ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí"

Transkript

1 Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová

2

3 Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z přesvědčení, že naše fungování ve společnosti a pracovní sféře může být v souladu s vnitřními potřebami ve vztahu k soukromému životu. Slaďování soukromého a pracovního života je jednou z možností, jak začít. Jeho výchozím bodem je pochopení výzvy současné ekonomické i společenské krize, která odráží potřebu změny. Tedy pochopení, že zdravá ekonomika a zdravá společnost jsou úzce propojené se zdravým pracovním prostředím, s vytvářením podmínek pro možnost pracovního i osobního uplatnění. Zdravou společnost tvoří lidé, kteří jsou schopni a ochotni převzít odpovědnost za své chování, za svůj podíl na celku, vytvářet zdravé vztahy, procházet zkušenostmi v práci i v soukromém životě vědomě. A na to potřebují mít čas a vhodné podmínky. V rámci našeho projektu máme možnost hovořit s mnoha zaměstnavateli i zaměstnanci. Jestliže bychom měli dle jejich zpětné vazby určit jednoznačný přínos slaďování pro organizaci, pak je to snaha zaměstnanců vyjít svému zaměstnavateli vstříc stejně jako on vychází vstříc jim tedy zvýšení motivace a angažovanosti. Slaďování proto není pouze luxusem prestižních společností, slaďování se zkrátka vyplatí. Slaďování je volba jít neprošlapanou cestou, hledat východiska. Tuto příručku jsme vytvořili pro všechny, kdo jsou ochotni se po této cestě vydat či tak již učinili. Je adresována všem na vedoucích pozicích, personalistům, personalistkám a každému, kdo se o danou problematiku zajímá z profesního či osobního důvodu. První polovina je zaměřena na tři úrovně slaďování společenskou, firemní i a individuální. Druhá polovina se věnuje na tématům, které se slaďováním úzce souvisí diversitě, rodičovským kompetencím a flexibilním úvazkům. Příručka jako celek se zaměřuje více na souvztažnost jedince a celku společnosti ve svém širším i užším pojetí. Balancuje na rozhraní tvrdých dat z průzkumů na daná témata a zdravým selským rozumem, poskytuje další střípky pohledu na problematiku slaďování, je jedním z kroků při hledání cesty ke zdravé rovnováze na všech úrovních. Mnohá další témata, která se slaďováním souvisí, jsou popsána velmi dobře v jiných publikacích (na které v textu najdete odkazy) či zkrátka a dobře ještě nenastal jejich čas. Tým projektu Práce na dálku

4 Obsah 1. Předmluva 3 1. Úvod do slaďování soukromého a pracovního života Práce a rodina, jak to bylo v historii, jak je to nyní a co dál? Terminologie aneb Trable s názvy 9 2. Úrovně slaďování Společenská úroveň Společenské stereotypy Firemní úroveň: slaďování v organizacích Přínosy pro organizaci Jak postupovat Audit jako nástroj pro slaďování soukromého a pracovního života Příklady opatření na podporu slaďování soukromého a pracovního života Podpora managementu a zaměstnanců Osobní úroveň: životní rovnováha Slaďování je aktivní proces Jednání se zaměstnavatelem Kam se obrátit pro radu a pomoc Diverzita Co to je diversita a jak to souvisí se slaďováním Přínosy a výzvy diversity Management diversity Diversita a slaďování dle cílové skupiny Absolventi Rodiče Sendvičová generace Zdravotně znevýhodnění Genderová rovnost Ostatní skupiny 62

5 4. Péče o dítě jako příležitost Rozvoj pracovních a osobních kompetencí Rodičovské a pracovní kompetence a jejich využití Komunikace Řešení konfliktů Organizační dovednosti Organizační a osobnostní flexibilita Zvládání zátěže Emoční inteligence Týmová práce leadership Ostatní Jak lze tyto kompetence rozvíjet Flexibilní úvazky Práce na dálku a práce z domova Zkrácené úvazky Sdílené úvazky Pružná pracovní doba Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby Ostatní možnosti 89 Závěr 93 O autorce 94 Seznam literatury 95

6 1. Úvod do slaďování soukromého a pracovního života 1.1. Práce a rodina, jak to bylo v historii, jak je to nyní a co dál? Do počátku průmyslové revoluce Až do konce 19. století byly rodiny jednotky, jejichž hlavním cílem bylo zajistit obživu pro své členy. Práce byla součástí života, jenž se odehrával v rámci vymezeného prostoru většinou v domácím prostředí. Děti se dle svých možností zapojovaly a integrovaly do pracovní činnosti, starší členové postupně ubírali na intenzitě a byli také nositeli tradic a moudrosti. Provázanost širší rodiny a místní komunity byla ekonomickou nutností, a z tohoto důvodu lidé více kladli důraz na udržování základních sociálních vazeb. Zajímavý je i fakt, že v těchto dobách to byl především otec, který byl obecně považován za důležitějšího z rodičů, alespoň ze sociálního hlediska. Úlohou matky bylo dítě porodit a zajišťovat jeho fyzické potřeby. Otec byl zodpovědný za osobnostní a morální růst dítěte, zvláště u starších dětí, jeho sociální status se otcovstvím výrazně posiloval.

7 Počátek průmyslové revoluce a velká část 20. století Nástupem průmyslové revoluce na konci 19. a počátku 20. století se vše mění, otcové odchází za prací jinam a jejich práce začíná být pro děti daleko méně čitelná. Roli vychovatelky přebírá matka, zodpovědnost za výchovu postupně přechází na ni. Během pouhých několika desítek let se svět rozdělil na dvě nesoudržné sféry, které už téměř mezi sebou nekomunikují: na soukromou sféru rodinného krbu pod vedením matky a na veřejnou a profesionální sféru, která je výsadní doménou mužů. Na jedné straně je žena jako matka a pečovatelka, na druhé straně otec jako pracovník a živitel (Badinter, 1999). Rodičovství se záhy stalo doménou matky, postupně natolik, že mateřství začalo být prezentováno jako podstata ženského bytí (Lupton, Barclay, 1997). Ženy začaly být považovány za ty, kdo jsou lépe vybaveni pro uspokojování potřeb dětí i jejich výchovu, zdůrazňují se psychologické vazby matky a dítěte. Otcům sice zůstává formální status hlavy rodiny, avšak svou výsadní pozici ve výchově dětí ztrácí. Především z tohoto důvodu začíná mnoho otců hledat smysl svého mužství více mimo domov. Měřítkem úspěšnosti muže začal být postupně především pracovní úspěch; otcovství se stalo méně důležitou sociální rolí (Blankenhorn, 1995 In: Černá, 2001) Tento stav trvá přibližně do poloviny 20. století, kdy se v pracovní sféře začínají více prosazovat i ženy. Veřejný i soukromý život ovlivňuje feminismus a také psychologie, v rámci které se začíná mluvit o vlivu rodičů na zdravý psychický stav dítěte. Nemalý vliv v našich zemích má filozofie komunismu, která ženy v uplatnění mimo domov výrazně podporuje. Ženy se plně zapojují do pracovního procesu, u mužů však opačná tendence nenastává. Ve světě se v 70. letech začíná hovořit o důsledcích výchovy, do níž se otcové zapojují jen minimálně o tzv. nepřítomných otcích a o následném návratu otců. Tato tendence se odráží i na situaci v České republice. Současnost S globalizací a prudkým rozvojem informačních technologií se vše mění tak rychle, že pro jednotlivce je velmi obtížné veškeré změny postihnout a integrovat do svého života. Dosavadní modely chování přestávají být funkční. Starší členové rodin tak částečně ztrácí svou roli nositele tradic a moudrosti. V důsledku ekonomické nezávislosti i vzhledem k větší míře mobility se oslabují vazby jednotlivce na rodinu jako celek. Upřednostňován je individualismus, společenskou prestiž získáváme ve veřejném životě, nikoliv však každodenní péčí o naše blízké. Role žen a mužů se mění, stejně jako společnost a pracovní kultura, narůstá rozvodovost, problémové chování dětí, řešíme civilizační choroby, neúměrnou stresovou zátěž, syndrom vyhoření a podobně. Hledáme proto cesty, jak tyto změny zvládat lépe než dosud. Jednou z nich je také snaha nalézt rovnováhu ve vztahu k práci a soukromému životu. Ve své praxi se však setkávám s dvěma významnými faktory, které tuto oblast ovlivňují:

8 1) Práci a osobní život stále vnímáme jako dva od sebe oddělené světy, které jsou do jisté míry v konfliktu potřeb. 2) Ve snaze tuto situaci řešit stále vycházíme z mnohých vnějších i vnitřních stereotypů, které významně ovlivňují řešení. Slaďování je proces, odehrávající se na všech úrovních: společenské, firemní i individuální. Současný stav vnímám jako proces hledání té správné cesty ke slaďování: není zdaleka u konce, ne vše se daří dle představ a ne vždy k tomu jsou ideální podmínky. Ohlédnu-li se ale za sebou, vnímám mnoho pozitivních změn a kroků, které jsme již udělali. Před sebou máme otevřený prostor možností a každý z nás má svobodnou volbu, kterým směrem se vydá. Budoucnost Mou vizí je najít cesty, jak propojovat sféru soukromí a práce v obou směrech. Pravděpodobně již nemůžeme dosáhnout tak maximálního propojení, jako tomu bylo v dobách, kdy se pracovalo převážně doma a práce byla hmatatelná. Zkrátka taková, že například děti mohly každodenně na vlastní oči vidět a zažívat její proces i výsledky, postupně se dle svých schopností zapojovat. Ale přesto věřím, že můžeme nacházet způsoby, jak svůj život obohacovat jak v rovině vztahů, zájmů, práce žít v přirozené rovnováze. Zajisté máme před sebou kus cesty, stojí však za to se po ní vydat. Toto prolínání vyžaduje přehodnocení společenských rolí a stereotypů, pracovní kultury, sebe sama. Samozřejmě v tomto modelu je prostor i pro potřeby dětí, pro naše vlastní individuální i sociální potřeby a v neposlední řadě i pro potřeby zaměstnavatele a společnosti.

9 1.2. Terminologie aneb Trable s názvy Současnou dobu vnímám jako dobu, ve které se tyto modely nově vytváří. Jako proces, do kterého se může zapojit každý v různé míře a na rozličných úrovních. V tomto procesu tvorby narážíme na nepřesnosti jednotlivých názvů. V praxi buď často přejímáme anglické názvy nebo se snažíme najít český výraz. Výsledkem je nejednotnost v jejich používání. Pro tuto příručku jsem vybrala český ekvivalent slaďování. Pojďme se ale nyní zaměřit na ty, které se používají: Work-life balance převzato z angličtiny, v Americe se používá už zhruba od 70. let 20. století. V překladu znamená Rovnováha práce-život. Tento pojem osobně nerada používám. Nejen proto, že se jedná o anglický pojem, ale jelikož odděluje neoddělitelné a to je život na jedné straně a práce na druhé. Cožpak ale není práce součást života? Proč potom nalézat rovnováhu mezi tím, co život je a co obsahuje? Můžeme jednoznačně oddělit to, čím přispíváme světu a dostáváme za to zaplaceno, a to ostatní? Není pak název samý negací toho, kam slaďování směřuje? Půjdeme-li do krajní polohy, jak ji naznačuje i náš obrázek, pak v protiváze života je smrt, nikoliv práce. Tento název zkrátka vnímám jako poměrně nesmyslný. Je však natolik rozšířený, ustálený a všeobecně používaný, že je v rámci zjednodušení komunikace někdy velmi dobře při ruce.

10 Sladění rodinného a pracovního života tento termín se používá v rámci názvosloví jednotlivých opatření pro podporu projektů v této oblasti. Jeho slabinou je, že tento termín omezuje slaďování na oblast zajištění péče o rodinu, převážně o děti do 15 let věku. Slaďování osobního, rodinného a pracovního života snaha o rozšíření předchozí verze je pokusem do názvu vnést osobní rozměr pro ty, kteří děti nemají nebo o ně již nepečují. Velkou nevýhodou je délka a také to, že život je tímto názvem roztříštěn ne pouze na dvě, ale dokonce na tři sféry. Slaďování soukromého a pracovního života termín, který v současné době používám nejčastěji, jelikož soukromá sféra zahrnuje jak rodinu, tak mé zájmy a koníčky. Jeho nevýhodou je, že stále nechává nůžky sféry soukromé a pracovní široce otevřené. Harmonizace osobního (soukromého) a pracovního života slovo harmonie považuji za libozvučnější než slaďování, jelikož spěje k vizi, která je pro mě podstatou celého procesu. Tento název ale není prozatím v českém prostředí příliš používaný. Work-life integration název, který propojuje život a práci, nestaví tyto dvě sféry proti sobě ani na misky vah. Tento název (nebo alespoň slovo integrace) prozatím nejlépe vystihuje mou osobní vizi slaďování, nenacházím ale adekvátní český ekvivalent. Slučitelnost pracovního a soukromého život nejvíce se přibližuje anglickému termínu work-life integration, toto slovní spojení však na rozdíl od anglického postrádá jistou libozvučnost; je také málo používané. Všechny tyto názvy jsou nesourodě používány v laických i odborných kruzích. Ani jeden není pro české prostředí a stručné vyjádření celku příliš uspokojivý. Na jednu stranu jsem si vědoma určité důležitosti názvu, neboť název udává tón a směr. Na druhou stranu název je termín, který má být srozumitelný komunikujícím stranám. Daleko důležitější je vytvářet obsah a právě to je cílem následujících kapitol. 10

11 2. Úrovně slaďování Zaměříme-li se na problematiku slaďování komplexně, pak zjistíme, že tento pojem obsahuje různé koncepty, v závislosti na rámci, do něhož je zasazen. Zatímco na úrovni evropské, státní či firemní politiky je termín slaďování spojen především s vytvářením možností pro skloubení práce s osobními zájmy, výchovou dětí, péčí o blízké osoby a podobně, na osobní úrovni se jedná o schopnost zachovat si rovnováhu v soukromém a pracovním životě a žít spokojený a vyrovnaný život. Jednotlivé úrovně úzce souvisí, prolínají se a navzájem se ovlivňují. Nastane-li změna na jedné z nich, odrazí se i v těch ostatních, jedna určuje druhou a druhá třetí. Proto se jim na následujících řádcích budu věnovat postupně. 11

12 2.1. SPOLEČENSKÁ ÚROVEŇ Společenskou úroveň lze dále členit do dalších rovin celosvětové, evropské, české, místní komunity, rodiny, sociálních skupin apod. Slaďování soukromého a pracovního života je v návaznosti na výše popsané historické tendence důležitou tendencí dalšího vývoje západní kultury, která si stále více uvědomuje, že ekonomická stabilita je jen jedním z pilířů spokojeného života každého jedince i zdravé společnosti. Mimo jiné mají tyto tendence zcela jasné pragmatické důvody. Těmi nejdůležitějšími jsou úbytek pracovní síly jako důsledek nízké porodnosti a stárnutí populace, zdravotní problémy způsobené stresem, sociální problémy jako např. vysoká rozvodovost, výchovné problémy a podobně. Nástroji na společenské úrovni je tvorba podmínek pro podporu jednotlivých opatření pro slaďování zákony, přímá i nepřímá podpora rodičů s malými dětmi, seniorů, flexibilních úvazků, rovného přístupu a podobně. O jejich využití a uplatnění v praxi však rozhoduje daleko méně čitelný aspekt, kterým je vnitřní nastavení společnosti i každého jedince názory, postoje, společenské stereotypy. 12

13 2.1.1 Společenské stereotypy Ve své praxi mám možnost pracovat na různých místech naší republiky i Evropy, s lidmi od pozic vyšších manažerů až po dlouhodobě nezaměstnané. Mohla jsem si díky této skutečnosti několikrát ověřit, jak moc firmu i jednotlivce ovlivňuje dané kulturní prostředí právě v oblasti, jakou je slaďování. Možnost a schopnost uplatnit jej v praxi totiž ovlivňují nejen zákony, národní a firemní politiky a možnosti v bezprostředním okolí, ale pod hladinou těchto zjevných možností a omezení jsou to především společenské stereotypy. Ještě pořád je v povědomí společnosti, že role ženy je být hlavně matka a manažerská pozice je spíše pro muže, ale opak je pravdou a situace se mění. Máme již kolem sebe čím dál více příkladů dobré praxe, kdy se ukazuje, že i manažerka může být dobrá matka a skloubit pracovní a rodinný život lze, pokud se chce. Marie Jírů, majitelka společnosti Centrum Andragogiky 13

14 Stereotyp č.1 Výsledky výzkumu ukazují, že muž je vnímán jako úspěšný, pokud dosáhne významného postavení v zaměstnání a finančně zajistí rodinu. Žena je naopak úspěšná, pokud se jí daří skloubit rodinný a pracovní život, zatímco postavení v zaměstnání není obecně vnímáno jako nutné. Výzkum Role žen a mužů, Centrum pro výzkum veřejného mínění 2010 Stereotyp č. 2 Další nedávný výzkum potvrdil, že drtivou většinu činností spojených s každodenní péčí o děti a zajišťování domácnosti mají na starost ženy matky. Ty v průměru obstarávají 75 % domácích prací, 73 % každodenní péče o děti a 68 % nákupů. Harmonizace rodiny a zaměstnání: Rodiny s otci na rodičovské dovolené, část 4, VÚPSV Praha, 2005, str. 13 Ani v evropských zemích (vyjma severských států) není poměr vyrovnaný ženy vykonávají cca 80 % domácích prací a péčí o děti stráví téměř dvojnásobek času ve srovnání s muži (41 hodin týdně oproti 21 hodinám). Stereotyp č.3 Pouze 24% žen by souhlasilo s tím, aby jejich partner celodenně pečoval o dítě formou rodičovské dovolené. Harmonizace rodiny a zaměstnání: Rodiny s otci na rodičovské dovolené, část 4, VÚPSV Praha, 2005, str. 22 Stereotyp č.4 Od českých žen matek se všeobecně očekává, že zůstanou doma s dětmi minimálně po dobu dvou, ideálně tří let, v tuto dobu není obecně zvykem pracovat či se dále profesně rozvíjet. Od muže se očekává, že po tuto dobu rodinu finančně zajistí. Tento stereotyp posiluje platovou nerovnost žen a mužů a nestejné možnosti uplatnění na trhu práce. Stereotyp č.5 Mluví-li se v současné době o slaďování osobního a pracovního života, mnoho aktivit se orientuje na ženy-matky. Opomíjenou skupinou jsou muži otcové, další pečující osoby, osoby v předdůchodovém věku, osoby se specifickými potřebami či jen touhou svůj čas vymezit pro důležitý aspekt svého života. Další stereotypy: Stereotypy se samozřejmě nedají spočítat ani komplexně pojmenovat mění se v závislosti na dané kultuře i v rámci individuálního přístupu. Patří k nim představy o tom, jaké povolání je vhodné pro které pohlaví, pojetí správného nastavení pracovní doby a místa, představy o řádně pečující matce a správném tátovi zkrátka vše, co nějakým způsobem ovlivňuje oblast slaďování a často staví do cesty téměř neviditelné překážky. 14

15 2.2. FIREMNÍ ÚROVEŇ: SLAĎOVÁNÍ V ORGANIZACÍCH Žijeme v době krize, která dle mého názoru přesahuje ekonomickou sféru. Každá krize je ukazatelem toho, že struktury dosavadního fungování ztrácí v novém prostředí svůj přínos, a upozorňuje na potřebu vytvoření nových modelů. Každá krize je tedy voláním po změně čím hlubší je krize, tím komplexnější změnu vyžaduje. Součástí této komplexní změny je vytvoření nových modelů v organizaci práce a slaďování jako obor je cestou k vytvoření těchto modelů. Často slýchávám názor, že slaďování je hezká věc, ale v této době na ni není prostor, že to je oblast, kterou lze rozvíjet jen a pouze v období blahobytu. Vytvoření nové pracovní kultury, jejíž součástí je i slaďování, není ale otázkou nadstandardu. Je to otázkou přežití v nově se rozvíjejících strukturách společnosti. Ti, kteří nejsou ochotni to vidět, jsou podobní těm, kteří před 20 lety prohlašovali, že se v podnikání obejdou bez internetu. Ti také za dalších 20 let mohou zjistit, že přestože maximálně snížili náklady i ceny svých produktů, očekávané výsledky se nedostavují. Možná ani tehdy nebudou schopni vidět, že úspěch je založen též na kvalitě lidského potenciálu tj. ochotě zaměstnanců svůj potenciál aktivně rozvíjet ve prospěch zaměstnavatele. Uvážíme-li neustále rostoucí složitost a dynamiku dnešních tržních, ekonomických a produkčních vztahů, musíme dojít k závěru, že otázka nezní zda, nýbrž kdy změníme dosavadní manažerský model firmy. Röösli, F., Fraser, R. 15

