2 Všeobecné informace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 Všeobecné informace"

Transkript

1 DVD-Video Pøehrávaè

2 Všeobecné informace NIKDY NEPROVÁDÌJTE ANI NEMÌÒTE PROPOJENÍ PØÍSTROJE, JE-LI ZAPNUT! Vyrobeno v licenci spoleènosti Digital Theatre Systems, Inc. Patent USA è a další schválené i schválení oèekávající patenty. DTS a DTS DIGITAL SURROUND jsou obchodní znaèky spoleènosti Digital Theatre Systems, Inc Digital Theatre Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena. Bezpeènost pøi používání laserového zaøízení Vaše zaøízení je vybaveno laserem. Otevírání jednotky a její opravy smí provádìt výhradnì kvalifikovaná osoba. Tak se zabrání pøípadnému poškození zraku. POUŽÍVÁNÍM JINÝCH OVLADAÈÙ, NASTAVENÍ ÈI PROVÁDÌNÍM JINÝCH POSTUPÙ, NEŽ JAKÉ JSOU UVEDENY V TOMTO NÁVODU, SE MÙŽETE VYSTAVIT NEBEZPEÈNÉMU OZÁØENÍ. Tento DVD-pøehrávaè vyhovuje všem naøízením EMC a normám pro slaboproudé spotøebièe. TRUSURROUND, SRS a níže uvedený symbol jsou obchodní znaèky spoleènosti SRS Labs, Inc. Technologie TRUSURROUND se vyrábí v licenci spoleènosti SRS Labs, Inc. LASER Typ Vlnová délka Jmenovitá výstupní úroveò Divergence paprsku Polovodièový laser (GaAlAs) 650 nm (DVD) 780 nm (VCD/CD) 7 mw (DVD) 10 mw (VCD/CD) 60 stupòù VAROVÁNÍ: VIDITELNÉMU I NEVIDITELNÉMU LASEROVÉMU OZÁØENÍ PØEDEJDETE TÍM, ŽE NEBUDETE PØÍSTROJ OTEVÍRAT. Pro potøebu uživatele: Pøeètìte si pozornì informace uvedené na spodním panelu vašeho DVD-pøehrávaèe a na štítek vyplòte výrobní èíslo. Použijte v pøípadì servisního zásahu. Typové èíslo produktu DVD-VIDEO 2 Všeobecné informace

3 Obsah Úvod Philips DVD-Video... 4 Ještì než zaènete... 4 Instalace baterií do dálkového ovládání... 4 Bezpeènostní pokyny... 4 Èištìní diskù... 4 Pøehled funkcí Èelní a zadní panel... 5 Dálkové ovládání... 6 Pøíprava Všeobecná upozornìní... 7 Pøipojení k TV... 7 Propojení s volitelným zaøízením... 7 Nastavení normy NTSC/PAL... 8 Konverze NTSC/PAL (pouze DVD-622)... 8 Základní pouèení... 8 Poèáteèní nastavení (Režim Virgin )... 9 Øádek nabídek / stavové okénko... 9 Ikony Temporary Feedback Field Uživatelská nastavení Operace Vkládání diskù Pøehrávání diskù DVD-Video a Video-CD Základní funkce Speciální funkce diskù DVD Speciální funkce diskù VCD a SVCD Pøehrávání diskù audio CD Program FTS Funkce diskù MP Funkce ACCESS CONTROL Funkce Access Control, Child Lock (pro DVD a VCD) Funkce Access Control; Parental Control (pouze pro DVD-Video) Pøed vyhledáním odborného servisu Drobné závady a jejich odstranìní Technické údaje Technické údaje Obsah 3

4 Úvod Philips DVD-Video Tento DVD-Video pøehrávaè slouží k pøehrávání digitálních video diskù odpovídajících univerzálním standardu DVD- Video. Proto si budete moci dopøát jak sledování filmù obvyklé délky v kvalitì kina, tak stereofonní èi multikanálový zvuk (podle nastavení pøehrávání a typu disku). Podporovány jsou jedineèné vlastnosti technologie DVD-Video, jako je volba zvukové stopy, jazyka titulkù a úhlu náhledu (v závislosti na disku). Kromì diskù DVD-Video mùžete rovnìž pøehrávat disky Video CD, SVCD a Audio CD (CDR i CDRW). Instalace baterií do dálkového ovládání Vložte baterie do dálkového ovládání, jak je znázornìno na obrázku. Upozornìní: Nepoužívejte spoleènì staré a nové baterie. Nikdy nepoužívejte spoleènì rùzné typy baterií (standardní, alkalické apod.). DVD-Video Disky DVD-Video rozpoznáte podle loga. Podle obsahu (film, video klip, divadelní hra apod.) mohou mít disky jeden èi více titulù. Bezpeènostní pokyny Video CD Disky Video CD rozpoznáte podle tohoto loga. Super VCD (SVCD) Disky SVCD standardu Super VCD pøejatého èínským elektronickým prùmyslem. Audio CD Disky Audio CD obsahují pouze stopy. Rozpoznáte je podle tohoto loga. MP3 (MPEG Audio Layer-3) (Pouze DVD-622) DVD-622 umožòuje pøehrávání diskù ve formátu MP3, které obsahují komprimované hudební stopy. Poznámka: - Pøehrávat je možné pouze první diskové kopie. Ještì než zaènete Nejdøíve si podle níže uvedeného seznamu ovìøte a prohlédnìte obsah pøíslušenství dodaného spolu s vaším DVD-Video pøehrávaèem. - DVD-Video pøehrávaè - Dálkové ovládání vèetnì baterií - Kabel audio - Kabel SCART - Návod k použití Pokud by nìkterá položka chybìla nebo byla poškozena, sdìlte to neprodlenì svému dodavateli nebo firmì Philips. Obaly od pøístroje uschovejte; možná je budete nìkdy potøebovat pøi transportu. Nevystavujte pøístroj nadmìrné vlhkosti, dešti, písku nebo tepelným zdrojùm. Umístìte pøístroj na pevný rovný povrch. Umístìte jej mimo dosah topných tìles a pøímého sluneèního záøení. Kolem skøínì pøístroje ponechejte alespoò 2,5 cm volného prostoru pro ventilaci vzduchu. Pokud DVD-Video pøehrávaè nebude korektnì èíst disky CD/DVD, než jej dáte do opravy, pokuste se pomocí bìžných èisticích CD/DVD diskù vyèistit jeho èoèky. Jiné metody èištìní mohou èoèky znièit. Nechávejte vždy zásuvku diskù zasunutou, zabráníte tím zneèištìní èoèek. Pøi rychlém pøemístìní pøístroje z chladna do tepla se èoèky mohou zamlžit. V takovém pøípadì není možné žádné disky pøehrávat. Ponechejte pøístroj v teplém prostøedí, dokud se z nìj vlhkost nevypaøí. Èištìní diskù Je-li disk zneèištìn, otøete jej suchým hadøíkem. Postupujte od støedu k okraji. Nepoužívejte k tomu roztoky jako jsou benzin, øedidla, bìžné èisticí prostøedky nebo antistatický sprej urèený pro analogové disky. 4 Úvod

5 Pøehled funkcí Èelní a zadní panel STANDBY-ON - zapne pøístroj nebo pøepne do režimu Standby Displej - zobrazuje souèasný stav pøehrávaèe X PAUSE - pozastaví pøehrávání N PLAY - spustí pøehrávání x STOP - ukonèí pøehrávání Z OPEN/CLOSE - vysunuje/zasunuje zásuvku disku. PREV - pøejde na pøedchozí kapitolu nebo stopu Zásuvka disku SOUND - volí Stereo, Dolby Surround nebo 3D Sound (TruSurround) > NEXT - pøejde na následující kapitolu nebo stopu Sí (napájecí kabel) - pøipojení k napájecí síti COAXIAL (digitální audio výstupní zdíøky) - pøipojení k digitálnímu (koaxiálnímu) zaøízení TV (VIDEO OUT) - pøipojení k TV s konektorem SCART CVBS (VIDEO OUT) - pøipojení k TV s video vstupy CVBS AUDIO OUT (levý/pravý) - pøipojení k zesilovaèi, receiveru nebo stereo systému Upozornìní: Nedotýkejte se vnitøních kontaktù konektorù na zadním panelu. Elektrostatické výboje mohou pøístroj trvale poškodit. Pøehled funkcí 5

6 Dálkové ovládání RETURN / RESUME - pøechod k pøedchozí nabídce / obnovení pøehrávání po pøerušení DISC MENU - pøístup k nabídce DVD disku b B v V (vlevo/vpravo/nahoru/dolu) - výbìr položky z nabídky OK - potvrzení provedení volby. - zpìtné vyhledávání* / pøechod na pøedchozí kapitolu èi stopu STOP (x) - ukonèení pøehrávání PLAY (N) - spuštìní pøehrávání PAUSE (X) - pozastavení pøehrávání / krokování mezi obrazy REPEAT - opakování kapitoly, stopy, titulu, disku REPEAT (A-B) - opakování vybraného úseku SHUFFLE - pøehrávání v náhodném poøadí SCAN - pøehrávání prvních 10 s každé stopy/kapitoly na disku POWER 1 - zapíná DVD / pøepíná do pohotovostního režimu 0-9 èíselná klávesnice - volba èíselných položek v nabídce DISPLAY - zobrazí indikátor rychlosti bitového pøenosu SYSTEM MENU - zobrazení/odstranìní nabídky na obrazovce > - dopøedné vyhledávání* / pøechod na následující kapitolu èi stopu SUBTITLE - volba jazyka titulkù ANGLE - volba úhlu náhledu ZOOM - rozšíøení obrazu AUDIO - volba jazyka dialogù * Tisknìte po dobu cca 2s 6 Pøehled funkcí

