SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2015"

Transkript

1

2 SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2015 RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON Agentura BOVA Platónova 11, PRAHA 4 IČ: DIČ: CZ Vydáno ŽO MÚ měst. části Praha 12, ev. č tel.: , fax: , bezplatná linka:

3 OBSAH PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE ZAMĚŘENÍ PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE DATA KONÁNÍ INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ SEMINÁŘE PŘIHLÁŠKY NA SEMINÁŘE SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO Jednání (za) podnikatele/obchodní společnost po rekodifikaci Povinnosti, odpovědnost, ručení za dluhy společnosti členů orgánů, společníků a dalších osob po rekodifikaci Akciová společnost a S.R.O. po rekodifikaci aktuálně k hlavním změnám, mýtům a nejasnostem Promlčení práva po rekodifikaci Zajištění a utvrzení dluhu v novém občanském zákoníku Smlouva a další právní jednání v novém občanském zákoníku vznik, platnost, účinnost a výklad Obsah smlouvy/závazku a jeho změny po rekodifikaci Postoupení pohledávky a jiné změny v osobě věřitele či dlužníka po rekodifikaci Právo kapitálových obchodních společností dva roky poté Náhrada škody v podnikání po rekodifikaci Podnikatelská seskupení a zpráva o vztazích po rekodifikaci Stanovy akciové společnosti Spory s cizím prvkem (mezinárodní) příslušnost soudů podle nařízení Brusel I bis Účast v obchodní korporaci a nakládání s ní Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným Odpovědnost za škodu v podnikatelských vztazích Smlouva o dílo ve výstavbě v novém občanském zákoníku Společné jmění manželů v novém občanském zákoníku a judikatuře Omezení vlastnického práva v novém občanském zákoníku Podílové spoluvlastnictví a ochrana vlastnického práva v novém občanském zákoníku Rozhodovací činnost soudů v oblasti věcných práv v novém občanském zákoníku změny a hmotněprávní a procesní souvislosti Stavby a nemovitosti v novém občanském zákoníku Náhrada újmy podle nového občanského zákoníku Uzavírání smluv aneb jak prakticky používat nový občanský zákoník Práva k nemovitostem v souvislostech podle občanského zákoníku a katastrálního zákona Smluvní závazky jak vznikají, jak je řádně plnit, změnit a rušit Postavení a ochrana věřitele v novém soukromém právu (s důrazem na zajištění dluhu) Věcná práva jejich výkon a ochrana Praktická aplikace obecných zásad nového občanského zákoníku aneb Jak číst a používat prvních čtrnáct paragrafů

4 Věcná práva k cizím věcem podrobně a v souvislostech (právo stavby, věcná břemena, zástavní právo) Nájem (a zejména nájem bytu) podle nového občanského zákoníku Zajištění dluhu (s důrazem na zástavní právo) Bezdůvodné obohacení v novém občanském zákoníku a v judikatuře Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku Smluvní pokuta v nové úpravě soukromého práva Zástavní právo a výklad jeho institutů v řízení před soudem Nové dědické právo výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních Nekalé obchodní praktiky uplatňované vůči spotřebitelům Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku po rekodifikaci soukromého práva Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku Správní aspekty reklamy s důrazem na aktuální judikaturu a praxi Směnka (blankosměnka) jako nástroj zajištění pohledávek aneb jak úspěšně vy(zne)užívat směnku? S důrazem na aktuální judikaturu Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky...57 Nad výkladovými problémy vybraných institutů (a smluvních typů) závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku Pokročilé praktikum uzavírání smluv volně navazující na e zabývající se uzavíráním smluv (nejen podle NOZ) Nekalá soutěž podle nového občanského zákoníku, aktuální judikatury a praxe Důsledky porušení smlouvy podle (nového) občanského zákoníku Pozemkové knihy a jejich význam v současném katastru nemovitostí Katastr nemovitostí aktuálně a v praxi Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků Bytové družstvo a jeho specifika v nové právní úpravě Vlastnictví bytů a nebytových prostor v novém občanském zákoníku Nájem bytů a dalších prostor v novém občanském zákoníku Společenství vlastníků jednotek a jeho stanovy Insolvenční řízení ve světle aktuální judikatury (projednání úpadku a rozhodnutí o něm, věřitelé a uplatňování pohledávek) Insolvenční řízení ve světle aktuální judikatury (majetková podstata a způsoby řešení úpadku) Incidenční spory v insolvenci se zvláštním zaměřením na neúčinná a odporovatelná právní jednání Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení a spory vzešlé z popěrného práva Převrat v právní úpravě kapitálového trhu je tu (MIFID2/MIFIR), unikne mu vaše podnikání? Působnost a jednání ve vztahu k zákazníkům Převrat v právní úpravě kapitálového trhu je tu (MIFID2/MIFIR), unikne mu vaše podnikání? Dark pools a algoritmické obchodování Zadávání veřejných zakázek rozhodovací praxe, výkladové problémy a modelové situace k otázkám: předmět veřejné zakázky, jeho vymezování, dělení a slučování, předpokládaná hodnota veřejné zakázky, dodatečná plnění a podmínky jednacích řízení bez uveřejnění Zadávání veřejných zakázek rozhodovací praxe, výkladové problémy a modelové situace k otázkám: kvalifikace dodavatelů a pravidla jejího prokazování a posuzování, souvislost požadavků na kvalifikaci a smluvních podmínek, problematika subdodavatelů a pravidla in-house kontraktů

