Český jazyk a literatura

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český jazyk a literatura"

Transkript

1 Český jazyk a literatura Obchodní korespondence aneb od pergamenu k u Doporučeno pro: ZŠ2, SŠ, učitelé gymnázií Termín konání: 13.dubna 2010 (úterý), 10:00-15:00 hod. Klára Hájková, lektorka Úvod do obchodní korespondence Vývoj obchodní korespondence je úzce spjat se všemi druhy lidských činností a dovedností. Náleţitosti a vzhled se historicky mění s vývojem zaznamenávacích zařízení od primitivních aţ k dnešním moderním technologiím Obchodní korespondence obecně Obecná pravidla a zásady obchodní korespondence, které se týkají všech dopisů, dokumentů, zápisů a dalších písemností, se kterými se v korespondenci běţně setkáváme Obchodní korespondence v běţné praxi Zásady a doporučení pro běţný firemní písemný styk doplněné názornými příklady Společenská korespondence Obchodní korespondence není jen nabídka a faktura. Je třeba umět správně napsat osobní pozvánku či poděkování. Správně stylizovaná firemní vizitka za nás můţe prodat ještě dříve neţ promluvíme. Občanská korespondence Věcně formulovaná ţádost o místo nebo dobře stylizovaný ţivotopis je pozvánkou k osobnímu pohovoru i klíčem k úspěšnému získání zaměstnání Ostatní - vnitrofiremní korespondence a dokumenty I vnitrofiremní korespondence má svá ustálená formální pravidla. Elektronická korespondence y a telefony nenahrazují písemný styk, ale vhodně pouţité jsou cennými pomocníky v naší práci a náleţí k firemní etiketě Shrnutí probírané látky Pouţité materiály, odkazy k dané problematice na internetu, dotazy Cizí jazyky a literatura Výpravy za poznáním pro efektivní výuku s vyuţitím ICT Doporučeno pro: ZŠ 1,ZŠ 2, učitelé středních škol a gymnázií Termín konání: 12.března 2010 (pátek), 09:00-17:00 hod. Dr. Jana Jílková, ředitelka Státní jazykové školy v Kutné Hoře Můţete, ale nemusíte být ICT experty ani vyučovat v počítačové učebně. Tento seminář Vám ukáţe další moţnosti vyuţití výpočetní techniky. Účastníci se seznámí s ukázkami, vyzkouší si je z pozice ţáka a sestaví si vlastní. Webquesty zahrnují práci se zdroji a zpracovávání informací, podporují samostatnost v jednání i spolupráci. Lze zařadit různé mezioborové vztahy a přesahy, včetně CLILu, podle cílů tvůrce WebQuestu a potřeb ţáků. Hledání, pátrání, výprava, stopování, průzkum, šetření - tak lze přeloţit výraz Quest. Přidáme-li web, jedná se o aktivitu s vyuţitím internetu. A rychlý rozvoj informačních a komunikačních technologií a jejich stále snazší dostupnost přímo vyzývá, aby byly vyuţívány také ve vzdělávání. Internet umoţňuje vyhledávání nepřeberného mnoţství informací dostupných ve formě textů, obrázků, audionahrávek a dalších z různých oborů. Seminář představí moţnost vyuţít World Wide Web pro další učení se, získávání znalostí i dovedností, rozvíjení klíčových kompetencí 950 Kč