16 Zajímavý pohled na tuto skutečnost nabízí studie společnosti ricewaterhousecoopers o budoucnosti trhu práce 1. Dle jejích odhadů budou pracovní sféru v budoucnu tvořit tři základní modely. Těmto modelům pro přehlednost přidělují barvy pracovních světů: 1. Modrý svět korporátní svět velkých organizací, zaměřených na výkon. Zaměstnanci těchto organizací jsou kariérově zaměření jedinci, jimž tyto organizace poskytují vysokou životní úroveň a reprezentativní odbornou kvalifikaci. V rámci slaďování soukromého a pracovního života zaměstnavatel zprostředkovává široké spektrum služeb pro celou rodinu svého zaměstnance. 2. Zelený svět korporátní i středně velké organizace, jejichž hlavním zaměřením je ekologicky udržitelné podnikání a činnost. Firemní kultura odráží osobní hodnoty svých zaměstnanců, přináší možnosti pro profesionální rozvoj a zároveň podmínky pro kvalitní sladění práce se soukromým životem. Získává tak motivované, angažované zaměstnance s nižší mírou fluktuace. 3. Oranžový svět svět malých organizací a specialistů, které vytváří spolupracující sítě. Tyto struktury jsou velmi flexibilní ve svém uspořádání i rozdělení rolí, slaďování soukromého a pracovního života je přirozenou součástí. Většinou se pracuje projektově, díky rozmanité spolupráci se rozšiřují znalosti a schopnosti zúčastněných Managing tomorrow s people - The future of work to 2020, archiv autorky

17 Kromě jiného se ve studii uvádí 2, že kolem roku 2020 všechny tyto modely budou více či méně postaveny před všeobecně se rozvíjející tendenci sociální odpovědnosti firem, v rámci které bude více a více úkolem daného podniku starat se o mimopracovní potřeby svých zaměstnanců a jejich celkovou psychickou i fyzickou kondici. Dále se zde uvádí, že hranice mezi pracovním a osobním životem budou daleko méně vymezené než v současné době. Zárodky tohoto rozdělení trhu sleduji již v současné době. Patřím do oranžového světa a mým přirozeným cílem je rozvíjet návaznost a propojenost, jako lektorka pracuji velmi často pro zelený i modrý svět. Z hlediska tématu slaďování je tato studie zajímavá ze tří hledisek: 1) V každém pracovním světě slaďování soukromé a pracovní sféry hraje významnou roli. 2) Nástroje zvolené pro možnosti sladit soukromý a pracovní život se budou pravděpodobně lišit dle příslušnosti organizace či jedince k modrému, zelenému či oranžovému světu. 3) Jelikož je slaďování dlouhodobý proces, je přínosné se zamýšlet nad tím, jakou formu bude mít svět práce v budoucnosti. Jsem si vědoma toho, že tato studie je pouhou prognózou, která vychází ze základního předpokladu, že svět neprojde žádnou zásadní změnou. Pro oblast slaďování platí heslo: Svůj pohled směřuj do budoucnosti, svou pozornost však do přítomnosti. Pojďme tedy opět přesměrovat svou pozornost na to, co slaďování přináší či může přinášet v současné době Přínosy pro organizaci Asi bychom dnes nenašli organizaci, která není nucena neustále snižovat náklady. Jakékoliv investice do opatření pro sladění práce a soukromí by se v tomto světle daly označit jako nerozumné. Ve světle předchozího textu se ale tato nerozumnost proměňuje v prozíravost. Tento druhý úhel pohledu podporují zkušenosti mnoha firem u nás i v zahraničí a odpovídá nám na otázku, proč je rozumné se slaďováním vůbec zabývat do jednotlivých opatření dokonce investovat čas a peníze. Z výsledků studie 20 švýcarských zaměstnavatelů vyplývá, že návratnost investic do opatření na sladění pracovního a osobního života je v průměru 8% za daný rok. Cost-Benefit Review of Work-Life Balance Practices, CAALL 2009, by University of Guelph, York University, str. 63 Výsledky průzkumu zveřejněné ve studii společnosti Regus prokázaly, že 67 % českých firem se díky flexibilním pracovním postupům zvýšila jejich produktivita a v 63 % firem panuje názor, že přímým důsledkem flexibilních forem práce je vyšší obrat. Zdroj: Zpravodaj rovných příležitostí 07/2012, Flexibilní formy práce: produktivita, ziskovost, 2 dtto, str.2 17

18 Příkladem firmy, která přínosy zavedených opatření work-life balance pečlivě sleduje je Britský Telecom 3 : 98 % žen se vrací po rodičovské dovolené do pracovního procesu, čímž se ušetří 3 miliony liber nákladů na hledání a zapracování nových zaměstnanců. Absence se snížily na 3,1 %. (Ve Velké Británii tvoří průměr absencí 8,5%.) zaměstnanců je součástí tzv. sebemotivačních týmů, ve kterých se namísto počtu odpracovaných hodin klade důraz na dosažené výsledky. Přináší to více angažovanosti a produktivity práce v menším počtu odpracovaných hodin zaměstnanců pracuje z domova. Jejich produktivita stoupla o 31 %. Zavedení flexibilních úvazků umožnilo být k dispozici zákazníkům 24 hodin denně. Průzkumy mezi zákazníky a zaměstnanci vykazují navýšení zákaznické spokojenosti o 8 % a zaměstnanecké o 14 %. Náklady na zajištění pracovního místa v místě bydliště zaměstnance jsou liber, zatímco ušetřené náklady za pracovní místo na pracovišti činí liber ročně. Celkově jsou roční úspory 52 milionů liber. Zaměstnanci pracující z domova uspoří ročně 10 milionů liber ročně za pohonné hmoty, zanedbatelné nejsou ani související dopady tohoto opatření dopad na životní prostředí, dopravní situaci atd. Změny v organizaci práce uvolnily 2,38 miliard liber z výnosů pronájmů a prodeje nemovitostí. Zvýšená atraktivita zaměstnavatele Kvalitu organizace (firmy) určuje kvalita lidí, kteří tam pracují. Pro úspěch organizace je rozhodující schopnost přilákat kvalitní zaměstnance tzv. talenty. Ti si ze své pozice budou moci vybírat a je velmi pravděpodobné, že důležitým kritériem při výběru budou stále více možnosti sladění jejich soukromí s pracovními povinnostmi. Průzkum mezi studenty posledního ročníku na univerzitách uvádí, že 45 % z nich považuje slaďování práce a soukromí za prioritu při výběru zaměstnání, zatímco 90 % dotázaných uvedlo, že možnosti slaďování výrazně ovlivní jejich loajalitu a angažovanost v zaměstnání. 4 V České republice se tento trend začíná též prosazovat. Pro šest z deseti lidí je možnost flexibility důležitější než výše mzdy, a ve věkové kategorii do 25 let je to dokonce osm z deseti lidí Alexandra Jones, About time for change, The Work Foundation with Employers for Work-life Balance, str in Alexandra Jones, About time for change, The Work Foundation with Employers for Work-life Balance, str

19 Vyšší motivace, výkon a efektivita práce Mají-li zaměstnanci alespoň částečnou kontrolu nad tím, kdy, kde a za jakých podmínek budou pracovat, zvýší se též jejich angažovanost v práci. Ze studie institutu Gallup 6 vyplývá, že aktivně angažovaní zaměstnanci výrazně ovlivňují celkovou atmosféru ve společnosti a v návaznosti na to nejen výkon, ale i mnohé další aspekty. Dle slov Petry Janíčkové, ředitelky Britské obchodní komory, se celkově v jejich organizaci zlepšil výkon. Ve srovnání s předchozím obdobím se zdvojnásobil počet akcí, při navýšení pouze jednoho plného úvazku. Nedá se samozřejmě určit, v jaké míře k tomu přispělo zavádění opatření pro slaďování, svůj velký přínos však dle slov paní ředitelky rozhodně mělo. 7 Dle studie Kanadské federace nezávislých podnikatelů (Canadian Federation of Independent Business (CFIB)) se díky opatřením na sladění práce a osobního života zvýší produktivita o 34 %, sníží se nemocnost o 48 % a zvýší se atraktivita zaměstnavatele o 22 %. Cost-Benefit Review of Work-Life Balance Practices, CAALL 2009, by University of Guelph, York University, str. 61 Vyšší inovativnost a schopnost se přizpůsobit trhu Vytvoření podmínek pro sladění práce a rodiny přináší diverzitu, jíž je věnována kapitola 5. Diverzita přináší stabilitu celku a zároveň širší zkušenosti a úhly pohledu. Díky těmto různým zkušenostem se zvyšuje pravděpodobnost včasného rozpoznání signálů změn a nalézání řešení. Loajalita, snížení nemocnosti a fluktuace V případě, že lidé nejsou v práci příliš motivovaní či se cítí příliš přetížení, s malou možností to ovlivnit, pak častým útěkem bývá nemocnost či výpověď. Společnost Watson Wyatt si celkové náklady na fluktuaci zaměstnanců (nábor, zaškolení, snížená produktivita apod.) spočítala na 48 až 61 % z roční mzdy zaměstnance (dle typu pozice). 8 Mnoho společností uvádí po zavedení opatření pro sladění práce a rodiny snížení fluktuace, jako například společnost Arup Laboratories, Salt Lake City, USA, z 22 % na 11 % (Galinsky & Backon, 2007). 9 Zaměstnanci, jimž je umožnováno sladit své soukromí a práci, se většinou též odměňují zvýšenou loajalitou vůči svému zaměstnavateli. Ze zahraničního zdroje, jehož název si již nepamatuji, mi v hlavě utkvěla věta, která tuto skutečnost vystihuje: As they are flexible with me, I am flexible with them (když jsou oni flexibilní vůči mě, pak jsem já flexibilní vůči nim) více viz Příklady úspěšných na: ( 9 Cost-Benefit Review of Work-Life Balance Practices, CAALL 2009, by University of Guelph, York University, str

20 PR a zlepšené služby zákazníkům Pro mnoho organizací patří aktivita na poli slaďování k pozitivnímu PR společnosti spočívající v prezentaci příkladů dobré praxe, získávání různých ocenění apod. Zavádění flexibilních opatření také zvyšuje zájem médií, což dává možnost nepřímo prezentovat i činnost a produkty dané společnosti. Často také můžeme slyšet, že spokojený zaměstnanec je chodící reklamou pro svou společnost; nespokojený zaměstnanec pak může velmi negativně působit na celkovou image celé společnosti. Pamatuji se, jak při jednom kurzu týmové spolupráce v roce 2002 mi jeden z účastníků mezi řečí poradil, ať si u jejich banky rozhodně účet nezakládám. Věřte či ne, i po několika letech jeho radu stále dodržuji. Je to ukázka toho, jak nespokojený zaměstnanec může ovlivňovat názor potencionálních klientů. Zlepšení služeb zákazníkům vyplývá z větší časové i organizační flexibility. Zaměstnanci různých věkových hranic, sociálních skupin atd. jsou také lépe schopni mapovat potřeby různých typů zákazníků a tím zlepšovat své služby. 78 % spokojených zaměstnanců by doporučilo výrobky či služby své organizace v porovnání s pouhými 13 % průměrně spokojených zaměstnanců. Není mým cílem zaplnit celý prostor příručky výčtem přínosů slaďování soukromého a pracovního života. Některé z nich lze vyjádřit čísly, některé zapadají do celkového rámce různých opatření, a tak je nelze přesně vyčíslit. Z rozhovorů s personalisty vyplývá, že i když proces zavádění jednotlivých opatření je mnohdy během na dlouhou trať s různými překážkami, nikdo vložené energie nelituje a výsledky jednoznačně pojmenovává, byť je třeba nelze vždy vyčíslit a doložit. Naše společnost je od svého počátku organizací, pro kterou je slaďování každodenní praxí. Díky využití flexibilních forem práce a podpoře diversity nejen snižujeme náklady, ale jsme také schopni rychle reagovat na změny na poli tak proměnném, jakým je vzdělávání dospělých. Marie Jírů, majitelka společnosti Centrum Andragogiky 20

21 2.2.2 Jak postupovat Zvolení postupu záleží na tom, z jaké pozice chcete slaďování soukromí a práce prosadit, jakou máte podporu a jaké prostředky k dispozici. Ve své praxi konzultantky se setkávám více či méně s třemi základními modely vytváření work-life pracovní kultury: A. Spontánně nahodile dle potřeby Například jeden ze zaměstnanců má úraz, kvůli kterému musí zůstat doma v klidu. Jelikož je specialista, za kterého by se těžko hledala náhrada, vznikne domluva pro práci z domova. Tento model může být velmi funkční, pokud v organizaci vládne pozitivní firemní kultura a každý má více méně podobné možnosti. Jestliže ale ve firmě vládne rivalita, nedostatečná komunikace atd., může z podobných dílčích opatření vzejít mnoho nedorozumění a problémů. B. Postupně dílčí kroky Například HR specialistka se začne zajímat o příležitosti slaďování a její snahou je prosadit různá opatření. Povede se jí přesvědčit vedení o vhodnosti zavést např. sdílený úvazek a další drobné změny. I když jsou změny ne vždy přijímány pozitivně, něco se přece jen podaří implementovat do firemní kultury a zviditelnit výhody opatření. Díky tomu je vedení přístupné pro zavádění dalších změn. 21

22 C. Cílená změna proaktivní přístup HR oddělení sleduje trendy v oblasti lidských zdrojů a vytváří aktivní strategie, jak včas zavést v organizaci taková opatření, která pro nastávající změny vytvoří prostor pro využití výsledků ve prospěch jednotlivců i organizace. Je stanovena vize a dílčí cíle, strategie a plán rozvoje. 10 Vše je důsledně komunikováno napříč různými úrovněmi v rámci celé organizace. V České republice je nejčastější model B, v některých případech jsou tyto dílčí kroky pojímány projektově například postupné zaměření se na různé cílové skupiny (rodiče na RD/MD, 50+ apod.). Obecně je prospěšné zavádění jakéhokoliv opatření pro slaďování soukromého a pracovního života pojímat jako proces řízení změny. Obecně je prospěšné zavádění jakéhokoliv opatření pro slaďování soukromého a pracovního života pojímat jako proces řízení změny. Dr. John Kotter, odborník na problematiku řízení změn, říká, že 70 % pokusů o změnu selže. 11 Velké množství projektů končí neúspěchem a frustrací manažerů i jejich podřízených. Ačkoliv si nevedu záznamy, toto tvrzení se mi často potvrzuje zvláště ve větších organizacích, kde jsou zaměstnanci předem nedůvěřiví vůči nově nastavovaným procesům změny. Nejdůležitější je proto na začátku zhodnotit možnost dotažení procesu změny do konce. Pokud je odpověď ano, pak doporučuji promyslet následující body: Shromáždění informací zaměstnanecký průzkum, personální údaje a rozpočty, ostatní související informace (výdaje na pracovní místo apod.) informace o možnostech slaďování právní rámec Proč je změna potřeba? Zainteresování vedení a zajištění podpory vyvolání naléhavosti změnu uskutečnit změny v souladu s celkovou strategií organizace podpora může být i individuální a mít neformální podobu vytvoření vize, cílů * Vytvoření pracovní skupiny zainteresovaná skupina či zástupci napříč jednotlivými úrovněmi a sektory cílem je posílení motivace, pravomocí a předání odpovědnosti i liniovým zaměstnancům, posílení důvěry ve změnu napříč společností určení základního obrysu strategie a prvních kroků 10 Cíle, strategie a plán rozvoje doporučuji zpracovávat pouze rámcově a detaily a dílčí kroky rozvíjet na základě již učiněných kroků

23 Jak se téma bude komunikovat co, proč a jak (vize a cíle, důvod a přínos, postupy, výsledky) příklady dobré praxe, dosažené úspěchy první kroky a jejich viditelné výsledky co nejdříve přínos pro organizaci i jednotlivce transparentnost zpětná vazba Jaká bude návaznost neustálé zlepšování integrace do firemní kultury V rámci projektu je možnost konzultací ohledně témat zavádění práce na dálku či slaďování soukromého a pracovního života. Do listopadu 2012 jsou tyto konzultace poskytovány bezplatně. Více informací: Dle filozofie koučování zaměřeného na řešení je důležité při procesu změny vycházet z pozitivních zkušeností, obrazu žádoucí budoucnosti a nastavení prvních malých kroků. Ty další zákonitě vyvstanou po uskutečnění těch prvních naším jediným úkolem (a zároveň pravděpodobně nejtěžším) je udržet pozornost a motivaci v celém procesu. ZÁSADY PRO SLAĎOVÁNÍ VE FIREMNÍ PRAXI Neexistuje jednotný recept v praxi se nejlépe osvědčuje tzv. kafeterie benefitů (viz pojmy). Vytvořte si svou vizi a jednotlivé kroky, které Vás k ní dovedou, přizvěte na pomoc odborníky. Informujte všechny zaměstnance o jednotlivých možnostech. Měřte úspěchy, je-li to možné. Pokud to možné není, váš pocit spokojenosti s výsledkem je stejně důležitý jako čísla. Slaďování je dlouhodobý proces neustále hledejte a vytvářejte možnosti, komunikujte se svými zaměstnanci, přehodnocujte aktuálnost opatření. Pro úspěch je klíčová práce s managementem plné přijetí opatření se vším, co s tím souvisí, je klíčové pro to, aby se slaďování a diversita staly součástí firemní kultury. 23

24 2.2.3 Audit jako nástroj pro slaďování soukromého a pracovního života Slovo audit se v povědomí českých organizací netěší přílišné popularitě, jelikož velmi často je spojen s kontrolou. Audity, jejichž cílem je podpořit slaďování, však vychází více z původního smyslu slova audire, což znamená vzájemně si naslouchat. Jeho úkolem je zjistit potřeby ze strany zaměstnanců a vedení; jeho cílem pak nastavení reálného procesu ku prospěchu jednotlivců, týmů, vedení i organizace jako celku. Auditor (auditorka) je specialistou, který funguje jako poradce, nikoliv kontrolor. Je proškolen v metodice auditu, který má jasně stanovenou strukturu, ze zkušenosti od jiných klientů dokáže také dobře odhadnout, co bude v praxi mít pozitivní dopad, co je při zavádění jednotlivých opatření potřeba ohlídat. Ze své externí pozice má rovněž možnost nezávislého pohledu a zároveň funguje jako motivační činitel, díky kterému se proces změn dotáhne do konce. Proto audit považuji za výborný krok při nastavování procesu změn udává jasnou strukturu, vymezuje rámec a poskytuje externí expertízu. Pozitivním výsledkem je 24

25 samozřejmě certifikát o auditu, který může daná organizace využít pro přilákání talentů a pro své pozitivní PR. Auditů je u nás už dostatečné množství pro to, aby bylo možné si vybrat ten, který nejlépe vyhovuje potřebám organizace. Typy auditů: Audit rodina a zaměstnání: Genderový audit : Audit rovných příležitostí: Personální audity, audity firemní kultury apod. tyto audity poskytuje více organizací zaměřených na personální poradenství Genderový audit pomáhá vytipovat nevyužité personální a znalostní lidské zdroje skryté uvnitř firmy, které se ztrácí díky nedostatečnému uplatňování rovných příležitostí nejen ženy a muže, ale také pro rodiče, absolventy i starší zaměstnance/ zaměstnankyně. Audit se skládá z několika po sobě následujících kroků a je ucelenou zprávou o postojích a chování zaměstnavatele. Potenciálem auditu je identifikovat nové výzvy a možnosti nejen v oblasti work-life-balance a posílit dobré jméno zaměstnavatele na trhu. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Více informací: Národní centrum pro rodinu je metodickým garantem projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Audit rodina & zaměstnání. Audit je vytovřen podle rakouského modulu auditu Beruf und Familie, kterým prošlo již více než 200 firem v Rakousku. Přijatá a realizovaná opatření, musí být přijatelná pro všechny zaměstnance a jejich současné potřeby při slaďování rodinného a profesního života a podporovat strategii firmy zvýšenou motivovaností při naplňování pracovních úkolů. Více informací: nebo 25

26 Příklad postupu u auditu Práce a zaměstnání: Informační a plánovací fáze vytvoření strategie a cíle a časový harmonogram předání informaci, určen pověřený pracovník a pracovní skupina podepsání smlouvy Realizační fáze workshopy se zaměstnanci a managementem společnosti identifikovány nejdůležitější potřeby zaměstnanců formulována opatření sledující rozvoj work-life-balance strategie realizační plán - schválení vedením společnosti základní certifikát Auditu rodina a zaměstnání Implementační fáze Závěrečná fáze Zhodnocení, případně nová opatření plný certifikát Auditu rodina a zaměstnání 26

