SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2015"

Transkript

1

2 SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2015 RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON Agentura BOVA Platónova 11, PRAHA 4 IČ: DIČ: CZ Vydáno ŽO MÚ měst. části Praha 12, ev. č tel.: , fax: , bezplatná linka:

3 OBSAH PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE ZAMĚŘENÍ PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE DATA KONÁNÍ INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ SEMINÁŘE PŘIHLÁŠKY NA SEMINÁŘE SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO Jednání (za) podnikatele/obchodní společnost po rekodifikaci Povinnosti, odpovědnost, ručení za dluhy společnosti členů orgánů, společníků a dalších osob po rekodifikaci Akciová společnost a S.R.O. po rekodifikaci aktuálně k hlavním změnám, mýtům a nejasnostem Promlčení práva po rekodifikaci Zajištění a utvrzení dluhu v novém občanském zákoníku Smlouva a další právní jednání v novém občanském zákoníku vznik, platnost, účinnost a výklad Obsah smlouvy/závazku a jeho změny po rekodifikaci Postoupení pohledávky a jiné změny v osobě věřitele či dlužníka po rekodifikaci Právo kapitálových obchodních společností dva roky poté Náhrada škody v podnikání po rekodifikaci Podnikatelská seskupení a zpráva o vztazích po rekodifikaci Stanovy akciové společnosti Spory s cizím prvkem (mezinárodní) příslušnost soudů podle nařízení Brusel I bis Účast v obchodní korporaci a nakládání s ní Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným Odpovědnost za škodu v podnikatelských vztazích Smlouva o dílo ve výstavbě v novém občanském zákoníku Společné jmění manželů v novém občanském zákoníku a judikatuře Omezení vlastnického práva v novém občanském zákoníku Podílové spoluvlastnictví a ochrana vlastnického práva v novém občanském zákoníku Rozhodovací činnost soudů v oblasti věcných práv v novém občanském zákoníku změny a hmotněprávní a procesní souvislosti Stavby a nemovitosti v novém občanském zákoníku Náhrada újmy podle nového občanského zákoníku Uzavírání smluv aneb jak prakticky používat nový občanský zákoník Práva k nemovitostem v souvislostech podle občanského zákoníku a katastrálního zákona Smluvní závazky jak vznikají, jak je řádně plnit, změnit a rušit Postavení a ochrana věřitele v novém soukromém právu (s důrazem na zajištění dluhu) Věcná práva jejich výkon a ochrana Praktická aplikace obecných zásad nového občanského zákoníku aneb Jak číst a používat prvních čtrnáct paragrafů

4 Věcná práva k cizím věcem podrobně a v souvislostech (právo stavby, věcná břemena, zástavní právo) Nájem (a zejména nájem bytu) podle nového občanského zákoníku Zajištění dluhu (s důrazem na zástavní právo) Bezdůvodné obohacení v novém občanském zákoníku a v judikatuře Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku Smluvní pokuta v nové úpravě soukromého práva Zástavní právo a výklad jeho institutů v řízení před soudem Nové dědické právo výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních Nekalé obchodní praktiky uplatňované vůči spotřebitelům Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku po rekodifikaci soukromého práva Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku Správní aspekty reklamy s důrazem na aktuální judikaturu a praxi Směnka (blankosměnka) jako nástroj zajištění pohledávek aneb jak úspěšně vy(zne)užívat směnku? S důrazem na aktuální judikaturu Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky...57 Nad výkladovými problémy vybraných institutů (a smluvních typů) závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku Pokročilé praktikum uzavírání smluv volně navazující na e zabývající se uzavíráním smluv (nejen podle NOZ) Nekalá soutěž podle nového občanského zákoníku, aktuální judikatury a praxe Důsledky porušení smlouvy podle (nového) občanského zákoníku Pozemkové knihy a jejich význam v současném katastru nemovitostí Katastr nemovitostí aktuálně a v praxi Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků Bytové družstvo a jeho specifika v nové právní úpravě Vlastnictví bytů a nebytových prostor v novém občanském zákoníku Nájem bytů a dalších prostor v novém občanském zákoníku Společenství vlastníků jednotek a jeho stanovy Insolvenční řízení ve světle aktuální judikatury (projednání úpadku a rozhodnutí o něm, věřitelé a uplatňování pohledávek) Insolvenční řízení ve světle aktuální judikatury (majetková podstata a způsoby řešení úpadku) Incidenční spory v insolvenci se zvláštním zaměřením na neúčinná a odporovatelná právní jednání Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení a spory vzešlé z popěrného práva Převrat v právní úpravě kapitálového trhu je tu (MIFID2/MIFIR), unikne mu vaše podnikání? Působnost a jednání ve vztahu k zákazníkům Převrat v právní úpravě kapitálového trhu je tu (MIFID2/MIFIR), unikne mu vaše podnikání? Dark pools a algoritmické obchodování Zadávání veřejných zakázek rozhodovací praxe, výkladové problémy a modelové situace k otázkám: předmět veřejné zakázky, jeho vymezování, dělení a slučování, předpokládaná hodnota veřejné zakázky, dodatečná plnění a podmínky jednacích řízení bez uveřejnění Zadávání veřejných zakázek rozhodovací praxe, výkladové problémy a modelové situace k otázkám: kvalifikace dodavatelů a pravidla jejího prokazování a posuzování, souvislost požadavků na kvalifikaci a smluvních podmínek, problematika subdodavatelů a pravidla in-house kontraktů

