2 Všeobecné informace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 Všeobecné informace"

Transkript

1 DVD-Video Pøehrávaè

2 Všeobecné informace NIKDY NEPROVÁDÌJTE ANI NEMÌÒTE PROPOJENÍ PØÍSTROJE, JE-LI ZAPNUT! Vyrobeno v licenci spoleènosti Digital Theatre Systems, Inc. Patent USA è a další schválené i schválení oèekávající patenty. DTS a DTS DIGITAL SURROUND jsou obchodní znaèky spoleènosti Digital Theatre Systems, Inc Digital Theatre Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena. Bezpeènost pøi používání laserového zaøízení Vaše zaøízení je vybaveno laserem. Otevírání jednotky a její opravy smí provádìt výhradnì kvalifikovaná osoba. Tak se zabrání pøípadnému poškození zraku. POUŽÍVÁNÍM JINÝCH OVLADAÈÙ, NASTAVENÍ ÈI PROVÁDÌNÍM JINÝCH POSTUPÙ, NEŽ JAKÉ JSOU UVEDENY V TOMTO NÁVODU, SE MÙŽETE VYSTAVIT NEBEZPEÈNÉMU OZÁØENÍ. Tento DVD-pøehrávaè vyhovuje všem naøízením EMC a normám pro slaboproudé spotøebièe. TRUSURROUND, SRS a níže uvedený symbol jsou obchodní znaèky spoleènosti SRS Labs, Inc. Technologie TRUSURROUND se vyrábí v licenci spoleènosti SRS Labs, Inc. LASER Typ Vlnová délka Jmenovitá výstupní úroveò Divergence paprsku Polovodièový laser (GaAlAs) 650 nm (DVD) 780 nm (VCD/CD) 7 mw (DVD) 10 mw (VCD/CD) 60 stupòù VAROVÁNÍ: VIDITELNÉMU I NEVIDITELNÉMU LASEROVÉMU OZÁØENÍ PØEDEJDETE TÍM, ŽE NEBUDETE PØÍSTROJ OTEVÍRAT. Pro potøebu uživatele: Pøeètìte si pozornì informace uvedené na spodním panelu vašeho DVD-pøehrávaèe a na štítek vyplòte výrobní èíslo. Použijte v pøípadì servisního zásahu. Typové èíslo produktu DVD-VIDEO 2 Všeobecné informace

3 Obsah Úvod Philips DVD-Video... 4 Ještì než zaènete... 4 Instalace baterií do dálkového ovládání... 4 Bezpeènostní pokyny... 4 Èištìní diskù... 4 Pøehled funkcí Èelní a zadní panel... 5 Dálkové ovládání... 6 Pøíprava Všeobecná upozornìní... 7 Pøipojení k TV... 7 Propojení s volitelným zaøízením... 7 Nastavení normy NTSC/PAL... 8 Konverze NTSC/PAL (pouze DVD-622)... 8 Základní pouèení... 8 Poèáteèní nastavení (Režim Virgin )... 9 Øádek nabídek / stavové okénko... 9 Ikony Temporary Feedback Field Uživatelská nastavení Operace Vkládání diskù Pøehrávání diskù DVD-Video a Video-CD Základní funkce Speciální funkce diskù DVD Speciální funkce diskù VCD a SVCD Pøehrávání diskù audio CD Program FTS Funkce diskù MP Funkce ACCESS CONTROL Funkce Access Control, Child Lock (pro DVD a VCD) Funkce Access Control; Parental Control (pouze pro DVD-Video) Pøed vyhledáním odborného servisu Drobné závady a jejich odstranìní Technické údaje Technické údaje Obsah 3

4 Úvod Philips DVD-Video Tento DVD-Video pøehrávaè slouží k pøehrávání digitálních video diskù odpovídajících univerzálním standardu DVD- Video. Proto si budete moci dopøát jak sledování filmù obvyklé délky v kvalitì kina, tak stereofonní èi multikanálový zvuk (podle nastavení pøehrávání a typu disku). Podporovány jsou jedineèné vlastnosti technologie DVD-Video, jako je volba zvukové stopy, jazyka titulkù a úhlu náhledu (v závislosti na disku). Kromì diskù DVD-Video mùžete rovnìž pøehrávat disky Video CD, SVCD a Audio CD (CDR i CDRW). Instalace baterií do dálkového ovládání Vložte baterie do dálkového ovládání, jak je znázornìno na obrázku. Upozornìní: Nepoužívejte spoleènì staré a nové baterie. Nikdy nepoužívejte spoleènì rùzné typy baterií (standardní, alkalické apod.). DVD-Video Disky DVD-Video rozpoznáte podle loga. Podle obsahu (film, video klip, divadelní hra apod.) mohou mít disky jeden èi více titulù. Bezpeènostní pokyny Video CD Disky Video CD rozpoznáte podle tohoto loga. Super VCD (SVCD) Disky SVCD standardu Super VCD pøejatého èínským elektronickým prùmyslem. Audio CD Disky Audio CD obsahují pouze stopy. Rozpoznáte je podle tohoto loga. MP3 (MPEG Audio Layer-3) (Pouze DVD-622) DVD-622 umožòuje pøehrávání diskù ve formátu MP3, které obsahují komprimované hudební stopy. Poznámka: - Pøehrávat je možné pouze první diskové kopie. Ještì než zaènete Nejdøíve si podle níže uvedeného seznamu ovìøte a prohlédnìte obsah pøíslušenství dodaného spolu s vaším DVD-Video pøehrávaèem. - DVD-Video pøehrávaè - Dálkové ovládání vèetnì baterií - Kabel audio - Kabel SCART - Návod k použití Pokud by nìkterá položka chybìla nebo byla poškozena, sdìlte to neprodlenì svému dodavateli nebo firmì Philips. Obaly od pøístroje uschovejte; možná je budete nìkdy potøebovat pøi transportu. Nevystavujte pøístroj nadmìrné vlhkosti, dešti, písku nebo tepelným zdrojùm. Umístìte pøístroj na pevný rovný povrch. Umístìte jej mimo dosah topných tìles a pøímého sluneèního záøení. Kolem skøínì pøístroje ponechejte alespoò 2,5 cm volného prostoru pro ventilaci vzduchu. Pokud DVD-Video pøehrávaè nebude korektnì èíst disky CD/DVD, než jej dáte do opravy, pokuste se pomocí bìžných èisticích CD/DVD diskù vyèistit jeho èoèky. Jiné metody èištìní mohou èoèky znièit. Nechávejte vždy zásuvku diskù zasunutou, zabráníte tím zneèištìní èoèek. Pøi rychlém pøemístìní pøístroje z chladna do tepla se èoèky mohou zamlžit. V takovém pøípadì není možné žádné disky pøehrávat. Ponechejte pøístroj v teplém prostøedí, dokud se z nìj vlhkost nevypaøí. Èištìní diskù Je-li disk zneèištìn, otøete jej suchým hadøíkem. Postupujte od støedu k okraji. Nepoužívejte k tomu roztoky jako jsou benzin, øedidla, bìžné èisticí prostøedky nebo antistatický sprej urèený pro analogové disky. 4 Úvod

5 Pøehled funkcí Èelní a zadní panel STANDBY-ON - zapne pøístroj nebo pøepne do režimu Standby Displej - zobrazuje souèasný stav pøehrávaèe X PAUSE - pozastaví pøehrávání N PLAY - spustí pøehrávání x STOP - ukonèí pøehrávání Z OPEN/CLOSE - vysunuje/zasunuje zásuvku disku. PREV - pøejde na pøedchozí kapitolu nebo stopu Zásuvka disku SOUND - volí Stereo, Dolby Surround nebo 3D Sound (TruSurround) > NEXT - pøejde na následující kapitolu nebo stopu Sí (napájecí kabel) - pøipojení k napájecí síti COAXIAL (digitální audio výstupní zdíøky) - pøipojení k digitálnímu (koaxiálnímu) zaøízení TV (VIDEO OUT) - pøipojení k TV s konektorem SCART CVBS (VIDEO OUT) - pøipojení k TV s video vstupy CVBS AUDIO OUT (levý/pravý) - pøipojení k zesilovaèi, receiveru nebo stereo systému Upozornìní: Nedotýkejte se vnitøních kontaktù konektorù na zadním panelu. Elektrostatické výboje mohou pøístroj trvale poškodit. Pøehled funkcí 5

6 Dálkové ovládání RETURN / RESUME - pøechod k pøedchozí nabídce / obnovení pøehrávání po pøerušení DISC MENU - pøístup k nabídce DVD disku b B v V (vlevo/vpravo/nahoru/dolu) - výbìr položky z nabídky OK - potvrzení provedení volby. - zpìtné vyhledávání* / pøechod na pøedchozí kapitolu èi stopu STOP (x) - ukonèení pøehrávání PLAY (N) - spuštìní pøehrávání PAUSE (X) - pozastavení pøehrávání / krokování mezi obrazy REPEAT - opakování kapitoly, stopy, titulu, disku REPEAT (A-B) - opakování vybraného úseku SHUFFLE - pøehrávání v náhodném poøadí SCAN - pøehrávání prvních 10 s každé stopy/kapitoly na disku POWER 1 - zapíná DVD / pøepíná do pohotovostního režimu 0-9 èíselná klávesnice - volba èíselných položek v nabídce DISPLAY - zobrazí indikátor rychlosti bitového pøenosu SYSTEM MENU - zobrazení/odstranìní nabídky na obrazovce > - dopøedné vyhledávání* / pøechod na následující kapitolu èi stopu SUBTITLE - volba jazyka titulkù ANGLE - volba úhlu náhledu ZOOM - rozšíøení obrazu AUDIO - volba jazyka dialogù * Tisknìte po dobu cca 2s 6 Pøehled funkcí

