upozorn ní: Pokud je baterie vložena nesprávn, hrozí nebezpe í výbuchu. Používejte pouze náhradní baterie stejného nebo ekvivalentního typu (lithiové baterie). Tento symbol na výrobku ozna uje, že s výrobkem nesmí být nakládánov rámci celé EU jako s domácím odpadem. Odpov dn jej recyklujte, podpo íte tak trvalé op tovné využití zdroj materiál, aby nedocházelo k poškozování životního prost edí, resp. lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpad. Použité za ízení vra te do sb rného systému nebo se obra te na obchodníka, u kterého jste výrobek zakoupili. Ti mohou p evzít toto za ízení a ekologicky jej zlikviidovat. 2

2 Bezpe nostní pokyny VAROVÁNÍ RIZIKO ÚRAZU LEEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍREJTE Varování: Tento p ehráva videodisk využívá laserový systém. Použití ovládacích prvk, nastavení i provád ní postup, které jsou jiné, než je uvedeno v tomto návodu, m že vést k vystavení se nebezpe nému ozá ení. Varování: Neotvírejte kryt, aby nedošlo p ímému vystavení se laserovému paprsku. Po otev ení je viditelné laserové zá ení. Varování: Nikdy se nedívejte p ímo do laserového paprsku. Upozorn ní: Neinstalujte tento produkt do uzav eného prostoru, jako je knihovna nebo podobný nábytek. Varování: Pokud p ístroj používají d ti, rodi e se musí ujistit, že d ti rozumí celému obsahu návodu a tomu, jak se používají baterie, aby bylo zaru eno, že je budou vždy používat správn. Varování: Pokud zjistíte, že se baterie p eh ívá, nafoukne se nebo je cítit, p esta te ji používat a obra te se na servisní st edisko, aby provedlo její vým nu. Varování: Nenabíjejte baterii na místech s nedostate ným v tráním, nap íklad na matraci, pohovce, polštá i, m kkém koberci. Varování: Neneseme odpov dnost za poškození vzniklé d sledkem nesprávného používání baterií tak, že uživatel nedodržuje varovný štítek s pokyny v prostoru pro baterie. Varování: Délka jakéhokoli USB kabelu p ipojeného do USB portu nesmí p esáhnout 250 mm. Upozorn ní na autorská práva: Zákon zakazuje bez povolení kopírovat, vysílat, po ádat p edstavení, kabelov vysílat, ve ejn p edvád t a p j ovat autorsky chrán ná díla. Tento výrobek využívá funkci ochrany autorských práv vyvinutou spole ností Macrovision. Na n kterých discích jsou nahrány signály bránící kopírování. P i nahrávání a p ehrávání obrazu z t chto disk se objeví rušení. Tento výrobek využívá technologii ochrany autorských práv, která je chrán na metodickými nároky amerických patent a jiných práv duševního vlastnictví v držení spole nosti Macrovision Corporation a dalších vlastník práv. Používání této technologie ochrany autorských práv musí být povoleno spole ností Macrovision Corporation a pokud spole nost Macrovision Corporation neposkytne jiné oprávn ní, je ur eno pouze k využití pro domácí a jiné omezené sledování. Je zakázáno za ízení rozebírat a zp tn sestavovat. SÉRIOVÉ ÍSLO: Sériové íslo naleznete na zadní stran p ístroje. Toto íslo je unikátní pro tento p ístroj a je známo pouze Vám. Poznamenejte si na toto místo požadované informace a uchovejte tuto p íru ku jako trvalý doklad o koupi. íslo modelu Sériové íslo Datum zakoupení nabíjení silný dopad p eh átí 40 C 3

3 Ozna ení ovládacích prvk Hlavní jednotka HLAVNÍ TFT OBRAZOVKA POMOCNÁ TFT OBRAZOVKA 1. SD/MS/MMC 2. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ 3. VÝSTUPNÍ KONEKTORY SLUCHÁTEK 4. VÝSTUPY OBRAZU/ZVUKU 5. VÝSTUP DIGITÁLNÍHO ZVUKU (KOAXIÁLNÍ) 6. USB 7. VÝSTUP DC 8. VSTUP DC 9-12 V 9. ENTER 10. NAHORU/DOL /DOLEVA/DOPRAVA 11. ZDROJ 12. NAHORU/DOL 13. REŽI 14. DOLEVA/DOPRAVA 15. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ 16. VÝSTUPNÍ KONEKTORY SLUCHÁTEK 17. VSTUP SV 18. VSTUP DC 19. OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI 4

4 Vložení baterií 1. Otev ete dví ka baterie 2. Vložte baterii. Hole POZNÁMKA: Baterii vyjm te b hem skladování nebo pokud DVD p ehráva delší dobu nepoužíváte. 5

5 Ozna ení ovládacích prvk Dálkové ovládání % STEP MUTE SOURCE ! DISPLAY MENU /PBC MODE " # $ % ' & VOL- VOL+ REPEAT SLOW ZOOM 1. ZDROJ DVD/KARTA/USB. 2. MUTE (Ztlumení) Vypnutí zvukového výstupu. 3. ÍSLENÁ TLA ÍTKA 0-9 Volba íslovaných položek v nabídce. 4. DISPLEJ Zobrazení asu p ehrávání a stavových informací. 5. TLA ÍTKO 10+ Pokud chcete vybrat stopu íslo 10 nebo vyšší, stiskn te nejprve 10+. Nap íklad: pokud chcete vybrat stopu íslo 12, nejprve stiskn te 10+, poté stiskn te NABÍDKA/PBC Návart do ko enové nabídky DVD (DVD). Zapnutí nebo vypnutí funkce PBC (VCD). 7. ZVUK,8, Opakovanými stisky tla ítka AUDIO b hem p ehrávání m žete p epínat mezi r znými jazyky nebo zvukovými stopami, jsou-li k dispozici. MP3 +, 8+, Opakovanými stisky tla ítka AUDIO b hem p ehrávání m žete p epínat mezi r znými zvukovými kanály (levý, pravý, mix, stereo). 8. P EHRÁT/POZASTAVIT Jedním stisknutím tla ítka PLAY/PAUSE pozastavíte p ehrávání; druhým stisknutím tla ítka PLAY/PAUSE p ehrávání op t obnovíte. 9. STOP Pokud stisknete toto tla ítko jednou, p ístroj za ne nahrávat z bodu zastavení. To je bod, ze kterého se obnoví p ehrávání, pokud op t stiskn te tla ítko PLAY ( ). Nicmén, pokud op t stisknete tla ítko STOP místo tla ítka PLAY ( ), neprovede se žádná funkce pokra ování. 10. REŽI, Nastavení parametr LCD (úprava jasu, kontrastu a sytosti). 11. HLAS+ Úprava hlasitosti. 12. P esko ení vp ed P esun na další kapitolu i stopu. 13. P esko ení vzad P esun na za átek kapitoly nebo stopy. 14. TLA ÍTKO Stisknutím TLA ÍTKA ' ' m žete p eskakovat dop edu p ti r znými rychlostmi (X2->X4->X8->X16->X32->P EHRÁT). Stisknutím tla ítka PLAY obnovíte normální p ehrávání. 6