5 Zadávání veřejných zakázek rozhodovací praxe, výkladové problémy a modelové situace k otázkám: hodnotící kritéria a hodnocení nabídek, mimořádně nízká nabídková cena, komunikace zadavatele a dodavatele (nejen) v zadávacím řízení a změny smlouvy na veřejnou zakázku Zadávání veřejných zakázek: krok za krokem a prakticky Zadávání veřejných zakázek pohledem aktuální judikatury k prosinci Nový zákon o zadávání veřejných zakázek Veřejná podpora od A do Z obecná část Veřejná podpora od A do Z služby obecného hospodářského zájmu a financování infrastruktury Zákon o majetku státu z hlediska změn navržených s účinností od 1. ledna Autorský zákon a nová právní úprava (novely a nový občanský zákoník) PROCESNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO Civilní proces základní instituty občanského soudního řízení a jejich výklad v soudní praxi Exekuce stále novelizované Odpovědnost státu, krajů, obcí za škodu způsobenou správním orgánem Nejnovější judikatura Nejvyššího soudu a judikaturní trendy v oblasti odpovědnosti státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci Správní řád z pohledu judikatury Nejvyššího správního soudu Proces před správními soudy a jeho odraz v judikatuře Nejvyššího správního soudu a krajských soudů Opatření obecné povahy Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni Opravné prostředky ve správním řízení Zákon o státní službě Správní řízení krok za krokem ve správním řízení Projednávání přestupků včetně novely zákona o přestupcích a připravovaného nového zákona o přestupcích Zákon o kontrole (kontrolní řád) Zákon o kontrole (kontrolní řád) Zákon o kontrole v praxi Stavební zákon a předpisy souvisící v aktuální judikatuře správních soudů Zvláštní pravomoci stavebního úřadu, vybrané činnosti ve výstavbě a dokumentace staveb Stavební zákon na úseku územního rozhodování i ve vazbě na projednávanou novelu stavebního zákona Stavební zákon na úseku stavebního řádu i ve vazbě na projednávanou novelu stavebního zákona Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí po novele Územní plánování včetně informací o připravované novele stavebního zákona Aktuální problémy realizace správních postupů podle stavebního zákona s ohledem na přípravu jeho další tzv. velké novely Odstraňování černých staveb Námitky sousedů proti stavbě Námitky sousedů proti stavbě část II. příklady a cvičení Místní a účelové komunikace I. vznik a užívání veřejných cest Místní a účelové komunikace II. ochrana a údržba veřejných cest Veřejná prostranství

6 Doručování písemností, elektronická komunikace, povinné datové schránky ve veřejné i soukromé sféře Právo na informace ve veřejné správě podle zákona o svobodném přístupu k informacím a souvisejících právních předpisů včetně judikatury Spisová služba v elektronické a listinné podobě podle novelizované právní úpravy Řízení o ochranných známkách Ochrana osobních údajů v praxi Občanské průkazy a cestovní doklady v praxi a připravované novely zákonů PRACOVNÍ PRÁVO Pracovněprávní vztahy a pracovní poměr v praxi a v judikatuře Náhrada škody v pracovněprávních vztazích v praxi a v judikatuře Zdravotní problémy zaměstnanců a pracovnělékařské služby Jak na problematického zaměstnance předcházení řešení problémů Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců Odměňování a poskytování benefitů zaměstnancům soukromé sféry Tvorba vnitřních předpisů zaměstnavatele Správné skončení pracovního poměru včetně soudní judikatury Zákoník práce aktuálně z pohledu personalisty a mzdové účetní Pracovněprávní předpisy a novela zákoníku práce od roku Pracovní doba, překážky v práci a dovolená v praxi Zákoník práce a pracovní právo prakticky FINANČNÍ PRÁVO Novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v praxi problémy, otázky, nejasnosti Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích a jejich náležitosti v návaznosti na novelu zákona účinnou od Preferenční obchod České republiky (EU) Celní kodex Unie od roku Celní problematika a provádění Intrastatu v roce Praktické provádění Intrastatu Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy Celní klasifikace zboží v roce 2016 prakticky stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství Dodací doložky INCOTERMS 2010 a jiná smluvní ujednání v zahraničním obchodě a jejich vliv na uplatňování DPH a celních předpisů při realizaci zahraničního obchodu DANĚ, ÚČETNICTVÍ Daň z příjmů právnických osob pro daňové a účetní specialisty Daňové a účetní novinky roku 2015 a roku 2016 komplexní pohled Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů Daň z příjmů právnických osob v roce K uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví v roce 2015 a v roce Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví v roce 2015 a v roce Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví v roce 2015 a Vazby zákona o DPH na účetnictví v roce 2015 a v roce

7 DPH od A do Z pro daňové a účetní specialisty DPH v roce 2015 a změny od roku Změny v uplatňování DPH od roku Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2015 a změny od roku DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí Změny zákona o DPH od roku 2016 ve vazbě na předpisy EU a další změny zákona o DPH Zaměstnanecké benefity z pohledu zákona o daních z příjmů u zaměstnance a u zaměstnavatele a změny v této oblasti Novinky ve zdaňování mezd od a aktuální problémy v dané oblasti Jak získat daňovou úsporu při výzkumu a vývoji Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od Důchodové a nemocenské pojištění v roce Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění v roce Zdravotní pojištění v roce 2015 a 2016 v praxi aneb co se nedozvíte o zdravotním pojištění na souhrnném i ke změnám ve mzdové účtárně Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi Daně z příjmů u nemocnic, lékáren a lékařů Daňové přiznání fyzických osob za rok 2015 a novinky v daňové legislativě od roku Daň z nemovitých věcí v roce 2016 s konkrétními příklady zdanění Daň z nemovitých věcí právní úprava po novelách pro rok 2016 včetně daňového přiznání Vybrané problémy z účetnictví v návaznosti na ZDP a DPH včetně praktických příkladů a novinek od roku 2016 pro daňové a účetní specialisty Fúze a rozdělení aneb účetní a daňové souvislosti přeměn Účetní a daňové souvislosti zákona o obchodních korporacích se zaměřením na kapitálové korporace Pohledávky účetní a daňová příprava na účetní závěrku Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) I. část Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) II. část Účetnictví pro neúčetní aneb jak číst informace z účetnictví? Elektronická fakturace a využití elektronického podpisu v účetnictví Novela zákona o účetnictví Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k Účetní závěrka bytových družstev a příprava na ni DANĚ, ÚČETNICTVÍ nezisková sféra Hmotný majetek komplexně v roce 2015 pro veřejný sektor (obce, příspěvkové organizace a DSO) aneb co na podzim nepřehlédnout Časové rozlišování v účetnictví vybraných účetních jednotek Účetnictví vybraných účetních jednotek aneb účetní reforma od A do Z včetně novinek od roku Účetní závěrka za rok 2015 s důrazem na oblast dlouhodobého majetku a vlastních zdrojů u vybraných účetních jednotek MĚKKÉ DOVEDNOSTI Potěšení nebo nutné zlo? Od prvního jsem manažer