2 Společenskovědní obory a předměty Ţít mravně se vyplatí! Doporučeno pro: ZŠ1,ZŠ2, SŠ, učitelé gymnázií, učitelé speciálních škol, výchovní poradci Termín konání: 26.února 2010 (pátek), 10:00-15:00 hod. Obsahem semináře je předání zkušeností lektorky, informace o proţitkových metodách a o jejich uplatnění při výuce společenskovědních disciplin. Dále práce s interaktivní tabulí a o vyuţití jejích moţností ve výchovně vzdělávacím procesu. Budou představeny zajímavé výukové materiály a internetové adresy, které jsou pro danou oblast vyuţitelné. Účastníci obdrţí spoustu výukového materiálu, který mohou vyuţít při práci se ţáky Etická výchova v praxi na ZŠ a SŠ Doporučeno pro: učitelé 1.stupně ZŠ učitelé 2.stupně ZŠ učitelé gymnázií učitelé SOŠ a SOU Termín konání: 17.března 2010 (středa), 10:00-16:00 hod. Ing. Jitka Macháčková, certifikovaná lektorka Program obsahuje teoretickou a praktickou část tématu. Teorie vychází z projektu profesora Roberta Rocheho Olivara z Nezávislé univerzity v Barceloně, praktické ukázky začlenění témat do výuky a jejich nácvik jsou zpracovány na základě dlouholeté zkušenosti lektorky s výukou etické výchovy. Cíl: Seznámit pedagogickou veřejnost ve zkratce s programem a moţnostmi výuky etické výchovy na ZŠ a SŠ. Formou osobního zapojení a nacvičení některých konkrétních aktivit napomoci rozvoji kompetencí pedagogických pracovníků ve výchovných oblastech. Matematika, fyzika Fyzika s interaktivní tabulí 1 - Zajímavá fyzika Doporučeno pro: ZŠ Termín konání: 19.února 2010 (pátek), 10:00-15:00 hod. Mgr. Hana Burešová, certifikovaná lektorka Obsahem semináře je předání informací o moţnosti vyuţití interaktivní tabule vč. příslušenství při výuce fyziky. Součástí souboru předaných informací budou zajímavé výukové materiály a internetové adresy, které jsou pro danou oblast vyuţitelné. Účastníci obdrţí pouţívaný výukový materiál, který pak mohou vyuţít ve vzdělávacím procesu.

3 Doporučeno pro: Termín konání: Fyzika s interaktivní tabulí 2 - Fyzika zajímavěji ZŠ 10.března 2010 (středa), 09:00-15:00 hod. Mgr. Hana Burešová, certifikovaná lektorka Seminář volně navazuje na první část, je určen pro pokročilejší uţivatele prostředí SMART NOTEBOOKU, Absolvování první části není podmínkou účasti. Obsahem semináře je předání informací o moţnosti vyuţití interaktivní tabule vč. příslušenství při výuce fyziky. Účastníci odnesou sbírku vytvořených prací. Výpočetní technika, informatika a ICT Interaktivní výuka pro začátečníky a mírně pokročilé Doporučeno pro: ZŠ1, ZŠ2, SŠ, učitelé gymnázií Termín konání: 1.února 2010 (pondělí), 10:00-15:00 hod. Poznámka: Základní ovládání softwaru Smart Notebook Práce s objekty v prostředí Smart Notebook Praktické ověřování získaných dovedností Vyuţití internetu pro výuku Účastníci semináře si mohou vše sami vyzkoušet prakticky. Naučí se,jak vyuţít interaktivní tabule,internetu, elektronických výukových materiálů k motivaci ţáků a celkovému zefektivnění výuky. Seznámí se se zajímavými internetovými adresami vhodnými pro učitelskou profesi Interaktivní výuka pro pokročilé Doporučeno pro: ZŠ1,ZŠ2, SŠ, učitelé gymnázií... Termín konání: 22.února 2010 (pondělí), 10:00-15:00 hod. Práce s galerií softwaru Smart Notebook Práce s přílohami Tvorba vlastních výukových programů Vyuţití internetu pro výuku pro pokročilé Účastníci semináře si mohou vše sami vyzkoušet prakticky. Naučí se, jak vyuţít interaktivní tabule, internetu, elektronických výukových materiálů k motivaci ţáků a celkovému zefektivnění výuky. Seznámí se se zajímavými internetovými adresami vhodnými pro učitelskou profesi Doporučeno pro: Termín konání: Interaktivní tabule jako pomůcka k vytváření výukových materiálů pro občanskou nauku ZŠ1,ZŠ2, SŠ, učitelé gymnázií 29.března 2010 (pondělí)

