Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Parkoviště na ulici K Svaté vodě"

Transkript

1 Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby C 101 Parkoviště Technická zpráva Číslo zakázky : JG / D Zhotovitel : Ing. Jan Görner Nad Lipinou Frýdek Místek Objednatel : Město Brušperk K Náměstí Brušperk Datum : 11/2014 Počet stran : 9 1/9

2 A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU Označení (název) stavby: Parkoviště na ulici K Svaté vodě Místo stavby Brušperk Katastrální území Brušperk (kód katastru ) Charakter stavby Zpevněné plochy Objekt C101 Parkoviště Objednatel: Město Brušperk IČ: Sídlo: K Náměstí 22, Brušperk Projektant: Ing. Jan Görner IČ: Sídlo: Nad Lipinou 1729, Frýdek-Místek Autorizovaná osoba projektanta specialisty: Ing. Svatopluk Görner, evidenční číslo autorizované osoby ČKAIT B. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ Stavba bude sloužit veřejnosti, bude volně přístupná. Záměrem investora je zvýšit parkovací kapacitu pro návštěvníky novostavby bazénu, který se v současné chvíli realizuje, dále pro návštěvníky místní ZŠ a sportovní haly. V rámci tohoto stavebního objektu bude nově vybudováno parkoviště na parcele č v k.ú. Brušperk. Parkoviště bude provedeno s šikmými parkovacími stáními pod úhlem 60. Provoz na parkovišti bude jednosměrný, šířka vozovky bude 3,50 m. Vjezd i výjezd na parkoviště bude z / na místní komunikaci - ulici K Svaté vodě. Jednotlivá parkovací stání (PS) budou mít rozměry 2,5 x 4,7 m, krajní stání budou rozšířena na š. 2,75 m. Celková kapacita parkoviště bude 28 parkovacích stání, z tohoto počtu budou 2 PS vyčleněna pro osoby ZTP (rozměry 3,5 x 4,7 m). Vozovka bude provedena s živičným krytem, PS budou provedeny s krytem dlážděným ze zatravňovací dlažby. V rámci stavby dojde k doplnění stávajícího a instalaci nového dopravního značení. C. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI (DOPRAVNÍ ÚDAJE, GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM ATD.) geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy; vyhotovila Lenka Karasová v 8/2013 informace o parcelách katastru nemovistostí podrobná rekognoskace místa stavby Územní plán Města Brušperku projekt DUR s ÚR v právní moci Inženýrsko-geologický průzkum posuzující možnost zasakování v této lokalitě není nutné provádět. V současné době (7/2014) se v blízkosti stavby (35 m) realizuje stavba bazénu, se základovou spárou v úrovni cca 3,5 m. Dle sdělení investora byly výkopové práce zmíněné stavby prováděny v říčních naplaveninách řeky Ondřejnice, tvořených především štěrky vhodnými k zasakování. (0 0,15m humózní zemina, 0,15 0,8 m písčito - hlinitá zemina, > 0,8 m štěrky. Výkopové práce probíhaly nad úrovní hladiny podzemní vody. Na tuto stavbu není nutno řešit radonový průzkum, korozní průzkum ani vyhodnocení důlních plynů. Projektová dokumentace byla v rozpracovanosti konzultována s investorem stavby, a dále 2/9

