EU3C. Uživatelský manuál INFINITY HDMI 100. HDMI přehrávač s USB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EU3C. Uživatelský manuál INFINITY HDMI 100. HDMI přehrávač s USB"

Transkript

1 EU3C Uživatelský manuál INFINITY HDMI 100 HDMI přehrávač s USB

2 VAROVÁNÍ: PRO PŘEDCHÁZENÍ RIZIKU POŢÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ DEŠTI NEBO VLHKOSTI.. UPOZORNĚNÍ: PRO SNÍŢENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODNÍMEJTE KRYT PŘÍSTROJE. PŘÍSTROJ NEOPRAVUJTE SVÉPOMOCÍ, PONECHTE ZÁKROK NA AUTORIZOVANÉM SERVISU. Symbol blesku uvnitř trojúhelníku upozorňuje uţivatele na přítomnost nebezpečného vysokého napětí a silného magnetického pole. Pokud je přístroj zapojen v zásuvce a zapnutý, při fyzické manipulaci s ním můţe hrozit úraz elektrickým proudem. Symbol vykřičníku uvnitř trojúhelníku upozorňuje uţivatele na důleţité provozní informace a pokyny k údrţbě a servisu, které jsou uvedeny v příručce, přiloţené k přístroji. Štítek laserového produktu, umístěný na zadním panelu jednotky, indikuje, ţe tento přehrávač je laserový přístroj třídy 1M, vyzařující laserové záření. V ţádném případě sami neotvírejte kryt přístroje a nedívejte se do čočky, hrozí váţné poškození zraku! 1. Před instalací a pouţitím si pečlivě přečtěte tuto uţivatelskou příručku. 2. Nedotýkejte se napájecího kabelu vlhkýma rukama. 3. Pokud jednotku nepouţíváte, vypněte hlavní vypínač. (Pokud přístroj nebudete pouţívat delší dobu, odpojte také napájecí kabel.) Před přemístěním jednotky nejprve vyjměte vloţený disk. 4. Neotvírejte kryt a nedotýkejte se vnitřních komponentů. Přenechte opravu kvalifikovaným technikům. 5. Nevystavujte jednotku přímému slunci, neumísťujte ji do blízkosti zdrojů tepla. 6. Neumísťujte jednotku do míst s vysokou vhlkostí, můţe dojít k narušení správných funkcí čtecí optiky. 7. Přehrávač poloţte na stabilní, hladkou podloţku a zajistěte dostatečné odvětrávání chladícími otvory. 8. Čelní panel a kryt přístroje čistěte pouze měkkým suchým hadříkem, nepouţívejte ţádné chemikálie. 9. Přístroj chraňte před potřísnění kapalinou, neumísťujte na něj ani do jeho blízkosti nádoby s tekutinou, například vázy. 10. Nepouţívaný přístroj odpojde od zásuvky elektrické sítě. 11. Neumísťujte na přístroj ani do jeho blízkosti zdroje otevřeného ohně, například svíčky. 12. Ujistěte se, ţe po stranách přístroje je dostatek prostoru pro proudění vzduchu (nepokládejte jednotku na koberce, deky, neumísťujte ji v policích, pokud není v kaţdé strany vzdálen alespoň 10cm od přepáţek, zdí a dalších předmětů). 13. Nevystavujte tento přístroj atmosférické vlhkosti. 14. Při odpojování ze zásuvky vţdy přidrţujte konektor napájecího kabelu, netahejte za samotný kabel. 1

3 Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být opraven autorizovaným servisem. Nepokoušejte se poškození opravit sami, hrozní nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pokud je přístroj vystaven elektrostatickému výboji, můţe dojít k narušení funkcí přehrávání. V takovém případě postupujte podle dále uvedených kroků pro obnovení normální funkce přístroje. Macrovision: Tento produkt obsahuje technologii ochrany autorských práv, chráněnou U.S. patenty dalšími právy k duševnímu vlastnictví společnosti Macrovision Corporation, a je určen pouze pro domácí nebo jiné neveřejné projekce, není-li jinak stanoveno společností Macrovision Corporation. Reverse engineering a demontáţ jsou zakázány. Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories. "Dolby" a symbol dvojité D jsou obchodními známkami Dolby Laboratories. 2

4 Obsah 1. Úvod Přední a zadní panel přehrávače Dálkové ovládání Konektory Funkce Přehrávání MP3/WMA/MPEG4/JPEG a Kodak Picture CD USB rozhraní Ripování CD Nastavení systému Řešení problémů Technické specifikace Recyklace

5 1. ÚVOD Před pouţitím přístroje si prosím pečlivě pročtěte tento návod k pouţití a bezpečnostní instrukce. Příručku vţdy nechte v dosahu pro případné konzultace potíţí nebo jednotlivých funkcí. Zvlášť dbejte následujících značek a pokynů umístěných na samotném přístroji, stejně jako pokynům k správnému pouţívání. Bezpečnost Napájení: Jednotka smí být připojena pouze k elektrické síti o parametrech uvedených v této příručce nebo vyznačených na těle přístroje. Okolí 1. Voda a vlhkost: Nepouţívejte a neumísťujte tuto jednotku v blízkosti vody a vodních zdrojů, např. v koupelně, kuchyni, u bazénu apod. Neskladujte přístroj ve vlhkém sklepení. 2. Vodní páry mohou kondenzovat na čočce laseru a znemoţnit tak načítání disků: Nepouţívejte proto přístroj ihned poté, co jste jej přenesli z chladného prostředí do teplého. Vyčkejte zhruba 1 hodinu, aby se vlhkost s přístroje vypařila. 3. Nepouţívejte a neumísťujte tuto jednotku poblíţ zdrojů tepla. Nevystavujte přístroj přímým slunečním paprskům, nenechávejte jej uvnitř automobilu. Působením tepla můţe dojít k deformaci plastových částí a znemoţnění fukncí přístroje. 2. PŘEDNÍ A ZADNÍ PANEL PŘEHRÁVAČE Přední panel Vypínač Plotna disku IR senzor Displej USB port Otevřít/Zavřít Play/ Pauza STOP 4