7 Pøíprava Všeobecná upozornìní Pro pøehrávaè existuje øada propojení, která závisí na typu vašeho televizoru a ostatního vybavení. Provádìjte je pouze podle popisu níže. Proètìte si prosím návody k vašemu televizoru, videorekordéru, stereo systému a ostatnímu zaøízení, abyste mohli provést optimální propojení. Zlepšení kvality zvuku mùžete docílit pøipojením pøehrávaèe k zesilovaèi, receiveru, stereo systému a/nebo A/V systému. Podrobnosti viz oddíl Propojení s volitelným zaøízením. Varování: Nepøipojujte zvukový výstup pøehrávaèe do sluchátkového vstupu vašeho audio systému. Nepropojujte DVD-Video pøehrávaè pøes videorekordér, kvalita obrazu by mohla být zhoršena systémem ochrany proti kopírování. Pøipojení k TV 1 Pøipojte SCART do pøíslušného konektoru televizoru pomocí dodaného SCART-kabelu (Z). Není-li váš televizor vybaven konektorem SCART, mùžete zvolit jedno z následujících alternativních propojení: Propojení Video CVBS 1 Pøipojte video zástrèku do pøíslušné zdíøky televizoru pomocí dodaného video kabelu (X). 2 Propojte levou/pravou výstupní zástrèku pøehrávaèe do levé/pravé zástrèky vstupní TV (A). Propojení s volitelným zaøízením Pøipojení k zesilovaèi vybavenému dvìma analogovými stereofonními nebo Dolby Surround kanály 1 Pomocí audio kabelu (A) pøipojte levou a pravou výstupní zástrèku pøehrávaèe k pøíslušným zástrèkám vašeho zesilovaèe, receiveru nebo stereo systému. Pøipojení k zesilovaèi vybavenému dvìma digitálními stereofonními kanály (PCM) nebo k A/V receiveru vybavenému multikanálovým dekodérem (Dolby Digital, MPEG 2 a DTS) 1 Pøipojte digitální audio výstup vašeho pøehrávaèe (koaxiálním kabelem F) k pøíslušnému vstupu zesilovaèe. Použijte k tomu digitální (koaxiální kabel F) audio kabel. 2 Na pøehrávaèi je tøeba aktivovat digitální výstup (viz funkce Uživatelské nastavení ). Digitální multikanálový zvuk Digitální multikanálové propojení poskytuje optimální zvukovou kvalitu. K tomu je tøeba multikanálový A/V receiver podporující jeden èi více audio formátù podporovaných vaším DVD-Video pøehrávaèem (Dolby Digital, MPEG 2 a DTS). O zpùsobilosti pøehrávaèe zpracovávat tyto formáty se dovíte z návodu k receiveru a prostøednictvím log na jeho èelním panelu. Pøíprava 7

8 Poznámky: - Pokud audio formát digitálního výstupu pøehrávaèe neodpovídá možnostem receiveru, pak bude receiver produkovat hlasitý zkreslený nebo žádný zvuk. - 6kanálový zvuk Digital Surround lze používat pouze tehdy, je-li váš receiver vybaven digitálním multikanálovým dekodérem. - Audio formát pøehrávaného DVD-disku se po stisku SYSTEM MENU nebo Audio zobrazí ve stavovém okénku. Nastavení normy NTSC/PAL Nastavení normy NTSC/PAL mùžete na pøehrávaèi zmìnit, aby se video signál shodoval s vaším TV a aby se na jeho obrazovce správnì zobrazoval nabídkový displej zobrazující režimy ukonèení a nastavení. Chcete-li zmìnit nastavení NTSC nebo PAL, proveïte následující proceduru. 1 Pøed zmìnou nastavení NTSC/PAL pøístroj vypnìte. 2 Stisknìte tlaèítka x a > na èelním panelu pøehrávaèe. Bìhem jejich stisku pøístroj opìt zapnìte. 3 Po zobrazení hlášení PAL èi NTSC na displeji pøístroje tlaèítka x a > souèasnì pus te. Hlášení PAL èi NTSC, která se na displeji zobrazí, informují o souèasném nastavení. 4 Aktuální nastavení mùžete zmìnit nejménì 3s dlouhým stiskem tlaèítka >. Na displeji se opìt zobrazí nové nastavení(pal nebo NTSC). Konverze NTSC/PAL (pouze DVD-622) Pøehrávaè DVD-622 je vybaven funkcí pro konverzi formátù NTSC/PAL, která pøizpùsobí výstup z vašeho disku vašemu TV systému. Podporované typy konverze znázoròuje následující tabulka. Základní pouèení O tomto návodu V tomto návodu jsou uvedeny základní pokyny pro práci s DVD-Video pøehrávaèem. Nìkteré disky DVD vyžadují speciální operace nebo bìhem pøehrávání umožòují pouze omezené operace, kdy pøehrávaè nemusí reagovat na všechny øídicí pøíkazy. Pokud k tomu dojde, na TV obrazovce se objeví symbol, který informuje o tom, že daná operace není pro daný disk povolena. Operace s dálkovým ovládáním Není-li uvedeno jinak, všechny operace mohou být provádìny pomocí dálkového ovládání. Emitor dálkového ovládání vždy smìrujte pøímo na pøehrávaè a zkontrolujte, zda infraèervenému paprsku nestojí nic v cestì. Pokud jsou na èelním panelu odpovídající tlaèítka, také je možné je použít. Operace v øádku nabídek Øada operací mùže být provádìna také prostøednictvím øádku nabídek na obrazovce. Øádek nabídek se vyvolá stiskem kurzorových tlaèítek na dálkovém ovládání. Stisk SYSTEM MENU zpùsobí odstranìní øádku nabídek z obrazovky. Pøi volbì položky z øádku nabídek je daná nabídka zvýraznìna a pøíslušné tlaèítko šipek (na dálkovém ovládání), které ji ovládá, se zobrazuje pod její ikonou. Symbol < èi > udává, že nalevo/napravo od øádku nabídek jsou dostupné další položky. Stiskem b èi B se provede jejich výbìr. Disk Výstupní formát Typ Formát Vybraný režim NTSC PAL AUTO DVD NTSC NTSC PAL NTSC PAL Nelze PAL PAL VCD NTSC NTSC PAL NTSC PAL NTSC PAL PAL 1 V nabídce Preference Menu zvolte TV System. 2 Pomocí v èi V zvolte PAL, NTSC nebo AUTO. Poznámky: - Režim AUTO lze zvolit pouze pøi použití multisystémového televizoru. - Toto lze použít pouze pro výstup CVBS propojený konektory SCART nebo cinch. 8 Pøíprava

9 Poèáteèní nastavení (Režim Virgin ) Všeobecnì V režimu Virgin byste mìli provést uživatelská nastavení pro nìkteré funkce pøehrávaèe. (neplatí pro všechny modely) Operace Po prvním zapnutí pøehrávaèe se zobrazí hlášení Virgin Mode Screen (viz oddíl Poèáteèní nastavení ). Zobrazí se nabídka pro první položku k nastavení a první volba je zvýraznìna. Pro procházení volbami nabídky použijte tlaèítka v V. Ikona zvolené položky je zvýraznìna. Potvrzení volby a výbìr další nabídky provedete stiskem OK. Poznámky: - Nastavení musí být provedena v posloupnosti, ve které jsou zobrazena na obrazovce. - Režim Virgin lze ukonèit až po potvrzení nastavení poslední položky. - Pøi stisku jiných tlaèítek než v V nebo OK se na obrazovce zobrazí symbol. - Pokud je pøístroj bìhem uživatelského nastavování vypnut, po dalším zapnutí musí být všechna nastavení provedena znovu. V režimu Vigin se musí nastavit následující položky: Menu Language (jazyk nabídky) Nabídky mùžete zobrazovat v rùzných jazycích. Nabídka na obrazovce se zobrazí v jazyce, které je na pøehrávaèi dostupný. Audio Language (jazyk dialogù) Mùžete volit z rùzných jazykù. Zvuk bude reprodukován ve zvoleném jazyce, pokud bude na disku k dispozici. Pokud ne, øeè bude reprodukována v prvním jazyce dialogù, který na disku je. Subtitle Language (jazyk titulkù) Mùžete volit z rùzných jazykù. Titulky budou zobrazovány v jazyce zvoleném a dostupném na aktuálním disku. Pokud na disku nebude, titulky budou zobrazovány v prvním jazyce titulkù, který na disku je. TV Shape (proporce obrazu) Máte-li širokoúhlou obrazovku (16:9), zvolte 16:9. Máte-li standardní obrazovku (4:3), zvolte 4:3. V tomto pøípadì také mùžete vybírat mezi: formátem Letterbox pro širokoúhlý obraz s èerným pruhem vespodu nebo formátem Pan Scan pro plnou výšku s oøezanými stranami, pokud je to na pøehrávaném disku umožnìno. Country (zemì) Zvolte svoji zemi. Toto nastavení je použito jako vstup pro informaci Parental Control (viz oddíl Funkce Access Control ). Poznámka: - Všechny tyto položky by mìly být nastaveny po prvním zapnutí (režim Virgin ). Potom mohou být použity v nabídce Personal Preferences (uživatelská nastavení). Øádek nabídek / stavové okénko K dispozici jsou 3 vícepoložkové øádky nabídek. Nabídky jsou uspoøádány podle používání a jsou dostupné pomocí tlaèítek pøímé volby. Stisk tlaèítek OSD pøepíná mezi sekcemi øádkù nabídek 1 až 3 a OFF. Øádek nabídek 1 Personal preference (Uživatelské nastavení) Subtitle language (Jazyk titulkù) Audio language (Jazyk dialogù) Colour (Nastavení barev) Sound (Zvuk) Øádek nabídek 2 Step (Krok) Slow motion (Pomalý pohyb) Fast motion (Rychlý pohyb) Angle (Úhel náhledu) Zoom (Zvìtšení) Øádek nabídek 3 Title (Titul) Chapter (Kapitola) Time Search (èasování spouštìní) Favourite Track Selection (FTS) (Výbìr oblíbené stopy) Pøíprava 9

10 Ikony Temporary Feedback Field Scan Repeat All Repeat Title Repeat Track Picture (obraz) - TV Shape (proporce obrazu) Viz kapitola Poèáteèní nastavení. - Black level shift (posun úrovnì èerné - pouze pro NTSC) Pøizpùsobuje dynamiku barev pro dosažení ostøejších kontrastù. Zvolte On nebo OFF. Repeat Chapter Shuffle Shuffle Repeat Repeat A to End Repeat A-B Angle Child Lock On - Video shift (posun obrazu) Pøi tovární nastavení je obraz zarovnán do støedu. Zmìnou tohoto nastavení mùžete posunovat obraz po obrazovce doleva nebo doprava. Child Safe Resume Action Prohibited Uživatelská nastavení V tomto režimu mùžete provést uživatelská nastavení. Základní operace Na dálkovém ovládání stisknìte SYSTEM MENU. V øádku nabídek zvolte. è Zobrazí se nabídka Personal Preferences. Pomocí tlaèítek b B v V procházejte nabídkami, podnabídkami a volbami podnabídek. è Jakmile zvolíte položku nabídky, vedle její ikony se zobrazí tlaèítka kurzoru (na dálkovém ovládání), která se používají. Stiskem OK potvrdíte volbu a pøejdete do další nabídky. Nastavit lze následující položky: - Colour setting (nastavení barev - pouze pro DVD-266) Mùžete volit mezi jedním ze ètyø pøeddefinovaných nastavení a jedním uživatelským nastavením, které si nadefinujete sami. - Personal colour (uživatelské barvy - pouze pro DVD-266) Umožòuje jemnì nastavit kontrast, sytost a jas zvoleného barevného nastavení. 10 Pøíprava