8 SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE DATA KONÁNÍ SRPEN Jednání (za) podnikatele/obchodní společnost po rekodifikaci Potěšení nebo nutné zlo? ZÁŘÍ Spory s cizím prvkem (mezinárodní) příslušnost soudů podle nařízení Brusel I bis Nekalé obchodní praktiky uplatňované vůči spotřebitelům Náhrada újmy podle nového občanského zákoníku DPH od A do Z pro daňové a účetní specialisty Společné jmění manželů v novém občanském zákoníku a judikatuře Uzavírání smluv aneb jak prakticky používat nový občanský zákoník Odpovědnost státu, krajů, obcí za škodu způsobenou správním orgánem Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí po novele Zdravotní problémy zaměstnanců a pracovnělékařské služby Daň z příjmů právnických osob pro daňové a účetní specialisty Veřejná podpora od A do Z obecná část Novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v praxi problémy, otázky, nejasnosti Exekuce stále novelizované Tvorba vnitřních předpisů zaměstnavatele DPH v roce 2015 a změny od roku Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku Zadávání veřejných zakázek rozhodovací praxe, výkladové problémy a modelové situace k otázkám: předmět veřejné zakázky, jeho vymezování, dělení a slučování, předpokládaná hodnota veřejné zakázky, dodatečná plnění a podmínky jednacích řízení bez uveřejnění Od prvního jsem manažer Povinnosti, odpovědnost, ručení za dluhy společnosti členů orgánů, společníků a dalších osob po rekodifikaci Zákon o kontrole (kontrolní řád) Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích a jejich náležitosti v návaznosti na novelu zákona účinnou od Incidenční spory v insolvenci se zvláštním zaměřením na neúčinná a odporovatelná právní jednání Veřejná prostranství Práva k nemovitostem v souvislostech podle občanského zákoníku a katastrálního zákona Pracovní doba, překážky v práci a dovolená v praxi ŘÍJEN Omezení vlastnického práva v novém občanském zákoníku Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku po rekodifikaci soukromého práva Zvláštní pravomoci stavebního úřadu, vybrané činnosti ve výstavbě a dokumentace staveb Akciová společnost a s.r.o. po rekodifikaci aktuálně k hlavním změnám, mýtům a nejasnostem Odpovědnost za škodu v podnikatelských vztazích Katastr nemovitostí aktuálně a v praxi

9 Odstraňování černých staveb Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) I. část Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí Účast v obchodní korporaci a nakládání s ní Stavební zákon a předpisy souvisící v aktuální judikatuře správních soudů Občanské průkazy a cestovní doklady v praxi a připravované novely zákonů Vlastnictví bytů a nebytových prostor v novém občanském zákoníku Opatření obecné povahy Promlčená práva po rekodifikaci Správné skončení pracovního poměru včetně soudní judikatury Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob Jak získat daňovou úsporu při výzkumu a vývoji Podnikatelská seskupení a zpráva o vztazích po rekodifikaci Podílové spoluvlastnictví a ochrana vlastnického práva v novém občanském zákoníku Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) II. část Vybrané problémy z účetnictví v návaznosti na ZDP a DPH včetně praktických příkladů a novinek od roku 2016 pro daňové a účetní specialisty Smluvní závazky jak vznikají, jak je řádně plnit, změnit a rušit Jak na problematického zaměstnance předcházení a řešení problémů Pozemkové knihy a jejich význam v současném katastru nemovitostí Projednávání přestupků včetně novely zákona o přestupcích a připravovaného nového zákona o přestupcích Zákon o kontrole v praxi Preferenční obchod České republiky (EU) Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě Zajištění a utvrzení dluhu v novém občanském zákoníku Pracovněprávní vztahy a pracovní poměr v praxi a v judikatuře Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi Fúze a rozdělení aneb účetní a daňové souvislosti přeměn Insolvenční řízení ve světle aktuální judikatury (projednání úpadku a rozhodnutí o něm, věřitelé a uplatňování pohledávek) Zadávání veřejných zakázek rozhodovací praxe, výkladové problémy a modelové situace k otázkám: kvalifikace dodavatelů a pravidla jejího prokazování a posuzování, souvislost požadavků na kvalifikaci a smluvních podmínek, problematika subdodavatelů a pravidla in-house kontraktů Doručování písemností, elektronická komunikace, povinné datové schránky ve veřejné i soukromé sféře Zaměstnanecké benefity z pohledu zákona o daních z příjmů u zaměstnance a u zaměstnavatele a změny v této oblasti Postavení a ochrana věřitele v novém soukromém právu (s důrazem na zajištění dluhu) Ochrana osobních údajů v praxi Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy Vazby zákona o DPH na účetnictví v roce 2015 a v roce Bytové družstvo a jeho specifika v nové právní úpravě Civilní proces základní instituty občanského soudního řízení a jejich výklad v soudní praxi Stavební zákon na úseku územního rozhodování i ve vazbě na projednávanou novelu stavebního zákona Časové rozlišování v účetnictví vybraných účetních jednotek Zákon o kontrole (kontrolní řád)

10 Zdravotní pojištění v roce 2015 a 2016 v praxi aneb co se nedozvíte o zdravotním pojištění na souhrnném i ke změnám ve mzdové účtárně LISTOPAD Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku Řízení o ochranných známkách Zákoník práce aktuálně z pohledu personalisty a mzdové účetní Stanovy akciové společnosti Místní a účelové komunikace I. vznik a užívání veřejných cest DPH v roce 2015 a změny od roku Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích a jejich náležitosti v návaznosti na novelu zákona účinnou od Věcná práva jejich výkon a ochrana Právní aspekty reklamy s důrazem na aktuální judikaturu a praxi Praktické provádění Intrastatu Daně z příjmů u nemocnic, lékáren a lékařů Autorský zákon a nová právní úprava (novely a nový občanský zákoník) Hmotný majetek komplexně v roce 2015 pro veřejný sektor (obce, příspěvkové organizace a DSO) aneb co na podzim nepřehlédnout Nové dědické právo výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni Smlouva a další právní jednání v novém občanském zákoníku vznik, platnost, účinnost a výklad Smluvní pokuta v nové úpravě soukromého práva Dodací doložky Incoterms 2010 a jiná smluvní ujednání v zahraničním obchodě a jejich vliv na uplatňování DPH a celních předpisů při realizaci zahraničního obchodu Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů Zadávání veřejných zakázek: Krok za krokem a prakticky Místní a účelové komunikace II. ochrana a údržba veřejných cest Právo na informace ve veřejné správě podle zákona o svobodném přístupu k informacím a souvisejících právních předpisů včetně judikatury Účetní a daňové souvislosti zákona o obchodních korporacích se zaměřením na kapitálové korporace Praktická aplikace obecných zásad nového občanského zákoníku aneb Jak číst a používat prvních čtrnáct paragrafů Směnka (blankosměnka) jako nástroj zajištění pohledávek aneb jak úspěšně vy(zne)užívat směnku? S důrazem na aktuální judikaturu Zákoník práce a pracovní právo prakticky Celní klasifikace zboží v roce 2016 prakticky stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky Nájem bytů a dalších prostor v novém občanském zákoníku K uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví v roce 2015 a v roce Účetnictví pro neúčetní aneb jak číst informace z účetnictví? 1. den Aktuální problémy realizace správních postupů podle stavebního zákona s ohledem na přípravu jeho další tzv. velké novely Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů Daň z nemovitých věcí v roce 2016 s konkrétními příklady zdanění Účetnictví pro neúčetní aneb jak číst informace z účetnictví? 2. den

