ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání 14. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, ZÁBĚLSKÁ 25, příspěvková organizace

2 Školní vzdělávací program 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: 14. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Adresa školy: Ředitel školy: Koordinátor ŠVP: Zábělská 25, Plzeň Mgr. Helena Lišková Mgr. Simona Burešová IČO: IZO: REDIZO: Kontakty: Telefon: Web: Zřizovatel školy: Statutární město Plzeň nám. Republiky 1, Plzeň IČO: Platnost dokumentu: Od Mgr. Helena Lišková ředitelka školy razítko školy 2./301

3 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Poloha školy Poloha školy (červená šipka) Poloha ŠD (žlutá šipka) Základní údaje Zřizovatel Město Plzeň Škola byla postavena v r Počet učeben: 28 Budova Základní škola (kapacita 650 žáků) Školní družina (5 oddělení, kapacita 150 dětí) Název školy: 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace Hygienická kapacita 650 žáků 3./301

4 Školní vzdělávací program Dopravní dostupnost do školy Autobus číslo 28 Trolejbus číslo 16 Autobus číslo 30 Vybavenost školy Charakteristika Současný stav Výhled do dalšího období Velikost a naplněnost Jsme úplnou školou s 1.až 9. postupným ročníkem. Škola vzdělává přibližně 440 žáků, průměrná naplněnost tříd se pohybuje kolem dvaceti dvou žáků. Výuka probíhá paralelně. Nechystáme změny. Chceme udržet stávající podmínky ke vzdělávání ve škole. Vybavení školy Nábytek V budově školy je 22 kmenových tříd. Samostatné odborné pracovny jsou učebna Aj, Nj, ICT, Fy, Ch a Př, dále dvě učebny s interaktivní tabulí, z toho jedna je vybavena žákovskou knihovnou a počítači a slouží jako informační centrum. Dále škola disponuje cvičnou kuchyňkou, učitelskou knihovnou a keramickou pecí, která je umístěna v samostatné místnosti. Do učeben 1. stupně byla nainstalována výpočetní technika. K pohybovým aktivitám žáci využívají dvě tělocvičny a víceúčelové hřiště u školy. Ve všech třídách prvního stupně a ve většině tříd druhého stupně jsou výškově nastavitelné židle a lavice. Plánujeme rekonstrukci víceúčelového sportovního areálu (zatím je na hřišti travnatý povrch ). Plánujeme vybudování výtvarné a pracovní dílny. Dále je potřeba postupně měnit okna v celém areálu a obnovovat školní židle a lavice na druhém stupni. Kabinety, sborovna Učitelé II. stupně mají kvalitní zázemí vytvořené v předmětových kabinetech. Všichni učitelé mají k dispozici počítač s internetem, napojení na počítačovou síť, kopírku, TV, videopřehrávače, DVD a magnetofony, sborovnu pro školení a porady, multimediální učebnu atd. Hygienické zázemí Škola má kvalitní hygienické zázemí. Postupně provádíme generální Občerstvení Jídelna Školní družina Ve škole funguje bufet, ve kterém si žáci a zaměstnanci mohou zakoupit svačinu a pití. Škola má svou vlastní jídelnu. Žáci i zaměstnanci školy jídelnu využívají a mají možnost výběru ze dvou jídel. Školní družina má pět oddělení, která jsou umístěna v pavilonu 1. stupně. opravy WC. Nechystáme změny. Nechystáme změny. Nechystáme změny. 4./301

5 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace Charakteristika pedagogického sboru Počet členů pedagogického sboru se pohybuje kolem 33 členů v závislosti na aktuálním počtu žáků. V pedagogickém sboru se spojují mladí i zkušenější pedagogové, prioritou školy je zaměstnávat plně kvalifikované pedagogy. Škola umožňuje (resp. vyžaduje) doplnění chybějící kvalifikace. V současnosti je kvalifikovanost a aprobovanost sboru na velmi dobré úrovni. Ve škole pracuje výchovný poradce, ICT koordinátor, koordinátor ŠVP, koordinátor EVVO, metodik primární prevence, zdravotníci na 1. a 2. stupni, preventista BOZP, vychovatelky ŠD. Dále jsou pedagogové pověřeni metodickými povinnostmi v rámci jednotlivých předmětů. Všichni učitelé jsou proškoleni v problematice ochrany při mimořádných událostech a většina má kurz první pomoci. V rámci vzdělávání ICT absolvovali kurzy základních dovedností (Z), základní modul (P) a někteří mají nadstavbový modul (P). Projekty (dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce) Naše škola spolupracuje s P-centrem, účastní se dlouhodobého programu primární prevence a do mezinárodní spolupráce Stonožkové hnutí Na vlastních nohou. Žáci 6. ročníků se v rámci projektu Správná třída zúčastňují několikadenního adaptačního kurzu, pro naše budoucí prvňáčky pořádáme setkání nazvaná Úspěšný předškolák, která pomáhají usnadnit jejich vstup do školy. Škola plánuje zapojení do projektu Zdravá škola. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce s rodiči je na dobré úrovni. Rodiče mohou školu navštívit kdykoli po vzájemné dohodě s vyučujícím, dále pak v době třídních schůzek. Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím školní vývěsky a webových stránek. Shrnutí školního roku je k dispozici ve výroční zprávě. V roce 2007/2008 škola zahájila informovanost rodičovské veřejnosti prostřednictvím systému škola on-line. Spolupráce s dalšími subjekty 1) PPP 2) Sportovní kluby: TJ Sokol Plzeň IV Studio 22 SKP Rapid Sport KAerobik Florbal klub Doubravka 3) Školská rada 4) Sdružení rodičů (SRPDŠ) 5) Červený kříž 6) Nadace sportující mládeže 7) Mensa 8) Salesiánské středisko 9) Policie ČR 10) MŠ v obvodu 11) ÚMO Plzeň 4 12) ZČU-PF Plzeň 13) regionální tisk 5./301