11 Sound (zvuk) - Digital output (digitální výstup) Tovární nastavení: ALL - nastaven koaxiální výstup. Pokud nepøipojujete zaøízení s digitálním vstupem, zmìòte toto nastavení na OFF. Pokud vaše zaøízení není vybaveno digitálním multikanálovým dekodérem, nastavte digitální výstup na PCM (Pulse Code Modulation - pulzní modulaèní kód). - Analog output (analogový výstup) Zvolte Stereo, Dolby Surround nebo 3D Sound (TruSurround), který bude odpovídat vašemu zvukovému systému. Features (Funkce) - Access Control Funkce Access Control zahrnuje následující volby: Child Lock (dìtský zámek) - je-li nastavena na ON, pro pøehrávání diskù je tøeba zadat 4èíslený kód. Parental Control (kontrola dospìlými) - umožòuje podmínìné sledování diskù obsahující informaci Parental Control (viz kapitola Funkce Access Control ). - Status Window (stavové okénko) Stavové okénko zobrazuje aktuální stav pøehrávaèe spoleènì s øádkem nabídek. Pøi zastavení pøehrávání se na výchozí obrazovce zobrazí spoleènì s políèkem Temporary Feedback. Viz oddíl Ikony Temporary Feedback Field. Tovární nastavení je ON. Volbou OFF displej stavového okénka potlaèíte. - Night Mode (noèní režim) Optimalizuje dynamiku zvuku bìhem pøehrávání pøi nízké hlasitosti. - Karaoke vocal Nastavte tuto funkci na ON pouze pøi pøehrávání multikanálového DVD pro karaoke. Kanály karaoke na disku se smíchají do normálního stereofonního zvuku. Language (jazyk) Zvolte požadovaný jazyk pro nabídku, dialogy a titulky. Viz kapitola Poèáteèní nastavení. Jazyk dialogù a titulkù lze také upravit prostøednictvím øádku nabídek na obrazovce. - Bit Rate Indicator (Indikátor bitové pøenosové rychlosti) Je-li tato funkce aktivní, pak se zobrazuje bitová pøenosová rychlost pro video spolu s celkovou bitovou pøenosovou rychlostí. Toto lze bìhem pøehrávání použít pro disky DVD a SVCD. - Help text (Nápovìda) Je-li tato funkce zapnuta (ON), pak se zobrazuje nápovìda pro zvolené ikony. Volba OFF tuto funkci potlaèí. Pøíprava 11

12 Operace Vkládání diskù 1 Na èelním panelu pøehrávaèe stisknìte OPEN/CLOSE. Otevøe se zásuvka disku. 2 Vložte disk do zásuvky štítkem nahoru. 3 Zavøete zásuvku stiskem OPEN/CLOSE. è Ve stavovém okénku a na displeji pøehrávaèe se zobrazí hlášení READ (naèítám) a pøehrávání se automaticky spustí. Poznámka: Je-li funkce Child Lock nastavena na ON a vložený disk není autorizován, musí se zadat pøístupový kód a/nebo musí být disk autorizován (viz oddíl Funkce Access Control ). Pøehrávání diskù DVD-Video a Video-CD Pøehrávání disku Po vložení disku a zasunutí zásuvky se automaticky spustí pøehrávání, zobrazí se stavové okénko a displej zobrazí informace o typu vloženého disku spolu a informacemi o disku a o délce nahrávky. Disk vás mùže vyzvat k výbìru nìkteré položky z nabídky. Jsou-li volby èíslovány, stisknìte pøíslušné èíselné tlaèítko. Pokud ne, pomocí V/v b/b oznaète svoji volbu a pak stisknìte OK. Zobrazí se èíslo právì pøehrávané stopy. Pøehrávání se mùže ukonèit na konci titulu a pak vrátit do nabídky DVD. Chcete-li pokraèovat v pøehrávání dalšího titulu, stisknìte N. Stiskem x pøehráván ukonèíte. è Zobrazí se výchozí displej podávající informaci o souèasném stavu. Pøehrávání mùžete obnovit z místa, ve kterém bylo ukonèeno. Jakmile uvidíte na obrazovce ikonu Resume T, stisknìte N. Znovu stisknìte N. è Funkce RESUME se uplatòuje nejen pro disk v pøehrávaèi, ale také pro 4 naposledy pøehrané disky. V takovém pøípadì jednoduše vymìòte disk, stisknìte RESUME na dálkovém ovládání nebo jakmile na obrazovce uvidíte ikonu Resume T, stisknìte N. Znovu stisknìte N. Základní funkce Poznámka: - Není-li uvedeno jinak, všechny operace mohou být provádìny pomocí dálkového ovládání. Øadu operací lze rovnìž provádìt pomocí øádku nabídek na obrazovce. Pøechod na další titul/stopu Pokud má disk více než jeden titul èi stopu, pomocí následují procedury mùžete pøejít na další titul: Stisknìte SYSTEM MENU a pak pomocí èi v øádku nabídek proveïte volbu. Pomocí v èi V vyberte titul/stopu. Funkce Slow Motion (pomalý pohyb) V øádku nabídek zvolte (SLOW MOTION). Pomocí tlaèítka V vstupte do nabídky SLOW MOTION. è Pøehrávaè se nastaví do režimu PAUSE. Pomocí tlaèítek b B vyberte požadovanou rychlost: 1, 1/2, 1/4, èi 1/8 (vzad); +1/8, +1/4, +1/2 èi +1 (vpøed). Pro pøehrávání normální rychlostí zvolte 1. Stiskem X se rychlost nastaví na 0 (PAUSE). Režim Slow Motion opustíte stiskem N a v. Funkce Still Picture a Frameby-Frame V øádku nabídek zvolte (STEP). Pomocí tlaèítka V vstupte do nabídky Picture by Picture (obraz po obrazu). è Pøehrávaè se nastaví do režimu PAUSE. Pomocí tlaèítek b B zvolte pøedchozí èi následující obraz (rámec). Režim STEP opustíte stiskem N a v. Opakovaným stiskem tlaèítka X na dálkovém ovládání mùžete také provádìt dopøedné krokování. Funkce Scan (prohledávání) Pøehraje prvních 10s každé kapitoly/ indexu na disku. Stisknìte SCAN. Pro pokraèování pøehrávání od zvolené kapitoly stisknìte znovu SCAN nebo N. Poznámka: - Disky DVD mohou mít oblastní kód. Pokud do pøehrávaèe vložíte disk s kódem jiné oblasti, nebude jej možno pøehrávat. 12 Operace

13 Funkce Search (vyhledávání) V øádku nabídek zvolte (FAST MOTION). Pomocí tlaèítka V vstupte do nabídky FAST MOTION. Pomocí tlaèítek b B vyberte požadovanou rychlost: -32, -8, èi -4 (vzad) èi +4,+ 8, +32 (vpøed). Pro pøehrávání normální rychlostí zvolte 1. Režim FAST MOTION opustíte stiskem N èi v. Pro rychlé vyhledávání rùznými rychlostmi vzad èi vpøed mùžete použít také. èi >. Funkce Repeat (opakování) Disky DVD-Video - Repeat chapter/ title/disc Pro opakování právì pøehrávané kapitoly stisknìte REPEAT. è Na displeji pøehrávaèe se zobrazí REPEAT CHPT. Pro opakování právì pøehrávaného titulu stisknìte dvakrát REPEAT. è Na displeji pøehrávaèe se zobrazí REPEAT TITL. Pro opakování celého disku stisknìte tøikrát REPEAT. è Na displeji pøehrávaèe se zobrazí REPEAT. Režim Repeat opustíte ètyønásobným stiskem REPEAT. Disky Video CD- Repeat track/disc Pro opakování právì pøehrávané stopy stisknìte REPEAT. è Na displeji pøehrávaèe se zobrazí REPEAT TRK. Pro opakování celého disku stisknìte dvakrát REPEAT. è Na displeji pøehrávaèe se zobrazí REPEAT. Režim Repeat opustíte trojnásobným stiskem REPEAT. Funkce Repeat A-B Opakování èásti titulu: Ve vybraném poèáteèním bodu stisknìte REPEAT A-B. è Na displeji pøehrávaèe se zobrazí A-. Ve vybraném koncovém bodu znovu stisknìte REPEAT A-B. è Na displeji pøehrávaèe se zobrazí REPEAT A-B a spustí se opakování sekvence. (REPEAT A-B se zobrazuje na èelním panelu pøehrávaèe.) Režim Repeat opustíte stiskem REPEAT A-B. Funkce Time Search (èasování spuštìní) Funkce Time Search vám umožní spustit pøehrávání v jakékoliv zvolené èasové znaèce. V øádku nabídek zvolte (TIME SEARCH). Stisknìte V. è Pøehrávaè se nastaví do režimu PAUSE. è Na obrazovce zobrazující uplynulý èas pøehrávání aktuálního disku se zobrazí dialogové okénko pro zadání èasu. Pro zadání požadovaného èasu spuštìní použijte èíselné klávesnice. V okénku zadejte zleva doprava hodiny, minuty a sekundy. è Pokaždé, kdy je jedna položka zadána, zvýrazní se následující položka. Èas spuštìní potvrdíte stiskem OK. è Zadávací okénko zhasne a ve zvolené èasové intervalu se spustí pøehrávání. Funkce Zoom (zvìtšení) Funkce Zoom umožòuje rozšíøení video obrazu a následné panorámování. V øádku nabídek zvolte (ZOOM). Stiskem v/v aktivujte funkci ZOOM a zvolte požadovaný faktor zvìtšení; 1,33, 2 èi 4. è Pøehrávaè se nastaví do režimu PAUSE. è Pod ikonou Zoom v øádku nabídek se zobrazí zvolený faktor zvìtšení a pod øádkem nabídek se zobrazí výzva Press OK to pan (pro panorámování stisknìte OK). è Obraz se rozšíøí podle zvoleného faktoru. Volbu potvrïte stiskem OK. è Na obrazovce se zobrazí ikony pro panorámování. Použitím tlaèítek b B v V mùžete panorámovat po celé obrazovce. Stisknete-li pouze OK, na obrazovce se zobrazí pouze rozšíøený obraz. Režim ZOOM opustíte stiskem N. Pøehrávání bude pokraèovat. Funkce Shuffle (náhodné poøadí) Disky DVD-Video Obsahuje-li disk více než jeden titul, tato funkce pøehrává kapitoly v titulech v náhodném poøadí. V prùbìhu pøehrávání stisknìte SHUFFLE. è Na obrazovce se po 2s bude zobrazovat ikona SHUFFLE. K normálnímu pøehrávání se vrátíte opìtovným stiskem SHUFFLE. Disky Video CD Obsahuje-li disk více než jednu stopu, tato funkce pøehrává stopy v náhodném poøadí. V prùbìhu pøehrávání stisknìte SHUFFLE. è Na obrazovce se po 2s bude zobrazovat ikona SHUFFLE. K normálnímu pøehrávání se vrátíte opìtovným stiskem SHUFFLE. Operace 13