11 Obsah smlouvy/závazku a jeho změny po rekodifikaci Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví v roce 2015 a Důchodové a nemocenské pojištění v roce Smlouva o dílo ve výstavbě v novém občanském zákoníku Insolvenční řízení ve světle aktuální judikatury (majetková podstata a způsoby řešení úpadku) Zadávání veřejných zakázek rozhodovací praxe, výkladové problémy a modelové situace k otázkám: hodnotící kritéria a hodnocení nabídek, mimořádně nízká nabídková cena, komunikace zadavatele a dodavatele (nejen) v zadávacím řízení a změny smlouvy na veřejnou zakázku Spisová služba v elektronické a listinné podobě podle novelizované právní úpravy Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k Věcná práva k cizím věcem podrobně a v souvislostech (právo stavby, věcná břemena, zástavní právo) Zástavní právo a výklad jeho institutů v řízení před soudem Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců Daňové a účetní novinky roku 2015 a roku 2016 komplexní pohled Rozhodovací činnost soudů v oblasti věcných práv v novém občanském zákoníku změny a hmotněprávní a procesní souvislosti Veřejná podpora od A do Z služby obecného hospodářského zájmu a financování infrastruktury Stavební zákon na úseku stavebního řádu i ve vazbě na projednávanou novelu stavebního zákona Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od Účetnictví vybraných účetních jednotek aneb účetní reforma od A do Z včetně novinek od roku den Převrat v právní úpravě kapitálového trhu je tu (MIFID2/MIFIR), unikne mu vaše podnikání? Působnost a jednání ve vztahu k zákazníkům Zákon o státní službě Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2015 a změny od roku Postoupení pohledávky a jiné změny v osobě věřitele či dlužníka po rekodifikaci Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi Elektronická fakturace a využití elektronického podpisu v účetnictví PROSINEC Proces před správními soudy a jeho odraz v judikatuře Nejvyššího správního soudu a krajských soudů Námitky sousedů proti stavbě Celní kodex Unie od roku Novinky ve zdaňování mezd od a aktuální problémy v dané oblasti Nájem (a zejména nájem bytu) podle nového občanského zákoníku Změny v uplatňování DPH od roku Účetní závěrka bytových družstev a příprava na ni Nad výkladovými problémy vybraných institutů (a smluvních typů) závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku Správní řízení krok za krokem ve správním řízení Územní plánování včetně informací o připravované novele stavebního zákona Účetnictví vybraných účetních jednotek aneb účetní reforma od A do Z včetně novinek od roku den Právo kapitálových obchodních společností dva roky poté

12 Pokročilé praktikum uzavírání smluv volně navazující na e zabývající se uzavíráním smluv (nejen podle NOZ) Opravné prostředky ve správním řízení Novela zákona o účetnictví Bezdůvodné obohacení v novém občanském zákoníku a v judikatuře Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení a spory vzešlé z popěrného práva Náhrada škody v pracovněprávních vztazích v praxi a v judikatuře Daň z nemovitých věcí právní úprava po novelách pro rok 2016 včetně daňového přiznání Správní řád z pohledu judikatury Nejvyššího správního soudu Zákon o majetku státu z hlediska změn navržených s účinností od 1. ledna Daň z příjmů právnických osob v roce Převrat v právní úpravě kapitálového trhu je tu (MIFID2/MIFIR), unikne mu vaše podnikání? Dark pools a algoritmické podnikání Exekuce stále novelizované Pracovněprávní předpisy a novela zákoníku práce od roku Změny zákona o DPH od roku 2016 ve vazbě na předpisy EU a další změny zákona o DPH Daňové přiznání fyzických osob za rok 2015 a novinky v daňové legislativě od roku Katastr nemovitostí aktuálně a v praxi Nejnovější judikatura Nejvyššího soudu a judikatorní trendy v oblasti odpovědnosti státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci Daňové a účetní novinky roku 2015 a roku 2016 komplexní pohled Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákona o DPH, daních z příjmů a účetnictví v roce 2015 a v roce Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění v roce Náhrada škody v podnikání po rekodifikaci Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným Celní problematika a provádění Intrastatu v roce Pohledávky účetní a daňová příprava na účetní závěrku Společenství vlastníků jednotek a jeho stanovy Zadávání veřejných zakázek pohledem aktuální judikatury k prosinci Námitky sousedů proti stavbě část II. příklady a cvičení Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od Zajištění dluhu (s důrazem na zástavní právo) Nekalá soutěž podle nového občanského zákoníku, aktuální judikatury a praxe Odměňování a poskytování benefitů zaměstnancům soukromé sféry Nový zákon o zadávání veřejných zakázek Nemovitosti a stavby v novém občanském zákoníku Důsledky porušení smlouvy podle (nového) občanského zákoníku Změny v uplatňování DPH od roku Účetní závěrka za rok 2015 s důrazem na oblast dlouhodobého majetku a vlastních zdrojů u vybraných účetních jednotek