6 Školní vzdělávací program 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy ŠVP naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV. Cílem základního vzdělávání je pomoci žákům získávat a postupně zdokonalovat klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělávání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Naše škola při tvorbě ŠVP vycházela po provedené analýze z požadavků a potřeb žáků a rodičovské veřejnosti. Kromě kvalitního základního vzdělání jsme se zaměřili na rozšířenou výuku jazyků, sportu a výtvarných činností tak, aby ŠVP co nejvíce rozvíjel oblast zájmů našich žáků. Nechceme preferovat jen intelektuální nadání, ale podporovat i žáky s jiným druhem nadání pohybovým a estetickým. Z této myšlenky vychází i motivační název inspirovaný J.A.Komenským - Škola jazykům, sportu a tvořivosti otevřená. Zaměření si žáci vybírají od 1. ročníku a pokračují v něm i na druhém stupni, volitelné předměty jsou sestaveny do bloků s částečnou prostupností. Kromě vybraného zaměření je v rámci povinné výuky i volitelných předmětů rozšířena na obou stupních práce na počítačích, aby žáci našli v budoucnosti uplatnění nejen na středních školách, ale později i na trhu práce. Škola tak odráží potřeby současnosti a tomuto pojetí odpovídá i koncepční záměr ŠVP, který obsahuje pestrou nabídku činností a aktivit pro děti s různou úrovní nadání. Jazykové zaměření Od 1. ročníku probíhá výuka angličtiny, od 6. ročníku výuka dalšího cizího jazyka podle zájmu žáků (německého, francouzského, španělského, ruského) a konverzace v cizím jazyce. Při výuce jazyků si uvědomujeme jejich důležitost pro budoucí profesní uplatnění našich žáků a pro život v Evropské unii. Sportovní zaměření V rámci výuky jsou zařazeny sportovní a pohybové hry a všeobecná sportovní průprava, kde se žáky snažíme vést především ke zdravému sportovnímu stylu.v odpoledních hodinách na tyto aktivity navazují zájmové kroužky a činnost sportovních klubů, které dále rozvíjejí sportovní nadání žáků. Výtvarné zaměření V jednotlivých ročnících prvního a druhého stupně jsou zastoupeny činnosti, které dětem poskytnou základy různých výtvarných oborů výtvarná dílna, keramika, základy grafických technik, základy uměleckých řemesel, počítačová grafika. Také na výtvarné zaměření navazuje činnost zájmových kroužků. Podoba ŠVP je výsledkem práce kolektivu pedagogů školy v souladu s dlouhodobou koncepcí vzdělávacích a výchovných cílů školy, včetně zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků mimořádně nadaných. V neposlední řadě je pro nás důležité vytvářet pozitivní, klidné, spolupracující a tvořivé klima školy, jehož základem je partnerský vztah mezi žáky a učiteli, mezi učiteli a rodiči založený na vzájemném respektu. Mezi priority školy patří také péče o volný čas žáků a jeho využití, zaměření na sportovní přípravu žáků a jejich zdravý životní styl, dlouhodobá protidrogová koncepce, 6./301