3 s dotčenými orgány státní správy, dopravní a technické infrastruktury (PČR DI OŘ FM, Magistrát města Frýdku-Místku - OŽPaZ). D. VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY Stavba je řešena jediným stavebním objektem. E. NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH VÝPOČTŮ E.1 Technické řešení Popis návrhu V rámci tohoto stavebního objektu bude nově vybudováno parkoviště na parcele č v k.ú. Brušperk. Parkoviště bude provedeno s šikmými parkovacími stáními pod úhlem 60. Provoz na parkovišti bude jednosměrný, šířka vozovky bude 3,50 m. Vjezd i výjezd na parkoviště bude z / na místní komunikaci - ulici K Svaté vodě. Jednotlivá parkovací stání (PS) budou mít rozměry 2,5 x 4,7 m, krajní stání budou rozšířena na š. 2,75 m. Celková kapacita parkoviště bude 28 parkovacích stání, z tohoto počtu budou 2 PS vyčleněna pro osoby ZTP (rozměry 3,5 x 4,7 m). Vozovka bude provedena s živičným krytem, PS budou provedeny s krytem dlážděným ze zatravňovací dlažby. V rámci stavby dojde k doplnění stávajícího a instalaci nového dopravního značení. Půdorysné umístění stavby vychází z limitů daného území poloha vůči křižovatce s ohledem na zachování rozhledových poměrů, umístění stávajících inženýrských sítí (sloupy ČEZ, hydrant SmVaK atd..). Výškové řešení vychází z výškového řešení MK ul. K Svaté vodě, konfigurace stávajícího terénu na pozemku p.č.1221, a dále způsobu odvodnění. Základní příčný spád bude 2,5 % směrem k zemnímu průlehu viz. dále popis odvodnění. Zemní pláň nových zpevněných ploch bude spádována min. 3 % volně do terénu. E.2 Konstrukční řešení Konstrukce jsou navrženy tak, aby vyhovovaly svou funkčností danému typu provozu. Konstrukční řešení zpevněných ploch: Konstrukce jsou navrženy tak, aby vyhovovaly svou funkčností danému typu provozu. Parkovací stání 393 m 2 :: - zatravňovací betonová dlažba (šedá barva) 80 mm (Dl; I; ČSN ) (vyplnění spár: DDK 0-4, ČSN ) - Ložní vrstva: drobné drcené kamenivo, frakce 0-4, tl mm Ø 40 mm (DDK 0-4; ČSN ) - Podkladní vrstva: ŠD vrstva ze štěrkodrti 150 mm (ŠD 0/32 G ; ČSN ) e - ŠP vrstva ze štěrkopísku min. 150 mm (ŠP G ; ČSN ) e Konstrukce celkem (minimálně): 420 mm Zemní pláň hutnit na modul přetvárnosti E def,2 min. 45 Mpa. Na parkovací stání bude použita vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba s distančními nálisky vymezujícími spáry o šířce 30 mm. Spáry budou vyplněny drobným drceným kamenivem. 3/9

4 Může jít např. o dlažbu Best Kroso viz. ilustrativní obrázky: Vozovka na parkovišti 220 m 2 : Obrusná vrstva: - ACO asfaltový beton pro obrusné vrstvy střednězrnný (dříve ABS) 50 mm (ACO /70; 50mm; ČSN EN ) - spojovací postřik asfaltový (PS; EK; ČSN ) - Ložní vrstva krytu: - ACL asfaltový beton pro ložní vrstvy hrubozrnný (dříve ABH) 70 mm (ACL /70; 70mm; ČSN EN ) (variantně kamenivo obalované OKS I v tl. 70mm Horní podkladní vrstva: - ŠD vrstva ze štěrkodrti 150 mm (ŠD 32/63 G ; 150mm; ČSN ) e Spodní podkladní vrstva: - ŠD vrstva ze štěrkodrti min. 150 mm (ŠD 0/32 G ; 150mm; ČSN ) e Konstrukce vozovky celkem (minimálně): 420 mm Zemní pláň hutnit na modul přetvárnosti E def,2 min. 45 Mpa. Konstrukce vozovky i parkoviště bude upnuta do obruby z betonových obrubníků BO10/25 osazených do betonového lože s betonovou boční opěrou. Na rozhraní vozovky s parkovacími stáními (PS) bude provedena jako zapuštěná +0 cm. Hrana vozovky / PS a zeleně bude tvořena betonovou obrubou BO10/25 s výškou obruby +8 cm. Východní rozhraní PS a zeleně, podél oplocení zahrady domu č. p. 510, bude tvořeno betonovým zarážecím prahem (kolejový obrubník - tzv. bumlíky ), tento bude osazen do betonového lože s betonovou boční opěrou. 4/9

5 Tento práh bude vždy v ose PS přerušen na š. 0,25 m pro bezproblémový odtok dešťové vody do objektu plošného zasakování viz. Koordinační situační výkres. Jednotlivé mezery budou vyplněny bet. dlažbou do bet. lože. Při napojení vozovky na MK ul. K Svaté vodě bude porušen živičný kryt vozovky, který bude opraven v šíři cca 0,35 m. Při napojení bude proveden zářez stávající živičné vrstvy, a odfrézování živice v tl. 4 cm. Navázání nové konstrukce na stávající konstrukci vozovky bude stupňovité. Styk staré a nové živičné úpravy se ošetří : - vodorovné spoje spojovacím postřikem z modifikované kationaktivní asfaltové emulze - svislé zálivkovou hmotou, nastavitelným nebo samolepícím páskem Mezi jednotlivými živičnými vrstvami se provede postřik z kationaktivní asfaltové emulze. Veškeré konstrukční vrstvy vozovek pozemních komunikací musí být prováděny v souladu se silniční řadou závazných ČSN až a 2 a TP pro vozovky PK. E.3 Zemní práce Před započetím stavebních prací na zpevněných plochách musí být provedena příprava území, která bude spočívat ve skrývce orniční vrstvy v tl. cca 30 cm (bude použita do nehutněných zásypů a ke zpětnému ohumusování neprovozních ploch v místě stavby). Veškeré inženýrské sítě jsou v situaci zakresleny pouze orientačně, dle zaměřených viditelných znaků, nebo dle předaných podkladů správců těchto sítí. Před zahájením zemních prací musí být provedeno vytýčení všech podzemních inženýrských sítí jednotlivými správci sítí, aby při zemních pracích nedošlo k jejich porušení. Zemní práce v místě nových zpevněných ploch budou spočívat v odstranění vrstvy zeminy v tl. cca 0,5 m nutné k provedení kvalitní kostrukce zpevněných ploch. Výkopy jsou předpokládány ve 3. třídě těžitelnosti. Provedení zemních prací musí odpovídat ČSN a ČSN při dodržení ČSN Násypy budou hutněny po vrstvách max. tl. 25 cm. Po provedených odkopech a násypech bude pláň přehutněna. Po provedeném zhutnění podloží budou provedeny zkoušky únosnosti pláně. Zhutnění podloží a zkoušky únosnosti pláně pod pojížděnými zpevněnými plochami musí vyhovět modulu přetvárnosti stanoveného z druhého zatěžovacího cyklu E def,2 45 MPa ČSN Orientační kubatury zemních prací - pod zpevněnými plochami: Násypy pod neprovozními plochami budou provedeny zeminou z výkopů. Přebytek zeminy z výkopů bude odvezen na skládku, kde bude za poplatek uložen. Případně může být využita 5/9