27 2.2.4 Příklady opatření na podporu slaďování soukromého a pracovního života Opatření na podporu slučitelnosti práce a soukromí by měla být výsledkem jasné vize a strategie, která je kombinací celkových vizí i cílů organizace a potřeb zaměstnanců. Flexibilní úvazky (více viz. kapitola 7) Plány osobního a pracovního rozvoje během času MD/RD či jiné dlouhodobé absence Plány postupného návratu do zaměstnání po delší pauze nebo naopak postupného snižování úvazku před plánovaným odchodem (důchod apod.) Pořádání porad v jasně vymezeném časovém rámci vyhovujícím i osobám pečujícím o závislého člena rodiny či s jinými časově vymezenými povinnostmi (obvykle hodin) Firemní vzdělávání na podporu manažerských dovedností při změně forem práce, týmová práce se zaměřením na rozdíly v komunikaci a organizaci práce, programy zaměřené na diverzitu, dovednosti pro využití potřebných technologií, zvládání stresu, skloubení osobního a pracovního života a kompetence přesahující pracovní rámec Možnost individuálních konzultací a koučování v oblasti pracovního a osobního života Poskytování podpory zaměstnancům v souvislosti s péčí o děti či starší příbuzné (poukazy na profesionální péči, informační servis, spolupráce s příslušnými organizacemi atd.) 27

28 Různé formy zajištění péče o děti (firemní školka, spolupráce s okolními zařízeními apod.) Placená dovolená pro otce při narození dítěte či adopci Extra neplacené volno pro rodiče dětí do 15 let věku apod. (kriteria lze zvolit dle specifické situace v organizaci) Opatření podporující vnitrofiremní komunikaci v rámci témat slaďování (sekce zaměřené na jednotlivé skupiny, efektivní komunikace firemních benefitů, podpora tvorby zaměstnaneckých podpůrných skupin apod.) Možnost práce pro místní komunitu, neziskový sektor apod. Neplacené volno pro načerpání sil většinou na delší období (tvz. career break či také sabbatical ) Wellness programy a akce Firemní akce zahrnující členy rodiny zaměstnanců Dny otevřených dveří pro děti zaměstnanců Vymezení určitého období (určité dny, týdny či měsíce v roce) pro propagaci slaďování soukromého a pracovního života v rámci organizace Psychologické, finanční či právní poradenství pro pomoc v obtížné situaci zaměstnance Zaměstnanecká linka na podporu opatření slaďování osobního a pracovního života 5 dní dodatečného placeného volna po narození dítěte, tzv. Dady s Leave nabízí mužům například GE Money Bank či Česká spořitelna. Příkladem firemní školky financované z vlastních zdrojů je Impact Corti, a.s.. Školka vznikla z podnětu vedení společnosti, tým rodičů myšlenku rozvíjel v rámci svého pracovního času. Školka funguje v zrekonstruovaných prostorách nedalekého bytu, je financována společností a příspěvky rodičů. Provoz školky je od 8 do 17 hodin, o patnáct dětí ve věkovém rozmezí 1-4 roky se starají čtyři profesionální pečovatelky; stravování zajišťují sami rodiče. více na Díky sabbatical jsme udrželi zkušeného manažera, který byl po náročném projektu vyčerpaný a cítil se vyhořelý. Chtěl odejít, alternativa s neplaceným volnem jej nenapadla. A vyšlo to! Jana Riebová, ředitelka úseku Lidských zdrojů v UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 28

29 2.2.5 Podpora managementu a zaměstnanců Jak přesvědčit manažery, aby souhlasili se zkráceným úvazkem? Platí pravidlo tří Z : Zkoušej to, zkoušej to a zkoušej to, milý personalisto Jana Riebová, ředitelka úseku Lidských zdrojů v UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Změna je zdrojem růstu a přežití. Ale změna také bolí, jelikož nás vytrhává z našeho kruhu bezpečí, nutí nás věci dělat jinak, dokonce o mnohých skutečnostech i jinak smýšlet. V naší každodenní přehlcenosti proto někdy rádi přehlédneme potřebu změny a zůstaneme ve svém pohodlném bezpečném prostoru do té doby, než zjistíme, že všichni kolem už změnu prodělali a my jsme zůstali daleko za vozem pokroku. Změně se bráníme nejen na osobní úrovni, ale i na úrovni systému firmy či jiné formy organizace. Mnoho personalistů by mi pravděpodobně dalo za pravdu, že změna postojů vůči tématu slaďování a diverzity je tou nejtěžší a nejčastější překážkou. Potenciál trvalé změny tedy spočívá především v práci s lidmi v neustálém podněcování k akci a motivaci zkusit něco nového. Při procesu změny by se práci s lidským potenciálem měla věnovat pozornost nastavení procesu komunikace, překonávání postojů a přirozené nechuti vůči změnám. Nejlepšími nástroji jsou vzdělávací kurzy, koučování a každodenní podpora personalisty. Často však slýchávám názor zkušených personalistů, že v některých případech tyto nástroje nestačí a jsou zapotřebí tvrdší formy v podobě kvót a KPI (key performance indicators = tzv. klíčové indikátory výkonu). Přínos diverzity ve firemním prostředí se ukázal jako jednoznačný, je to jako koncert, čím více nástrojů, tím lepší hudba, ale dirigent, tzn.manažer musí být schopný tento tým umět řídit, jinak se úspěch nedostaví. Proto je podpora manažerských kompetencí jeho nezbytnou součástí. Marie Jírů, majitelka společnosti Centrum Andragogiky 29

30 OSOBNÍ ÚROVEŇ: ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHA Na osobní úrovni je slaďování soukromého a pracovního života spojeno s přáním žít spokojený život, ve kterém je možné naplňovat své potřeby v úrovni fyzické, psychické i spirituální. 12 Ve srovnání s historií máme prozatím ty nejlepší podmínky. Nebojujeme o přežití, jako tomu bylo za dob středověku a válek; můžeme se seberealizovat ve srovnání s podmínkami komunistického režimu; díky technologiím můžeme pracovat na dálku atd. Na druhou stranu musíme čelit mnoha tlakům moderní doby konzumu, ekonomické krizi, stresujícímu životnímu i sociálnímu prostředí, kultuře individualismu a rychlých řešení a podobně. Díky tomu můžeme pociťovat určitou míru skepse, zda je vůbec možné vše sladit tak, abychom spokojení byli. Slaďování tedy začíná přáním a současně vírou, že je to možné. Cesta k němu je aktivní, dlouhodobý a individuální proces změn vnějších i vnitřních. Často opakuji, že neexistuje jednotný návod, jelikož každý z nás je jiný, vychází z jiných zkušeností a žije v jiných podmínkách. Proto je vždy nejefektivnější cestou individuální práce, ideálně koučování. 13 Chcete-li pracovat samostatně, pak doporučuji knihu, kterou jsem nedávno napsala se svou kolegyní Mluvím li o spirituální rovině potřeb, může se týkat víry, ale také například potřeby smyslu života, osobně tvořivé spirituality bez náboženského určení a podobně. 13 Konzultace a koučování poskytujeme v rámci našeho projektu. Více informací na 14 Renata Rydvalová, Blanka Junová, Jak sladit práci a rodinu a nezapomenout na sebe, Grada Publishing 2011

31 Slaďování přitom nutně neznamená nutnost pracovat, tj. uplatnit se na trhu práce v případě, že daná osoba tuto potřebu vnitřně nepociťuje. Jestliže například žena dojde k závěru, že chce zůstat doma se svými dětmi a věnovat tomu 100 % času, jestliže jí činnosti s tím spojené přináší 100% uspokojení, pak pro tuto ženu je slaďování právě takový život. Co však doporučuji ošetřit, je podívat se na něj v širším měřítku, zkoumat to, co ji bude naplňovat i po skončení její mateřské role. Stejně tak se muž může rozhodnout, že v určitou chvíli přeruší svou práci a bude se plně věnovat svým dětem či nemocnému rodiči. Toto období bere jako příležitost pro vytvoření pevné vazby mezi jím a osobami, kterým tento čas věnuje. Zároveň vědomě směřuje k tomu, aby tím rozvíjel i určité stránky své osobnosti, znalosti či dovednosti. Mluvím-li tedy o slaďování soukromého a pracovního života, pak je to sladění svých hlubokých vnitřních potřeb a jejich manifestace do vnějšího světa. Není potřeba vytvářet jediný správný model: je to jedinečná cesta projev jedinečnosti každého z nás Slaďování je aktivní proces Pečení holuby sami do huby nelétají, praví lidové rčení a stejně tak je to se slaďováním. Je to nejen aktivní, ale i velmi tvořivý proces. Spolu s námi ho totiž tvoří i velmi proměnlivá konstanta - život sám. Pokud jste rodiči, pak je tato nestálost a proměnlivost několikanásobně umocněna. Snad proto, že mám ve svém rejstříku zkušeností nejednu zahraniční zkušenost, se mi těžko chápe postoj mnoha jednotlivců v České republice, který by se ve zkratce dal popsat jako negativistický a pasivní. Mnoho personalistů, kteří se v rámci svých společností snaží v této oblasti pokročit, je demotivováno reakcemi nejen ze strany managementu, ale i samotných zaměstnanců. PASIVNÍ Čeká na nabídku Nepřebírá odpovědnost za svou situaci Často přesně nedefinuje ani nekomunikuje, co chce Ale když to nedostane, cítí se jako oběť Ví, co nechce (protireakce) Častým projevem je kritizování situace Nesnaží se pochopit druhou stranu AKTIVNÍ Přebírá odpovědnost za sebe sama, necítí se jako oběť Zaměřuje se více na pozitivní aspekty, nikoliv na negativní (tak často nekritizuje ostatní, nestěžuje si na špatné podmínky Ví, co chce Rozhlédne se, zda už existuje nabídka Pokud ne, je připraven/a si pro to vytvořit podmínky Umí asertivně komunikovat své potřeby Vnímá argumenty druhé strany a je schopen/a se přizpůsobit 31

32 Těžko se ale smiřujeme s nespoluprací zaměstnanců. Někteří jsou přesvědčeni, že jsme povinni se o ně postarat a oni nemusejí změnit nic. Alternativní formy zaměstnávání nebudou fungovat s lidmi, kteří se neumějí autonomně rozhodovat a naučili se jen přijímat. Jana Riebová, ředitelka úseku lidských zdrojů v UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Člověk s aktivním přístupem si je vědom svých potřeb a zároveň vnímá potřeby druhé strany. Je také schopen hledat řešení dané situace v rámci svého pole působnosti. Ví, že slaďování automaticky neznamená rozdělení půl na půl mezi osobním a pracovním časem, ale že rozdělení zodpovědnosti za celý proces naopak tomuto pravidlu podléhá. Aktivní postoj je naštěstí naučené chování, pro které se můžeme rozhodnout. Pokud chcete sladit svůj soukromý a pracovní život, pak je toto rozhodnutí nevyhnutelné. Při slaďování je pro mě nejdůležitější si jasně stanovovat priority; být si vědoma toho, že bez pevné vůle a vytrvalosti ještě nikdy ničeho nedosáhl. Také si uvědomit, že každá akce sebou nese reakci. V prvé řadě svou vlastní vnitřní, protože ne vždycky můžeme stoprocentně předpokládat, co nastane. Marie Jírů, jednatelka společnosti Centrum Andragogiky 32

33 2.3.2 Jednání se zaměstnavatelem Jste-li osoba samostatně výdělečně činná, pak je slaďování čistě jen na vás. Jinak je tomu, jste-li v zaměstnanecké pozici. Možná máte štěstí a pracujete u zaměstnavatele, který vám předkládá kombinaci možností, jak sladit soukromí a práci. Pokud ale vím, ani v celkově vstřícných organizacích to tak jednoduché není velmi totiž záleží na jednotlivých nadřízených. Pak je dobré být připraven(a) na vyjednávání o možnostech. Nejdůležitějším aspektem při vyjednávání se zaměstnavatelem, který možná ani nelze zahrnout do přípravy, je váš postoj k celkové situaci. Kromě toho, že přijmete svou vlastní odpovědnost za tvorbu života, jaký si přejete, je to i pozitivní přístup, zaměření na řešení a váš záměr. Pozitivní přístup vyjadřuje důvěru, že cestu ke slaďování naleznete a že je možné se alespoň na něčem domluvi, dosáhnout alespoň malého krůčku i u toho nejzarytějšího odpůrce změn. K pozitivnímu postoji patří pozitivní komunikace, kterou je potřeba trénovat, jelikož vycházíme z prostředí, kde se užívají více negativní formulace. 33

34 Zaměřit se na řešení místo na problém nám pomůže na základě svého cíle nalézat řešení v rámci dialogu se zaměstnavatelem. Pokud toto zaměření opravdu dodržíme z vnitřního i vnějšího postoje, pak máme možnost nalézat kreativní řešení mnoha problémů. Záměr je velmi důležitou součástí každého vyjednávání. Vstupujete-li do vyjednávání se záměrem pochopit druhou stranu a za každou cenu udržet s druhou stranou dobré vztahy, pak možná nezískáte přesně, co jste chtěli, ale alespoň do budoucna si necháváte otevřená vrátka. Jednání se zaměstnavatelem je dialog. Vy nabízíte kvalitní práci a výkon, on vám pro to vytváří podmínky. Oba máte (či byste měli mít) stejný cíl vytvářet určité hodnoty v podmínkách, které jsou uspokojující pro obě strany. Příprava na jednání se zaměstnavatelem Pokud jste si ujasnili svůj záměr, můžete se na jednání začít připravovat a zvýšit tak svou vyjednávací pozici: Zjistit, co je ve vaší organizaci možné, jaká je míra ochoty Pojmenovat si své cíle Pojmenovat si své obavy a pozitivně je přeformulovat Pojmenovat to, co můžete nabídnout vy (kvalita práce, flexibilita atd.) Zkusit odhadnout předem: Zjevné i skryté důvody Obavy Překážky Informace, příklady dobré praxe Přidaná hodnota řešení i vás samotných Naslouchat a pochopit druhou stranu Naladit se na komunikační styl druhé strany Hledat řešení výhra výhra 34

35 V případě neochoty nadřízeného Pro nadřízeného je každá změna náročná, jelikož vyžaduje přechodně zvýšenou pozornost a úsilí. Protože flexibilní formy práce a jiné nástroje slaďování v naší pracovní kultuře ještě nejsou zcela běžné, je velmi pravděpodobné, že váš nadřízený bude přinejmenším ostražitý, v nejhorším bude jednoznačně proti. Chtěla bych podpořit kohokoliv, kdo se v takové situaci nachází, aby setrval ve svém úsilí. Jak v takovém případě postupovat? Naslouchat, naslouchat, naslouchat! Ptát se i v případě negativní odpovědi. V asertivitě se tento postup nazývá negativní dotazování. Zjistit: Zjevné i skryté důvody Obavy Překážky Zkusit to řešit nebo Pokud to jde, jednat na jiných úrovních (HR apod.) snažit se zvýšit důvěru, kvalitu práce a výkon, poté to zkusit znovu 35

36 V případě neúspěchu Pokud se nepodaří uzavřít se zaměstnavatelem žádnou dohodu, pak je samozřejmě na místě přemýšlet, zda zrovna u takového zaměstnavatele chcete dále pracovat. Pokud z jakéhokoliv důvodu odpověď zní ano, pak můžete: Požádat o zpětnou vazbu Ptát se, za jakých podmínek by to bylo možné Konzultovat s odborníky Získat spojence/podporu a zkusit to znovu Vytvořit síť lidí v rámci organizace Vytvořit síť v rámci stejné zájmové skupiny Internet Rodina, přátelé Co znát a umět Součástí přípravy je výhodou i určité povědomí o tématu slaďování: Problematika slaďování Co to znamená, co je vlastně možné, jak to funguje v praxi, jaké jsou výhody pro firmu apod. Typy flexibilních úvazků, jejich výhody a nevýhody Zákon, vaše práva a povinnosti ve vztahu k zaměstnavateli Vnitřní směrnice a podobné dokumenty Stávající možnosti, příklady dobré praxe v rámci organizace Cíle a potřeby zaměstnavatele Vaše cíle a potřeby Kam se obrátit pro radu INFORMACE sekce Realizované projekty, oblast (zdravotně znevýhodnění) www. flexibilni.lmc.eu 36

37 Projekty + vzdělávání Konference věnované problematice slaďování Literatura Možnosti + zákon Inspirace od ostatních lidé a firmy z okolí příběhy úspěšných Kam se obrátit pro radu a pomoc V případě, že byste uvítali podporu ve své snaze sladit soukromý a pracovní život, je možné se obrátit na nás více informací najdete na vzdelavani/individualni-poradenstvi. Do konce listopadu 2012 je v rámci projektu toto poradenství bezplatné. V některých případech můžete potřebovat zcela specifickou odpověď týkající se vašich práv a povinností vůči zaměstnavateli. V tom případě je možné využít poraden, které se zaměřují na rovné příležitosti a slaďování soukromého a pracovního života: V závěru této kapitoly přináším fiktivní příklady ženy, které budu říkat třeba Simona. Příběhy vychází z mých lektorských zkušeností při práci s nezaměstnanými ženami a z konzultační činnosti: Simona neslaďující Maminka, říkejme jí třeba Simona, se se svým mužem přestěhuje do nového místa bydliště. Narozením dítěte (například Honzíka) odloží nejen své pracovní ambice, ale i své koníčky a postupně se přestane stýkat i s přáteli. Manžel se do péče o dítě ani domácnost příliš nezapojuje, jelikož tuto doménu zcela ovládá on, a každý jeho pokus je komentován kriticky. Ačkoliv má prarodiče ochotné hlídat, bojí se jim své dítě svěřit, protože by mohli ovlivnit jeho výchovu. Honzík je chráněn před vnějšími vlivy, ochraňován před cizími dětmi v parku, Simona za něj vystupuje před cizími lidmi. Do mateřského centra ani jiných zařízení nechodí, jelikož jí více vyhovuje pohoda doma. Když jsou Honzíkovi tři roky, narodí se druhé dítě (třeba Anička). Po dovršení 37

38 38 čtyř let věku Aničky se Simona registruje na Úřadu práce;, vzdělávací akce navštěvuje pouze tehdy, hrozí-li ztráta registrace. V té době chodí Honzík do školy, má trochu problémy vycházet s paní učitelkou i spolužáky, není příliš motivován k učení. Anička chodí do školky, otevřené od 6:30 do 16:30. Jelikož ale v tomto malém městě většina dětí odchází kolem 15 hodiny, Simona nechce přijmout místo, kde je potřeba pracovat déle. Nakonec ztrácí podporu, doba mimo pracovní prostředí narůstá. Naštěstí je muž uživí (pracuje někdy i hodně dlouho), takže se rozhodne zůstat doma, poskytovat zázemí dětem i manželovi. Postupem času ale Simona zjistí, že ji děti už tolik nepotřebují, domácí práce ji přestávají uspokojovat a Simona má pocit, že neumí nic, co by za to opravdu stálo. Začínají i problémy v manželství. Simona se snaží si znovu najít práci, ale neúspěšně. Nemá odvahu začít na vlastní pěst, i když by ji docela bavilo se starat o jiné děti, tyto úvahy ukončí tím, že nemá dostatečnou kvalifikaci. V době, kdy děti jeden po druhém odejdou studovat do Prahy a Anička nakonec i do zahraničí, zažívá Simona syndrom opuštěného hnízda. V té době začne selhávat i její zdraví. V té době začne selhávat i její zdraví. Simona slaďující 1 Simona slaďující se také odstěhuje s manželem do jiného města. Ještě než přijde na svět Honzík, stačí se v novém místě rozkoukat, najít si pár dobrých známých a porozhlédnout se po možnostech zaměstnání. Zjistí, že nabídka v místě působení je velmi omezená. Po narození Honzíka se nejprve věnuje své nové roli matky a hospodyňky a plně si ji užívá. Manžel v domácnosti rád pomůže a o Honzíka se, když zrovna není v práci, dobře postará. Na začátku sice trochu trpěla, neboť její představa o uklizeném bytě jeodlišná od té manželovy, nicméně záležitost řeší diplomaticky a zdržuje se kritických komentářů. Simona se též učí být otevřená jinému způsobu výchovy manželových rodičů, nacházet zdravé kompromisy. Je si velmi dobře vědoma toho, že pro Honzíka je čas s otcem i prarodiči důležitější než její představy o správné výchově. A také toho, že nepřijetím odlišného přístupu by převzala veškerou zátěž spojenou s výchovou i domácností, takže by jí nezbývalo mnoho sil utvářet svůj vlastní život. Po roce doma Simona zjistí, že jí chybí jakési naplnění a cítí se nespokojená. Kdyby zůstali s manželem v Praze, využila by nabídky zkráceného pracovního úvazku zaměstnavatele to je však vzhledem ke vzálenosti nemyslitelné. Simona se tedy začíná ohlížet po možnostech pracovního uplatnění. Určitou představu o svém zaměstnavateli a práci má, ale bohužel i přes vynaložení všech sil se jí nepodaří v místě bydliště nic nalézt a daleké dojíždění si přeci jen nemůže dovolit. Osloví tedy svého bývalého zaměstnavatele s nabídkou kancelářských prací v případě potřeby. Zpočátku je nabídka bez odezvy, po opakovaném připomenutí ale přece jen firma využije jejích služeb k pokrytí zvýšeného objemu práce. To Simoně dá impuls k tomu, aby nabídku rozšířila a začala své služby nabízet i do jiných organizací. Zúčastní se projektu, ve kterém se zdokonalí v práci s příslušným softwarem,