7 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace postupné zkvalitňování prostředí školy, spolupráce s dalšími ZŠ a MŠ obvodu při pořádání různých sportovních soutěží a kulturních akcí, činnost školního parlamentu, zajištění dostatečné informovanosti rodičů o životě školy a jejich zapojení do spolupráce se školou. V oblasti sportu spolupracujeme také s jinými organizacemi. Princip spolupráce je založen na tom, že škola poskytne sportovní areál, oddíly zajistí trenéry a rodičům odpadají starosti s převážením dětí, které mohou sportovat přímo ve škole, tj. většinou blízko bydliště. Stejným způsobem je zajištěna i činnost řady dalších kroužků, které navazují na výuku nebo probíhají v rámci školní družiny. V celkovém programu školy je zařazena i řada dalších aktivit, které kromě zpestření výuky vedou k utváření postojů žáků k sobě i druhým a k získávání nových zkušeností a poznatků školy v přírodě, lyžařské výcvikové kurzy, poznávací zájezdy do zahraničí, ozdravné pobyty u moře, bruslení na ploše zimního stadionu, projekty, oslavy, vánoční dílny, sportovní soutěže apod. Zvolenou profilací se chceme zaměřit i na žáky nadané, vytvořit jim podmínky pro jejich rozvoj a tím omezit odchod na jiné školy a víceletá gymnázia. Nezapomínáme ani na děti zaostávající, nebo jinak postižené, které se snažíme začlenit mezi ostatní žáky rozumnou integrací. Naším cílem je poskytnout každému jedinci vzdělání, které rozvine jeho individuální schopnosti a dovednosti tak, aby se dokázal uplatnit v budoucím životě. Chceme nadále rozvíjet silné stránky školy a eliminovat to, co považujeme za nedostatky. Výchovné a vzdělávací strategie K tomu, aby škola zajistila u žáků postupné rozvíjení klíčových kompetencí během celé školní docházky, uplatňují učitelé společné postupy, které vedou k naplňování cílů základního vzdělávání. V naší škole volíme zejména tyto postupy a příležitosti: Strategie směřující ke kompetenci k učení stanovujeme dílčí vzdělávací cíle, rozlišujeme základní učivo od rozšiřujícího (doplňujícího), uplatňujeme individuální přístup k žákům vytváříme podmínky pro získávání dalších informací potřebných k práci motivujeme žáky k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu učíme práci s chybou a její nápravě podporujeme samostatnost a tvořivost učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v praktickém životě pomáháme řešit a třídit informace podle zvolených nebo zadaných kritérií učíme trpělivosti, povzbuzujeme uplatňujeme individuální přístup k žákům se speciálními poruchami, výsledky posuzujeme vzhledem k jeho diagnostice rozvíjíme dovednost správně naplánovat a organizovat svou činnost seznamujeme žáky s možnými metodami učení a učíme je vhodně použít 7./301

8 Školní vzdělávací program Strategie směřující ke kompetenci k řešení problémů učíme žáky nevyhýbat se problémům, chápat je jako součást běžného života učíme samostatnosti nebát se požádat o pomoc (učitele, rodiče, poradce) přiměřeně věku dětí dbáme na prevenci problémů rozvíjíme dovednost rozpoznat závažnost problému (etika x právo) učíme žáky umět prosadit své řešení, ale respektovat názory ostatních vedeme žáky k uvážlivému jednání, cílevědomosti a zachování klidu i v krizových situacích umožňujeme žákům na řešení problému spolupracovat (týmová spolupráce) učíme sebehodnocení umět přiznat chybu i pochválit se podporujeme využívání vlastních i získaných zkušeností v praxi učíme odpovědnosti za řešení problémů učíme žáky využít odbornou pomoc při řešení krizových situací (výchovný poradce, preventista sociálně-patologických jevů) Strategie směřující ke kompetenci komunikativní vedeme žáky k ochotě komunikovat, k vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu rozvíjíme slovní zásobu v rodném jazyce, podporujeme její rozvoj i v rámci dalších cizích jazyků učíme žáky dbát o svůj hlas, sluch a zrak dbáme o slušnou grafickou podobu písma učíme žáky mluvit souvisle a srozumitelně, logicky formulovat myšlenky, mluvit uvážlivě a uvážlivě reagovat dbáme na slušné vyjadřování a vedeme žáky k rozlišování jazyka spisovného od obecné češtiny vedeme žáky ke kultivovanému projevu učíme žáky umět vyjádřit svůj názor a obhájit ho učíme pracovat s argumenty, ale nemanipulovat ostatními (umět rozpoznat manipulaci) rozvíjíme schopnost reprodukovat obsah sdělení a zapamatovat si podstatné využíváme možnosti naučit se komunikovat prostřednictvím výpočetní techniky učíme asertivním dovednostem využíváme možnosti uplatnění žáků při realizaci výstav, vystoupení a dalších akcí podporujeme komunikaci s dalšími subjekty (MŠ, ZŠ) a s rodiči (třídní schůzky dny otevřených dveří, konzultační hodiny, vystoupení žáků akademie, vernisáže apod.) učíme naslouchat druhým, neskákat do řeči, udržovat vizuální kontakt, vyjadřovat se ústně i písemně 8./301