4 Obsahem semináře je předání zkušeností lektorky, informace o proţitkových metodách a o jejich uplatnění při výuce občanské nauky. Dále práce s interaktivní tabulí a o vyuţití jejích moţností ve výchovně vzdělávacím procesu. Budou představeny zajímavé výukové materiály a internetové adresy, které jsou pro danou oblast vyuţitelné. Účastníci obdrţí spoustu výukového materiálu, který mohou vyuţít při práci se ţáky Interaktivní výuka pro kadeřnice - nově a zajímavě Doporučeno pro: SŠ Termín konání: 28.dubna 2010 (středa), 10:00-15:00 hod. Uzávěrka: 3 týdny před konáním akce Chemie Obsahem semináře je představení interaktivní tabule, jejích moţností a vyuţití těchto předností ve výuce a vyuţití těchto předností ve výuce odborných předmětů oboru Kadeřnice. Účastníci budou seznámeni s ověřenými postupy práce na interaktivní tabuli a budou si sami moci vše v praxi procvičit Molekuly zblízka Doporučeno pro: ZŠ2, SŠ, učitelé gymnázií Termín konání: 17.května 2010 (pondělí), 14:00-18:00 hod. Mgr. Jakub Velecký, lektor vzdělávání dospělých - vytváření třírozměrných modelů molekul v programu ACD ChemSketch (freewareový editor strukturních vzorců molekul a chemických rovnic) - vytváření animovaných gifů molekul - pouţití 3D modelů a animovaných gifů molekul ve cvičeních pro interaktivní tabuli,v textových dokumentech,internetových stránkách a prezentacích 560 Kč 1. stupeň základní školy Doporučeno pro: Termín konání: Hrátky s dopravní výchovou - kdyţ všichni po přechodu vyrazíme, tak se tu s ţádným autem nesrazíme ZŠ1 16.dubna 2010 (pátek), 10:00-15:00 hod. Mgr. Jana Kubíčková, odborná lektorka, autorka výukových materiálů

5 Poznámka: 1. Úvod do problematiky výuky dopravní výchovy v mladším školním věku (1.-3.třída) - hlavní témata se zaměřením na přecházení silnice a přechody pro chodce, vyuţití hudebního a pohybového zapojení ţáků při výuce, rozdělení do skupin 2.Specifikace situací při přecházení silnice, se kterými se mladší děti mohou setkat (rozhlíţení; odkud auto přijíţdí; přednost chodce na přechodu a nikdo mě nepustí; kdo nás opravdu pustit nemusí; povídáme si u přechodu; máma jde na červenou; kudy je to nejblíţ; co se stane, kdyţ se stane/situace při nehodě a tísňové volání; přecházení dvouproudé silnice; kdyţ se zakutálí míč) ; dramatizace jednotlivých situací, interaktivní zapojení ţáků, aktivní přístup k jednotlivým situacím a jejich uvědomění /praktická část I./ 3.Seznámení s písničkami o dopravní výchově (Přechodová, Já kolo mám, Sedačka pro Kačku, Soused Véna, Brzdná dráha, Výlet), výběr písně, práce s písní, rozehrání situací, nástin mezipředmětového propojení, vyuţití pracovních listů /praktická část II./ Dokončení práce a prezentace jednotlivých skupin, diskuse k probraným tématům, výměna zkušeností, zpětná vazba 990 Kč Kaţdý účastník obdrţí CD se zpěvníkem - Hrátky s dopravní výchovou Hrátky s češtinou - vyjmenovaná slova pomocí písniček Doporučeno pro: ZŠ1 Termín konání: 11.května 2010 (úterý), 10:00-14:00 hod. Mgr. Jana Kubíčková, odborná lektorka, autorka výukových materiálů 1. Úvod do problematiky výuky vyjmenovaných slov; postupy, specifika, důleţitost motivace; seznámení s motivačními písněmi, nástin moţností projektového vyuţití 2. Výběr písně, interaktivní nácvik výuky písně s pouţitím pomůcek, práce s písní z hudebního hlediska, zvládnutí písně (skupinová práce) 3. Práce s vyjmenovanými slovy v písni z jazykového hlediska ; moţnosti zapojení ţáků (hry, pracovní listy, diktát, způsoby hodnocení); propojení hudebních a výtvarných činností s fixací jazykových jevů; prezentace jednotlivých pracovních skupin, předávání kušeností. 990 Kč Didaktické hry a vyučování matematice na 1. stupni ZŠ Doporučeno pro: ZŠ1 Termín konání: 14.května 2010 (pátek), 10:00-00:00 hod. RNDr.,PaedDr. Eva Krejčová CSc., Pedagogická fakulta, Hradec Králové Didaktické hry v matematice jako jeden z moţných aktivizačních přístupů v hodinách matematiy. Jejich úloha ve školním vyučování. Inspirace, motivace. Prezentace didaktických her podle stěţejních vzdělávacích cílů: 1.didaktické hry k nácviku numerace a k zavádění a procvičování základních početních operací, 2.didaktické hry k rozvíjení představivosti, tvořivosti, k propedeutice a prohlubování geometrického učiva, 3.didaktické hry k podněcování logického a kombinatorického uvaţování. Předpokládané hry kladou důraz na rozvíjení kompetencí v souladu s RVP ZV. U kaţdé hry sbírky (obsahuje celkem 136 her a jejich dalších variant), se kterou se účastníci seznámí a jiţ obdrţí, je uveden její název, didaktický cíl, sledované kompetence, potřebné pomůcky a popis. 650 Kč

