ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání 14. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, ZÁBĚLSKÁ 25, příspěvková organizace

2 Školní vzdělávací program 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: 14. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Adresa školy: Ředitel školy: Koordinátor ŠVP: Zábělská 25, Plzeň Mgr. Helena Lišková Mgr. Simona Burešová IČO: IZO: REDIZO: Kontakty: Telefon: Web: Zřizovatel školy: Statutární město Plzeň nám. Republiky 1, Plzeň IČO: Platnost dokumentu: Od Mgr. Helena Lišková ředitelka školy razítko školy 2./301

3 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Poloha školy Poloha školy (červená šipka) Poloha ŠD (žlutá šipka) Základní údaje Zřizovatel Město Plzeň Škola byla postavena v r Počet učeben: 28 Budova Základní škola (kapacita 650 žáků) Školní družina (5 oddělení, kapacita 150 dětí) Název školy: 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace Hygienická kapacita 650 žáků 3./301

4 Školní vzdělávací program Dopravní dostupnost do školy Autobus číslo 28 Trolejbus číslo 16 Autobus číslo 30 Vybavenost školy Charakteristika Současný stav Výhled do dalšího období Velikost a naplněnost Jsme úplnou školou s 1.až 9. postupným ročníkem. Škola vzdělává přibližně 440 žáků, průměrná naplněnost tříd se pohybuje kolem dvaceti dvou žáků. Výuka probíhá paralelně. Nechystáme změny. Chceme udržet stávající podmínky ke vzdělávání ve škole. Vybavení školy Nábytek V budově školy je 22 kmenových tříd. Samostatné odborné pracovny jsou učebna Aj, Nj, ICT, Fy, Ch a Př, dále dvě učebny s interaktivní tabulí, z toho jedna je vybavena žákovskou knihovnou a počítači a slouží jako informační centrum. Dále škola disponuje cvičnou kuchyňkou, učitelskou knihovnou a keramickou pecí, která je umístěna v samostatné místnosti. Do učeben 1. stupně byla nainstalována výpočetní technika. K pohybovým aktivitám žáci využívají dvě tělocvičny a víceúčelové hřiště u školy. Ve všech třídách prvního stupně a ve většině tříd druhého stupně jsou výškově nastavitelné židle a lavice. Plánujeme rekonstrukci víceúčelového sportovního areálu (zatím je na hřišti travnatý povrch ). Plánujeme vybudování výtvarné a pracovní dílny. Dále je potřeba postupně měnit okna v celém areálu a obnovovat školní židle a lavice na druhém stupni. Kabinety, sborovna Učitelé II. stupně mají kvalitní zázemí vytvořené v předmětových kabinetech. Všichni učitelé mají k dispozici počítač s internetem, napojení na počítačovou síť, kopírku, TV, videopřehrávače, DVD a magnetofony, sborovnu pro školení a porady, multimediální učebnu atd. Hygienické zázemí Škola má kvalitní hygienické zázemí. Postupně provádíme generální Občerstvení Jídelna Školní družina Ve škole funguje bufet, ve kterém si žáci a zaměstnanci mohou zakoupit svačinu a pití. Škola má svou vlastní jídelnu. Žáci i zaměstnanci školy jídelnu využívají a mají možnost výběru ze dvou jídel. Školní družina má pět oddělení, která jsou umístěna v pavilonu 1. stupně. opravy WC. Nechystáme změny. Nechystáme změny. Nechystáme změny. 4./301