39 v použití informačních technologií, v komunikačních dovednostech a internetového marketingu. V druhém projektu si v rámci kurzu slaďování uvědomí, že chce mít ještě jedno dítě, i když se její podnikání slibně rozbíhá a zdánlivě by další dítě bylo překážkou. Když jsou Honzíkovi tři roky přijde na svět Anička. Školky jsou však plné, a protože je Simona na rodičovské s Aničkou, Honzíka do školky nevezmou. Sice je zde skvělý manžel a prarodiče, nicméně i tak je výchova dvou malých dětí náročná a Simona se rozhodne snížit objem svého podnikání a ponechat si jen ty nejlepší klienty. Zjistí, že ve svém důsledku práci věnuje méně času, ale objem peněz se sníží jen o dvě třetiny. Nyní jsou Aničce dva roky, Simona si začíná vytvářet svou vizi do budoucna. Držme jí palce! Simona slaďující 2 Tato Simona vychází ze stejné situace. Je vlastně za přestěhování vděčná, protože způsob života ve velkém městě i její zaměstnání ji přestaly naplňovat. Těší se na svou novou roli matky, na vytváření nového domova. Věnuje se mateřství i domácnosti na 100 %, ale vítá i spolupráci manžela a jeho rodičů. Simona si během rodičovské dovolené uvědomuje, že se k předchozímu zaměstnání nechce vrátit, jelikož ji vnitřně neuspokojuje. Přemýšlí o tom, co by ji bavilo, jakou má kvalifikaci a jaké jsou možnosti v místě bydliště. A přichází na to, že práce s dětmi ji velice naplňuje, nemá však potřebné vzdělání. A tak se začíná pátratpo různých možnostech, které se v této oblasti nabízejí. V mateřském centru, kam pravidelně dochází, najde informaci o kurzu Péče o předškolní děti. Kurz úspěšně absolvuje a otevře si soukromé hlídání dětí. Sice to není na uživení, ale prozatím má plnou podporu svého muže a ví, že potřebuje sbírat zkušenosti do budoucna. Během dalších let si plně doplní vzdělání a začíná se zajímat o možnosti projektu na vytvoření lesní školky. Zároveň rozvíjí svou dovednost v šití a díky zpětné vazbě lidí z okolí začíná své výrobky prodávat přes internet. Brzy zjistí, že potřebuje pro lesní školku více nadšenců, kteří se do projektu zapojí a aktivně se po nich začíná ohlížet. Šití má jako relaxační činnost, která jí přináší něco málo peněz navíc. Simona slaďující 3 I tato Simona vychází ze stejných podmínek, mateřství prožívá jako Simona v příběhu 2. Na rozdíl od ní však nachází své plné uspokojení v mateřství, péči o domov a zahradu. K tomu rozvíjí své koníčky šití a malování. V době, kdy děti odchází na studium do Prahy, prožívá určitý pocit prázdnoty a smutku. Začíná chodit na konzultace, aby se s těmito pocity vyrovnala. Přichází na to, že je čas začít tvořit něco, co je jí vlastní. Propojením zručnosti v šití a malování vytváří originální oděvy a doplňky, které pomalu začínají být i zdrojem příjmů. Jelikož její muž nadále plně zabezpečuje rodinu, má možnost dále investovat do kurzů rozvíjející její schopnosti a nachází v této činnosti velké vnitřní uspokojení. 39

40 3. Diversita Diversita je velká výzva, ale také velká příležitost. Zvolit správný postup v této oblasti bude zásadní předpoklad úspěchu do budoucna. Peter Johann, ředitel globálního personálního oddělení BASF Slovo diverzita by se volně dalo přeložit jako rozmanitost. V pracovním prostředí tato rozmanitost znamená zahrnutí co nejširšího spektra lidské různorodosti, například: a) fyzické aspekty (věk, pohlaví, příslušnost k rase či národnosti, zdravotní způsobilost apod.) b) socioekonomické (společenské postavení, sociální role, sociální a ekonomické prostředí) c) individuální (víra, politická příslušnost, názory, postoje, preference, sexuální orientace, zkušenosti, schopnosti, záliby atd.) Diverzita jde za hranice toho, co se tradičně chápe jako rovné příležitosti. Jde o vytvoření firemní kultury, ve které každý zaměstnanec má možnost bez ohledu na individuální odlišnost plně rozvinout svůj osobní potenciál a tím přispět k úspěšnosti celé organizace. 40

41 3.1. Co to je diverzita a jak to souvisí se slaďováním Jestliže vnímáme diverzitu jako pozitivní jev, vážíme si různorodosti názorů a charakteristik jednotlivců a jejich specifického přínosu i talentů. Namísto konkurenčního boje uvnitř organizace zapojujeme všechny a povzbuzujeme je k maximálnímu výkonu, což se odráží na celkové úspěšnosti týmu i celé organizace. Jsme-li schopni opravdu vítat různorodost přístupů, názorů a jedinečnost každého zaměstnance, můžeme posílit svou konkurenceschopnost. Jednak flexibilitou nabídky směrem k zákazníkům a jednak schopností reagovat na jinak těžko zachytitelné signály změn z jednotlivých socioekonomických prostředí. Ve své pracovní historii mám jednu zaměstnaneckou zkušenost z firmy, kde se různorodost rozhodně nevítala a sama jsem mohla pozorovat prostředí, ve kterém konkurenční boje jednotlivců a osobní zájmy ve velké míře zabraly prostor pro práci a směřování k cílům organizace. Manipulace, konflikty, vnitrofiremní politika vyčerpávaly nejen časovou, ale i tvůrčí kapacitu zaměstnanců, o využití a podpoře talentů nemohla být vůbec řeč. To vše vytvářelo prostředí, ve kterém byli lidé motivováni především finančním ohodnocením, osobním vítězstvím či strachem z nezaměstnanosti. Takové prostředí vytváří mimo jiné také značnou stresovou zátěž a podmínky podporující výskyt syndromu vyhoření. Dle studií budoucnosti pracovního trhu, které vyplývají z průzkumů společnosti PriceWatterhouseCooper, je to právě diverzita, která bude značně zvyšovat šanci na úspěch a bude rovněž celosvětovým trendem. Pro mladou generaci je diverzita (díky možnosti cestování a informačním technologiím) běžnou součástí života, o kterou nechce přijít nástupem do zaměstnání. Diverzní prostředí a možnosti sladění práce se soukromím patří k hlavním kritériím (spolu s možností kariérního růstu) při výběru povolání. Diverzitu je tedy potřeba nejen vnímat a respektovat ji, ale také ji umět využít ve svůj prospěch. Evropa vždy patřila ke konzervativnějším světadílům, kde na jednu stranu tradice uchovává její charakter a kulturu, na druhou však brzdí rozvoj a konkurenceschopnost. Vyplývá to i ze studie (Hard-Wiring Diversity into Your Business), kterou vypracovala poradenská společnost Boston Consulting Group (BCG). Přední evropské společnosti dosahují jen velmi nízké diverzity ve svém nejvyšším vedení 93 % výkonných ředitelů představují muži, 86 % rodilí Evropané a 49 % lidé ve věku 51 až 60 let. V této souvislosti bych chtěla zmínit jeden, málo čitelný a těžko měřitelný, aspekt a tím je využití různých druhů inteligence a talentů. Na manažerské pozice se totiž často dostávají lidé schopní v určitém oboru, většinou se silnou logickou a analytickou inteligencí. Ti, kteří jsou zaměřeni spíše intuitivně a kreativně často nestačí vysokému tempu logického uvažování. Jejich přínos však spočívá ve schopnosti nalézat řešení i tam, kde logika nestačí. Pokud to vedení firmy nerozezná a dostatečně neocení (netoleruje pomalejší tempo těchto lidí v chápání určitých logických, pro ostatní jednoduchých, principů), pak se ochudí o výrazný kreativní potenciál a tím omezí schopnost přizpůsobovat se změnám či nalézat netradiční a inovativní řešení. 41

42 Další velmi praktickou stránkou diverzity je stabilita celku. Kdyby na Zemi s příchodem doby ledové žili pouze dinosauři a rostly pouze přesličky, pravděpodobně by jejím nástupem život na Zemi skončil. Některé živočišné a rostlinné druhy ale byly schopny přizpůsobení a přežití v nových podmínkách. Pro přírodu je diverzita podmínkou přežití a v pracovním prostředí platí, i když vzdáleně a metaforicky, stejné principy. Nízká diverzita s přelomem tisíciletí dolehla i na mnohé organizace. V 90. letech bylo v těchto organizacích trendem zaměstnávat především mladé, nadějné lidi. Tyto firmy nyní řeší problém odchodu velké části těchto zaměstnanců a zaměstnankyň kvůli změnám v jejich rodinné situaci (většinou založení rodiny či stěhování). Na druhou stranu tento fakt přináší do těchto firem otázku slaďování soukromého a pracovního života a snahu o zavádění mnohých opatření do praxe nic není zkrátka černobílé. V knize Vedení založené na silných stránkách (Strengths Based Leadership, Gallup Press, 2009) se uvádí pět aspektů, které mají silné týmy společné: 1. Konflikty silný tým nenaruší, protože jeho členové se zaměřují na řešení a výsledky Členové silných týmů mají rozdílné názory, jsou však jednotní ve svém zaměření, kterým je hledání maximální objektivity. 2. Prioritou je vždy to, co je nejlepší pro celek I když určitá míra vzájemné konkurence osobních cílů v silných týmech existuje, jejich členové jsou schopni prioritně se zaměřovat na celkový cíl. Jakmile je učiněno rozhodnutí, pak se i jednotlivci, kteří mají jiný názor, aktivně zapojí do společné práce. 3. Lidé v silných týmech jsou zaměřeni na svůj osobní a pracovní život ve stejné míře Někteří členové silných týmů pracují velmi intenzivně a jsou často mimo domov. Rodina je však pro ně prioritou a jsou schopni si udělat čas na 100% pozornost rodinným událostem a trávení kvalitního času se svými blízkými. 4. Silné týmy vítají diverzitu Týmy se stejným pohledem na věc, stejným vzděláním, ze stejného sociálního a ekonomického prostředí a podobně nejsou východiskem pro úspěch. Angažované týmy vítají věkovou, generovou, rasovou a jinou diverzitu. Dívají se na každého člověka jako na jedinečného, se svým jedinečným přínosem pro celek, bez ohledu na sociální a fyzické charakteristiky. 5. Silné týmy jsou magnetem pro talenty Prostředí silných týmů je výzvou pro schopné a talentované jedince, které stimuluje k rozvoji a výkonu. 42

43 3.2. Přínosy a výzvy diverzity Organizace, která vítá diverzitu a odmítá diskriminaci, není pouze lepším místem k práci. Je to organizace, která lépe funguje. David C. Wilson, konzultant, Gallup, Inc. Některé z výhod diverzity jsou zmiňovány v předchozím textu. Pojďme se však na ně zaměřit komplexněji, současně s výzvami, které diverzita přináší. Člověk totiž přirozeně upřednostňuje jemu podobné, a tudíž bezpečné. To mu poskytuje jeho kmen tj. sociální skupina, na kterou je zvyklý a od které ví, co očekávat. Otevření se diverzitě vyžaduje mnoho lidských kvalit, které nás dokážou přenést přes toto instinktivní nastavení lidské psychiky. Diverzita vyžaduje otevřenost a ocenění rozdílnosti, respekt k názoru druhého, jemné umění komunikace, schopnost sebereflexe, silnou emoční inteligenci a schopnost řešení konfliktů. Vyžaduje rovněž pravé umění leadershipu, kde bychom manažera mohli přirovnat k dirigentovi orchestru s mnoha rozdílnými nástroji. Dirigování vyžaduje nejen znalost not, skladby, jednotlivých nástrojů, ale i jemný cit pro harmonii. Abychom tyto výzvy zvládli, potřebujeme nejen uvedené kvality a schopnosti, ale také musíme dobře vědět, proč chceme diverzitu na pracovišti podporovat. Jedním z důvodů může být vytvoření prostředí pro osvojení si výše uvedených kvalit a schopností. Je tu ale naštěstí i řada jiných důvodů, proč diverzita stojí za trošku úsilí: Zlepšení konkurenceschopnosti. Diverzní týmy dělají lepší obchodní rozhodnutí, jsou schopny lépe pochopit zákazníky, a tak je i lépe oslovit s nabízenými produkty, snadněji hledají cestu na nové trhy. Diverzita je v tomto slova smyslu otázkou přidané hodnoty obchodního úspěchu, nikoliv otázkou sociálního cítění. Rozšíření úhlu pohledu. Více hlav více ví a více očí více vidí, říká známé pořekadlo. Objektivita z jednoho úhlu pohledu je téměř nemožná teprve skládáním různorodých zkušeností získáváme větší přehled. Diversitou na pracovišti můžeme získat objektivnější pohled na naše služby, na práci samotnou i na sebe v kontextu a srovnání s jinými. Vyšší kreativita, inovativnost a adaptabilita. Zaměstnanci z různorodých prostředí a s širokým spektrem rozdílných životních zkušeností přináší nápady s kreativním a inovativním potenciálem, který je nezbytný pro přizpůsobení se neustále se měnícímu trhu. Zlepšení vztahů na pracovišti. Diverzní prostředí může obohatit každého jedince o nové zkušenosti z hlediska rozdílnosti jiných lidí i z hlediska vztahů. Předpokladem pro zvládnutí rozdílnosti je hluboký respekt k druhému člověku a víra v jeho potenciál. Využití talentů. Pokud je různorodost názorů v organizaci všeobecně přijímána a jsou-li oceňovány různé pohledy i přístupy k práci, pak je dán prostor pro rozvoj a využití specifických talentů každého jedince. Diverzní přístup rozšiřuje i spektrum možností při náborů talentů. 43

44 Vyšší produktivita a loajalita. Výzkumy potvrzují (viz. výzkum institutu Gallup uvedený v této kapitole), že zaměstnanci vnímají pracovní prostředí podporující diverzitu jako lepší místo pro práci jsou angažovanější, produktivnější a loajálnější. Většina z nich by doporučila svého zaměstnavatele svým přátelům a známým a nehodlá svého zaměstnavatele měnit. Lepší klientský servis. Je výsledkem kombinace využití talentů a angažovanosti zaměstnanců. Zlepšení image organizace. Prezentace firmy podporující diversitu působí jako nepřímá reklama a možnost zviditelnění se na trhu jiným způsobem než přímou reklamou. PŘÍKLADY ZE ZAHRANIČÍ 15 Vought Aircraft Company zvýšila svůj odbyt ze 70 % na 101 % po několika výměnách zaměstnanců za zástupce z řad menšin, minoritního supervizora a po programech na podporu budování týmu Ortho Pharmaceuticals dosáhla úspor ve výši $ díky řízení diverzity, neboť zástupci menšin mají nižší fluktuaci Avon Corporation změnila dříve nevýnosný trh v chudinských čtvrtích v jeden z nejproduktivnějších amerických trhů poté, co udělila značné pravomoci nad těmito trhy černošským a hispánským manažerům Hoechst Celanese změnila 18 let prodělávající divizi polyesterového textilu na výrazně profitující, jakmile najala afroamerického ředitele a různorodý obchodní tým Inland Steel: Posunul ve firmě Ryerson Coil Processing na klíčové pozice osoby, které přinášely různé perspektivy (ženy, lidé různého věku, hispánci, černoši). Poprvé za celou svou historii se stal Ryerson ziskovým podnikem. Strategický management diverzity je klíčem k úspěchu firmy. Pouze pokud je firma dostatečně různorodá, což přináší různé názory, pohledy, přístupy k trhu a zákazníkům, pak je schopna poskytnout trhu produkt, který bude automatickou volbou a sama se stane žádaným zaměstnavatelem. Tereza Rubešová, HR Operations Lead pro střední a východní Evropu, Microsoft courses/bus 405/Spring 05 Pages/EmploymentRelationship/ Discrimination and Affirmative Action/Diversity Management/DiversityManagement.pd

45 Tématem diverzity se dlouhodobě zabývá mezinárodní institut Gallup, který v této oblasti provedl několik studií. V jedné z nich zkoumal aspekty inkluze jako nástroje diverzity a přímou souvislost inkluze a angažovanosti v práci. Z výsledků vyplývá, že 85 % respondentů, kteří se cítí být součástí firmy zaměřené na ocenění diverzity, je aktivně angažováno v práci a vykazuje v průměru o 27 % méně nepřítomnosti z důvodu nemoci. Organizace, které aktivně uplatňují politiku diverzity, vykazují o 12 % vyšší zákaznickou loajalitu, o 18 % vyšší produktivitu a o 12 % vyšší zisky než organizace, které se umístily na konci řebříčku tohoto výzkumu. V rámci výzkumu bylo identifikováno deset otázek, které jsou ukazatelem inkluze a efektivity řízení rozmanitosti: 1. Důvěřujete své organizaci v otázce rovnosti přístupu ke všem zaměstnancům? 2. Jedná se vždy se všemi zaměstnanci s respektem? 3. Jsou všichni zaměstnanci dobře informováni ze strany svých nadřízených? 4. Máte pocit, že můžete svobodně vyjádřit svůj názor? 5. Oceňuje vaše vedení různorodé názory a nápady? 6. Jste podporováni v nalézání a využívání svého jedinečného talentu? 7. Cítíte se ve vaší organizaci vždy oceňováni? 8. Je váš nadřízený otevřený k novým nápadům a návrhům? 9. Dovede váš nadřízený využít schopnosti a znalosti zaměstnanců? 10. Vítá se ve vaší organizaci možnost co nejlepšího využití zkušeností a talentů každého zaměstnance? Otázky I 10 items jsou chráněny uživatelskými právy společnosti Gallup, Inc.,

46 3.3. Management diverzity Vytváření prostoru pro tuto různorodost můžeme označit rozšířeným pojmem Diversity Management. Označuje koncept, který je zaměřen nejen na přijetí určitých rozdílů jednotlivců v pracovním prostředí, ale zároveň na využití této rozdílnosti ku prospěchu organizace. Management diverzity česky řízení rozmanitosti je novým trendem v managementu, který prosazuje různorodost na pracovišti jako jeden ze způsobů zvyšování efektivity práce. Je rovněž součástí kvalitního řízení a rozvoje lidských zdrojů. Součástí tohoto konceptu je i slaďování tj. vytvoření pracovních podmínek vyhovujících širokému spektru zaměstnanců. Diverzita i slaďování jsou součástí firemní kultury, současně však mají přesah i vně organizace (viz. obrázek). V České republice je pouze málo organizací, kde je širokospektrá diverzita přirozenou součástí firemní kultury. Ve velké většině směřování k diverzitě vyžaduje jasně stanovený záměr a koncept změny. Při vytváření celkového konceptu bychom se měli držet následujících kroků: 46