5 Zadávání veřejných zakázek rozhodovací praxe, výkladové problémy a modelové situace k otázkám: hodnotící kritéria a hodnocení nabídek, mimořádně nízká nabídková cena, komunikace zadavatele a dodavatele (nejen) v zadávacím řízení a změny smlouvy na veřejnou zakázku Zadávání veřejných zakázek: krok za krokem a prakticky Zadávání veřejných zakázek pohledem aktuální judikatury k prosinci Nový zákon o zadávání veřejných zakázek Veřejná podpora od A do Z obecná část Veřejná podpora od A do Z služby obecného hospodářského zájmu a financování infrastruktury Zákon o majetku státu z hlediska změn navržených s účinností od 1. ledna Autorský zákon a nová právní úprava (novely a nový občanský zákoník) PROCESNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO Civilní proces základní instituty občanského soudního řízení a jejich výklad v soudní praxi Exekuce stále novelizované Odpovědnost státu, krajů, obcí za škodu způsobenou správním orgánem Nejnovější judikatura Nejvyššího soudu a judikaturní trendy v oblasti odpovědnosti státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci Správní řád z pohledu judikatury Nejvyššího správního soudu Proces před správními soudy a jeho odraz v judikatuře Nejvyššího správního soudu a krajských soudů Opatření obecné povahy Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni Opravné prostředky ve správním řízení Zákon o státní službě Správní řízení krok za krokem ve správním řízení Projednávání přestupků včetně novely zákona o přestupcích a připravovaného nového zákona o přestupcích Zákon o kontrole (kontrolní řád) Zákon o kontrole (kontrolní řád) Zákon o kontrole v praxi Stavební zákon a předpisy souvisící v aktuální judikatuře správních soudů Zvláštní pravomoci stavebního úřadu, vybrané činnosti ve výstavbě a dokumentace staveb Stavební zákon na úseku územního rozhodování i ve vazbě na projednávanou novelu stavebního zákona Stavební zákon na úseku stavebního řádu i ve vazbě na projednávanou novelu stavebního zákona Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí po novele Územní plánování včetně informací o připravované novele stavebního zákona Aktuální problémy realizace správních postupů podle stavebního zákona s ohledem na přípravu jeho další tzv. velké novely Odstraňování černých staveb Námitky sousedů proti stavbě Námitky sousedů proti stavbě část II. příklady a cvičení Místní a účelové komunikace I. vznik a užívání veřejných cest Místní a účelové komunikace II. ochrana a údržba veřejných cest Veřejná prostranství

6 Doručování písemností, elektronická komunikace, povinné datové schránky ve veřejné i soukromé sféře Právo na informace ve veřejné správě podle zákona o svobodném přístupu k informacím a souvisejících právních předpisů včetně judikatury Spisová služba v elektronické a listinné podobě podle novelizované právní úpravy Řízení o ochranných známkách Ochrana osobních údajů v praxi Občanské průkazy a cestovní doklady v praxi a připravované novely zákonů PRACOVNÍ PRÁVO Pracovněprávní vztahy a pracovní poměr v praxi a v judikatuře Náhrada škody v pracovněprávních vztazích v praxi a v judikatuře Zdravotní problémy zaměstnanců a pracovnělékařské služby Jak na problematického zaměstnance předcházení řešení problémů Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců Odměňování a poskytování benefitů zaměstnancům soukromé sféry Tvorba vnitřních předpisů zaměstnavatele Správné skončení pracovního poměru včetně soudní judikatury Zákoník práce aktuálně z pohledu personalisty a mzdové účetní Pracovněprávní předpisy a novela zákoníku práce od roku Pracovní doba, překážky v práci a dovolená v praxi Zákoník práce a pracovní právo prakticky FINANČNÍ PRÁVO Novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v praxi problémy, otázky, nejasnosti Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích a jejich náležitosti v návaznosti na novelu zákona účinnou od Preferenční obchod České republiky (EU) Celní kodex Unie od roku Celní problematika a provádění Intrastatu v roce Praktické provádění Intrastatu Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy Celní klasifikace zboží v roce 2016 prakticky stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství Dodací doložky INCOTERMS 2010 a jiná smluvní ujednání v zahraničním obchodě a jejich vliv na uplatňování DPH a celních předpisů při realizaci zahraničního obchodu DANĚ, ÚČETNICTVÍ Daň z příjmů právnických osob pro daňové a účetní specialisty Daňové a účetní novinky roku 2015 a roku 2016 komplexní pohled Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů Daň z příjmů právnických osob v roce K uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví v roce 2015 a v roce Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví v roce 2015 a v roce Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví v roce 2015 a Vazby zákona o DPH na účetnictví v roce 2015 a v roce

7 DPH od A do Z pro daňové a účetní specialisty DPH v roce 2015 a změny od roku Změny v uplatňování DPH od roku Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2015 a změny od roku DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí Změny zákona o DPH od roku 2016 ve vazbě na předpisy EU a další změny zákona o DPH Zaměstnanecké benefity z pohledu zákona o daních z příjmů u zaměstnance a u zaměstnavatele a změny v této oblasti Novinky ve zdaňování mezd od a aktuální problémy v dané oblasti Jak získat daňovou úsporu při výzkumu a vývoji Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od Důchodové a nemocenské pojištění v roce Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění v roce Zdravotní pojištění v roce 2015 a 2016 v praxi aneb co se nedozvíte o zdravotním pojištění na souhrnném i ke změnám ve mzdové účtárně Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi Daně z příjmů u nemocnic, lékáren a lékařů Daňové přiznání fyzických osob za rok 2015 a novinky v daňové legislativě od roku Daň z nemovitých věcí v roce 2016 s konkrétními příklady zdanění Daň z nemovitých věcí právní úprava po novelách pro rok 2016 včetně daňového přiznání Vybrané problémy z účetnictví v návaznosti na ZDP a DPH včetně praktických příkladů a novinek od roku 2016 pro daňové a účetní specialisty Fúze a rozdělení aneb účetní a daňové souvislosti přeměn Účetní a daňové souvislosti zákona o obchodních korporacích se zaměřením na kapitálové korporace Pohledávky účetní a daňová příprava na účetní závěrku Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) I. část Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) II. část Účetnictví pro neúčetní aneb jak číst informace z účetnictví? Elektronická fakturace a využití elektronického podpisu v účetnictví Novela zákona o účetnictví Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k Účetní závěrka bytových družstev a příprava na ni DANĚ, ÚČETNICTVÍ nezisková sféra Hmotný majetek komplexně v roce 2015 pro veřejný sektor (obce, příspěvkové organizace a DSO) aneb co na podzim nepřehlédnout Časové rozlišování v účetnictví vybraných účetních jednotek Účetnictví vybraných účetních jednotek aneb účetní reforma od A do Z včetně novinek od roku Účetní závěrka za rok 2015 s důrazem na oblast dlouhodobého majetku a vlastních zdrojů u vybraných účetních jednotek MĚKKÉ DOVEDNOSTI Potěšení nebo nutné zlo? Od prvního jsem manažer