6 Psaní zábavně - angličtina zábavně Doporučeno pro: ZŠ1 Termín konání: 21.května 2010 (pátek), 09:00-15:00 hod. Dr. Jana Jílková, ředitelka Státní jazykové školy v Kutné Hoře Seminář je zaměřen na problematiku rozvíjení písemného projevu ţáků základních škol od prvních krůčků. Psaní můţe rozvíjeno efektivně s současně i zábavnou formou. Účastníci se seznámí s ukázkami aktivit, při kterých ţáci vyuţívají svých jazykových znalostí, prohlubují slovní zásobu a procvičují probíranou látku, vyzkouší si je z pozice ţáka a připraví si vlastní. Budou mít moţnost diskutovat optimální vyuţití ve svých třídách. 800 Kč Předškolní výchova Interaktivní výuka v mateřské školce Doporučeno pro: MŠ Termín konání: 12.května 2010 (středa), 10:00-14:00 hod. Hudební výchova Seznámit učitele s moţností zpestření výuky ţáků pouţitím interaktivní tabule a naučit je pouţívat softwar Smart Notebook. Účastníci si sami vyzkouší záţitkovou formu práce. Prostor bude věnován výměně zkušeností a navázání pracovních kontaktů a spolupráce mezi školami Hrajeme si s písničkou I. Doporučeno pro: učitele hudební výchovy na I. stupni ZŠ, hudební nauky na ZUŠ Termín konání: 26.ledna 2010 (úterý), 10:00-15:00 hod. PhDr. Blanka Knopová CSc., lektorka Hrajeme si s říkadlem: vyuţití rytmické deklamace textu v propojení s hrou na tělo, melodizace s vyuţitím intonace 1., 3., 5. stupně, vnímání dynamických změn v propojení s pohybovým prvkem, stavba hudební věty; předehra, dohra. Propojení s lidovým uměním, tradicemi a zvyky. Hra na 3 a na 4: slovo; sousloví; věta, kánon, rytmický vícehlas, dirigování; rytmická pohotovost O konících; práce s dvoutaktím, motiv, věta, tonalita dur; moll, doprovod s vyuţitím nástrojů Orffova instrumentáře. Propojení s literární a výtvarnou výchovou, s vlastivědou Z čeho se skládá písnička; motiv; předvětí; závětí; perioda, rytmické domino, poslech, vlastní improvizace instrumentálního a pohybového doprovodu Cirkus rámus; propojení literární, výtvarné, dramatické, hudební výchovy. Práce s textem I. Hurník: Cirkus z knihy Sláva, uţ jsi umělec, výtvarné a literární převyprávění příběhu, děj vyjádříme hrou na nástroje. Hudební hádanky: záhadný