47 Stanovení strategie zavádění Diversity Management na úrovni organizace. Stanovení kontrolovatelných cílů v rámci jednotlivých útvarů organizace. Zjištění a provedení potřebných opatření k dosažení cílů, vč. zajištění informovanosti o realizaci Diversity Managementu, proškolení pracovníků a předcházení rizikům. Komunikace uvnitř a vně organizace, vč. zakotvení konceptu Diversity Managementu v základních dokumentech organizace. Vyhodnocení výsledků, vč. vyčíslení návratnosti nákladů. Management diverzity je managementem změny se svými specifickými prvky. Téma firemní kultury a managementu změny jde daleko za rámec možností této příručky, proto se alespoň stručně zaměřme na specifika řízení rozmanitosti aspekty důležité pro skutečné, nikoliv jen formální zavedení diverzity jako součásti firemní kultury: Vytvoření diverzní kultury předpokládá silnou a jasně formulovanou firemní strategii a vizi, která vnímá diverzitu jako svou nedílnou součást. Je velmi důležité, aby se zaměstnanci vnitřně ztotožňovali s těmito principy a měli potřebné nástroje (znalosti tématu, komunikace, řešení konfliktů apod.) k tomu, aby tyto principy uplatňovali i ve svém týmu. Zavedení těchto principů výrazně ovlivňuje management firmy, který by měl mít tyto hodnoty a kompetence zvnitřnělé natolik, že se budou odrážet v každé akci i komunikaci daného manažera. Stejně jako při managementu změny, komunikace vizí a cílů je základním kamenem celého procesu, kterému je potřeba věnovat dostatečnou pozornost. Mnoho dobrých myšlenek ztroskotá kvůli podcenění důležitosti komunikace, včetně zpětné vazby, že záměru bylo dobře porozuměno. V praxi se osvědčilo určit jednu osobu zodpovědnou za celý proces a vytvoření pracovních skupin z řad zaměstnanců napříč celou hierarchií firmy. Vzdělávání k tomuto procesu neodmyslitelně patří. Může být formální v podobě klasické vzdělávací akce, ale i méně formální například jako součást outdoorové akce. Kvalitní řízení různorodé pracovní síly vyžaduje, aby organizace měla průhledný systém řízení výkonnosti (performance management system). Je nezbytné vypracovat firemní směrnice, podle kterých budou stanoveny referenční hodnoty pro měření výkonnosti. Podmínkou je, aby toto hodnocení výkonnosti bylo nezávislé na rase, etnickém původu, věku, pohlaví, náboženském přesvědčení apod. To může představovat obtížný úkol, protože většina lidí si běžně neuvědomuje zvnitřnělé předsudky a stereotypy vnímání. Zde je důležité pracovat na vzdělávání a osvětové činnosti v této oblasti. Analýza složení jednotlivých oddělení, týmů a projektů z hlediska diverzity může přinést zajímavé informace. Pozornosti by neměla ujít skladba kompetencí, talentů, zkušeností, osobních vlastností (např. pohlaví, věk, zkušenost s migrací) a profesí. Tyto detailní znalosti napomohou k vytvoření inovativních týmů a tvorbě nových myšlenek a nekonvenčních pohledů. 47

48 Při sebemenším náznaku, že by mohlo docházet k diskriminaci nebo hodnocení zaměstnanců jiným způsobem než na základě výkonnosti, je vhodným postupem konfrontace a zajištění nápravy. Způsob náboru a výběru zaměstnanců je velmi důležitým prvkem při implementaci managementu diverzity. Je nezbytné opustit nábor zaměstnanců podle osobních hodnot a vytvořit inovativní systém náboru a výběru zaměstnanců. Manažeři organizace by si měli ujasnit, jaké lidi s jakým profilem a jakými kompetencemi organizace potřebuje bez ohledu na věk, národnost, etnikum, pohlaví atd. Na závěr této kapitoly si dovolím přidat čerstvý postřeh z diskuze s autorem našich ilustrací. Většina jeho zákazníků by na otázku, zda vítají diverzitu jistě odpověděla kladně. Ve většině případů, kdy se ale v grafickém zpracování jejich materiálů objeví diverzita v grafické podobě, následují reakce typu No je to dobré, ale mohla by ta paní na obrázku být mladší a štíhlejší? nebo Mohl by ten černoch být bílý? Lehce úsměvné a zároveň hořce smutné. Tento malý příklad totiž ilustruje fakt, že většina lidí není minimálně na nevědomé úrovni diverzitě zcela otevřena. Pokud se organizace rozhodne využívat diverzifikované týmy, měla by se vše dopředu promyslet, připravit procesy a jednoznačně připravit manažery. Pokud se příprava podcení a vše je jako hurá akce, protože se to nyní nosí, přichází zklamání jak od zaměstnanců, tak i od managementu. Marie Jírů, majitelka společnosti Centrum Andragogiky 48

49 Jedním z příkladů dobré praxe je program Diversitas v České spořitelně. Začal v roce 2008 neformálním setkáním žen na pozicích senior manažerek. Skupina měla dvě témata k diskuzi: a) skleněný strop a nízké zastoupení žen ve vyšších manažerských pozicích. Podle údajů z oddělení HR bylo zjištěno, že ačkoliv ve společnosti pracuje 74 % žen, na manažerských pozicích jich je pouze 36 %. b) Druhým tématem byla nízká návratnost žen po RD. V letech 2005 až 2007 se po rodičovské dovolené úspěšně vracelo zpět do práce pouze 12 % žen (v ČS je kolem 1000 žen / 10 % zaměstnanců na MD/RD). Rovněž se spočítalo, že najít nového zaměstnance, zaškolit ho a zapracovat stojí společnost přibližně Kč. Především čísla byla důvodem, proč vedení firmy dalo programu zelenou. Začalo se důkladnou analýzou údajů o diverzitě ve všech směrech a na všech úrovních. V roce 2009 byla kritéria diverzity zavedena do KPI (key performance indicators = kritérií měření výkonu), se zaměřením na návrat rodičů po rodičovské dovolené a na rovnost odměňování. Proběhlo několik kurzů a workshopů na téma diverzity a management se zavázal k podpoře diversity. Bylo též potřeba v tvůrčí skupině angažovat muže, aby se zabránilo předsudkům, že program je nástrojem skupiny žen, jejichž hlavním cílem je získat pozice ve vedení firmy. Byl zaveden benefit příplatku Kč na péči o dítě, týden dovolené pro otce po narození dítěte, interní program mentoringu pro ženy, speciální program pro manažerky poboček a flexibilní úvazky. Navázána byla též spolupráce s Kontem bariéry a s organizací Rytmus, která podporuje zaměstnávání osob se zdravotním omezením. Výsledkem je zvýšení počtu žen na pozicích manažerek oblastních poboček, 9% navýšení úspěšného návratu po rodičovské dovolené, zvýšená angažovanost a motivace zaměstnanců, snížení nákladů na nábor a udržení kvalitní pracovní síly. Česká spořitelna byla také oceněna jako pracoviště s rovnými příležitostmi a vyhlášena Pracovištěm budoucnosti 2011 a Firmou roku: rovné příležitosti 2009 a 2011, které podpořilo pozitivní PR společnosti. Do budoucna se Česká spořitelna chce zaměřit na klientskou diverzitu, podporu mezigeneračního dialogu i age managementu a zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 49

50 3.4. Diverzita a slaďování dle cílové skupiny Není každý člověk stejný a se stejnými potřebami, ale celkově lze označit určité skupiny, které je mohou mít podobné. Management diversity a zavádění nástrojů slaďování se proto odvíjí od specifikace cílové skupiny. Pojďme alespoň v krátkosti shrnout jejich specifika Absolventi Tzv. generace milénia narozená v letech je specifickou skupinou vstupující na trh práce. Ve velké většině ovládá informační technologie, mezinárodní rozměr je jejich domovinou, jsou sebevědomí a draví, nároční vůči svým zaměstnavatelům. To vyplývá z mezinárodní studie společnosti PWC 16, která se ptala absolventů ze 75 zemí světa. Z této studie rovněž vyplývá, že pro tuto cílovou skupinu je možnost sladit svůj soukromý a pracovní život velmi důležitá a dokonce ji upřednostňuje před finančními bonusy. Z dalších dvou studií, které provedla společnost Cisco Connected World Technology Report, vyplývá důraz na možnost využití informačních technologií a na možnosti flexibilních forem zaměstnávání. Tři z pěti studentů považují například pružnou pracovní dobu za nárokovatelnou formu pracovního časového rozvrhu a sedm z deseti si myslí, že pravidelná přítomnost v kanceláři není nutná. Také každým rokem roste počet těch, kteří si myslí, že jejich produktivita při práci mimo kancelář stoupá Rodiče S ohledem na individualizaci se rodičovství v dnešní době stává časově i výkonnostně náročným úkolem. Rodič musí zvládnout roli pečovatele a živitele v podmínkách, které nejsou vždy příznivé. Zařízení péče o děti nejsou vždy dostupná v místě bydliště, sociální prostředí rodiny přináší nástrahy ve formě nižší bezpečnosti dítěte, šikany, drog, gangů, náboženských sekt a podobně. Rodiče (a především matky) jsou v současné době skupinou, se kterou se pojem slaďování spojuje především. Hovoří se o maminkách a myslí se tím matky na mateřské či rodičovské dovolené. Zcela se však zapomíná na tatínky, zaměstnance rodiče starších dětí atd. Proto je zde vymezen prostor pro jednotlivé kategorie. Management mateřské a rodičovské dovolené Jedním z paradigmat, které je potřeba změnit, je pohlížení na období mateřské a rodičovské jako na dobu přerušení pracovní kariéry. I když pečující rodič v tuto dobu nepracuje, rodičovství nabízí platformu pro osobní i pracovní rozvoj (tématu je věnována Millennials at work: Reshaping the workplace, 2011,

51 následující kapitola 6). Tohoto potenciálu lze využít ku prospěchu organizace cíleným managementem mateřské a rodičovské dovolené. Takový management může zahrnovat například následující: tzv. exit interview před odchodem na MD/RD cílem rozhovoru je zjistit, zda a jak se rodič chce během tohoto času rozvíjet, a stanovit předběžný plán rozvoje kompetencí. Pro tento rozhovor je možné mít stanovené postupy v rámci celé organizace a zahrnout je do tzv. motivačních pohovorů. Je potřeba, aby zúčastněné strany byly informovány o rodičovských kompetencích a způsobech jejich rozvíjení. intranet se sekcí pro rodiče na MD/RD workshopy, kurzy, on-line vzdělávání a koučování stanovené dny porad, kterých se mohou zúčastnit i rodiče na MD/RD firemní akce s účastí rodičů na MD/RD speciální akce pro rodiče s dětmi možnost zapojení se do pracovního procesu v rámci DPP apod. plán postupného návratu na pracovní místo Pavel Kafka, generální ředitel společnosti Siemens, ve své prezentaci na Diskusním fóru Co firmy čekají od státu aneb Baby boom strašákem prosperity? v roce 2008 vypočítal náklady na návrat maminek po MD/RD ve srovnání s nástupem a zaškolením nového zaměstnance : Náklady na získání a adaptaci nového zaměstnance: jsou cca ve výši šesti měsíčních platů inzerce, výběr, zaškolení nižší výkon nového zaměstnance nižší výkon zaměstnanců zahrnutých do procesu adaptace nového zaměstnance Náklady na adaptaci zaměstnankyně po návratu z mateřské/rodičovské dovolené: po 6 měsících 15 % nákladů na získání nového zaměstnance po 12 měsících 30 % nákladů na získání nového zaměstnance po 18 měsících 50 % nákladů na získání nového zaměstnance po 36 měsících 75 % nákladů na získání nového zaměstnance Zdroj: Pavel Kafka, generální ředitel společnosti Siemens, prezentace na Diskusním fóru Co firmy čekají od státu aneb Baby boom strašákem prosperity?, Centrum Andragogiky,

52 Otcové Česká mentalita se příliš neztotožňuje s postojem, kdy by se otec chtěl dětem věnovat ve stejné míře jako matka. Statistiky uvádějí, že z 99 % jsou to ženy, které zůstávají s dětmi doma a pečují o ně 18. Stereotypně se proto programy pro slaďování vytváří především pro ně či pro muže v podobném postavení. Opomíjenou skupinou jsou muži, jejichž ženy zůstávají s dětmi doma. Tito muži nejsou příliš podporováni, aby se do péče o děti zapojili. Ti, kteří se o to sami aktivně nesnaží, pak v době, kdy jejich děti dospívají, většinou zjistí, že si se svými dětmi nevytvořili žádoucí vztah a dítě se jim vzdaluje, často se jim rozpadá celá rodina. V důsledku osobních problémů se pak většinou sníží i pracovní výkon a hrozí syndrom vyhoření. Zaměstnavatel může pro prevenci tohoto stavu udělat mnohé, jako například: zavedení dovolené navíc při narození dítěte oslava dne otců svolávání porad v rozmezí 9-15 hodin (též pro matky a rodiče na manažerských pozicích) in Harmonizace rodiny a zaměstnání: Rodiny s otci na rodičovské dovolené, část 4, VÚPSV Praha, 2005, str.

53 speciální akce pro muže-otce a jejich děti workshopy, kurzy, on-line vzdělávání a koučování (zaměřené na slaďování, přenos kompetencí atd.) sekce na intranetu pracovní skupina, jejímž cílem je sdílet své zkušenosti z výchovy, možnosti propojení práce a rodiny apod. Poznámka: Všechny tyto programy lze samozřejmě cílit i na ženy-matky a ve firmě by rozdělení pozornosti mělo být v rovnováze. Samostatnou část věnuji otcům především proto, že ve společnosti i v pracovní sféře se jejich role a potřeby často opomíjejí. Samoživitelé a samoživitelky V České republice je 24 % rodin, kde jsou přítomné závislé děti, vedeno pouze jedním rodičem z toho se v 90 % případů jedná o matky. 19 Být sám/sama na vše, co rodičovství přináší, je náročné nejen po ekonomické, ale také po psychické stránce. Proto rodiče samoživitelé kromě benefitů pro rodiče velmi ocení možnost síťování, podpory a empatie. Podporou ze strany zaměstnavatele by mohlo být koučování. Také rodiče samoživitelé pravděpodobně uvítají daleko více možnost firemních školek, příspěvků na hlídání a podobné služby. Rodiče na manažerské pozici Ačkoliv rodinné a pracovní prostředí se v mnohém liší, ve svých základních principech je výchova dětí a vedení lidí stejné (více viz kapitola 4.2.7). Jednou z cest při hledání propojení práce a rodiny je proto propojení výchovy a leadershipu jednotlivých kompetencí, které jsou v těchto oblastech zapotřebí. Nástroji jsou především vzdělávání a koučování. Z celkového hlediska rodičovství Jednoznačným benefitem a nástrojem slaďování pro rodiče jsou firemní školky. Jedná se ale o poměrně složitý postup, a proto doporučuji udělat předem průzkum potřeb zaměstnanců. Ne pro všechny rodiče je totiž ve výsledku firemní školka tím pravým řešením často jsou vázáni na své prostředí v místě bydliště. Pokud je ale školka otevřená i dětem mladším tří let, pak se jedná o významnou pomoc. Alternativou školky je též spolupráce s nestátním zařízením pro předškolní péči či příspěvky na hlídání. Dalším rodičovským specifikem jsou dny otevřených dveří pro děti vhodné jsou prázdninové dny. V takový den může dítě navštívit pracoviště rodiče, vidět, co a proč tam dělá, možná si užít i trochu legrace. Pracovní svět rodiče mu pak nebude tak vzdálený nebude neznámým místem, kde se maminka nebo tatínek věnují pro něj zcela nepochopitelné činnosti. Velmi doporučuji též kurzy věnované rodičovským kompetencím, nejen pro svou návaznost na pracovní prostředí. Ze zkušeností z podobných kurzů vím, jak jsou 19 tisková zpráva Gender Studies, o.p.s. ze

54 zaměstnanci za takové kurzy vděční, protože mnohdy nemají nástroje pro řešení problémových situací doma a z důvodů časového vytížení jim na získávání informací nezbývá čas. Ten si však musí udělat ve chvíli, kdy dané problémy tzv. přerostou přes hlavu a jsou nutné návštěvy odborníka, což se projeví ve sníženém výkonu a absenci na pracovišti. Na takových kurzech se také často projeví náznaky prvních stádií syndromu vyhoření, které je možné včas zachytit a danou osobu podpořit Sendvičová generace Jednomu jsou dva roky a druhému osmdesát. Oba vyžadují stálou pozornost a mimořádnou péči, ale jejich potřeby jsou dramaticky odlišné. A společně jsou obrazem novodobého společenského fenoménu, který na Západě vstupuje na scénu pod pojmem sendvičová generace. Tak začíná článek v Respektu 20 a velmi výstižně popisuje situaci, ve které se v současné době začíná ocitat stále více lidí. Mohou patřit do různých věkových kategorií od 30 do 60 let. Sendvičová péče je v životě velmi náročným úkolem. Tato generace potřebuje tedy asi největší podporu, a to nejen ze strany rodiny (protože ta je spíš zatěžuje), ale také ze strany společnosti a zaměstnavatele. Jsem přesvědčena, že jakoukoliv vstřícnost ocení svou loajalitou a vyšší angažovaností. Takový zaměstnanec bude chodící reklamou vaší společnosti. V praxi bude využívat kombinaci možností a benefitů pro rodiče a generaci Silvie Lauder, Ti uprostřed: Respekt č.30, str ,

55 Ačkoliv se většinou jako věková hranice této cílové skupiny uvádí dosažení 50 let, dovolila jsem se ji posunout směrem dolů. Vyplývá to jednak z profesních i osobních zkušeností, za druhé ze svého studia životních fází a jejich smyslu pro osobní i duchovní růst. Tato období jsou rozdělena do sedmiletých cyklů a právě ve 42. roce začíná jedna z důležitých předělových fází, ve které máme rozvíjet nové kombinace nás samých, hledat nové cesty svého profesního i osobního naplnění. Mnoho lidí v tomto období přehodnocuje svůj život ve všech ohledech v práci i v životě hledá smysl pro další životní období. Pokud náplň práce a její celkové zaměření s touto vnitřní potřebou (ať už uvědomělou či ne) nekoresponduje a člověk zůstává v pracovní pozici pouze kvůli strachu ze ztráty zaměstnání, pak hrozí radikální pokles motivace i výkonu a především syndrom vyhoření. Toto životní období souvisí s rozvojem kreativity v rámci dosavadních zkušeností. S přicházející padesátkou je též potřeba nalézt nový rytmus v pracovním i soukromém režimu. To může být pro zaměstnavatele velkým přínosem, vytvoří-li pro to prostor a nebude generaci 42+ a 50+ srovnávat s výkonností mladší generace. Propojením moudrosti a výkonnosti lze vytvořit potenciál pro rozvoj a udržení neocenitelného know-how. Rovněž odpadnou problémy s motivací, bojem o pozice, zpátečnickými tendencemi a diskriminací na základě věku. Cestou k tomuto propojení je využít kombinace vzdělávání v oblasti životních cyklů a věkové diverzity, koučování a mentorování. V některých případech mohou zaměstnanci pociťovat potřebu dlouhodobého neplaceného volna (anglicky sabbatical, viz kapitola 8) Pokud se zdaří úspěšně zvládnout předchozí životní období a smysl další pracovní činnosti, zvyšuje se pravděpodobnost udržení pracovní kondice do poměrně vysokého věku. Znám několik lidí, kteří jsou stále pracovně činní a vitální ve svých osmdesáti, někdy dokonce v devadesáti letech. Všechny tyto osobnosti spojují dvě základní charakteristiky: jejich práce jim dává smysl a nemusí o svou pozici bojovat s mladší generací. Vzhledem k celosvětovému stárnutí populace je udržení pracovní kondice jedním z cílů, které bychom měli považovat za prioritní. V této věkové kategorii je však slaďování osobních a pracovních potřeb nezbytné, stejně jako vytvoření prostoru pro individuální pracovní rytmus jedince. Velmi zdravým přístupem je též postupné snižování pracovního vytížení před odchodem do důchodu. Nástroji slaďování budou v tomto případě především flexibilní úvazky, mentorování a koučování. 55

56 3.4.6 Zdravotně znevýhodnění Organizace s více než 25 zaměstnanci má povinnost zaměstnávat 4 % OZP, jinak odvádí 2,5násobek průměrné měsíční mzdy ročně. Jestliže naopak osoby s postižením zaměstnáváte, můžete uplatňovat daňové úlevy či nároky na příspěvek ke mzdě. Finanční postihy a daňové úlevy by však neměly být jedinou motivací pro zaměstnávání osob s postižením. Může jít o velmi loajální, výkonné a kvalifikované zaměstnance s nízkou fluktuací, kteří firmě přispějí svým jedinečným pohledem na svět i na pracovní problémy. Výzkum z roku 2006 také prokázal, že 92 % zákazníků dává přednost firmám, které zaměstnávají osoby s postižením. 21 Stručně shrnuto, zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob nejen uleví firemní peněžence, ale přispěje k prosperitě vaší organizace. Nástroji pro zaměstnávání osob s postižením budou především flexibilní úvazky a přizpůsobené pracovní prostředí. Doporučuje se pamatovat i na osvětu ostatních zaměstnanců, aby své postižené kolegy přijali bez předsudků a podporovali v jejich úsilí. Dobrým startem pro vytvoření příležitostí může být audit pracovních příležitostí, které u nás zpracovává například občanské sdružení Rytmus ( Výzkum Siperstein, Romano, Mohler & Parker, 2006

