Návrh rozpočtu Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč"

Transkript

1 Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu Daň z příjmů FO ze závislé činnosti dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ dle předpokladu 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů dle předpokladu 1121 Daň z příjmů právnických osob dle předpokladu 1122 Daň z příjmů právnických osob za obec dle vypočtené daně (viz Pol. U výdajů 6399) 1211 Daň z přídané hodnoty dle předpokladu 1511 Daň z nemovitostí dle předpokladu 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu předpoklad podle počtu obyvatel 1341 Poplatek ze psů předpoklad podle počtu přihlášených psů 1343 Poplatek za uţívání veřejného prostranství 2 1 dle předpokladu 1344 Poplatek ze vstupného 5 15 dle předpokladu 1361 Správní poplatky např. za ověřování, přihlašovací poplatek, Czech POINT 2420 Splátky půjček od spolků dle smlouvy o půjčce s TJ Sokol 10 tis., Mikroregion Slušovicko 33 tis. Valašský názor tis 4112 Globální dotace stanoveno dle pokynů KÚ 4213 Investiční dotace na solární systém 25 stanoveno dle rozhodnutí SFŢP (jen kdyţ bude realizován projekt solární systém) 1032 Lesní hospodářství dle lesního hospodáře 2119 Ostatní záleţitosti těţebního průmyslu dle předpokladu (za průzkum území od MND) 2310 Pitná voda vodné - dle předpokladu 2321 Kanalizace za stočné - dle předpokladu 2341 Pronájem rybníka dle nájemní smlouvy 3341 Kabelová televize org dle předpokladu - za poplatky a reklamu 3341 Obecní rozhlas 1 1 za hlášení 3613 Pronájem tělocvičny org dle předpokladu 3613 Pronájem ambulance org dle nájemní smlouvy 3613 Pronájem masáţe 7 7 dle nájemní smlouvy 3613 Pronájem obchodu a pohostinství org dle nájemní smlouvy

2 3613 Pronájem hosp.budovy školy org dle nájemní smlouvy 3613 Pronájem víceúčelové budovy org dle nájemní smlouvy 3613 Pronájem hasičské zbrojnice org dle předpokladu 3613 Pronájem kadeřnictví org dle nájemní smlouvy 3632 Pronájem hrobových míst dle předpokladu 3639 Pronájem pozemků dle předpokladu 3639 Ostatní příjmy obce jinde nespecifikované především za pronájem vysílačů mobilních operátorů 3639 Přijaté dary na "ZTV lokalita A - sever" org dle darovací smlouvy 3722 Příjmy - odvoz odpadů podnikatelé dle předpokladu 3725 Příjmy - třídění odpadů dle předpokladu 3745 Dary na údrţbu veřejné zeleně a vzhledu obce 8 4 dle darovacích smluv 4351 DPS nájemné DPS 315 tis Ostatní příjmy OÚ 1 1 kopírování, prodej triček, známek 6310 Příjmy z úroků dle předpokladu 8115 Zapojení zůstatku z minulých let dle předpokladu- dary na lokalitu A) 8123 Úvěr - "oprava místních komunikací" (dostaneme dotaci,úvěr nebude třeba čerpat) 8123 Úvěr - "Zateplení OÚ" (dostaneme dotaci,úvěr nebude třeba čerpat) 8123 Úvěr na "Sběrný dvůr" dostaneme dotaci, úvěr nebude třeba čerpat Příjmy celkem

