Český jazyk a literatura

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český jazyk a literatura"

Transkript

1 Český jazyk a literatura Obchodní korespondence aneb od pergamenu k u Doporučeno pro: ZŠ2, SŠ, učitelé gymnázií Termín konání: 13.dubna 2010 (úterý), 10:00-15:00 hod. Klára Hájková, lektorka Úvod do obchodní korespondence Vývoj obchodní korespondence je úzce spjat se všemi druhy lidských činností a dovedností. Náleţitosti a vzhled se historicky mění s vývojem zaznamenávacích zařízení od primitivních aţ k dnešním moderním technologiím Obchodní korespondence obecně Obecná pravidla a zásady obchodní korespondence, které se týkají všech dopisů, dokumentů, zápisů a dalších písemností, se kterými se v korespondenci běţně setkáváme Obchodní korespondence v běţné praxi Zásady a doporučení pro běţný firemní písemný styk doplněné názornými příklady Společenská korespondence Obchodní korespondence není jen nabídka a faktura. Je třeba umět správně napsat osobní pozvánku či poděkování. Správně stylizovaná firemní vizitka za nás můţe prodat ještě dříve neţ promluvíme. Občanská korespondence Věcně formulovaná ţádost o místo nebo dobře stylizovaný ţivotopis je pozvánkou k osobnímu pohovoru i klíčem k úspěšnému získání zaměstnání Ostatní - vnitrofiremní korespondence a dokumenty I vnitrofiremní korespondence má svá ustálená formální pravidla. Elektronická korespondence y a telefony nenahrazují písemný styk, ale vhodně pouţité jsou cennými pomocníky v naší práci a náleţí k firemní etiketě Shrnutí probírané látky Pouţité materiály, odkazy k dané problematice na internetu, dotazy Cizí jazyky a literatura Výpravy za poznáním pro efektivní výuku s vyuţitím ICT Doporučeno pro: ZŠ 1,ZŠ 2, učitelé středních škol a gymnázií Termín konání: 12.března 2010 (pátek), 09:00-17:00 hod. Dr. Jana Jílková, ředitelka Státní jazykové školy v Kutné Hoře Můţete, ale nemusíte být ICT experty ani vyučovat v počítačové učebně. Tento seminář Vám ukáţe další moţnosti vyuţití výpočetní techniky. Účastníci se seznámí s ukázkami, vyzkouší si je z pozice ţáka a sestaví si vlastní. Webquesty zahrnují práci se zdroji a zpracovávání informací, podporují samostatnost v jednání i spolupráci. Lze zařadit různé mezioborové vztahy a přesahy, včetně CLILu, podle cílů tvůrce WebQuestu a potřeb ţáků. Hledání, pátrání, výprava, stopování, průzkum, šetření - tak lze přeloţit výraz Quest. Přidáme-li web, jedná se o aktivitu s vyuţitím internetu. A rychlý rozvoj informačních a komunikačních technologií a jejich stále snazší dostupnost přímo vyzývá, aby byly vyuţívány také ve vzdělávání. Internet umoţňuje vyhledávání nepřeberného mnoţství informací dostupných ve formě textů, obrázků, audionahrávek a dalších z různých oborů. Seminář představí moţnost vyuţít World Wide Web pro další učení se, získávání znalostí i dovedností, rozvíjení klíčových kompetencí 950 Kč