57 Desatero pro firmy, které CHTĚJÍ ZAMĚSTNÁVAT OZP 1. Nepřemýšlejte o zdravotně postižených primárně jako o lidech s hendikepem. Často jsou to vaši nejlepší zaměstnanci a třeba o tom ani nevíte. 2. Zaměstnáte-li zdravotně postiženého člověka, odvádíte méně dotací na sociální podpory. 3. Vytvořte otevřenou firemní kulturu, aby se ve vaší firmě za zdravotní postižení nikdo nestyděl. 4. Motivujte lidi se zdravotními omezeními, aby se k nim přiznali vytvořte pro ně benefit. Můžete zjistit, že zdravotně postižené lidi už zaměstnáváte, a nevíte o tom. 5. Seznamte se na ÚP s možnostmi státního příspěvku na úpravu pracovního prostředí či nákup pomůcek pro zdravotně postiženého zaměstnance. Zaměstnavatel může také od Úřadu práce získat příspěvek na vznik nového pracovního místa pro zdravotně postiženého nebo na jeho provoz. 6. Vytvořte si seznam, na kterých pozicích byste mohli zaměstnat OZP. 7. Obraťte se na pomáhající neziskové organizace, které vám pomohou vaši nabídku předat dál a najít vhodného uchazeče. 8. Odebíráte-li zboží vyrobené lidmi se zdravotním postižením, seznamte se s dodavatelskou firmou osobně, chtějte vidět dílny, chtějte vidět konkrétní práci. Můžete si do plnění povinnosti započítat například i poradenství nebo služby jako je účetnictví, pokud vám je poskytuje na živnostenský list OSVČ se zdravotním postižením. 9. Buďte aktivní na stránkách Inzerce zde je zdarma. 10. Buďte mezi firmami, které mění společnost k lepšímu. zdroj: Zdravotně znevýhodnění do pracovního týmu bezpochyby patří, je to součást diverzity menežmentu, přinášejí do týmu sociální cítění, ukazují týmu úplně jiný pohled na svět a řeší situace úplně jiným způsobem, neřeší malichernosti. Marie Jírů, majitelka společnosti Centrum Andragogiky 57

58 3.4.7 Genderová rovnost Analýza firmy McKinsey dokládá, že firmy s vyrovnaným zastoupením žen a mužů mají o 56 % vyšší provozní zisky než firmy, ve kterých působí jenom muži. V Ernst & Young se podívali na 290 největších veřejně obchodovaných podniků a zjistili, že výdělky ve firmách s minimálně jednou ženou v představenstvu byly významně vyšší než ve firmách, kde žena v představenstvu nebyla žádná. Zdroj: Zpravodaj rovných příležitostí 07/2012, Kvóty jsou cesta, ne cíl : Rozhovor s Viviene Reding, Eurokomisařkou pro spravedlnost, Ačkoliv v Evropě pracuje 97 milionů žen, vydělávají si o 17 % méně a jejich zastoupení ve vedení firem je pouhých 12 %. 22 V České republice je platová nerovnost ještě výraznější, v roce 2010 dosahovala průměrná hrubá měsíční mzda žen pouze 73,8 %, je tedy o více než čtvrtinu nižší než mzda mužů. Za povšimnutí stojí, že se platový rozdíl zvýšil ve srovnání s rokem 2007 (75,2 % platu mužů) situace se tedy za poslední roky nezlepšila, ale mírně zhoršila. Zajímavé také že, největší rozdíly se objevují ve finančním (48 %) a obchodním sektoru (35,1 %). Z hlediska profesí se pak nejvíce se liší mzdy v oblasti zákonodárství a na vedoucích a řídicích pozicích, kde je rozdíl 36,2 %. Ženy tvoří jen okolo 7 % úzkého vedení středních a velkých firem, v 75 % českých firem se pak neobjevují vůbec. 23 Svět businessu je, alespoň prozatím, převážně mužský svět. Následkem toho se dostáváme do situace, kterou bych nazvala bludným kruhem ProEquality: Diverzita v principech managementu kvality a společenské odpovědnosti organizací a firem, Otevřená společnost o.p.s 2010, Ed. Petra Kubálková

59 Bludný kruh genderové nerovnosti ve firmách 1. Genderová nerovnost je součástí kultury, ve firemním chování je podprahová, tj. neuvědomělá nastavené mechanismy a paradigmata často nejsou vnímány jako diskriminační 2. Ženy často při postupu v hierarchii společnosti i v platovém ohodnocení narazí na tzv. skleněný strop, tj. neviditelné překážky. 3. Pokud se ženě zdaří uplatnit se v top managementu složeného z mužů, pak je tzv. bílou vránou s mnoha nepříjemnými aspekty. Tento jev má název tokenismus. 4. Časové i organizační uspořádání vnitrofiremních i vnějších událostí často ženám nevyhovuje (pracovní doba, sportovní či společenské aktivity, kde se často uzavírají významné dohody atd.). 5. Ženský a mužský přístup i způsob komunikace se může v mnohém lišit, žena často může mít pocit, že není adekvátně vyslyšena. 6. V důsledku tokenismu, nedorozumění a jiných aspektů mohou vzniknout negativní pocity. Mnoho žen po nějaké době dobrovolně odchází. To vše zpětně posiluje generové stereotypy. 59

60 Audit nebo jiný nástroj, který odhalí málo zjevné příčiny nerovnosti 2. Vnitrofiremní dotazníky týkající se tématu 3. Strategický plán změny, projekty a programy podporující rovné příležitosti 4. Nastavení parametrů pro uplatnění rovných příležitostí (KPI apod.) 5. Podpora většího zastoupení žen v managementu uplatněním principů diverzity a nástrojů slaďování se vytváří prostor pro uplatnění žen v managementu. 6. Podpora žen v jejich kompetencích (např. vzdělávání, mentorování, podpora názorů při poradách apod.) 7. Ocenění rozdílů v přístupu a řešení problémů, ocenění diverzity celkově 8. Nastavení aktivit, které časově i obsahově vyhovují ženám i mužům 60

61 Je potřeba zdůraznit, že se v poslední době vyskytují aktivity a případy, kdy se daří tento bludný kruh přerušit. Příkladem jsou mnohé iniciativy uvnitř i vně organizací, z nich některé jsou velmi efektivní a účinné. Jejich cílem je vytvořit v pracovním prostředí takový prostor, ve kterém se uplatňují ženské i mužské principy řízení a rozhodování a z rozdílností se těží ku prospěchu celku. Genderová rovnost neznamená generovou stejnost, nýbrž ocenění a využití rozdílnosti k vyšší efektivitě, produktivitě a konkurenceschopnosti organizace. Nejde ani o potlačení pozice mužů či angažování žen nepřirozenou cestou. Jde o vytvoření takového prostoru, kde se každá žena i každý muž může rozhodnout, jaká sociální a pracovní role jim bude plně vyhovovat. Pro ženu (i muže) to pak může být i rozhodnutí zůstat doma nebo na nižší pozici k tomuto rozhodnutí však dospěje s ohledem na své vnitřní potřeby a nikoliv z důvodu vnějších překážek Ostatní skupiny O potřebách jednotlivých skupin v rámci tématu diverzity by se dalo psát donekonečna, neboť různost je vskutku mnohovrstevná a vytváří nekonečné kombinace jedinečnosti. Nezmínila jsem etnické, národností a jiné aspekty diverzity, opominula jsem téma sexuální orientace či víry. Pro celkovou strategii přístupu v těchto otázkách platí principy rovného přístupu vůbec a především zcela otevřená komunikace v případě konfliktů na pracovišti. Ve snaze zpřehlednit potřeby slaďování u různých skupin se může také zdát, že zaměstnanec bez rodinných závazků, zdravotních omezení atd. nemá potřebu sladit svůj soukromý a pracovní život. Proto je možná v závěru této kapitoly potřeba zdůraznit, že využití možností pro sladění soukromých a pracovních aspektů života by měl mít každý zaměstnanec firmy. 61

62 4. Péče o dítě jako příležitost Mateřství a otcovství je jednou z oblastí, která v sobě ukrývá bohatý potenciál pro slaďování pracovního a soukromého života. Je to také oblast, ve které přece jen můžeme pozorovat určité změny těhotenství již není skrýváno, doba mateřské a rodičovské dovolené není již tak striktně obdobím, kdy je žena přiřazena pouze k hrncům a plenkám, muži se více angažují v péči o domácnost a děti a podobně. Nejedná se zatím o úplnou rovnováhu, ale přece jen je dobré postřehnout signály pozitivních změn a prostoru, který se otevírá pro propojení péče o děti a kariéry. Základním krokem je pochopení, že rodičovství je příležitostí k rozvíjení schopností a dovedností, které jsou ve značné míře potřeba i v práci. 62

63 4.1. Rozvoj pracovních a osobních kompetencí Soubor schopností a dovedností potřebných pro kvalitní výkon dané pozice se nazývá kompetence. Abychom však byli schopni tohoto propojení dosáhnout, je potřeba tyto kompetence nejen znát. Vyžaduje to též naši schopnost a znalost postupů jejich rozvoje na firemní i na osobní úrovni. Kompetence můžeme rozdělit na dvě základní oblasti: 1. Odborné: odborné znalosti a dovednosti znalost oboru a prostředí, schopnost aplikovat naučené do praxe a vytvářet nové kombinace, další vzdělávání v profesní oblasti atd. 2. Obecné: nesouvisející s oborem a specializací, jsou přenositelné Pracovní: řízení auta, práce s počítačem, prezentování atd. Osobnostní: stabilita osobnosti a odolnost vůči stresu, zvládání emocí, flexibilita, schopnost sebereflexe atd. Sociální: komunikace, zvládání konfliktů, týmová spolupráce, vedení lidí atd. 63

64 4.2. Rodičovské a pracovní kompetence a jejich využití Rodičovství je jedním z významných mezníků života. Ještě před narozením dítěte se mnohé v našem životě mění, tím spíše pak po něm. Je potřeba si osvojit mnoho nových znalostí a dovedností pro to, abychom byli schopni se o dítě dobře postarat na fyzické i psychické úrovni. V důsledku oddělení sféry soukromé od pracovní došlo i k oddělení a vyčlenění schopností, které používáme v práci, a těch, které v rodině. Mnoho žen má ještě dnes pocit, že musí volit mezi dítětem a kariérou, a mnoho lidí nevnímá paralely výchovy dětí a schopností leadershipu či ostatních pracovních dovedností. Rodič, který se vrací na trh práce po rodičovské dovolené má většinou nižší důvěru ve své schopnosti, než je tomu ve skutečnosti. K překlenutí tohoto rozporu často stačí si pouze uvědomit, co vše se díky péči o blízké lze naučit. Nadstavbou a rozšířením je pak cílená práce na rozvoji daných kompetencí. Rozvoj těchto kompetencí nastává již v období těhotenství a postupně se rozšiřuje s tím, jak se dítě rozvíjí. Zatímco na obrázku vidíte zjednodušenou časovou osu v návaznosti na vývojové fáze dítěte, v následujících kapitolách se pokusím jednotlivé kompetence popsat dle jejich tematického zaměření. Z rodičovských kompetencí vybírám ty, které je možné využít též v pracovním prostředí (celé spektrum je nad rámec možností této příručky). Mnoho dovedností se samozřejmě prolíná napříč věkovým i tematickým zaměřením. 64

65 4.2.1 Komunikace Intuitivní a neverbální komunikace Vnitřní bariéry Naslouchání Pozitivní formulace Navázání kontaktu Srozumitelnost vyjadřování Přiměřená argumentace Asertivita práce s limity (hranicemi), umění říci ne, zvládání agrese, komunikace oprávněných požadavků, pozitivní i negativní zpětná vazba Základem lidských vztahu je komunikace. Již od okamžiku početí dítěte máme možnost učit se tzv. intuitivní komunikaci a tuto schopnost rozvíjet až do doby, než si dítě osvojí jiný komunikační prostředek. Tento způsob komunikace se sice v pracovním prostředí nepoužívá, ale díky němu se učíme pracovat s kvalitou, která se nám hodí jak v osobním, tak i pracovním životě. Touto kvalitou je intuice (viz str. 79). Neverbální komunikace je stěžejním prostředkem v intuitivní komunikaci. Vědomý rozvoj schopností a dovedností v této oblasti nejen poskytne prostor pro zdravý psychický rozvoj dítěte, ale umožní rodičům vnímat a rozpoznávat jemné neverbální signály. Tuto dovednost mohou využít 65

66 především při vyjednávání a při vedení lidí. V tomto období také můžeme postupně rozvíjet dovednost navázání kontaktu a naslouchání, a to i přes to, nebo možná právě proto, že dítě zpočátku ještě nemluví. Tyto dovednosti totiž zdaleka nemají jen verbální základ. Naslouchat můžeme nejen slovům, ale i tomu, co je za nimi. Navázat kontakt se učíme spontánně s dítětem i s ostatními lidmi, se kterými přicházíme do styku díky své nové roli. Toto neverbální naslouchání a schopnost navázání kontaktu jsou kvality, které v pracovním prostředí rozšíří sice neviditelný, zato však velmi důležitý rozměr komunikace, včetně schopnosti uzavřít obchod. Počátek verbální komunikace s naším dítětem je též ideálním obdobím pro pozorování poměru našich negativních a pozitivních formulací. Pozitivní formulace vytváří v pracovních i osobních vztazích více pohody, pro mozek dětí i dospělých je přijatelnější a výsledkem je, že i reakce je poté vstřícnější. Pro většinu z nás přesun z negativních formulací do pozitivních vyžaduje vědomou pozornost a trénink, který začíná pozorováním našich komunikačních vzorců a jejich vědomou změnou kladením si následujících otázek: a) Jak často dítě negativně vymezujeme slovy typu nesahej na to, neřízni se, nespadni apod.? b) Jsme schopni tyto negativní výroky nahradit pozitivními nechej to na zemi; drž ten nůž pevně; dívej, je tam díra? c) Jaký je poměr pozitivních a negativních formulací v komunikaci s dospělými v soukromém životě i na pracovišti. Jak často používáme slovní zásobu zaměřenou na problém? Jak můžeme svá sdělení přeformulovat tak, abychom se zaměřili na řešení? Období, kdy dítě rozvíjí verbální komunikaci, je velmi příhodné pro trénink srozumitelného vyjadřování, verbálního naslouchání a asertivních dovedností. Tento trénink se rozšiřuje o vyjednávací dovednosti, pro jejichž rozvíjení máme nejvíce příležitostí v období puberty. Všechny tyto dovednosti jsou základem pevných vztahů doma i na pracovišti jejich ovládání posiluje pracovní výkon a snižuje stresovou zátěž daného jedince. Prostředí rodiny je velmi podnětné pro zkoumání toho, jak se do komunikace promítají naše vlastní vnitřní bariéry (např. postoje, projekce, očekávání, míra důvěry atd.). Rodičovství je příležitostí ke zkoumání a propojování vnitřní a vnější komunikace, neboť děti jsou na případné rozpory velmi citlivé a velmi dobře nám nastavují zrcadlo. Rozšiřovat svůj rejstřík komunikačních nástrojů můžeme i zkoumáním působení tzv. vnějších bariér (správné načasování, hluk, nenaplněné primární potřeby apod.). 66

67 4.2.2 Řešení konfliktů Otevřená komunikace nekonfliktní vyjadřování názorů Přístup zaměřený na řešení Přístup zaměřený na emoce Hlubší porozumění konfliktu Využití konfliktu k osobnímu rozvoji Mediace Kompetence k řešení konfliktů přímo souvisí s rozvojem nekonfliktní komunikace. V případě, že rodič tuto dovednost rozvíjí, pak nejen že posiluje své schopnosti konfliktům předcházet, ale nepřímo učí i své děti, na pracovišti své kolegy a kolegyně. Konfliktním situacím se žádný rodič ani zaměstnanec nevyhne jsou součástí každodenního života. V rozvoji života dítěte jsou konflikty spojené s rozvojem sebeuvědomění (tzv. období vzdoru), se sourozenci a dále pak s postupným začleňováním mezi vrstevníky. V tomto širokém spektru se rodičům nabízí možnost naučit se rozeznávat, kdy je dobré využít přístup zaměřený na řešení a v jakých situacích naopak přístup zaměřený na emoce. 67

68 Jelikož každý rodič své děti velmi dobře zná, může sledovat i hlubší vrstvy konfliktu a učit se i řešení zaměřené na jeho skutečné příčiny. Každý konflikt je též příležitostí k rozšíření vlastního sebeuvědomění ke zkoumání našich postojů ke konfliktu, vnitřních bariér a stereotypů apod. Uvědoměním si těchto aspektů pak máme možnost rozvíjet sebe sama. Jsme-li svědky konfliktu svých dětí, pak máme možnost osvojit si pravidla mediace, kdy z obvyklé role rozhodčího vstupujeme více do role podpůrné a učíme tak děti schopnosti vyřešit své konflikty pro příště sami. Tato dovednost je neocenitelná především v manažerské praxi a měla by být součástí portfolia kompetencí leadra. 68

69 4.2.3 Organizační dovednosti Plánování Stanovování priorit Práce s časem Intuitivní rozhodování Delegování V okamžiku zrození dítěte je čas rodiče ve větší či menší míře zákonitě k dispozici pro potřeby dítěte. Rozmezí tohoto potřebného času se mění, což na rodiče klade velké nároky v oblasti efektivity plánování, stanovování priorit a celkové práce s časem. Obecně by se dalo říct, že rodiče se musí naučit efektivně využívat čas, jelikož množství jejich každodenních činností se péčí o dítě radikálně zvyšuje. Výše zmíněné dovednosti se posilují zvláště v případě, kdy rodič současně zvládá zaměstnání či podnikání a péči zejména v prvních deseti letech života dítěte. Důležitou roli hraje též schopnost tzv. intuitivního rozhodování. Rodičovská kariéra je totiž charakteristická řešením mnoha nenadálých situací, k nimž chybí přesný popis práce, vnitřní směrnice či znalost nejefektivnějšího postupu. Rodič je často nucen svá 69

70 rozhodnutí opřít o své vnitřní intuitivní zdroje a teprve v následné praxi si pak ověřovat jejich efektivitu. Tato dovednost je v pracovním prostředí neocenitelná při řešení nenadálých situací, změn, hledání inovativních řešení apod. Nedílnou součástí chodu domácnosti by se též mělo stát delegování, a to nejen na partnera, ale i na děti. Schopnost rozeznat, co lze delegovat, jak a komu, v jaké míře a v jakém časovém rámci, patří mezi jednotlivé dovednosti delegování, využitelného především v manažerské praxi. 70

71 4.2.4 Organizační a osobnostní flexibilita Časová flexibilita byla a často stále je jedním z hlavních kritérií pro výběr zaměstnanců. Mnozí zaměstnavatelé si ale čím dál víc uvědomují, že tzv. organizační a osobnostní flexibilita je pro něj v celkovém výsledku přínosnější než časová flexibilita. Sem můžeme zahrnout: Schopnost přijmout jiný rytmus Schopnost zpracovat nenadálé změny Schopnost přizpůsobit své potřeby celku Sebereflexi a schopnost učit se z chyb V období před narozením dítěte je rytmus rodičů určován jejich potřebami, případně vymezením pracovní doby. Novorozeně nerespektuje ani jedno. Tato situace od rodičů vyžaduje schopnost přijetí rytmu dítěte, který může být výrazně odlišný od dosavadního rytmu rodiče. Každé pracovní prostředí se vyznačuje svým vlastním rytmem, určeným nejen začátkem a koncem pracovní doby, ale též charakterem práce. Trénování této přizpůsobivosti je proto dobrou průpravou. 71

72 Péče o děti se vyznačuje neustálými změnami: v chování dítěte, v jeho reakcích, v rozvržení dne atd. To, co rodičům fungovalo před půl rokem, je dnes již neúčinné a je potřeba hledat nové způsoby řešení. Kompetence k efektivnímu zpracování změn je v rámci rodičovství trénována zvlášť důkladně. V době, která je charakteristická neustálou změnou v ekonomice tržního chování, jsou změny v pracovním prostředí též nevyhnutelné. Úspěšné zavedení změn pak závisí nejen na vedení, ale i na každém zaměstnanci. Stoprocentní výkon a bezchybnost je nesplnitelným snem nejen každého zaměstnavatele, ale především rodiče. Každý rodič si dříve či později musí přiznat, že není v jeho silách nedělat chyby. V tu chvíli se otevírá prostor pro osvojení si schopnosti sebereflexe, přiznání chyb a poučení z nich. 72

73 4.2.5 Zvládání zátěže Schopnost zvládat zátěž a vysoké nasazení Udržení energetické rovnováhy (příjem-výdej) Účinná relaxace schopnost nalézat možnosti pro časově nenáročnou relaxaci, propojování možných způsobů relaxace a podobně Schopnost přijímat a řešit nenadálé situace, změny Většina rodičů se musí vyrovnat s výrazně vyšší stresovou zátěží, než na jakou byli dosud zvyklí. Nedostatek spánku, nutnost být neustále k dispozici, řešení nenadálých situací a mnohé jiné aspekty rodičovství přestavují určitou míru zátěže, se kterou se rodič musí naučit nějak vyrovnávat. Toto vyrovnávání obsahuje nejen schopnost zvládat krátkodobý stres, ale i umění nalézat nové způsoby prevence stresu a možnosti pro dlouhodobý stres management to vše v omezeném čase, který má k dispozici. 73

74 4.2.6 Emoční inteligence Empatie Práce s vlastními emocemi Porozumění emocím Empatické naslouchání a zvládání emocí u druhých Zvládání emočních situací Využití emocí k vlastnímu seberozvoji V době, kdy lidský potenciál je stále důležitějším faktorem určujícím kvalitu práce, je emoční inteligence významnou kompetencí na trhu práce. Je úzce spjata se schopnostmi vytvářet kvalitní mezilidské vztahy, komunikovat se zákazníky i kolegy, vést týmy atd. Vztahy jsou též stěžejní náplní rodičovské profese. Většina rodičů vychází z modelu výchovy, ve kterém byly emoce spíše potlačovány. Díky vlastnímu rodičovství se nám tedy nabízí nejen možnost učit se vést děti ke zpracování svých emočních prožitků, ale také se zpětně můžeme naučit pracovat se svými vlastními emocemi. Výchova dětí i širší rodinné prostředí otevírá naše emoční třinácté komnaty, které jsou studnicí podnětů pro seberozvoj. V tomto prostředí se také poměrně bezpečně můžeme pomalu učit měnit své vlastní emoční vzorce, zvládat náročné emoční situace a rozvíjet svou schopnost emocím porozumět. 74 Empatie je součástí portfolia každého rodiče, které můžeme rozšiřovat pomocí tzv. empatického naslouchání. Rodič by měl být tím, který je schopný nejen zvládat emočně náročné situace, rozumět svým vlastním emocím, ale i tím, kdo k této schopnosti jemně vede dítě. Tím, kdo vytváří základy jeho emoční stability. Osvojení si této jemné dovednost je neocenitelné zvláště v týmech, které do velké míry reflektují vztahy v rodině ve smyslu užší sociální skupiny.