3 Pol. Par. Výdaje Návrh Popis Rozpočet rozpočtu v tis. Kč Plošná deratizace dle smlouvy 1032 Lesní hospodářství dle lesního hospodáře 1036 Správa lesa odborný lesní hospodář 1037 Lesní protipoţární hlídky 3 3 dle předpokladu 2212 Silnice a místní komunikace běţná a zimní údrţba 170 tis., 3120 tis - komunikace lokalita A 2219 Chodníky a ostatní záleţitosti komunikací zimní údrţba 15 tis., opravy 15 tis, nauţná stezka- VN 300 tis.(dotace 249) 2221 Provoz veřejné silniční dopravy dotace veř.silniční dopravě 8 tis.,zabezpečení územní dopravní obsluţnosti 80 tis Náklady na pitnou vodu - vodovod voda 690 tis., mzda vodohospodář 15 tis., rozbory 50 tis., el. 32 tis., úrok a popl. z úvěru 50 tis., opravy a údrţba 50 tis., 2321 Náklady na kanalizaci obce el. 30 tis, rozbory 35 tis., čerpací stanice lok A 480 tis. opravy a údrţba 100 tis, 2333 Suché poldry Rybník 8 8 plat hrázný 8tis., oprava? 3113 Dotace na provoz ZŠ, MŠ, ŠJ a údrţba budovy dojíţdějící ţáci 150 tis.,projekt studie 42 tis.,dotace 600 tis.,údrţba budovy 50 tis., 3311 Příspěvky na KDO dotace 170 tis Náklady na činnost knihovny plat knihovnice 19 tis, občerstvení 1 tis. knihy a čas tis Obecní kronika 7 7 plat kronikáře 5 tis, potřeby a fotografie 2 tis Náklady na provoz KT org poplatky 290tis., el. 5 tis, filtrace TKT-poslední část 65 tis. opr. a údrţba 50 tis., videozáznamy 30 tis Náklady na provoz rozhlasu opravy a údrţba 10 tis., 3349 Náklady spojené s vydáváním obecních novin plat roznáška 3 tis., tisk novin 75 tis Mezinárodní spolupráce - partnerské město 5 25 setkání představitelů - občerstvení, doprava 3399 Sbor pro občanské záleţitosti, kultura dary k medaili, příspěvky na plesy,..30 tis, dary k jubileu,kulturní akce pod hlavičkou KSK 100 tis Náklady spojené s provozem sokolovny plat správce 7tis., plyn 54 tis., el. 22 tis., opravy a údrţba 20 tis Náklady spojené s provozem ambulance org plyn 6 tis., el. 3 tis., tel. 1 tis., opravy a údrţba 5 tis Příspěvky TJ dotace 192 tis Příspěvky spolkům a občanských sdruţením dotace - chovatelé, myslivci, zahrádkáři, Val.názor, SK Tenis

4 3613 Náklady na obchod a pohostinství org opravy a údrţba 20 tis 3613 Náklady na hosp.budovu školy org plyn 17 tis Náklady na víceúč.budovu č.228 org úroky a popl. z úvěru 40 tis, opravy a údrţba 20 tis Náklady na spol.místnost hasičárnu org vybavení 5 tis, el. 5tis, plyn 35 tis., mzda správce 3 tis. doplatek 5 tis el.energie (2010), 32plyn (2010), údrţba 10 tis Náklady spojené s veřejným osvětlením el. energie 120 tis., opravy, udrţování, nová svítidla 100 tis Náklady spojené s údrţbou hřbitova plat správce 8 tis., el. 12 tis., opravy a údrţba 42 tis Územní rozvoj 3 3 příspěvek na jednotnou digitální technickou mapu obce ZK 3639 Obecné výdaje obce materiál 100 tis, el. dílna 10 tis., cestovné 6 tis.,brigádníci 15 tis.,phm 20tis., 3721 Nebezpečný odpad dle předpokladu údrţba a opravy obecního majetku 100 tis, prac.pomůcky 5 tis., popl.bance 40 tis., právník 10 tis., pronájem pozemků 10, nákupů pozemků - chodník směr Štípa 300 tis., půjčka MS 33 tis. Farní úřad - dar na fasádu 100 tis Komunální odpad odvoz komunálního odpadu nákup pozemků: pro školku 400 tis., architekt obce 15 tis., Mikregion 20 tis Sběrný dvůr pronájem pozemku 1 tis.,materiál 10 tis., pracovník 50 tis, el. 5 tis, PHM 20 tis., 3725 Tříděný odpad odvoz tříděného odpadu 80 tis, pytle na tříděný odpad 20 tis Vzhled obce a veřejná zeleň materiál, sluţby, údrţba 50 tis., mzdy brigádníci 50 tis., 4351 DPS plyn 70, el. 80, tel. 10, opravy a údrţba 20 tis., 4354 Příspěvek na klub důchodců dotace 24 tis Bezpečnost a veřejný pořádek činnost stráţníků dle veřejnoprávní smlouvy 5512 SDH dotace 20tis., vybavení 20 tis Místní zastupitelstvo plat 710 tis., SP 174 tis, ZP 100 tis, cestovné 70 tis., školení 5 tis, pojištění 8 tis., nájem sálu 5 tis, občerstvení 5 tis., květiny 3 tis Činnost místní správy mzdy 1100 tis., SZP 500 tis, poj.zam. 5 tis., dohody 10 tis., kanc. a čist. prosř. 50 tis., plyn 40 tis., el. 60 tis, tel. 70 tis., škol.20 tis., cestovné 30 tis., pohoštění 20, progr.vybavení 30, tvorba a čerp.sf 25, DDHM 40tis., knihy a časopisy 10, poštovné 10 tis., za projedn.přestupky 4 tis., rekonstrukce střechy - OÚ 720 tis. (proběhla 2010), opravy a údrţba OÚ 30 tis., nákup ostatních sluţeb (např. web.stránky, revize, servis, stravenky,..) 150 tis.