14 Funkce FTS-Video Funkce FTS-Video vám umožní uložit vaše oblíbené tituly a kapitoly (DVD) a oblíbené stopy a indexy (VCD) na zvláštní disk v pamìti pøehrávaèe. Program mùže obsahovat až 20 položek (titulù, kapitol). Pøi každém pøehrání bude program FTS umístìn na zaèátek seznamu. Pokud je seznam plný a je do nìj pøidán další program, poslední program bude ze seznamu odstranìn. Programy mohou být vyvolány a pøehrávány kdykoliv. Ukládání FTS-Video programu V režimu STOP zvolte v øádku nabídek položku VIDEO FTS þ. Stiskem V otevøete nabídku. è Zobrazí se nabídka Video FTS. Stiskem b èi B èi FTS zvolte ON èi OFF. Ukládání titulù/stop Stiskem V zvolte TITLES. Pomocí b a B vyberte požadovaný titul. Chcete-li uložit celý titul, stisknìte OK. è Èíslo titulu bude pøidáno do seznamu výbìrù. Ukládání kapitol/indexù Na zvoleném èísle titulu stisknìte V. è Èíslo titulu se oznaèí a zvýraznìní pøejde na první pøíslušné èíslo kapitoly pro daný titul. Pomocí b a B vyberte èíslo požadované kapitoly. Volbu potvrïte stiskem OK. è Výbìr titulu/kapitoly se pøidá do seznamu výbìrù. Stiskem SYSTEM MENU opustíte nabídku VIDEO FTS þ. Vymazání FTS-Video programu V režimu STOP zvolte v øádku nabídek položku VIDEO FTS þ. Pomocí V zvolte PROGRAM. Pomocí b a B zvolte èíslo požadovaného výbìru. Stiskem OK vymažte daný výbìr. Stiskem SYSTEM MENU opustíte nabídku VIDEO FTS þ. Vymazání všech výbìrù V režimu STOP zvolte v øádku nabídek položku VIDEO FTS þ. Pomocí V zvolte CLEAR ALL. Stisknìte OK. è Všechny výbìry se vymažou. Stiskem SYSTEM MENU opustíte nabídku Video FTS þ. Speciální funkce diskù DVD Kontrola obsahu diskù DVD Video: Nabídky Disky DVD mohou obsahovat nabídky pro správu diskù a vyvolávání speciálních funkcí. Chcete-li takovou nabídku vyvolat, stisknìte pøíslušné èíselné tlaèítko nebo pro zvýraznìní volby použijte klávesy V, v, b, B. Nakonec stisknìte OK. Nabídka titulu/disku Stisknìte DISC MENU. è Pokud pro aktuální titul existuje nabídka, pak se zobrazí na obrazovce. Pokud ne, zobrazí se nabídka pro disk. Nabídka mùže obsahovat úhel náhledu, jazyk dialogù, volbu titulkù a kapitol titulkù. Nabídku pro tituly odstraníte opìtovným stiskem DISC MENU. Úhel náhledu Pokud disk obsahuje sekvence zaznamenané kamerou z rùzných úhlù, zobrazí se ikona úhlu náhledu, která informuje o poètu a typech dostupných úhlù. Pak mùžete zmìnit úhel náhledu podle libosti. Pomocí tlaèítek b/b zvolte požadovanou ikonu náhledu. è Po krátké prodlevì se pøehrávání znovu spustí, a to ve zmìnìném úhlu náhledu. Ikona náhledu zùstane zobrazena do té doby, co budou rùzné úhly náhledu k dispozici. Zmìna jazyka dialogù V øádku nabídek zvolte (AUDIO). Opakovaným stiskem nebo v/v procházejte rùznými jazyky. Titulky V øádku nabídek zvolte (SUBTITLE). Opakovaným stiskem nebo v/v procházejte rùznými titulky. 14 Operace

15 Speciální funkce diskù VCD a SVCD Funkce Playback Control (PBC) Vložte do pøístroje disk CD obsahující PBC a stisknìte N. Pomocí kláves znázornìných na obrazovce procházejte nabídkou, dokud nenaleznete èást, od které chcete zaèít disk pøehrávat. Sestává-li nabídka PBC ze seznamu titulù, pak mùžete vybrat titul pøímo. Pomocí èíselných tlaèítek (0-9) zadejte svoji volbu. Stiskem RETURN se vra te do pøedchozí nabídky. Hodnotu PBC OFF mùžete uložit do uživatelského nastavení. Pøehrávání diskù audio CD Po vložení disku se automaticky spustí pøehrávání. Je-li zapnut televizor, zobrazí se obrazovka Audio CD. Zobrazí se poèet stop a celkový èas pøehrávání. Bìhem pøehrávání se na obrazovce i na displeji pøehrávaèe zobrazují èíslo aktuální stopy a uplynulý èas pøehrávání. Na konci disku se pøehrávání ukonèí. Pøehrávání mùžete kdykoliv ukonèit stiskem x. Pause (pøerušení) Bìhem pøehrávání stisknìte X. Stiskem N pøehrávání obnovíte. Search (prohledávání) Stiskem. èi > bìhem pøehrávání po dobu 2s mùžete procházet diskem 4násobnou rychlostí vpøed i vzad. è Zaène prohledávání, zvuk je èásteènì potlaèen. Opìtovným stiskem. èi > bìhem pøehrávání mùžete procházet diskem 8násobnou rychlostí. è Zaène prohledávání 8násobnou rychlostí, zvuk je èásteènì potlaèen. Návrat k prohledávání 4násobnou rychlostí obnovíte stiskem. èi >. Je-li zapnut televizor, pak se pøi každém stisku. èi > zobrazí rychlost a smìr prohledávání. Prohledávání ukonèíte stiskem N (pokraèování) nebo x (ukonèení). Pøechod na další stopu Rychlým stiskem. èi > bìhem pøehrávání pøejdete na následující stopu nebo na zaèátek aktuální stopy. Opakovaným rychlým stiskem. bìhem pøehrávání pøejdete na pøedchozí stopu. Chcete-li zvolit nìjakou stopu pøímo, zadejte pomocí èíselných kláves její èíslo (0-9). Funkce Shuffle (náhodné poøadí) Bìhem pøehrávání stisknìte SHUFFLE. è Poøadí stop se zmìní. K normálnímu pøehrávání se vrátíte opìtovným stiskem SHUFFLE. Funkce Repeat track/disc (opakování stopy/disku) Pro opakování právì pøehrávané stopy stisknìte REPEAT. è Na displeji pøehrávaèe se zobrazí REPEAT TRK. Pro opakování celého disku stisknìte dvakrát REPEAT. è Na displeji pøehrávaèe se zobrazí REPEAT. Režim Repeat opustíte trojnásobným stiskem REPEAT. Funkce Repeat A-B Opakování sekvence: Ve vybraném poèáteèním bodu stisknìte REPEAT A-B. è Na displeji pøehrávaèe se zobrazí A-. Ve vybraném koncovém bodu znovu stisknìte REPEAT A-B. è Na displeji pøehrávaèe se zobrazí REPEAT A-B a spustí se opakování sekvence. Režim Repeat opustíte stiskem REPEAT A-B. Funkce Scan (prohledávání) Pøehraje prvních 10s každé stopy na disku. Stisknìte SCAN. Pro pokraèování pøehrávání od zvolené kapitoly stisknìte znovu SCAN nebo N. Operace 15

16 Program FTS (Favourite Track Selection - výbìr oblíbené stopy) Funkce FTS-Video vám umožní uložit vaše oblíbené stopy na zvláštní disk v pamìti pøehrávaèe. Každý program mùže obsahovat 20 stop. Funkce diskù MP3 Stahování (download) souborù MP3 z Internetu nebo z vašich legálnì poøízených diskù je citlivý proces. Kvalita Datový Pøibližná Pøibližná délka zvuku tok komprese MP3-CD Poznámka AM rádio 32 kb/s 40:1 40 hodin Nepøíliš kvalitní zvuk FM rádio 64 kb/s 20:1 20 hodin - nedoporuèeno Skoro CD 96 kb/s 15:1 15 hodin Vyvážená kvalita zvuku Jako CD 128 kb/s 10:1 10 hodin - kompresní pomìr CD* 256 kb/s 5:1 5 hodin Pøíliš nízká komprese CD* 320 kb/s 3:1 3 hodiny - kvalita stejná jako CD Výsledkem mùže být náhodné pøeskakování v prùbìhu poslechu disku MP3. To se považuje jako bìžné. Ukládání FTS programu 1 Vložte disk a nastavte režim Stop. 2 Pomocí V pøejdìte na seznam dostupných stop. 3 Pomocí b a B vyberte ze seznamu nìjakou stopu. Chcete-li na nìjakou stopu pøejít pøímo, zadejte pomocí èíselných tlaèítek její èíslo (0-9). 4 Uložení každé stopy provedete stiskem OK. è Èísla stop budou pøidány do seznamu vybraných stop. è Èísla stop a èas jejich pøehrávacího èasu budou zobrazeny na obrazovce i na displeji pøehrávaèe. Máte-li program FTS dokonèený, stiskem N spus te pøehrávání nebo se stiskem v vra te do režimu Stop. Program FTS bude automaticky uložen. Zapínání/vypínání funkce FTS 1 Stiskem tlaèítek v V pøejdìte na výbìr požadovaných stop. 2 Pomocí b èi B vyberte ON nebo OFF. Vymazání stopy z FTS programu 1 Pomocí V pøejdìte na seznam zvolených stop. 2 Pomocí b a B vyberte ze seznamu èíslo stopy, kterou chcete vymazat. 3 Stisknìte OK. è Èíslo dané stopy bude vymazáno ze seznamu vybraných stop. Vymazání celého seznamu 1 Pomocí V zvolte položku CLEAR ALL a stisknìte OK. è Celý program FTS disku bude vymazán. Dodateèná poznámka pro pøehrávání disku MP3. - V souladu s pøedpisy SDMI se pøi pøehrávání disku MP3 potlaèí digitální výstup. - Podporují se vzorkovací kmitoèty 48kHz, 44,1kHz (standard) a 32kHz. - Pøi nahrávání diskù DAM (disky obsahující hudbu kódovanou ve formátu digital audio i MP3) bude hrát pouze digitální audio hudba. Poznámka: - Podporováno je pouze poøízení kopie 1. generace. Funkce Album/Title Tato funkce umožòuje prohlížet a vybírat následující èi pøedchozí album/titul disku MP3. 1 Stiskem v/v procházejte pøedchozím nebo následujícím albem. 2 Stiskem b/b procházejte pøedchozí nebo následující stopou. è Album Stopa Èas Zobrazí se 3 Pomocí zadání èísla z èíselné klávesnice nebo dálkového ovládání mùžete také zadat požadované album/stopu pøímo. Poznámka: - V režimu STOP: èísla znamenají výbìr ALBA. - V režimu PLAY: èísla znamenají výbìr STOPY. Pro disky MP3 jsou dostupné pouze následující režimy: - STOP / PLAY / PAUSE - SKIP NEXT / PREVIOUS - REPEAT (ALBUM / TRACK / DISC) Disky MP3 - Funkce Album/Track/Disc Pro opakování stopy stisknìte REPEAT. è Na displeji pøehrávaèe se zobrazí REPEAT TRK. Pro opakování alba stisknìte dvakrát REPEAT. è Na displeji pøehrávaèe se zobrazí REPEAT ALBM. Pro opakování celého disku stisknìte tøikrát REPEAT. è Na displeji pøehrávaèe se zobrazí REPEAT DISC. 16 Operace