7 Pøíprava Všeobecná upozornìní Pro pøehrávaè existuje øada propojení, která závisí na typu vašeho televizoru a ostatního vybavení. Provádìjte je pouze podle popisu níže. Proètìte si prosím návody k vašemu televizoru, videorekordéru, stereo systému a ostatnímu zaøízení, abyste mohli provést optimální propojení. Zlepšení kvality zvuku mùžete docílit pøipojením pøehrávaèe k zesilovaèi, receiveru, stereo systému a/nebo A/V systému. Podrobnosti viz oddíl Propojení s volitelným zaøízením. Varování: Nepøipojujte zvukový výstup pøehrávaèe do sluchátkového vstupu vašeho audio systému. Nepropojujte DVD-Video pøehrávaè pøes videorekordér, kvalita obrazu by mohla být zhoršena systémem ochrany proti kopírování. Pøipojení k TV 1 Pøipojte SCART do pøíslušného konektoru televizoru pomocí dodaného SCART-kabelu (Z). Není-li váš televizor vybaven konektorem SCART, mùžete zvolit jedno z následujících alternativních propojení: Propojení Video CVBS 1 Pøipojte video zástrèku do pøíslušné zdíøky televizoru pomocí dodaného video kabelu (X). 2 Propojte levou/pravou výstupní zástrèku pøehrávaèe do levé/pravé zástrèky vstupní TV (A). Propojení s volitelným zaøízením Pøipojení k zesilovaèi vybavenému dvìma analogovými stereofonními nebo Dolby Surround kanály 1 Pomocí audio kabelu (A) pøipojte levou a pravou výstupní zástrèku pøehrávaèe k pøíslušným zástrèkám vašeho zesilovaèe, receiveru nebo stereo systému. Pøipojení k zesilovaèi vybavenému dvìma digitálními stereofonními kanály (PCM) nebo k A/V receiveru vybavenému multikanálovým dekodérem (Dolby Digital, MPEG 2 a DTS) 1 Pøipojte digitální audio výstup vašeho pøehrávaèe (koaxiálním kabelem F) k pøíslušnému vstupu zesilovaèe. Použijte k tomu digitální (koaxiální kabel F) audio kabel. 2 Na pøehrávaèi je tøeba aktivovat digitální výstup (viz funkce Uživatelské nastavení ). Digitální multikanálový zvuk Digitální multikanálové propojení poskytuje optimální zvukovou kvalitu. K tomu je tøeba multikanálový A/V receiver podporující jeden èi více audio formátù podporovaných vaším DVD-Video pøehrávaèem (Dolby Digital, MPEG 2 a DTS). O zpùsobilosti pøehrávaèe zpracovávat tyto formáty se dovíte z návodu k receiveru a prostøednictvím log na jeho èelním panelu. Pøíprava 7

8 Poznámky: - Pokud audio formát digitálního výstupu pøehrávaèe neodpovídá možnostem receiveru, pak bude receiver produkovat hlasitý zkreslený nebo žádný zvuk. - 6kanálový zvuk Digital Surround lze používat pouze tehdy, je-li váš receiver vybaven digitálním multikanálovým dekodérem. - Audio formát pøehrávaného DVD-disku se po stisku SYSTEM MENU nebo Audio zobrazí ve stavovém okénku. Nastavení normy NTSC/PAL Nastavení normy NTSC/PAL mùžete na pøehrávaèi zmìnit, aby se video signál shodoval s vaším TV a aby se na jeho obrazovce správnì zobrazoval nabídkový displej zobrazující režimy ukonèení a nastavení. Chcete-li zmìnit nastavení NTSC nebo PAL, proveïte následující proceduru. 1 Pøed zmìnou nastavení NTSC/PAL pøístroj vypnìte. 2 Stisknìte tlaèítka x a > na èelním panelu pøehrávaèe. Bìhem jejich stisku pøístroj opìt zapnìte. 3 Po zobrazení hlášení PAL èi NTSC na displeji pøístroje tlaèítka x a > souèasnì pus te. Hlášení PAL èi NTSC, která se na displeji zobrazí, informují o souèasném nastavení. 4 Aktuální nastavení mùžete zmìnit nejménì 3s dlouhým stiskem tlaèítka >. Na displeji se opìt zobrazí nové nastavení(pal nebo NTSC). Konverze NTSC/PAL (pouze DVD-622) Pøehrávaè DVD-622 je vybaven funkcí pro konverzi formátù NTSC/PAL, která pøizpùsobí výstup z vašeho disku vašemu TV systému. Podporované typy konverze znázoròuje následující tabulka. Základní pouèení O tomto návodu V tomto návodu jsou uvedeny základní pokyny pro práci s DVD-Video pøehrávaèem. Nìkteré disky DVD vyžadují speciální operace nebo bìhem pøehrávání umožòují pouze omezené operace, kdy pøehrávaè nemusí reagovat na všechny øídicí pøíkazy. Pokud k tomu dojde, na TV obrazovce se objeví symbol, který informuje o tom, že daná operace není pro daný disk povolena. Operace s dálkovým ovládáním Není-li uvedeno jinak, všechny operace mohou být provádìny pomocí dálkového ovládání. Emitor dálkového ovládání vždy smìrujte pøímo na pøehrávaè a zkontrolujte, zda infraèervenému paprsku nestojí nic v cestì. Pokud jsou na èelním panelu odpovídající tlaèítka, také je možné je použít. Operace v øádku nabídek Øada operací mùže být provádìna také prostøednictvím øádku nabídek na obrazovce. Øádek nabídek se vyvolá stiskem kurzorových tlaèítek na dálkovém ovládání. Stisk SYSTEM MENU zpùsobí odstranìní øádku nabídek z obrazovky. Pøi volbì položky z øádku nabídek je daná nabídka zvýraznìna a pøíslušné tlaèítko šipek (na dálkovém ovládání), které ji ovládá, se zobrazuje pod její ikonou. Symbol < èi > udává, že nalevo/napravo od øádku nabídek jsou dostupné další položky. Stiskem b èi B se provede jejich výbìr. Disk Výstupní formát Typ Formát Vybraný režim NTSC PAL AUTO DVD NTSC NTSC PAL NTSC PAL Nelze PAL PAL VCD NTSC NTSC PAL NTSC PAL NTSC PAL PAL 1 V nabídce Preference Menu zvolte TV System. 2 Pomocí v èi V zvolte PAL, NTSC nebo AUTO. Poznámky: - Režim AUTO lze zvolit pouze pøi použití multisystémového televizoru. - Toto lze použít pouze pro výstup CVBS propojený konektory SCART nebo cinch. 8 Pøíprava

9 Poèáteèní nastavení (Režim Virgin ) Všeobecnì V režimu Virgin byste mìli provést uživatelská nastavení pro nìkteré funkce pøehrávaèe. (neplatí pro všechny modely) Operace Po prvním zapnutí pøehrávaèe se zobrazí hlášení Virgin Mode Screen (viz oddíl Poèáteèní nastavení ). Zobrazí se nabídka pro první položku k nastavení a první volba je zvýraznìna. Pro procházení volbami nabídky použijte tlaèítka v V. Ikona zvolené položky je zvýraznìna. Potvrzení volby a výbìr další nabídky provedete stiskem OK. Poznámky: - Nastavení musí být provedena v posloupnosti, ve které jsou zobrazena na obrazovce. - Režim Virgin lze ukonèit až po potvrzení nastavení poslední položky. - Pøi stisku jiných tlaèítek než v V nebo OK se na obrazovce zobrazí symbol. - Pokud je pøístroj bìhem uživatelského nastavování vypnut, po dalším zapnutí musí být všechna nastavení provedena znovu. V režimu Vigin se musí nastavit následující položky: Menu Language (jazyk nabídky) Nabídky mùžete zobrazovat v rùzných jazycích. Nabídka na obrazovce se zobrazí v jazyce, které je na pøehrávaèi dostupný. Audio Language (jazyk dialogù) Mùžete volit z rùzných jazykù. Zvuk bude reprodukován ve zvoleném jazyce, pokud bude na disku k dispozici. Pokud ne, øeè bude reprodukována v prvním jazyce dialogù, který na disku je. Subtitle Language (jazyk titulkù) Mùžete volit z rùzných jazykù. Titulky budou zobrazovány v jazyce zvoleném a dostupném na aktuálním disku. Pokud na disku nebude, titulky budou zobrazovány v prvním jazyce titulkù, který na disku je. TV Shape (proporce obrazu) Máte-li širokoúhlou obrazovku (16:9), zvolte 16:9. Máte-li standardní obrazovku (4:3), zvolte 4:3. V tomto pøípadì také mùžete vybírat mezi: formátem Letterbox pro širokoúhlý obraz s èerným pruhem vespodu nebo formátem Pan Scan pro plnou výšku s oøezanými stranami, pokud je to na pøehrávaném disku umožnìno. Country (zemì) Zvolte svoji zemi. Toto nastavení je použito jako vstup pro informaci Parental Control (viz oddíl Funkce Access Control ). Poznámka: - Všechny tyto položky by mìly být nastaveny po prvním zapnutí (režim Virgin ). Potom mohou být použity v nabídce Personal Preferences (uživatelská nastavení). Øádek nabídek / stavové okénko K dispozici jsou 3 vícepoložkové øádky nabídek. Nabídky jsou uspoøádány podle používání a jsou dostupné pomocí tlaèítek pøímé volby. Stisk tlaèítek OSD pøepíná mezi sekcemi øádkù nabídek 1 až 3 a OFF. Øádek nabídek 1 Personal preference (Uživatelské nastavení) Subtitle language (Jazyk titulkù) Audio language (Jazyk dialogù) Colour (Nastavení barev) Sound (Zvuk) Øádek nabídek 2 Step (Krok) Slow motion (Pomalý pohyb) Fast motion (Rychlý pohyb) Angle (Úhel náhledu) Zoom (Zvìtšení) Øádek nabídek 3 Title (Titul) Chapter (Kapitola) Time Search (èasování spouštìní) Favourite Track Selection (FTS) (Výbìr oblíbené stopy) Pøíprava 9