13 INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ 1. ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU na (e) zašlete obratem nejpozději tři pracovní dny před datem konání e. Přihlásit se můžete prostřednictvím webových stránek (www.bovapolygon.cz), poštou, em, faxem, případně jinou písemnou formou, obsahující námi požadované údaje. 2. Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek. Na základě přihlášky vy sta - víme potvrzení o registraci na i a společně s výzvou k zaplacení účastnického po - platku jej odešleme elektronicky (v případě neuvedení ové adresy poštou) zpět objednateli. Vyrozumíme zároveň ty účastníky, kteří nebudou z kapacitních důvodů zařazeni na jimi vybraný a nabídneme jim náhradní termín, případně zrušení přihlášky. 3. Při neúčasti účastníka (nebo jeho náhradníka) účastnický poplatek nevracíme. Účastnický po - platek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce. 4. PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ Po obdržení přihlášky zašleme objednateli (účastníkovi) elektronicky (v případě neuve - dení ové adresy poštou) potvrzení o registraci na i současně s výzvou k platbě za (e) převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu /0100 (KB pob. Praha 6). Daňový doklad (fakturu s vyúčtováním) obdrží účastník v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na i u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně řádný daňový doklad. Ve vložném (cena e) je zahrnuto drobné občerstvení. Podle zákona o DPH je cena ů, které jsou akreditovány Ministerstvem vnitra, pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH. 5. Registrace účastníků na i probíhá vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin tj. půl ho - diny před zahájením e. Registrace účastníků ů konaných ve Starých Spla - vech probíhá od do hodin (ubytování účastníků od 9.00 hodin). 6. Informace o změnách: účastníci budou vždy včas informování o změně místa či data koná - ní e, případně o zrušení e. 7. MÍSTA KONÁNÍ SEMINÁŘŮ + dopravní spojení budova Českého svazu vědeckotechnických společností (), Novotného lávka 5, Praha 1 metrem trasa A, výstup stanice Staroměstská, dále pěšky směrem ke Karlovu mostu. Hotel Bezděz*** ve Starých Splavech na břehu Máchova jezera. Pro účastníky je mimo jiné v hotelu k dispozici bazén, sauna, rehabilitační centrum s masáží, kulečník, herna stolního tenisu a denní bar. Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích s příslu - šenstvím. Požadavek na samostatný pokoj je nutno předem uplatnit u agentury BOVA. Cena ubytování jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji je 600 Kč (vč. DPH) za 1 noc, cena ubytování jedné osoby v samostatném pokoji je 880 Kč (vč. DPH) za 1 noc. Celková cena za ubytování v rámci e je vždy uvedena u e, cena v závorce je cena za samo - statný pokoj. Dopravu z Prahy do hotelu Bezděz a zpět zajistí zdarma pro zájemce Agentura BOVA. Žádost připojte k přihlášce. Místo, hodinu a čas odjezdu (pro zájemce) z Prahy do Starých Splavů Vám sdělíme cca tři dny před zahájením e. 12

14 Časový rozvrh ů konaných ve Starých Splavech: 1. den konání od do hod. přednáška + diskuse (s přestávkou na oběd), další den/dny od 9.00 do hod. před - náška + diskuse (s přestávkou na oběd), poslední den od 9.00 do hod. (event hod.) přednáška + diskuse, poté oběd + odjezd. 8. Písemné materiály: součástí převážné většiny ů jsou písemné materiály, které obdrží účastník u registrace na i. 9. Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na i. Naše vzdělávací instituce je mezinárodně certifikována u IES International Edu - cation So ciety, London. Účastníci ů označených logem proto mají mož nost získat mezi ná rodní certifikát IES (www.iescertifikat.cz). 13

15 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO JEDNÁNÍ (ZA) PODNIKATELE/ /OBCHODNÍ SPOLEČNOST PO REKODIFIKACI 24. srpen 2015 pondělí 9.00 cca hod. Praxe i četná judikatura dokládají, že řada právních jednání troskotá na podcenění základních otázek právní úpravy jednání (za) podnikatele, zvláště obchodní společnost. Ani jednání jinak perfektní neváže podnikatele, neučiní-li je osoba k tomu oprávněná způsobem, který založí účinky pro podnikatele, a po splnění dalších zákonem předepsaných předpokladů (souhlas příslušného orgánu, absence konfliktu zájmů atd.). Naopak podnikatele zaváže i řada osob, o kterých si to podnikatel takto třeba ani nepřál. Seminář si klade za cíl podrobně provést účastníky ustanoveními a praktickými dopady nového civilního práva, které se týkají právě těchto stěžejních otázek. Výklad zprostředkuje poznatky nabyté za dobu účinnosti nové právní úpravy i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných pravidel a zahrne též informace o zá - měru a stavu příprav jejich novelizace. Stranou pozornosti nezůstanou ani významná soudní rozhodnutí, která se sice váží ještě k dřívější úpravě, panuje nicméně shoda, že jejich závěry budou použitelné i za účinnosti nového práva. Odborný program e Zastupování obchodní společnosti členem sta - tutárního orgánu člen statutárního orgánu coby zástupce a dů - sledky tohoto pojetí ozsah zástupčího oprávnění člena statutárního orgánu způsob zastupování a jeho nedodržení plné moci udělené členem statutárního orgánu navenek či jinému členovi jednání bez souhlasu (vědomí) zbytku orgánu či bez zákonem předepsaného souhlasu jiného orgánu společnosti vnitřní omezení a jejich nedodržení zastupování v zájmové kolizi / při vnitřním obcho - dování zastupování vůči zaměstnancům zastupování při výkonu práv společníka (na val - né hromadě, při rozhodování jediného spole čníka v působnosti valné hromady) JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. informace o lektorovi viz na straně VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) 14 úskalí spojená s jednáním zástupce právnické osoby, která je členem statutárního orgánu Smluvní zastoupení podnikatele prokura / filiální prokura dohoda o plné moci / plná moc a její forma Zákonné zastoupení podnikatele zastoupení osobami pověřenými činností při pro - vozu závodu vedoucí odštěpného závodu další případy, kdy je podnikatel vázán jednáním třetí osoby (např. v provozovně) Společné otázky kdy jednání (ne)váže zastoupeného kolik významů má jeden podpis jak přesně v písemném právním jednání označit osobu podepisující za podnikatele a důvod jejího oprávnění zastupovat

16 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO POVINNOSTI, ODPOVĚDNOST, RUČENÍ ZA DLUHY SPOLEČNOSTI ČLENŮ ORGÁNŮ, SPOLEČNÍKŮ A DALŠÍCH OSOB PO REKODIFIKACI 24. září 2015 čtvrtek 9.00 cca hod. Seminář si klade za cíl podrobně provést účastníky ustanoveními a praktickými dopady nového civilního práva, které se týkají povinností členů volených orgánů společnosti, společníků či akcio - nářů i dalších osob, jejich odpovědnosti za porušení těchto povinností i ručení za dluhy společ - nosti. Výklad zprostředkuje poznatky nabyté za dobu účinnosti nové právní úpravy i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných pravidel a zahrne též informace o záměru a stavu příprav jejich novelizace. Stranou pozornosti nezůstanou ani významná soudní rozhodnutí, která se sice váží ještě k dřívější úpravě, panuje nicméně shoda, že jejich závěry budou použitelné i za účinnosti nového práva. Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: povinnosti, odpovědnost a ručení členů volených orgánů společnosti péče řádného hospodáře a její praktické pro - jevy (dle judikatury) pravidlo podnikatelského úsudku možnosti liberujících zásahů do obchodního vedení možnost modifikovat rozsah a způsob náhra - dy způsobené újmy další důsledky porušení povinné péče (povin - nost vydat prospěch, diskvalifikace z funkce) ručení člena orgánu za dluhy společnosti odpovědnost za nedostatečné odvracení hro - zícího úpadku postavení právnické osoby coby člena orgá - nu a jejího zástupce v tomto členství JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., poradce ministra spravedlnosti, byl členem expertní skupiny pro nový občanský zákoník VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) 15 vliv / ovládání / koncern / ručení spo leč - níků a dalších osob za dluhy zákonné ručení společníků za dluhy spo leč - nosti vlivná, ovládající, řídící osoba vymezení, důsledky, možnosti, rizika diskvalifikace osob vlivných a ovládajících z funkce povinnosti vlivných a ovládajících osob při odvracení hrozícího úpadku a odpovědnost za jejich porušení koncernové privilegium (francouzská doktrína Rozenblum v českém právu) před po - klady, důsledky, úskalí náležitosti a přezkum zprávy o vztazích mezi propojenými osobami nástroje ochrany mimostojících společníků