6 Ozna ení ovládacích prvk Dálkové ovládání 15. TLA ÍTKO Stisknutím TLA ÍTKA ' ' m žete p eskakovat dop edu p ti r znými rychlostmi (X2->X4->X8->X16->X32->P EHRÁT). Stisknutím tla ítka PLAY obnovíte normální p ehrávání. 16. KROK Krokování obrazu v režimu DVD. 17. HLEDAT P echod na požadovaný asový úsek, titul nebo kapitolu v režimu DVD. 18. TITULKY Opakovanými stisky tla ítka SUBTITLE b hem p ehrávání m žete p epínat mezi r znými jazyky titulk. 19. ÚHEL,8, : Tla ítkem ANGLE m žete m nit úhel pohldeu, pokud p íslušné DVD tuto funkci podporuje. 20. TITUL Návrat do titulové nabídky DVD. 21. ENTER Potvrzení výb ru nabídky. 22. NASTAVENÍ Zobrazení nebo skrytí nabídky nastavení. 23. HLAS- Úprava hlasitosti. 24. OPAKOVÁNÍ Tla ítkem REPEAT zvolte p i p ehrávání požadovaný režim opakování.,8, : M žete vybrat opakování kapitoly, titulu nebo opakování vypnout. 8+, : M žete vybrat opakování jedné stopy, všech nebo opakování vypnout. +, MP3 : M žete vybrat opakování jedné stopy, složky nebo opakování vypnout. 25. POMALU Opakovanými stisky tla ítka SLOW p epnete na pomalé p ehrávání a m žete cyklicky volit mezi r znými rychlostmi. Rychlosti jsou 1/2,1/4,1/8,1/16 a normální rychlost. 26. PROGRAM,8, 8+, : Funkce program umož uje ukládat oblíbené stopy z disku. Stisknutím tla ítka PROGRAM se zobrazí na obrazovce NABÍDKA PROGRAM. Nyní m žete použít íslená tla ítka k p ímému zadání titul, kapitol nebo stop, poté vybrat PLAY. Normální p ehrávání obnovíte stisknutím tla ítka PROGRAM a výb rem volby programu ( clear program ) v nabídce program. Op tovným stisknutím tla ítkem PROGRAM opustíte nabídku program. 27. P IBLÍŽENÍ/ODDÁLENÍ,8, 8+, : Funkce ZOOM se používá ke zv tšení nebo ke zmenšení obrazu videa. 1. Stisknutím tla ítka ZOOM p i p ehrávání nebo p i zobrazení snímku aktivujete funkci Zoom. V pravé dolní ásti obrazu se krátce objeví tvercový ráme ek. 2. S každým stisknutím tla ítka ZOOM se TV obrazovka postupn zm ní následovn : Velikost 2X 3X 4X 1/2 1/3 1/4 normální velikost JPEG : Pomocí tla ítka ZOOM p iblížíte nebo oddálíte obraz. 1. Stiskn te tla ítko 'ZOOM'. 2. Pomocí ' ' obrázek zv tšíte atla ítkem ' ' obrázek zmenšíte. Pomocí tla ítek se m žete pohybovat po zv tšeném obraze. 7

7 Nastavení v nabídce SETUP Stránka obecného nastavení Stisknutím tla ítka SETUP vstoupáte do nabídky nastavení. Pomocí sm rových tla ítek zvolte preferovanou položku. Po dokon ení nastavení op t stiskn te tla ítko SETUP a vra te se do normálního zobarzení. Je možné zm nit násleudjící položky nabídky: GENERAL: Volba nabídky GENERAL PAGE. AUDIO: Volba nabídky AUDIO PAGE. VIDEO: Volba nabídky VIDEO PAGE. PREFERENCE: Volba nabídky PREFERENCE PAGE. PASSWORD: Volba nabídky PASSWORD PAGE. Stránka obecného nastavení - - GENERALSETUP PAGE - - TV DISPLAY WIDE ANGLE MARK ON OSD LANGUAGE ENG CLOSED CAPTIONS ON SCREEN SAVER ON ON ENGLISH OFF ON FRENCH ON OFF GERMAN OFF ITALIAN SPANISH PORTUGUESE 4:3 PANSCAN 4:3 LETTERBOX 16:9 WIDE SQUEEZE GOTO GENERAL SETUP PAGE TV DISPLAY: Volba pom ru stran p ehrávaného obrazu. 4:3 PANSCAN: Pokud vlastníte normální televizor a chcete, aby byly ob strany obrazu o zány nebo zformátovány tak, aby obraz vyplnil TV obrazovku. 4:3 LETTERBOX: Pokud vlastníte normální televizor. IV tomto p ípad se zobrazí širokoúhlý obraz s ernými pruhy v horní a dolní ásti TV obrazovky. 16:9: Širokoúhlé zobrazení. Wide Squeeze: Nastavení režimu obrazovky na 4:3. Angle Mark Zobrazuje údaj o stávajícím nastavení úhlu v pravém rohu obrazovky, pokud je tato funkce na disku k dispozici. OSD Language M žete zvolit vlastní preferované nastavení hazyka. Closed Captions Skryté titulky jsou údaje, které jsou skryty ve video signálu n kterých disk P ed tím, než vyberete tuto funkci, ujist te se prosím, že disk obsahuje skryté titulky a že tuto funkci má také váš televizor. Screen Saver Tato funkce se používá k zapnutí a vypnutí spo i e obrazovky. Stránka nastavení zvuku Stránka nastavení zvuku ---- AUDIO SETUP PAGE DOWNMINX STR DIGITAL OUTPUT RAW DOLBY DIGITAL DUAL MONO STR STR DYNAMIC L-MONO R-MONO FULL MIX-MONO --- OFF LT/RT STEREO SPDIF/OFF SPDIF/RAW SPDIF/PCM GO TO AUDIO SETUP PAGE 8