17 Funkce ACCESS CONTROL Funkce Access Control, Child Lock (pro DVD a VCD) Aktivace/deaktivace funkce Child Lock 1 1 V režimu STOP zvolte v nabídce FEATURES pomocí tlaèítek v/v položku ACCESS CONTROL. 2 Zadejte vámi zvolený 4èíslený pøístupový kód. 3 Opakovanì zadejte pøístupový kód. 4 Pomocí tlaèítek v/v pøejdìte na položku CHILD LOCK (dìtský zámek). 5 Pomocí tlaèítka B pøejdìte na položku LOCK/UNLOCK. 6 Pomocí tlaèítek v/v zvolte položku LOCK. 7 Stiskem OK nebo b volbu potvrïte a opakovaným stiskem b opus te nabídku. è Neautorizované disky nyní nebudou moci být bez zadání 4èíselného kódu pøehrávány. 8 Volbou UNLOCK bude funkce CHILD LOCK deaktivována. Poznámka: Nové potvrzení 4èísleného kódu bude zapotøebí pokud: - je kód zadáván poprvé (viz výše); - je kód zrušen (viz oddíl Zmìna 4èísleného kódu ); - je kód odstranìn (viz oddíl Zmìna 4èísleného kódu ). Deautorizace diskù Vložte požadovaný disk. Viz oddíl Vkládání diskù ). è Pøehrávání se spustí automaticky. Bìhem zobrazování symbolu J stisknìte x. è Zobrazí se symbol L a disk je deautorizován. Funkce Access Control; Parental Control (pouze pro DVD-Video) Filmy na DVD-discích mohou obsahovat èásti nevhodné pro dìti. Proto mohou disky obsahovat informaci Parental Control (kontrola dospìlými), která se uplatní buï pro celý disk nebo pro jeho urèité èásti. Tyto èásti jsou ohodnoceny stupnicí 1 až 8 a na disku jsou dostupné jejich vhodnìjší alternativy. Míra vhodnosti se mùže odlišovat podle dané zemì. Funkci Parental Control vám umožní zabránit dìtem pøehrávání urèitých diskù nebo na tìchto discích umožnit pøehrávání pouze vybraných èástí. Autorizace diskù Vložte požadovaný disk. Viz oddíl Vkládání diskù ). è Zobrazí se dialogové okénko Child protect (ochrana pøed dìtmi). Pøi zadání režimù Play Once nebo Play Always budete vyzváni k zadání vašeho bezpeènostního kódu, disk pak bude možno pøehrávat pouze po dobu, kdy bude zasunut v pøehrávaèi, a pøístroj bude nastaven v poloze ON. Zvolíte-li Play Always, disk bude chránìn pøed dìtmi (autorizován) a bude se moci pøehrávat i když bude funkce Child Lock zapnuta. Poznámky: - Pamì pøehrávaèe obsahuje seznam 120 autorizovaných ( pøed dìtmi chránìných ) diskových titulù. Disk bude pøidán do seznamu tehdy, když bude v dialogovém okénku Child protect provedena volba Play Always. - Pøi každém pøehrávání disku oznaèeného Child safe bude jeho titul umístìn na zaèátek seznamu. Pokud je seznam plný a je do nìj pøidán další disk, poslední disk bude ze seznamu odstranìn. - Dvoustranné disky DVD mohou mít pro každou stranu rùzný pøístupový kód. Aby byl disk zabezpeèen pøed dìtmi, musí být obì strany autorizovány. - VCD-disky z více oddíly mohou mít pro každý oddíl rùzný pøístupový kód. Aby byl takový disk zabezpeèen pøed dìtmi, musí být všechny jeho oddíly autorizovány. Funkce ACCESS CONTROL 17

18 Aktivace/deaktivace funkce Parental Control 1 V režimu STOP zvolte v nabídce FEATURES pomocí tlaèítek v/v položku ACCESS CONTROL. 2 Zadejte vámi zvolený 4èíselný pøístupový kód. V pøípadì potøeby zadejte pøístupový kód opakovanì. 3 Pomocí tlaèítek v/v pøejdìte na položku Parental level (míra ochrany). 4 Pomocí tlaèítka B pøejdìte na položku VALUE ADJUSTMENT (1-8) (nastavení míry 1-8). 5 Pak pomocí tlaèítek v/v nebo èíselných tlaèítek na dálkovém ovládání vyberte úroveò od 1 do 8, která se vloží na disk. Úroveò 0 (zobrazena jako ): Funkce Parental Control není aktivována. Disk je možno pøehrát celý. Úroveò 1 až 8: Disk obsahuje èásti nevhodné pro dìti. Pokud na pøehrávaèi zadáte nìjakou úroveò zabezpeèení, pak se budou pøehrávat èásti nesoucí stejnou nebo nižší hodnotu. Èásti s vyšší úrovní nebudou pøehrány, dokud disk nenalezne jejich vhodnìjší alternativy. Takové alternativy musí mít stejnou nebo nižší hodnotu. Pokud se nenalezne žádná alternativa, pøehrávání se ukonèí a musí se zadat 4èíslený pøístupový kód. 6 Stiskem OK nebo b volbu potvrïte a opakovaným stiskem b opus te nabídku. Country (zemì) 1 V režimu STOP zvolte v nabídce FEATURES pomocí tlaèítek v/v položku ACCESS CONTROL. 2 Zadejte 4èíselný kód. 3 Pomocí tlaèítka V pøejdìte na položku CHANGE COUNTRY (zmìna zemì). 4 Stisknìte tlaèítko B. 5 Pomocí tlaèítek v/v zvolte zemi. 6 Stiskem OK nebo b volbu potvrïte a opakovaným stiskem b opus te nabídku. Zmìna 4èíselného pøístupového kódu 1 V režimu STOP zvolte v nabídce FEATURES pomocí tlaèítek v/v položku ACCESS CONTROL. 2 Zadejte starý kód. 3 Pomocí tlaèítka V pøejdìte na položku CHANGE CODE (zmìna kódu). 4 Stisknìte tlaèítko B. 5 Zadejte nový 4èíslený kód. 6 Opakovanì zadejte kód a potvrïte jej OK. 7 Stiskem b opus te nabídku. Pokud jste svùj 4èíselný kód zapomnìli... 1 Stiskem x opus te obrazovku Child Screen. 2 V nabídce FEATURES zvolte pomocí tlaèítek v/v položku ACCESS CONTROL. 3 4násobným stiskem tlaèítka x v dialogu Access Control mùžete pùvodní kód vymazat. 4 Nyní mùžete zadat nový kód (dvakrát!). Viz výše v oddílu Zmìna 4èísleného kódu. Poznámka k funkci Parental Control Tento DVD-Video pøehrávaè je vybaven systémem PARENTAL CONTROL, který je navržen tak, aby se aktivoval pøi pøehrávání DVD diskù obsahujících jistá softwarové kódování. Taková kódování byla pøijata za technický standard prùmyslu produkujícího disková zaøízení i obsah diskù. Uvìdomte si prosím, že se systém PARENTAL CONTROL nebude aktivovat pøi pøehrávání DVD diskù, které na sobì pøíslušná kódování nenesou. Také berte prosím na vìdomí, že vzhledem k dobì, ve které byl tento pøehrávaè uveden na trh, nemusí již svým vybavením plnì odpovídat všem technickým standardùm, které mezitím mohly být výrobci zaøízení i obsahu diskù schváleny. Z tìchto dùvodù tedy spoleènost Philips nemùže zaruèit plnou funkènost systému PARENTAL CONTROL a nenese proto zodpovìdnost v pøípadì nezamýšleného sledování obsahu jistých diskù dìtmi. Ujistìte se proto prosím, zda jsou disky prostøednictvím systému PARENTAL CONTROL pøehrávány skuteènì tak, jak je pro nì provedeno nastavení ještì pøedtím, než budou k dispozici dìtem. 18 Funkce ACCESS CONTROL

