SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2015"

Transkript

1

2 SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2015 RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON Agentura BOVA Platónova 11, PRAHA 4 IČ: DIČ: CZ Vydáno ŽO MÚ měst. části Praha 12, ev. č tel.: , fax: , bezplatná linka:

3 OBSAH PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE ZAMĚŘENÍ PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE DATA KONÁNÍ INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ SEMINÁŘE PŘIHLÁŠKY NA SEMINÁŘE SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO Jednání (za) podnikatele/obchodní společnost po rekodifikaci Povinnosti, odpovědnost, ručení za dluhy společnosti členů orgánů, společníků a dalších osob po rekodifikaci Akciová společnost a S.R.O. po rekodifikaci aktuálně k hlavním změnám, mýtům a nejasnostem Promlčení práva po rekodifikaci Zajištění a utvrzení dluhu v novém občanském zákoníku Smlouva a další právní jednání v novém občanském zákoníku vznik, platnost, účinnost a výklad Obsah smlouvy/závazku a jeho změny po rekodifikaci Postoupení pohledávky a jiné změny v osobě věřitele či dlužníka po rekodifikaci Právo kapitálových obchodních společností dva roky poté Náhrada škody v podnikání po rekodifikaci Podnikatelská seskupení a zpráva o vztazích po rekodifikaci Stanovy akciové společnosti Spory s cizím prvkem (mezinárodní) příslušnost soudů podle nařízení Brusel I bis Účast v obchodní korporaci a nakládání s ní Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným Odpovědnost za škodu v podnikatelských vztazích Smlouva o dílo ve výstavbě v novém občanském zákoníku Společné jmění manželů v novém občanském zákoníku a judikatuře Omezení vlastnického práva v novém občanském zákoníku Podílové spoluvlastnictví a ochrana vlastnického práva v novém občanském zákoníku Rozhodovací činnost soudů v oblasti věcných práv v novém občanském zákoníku změny a hmotněprávní a procesní souvislosti Stavby a nemovitosti v novém občanském zákoníku Náhrada újmy podle nového občanského zákoníku Uzavírání smluv aneb jak prakticky používat nový občanský zákoník Práva k nemovitostem v souvislostech podle občanského zákoníku a katastrálního zákona Smluvní závazky jak vznikají, jak je řádně plnit, změnit a rušit Postavení a ochrana věřitele v novém soukromém právu (s důrazem na zajištění dluhu) Věcná práva jejich výkon a ochrana Praktická aplikace obecných zásad nového občanského zákoníku aneb Jak číst a používat prvních čtrnáct paragrafů

4 Věcná práva k cizím věcem podrobně a v souvislostech (právo stavby, věcná břemena, zástavní právo) Nájem (a zejména nájem bytu) podle nového občanského zákoníku Zajištění dluhu (s důrazem na zástavní právo) Bezdůvodné obohacení v novém občanském zákoníku a v judikatuře Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku Smluvní pokuta v nové úpravě soukromého práva Zástavní právo a výklad jeho institutů v řízení před soudem Nové dědické právo výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních Nekalé obchodní praktiky uplatňované vůči spotřebitelům Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku po rekodifikaci soukromého práva Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku Správní aspekty reklamy s důrazem na aktuální judikaturu a praxi Směnka (blankosměnka) jako nástroj zajištění pohledávek aneb jak úspěšně vy(zne)užívat směnku? S důrazem na aktuální judikaturu Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky...57 Nad výkladovými problémy vybraných institutů (a smluvních typů) závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku Pokročilé praktikum uzavírání smluv volně navazující na e zabývající se uzavíráním smluv (nejen podle NOZ) Nekalá soutěž podle nového občanského zákoníku, aktuální judikatury a praxe Důsledky porušení smlouvy podle (nového) občanského zákoníku Pozemkové knihy a jejich význam v současném katastru nemovitostí Katastr nemovitostí aktuálně a v praxi Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků Bytové družstvo a jeho specifika v nové právní úpravě Vlastnictví bytů a nebytových prostor v novém občanském zákoníku Nájem bytů a dalších prostor v novém občanském zákoníku Společenství vlastníků jednotek a jeho stanovy Insolvenční řízení ve světle aktuální judikatury (projednání úpadku a rozhodnutí o něm, věřitelé a uplatňování pohledávek) Insolvenční řízení ve světle aktuální judikatury (majetková podstata a způsoby řešení úpadku) Incidenční spory v insolvenci se zvláštním zaměřením na neúčinná a odporovatelná právní jednání Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení a spory vzešlé z popěrného práva Převrat v právní úpravě kapitálového trhu je tu (MIFID2/MIFIR), unikne mu vaše podnikání? Působnost a jednání ve vztahu k zákazníkům Převrat v právní úpravě kapitálového trhu je tu (MIFID2/MIFIR), unikne mu vaše podnikání? Dark pools a algoritmické obchodování Zadávání veřejných zakázek rozhodovací praxe, výkladové problémy a modelové situace k otázkám: předmět veřejné zakázky, jeho vymezování, dělení a slučování, předpokládaná hodnota veřejné zakázky, dodatečná plnění a podmínky jednacích řízení bez uveřejnění Zadávání veřejných zakázek rozhodovací praxe, výkladové problémy a modelové situace k otázkám: kvalifikace dodavatelů a pravidla jejího prokazování a posuzování, souvislost požadavků na kvalifikaci a smluvních podmínek, problematika subdodavatelů a pravidla in-house kontraktů