10 Ikony Temporary Feedback Field Scan Repeat All Repeat Title Repeat Track Picture (obraz) - TV Shape (proporce obrazu) Viz kapitola Poèáteèní nastavení. - Black level shift (posun úrovnì èerné - pouze pro NTSC) Pøizpùsobuje dynamiku barev pro dosažení ostøejších kontrastù. Zvolte On nebo OFF. Repeat Chapter Shuffle Shuffle Repeat Repeat A to End Repeat A-B Angle Child Lock On - Video shift (posun obrazu) Pøi tovární nastavení je obraz zarovnán do støedu. Zmìnou tohoto nastavení mùžete posunovat obraz po obrazovce doleva nebo doprava. Child Safe Resume Action Prohibited Uživatelská nastavení V tomto režimu mùžete provést uživatelská nastavení. Základní operace Na dálkovém ovládání stisknìte SYSTEM MENU. V øádku nabídek zvolte. è Zobrazí se nabídka Personal Preferences. Pomocí tlaèítek b B v V procházejte nabídkami, podnabídkami a volbami podnabídek. è Jakmile zvolíte položku nabídky, vedle její ikony se zobrazí tlaèítka kurzoru (na dálkovém ovládání), která se používají. Stiskem OK potvrdíte volbu a pøejdete do další nabídky. Nastavit lze následující položky: - Colour setting (nastavení barev - pouze pro DVD-266) Mùžete volit mezi jedním ze ètyø pøeddefinovaných nastavení a jedním uživatelským nastavením, které si nadefinujete sami. - Personal colour (uživatelské barvy - pouze pro DVD-266) Umožòuje jemnì nastavit kontrast, sytost a jas zvoleného barevného nastavení. 10 Pøíprava

11 Sound (zvuk) - Digital output (digitální výstup) Tovární nastavení: ALL - nastaven koaxiální výstup. Pokud nepøipojujete zaøízení s digitálním vstupem, zmìòte toto nastavení na OFF. Pokud vaše zaøízení není vybaveno digitálním multikanálovým dekodérem, nastavte digitální výstup na PCM (Pulse Code Modulation - pulzní modulaèní kód). - Analog output (analogový výstup) Zvolte Stereo, Dolby Surround nebo 3D Sound (TruSurround), který bude odpovídat vašemu zvukovému systému. Features (Funkce) - Access Control Funkce Access Control zahrnuje následující volby: Child Lock (dìtský zámek) - je-li nastavena na ON, pro pøehrávání diskù je tøeba zadat 4èíslený kód. Parental Control (kontrola dospìlými) - umožòuje podmínìné sledování diskù obsahující informaci Parental Control (viz kapitola Funkce Access Control ). - Status Window (stavové okénko) Stavové okénko zobrazuje aktuální stav pøehrávaèe spoleènì s øádkem nabídek. Pøi zastavení pøehrávání se na výchozí obrazovce zobrazí spoleènì s políèkem Temporary Feedback. Viz oddíl Ikony Temporary Feedback Field. Tovární nastavení je ON. Volbou OFF displej stavového okénka potlaèíte. - Night Mode (noèní režim) Optimalizuje dynamiku zvuku bìhem pøehrávání pøi nízké hlasitosti. - Karaoke vocal Nastavte tuto funkci na ON pouze pøi pøehrávání multikanálového DVD pro karaoke. Kanály karaoke na disku se smíchají do normálního stereofonního zvuku. Language (jazyk) Zvolte požadovaný jazyk pro nabídku, dialogy a titulky. Viz kapitola Poèáteèní nastavení. Jazyk dialogù a titulkù lze také upravit prostøednictvím øádku nabídek na obrazovce. - Bit Rate Indicator (Indikátor bitové pøenosové rychlosti) Je-li tato funkce aktivní, pak se zobrazuje bitová pøenosová rychlost pro video spolu s celkovou bitovou pøenosovou rychlostí. Toto lze bìhem pøehrávání použít pro disky DVD a SVCD. - Help text (Nápovìda) Je-li tato funkce zapnuta (ON), pak se zobrazuje nápovìda pro zvolené ikony. Volba OFF tuto funkci potlaèí. Pøíprava 11

12 Operace Vkládání diskù 1 Na èelním panelu pøehrávaèe stisknìte OPEN/CLOSE. Otevøe se zásuvka disku. 2 Vložte disk do zásuvky štítkem nahoru. 3 Zavøete zásuvku stiskem OPEN/CLOSE. è Ve stavovém okénku a na displeji pøehrávaèe se zobrazí hlášení READ (naèítám) a pøehrávání se automaticky spustí. Poznámka: Je-li funkce Child Lock nastavena na ON a vložený disk není autorizován, musí se zadat pøístupový kód a/nebo musí být disk autorizován (viz oddíl Funkce Access Control ). Pøehrávání diskù DVD-Video a Video-CD Pøehrávání disku Po vložení disku a zasunutí zásuvky se automaticky spustí pøehrávání, zobrazí se stavové okénko a displej zobrazí informace o typu vloženého disku spolu a informacemi o disku a o délce nahrávky. Disk vás mùže vyzvat k výbìru nìkteré položky z nabídky. Jsou-li volby èíslovány, stisknìte pøíslušné èíselné tlaèítko. Pokud ne, pomocí V/v b/b oznaète svoji volbu a pak stisknìte OK. Zobrazí se èíslo právì pøehrávané stopy. Pøehrávání se mùže ukonèit na konci titulu a pak vrátit do nabídky DVD. Chcete-li pokraèovat v pøehrávání dalšího titulu, stisknìte N. Stiskem x pøehráván ukonèíte. è Zobrazí se výchozí displej podávající informaci o souèasném stavu. Pøehrávání mùžete obnovit z místa, ve kterém bylo ukonèeno. Jakmile uvidíte na obrazovce ikonu Resume T, stisknìte N. Znovu stisknìte N. è Funkce RESUME se uplatòuje nejen pro disk v pøehrávaèi, ale také pro 4 naposledy pøehrané disky. V takovém pøípadì jednoduše vymìòte disk, stisknìte RESUME na dálkovém ovládání nebo jakmile na obrazovce uvidíte ikonu Resume T, stisknìte N. Znovu stisknìte N. Základní funkce Poznámka: - Není-li uvedeno jinak, všechny operace mohou být provádìny pomocí dálkového ovládání. Øadu operací lze rovnìž provádìt pomocí øádku nabídek na obrazovce. Pøechod na další titul/stopu Pokud má disk více než jeden titul èi stopu, pomocí následují procedury mùžete pøejít na další titul: Stisknìte SYSTEM MENU a pak pomocí èi v øádku nabídek proveïte volbu. Pomocí v èi V vyberte titul/stopu. Funkce Slow Motion (pomalý pohyb) V øádku nabídek zvolte (SLOW MOTION). Pomocí tlaèítka V vstupte do nabídky SLOW MOTION. è Pøehrávaè se nastaví do režimu PAUSE. Pomocí tlaèítek b B vyberte požadovanou rychlost: 1, 1/2, 1/4, èi 1/8 (vzad); +1/8, +1/4, +1/2 èi +1 (vpøed). Pro pøehrávání normální rychlostí zvolte 1. Stiskem X se rychlost nastaví na 0 (PAUSE). Režim Slow Motion opustíte stiskem N a v. Funkce Still Picture a Frameby-Frame V øádku nabídek zvolte (STEP). Pomocí tlaèítka V vstupte do nabídky Picture by Picture (obraz po obrazu). è Pøehrávaè se nastaví do režimu PAUSE. Pomocí tlaèítek b B zvolte pøedchozí èi následující obraz (rámec). Režim STEP opustíte stiskem N a v. Opakovaným stiskem tlaèítka X na dálkovém ovládání mùžete také provádìt dopøedné krokování. Funkce Scan (prohledávání) Pøehraje prvních 10s každé kapitoly/ indexu na disku. Stisknìte SCAN. Pro pokraèování pøehrávání od zvolené kapitoly stisknìte znovu SCAN nebo N. Poznámka: - Disky DVD mohou mít oblastní kód. Pokud do pøehrávaèe vložíte disk s kódem jiné oblasti, nebude jej možno pøehrávat. 12 Operace