19 Pøed vyhledáním odborného servisu Pokud váš DVD-pøehrávaè nepracuje správnì, pokuste se závadu odstranit pomocí následujícího návodu. Možná se jedná o nezávažné zanedbání nìkterých pokynù. V žádném pøípadì se však nepokoušejte pøístroj opravit sami, znamenalo by to ztrátu záruky. Vyhledejte pøíslušný pøíznak (pøíznaky) závady. Poté proveïte pouze ty pokyny, které jsou v návodu uvedeny. Pøíznak Není napájení. Není obraz Rozostøený obraz. Celkovì rozostøený obraz pøi zobrazení nabídky pøehrávaèe nebo není barva. Rozostøený nebo ÈB obraz pøi pøehrávání disku DVD nebo Video. Není zvuk. Zkreslený zvuk z Hi-Fi zesilovaèe. Žádný signál na digitálním výstupu. Disk nelze pøehrát. Pøi vysunutí disku se nezobrazí výchozí obrazovka. Pøístroj nereaguje na dálkové ovládání. Tlaèítka nefungují. Bìhem pøehrávání pøístroj nereaguje na nìkteré øídicí povely. Pøehrávaè Video- DVD nemùže naèíst disky CD/DVD. Náprava - Zkontrolujte, zda je správnì pøipojen napájecí kabel. - Pøipojením jiného zaøízení do sí ové zásuvky vyzkoušejte, zda je dodávána energie. - Zkontrolujte, zda je televizor zapnut. - Pøezkoušejte propojení video kabelù. - Zkontrolujte, zda není disk zneèištìn, v pøípadì že ano, vyèistìte jej suchým hadøíkem, poèínaje od støedu k okraji. - Obèas je rozostøena pouze malá èást obrazu. V takovém pøípadì se nejedná o závadu. - Je-li obraz rozostøen celkovì nebo se svisle pøesunuje, zkontrolujte, zda nastavení NTSC/PAL na pøehrávaèi odpovídá video signálu TV. - Jeli video signále vašeho TV NTSC, nastavte na pøehrávaèi NTSC. - Jeli video signále vašeho TV PAL, nastavte na pøehrávaèi PAL. Viz Nastavení normy NTSC/PAL. - Formát disku neodpovídá video signálu vašeho TV (NTSC/PAL). Viz konverze NTSC/PAL. -Zkontrolujte propojení audio kabelù. - Používáte-li Hi-Fi soupravu, vyzkoušejte jiný zvukový zdroj. -Zkontrolujte, zda není audio propojení zapojeno do vstupu pro sluchátka. - Zkontrolujte digitální propojení. - Zkontrolujte nabídku nastavení, zda je digitální výstup nastaven na ALL èi PCM. - Zkontrolujte, zda audio formát zvoleného jazyka odpovídá možnostem vašeho receiveru. - Nelze použít pro disky MP3. - Zkontrolujte, zda je disk uložen štítkem nahoru. - Vyèistìte disk. - Vložením jiného disku ovìøte, zda není inkriminovaný disk poškozen. - Ovìøte, zda není disk poškozen, poškrábán nebo zkroucen. - Vypnutím pøístroje proveïte výchozí nastavení, poté pøístroj znovu zapnìte. - Pøesvìdète se, zda pøíslušný program nevyžaduje vložení dalšího disku. - Nasmìrujte dálkové ovládání pøímo na èidlo èelního panelu pøehrávaèe. - Odstraòte pøekážky, které by mohly narušovat cestu signálu. - Zkontrolujte nebo vymìòte baterie. - Vypnutím pøístroje nastavte výchozí stav, poté pøehrávaè znovu zapnìte. (Zkontrolujte, zda není pøístroj v režimu nastavování.) - Pro daný disk nejsou operace povoleny. Provìøte pokyny na štítku disku. - Použijte dostupné èisticí disky CD/DVD, aby vyèistily èoèky pøedtím, než vyhledáte odborný servis. VADNÝ VÝROBEK MUSÍ BÝT ZASLÁN DO AUTORIZOVANÉHO SERVISU. AKTUÁLNÍ ADRESU ZÍSKÁTE U PHILIPS ÈESKÁ REPUBLIKA S.R.O., PROFESIONÁLNÍ SYSTÉMY ODDÌLENÍ CSS, PRAHA. Pøed vyhledáním odborného servisu 19

20 Technické údaje PØEHRÁVACÍ SYSTÉM DVD-Video Video CD a SVCD CD (CD-R a CD-RW) DVD+RW MP3 (pouze DVD-622) OPTICKÝ ÈTECÍ SYSTÉM Typ laseru Polovodièový AlGaAs Numerická apertura 0,60 (DVD) 0,45 (VCD/CD) Vlnová délka 650 nm (DVD) 780 nm (VCD/CD) FORMÁT DISKU DVD Nosiè Optický disk Prùmìr 12 cm (8 cm) Délka záznamu Jednovrstvý 2,15 hod* (12 cm) Dvouvrstvý 4 hod* Dvoustranný 4,30 hod* jednovrstvý Dvoustranný 8 hod* dvouvrstvý VIDEO FORMÁT DA pøevodník Øízení signálu Digitální komprese 10 bitový Komponentní MPEG2 (DVD) MPEG1 (VCD) TV STANDARD (PAL/50Hz) (NTSC/60Hz) Poèet øádkù Playback Multistandard (PAL/NTSC) DVD Vodorovné rozlišení 720 pixelù 720 pixelù Svislé rozlišení 576 øádkù 480 øádkù VCD Vodorovné rozlišení 352 pixelù 352 pixelù Svislé rozlišení 288 øádkù 240 øádkù CHARAKTERISTIKY VIDEO Výstup Video 1Vpp do 75 ohmù Výstup RGB (SCART) 0,7Vpp do 75 ohmù Posun úrovnì èerné Vypnuto/Zapnuto Posuv video Vlevo/Vpravo AUDIO FORMÁT Digitální MPEG Komprimovaný signál DTS/Dolby Digital 16, 20, 24 bitù PCM vzor. frek. 44,1, 48, 96kHz Analogový stereofonní Dolby Pro Logic míchaný z multikanálu Dolby Digital 3D Sound (TruSurround) pro virtuální zvukový kanál 5.1 na 2 repro CHARAKTERISTIKY AUDIO DA pøevodník 24bitový DVD fs 96 khz 4 Hz - 44 khz fs 48 khz 4 Hz - 22 khz Video CD fs 44,1 khz 4 Hz - 20 khz CD fs 44,1 khz 4 Hz - 20 khz Pomìr signál/šum (1 khz) 100 db Dynamický rozsah (1 khz) 97 db Pøeslech (1 khz) 110 db Nelineární zkreslení (1 khz) 88 db MPEG MP3 MPEG Audio L3 PROPOJENÍ SCART Výstup Video Výstup Analog Audio L+R Výstup Digital Audio Eurokonektor Cinch (žlutý) Cinch (bílý/èervený) 1 koaxiální IEC958 pro CDDA/LPCM IEC1937 pro MPEG1/2, Dolby Digital a DTS SKØÍÒ Rozmìry 435 x 81 x 295 (š x v x h) Hmotnost cca 3,5 kg ZÁKLADNÍ FUNKCE Stop / Play / Pause Fast Forward / Backward Time Search Step Forward / Backward Slow Motion Title / Chapter / Track Select Skip Next / Previous Repeat (Chapter / Title / All) nebo (Track / All) A-B Repeat Shuffle Scan Nové rozšíøené uživatelské grafické rozhraní Perfect Still s digitálním multi-tap filtrem Zoom (x1,33, x2, x4) s rozšiøováním obrazu Smart Picture pro snadné nastavení barev (pouze DVD-622) PAL/NTSC Conversion (pouze DVD-622) Spoøiè obrazovky (75% ztemnìní po 15 min.) 3D Sound (TruSurround) Virtual Jog Shuttle Indikátor bitové pøenosové rychlosti A/V FUNKCE DVD Volba úhlu náhledu Volba dialogù (1 z max. 8 jazykù) Volba titulkù (1 z max. 32 jazykù) Pomìr konverze (16:9, 4:3 Letterbox, 4:3 Pan Scan) Funkce Parental Control a Disc Lock Podpora Disc Menu (nabídka titulù a základní nabídka) Opakování (5 diskù) po zastavení / uvedení do pohotovosti Programování titul/kapitol s výbìrem oblíbených položek FUNKCE VIDEO CD Ovládání diskù VCD 2.0 Funkce Disc Lock Opakování (5 diskù) po zastavení / uvedení do pohotovosti Programování stop s výbìrem oblíbených položek FUNKCE AUDIO CD Èasový displej (Total / Track / Remaining Track Time) Plná funkènost pøi dálkovém ovládání zvuku Programování stop s výbìrem oblíbených položek FUNKCE MP3 (pouze DVD-622) Èasový displej (Track) Volba alb a stop Repeat (Disc / Album / Track) * Typická délka záznamu pro filmy s 2 namluvenými jazyky a s 3jazyènými titulky Zmìna údajù vyhrazena bez pøedchozího upozornìní 20 Technické údaje

2 Všeobecné informace

2 Všeobecné informace DVD-Video Pøehrávaè Všeobecné informace NIKDY NEPROVÁDÌJTE ANI NEMÌÒTE PROPOJENÍ PØÍSTROJE, JE-LI ZAPNUT! Vyrobeno v licenci spoleènosti Digital Theatre Systems, Inc. Patent USA è. 5.451.942 a další schválené

Více

PŘEHRÁVAČ VIDEODESEK PHILIPS DVD 723

PŘEHRÁVAČ VIDEODESEK PHILIPS DVD 723 1 PŘEHRÁVAČ VIDEODESEK PHILIPS DVD 723 OBSAH Úvod Ochrana životního prostředí... str. 2. Dodávané příslušenství...... str. 2. Bezpečnostní informace... str. 2. Použité symboly... str. 3. Přehled funkcí

Více

DVD VIDEO/SACD přehrávač

DVD VIDEO/SACD přehrávač DVD VIDEO/SACD přehrávač UPOZORNĚNÍ Použití ovládacích prvků, nastavení nebo postupování jiným způsobem, než je v návodu uvedeno, může způsobit nebezpečné záření nebo jiné nebezpečí. Mezi jednotlivými

Více

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE DVD PŘEHRÁVAČ DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player .: yamada dvd-6800x plus :. DVD player Bezpečnost Před prvním použitím přístroje si podrobně prostudujte tento návod a bezpečnostní pokyny. Napájení Tento přístroj může být zapojen pouze do elektrické

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

DVD Video přehrávač DVD957 / DVD951

DVD Video přehrávač DVD957 / DVD951 DVD Video přehrávač DVD957 / DVD951 Důležitá upozornění Tento výrobek obsahuje technologii ochrany autorských práv, která je chráněna U.S. patenty a dalšími právy na ochranu duševního vlastnictví, vlastněnými

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe Mobile 370 DVD TV Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe 1 5. Vypínaè Power ON/OFF 6. Konektor napájení DC 12V 7. Indikátor nabíjení

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

* EMPEROR 3 USB - MODEL 017 * Návod k obsluze * 1 *

* EMPEROR 3 USB - MODEL 017 * Návod k obsluze * 1 * Návod k obsluze * 1 * Návod k obsluze... 4 Úvod... 4 Napájení... 4 Napájecí kabel... 4 Použití a uskladnění...4 Umístění přehrávače... 4 Kondenzace... 4 Čištění... 4 Používaní disků... 4 Používání disků...