2 Společenskovědní obory a předměty Ţít mravně se vyplatí! Doporučeno pro: ZŠ1,ZŠ2, SŠ, učitelé gymnázií, učitelé speciálních škol, výchovní poradci Termín konání: 26.února 2010 (pátek), 10:00-15:00 hod. Obsahem semináře je předání zkušeností lektorky, informace o proţitkových metodách a o jejich uplatnění při výuce společenskovědních disciplin. Dále práce s interaktivní tabulí a o vyuţití jejích moţností ve výchovně vzdělávacím procesu. Budou představeny zajímavé výukové materiály a internetové adresy, které jsou pro danou oblast vyuţitelné. Účastníci obdrţí spoustu výukového materiálu, který mohou vyuţít při práci se ţáky Etická výchova v praxi na ZŠ a SŠ Doporučeno pro: učitelé 1.stupně ZŠ učitelé 2.stupně ZŠ učitelé gymnázií učitelé SOŠ a SOU Termín konání: 17.března 2010 (středa), 10:00-16:00 hod. Ing. Jitka Macháčková, certifikovaná lektorka Program obsahuje teoretickou a praktickou část tématu. Teorie vychází z projektu profesora Roberta Rocheho Olivara z Nezávislé univerzity v Barceloně, praktické ukázky začlenění témat do výuky a jejich nácvik jsou zpracovány na základě dlouholeté zkušenosti lektorky s výukou etické výchovy. Cíl: Seznámit pedagogickou veřejnost ve zkratce s programem a moţnostmi výuky etické výchovy na ZŠ a SŠ. Formou osobního zapojení a nacvičení některých konkrétních aktivit napomoci rozvoji kompetencí pedagogických pracovníků ve výchovných oblastech. Matematika, fyzika Fyzika s interaktivní tabulí 1 - Zajímavá fyzika Doporučeno pro: ZŠ Termín konání: 19.února 2010 (pátek), 10:00-15:00 hod. Mgr. Hana Burešová, certifikovaná lektorka Obsahem semináře je předání informací o moţnosti vyuţití interaktivní tabule vč. příslušenství při výuce fyziky. Součástí souboru předaných informací budou zajímavé výukové materiály a internetové adresy, které jsou pro danou oblast vyuţitelné. Účastníci obdrţí pouţívaný výukový materiál, který pak mohou vyuţít ve vzdělávacím procesu.

3 Doporučeno pro: Termín konání: Fyzika s interaktivní tabulí 2 - Fyzika zajímavěji ZŠ 10.března 2010 (středa), 09:00-15:00 hod. Mgr. Hana Burešová, certifikovaná lektorka Seminář volně navazuje na první část, je určen pro pokročilejší uţivatele prostředí SMART NOTEBOOKU, Absolvování první části není podmínkou účasti. Obsahem semináře je předání informací o moţnosti vyuţití interaktivní tabule vč. příslušenství při výuce fyziky. Účastníci odnesou sbírku vytvořených prací. Výpočetní technika, informatika a ICT Interaktivní výuka pro začátečníky a mírně pokročilé Doporučeno pro: ZŠ1, ZŠ2, SŠ, učitelé gymnázií Termín konání: 1.února 2010 (pondělí), 10:00-15:00 hod. Poznámka: Základní ovládání softwaru Smart Notebook Práce s objekty v prostředí Smart Notebook Praktické ověřování získaných dovedností Vyuţití internetu pro výuku Účastníci semináře si mohou vše sami vyzkoušet prakticky. Naučí se,jak vyuţít interaktivní tabule,internetu, elektronických výukových materiálů k motivaci ţáků a celkovému zefektivnění výuky. Seznámí se se zajímavými internetovými adresami vhodnými pro učitelskou profesi Interaktivní výuka pro pokročilé Doporučeno pro: ZŠ1,ZŠ2, SŠ, učitelé gymnázií... Termín konání: 22.února 2010 (pondělí), 10:00-15:00 hod. Práce s galerií softwaru Smart Notebook Práce s přílohami Tvorba vlastních výukových programů Vyuţití internetu pro výuku pro pokročilé Účastníci semináře si mohou vše sami vyzkoušet prakticky. Naučí se, jak vyuţít interaktivní tabule, internetu, elektronických výukových materiálů k motivaci ţáků a celkovému zefektivnění výuky. Seznámí se se zajímavými internetovými adresami vhodnými pro učitelskou profesi Doporučeno pro: Termín konání: Interaktivní tabule jako pomůcka k vytváření výukových materiálů pro občanskou nauku ZŠ1,ZŠ2, SŠ, učitelé gymnázií 29.března 2010 (pondělí)