5 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace Charakteristika pedagogického sboru Počet členů pedagogického sboru se pohybuje kolem 33 členů v závislosti na aktuálním počtu žáků. V pedagogickém sboru se spojují mladí i zkušenější pedagogové, prioritou školy je zaměstnávat plně kvalifikované pedagogy. Škola umožňuje (resp. vyžaduje) doplnění chybějící kvalifikace. V současnosti je kvalifikovanost a aprobovanost sboru na velmi dobré úrovni. Ve škole pracuje výchovný poradce, ICT koordinátor, koordinátor ŠVP, koordinátor EVVO, metodik primární prevence, zdravotníci na 1. a 2. stupni, preventista BOZP, vychovatelky ŠD. Dále jsou pedagogové pověřeni metodickými povinnostmi v rámci jednotlivých předmětů. Všichni učitelé jsou proškoleni v problematice ochrany při mimořádných událostech a většina má kurz první pomoci. V rámci vzdělávání ICT absolvovali kurzy základních dovedností (Z), základní modul (P) a někteří mají nadstavbový modul (P). Projekty (dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce) Naše škola spolupracuje s P-centrem, účastní se dlouhodobého programu primární prevence a do mezinárodní spolupráce Stonožkové hnutí Na vlastních nohou. Žáci 6. ročníků se v rámci projektu Správná třída zúčastňují několikadenního adaptačního kurzu, pro naše budoucí prvňáčky pořádáme setkání nazvaná Úspěšný předškolák, která pomáhají usnadnit jejich vstup do školy. Škola plánuje zapojení do projektu Zdravá škola. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce s rodiči je na dobré úrovni. Rodiče mohou školu navštívit kdykoli po vzájemné dohodě s vyučujícím, dále pak v době třídních schůzek. Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím školní vývěsky a webových stránek. Shrnutí školního roku je k dispozici ve výroční zprávě. V roce 2007/2008 škola zahájila informovanost rodičovské veřejnosti prostřednictvím systému škola on-line. Spolupráce s dalšími subjekty 1) PPP 2) Sportovní kluby: TJ Sokol Plzeň IV Studio 22 SKP Rapid Sport KAerobik Florbal klub Doubravka 3) Školská rada 4) Sdružení rodičů (SRPDŠ) 5) Červený kříž 6) Nadace sportující mládeže 7) Mensa 8) Salesiánské středisko 9) Policie ČR 10) MŠ v obvodu 11) ÚMO Plzeň 4 12) ZČU-PF Plzeň 13) regionální tisk 5./301

6 Školní vzdělávací program 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy ŠVP naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV. Cílem základního vzdělávání je pomoci žákům získávat a postupně zdokonalovat klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělávání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Naše škola při tvorbě ŠVP vycházela po provedené analýze z požadavků a potřeb žáků a rodičovské veřejnosti. Kromě kvalitního základního vzdělání jsme se zaměřili na rozšířenou výuku jazyků, sportu a výtvarných činností tak, aby ŠVP co nejvíce rozvíjel oblast zájmů našich žáků. Nechceme preferovat jen intelektuální nadání, ale podporovat i žáky s jiným druhem nadání pohybovým a estetickým. Z této myšlenky vychází i motivační název inspirovaný J.A.Komenským - Škola jazykům, sportu a tvořivosti otevřená. Zaměření si žáci vybírají od 1. ročníku a pokračují v něm i na druhém stupni, volitelné předměty jsou sestaveny do bloků s částečnou prostupností. Kromě vybraného zaměření je v rámci povinné výuky i volitelných předmětů rozšířena na obou stupních práce na počítačích, aby žáci našli v budoucnosti uplatnění nejen na středních školách, ale později i na trhu práce. Škola tak odráží potřeby současnosti a tomuto pojetí odpovídá i koncepční záměr ŠVP, který obsahuje pestrou nabídku činností a aktivit pro děti s různou úrovní nadání. Jazykové zaměření Od 1. ročníku probíhá výuka angličtiny, od 6. ročníku výuka dalšího cizího jazyka podle zájmu žáků (německého, francouzského, španělského, ruského) a konverzace v cizím jazyce. Při výuce jazyků si uvědomujeme jejich důležitost pro budoucí profesní uplatnění našich žáků a pro život v Evropské unii. Sportovní zaměření V rámci výuky jsou zařazeny sportovní a pohybové hry a všeobecná sportovní průprava, kde se žáky snažíme vést především ke zdravému sportovnímu stylu.v odpoledních hodinách na tyto aktivity navazují zájmové kroužky a činnost sportovních klubů, které dále rozvíjejí sportovní nadání žáků. Výtvarné zaměření V jednotlivých ročnících prvního a druhého stupně jsou zastoupeny činnosti, které dětem poskytnou základy různých výtvarných oborů výtvarná dílna, keramika, základy grafických technik, základy uměleckých řemesel, počítačová grafika. Také na výtvarné zaměření navazuje činnost zájmových kroužků. Podoba ŠVP je výsledkem práce kolektivu pedagogů školy v souladu s dlouhodobou koncepcí vzdělávacích a výchovných cílů školy, včetně zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků mimořádně nadaných. V neposlední řadě je pro nás důležité vytvářet pozitivní, klidné, spolupracující a tvořivé klima školy, jehož základem je partnerský vztah mezi žáky a učiteli, mezi učiteli a rodiči založený na vzájemném respektu. Mezi priority školy patří také péče o volný čas žáků a jeho využití, zaměření na sportovní přípravu žáků a jejich zdravý životní styl, dlouhodobá protidrogová koncepce, 6./301