Více

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy DS-X966TD Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy TV tuner 1 Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001. Charakteristika. Model číslo: Sériové číslo: DVP-7001

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001. Charakteristika. Model číslo: Sériové číslo: DVP-7001 E6B21ED(CS).fm Page 1 Thursday, December 22, 2005 4:11 PM DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001 Uživatelská Příručka Obsah Upozornění...2 Úvod...2 Informace o discích...3 Přehled funkcí...4 Připojení...6 Přehrávání disku...9

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Uživatelský manuál Obsah: Příslušenství 2 Popis předního panelu 3 Popis dálkového ovládání 4 Použití dálkového ovládání 6 Zapojení sluchátek 7 Funkce paměťové karty

Více

Multimediální přehrávač

Multimediální přehrávač Multimediální přehrávač DVP 2000 Uživatelská příručka Instrukce pro bezpečné používání výrobku Před instalací a prvním použitím přístroje si přečtěte uživatelskou příručku pro tento přístroj i pro ostatní

Více

DVD systém domácího kina MX2500. Návod k obsluze. Servisní podporu naleznete na www.p4c.philips.com

DVD systém domácího kina MX2500. Návod k obsluze. Servisní podporu naleznete na www.p4c.philips.com DVD systém domácího kina MX2500 Návod k obsluze Servisní podporu naleznete na www.p4c.philips.com Varování! Ovládáním přístroje, nastavováním nebo vykonáváním postupů, výslovně neuvedených v tomto návodu

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

PRINCE 2 Model 015 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁRUČNÍ LIST VLASTNOSTI

PRINCE 2 Model 015 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁRUČNÍ LIST VLASTNOSTI ZÁRUČNÍ LIST Manta Prince 2 - model 015 Výrobní/sériové číslo....... Datum prodeje...... Razítko a podpis prodávajícího. Informace pro zákazníka Záruční doba Dovozce výrobku do České republiky garantuje,

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

Český. arování: Aby se předešlo vzniku ohně nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti.

Český. arování: Aby se předešlo vzniku ohně nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti. Český Důležité bezpečnostní pokyny arování: Z důvodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesundávejte přední a zadní kryt. V Uvnitř se nenacházejí žádné součásti obsluhovatelné uživatelem. Servis

Více

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,,

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,, Obsah Dálkový ovladaè... 2 Tlaèítka ovládacího panelu a zadní panel... 3 Pøíprava... 4 Funkce... 4 Bezpeènostní opatøení... 4 Pøed zapnutím televizoru... 6 Pøipojení napájení... 6 Pøipojení ke vstupnímu

Více

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy DS-3001 Monitor s držákem na opěrku hlavy s DVD přehrávačem, FM vysílačem, interaktivními hrami a možností připojení dalších zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení...

Více

CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem

CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem Uživatelská příručka Obsah Instrukce pro bezpečné používání výrobku...3 Hlavní funkce multimediálního přehrávače...4 DVD přehrávač...4 DVB-T tuner...4 Funkce

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

DNX450TR NÁVOD K POUŽITÍ. 2014 JVC KENWOOD Corporation. IM385_Ref_E_Cs_00 (E) NAVIGAČNÍ SYSTÉM GPS

DNX450TR NÁVOD K POUŽITÍ. 2014 JVC KENWOOD Corporation. IM385_Ref_E_Cs_00 (E) NAVIGAČNÍ SYSTÉM GPS DNX450TR NAVIGAČNÍ SYSTÉM GPS NÁVOD K POUŽITÍ Než si přečtete tento návod, klepněte na níže uvedené tlačítko a seznamte se s nejnovějším vydáním a pozměněnými stránkami. http://manual.kenwood.com/edition/im385/

Více

Obsah 1 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 OBSAH BALENÍ POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU

Obsah 1 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 OBSAH BALENÍ POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU Obsah 1 ÚVOD 3 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 3 OBSAH BALENÍ 5 4 POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU 6 5 SCHÉMATA ZAPOJENÍ Připojení síťového kabelu 7 Připojení antény 7 Připojení ke konektoru SCART 8

Více

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-21KJ1SEF ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSLUGI

Více

DVD Video přehrávač Návod k obsluze

DVD Video přehrávač Návod k obsluze DVD Video přehrávač Návod k obsuze Obecné informace Regionání kód tohoto přístroje je 2. Vzhedem k tomu, že fimy na DVD nejsou uvoňovány do distribuce ve všech částech světa ve stejnou dobu, mají všechny

Více

MODEL DV-P745E DVD PŘEHRÁVAČ DVD PLAYER DV-P745E MP3 PLAYBACK DVD / DVD-R / CD / CD-R / CD-RW COMPATIBLE. Návod k použití

MODEL DV-P745E DVD PŘEHRÁVAČ DVD PLAYER DV-P745E MP3 PLAYBACK DVD / DVD-R / CD / CD-R / CD-RW COMPATIBLE. Návod k použití MODEL DV-P745E PŘEHRÁVAČ PLAYER DV-P745E MP3 PLAYBACK / -R / CD / CD-R / CD-RW COMPATIBLE Návod k použití VÝSTRAHA Výrobek je vybaven laserem Při nesprávné manipulaci s přístroje v rozporu s tímto návodem

Více

PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD

PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD OBsAH Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Označení ovládacích prvků... 4 Hlavní jednotka... 4 Dálkový ovladač... 5 Nastavení

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM TRC 590 AR Návod k použití 11 ØEŠENÍ PROBLÉMÙ ØEŠENÍ PROBLÉMÙ V pøípadì poruchy zkontrolujte následující pokyny pøed odnesením pøístroje do servisu. Neotvírejte

Více

DVD VIDEO DIGITAL SURROUND SYSTEM DVD HOME CINEMA SYSTEM LX3700D LX3750W

DVD VIDEO DIGITAL SURROUND SYSTEM DVD HOME CINEMA SYSTEM LX3700D LX3750W DVD VIDEO DIGITAL SURROUND SYSTEM DVD HOME CINEMA SYSTEM LX3700D LX3750W UPOZORNĚNÍ Budete-li používat ovládací prvky nebo provádět nastavení v rozporu s touto příručkou nebo budete používat jiné postupy

Více

DNX7210BT DNX5210BT DNX5510BT DNX4210BT

DNX7210BT DNX5210BT DNX5510BT DNX4210BT DNX7210BT DNX5210BT DNX5510BT DNX4210BT NAVIGAČNÍ SYSTÉM GPS NÁVOD K POUŽITÍ Co chcete provést? Děkujeme, že jste si koupili GPS NAVIGAČNÍ SYSTÉM KENWOOD. V tomto návodu se seznámíte s různými užitečnými

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

Přenosný DVD přehrávač MES-202. Obj. č.: 37 28 13

Přenosný DVD přehrávač MES-202. Obj. č.: 37 28 13 Přenosný DVD přehrávač MES-202 Obj. č.: 37 28 13 1. Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho přenosného DVD přehrávače se dvěma barevnými monitory, s dálkovým ovladačem a s

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

DVD Systém domácího kina

DVD Systém domácího kina 2-179-837-51 DVD Systém domácího kina Uživatelská příručka Návod na obsluhu Használati utasítás CZ SK HU DAV-SB200 2004 Sony Corporation Bezpečnostní opatření VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI NEBO

Více

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V DS-1718d Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V S přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

DVD video přehrávač / videorekordér

DVD video přehrávač / videorekordér DVD video přehrávač / videorekordér Uživatelská příručka Bezpečnostní opatření POZOR: NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEODNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ PANEL) PŘÍSTROJE. UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ UŽIVATELSKY

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE - 1 - Obsah Tipy k ovládání televizoru Zapnutí televizoru Ovládání televizoru pomocí tabulky MENU Výběr jazyka v menu Nastavení obrazu a zvuku Naladění

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD CDP 5400 SPCD MODE PROG DC IN 4.5 V Ó SKIP 8 SKIP + 9 LINE OUT 0 VOLUME STOP 5 ASP/DIR NEXT HOLD OPEN 8 OFF BASS BOOST ON MP3 3 DAS 00 00:00 41 ALL PROG INTRO ALBUM

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

2-666-956-E1(2) CD/DVD Přehrávač. Návod k obsluze DVP-NS76H. 2006 Sony Corporation

2-666-956-E1(2) CD/DVD Přehrávač. Návod k obsluze DVP-NS76H. 2006 Sony Corporation 2-666-956-E1(2) CD/DVD Přehrávač Návod k obsluze DVP-NS76H 2006 Sony Corporation 2 CZ VAROVÁNÍ Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti. Aby nedošlo k

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

DVD Systém domácího kina

DVD Systém domácího kina 2-590-883-12(1) DVD Systém domácího kina Návod k obsluze DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 2-590-947-11(1) DAV DZ300 Česky Připojení reprosoustav a televizoru Kabely a konektory reprosoustav jsou barevně

Více

Návod k obsluze. DVD+R/RW rekordér R100A

Návod k obsluze. DVD+R/RW rekordér R100A Návod k obsluze DVD+R/RW rekordér R100A POSTUP PRO ZMĚNU NASTAVENÍ ZVUKOVÉ NORMY TV TUNERU DVD REKORDÉRU R100 1. Vyjměte médium z přehrávače a nastavte úvodní obrazovku (nejlépe vypnutím a opětovným zapnutím

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

EU3C. Uživatelský manuál INFINITY HDMI 100. HDMI přehrávač s USB

EU3C. Uživatelský manuál INFINITY HDMI 100. HDMI přehrávač s USB EU3C Uživatelský manuál INFINITY HDMI 100 HDMI přehrávač s USB VAROVÁNÍ: PRO PŘEDCHÁZENÍ RIZIKU POŢÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ DEŠTI NEBO VLHKOSTI.. UPOZORNĚNÍ: PRO

Více

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 Určeno k montáži do vozidel vybavených navigačními systémy: Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Základní vlastnosti a funkce

Více

M-20. 2 technické specifikace - souèásti balení. 33,5 x 80,5 x 7,5 mm 30,5 g (vè. akumulátoru) 512 MB / 1 GB / 2 GB. ASF, WMA DRM, TXT - záznam WAV

M-20. 2 technické specifikace - souèásti balení. 33,5 x 80,5 x 7,5 mm 30,5 g (vè. akumulátoru) 512 MB / 1 GB / 2 GB. ASF, WMA DRM, TXT - záznam WAV m-cody M-20 2 technické specifikace - souèásti balení Rozmìry Hmotnost Pamì Formáty souborù Frekvenèní rozsah Sluchátkový výstup Pomìr signál/šum 33,5 x 80,5 x 7,5 mm 30,5 g (vè. akumulátoru) 512 MB /

Více

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka CORE DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte

Více

Návod k obsluze. Návod k obsluze. Důležité bezpečnostní předpisy. Upozornění během připojování zdroje napájení elektrickým proudem

Návod k obsluze. Návod k obsluze. Důležité bezpečnostní předpisy. Upozornění během připojování zdroje napájení elektrickým proudem Důležité bezpečnostní předpisy Pozor! Neotevírejte vystupuje tady ohrožení porážením elektrickým proudem. Důležité! Za účelem předejít požáru nebo porážením elektrickým proudem, nevystavujte přijímače