6 Zadní panel Hlavní vypínač Audio výstup (L/R) HDMI výstup Koaxiální výstup Komponentní video výstup Kompozitní video výstup S-video výstup 3. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 5 1. Vypínač 2. USB 3. Audio 4. Číselník 5. Clear 6. Setup 7. Nahoru 8. Vlevo 9. Dolů 10. Zpět 11.V před 12. Krok 13. Stop 14. Hlasitost +/- 15. L/R 16. N/P 17. Pomalu 18. V-Mód 19. HD/Rozlišení (HD-Mód) 20. Program 21. Otevřít/Zavřít 22. Hledání 23. Titulky 24. Menu 25. Titul 26. Displej 27. Vpravo 28. Enter 29. Další 30. Předchozí 31. Play/Pauza 32. A-B 33. Opakování 34. Ztlumit 35. Volba úhlu 37. Návrat 38. Zoom

7 Použití dálkového ovladače Není-li uvedeno jinak, lze dálkovým ovladačem ovládat veškeré funkce DVD přehrávače. Vţdy miřte ovladačem pokud moţno kolmo na IR senzor na čele jednotky. Vložení baterií Odstraňte krytku úloţiště baterií na zadní straně dálkového ovladače lehkým posunutím směrem dolů. Vloţte dvě AAA baterie podle vyznačené polarity. Nemíchejte nové baterie s pouţitými, nevkládejte různé typy baterií (např. alkalickou + nabíjecí). Přiloţte krytku baterií na úloţiště a posuňte ji, aţ uslyšíte cvaknutí pojistky. Důležité: Vybité baterie recyklujte v souladu s místními předpisy. Nevyhazujte je to domovního odpadu. Nevhazujte je do ohně. 4. KONEKTORY Před připojením jednotky se ujistěte, ţe jsou všechny přístroje vypnuté. Aţ dokončíte propojení, můţete přístroje opět zapnout. Ujistěte se, ţe jsou všechny kabely pevne zapojeny v kontektorech. Upozornění: Ke koaxiálnímu zvukovému výstupu nepřipojujte ţádné zesilovače, které neobsahují dekodér Dolby Digital AC3 nebo DTS. Pokud tak učiníte a spustíte DVD disk, můţe dojít k poškození zvukové aparatury či dokonce sluchu. Výše uvedené se nevztahuje na disky VCD a CD, které lze takto normálně přehrávat. Nastavení TV systému Pokud obraz na televizoru nevyplňuje celou plochu obrazovky, obsahuje nesprávné barvy nebo je reprodukován černobíle, změňte nastavení televizní normy mezi PAL nebo NTSC stisknutím tlačítka N/P na dálkovém ovladači. DVD disk můţe obsahovat obraz v různém rozlišení a poměrech stran, v některých případech tedy můţe být potřeba změnit parametry obrazu na DVD nebo televizoru. 6

8 5. FUNKCE Programové přehrávání Při zastaveném přehrávání (stiskněte dvakrát tlačítko STOP), stiskněte tlačítko PROGRAM pro vstup do menu přehrávání (pro VCD) MODE Normal: Náhodné pořadí je vypnuto Shuffle: Náhodné pořadí je zapnuto. Jakmile se při přehrávání dosáhne konce aktuální kapitoly/stopy, přehrávání skočí na náhodně vybranou kapitolu/stopu. Tento postup se opakuje do té doby, dokud není přehrán celý obsah disku, nebo není režim Shuffle deaktivován volbou jiného režimu. PBC : Zapnutí/vypnutí režimu PBC PROGRAM: Povolení programového režimu přehrávání REPEAT Off: Režim opakování je vypnutý. Single: Opakování aktuální kapitoly/stopy. (Jakmile se při přehrávání dosáhne konce aktuální kapitoly/stopy, přehrávání skočí opět na začátek této kapitoly/stopy.) All: Opakované přehrávání celého disku. PLAY Zvolte pro zahájení programového přehrávání Clear Program Vymaže nastavení programového přehrávání Posuňte kurzor na heslo Mode, stiskněte ENTER a vyberte reţim Program Stiskem směrových tlačítek (VLEVO nebo VPRAVO) přesuňte kurzor do sloupce pro zadání číselných hodnot, stiskněte tlačítka 0-9 pro vloţení poţadovaného titulu, kapitoly nebo stopy. Stiskem směrových tlačítek (NAHORU or DOLŮ) přesuňte kurzor do sloupce PLAY, stiskněte ENTER pro zahájení programového přehrávání. Chcete-li opustit reţim programového přehrávání, zvolte Clear Program a stiskněte ENTER pro jeho ukončení, následně stiskněte PLAY pro pokračování přehrávání z aktuálního místa. Pozn: Tato funkce je dostupná pouze ve stavu úplného zastavení přehrávání. 7

