ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání 14. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, ZÁBĚLSKÁ 25, příspěvková organizace

2 Školní vzdělávací program 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: 14. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Adresa školy: Ředitel školy: Koordinátor ŠVP: Zábělská 25, Plzeň Mgr. Helena Lišková Mgr. Simona Burešová IČO: IZO: REDIZO: Kontakty: Telefon: Web: Zřizovatel školy: Statutární město Plzeň nám. Republiky 1, Plzeň IČO: Platnost dokumentu: Od Mgr. Helena Lišková ředitelka školy razítko školy 2./301

3 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Poloha školy Poloha školy (červená šipka) Poloha ŠD (žlutá šipka) Základní údaje Zřizovatel Město Plzeň Škola byla postavena v r Počet učeben: 28 Budova Základní škola (kapacita 650 žáků) Školní družina (5 oddělení, kapacita 150 dětí) Název školy: 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace Hygienická kapacita 650 žáků 3./301

4 Školní vzdělávací program Dopravní dostupnost do školy Autobus číslo 28 Trolejbus číslo 16 Autobus číslo 30 Vybavenost školy Charakteristika Současný stav Výhled do dalšího období Velikost a naplněnost Jsme úplnou školou s 1.až 9. postupným ročníkem. Škola vzdělává přibližně 440 žáků, průměrná naplněnost tříd se pohybuje kolem dvaceti dvou žáků. Výuka probíhá paralelně. Nechystáme změny. Chceme udržet stávající podmínky ke vzdělávání ve škole. Vybavení školy Nábytek V budově školy je 22 kmenových tříd. Samostatné odborné pracovny jsou učebna Aj, Nj, ICT, Fy, Ch a Př, dále dvě učebny s interaktivní tabulí, z toho jedna je vybavena žákovskou knihovnou a počítači a slouží jako informační centrum. Dále škola disponuje cvičnou kuchyňkou, učitelskou knihovnou a keramickou pecí, která je umístěna v samostatné místnosti. Do učeben 1. stupně byla nainstalována výpočetní technika. K pohybovým aktivitám žáci využívají dvě tělocvičny a víceúčelové hřiště u školy. Ve všech třídách prvního stupně a ve většině tříd druhého stupně jsou výškově nastavitelné židle a lavice. Plánujeme rekonstrukci víceúčelového sportovního areálu (zatím je na hřišti travnatý povrch ). Plánujeme vybudování výtvarné a pracovní dílny. Dále je potřeba postupně měnit okna v celém areálu a obnovovat školní židle a lavice na druhém stupni. Kabinety, sborovna Učitelé II. stupně mají kvalitní zázemí vytvořené v předmětových kabinetech. Všichni učitelé mají k dispozici počítač s internetem, napojení na počítačovou síť, kopírku, TV, videopřehrávače, DVD a magnetofony, sborovnu pro školení a porady, multimediální učebnu atd. Hygienické zázemí Škola má kvalitní hygienické zázemí. Postupně provádíme generální Občerstvení Jídelna Školní družina Ve škole funguje bufet, ve kterém si žáci a zaměstnanci mohou zakoupit svačinu a pití. Škola má svou vlastní jídelnu. Žáci i zaměstnanci školy jídelnu využívají a mají možnost výběru ze dvou jídel. Školní družina má pět oddělení, která jsou umístěna v pavilonu 1. stupně. opravy WC. Nechystáme změny. Nechystáme změny. Nechystáme změny. 4./301

5 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace Charakteristika pedagogického sboru Počet členů pedagogického sboru se pohybuje kolem 33 členů v závislosti na aktuálním počtu žáků. V pedagogickém sboru se spojují mladí i zkušenější pedagogové, prioritou školy je zaměstnávat plně kvalifikované pedagogy. Škola umožňuje (resp. vyžaduje) doplnění chybějící kvalifikace. V současnosti je kvalifikovanost a aprobovanost sboru na velmi dobré úrovni. Ve škole pracuje výchovný poradce, ICT koordinátor, koordinátor ŠVP, koordinátor EVVO, metodik primární prevence, zdravotníci na 1. a 2. stupni, preventista BOZP, vychovatelky ŠD. Dále jsou pedagogové pověřeni metodickými povinnostmi v rámci jednotlivých předmětů. Všichni učitelé jsou proškoleni v problematice ochrany při mimořádných událostech a většina má kurz první pomoci. V rámci vzdělávání ICT absolvovali kurzy základních dovedností (Z), základní modul (P) a někteří mají nadstavbový modul (P). Projekty (dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce) Naše škola spolupracuje s P-centrem, účastní se dlouhodobého programu primární prevence a do mezinárodní spolupráce Stonožkové hnutí Na vlastních nohou. Žáci 6. ročníků se v rámci projektu Správná třída zúčastňují několikadenního adaptačního kurzu, pro naše budoucí prvňáčky pořádáme setkání nazvaná Úspěšný předškolák, která pomáhají usnadnit jejich vstup do školy. Škola plánuje zapojení do projektu Zdravá škola. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce s rodiči je na dobré úrovni. Rodiče mohou školu navštívit kdykoli po vzájemné dohodě s vyučujícím, dále pak v době třídních schůzek. Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím školní vývěsky a webových stránek. Shrnutí školního roku je k dispozici ve výroční zprávě. V roce 2007/2008 škola zahájila informovanost rodičovské veřejnosti prostřednictvím systému škola on-line. Spolupráce s dalšími subjekty 1) PPP 2) Sportovní kluby: TJ Sokol Plzeň IV Studio 22 SKP Rapid Sport KAerobik Florbal klub Doubravka 3) Školská rada 4) Sdružení rodičů (SRPDŠ) 5) Červený kříž 6) Nadace sportující mládeže 7) Mensa 8) Salesiánské středisko 9) Policie ČR 10) MŠ v obvodu 11) ÚMO Plzeň 4 12) ZČU-PF Plzeň 13) regionální tisk 5./301