8 SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE DATA KONÁNÍ SRPEN Jednání (za) podnikatele/obchodní společnost po rekodifikaci Potěšení nebo nutné zlo? ZÁŘÍ Spory s cizím prvkem (mezinárodní) příslušnost soudů podle nařízení Brusel I bis Nekalé obchodní praktiky uplatňované vůči spotřebitelům Náhrada újmy podle nového občanského zákoníku DPH od A do Z pro daňové a účetní specialisty Společné jmění manželů v novém občanském zákoníku a judikatuře Uzavírání smluv aneb jak prakticky používat nový občanský zákoník Odpovědnost státu, krajů, obcí za škodu způsobenou správním orgánem Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí po novele Zdravotní problémy zaměstnanců a pracovnělékařské služby Daň z příjmů právnických osob pro daňové a účetní specialisty Veřejná podpora od A do Z obecná část Novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v praxi problémy, otázky, nejasnosti Exekuce stále novelizované Tvorba vnitřních předpisů zaměstnavatele DPH v roce 2015 a změny od roku Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku Zadávání veřejných zakázek rozhodovací praxe, výkladové problémy a modelové situace k otázkám: předmět veřejné zakázky, jeho vymezování, dělení a slučování, předpokládaná hodnota veřejné zakázky, dodatečná plnění a podmínky jednacích řízení bez uveřejnění Od prvního jsem manažer Povinnosti, odpovědnost, ručení za dluhy společnosti členů orgánů, společníků a dalších osob po rekodifikaci Zákon o kontrole (kontrolní řád) Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích a jejich náležitosti v návaznosti na novelu zákona účinnou od Incidenční spory v insolvenci se zvláštním zaměřením na neúčinná a odporovatelná právní jednání Veřejná prostranství Práva k nemovitostem v souvislostech podle občanského zákoníku a katastrálního zákona Pracovní doba, překážky v práci a dovolená v praxi ŘÍJEN Omezení vlastnického práva v novém občanském zákoníku Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku po rekodifikaci soukromého práva Zvláštní pravomoci stavebního úřadu, vybrané činnosti ve výstavbě a dokumentace staveb Akciová společnost a s.r.o. po rekodifikaci aktuálně k hlavním změnám, mýtům a nejasnostem Odpovědnost za škodu v podnikatelských vztazích Katastr nemovitostí aktuálně a v praxi

9 Odstraňování černých staveb Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) I. část Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí Účast v obchodní korporaci a nakládání s ní Stavební zákon a předpisy souvisící v aktuální judikatuře správních soudů Občanské průkazy a cestovní doklady v praxi a připravované novely zákonů Vlastnictví bytů a nebytových prostor v novém občanském zákoníku Opatření obecné povahy Promlčená práva po rekodifikaci Správné skončení pracovního poměru včetně soudní judikatury Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob Jak získat daňovou úsporu při výzkumu a vývoji Podnikatelská seskupení a zpráva o vztazích po rekodifikaci Podílové spoluvlastnictví a ochrana vlastnického práva v novém občanském zákoníku Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) II. část Vybrané problémy z účetnictví v návaznosti na ZDP a DPH včetně praktických příkladů a novinek od roku 2016 pro daňové a účetní specialisty Smluvní závazky jak vznikají, jak je řádně plnit, změnit a rušit Jak na problematického zaměstnance předcházení a řešení problémů Pozemkové knihy a jejich význam v současném katastru nemovitostí Projednávání přestupků včetně novely zákona o přestupcích a připravovaného nového zákona o přestupcích Zákon o kontrole v praxi Preferenční obchod České republiky (EU) Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě Zajištění a utvrzení dluhu v novém občanském zákoníku Pracovněprávní vztahy a pracovní poměr v praxi a v judikatuře Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi Fúze a rozdělení aneb účetní a daňové souvislosti přeměn Insolvenční řízení ve světle aktuální judikatury (projednání úpadku a rozhodnutí o něm, věřitelé a uplatňování pohledávek) Zadávání veřejných zakázek rozhodovací praxe, výkladové problémy a modelové situace k otázkám: kvalifikace dodavatelů a pravidla jejího prokazování a posuzování, souvislost požadavků na kvalifikaci a smluvních podmínek, problematika subdodavatelů a pravidla in-house kontraktů Doručování písemností, elektronická komunikace, povinné datové schránky ve veřejné i soukromé sféře Zaměstnanecké benefity z pohledu zákona o daních z příjmů u zaměstnance a u zaměstnavatele a změny v této oblasti Postavení a ochrana věřitele v novém soukromém právu (s důrazem na zajištění dluhu) Ochrana osobních údajů v praxi Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy Vazby zákona o DPH na účetnictví v roce 2015 a v roce Bytové družstvo a jeho specifika v nové právní úpravě Civilní proces základní instituty občanského soudního řízení a jejich výklad v soudní praxi Stavební zákon na úseku územního rozhodování i ve vazbě na projednávanou novelu stavebního zákona Časové rozlišování v účetnictví vybraných účetních jednotek Zákon o kontrole (kontrolní řád)