9 6. PŘEHRÁVÁNÍ MP3/WMA/MPEG4/JPEG A KODAK PICTURE CD Disky s obsahem MP3/WMA/MPEG4/JPEG a disky KODAK PICTURE CD mohou mít adresářovou strukturu jako na obrázku výše. Stiskem směrových tlačítek vyberte kořenový adresář a stiskněte tlačítko ENTER pro vstup do podadresáře. Stiskem směrových tlačítek poté vyberte poţadovaný soubor a stiskněte tlačítka ENTER nebo PLAY pro spuštění zvukového souboru nebo videa. Pokud se chcete vrátit do předchozího adresáře, stiskem směrových tlačítek zvolte ikonu vyššího adresáře a stiskněte tlačítko ENTER. Filter: Umoţňuje omezit výpis souborů na obrazovce pouze na zvolený typ souboru. K dispozici jsou tři kategorie: Audio, Photo a Video. Repeat: Zapnutí/vypnutí zvoleného reţimu opakování. Mode: Zvolte poţadovaný reţim opakování souborů Normal: Náhodné pořadí je vypnuto Shuffle: Náhodné pořadí je zapnuto. Jakmile se při přehrávání dosáhne konce aktuální kapitoly/stopy, přehrávání skočí na náhodně vybranou kapitolu/stopu. Tento postup se opakuje do té doby, dokud není přehrán celý obsah disku, nebo není režim Shuffle deaktivován volbou jiného režimu. Music intro: V tomto režimu bude z každého souboru odehrána pouze ukázka v délce 10 sekund. Edit Mode: Zvolte pro aktivaci programového režimu přehrávání. Jakmile zvolíte režim, stiskněte šipku VLEVO pro výběr adresáře, tam stiskem tlačítka ENTER vyberte požadovaný soubor a zvolte Add to program pro start přehrávání. Program view: Zobrají údaje o souboru Browser view: Zobrazí obsah adresáře Add to program: Vyberte soubor a stiskněte Add to program pro přidání souboru do seznamu stop pro programové přehrání. Clear program: V okamţiku úplného zastavení přehrávání vyberte soubor a stiskněte Clear program pro vymazání stop ze seznamu programového přehrávání. Image rotation: Během prohlíţení obrázků směrovými tlačítky měnit rotaci obrázku, stiskněte tlačítko ANGLE pro změnu zobrazení.. 8

10 7. ROZHRANÍ USB Zapněte Váš DVD přehrávač. Vloţte paměťový USB disk do slotu na čele přístroje a stiskněte tlačítko USB pro výběr USB jako zdrojového zařízení. Pouţijte směrová tlačítka pro ovládání kurzoru, stiskněte ENTER pro potvrzení volby. Jakmile zvolíte soubor z USB disku, DVD přehrávač automaticky zahájí jeho přehrávání. Poznámka: Tlačítko USB je funkční pouze při zcela zastaveném přehrávání nebo bez vloženého DVD. 8. RIPOVÁNÍ CD Přehráváte-li disk Audio CD /HDCD, můţete pouţít funkci ripování CD. Pomocí této funkce můţete uloţit stopy z CD na paměťovou jednotku USB ve formátu MP3. Destination: Posuňte kurzor na tuto poloţku, stiskněte Enter pro zvolení jednotky pro uloţení souborů (USB). Select all: Označí všechny stopy na disku pro uloţení do MP3. Unselect all: Zruší označení stop na disku. Rip quality: Volba kvality ripovaných souborů: Normal, High, Best. Rip start: Posuňte kurzor na tuto poloţku, stiskněte Enter pro zahájení ripování. Ripování můţete během procesu zrušit stisknem tlačítka CANCEL. 9

11 9. NASTAVENÍ SYSTÉMU Menu nastavení DVD Stiskněte tlačítko SETUP na dálkovém ovladači pro zobrazení obrazovky SETUP MENU. Zde pouţijte směrových tlačítek pro ovládání kurzoru, tlačítko ENTER pro zvolení poloţky nebo potvrzení. Stiskněte tlačítko VLEVO pro návrat do menu vyšší úrovně. Pro opuštění obrazovky nastavení stiskněte znovu tlačítko SETUP. V SETUP MENU jsou k dispozici následující volby: 9.1 VOLBA JAZYKA V menu nastavení zvolte Language pro zobrazení následujících jazykových voleb: OSD Language Zvolte tuto poloţku pro volbu jazyka, v němţ má s Vámi přehrávač komunikovat Subtitle Zvolte tuto poloţku pro nastavení výchozího jazyka titulků pro filmy na DVD Xvid Subtitle Zvolte tuto poloţku pro nastavení výchozího kódování externích titulků k filmům ve formátu AVI (MPEG4, DivX, Xvid). Pouţijte v případě, ţe titulky u filmů v AVI obsahují nekorektní znaky nebo jsou nečitelné. Při dalším spuštění filmu v AVI budou externí titulky zobrazeny s pouţitím sady znaků odpovídající zvolenému jazyku Audio Zvolte tuto poloţku pro nastavení výchozího jazyka zvukové stopy pro filmy na DVD DVD Menu Zvolte tuto poloţku pro nastavení výchozího jazyka titulního menu filmů na DVD. 9.2 VIDEO SETUP V menu nastavení zvolte poloţku Video pro zobrazení následujících voleb: Aspect Ratio 4:3 : Zvolte toto nastavení, pokud je DVD přehrávač připojen k televizoru s klasickým poměrem stran 4:3. Dále můţete přizpůsobit zobrazení videa tak, aby vyplnilo celou obrazovku nebo bylo zobrazeno v plné šíři. 16:9 : Zvolte toto nastavení, pokud je DVD přehrávač připojen k televizoru se širokoúhlou obrazovkou. Pokud vyberete tuto volbu pro TV s klasickou obrazovkou, obraz bude vertikálně rozšířen. Poznámka: Skutečný poměr stran obrazu záleží na technologii, jakou byl disk DVD Video vyroben. Některé disky neumějí zobrazit obraz ve zvoleném poměru stran. Pokud budete přehrávat video s poměrem stran 4:3 na širokoúhlém televizoru, po stranách obrazu budou černé pruhy. Pokud budete přehrávat video s poměrem stran 16:9 na klasickém televizoru, černé pruhy (tzv. letterbox) se objeví v horní a dolní části obrazu View Mode Pomocí tohoto nastavení můţete zvolit různé reţimy přizpůsobení obrazu TV System Tento přístroj podporuje různé televizní systémy, včetně AUTO, NTSC, PAL. Pokud Váš televizor podporuje pouze jednu televizní normu (NTSC nebo PAL), obraz můţe blikat nebo ztratit barvy, pokud zvolíte špatný TV systém. V takovém případě stiskněte tlačítko N/P na dálkovém ovladači pro přepnutí televizní normy. Poznámka: Více informací o podporovaných systémech naleznete v příručce k Vašemu televizoru Video Output Zde můţete přepínat mezi různými konektory pro výstup videa: Component: výstup videa přes komponentní konektory RGB: video výstup pomocí konektoru SCART v reţimu RGB P-Scan: prokládaný video signál přes komponentní konektory HD: video výstup přes digitální připojení ve vysokém rozlišení 10