13 Funkce Search (vyhledávání) V øádku nabídek zvolte (FAST MOTION). Pomocí tlaèítka V vstupte do nabídky FAST MOTION. Pomocí tlaèítek b B vyberte požadovanou rychlost: -32, -8, èi -4 (vzad) èi +4,+ 8, +32 (vpøed). Pro pøehrávání normální rychlostí zvolte 1. Režim FAST MOTION opustíte stiskem N èi v. Pro rychlé vyhledávání rùznými rychlostmi vzad èi vpøed mùžete použít také. èi >. Funkce Repeat (opakování) Disky DVD-Video - Repeat chapter/ title/disc Pro opakování právì pøehrávané kapitoly stisknìte REPEAT. è Na displeji pøehrávaèe se zobrazí REPEAT CHPT. Pro opakování právì pøehrávaného titulu stisknìte dvakrát REPEAT. è Na displeji pøehrávaèe se zobrazí REPEAT TITL. Pro opakování celého disku stisknìte tøikrát REPEAT. è Na displeji pøehrávaèe se zobrazí REPEAT. Režim Repeat opustíte ètyønásobným stiskem REPEAT. Disky Video CD- Repeat track/disc Pro opakování právì pøehrávané stopy stisknìte REPEAT. è Na displeji pøehrávaèe se zobrazí REPEAT TRK. Pro opakování celého disku stisknìte dvakrát REPEAT. è Na displeji pøehrávaèe se zobrazí REPEAT. Režim Repeat opustíte trojnásobným stiskem REPEAT. Funkce Repeat A-B Opakování èásti titulu: Ve vybraném poèáteèním bodu stisknìte REPEAT A-B. è Na displeji pøehrávaèe se zobrazí A-. Ve vybraném koncovém bodu znovu stisknìte REPEAT A-B. è Na displeji pøehrávaèe se zobrazí REPEAT A-B a spustí se opakování sekvence. (REPEAT A-B se zobrazuje na èelním panelu pøehrávaèe.) Režim Repeat opustíte stiskem REPEAT A-B. Funkce Time Search (èasování spuštìní) Funkce Time Search vám umožní spustit pøehrávání v jakékoliv zvolené èasové znaèce. V øádku nabídek zvolte (TIME SEARCH). Stisknìte V. è Pøehrávaè se nastaví do režimu PAUSE. è Na obrazovce zobrazující uplynulý èas pøehrávání aktuálního disku se zobrazí dialogové okénko pro zadání èasu. Pro zadání požadovaného èasu spuštìní použijte èíselné klávesnice. V okénku zadejte zleva doprava hodiny, minuty a sekundy. è Pokaždé, kdy je jedna položka zadána, zvýrazní se následující položka. Èas spuštìní potvrdíte stiskem OK. è Zadávací okénko zhasne a ve zvolené èasové intervalu se spustí pøehrávání. Funkce Zoom (zvìtšení) Funkce Zoom umožòuje rozšíøení video obrazu a následné panorámování. V øádku nabídek zvolte (ZOOM). Stiskem v/v aktivujte funkci ZOOM a zvolte požadovaný faktor zvìtšení; 1,33, 2 èi 4. è Pøehrávaè se nastaví do režimu PAUSE. è Pod ikonou Zoom v øádku nabídek se zobrazí zvolený faktor zvìtšení a pod øádkem nabídek se zobrazí výzva Press OK to pan (pro panorámování stisknìte OK). è Obraz se rozšíøí podle zvoleného faktoru. Volbu potvrïte stiskem OK. è Na obrazovce se zobrazí ikony pro panorámování. Použitím tlaèítek b B v V mùžete panorámovat po celé obrazovce. Stisknete-li pouze OK, na obrazovce se zobrazí pouze rozšíøený obraz. Režim ZOOM opustíte stiskem N. Pøehrávání bude pokraèovat. Funkce Shuffle (náhodné poøadí) Disky DVD-Video Obsahuje-li disk více než jeden titul, tato funkce pøehrává kapitoly v titulech v náhodném poøadí. V prùbìhu pøehrávání stisknìte SHUFFLE. è Na obrazovce se po 2s bude zobrazovat ikona SHUFFLE. K normálnímu pøehrávání se vrátíte opìtovným stiskem SHUFFLE. Disky Video CD Obsahuje-li disk více než jednu stopu, tato funkce pøehrává stopy v náhodném poøadí. V prùbìhu pøehrávání stisknìte SHUFFLE. è Na obrazovce se po 2s bude zobrazovat ikona SHUFFLE. K normálnímu pøehrávání se vrátíte opìtovným stiskem SHUFFLE. Operace 13

14 Funkce FTS-Video Funkce FTS-Video vám umožní uložit vaše oblíbené tituly a kapitoly (DVD) a oblíbené stopy a indexy (VCD) na zvláštní disk v pamìti pøehrávaèe. Program mùže obsahovat až 20 položek (titulù, kapitol). Pøi každém pøehrání bude program FTS umístìn na zaèátek seznamu. Pokud je seznam plný a je do nìj pøidán další program, poslední program bude ze seznamu odstranìn. Programy mohou být vyvolány a pøehrávány kdykoliv. Ukládání FTS-Video programu V režimu STOP zvolte v øádku nabídek položku VIDEO FTS þ. Stiskem V otevøete nabídku. è Zobrazí se nabídka Video FTS. Stiskem b èi B èi FTS zvolte ON èi OFF. Ukládání titulù/stop Stiskem V zvolte TITLES. Pomocí b a B vyberte požadovaný titul. Chcete-li uložit celý titul, stisknìte OK. è Èíslo titulu bude pøidáno do seznamu výbìrù. Ukládání kapitol/indexù Na zvoleném èísle titulu stisknìte V. è Èíslo titulu se oznaèí a zvýraznìní pøejde na první pøíslušné èíslo kapitoly pro daný titul. Pomocí b a B vyberte èíslo požadované kapitoly. Volbu potvrïte stiskem OK. è Výbìr titulu/kapitoly se pøidá do seznamu výbìrù. Stiskem SYSTEM MENU opustíte nabídku VIDEO FTS þ. Vymazání FTS-Video programu V režimu STOP zvolte v øádku nabídek položku VIDEO FTS þ. Pomocí V zvolte PROGRAM. Pomocí b a B zvolte èíslo požadovaného výbìru. Stiskem OK vymažte daný výbìr. Stiskem SYSTEM MENU opustíte nabídku VIDEO FTS þ. Vymazání všech výbìrù V režimu STOP zvolte v øádku nabídek položku VIDEO FTS þ. Pomocí V zvolte CLEAR ALL. Stisknìte OK. è Všechny výbìry se vymažou. Stiskem SYSTEM MENU opustíte nabídku Video FTS þ. Speciální funkce diskù DVD Kontrola obsahu diskù DVD Video: Nabídky Disky DVD mohou obsahovat nabídky pro správu diskù a vyvolávání speciálních funkcí. Chcete-li takovou nabídku vyvolat, stisknìte pøíslušné èíselné tlaèítko nebo pro zvýraznìní volby použijte klávesy V, v, b, B. Nakonec stisknìte OK. Nabídka titulu/disku Stisknìte DISC MENU. è Pokud pro aktuální titul existuje nabídka, pak se zobrazí na obrazovce. Pokud ne, zobrazí se nabídka pro disk. Nabídka mùže obsahovat úhel náhledu, jazyk dialogù, volbu titulkù a kapitol titulkù. Nabídku pro tituly odstraníte opìtovným stiskem DISC MENU. Úhel náhledu Pokud disk obsahuje sekvence zaznamenané kamerou z rùzných úhlù, zobrazí se ikona úhlu náhledu, která informuje o poètu a typech dostupných úhlù. Pak mùžete zmìnit úhel náhledu podle libosti. Pomocí tlaèítek b/b zvolte požadovanou ikonu náhledu. è Po krátké prodlevì se pøehrávání znovu spustí, a to ve zmìnìném úhlu náhledu. Ikona náhledu zùstane zobrazena do té doby, co budou rùzné úhly náhledu k dispozici. Zmìna jazyka dialogù V øádku nabídek zvolte (AUDIO). Opakovaným stiskem nebo v/v procházejte rùznými jazyky. Titulky V øádku nabídek zvolte (SUBTITLE). Opakovaným stiskem nebo v/v procházejte rùznými titulky. 14 Operace