8 Nastavení v nabídce SETUP Stránka nastavení zvuku Downmix Tato možnost vám umož uje nastavit stereofonní analogový výstup vašeho DVD p ehráva e. LT/RT: Tuto volbu vyberte, pokud je váš DVD p ehráva p ipojen k dekodéru Dolby Pro Logic. Stereo: Tuto volbu vyberte, pokud výstup dodává zvuk pouze ze dvou p edních reproduktor. Digital Output Tato funkce se používá k volb výstupu SPDIF: SPDIF OFF, SPDIF/RAW, SPDIF/PCM. SPDIF OFF: Vypne výstup SPDIF. SPDIF/RAW: Pokud jste p ipojili VÝSTUP DIGITÁLNÍHO ZVUKU k vícekanálovému dekod u nebo p ijíma i. SPDIF/PCM: Pouze pokud není Váš p ijíma schopen dekódovat vícekanálový zvuk. Dolby Digital Možnosti v Nastavení Dolby Digital jsou následující: 'Dual Mono' a 'Dynamic'. Dual Mono Stereo: Levý mono zvuk bude vysílat výstupní signály do levého reproduktoru a pravý mono zvuk bude vysílat výstupní signály do pravého reproduktoru. L-Mono: Levý mono zvuk bude vysílat výstupní signály do levého i pravého reproduktoru. R-Mono: Pravý mono zvuk bude vysílat výstupní signály do levého i pravého reproduktoru. Mix-Mono: Levý a pravý smíchaný mono zvuk bude vysílat výstupní signály do levého a pravého reproduktoru. Dynamic Komprese dynamického rozsahu. Stránka nastavení videa Stránka nastavení videa - - VIDEO SETUP PAGE - - SHARPNESS MID BRIGHTNESS 00 CONTRAST 00 HUE 00 SATURATION 00 HIGH MEDIUM LOW GOTO VIDEO SETUP PAGE Sharpness, Brightness, Contrast, Hue, Saturation: úprava kvality videa. Stránka preferencí Stránka preferencí - - PREFERENCE SETUP PAGE - - TV TYPE AUDIO SUBTITLE DISC MENU PARENTAL DEFAULT PAL ENG ENG ENG RESET 1 KID SAF 2 G 3 PG 4 PG13 5 PGR 6 R 7 NC17 8 ADULT PAL ENGLISH AUTO FRENCH NTSC ENGLISH GERMAN FRENCH ITALIAN GERMAN ENGLISH SPANISH ITALIAN FRENCH PORTUGUESE SPANISH GERMAN OTHERS PORTUGUESE ITALIAN OFF SPANISH OTHERS PORTUGUESE OTHERS GOTO PREFERENCE PAGE TV Type Volba systému barev, který odpovídá televizoru a AV vstupu. Tento DVD p ehráva je kompatibilní jak s NTSC, tak i s PAL. 9

9 Nastavení v nabídce SETUP Stránka preferencí PAL - Zvolte tuto možnost, je-li p ipojen k televizoru se systémem PAL. Videosignál disku NTSC se zm ní na výstup PAL. NTSC - Zvolte tuto možnost, je-li p ipojen k televizoru se systémem NTSC. Videosignál disku PAL se zm ní na výstup NTSC. Auto - Videosignál se zm ní automaticky dle frmátu p ehrávaného disku. Audio: Volba jazyka pro zvuk (je-li k dispozici). Subtitle: Volba jazyka pro titulky (je-li k dispozici). Disc Menu: Volba jazyka pro nabídku disku (je-li k dispozici). Parental N které DVD disky mají rodi ovskou úrove pro celý disk nebo pro n které scény na disku. Tato funkce Vám umož uje nastavit úrove omezení p ehrávání. Úrovn p ístupnosti jsou od 1 do 8 a závisí na konkrétní zemi. M žete zakázat p ehrávání n kterých disk, které nejsou vhodné pro d ti nebo nechat disk p ehrát s alternativními scénami. Default: Návrat k výrobnímu nastavení. Stránka nastavení hesla Stránka nastavení hesla - - PASSWORD SETUP PAGE - - PASSWORD MODE PASSWORD ON ON OFF GOTO PASSWORD SETUP PAGE Password mode: Nastavení režimu hesla na zapnuto nebo vypnuto. Pokud je nastavení na off, pro zm nu rodi ovské úrovn nebude nutné heslo. Password: V nabídce vyberte stránku pro zm nu hesla. OSD PASSWORD NEW PASSWORD CONFIRM PWD OK OSD PASSWORD: Zadejte STARÉ heslo (heslo z výroby je 1369) a kurzor automaticky p esko í na NOVÉ HESLO. NEW PASSWORD: Zadejte NOVÉ heslo. íselnými tla ítky dálkového ovlada e vložte 4 íslice. Kurzor poté automaticky p esko í na CONFIRM PASSWORD. CONFIRM PASSWORD: Potvr te NOVÉ heslo jeho op tovným zadáním. Pokud je potvrzení nesprávné, kurzor z stane v tomto sloupci. Po zadání správného nového hesla kurzor automaticky p esko í na OK. OK: Je-li kurzor na tomto tla ítko, potvr te nastavení stisknutím tla ítka ENTER. Poznámka: Pokud bylo heslo zm n no, zm ní se rovn ž rodi ovské heslo disku. P vodní heslo (1369) je platné vždy, i když bylo heslo zm n no. 10

10 Parametry a specifikace Elektronické údaje Požadavky na p íkon Spot eba energie Položka : St íd. proud V, 50/60 Hz : <15 W Standardní požadavky Provozní vlhkost : 5 % až 90 % Výstup VÝSTUP OBRAZU VÝSTUP ZVUKU Zvuk : 1 Všš (75 ) : 1,0 Vrms (1 khz, 0 db) : Reproduktor: 1 WX2, výstup sluchátek, koaxiální výstup Systém Laser Sign. systém Frekven ní odezva Odstup signál-šum Dynamický rozsah P íslušenství : Polovodi ový laser, vlnová délka 650 nm : NTSC / PAL : 20 Hz to 20 khz (1 db) : více než 80 db (pouze konektory ANALOGOVÉHO VÝSTUPU) : Více než 85 db (DVD/CD) : Dálkové ovládání, adaptér do auta, AC/DC adaptér Poznámka: Podoba výrobku a jeho technické specifikace podléhají zm nám bez p edchozího upozorn ní. Údaje o baterii Údaje o baterii Údaje o baterii: Výkon: 7,4 V Podmínky skladování a provozu: 1. Skladovací podmínky Teplota Vlhkost 6 m síc -20 C ~ +45 C 65 ± 20 % 1 týden -20 C ~ +65 C 65 ± 20 % 2. Provozní podmínky Teplota Vlhkost Standardní nabíjení 0 C ~ +45 C 65 ± 20 % Standardní vybití -20 C ~ +65 C 65 ± 20 % 11

Český. arování: Aby se předešlo vzniku ohně nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti.