12 Pozn1: Pokud je přehrávač připojen k televizoru se schopností přijímat prokládaný signál přes konektory YPbPr, zvolte P-SCAN. Pokud je připojen ke klasickému televizoru, zvolte Component. Pokud se na televizoru po zvolení P-SCAN nezobraní signál, tiskněte tlačítko V-MODE pro přepnutí video výstupu, dokud obraz nenaskočí. Pokud je přístroj připojen konektorem SCART, zvolte video výstup RGB. Pokud jste TV připojili pomocí HDMI kabelu, zvolte pro korektní zobrazení volbu HD. Pozn2: Pokud jste zvolili video výstup Component, RGB nebo P-Scan : HD resolution menu bude deaktivováno. HDMI propojení přestane pracovat. HD JPEG mode menu bude deaktivováno. Pozn3: Zvolíte-li video výstup HD: HD resolution menu bude aktivní a ve výchozím stavu nastaveno na Auto. tlačítko HD/Res. je aktivní pro přepínání HD rozlišení. HDMI výstup je aktivní. kompozitní video výstup v HD resolution není aktivní v režimu HD-JPEG nejsou dostupné titulky a OSD HD Resolution Pouţijte tuto volbu k nastavení rozlišení obrazu pro připojení kabelem HDMI. Pozn: Pokud obrazovka neukazuje signál po zvolení HD rozlišení, stiskněte jednou slačítko SETUP a poté tlačítko V-MODE, nebo restartujte přehrávač a stiskněte tlačítko V-MODE pro přepnutí video výstupu, dokud na televizoru nenaskočí obraz. 9.3 Audio setup Zvolte poloţku Audio pro zobrazení voleb zvukového výstupu. Digital output Poloţka Digital Output umoţňuje nastavit parametry digitálního zvukového výstupu S/PDIF pro práci s dalším zvukovým zařízením (např. receiver, prostorové reproduktory), připojeným k přehrávači. Off Digitální zvukový výstup je vypnut. PCM Zvolte tuto hodnotu, pokud hodláte pouţívát stereo signál (2 kanály). Tuto volbu byste měli pouţít současně s volbou "Lower sampling rate" (niţší vzorkovací frekvence) viz dále. All Pokud zvolíte tuto volbu, DVD přehrávač pouţije původní zvukovou stopu vloţeného DVD disku. Pouţijte v případě, ţe chcete vyuţít signálu Dolby Digital AC3 pro externí zesilovač pomocí digitálního výstupu. 9.4 RATING SETUP Zvolte poloţku Rating z menu pro zobrazení nabídky rodičovské kontroly obsahu. Pozn: Ne všechna DVD tuto funkci poskytují Parental Control Zvolte úroveň hodnocení obsahu pro nastavení rodičovské kontroly. Vyberte Parental Control a stiskněte ENTER pro změnu nastavení úrovně. Pozn: Před nastavením úrovně odemkněte heslem zámek rodičovské kontroly Set Password Pouţijte číselná tlačítka 0-9 pro vloţení čtyřmístného hesla, poté stiskněte ENTER pro potvtrzení. Pozn: Pokud zapomenete heslo, můţete vţdy pouţít univerzální kód 8888 pro odemknutí zámku. 9.5 MISC SETUP Pouţijte volbu MISC pro přístup k systémovým volbám přístroje: * Use Default Settings: Vymaţe uţivatelské nastavení přehrávače a pouţije tovární nastavení výrobce. 11