75 4.2.7 Týmová práce leadership Uvědomění si rozdílu, nástrojů a důsledků autoritativního, demokratického a liberálního stylu vedení lidí Práce s vnitřní motivací Přirozená autorita a respekt Citlivost pro dynamiku skupiny Stanovování pravidel Koučování Rozpoznání a využití talentů Poskytování podpory Spravedlivý přístup a rozvíjení důvěry Kuchařský guru Pohlreich tvrdí, že kuchařské umění se vyznačuje schopností vybrat ty nejlepší ingredience a udělat s nimi co nejméně. Uměním osvíceného leadra je ve své podstatě totéž vybrat kvalitní členy týmu a s minimální mírou intervence je řídit. Toto umění spočívá především v rozpoznání a osvojení potřebných nástrojů a dovedností. Rodina je ideálním prostředím, ve kterém si mohu zkoušet a zkoumat jejich účinnost a to z jednoho prostého důvodu: děti a pravděpodobně i partner či partnerka nám poskytnou daleko přímější a autentičtější zpětnou vazbu. Při práci s lidským potenciálem není velký rozdíl, zda pracujete s dítětem či dospělým. 75

76 Jde o schopnost rozeznat, v kterou chvíli je nejefektivnější použít demokratický styl, kdy jemně autoritativní a kdy si mohu dovolit přejít k volnému vedení. O citlivost vůči skupinové dynamice, která určuje, co, kdy a za jakých podmínek dělat. O schopnost získat přirozenou autoritu a respekt, který není možný bez toho, abychom my respektovali dítě (kolegu, kolegyni) jeho jedinečnost. Respekt souvisí též se schopností budovat ve vztahu i v rámci týmu důvěru, s přístupem, který je spravedlivý. Osvícený leader i rodič dokáže též vidět jedinečnost každého člena týmu (rodiny) a plně využít potenciálu této jedinečnosti osvojením si technik koučování. To vše samozřejmě souvisí s emoční inteligencí, s komunikací a s dalšími oblastmi zmíněnými v této kapitole. Důležitou součástí je i schopnost rozpoznat a rozvíjet talenty. 76

77 4.2.8 Ostatní Důslednost a odpovědnost Trpělivost a laskavost Pružnost pravidel, zásad a postojů Stabilita a loajalita Intuice a kreativita Práce se základními potřebami (místo, podpora, výživa a sycení, bezpečí, limit) Pedagogické dovednosti Jestliže bychom museli určit, kterou osobnostní kvalitu rodičovství přináší bez ohledu na to, zda k tomu vědomě směřujeme, pak by to pravděpodobně byla právě odpovědnost. Přijetím odpovědnosti za život dítěte zároveň přijímáme lekci této kvality do svého života. Jinak je to už s důsledností, se kterou je potřeba vědomě pracovat. I když vám každý rodič pravděpodobně potvrdí, že nedůslednost se nevyplácí, ne každý je schopen důslednost ve výchově uplatnit. Stejné je to v pracovních vztazích. Rodič je též trénován v dovednosti najít přesnou míru mezi touto důsledností, trpělivostí a laskavostí. Rodičovstvím se též prolíná kompetence kreativity všedního dne v neočekávaných situacích, na jejichž vytváření jsou děti mistry. Jejich přirozeným talentem je i neustálé testování nastavených hranic a pravidel. Úkolem každého rodiče je nejen jejich důsledné dodržování, ale i dovednost rozpoznat chvíle, kdy je potřeba je změnit i posunout flexibilně přizpůsobit v závislosti na schopnostech dítěte či změnách podmínek. 77

78 4.3. Jak lze tyto kompetence rozvíjet Většina rodičů se mnoha kompetencím učí již tím, že řeší každodenní výchovné a rodinné situace. Na druhou stranu jejich rozvoj není zcela automatickým procesem, jelikož rodičům samotným často chybí přirozené vzory z jejich vlastní historie a společnosti. Málokdo z nás měl to štěstí, že jeho rodiče uplatňovali principy skutečné demokratické výchovy, zvládání emocí, konfliktů a podobně, protože i jim samotným chyběly potřebné vzory. Pro rozvíjení rodičovských kompetencí a jejich přenos do pracovního života tedy rodiče potřebují: a) Získat informace b) Mít dostatečnou motivaci a touhu po změně c) Vědět co, kdy a jak mohou rozvíjet d) Vědět, jak rodičovské kompetence využít v pracovním prostředí e) Mít podporu Ideální formou rozvoje těchto kompetencí by byla adekvátní spolupráce zaměstnavatele a rodiče. V současné době však jen velmi málo zaměstnavatelů s tímto tématem cíleně pracuje. Prozatím spíš platí, že rozvoj těchto kompetencí je otázkou osobní volby a cílevědomosti samotných rodičů. K dispozici mají velké množství literatury i rozvojových kurzů, které organizují především rodinná a mateřská centra 24 Jsou-li schopni určité úrovně sebereflexe, pak mohou mnohé kompetence rozvíjet intuitivně, pozorováním sebe sama a reakcí dětí v každodenním životě. Je možné se též obrátit na odborníky psychology, pedagogické poradce, kouče, a získat tak podněty od třetí nezávislé osoby. Velmi účinnou, i když málo používanou formou může být pořizování audio či videozáznamů z praxe, které pak slouží jako motivace pro další seberozvoj. Potom již záleží jen na schopnosti každého rodiče tyto dovednosti přenést do pracovního života. 22 Tématu rodičovských kompetencí se dlouhodobě věnuje například Národní centrum pro rodinu: 78

79 5. Flexibilní úvazky Flexibilní úvazky patří k základním nástrojům slaďování soukromého a pracovního života. Jsou také nástrojem pro změnu pracovní kultury, ve které je počet odpracovaných hodin a prezence na pracovišti jedním z kritérií při posuzování pracovitosti zaměstnance. Organizace práce při využívání flexibilních úvazků totiž vede zaměstnance i jejich nadřízené k zaměření na výsledky a efektivitu. Je také důležité podotknout, že využití flexibilního úvazku automaticky neznamená zlepšení rovnováhy soukromého a pracovního života a často je flexibilní úvazek pojímán jako možnost neustálé pracovní pohotovosti včetně večerů, víkendů a dovolených. V České republice nejsou zatím flexibilní formy práce příliš rozšířené. Chybí vyšší podpora ze strany státu, který zaměstnavatele nepodněcuje k využití flexibilních forem práce; pracovněprávní předpisy navíc některé nově se rozvíjející flexibilní formy práce nedefinují. Zaměstnavatelé jsou odkázáni na stávající formy práce upravené zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb.); ostatní netradiční formy práce jsou tudíž předmětem dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Důležité je, aby pravidla pro využití flexibilních úvazků byla transparentně nastavena. Každý zaměstnanec by měl mít možnost o ně zažádat v jakékoliv fázi svého života a kariéry a hlavním kritériem by mělo být posouzení, nakolik daná forma práce ovlivní organizaci, zaměstnance i jeho kolegy v tom, aby svou práci udělali efektivně a ve prospěch celku. 79

80 O flexibilních úvazcích existuje v současné době řada velmi kvalitních publikací, a proto se v rámci této příručky zaměřím pouze na stručný výčet těch nejdůležitějších, s odkazem na některé zdroje. Je důležité si uvědomit, že flexibilní formy práce představují významnou konkurenční výhodu a bez jejich implementace budou organizace ztrácet cenný lidský kapitál již v blízké budoucnosti. Ing. Klára Gojišová, MSc., CIPD Associate Česká spořitelna, a.s. 80

81 5.1. Práce na dálku a práce z domova ( Teleworking Homeworking ) Jedná se o formu práce, při které zaměstnanec plní své pracovní úkoly na dálku, z odloučeného pracoviště (z domova, na cestě, od zákazníka, z lesa, z pláže, coworking apod.). V rámci našeho projektu vychází na toto téma samostatná příručka: Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace. Výhody Snížení nákladů (cestování, pronájmy, energie, čas ), environmentální aspekt Bezprostřednost (možnost konferencí na dálku v případě potřeby apod.) Možnost spolupracovat s širokou škálou lidí, témat bez geografického omezení Nástrahy a výzvy Změna organizace práce Odlišná pracovní kultura Omezený každodenní neformální kontakt sociální a informační aspekt Potřeba časového i prostorového vymezení hranic mezi soukromím a prací při práci z domova 81

82 Výhody Vyšší časová i prostorová flexibilita (firma, jednotlivec ) Sladění rolí v soukromém a pracovním životě, snížení stresové zátěže Získání a udržení kvalifikované pracovní síly Snížení důsledků nemocnosti Vyšší efektivita a produktivita Nástrahy a výzvy Odvádění pozornosti rodinným životem, domácností Potřeba řešit otázku ochrany dat, ochrany a podpory zdraví Potřeba důvěry, vnitřní motivace, osobní disciplíny 5.2. Zkrácené úvazky V rámci zkráceného neboli částečného pracovního úvazku pracuje zaměstnanec na určitou část klasické týdenní 40hodinové pracovní doby; časové vymezení úvazku se odvíjí od potřeb zaměstnavatele a zaměstnance. Mzda se krátí poměrně k úvazku, zaměstnanec má nárok na poměrnou část benefitů a dovolené. Výhody Více volného času Vyšší efektivita a výkon Možná kombinace s jinými profesemi/podnikáním Možnost při přechodu z mateřské, rodičovské dovolené Postupné snižování zátěže před odchodem do důchodu Možnost pro dočasné snížení pracovního zatížení z osobních důvodů (nemoc, potřeba načerpání sil apod.) Nástrahy a výzvy Méně peněz Náročnější pro manažery (více lidí na starost) Vyšší administrativa Vyšší náklady na benefity Posilování genderové nerovnosti v případě, že částečné úvazky využívají pouze (nebo ve velké většině) ženy pečující o osoby blízké Pomalejší profesní rozvoj v případě, že organizace cíleně s touto hrozbou nepracuje 82

83 5.3. Sdílené úvazky Jedná se o plný pracovní úvazek a jednu pracovní pozici, kterou sdílí dva či více zaměstnanců. Velmi dobré využití může mít tato forma práce ve směnném provozu, službách, kancelářských pozicích, při manuální práci, v sociálních službách apod. Výhody Zastupitelnost v případě nemoci, služební cesty, školení Dvojí kontrola práce Vzájemná zpětná vazba Více odpracované práce za jeden plat Více pracovních nápadů Vyšší flexibilita při nárazové práci Efektivnější využití talentů Nástrahy a výzvy Vyšší nároky na komunikaci, přesnost informací Nejasnosti v kompetencích a odpovědnosti za případné nedostatky Zdvojení úkonů nebo naopak opomenutí Vyšší nároky na manažera ve stylu vedení, práce s jednotlivcem Vyšší nároky na zadávání úkolů Nevstřícnost kolegů Mírně náročnější na evidenci, účetnictví, benefity V praxi sdíleného úvazku se osvědčilo stanovit jednoho ze dvou asistentů zodpovědným za celkové výsledky obou zaměstnanců, zavést systém reportování výsledků na týdenní bázi a jednoznačně rozdělit kompetence. Velkou výhodou je nahraditelnost na této pozici (v případě nemoci apod.) a především velmi efektivní využití talentů i schopnosti každého jednotlivce v rámci sdíleného úvazku. Petra Janíčková, ředitelka Britské obchodní komory 83

84 Doporučení, jak zvládnout výzvy sdíleného úvazku: Vyšší nároky na komunikaci, přesnost informací; zdvojení úkonů nebo naopak opomenutí Zavést systém předávání informací tabulky, maily, reporty Nejasnosti v kompetencích a odpovědnosti za případné nedostatky Předem určit pravidla, která se upravují dle potřeby Vyšší nároky na manažera ve stylu vedení, práce s jednotlivcem Zdokonalovat se v komunikačních dovednostech, zvládání konfliktů a manažerských dovednostech Vyšší nároky na zaměstnance Vytvářet jednotný tým, v němž není místo pro konkurenční boje, zdokonalovat se v komunikaci a zvládání konfliktů Vyšší nároky na zadávání úkolů Jasně vymezené kompetence, pravidla a postupy plnění úkolů Nevstřícnost kolegů Komunikovat, vydržet, přesvědčit Sdílené úvazky byly tématem projektu MC Balónek v Praze, jehož výsledkem jsou zpracované případové studie. Pokud máte zájem, více informací naleznete na Pružná pracovní doba Tato forma práce je v České republice poměrně široce využívaná. Zaměstnanec si může volit začátek a konec pracovní doby dle svých osobních potřeb pod podmínkou, že bude přítomen v jasně vymezený čas a odpracuje daný počet hodin (40 a méně) za týden. Ve většině organizací je daný přesně vymezený úsek pracovního dne, v němž je zaměstnanec povinen být na pracovišti (tzv. základní pracovní doba). Volitelná pracovní doba je flexibilní dle potřeb zaměstnance tak, aby se naplnil fond pracovní doby. Pružná pracovní doba se nevztahuje na pracovní cesty, zabezpečení naléhavého úkolu, provozní důvody, důležité osobní překážky v práci apod. 84 Výhody Možnost přizpůsobit si časový režim Flexibilnější při nárazové práci Měsíční přehlednost Nenáročná pro zaměstnavatele, poskytuje možnost sladit své soukromí s pracovními povinnostmi dle individuálních potřeb Nástrahy a výzvy Omezené proplácení návštěv u lékaře, úřadů apod. Sebeřízení (hlídání fondu odpracovaných hodin) Práce přesčas (nutná dohoda s nadřízeným)

85 5.5. Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby Jedná o specifický režim, v rámci kterého může zaměstnavatel v určitém období zaměstnanci přidělovat práci v takovém rozsahu, v jakém to odpovídá jeho potřebě, a to za předpokladu, že zaměstnanci bude vyplácet stálou mzdu ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku. Průměrná týdenní pracovní doba nesmí přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu za období nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích (52 týdnů v případě kolektivní smlouvy) a délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin. Existují dvě základní formy: 1. Stlačený pracovní týden = naplnění 40 pracovních hodin do méně než pěti plných pracovních dnů. 2. Konto pracovní doby = (klouzavý pracovní rok, nerovnoměrné rozvržení pracovní doby) kdy se pracovní fond odpracovaných hodin plní dle potřeby v průběhu celého roku. Výhody Více volného času v určitých dnech/obdobích Přizpůsobení pracovní doby chodu rodiny / potřebám zaměstnavatele Možná kombinace s jinými profesemi Nástrahy a výzvy Intenzivnější pracovní zátěž po určité období (může ovlivnit výkon) Vyšší nároky na manažera/rodiny Nevstřícnost kolegů v případě, že nejsou dostatečně informování (nevidí zvýšený počet hodin v době, kdy oni sami nejsou na pracovišti) Ostatní možnosti Mezi flexibilní formy práce se zařazují i dohody o práci konané mimo pracovní poměr, tj. dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti; dále pak existují různé specifické podoby flexibilních forem práce, například: rozložené pracovní hodiny zaměstnanci mají možnost si určit časy (pracovní bloky), ve kterých budou práci vykonávat. V mnoha případech to může být oboustranně výhodná dohoda. práce v časových blocích zaměstnanec pracuje na dlouhodobý kontrakt v předem určeném časovém období např. únor červen, září listopad. víkendová práce či noční práce pracovní doba je určena na noční hodiny či na sobotu a neděli, tento čas není prací přesčas Dočasné snížení počtu hodin zaměstnanci se na jeho žádost sníží počet hodin, např. z důvodu péče o nemocného v rodině apod. V pracovní čas zaměstnanci si odsouhlasí redukované hodiny na určitou dobu s garancí, že po této době se opět pracovní doba změní na standardní počet hodin. 85

86 Posun pracovní doby podle potřeby zaměstnance (např. u rodiče odvoz dítěte do jeslí, dopravní dostupnost zaměstnání, změna jízdních řádů, apod.). Celková týdenní pracovní doba se nemění, dochází jen k určení odlišné hodiny začátku a konce výkonu práce. Klouzavou pracovní dobu využívá většina zaměstnanců České spořitelny. Tzv. nulový kontrakt zaměstnanci pracují, jen když je potřeba. Nedávno jsem řešila případ zaměstnankyně, která onemocněla chorobou, která ji vždy neočekávaně na nějakou dobu vyřadí z práce. Jinak je ale schopna pracovat, navíc je rozvedená a dítě teprve půjde na střední školu. Oslovili jsme manažery v regionu, kde kolegyně žije, s tím, že v útvaru lidských zdrojů vytvoříme zvláštní útvar personální záloha a zde budeme vykazovat její úvazek. Nikomu tedy neubere cenné rozpočtované místo; její úvazek bude veden jako výjimka. Manažeři dokázali vytvořit takový popis práce, že dané aktivity lze vykonávat kdykoliv podle toho, jak se bude kolegyně cítit. A kolik takových činností našli! Všichni jsou spokojeni a kolegyni možnost pracovat pomáhá v boji s nemocí. Jana Riebová, ředitelka úseku lidských zdrojů v UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Jak se říká, kreativitě se meze nekladou. Jestliže zaměstnavatel či zaměstnanec řeší určitou situaci, skoro vždy se dá najít forma práce, ve které se alespoň částečně zdaří uspokojit potřeby obou stran. Doporučené publikace o flexibilních formách práce Nesnadné neznamená nemožné informační brožura o flexibilních pracovních úvazcích a alternativních formách zaměstnávání, Národní centrum pro rodinu, Brno ( Jak zavést moderní formy práce?, Grafia, Plzeň, ( v rámci projektu Cristal ( Metodika využití flexibilních forem práce, Sen nebo realita: psychologické aspekty flexibilních forem práce: ( 86

87 Na co si dát pozor Obsah pracovní smlouvy a interních předpisů Pracovní doba vs. rozsah činností a úkolů Domluvit předem pravidla písemně je zaznamenat Aby řešení skutečně vedlo k rovnováze a sladění práce a soukromí Poučit se od ostatních příklady z praxe, workshopy, kulaté stoly Jakým způsobem bude opatření komunikováno spolupracovníkům Domluva s rodinou (partner, děti, rodiče ) 87

Čas pro změnu. Blanka Junová. Společenská, firemní a osobní úroveň slaďování. Diversita. Rodičovské kompetence. Flexibilní úvazky

Čas pro změnu. Blanka Junová. Společenská, firemní a osobní úroveň slaďování. Diversita. Rodičovské kompetence. Flexibilní úvazky Blanka Junová Čas pro změnu... k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním SOUKROMÉHO & PRACOVNÍHO života Společenská, firemní a osobní úroveň slaďování Diversita Rodičovské kompetence Flexibilní

Více

VRACÍM SE A SLADÍM. Školící materiál k celodennímu semináři realizovaný v rámci projektu Benjaminek žijeme v souladu, reg.č. CZ.2.17/2.1.