Český. arování: Aby se předešlo vzniku ohně nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti. Český Důležité bezpečnostní pokyny arování: Z důvodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesundávejte přední a zadní kryt. V Uvnitř se nenacházejí žádné součásti obsluhovatelné uživatelem. Servis

Více

PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD

PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD OBsAH Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Označení ovládacích prvků... 4 Hlavní jednotka... 4 Dálkový ovladač... 5 Nastavení

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

Návod na použití. IC-908fdgr/ IC-108fdgr/ IC-133fdgr. TFT-LCD výklopný displej. se zabudovaným DVD přehrávačem, USB/SD čtečkou

Návod na použití. IC-908fdgr/ IC-108fdgr/ IC-133fdgr. TFT-LCD výklopný displej. se zabudovaným DVD přehrávačem, USB/SD čtečkou Návod na použití IC-908fdgr/ IC-108fdgr/ IC-133fdgr TFT-LCD výklopný displej se zabudovaným DVD přehrávačem, USB/SD čtečkou Upozornění k provozu zařízení Přečtěte si pozorně všechna upozornění a instrukce,

Více

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy DS-X966TD Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy TV tuner 1 Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

MD-11 TFT-LCD výklopný displej 11 palců se zabudovaným multimediálním přehrávačem

MD-11 TFT-LCD výklopný displej 11 palců se zabudovaným multimediálním přehrávačem MD-11 TFT-LCD výklopný displej 11 palců se zabudovaným multimediálním přehrávačem Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní instrukce... 3 Obsah balení... 4 Ovládání... 5 Multimediální přehrávač...

Více

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player .: yamada dvd-6800x plus :. DVD player Bezpečnost Před prvním použitím přístroje si podrobně prostudujte tento návod a bezpečnostní pokyny. Napájení Tento přístroj může být zapojen pouze do elektrické

Více

Přenosný DVD přehrávač MES-202. Obj. č.: 37 28 13

Přenosný DVD přehrávač MES-202. Obj. č.: 37 28 13 Přenosný DVD přehrávač MES-202 Obj. č.: 37 28 13 1. Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho přenosného DVD přehrávače se dvěma barevnými monitory, s dálkovým ovladačem a s

Více

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe Mobile 370 DVD TV Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe 1 5. Vypínaè Power ON/OFF 6. Konektor napájení DC 12V 7. Indikátor nabíjení

Více

DS x9 HD. TFT-LCD displej v opěrce hlavy se zabudovaným DVD přehrávačem. Umožňuje přehrávat disky DVD, VCD, CD, MP3, MP4, CD-R a CD-RW

DS x9 HD. TFT-LCD displej v opěrce hlavy se zabudovaným DVD přehrávačem. Umožňuje přehrávat disky DVD, VCD, CD, MP3, MP4, CD-R a CD-RW DS x9 HD TFT-LCD displej v opěrce hlavy se zabudovaným DVD přehrávačem Umožňuje přehrávat disky DVD, VCD, CD, MP3, MP4, CD-R a CD-RW Uživatelská příručka Upozornění k provozu zařízení Přečtěte si pozorně

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

Obsah 1 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 OBSAH BALENÍ POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU

Obsah 1 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 OBSAH BALENÍ POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU Obsah 1 ÚVOD 3 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 3 OBSAH BALENÍ 5 4 POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU 6 5 SCHÉMATA ZAPOJENÍ Připojení síťového kabelu 7 Připojení antény 7 Připojení ke konektoru SCART 8

Více

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Uživatelská příručka 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Obsah Bezpečnostní opatření 3 Připojení a nastavení 4 Přední panel a OSD ovládání 6 Tabulka výchozího nastavení 7 Specifikace 8 Technická podpora 9 Detail

Více

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy DS-3001 Monitor s držákem na opěrku hlavy s DVD přehrávačem, FM vysílačem, interaktivními hrami a možností připojení dalších zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení...

Více

PDP 711 SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD

PDP 711 SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD PDP 711 SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD Obsah Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Označení ovládacích prvků... 4 Hlavní jednotka... 4 Dálkový ovladač... 5 Nastavení

Více

Multimediální přehrávač

Multimediální přehrávač Multimediální přehrávač DVP 2000 Uživatelská příručka Instrukce pro bezpečné používání výrobku Před instalací a prvním použitím přístroje si přečtěte uživatelskou příručku pro tento přístroj i pro ostatní

Více

PDP 993SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD

PDP 993SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD PDP 993SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD OBsAH Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Označení ovládacích prvků... 4 Hlavní jednotka... 4 Dálkový ovladač... 5 Nastavení v

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de D V B - T S e t - T o p C H - D V T 1 0 1 0 B o x Návod k obsluze B e d i e n u n g s a n l e i t u n g www.cyberhome.de CyberHome CH - DVT 1010 zkrácený návod k zapojení a obsluze strana 2 PRŮVODCE RYCHLOU

Více

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku,

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku, Popis a ovládací prvky Hlavní jednotka DVD systém DVP-937 Obj. č. 37 39 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ovládání DVD systému Lenco. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

Funkce. Laserový výrobek 1.třídy. Obecné vlastnosti. O této příručce

Funkce. Laserový výrobek 1.třídy. Obecné vlastnosti. O této příručce Obsah Funkce... 48 Obecné vlastnosti... 48 O této příručce... 48 Bezpečnostní informace... 48 POZNÁMKY K DISKŮM... 49 O zacházení s disky... 49 O čištění... 49 Licenční upozornění... 49 Sledování DVD...