6 Školní vzdělávací program 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy ŠVP naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV. Cílem základního vzdělávání je pomoci žákům získávat a postupně zdokonalovat klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělávání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Naše škola při tvorbě ŠVP vycházela po provedené analýze z požadavků a potřeb žáků a rodičovské veřejnosti. Kromě kvalitního základního vzdělání jsme se zaměřili na rozšířenou výuku jazyků, sportu a výtvarných činností tak, aby ŠVP co nejvíce rozvíjel oblast zájmů našich žáků. Nechceme preferovat jen intelektuální nadání, ale podporovat i žáky s jiným druhem nadání pohybovým a estetickým. Z této myšlenky vychází i motivační název inspirovaný J.A.Komenským - Škola jazykům, sportu a tvořivosti otevřená. Zaměření si žáci vybírají od 1. ročníku a pokračují v něm i na druhém stupni, volitelné předměty jsou sestaveny do bloků s částečnou prostupností. Kromě vybraného zaměření je v rámci povinné výuky i volitelných předmětů rozšířena na obou stupních práce na počítačích, aby žáci našli v budoucnosti uplatnění nejen na středních školách, ale později i na trhu práce. Škola tak odráží potřeby současnosti a tomuto pojetí odpovídá i koncepční záměr ŠVP, který obsahuje pestrou nabídku činností a aktivit pro děti s různou úrovní nadání. Jazykové zaměření Od 1. ročníku probíhá výuka angličtiny, od 6. ročníku výuka dalšího cizího jazyka podle zájmu žáků (německého, francouzského, španělského, ruského) a konverzace v cizím jazyce. Při výuce jazyků si uvědomujeme jejich důležitost pro budoucí profesní uplatnění našich žáků a pro život v Evropské unii. Sportovní zaměření V rámci výuky jsou zařazeny sportovní a pohybové hry a všeobecná sportovní průprava, kde se žáky snažíme vést především ke zdravému sportovnímu stylu.v odpoledních hodinách na tyto aktivity navazují zájmové kroužky a činnost sportovních klubů, které dále rozvíjejí sportovní nadání žáků. Výtvarné zaměření V jednotlivých ročnících prvního a druhého stupně jsou zastoupeny činnosti, které dětem poskytnou základy různých výtvarných oborů výtvarná dílna, keramika, základy grafických technik, základy uměleckých řemesel, počítačová grafika. Také na výtvarné zaměření navazuje činnost zájmových kroužků. Podoba ŠVP je výsledkem práce kolektivu pedagogů školy v souladu s dlouhodobou koncepcí vzdělávacích a výchovných cílů školy, včetně zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků mimořádně nadaných. V neposlední řadě je pro nás důležité vytvářet pozitivní, klidné, spolupracující a tvořivé klima školy, jehož základem je partnerský vztah mezi žáky a učiteli, mezi učiteli a rodiči založený na vzájemném respektu. Mezi priority školy patří také péče o volný čas žáků a jeho využití, zaměření na sportovní přípravu žáků a jejich zdravý životní styl, dlouhodobá protidrogová koncepce, 6./301