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9211132 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Manuál. Yakumo DVD přehrávač DVDMasterDX4

Manuál. Yakumo DVD přehrávač DVDMasterDX4 Manuál Yakumo DVD přehrávač DVDMasterDX4 Symbol blesku varuje uživatele před neizolovaným napětím uvnitř přístroje, které by mohlo vyvolat elektrický zásah. Vykřičník upozorňuje na důležitá upozornění

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

1 Stiskněte. Zapnutí zdroje zvuku. Zapnutí zdroje zvuku. Vypnutí režimu zvuku. Displej obrazovky ovládání zvuku

1 Stiskněte. Zapnutí zdroje zvuku. Zapnutí zdroje zvuku. Vypnutí režimu zvuku. Displej obrazovky ovládání zvuku Zapnutí zdroje zvuku Zapnutí zdroje zvuku Vypnutí režimu zvuku Stiskněte. Stiskněte. Vyberte zvukový režim, který chcete použít. Klepněte na Audio Off. Opětovným klepnutím na Audio Off začnete přijímat

Více

42PMA225EZ. Návod k použití

42PMA225EZ. Návod k použití 42PMA225EZ Návod k použití POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení

Více

DVA-5205P PŘEHRÁVAČ DVD / VIDEO CD / CD DISKŮ

DVA-5205P PŘEHRÁVAČ DVD / VIDEO CD / CD DISKŮ DVA-5205P PŘEHRÁVAČ DVD / VIDEO CD / CD DISKŮ NÁVOD K OBSLUZE Abyste mohl plně využívat všechny možnosti a funkce svého přístroje, přečtěte si prosím pozorně informace uvedené v tomto návodu. Návod k obsluze

Více

Handbuch. Yakumo DVD Record Master XL. Manual Manuel. DVD+RW Recorder/Player

Handbuch. Yakumo DVD Record Master XL. Manual Manuel. DVD+RW Recorder/Player Handbuch Manual Manuel D GB F E Yakumo DVD Record Master XL DVD+RW Recorder/Player Ovládací prvky Prední Panel 1 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ 7 AUDIO VSTUP (FRONT LEFT) 2 PREDCHÁZEJÍCÍ 8 AUDIO

Více

Minidiktafon EDIC mini LCD

Minidiktafon EDIC mini LCD Minidiktafon EDIC mini LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémní výdrž až 250 hodin nahrávání v kuse Miniaturní rozměry Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Obsah balení Digitální

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

Přijímač pozemní digitální TV. model série TeVeMaster T1

Přijímač pozemní digitální TV. model série TeVeMaster T1 Přijímač pozemní digitální TV model série TeVeMaster T1 Návod pro uvedení přístroje do provozu Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Po vybalení přístroje z přepravního kartonu překontrolujte

Více

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 DAH 1500 MP3 přehrávač Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 Péče a údržba: Nepoužívejte při manipulaci s přehrávačem nepřiměřenou sílu. Chraňte před mechanickým poškozením, pády,

Více

Bezdrátový systém domácího kina

Bezdrátový systém domácího kina Bezdrátový systém domácího kina 1 2 Tímto společnost Philips Consumer Electronics, BCU Audio Video Entertainment prohlašuje, že je produkt MX6000i ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými

Více

D ležité bezpe nostní pokyny

D ležité bezpe nostní pokyny D ležité bezpe nostní pokyny Varování: Z d vodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesundávejte p ední a zadní kryt. Uvnit se nenacházejí žádné sou ásti obsluhovatelné uživatelem. Servis za ízení

Více

.: trak vxp-711vm :. DVD player

.: trak vxp-711vm :. DVD player .: trak vxp-711vm :. DVD player Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu DVD přehrávače TRAK VXP-711VM a doufáme, že vám bude sloužit k vaší plné spokojenosti. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Před vlastním zapojením

Více

NV-VHD1EC NV-VHD1EE. Návod k použití Přehrávač DVD / videorekordér. (Přehrávač DVD/CD s podporou disků MP3 a Hi-Fi videorekordér) Příslušenství

NV-VHD1EC NV-VHD1EE. Návod k použití Přehrávač DVD / videorekordér. (Přehrávač DVD/CD s podporou disků MP3 a Hi-Fi videorekordér) Příslušenství NV-VHD1EC NV-VHD1EE Návod k použití Přehrávač DVD / videorekordér (Přehrávač DVD/CD s podporou disků MP3 a Hi-Fi videorekordér) Příslušenství Dálkové ovládání EUR7615KA0 Síťový kabel RJA0043-1C Anténní

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

Budík se skrytou kamerou s nočním viděním

Budík se skrytou kamerou s nočním viděním Budík se skrytou kamerou s nočním viděním Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové provedení skryté kamery Možnost natáčet i v úplné tmě Praktický software pro práci s nahranými soubory www.spionazni-technika.cz

Více

Pro zrušení použít duální zóny opakujte kroky 1 a 2 (na displeji se zobrazí Dual Zone Off ).

Pro zrušení použít duální zóny opakujte kroky 1 a 2 (na displeji se zobrazí Dual Zone Off ). 2. Nastavte hlasitost zvuku ve sluchátkách přes konektor 2nd AUDIO OUT. SHIFT + 2ndVOL S 2ndVOL 3. Ovládejte DVD/CD přehrávač pomocí dálkového ovladače při sledování obrazovky. Když je použitá duální zóna,

Více

Děkujeme Vám, že jste si vybrali Philips.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali Philips. HDD & DVD přehrávač/rekordér DVDR3300H DVDR3330H DVDR5330H Návod k obsluze Děkujeme Vám, že jste si vybrali Philips. Potřebujete rychle pomoci? Nahlédněte nejprve do stručného průvodce a/nebo si přečtěte

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3 Systém Sound Bar Návod k obsluze CZ HT-ST3 Obsah Nastavení Co je součástí dodávky 3 Instalace 4 Připojení reproduktorové lišty a subwooferu 5 Připojení 6 Zapnutí systému 8 Základní operace Poslech zvuku

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 340 822

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 340 822 1 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 340 822 Tento přehrávač DVD 480 je patří mezi špičkové výrobky. Je vybaven mnoha komfortními funkcemi. Přístroj je napájen napětím 230 V ~ / 50Hz. Umožňuje přehrávat velmi mnoho

Více

spoločnosti Sony, navštívte: www.sony-europe.com/myproduct Návod k obsluze Návod na použitie

spoločnosti Sony, navštívte: www.sony-europe.com/myproduct Návod k obsluze Návod na použitie 4-261-827-31(1) Software tohoto přehrávače může být v budoucnu aktualizován. Podrobné informace o dostupných aktualizacích jsou uvedeny na následujících webových stránkách: http://support.sony-europe.com/

Více

Návod na použití. IC-908fdgr/ IC-108fdgr/ IC-133fdgr. TFT-LCD výklopný displej. se zabudovaným DVD přehrávačem, USB/SD čtečkou

Návod na použití. IC-908fdgr/ IC-108fdgr/ IC-133fdgr. TFT-LCD výklopný displej. se zabudovaným DVD přehrávačem, USB/SD čtečkou Návod na použití IC-908fdgr/ IC-108fdgr/ IC-133fdgr TFT-LCD výklopný displej se zabudovaným DVD přehrávačem, USB/SD čtečkou Upozornění k provozu zařízení Přečtěte si pozorně všechna upozornění a instrukce,

Více

TX-50AS600E. e Nápověda. Česky

TX-50AS600E. e Nápověda. Česky TX-32AS600E TX-39AS600E TX-42AS600E TX-50AS600E TX-32AS600EW TX-39AS600EW TX-42AS600EW e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 10 Použití 11 Nastavení 12 Barva OSD 13 Seznam aplikací

Více

DIGITAL VIDEO DVD PØEHRÁVÁÈ SD-480EKE NÁVOD K POU ITÍ. 2008 Toshiba Corporation

DIGITAL VIDEO DVD PØEHRÁVÁÈ SD-480EKE NÁVOD K POU ITÍ. 2008 Toshiba Corporation DIGITAL VIDEO DVD PØEHRÁVÁÈ SD-480EKE NÁVOD K POU ITÍ 2008 Toshiba Corporation BEZPEÈNOSTNÍ INSTRUKCE CAUTION: VISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. DO NOT STARE INTO BEAM. AVIS WARNING: TO REDUCE THE RISK

Více

Přenosný přijímač digitální televize DVB-T LED0714DV. Obj. č.: 117 64 44

Přenosný přijímač digitální televize DVB-T LED0714DV. Obj. č.: 117 64 44 Přenosný přijímač digitální televize DVB-T LED0714DV Obj. č.: 117 64 44 1. Úvod (účel použití přístroje) Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho barevného přenosného přijímače digitálního

Více

Děkujeme, že jste si vybrali Philips.

Děkujeme, že jste si vybrali Philips. DVD systém domácího kina HTS3610S Uživatelská příručka Děkujeme, že jste si vybrali Philips. Potřebujete rychle poradit? Přečtěte si stručného průvodce a/nebo uživatelskou příručku, kde naleznete tipy

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

PL Instrukcja obsługi 73. PT Manual do utilizador 89. RU Руководство пользователя 105. SK Príručka užívateľa 125

PL Instrukcja obsługi 73. PT Manual do utilizador 89. RU Руководство пользователя 105. SK Príručka užívateľa 125 Register your product and get support at www.philips.com/welcome PD7022 Příručka pro uživatelei 5 EL Εγχειρίδιο χρήσης 21 FI Käyttöopas 39 HU Felhasználói kézikönyv 55 PL Instrukcja obsługi 73 PT Manual

Více

TX-L32E6E TX-L39E6E(K)(W) TX-L42E6E(K)(W) TX-L50E6E. enápověda. Česky

TX-L32E6E TX-L39E6E(K)(W) TX-L42E6E(K)(W) TX-L50E6E. enápověda. Česky TX-L32E6E TX-L39E6E(K)(W) TX-L42E6E(K)(W) TX-L50E6E enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 10 Použití 11 Nastavení 12 Základy Zapojení 14 Výběr kanálu 16 Informační pruh 17 Volby 19 Titulky

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

CDI 100 MP3. Návod k obsluze. Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu.

CDI 100 MP3. Návod k obsluze. Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu. CDI 100 MP3 Návod k obsluze Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu. BEZPEČNOST Zajistěte dobré větrání zařízení. Dbejte na opatrnou manipulaci s kabelem napájení. Přidržujte

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... 36 Vstup AUX 3... 41 Hledání závad... 42 Všeobecná upozornìní...

Více