7 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace postupné zkvalitňování prostředí školy, spolupráce s dalšími ZŠ a MŠ obvodu při pořádání různých sportovních soutěží a kulturních akcí, činnost školního parlamentu, zajištění dostatečné informovanosti rodičů o životě školy a jejich zapojení do spolupráce se školou. V oblasti sportu spolupracujeme také s jinými organizacemi. Princip spolupráce je založen na tom, že škola poskytne sportovní areál, oddíly zajistí trenéry a rodičům odpadají starosti s převážením dětí, které mohou sportovat přímo ve škole, tj. většinou blízko bydliště. Stejným způsobem je zajištěna i činnost řady dalších kroužků, které navazují na výuku nebo probíhají v rámci školní družiny. V celkovém programu školy je zařazena i řada dalších aktivit, které kromě zpestření výuky vedou k utváření postojů žáků k sobě i druhým a k získávání nových zkušeností a poznatků školy v přírodě, lyžařské výcvikové kurzy, poznávací zájezdy do zahraničí, ozdravné pobyty u moře, bruslení na ploše zimního stadionu, projekty, oslavy, vánoční dílny, sportovní soutěže apod. Zvolenou profilací se chceme zaměřit i na žáky nadané, vytvořit jim podmínky pro jejich rozvoj a tím omezit odchod na jiné školy a víceletá gymnázia. Nezapomínáme ani na děti zaostávající, nebo jinak postižené, které se snažíme začlenit mezi ostatní žáky rozumnou integrací. Naším cílem je poskytnout každému jedinci vzdělání, které rozvine jeho individuální schopnosti a dovednosti tak, aby se dokázal uplatnit v budoucím životě. Chceme nadále rozvíjet silné stránky školy a eliminovat to, co považujeme za nedostatky. Výchovné a vzdělávací strategie K tomu, aby škola zajistila u žáků postupné rozvíjení klíčových kompetencí během celé školní docházky, uplatňují učitelé společné postupy, které vedou k naplňování cílů základního vzdělávání. V naší škole volíme zejména tyto postupy a příležitosti: Strategie směřující ke kompetenci k učení stanovujeme dílčí vzdělávací cíle, rozlišujeme základní učivo od rozšiřujícího (doplňujícího), uplatňujeme individuální přístup k žákům vytváříme podmínky pro získávání dalších informací potřebných k práci motivujeme žáky k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu učíme práci s chybou a její nápravě podporujeme samostatnost a tvořivost učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v praktickém životě pomáháme řešit a třídit informace podle zvolených nebo zadaných kritérií učíme trpělivosti, povzbuzujeme uplatňujeme individuální přístup k žákům se speciálními poruchami, výsledky posuzujeme vzhledem k jeho diagnostice rozvíjíme dovednost správně naplánovat a organizovat svou činnost seznamujeme žáky s možnými metodami učení a učíme je vhodně použít 7./301

8 Školní vzdělávací program Strategie směřující ke kompetenci k řešení problémů učíme žáky nevyhýbat se problémům, chápat je jako součást běžného života učíme samostatnosti nebát se požádat o pomoc (učitele, rodiče, poradce) přiměřeně věku dětí dbáme na prevenci problémů rozvíjíme dovednost rozpoznat závažnost problému (etika x právo) učíme žáky umět prosadit své řešení, ale respektovat názory ostatních vedeme žáky k uvážlivému jednání, cílevědomosti a zachování klidu i v krizových situacích umožňujeme žákům na řešení problému spolupracovat (týmová spolupráce) učíme sebehodnocení umět přiznat chybu i pochválit se podporujeme využívání vlastních i získaných zkušeností v praxi učíme odpovědnosti za řešení problémů učíme žáky využít odbornou pomoc při řešení krizových situací (výchovný poradce, preventista sociálně-patologických jevů) Strategie směřující ke kompetenci komunikativní vedeme žáky k ochotě komunikovat, k vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu rozvíjíme slovní zásobu v rodném jazyce, podporujeme její rozvoj i v rámci dalších cizích jazyků učíme žáky dbát o svůj hlas, sluch a zrak dbáme o slušnou grafickou podobu písma učíme žáky mluvit souvisle a srozumitelně, logicky formulovat myšlenky, mluvit uvážlivě a uvážlivě reagovat dbáme na slušné vyjadřování a vedeme žáky k rozlišování jazyka spisovného od obecné češtiny vedeme žáky ke kultivovanému projevu učíme žáky umět vyjádřit svůj názor a obhájit ho učíme pracovat s argumenty, ale nemanipulovat ostatními (umět rozpoznat manipulaci) rozvíjíme schopnost reprodukovat obsah sdělení a zapamatovat si podstatné využíváme možnosti naučit se komunikovat prostřednictvím výpočetní techniky učíme asertivním dovednostem využíváme možnosti uplatnění žáků při realizaci výstav, vystoupení a dalších akcí podporujeme komunikaci s dalšími subjekty (MŠ, ZŠ) a s rodiči (třídní schůzky dny otevřených dveří, konzultační hodiny, vystoupení žáků akademie, vernisáže apod.) učíme naslouchat druhým, neskákat do řeči, udržovat vizuální kontakt, vyjadřovat se ústně i písemně 8./301