7 nápis hledáme hudební nástroje hudební bludiště K jednotlivým tematickým okruhům budou zpracované metodické listy Vyuţití výpočetní techniky v hudebním vzdělávání Doporučeno pro: učitelé hudební výchovy na ZŠ, učitelé hudby na ZUŠ Termín konání: 24.února 2010 (středa), 09:00-15:00 hod. Ing. Jaroslav Musil, lektor Výpočetní technika ve vzdělávání ; moderní způsoby výuky s pouţitím multimédií. Hudebník, student, učitel, škola,pro všechny hudební styly, věkové kategorie, větší uplatnění v praxi, větší zájem o studium, vzdělávání pedagogů. Moţnosti vstupů a výstupů;interaktivní komunikace: klávesnice počítače, myš, MIDI klaviatura, mikrofon, skener, sluchátka, poslechové monitory, interaktivní tabule, ;Hudební výukové programy ; specializace na jednotlivé hudební disciplíny, interaktivní zapojení studenta, moţnost správy studentů pro jednotlivé pedagogy, testy, tisk dosaţených výsledků.typické výukové programy pro hudební nauku, intonaci, rytmus, sluchovou analýzu, hudební nástroje, notaci, kompozici, hudební formy.notační program pro výuku ; tvorba partu, partitury, úpravy, přehrávání, tisk, pracovní výukové materiály.metodika práce ; nové technologie výuky, začlenění do standardní výuky, tvorba metodických materiálů pro jednotlivé předměty.hardwarové a softwarové poţadavky,konfigurace počítače, vstupní/výstupní zařízení pro dané výukové a notační programy Zpracování hudby na počítači s pouţitím notového zápisu Doporučeno pro: učitele hudební výchovy na ZŠ, učitele hudby na ZUŠ Termín konání: 10.března 2010 (středa), 09:00-14:00 hod. Ing. Jaroslav Musil, lektor Základní pojmy z oblasti hudební notace,co je notátor, jaká má specifika a způsoby vyuţití v uměleckém vzdělávání. Srovnání ručního a počítačového zpracování hudební notace. Seznámení s notačním programem; seznámení s desktopem a ovládáním notátoru. První spuštění, rychlý start, průvodce prvních kroků práce Otevření souboru vzorové partitury. Přehrávání partitury, virtuální nástroje, moţnosti nastavení výrazu Základní operace úprav partitury Hrajeme si s písničkou II. Doporučeno pro: učitele hudební výchovy na I. stupni ZŠ, hudební nauky na ZUŠ Termín konání: 16.března 2010 (úterý), 10:00-15:00 hod. PhDr. Blanka Knopová CSc., lektorka Botičková princezna; propojení s literární a výtvarnou výchovou, jazykem českým; sloh. Malá písňová forma a b a, barva hudebního nástroje ve vztahu k textu a výtvarnému

8 projevu, taneční prvek -Třídílná písňová forma - rytmická štafeta, račí kánon, rytmické domino, vícehlas, kontrast jednotlivých částí písně, rozsypaná písnička -Hudební pohádka ; propojení: literární, výtvarná, dramatická výchova (komunikativní dovednosti, sociální vztahy), hudební a výtvarná barva, přiřazování barvy hudebních nástrojů k hudebnímu vjemu, vytvoření textu k melodii pohádky. Základní harmonické funkce; tónika, subdominanta, dominanta; sluchová analýza v propojení s poslouchanou skladbou - Rondo; instrumentální a pohybové ztvárnění, práce ve skupinách -Vlastnosti tonu: barva; výška; síla; délka - práce ve skupinách, prostřednictvím jakéhokoli hudebního prvku vyjadřujeme vlastnosti tónu. Cílem je rozvíjet dětskou hudební fantazii, schopnost improvizovat. K jednotlivým tematickým okruhům budou zpracované metodické listy Jak se zbavit stresu a jednostranných zátěţí Doporučeno pro: ZŠ 1, ZŠ2,učitelé gymnázií Termín konání: 27.dubna 2010 (úterý), 10:00-14:00 hod. Klára Hájková, lektorka Nemoci a stres: Stres jako spouštěč váţných onemocnění Výţiva a stres: Zdravá výţiva jako součást sníţení stresových stavů Rozdělení potravin Vhodná kombinace potravin a výběr potravin podle podnebných pásem Cvičení Bioenergetika práce s tělem -Zahřívací a uvolňovací cvičení -Tělesná cvičení, vibrace a protahování -Dechová cvičení -Cviky na uvolnění emocí 560 Kč Tělesná výchova Tělesná výchova nově, netradičně a zajímavě - intenzivní třídenní kurz Doporučeno pro: MŠ, ZŠ, SŠ, učitelé gymnázií,pedagogové volného času Termín konání: Od 12.března 2010 (pátek) do 14.března 2010 (neděle) Místo konání: Lázně Lednice Jana Michalovičová, Fyzioterapeut s odbornou způsobilostí Marie Ţenatá, Fyzioterapeut s odbornou způsobilostí Ing.Radka Nepustilová Obsahem semináře jsou nové a netradiční metody a formy práce pro učitele tělesné výchovy. Jedná se o taková témata, která dokáţí současnou mladou generaci oslovit a vrátit tak tělesnou výchovu mezi předměty, o které mají ţáci zájem. Tématem je také problematika zdravých zad,která je v dnešní době velmi aktuální. cvičení s overballem cvičení v bazénu relaxační cvičení nácvik - ŠKOLA ZAD 4932 Kč Poznámka: V ceně je zahrnuto ubytování, plná penze, nácvik cvičení,volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu,klasická výběr 1 masáţe v délce 20 min (klasická masáţ, aroma masáţ), výběr 1 koupele (květinková, slatinná, přísadová, Ylang-Ylang,Ţen-Šen, Brusinková