10 Zdravotní pojištění v roce 2015 a 2016 v praxi aneb co se nedozvíte o zdravotním pojištění na souhrnném i ke změnám ve mzdové účtárně LISTOPAD Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku Řízení o ochranných známkách Zákoník práce aktuálně z pohledu personalisty a mzdové účetní Stanovy akciové společnosti Místní a účelové komunikace I. vznik a užívání veřejných cest DPH v roce 2015 a změny od roku Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích a jejich náležitosti v návaznosti na novelu zákona účinnou od Věcná práva jejich výkon a ochrana Právní aspekty reklamy s důrazem na aktuální judikaturu a praxi Praktické provádění Intrastatu Daně z příjmů u nemocnic, lékáren a lékařů Autorský zákon a nová právní úprava (novely a nový občanský zákoník) Hmotný majetek komplexně v roce 2015 pro veřejný sektor (obce, příspěvkové organizace a DSO) aneb co na podzim nepřehlédnout Nové dědické právo výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni Smlouva a další právní jednání v novém občanském zákoníku vznik, platnost, účinnost a výklad Smluvní pokuta v nové úpravě soukromého práva Dodací doložky Incoterms 2010 a jiná smluvní ujednání v zahraničním obchodě a jejich vliv na uplatňování DPH a celních předpisů při realizaci zahraničního obchodu Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů Zadávání veřejných zakázek: Krok za krokem a prakticky Místní a účelové komunikace II. ochrana a údržba veřejných cest Právo na informace ve veřejné správě podle zákona o svobodném přístupu k informacím a souvisejících právních předpisů včetně judikatury Účetní a daňové souvislosti zákona o obchodních korporacích se zaměřením na kapitálové korporace Praktická aplikace obecných zásad nového občanského zákoníku aneb Jak číst a používat prvních čtrnáct paragrafů Směnka (blankosměnka) jako nástroj zajištění pohledávek aneb jak úspěšně vy(zne)užívat směnku? S důrazem na aktuální judikaturu Zákoník práce a pracovní právo prakticky Celní klasifikace zboží v roce 2016 prakticky stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky Nájem bytů a dalších prostor v novém občanském zákoníku K uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví v roce 2015 a v roce Účetnictví pro neúčetní aneb jak číst informace z účetnictví? 1. den Aktuální problémy realizace správních postupů podle stavebního zákona s ohledem na přípravu jeho další tzv. velké novely Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů Daň z nemovitých věcí v roce 2016 s konkrétními příklady zdanění Účetnictví pro neúčetní aneb jak číst informace z účetnictví? 2. den

11 Obsah smlouvy/závazku a jeho změny po rekodifikaci Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví v roce 2015 a Důchodové a nemocenské pojištění v roce Smlouva o dílo ve výstavbě v novém občanském zákoníku Insolvenční řízení ve světle aktuální judikatury (majetková podstata a způsoby řešení úpadku) Zadávání veřejných zakázek rozhodovací praxe, výkladové problémy a modelové situace k otázkám: hodnotící kritéria a hodnocení nabídek, mimořádně nízká nabídková cena, komunikace zadavatele a dodavatele (nejen) v zadávacím řízení a změny smlouvy na veřejnou zakázku Spisová služba v elektronické a listinné podobě podle novelizované právní úpravy Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k Věcná práva k cizím věcem podrobně a v souvislostech (právo stavby, věcná břemena, zástavní právo) Zástavní právo a výklad jeho institutů v řízení před soudem Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců Daňové a účetní novinky roku 2015 a roku 2016 komplexní pohled Rozhodovací činnost soudů v oblasti věcných práv v novém občanském zákoníku změny a hmotněprávní a procesní souvislosti Veřejná podpora od A do Z služby obecného hospodářského zájmu a financování infrastruktury Stavební zákon na úseku stavebního řádu i ve vazbě na projednávanou novelu stavebního zákona Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od Účetnictví vybraných účetních jednotek aneb účetní reforma od A do Z včetně novinek od roku den Převrat v právní úpravě kapitálového trhu je tu (MIFID2/MIFIR), unikne mu vaše podnikání? Působnost a jednání ve vztahu k zákazníkům Zákon o státní službě Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2015 a změny od roku Postoupení pohledávky a jiné změny v osobě věřitele či dlužníka po rekodifikaci Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi Elektronická fakturace a využití elektronického podpisu v účetnictví PROSINEC Proces před správními soudy a jeho odraz v judikatuře Nejvyššího správního soudu a krajských soudů Námitky sousedů proti stavbě Celní kodex Unie od roku Novinky ve zdaňování mezd od a aktuální problémy v dané oblasti Nájem (a zejména nájem bytu) podle nového občanského zákoníku Změny v uplatňování DPH od roku Účetní závěrka bytových družstev a příprava na ni Nad výkladovými problémy vybraných institutů (a smluvních typů) závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku Správní řízení krok za krokem ve správním řízení Územní plánování včetně informací o připravované novele stavebního zákona Účetnictví vybraných účetních jednotek aneb účetní reforma od A do Z včetně novinek od roku den Právo kapitálových obchodních společností dva roky poté