9 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace Strategie směřující ke kompetenci sociální a personální budujeme pozitivní školní a třídní klima umožňujeme žákům objevovat v sobě dobré stránky, hodnoty, příležitosti učíme žáky nestydět se vystoupit na veřejnosti, před skupinou lidí v rámci jednotlivých vzdělávacích oblastí vytváříme společně pravidla vzájemného soužití a vracíme se k jejich naplňování seznamujeme žáky a rodiče se školním řádem, zdokonalujeme jej z hlediska práv a povinností žáků, rodičů, učitelů učíme ocenit nápad druhého podle možností zadáváme úkoly pro skupiny žáků pomáháme žákům přijmout odlišného spolužáka (jiná barva pleti, národnost, tělesné postižení) podněcujeme žáky k práci na rozvoji své osobnosti učíme nebát se kritiky ze strany druhých, o názoru druhých diskutovat oceňujeme každou snahu žáka o jeho zlepšení povzbuzujeme žáky v nejrůznějších činnostech netolerujeme nevhodné chování Strategie směřující ke kompetenci občanské učíme žáky vzájemné toleranci, respektování názoru druhého, empatii pěstujeme úctu k dědictví českého národa a seznamujeme žáky s tradicí našeho kulturního vývoje (exkurze, poznávací zájezdy, návštěvy historických památek, společenských, kulturních a sportovních akcí, návštěvy filmových a divadelních představení) vytváříme vlastní kulturní tradice (školní akademie, kronika školy, dny otevřených dveří, reprezentace v soutěžích a olympiádách) vedeme žáky k aktivnímu zapojení do kulturního dění školy třídíme odpad ve třídách dbáme na plnění povinností, učíme odpovědnosti učíme žáky rozpoznat násilí a postavit se proti němu využíváme vhodná témata k tomu, abychom v žácích pěstovali návyky zdravého životního stylu a přiměřeně svému věku dbali o ochranu svého zdraví snažíme se zlepšovat estetickou úpravu tříd a chodeb Strategie směřující ke kompetenci pracovní učíme žáky zodpovědnosti za výsledek své práce, k upřednostňování kvality směřujeme žáky k důslednosti a vytrvalosti ve všech započatých činnostech dbáme na zásady dodržování hygieny a ochrany zdraví při práci rozvíjíme u žáků zodpovědnost při rozhodování o své budoucnosti umožňujeme žákům, aby se podíleli na estetičnosti školního prostředí 9./301

10 Školní vzdělávací program směřujeme žáky k vhodnému výběru pracovního postupu s ohledem na životní prostředí (i při výběru materiálů) učíme využívat různé techniky práce, upřednostňujeme adaptabilitu a flexibilitu dbáme na dodržování kázně při práci, aby žáci neohrožovali zdraví své ani jiných učíme základům poskytování první pomoci a zásadám bezpečnosti práce jdeme příkladem v ochotě neustále se sebevzdělávat oceňujeme logické myšlení, umění myšlenky zformulovat a realizovat své nápady v praxi vedeme žáky k péči o pracovní prostředí a okolí školy důsledně trváme na plnění svěřených úkolů 10./301

11 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola je otevřená žákům se zdravotním postižením, zdravotně a sociálně znevýhodněným i žákům talentovaným a žákům s mimořádným nadáním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků mimořádně nadaných zajišťujeme formou individuální integrace do běžných tříd. Naše škola dlouhodobě spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou. Žáci s vývojovými poruchami učení jsou vyšetřováni se souhlasem zákonných zástupců přímo ve škole, kam pracovnice pedagogicko-psychologické poradny pravidelně docházejí. Pro žáky se specifickými poruchami učení vypracováváme na žádost zákonných zástupců individuální vzdělávací plány, podle kterých ve spolupráci s nimi a s pedagogicko-psychologickou poradnou se žákem pracujeme. Na sestavení individuálně vzdělávacího plánu se podílí třídní učitel, vyučující příslušných předmětů, pedagogicko-psychologická poradna, zákonní zástupci, popřípadě další odborníci (odborný lékař, psycholog, logoped apod.). Speciální pedagog podporuje rozvoj žáka, poskytuje poradenství zákonným zástupcům a metodickou podporu učitelům, pomocníkem je i výchovná poradkyně. Plány vycházejí ze specifických potřeb žáků, upravují obsah, formy a podmínky jejich vzdělávání. Rozsah péče vychází z doporučení odborného pracoviště, z koncepce a podmínek školy. Struktura individuálně vzdělávacího plánu vychází z platné právní úpravy a je doplněna v případě potřeby dohodou o formě podílu žáka a spolupráce se zákonnými zástupci. V konečné podobě jej schvaluje ředitelka školy. Při klasifikaci přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy a hodnotíme s tolerancí. Na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Pokud to situace vyžaduje, pracujeme společně s pedagogicko-psychologickou poradnou i s celými třídními kolektivy a hledáme možnou cestu nápravy. U žáků s potřebou individuální asistence ve výuce škola usiluje o zajištění pedagogického asistenta, který spolupracuje se speciálním pedagogem, třídním učitelem a případně s dalšími vyučujícími při naplňování individuálního vzdělávacího programu. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Škola se snaží rozvíjet talent a mimořádné nadání žáků. K tomuto cíli směřuje i koncepce školy svým pojetím ŠVP, ve které se zaměřujeme zejména na rozvoj jazykového, sportovního a výtvarného nadání. Při zjišťování mimořádného nadání žáků naše škola spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného vyšetření sestavuje a realizuje individuální vzdělávací plán. Individuální plán je založen na volbě vhodných metod a forem práce jednotlivými vyučujícími tak, aby umožnily plné rozvíjení schopností žáků s ohledem na jejich individuální možnosti, potřeby a odlišnosti (zrychlení tempa výuky, vynechávání studia materiálů, které už dítě zná, seznámení s novými poznatky dříve než ostatní, omezení drilu, samostudium organizované samotným žákem, mentoring, korespondenční kurzy, zadávání specifických úkolů, akcelerace v předmětu, paralelní studium, mimoškolní aktivity apod.). Využíváme také nabídky společnosti Mensa a v případě zájmu žáků a jejich zákonných zástupců provádí v naší škole tato společnost testování žáků. Mimořádně nadaní žáci mohou být také na základě komisionální zkoušky přeřazeni do vyššího ročníku. 11./301