4 Obsahem semináře je předání zkušeností lektorky, informace o proţitkových metodách a o jejich uplatnění při výuce občanské nauky. Dále práce s interaktivní tabulí a o vyuţití jejích moţností ve výchovně vzdělávacím procesu. Budou představeny zajímavé výukové materiály a internetové adresy, které jsou pro danou oblast vyuţitelné. Účastníci obdrţí spoustu výukového materiálu, který mohou vyuţít při práci se ţáky Interaktivní výuka pro kadeřnice - nově a zajímavě Doporučeno pro: SŠ Termín konání: 28.dubna 2010 (středa), 10:00-15:00 hod. Uzávěrka: 3 týdny před konáním akce Chemie Obsahem semináře je představení interaktivní tabule, jejích moţností a vyuţití těchto předností ve výuce a vyuţití těchto předností ve výuce odborných předmětů oboru Kadeřnice. Účastníci budou seznámeni s ověřenými postupy práce na interaktivní tabuli a budou si sami moci vše v praxi procvičit Molekuly zblízka Doporučeno pro: ZŠ2, SŠ, učitelé gymnázií Termín konání: 17.května 2010 (pondělí), 14:00-18:00 hod. Mgr. Jakub Velecký, lektor vzdělávání dospělých - vytváření třírozměrných modelů molekul v programu ACD ChemSketch (freewareový editor strukturních vzorců molekul a chemických rovnic) - vytváření animovaných gifů molekul - pouţití 3D modelů a animovaných gifů molekul ve cvičeních pro interaktivní tabuli,v textových dokumentech,internetových stránkách a prezentacích 560 Kč 1. stupeň základní školy Doporučeno pro: Termín konání: Hrátky s dopravní výchovou - kdyţ všichni po přechodu vyrazíme, tak se tu s ţádným autem nesrazíme ZŠ1 16.dubna 2010 (pátek), 10:00-15:00 hod. Mgr. Jana Kubíčková, odborná lektorka, autorka výukových materiálů