7 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace postupné zkvalitňování prostředí školy, spolupráce s dalšími ZŠ a MŠ obvodu při pořádání různých sportovních soutěží a kulturních akcí, činnost školního parlamentu, zajištění dostatečné informovanosti rodičů o životě školy a jejich zapojení do spolupráce se školou. V oblasti sportu spolupracujeme také s jinými organizacemi. Princip spolupráce je založen na tom, že škola poskytne sportovní areál, oddíly zajistí trenéry a rodičům odpadají starosti s převážením dětí, které mohou sportovat přímo ve škole, tj. většinou blízko bydliště. Stejným způsobem je zajištěna i činnost řady dalších kroužků, které navazují na výuku nebo probíhají v rámci školní družiny. V celkovém programu školy je zařazena i řada dalších aktivit, které kromě zpestření výuky vedou k utváření postojů žáků k sobě i druhým a k získávání nových zkušeností a poznatků školy v přírodě, lyžařské výcvikové kurzy, poznávací zájezdy do zahraničí, ozdravné pobyty u moře, bruslení na ploše zimního stadionu, projekty, oslavy, vánoční dílny, sportovní soutěže apod. Zvolenou profilací se chceme zaměřit i na žáky nadané, vytvořit jim podmínky pro jejich rozvoj a tím omezit odchod na jiné školy a víceletá gymnázia. Nezapomínáme ani na děti zaostávající, nebo jinak postižené, které se snažíme začlenit mezi ostatní žáky rozumnou integrací. Naším cílem je poskytnout každému jedinci vzdělání, které rozvine jeho individuální schopnosti a dovednosti tak, aby se dokázal uplatnit v budoucím životě. Chceme nadále rozvíjet silné stránky školy a eliminovat to, co považujeme za nedostatky. Výchovné a vzdělávací strategie K tomu, aby škola zajistila u žáků postupné rozvíjení klíčových kompetencí během celé školní docházky, uplatňují učitelé společné postupy, které vedou k naplňování cílů základního vzdělávání. V naší škole volíme zejména tyto postupy a příležitosti: Strategie směřující ke kompetenci k učení stanovujeme dílčí vzdělávací cíle, rozlišujeme základní učivo od rozšiřujícího (doplňujícího), uplatňujeme individuální přístup k žákům vytváříme podmínky pro získávání dalších informací potřebných k práci motivujeme žáky k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu učíme práci s chybou a její nápravě podporujeme samostatnost a tvořivost učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v praktickém životě pomáháme řešit a třídit informace podle zvolených nebo zadaných kritérií učíme trpělivosti, povzbuzujeme uplatňujeme individuální přístup k žákům se speciálními poruchami, výsledky posuzujeme vzhledem k jeho diagnostice rozvíjíme dovednost správně naplánovat a organizovat svou činnost seznamujeme žáky s možnými metodami učení a učíme je vhodně použít 7./301

8 Školní vzdělávací program Strategie směřující ke kompetenci k řešení problémů učíme žáky nevyhýbat se problémům, chápat je jako součást běžného života učíme samostatnosti nebát se požádat o pomoc (učitele, rodiče, poradce) přiměřeně věku dětí dbáme na prevenci problémů rozvíjíme dovednost rozpoznat závažnost problému (etika x právo) učíme žáky umět prosadit své řešení, ale respektovat názory ostatních vedeme žáky k uvážlivému jednání, cílevědomosti a zachování klidu i v krizových situacích umožňujeme žákům na řešení problému spolupracovat (týmová spolupráce) učíme sebehodnocení umět přiznat chybu i pochválit se podporujeme využívání vlastních i získaných zkušeností v praxi učíme odpovědnosti za řešení problémů učíme žáky využít odbornou pomoc při řešení krizových situací (výchovný poradce, preventista sociálně-patologických jevů) Strategie směřující ke kompetenci komunikativní vedeme žáky k ochotě komunikovat, k vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu rozvíjíme slovní zásobu v rodném jazyce, podporujeme její rozvoj i v rámci dalších cizích jazyků učíme žáky dbát o svůj hlas, sluch a zrak dbáme o slušnou grafickou podobu písma učíme žáky mluvit souvisle a srozumitelně, logicky formulovat myšlenky, mluvit uvážlivě a uvážlivě reagovat dbáme na slušné vyjadřování a vedeme žáky k rozlišování jazyka spisovného od obecné češtiny vedeme žáky ke kultivovanému projevu učíme žáky umět vyjádřit svůj názor a obhájit ho učíme pracovat s argumenty, ale nemanipulovat ostatními (umět rozpoznat manipulaci) rozvíjíme schopnost reprodukovat obsah sdělení a zapamatovat si podstatné využíváme možnosti naučit se komunikovat prostřednictvím výpočetní techniky učíme asertivním dovednostem využíváme možnosti uplatnění žáků při realizaci výstav, vystoupení a dalších akcí podporujeme komunikaci s dalšími subjekty (MŠ, ZŠ) a s rodiči (třídní schůzky dny otevřených dveří, konzultační hodiny, vystoupení žáků akademie, vernisáže apod.) učíme naslouchat druhým, neskákat do řeči, udržovat vizuální kontakt, vyjadřovat se ústně i písemně 8./301