5 Zadávání veřejných zakázek rozhodovací praxe, výkladové problémy a modelové situace k otázkám: hodnotící kritéria a hodnocení nabídek, mimořádně nízká nabídková cena, komunikace zadavatele a dodavatele (nejen) v zadávacím řízení a změny smlouvy na veřejnou zakázku Zadávání veřejných zakázek: krok za krokem a prakticky Zadávání veřejných zakázek pohledem aktuální judikatury k prosinci Nový zákon o zadávání veřejných zakázek Veřejná podpora od A do Z obecná část Veřejná podpora od A do Z služby obecného hospodářského zájmu a financování infrastruktury Zákon o majetku státu z hlediska změn navržených s účinností od 1. ledna Autorský zákon a nová právní úprava (novely a nový občanský zákoník) PROCESNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO Civilní proces základní instituty občanského soudního řízení a jejich výklad v soudní praxi Exekuce stále novelizované Odpovědnost státu, krajů, obcí za škodu způsobenou správním orgánem Nejnovější judikatura Nejvyššího soudu a judikaturní trendy v oblasti odpovědnosti státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci Správní řád z pohledu judikatury Nejvyššího správního soudu Proces před správními soudy a jeho odraz v judikatuře Nejvyššího správního soudu a krajských soudů Opatření obecné povahy Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni Opravné prostředky ve správním řízení Zákon o státní službě Správní řízení krok za krokem ve správním řízení Projednávání přestupků včetně novely zákona o přestupcích a připravovaného nového zákona o přestupcích Zákon o kontrole (kontrolní řád) Zákon o kontrole (kontrolní řád) Zákon o kontrole v praxi Stavební zákon a předpisy souvisící v aktuální judikatuře správních soudů Zvláštní pravomoci stavebního úřadu, vybrané činnosti ve výstavbě a dokumentace staveb Stavební zákon na úseku územního rozhodování i ve vazbě na projednávanou novelu stavebního zákona Stavební zákon na úseku stavebního řádu i ve vazbě na projednávanou novelu stavebního zákona Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí po novele Územní plánování včetně informací o připravované novele stavebního zákona Aktuální problémy realizace správních postupů podle stavebního zákona s ohledem na přípravu jeho další tzv. velké novely Odstraňování černých staveb Námitky sousedů proti stavbě Námitky sousedů proti stavbě část II. příklady a cvičení Místní a účelové komunikace I. vznik a užívání veřejných cest Místní a účelové komunikace II. ochrana a údržba veřejných cest Veřejná prostranství

6 Doručování písemností, elektronická komunikace, povinné datové schránky ve veřejné i soukromé sféře Právo na informace ve veřejné správě podle zákona o svobodném přístupu k informacím a souvisejících právních předpisů včetně judikatury Spisová služba v elektronické a listinné podobě podle novelizované právní úpravy Řízení o ochranných známkách Ochrana osobních údajů v praxi Občanské průkazy a cestovní doklady v praxi a připravované novely zákonů PRACOVNÍ PRÁVO Pracovněprávní vztahy a pracovní poměr v praxi a v judikatuře Náhrada škody v pracovněprávních vztazích v praxi a v judikatuře Zdravotní problémy zaměstnanců a pracovnělékařské služby Jak na problematického zaměstnance předcházení řešení problémů Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců Odměňování a poskytování benefitů zaměstnancům soukromé sféry Tvorba vnitřních předpisů zaměstnavatele Správné skončení pracovního poměru včetně soudní judikatury Zákoník práce aktuálně z pohledu personalisty a mzdové účetní Pracovněprávní předpisy a novela zákoníku práce od roku Pracovní doba, překážky v práci a dovolená v praxi Zákoník práce a pracovní právo prakticky FINANČNÍ PRÁVO Novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v praxi problémy, otázky, nejasnosti Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích a jejich náležitosti v návaznosti na novelu zákona účinnou od Preferenční obchod České republiky (EU) Celní kodex Unie od roku Celní problematika a provádění Intrastatu v roce Praktické provádění Intrastatu Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy Celní klasifikace zboží v roce 2016 prakticky stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství Dodací doložky INCOTERMS 2010 a jiná smluvní ujednání v zahraničním obchodě a jejich vliv na uplatňování DPH a celních předpisů při realizaci zahraničního obchodu DANĚ, ÚČETNICTVÍ Daň z příjmů právnických osob pro daňové a účetní specialisty Daňové a účetní novinky roku 2015 a roku 2016 komplexní pohled Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů Daň z příjmů právnických osob v roce K uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví v roce 2015 a v roce Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví v roce 2015 a v roce Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví v roce 2015 a Vazby zákona o DPH na účetnictví v roce 2015 a v roce

7 DPH od A do Z pro daňové a účetní specialisty DPH v roce 2015 a změny od roku Změny v uplatňování DPH od roku Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2015 a změny od roku DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí Změny zákona o DPH od roku 2016 ve vazbě na předpisy EU a další změny zákona o DPH Zaměstnanecké benefity z pohledu zákona o daních z příjmů u zaměstnance a u zaměstnavatele a změny v této oblasti Novinky ve zdaňování mezd od a aktuální problémy v dané oblasti Jak získat daňovou úsporu při výzkumu a vývoji Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od Důchodové a nemocenské pojištění v roce Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění v roce Zdravotní pojištění v roce 2015 a 2016 v praxi aneb co se nedozvíte o zdravotním pojištění na souhrnném i ke změnám ve mzdové účtárně Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi Daně z příjmů u nemocnic, lékáren a lékařů Daňové přiznání fyzických osob za rok 2015 a novinky v daňové legislativě od roku Daň z nemovitých věcí v roce 2016 s konkrétními příklady zdanění Daň z nemovitých věcí právní úprava po novelách pro rok 2016 včetně daňového přiznání Vybrané problémy z účetnictví v návaznosti na ZDP a DPH včetně praktických příkladů a novinek od roku 2016 pro daňové a účetní specialisty Fúze a rozdělení aneb účetní a daňové souvislosti přeměn Účetní a daňové souvislosti zákona o obchodních korporacích se zaměřením na kapitálové korporace Pohledávky účetní a daňová příprava na účetní závěrku Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) I. část Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) II. část Účetnictví pro neúčetní aneb jak číst informace z účetnictví? Elektronická fakturace a využití elektronického podpisu v účetnictví Novela zákona o účetnictví Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k Účetní závěrka bytových družstev a příprava na ni DANĚ, ÚČETNICTVÍ nezisková sféra Hmotný majetek komplexně v roce 2015 pro veřejný sektor (obce, příspěvkové organizace a DSO) aneb co na podzim nepřehlédnout Časové rozlišování v účetnictví vybraných účetních jednotek Účetnictví vybraných účetních jednotek aneb účetní reforma od A do Z včetně novinek od roku Účetní závěrka za rok 2015 s důrazem na oblast dlouhodobého majetku a vlastních zdrojů u vybraných účetních jednotek MĚKKÉ DOVEDNOSTI Potěšení nebo nutné zlo? Od prvního jsem manažer