5 Poznámka: 1. Úvod do problematiky výuky dopravní výchovy v mladším školním věku (1.-3.třída) - hlavní témata se zaměřením na přecházení silnice a přechody pro chodce, vyuţití hudebního a pohybového zapojení ţáků při výuce, rozdělení do skupin 2.Specifikace situací při přecházení silnice, se kterými se mladší děti mohou setkat (rozhlíţení; odkud auto přijíţdí; přednost chodce na přechodu a nikdo mě nepustí; kdo nás opravdu pustit nemusí; povídáme si u přechodu; máma jde na červenou; kudy je to nejblíţ; co se stane, kdyţ se stane/situace při nehodě a tísňové volání; přecházení dvouproudé silnice; kdyţ se zakutálí míč) ; dramatizace jednotlivých situací, interaktivní zapojení ţáků, aktivní přístup k jednotlivým situacím a jejich uvědomění /praktická část I./ 3.Seznámení s písničkami o dopravní výchově (Přechodová, Já kolo mám, Sedačka pro Kačku, Soused Véna, Brzdná dráha, Výlet), výběr písně, práce s písní, rozehrání situací, nástin mezipředmětového propojení, vyuţití pracovních listů /praktická část II./ Dokončení práce a prezentace jednotlivých skupin, diskuse k probraným tématům, výměna zkušeností, zpětná vazba 990 Kč Kaţdý účastník obdrţí CD se zpěvníkem - Hrátky s dopravní výchovou Hrátky s češtinou - vyjmenovaná slova pomocí písniček Doporučeno pro: ZŠ1 Termín konání: 11.května 2010 (úterý), 10:00-14:00 hod. Mgr. Jana Kubíčková, odborná lektorka, autorka výukových materiálů 1. Úvod do problematiky výuky vyjmenovaných slov; postupy, specifika, důleţitost motivace; seznámení s motivačními písněmi, nástin moţností projektového vyuţití 2. Výběr písně, interaktivní nácvik výuky písně s pouţitím pomůcek, práce s písní z hudebního hlediska, zvládnutí písně (skupinová práce) 3. Práce s vyjmenovanými slovy v písni z jazykového hlediska ; moţnosti zapojení ţáků (hry, pracovní listy, diktát, způsoby hodnocení); propojení hudebních a výtvarných činností s fixací jazykových jevů; prezentace jednotlivých pracovních skupin, předávání kušeností. 990 Kč Didaktické hry a vyučování matematice na 1. stupni ZŠ Doporučeno pro: ZŠ1 Termín konání: 14.května 2010 (pátek), 10:00-00:00 hod. RNDr.,PaedDr. Eva Krejčová CSc., Pedagogická fakulta, Hradec Králové Didaktické hry v matematice jako jeden z moţných aktivizačních přístupů v hodinách matematiy. Jejich úloha ve školním vyučování. Inspirace, motivace. Prezentace didaktických her podle stěţejních vzdělávacích cílů: 1.didaktické hry k nácviku numerace a k zavádění a procvičování základních početních operací, 2.didaktické hry k rozvíjení představivosti, tvořivosti, k propedeutice a prohlubování geometrického učiva, 3.didaktické hry k podněcování logického a kombinatorického uvaţování. Předpokládané hry kladou důraz na rozvíjení kompetencí v souladu s RVP ZV. U kaţdé hry sbírky (obsahuje celkem 136 her a jejich dalších variant), se kterou se účastníci seznámí a jiţ obdrţí, je uveden její název, didaktický cíl, sledované kompetence, potřebné pomůcky a popis. 650 Kč

6 Psaní zábavně - angličtina zábavně Doporučeno pro: ZŠ1 Termín konání: 21.května 2010 (pátek), 09:00-15:00 hod. Dr. Jana Jílková, ředitelka Státní jazykové školy v Kutné Hoře Seminář je zaměřen na problematiku rozvíjení písemného projevu ţáků základních škol od prvních krůčků. Psaní můţe rozvíjeno efektivně s současně i zábavnou formou. Účastníci se seznámí s ukázkami aktivit, při kterých ţáci vyuţívají svých jazykových znalostí, prohlubují slovní zásobu a procvičují probíranou látku, vyzkouší si je z pozice ţáka a připraví si vlastní. Budou mít moţnost diskutovat optimální vyuţití ve svých třídách. 800 Kč Předškolní výchova Interaktivní výuka v mateřské školce Doporučeno pro: MŠ Termín konání: 12.května 2010 (středa), 10:00-14:00 hod. Hudební výchova Seznámit učitele s moţností zpestření výuky ţáků pouţitím interaktivní tabule a naučit je pouţívat softwar Smart Notebook. Účastníci si sami vyzkouší záţitkovou formu práce. Prostor bude věnován výměně zkušeností a navázání pracovních kontaktů a spolupráce mezi školami Hrajeme si s písničkou I. Doporučeno pro: učitele hudební výchovy na I. stupni ZŠ, hudební nauky na ZUŠ Termín konání: 26.ledna 2010 (úterý), 10:00-15:00 hod. PhDr. Blanka Knopová CSc., lektorka Hrajeme si s říkadlem: vyuţití rytmické deklamace textu v propojení s hrou na tělo, melodizace s vyuţitím intonace 1., 3., 5. stupně, vnímání dynamických změn v propojení s pohybovým prvkem, stavba hudební věty; předehra, dohra. Propojení s lidovým uměním, tradicemi a zvyky. Hra na 3 a na 4: slovo; sousloví; věta, kánon, rytmický vícehlas, dirigování; rytmická pohotovost O konících; práce s dvoutaktím, motiv, věta, tonalita dur; moll, doprovod s vyuţitím nástrojů Orffova instrumentáře. Propojení s literární a výtvarnou výchovou, s vlastivědou Z čeho se skládá písnička; motiv; předvětí; závětí; perioda, rytmické domino, poslech, vlastní improvizace instrumentálního a pohybového doprovodu Cirkus rámus; propojení literární, výtvarné, dramatické, hudební výchovy. Práce s textem I. Hurník: Cirkus z knihy Sláva, uţ jsi umělec, výtvarné a literární převyprávění příběhu, děj vyjádříme hrou na nástroje. Hudební hádanky: záhadný