9 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace Strategie směřující ke kompetenci sociální a personální budujeme pozitivní školní a třídní klima umožňujeme žákům objevovat v sobě dobré stránky, hodnoty, příležitosti učíme žáky nestydět se vystoupit na veřejnosti, před skupinou lidí v rámci jednotlivých vzdělávacích oblastí vytváříme společně pravidla vzájemného soužití a vracíme se k jejich naplňování seznamujeme žáky a rodiče se školním řádem, zdokonalujeme jej z hlediska práv a povinností žáků, rodičů, učitelů učíme ocenit nápad druhého podle možností zadáváme úkoly pro skupiny žáků pomáháme žákům přijmout odlišného spolužáka (jiná barva pleti, národnost, tělesné postižení) podněcujeme žáky k práci na rozvoji své osobnosti učíme nebát se kritiky ze strany druhých, o názoru druhých diskutovat oceňujeme každou snahu žáka o jeho zlepšení povzbuzujeme žáky v nejrůznějších činnostech netolerujeme nevhodné chování Strategie směřující ke kompetenci občanské učíme žáky vzájemné toleranci, respektování názoru druhého, empatii pěstujeme úctu k dědictví českého národa a seznamujeme žáky s tradicí našeho kulturního vývoje (exkurze, poznávací zájezdy, návštěvy historických památek, společenských, kulturních a sportovních akcí, návštěvy filmových a divadelních představení) vytváříme vlastní kulturní tradice (školní akademie, kronika školy, dny otevřených dveří, reprezentace v soutěžích a olympiádách) vedeme žáky k aktivnímu zapojení do kulturního dění školy třídíme odpad ve třídách dbáme na plnění povinností, učíme odpovědnosti učíme žáky rozpoznat násilí a postavit se proti němu využíváme vhodná témata k tomu, abychom v žácích pěstovali návyky zdravého životního stylu a přiměřeně svému věku dbali o ochranu svého zdraví snažíme se zlepšovat estetickou úpravu tříd a chodeb Strategie směřující ke kompetenci pracovní učíme žáky zodpovědnosti za výsledek své práce, k upřednostňování kvality směřujeme žáky k důslednosti a vytrvalosti ve všech započatých činnostech dbáme na zásady dodržování hygieny a ochrany zdraví při práci rozvíjíme u žáků zodpovědnost při rozhodování o své budoucnosti umožňujeme žákům, aby se podíleli na estetičnosti školního prostředí 9./301

10 Školní vzdělávací program směřujeme žáky k vhodnému výběru pracovního postupu s ohledem na životní prostředí (i při výběru materiálů) učíme využívat různé techniky práce, upřednostňujeme adaptabilitu a flexibilitu dbáme na dodržování kázně při práci, aby žáci neohrožovali zdraví své ani jiných učíme základům poskytování první pomoci a zásadám bezpečnosti práce jdeme příkladem v ochotě neustále se sebevzdělávat oceňujeme logické myšlení, umění myšlenky zformulovat a realizovat své nápady v praxi vedeme žáky k péči o pracovní prostředí a okolí školy důsledně trváme na plnění svěřených úkolů 10./301