12 Školní vzdělávací program Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Pč, Čj, Tv, M, Vd, Sč Pc, Čj, Tv, M, Vd, Sč Aj, M, Pč, Čj, Tv, Inf, Ph Aj, Čj, Pč, Tv, M, Vv, Inf, Ph Pč, Čj, Tv, M, Vv, Ph Čj, Vv, Vz, Hv, Z, Tv, VCj Vv, ZČj, Hv, Čj, Tv, VCj Vv, Aj, Čj, Tv, VCj Vv, Vz, Tv,VCj Sebepoznání a sebepojetí Vd Vd Aj, Vv, Pří KoAj, Vv Vv, Vz, Tv Vv, Aj, Čj, Tv Vz, Pč, Př, Hv, Ov, Tv Vv, Vz, Tv, Pč, Hv Seberegulace a sebeorganizace Prv Prv Pč, M Pč, M, Pří Pč, KoAj, M Aj, Pč, Hv, Ov, Tv, Sh Pč, Hv, Tv, Sh Pč, Ov, Tv, Sh Pč, Ov, Tv, Vz, Sh Psychohygiena Prv Prv Čj Čj, M Čj, M, Pří Vv, Vz, Hv Vv, Hv Vv, Vz, Hv, Př, Ov Vv, Vz, Hv Kreativita Pč, Vv, Vd Pč, Vv, Vd Čj, Ke, Vv Čj, Ke, Vv, Pč Čj, Ke, Vv, Pč Vv, Pč, Hv, Z, Tv, Ke, Sh Vv, Pč, Hv, Čj, Mm, Tv, Sh Vv, Pč, Čj, Hv, Tv, Zgt, Sh, Ov Vv, Pč, Hv, Zuř, Tv, Sh Sociální rozvoj Poznávání lidí Čj Pč, Prv Aj, Pč Vl Vl Ov, VCj VCj Pč, Čj, VCj Pč, VCj Mezilidské vztahy Prv Čj, Prv Pč, Prv Pč, Vl Čj, Vl, Pč Vz, D, VCj Ov, VCj Vz, Pč, Hv, D, VCj Vz, Pč, Ov, Čj, VCj, D Komunikace Aj, Pč, Čj, Prv Pč,Čj, Aj, Prv Čj, Ke, Aj, Pč, Prv Čj, Ke, Aj, Vv Čj, Ke, Aj, Vv Vv, Aj, Vz, D, Hv, Čj, Z, Tv, Ke, VCj, Sh Vv, Aj, Tv, Hv, Čj, Ov, VCj, KoAj, Sh Vv, KoAj, Aj, Hv, Tv, Vz, Pč, Př, VCj, Sh, Ov Vv, Aj, Vz, Hv, Tv, Ov, Pč, Čj, VCj, Sh Kooperace a kompetice Pč, Čj Vv, Pč, Čj, Tv, Sh Vv, Tv, Pč, Sh Vv, Vz, Př, Tv, Pč, Sh Vv, Vz, Pč, Tv, Sh Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti M Tv, Sh Tv, Sh Vz, Pč, Tv, Sh Vz, Pč, Tv, Sh Hodnoty, postoje, praktická etika Vl Tv, Vz, Sh Tv, Sh Vz, Čj, Tv, Sh Vz, Čj, Tv, Sh 12./301