7 nápis hledáme hudební nástroje hudební bludiště K jednotlivým tematickým okruhům budou zpracované metodické listy Vyuţití výpočetní techniky v hudebním vzdělávání Doporučeno pro: učitelé hudební výchovy na ZŠ, učitelé hudby na ZUŠ Termín konání: 24.února 2010 (středa), 09:00-15:00 hod. Ing. Jaroslav Musil, lektor Výpočetní technika ve vzdělávání ; moderní způsoby výuky s pouţitím multimédií. Hudebník, student, učitel, škola,pro všechny hudební styly, věkové kategorie, větší uplatnění v praxi, větší zájem o studium, vzdělávání pedagogů. Moţnosti vstupů a výstupů;interaktivní komunikace: klávesnice počítače, myš, MIDI klaviatura, mikrofon, skener, sluchátka, poslechové monitory, interaktivní tabule, ;Hudební výukové programy ; specializace na jednotlivé hudební disciplíny, interaktivní zapojení studenta, moţnost správy studentů pro jednotlivé pedagogy, testy, tisk dosaţených výsledků.typické výukové programy pro hudební nauku, intonaci, rytmus, sluchovou analýzu, hudební nástroje, notaci, kompozici, hudební formy.notační program pro výuku ; tvorba partu, partitury, úpravy, přehrávání, tisk, pracovní výukové materiály.metodika práce ; nové technologie výuky, začlenění do standardní výuky, tvorba metodických materiálů pro jednotlivé předměty.hardwarové a softwarové poţadavky,konfigurace počítače, vstupní/výstupní zařízení pro dané výukové a notační programy Zpracování hudby na počítači s pouţitím notového zápisu Doporučeno pro: učitele hudební výchovy na ZŠ, učitele hudby na ZUŠ Termín konání: 10.března 2010 (středa), 09:00-14:00 hod. Ing. Jaroslav Musil, lektor Základní pojmy z oblasti hudební notace,co je notátor, jaká má specifika a způsoby vyuţití v uměleckém vzdělávání. Srovnání ručního a počítačového zpracování hudební notace. Seznámení s notačním programem; seznámení s desktopem a ovládáním notátoru. První spuštění, rychlý start, průvodce prvních kroků práce Otevření souboru vzorové partitury. Přehrávání partitury, virtuální nástroje, moţnosti nastavení výrazu Základní operace úprav partitury Hrajeme si s písničkou II. Doporučeno pro: učitele hudební výchovy na I. stupni ZŠ, hudební nauky na ZUŠ Termín konání: 16.března 2010 (úterý), 10:00-15:00 hod. PhDr. Blanka Knopová CSc., lektorka Botičková princezna; propojení s literární a výtvarnou výchovou, jazykem českým; sloh. Malá písňová forma a b a, barva hudebního nástroje ve vztahu k textu a výtvarnému