13 10. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Před pouţitím DVD přehrávače si prosím pečlivě přečtěte uţivatelskou příručku. Pokud nastanou během pouţívání jakékoliv potíţe, pokuste se je prosím nejprve vyřešit pomocí níţe uvedených rad. Pokud navrhované řešení nepomůţe, kontaktujte prosím autorizované servisní středisko. Nikdy neotvírejte kryt přístroje ani do něj nezasahujte svépomocí, hrozí zásah elektrickým proudem! ŽÁDNÝ OBRAZ, ZVUK ANI INDIKACE NA DISPLEJI Ujistěte se, ţe síťový vypínač je zapnutý. Ujistěte se, ţe elektrická zásuvka je pod proudem. Ujistěte se, ţe napájecí kabel není poškozený. Ujistěte se, ţe zástrčka je pevně zapojena do zásuvky. Pokud obraz a zvuk není po propojení DVD přehrávače a televizoru HDMI kabelem, ujistěte se, ţe oba přístroje jsou nastavené na HD reţim. Pokud obraz a zvuk není po propojení DVD přehrávače a televizoru AV/ Scart/ S-video/YUV kabelem, tiskněte prosím opakovaně tlačítko V-mode, dokud obraz nenaskočí. Pokud obraz a zvuk není po propojení DVD přehrávače a televizoru HDMI kabelem a oba přístroje jsou nastavené na HD reţim, je to pravděpodobně tím, ţe TV nepodporuje rozlišení nastavené na DVD přehrávači. V takovém případě tiskněte opakovaně tlačítko HD/Res, dokud obraz nenaskočí. OBRAZ JE, ZVUK NIKOLIV Ujistěte se, ţe je zvukový výstup z přehrávače správně propojen se vstupem na TV. Zkontrolujte, zda nejsou audio konektory poškozené.. Zkontrolujte, zda není hlasitost nastavena na příliš nízkou úroveň. Ujistěte se, ţe jste na přehrávači zvolili správný druh zvukového výstupu. Ujistěte se, ţe je na televizoru zvolen správný druh zvukového vstupu. Ujistěte se, ţe zvuk na televizoru není ztlumený (mute). NENÍ OBRAZ, ALE ZVUK ANO Ujistěte se, ţe je video výstup z přehrávače správně propojen se vstupem na TV. Ujistěte se, ţe je na televizoru zvolen správný druh video vstupu. Zkontrolujte, zda nejsou video konektory poškozené.. Ujistěte se, ţe jste na přehrávači zvolili správný druh video výstupu. OBRAZ JE ČERNOBÍLÝ NEBO NESTABILNÍ Ujistěte se, ţe jste zvolili správný TV systém (tj. PAL, NTSC). VYPADÁVÁ OBRAZ NEBO ZVUK Ujistěte se, ţe nastavení zvuku je správné. Zkontrolujte, zda disk není poškrábaný nebo znečištěný. Zkontrolujte, zda je propojovací kabel pevně připojen na vstupních a výstup konektorech. HLÁŠENÍ NO DISC Ujistěte se, ţe jste vloţili disk do přehrávače. Zkontrolujte, zda jste disk nevloţili potiskem dolů. Zkontrolujte, zda disk není poškozený. Zkontrolujte, zda disk není poškrábaný nebo znečištěný. HLÁŠENÍ BAD DISC Zkontrolujte, zda disk není poškozený. Zkontrolujte, zda disk není poškrábaný nebo znečištěný. Ujistěte se, ţe formát disku je kompatibilní s přehrávačem. Zkontrolujte, zda disk není deformovaný. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ REAGUJE ŠPATNĚ NEBO VŮBEC Zkontrolujte baterie v dálkovém ovládání a případně je vyměňte. Miřte ovladačem přímo na IR senzor na přehrávači. Zkontrolujte, zda IR senzor na přehrávači není něčím stíněn. PŘÍSTROJ NEFUNGUJE SPRÁVNĚ Vypněte a znovu zapněte přehrávač. DISK NELZE VYJMOUT Z PŘEHRÁVAČE Disk není moţné vyjmout z přehrávače, pokud je právě načítán. V takovém případě vypněte a zapněte přehrávač a ihned stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE pro otevření zásuvky s diskem. 12

14 11. TECHNICKÉ SPECIFIKACE Obrazový signál Frekvenční odezva Odstup signál/šum (zvuk) Zkreslení zvuku + šum Zvukový výstup (analogový zvuk) Video výstup Max. rozlišení Napájení Rozměry Podporovaná média Příslušenství PAL/AUTO/NTSC 20HZ-20KHZ ( at 1KHz 0 db) 90 db ( at 1KHz 0 db) -60dB ( at 1KHz0dB) Vrms Kompozitní: 1.0±0.2Vp-p Impedance při zatíţení: 75Ω, negativní polarita 1080i ~ V 50/60Hz 360(mm) X 260(mm) X38(mm) DVD/SVCD/VCD/CD/MP3/Kodak Picture/Photo CD/MP3/MP4 RCA Audio/Video kabely (kompozitní video a stereo audio) Dálkové ovládání Uţivatelský manuál 2x baterie UPOZORNĚNÍ: Pro ochranu elektronických komponent dbejte prosím na to, aby mezi dvěma stisknutími tlačítka Power (tj. zapnutím a vypnutím přehrávače nebo naopak) uběhlo alespoň 30 sekund. Pokud přístroj nebudete používat delší dobu, odpojte jej z elektrické zásuvky. Přehrávač používejte pouze za podmínek vyznačených na zadní straně přístroje. V jiném případě může dojít k nesprávné funkci nebo dokonce poškození přístroje. Přehrávač nemusí být kompatibilní s některými typy chráněných médií. Pokud se přehrávání náhodně zastaví, přístroj prosím znovu zapněte. Vzhled a funkce přístroje se mohou změnit bez předchozího upozornění. 12. RECYKLACE Tento produkt je označen logem pro třídění a sběr elektrického a elektronického odpadu (WEEE). To znamená, ţe s tímto produktem musí být nakládáno podle Evropské Směrnice 2002/96/EC pro recyklaci nebo demontáţ s ohledem na co nejniţší dopad na ţivotní prostředí. Bliţší informace získáte na úřadech státní nebo místní správy. Elektronické produkty, které nejsou vytříděny z domovního odpadu, představují nebezpečí pro životní prostředí i lidské zdraví, neboť obsahují nebezpečné látky. 13