11 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola je otevřená žákům se zdravotním postižením, zdravotně a sociálně znevýhodněným i žákům talentovaným a žákům s mimořádným nadáním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků mimořádně nadaných zajišťujeme formou individuální integrace do běžných tříd. Naše škola dlouhodobě spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou. Žáci s vývojovými poruchami učení jsou vyšetřováni se souhlasem zákonných zástupců přímo ve škole, kam pracovnice pedagogicko-psychologické poradny pravidelně docházejí. Pro žáky se specifickými poruchami učení vypracováváme na žádost zákonných zástupců individuální vzdělávací plány, podle kterých ve spolupráci s nimi a s pedagogicko-psychologickou poradnou se žákem pracujeme. Na sestavení individuálně vzdělávacího plánu se podílí třídní učitel, vyučující příslušných předmětů, pedagogicko-psychologická poradna, zákonní zástupci, popřípadě další odborníci (odborný lékař, psycholog, logoped apod.). Speciální pedagog podporuje rozvoj žáka, poskytuje poradenství zákonným zástupcům a metodickou podporu učitelům, pomocníkem je i výchovná poradkyně. Plány vycházejí ze specifických potřeb žáků, upravují obsah, formy a podmínky jejich vzdělávání. Rozsah péče vychází z doporučení odborného pracoviště, z koncepce a podmínek školy. Struktura individuálně vzdělávacího plánu vychází z platné právní úpravy a je doplněna v případě potřeby dohodou o formě podílu žáka a spolupráce se zákonnými zástupci. V konečné podobě jej schvaluje ředitelka školy. Při klasifikaci přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy a hodnotíme s tolerancí. Na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Pokud to situace vyžaduje, pracujeme společně s pedagogicko-psychologickou poradnou i s celými třídními kolektivy a hledáme možnou cestu nápravy. U žáků s potřebou individuální asistence ve výuce škola usiluje o zajištění pedagogického asistenta, který spolupracuje se speciálním pedagogem, třídním učitelem a případně s dalšími vyučujícími při naplňování individuálního vzdělávacího programu. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Škola se snaží rozvíjet talent a mimořádné nadání žáků. K tomuto cíli směřuje i koncepce školy svým pojetím ŠVP, ve které se zaměřujeme zejména na rozvoj jazykového, sportovního a výtvarného nadání. Při zjišťování mimořádného nadání žáků naše škola spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného vyšetření sestavuje a realizuje individuální vzdělávací plán. Individuální plán je založen na volbě vhodných metod a forem práce jednotlivými vyučujícími tak, aby umožnily plné rozvíjení schopností žáků s ohledem na jejich individuální možnosti, potřeby a odlišnosti (zrychlení tempa výuky, vynechávání studia materiálů, které už dítě zná, seznámení s novými poznatky dříve než ostatní, omezení drilu, samostudium organizované samotným žákem, mentoring, korespondenční kurzy, zadávání specifických úkolů, akcelerace v předmětu, paralelní studium, mimoškolní aktivity apod.). Využíváme také nabídky společnosti Mensa a v případě zájmu žáků a jejich zákonných zástupců provádí v naší škole tato společnost testování žáků. Mimořádně nadaní žáci mohou být také na základě komisionální zkoušky přeřazeni do vyššího ročníku. 11./301

12 Školní vzdělávací program Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Pč, Čj, Tv, M, Vd, Sč Pc, Čj, Tv, M, Vd, Sč Aj, M, Pč, Čj, Tv, Inf, Ph Aj, Čj, Pč, Tv, M, Vv, Inf, Ph Pč, Čj, Tv, M, Vv, Ph Čj, Vv, Vz, Hv, Z, Tv, VCj Vv, ZČj, Hv, Čj, Tv, VCj Vv, Aj, Čj, Tv, VCj Vv, Vz, Tv,VCj Sebepoznání a sebepojetí Vd Vd Aj, Vv, Pří KoAj, Vv Vv, Vz, Tv Vv, Aj, Čj, Tv Vz, Pč, Př, Hv, Ov, Tv Vv, Vz, Tv, Pč, Hv Seberegulace a sebeorganizace Prv Prv Pč, M Pč, M, Pří Pč, KoAj, M Aj, Pč, Hv, Ov, Tv, Sh Pč, Hv, Tv, Sh Pč, Ov, Tv, Sh Pč, Ov, Tv, Vz, Sh Psychohygiena Prv Prv Čj Čj, M Čj, M, Pří Vv, Vz, Hv Vv, Hv Vv, Vz, Hv, Př, Ov Vv, Vz, Hv Kreativita Pč, Vv, Vd Pč, Vv, Vd Čj, Ke, Vv Čj, Ke, Vv, Pč Čj, Ke, Vv, Pč Vv, Pč, Hv, Z, Tv, Ke, Sh Vv, Pč, Hv, Čj, Mm, Tv, Sh Vv, Pč, Čj, Hv, Tv, Zgt, Sh, Ov Vv, Pč, Hv, Zuř, Tv, Sh Sociální rozvoj Poznávání lidí Čj Pč, Prv Aj, Pč Vl Vl Ov, VCj VCj Pč, Čj, VCj Pč, VCj Mezilidské vztahy Prv Čj, Prv Pč, Prv Pč, Vl Čj, Vl, Pč Vz, D, VCj Ov, VCj Vz, Pč, Hv, D, VCj Vz, Pč, Ov, Čj, VCj, D Komunikace Aj, Pč, Čj, Prv Pč,Čj, Aj, Prv Čj, Ke, Aj, Pč, Prv Čj, Ke, Aj, Vv Čj, Ke, Aj, Vv Vv, Aj, Vz, D, Hv, Čj, Z, Tv, Ke, VCj, Sh Vv, Aj, Tv, Hv, Čj, Ov, VCj, KoAj, Sh Vv, KoAj, Aj, Hv, Tv, Vz, Pč, Př, VCj, Sh, Ov Vv, Aj, Vz, Hv, Tv, Ov, Pč, Čj, VCj, Sh Kooperace a kompetice Pč, Čj Vv, Pč, Čj, Tv, Sh Vv, Tv, Pč, Sh Vv, Vz, Př, Tv, Pč, Sh Vv, Vz, Pč, Tv, Sh Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti M Tv, Sh Tv, Sh Vz, Pč, Tv, Sh Vz, Pč, Tv, Sh Hodnoty, postoje, praktická etika Vl Tv, Vz, Sh Tv, Sh Vz, Čj, Tv, Sh Vz, Čj, Tv, Sh 12./301