Více

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE DVD PŘEHRÁVAČ DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

ZÁRUČNÍ LIST ALMA T2200. Uživatelská příručka. na výrobek. Zápis záručních oprav ... Výrobní číslo

ZÁRUČNÍ LIST ALMA T2200. Uživatelská příručka. na výrobek. Zápis záručních oprav ... Výrobní číslo ZÁRUČNÍ LIST na výrobek ALMA T2200.. Výrobní číslo.. Datum prodeje.... Razítko a podpis prodejce ALMA T2200 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 1. ZÁRUČNÍ DOBA Na tento výrobek poskytuje výrobce záruku po dobu 24 měsíců

Více

Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky

Více

DVD VIDEOPŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE

DVD VIDEOPŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE DVD VIDEOPŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE Cover_SD-270EKE_czech.indd 1 12/12/2006 2:10:37 PM Úvod BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍREJTE Symbol blesku s šipkou uvnitř

Více

Návod k obsluze. Návod k obsluze. Důležité bezpečnostní předpisy. Upozornění během připojování zdroje napájení elektrickým proudem

Návod k obsluze. Návod k obsluze. Důležité bezpečnostní předpisy. Upozornění během připojování zdroje napájení elektrickým proudem Důležité bezpečnostní předpisy Pozor! Neotevírejte vystupuje tady ohrožení porážením elektrickým proudem. Důležité! Za účelem předejít požáru nebo porážením elektrickým proudem, nevystavujte přijímače

Více

MODEL DVD-035 MODEL DVD-035. DVD Emperor Basic. DVD Emperor Basic. 1 www.cyberhome.de/cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁRUČNÍ LIST UPOZORNĚNÍ

MODEL DVD-035 MODEL DVD-035. DVD Emperor Basic. DVD Emperor Basic. 1 www.cyberhome.de/cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁRUČNÍ LIST UPOZORNĚNÍ ZÁRUČNÍ LIST Manta, MODEL: DVD-035 Výrobní/sériové číslo....... Datum prodeje...... Razítko a podpis prodávajícího. Informace pro zákazníka Záruční doba Dovozce výrobku do České republiky garantuje, že

Více

PDP 733SU DVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD

PDP 733SU DVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD PDP 733SU DVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD OBsAH Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Označení ovládacích prvků... 4-6 Nastavení v menu NASTAVENÍ... 6-8 Úvod do menu

Více

PRINCE 2 Model 015 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁRUČNÍ LIST VLASTNOSTI

PRINCE 2 Model 015 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁRUČNÍ LIST VLASTNOSTI ZÁRUČNÍ LIST Manta Prince 2 - model 015 Výrobní/sériové číslo....... Datum prodeje...... Razítko a podpis prodávajícího. Informace pro zákazníka Záruční doba Dovozce výrobku do České republiky garantuje,

Více

ČESKY. Systém s Hi Fi komponentami XL-E171DVH sestávající z XL-E171DVH (hlavní přístroj) a CP-E171 (reproduktorová soustava).

ČESKY. Systém s Hi Fi komponentami XL-E171DVH sestávající z XL-E171DVH (hlavní přístroj) a CP-E171 (reproduktorová soustava). Systém s Hi Fi komponentami XL-E171DVH sestávající z XL-E171DVH (hlavní přístroj) a CP-E171 (reproduktorová soustava). Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku SHARP. Chcete-li využít maximálního

Více

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Uživatelský manuál Obsah: Příslušenství 2 Popis předního panelu 3 Popis dálkového ovládání 4 Použití dálkového ovládání 6 Zapojení sluchátek 7 Funkce paměťové karty

Více

SK Príru ka užívate a

SK Príru ka užívate a Register your product and get support at www.philips.com/welcome PET741D/12 P íru ka pro uživatelei EL PL Instrukcja obs ugi PT Manual do utilizador FI Käyttöopas RU HU Felhasználói kézikönyv SK Príru

Více

Příručka pro uživatele

Příručka pro uživatele Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips PD9010 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 3

Více

DVD přehrávač do auta DVD 4551 se 2 monitory. Obj. č.: 37 38 56. Bezpečnostní pokyny. Napájení. Účel použití

DVD přehrávač do auta DVD 4551 se 2 monitory. Obj. č.: 37 38 56. Bezpečnostní pokyny. Napájení. Účel použití Bezpečnostní pokyny Nelze uplatňovat záruku na poškození vzniklé v důsledku nedodržení tohoto návodu k obsluze! Za takto vzniklé následné škody nepřebíráme odpovědnost! Zříkáme se rovněž odpovědnosti za

Více

Obsah 1 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 OBSAH BALENÍ POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU

Obsah 1 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 OBSAH BALENÍ POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU Obsah 1 ÚVOD 3 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 3 OBSAH BALENÍ 5 4 POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU 6 5 SCHÉMATA ZAPOJENÍ Připojení síťového kabelu 7 Připojení antény 7 Připojení ke konektoru SCART 8

Více

TFT-LCD monitor s úhlopříčkou 9 palců a zabudovaným DVD přehrávačem Uživatelská příručka

TFT-LCD monitor s úhlopříčkou 9 palců a zabudovaným DVD přehrávačem Uživatelská příručka TFT-LCD monitor s úhlopříčkou 9 palců a zabudovaným DVD přehrávačem Uživatelská příručka Upozornění: Úpravy a změny provedené na přístroji bez předchozího písemného svolení výrobce nebo jeho autorizovaného

Více

* EMPEROR 3 USB - MODEL 017 * Návod k obsluze * 1 *

* EMPEROR 3 USB - MODEL 017 * Návod k obsluze * 1 * Návod k obsluze * 1 * Návod k obsluze... 4 Úvod... 4 Napájení... 4 Napájecí kabel... 4 Použití a uskladnění...4 Umístění přehrávače... 4 Kondenzace... 4 Čištění... 4 Používaní disků... 4 Používání disků...