Pardubice. Školský management, fundrising, ekonomika a pravo

Pardubice. Školský management, fundrising, ekonomika a pravo Pardubice Školský management, fundrising, ekonomika a pravo 0109101 Směrnice ředitele školy jako nástroj řízení Doporučeno pro: ředitelé, zástupci ředitele,vedoucí pracovníci ve školství Termín konání:

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

Témata závěrečných písemných prací

Témata závěrečných písemných prací Závěrečné práce vede: PhDr. Mgr. Marie Hanušová 1. Možnosti zvyšování motivace k učení u žáků středních škol a učilišť 2. Hodnotová orientace středoškolské mládeže a úloha učitele při jejím ovlivňování

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova ročník TÉMA 1-4 Hudební a hudebně pohybová výchova 1-4 dovedností dětí orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického zařazení,

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky čistě, v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Vokální činnosti Instrumentální

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

Vzdělávací obor Hudební výchova 1. - 3. ročník

Vzdělávací obor Hudební výchova 1. - 3. ročník Zákaldní škoa Děčín VI, Na Stráni 879/2-příspěvková organizace 1. - 3. ročník Hlavní kompetence Učivo 1. VOKÁLNÍ k. komunikativní, pracovní pěvecký a mluvený projev k, sociální, personální - pěvecké dovednosti

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební výchova. Hlavním cílem

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Tematický plán. Střední škola AGC a.s., Rooseveltovo nám. 5, Teplice TEMATICKÝ PLÁN. Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok

Tematický plán. Střední škola AGC a.s., Rooseveltovo nám. 5, Teplice TEMATICKÝ PLÁN. Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok TEMATICKÝ PLÁN Vyučující: Mgr. Chloubová Klára Školní rok: 2014/2015 Třída: 1D Předmět: Značka osnov: Ročník: Hodin týdně/rok: Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok Charakteristika

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje Hudební výchova - 1. ročník jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje poslouchá soustředěně ukázky hudby dokáže pochodovat do rytmu Hudební výchova - 2. ročník Pěvecké činnosti - lidové písně Zvuk

Více

reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099

reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099 reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Cíle projektu: je zkvalitnit výuku anglického a německého jazyka na naší škole

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET CHEMIE Název metodického

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu.

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 2 Vzdělávací obor: Hudební výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 2 Vzdělávací obor: Hudební výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 2 Vzdělávací obor: Hudební 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 Viz charakteristika zpívá na základě svých dispozic intonačně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Naděžda Kubrichtová Vokální činnosti zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase

Více

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Rozhovor č. 1: ZŠ Rajhrad Základní škola. Máme dyslektický kroužek. Ne. Nijak, budu stále pracovat na rozvoji

Více

6.7 Matematicko-fyzikální seminář

6.7 Matematicko-fyzikální seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 6.7 Matematicko-fyzikální seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematicko-fyzikální

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 46,email:zsjanovjbc@volny.cz www.zsjanovjbc.com,tel:4330045, mob:736765566 ŠVP ZV Cesta objevů Dodatek č. 3 Č.j.:

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA: 1. Stupeň Ročník: druhý HUDEBNÍ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je zpracován na základě vzdělávacího oboru Hudební výchova

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Charakteristika vyučovacího předmětu