12 Pokročilé praktikum uzavírání smluv volně navazující na e zabývající se uzavíráním smluv (nejen podle NOZ) Opravné prostředky ve správním řízení Novela zákona o účetnictví Bezdůvodné obohacení v novém občanském zákoníku a v judikatuře Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení a spory vzešlé z popěrného práva Náhrada škody v pracovněprávních vztazích v praxi a v judikatuře Daň z nemovitých věcí právní úprava po novelách pro rok 2016 včetně daňového přiznání Správní řád z pohledu judikatury Nejvyššího správního soudu Zákon o majetku státu z hlediska změn navržených s účinností od 1. ledna Daň z příjmů právnických osob v roce Převrat v právní úpravě kapitálového trhu je tu (MIFID2/MIFIR), unikne mu vaše podnikání? Dark pools a algoritmické podnikání Exekuce stále novelizované Pracovněprávní předpisy a novela zákoníku práce od roku Změny zákona o DPH od roku 2016 ve vazbě na předpisy EU a další změny zákona o DPH Daňové přiznání fyzických osob za rok 2015 a novinky v daňové legislativě od roku Katastr nemovitostí aktuálně a v praxi Nejnovější judikatura Nejvyššího soudu a judikatorní trendy v oblasti odpovědnosti státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci Daňové a účetní novinky roku 2015 a roku 2016 komplexní pohled Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákona o DPH, daních z příjmů a účetnictví v roce 2015 a v roce Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění v roce Náhrada škody v podnikání po rekodifikaci Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným Celní problematika a provádění Intrastatu v roce Pohledávky účetní a daňová příprava na účetní závěrku Společenství vlastníků jednotek a jeho stanovy Zadávání veřejných zakázek pohledem aktuální judikatury k prosinci Námitky sousedů proti stavbě část II. příklady a cvičení Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od Zajištění dluhu (s důrazem na zástavní právo) Nekalá soutěž podle nového občanského zákoníku, aktuální judikatury a praxe Odměňování a poskytování benefitů zaměstnancům soukromé sféry Nový zákon o zadávání veřejných zakázek Nemovitosti a stavby v novém občanském zákoníku Důsledky porušení smlouvy podle (nového) občanského zákoníku Změny v uplatňování DPH od roku Účetní závěrka za rok 2015 s důrazem na oblast dlouhodobého majetku a vlastních zdrojů u vybraných účetních jednotek

13 INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ 1. ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU na (e) zašlete obratem nejpozději tři pracovní dny před datem konání e. Přihlásit se můžete prostřednictvím webových stránek (www.bovapolygon.cz), poštou, em, faxem, případně jinou písemnou formou, obsahující námi požadované údaje. 2. Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek. Na základě přihlášky vy sta - víme potvrzení o registraci na i a společně s výzvou k zaplacení účastnického po - platku jej odešleme elektronicky (v případě neuvedení ové adresy poštou) zpět objednateli. Vyrozumíme zároveň ty účastníky, kteří nebudou z kapacitních důvodů zařazeni na jimi vybraný a nabídneme jim náhradní termín, případně zrušení přihlášky. 3. Při neúčasti účastníka (nebo jeho náhradníka) účastnický poplatek nevracíme. Účastnický po - platek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce. 4. PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ Po obdržení přihlášky zašleme objednateli (účastníkovi) elektronicky (v případě neuve - dení ové adresy poštou) potvrzení o registraci na i současně s výzvou k platbě za (e) převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu /0100 (KB pob. Praha 6). Daňový doklad (fakturu s vyúčtováním) obdrží účastník v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na i u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně řádný daňový doklad. Ve vložném (cena e) je zahrnuto drobné občerstvení. Podle zákona o DPH je cena ů, které jsou akreditovány Ministerstvem vnitra, pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH. 5. Registrace účastníků na i probíhá vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin tj. půl ho - diny před zahájením e. Registrace účastníků ů konaných ve Starých Spla - vech probíhá od do hodin (ubytování účastníků od 9.00 hodin). 6. Informace o změnách: účastníci budou vždy včas informování o změně místa či data koná - ní e, případně o zrušení e. 7. MÍSTA KONÁNÍ SEMINÁŘŮ + dopravní spojení budova Českého svazu vědeckotechnických společností (), Novotného lávka 5, Praha 1 metrem trasa A, výstup stanice Staroměstská, dále pěšky směrem ke Karlovu mostu. Hotel Bezděz*** ve Starých Splavech na břehu Máchova jezera. Pro účastníky je mimo jiné v hotelu k dispozici bazén, sauna, rehabilitační centrum s masáží, kulečník, herna stolního tenisu a denní bar. Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích s příslu - šenstvím. Požadavek na samostatný pokoj je nutno předem uplatnit u agentury BOVA. Cena ubytování jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji je 600 Kč (vč. DPH) za 1 noc, cena ubytování jedné osoby v samostatném pokoji je 880 Kč (vč. DPH) za 1 noc. Celková cena za ubytování v rámci e je vždy uvedena u e, cena v závorce je cena za samo - statný pokoj. Dopravu z Prahy do hotelu Bezděz a zpět zajistí zdarma pro zájemce Agentura BOVA. Žádost připojte k přihlášce. Místo, hodinu a čas odjezdu (pro zájemce) z Prahy do Starých Splavů Vám sdělíme cca tři dny před zahájením e. 12

14 Časový rozvrh ů konaných ve Starých Splavech: 1. den konání od do hod. přednáška + diskuse (s přestávkou na oběd), další den/dny od 9.00 do hod. před - náška + diskuse (s přestávkou na oběd), poslední den od 9.00 do hod. (event hod.) přednáška + diskuse, poté oběd + odjezd. 8. Písemné materiály: součástí převážné většiny ů jsou písemné materiály, které obdrží účastník u registrace na i. 9. Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na i. Naše vzdělávací instituce je mezinárodně certifikována u IES International Edu - cation So ciety, London. Účastníci ů označených logem proto mají mož nost získat mezi ná rodní certifikát IES (www.iescertifikat.cz). 13