13 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace Výchova demokratického občana 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu Občanská společnost a škola Prv, Vv Prv, Vv Vv Vl KoAj Ov KoAj KoAj Občan, občanská společnost a stát Prv Vz, D ZČj Pč, D, Př, Ov Pč, D Formy participace občanů v politickém životě Ov, D Ov, D Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Ov Ov, D Ov, D Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu Evropa a svět nás zajímá Hv, Vv, VAj Vv, VAj Hv, Vv Vv Aj, Čj, Inf, Vl, Vv, Hv, KoAj Aj, D ZČj, KoAj Aj, Z, KoAj Aj, Z Objevujeme Evropu a svět Aj, KoAj, Vl Čj, Aj, D, VCj Aj, Ov, D, VCj, KoAj Hv, Z, KoAj, VCj Z, D, VCj Jsme Evropané Vl, Vv Vl, Vv Vv, D Vv, D, ZČj Vv, Z, Ov, D Vv, Z, D, Ov Multikulturní výchova 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu Kulturní diference Hv, KoAj KoAj Aj, Hv, Vv Aj, KoAj, Vl, Vv Vv Vv, Aj, D, Z, Ov, KoAj Z, Př, KoAj Hv, Z Lidské vztahy Hv Hv Prv Vl, Hv, Vv Hv, Vv Čj, Ov, Vv Čj, Hv, Ov, Z Př, Hv Aj, Ov, Mev Etnický původ Hv Ov Z, Ov Pč, Z, Př Pč, Z, Čj, D Multikulturalita Aj Aj Aj, KoAj D, VCj Aj, Hv, Ov, D, KoAj KoAj D Princip sociálního smíru a solidarity Čj Ov 13./301

14 Školní vzdělávací program Environmentální výchova 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu Ekosystémy Prv Prv Pč Vv, Z, D, Ov Vv, Z, D Vv Vv, Z, Př Základní podmínky života Pč, Prv, Hv, Vd Pč, Vd Pč, Prv Pří Pří Vv, Vz, Pč, Př, D, Z Vv, Pč Vv, Aj, Pč, D, Ch, KoAj Vv, Př, D, Pč, Z, Ov, Ch Lidské aktivity a problémy životního prostředí Prv Pč, Vl Pč, Inf, Pří Pč, Čj, Z, Tv Pč, Z, D, Ov, Tv, KoAj Vv, Pč, Z, Tv, D Vv, Vz, Pč, D, Př, Z, Ov, Ch Vztah člověka k prostředí Hv, Vv Vv Prv, Vv, Ke Vl, Vv, Ke, Pč Pč, Vv, Ke Vz, Pč, D, Z, Ov, Tv, Ke Z, Ov, Tv, Mm, ZČj, Pč Pč, Vz, D, Tv, Zgt Vz, Pč, D, Př, Z, Ov, Zuř, VCj Mediální výchova 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu Tematické okruhy receptivních činností Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Vv Vv Vv, Inf Inf Čj, Inf, Hv Čj, Ov Vv, Vz, Z, Čj Z, Čj, Mev Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Inf Inf M Mev Stavba mediálních sdělení Mev Vnímání autora mediálních sdělení Hv Hv Hv KoAj ZČj Mev Fungování a vliv médií ve společnosti Prv Aj Čj, KoAj Ov, ZČj Mev, D Tematické okruhy produktivních činností Tvorba mediálních sdělení Inf Vv, Inf Vv, Inf ZČj Mev, Pg Práce v realizačním týmu Vv Vv Mev 14./301

15 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace 4. UČEBNÍ PLÁN Tabulace učebního plánu Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. minimum disponibilní součet Český jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Zaměření Celkem /301

16 Školní vzdělávací program Zaměření Vyučovací předmět roč. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. Anglický jazyk 1 1 Konverzace v Aj 1 Sportovní činnosti 1 1 Pohybové hry Výtvarná dílna 1 1 Keramika Informatika 1 1 Učební plán - 2. stupeň Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. minimum disponibilní součet Jazyk a jazyková Český jazyk komunikace Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační 2 technologie Informatika Dějepis Člověk a společnost Občanská 11 4 výchova Fyzika Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke 3 zdraví Tělesná 8 výchova Pracovní činnosti Zaměření Celkem /301

17 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace Jazykové zaměření Zaměření Vyučovací předmět 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Volitelný cizí jazyk (Nj, Fj, Šj, Rj) Konverzace v Aj 1 1 Informatika 1 Mediální výchova 1 Seminář z matematiky 1 Sportovní zaměření Vyučovací předmět 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Sportovní hry Informatika 1 Zábavná čeština 1 1 Mediální výchova 1 Seminář z matematiky Výtvarné zaměření Vyučovací předmět 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Keramika 1 Modelace v materiálu 1 Základy grafických technik 1 Počítačová grafika 1 Základy uměleckých řemesel 1 Informatika 1 Zábavná čeština 1 1 Mediální výchova 1 Seminář z matematiky /301