8 SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE DATA KONÁNÍ SRPEN Jednání (za) podnikatele/obchodní společnost po rekodifikaci Potěšení nebo nutné zlo? ZÁŘÍ Spory s cizím prvkem (mezinárodní) příslušnost soudů podle nařízení Brusel I bis Nekalé obchodní praktiky uplatňované vůči spotřebitelům Náhrada újmy podle nového občanského zákoníku DPH od A do Z pro daňové a účetní specialisty Společné jmění manželů v novém občanském zákoníku a judikatuře Uzavírání smluv aneb jak prakticky používat nový občanský zákoník Odpovědnost státu, krajů, obcí za škodu způsobenou správním orgánem Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí po novele Zdravotní problémy zaměstnanců a pracovnělékařské služby Daň z příjmů právnických osob pro daňové a účetní specialisty Veřejná podpora od A do Z obecná část Novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v praxi problémy, otázky, nejasnosti Exekuce stále novelizované Tvorba vnitřních předpisů zaměstnavatele DPH v roce 2015 a změny od roku Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku Zadávání veřejných zakázek rozhodovací praxe, výkladové problémy a modelové situace k otázkám: předmět veřejné zakázky, jeho vymezování, dělení a slučování, předpokládaná hodnota veřejné zakázky, dodatečná plnění a podmínky jednacích řízení bez uveřejnění Od prvního jsem manažer Povinnosti, odpovědnost, ručení za dluhy společnosti členů orgánů, společníků a dalších osob po rekodifikaci Zákon o kontrole (kontrolní řád) Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích a jejich náležitosti v návaznosti na novelu zákona účinnou od Incidenční spory v insolvenci se zvláštním zaměřením na neúčinná a odporovatelná právní jednání Veřejná prostranství Práva k nemovitostem v souvislostech podle občanského zákoníku a katastrálního zákona Pracovní doba, překážky v práci a dovolená v praxi ŘÍJEN Omezení vlastnického práva v novém občanském zákoníku Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku po rekodifikaci soukromého práva Zvláštní pravomoci stavebního úřadu, vybrané činnosti ve výstavbě a dokumentace staveb Akciová společnost a s.r.o. po rekodifikaci aktuálně k hlavním změnám, mýtům a nejasnostem Odpovědnost za škodu v podnikatelských vztazích Katastr nemovitostí aktuálně a v praxi

9 Odstraňování černých staveb Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) I. část Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí Účast v obchodní korporaci a nakládání s ní Stavební zákon a předpisy souvisící v aktuální judikatuře správních soudů Občanské průkazy a cestovní doklady v praxi a připravované novely zákonů Vlastnictví bytů a nebytových prostor v novém občanském zákoníku Opatření obecné povahy Promlčená práva po rekodifikaci Správné skončení pracovního poměru včetně soudní judikatury Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob Jak získat daňovou úsporu při výzkumu a vývoji Podnikatelská seskupení a zpráva o vztazích po rekodifikaci Podílové spoluvlastnictví a ochrana vlastnického práva v novém občanském zákoníku Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) II. část Vybrané problémy z účetnictví v návaznosti na ZDP a DPH včetně praktických příkladů a novinek od roku 2016 pro daňové a účetní specialisty Smluvní závazky jak vznikají, jak je řádně plnit, změnit a rušit Jak na problematického zaměstnance předcházení a řešení problémů Pozemkové knihy a jejich význam v současném katastru nemovitostí Projednávání přestupků včetně novely zákona o přestupcích a připravovaného nového zákona o přestupcích Zákon o kontrole v praxi Preferenční obchod České republiky (EU) Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě Zajištění a utvrzení dluhu v novém občanském zákoníku Pracovněprávní vztahy a pracovní poměr v praxi a v judikatuře Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi Fúze a rozdělení aneb účetní a daňové souvislosti přeměn Insolvenční řízení ve světle aktuální judikatury (projednání úpadku a rozhodnutí o něm, věřitelé a uplatňování pohledávek) Zadávání veřejných zakázek rozhodovací praxe, výkladové problémy a modelové situace k otázkám: kvalifikace dodavatelů a pravidla jejího prokazování a posuzování, souvislost požadavků na kvalifikaci a smluvních podmínek, problematika subdodavatelů a pravidla in-house kontraktů Doručování písemností, elektronická komunikace, povinné datové schránky ve veřejné i soukromé sféře Zaměstnanecké benefity z pohledu zákona o daních z příjmů u zaměstnance a u zaměstnavatele a změny v této oblasti Postavení a ochrana věřitele v novém soukromém právu (s důrazem na zajištění dluhu) Ochrana osobních údajů v praxi Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy Vazby zákona o DPH na účetnictví v roce 2015 a v roce Bytové družstvo a jeho specifika v nové právní úpravě Civilní proces základní instituty občanského soudního řízení a jejich výklad v soudní praxi Stavební zákon na úseku územního rozhodování i ve vazbě na projednávanou novelu stavebního zákona Časové rozlišování v účetnictví vybraných účetních jednotek Zákon o kontrole (kontrolní řád)

10 Zdravotní pojištění v roce 2015 a 2016 v praxi aneb co se nedozvíte o zdravotním pojištění na souhrnném i ke změnám ve mzdové účtárně LISTOPAD Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku Řízení o ochranných známkách Zákoník práce aktuálně z pohledu personalisty a mzdové účetní Stanovy akciové společnosti Místní a účelové komunikace I. vznik a užívání veřejných cest DPH v roce 2015 a změny od roku Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích a jejich náležitosti v návaznosti na novelu zákona účinnou od Věcná práva jejich výkon a ochrana Právní aspekty reklamy s důrazem na aktuální judikaturu a praxi Praktické provádění Intrastatu Daně z příjmů u nemocnic, lékáren a lékařů Autorský zákon a nová právní úprava (novely a nový občanský zákoník) Hmotný majetek komplexně v roce 2015 pro veřejný sektor (obce, příspěvkové organizace a DSO) aneb co na podzim nepřehlédnout Nové dědické právo výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni Smlouva a další právní jednání v novém občanském zákoníku vznik, platnost, účinnost a výklad Smluvní pokuta v nové úpravě soukromého práva Dodací doložky Incoterms 2010 a jiná smluvní ujednání v zahraničním obchodě a jejich vliv na uplatňování DPH a celních předpisů při realizaci zahraničního obchodu Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů Zadávání veřejných zakázek: Krok za krokem a prakticky Místní a účelové komunikace II. ochrana a údržba veřejných cest Právo na informace ve veřejné správě podle zákona o svobodném přístupu k informacím a souvisejících právních předpisů včetně judikatury Účetní a daňové souvislosti zákona o obchodních korporacích se zaměřením na kapitálové korporace Praktická aplikace obecných zásad nového občanského zákoníku aneb Jak číst a používat prvních čtrnáct paragrafů Směnka (blankosměnka) jako nástroj zajištění pohledávek aneb jak úspěšně vy(zne)užívat směnku? S důrazem na aktuální judikaturu Zákoník práce a pracovní právo prakticky Celní klasifikace zboží v roce 2016 prakticky stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky Nájem bytů a dalších prostor v novém občanském zákoníku K uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví v roce 2015 a v roce Účetnictví pro neúčetní aneb jak číst informace z účetnictví? 1. den Aktuální problémy realizace správních postupů podle stavebního zákona s ohledem na přípravu jeho další tzv. velké novely Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů Daň z nemovitých věcí v roce 2016 s konkrétními příklady zdanění Účetnictví pro neúčetní aneb jak číst informace z účetnictví? 2. den