13 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace Výchova demokratického občana 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu Občanská společnost a škola Prv, Vv Prv, Vv Vv Vl KoAj Ov KoAj KoAj Občan, občanská společnost a stát Prv Vz, D ZČj Pč, D, Př, Ov Pč, D Formy participace občanů v politickém životě Ov, D Ov, D Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Ov Ov, D Ov, D Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu Evropa a svět nás zajímá Hv, Vv, VAj Vv, VAj Hv, Vv Vv Aj, Čj, Inf, Vl, Vv, Hv, KoAj Aj, D ZČj, KoAj Aj, Z, KoAj Aj, Z Objevujeme Evropu a svět Aj, KoAj, Vl Čj, Aj, D, VCj Aj, Ov, D, VCj, KoAj Hv, Z, KoAj, VCj Z, D, VCj Jsme Evropané Vl, Vv Vl, Vv Vv, D Vv, D, ZČj Vv, Z, Ov, D Vv, Z, D, Ov Multikulturní výchova 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu Kulturní diference Hv, KoAj KoAj Aj, Hv, Vv Aj, KoAj, Vl, Vv Vv Vv, Aj, D, Z, Ov, KoAj Z, Př, KoAj Hv, Z Lidské vztahy Hv Hv Prv Vl, Hv, Vv Hv, Vv Čj, Ov, Vv Čj, Hv, Ov, Z Př, Hv Aj, Ov, Mev Etnický původ Hv Ov Z, Ov Pč, Z, Př Pč, Z, Čj, D Multikulturalita Aj Aj Aj, KoAj D, VCj Aj, Hv, Ov, D, KoAj KoAj D Princip sociálního smíru a solidarity Čj Ov 13./301

14 Školní vzdělávací program Environmentální výchova 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu Ekosystémy Prv Prv Pč Vv, Z, D, Ov Vv, Z, D Vv Vv, Z, Př Základní podmínky života Pč, Prv, Hv, Vd Pč, Vd Pč, Prv Pří Pří Vv, Vz, Pč, Př, D, Z Vv, Pč Vv, Aj, Pč, D, Ch, KoAj Vv, Př, D, Pč, Z, Ov, Ch Lidské aktivity a problémy životního prostředí Prv Pč, Vl Pč, Inf, Pří Pč, Čj, Z, Tv Pč, Z, D, Ov, Tv, KoAj Vv, Pč, Z, Tv, D Vv, Vz, Pč, D, Př, Z, Ov, Ch Vztah člověka k prostředí Hv, Vv Vv Prv, Vv, Ke Vl, Vv, Ke, Pč Pč, Vv, Ke Vz, Pč, D, Z, Ov, Tv, Ke Z, Ov, Tv, Mm, ZČj, Pč Pč, Vz, D, Tv, Zgt Vz, Pč, D, Př, Z, Ov, Zuř, VCj Mediální výchova 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu Tematické okruhy receptivních činností Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Vv Vv Vv, Inf Inf Čj, Inf, Hv Čj, Ov Vv, Vz, Z, Čj Z, Čj, Mev Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Inf Inf M Mev Stavba mediálních sdělení Mev Vnímání autora mediálních sdělení Hv Hv Hv KoAj ZČj Mev Fungování a vliv médií ve společnosti Prv Aj Čj, KoAj Ov, ZČj Mev, D Tematické okruhy produktivních činností Tvorba mediálních sdělení Inf Vv, Inf Vv, Inf ZČj Mev, Pg Práce v realizačním týmu Vv Vv Mev 14./301

15 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace 4. UČEBNÍ PLÁN Tabulace učebního plánu Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. minimum disponibilní součet Český jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Zaměření Celkem /301