9 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace Strategie směřující ke kompetenci sociální a personální budujeme pozitivní školní a třídní klima umožňujeme žákům objevovat v sobě dobré stránky, hodnoty, příležitosti učíme žáky nestydět se vystoupit na veřejnosti, před skupinou lidí v rámci jednotlivých vzdělávacích oblastí vytváříme společně pravidla vzájemného soužití a vracíme se k jejich naplňování seznamujeme žáky a rodiče se školním řádem, zdokonalujeme jej z hlediska práv a povinností žáků, rodičů, učitelů učíme ocenit nápad druhého podle možností zadáváme úkoly pro skupiny žáků pomáháme žákům přijmout odlišného spolužáka (jiná barva pleti, národnost, tělesné postižení) podněcujeme žáky k práci na rozvoji své osobnosti učíme nebát se kritiky ze strany druhých, o názoru druhých diskutovat oceňujeme každou snahu žáka o jeho zlepšení povzbuzujeme žáky v nejrůznějších činnostech netolerujeme nevhodné chování Strategie směřující ke kompetenci občanské učíme žáky vzájemné toleranci, respektování názoru druhého, empatii pěstujeme úctu k dědictví českého národa a seznamujeme žáky s tradicí našeho kulturního vývoje (exkurze, poznávací zájezdy, návštěvy historických památek, společenských, kulturních a sportovních akcí, návštěvy filmových a divadelních představení) vytváříme vlastní kulturní tradice (školní akademie, kronika školy, dny otevřených dveří, reprezentace v soutěžích a olympiádách) vedeme žáky k aktivnímu zapojení do kulturního dění školy třídíme odpad ve třídách dbáme na plnění povinností, učíme odpovědnosti učíme žáky rozpoznat násilí a postavit se proti němu využíváme vhodná témata k tomu, abychom v žácích pěstovali návyky zdravého životního stylu a přiměřeně svému věku dbali o ochranu svého zdraví snažíme se zlepšovat estetickou úpravu tříd a chodeb Strategie směřující ke kompetenci pracovní učíme žáky zodpovědnosti za výsledek své práce, k upřednostňování kvality směřujeme žáky k důslednosti a vytrvalosti ve všech započatých činnostech dbáme na zásady dodržování hygieny a ochrany zdraví při práci rozvíjíme u žáků zodpovědnost při rozhodování o své budoucnosti umožňujeme žákům, aby se podíleli na estetičnosti školního prostředí 9./301

10 Školní vzdělávací program směřujeme žáky k vhodnému výběru pracovního postupu s ohledem na životní prostředí (i při výběru materiálů) učíme využívat různé techniky práce, upřednostňujeme adaptabilitu a flexibilitu dbáme na dodržování kázně při práci, aby žáci neohrožovali zdraví své ani jiných učíme základům poskytování první pomoci a zásadám bezpečnosti práce jdeme příkladem v ochotě neustále se sebevzdělávat oceňujeme logické myšlení, umění myšlenky zformulovat a realizovat své nápady v praxi vedeme žáky k péči o pracovní prostředí a okolí školy důsledně trváme na plnění svěřených úkolů 10./301

11 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola je otevřená žákům se zdravotním postižením, zdravotně a sociálně znevýhodněným i žákům talentovaným a žákům s mimořádným nadáním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků mimořádně nadaných zajišťujeme formou individuální integrace do běžných tříd. Naše škola dlouhodobě spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou. Žáci s vývojovými poruchami učení jsou vyšetřováni se souhlasem zákonných zástupců přímo ve škole, kam pracovnice pedagogicko-psychologické poradny pravidelně docházejí. Pro žáky se specifickými poruchami učení vypracováváme na žádost zákonných zástupců individuální vzdělávací plány, podle kterých ve spolupráci s nimi a s pedagogicko-psychologickou poradnou se žákem pracujeme. Na sestavení individuálně vzdělávacího plánu se podílí třídní učitel, vyučující příslušných předmětů, pedagogicko-psychologická poradna, zákonní zástupci, popřípadě další odborníci (odborný lékař, psycholog, logoped apod.). Speciální pedagog podporuje rozvoj žáka, poskytuje poradenství zákonným zástupcům a metodickou podporu učitelům, pomocníkem je i výchovná poradkyně. Plány vycházejí ze specifických potřeb žáků, upravují obsah, formy a podmínky jejich vzdělávání. Rozsah péče vychází z doporučení odborného pracoviště, z koncepce a podmínek školy. Struktura individuálně vzdělávacího plánu vychází z platné právní úpravy a je doplněna v případě potřeby dohodou o formě podílu žáka a spolupráce se zákonnými zástupci. V konečné podobě jej schvaluje ředitelka školy. Při klasifikaci přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy a hodnotíme s tolerancí. Na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Pokud to situace vyžaduje, pracujeme společně s pedagogicko-psychologickou poradnou i s celými třídními kolektivy a hledáme možnou cestu nápravy. U žáků s potřebou individuální asistence ve výuce škola usiluje o zajištění pedagogického asistenta, který spolupracuje se speciálním pedagogem, třídním učitelem a případně s dalšími vyučujícími při naplňování individuálního vzdělávacího programu. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Škola se snaží rozvíjet talent a mimořádné nadání žáků. K tomuto cíli směřuje i koncepce školy svým pojetím ŠVP, ve které se zaměřujeme zejména na rozvoj jazykového, sportovního a výtvarného nadání. Při zjišťování mimořádného nadání žáků naše škola spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného vyšetření sestavuje a realizuje individuální vzdělávací plán. Individuální plán je založen na volbě vhodných metod a forem práce jednotlivými vyučujícími tak, aby umožnily plné rozvíjení schopností žáků s ohledem na jejich individuální možnosti, potřeby a odlišnosti (zrychlení tempa výuky, vynechávání studia materiálů, které už dítě zná, seznámení s novými poznatky dříve než ostatní, omezení drilu, samostudium organizované samotným žákem, mentoring, korespondenční kurzy, zadávání specifických úkolů, akcelerace v předmětu, paralelní studium, mimoškolní aktivity apod.). Využíváme také nabídky společnosti Mensa a v případě zájmu žáků a jejich zákonných zástupců provádí v naší škole tato společnost testování žáků. Mimořádně nadaní žáci mohou být také na základě komisionální zkoušky přeřazeni do vyššího ročníku. 11./301