15 Speciální funkce diskù VCD a SVCD Funkce Playback Control (PBC) Vložte do pøístroje disk CD obsahující PBC a stisknìte N. Pomocí kláves znázornìných na obrazovce procházejte nabídkou, dokud nenaleznete èást, od které chcete zaèít disk pøehrávat. Sestává-li nabídka PBC ze seznamu titulù, pak mùžete vybrat titul pøímo. Pomocí èíselných tlaèítek (0-9) zadejte svoji volbu. Stiskem RETURN se vra te do pøedchozí nabídky. Hodnotu PBC OFF mùžete uložit do uživatelského nastavení. Pøehrávání diskù audio CD Po vložení disku se automaticky spustí pøehrávání. Je-li zapnut televizor, zobrazí se obrazovka Audio CD. Zobrazí se poèet stop a celkový èas pøehrávání. Bìhem pøehrávání se na obrazovce i na displeji pøehrávaèe zobrazují èíslo aktuální stopy a uplynulý èas pøehrávání. Na konci disku se pøehrávání ukonèí. Pøehrávání mùžete kdykoliv ukonèit stiskem x. Pause (pøerušení) Bìhem pøehrávání stisknìte X. Stiskem N pøehrávání obnovíte. Search (prohledávání) Stiskem. èi > bìhem pøehrávání po dobu 2s mùžete procházet diskem 4násobnou rychlostí vpøed i vzad. è Zaène prohledávání, zvuk je èásteènì potlaèen. Opìtovným stiskem. èi > bìhem pøehrávání mùžete procházet diskem 8násobnou rychlostí. è Zaène prohledávání 8násobnou rychlostí, zvuk je èásteènì potlaèen. Návrat k prohledávání 4násobnou rychlostí obnovíte stiskem. èi >. Je-li zapnut televizor, pak se pøi každém stisku. èi > zobrazí rychlost a smìr prohledávání. Prohledávání ukonèíte stiskem N (pokraèování) nebo x (ukonèení). Pøechod na další stopu Rychlým stiskem. èi > bìhem pøehrávání pøejdete na následující stopu nebo na zaèátek aktuální stopy. Opakovaným rychlým stiskem. bìhem pøehrávání pøejdete na pøedchozí stopu. Chcete-li zvolit nìjakou stopu pøímo, zadejte pomocí èíselných kláves její èíslo (0-9). Funkce Shuffle (náhodné poøadí) Bìhem pøehrávání stisknìte SHUFFLE. è Poøadí stop se zmìní. K normálnímu pøehrávání se vrátíte opìtovným stiskem SHUFFLE. Funkce Repeat track/disc (opakování stopy/disku) Pro opakování právì pøehrávané stopy stisknìte REPEAT. è Na displeji pøehrávaèe se zobrazí REPEAT TRK. Pro opakování celého disku stisknìte dvakrát REPEAT. è Na displeji pøehrávaèe se zobrazí REPEAT. Režim Repeat opustíte trojnásobným stiskem REPEAT. Funkce Repeat A-B Opakování sekvence: Ve vybraném poèáteèním bodu stisknìte REPEAT A-B. è Na displeji pøehrávaèe se zobrazí A-. Ve vybraném koncovém bodu znovu stisknìte REPEAT A-B. è Na displeji pøehrávaèe se zobrazí REPEAT A-B a spustí se opakování sekvence. Režim Repeat opustíte stiskem REPEAT A-B. Funkce Scan (prohledávání) Pøehraje prvních 10s každé stopy na disku. Stisknìte SCAN. Pro pokraèování pøehrávání od zvolené kapitoly stisknìte znovu SCAN nebo N. Operace 15

16 Program FTS (Favourite Track Selection - výbìr oblíbené stopy) Funkce FTS-Video vám umožní uložit vaše oblíbené stopy na zvláštní disk v pamìti pøehrávaèe. Každý program mùže obsahovat 20 stop. Funkce diskù MP3 Stahování (download) souborù MP3 z Internetu nebo z vašich legálnì poøízených diskù je citlivý proces. Kvalita Datový Pøibližná Pøibližná délka zvuku tok komprese MP3-CD Poznámka AM rádio 32 kb/s 40:1 40 hodin Nepøíliš kvalitní zvuk FM rádio 64 kb/s 20:1 20 hodin - nedoporuèeno Skoro CD 96 kb/s 15:1 15 hodin Vyvážená kvalita zvuku Jako CD 128 kb/s 10:1 10 hodin - kompresní pomìr CD* 256 kb/s 5:1 5 hodin Pøíliš nízká komprese CD* 320 kb/s 3:1 3 hodiny - kvalita stejná jako CD Výsledkem mùže být náhodné pøeskakování v prùbìhu poslechu disku MP3. To se považuje jako bìžné. Ukládání FTS programu 1 Vložte disk a nastavte režim Stop. 2 Pomocí V pøejdìte na seznam dostupných stop. 3 Pomocí b a B vyberte ze seznamu nìjakou stopu. Chcete-li na nìjakou stopu pøejít pøímo, zadejte pomocí èíselných tlaèítek její èíslo (0-9). 4 Uložení každé stopy provedete stiskem OK. è Èísla stop budou pøidány do seznamu vybraných stop. è Èísla stop a èas jejich pøehrávacího èasu budou zobrazeny na obrazovce i na displeji pøehrávaèe. Máte-li program FTS dokonèený, stiskem N spus te pøehrávání nebo se stiskem v vra te do režimu Stop. Program FTS bude automaticky uložen. Zapínání/vypínání funkce FTS 1 Stiskem tlaèítek v V pøejdìte na výbìr požadovaných stop. 2 Pomocí b èi B vyberte ON nebo OFF. Vymazání stopy z FTS programu 1 Pomocí V pøejdìte na seznam zvolených stop. 2 Pomocí b a B vyberte ze seznamu èíslo stopy, kterou chcete vymazat. 3 Stisknìte OK. è Èíslo dané stopy bude vymazáno ze seznamu vybraných stop. Vymazání celého seznamu 1 Pomocí V zvolte položku CLEAR ALL a stisknìte OK. è Celý program FTS disku bude vymazán. Dodateèná poznámka pro pøehrávání disku MP3. - V souladu s pøedpisy SDMI se pøi pøehrávání disku MP3 potlaèí digitální výstup. - Podporují se vzorkovací kmitoèty 48kHz, 44,1kHz (standard) a 32kHz. - Pøi nahrávání diskù DAM (disky obsahující hudbu kódovanou ve formátu digital audio i MP3) bude hrát pouze digitální audio hudba. Poznámka: - Podporováno je pouze poøízení kopie 1. generace. Funkce Album/Title Tato funkce umožòuje prohlížet a vybírat následující èi pøedchozí album/titul disku MP3. 1 Stiskem v/v procházejte pøedchozím nebo následujícím albem. 2 Stiskem b/b procházejte pøedchozí nebo následující stopou. è Album Stopa Èas Zobrazí se 3 Pomocí zadání èísla z èíselné klávesnice nebo dálkového ovládání mùžete také zadat požadované album/stopu pøímo. Poznámka: - V režimu STOP: èísla znamenají výbìr ALBA. - V režimu PLAY: èísla znamenají výbìr STOPY. Pro disky MP3 jsou dostupné pouze následující režimy: - STOP / PLAY / PAUSE - SKIP NEXT / PREVIOUS - REPEAT (ALBUM / TRACK / DISC) Disky MP3 - Funkce Album/Track/Disc Pro opakování stopy stisknìte REPEAT. è Na displeji pøehrávaèe se zobrazí REPEAT TRK. Pro opakování alba stisknìte dvakrát REPEAT. è Na displeji pøehrávaèe se zobrazí REPEAT ALBM. Pro opakování celého disku stisknìte tøikrát REPEAT. è Na displeji pøehrávaèe se zobrazí REPEAT DISC. 16 Operace

17 Funkce ACCESS CONTROL Funkce Access Control, Child Lock (pro DVD a VCD) Aktivace/deaktivace funkce Child Lock 1 1 V režimu STOP zvolte v nabídce FEATURES pomocí tlaèítek v/v položku ACCESS CONTROL. 2 Zadejte vámi zvolený 4èíslený pøístupový kód. 3 Opakovanì zadejte pøístupový kód. 4 Pomocí tlaèítek v/v pøejdìte na položku CHILD LOCK (dìtský zámek). 5 Pomocí tlaèítka B pøejdìte na položku LOCK/UNLOCK. 6 Pomocí tlaèítek v/v zvolte položku LOCK. 7 Stiskem OK nebo b volbu potvrïte a opakovaným stiskem b opus te nabídku. è Neautorizované disky nyní nebudou moci být bez zadání 4èíselného kódu pøehrávány. 8 Volbou UNLOCK bude funkce CHILD LOCK deaktivována. Poznámka: Nové potvrzení 4èísleného kódu bude zapotøebí pokud: - je kód zadáván poprvé (viz výše); - je kód zrušen (viz oddíl Zmìna 4èísleného kódu ); - je kód odstranìn (viz oddíl Zmìna 4èísleného kódu ). Deautorizace diskù Vložte požadovaný disk. Viz oddíl Vkládání diskù ). è Pøehrávání se spustí automaticky. Bìhem zobrazování symbolu J stisknìte x. è Zobrazí se symbol L a disk je deautorizován. Funkce Access Control; Parental Control (pouze pro DVD-Video) Filmy na DVD-discích mohou obsahovat èásti nevhodné pro dìti. Proto mohou disky obsahovat informaci Parental Control (kontrola dospìlými), která se uplatní buï pro celý disk nebo pro jeho urèité èásti. Tyto èásti jsou ohodnoceny stupnicí 1 až 8 a na disku jsou dostupné jejich vhodnìjší alternativy. Míra vhodnosti se mùže odlišovat podle dané zemì. Funkci Parental Control vám umožní zabránit dìtem pøehrávání urèitých diskù nebo na tìchto discích umožnit pøehrávání pouze vybraných èástí. Autorizace diskù Vložte požadovaný disk. Viz oddíl Vkládání diskù ). è Zobrazí se dialogové okénko Child protect (ochrana pøed dìtmi). Pøi zadání režimù Play Once nebo Play Always budete vyzváni k zadání vašeho bezpeènostního kódu, disk pak bude možno pøehrávat pouze po dobu, kdy bude zasunut v pøehrávaèi, a pøístroj bude nastaven v poloze ON. Zvolíte-li Play Always, disk bude chránìn pøed dìtmi (autorizován) a bude se moci pøehrávat i když bude funkce Child Lock zapnuta. Poznámky: - Pamì pøehrávaèe obsahuje seznam 120 autorizovaných ( pøed dìtmi chránìných ) diskových titulù. Disk bude pøidán do seznamu tehdy, když bude v dialogovém okénku Child protect provedena volba Play Always. - Pøi každém pøehrávání disku oznaèeného Child safe bude jeho titul umístìn na zaèátek seznamu. Pokud je seznam plný a je do nìj pøidán další disk, poslední disk bude ze seznamu odstranìn. - Dvoustranné disky DVD mohou mít pro každou stranu rùzný pøístupový kód. Aby byl disk zabezpeèen pøed dìtmi, musí být obì strany autorizovány. - VCD-disky z více oddíly mohou mít pro každý oddíl rùzný pøístupový kód. Aby byl takový disk zabezpeèen pøed dìtmi, musí být všechny jeho oddíly autorizovány. Funkce ACCESS CONTROL 17