6 do násypů na pozemku investora. Zemina ze skrývky bude dočasně uložena v místě stavby, později bude použita k ohumusování neprovozních zelených ploch. Meziskládky zeminy či ornice ke zpětnému použití (deponie, mezideponie) jsou možné umístit na pozemku p. č mimo ochranné pásmo inženýrských sítí a mimo zpevněné plochy. Stavební skládky nebude nutno budovat, stavební materiál bude po dovezení na staveniště ihned zabudován. Orientační kubatury zemních prací: Výkop ve 3 třídě těžitelnosti 100 m 3 Nehutněný zásyp zeminou pod neprovozními plochami 75 m 3 Skrývka drnu v tl. 0,30 m 1073 m 2 Ohumusování v tl. 0,15 m 460 m 2 E.4 Inženýrské sítě Stávající inženýrské sítě pod nově navrženými zpevněnými plochami budou uloženy do chrániček s přesahem do zeleně min. 0,5 m jde o kabel Telefonicy O2 na vjezdu i výjezdu z parkoviště, kde stavebník provede obnažení stávajících telekomunikačních kabelů s přesahem 0,5 m, uloží kabely do půlených chrániček AROT, vedle položí náhradní prostup tvořený trubkou HGR o průměru 110 mm a přizve pana Dombrovského ( ) ke kontrole jejich neporušenosti před záhozem. Půlené chráničky i náhradní prostup budou přesahovat okraje vjezdu 0,5 m na obě strany. V místě výjezdu z parkoviště - stávající hydrant na vodovodu DN100 PVC bude výškově přizpůsoben nové niveletě upraveného terénu, zůstane i nadále v zeleni. V místě vodovodu DN100 PVC a jednotné kanalizace DN600 PB (obojí SmVaK a.s.) nebude snižována niveleta upraveného terénu. Konstrukce zpevněných ploch v rozsahu ochranného pásma vodovodu nepřesáhne 40 cm, parkoviště bude provedeno s krytem ze zatravňovací dlažby, vozovka v živici. V místě vjezdu na parkoviště se nachází stávající plynovod NTL (RWE Distribuční služby, s.r.o.). Vzhledem k tomu, že plynovod zde vede v těsném souběhu s okrajem vozovky, a dále pokračuje ve vozovce, projektant předpokládá jeho uložení v dostatečné hloubce a nenavrhuje dodatečnou ochranu. Niveleta v rozsahu ochranného pásma plynovodu (1 m) zde navíc nebude snižována. V místě stavby či její blízkosti se nacházejí další inženýrské sítě, které však stavbou nebudou nijak dotčeny a není proto navrhována jejich dodatečná ochrana. Vzdušné vedení NN - ČEZ Distribuce, a.s. Vzdušné vedení VO (na sloupech ČEZ) Město Brušperk Jednotná kanalizace DN400 PB SmVaK a.s. Plynovodní, vodovodní a kanalizační přípojky k jednotlivým nemovitostem Ochranná pásma všech inženýrských sítí jsou stanovena dle platných ČSN a dle platných předpisů pro jednotlivá media. Ochranné pásmo nadzemního vedení - je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany u napětí nad 1 kv a do 35 kv včetně 1. pro vodiče bez izolace 7 m, 2. pro vodiče s izolací základní 2 m, 3. pro závěsná kabelová vedení 1 m 6/9