15 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO JEDNÁNÍ (ZA) PODNIKATELE/ /OBCHODNÍ SPOLEČNOST PO REKODIFIKACI 24. srpen 2015 pondělí 9.00 cca hod. Praxe i četná judikatura dokládají, že řada právních jednání troskotá na podcenění základních otázek právní úpravy jednání (za) podnikatele, zvláště obchodní společnost. Ani jednání jinak perfektní neváže podnikatele, neučiní-li je osoba k tomu oprávněná způsobem, který založí účinky pro podnikatele, a po splnění dalších zákonem předepsaných předpokladů (souhlas příslušného orgánu, absence konfliktu zájmů atd.). Naopak podnikatele zaváže i řada osob, o kterých si to podnikatel takto třeba ani nepřál. Seminář si klade za cíl podrobně provést účastníky ustanoveními a praktickými dopady nového civilního práva, které se týkají právě těchto stěžejních otázek. Výklad zprostředkuje poznatky nabyté za dobu účinnosti nové právní úpravy i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných pravidel a zahrne též informace o zá - měru a stavu příprav jejich novelizace. Stranou pozornosti nezůstanou ani významná soudní rozhodnutí, která se sice váží ještě k dřívější úpravě, panuje nicméně shoda, že jejich závěry budou použitelné i za účinnosti nového práva. Odborný program e Zastupování obchodní společnosti členem sta - tutárního orgánu člen statutárního orgánu coby zástupce a dů - sledky tohoto pojetí ozsah zástupčího oprávnění člena statutárního orgánu způsob zastupování a jeho nedodržení plné moci udělené členem statutárního orgánu navenek či jinému členovi jednání bez souhlasu (vědomí) zbytku orgánu či bez zákonem předepsaného souhlasu jiného orgánu společnosti vnitřní omezení a jejich nedodržení zastupování v zájmové kolizi / při vnitřním obcho - dování zastupování vůči zaměstnancům zastupování při výkonu práv společníka (na val - né hromadě, při rozhodování jediného spole čníka v působnosti valné hromady) JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. informace o lektorovi viz na straně VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) 14 úskalí spojená s jednáním zástupce právnické osoby, která je členem statutárního orgánu Smluvní zastoupení podnikatele prokura / filiální prokura dohoda o plné moci / plná moc a její forma Zákonné zastoupení podnikatele zastoupení osobami pověřenými činností při pro - vozu závodu vedoucí odštěpného závodu další případy, kdy je podnikatel vázán jednáním třetí osoby (např. v provozovně) Společné otázky kdy jednání (ne)váže zastoupeného kolik významů má jeden podpis jak přesně v písemném právním jednání označit osobu podepisující za podnikatele a důvod jejího oprávnění zastupovat

16 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO POVINNOSTI, ODPOVĚDNOST, RUČENÍ ZA DLUHY SPOLEČNOSTI ČLENŮ ORGÁNŮ, SPOLEČNÍKŮ A DALŠÍCH OSOB PO REKODIFIKACI 24. září 2015 čtvrtek 9.00 cca hod. Seminář si klade za cíl podrobně provést účastníky ustanoveními a praktickými dopady nového civilního práva, které se týkají povinností členů volených orgánů společnosti, společníků či akcio - nářů i dalších osob, jejich odpovědnosti za porušení těchto povinností i ručení za dluhy společ - nosti. Výklad zprostředkuje poznatky nabyté za dobu účinnosti nové právní úpravy i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných pravidel a zahrne též informace o záměru a stavu příprav jejich novelizace. Stranou pozornosti nezůstanou ani významná soudní rozhodnutí, která se sice váží ještě k dřívější úpravě, panuje nicméně shoda, že jejich závěry budou použitelné i za účinnosti nového práva. Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: povinnosti, odpovědnost a ručení členů volených orgánů společnosti péče řádného hospodáře a její praktické pro - jevy (dle judikatury) pravidlo podnikatelského úsudku možnosti liberujících zásahů do obchodního vedení možnost modifikovat rozsah a způsob náhra - dy způsobené újmy další důsledky porušení povinné péče (povin - nost vydat prospěch, diskvalifikace z funkce) ručení člena orgánu za dluhy společnosti odpovědnost za nedostatečné odvracení hro - zícího úpadku postavení právnické osoby coby člena orgá - nu a jejího zástupce v tomto členství JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., poradce ministra spravedlnosti, byl členem expertní skupiny pro nový občanský zákoník VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) 15 vliv / ovládání / koncern / ručení spo leč - níků a dalších osob za dluhy zákonné ručení společníků za dluhy spo leč - nosti vlivná, ovládající, řídící osoba vymezení, důsledky, možnosti, rizika diskvalifikace osob vlivných a ovládajících z funkce povinnosti vlivných a ovládajících osob při odvracení hrozícího úpadku a odpovědnost za jejich porušení koncernové privilegium (francouzská doktrína Rozenblum v českém právu) před po - klady, důsledky, úskalí náležitosti a přezkum zprávy o vztazích mezi propojenými osobami nástroje ochrany mimostojících společníků