8 projevu, taneční prvek -Třídílná písňová forma - rytmická štafeta, račí kánon, rytmické domino, vícehlas, kontrast jednotlivých částí písně, rozsypaná písnička -Hudební pohádka ; propojení: literární, výtvarná, dramatická výchova (komunikativní dovednosti, sociální vztahy), hudební a výtvarná barva, přiřazování barvy hudebních nástrojů k hudebnímu vjemu, vytvoření textu k melodii pohádky. Základní harmonické funkce; tónika, subdominanta, dominanta; sluchová analýza v propojení s poslouchanou skladbou - Rondo; instrumentální a pohybové ztvárnění, práce ve skupinách -Vlastnosti tonu: barva; výška; síla; délka - práce ve skupinách, prostřednictvím jakéhokoli hudebního prvku vyjadřujeme vlastnosti tónu. Cílem je rozvíjet dětskou hudební fantazii, schopnost improvizovat. K jednotlivým tematickým okruhům budou zpracované metodické listy Jak se zbavit stresu a jednostranných zátěţí Doporučeno pro: ZŠ 1, ZŠ2,učitelé gymnázií Termín konání: 27.dubna 2010 (úterý), 10:00-14:00 hod. Klára Hájková, lektorka Nemoci a stres: Stres jako spouštěč váţných onemocnění Výţiva a stres: Zdravá výţiva jako součást sníţení stresových stavů Rozdělení potravin Vhodná kombinace potravin a výběr potravin podle podnebných pásem Cvičení Bioenergetika práce s tělem -Zahřívací a uvolňovací cvičení -Tělesná cvičení, vibrace a protahování -Dechová cvičení -Cviky na uvolnění emocí 560 Kč Tělesná výchova Tělesná výchova nově, netradičně a zajímavě - intenzivní třídenní kurz Doporučeno pro: MŠ, ZŠ, SŠ, učitelé gymnázií,pedagogové volného času Termín konání: Od 12.března 2010 (pátek) do 14.března 2010 (neděle) Místo konání: Lázně Lednice Jana Michalovičová, Fyzioterapeut s odbornou způsobilostí Marie Ţenatá, Fyzioterapeut s odbornou způsobilostí Ing.Radka Nepustilová Obsahem semináře jsou nové a netradiční metody a formy práce pro učitele tělesné výchovy. Jedná se o taková témata, která dokáţí současnou mladou generaci oslovit a vrátit tak tělesnou výchovu mezi předměty, o které mají ţáci zájem. Tématem je také problematika zdravých zad,která je v dnešní době velmi aktuální. cvičení s overballem cvičení v bazénu relaxační cvičení nácvik - ŠKOLA ZAD 4932 Kč Poznámka: V ceně je zahrnuto ubytování, plná penze, nácvik cvičení,volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu,klasická výběr 1 masáţe v délce 20 min (klasická masáţ, aroma masáţ), výběr 1 koupele (květinková, slatinná, přísadová, Ylang-Ylang,Ţen-Šen, Brusinková

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno ř í j e n 2014 č. 10 M Ě S Í Č N Í K Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit...

Více

Přehled akcí na měsíc květen 2012

Přehled akcí na měsíc květen 2012 Přehled akcí na měsíc květen 2012 Květen červen 2012 Výstava výtvarných prací studentů SPŠU Hodonín 2. 5. 2012 Náměty a projekty ve výtvarné výchově II. - Výtvarné objevy v přírodě 3. 5. 2012 Mluvíme,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4

Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název vzdělávacího programu: Škola mnoha moţností Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Předkladatel: Základní škola Proseč, okres Chrudim IČO: 75018772 Adresa školy:

Více

Přehled akcí na měsíc duben 2012

Přehled akcí na měsíc duben 2012 Přehled akcí na měsíc duben 2012 Od 1. 3. 2012 Výstava výtvarných prací studentů SPŠU Hodonín 3. 4. 2012 Břeclav - Modely problémového chování a možnosti jeho řešení 4. 4. 2012 Rozvoj čtenářské gramotnosti