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova na I. stupni

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Správné držení těla, dýchání a výslovnost Žák: správně drží tělo, dýchá a vyslovuje - dechová cvičení - uvolňovací cviky - správná výslovnost, otevírání úst,

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE Vyučování a učení činnost učitele činnost žáka učením si žáci osvojují vědomosti, dovednosti, návyky, ale i postoje a rozvíjí své schopnosti = kompetence veškerý vzdělávací

Více

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Hudební výchova 1. 9. ročník 1 hodina týdně třídy, učebna estetické výchovy kultivovat hudebnost

Více

Studijní zaměření Hra na akordeon

Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na akordeon Akordeon je poměrně mladý hudební nástroj, který má ale vedle klasických hudebních nástrojů své významné místo. Je oblíbeným sólovým, doprovodným i souborovým nástrojem,

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2016/17

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2016/17 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2016/17 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

ICT plán školy. ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, Kroměříž. Ředitelka školy:... Mgr.

ICT plán školy. ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, Kroměříž. Ředitelka školy:... Mgr. ICT plán školy 2016 2018 ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, 767 01 Kroměříž Ředitelka školy:... Mgr. Hana Ginterová Úvod Základní škola Slovan Kroměříž, příspěvková organizace,

Více

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď)

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď) Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník:1. - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase VOKÁLNÍ ČINNOSTI Pěvecký a mluvní projev: pěvecké dovednosti (dýchaní, výslovnost),

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (5) Anglický jazyk Matematika (3)

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (5) Anglický jazyk Matematika (3) Učební plán Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem (z toho z disponibilních) Český jazyk a literatura 8 9 8 8 7 40 (5) Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

file:///c /Documents%20and%20Settings/zdenek/Plocha/novy_descartes/kalendar.htm

file:///c /Documents%20and%20Settings/zdenek/Plocha/novy_descartes/kalendar.htm ID školení Název školení Datum konání ČJ 42 Olomouc Co nás čeká - aneb nová maturita z českého jazyka 26.10.2009 26.10.2009 Z 13 ČB Klimatické změny: propojení předmětů 3.12.2009 3.12.2009 PP 47 HK Sebepoznání

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1. Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 3 44 Anglický

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 7. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Jurkovič, M. Střelák, SPN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 7. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Jurkovič, M. Střelák, SPN Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 3. období 7. ročník Hudební výchova pro 7. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Jurkovič, M. Střelák, SPN Očekávané výstupy předmětu Na konci 3 období

Více

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Personální zabezpečení manažer: Jana Coufalová metodik: Jaroslava Lhotská, Anna Kohoutová ICT technik: Ivana Kubínová, Martin Rosocha Partnerské školy Základní škola a

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. INVENCE Základní umělecká škola opět uspěla a získala téměř třímilionovou dotaci EU v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. O grantový projekt Karlovarského kraje požádala zejména

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017

MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017 MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017 TERMÍN a MÍSTO NÁZEV KURZU LEKTOR STRUČNÝ OBSAH 21. 2. 2017 27. 2. 2017 15:30 17:30 28. 2. 2017 8. 3. 2017 14:30 16:00 14. 3. 2017 Mentor začínajících pedagogů

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

Anotace: Jan Werich: Fimfárum Ověření ve výuce: Předmět: Český jazyk čtení Ročník: 2. Klíčová slova: prozaik, básník, moderní pohádka,

Anotace: Jan Werich: Fimfárum Ověření ve výuce: Předmět: Český jazyk čtení Ročník: 2. Klíčová slova: prozaik, básník, moderní pohádka, Anotace: Jan Werich: Fimfárum Ověření ve výuce: 15.1.2013 Předmět: Český jazyk čtení Ročník: 2. Klíčová slova: prozaik, básník, moderní pohádka, próza, poezie Anotace: tento DUM názorně a nenásilně, metodou

Více

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura, oboru hudební výchova.

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNÍ, STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A GYMNÁZIUM, PRAHA 6, EVROPSKÁ 33

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNÍ, STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A GYMNÁZIUM, PRAHA 6, EVROPSKÁ 33 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNÍ, STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A GYMNÁZIUM, PRAHA 6, EVROPSKÁ 33 Ředitel Vyšší odborné školy pedagogické a sociální, Střední odborné školy pedagogické a Gymnázia,

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a

Více