15 14

16 kontakt V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat. Distributor pro ČR: EU3C Czech s.r.o. Štěrboholská 1434/102A Praha 10 website: linka technické podpory: Po-Pá 9-17 hod. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu parametrů výrobku, příslušenství nebo funkcí uvedených v tomto návodu bez předchozího upozornění. Použití obrázky jsou ilustrační Registrované obchodní značky zmíněné v textu jsou majetkem jejich právoplatných vlastníků. 15

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe Mobile 370 DVD TV Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe 1 5. Vypínaè Power ON/OFF 6. Konektor napájení DC 12V 7. Indikátor nabíjení

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Multimediální přehrávač

Multimediální přehrávač Multimediální přehrávač DVP 2000 Uživatelská příručka Instrukce pro bezpečné používání výrobku Před instalací a prvním použitím přístroje si přečtěte uživatelskou příručku pro tento přístroj i pro ostatní

Více

CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem

CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem Uživatelská příručka Obsah Instrukce pro bezpečné používání výrobku...3 Hlavní funkce multimediálního přehrávače...4 DVD přehrávač...4 DVB-T tuner...4 Funkce

Více

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy DS-X966TD Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy TV tuner 1 Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE DVD PŘEHRÁVAČ DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Uživatelský manuál Obsah: Příslušenství 2 Popis předního panelu 3 Popis dálkového ovládání 4 Použití dálkového ovládání 6 Zapojení sluchátek 7 Funkce paměťové karty

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

Český. arování: Aby se předešlo vzniku ohně nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti.

Český. arování: Aby se předešlo vzniku ohně nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti. Český Důležité bezpečnostní pokyny arování: Z důvodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesundávejte přední a zadní kryt. V Uvnitř se nenacházejí žádné součásti obsluhovatelné uživatelem. Servis

Více

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player .: yamada dvd-6800x plus :. DVD player Bezpečnost Před prvním použitím přístroje si podrobně prostudujte tento návod a bezpečnostní pokyny. Napájení Tento přístroj může být zapojen pouze do elektrické

Více

* EMPEROR 3 USB - MODEL 017 * Návod k obsluze * 1 *

* EMPEROR 3 USB - MODEL 017 * Návod k obsluze * 1 * Návod k obsluze * 1 * Návod k obsluze... 4 Úvod... 4 Napájení... 4 Napájecí kabel... 4 Použití a uskladnění...4 Umístění přehrávače... 4 Kondenzace... 4 Čištění... 4 Používaní disků... 4 Používání disků...

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem IC-1549USB TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2 Ovládání prostřednictvím

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD

PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD OBsAH Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Označení ovládacích prvků... 4 Hlavní jednotka... 4 Dálkový ovladač... 5 Nastavení

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Přední panel a přípojná místa... 2 Připojení periferních zařízení... 2 Připojení antény... 2 Mapa nabídky... 3 Příprava... 3 Doplňky... 3 Bezpečnostní opatření...

Více

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy DS-3001 Monitor s držákem na opěrku hlavy s DVD přehrávačem, FM vysílačem, interaktivními hrami a možností připojení dalších zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení...

Více

Obsah 1 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 OBSAH BALENÍ POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU

Obsah 1 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 OBSAH BALENÍ POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU Obsah 1 ÚVOD 3 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 3 OBSAH BALENÍ 5 4 POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU 6 5 SCHÉMATA ZAPOJENÍ Připojení síťového kabelu 7 Připojení antény 7 Připojení ke konektoru SCART 8

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

DVD VIDEO/SACD přehrávač

DVD VIDEO/SACD přehrávač DVD VIDEO/SACD přehrávač UPOZORNĚNÍ Použití ovládacích prvků, nastavení nebo postupování jiným způsobem, než je v návodu uvedeno, může způsobit nebezpečné záření nebo jiné nebezpečí. Mezi jednotlivými

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 Ovládací panel 1 Náhlavník 2 Sluchátka 3 Vypínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto) 4 Volič kanálů 5 Ovládání hlasitosti 6 Dioda přijímače 7 Prostor pro baterie

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

PRINCE 2 Model 015 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁRUČNÍ LIST VLASTNOSTI

PRINCE 2 Model 015 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁRUČNÍ LIST VLASTNOSTI ZÁRUČNÍ LIST Manta Prince 2 - model 015 Výrobní/sériové číslo....... Datum prodeje...... Razítko a podpis prodávajícího. Informace pro zákazníka Záruční doba Dovozce výrobku do České republiky garantuje,

Více

Bezdrátová stereofonní sluchátka

Bezdrátová stereofonní sluchátka 2-684-424-11(1) Bezdrátová stereofonní sluchátka Návod k obsluze MDR-RF800RK 2007 Sony Corporation 2-698-420-01(1) Krytka antény Poznámka Při zvedání nedržte vysílač za anténu. Krytka antény se může uvolnit.