18 Školní vzdělávací program Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň Vyučovací jednotkou na 1. stupni je vyučovací hodina v délce trvání 45 minut. V průběhu školního roku jsou zařazovány podle aktuální situace, podmínek a možností školy pobyty dětí v přírodě, vycházky, plavání, bruslení, hry na sněhu, projektové vyučování apod. V takových případech je možno hodiny slučovat do delších časových úseků při dodržování zásad hygieny školní práce (přestávky, relaxace atd.). Nabídka volitelných předmětů je koncipována tak, aby odpovídala zaměření školy tzn. nabízíme dětem realizaci v jazykovém, sportovním nebo výtvarném zaměření. Na 1. stupni si žáci vybírají z jednotlivých předmětů, na 2. stupni je pak výuka soustředěna do bloků s odpovídajícím zaměřením. Pro větší pestrost výběru nabízených předmětů a tím i možnost vlastní realizace žáků je do volitelných předmětů na 1. stupni zařazena také informatika. Při volitelných předmětech jsou žáci děleni do skupin podle zájmových oblastí, ostatní výuka probíhá v kmenových třídách. Výuku keramiky je z organizačních a časových důvodů vhodné spojovat do dvouhodinových bloků, pokud to podmínky školy dovolí. Okruh základní nabídky volitelných předmětů není uzavřen, rozvrh hodin v týdnu není v ŠVP chápán jako dogma. Poznámky k učebnímu plánu pro 2. stupeň Výuka probíhá v kmenových třídách a odborných učebnách, v rámci jednotlivých zaměření (jazykového, sportovního a výtvarného) jsou žáci děleni na skupiny. Nabídka volitelných předmětů je soustředěna do bloků, které jsou částečně prostupné. Výuka je realizována převážně formou klasických vyučovacích hodin v délce trvání 45 minut, některá témata naplňujeme formou projektů, exkurzí, výjezdů apod. Okruh základní nabídky volitelných předmětů není pevně uzavřen. Předměty lze v případě potřeby spojovat do delších celků (1 14 dní). Český jazyk vzdělávací obsah má komplexní charakter, pro přehlednost je členěn do specifických složek mluvnice, literatura, sloh. O časové dotaci jednotlivých složek rozhoduje vyučující. Anglický jazyk výuka probíhá ve skupinách v odborných učebnách a v kmenových třídách. Cizí jazyk škola nabízí tento výběr : německý, francouzský, španělský a ruský jazyk. Vyučovat se bude ten jazyk, který si vybere většina žáků v 6. ročníku. V tomto jazyce bude výuka probíhat až do 9. ročníku. Konverzace v Aj je nabízena žákům v rámci jazykového zaměření. Na 1. stupni je nabízena jako samostatně volitelný předmět, na 2. stupni v bloku předmětů jazykového zaměření. Informatika - tento předmět je součástí povinné výuky (5., 6. a 7. ročník) i volitelných předmětů (3., 4. a 8. ročník). Do výuky jsou zahrnuty také základy administrativy a v 9. ročníku na tento předmět navazuje výuka počítačové grafiky pro žáky výtvarného zaměření. Pracovní činnosti zahrnují tyto obory : Práce s technickými materiály, Pěstitelské práce a chovatelství ( 6. roč. ), Provoz a údržba domácnosti, Příprava pokrmů (7. roč.) a Svět práce (8. roč. -2. pololetí, 9. roč. 1. pololetí). Tematické okruhy Práce s technickými 18./301

19 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace materiály a Provoz a údržba domácnosti budou zařazovány v 1. pololetí 8. roč. a v 2. pololetí 9. roč.. Rozdělení jednotlivých oborů do ročníků není pevně dané a může se měnit při zachování výuky tematického okruhu Svět práce v 8. a 9. ročníku v plném rozsahu. Mediální výchova - průřezové téma Mediální výchova je realizováno formou samostatného předmětu a naplňuje všechny tematické okruhy. Seminář z matematiky obsahově navazuje na výuku matematiky, probírané učivo procvičuje formou kombinovaných příkladů. Zábavná čeština obsahově navazuje na výuku českého jazyka, probírané učivo hravou formou procvičuje a doplňuje. Poznámka: Od bude předmět Informatika po přechodnou dobu vyučován v 6. roč. podle vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu 5. ročníku a dále pokračovat s posunem o ročník nižší (důvodem je návaznost učiva). 19./301