11 Obsah smlouvy/závazku a jeho změny po rekodifikaci Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví v roce 2015 a Důchodové a nemocenské pojištění v roce Smlouva o dílo ve výstavbě v novém občanském zákoníku Insolvenční řízení ve světle aktuální judikatury (majetková podstata a způsoby řešení úpadku) Zadávání veřejných zakázek rozhodovací praxe, výkladové problémy a modelové situace k otázkám: hodnotící kritéria a hodnocení nabídek, mimořádně nízká nabídková cena, komunikace zadavatele a dodavatele (nejen) v zadávacím řízení a změny smlouvy na veřejnou zakázku Spisová služba v elektronické a listinné podobě podle novelizované právní úpravy Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k Věcná práva k cizím věcem podrobně a v souvislostech (právo stavby, věcná břemena, zástavní právo) Zástavní právo a výklad jeho institutů v řízení před soudem Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců Daňové a účetní novinky roku 2015 a roku 2016 komplexní pohled Rozhodovací činnost soudů v oblasti věcných práv v novém občanském zákoníku změny a hmotněprávní a procesní souvislosti Veřejná podpora od A do Z služby obecného hospodářského zájmu a financování infrastruktury Stavební zákon na úseku stavebního řádu i ve vazbě na projednávanou novelu stavebního zákona Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od Účetnictví vybraných účetních jednotek aneb účetní reforma od A do Z včetně novinek od roku den Převrat v právní úpravě kapitálového trhu je tu (MIFID2/MIFIR), unikne mu vaše podnikání? Působnost a jednání ve vztahu k zákazníkům Zákon o státní službě Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2015 a změny od roku Postoupení pohledávky a jiné změny v osobě věřitele či dlužníka po rekodifikaci Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi Elektronická fakturace a využití elektronického podpisu v účetnictví PROSINEC Proces před správními soudy a jeho odraz v judikatuře Nejvyššího správního soudu a krajských soudů Námitky sousedů proti stavbě Celní kodex Unie od roku Novinky ve zdaňování mezd od a aktuální problémy v dané oblasti Nájem (a zejména nájem bytu) podle nového občanského zákoníku Změny v uplatňování DPH od roku Účetní závěrka bytových družstev a příprava na ni Nad výkladovými problémy vybraných institutů (a smluvních typů) závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku Správní řízení krok za krokem ve správním řízení Územní plánování včetně informací o připravované novele stavebního zákona Účetnictví vybraných účetních jednotek aneb účetní reforma od A do Z včetně novinek od roku den Právo kapitálových obchodních společností dva roky poté

12 Pokročilé praktikum uzavírání smluv volně navazující na e zabývající se uzavíráním smluv (nejen podle NOZ) Opravné prostředky ve správním řízení Novela zákona o účetnictví Bezdůvodné obohacení v novém občanském zákoníku a v judikatuře Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení a spory vzešlé z popěrného práva Náhrada škody v pracovněprávních vztazích v praxi a v judikatuře Daň z nemovitých věcí právní úprava po novelách pro rok 2016 včetně daňového přiznání Správní řád z pohledu judikatury Nejvyššího správního soudu Zákon o majetku státu z hlediska změn navržených s účinností od 1. ledna Daň z příjmů právnických osob v roce Převrat v právní úpravě kapitálového trhu je tu (MIFID2/MIFIR), unikne mu vaše podnikání? Dark pools a algoritmické podnikání Exekuce stále novelizované Pracovněprávní předpisy a novela zákoníku práce od roku Změny zákona o DPH od roku 2016 ve vazbě na předpisy EU a další změny zákona o DPH Daňové přiznání fyzických osob za rok 2015 a novinky v daňové legislativě od roku Katastr nemovitostí aktuálně a v praxi Nejnovější judikatura Nejvyššího soudu a judikatorní trendy v oblasti odpovědnosti státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci Daňové a účetní novinky roku 2015 a roku 2016 komplexní pohled Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákona o DPH, daních z příjmů a účetnictví v roce 2015 a v roce Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění v roce Náhrada škody v podnikání po rekodifikaci Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným Celní problematika a provádění Intrastatu v roce Pohledávky účetní a daňová příprava na účetní závěrku Společenství vlastníků jednotek a jeho stanovy Zadávání veřejných zakázek pohledem aktuální judikatury k prosinci Námitky sousedů proti stavbě část II. příklady a cvičení Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od Zajištění dluhu (s důrazem na zástavní právo) Nekalá soutěž podle nového občanského zákoníku, aktuální judikatury a praxe Odměňování a poskytování benefitů zaměstnancům soukromé sféry Nový zákon o zadávání veřejných zakázek Nemovitosti a stavby v novém občanském zákoníku Důsledky porušení smlouvy podle (nového) občanského zákoníku Změny v uplatňování DPH od roku Účetní závěrka za rok 2015 s důrazem na oblast dlouhodobého majetku a vlastních zdrojů u vybraných účetních jednotek