18 Aktivace/deaktivace funkce Parental Control 1 V režimu STOP zvolte v nabídce FEATURES pomocí tlaèítek v/v položku ACCESS CONTROL. 2 Zadejte vámi zvolený 4èíselný pøístupový kód. V pøípadì potøeby zadejte pøístupový kód opakovanì. 3 Pomocí tlaèítek v/v pøejdìte na položku Parental level (míra ochrany). 4 Pomocí tlaèítka B pøejdìte na položku VALUE ADJUSTMENT (1-8) (nastavení míry 1-8). 5 Pak pomocí tlaèítek v/v nebo èíselných tlaèítek na dálkovém ovládání vyberte úroveò od 1 do 8, která se vloží na disk. Úroveò 0 (zobrazena jako ): Funkce Parental Control není aktivována. Disk je možno pøehrát celý. Úroveò 1 až 8: Disk obsahuje èásti nevhodné pro dìti. Pokud na pøehrávaèi zadáte nìjakou úroveò zabezpeèení, pak se budou pøehrávat èásti nesoucí stejnou nebo nižší hodnotu. Èásti s vyšší úrovní nebudou pøehrány, dokud disk nenalezne jejich vhodnìjší alternativy. Takové alternativy musí mít stejnou nebo nižší hodnotu. Pokud se nenalezne žádná alternativa, pøehrávání se ukonèí a musí se zadat 4èíslený pøístupový kód. 6 Stiskem OK nebo b volbu potvrïte a opakovaným stiskem b opus te nabídku. Country (zemì) 1 V režimu STOP zvolte v nabídce FEATURES pomocí tlaèítek v/v položku ACCESS CONTROL. 2 Zadejte 4èíselný kód. 3 Pomocí tlaèítka V pøejdìte na položku CHANGE COUNTRY (zmìna zemì). 4 Stisknìte tlaèítko B. 5 Pomocí tlaèítek v/v zvolte zemi. 6 Stiskem OK nebo b volbu potvrïte a opakovaným stiskem b opus te nabídku. Zmìna 4èíselného pøístupového kódu 1 V režimu STOP zvolte v nabídce FEATURES pomocí tlaèítek v/v položku ACCESS CONTROL. 2 Zadejte starý kód. 3 Pomocí tlaèítka V pøejdìte na položku CHANGE CODE (zmìna kódu). 4 Stisknìte tlaèítko B. 5 Zadejte nový 4èíslený kód. 6 Opakovanì zadejte kód a potvrïte jej OK. 7 Stiskem b opus te nabídku. Pokud jste svùj 4èíselný kód zapomnìli... 1 Stiskem x opus te obrazovku Child Screen. 2 V nabídce FEATURES zvolte pomocí tlaèítek v/v položku ACCESS CONTROL. 3 4násobným stiskem tlaèítka x v dialogu Access Control mùžete pùvodní kód vymazat. 4 Nyní mùžete zadat nový kód (dvakrát!). Viz výše v oddílu Zmìna 4èísleného kódu. Poznámka k funkci Parental Control Tento DVD-Video pøehrávaè je vybaven systémem PARENTAL CONTROL, který je navržen tak, aby se aktivoval pøi pøehrávání DVD diskù obsahujících jistá softwarové kódování. Taková kódování byla pøijata za technický standard prùmyslu produkujícího disková zaøízení i obsah diskù. Uvìdomte si prosím, že se systém PARENTAL CONTROL nebude aktivovat pøi pøehrávání DVD diskù, které na sobì pøíslušná kódování nenesou. Také berte prosím na vìdomí, že vzhledem k dobì, ve které byl tento pøehrávaè uveden na trh, nemusí již svým vybavením plnì odpovídat všem technickým standardùm, které mezitím mohly být výrobci zaøízení i obsahu diskù schváleny. Z tìchto dùvodù tedy spoleènost Philips nemùže zaruèit plnou funkènost systému PARENTAL CONTROL a nenese proto zodpovìdnost v pøípadì nezamýšleného sledování obsahu jistých diskù dìtmi. Ujistìte se proto prosím, zda jsou disky prostøednictvím systému PARENTAL CONTROL pøehrávány skuteènì tak, jak je pro nì provedeno nastavení ještì pøedtím, než budou k dispozici dìtem. 18 Funkce ACCESS CONTROL

19 Pøed vyhledáním odborného servisu Pokud váš DVD-pøehrávaè nepracuje správnì, pokuste se závadu odstranit pomocí následujícího návodu. Možná se jedná o nezávažné zanedbání nìkterých pokynù. V žádném pøípadì se však nepokoušejte pøístroj opravit sami, znamenalo by to ztrátu záruky. Vyhledejte pøíslušný pøíznak (pøíznaky) závady. Poté proveïte pouze ty pokyny, které jsou v návodu uvedeny. Pøíznak Není napájení. Není obraz Rozostøený obraz. Celkovì rozostøený obraz pøi zobrazení nabídky pøehrávaèe nebo není barva. Rozostøený nebo ÈB obraz pøi pøehrávání disku DVD nebo Video. Není zvuk. Zkreslený zvuk z Hi-Fi zesilovaèe. Žádný signál na digitálním výstupu. Disk nelze pøehrát. Pøi vysunutí disku se nezobrazí výchozí obrazovka. Pøístroj nereaguje na dálkové ovládání. Tlaèítka nefungují. Bìhem pøehrávání pøístroj nereaguje na nìkteré øídicí povely. Pøehrávaè Video- DVD nemùže naèíst disky CD/DVD. Náprava - Zkontrolujte, zda je správnì pøipojen napájecí kabel. - Pøipojením jiného zaøízení do sí ové zásuvky vyzkoušejte, zda je dodávána energie. - Zkontrolujte, zda je televizor zapnut. - Pøezkoušejte propojení video kabelù. - Zkontrolujte, zda není disk zneèištìn, v pøípadì že ano, vyèistìte jej suchým hadøíkem, poèínaje od støedu k okraji. - Obèas je rozostøena pouze malá èást obrazu. V takovém pøípadì se nejedná o závadu. - Je-li obraz rozostøen celkovì nebo se svisle pøesunuje, zkontrolujte, zda nastavení NTSC/PAL na pøehrávaèi odpovídá video signálu TV. - Jeli video signále vašeho TV NTSC, nastavte na pøehrávaèi NTSC. - Jeli video signále vašeho TV PAL, nastavte na pøehrávaèi PAL. Viz Nastavení normy NTSC/PAL. - Formát disku neodpovídá video signálu vašeho TV (NTSC/PAL). Viz konverze NTSC/PAL. -Zkontrolujte propojení audio kabelù. - Používáte-li Hi-Fi soupravu, vyzkoušejte jiný zvukový zdroj. -Zkontrolujte, zda není audio propojení zapojeno do vstupu pro sluchátka. - Zkontrolujte digitální propojení. - Zkontrolujte nabídku nastavení, zda je digitální výstup nastaven na ALL èi PCM. - Zkontrolujte, zda audio formát zvoleného jazyka odpovídá možnostem vašeho receiveru. - Nelze použít pro disky MP3. - Zkontrolujte, zda je disk uložen štítkem nahoru. - Vyèistìte disk. - Vložením jiného disku ovìøte, zda není inkriminovaný disk poškozen. - Ovìøte, zda není disk poškozen, poškrábán nebo zkroucen. - Vypnutím pøístroje proveïte výchozí nastavení, poté pøístroj znovu zapnìte. - Pøesvìdète se, zda pøíslušný program nevyžaduje vložení dalšího disku. - Nasmìrujte dálkové ovládání pøímo na èidlo èelního panelu pøehrávaèe. - Odstraòte pøekážky, které by mohly narušovat cestu signálu. - Zkontrolujte nebo vymìòte baterie. - Vypnutím pøístroje nastavte výchozí stav, poté pøehrávaè znovu zapnìte. (Zkontrolujte, zda není pøístroj v režimu nastavování.) - Pro daný disk nejsou operace povoleny. Provìøte pokyny na štítku disku. - Použijte dostupné èisticí disky CD/DVD, aby vyèistily èoèky pøedtím, než vyhledáte odborný servis. VADNÝ VÝROBEK MUSÍ BÝT ZASLÁN DO AUTORIZOVANÉHO SERVISU. AKTUÁLNÍ ADRESU ZÍSKÁTE U PHILIPS ÈESKÁ REPUBLIKA S.R.O., PROFESIONÁLNÍ SYSTÉMY ODDÌLENÍ CSS, PRAHA. Pøed vyhledáním odborného servisu 19