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

Návod k obsluze. Návod k obsluze. Důležité bezpečnostní předpisy. Upozornění během připojování zdroje napájení elektrickým proudem

Návod k obsluze. Návod k obsluze. Důležité bezpečnostní předpisy. Upozornění během připojování zdroje napájení elektrickým proudem Důležité bezpečnostní předpisy Pozor! Neotevírejte vystupuje tady ohrožení porážením elektrickým proudem. Důležité! Za účelem předejít požáru nebo porážením elektrickým proudem, nevystavujte přijímače

Více

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka)

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Obsah... 1 Popis kamery... 2 Vložení SD karty... 2 Hlavní nabídka... 3 Nabídka nastavení... 3 Nahrávání

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

Česky. Úvod. Přehled funkcí

Česky. Úvod. Přehled funkcí Přehled funkcí Úvod 7 TFT LCD displej s rozlišením: 480(Š) x 234(V) Zobrazovací režim: 4:3 a 16:9 Podporované formáty: JPEG & Motion-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.) Promítání fotografií

Více

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

N Á V O D K O B S L U Z E

N Á V O D K O B S L U Z E DMP370 N Á V O D K O B S L U Z E ANTI-SHOCK SYSTÉM 120/45 SEKUND PŘENOSNÝ PŘEHRÁVAČ MP3/CD www.denver-electronics.com AUTORSKÉ PRÁVO DENVER ELECTRONIC VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA UPOZORNĚNÍ: ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

DS-427DVR. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka

DS-427DVR. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka DS-427DVR Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje

Více

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001. Charakteristika. Model číslo: Sériové číslo: DVP-7001

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001. Charakteristika. Model číslo: Sériové číslo: DVP-7001 E6B21ED(CS).fm Page 1 Thursday, December 22, 2005 4:11 PM DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001 Uživatelská Příručka Obsah Upozornění...2 Úvod...2 Informace o discích...3 Přehled funkcí...4 Připojení...6 Přehrávání disku...9

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Ovládací prvky kamery... 2 Před spuštěním kamery... 3 Nabíjecí baterie...3 Paměťová karta...3 Poloha

Více

DIGITAL VIDEO DVD PØEHRÁVÁÈ SD-480EKE NÁVOD K POU ITÍ. 2008 Toshiba Corporation

DIGITAL VIDEO DVD PØEHRÁVÁÈ SD-480EKE NÁVOD K POU ITÍ. 2008 Toshiba Corporation DIGITAL VIDEO DVD PØEHRÁVÁÈ SD-480EKE NÁVOD K POU ITÍ 2008 Toshiba Corporation BEZPEÈNOSTNÍ INSTRUKCE CAUTION: VISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. DO NOT STARE INTO BEAM. AVIS WARNING: TO REDUCE THE RISK

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním Blu-ray/DVD systém domácího kina BDV-L800 BDV-L800M CZ Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním BDV-L800 1 CZ Co je součástí dodávky Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV 3 Připojení dalších

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,,

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,, Obsah Dálkový ovladaè... 2 Tlaèítka ovládacího panelu a zadní panel... 3 Pøíprava... 4 Funkce... 4 Bezpeènostní opatøení... 4 Pøed zapnutím televizoru... 6 Pøipojení napájení... 6 Pøipojení ke vstupnímu

Více

Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W

Meteostanice s 8 LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W MANUÁL Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. 1 1 ÚVOD Meteorologická stanice s 8" LCD displejem

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de D V B - T S e t - T o p C H - D V T 1 0 1 0 B o x Návod k obsluze B e d i e n u n g s a n l e i t u n g www.cyberhome.de CyberHome CH - DVT 1010 zkrácený návod k zapojení a obsluze strana 2 PRŮVODCE RYCHLOU

Více

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ Návod k obsluze VŠEOBECNÉ INFORMACE Děkujeme Vám za zakoupení digitálního pozemního přijímače. Abychom Vám poskytli vysokou spolehlivost a stabilitu obrazu, byly

Více

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 Určeno k montáži do vozidel vybavených navigačními systémy: Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Základní vlastnosti a funkce

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 2 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 3 Zapnout

Více

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-21KJ1SEF ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSLUGI

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

dvblogic DVB-T tuner

dvblogic DVB-T tuner dvblogic DVB-T tuner DVB-E65 Určeno k montáži do vozidel BMW E65 vybavených navigačním systémem Professional s displejem 8,8 Základní vlastnosti a funkce DVB-T tuneru: Tento DVB-T tuner je určen přesně

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

D ležité bezpe nostní pokyny

D ležité bezpe nostní pokyny D ležité bezpe nostní pokyny Varování: Z d vodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesundávejte p ední a zadní kryt. Uvnit se nenacházejí žádné sou ásti obsluhovatelné uživatelem. Servis za ízení

Více

Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku

Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku 4-267-263-11(2) Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku Návod k obsluze MDR-DS6500 2011 Sony Corporation 4-273-047-12(1) Průvodce připojením MDR-DS6500 2011 Sony Corporation Podrobné informace

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14.

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14. v1.7(12/14) POPIS ZAŘÍZENÍ Zadní pohled 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej Přední pohled 12. Čočka 13. LED světlo 14. Reproduktor w w w. c e l - t e c. c z Strana 1 Pravý pohled

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Ver 1.0 (2015-1-19) HD020. Digitální hodiny a skrytá kamera s wifi

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Ver 1.0 (2015-1-19) HD020. Digitální hodiny a skrytá kamera s wifi INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD Ver 1.0 (2015-1-19) HD020 Digitální hodiny a skrytá kamera s wifi Před instalací a použitím tohoto přístroje si prosím pozorně přečtěte tento návod k obsluze. Bezpečnostní

Více

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166 AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH Návod k použití 10007166 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme HTL2101A. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme HTL2101A. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips HTL2101A Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

Kamera do auta HD 1080p s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-222. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje.