17 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO AKCIOVÁ SPOLEČNOST A S.R.O. PO REKODIFIKACI AKTUÁLNĚ K HLAVNÍM ZMĚNÁM, MÝTŮM A NEJASNOSTEM 5. říjen 2015 pondělí 9.00 cca hod. Nové civilní právo přineslo ve vztahu ke společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti mnoho nejasností. Odborné práce nabízejí možná řešení, často bohužel rozporná. Již nyní je zřejmé, že některé z těchto závěrů nemají dobré šance na prosazení, praxe by je tudíž měla přijímat s opatrností. V reakci na potíže, jimž teorie i praxe čelí, finišují práce na rozsáhlejší novele zákona o obchodních korporacích; její návrh by měl být předložen během podzimu Cílem e je zmapovat maximum z uvedených výkladových a aplikačních nesnází, podrobně zrekapitulovat do - savadní stav odborné diskuse nad nimi, kriticky zhodnotit dosud nabízená řešení, včetně přijaté judikatury, a referovat o připravovaných legislativních změnách. Seminář naváže na podobná úspěš - ná školení v minulosti, v podstatném však doplní a aktualizuje dřívější poznatky a informace. Odborný program e: obchodní rejstřík povinně / dobrovolně zapisované skutečnosti dokumenty povinně zakládané do sbírky listin zápis notářem předpoklady, praktické zkuše - nosti účinnost zápisu a jeho okamžik, úskalí spojená se zveřejněním zakladatelská právní jednání společenská smlouva / zakladatelská listina, její úplné znění a změny (včetně otázek formy) možnosti (i jejich limity) v úpravě práv a povinností společníků orgány společnosti, jejich složení a rozhodo - vání valná hromada (působnost, svolání, orgány, prů - běh, zápis, protest a jeho náležitosti, rozhodo vá - ní mimo zasedání per rollam, napadení platnosti usnesení u soudu, rejstříkový přezkum plat nosti, zdánlivá usnesení) postavení více jednatelů (kolektivní orgán ano či ne praktické dopady) dualistická / monistická AS právnická osoba coby člen voleného orgánu a její zástupce JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. informace o lektorovi viz na straně VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) 16 postavení člena voleného orgánu funkční období a jeho délka vznik a zánik funkce (s důrazem na odstoupení z funkce) smlouva o výkonu funkce a odměňování (včetně odměn pro osoby blízké členům orgánů) souběhy funkcí podíl / akcie a dispozice s nimi praktické problémy při převodech podílů / kme - nových listů / nevydaných akcií / akcií / zatímních listů druhý manžel / svěřenský správce jako spo lečník zástavní právo k podílu zánik účasti v SRO jinak než převodem, uvolněný po - díl a naložení s ním, vypořádací podíl majetková a finanční struktura společnosti vlastní kapitál a jeho změny (včetně dobrovolných a nepeněžitých příplatků) rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů (včetně zásadní povinnosti rozdělit zisk a materiálního soudního pře - zkumu důvodnosti usnesení o nerozdělení) výplata záloh a navazující praktické nesnáze

18 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO PROMLČENÍ PRÁVA PO REKODIFIKACI 12. říjen 2015 pondělí 9.00 cca hod. Seminář si klade za cíl podrobně provést účastníky ustanoveními a praktickými dopady no - vého civilního práva, které se týkají promlčení práva. Výklad zprostředkuje poznatky nabyté za dobu účinnosti nové právní úpravy i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných pravidel a zahrne též informace o záměru a stavu příprav jejich novelizace. Stranou pozornosti nezůstanou ani významná soudní rozhodnutí z poslední doby, která se sice váží ještě k dřívější úpravě, panuje nicméně shoda, že jejich závěry budou použitelné i za účinnosti nového práva. U ustanovení převzatých ze zahraničních úprav (německé, ra - kouské) lektor představí též klíčová rozhodnutí z tamní judikatury, o nichž lze předpokládat, že ovlivní i tuzemskou výkladovou praxi. Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: pojem a podstata promlčení v novém právu (včetně otázky, kdy může dlužník požadovat zpět, co plnil na promlčený dluh, nebo důsledků promlčení pro právo zapsané ve veřej - ném seznamu), která práva (ne)podléhají promlčení, obecná promlčecí lhůta (subjektivní, objektivní) a její počátek, zvláštní promlčecí lhůty v novém civilním právu a jejich počátek, podrobně k promlčení práv ze smlouvy (zvláště u nesjednané ani jinak nestanovené splat - nosti), včetně příslušenství či práva na smluvní pokutu, zvláštnosti promlčení u zajištění (promlčení vůči ručiteli, zástavnímu dlužníku, promlčení práv ze subrogačního regresu apod.), přetržení běhu promlčecí lhůty (uznání dluhu jeho náležitosti, důsledky), stavění běhu promlčecí lhůty (např. souhlas s jednáním o právu a praktická rizika s ním spojená), kolize mezi jednotlivými případy stavění a přetržení promlčecí lhůty, meze smluvní volnosti v oblasti promlčení, praktická úskalí spojená se vzdáním se námitky promlčení. JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. informace o lektorovi viz na straně VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) 17