13 INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ 1. ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU na (e) zašlete obratem nejpozději tři pracovní dny před datem konání e. Přihlásit se můžete prostřednictvím webových stránek (www.bovapolygon.cz), poštou, em, faxem, případně jinou písemnou formou, obsahující námi požadované údaje. 2. Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek. Na základě přihlášky vy sta - víme potvrzení o registraci na i a společně s výzvou k zaplacení účastnického po - platku jej odešleme elektronicky (v případě neuvedení ové adresy poštou) zpět objednateli. Vyrozumíme zároveň ty účastníky, kteří nebudou z kapacitních důvodů zařazeni na jimi vybraný a nabídneme jim náhradní termín, případně zrušení přihlášky. 3. Při neúčasti účastníka (nebo jeho náhradníka) účastnický poplatek nevracíme. Účastnický po - platek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce. 4. PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ Po obdržení přihlášky zašleme objednateli (účastníkovi) elektronicky (v případě neuve - dení ové adresy poštou) potvrzení o registraci na i současně s výzvou k platbě za (e) převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu /0100 (KB pob. Praha 6). Daňový doklad (fakturu s vyúčtováním) obdrží účastník v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na i u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně řádný daňový doklad. Ve vložném (cena e) je zahrnuto drobné občerstvení. Podle zákona o DPH je cena ů, které jsou akreditovány Ministerstvem vnitra, pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH. 5. Registrace účastníků na i probíhá vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin tj. půl ho - diny před zahájením e. Registrace účastníků ů konaných ve Starých Spla - vech probíhá od do hodin (ubytování účastníků od 9.00 hodin). 6. Informace o změnách: účastníci budou vždy včas informování o změně místa či data koná - ní e, případně o zrušení e. 7. MÍSTA KONÁNÍ SEMINÁŘŮ + dopravní spojení budova Českého svazu vědeckotechnických společností (), Novotného lávka 5, Praha 1 metrem trasa A, výstup stanice Staroměstská, dále pěšky směrem ke Karlovu mostu. Hotel Bezděz*** ve Starých Splavech na břehu Máchova jezera. Pro účastníky je mimo jiné v hotelu k dispozici bazén, sauna, rehabilitační centrum s masáží, kulečník, herna stolního tenisu a denní bar. Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích s příslu - šenstvím. Požadavek na samostatný pokoj je nutno předem uplatnit u agentury BOVA. Cena ubytování jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji je 600 Kč (vč. DPH) za 1 noc, cena ubytování jedné osoby v samostatném pokoji je 880 Kč (vč. DPH) za 1 noc. Celková cena za ubytování v rámci e je vždy uvedena u e, cena v závorce je cena za samo - statný pokoj. Dopravu z Prahy do hotelu Bezděz a zpět zajistí zdarma pro zájemce Agentura BOVA. Žádost připojte k přihlášce. Místo, hodinu a čas odjezdu (pro zájemce) z Prahy do Starých Splavů Vám sdělíme cca tři dny před zahájením e. 12

14 Časový rozvrh ů konaných ve Starých Splavech: 1. den konání od do hod. přednáška + diskuse (s přestávkou na oběd), další den/dny od 9.00 do hod. před - náška + diskuse (s přestávkou na oběd), poslední den od 9.00 do hod. (event hod.) přednáška + diskuse, poté oběd + odjezd. 8. Písemné materiály: součástí převážné většiny ů jsou písemné materiály, které obdrží účastník u registrace na i. 9. Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na i. Naše vzdělávací instituce je mezinárodně certifikována u IES International Edu - cation So ciety, London. Účastníci ů označených logem proto mají mož nost získat mezi ná rodní certifikát IES (www.iescertifikat.cz). 13

15 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO JEDNÁNÍ (ZA) PODNIKATELE/ /OBCHODNÍ SPOLEČNOST PO REKODIFIKACI 24. srpen 2015 pondělí 9.00 cca hod. Praxe i četná judikatura dokládají, že řada právních jednání troskotá na podcenění základních otázek právní úpravy jednání (za) podnikatele, zvláště obchodní společnost. Ani jednání jinak perfektní neváže podnikatele, neučiní-li je osoba k tomu oprávněná způsobem, který založí účinky pro podnikatele, a po splnění dalších zákonem předepsaných předpokladů (souhlas příslušného orgánu, absence konfliktu zájmů atd.). Naopak podnikatele zaváže i řada osob, o kterých si to podnikatel takto třeba ani nepřál. Seminář si klade za cíl podrobně provést účastníky ustanoveními a praktickými dopady nového civilního práva, které se týkají právě těchto stěžejních otázek. Výklad zprostředkuje poznatky nabyté za dobu účinnosti nové právní úpravy i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných pravidel a zahrne též informace o zá - měru a stavu příprav jejich novelizace. Stranou pozornosti nezůstanou ani významná soudní rozhodnutí, která se sice váží ještě k dřívější úpravě, panuje nicméně shoda, že jejich závěry budou použitelné i za účinnosti nového práva. Odborný program e Zastupování obchodní společnosti členem sta - tutárního orgánu člen statutárního orgánu coby zástupce a dů - sledky tohoto pojetí ozsah zástupčího oprávnění člena statutárního orgánu způsob zastupování a jeho nedodržení plné moci udělené členem statutárního orgánu navenek či jinému členovi jednání bez souhlasu (vědomí) zbytku orgánu či bez zákonem předepsaného souhlasu jiného orgánu společnosti vnitřní omezení a jejich nedodržení zastupování v zájmové kolizi / při vnitřním obcho - dování zastupování vůči zaměstnancům zastupování při výkonu práv společníka (na val - né hromadě, při rozhodování jediného spole čníka v působnosti valné hromady) JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. informace o lektorovi viz na straně VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) 14 úskalí spojená s jednáním zástupce právnické osoby, která je členem statutárního orgánu Smluvní zastoupení podnikatele prokura / filiální prokura dohoda o plné moci / plná moc a její forma Zákonné zastoupení podnikatele zastoupení osobami pověřenými činností při pro - vozu závodu vedoucí odštěpného závodu další případy, kdy je podnikatel vázán jednáním třetí osoby (např. v provozovně) Společné otázky kdy jednání (ne)váže zastoupeného kolik významů má jeden podpis jak přesně v písemném právním jednání označit osobu podepisující za podnikatele a důvod jejího oprávnění zastupovat