5 6399 Platba daně z příjmů PO obce a DPH daň z příjmů obce dle skutečnosti 384 tis., vratka DPH (voda,kanalizace,les, kabelová televize) -200 tis Splátky úvěrů a půjček "vodovod" 771 tis., "víceúčel.budova 462 tis. Výdaje celkem Rozdíl příjmů a výdajů = zbývá na investice: 1240 tis. Kč

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Počáteční zůstatek na BÚ k 1. 1. 2014 5 478 347,28

Počáteční zůstatek na BÚ k 1. 1. 2014 5 478 347,28 ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE METYLOVICE ZA 1. POLOLETÍ 2014 1/ Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v Kč) Počáteční zůstatek na BÚ k 1. 1. 2014 5 478 347,28 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Příjmy daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 28 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob -

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2010 % plnění k upraven ému k rozpočt u Třída 1 - Daňové příjmy 7 561 000,00

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 Rozpočet obce Kostelní Lhota na rok 2010 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 24. 02. 2010 jako schodkový. Schodek ve výši 3.546.380,00 Kč byl krytý finančními

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.453.091,09Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 46.438,05Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2011 % plnění k upravenému k rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 8 113 250,00

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

ROZPIS ROZPOČTU M Ě S T A

ROZPIS ROZPOČTU M Ě S T A ROZPIS ROZPOČTU M Ě S T A K U T N Á N A H O R A R O K 2014 Příjmy v tisících Kč Text rozpočtu schválený 2014 2013 správce OdPa SpPo ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček 209X Daň z příjmu FO závislá činnost

Více

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2010 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 2132 příjmy z pronájmu 1 000 000 vodohospodářská infrastruktura 3122 přijaté příspěvky na vodovod 450

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

Závěrečný účet obce za rok 2005

Závěrečný účet obce za rok 2005 O B E C T R O U B E L I C E Troubelice 352, 783 83 TROUBELICE; IČ: 00299570 tel/ fax: 585 032 108, e-mail: troubelice@troubelice.cz, www. troubelice.cz Závěrečný účet obce za rok 2005 Údaje o obci: Obec

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu

Více

ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC O S Í K IČO 00277100. Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC O S Í K IČO 00277100. Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE OBEC O S Í K IČO 00277100 ROZPOČET NA ROK 2014 Rozpočet byl schválen v zastupitelstvu obce dne : 26. března 2014 podpis starosty Číslo telefonu : 461612573

Více

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2010

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2010 Návrh rozpočtu výdajů na rok 2010 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice, velké opravy a regionální rozvoj Běžné Kapitálové Výdaje Technická infrastruktura pro bytovou výstavbu "U Letiště" (FRB) 15 300,00 15

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 REKAPITULACE 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 295 742 573 Kč Výdaje 326 503 201 Kč Rozdíl -30 760 628 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek ve výši

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2013 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Položka Druh příjmu rozpočet 2013 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 19 000,0 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více