19 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO ZAJIŠTĚNÍ A UTVRZENÍ DLUHU V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU 19. říjen 2015 pondělí 9.00 cca hod. Cílem e je podrobně rozebrat novou úpravu vybraných (kvazi)zajišťovacích a utvrzova - cích nástrojů, ať již závazkového, či věcněprávního charakteru, a provést účastníky jejími četnými výhodami i výkladovými úskalími. Výklad zprostředkuje poznatky nabyté za dobu účinnosti nového práva i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných ustanovení a zahrne též informace o záměru a stavu příprav jejich novelizace. Stranou pozornosti nezůs - tanou významná soudní rozhodnutí z poslední doby, která se sice váží ještě k dřívější úpravě, panuje nicméně shoda, že jejich závěry budou použitelné i za účinnosti nového práva. Seminář se postupně zaměří na následující okruhy: vybrané obecné otázky zvláštnosti promlčení práv ze zajišťovacích / utvrzovacích nástrojů regres plnivšího poskytovatele zajištění proti dlužníkovi / poskytovatelům alternativních za - jištění důsledky novace / narovnání / odstoupení od smlouvy pro zajištění podrobně k vybraným (kvasi)zajišťovacím nástrojům ručení / finanční záruka / garance v režimu smlouvy o plnění třetí osoby / přistoupení k dluhu zástavní právo zajišťovací převod práva finanční zajištění výhrada vlastnictví a její limity v novém právu podrobně k vybraným utvrzovacím nástrojům smluvní pokuta, závdavek uznání dluhu JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., poradce ministra spravedlnosti, byl členem expertní skupiny pro nový občanský zákoník VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) 18

20 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO SMLOUVA A DALŠÍ PRÁVNÍ JEDNÁNÍ V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU VZNIK, PLATNOST, ÚČINNOST A VÝKLAD 9. listopad 2015 pondělí 9.00 cca hod. Seminář si klade za cíl podrobně provést účastníky ustanoveními a praktickými dopady nového civilního práva, které se týkají uzavírání, existence, platnosti, účinnosti a výkladu smluv, ale i dal - ších právních jednání, k nimž dochází mezi stranami smlouvy. Výklad zprostředkuje poznatky nabyté za dobu účinnosti nové právní úpravy i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných pravidel a zahrne též informace o záměru a stavu příprav jejich novelizace. Stra - nou pozornosti nezůstanou ani významná soudní rozhodnutí z poslední doby, která se sice váží ještě k dřívější úpravě, panuje nicméně shoda, že jejich závěry budou použitelné i za účinnosti nového práva. U ustanovení převzatých ze zahraničních úprav (německé, rakouské) lektor před - staví též klíčová rozhodnutí z tamní judikatury, o nichž lze předpokládat, že ovlivní i tuzemskou výkladovou praxi. Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: právní jednání (smlouva i jiná) zdánlivost právního jednání a její význam / důsledky v právu úskalí spojená s dodatečným (ex tunc) zhojením neurčitosti a nesrozumitelnosti relativní / absolutní neplatnost, její důvody a důsledky forma právního jednání (kdy povinně písem - ná forma, jak naplnit, důsledky nedodržení), včetně formy změny v osobě či obsahu zá - vazku příklady často judikovaných vad právních jed - nání (neurčitost, nesvoboda, omyl aj.) účinnost právního jednání (úskalí spojená s doručováním) JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., poradce ministra spravedlnosti, byl členem expertní skupiny pro nový občanský zákoník VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) 19 podmínky a časová určení, jejich vady a dů - sledky relativní neúčinnost právního jednání výklad právního jednání uzavírání smlouvy možná dohoda o způsobu kontraktace nabídka a její přijetí reklama, výloha či katalog jako nabídka smlou vy vs. veřejná nabídka smlouva i bez (plně) srovnané vůle stran kdy mlčení znamená souhlas smlouva o smlouvě budoucí

KATALOG SEMINÁŘŮ DANĚ, ÚČETNICTVÍ DANĚ, ÚČETNICTVÍ, ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, PERSONALISTIKA, MZDY. www.bovapolygon.cz LEDEN BŘEZEN 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ DANĚ, ÚČETNICTVÍ DANĚ, ÚČETNICTVÍ, ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, PERSONALISTIKA, MZDY. www.bovapolygon.cz LEDEN BŘEZEN 2015 KATALOG SEMINÁŘŮ LEDEN BŘEZEN 2015 DANĚ, ÚČETNICTVÍ DANĚ, ÚČETNICTVÍ, ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, PERSONALISTIKA, MZDY www.bovapolygon.cz LEDEN 2015 19. 1. 2015 DPH V ROCE 2015 Ing. Václav BENDA

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ PRÁVO OBČANSKÉ, OBCHODNÍ, SPRÁVNÍ, PRACOVNÍ, PROCESNÍ. www.bovapolygon.cz LEDEN BŘEZEN 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ PRÁVO OBČANSKÉ, OBCHODNÍ, SPRÁVNÍ, PRACOVNÍ, PROCESNÍ. www.bovapolygon.cz LEDEN BŘEZEN 2015 KATALOG SEMINÁŘŮ LEDEN BŘEZEN 2015 PRÁVO OBČANSKÉ, OBCHODNÍ, SPRÁVNÍ, PRACOVNÍ, PROCESNÍ www.bovapolygon.cz LEDEN 2015 13. 1. 2015 ZAJIŠTĚNÍ A UTVRZENÍ DLUHU V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU JUDr. Petr ČECH,

Více

SEMINÁŘE LEDEN ČERVEN 2011

SEMINÁŘE LEDEN ČERVEN 2011 SEMINÁŘE LEDEN ČERVEN 2011 RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON Agentura BOVA Platónova 11, 143 00 PRAHA 4 IČ: 11213175 DIČ: CZ5651091028 Vydáno ŽO MÚ měst. části Praha 12, ev. č. 310012-7660-01 tel.: 241

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2014

SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2014 SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2014 RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON Agentura BOVA Platónova 11, 143 00 PRAHA 4 IČ: 11213175 DIČ: CZ5651091028 Vydáno ŽO MÚ měst. části Praha 12, ev. č. 310012-7660-01 tel.:

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

OBSAH SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ

OBSAH SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ OBSAH PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE ZAMĚŘENÍ................................ 2 PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE DATA KONÁNÍ............................. 7 INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ...............................