16 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO POVINNOSTI, ODPOVĚDNOST, RUČENÍ ZA DLUHY SPOLEČNOSTI ČLENŮ ORGÁNŮ, SPOLEČNÍKŮ A DALŠÍCH OSOB PO REKODIFIKACI 24. září 2015 čtvrtek 9.00 cca hod. Seminář si klade za cíl podrobně provést účastníky ustanoveními a praktickými dopady nového civilního práva, které se týkají povinností členů volených orgánů společnosti, společníků či akcio - nářů i dalších osob, jejich odpovědnosti za porušení těchto povinností i ručení za dluhy společ - nosti. Výklad zprostředkuje poznatky nabyté za dobu účinnosti nové právní úpravy i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných pravidel a zahrne též informace o záměru a stavu příprav jejich novelizace. Stranou pozornosti nezůstanou ani významná soudní rozhodnutí, která se sice váží ještě k dřívější úpravě, panuje nicméně shoda, že jejich závěry budou použitelné i za účinnosti nového práva. Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: povinnosti, odpovědnost a ručení členů volených orgánů společnosti péče řádného hospodáře a její praktické pro - jevy (dle judikatury) pravidlo podnikatelského úsudku možnosti liberujících zásahů do obchodního vedení možnost modifikovat rozsah a způsob náhra - dy způsobené újmy další důsledky porušení povinné péče (povin - nost vydat prospěch, diskvalifikace z funkce) ručení člena orgánu za dluhy společnosti odpovědnost za nedostatečné odvracení hro - zícího úpadku postavení právnické osoby coby člena orgá - nu a jejího zástupce v tomto členství JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., poradce ministra spravedlnosti, byl členem expertní skupiny pro nový občanský zákoník VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) 15 vliv / ovládání / koncern / ručení spo leč - níků a dalších osob za dluhy zákonné ručení společníků za dluhy spo leč - nosti vlivná, ovládající, řídící osoba vymezení, důsledky, možnosti, rizika diskvalifikace osob vlivných a ovládajících z funkce povinnosti vlivných a ovládajících osob při odvracení hrozícího úpadku a odpovědnost za jejich porušení koncernové privilegium (francouzská doktrína Rozenblum v českém právu) před po - klady, důsledky, úskalí náležitosti a přezkum zprávy o vztazích mezi propojenými osobami nástroje ochrany mimostojících společníků

17 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO AKCIOVÁ SPOLEČNOST A S.R.O. PO REKODIFIKACI AKTUÁLNĚ K HLAVNÍM ZMĚNÁM, MÝTŮM A NEJASNOSTEM 5. říjen 2015 pondělí 9.00 cca hod. Nové civilní právo přineslo ve vztahu ke společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti mnoho nejasností. Odborné práce nabízejí možná řešení, často bohužel rozporná. Již nyní je zřejmé, že některé z těchto závěrů nemají dobré šance na prosazení, praxe by je tudíž měla přijímat s opatrností. V reakci na potíže, jimž teorie i praxe čelí, finišují práce na rozsáhlejší novele zákona o obchodních korporacích; její návrh by měl být předložen během podzimu Cílem e je zmapovat maximum z uvedených výkladových a aplikačních nesnází, podrobně zrekapitulovat do - savadní stav odborné diskuse nad nimi, kriticky zhodnotit dosud nabízená řešení, včetně přijaté judikatury, a referovat o připravovaných legislativních změnách. Seminář naváže na podobná úspěš - ná školení v minulosti, v podstatném však doplní a aktualizuje dřívější poznatky a informace. Odborný program e: obchodní rejstřík povinně / dobrovolně zapisované skutečnosti dokumenty povinně zakládané do sbírky listin zápis notářem předpoklady, praktické zkuše - nosti účinnost zápisu a jeho okamžik, úskalí spojená se zveřejněním zakladatelská právní jednání společenská smlouva / zakladatelská listina, její úplné znění a změny (včetně otázek formy) možnosti (i jejich limity) v úpravě práv a povinností společníků orgány společnosti, jejich složení a rozhodo - vání valná hromada (působnost, svolání, orgány, prů - běh, zápis, protest a jeho náležitosti, rozhodo vá - ní mimo zasedání per rollam, napadení platnosti usnesení u soudu, rejstříkový přezkum plat nosti, zdánlivá usnesení) postavení více jednatelů (kolektivní orgán ano či ne praktické dopady) dualistická / monistická AS právnická osoba coby člen voleného orgánu a její zástupce JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. informace o lektorovi viz na straně VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) 16 postavení člena voleného orgánu funkční období a jeho délka vznik a zánik funkce (s důrazem na odstoupení z funkce) smlouva o výkonu funkce a odměňování (včetně odměn pro osoby blízké členům orgánů) souběhy funkcí podíl / akcie a dispozice s nimi praktické problémy při převodech podílů / kme - nových listů / nevydaných akcií / akcií / zatímních listů druhý manžel / svěřenský správce jako spo lečník zástavní právo k podílu zánik účasti v SRO jinak než převodem, uvolněný po - díl a naložení s ním, vypořádací podíl majetková a finanční struktura společnosti vlastní kapitál a jeho změny (včetně dobrovolných a nepeněžitých příplatků) rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů (včetně zásadní povinnosti rozdělit zisk a materiálního soudního pře - zkumu důvodnosti usnesení o nerozdělení) výplata záloh a navazující praktické nesnáze

18 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO PROMLČENÍ PRÁVA PO REKODIFIKACI 12. říjen 2015 pondělí 9.00 cca hod. Seminář si klade za cíl podrobně provést účastníky ustanoveními a praktickými dopady no - vého civilního práva, které se týkají promlčení práva. Výklad zprostředkuje poznatky nabyté za dobu účinnosti nové právní úpravy i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných pravidel a zahrne též informace o záměru a stavu příprav jejich novelizace. Stranou pozornosti nezůstanou ani významná soudní rozhodnutí z poslední doby, která se sice váží ještě k dřívější úpravě, panuje nicméně shoda, že jejich závěry budou použitelné i za účinnosti nového práva. U ustanovení převzatých ze zahraničních úprav (německé, ra - kouské) lektor představí též klíčová rozhodnutí z tamní judikatury, o nichž lze předpokládat, že ovlivní i tuzemskou výkladovou praxi. Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: pojem a podstata promlčení v novém právu (včetně otázky, kdy může dlužník požadovat zpět, co plnil na promlčený dluh, nebo důsledků promlčení pro právo zapsané ve veřej - ném seznamu), která práva (ne)podléhají promlčení, obecná promlčecí lhůta (subjektivní, objektivní) a její počátek, zvláštní promlčecí lhůty v novém civilním právu a jejich počátek, podrobně k promlčení práv ze smlouvy (zvláště u nesjednané ani jinak nestanovené splat - nosti), včetně příslušenství či práva na smluvní pokutu, zvláštnosti promlčení u zajištění (promlčení vůči ručiteli, zástavnímu dlužníku, promlčení práv ze subrogačního regresu apod.), přetržení běhu promlčecí lhůty (uznání dluhu jeho náležitosti, důsledky), stavění běhu promlčecí lhůty (např. souhlas s jednáním o právu a praktická rizika s ním spojená), kolize mezi jednotlivými případy stavění a přetržení promlčecí lhůty, meze smluvní volnosti v oblasti promlčení, praktická úskalí spojená se vzdáním se námitky promlčení. JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. informace o lektorovi viz na straně VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) 17