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače 3 Ovládání TV služby 4 1. Informace o pořadu 4 2. Seznam TV kanálů 5 3. Možnosti kanálů 5 4. Programový průvodce 6 5. Změna pořadí

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PD7020 P íru ka pro uživatele EL PL Instrukcja obs ugi PT Manual do utilizador FI Käyttöopas RU HU Felhasználói kézikönyv SK Príru ka užívate

Více

Obsah. 1. Systém domácího videovrátného

Obsah. 1. Systém domácího videovrátného Obsah 1. Systém domácího videovrátného... 2. Obsah dodávky... 2 3. Technický popis výrobku... 2 4. Instalace... 4 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného... 7 6. Obsluha... 7 7. Tabulka poruch

Více

kamerov.cz návod k obsluze kamery SJ5000 PLUS

kamerov.cz návod k obsluze kamery SJ5000 PLUS návod k obsluze kamery SJ5000 PLUS SJCAM SJ5000+ tlačítko OK / zapnutí a vypnutí nahrávání zapnutí a vypnutí kamery / přepínač módů tlačítko WiFi čočka tlačítka listování reproduktor zdířka pro mikrosd

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací pozorně

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ DVD PŘEHRÁVAČ PL408S PL408T. Podporované formáty disků: DVD / VCD / CD / CD-R / CD-RW

NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ DVD PŘEHRÁVAČ PL408S PL408T. Podporované formáty disků: DVD / VCD / CD / CD-R / CD-RW NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ DVD PŘEHRÁVAČ PL408S PL408T Podporované formáty disků: DVD / VCD / CD / CD-R / CD-RW Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Název "Dolby" a symbol dvojitého písmene

Více

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor TATUNG Vibrant L5EX

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor TATUNG Vibrant L5EX Uživatelská příručka 15 LCD monitor TATUNG Vibrant L5EX Obsah Bezpečnostní opatření 3 Popis produktu 4 Obsah balení 4 Vlastnosti 5 Čištění 5 Popis 5 Přední pohled 5 Zadní pohled 6 Nastavení 7 Nastavení

Více

Za ízení TouchPad aklávesnice

Za ízení TouchPad aklávesnice Za ízení TouchPad aklávesnice Číslo dokumentu: 430406-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce zařízení TouchPad a klávesnice počítače. Obsah 1 Za ízení TouchPad Popis zařízení TouchPad.........................

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

DS-X10TD Dotykový multimediální systém k montáži na opěrku hlavy

DS-X10TD Dotykový multimediální systém k montáži na opěrku hlavy DS-X10TD Dotykový multimediální systém k montáži na opěrku hlavy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Upozornění

Více

MODEL DV-P745E DVD PŘEHRÁVAČ DVD PLAYER DV-P745E MP3 PLAYBACK DVD / DVD-R / CD / CD-R / CD-RW COMPATIBLE. Návod k použití

MODEL DV-P745E DVD PŘEHRÁVAČ DVD PLAYER DV-P745E MP3 PLAYBACK DVD / DVD-R / CD / CD-R / CD-RW COMPATIBLE. Návod k použití MODEL DV-P745E PŘEHRÁVAČ PLAYER DV-P745E MP3 PLAYBACK / -R / CD / CD-R / CD-RW COMPATIBLE Návod k použití VÝSTRAHA Výrobek je vybaven laserem Při nesprávné manipulaci s přístroje v rozporu s tímto návodem

Více

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V DS-1718d Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V S přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro

Více

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Více

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Česky Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Bezpečnostní informace Nebezpečí smrtelného zranění kabelem - děti se mohly zaplést v kabelech a uškrtit se. -

Více

Návod k obsluze StereoMan 2

Návod k obsluze StereoMan 2 Návod k obsluze StereoMan 2 2.4 GHz bezdrátová sluchátka 1 1. Obsah. 1 Obsah 2 2 Rozsah dodávky / popis zařízení 3 3. Prosím, přečtěte si jako první 4 3.1 Provozní prostředí 4 3.2 Prohlášení výrobce 4

Více

FULL HD fotopast s MMS - 12MP, IP54

FULL HD fotopast s MMS - 12MP, IP54 FULL HD fotopast s MMS - 12MP, IP54 Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Vysoká výdrž baterie Jednoduché ovládání MMS www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis 1.1 Popis zařízení www.spyobchod.cz Stránka

Více

Obecný popis. DAB&FM Digitální tuner (20DAB+20FM stanic) AMS funkce (Automatic Memory System)(30DAB+30FM uložených stanic)

Obecný popis. DAB&FM Digitální tuner (20DAB+20FM stanic) AMS funkce (Automatic Memory System)(30DAB+30FM uložených stanic) Obecný popis DAB&FM Digitální tuner (20DAB+20FM stanic) AMS funkce (Automatic Memory System)(30DAB+30FM uložených stanic) RDS funkce nabízí popis stanic a automatické nastavení času CD MP3 WMA a USB přehrávání

Více

DVB-T tuner UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DVB-T tuner UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DVB-T tuner UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Pokyny k bezpečnému používání 2 Popis tuneru a dálkového ovládání 3-4 Připojení tuneru 5-6 Ovládání pomocí dálkového ovladače 7-14 První kroky 7-8 Zapnutí tuneru

Více

EU3C. Uživatelský manuál INFINITY HDMI 100. HDMI přehrávač s USB

EU3C. Uživatelský manuál INFINITY HDMI 100. HDMI přehrávač s USB EU3C Uživatelský manuál INFINITY HDMI 100 HDMI přehrávač s USB VAROVÁNÍ: PRO PŘEDCHÁZENÍ RIZIKU POŢÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ DEŠTI NEBO VLHKOSTI.. UPOZORNĚNÍ: PRO

Více

MIKADO 200. Automobilový DVB-T tuner. Uživatelská příručka

MIKADO 200. Automobilový DVB-T tuner. Uživatelská příručka MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování uživatele před nebezpečným vysokým napětím

Více

NAITECH CTN-254 BLUETOOTH HANDSFREE FM TRANSMITTER MP3 PŘEHRÁVAČ

NAITECH CTN-254 BLUETOOTH HANDSFREE FM TRANSMITTER MP3 PŘEHRÁVAČ Návod k použití CTN-254 BLUETOOTH HANDSFREE FM TRANSMITTER MP3 PŘEHRÁVAČ Děkujeme za zakoupení přístroje. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu

Více

CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem

CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem Uživatelská příručka Obsah Instrukce pro bezpečné používání výrobku...3 Hlavní funkce multimediálního přehrávače...4 DVD přehrávač...4 DVB-T tuner...4 Funkce

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

Děkujeme, že jste si vybrali Philips.