12 Školní vzdělávací program Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Pč, Čj, Tv, M, Vd, Sč Pc, Čj, Tv, M, Vd, Sč Aj, M, Pč, Čj, Tv, Inf, Ph Aj, Čj, Pč, Tv, M, Vv, Inf, Ph Pč, Čj, Tv, M, Vv, Ph Čj, Vv, Vz, Hv, Z, Tv, VCj Vv, ZČj, Hv, Čj, Tv, VCj Vv, Aj, Čj, Tv, VCj Vv, Vz, Tv,VCj Sebepoznání a sebepojetí Vd Vd Aj, Vv, Pří KoAj, Vv Vv, Vz, Tv Vv, Aj, Čj, Tv Vz, Pč, Př, Hv, Ov, Tv Vv, Vz, Tv, Pč, Hv Seberegulace a sebeorganizace Prv Prv Pč, M Pč, M, Pří Pč, KoAj, M Aj, Pč, Hv, Ov, Tv, Sh Pč, Hv, Tv, Sh Pč, Ov, Tv, Sh Pč, Ov, Tv, Vz, Sh Psychohygiena Prv Prv Čj Čj, M Čj, M, Pří Vv, Vz, Hv Vv, Hv Vv, Vz, Hv, Př, Ov Vv, Vz, Hv Kreativita Pč, Vv, Vd Pč, Vv, Vd Čj, Ke, Vv Čj, Ke, Vv, Pč Čj, Ke, Vv, Pč Vv, Pč, Hv, Z, Tv, Ke, Sh Vv, Pč, Hv, Čj, Mm, Tv, Sh Vv, Pč, Čj, Hv, Tv, Zgt, Sh, Ov Vv, Pč, Hv, Zuř, Tv, Sh Sociální rozvoj Poznávání lidí Čj Pč, Prv Aj, Pč Vl Vl Ov, VCj VCj Pč, Čj, VCj Pč, VCj Mezilidské vztahy Prv Čj, Prv Pč, Prv Pč, Vl Čj, Vl, Pč Vz, D, VCj Ov, VCj Vz, Pč, Hv, D, VCj Vz, Pč, Ov, Čj, VCj, D Komunikace Aj, Pč, Čj, Prv Pč,Čj, Aj, Prv Čj, Ke, Aj, Pč, Prv Čj, Ke, Aj, Vv Čj, Ke, Aj, Vv Vv, Aj, Vz, D, Hv, Čj, Z, Tv, Ke, VCj, Sh Vv, Aj, Tv, Hv, Čj, Ov, VCj, KoAj, Sh Vv, KoAj, Aj, Hv, Tv, Vz, Pč, Př, VCj, Sh, Ov Vv, Aj, Vz, Hv, Tv, Ov, Pč, Čj, VCj, Sh Kooperace a kompetice Pč, Čj Vv, Pč, Čj, Tv, Sh Vv, Tv, Pč, Sh Vv, Vz, Př, Tv, Pč, Sh Vv, Vz, Pč, Tv, Sh Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti M Tv, Sh Tv, Sh Vz, Pč, Tv, Sh Vz, Pč, Tv, Sh Hodnoty, postoje, praktická etika Vl Tv, Vz, Sh Tv, Sh Vz, Čj, Tv, Sh Vz, Čj, Tv, Sh 12./301