19 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO ZAJIŠTĚNÍ A UTVRZENÍ DLUHU V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU 19. říjen 2015 pondělí 9.00 cca hod. Cílem e je podrobně rozebrat novou úpravu vybraných (kvazi)zajišťovacích a utvrzova - cích nástrojů, ať již závazkového, či věcněprávního charakteru, a provést účastníky jejími četnými výhodami i výkladovými úskalími. Výklad zprostředkuje poznatky nabyté za dobu účinnosti nového práva i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných ustanovení a zahrne též informace o záměru a stavu příprav jejich novelizace. Stranou pozornosti nezůs - tanou významná soudní rozhodnutí z poslední doby, která se sice váží ještě k dřívější úpravě, panuje nicméně shoda, že jejich závěry budou použitelné i za účinnosti nového práva. Seminář se postupně zaměří na následující okruhy: vybrané obecné otázky zvláštnosti promlčení práv ze zajišťovacích / utvrzovacích nástrojů regres plnivšího poskytovatele zajištění proti dlužníkovi / poskytovatelům alternativních za - jištění důsledky novace / narovnání / odstoupení od smlouvy pro zajištění podrobně k vybraným (kvasi)zajišťovacím nástrojům ručení / finanční záruka / garance v režimu smlouvy o plnění třetí osoby / přistoupení k dluhu zástavní právo zajišťovací převod práva finanční zajištění výhrada vlastnictví a její limity v novém právu podrobně k vybraným utvrzovacím nástrojům smluvní pokuta, závdavek uznání dluhu JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., poradce ministra spravedlnosti, byl členem expertní skupiny pro nový občanský zákoník VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) 18

20 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO SMLOUVA A DALŠÍ PRÁVNÍ JEDNÁNÍ V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU VZNIK, PLATNOST, ÚČINNOST A VÝKLAD 9. listopad 2015 pondělí 9.00 cca hod. Seminář si klade za cíl podrobně provést účastníky ustanoveními a praktickými dopady nového civilního práva, které se týkají uzavírání, existence, platnosti, účinnosti a výkladu smluv, ale i dal - ších právních jednání, k nimž dochází mezi stranami smlouvy. Výklad zprostředkuje poznatky nabyté za dobu účinnosti nové právní úpravy i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných pravidel a zahrne též informace o záměru a stavu příprav jejich novelizace. Stra - nou pozornosti nezůstanou ani významná soudní rozhodnutí z poslední doby, která se sice váží ještě k dřívější úpravě, panuje nicméně shoda, že jejich závěry budou použitelné i za účinnosti nového práva. U ustanovení převzatých ze zahraničních úprav (německé, rakouské) lektor před - staví též klíčová rozhodnutí z tamní judikatury, o nichž lze předpokládat, že ovlivní i tuzemskou výkladovou praxi. Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: právní jednání (smlouva i jiná) zdánlivost právního jednání a její význam / důsledky v právu úskalí spojená s dodatečným (ex tunc) zhojením neurčitosti a nesrozumitelnosti relativní / absolutní neplatnost, její důvody a důsledky forma právního jednání (kdy povinně písem - ná forma, jak naplnit, důsledky nedodržení), včetně formy změny v osobě či obsahu zá - vazku příklady často judikovaných vad právních jed - nání (neurčitost, nesvoboda, omyl aj.) účinnost právního jednání (úskalí spojená s doručováním) JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., poradce ministra spravedlnosti, byl členem expertní skupiny pro nový občanský zákoník VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) 19 podmínky a časová určení, jejich vady a dů - sledky relativní neúčinnost právního jednání výklad právního jednání uzavírání smlouvy možná dohoda o způsobu kontraktace nabídka a její přijetí reklama, výloha či katalog jako nabídka smlou vy vs. veřejná nabídka smlouva i bez (plně) srovnané vůle stran kdy mlčení znamená souhlas smlouva o smlouvě budoucí

SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2014

SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2014 SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2014 RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON Agentura BOVA Platónova 11, 143 00 PRAHA 4 IČ: 11213175 DIČ: CZ5651091028 Vydáno ŽO MÚ měst. části Praha 12, ev. č. 310012-7660-01 tel.:

Více

OBSAH SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ

OBSAH SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ OBSAH PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE ZAMĚŘENÍ................................ 2 PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE DATA KONÁNÍ............................. 7 INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ...............................

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 Obsah SEZNAM AUTORŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 KAPITOLA I. Pojem a právní povaha obchodní korporace... 21 1 Pojem právnické osoby... 21 A. Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost..

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO pořádá 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE která se uskuteční ve dnech 25. a 26. října 2010 v budově SVŠE Znojmo, Loucká 21 Těšit se můžete na přednášky předních

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

NOVĚ! s komentářem. Zákon o obchodních korporacích. Lucie Josková, Pavel Pravda. s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník

NOVĚ! s komentářem. Zákon o obchodních korporacích. Lucie Josková, Pavel Pravda. s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 Semináře a kurzy účetnictví & daně REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 slovníček základních pojmů pro účetnictví a daně sestavil Lukáš Pěsna, TPA Horwath Slovníček obsahuje abecední seznam pojmů nové legislativy

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Obchodní právo v praxi II

Obchodní právo v praxi II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Obchodní právo v praxi II Commercial Law in practice II OPP II povinný oborový ECTS kredity 6

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

SEMINÁŘE ZÁŘÍ PROSINEC 2010

SEMINÁŘE ZÁŘÍ PROSINEC 2010 SEMINÁŘE ZÁŘÍ PROSINEC 2010 RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON Agentura BOVA Platónova 11, 143 00 PRAHA 4 IČ: 11213175 DIČ: CZ5651091028 Vydáno ŽO MÚ měst. části Praha 12, ev. č. 310012-7660-01 tel.: 241