16 Školní vzdělávací program Zaměření Vyučovací předmět roč. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. Anglický jazyk 1 1 Konverzace v Aj 1 Sportovní činnosti 1 1 Pohybové hry Výtvarná dílna 1 1 Keramika Informatika 1 1 Učební plán - 2. stupeň Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. minimum disponibilní součet Jazyk a jazyková Český jazyk komunikace Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační 2 technologie Informatika Dějepis Člověk a společnost Občanská 11 4 výchova Fyzika Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke 3 zdraví Tělesná 8 výchova Pracovní činnosti Zaměření Celkem /301

17 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace Jazykové zaměření Zaměření Vyučovací předmět 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Volitelný cizí jazyk (Nj, Fj, Šj, Rj) Konverzace v Aj 1 1 Informatika 1 Mediální výchova 1 Seminář z matematiky 1 Sportovní zaměření Vyučovací předmět 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Sportovní hry Informatika 1 Zábavná čeština 1 1 Mediální výchova 1 Seminář z matematiky Výtvarné zaměření Vyučovací předmět 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Keramika 1 Modelace v materiálu 1 Základy grafických technik 1 Počítačová grafika 1 Základy uměleckých řemesel 1 Informatika 1 Zábavná čeština 1 1 Mediální výchova 1 Seminář z matematiky /301

18 Školní vzdělávací program Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň Vyučovací jednotkou na 1. stupni je vyučovací hodina v délce trvání 45 minut. V průběhu školního roku jsou zařazovány podle aktuální situace, podmínek a možností školy pobyty dětí v přírodě, vycházky, plavání, bruslení, hry na sněhu, projektové vyučování apod. V takových případech je možno hodiny slučovat do delších časových úseků při dodržování zásad hygieny školní práce (přestávky, relaxace atd.). Nabídka volitelných předmětů je koncipována tak, aby odpovídala zaměření školy tzn. nabízíme dětem realizaci v jazykovém, sportovním nebo výtvarném zaměření. Na 1. stupni si žáci vybírají z jednotlivých předmětů, na 2. stupni je pak výuka soustředěna do bloků s odpovídajícím zaměřením. Pro větší pestrost výběru nabízených předmětů a tím i možnost vlastní realizace žáků je do volitelných předmětů na 1. stupni zařazena také informatika. Při volitelných předmětech jsou žáci děleni do skupin podle zájmových oblastí, ostatní výuka probíhá v kmenových třídách. Výuku keramiky je z organizačních a časových důvodů vhodné spojovat do dvouhodinových bloků, pokud to podmínky školy dovolí. Okruh základní nabídky volitelných předmětů není uzavřen, rozvrh hodin v týdnu není v ŠVP chápán jako dogma. Poznámky k učebnímu plánu pro 2. stupeň Výuka probíhá v kmenových třídách a odborných učebnách, v rámci jednotlivých zaměření (jazykového, sportovního a výtvarného) jsou žáci děleni na skupiny. Nabídka volitelných předmětů je soustředěna do bloků, které jsou částečně prostupné. Výuka je realizována převážně formou klasických vyučovacích hodin v délce trvání 45 minut, některá témata naplňujeme formou projektů, exkurzí, výjezdů apod. Okruh základní nabídky volitelných předmětů není pevně uzavřen. Předměty lze v případě potřeby spojovat do delších celků (1 14 dní). Český jazyk vzdělávací obsah má komplexní charakter, pro přehlednost je členěn do specifických složek mluvnice, literatura, sloh. O časové dotaci jednotlivých složek rozhoduje vyučující. Anglický jazyk výuka probíhá ve skupinách v odborných učebnách a v kmenových třídách. Cizí jazyk škola nabízí tento výběr : německý, francouzský, španělský a ruský jazyk. Vyučovat se bude ten jazyk, který si vybere většina žáků v 6. ročníku. V tomto jazyce bude výuka probíhat až do 9. ročníku. Konverzace v Aj je nabízena žákům v rámci jazykového zaměření. Na 1. stupni je nabízena jako samostatně volitelný předmět, na 2. stupni v bloku předmětů jazykového zaměření. Informatika - tento předmět je součástí povinné výuky (5., 6. a 7. ročník) i volitelných předmětů (3., 4. a 8. ročník). Do výuky jsou zahrnuty také základy administrativy a v 9. ročníku na tento předmět navazuje výuka počítačové grafiky pro žáky výtvarného zaměření. Pracovní činnosti zahrnují tyto obory : Práce s technickými materiály, Pěstitelské práce a chovatelství ( 6. roč. ), Provoz a údržba domácnosti, Příprava pokrmů (7. roč.) a Svět práce (8. roč. -2. pololetí, 9. roč. 1. pololetí). Tematické okruhy Práce s technickými 18./301