Děkujeme, že jste si vybrali Philips. DVD systém domácího kina HTS3610S Uživatelská příručka Děkujeme, že jste si vybrali Philips. Potřebujete rychle poradit? Přečtěte si stručného průvodce a/nebo uživatelskou příručku, kde naleznete tipy

Více

Uživatelská příručka set-top-boxu Motorola VIP1003

Uživatelská příručka set-top-boxu Motorola VIP1003 Uživatelská příručka set-top-boxu Motorola VIP1003 Vážení zákazníci, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb vybrali právě naši společnost itself s.r.o.. Naše společnost Vám přináší

Více

DVRS01 Kamera Full-HD 1080P

DVRS01 Kamera Full-HD 1080P DVRS01 Kamera Full-HD 1080P Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 3 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 4 Zapnout a vypnout

Více

Seezus RX270 - FULL HD kamera do auta

Seezus RX270 - FULL HD kamera do auta Seezus RX270 - FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis produktu 1) IR přísvit 2) Reproduktor 3) Vstup GPS 4) HDMI konektor 5)

Více

Průvodce nastavením DVR značky CP PLUS pro modelové řady CP-UAR / CP-UVR

Průvodce nastavením DVR značky CP PLUS pro modelové řady CP-UAR / CP-UVR Průvodce nastavením DVR značky CP PLUS pro modelové řady CP-UAR / CP-UVR 1 Obsah 1. Úvod... 3. Důležitá bezpečnostní opatření a varování... 4 a. Elektrická bezpečnost... 4 b. Bezpečnost při přepravě...

Více

Duo Cinema. Návod k obsluze

Duo Cinema. Návod k obsluze Duo Cinema Návod k obsluze Před prvním použitím si pečlivě prostudujte tento manuál. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Během přehrávání nemanipulujte s přístrojem. Pokud chcete přístroj přenášet, vyjměte z něj disk,

Více

DXHS722 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘERÁVAČ DVD PREHRAVAČ DVD PLAYER

DXHS722 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘERÁVAČ DVD PREHRAVAČ DVD PLAYER DXHS722 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘERÁVAČ DVD PREHRAVAČ Odtwarzacz DVD DVD PLAYER Obsah Vlastnosti...2 Důležitá upozornění...3 Příslušenství...3 Panely...4 Propojení...5-6

Více

DVD VIDEO/SACD přehrávač

DVD VIDEO/SACD přehrávač DVD VIDEO/SACD přehrávač UPOZORNĚNÍ Použití ovládacích prvků, nastavení nebo postupování jiným způsobem, než je v návodu uvedeno, může způsobit nebezpečné záření nebo jiné nebezpečí. Mezi jednotlivými

Více

Barevný videotelefon CDV-70H

Barevný videotelefon CDV-70H Barevný videotelefon CDV-70H Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k

Více

SM2200 DIGITÁLNÍ MĚŘIČ SATELITNÍHO SIGNÁLU NÁVOD K POUŽITÍ

SM2200 DIGITÁLNÍ MĚŘIČ SATELITNÍHO SIGNÁLU NÁVOD K POUŽITÍ SM2200 DIGITÁLNÍ MĚŘIČ SATELITNÍHO SIGNÁLU NÁVOD K POUŽITÍ Před tím, než začnete digitální měřič používat, přečtěte si prosím tento návod na použití. Technické specifikace a způsob provozu, které jsou

Více

Obsah. 3. Remote Control...2. 4. První instalace...3

Obsah. 3. Remote Control...2. 4. První instalace...3 Obsah 1. Vlastnosti a p íslušenství...1 2. P ipojení...2 3. Remote Control...2 4. První instalace...3 5. Main Functions...4 5.1 Uspo ádání Menu...4 5.2 Hlavní Menu...4 5.3 Seznam program...5 5.4 Hledání

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

Uživatelská příručka Digitální satelitní přijímač HD 500 FTA

Uživatelská příručka Digitální satelitní přijímač HD 500 FTA Uživatelská příručka Digitální satelitní přijímač HD 500 FTA Při čtení tohoto návodu spolupracujte s obrázky orginálního návodu Bezpečnost 1 Hlavní napájení : 90 240V AC 50/60 Hz 2 Udržujte příjímač v

Více

2 Všeobecné informace

2 Všeobecné informace DVD-Video Pøehrávaè Všeobecné informace NIKDY NEPROVÁDÌJTE ANI NEMÌÒTE PROPOJENÍ PØÍSTROJE, JE-LI ZAPNUT! Vyrobeno v licenci spoleènosti Digital Theatre Systems, Inc. Patent USA è. 5.451.942 a další schválené

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 7" displej do rámečku Double-DIN Přehrávač DVD, MP4, MP3, WMA a JPEG FM / AM rádiový tuner USB + SD / MMC karta Bluetooth

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 7 displej do rámečku Double-DIN Přehrávač DVD, MP4, MP3, WMA a JPEG FM / AM rádiový tuner USB + SD / MMC karta Bluetooth MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 7" displej do rámečku Double-DIN Přehrávač DVD, MP4, MP3, WMA a JPEG FM / AM rádiový tuner USB + SD / MMC karta Bluetooth Uživatelská příručka Obsah Obsah balení Čelní panel...

Více

2 Všeobecné informace

2 Všeobecné informace DVD-Video Pøehrávaè Všeobecné informace NIKDY NEPROVÁDÌJTE ANI NEMÌÒTE PROPOJENÍ PØÍSTROJE, JE-LI ZAPNUT! Vyrobeno v licenci spoleènosti Digital Theatre Systems, Inc. Patent USA è. 5.451.942 a další schválené

Více

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS 7" displej do rámečku Double-DIN Přehrávač DVD, MP4, MP3, WMA a JPEG RDS - FM / AM rádiový tuner USB + SD / MMC karta Bluetooth GPS navigace Uživatelská příručka Obsah

Více

Bezpečností upozornění před instalací zařízení

Bezpečností upozornění před instalací zařízení Bezpečností upozornění před instalací zařízení - Nepřipojujte zařízení do sítě 230V současně s jinými zařízeními - V zapnutém stavu nepřipojujte další zařízení - Pro čištění nepoužívejte vodu, olejové

Více

DVD/CD přehrávač s dotykovým displejem 5 a funkcí Bluetooth handsfree

DVD/CD přehrávač s dotykovým displejem 5 a funkcí Bluetooth handsfree BT501 DVD/CD přehrávač s dotykovým displejem 5 a funkcí Bluetooth handsfree Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ

Více

Digitální rádio "Dřevo" 633699

Digitální rádio Dřevo 633699 Digitální rádio "Dřevo" 633699 Návod k obsluze Děkujeme Vám, že jste se rozhodli ke koupi tohoto výrobku. Přečtěte si pečlivě tento návod před uvedením do provozu a dobře je uschovejte pro pozdější potřebu.