13 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace Výchova demokratického občana 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu Občanská společnost a škola Prv, Vv Prv, Vv Vv Vl KoAj Ov KoAj KoAj Občan, občanská společnost a stát Prv Vz, D ZČj Pč, D, Př, Ov Pč, D Formy participace občanů v politickém životě Ov, D Ov, D Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Ov Ov, D Ov, D Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu Evropa a svět nás zajímá Hv, Vv, VAj Vv, VAj Hv, Vv Vv Aj, Čj, Inf, Vl, Vv, Hv, KoAj Aj, D ZČj, KoAj Aj, Z, KoAj Aj, Z Objevujeme Evropu a svět Aj, KoAj, Vl Čj, Aj, D, VCj Aj, Ov, D, VCj, KoAj Hv, Z, KoAj, VCj Z, D, VCj Jsme Evropané Vl, Vv Vl, Vv Vv, D Vv, D, ZČj Vv, Z, Ov, D Vv, Z, D, Ov Multikulturní výchova 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu Kulturní diference Hv, KoAj KoAj Aj, Hv, Vv Aj, KoAj, Vl, Vv Vv Vv, Aj, D, Z, Ov, KoAj Z, Př, KoAj Hv, Z Lidské vztahy Hv Hv Prv Vl, Hv, Vv Hv, Vv Čj, Ov, Vv Čj, Hv, Ov, Z Př, Hv Aj, Ov, Mev Etnický původ Hv Ov Z, Ov Pč, Z, Př Pč, Z, Čj, D Multikulturalita Aj Aj Aj, KoAj D, VCj Aj, Hv, Ov, D, KoAj KoAj D Princip sociálního smíru a solidarity Čj Ov 13./301

14 Školní vzdělávací program Environmentální výchova 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu Ekosystémy Prv Prv Pč Vv, Z, D, Ov Vv, Z, D Vv Vv, Z, Př Základní podmínky života Pč, Prv, Hv, Vd Pč, Vd Pč, Prv Pří Pří Vv, Vz, Pč, Př, D, Z Vv, Pč Vv, Aj, Pč, D, Ch, KoAj Vv, Př, D, Pč, Z, Ov, Ch Lidské aktivity a problémy životního prostředí Prv Pč, Vl Pč, Inf, Pří Pč, Čj, Z, Tv Pč, Z, D, Ov, Tv, KoAj Vv, Pč, Z, Tv, D Vv, Vz, Pč, D, Př, Z, Ov, Ch Vztah člověka k prostředí Hv, Vv Vv Prv, Vv, Ke Vl, Vv, Ke, Pč Pč, Vv, Ke Vz, Pč, D, Z, Ov, Tv, Ke Z, Ov, Tv, Mm, ZČj, Pč Pč, Vz, D, Tv, Zgt Vz, Pč, D, Př, Z, Ov, Zuř, VCj Mediální výchova 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu Tematické okruhy receptivních činností Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Vv Vv Vv, Inf Inf Čj, Inf, Hv Čj, Ov Vv, Vz, Z, Čj Z, Čj, Mev Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Inf Inf M Mev Stavba mediálních sdělení Mev Vnímání autora mediálních sdělení Hv Hv Hv KoAj ZČj Mev Fungování a vliv médií ve společnosti Prv Aj Čj, KoAj Ov, ZČj Mev, D Tematické okruhy produktivních činností Tvorba mediálních sdělení Inf Vv, Inf Vv, Inf ZČj Mev, Pg Práce v realizačním týmu Vv Vv Mev 14./301

15 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace 4. UČEBNÍ PLÁN Tabulace učebního plánu Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. minimum disponibilní součet Český jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Zaměření Celkem /301

16 Školní vzdělávací program Zaměření Vyučovací předmět roč. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. Anglický jazyk 1 1 Konverzace v Aj 1 Sportovní činnosti 1 1 Pohybové hry Výtvarná dílna 1 1 Keramika Informatika 1 1 Učební plán - 2. stupeň Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. minimum disponibilní součet Jazyk a jazyková Český jazyk komunikace Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační 2 technologie Informatika Dějepis Člověk a společnost Občanská 11 4 výchova Fyzika Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke 3 zdraví Tělesná 8 výchova Pracovní činnosti Zaměření Celkem /301

17 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace Jazykové zaměření Zaměření Vyučovací předmět 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Volitelný cizí jazyk (Nj, Fj, Šj, Rj) Konverzace v Aj 1 1 Informatika 1 Mediální výchova 1 Seminář z matematiky 1 Sportovní zaměření Vyučovací předmět 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Sportovní hry Informatika 1 Zábavná čeština 1 1 Mediální výchova 1 Seminář z matematiky Výtvarné zaměření Vyučovací předmět 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Keramika 1 Modelace v materiálu 1 Základy grafických technik 1 Počítačová grafika 1 Základy uměleckých řemesel 1 Informatika 1 Zábavná čeština 1 1 Mediální výchova 1 Seminář z matematiky /301