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Veřejné zakázky v roce 2015

Veřejné zakázky v roce 2015 JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Vás zve na odborný seminář Veřejné zakázky v roce 2015 Lektor: Mgr. Ing. Ivo Macek - z Advokátní kanceláře Tinthoferová - v letech 2010-2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Více

NABÍDKA ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ

NABÍDKA ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ NABÍDKA ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ PROSINEC 2011 Vážení přátelé, dostává se vám do rukou katalog odborných ů, které bude naše vzdě lá - vací agentura pořádat do konce letošního roku. Nabídku ů ovlivnil zejména

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

kapitola I Převodové tabulky

kapitola I Převodové tabulky I. kapitola I Převodové tabulky Převodové tabulky mezi ustanoveními dosavadních právních předpisů a stavem po rekodifikaci soukromého práva od 1. ledna 2014 Vypracoval kolektiv autorů legislativního odboru

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Daňový a účetní bulletin 01/2014 Nový Občanský zákoník (NOZ), Zákon o obchodních korporacích (ZOK)

Daňový a účetní bulletin 01/2014 Nový Občanský zákoník (NOZ), Zákon o obchodních korporacích (ZOK) Daňový a účetní bulletin 01/2014 Nový Občanský zákoník (NOZ), Zákon o obchodních korporacích (ZOK) 1.1.2014 dojde na 99% k tzv rekodifikaci soukromého práva, jejíž důsledky se projeví v celé řadě dalších

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát www.pwclegal.cz Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát Nový zákon o obchodních korporacích Největší změna v právu obchodních společností od roku 1989 Současný občanský zákoník Současný obchodní

Více

LETNÍ ŠKOLA 2013 PRÁVNÍ MINIMUM V OBLASTI VVI 27. 30. SRPNA 2013

LETNÍ ŠKOLA 2013 PRÁVNÍ MINIMUM V OBLASTI VVI 27. 30. SRPNA 2013 LETNÍ ŠKOLA 2013 PRÁVNÍ MINIMUM V OBLASTI VVI 27. 30. SRPNA 2013 Poskytovatel: alevia s.r.o. Partyzánská 487/15 312 00 Plzeň Kontaktní e-mail: ales.vlk@alevia.cz Partner: Prostředí výzkumu, vývoje a inovací

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

ZLÍN. pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

ZLÍN. pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - PROSINEC 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 ZLÍN Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH V Praze, dne 10. 12. 2013 Vážení obchodní přátelé, Po mnoha politických peripetiích před i po předčasných volbách lze teprve nyní s mírou

Více

OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz

OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz 9/2008 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ 1. Semináře 2. Připravujeme 3. Kurzy 4. Pobytové kurzy 5. Odborné téma OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz

Více

dražbu nemovité věci.

dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Moravská Ostrava a Přívoz Územní pracoviště v Havířově Myslbekova 1470/2, 736 01 Havířov Podlesí Oddělení vymáhací Číslo jednací: 2081787/14/

Více

upravuje zvýšení průměrného výdělku pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku o 1,6 %:

upravuje zvýšení průměrného výdělku pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku o 1,6 %: Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období leden březen 2012 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností 9/2012 Sb. Nařízení vlády České republiky

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA Městských jeslí Trutnov Čl. I Zřizovatel Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČ: 00278360 vydává podle 84 odst. 2 písm.

Více

Založení společnosti s ručením omezeným:

Založení společnosti s ručením omezeným: Založení společnosti s ručením omezeným: Obchodní firma: (nesmí se krýt s již zapsanou firmou v obch. Rejstříku - lze ověřit na serveru www.justice.cz) Sídlo: (ve společenské smlouvě lze uvést jak přesnou

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Příloha č. 2 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany 1. JUDr. Jiří Voda, LL.M., se sídlem Opletalova 57, 110

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

Převody a oceňování nemovitostí

Převody a oceňování nemovitostí Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Cenný papír 514 544 NOZ 545 654 NOZ

Cenný papír 514 544 NOZ 545 654 NOZ Cenný papír 514 544 NOZ Právn vní skutečnosti 545 654 NOZ Téma prezentace 1. Cenný papír 2. Právní skutečnosti Právní jednání Právní události Promlčenía prekluze Cenný papír Cenný papír ( CP ) listina,

Více

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308!!! mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno.

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308!!! mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno. 1/2015 BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Nabídka seminářů na 01/2015 2. Ceny seminářů v 01/2015 3. Způsob přihlašování na semináře 4. Členské příspěvky a pojistné na rok 2015 Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil:

Více

OBSAH. Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem... XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST

OBSAH. Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem... XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST OBSAH Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem........ XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST 1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností (č. 1 7)... 3 2. Založení, vznik a neplatnost obchodní společnosti

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH Opravné položky a odpis pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH pohledávky vlastní = vznikají

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2014 březen 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2014 březen 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 03_2014 březen

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Námitka promlčení a její rozpor s dobrými mravy v exekučním řízení Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 2. 2013, sp. zn. 20 Cdo 1719/2011

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ 9. 12. Pracovní právo v aktuální legislativě s výhledem na rok 2014...142 9. 12. Daňové a účetní odpisy majetku v základu daně z příjmů...150 10. 12. Nový občanský zákoník pro neprávníky i právníky pro

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

Vymahatelnost pohledávek v praxi

Vymahatelnost pohledávek v praxi Vymahatelnost pohledávek v praxi Obsah Legislativní rámec Vnitřní předpisy organizace Organizační zajištění a kompetence Druhy pohledávek a způsoby jejich vymáhání Závěr Legislativní rámec Zákon 128/2000Sb.,

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození od daně. OBSAH 4. Základ daně a sazba daně. 5. Pojmový aparát cen. 6. Postup při určení nabývací

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela...

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela... Obsah Úvod 1 KAPITOLA 1. Základní právní pojmy 3 Vlastnictví..................................................3 Nabývání vlastnického práva..................................3 Kupní smlouva o převodu vlastnictví

Více

OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz

OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz 12/2008 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ 1. Semináře 2. Připravujeme 3. Odborné téma 4. Organizační záležitosti OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Kogentní vs. dispozitivní pojetí ZOK Zákonná úprava Vztahy se třetími osobami Organizace korporace

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE Metodická sekce Svazu účetních: Odborný tým Svazu účetních Ing. Jana Pilátová prezidentka Svazu účetních, šéfredaktorka časopisu Metodické aktuality Svazu

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více