20 Technické údaje PØEHRÁVACÍ SYSTÉM DVD-Video Video CD a SVCD CD (CD-R a CD-RW) DVD+RW MP3 (pouze DVD-622) OPTICKÝ ÈTECÍ SYSTÉM Typ laseru Polovodièový AlGaAs Numerická apertura 0,60 (DVD) 0,45 (VCD/CD) Vlnová délka 650 nm (DVD) 780 nm (VCD/CD) FORMÁT DISKU DVD Nosiè Optický disk Prùmìr 12 cm (8 cm) Délka záznamu Jednovrstvý 2,15 hod* (12 cm) Dvouvrstvý 4 hod* Dvoustranný 4,30 hod* jednovrstvý Dvoustranný 8 hod* dvouvrstvý VIDEO FORMÁT DA pøevodník Øízení signálu Digitální komprese 10 bitový Komponentní MPEG2 (DVD) MPEG1 (VCD) TV STANDARD (PAL/50Hz) (NTSC/60Hz) Poèet øádkù Playback Multistandard (PAL/NTSC) DVD Vodorovné rozlišení 720 pixelù 720 pixelù Svislé rozlišení 576 øádkù 480 øádkù VCD Vodorovné rozlišení 352 pixelù 352 pixelù Svislé rozlišení 288 øádkù 240 øádkù CHARAKTERISTIKY VIDEO Výstup Video 1Vpp do 75 ohmù Výstup RGB (SCART) 0,7Vpp do 75 ohmù Posun úrovnì èerné Vypnuto/Zapnuto Posuv video Vlevo/Vpravo AUDIO FORMÁT Digitální MPEG Komprimovaný signál DTS/Dolby Digital 16, 20, 24 bitù PCM vzor. frek. 44,1, 48, 96kHz Analogový stereofonní Dolby Pro Logic míchaný z multikanálu Dolby Digital 3D Sound (TruSurround) pro virtuální zvukový kanál 5.1 na 2 repro CHARAKTERISTIKY AUDIO DA pøevodník 24bitový DVD fs 96 khz 4 Hz - 44 khz fs 48 khz 4 Hz - 22 khz Video CD fs 44,1 khz 4 Hz - 20 khz CD fs 44,1 khz 4 Hz - 20 khz Pomìr signál/šum (1 khz) 100 db Dynamický rozsah (1 khz) 97 db Pøeslech (1 khz) 110 db Nelineární zkreslení (1 khz) 88 db MPEG MP3 MPEG Audio L3 PROPOJENÍ SCART Výstup Video Výstup Analog Audio L+R Výstup Digital Audio Eurokonektor Cinch (žlutý) Cinch (bílý/èervený) 1 koaxiální IEC958 pro CDDA/LPCM IEC1937 pro MPEG1/2, Dolby Digital a DTS SKØÍÒ Rozmìry 435 x 81 x 295 (š x v x h) Hmotnost cca 3,5 kg ZÁKLADNÍ FUNKCE Stop / Play / Pause Fast Forward / Backward Time Search Step Forward / Backward Slow Motion Title / Chapter / Track Select Skip Next / Previous Repeat (Chapter / Title / All) nebo (Track / All) A-B Repeat Shuffle Scan Nové rozšíøené uživatelské grafické rozhraní Perfect Still s digitálním multi-tap filtrem Zoom (x1,33, x2, x4) s rozšiøováním obrazu Smart Picture pro snadné nastavení barev (pouze DVD-622) PAL/NTSC Conversion (pouze DVD-622) Spoøiè obrazovky (75% ztemnìní po 15 min.) 3D Sound (TruSurround) Virtual Jog Shuttle Indikátor bitové pøenosové rychlosti A/V FUNKCE DVD Volba úhlu náhledu Volba dialogù (1 z max. 8 jazykù) Volba titulkù (1 z max. 32 jazykù) Pomìr konverze (16:9, 4:3 Letterbox, 4:3 Pan Scan) Funkce Parental Control a Disc Lock Podpora Disc Menu (nabídka titulù a základní nabídka) Opakování (5 diskù) po zastavení / uvedení do pohotovosti Programování titul/kapitol s výbìrem oblíbených položek FUNKCE VIDEO CD Ovládání diskù VCD 2.0 Funkce Disc Lock Opakování (5 diskù) po zastavení / uvedení do pohotovosti Programování stop s výbìrem oblíbených položek FUNKCE AUDIO CD Èasový displej (Total / Track / Remaining Track Time) Plná funkènost pøi dálkovém ovládání zvuku Programování stop s výbìrem oblíbených položek FUNKCE MP3 (pouze DVD-622) Èasový displej (Track) Volba alb a stop Repeat (Disc / Album / Track) * Typická délka záznamu pro filmy s 2 namluvenými jazyky a s 3jazyènými titulky Zmìna údajù vyhrazena bez pøedchozího upozornìní 20 Technické údaje

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 3 Funkce přehrávače... 3 Dálkový ovladač a funkce tlačítek...

Více

DVD 227M. Návod k obsluze. www.salora.eu. Ekologická likvidace výrobku DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : ZÁRUČNÍ LIST ŘÁDNĚ USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE!

DVD 227M. Návod k obsluze. www.salora.eu. Ekologická likvidace výrobku DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : ZÁRUČNÍ LIST ŘÁDNĚ USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE! Ekologická likvidace výrobku Výrobek je označen symbolem upozorňujícím na nutnost nakládat s vyřazenými elektrospotřebiči jako s tříděným odpadem. Je tedy třeba s ním naložit ve smyslu direktivy EU č.

Více

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem 9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem Návod pro uživatele Kompatibilní s: DVD, MP4, MP3, VCD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVCD Před instalací do auta a spuštěním přístroje, přečtěte si, prosím,

Více

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku,

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku, Popis a ovládací prvky Hlavní jednotka DVD systém DVP-937 Obj. č. 37 39 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ovládání DVD systému Lenco. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-6200. Charakteristika. Číslo modelu: Sériové číslo: DVP-6200

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-6200. Charakteristika. Číslo modelu: Sériové číslo: DVP-6200 E61J3ED(CZ).fm Page 1 Thursday, September 29, 2005 12:04 PM DVD PŘEHRÁVAČ DVP-6200 Uživatelská Příručka Obsah Upozornění...2 Úvod...2 Informace o discích...3 Přehled funkcí...4 Připojení...7 Přehrávání

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni Při návštěvě stránek www.philips.com/support zadejte název výrobku, zobrazí se: FAQ, často kladené otázky poslední verze

Více

DVD Traveller 8.0. přenosný DVD přehrávač. český manuál

DVD Traveller 8.0. přenosný DVD přehrávač. český manuál DVD Traveller 8.0 přenosný DVD přehrávač český manuál Obsah 02 Bezpečnostní opatření 03 Seznámení se zařízením Multimediální přehrávač 04 IR Dálkový ovladač Vložení baterií do ovladače 05 Barevný LCD monitor

Více

PDP 711 SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD

PDP 711 SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD PDP 711 SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD Obsah Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Označení ovládacích prvků... 4 Hlavní jednotka... 4 Dálkový ovladač... 5 Nastavení

Více

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka HD přehrávač 80 239 Uživatelská příručka Tento přehrávač umožňuje přehrávání videa a hudby z USB Flash disku, externího pevného disku nebo SD/MMC karty. Video lze zobrazit v HD kvalitě na displeji připojeném

Více

DVD přehrávač Manta Lord

DVD přehrávač Manta Lord DVD přehrávač Manta Lord Uživatelská příručka UPOZORNĚNÍ Přečtěte si, prosím, pečlivě následující upozornění. Váš přehrávač pak bude bezpečně a spolehlivě sloužit. Napájení Ujistěte se, že používáte správné

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem DS-X11d Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění a použité

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Vážený zákazníku, dovolte abychom Vám touto cestou poděkovali za zakoupení tohoto DVD přehrávače. Před samotným použitím Vám doporučujeme velmi důkladně prostudovat návod k použití.