18 Školní vzdělávací program Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň Vyučovací jednotkou na 1. stupni je vyučovací hodina v délce trvání 45 minut. V průběhu školního roku jsou zařazovány podle aktuální situace, podmínek a možností školy pobyty dětí v přírodě, vycházky, plavání, bruslení, hry na sněhu, projektové vyučování apod. V takových případech je možno hodiny slučovat do delších časových úseků při dodržování zásad hygieny školní práce (přestávky, relaxace atd.). Nabídka volitelných předmětů je koncipována tak, aby odpovídala zaměření školy tzn. nabízíme dětem realizaci v jazykovém, sportovním nebo výtvarném zaměření. Na 1. stupni si žáci vybírají z jednotlivých předmětů, na 2. stupni je pak výuka soustředěna do bloků s odpovídajícím zaměřením. Pro větší pestrost výběru nabízených předmětů a tím i možnost vlastní realizace žáků je do volitelných předmětů na 1. stupni zařazena také informatika. Při volitelných předmětech jsou žáci děleni do skupin podle zájmových oblastí, ostatní výuka probíhá v kmenových třídách. Výuku keramiky je z organizačních a časových důvodů vhodné spojovat do dvouhodinových bloků, pokud to podmínky školy dovolí. Okruh základní nabídky volitelných předmětů není uzavřen, rozvrh hodin v týdnu není v ŠVP chápán jako dogma. Poznámky k učebnímu plánu pro 2. stupeň Výuka probíhá v kmenových třídách a odborných učebnách, v rámci jednotlivých zaměření (jazykového, sportovního a výtvarného) jsou žáci děleni na skupiny. Nabídka volitelných předmětů je soustředěna do bloků, které jsou částečně prostupné. Výuka je realizována převážně formou klasických vyučovacích hodin v délce trvání 45 minut, některá témata naplňujeme formou projektů, exkurzí, výjezdů apod. Okruh základní nabídky volitelných předmětů není pevně uzavřen. Předměty lze v případě potřeby spojovat do delších celků (1 14 dní). Český jazyk vzdělávací obsah má komplexní charakter, pro přehlednost je členěn do specifických složek mluvnice, literatura, sloh. O časové dotaci jednotlivých složek rozhoduje vyučující. Anglický jazyk výuka probíhá ve skupinách v odborných učebnách a v kmenových třídách. Cizí jazyk škola nabízí tento výběr : německý, francouzský, španělský a ruský jazyk. Vyučovat se bude ten jazyk, který si vybere většina žáků v 6. ročníku. V tomto jazyce bude výuka probíhat až do 9. ročníku. Konverzace v Aj je nabízena žákům v rámci jazykového zaměření. Na 1. stupni je nabízena jako samostatně volitelný předmět, na 2. stupni v bloku předmětů jazykového zaměření. Informatika - tento předmět je součástí povinné výuky (5., 6. a 7. ročník) i volitelných předmětů (3., 4. a 8. ročník). Do výuky jsou zahrnuty také základy administrativy a v 9. ročníku na tento předmět navazuje výuka počítačové grafiky pro žáky výtvarného zaměření. Pracovní činnosti zahrnují tyto obory : Práce s technickými materiály, Pěstitelské práce a chovatelství ( 6. roč. ), Provoz a údržba domácnosti, Příprava pokrmů (7. roč.) a Svět práce (8. roč. -2. pololetí, 9. roč. 1. pololetí). Tematické okruhy Práce s technickými 18./301

19 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace materiály a Provoz a údržba domácnosti budou zařazovány v 1. pololetí 8. roč. a v 2. pololetí 9. roč.. Rozdělení jednotlivých oborů do ročníků není pevně dané a může se měnit při zachování výuky tematického okruhu Svět práce v 8. a 9. ročníku v plném rozsahu. Mediální výchova - průřezové téma Mediální výchova je realizováno formou samostatného předmětu a naplňuje všechny tematické okruhy. Seminář z matematiky obsahově navazuje na výuku matematiky, probírané učivo procvičuje formou kombinovaných příkladů. Zábavná čeština obsahově navazuje na výuku českého jazyka, probírané učivo hravou formou procvičuje a doplňuje. Poznámka: Od bude předmět Informatika po přechodnou dobu vyučován v 6. roč. podle vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu 5. ročníku a dále pokračovat s posunem o ročník nižší (důvodem je návaznost učiva). 19./301