17 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO AKCIOVÁ SPOLEČNOST A S.R.O. PO REKODIFIKACI AKTUÁLNĚ K HLAVNÍM ZMĚNÁM, MÝTŮM A NEJASNOSTEM 5. říjen 2015 pondělí 9.00 cca hod. Nové civilní právo přineslo ve vztahu ke společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti mnoho nejasností. Odborné práce nabízejí možná řešení, často bohužel rozporná. Již nyní je zřejmé, že některé z těchto závěrů nemají dobré šance na prosazení, praxe by je tudíž měla přijímat s opatrností. V reakci na potíže, jimž teorie i praxe čelí, finišují práce na rozsáhlejší novele zákona o obchodních korporacích; její návrh by měl být předložen během podzimu Cílem e je zmapovat maximum z uvedených výkladových a aplikačních nesnází, podrobně zrekapitulovat do - savadní stav odborné diskuse nad nimi, kriticky zhodnotit dosud nabízená řešení, včetně přijaté judikatury, a referovat o připravovaných legislativních změnách. Seminář naváže na podobná úspěš - ná školení v minulosti, v podstatném však doplní a aktualizuje dřívější poznatky a informace. Odborný program e: obchodní rejstřík povinně / dobrovolně zapisované skutečnosti dokumenty povinně zakládané do sbírky listin zápis notářem předpoklady, praktické zkuše - nosti účinnost zápisu a jeho okamžik, úskalí spojená se zveřejněním zakladatelská právní jednání společenská smlouva / zakladatelská listina, její úplné znění a změny (včetně otázek formy) možnosti (i jejich limity) v úpravě práv a povinností společníků orgány společnosti, jejich složení a rozhodo - vání valná hromada (působnost, svolání, orgány, prů - běh, zápis, protest a jeho náležitosti, rozhodo vá - ní mimo zasedání per rollam, napadení platnosti usnesení u soudu, rejstříkový přezkum plat nosti, zdánlivá usnesení) postavení více jednatelů (kolektivní orgán ano či ne praktické dopady) dualistická / monistická AS právnická osoba coby člen voleného orgánu a její zástupce JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. informace o lektorovi viz na straně VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) 16 postavení člena voleného orgánu funkční období a jeho délka vznik a zánik funkce (s důrazem na odstoupení z funkce) smlouva o výkonu funkce a odměňování (včetně odměn pro osoby blízké členům orgánů) souběhy funkcí podíl / akcie a dispozice s nimi praktické problémy při převodech podílů / kme - nových listů / nevydaných akcií / akcií / zatímních listů druhý manžel / svěřenský správce jako spo lečník zástavní právo k podílu zánik účasti v SRO jinak než převodem, uvolněný po - díl a naložení s ním, vypořádací podíl majetková a finanční struktura společnosti vlastní kapitál a jeho změny (včetně dobrovolných a nepeněžitých příplatků) rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů (včetně zásadní povinnosti rozdělit zisk a materiálního soudního pře - zkumu důvodnosti usnesení o nerozdělení) výplata záloh a navazující praktické nesnáze

18 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO PROMLČENÍ PRÁVA PO REKODIFIKACI 12. říjen 2015 pondělí 9.00 cca hod. Seminář si klade za cíl podrobně provést účastníky ustanoveními a praktickými dopady no - vého civilního práva, které se týkají promlčení práva. Výklad zprostředkuje poznatky nabyté za dobu účinnosti nové právní úpravy i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných pravidel a zahrne též informace o záměru a stavu příprav jejich novelizace. Stranou pozornosti nezůstanou ani významná soudní rozhodnutí z poslední doby, která se sice váží ještě k dřívější úpravě, panuje nicméně shoda, že jejich závěry budou použitelné i za účinnosti nového práva. U ustanovení převzatých ze zahraničních úprav (německé, ra - kouské) lektor představí též klíčová rozhodnutí z tamní judikatury, o nichž lze předpokládat, že ovlivní i tuzemskou výkladovou praxi. Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: pojem a podstata promlčení v novém právu (včetně otázky, kdy může dlužník požadovat zpět, co plnil na promlčený dluh, nebo důsledků promlčení pro právo zapsané ve veřej - ném seznamu), která práva (ne)podléhají promlčení, obecná promlčecí lhůta (subjektivní, objektivní) a její počátek, zvláštní promlčecí lhůty v novém civilním právu a jejich počátek, podrobně k promlčení práv ze smlouvy (zvláště u nesjednané ani jinak nestanovené splat - nosti), včetně příslušenství či práva na smluvní pokutu, zvláštnosti promlčení u zajištění (promlčení vůči ručiteli, zástavnímu dlužníku, promlčení práv ze subrogačního regresu apod.), přetržení běhu promlčecí lhůty (uznání dluhu jeho náležitosti, důsledky), stavění běhu promlčecí lhůty (např. souhlas s jednáním o právu a praktická rizika s ním spojená), kolize mezi jednotlivými případy stavění a přetržení promlčecí lhůty, meze smluvní volnosti v oblasti promlčení, praktická úskalí spojená se vzdáním se námitky promlčení. JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. informace o lektorovi viz na straně VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) 17

19 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO ZAJIŠTĚNÍ A UTVRZENÍ DLUHU V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU 19. říjen 2015 pondělí 9.00 cca hod. Cílem e je podrobně rozebrat novou úpravu vybraných (kvazi)zajišťovacích a utvrzova - cích nástrojů, ať již závazkového, či věcněprávního charakteru, a provést účastníky jejími četnými výhodami i výkladovými úskalími. Výklad zprostředkuje poznatky nabyté za dobu účinnosti nového práva i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných ustanovení a zahrne též informace o záměru a stavu příprav jejich novelizace. Stranou pozornosti nezůs - tanou významná soudní rozhodnutí z poslední doby, která se sice váží ještě k dřívější úpravě, panuje nicméně shoda, že jejich závěry budou použitelné i za účinnosti nového práva. Seminář se postupně zaměří na následující okruhy: vybrané obecné otázky zvláštnosti promlčení práv ze zajišťovacích / utvrzovacích nástrojů regres plnivšího poskytovatele zajištění proti dlužníkovi / poskytovatelům alternativních za - jištění důsledky novace / narovnání / odstoupení od smlouvy pro zajištění podrobně k vybraným (kvasi)zajišťovacím nástrojům ručení / finanční záruka / garance v režimu smlouvy o plnění třetí osoby / přistoupení k dluhu zástavní právo zajišťovací převod práva finanční zajištění výhrada vlastnictví a její limity v novém právu podrobně k vybraným utvrzovacím nástrojům smluvní pokuta, závdavek uznání dluhu JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., poradce ministra spravedlnosti, byl členem expertní skupiny pro nový občanský zákoník VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) 18