19 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace materiály a Provoz a údržba domácnosti budou zařazovány v 1. pololetí 8. roč. a v 2. pololetí 9. roč.. Rozdělení jednotlivých oborů do ročníků není pevně dané a může se měnit při zachování výuky tematického okruhu Svět práce v 8. a 9. ročníku v plném rozsahu. Mediální výchova - průřezové téma Mediální výchova je realizováno formou samostatného předmětu a naplňuje všechny tematické okruhy. Seminář z matematiky obsahově navazuje na výuku matematiky, probírané učivo procvičuje formou kombinovaných příkladů. Zábavná čeština obsahově navazuje na výuku českého jazyka, probírané učivo hravou formou procvičuje a doplňuje. Poznámka: Od bude předmět Informatika po přechodnou dobu vyučován v 6. roč. podle vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu 5. ročníku a dále pokračovat s posunem o ročník nižší (důvodem je návaznost učiva). 19./301

20 Školní vzdělávací program 5. UČEBNÍ OSNOVY Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura RVP ZV. Směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě, k osvojení a rozvíjení čtenářských dovedností, vede k využívání různých informačních zdrojů pro rozšiřování znalostí a dovedností např. encyklopedie, slovníky. Výuka probíhá ve 45 minutových hodinách. Vyučovací předmět Český jazyk úzce souvisí s ostatními vyučovacími předměty a má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu a vyučuje se jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. ročníku 8 hodin týdně ve 2. ročníku 9 hodin týdně ve 3. ročníku 8 hodin týdně ve 4. a 5. ročníku 7 hodin týdně v 6.ročníku 5 hodin týdně v 7., 8. a 9. ročníku 4 hodiny týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách. Dalšími možnostmi výuky jsou: návštěva knihovny, divadelní a filmová představení, příležitostná práce v terénu. V předmětu Český jazyk jsou naplňována průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova a Multikulturní výchova. Výchovné a vzdělávací strategie - výchovné a vzdělávací postupy směřující k utváření klíčových kompetencí Strategie směřující ke kompetenci k učení rozvíjíme u žáků stálé zdokonalování čtení s porozuměním textu vytváříme podmínky pro získávání dalších informací potřebných k práci stanovujeme dílčí vzdělávací cíle v pravopisu učíme žáky aplikovat naučená pravidla pravopisu a vzájemně je propojovat umožňujeme žákům pochopit souvislosti z různých vzdělávacích oblastí a propojovat je do širších celků seznamujeme žáky s mluvnickými a literárními termíny učíme žáky kritickému sebehodnocení a hodnocení výsledků svého učení motivujeme žáky k aktivnímu zapojení se do vyučovacího procesu Strategie směřující ke kompetenci k řešení problémů učíme žáky vzájemně si pomáhat a radit si, požádat o pomoc učíme žáky uvědomit si zodpovědnost za svá rozhodnutí a hodnotit své výsledky navozujeme nejrůznější problémové situace vedoucí k promyšlení a naplánování způsobu vhodného k řešení problémů učíme žáky hledat chyby v textu a odůvodňovat správná řešení 20./301

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé Uvědomělé hlasité čtení - dodržování správné techniky čtení Tiché čtení - schopnost reprodukce

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. ROČNÍK Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Průřezová témata

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Charakteristika předmětu Český jazyk

Charakteristika předmětu Český jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Český jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Český jazyk Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 8.

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (platné od školního roku 2013/2014) UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník

Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Vzdělávací obsah předmětu v 1. - 3. ročníku Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Charakteristika předmětu V předmětu Český jazyk a literatura je realizován obsah

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Čj - 2. stupeň 1 / 7

Čj - 2. stupeň 1 / 7 dodržovat při rozhovoru zásady společenského styku používat zásady společenského styku v osobní komunikaci pozdrav, žádost, poděkování sestavit větu se správným slovosledem formulovat výstižně ústně otázku

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky ČESKÝ JAZYK 1.ROČNÍK žák skládá a rozkládá slova podle sluchu poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací skládá, rozkládá a čte všechny druhy slabik

Více

Český jazyk a literatura 1. stupeň

Český jazyk a literatura 1. stupeň Český jazyk a literatura 1. stupeň Charakteristika předmětu Český jazyk je vyučován ve všech ročnících 1. stupně. V prvním ročníku 9 hodin týdně, ve druhém ročníku 10 hodin týdně, ve třetím ročníku 9 hodin

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více