20 Školní vzdělávací program 5. UČEBNÍ OSNOVY Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura RVP ZV. Směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě, k osvojení a rozvíjení čtenářských dovedností, vede k využívání různých informačních zdrojů pro rozšiřování znalostí a dovedností např. encyklopedie, slovníky. Výuka probíhá ve 45 minutových hodinách. Vyučovací předmět Český jazyk úzce souvisí s ostatními vyučovacími předměty a má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu a vyučuje se jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. ročníku 8 hodin týdně ve 2. ročníku 9 hodin týdně ve 3. ročníku 8 hodin týdně ve 4. a 5. ročníku 7 hodin týdně v 6.ročníku 5 hodin týdně v 7., 8. a 9. ročníku 4 hodiny týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách. Dalšími možnostmi výuky jsou: návštěva knihovny, divadelní a filmová představení, příležitostná práce v terénu. V předmětu Český jazyk jsou naplňována průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova a Multikulturní výchova. Výchovné a vzdělávací strategie - výchovné a vzdělávací postupy směřující k utváření klíčových kompetencí Strategie směřující ke kompetenci k učení rozvíjíme u žáků stálé zdokonalování čtení s porozuměním textu vytváříme podmínky pro získávání dalších informací potřebných k práci stanovujeme dílčí vzdělávací cíle v pravopisu učíme žáky aplikovat naučená pravidla pravopisu a vzájemně je propojovat umožňujeme žákům pochopit souvislosti z různých vzdělávacích oblastí a propojovat je do širších celků seznamujeme žáky s mluvnickými a literárními termíny učíme žáky kritickému sebehodnocení a hodnocení výsledků svého učení motivujeme žáky k aktivnímu zapojení se do vyučovacího procesu Strategie směřující ke kompetenci k řešení problémů učíme žáky vzájemně si pomáhat a radit si, požádat o pomoc učíme žáky uvědomit si zodpovědnost za svá rozhodnutí a hodnotit své výsledky navozujeme nejrůznější problémové situace vedoucí k promyšlení a naplánování způsobu vhodného k řešení problémů učíme žáky hledat chyby v textu a odůvodňovat správná řešení 20./301

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky ČESKÝ JAZYK 1.ROČNÍK žák skládá a rozkládá slova podle sluchu poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací skládá, rozkládá a čte všechny druhy slabik

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta oblast: JAZYKOVÁ VÝCHOVA + MP vazby 1. - pozná začátek a konec věty Věta - pozná počet vět v krátkém textu 1. Slovo - určí počet slov ve větě - pozná všechna písmena 1. Hláska - pozná první a poslední

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury je podstatným znakem

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník 5 Učební osnovy 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Tělesná výchova Pracovní

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Český jazyk a literatura Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.-3. ročník 9 hodin týdně 4.-5. ročník 8 hodin týdně Vzdělávací

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v předmětu Český jazyk a literatura. Je vyučován

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: - směřuje k ovládnutí základních

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

Český jazyk a literatura 2. období

Český jazyk a literatura 2. období Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 2. období Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Nauka o slově, podoba a význam slov Žák: J: porovná podobu a význam slov - porovná význam slov - všimne si spisovné a nespisovné podoby slov - slova nadřazená,

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů:

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů: Cílem výuky Českého jazyka je, aby žáci na konci prvního stupně bezpečně a účelně užívali svého mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě, tedy aby na úrovni přiměřené svému věku: - v komunikační

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Jazyk český Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. U žáků rozvíjí

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

6.1 Český jazyk - 1. stupeň

6.1 Český jazyk - 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.1 Český jazyk - 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Dodatek č. I. K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká:

Dodatek č. I. K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká: Dodatek č. I K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká: 1. Učebního plánu hodinová dotace se ve 4. ročníku mění v Českém jazyce ze 7 hodin na 8 hodin týdně a v Informatice z 1

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Slovo, věta Žák: J: tvoří jednoduché věty - píše věty s náležitými znaménky J: rozpozná oznámení, přání, rozkaz, výtku J: tvoří větnou melodii J: uspořádá slova

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014 vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Dovednosti získané v tomto oboru jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Český jazyk 2.ročník 2015/2016

Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ 36 mateřský jazyk Rozeznávání skupiny didy, ti-ty, ni-ny ;hláska, písmeno Rozeznávání skupiny dě, tě, ně, bě,

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Český jazyk a literatura je významným nástrojem poznávání světa a porozumění sobě samému a mezi

Více

Tématický plán. Předmět Český jazyk. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2012/2013. Ročník III. A. hod./týd. 9

Tématický plán. Předmět Český jazyk. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2012/2013. Ročník III. A. hod./týd. 9 Tématický plán Předmět Český jazyk Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2012/2013 Ročník III. A hod./týd. 9 Učebnice: Styblík, V. a kol.: Český jazyk pro 3. ročník základní školy. SPN Praha, 2002. Hájková,

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více