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Modrá škola. Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Modrá škola. Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Modrá škola Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 OBSAH 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Neučíme se pro školu, ale pro ţivot. GYMNÁZIUM A SOŠ, ORLOVÁ-LUTYNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Neučíme se pro školu, ale pro ţivot. GYMNÁZIUM A SOŠ, ORLOVÁ-LUTYNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Neučíme se pro školu, ale pro ţivot. GYMNÁZIUM A SOŠ, ORLOVÁ-LUTYNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Platnost od 1. září 2009 ----------------------------- Mgr. Pavel Kubínek ředitel školy

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014. č. 04 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014. č. 04 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014 č. 04 M Ě S Í Č N Í K Informatika... 4 Jak efektivně zapojit PC do výuky cizích jazyků... 4 Využití

Více

VÝROBCE SKLENĚNÉ BIŽUTERIE

VÝROBCE SKLENĚNÉ BIŽUTERIE STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝROBCE SKLENĚNÉ BIŽUTERIE OBOR VZDĚLÁNÍ 28-63-H/01 VÝROBCE BIŢUTERIE A DEKORATIVNÍCH PŘEDMĚTŮ - SKLENĚNÁ BIŢUTERIE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. z á k l a d n í š k o l a N a p a j e d l a příspěvková organizace Komenského 268 763 61 Napajedla ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BEZPEČNÁ ŠKOLA RODINNÉHO TYPU MLÁDÍ TOUŢÍ PO EXPERIMENTU

Více

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 1 PROJEKTY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogické centrum realizovalo jako partner či jako dodavatel služby několik projektů

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZLATNÍK A KLENOTNÍK

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZLATNÍK A KLENOTNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZLATNÍK A KLENOTNÍK OBOR VZDĚLÁNÍ 82 51 H / 03 ZLATNÍK A KLENOTNÍK Platnost ŠVP: od 1. září 2008 počínaje 1. ročníkem

Více

Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov

Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OA Pelhřimov - Ekonomika OA Pelhřimov - ekonomické lyceum Ekonomika Podle rámcového vzdělávacího programu pro studijní obor

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 V Praze dne 1. září 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Obsah

Více

kovář a zámečník, pasíř

kovář a zámečník, pasíř Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř, Studničkova 260 Č.j.: 768/11 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1. Uplatnění absolventa

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO

ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO Milí rodiče, rádi bychom vám představili italsko-českou sekci naši Základní školy Jiřího Gutha- Jarkovského. Jedná se o základní školu, od první

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Výrobce kovové bižuterie OBOR VZDĚLÁNÍ 28-63-H/01 Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů kovová bižuterie Platnost

Více

Přehled akcí - březen 2013

Přehled akcí - březen 2013 Přehled akcí - březen 2013 1. 3. 2013 Břeclav - Skládanky z papíru pro malé i velké 4. 3. 2013 4. 3. 2013 Poruchy autistického spektra u dětí raného věku OK Chemické olympiády kat. D 5. 3. 2013 Břeclav

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

75 41 M/01 Sociální činnost

75 41 M/01 Sociální činnost Střední odborná škola sociální u Matky Boţí Jihlava, Fibichova 978/67 Školní vzdělávací program 75 41 M/01 Sociální činnost Název ŠVP: Příprava pro sociální a pedagogická povolání Škola má býti dílnou

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0 /09 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 545, e-mail: vzsk@vzsk.cz,

Více

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy

Více

Školní vzdělávací program. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. 54-44-M/03 Asistent zubního technika

Školní vzdělávací program. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. 54-44-M/03 Asistent zubního technika qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Školní vzdělávací program opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zřizovatel: Předkladatel: Město Nymburk Základní škola a Mateřská škola Nymburk Letců R.A.F. 1989 Adresa školy: Letců R.A.F. 1989

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ţáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ţáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŢÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ţáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program:

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: PEDAGOGICKÉ LYCEUM Obor vzdělání: 78-42-M/03 Pedagogické lyceum 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více