20 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO SMLOUVA A DALŠÍ PRÁVNÍ JEDNÁNÍ V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU VZNIK, PLATNOST, ÚČINNOST A VÝKLAD 9. listopad 2015 pondělí 9.00 cca hod. Seminář si klade za cíl podrobně provést účastníky ustanoveními a praktickými dopady nového civilního práva, které se týkají uzavírání, existence, platnosti, účinnosti a výkladu smluv, ale i dal - ších právních jednání, k nimž dochází mezi stranami smlouvy. Výklad zprostředkuje poznatky nabyté za dobu účinnosti nové právní úpravy i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných pravidel a zahrne též informace o záměru a stavu příprav jejich novelizace. Stra - nou pozornosti nezůstanou ani významná soudní rozhodnutí z poslední doby, která se sice váží ještě k dřívější úpravě, panuje nicméně shoda, že jejich závěry budou použitelné i za účinnosti nového práva. U ustanovení převzatých ze zahraničních úprav (německé, rakouské) lektor před - staví též klíčová rozhodnutí z tamní judikatury, o nichž lze předpokládat, že ovlivní i tuzemskou výkladovou praxi. Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: právní jednání (smlouva i jiná) zdánlivost právního jednání a její význam / důsledky v právu úskalí spojená s dodatečným (ex tunc) zhojením neurčitosti a nesrozumitelnosti relativní / absolutní neplatnost, její důvody a důsledky forma právního jednání (kdy povinně písem - ná forma, jak naplnit, důsledky nedodržení), včetně formy změny v osobě či obsahu zá - vazku příklady často judikovaných vad právních jed - nání (neurčitost, nesvoboda, omyl aj.) účinnost právního jednání (úskalí spojená s doručováním) JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., poradce ministra spravedlnosti, byl členem expertní skupiny pro nový občanský zákoník VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) 19 podmínky a časová určení, jejich vady a dů - sledky relativní neúčinnost právního jednání výklad právního jednání uzavírání smlouvy možná dohoda o způsobu kontraktace nabídka a její přijetí reklama, výloha či katalog jako nabídka smlou vy vs. veřejná nabídka smlouva i bez (plně) srovnané vůle stran kdy mlčení znamená souhlas smlouva o smlouvě budoucí

OBSAH SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ

OBSAH SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ OBSAH PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE ZAMĚŘENÍ................................ 2 PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE DATA KONÁNÍ............................. 7 INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ...............................

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Ve všech našich

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox. V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA 11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 12. 5. 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH SE

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 1. pololetí roku 2014, včetně nabídky

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: + PRÁZDNINOVÉ SEMINÁŘE pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce

Více

Ekonomické a fi nanční vzdělávání

Ekonomické a fi nanční vzdělávání V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Ekonomické a fi nanční vzdělávání KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH EKONOMICKÉ A FINANČNÍ

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Mzdy, personalistika a pracovní právo KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH MZDY, PERSONALISTIKA

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011

ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011 DÁREK ZDARMA PRO vás ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011 Vzdělávací agentura PROFESIM (akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR) si Vás dovoluje pozvat na odborné semináře. Akreditované semináře jsou pro všechny

Více

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 2015 katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 VZDĚLÁVÁNÍ Jsme poradenské, informační a vzdělávací centrum. Dynamicky

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje

Vzdělávací institut Středočeského kraje Úvod Úvod Vážené kolegyně a vážení kolegové, konec roku 2013 prý znamená konec složitého období a začátek období lepšího a příjemnějšího, ne tak krizového a problematického, jako bylo období několika let

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR OBSAH MOŽNOSTI SMLUVNÍ LIMITACE NÁHRADY ŠKODY

Více

Praktické poznatky a zkušenosti s aplikací občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Česká leasingová a finanční asociace 18.2.

Praktické poznatky a zkušenosti s aplikací občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Česká leasingová a finanční asociace 18.2. Praktické poznatky a zkušenosti s aplikací občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích Česká leasingová a finanční asociace 18.2.2015 Agenda 1) Úvod Shrnutí Přechodná ustanovení smluv 2) Praktické

Více

Právní aktuality / Legal update

Právní aktuality / Legal update PRK Partners advokátní kancelář / attorneys at law Právní aktuality / Legal update Říjen / October 2009 Obsah / Content Obchodní právo / Commercial Právo nemovitostí / Real Estate Bankovnictví / Banking

Více

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ 2014 11. vydání Průběžná aktualizace na www.wolterskluwer.cz/obchod Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 536 Odpovědná redaktorka:

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

ŽIVNOSTNÍK NEBO SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM?

ŽIVNOSTNÍK NEBO SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM? Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost, úplnost a aktuálnost jí poskytovaných

Více

ZÁKLADY PRÁVA II. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ZÁKLADY PRÁVA II. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZÁKLADY PRÁVA II Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Jiří Lehký, Mgr. Petr Pruš, Studijní

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám

Více

ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI

ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI NAKLADATELSTVÍ ANAG ÚČETNICTVÍ......................................................................................

Více

Publikováno Americkou obchodní komorou v České republice

Publikováno Americkou obchodní komorou v České republice Publikováno Americkou obchodní komorou v České republice OBSAH 4...HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS: Základní principy nové úpravy 5...Becker & Poliakoff: Aplikuje se NOZ na již uzavřené smlouvy? 6...Baker &

Více

Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014

Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014 1. ÚVOD Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014 Tento dokument obsahuje pouze upozornění na některé aspekty, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ), zákona č. 90/2012 Sb.,

Více