Kamera do auta HD 1080p s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-222. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HD 1080p s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-222 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod HD kamera do auta HQS-222 je špičkové řešení pro náročné

Více

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Návod k obsluze Při práci s návodem používejte orginální návod s obrázky Obsah Bezpečnost Přední panel Zadní panel Dálkové ovládání

Více

Digitální fotorámeček

Digitální fotorámeček Bezpečnostní opatření Přečtěte si tyto bezpečnostní pokyny před použitím rámečku a uložte si je pro případné budoucí použití. - Vyhněte se používání digitálního rámečku na přímém slunci, ve vlhku, (např.

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka CORE DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte

Více

Než začnete používat tento výrobek, přečtěte si prosím pozorně tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu,

Než začnete používat tento výrobek, přečtěte si prosím pozorně tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu, Návod k použití 1 2 3 OBSAH Úvod Certifikace výrobku Přehled produktu Vlastnosti Nastavení výrobku Obsah balení a příslušenství Obsah balení Volitelné příslušenství Popis funkcí 1. Začínáme 2. Změna režimu

Více

.: trak vxp-711vm :. DVD player

.: trak vxp-711vm :. DVD player .: trak vxp-711vm :. DVD player Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu DVD přehrávače TRAK VXP-711VM a doufáme, že vám bude sloužit k vaší plné spokojenosti. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Před vlastním zapojením

Více

4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE

4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE 4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE Návod k obsluze Hlavní výhody: 4x video vstup záznam scény před, za i uvnitř vozu podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Kamerový

Více

42PMA225EZ. Návod k použití

42PMA225EZ. Návod k použití 42PMA225EZ Návod k použití POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení

Více

Aktivní reproduktory řady Port Port-8, Port-10, Port-12, Port-15

Aktivní reproduktory řady Port Port-8, Port-10, Port-12, Port-15 Aktivní reproduktory řady Port Port-8, Port-10, Port-12, Port-15 Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení spotřebiče značky Ibiza, věříme, že Vám bude dobře sloužit. Před prvním použitím

Více

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna Sluchátkový přijímač 1. Sluchátka levé/pravé 2. Ovládání hlasitosti 3. Indikace napájení 4. Tlačítko mikrofonu 5. Spínač zapnuto/vypnuto 6. Mikrofon 7. Vyvážení úrovně zvuku ve sluchátkách 8. Baterie Vysílací

Více

DXHS722 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘERÁVAČ DVD PREHRAVAČ DVD PLAYER

DXHS722 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘERÁVAČ DVD PREHRAVAČ DVD PLAYER DXHS722 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘERÁVAČ DVD PREHRAVAČ Odtwarzacz DVD DVD PLAYER Obsah Vlastnosti...2 Důležitá upozornění...3 Příslušenství...3 Panely...4 Propojení...5-6

Více

Úvod. Vlastnosti. Příprava

Úvod. Vlastnosti. Příprava OBSAH Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 LCD Obrazovka... 3 Zapojení do televizního rozvodového systému (kabelová televize atd.) z ladiče... 4 Licenční upozornění (volitelné)...

Více

Techanxx USB 2.0 Digital Video Scart Grabber Audio & Video / SCART Převodník Digitalizujte si své staré videokazety VHS! Uživatelský Manuál

Techanxx USB 2.0 Digital Video Scart Grabber Audio & Video / SCART Převodník Digitalizujte si své staré videokazety VHS! Uživatelský Manuál Techanxx USB 2.0 Digital Video Scart Grabber Audio & Video / SCART Převodník Digitalizujte si své staré videokazety VHS! Uživatelský Manuál Prohlášení o shodě naleznete na následující internetové adrese:

Více

Stereo zesilovač Amplificador

Stereo zesilovač Amplificador 3-215-703-11 (1) Stereo zesilovač Amplificador Návod k obsluze Před připojením a použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. XM-ZR602 2007 Sony Corporation Vytištěno v České

Více

2 Všeobecné informace

2 Všeobecné informace DVD-Video Pøehrávaè Všeobecné informace NIKDY NEPROVÁDÌJTE ANI NEMÌÒTE PROPOJENÍ PØÍSTROJE, JE-LI ZAPNUT! Vyrobeno v licenci spoleènosti Digital Theatre Systems, Inc. Patent USA è. 5.451.942 a další schválené

Více

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Portable Media Center. Užívejte si na vaší televizi filmy, hudbu

Více

DS-X10TD Dotykový multimediální systém k montáži na opěrku hlavy

DS-X10TD Dotykový multimediální systém k montáži na opěrku hlavy DS-X10TD Dotykový multimediální systém k montáži na opěrku hlavy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Upozornění

Více

Budík s projekcí a rádiem TC20

Budík s projekcí a rádiem TC20 Budík s projekcí a rádiem TC20 NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti.

Více

Nej NET TV. Uživatelský manuál IPTV od Nej.cz. v. 1.3

Nej NET TV. Uživatelský manuál IPTV od Nej.cz. v. 1.3 Nej NET TV Uživatelský manuál IPTV od Nej.cz v. 1.3 Vážení zákazníci, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost Nej.cz. Naše síť umožňuje přenos televizního

Více

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka HD přehrávač 80 239 Uživatelská příručka Tento přehrávač umožňuje přehrávání videa a hudby z USB Flash disku, externího pevného disku nebo SD/MMC karty. Video lze zobrazit v HD kvalitě na displeji připojeném

Více