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Sjednocení smluvního práva Koncepční změny občanský zákoník,

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba ; JEDNOTA ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ 110 00 Praha 1, Ovocný trh 14 telefon/fax 222 717 719 Pozvání na semináře 2016 Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků připravil v souladu se svým

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Orgány obchodní korporace (1) Nejvyšší orgán obchodní korporace Kontrolní orgán

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO pořádá 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE která se uskuteční ve dnech 25. a 26. října 2010 v budově SVŠE Znojmo, Loucká 21 Těšit se můžete na přednášky předních

Více

Právní postavení podnikatele

Právní postavení podnikatele Obsah ČÁST I DÍL I Právní postavení podnikatele Zákonné vymezení pojmu podnikatel Kapitola 1 Pojem podnikatel v občanském zákoníku.............. 3 1.1 Osoby v občanském zákoníku a důvody vedoucí k úpravě

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Metodické listy pro studium předmětu

Metodické listy pro studium předmětu Metodické listy pro studium předmětu Obchodní právo I Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou obchodního práva a jeho postavením v rámci českého právního systému, jeho

Více

Veřejné zakázky v roce 2015

Veřejné zakázky v roce 2015 JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Vás zve na odborný seminář Veřejné zakázky v roce 2015 Lektor: Mgr. Ing. Ivo Macek - z Advokátní kanceláře Tinthoferová - v letech 2010-2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Více

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem 1 Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Druh orgánu Forma společnosti Osobní společnosti Kapitálové společnosti Nejvyšší Výkonný (statutární)

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Příručka pro podnikání v roce 2010

Příručka pro podnikání v roce 2010 Příručka pro podnikání v roce 2010 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na http://www.komora.cz Copyright Hospodářská komora České republiky,

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 Obsah SEZNAM AUTORŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 KAPITOLA I. Pojem a právní povaha obchodní korporace... 21 1 Pojem právnické osoby... 21 A. Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost..

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 Semináře a kurzy účetnictví & daně REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 slovníček základních pojmů pro účetnictví a daně sestavil Lukáš Pěsna, TPA Horwath Slovníček obsahuje abecední seznam pojmů nové legislativy

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Pozn.: Každá z otázek může být doplněna položenou podotázkou na hmotněprávní,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava obchodních korporací zákon č. 90/20012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha Nový katastrální zákon? Nový katastrální zákon: - navazuje na nový občanský zákoník (veřejný seznam s důsledky dle NOZ materiální publicita, obrana proti zapsání/nezapsání do seznamu) - účinnost od 1.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013

Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013 Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013 Legenda Číslo před lomítkem označuje číslo časopisu, číslo za lomítkem označuje stranu v daném vydání. Daň z přidané hodnoty Ing. Václav Benda

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

Předstátnicová výuka. Novelizace od postupové zkoušky OBP3. Předstátnicová výuka. Obchodní právo. (07.04.2010, PF UP)

Předstátnicová výuka. Novelizace od postupové zkoušky OBP3. Předstátnicová výuka. Obchodní právo. (07.04.2010, PF UP) Předstátnicová výuka. Obchodní právo. (07.04.2010, PF UP) 2010 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Předstátnicová výuka Novelizace v obchodním právu Zkoušeníobchodního práva v rámci

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Copyright AK Gürlich & Co. - 1 - www.gaudens.cz

Copyright AK Gürlich & Co. - 1 - www.gaudens.cz STUDIJNÍ MATERIÁL NOZ A NEMOVITOSTI V REALITNÍ PRAXI JASNĚ, PŘEHLEDNĚ A SROZUMITELNĚ PRAKTICKÝ PRŮVODCE NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM GAUDENS - TRADICE OD ROKU 1996 V OBLASTI KURZŮ A PORADENSTVÍ PRO REALITNÍ

Více

Vážení přátelé, Těším se na shledání s vámi na našich seminářích. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON

Vážení přátelé, Těším se na shledání s vámi na našich seminářích. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON Vážení přátelé, dostává se vám do rukou katalog odborných ů, které bude naše vzdě - lá vací agentura pořádat do konce letošního roku. Nabídku ů tradičně ovliv - ňuje vývoj legislativy reagujeme na revoluci

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích. André Vojtek Ondřej Ambrož

CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích. André Vojtek Ondřej Ambrož CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích André Vojtek Ondřej Ambrož Proč je toto téma relevantní? Rekodifikace a její důvody První rok aplikace Praktické

Více

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada )

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada ) Představenstvo společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov identifikační číslo: 60792914 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

ASPI - Profesní řešení Advokát

ASPI - Profesní řešení Advokát Jednorázový zřizovací poplatek služby ASPI Roční předplatné jednouživatelského přístupu ke službě ASPI (bez DPH) ASPI základ - Primární obsah Platforma ASPI, Předpisy ČR (od r. 1918) a EU, Judikatura ČR

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ LEDEN - ÚNOR 2016 KVĚTEN ČERVEN 2013 VYŠKOV Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Obchodní právo v praxi II

Obchodní právo v praxi II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Obchodní právo v praxi II Commercial Law in practice II OPP II povinný oborový ECTS kredity 6

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2012 květen 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2012 květen 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2012 květen

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/59048/2012/KŘ-K/7445 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 5796/2013 Počet stran: 6 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 21 HLAVA PRVNÍ: Pojem práva... 23 1 Pojem práva ve smyslu objektivním a subjektivním... 23 2 Třídění práva ve smyslu objektivním...

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

červen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

červen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 červen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Okamžik účinků výpovědi z nájmu bytu Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 5. 2013, sp. zn. 26 Cdo 2734/2012 Nejvyšší soud ČR se zabýval

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 10986/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o.

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. IČ 02271915 se sídlem Brno, Příkop 843/4, Zábrdovice, PSČ 602 00 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2 Vážení klienti, v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice naše kancelář připravila cyklus Newsletterů, jejichž cílem bude Vám napomoci v lepší orientaci v nové právní úpravě. Obsahem

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, v rámci tohoto čísla si Vám dovolujeme zaslat přehled aktuální judikatury, dále si Vás dovolujeme seznámit s aktuálními legislativními změnami a závěrem naleznete aktuální téma týkající

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů

Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů Podklad pro konferenci Insolvence 2014 pořádanou VŠE v Praze dne 20. 5. 2014 JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPI1W Čj.: MSK 23979/2015 Sp. zn.: KON/17692/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Pojmy právo seminář společenské vědy

Pojmy právo seminář společenské vědy Pojmy právo seminář společenské vědy 1. Zákonnost 2. Základní zásady práva 3. Právní vědomí 4. Právní jistota 5. Právo 6. Objektivní a subjektivní právo 7. Právní předpisy 8. Soudní precedens 9. Normativní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129 Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/74077/2011/KŘ-K/7220 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 13236/2012 Počet stran: 7 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Komerční bankovnictví 7

Komerční bankovnictví 7 Komerční bankovnictví 7 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD., vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: 1) Obecná východiska 2) Zástavní

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Cenný papír 514 544 NOZ 545 654 NOZ

Cenný papír 514 544 NOZ 545 654 NOZ Cenný papír 514 544 NOZ Právn vní skutečnosti 545 654 NOZ Téma prezentace 1. Cenný papír 2. Právní skutečnosti Právní jednání Právní události Promlčenía prekluze Cenný papír Cenný papír ( CP ) listina,

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více