VRACÍM SE A SLADÍM. Školící materiál k celodennímu semináři realizovaný v rámci projektu Benjaminek žijeme v souladu, reg.č. CZ.2.17/2.1. VRACÍM SE A SLADÍM Školící materiál k celodennímu semináři realizovaný v rámci projektu Benjaminek žijeme v souladu, reg.č. CZ.2.17/2.1.00/35109 FUTURUM FAMILY, o.p.s. Hausmannova 3003/9 14300 Praha 12

Více

Slučování rodinného a pracovního života Audit rodina & zaměstnání

Slučování rodinného a pracovního života Audit rodina & zaměstnání Slučování rodinného a pracovního života Audit rodina & zaměstnání Libuše Nivnická Knihovny současnosti 2017 Olomouc13.9. 2017 Audit rodina & zaměstnání Kdo jsme Co je Audit rodina a zaměstnání Od služeb

Více

Byznys pro společnost - Charta Diverzity Matky a otcové vítáni

Byznys pro společnost - Charta Diverzity Matky a otcové vítáni Byznys pro společnost - Charta Diverzity Matky a otcové vítáni Průzkum realizovaný mezi zaměstnavateli, březen 2019 Stručné shrnutí výsledků Rodiče zejména matky malých dětí zůstávají navzdory nedostatku

Více

Slaďování rodinného a pracovního života: nástroje, opatření, přínosy pro zaměstnavatele. Mgr. Nina Bosničová, Ph.D. Gender Studies, o.p.s.

Slaďování rodinného a pracovního života: nástroje, opatření, přínosy pro zaměstnavatele. Mgr. Nina Bosničová, Ph.D. Gender Studies, o.p.s. Slaďování rodinného a pracovního života: nástroje, opatření, přínosy pro zaměstnavatele Mgr. Nina Bosničová, Ph.D. Gender Studies, o.p.s. Work/Life Balance Téma flexibilního pracovního uspořádání je potřeba

Více

Work Life Balance. Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy

Work Life Balance. Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy Work Life Balance Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy Work Life Blance Work-life balance (zkráceně WLB), či český ekvivalent slaďování práce a rodiny, případně kombinace (nebo dokonce konflikt) pracovního

Více

Vzdělávání k diverzitě

Vzdělávání k diverzitě Vzdělávání k diverzitě jako součást vzdělávacího programu organizace Marie Čermáková 1 Struktura prezentace Úvodem Jak začít se vzděláváním v diverzitě Vzdělávání v diverzitě principy Znalost diverzity

Více

CELKOVÝ VÝSLEDEK - STRUČNÝ PŘEHLED. Zaměstnanecký průzkum - ukázka

CELKOVÝ VÝSLEDEK - STRUČNÝ PŘEHLED. Zaměstnanecký průzkum - ukázka CELKOVÝ VÝSLEDEK - STRUČNÝ PŘEHLED Zaměstnanecký průzkum - ukázka SOUHRN SPOKOJENOST NÁVRATNOST 1022 respondentů VÝSLEDEK ZA JEDNOTLIVÉ KATEGORIE IDENTIFIKACE 13% 26% 61% ANGAŽOVANOST 11% 27% 62% SPOKOJENOST

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Výzvy pro státní službu v oblasti slaďování pracovního a soukromého života

Výzvy pro státní službu v oblasti slaďování pracovního a soukromého života Výzvy pro státní službu v oblasti slaďování pracovního a soukromého života Hana Maříková Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Slaďování pracovního, osobního a rodinného života ve státní službě Brno, 2. 11.

Více

VRACÍM SE A SLADÍM. Školící materiál k celodennímu semináři realizovaný v rámci projektu Benjaminek žijeme v souladu, reg.č. CZ.2.17/2.1.

VRACÍM SE A SLADÍM. Školící materiál k celodennímu semináři realizovaný v rámci projektu Benjaminek žijeme v souladu, reg.č. CZ.2.17/2.1. VRACÍM SE A SLADÍM Školící materiál k celodennímu semináři realizovaný v rámci projektu Benjaminek žijeme v souladu, reg.č. CZ.2.17/2.1.00/35109 FUTURUM FAMILY o.p.s. Hausmannova 3003/9 14300 Praha 12

Více

KOMBINACE - IT - DO 1 ROKU VE SPOLEČNOSTI. Zaměstnanecký průzkum - ukázka

KOMBINACE - IT - DO 1 ROKU VE SPOLEČNOSTI. Zaměstnanecký průzkum - ukázka KOMBINACE - IT - DO 1 ROKU VE SPOLEČNOSTI Zaměstnanecký průzkum - ukázka SOUHRN SPOKOJENOST NÁVRATNOST 18 respondentů VÝSLEDEK ZA JEDNOTLIVÉ KATEGORIE IDENTIFIKACE 16% 31% 53% ANGAŽOVANOST 9% 1% 71% SPOKOJENOST

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe

Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe 1 Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe Jana Brabcová poradkyně a hodnotitelka Auditu rodina & zaměstnání jednatelka Grafia, s.r.o. 2 ZKUŠENOSTI Z AUDITOVANÝCH SUBJEKTŮ

Více

jazykové kurzy

jazykové kurzy jazykové kurzy www.jazygo.cz O škole JazyGo! JazyGo! je mladá a dynamická jazyková škola působící v Praze od roku 2018, kde se specializujeme na služby jazykového vzdělávání a workshopy osobnostního rozvoje

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

DRUHY ÚVAZKŮ / Flexibilita / Výhody. Aleš Neusar v rámci předmětu Work-life balance

DRUHY ÚVAZKŮ / Flexibilita / Výhody. Aleš Neusar v rámci předmětu Work-life balance DRUHY ÚVAZKŮ / Flexibilita / Výhody Aleš Neusar v rámci předmětu Work-life balance Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0138 Název projektu: Modularizace manažerského a psychologického vzdělávání na Univerzitě

Více

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová Konference Práce na dálku Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen Sítě MC od září 2006 Spolupráce s více jak 100 organizacemi a specialisty

Více

Rovnost šancí na Vysočině

Rovnost šancí na Vysočině Rovnost šancí na Vysočině Slaďování pracovního a rodinného života Seminář pro veřejnou správu konaný dne 20.9.2012 Anna Machátová. Třebíčské centrum o.s. Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen

Více

VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI

VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Délka trvání projektu: 1. 8. 2012

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY.

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY. Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628 873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 2. POLOLETÍ 2018 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM www.tcconline.cz ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Zaměstnanecký průzkum - ukázka - historie VYSVĚTLIVKY CELKOVÉ SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZA VŠECHNY RESPONDENTY: VARIANTY ODPOVĚDÍ: Zcela nesouhlasím Nesouhlasím

Více

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM www.tcconline.cz ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM VÝSTUPNÍ ZPRÁVA - IT - 1-5 LET Zaměstnanecký průzkum - ukázka SHRN UTÍ SPOKOJENOST NÁVRATNOST 9 respondentů NEJLÉPE HODNOCENÉ OTÁZKY Členy top managementu vnímám

Více

1. Nerovnost v zaměstnání - menší zaměstnanost, větší nezaměstnanost; segregace a diskriminace na pracovním trhu

1. Nerovnost v zaměstnání - menší zaměstnanost, větší nezaměstnanost; segregace a diskriminace na pracovním trhu Feminizace chudoby Zvyšující se podíl a převaha chudoby mezi ženami ve srovnání s muži (ženy dle odhadů celosvětově tvoří 70 % všech osob žijících pod hranicí chudoby). Svobodné ženy, osamělé matky, staré

Více

Další vzdělávání a rozvoj kompetencí

Další vzdělávání a rozvoj kompetencí Mezinárodní výzkum dospělých Další vzdělávání a rozvoj kompetencí Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PIAAC v České republice a jejich implikace pro veřejné politiky Konference, 27.11.2013 Věra Czesaná,

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Případová studie. Komplexní program na podporu zahájení podnikání AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE

Případová studie. Komplexní program na podporu zahájení podnikání AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE Případová studie Komplexní program na podporu zahájení podnikání Studie je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Mgr. Gabriela Mátéová Jak jsme začínali Od roku 2001 genderové statistiky Od roku 2006 zavedena

Více

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM www.tcconline.cz ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM VÝSTUPNÍ ZPRÁVA - CELKOVÁ Zaměstnanecký průzkum - ukázka VYSVĚTLIVKY CELKOVÉ SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZA VŠECHNY RESPONDENTY: VARIANTY ODPOVĚDÍ: Zcela nesouhlasím Nesouhlasím

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky

Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky Blanka Brabcová Otázky dnešní personální politiky Vyplatí se zaměstnávat rodiče s malými dětmi po MD/RD? Jak udržet zaměstnatelnost rodičů během

Více

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM www.tcconline.cz ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM VÝSTUPNÍ ZPRÁVA - CELKOVÁ Zaměstnanecký průzkum - ukázka SHRN UTÍ SPOKOJENOST NÁVRATNOST 462 respondentů NEJLÉPE HODNOCENÉ OTÁZKY Můj přímý nadřízený se mi věnuje

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

Další vzdělávání a rozvoj kompetencí

Další vzdělávání a rozvoj kompetencí Mezinárodní výzkum dospělých Další vzdělávání a rozvoj kompetencí Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Věra Czesaná, Národní vzdělávací fond Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Mentoring v praxi vedoucích pracovníků

Mentoring v praxi vedoucích pracovníků Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita vzdělávacích programů CZ.1.07/3.2.06/02.0031

Více

Age management. Projekt Mosty, CZ.1.04/3.4.04/ Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

Age management. Projekt Mosty, CZ.1.04/3.4.04/ Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR. Age management Projekt Mosty, CZ.1.04/3.4.04/76.00296 Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR. Age management Age management jako řízení věkové skupiny zaměstnanců,

Více

PROFIL KOUČE ALEXANDRA KNOBLOCHOVÁ. "Směr, jakým vítr vane sice nezměníte, ale zcela jistě můžete změnit směr svých plachet"

PROFIL KOUČE ALEXANDRA KNOBLOCHOVÁ. Směr, jakým vítr vane sice nezměníte, ale zcela jistě můžete změnit směr svých plachet PROFIL KOUČE ALEXANDRA KNOBLOCHOVÁ "Směr, jakým vítr vane sice nezměníte, ale zcela jistě můžete změnit směr svých plachet" Změna je život, K Lesu 345, 142 00 Praha 4, tel: +420777 350 612, PROFIL KOUČE

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o.

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o. Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy ENVIROCONT s.r.o. 1 I. Představení společnosti Historie 1998 založení 2005 změna právní formy podnikání na s.r.o.

Více

Dotazník pro zaměstnance - Gender Audit. Gender Audit Firma 4

Dotazník pro zaměstnance - Gender Audit. Gender Audit Firma 4 Dotazník pro zaměstnance - Gender Audit Gender Audit Firma 4 Přijímání a propouštění zaměstnanců Oceňujeme: V případě, že firma inzeruje pracovní pozici, uvádí vždy podmínky a kompetence, které musí uchazeč/ka

Více

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Ukázka nové 360 zpětné vazby

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Ukázka nové 360 zpětné vazby www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Ukázka nové 60 zpětné vazby Monika Ukázková monikaukazkova@tcconline.cz. listopadu 206 ÚVOD Tato zpráva je výstupem 60 zpětné vazby, která byla realizována společností

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

Slaďování práce a rodiny Jak fungovalo v regionu nové téma?

Slaďování práce a rodiny Jak fungovalo v regionu nové téma? Slaďování práce a rodiny Jak fungovalo v regionu nové téma? O čem budeme mluvit? 1. Uskálí tématu 2. Černobílá 3. Co chtějí ženy? 4. Flexi úvazky - dilema zaměstnavatelů? 5. Logický vývoj a management

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY.

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY. Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. POLOLETÍ 2017 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Tisková zpráva k vyhlášení výsledků Ocenění Firma roku: rovné příležitosti 2009

Tisková zpráva k vyhlášení výsledků Ocenění Firma roku: rovné příležitosti 2009 FIRMA ROKU: Rovné příležitosti 2009 Tisková zpráva k vyhlášení výsledků Ocenění Firma roku: rovné příležitosti 2009 Obsah tiskové zprávy: VÝSLEDKY PRAVIDLA POROTA ZDŮVODNĚNÍ ČESKÁ SPOŘITELNA ZDŮVODNĚNÍ

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Slučování rodinného a pracovního života Audit rodina & zaměstnání

Slučování rodinného a pracovního života Audit rodina & zaměstnání Slučování rodinného a pracovního života Audit rodina & zaměstnání Libuše Nivnická Současnost a budoucnost knihovnické profese Závěrečná konference Platformy kultura Praha 16.1 2019 Audit rodina & zaměstnání

Více

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková Balíček ICN Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní zátěže sester Kapitola 5: Důležitost pracovního

Více

Specifikace předmětu veřejné zakázky Rozvoj lidských zdrojů v MPK v rámci projektu Komplexní rozvoj lidských zdrojů ve společnosti MP Krásno, a.s.

Specifikace předmětu veřejné zakázky Rozvoj lidských zdrojů v MPK v rámci projektu Komplexní rozvoj lidských zdrojů ve společnosti MP Krásno, a.s. PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Rozvoj lidských zdrojů v MPK v rámci projektu Komplexní rozvoj lidských zdrojů ve společnosti MP Krásno, a.s. 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY Předmětem

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Etický kodex z a m ě s t n a n c e Aktualizováno k 1. 7. 2011 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Etický kodex zaměstnance

Více

Teorie a praxe slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti. Lenka Formánková

Teorie a praxe slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti. Lenka Formánková Teorie a praxe slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti Lenka Formánková Potřeba slaďování práce a rodiny v ČR Ekonomická aktivita žen o 18%, než u mužů. Rozdíl v platech žen a mužů čtvrtý

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová Model SRS pro mateřská centra Sympozion Praha 18. 5. 2015 Linda Pačesová Obsah prezentace Model SRS pro mateřská centra: Řetězec řešení Cílová skupina MC Jaké oblasti sociálních problémů řeší MC? Využití

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Vedoucí odboru, vedoucí organizační složky, ředitel MP

Vedoucí odboru, vedoucí organizační složky, ředitel MP Hodnocený: Pracovní pozice hodnoceného: Nadřízený: Pracovní pozice nadřízeného: Kompetenční model: Vedoucí odboru - majetku a investic Vedoucí odboru majetku a investic Tajemník - Tajemnice úřadu Tajemník

Více

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ pro Euroface Consulting s. r. o. Martin Jára, LOM Rámec Přelom 2012-3 7 zaměstnavatelů Zlínský a Moravskoslezský kraj

Více

Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči. Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/

Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči. Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/ Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 Identifikace projektu Délka trvání projektu: 1. 8. 2012 1. 6. 2015 Projekt je financován z

Více

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA. Jan Hodnocený 360 zpětná vazba

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA. Jan Hodnocený 360 zpětná vazba VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Jan Hodnocený tcconline@203.5149.cz.49766 360 zpětná vazba KAPITOLY Úvod Jak s výstupem pracovat Hodnocené kompetence Škála hodnocení Hodnotitelé Hodnocení dílčích kompetencí Hodnocení

Více

Age Management ve firemní praxi. Nina Bosničová, Gender Studies, o.p.s.

Age Management ve firemní praxi. Nina Bosničová, Gender Studies, o.p.s. Age Management ve firemní praxi Nina Bosničová, Gender Studies, o.p.s. CO TO JE? řízení s ohledem na věk zaměstnanců a zaměstnankyň pokud probíhá správně, minimalizuje tzv. ageistické postoje na pracovišti

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Management Podklady do školy

Management Podklady do školy Management Podklady do školy 1 Management a jeho úloha v organizaci 1.1 Definice pojmu management Celá řada odborných knih, příspěvků apod. dokladuje, že pojem je velmi často používaný, protože mnoho autorů

Více

CELONÁRODNÍ PRŮZKUM Hodnoty elit českého byznysu. Podrobnější informace o projektu M.C.TRITON a České manažerské asociace (ČMA)

CELONÁRODNÍ PRŮZKUM Hodnoty elit českého byznysu. Podrobnější informace o projektu M.C.TRITON a České manažerské asociace (ČMA) CELONÁRODNÍ PRŮZKUM Hodnoty elit českého byznysu Podrobnější informace o projektu M.C.TRITON a České manažerské asociace (ČMA) Ambice průzkumu Poukázat na jeden z klíčů úspěchu firem, který máme možnost

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY.

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY. Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. POLOLETÍ 2019 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

ŠETŘENÍ PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ V KNIHOVNÁCH

ŠETŘENÍ PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ V KNIHOVNÁCH ŠETŘENÍ PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ V KNIHOVNÁCH Projekt Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému etapa II Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001783

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

1. Vymezení pojmu talent management

1. Vymezení pojmu talent management Bc. Lenka Jankůjová Vzdělávání a rozvoj pracovníků s důrazem na práci s talenty 1. Vymezení pojmu talent management Skutečný talent management spočívá ve využití silných stránek každého člověka, ve vítězství

Více

SLAĎOVÁNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA V PROSTŘEDÍ ÚŘADŮ STÁTNÍ SPRÁVY

SLAĎOVÁNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA V PROSTŘEDÍ ÚŘADŮ STÁTNÍ SPRÁVY SLAĎOVÁNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA V PROSTŘEDÍ ÚŘADŮ STÁTNÍ SPRÁVY MPO, 23. 9. 2015 Bc. Helena Skálová, ředitelka Gender Studies, o. p. s. SLAĎOVÁNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA VPROSTŘEDÍ ÚŘADŮ STÁTNÍ

Více

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy.

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. OBSAH Předmluva... Poděkování... Fáze procesu... Přípravná fáze - Předkontaktní... Předkontaktní

Více

Age management a dosavadní výsledky výzkumu v oblasti zaměstnávání osob 50+

Age management a dosavadní výsledky výzkumu v oblasti zaměstnávání osob 50+ Age management a dosavadní výsledky výzkumu v oblasti zaměstnávání osob 50+ Praha, 22. 11. 2013 Nikola Šimandlová Alternativa 50+, o.p.s. +420 777 564 332 nikola.simandlova@alternativaplus.cz http://alternativaplus.cz

Více

Přehled realizovaných pro top management společnosti

Přehled realizovaných pro top management společnosti Přehled realizovaných pro top management 11. 1. 2010 Firemní kultura a strategie 28.1.2010 Firemní kultura a strategie 1.3.2010 Vedení lidí 29.3.2010 Motivace zaměstnanců 20.4.2010 Komunikace 12.5.2010

Více

Formativní hodnocení. Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha OP Hodnocení

Formativní hodnocení. Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha OP Hodnocení Formativní hodnocení Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor Praha 1. 11. 2017 OP Hodnocení Proč se formativním hodnocením zabýváme I. Neexistuje žádný jiný tak jednoznačně prospěšný způsob, jak

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

NEBRAŇME SE GENDERU!

NEBRAŇME SE GENDERU! 1 GENDER 1.0 Projekt reaguje na současnou situaci na trhu práce tím, že se snaží svými aktivitami snížit rozdíly v postavení žen a mužů. Součástí projektu je provedení genderového auditu na MěÚ Moravský

Více

Hodnocení zaměstnance.

Hodnocení zaměstnance. Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Hodnocení zaměstnance. Platnost od: 01. 10. 2015 Standard č. 10 a I. Základní ustanovení. Způsobilost pracovníků k naplňování

Více

Význam teambuildingu. Kdy jej uskutečnit Závazek. Teambuilding 1

Význam teambuildingu. Kdy jej uskutečnit Závazek. Teambuilding 1 Význam teambuildingu Kdy jej uskutečnit Závazek Teambuilding 1 Teambuilding workshop Je užitečný pro odborníky, kteří hledají nové strategie, techniky a prostředky teambuildingu Umožňuje řídícím manažerům,

Více

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Ukázka nové 360 zpětné vazby

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Ukázka nové 360 zpětné vazby www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Ukázka nové 60 zpětné vazby Monika Ukázková monikaukazkova@tcconline.cz. listopadu 06 ÚVOD Tato zpráva je výstupem 60 zpětné vazby, která byla realizována společností TCC

Více

Jak se žije a pracuje ženám 45+ v ČR?

Jak se žije a pracuje ženám 45+ v ČR? Jak se žije a pracuje ženám 45+ v ČR? Gender Studies, o.p.s. 8. 8. 2013 ppm factum research Tematické okruhy prezentace Metodika výzkumu Péče o blízké Slaďování práce a péče o blízké Alternativní formy

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Management jako motor motivovanosti

Management jako motor motivovanosti Management jako motor motivovanosti Ján Debnár, Aon Hewitt Tereza Jungwirthová, Aon Hewitt Aon Hewitt Česká republika a Slovensko Performance, Reward & Talent 1 Co se dozvíme? Jaká je situace na našich

Více

Kompetenční modelování v praxi část 5

Kompetenční modelování v praxi část 5 Kompetenční modelování v praxi část 5 Projekt: Dílna kompetencí města Uherské Hradiště Uherské Hradiště, 9. 6. 2011, 16.6. 2011 Ing. Milan Půček, MBA, PhD. Tento projekt je spolufinancován ESF prostřednictvím

Více

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013,

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více