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

DVB-T přijímač. český manuál

DVB-T přijímač. český manuál DVB-T přijímač český manuál Obsah 02 Snadný začátek Seznámení se zařízením Hlavní znaky zařízení Popis zařízení 03 Popis dálkového ovládání (DO) 01 / Obsah MENU Správce programu 04 Oblíbený program / složka

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

HD XC1 HD XC2. Uživatelská příručka. pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14

HD XC1 HD XC2. Uživatelská příručka. pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14 HD XC1 HD XC2 Uživatelská příručka pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14 Obsah Krátký popis 1.1 Základní vlastnosti 1.2 Obsah balení 1.3 Přední panel 1.4 Zadní panel 1.5 Dálkové ovládání Instalace 2.1

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby.

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. Uživatelská příručka Přijímač digitální kabelové televize Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. 2 strana obálky Obecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

DVD Přehrávač SD-160SE. Návod k obsluze

DVD Přehrávač SD-160SE. Návod k obsluze DVD Přehrávač SD-160SE Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT Rovnostranný trojúhelník se symbolem blesku informuje uživatele o přítomnosti neizolovaného

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

TECHNICKÁ DATA PŘÍSTROJE

TECHNICKÁ DATA PŘÍSTROJE Mnohokrát děkujeme za zakoupení tohoto stropního monitoru od firmy ZENEC. Koupí tohoto přístroje jste se rozhodli pro produkt vyrobený z kvalitního materiálu a součástek zaručujících dlouhou životnost.

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač Manuál 1. Přehled funkcí: FULL HD TV HD Digitální TV s MPEG-4(H.264)&MPEG-2, HD&SD standard DVB-T. HDMI HD 1080i výstupní formát Kompatibilní s 720p,

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér Příručka k rychlé instalaci Obsah Připojení... 1 Konfigurace... 4 Nastavení bezdrátové komunikace... 6 Médiový server... 9 Instalace... 9 Konfigurace...

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Digitální tuner 80533

Digitální tuner 80533 Digitální tuner 80533 Automobilový DVB-T tuner s možností přehrávání multimediálních souborů z USB a záznamu TV a rádiového vysílání Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce

Více

Obsah Úvod Symboly Set-top Box První instalace Vlastnosti Možné závady ------------------------------------------------------------------

Obsah Úvod Symboly Set-top Box První instalace Vlastnosti Možné závady ------------------------------------------------------------------ Obsah ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⅰ Úvod------------------------------------------------------------------------------------- 2

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

III. Základní informace (General information)

III. Základní informace (General information) III. Základní informace (General information) 1 Předmluva (Preface) Děkujeme za zakoupení digitální kabelového přijímače. Poslední technologické novinky a vynikající konstrukce jsou zakomponovány k zajištění

Více

Přenosný CD/DVD přehrávač

Přenosný CD/DVD přehrávač 4-116-131-11(1) Přenosný CD/DVD přehrávač Návod k obsluze z Užitečné rady, tipy a informace o výrobcích a službách Sony najdete na: www.sony-europe.com/myproduct DVP-FX875 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 dvblogic DVB-T Tuner DVB-C20 Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 Funkce Duální DVB-T tuner přesně navržený pro daný typ vozidla Dvě aktivní DVB-T antény

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu 1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu Černá skříňka pro váš vůz Návod k obsluze 2 Děkujeme, že jste si zakoupili digitální videokameru do automobilu od naší společnosti. Tento návod

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

DVD přehrávač v opěrce hlavy

DVD přehrávač v opěrce hlavy DVD přehrávač v opěrce hlavy Návod k použití Poslední revize: 23.4.2013 Obsah: OMEZENÍ... 3 UPOZORNĚNÍ PŘED POUŽITÍM... 3 PŘÍSLUŠENSTVÍ... 4 MENU... 7 PŘEHRÁVÁNÍ USB / SD KARTY... 7 AV VSTUP... 7 FM /

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací Pinnacle Profesionální vytváření filmů Rychlý průvodce instalací Než začnete Důležité: Pinnacle obsahuje kartu AVDV. Instalace AVDV karty do počítače je popsána v instrukcích uvedených níže. V této kapitole

Více

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Tento kamerový set umožňuje instalaci až 4 kamer uvnitř nebo vně objektu a jejich propojení s přijímačem. Přijímač je schopen zobrazovat

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL Před uvedením do provozu si velmi pozorně přečtěte tento provozní manuál. Součástí obsahu jsou důleţité bezpečnostní a provozní informace. 1 Obsah.. Strana 1. Bezpečnostní

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

TOPFIELD. Uživatelský manuál. Digitální pozemní přijímač Australská verze TF4000T OBSAH

TOPFIELD. Uživatelský manuál. Digitální pozemní přijímač Australská verze TF4000T OBSAH OBSAH TOPFIELD Uživatelský manuál Digitální pozemní přijímač Australská verze TF4000T Přečtete si, prosím, tento návod k obsluze pozorně. Struktura menu a technické podmínky mohou být změněny bez předchozího

Více

Portable DVD player PET1030. Návod na použití

Portable DVD player PET1030. Návod na použití Portable DVD player PET1030 Návod na použití 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2 1 11 2 3 4 5 6 12 13 14 7 8 9 10 15 16 Česky Obsah 1 Ovládací prvky a funkční součásti 1.1 Vrchní část přístroje

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Satelitní přijímač TWIN TUNER HD PVR HUMAX icord Úvod

Satelitní přijímač TWIN TUNER HD PVR HUMAX icord Úvod Satelitní přijímač TWIN TUNER HD PVR HUMAX icord Úvod Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu výrobku Humax. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý návod k jeho obsluze obsahuje

Více

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití Braun DigiFrame 7002 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

FlyDVB-T Duo CardBus

FlyDVB-T Duo CardBus FlyDVB-T Duo CardBus č e s k ý m a n u á l F l y D V B - T D U O C a r d B u s 01 Obsah 02 Požadavky na systém Obsah balení 03 Zapojení zařízení 04 Instalace 06 LifeView DTV EPG 07 Vyhledávání a editace

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

HDD-DVD videorekordér RD-XS27KE Návod k obsluze

HDD-DVD videorekordér RD-XS27KE Návod k obsluze DVD -DVD videorekordér RD-XS27KE Návod k obsluze Návod k obsluze & DVD VIDEO RECORDER RD-XS27KE 2007 Toshiba Corporation EN 1 Úvod Bezpečnostní upozornění VAROVÁNÍ: PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU OHNĚ NEBO

Více

Model NE-1204 N á v o d k o b s l u z E

Model NE-1204 N á v o d k o b s l u z E Model NE-1204 N á v o d k o b s l u z e Obsah Před připojením... 2 Bezpečnostní opatření...2 Upozornění...2 Připojení... 3 Připojení k TV...3 Připojení reproduktorů...3 Připojení antény MW...3 Připojení

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

DVD/HDD REKORDÉR + DVB-T PŘIJÍMAČ JETT 5610 NÁVOD K POUŽITÍ

DVD/HDD REKORDÉR + DVB-T PŘIJÍMAČ JETT 5610 NÁVOD K POUŽITÍ DVD/HDD REKORDÉR + DVB-T PŘIJÍMAČ JETT 5610 NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH OBSAH ÚVOD...4 CHARAKTERISTIKA PŘÍSTROJE A HLAVNÍ VLASTNOSTI...4 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ...6 SYMBOL NEBEZPEČÍ...6 VAROVÁNÍ...6 POKYNY PRO

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout Bezpečnostní instrukce Čtěte pozorně tento manuál před prvním použitím přístroje Pokud přístroj nebudete po dlouhou dobu používat, odpojte napájecí zdroj od elektrické sítě. Stejně tak odpojte napájecí

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

Návod k obsluze BD/DVD přehrávač

Návod k obsluze BD/DVD přehrávač Návod k obsluze BD/DVD přehrávač Model DMP-BD10 Vážený zákazníku, děkujeme vám za to, že jste si zakoupil tento výrobek. Pro dosažení optimálního výkonu a také z bezpečnostních důvodů si pozorně přečtěte

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace o produktu

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Poděkování: Vážený uživateli, děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. Zde jsou provozní pokyny pro rychlé a pohodlné ovládání, před použitím si přečtěte pozorně návod. Obsah: 1.

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

TX-40CXE720 TX-40CXM710 TX-50CXE720 TX-50CXM710 TX-55CXE720 TX-55CXM710

TX-40CXE720 TX-40CXM710 TX-50CXE720 TX-50CXM710 TX-55CXE720 TX-55CXM710 TX-40CXE720 TX-50CXE720 TX-55CXE720 TX-40CXM710 TX-50CXM710 TX-55CXM710 e Nápověda Česky Nejprve si přečtěte enápověda Použití 13 Funkce Rozlišení 4K 14 Úvodní obrazovka 15 Info Frame 16 Dotykový ovladač

Více

NEŽ ZAČNETE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

NEŽ ZAČNETE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: NEŽ ZAČNETE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: UPOZORNĚNÍ: POUŽITÍ OVLÁDÁNÍ NEBO NASTAVENÍ NEBO POSTUPU JINAK, NEŽ JE STANOVENO V TOMTO NÁVODU, MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VYSTAVENÍ SE NEBEZPEČNÉMU ZÁŘENÍ. NESPRÁVNÁ MANIPULACE

Více