20 Školní vzdělávací program 5. UČEBNÍ OSNOVY Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura RVP ZV. Směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě, k osvojení a rozvíjení čtenářských dovedností, vede k využívání různých informačních zdrojů pro rozšiřování znalostí a dovedností např. encyklopedie, slovníky. Výuka probíhá ve 45 minutových hodinách. Vyučovací předmět Český jazyk úzce souvisí s ostatními vyučovacími předměty a má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu a vyučuje se jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. ročníku 8 hodin týdně ve 2. ročníku 9 hodin týdně ve 3. ročníku 8 hodin týdně ve 4. a 5. ročníku 7 hodin týdně v 6.ročníku 5 hodin týdně v 7., 8. a 9. ročníku 4 hodiny týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách. Dalšími možnostmi výuky jsou: návštěva knihovny, divadelní a filmová představení, příležitostná práce v terénu. V předmětu Český jazyk jsou naplňována průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova a Multikulturní výchova. Výchovné a vzdělávací strategie - výchovné a vzdělávací postupy směřující k utváření klíčových kompetencí Strategie směřující ke kompetenci k učení rozvíjíme u žáků stálé zdokonalování čtení s porozuměním textu vytváříme podmínky pro získávání dalších informací potřebných k práci stanovujeme dílčí vzdělávací cíle v pravopisu učíme žáky aplikovat naučená pravidla pravopisu a vzájemně je propojovat umožňujeme žákům pochopit souvislosti z různých vzdělávacích oblastí a propojovat je do širších celků seznamujeme žáky s mluvnickými a literárními termíny učíme žáky kritickému sebehodnocení a hodnocení výsledků svého učení motivujeme žáky k aktivnímu zapojení se do vyučovacího procesu Strategie směřující ke kompetenci k řešení problémů učíme žáky vzájemně si pomáhat a radit si, požádat o pomoc učíme žáky uvědomit si zodpovědnost za svá rozhodnutí a hodnotit své výsledky navozujeme nejrůznější problémové situace vedoucí k promyšlení a naplánování způsobu vhodného k řešení problémů učíme žáky hledat chyby v textu a odůvodňovat správná řešení 20./301

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY MILÍN Milín, Školní 247 1 Obsah 1. Identifikač ní údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Podmínky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ ~ 1 ~ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV ~ 2 ~ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Koleč

Školní vzdělávací program Základní školy Koleč Školní vzdělávací program Základní školy Koleč Motivační název: Včelka Předkladatel: Základní škola Koleč se sídlem Koleč č. p. 19, 273 29 IČO: 70 99 74 62 Tel.: 315 783 829 Email: zs-kolec@seznam.cz Ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Sokolov, ulice Pionýrů 1614, Sokolov verze 1.9./2013 Tento ŠVP platí od školního roku 2013/2014 pro 1. a 6. ročník. Který předmět je ve

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Tel.:377922312, e-mail:zsmestotouskov@seznam.cz, www.skola.touskov.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, Blatenská ul. 540, okres

Více

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014.

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DUHOVÁ ŠKOLA. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svitavy, Felberova 2

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DUHOVÁ ŠKOLA. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svitavy, Felberova 2 ŠKOLNÍ VĚLÁVACÍ PROGRA PRO ÁKLANÍ VĚLÁVÁNÍ UHOVÁ ŠKOLA ÁKLANÍ ŠKOLA Svitavy, Felberova Vydáno dne. 9. 4 Obsah IENTIFIKAČNÍ ÚAJE... CHARAKTERISTIKA ŠKOLY.... Úplnost a velikost školy.... Vybavení školy.....

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Brigádníků, 3. verze, č. j. 198/2013 platný od 1.9.2013

Školní vzdělávací program ZŠ Brigádníků, 3. verze, č. j. 198/2013 platný od 1.9.2013 Školní vzdělávací program ZŠ Brigádníků, 3. verze, č. j. 198/2013 platný od 1.9.2013 ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 Brigádníků 14/510 Praha 10 Strašnice www.zsbrigadniku.cz Školní vzdělávací program ZŠ

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ SI ZPÍVÁ A KRESLÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ SI ZPÍVÁ A KRESLÍ Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ SI ZPÍVÁ A KRESLÍ Č. j.: 549/2011 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE Obsah 1. Identifikační údaje... 1 1.1. Název ŠVP... 1 1.2. Údaje o škole...

Více

pro základní vzdělávání

pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ Není moudrý ten, kdo mnoho ví, ale ten, kdo ví, čeho je potřeba. F. L. Čelakovský 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Identifikační

Více

Dodatek k ŠVP- Škola podle Komenského ZŠ Chodov, Komenského 273

Dodatek k ŠVP- Škola podle Komenského ZŠ Chodov, Komenského 273 Dodatek k ŠVP Škola podle Komenského ZŠ Chodov, Komenského 273 Účinnost od 1. 9. 2013. Schváleno pedagogickou radou dne 24. a 25. 6. 2013. Projednáno školskou radou dne 26. 6. 2013. Obsah IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola vzájemného porozumění a spolupráce ŠVP-verze VI HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více