Více

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem Návod k obsluze BluSpeaker Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem 1 1 Předmluva Tato příručka vám pomůže vhodně a bezpečně používat váš BluSpeaker 11 Kdo by si měl tento návod přečíst Příručka je

Více

DVD Video přehrávač DVD957 / DVD951

DVD Video přehrávač DVD957 / DVD951 DVD Video přehrávač DVD957 / DVD951 Důležitá upozornění Tento výrobek obsahuje technologii ochrany autorských práv, která je chráněna U.S. patenty a dalšími právy na ochranu duševního vlastnictví, vlastněnými

Více

CAR X90 HND. kamera pro Váš automobil. Noční vidění, HDMI, Duální kamera. Uživatelská příručka. Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt.

CAR X90 HND. kamera pro Váš automobil. Noční vidění, HDMI, Duální kamera. Uživatelská příručka. Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. CAR X90 HND kamera pro Váš automobil Noční vidění, HDMI, Duální kamera Uživatelská příručka Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. Ještě než se vrhnete na natáčení svých prvních cestovních záběrů,

Více

Set-top box Motorola VIP-1003

Set-top box Motorola VIP-1003 Set-top box Motorola VIP-1003 1 Set-top box Motorola VIP-1003 Obsah Příprava k využívání služeb IPTV... 4 Set-top box Motorola VIP-1003... 4 Co najdete uvnitř balení... 4 Popis set-top boxu... 5 Zapojení

Více

Obsah. Upozornění...2 ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY O LCD MONITORECH...3. Obsah balení...3. Návod k instalaci...4. Montáž monitoru...4. Odpojení monitoru...

Obsah. Upozornění...2 ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY O LCD MONITORECH...3. Obsah balení...3. Návod k instalaci...4. Montáž monitoru...4. Odpojení monitoru... Obsah Upozornění...2 ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY O LCD MONITORECH...3 Obsah balení...3 Návod k instalaci...4 Montáž monitoru...4 Odpojení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu

Více

CAT-130 NÁVOD K OBSLUZE. Automobilový stereofonní. DVD/SVCD/VCD/CD/MP3/MP4 Přehrávač. s PLL FM Stereo Rádiem. Radio Data System

CAT-130 NÁVOD K OBSLUZE. Automobilový stereofonní. DVD/SVCD/VCD/CD/MP3/MP4 Přehrávač. s PLL FM Stereo Rádiem. Radio Data System CAT-130 NÁVOD K OBSLUZE Automobilový stereofonní DVD/SVCD/VCD/CD/MP3/MP4 Přehrávač s PLL FM Stereo Rádiem Radio Data System 7,11 cm TFT-LCD displej Vstupní karta SD/MMC Vysunovací/odnímatelný přední panel

Více

Mobilní projektor. Průvodce rychlým používáním

Mobilní projektor. Průvodce rychlým používáním Mobilní projektor Průvodce rychlým používáním Průvodce rychlým používáním... 4 2011 3M. Všechna práva vyhrazena. 3 Děkujeme vám Děkujeme vám za zakoupení tohoto mobilního projektoru značky 3M. Nyní si

Více

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

DR10. Přenosné digitální rádio Uživatelská příručka. objednací číslo: 00054828

DR10. Přenosné digitální rádio Uživatelská příručka. objednací číslo: 00054828 DR10 Přenosné digitální rádio Uživatelská příručka objednací číslo: 00054828 1. Obsah 1. VYSVĚTLENÍ VAROVÁNÍ A POZNÁMEK... 4 2. OBSAH BALENÍ... 4 3. BEZPEČNOST... 5 4. OVLÁDACÍ PRVKY A POPIS 7 5. ZAČÍNÁME...

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PD9030 Příručka pro uživatele EL Εγχειρίδιο χρήσης PL Instrukcja obsługi PT Manual do utilizador FI Käyttöopas RU Руководство пользователя

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RÁDIOVÁ KLÁVESNICE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RÁDIOVÁ KLÁVESNICE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RÁDIOVÁ KLÁVESNICE Úvod Děkujeme,že jste si vybrali naši bezdrátovou klávesnici s bezdrátovou optickou myší.pracuje s digitální rádio technologií zaručující bezproblémovou komunikaci

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘEDSTAVENÍ A ZAPOJENÍ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘEDSTAVENÍ A ZAPOJENÍ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...1 PŘEDSTAVENÍ A ZAPOJENÍ...2 1 ZÁKLADNÍ FUNKCE...6 1.1 JEDNODUCHÁ INSTALACE...6 1.2 OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI...6 1.3 VÝBĚR PROGRAMŮ...7 1.4 SEZNAM OBLÍBENÝCH PROGRAMŮ...8

Více

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka Uživate ská príru ka VisionBook 7Q Plus Popis za ízení 1. Tla ítko zapnutí / vypnutí (Power) 2. Tla ítka pro ovládání hlasitosti 3. Micro

Více

MP012/MP013/MP014/MP015 Sweex Blue Bay MP3 Player

MP012/MP013/MP014/MP015 Sweex Blue Bay MP3 Player MP012/MP013/MP014/MP015 Sweex Blue Bay MP3 Player Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Blue Bay MP3-player. S tímto kompaktním MP3 přehrávačem si můžete vychutnat svoji

Více

- monitor 1 ks - upevňovací šrouby 2 ks - montážní rámeček 1 ks - připojovací 4-pinový DPV-4VR

- monitor 1 ks - upevňovací šrouby 2 ks - montážní rámeček 1 ks - připojovací 4-pinový DPV-4VR 1. Systém domácího videovrátného Umožňuje audiovizuální spojení s dveřní stanicí, otevírání dveří a hlasovou komunikaci mezi jednotlivými monitory -interkom. Základním přínosem tohoto systému je zvýšení

Více

DVR 15 KAMERA /ČERNÁ SKŘÍŇKA/PRO ZÁZNAM OBRAZU ZA JÍZDY

DVR 15 KAMERA /ČERNÁ SKŘÍŇKA/PRO ZÁZNAM OBRAZU ZA JÍZDY DVR 15 KAMERA /ČERNÁ SKŘÍŇKA/PRO ZÁZNAM OBRAZU ZA JÍZDY Děkujeme Vám za zakoupení DVR kamery od naší společnosti. Přečtěte pečlivě před použitím návod. Začínáme používat videokameru v autě. Zapnutí / vypnutí

Více