7 Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kv včetně a vedení řídicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu; u podzemního vedení o napětí nad 110 kv činí 3 m po obou stranách krajního kabelu. Ochranné pásmo NTL, STL plynovodu a přípojky plynu 1 m od líce potrubí na každou stranu. Ochranná pásma vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu jsou stanovena zákonem č. 274/2001 a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu: a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm 2,5 m c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší, než 2,5 m pod upraveným povrchem se vzdálenosti podle písmene a nebo b od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Provádění stavebních prací v ochranných pásmech inženýrských sítí stanovují zákony, ČSN a předpisy pro jednotlivá media. Před zahájením zemních prací musí být provedeno vytýčení všech podzemních inženýrských sítí jednotlivými správci sítí, aby při zemních pracích nedošlo k jejich porušení. Pro ověření jejich polohy jsou v rozpočtu navrženy kopané sondy v počtu cca 2 Ks. E.5 Vytýčení Vytýčení celé stavby je provedeno do souřadnicového systému JTSK a výškového systému Balt po vyrovnání na výkrese č. D Vytyčovací výkres. E.6 Podélné a příčné uspořádání Půdorysné umístění stavby vychází z limitů daného území poloha vůči křižovatce s ohledem na zachování rozhledových poměrů, umístění stávajících inženýrských sítí (sloupy ČEZ, hydrant SmVaK atd..). Výškové řešení vychází z výškového řešení MK ul. K Svaté vodě, konfigurace stávajícího terénu na pozemku p.č.1221, a dále způsobu odvodnění. Základní příčný spád bude 2,5 % směrem k zemnímu průlehu viz. dále popis odvodnění. Zemní pláň nových zpevněných ploch bude spádována min. 3 % volně do terénu. E.7 Bezpečnostní zařízení Není navrhováno. E.8 Konečné terénní úpravy Plochy navrhované k ozelenění budou vyrovnány, ohumusovány v tl. 15 cm a zatravněny. - rozprostření ornice v tl. 15 cm 460,00 m 2 (69 m 3 ) - hrabání, frézování, vláčení - hnojení Cererit - osetí travním semenem 0,03 kg/ m 2 13,8 kg - uválení výsevu - dovoz zeminy z meziskládky (zemina ze skrývky) 69,0 m 3 - ošetření trávníku po dobu 2 měsíců Po skončení stavby je nutno všechny plochy veřejně přístupné zeleně dotčené stavbou uvést do původního stavu. Pláň pro založení trávníku je nutno upravit tak, aby umožnila optimální vývoj vegetace. (odstranit zbytky stavebního materiálu, provést rozrušení nakypřením apod.) Parkový trávník musí být proveden dle ČSN Zakládání trávníků. Osetí bude provedeno 7/9

8 travním semenem Parková směs v množství min. 30 g/m 2. Zálivka bude prováděna až do vzrůstu trávníku. F. REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE V současnosti srážkové vody v místě stavby a z přilehlých částí MK ul. K Svaté vodě zasakují volně do terénu na pozemku p. č Srážkové vody z povrchu nových zpevněných ploch budou jednak volně zasakovat už v ploše parkoviště díky použité vegetační dlažbě, a dále budou vhodným spádováním svedeny do zeleného pásu mezi parkovištěm a oplocením zahrady na pozemku p. č. 1390/1, ve kterém bude vytvarován zemní průleh jako objekt plošného vsakování bez retenčního objemu, kde budou rovněž volně zasakovat. Zemní pláň bude spádována volně do terénu. Inženýrsko-geologický průzkum posuzující možnost zasakování v této lokalitě není nutné provádět. V současné době (7/2014) se v blízkosti stavby (35 m) realizuje stavba bazénu, se základovou spárou v úrovni cca 3,5 m. Dle sdělení investora byly výkopové práce zmíněné stavby prováděny v říčních naplaveninách řeky Ondřejnice, tvořených především štěrky vhodnými k zasakování. (0 0,15m humózní zemina, 0,15 0,8 m písčito - hlinitá zemina, > 0,8 m štěrky. Výkopové práce probíhaly nad úrovní hladiny podzemní vody. Způsob odvodnění byl konzultován s Ing. Evou Stračánkovou z Odboru životního prostředí a zemědělství, Oddělení vodního hospodářství. G. NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU Pro bezpečný provoz na komunikacích je nezbytnou součástí projektu řešení dopravního značení. Stávající dopravní značení bude zachováno a doplněno nově navrženým značením. Nově navrženými svislými dopravními značkami bude vyznačeno parkoviště na vjezdu na parkoviště IP11b - Parkoviště (kolmé nebo šikmé stání) spolu s IP 4b - Jednosměrný provoz. Vyhrazené parkovací stání pro osoby ZTP budou označeny IP12 - Vyhrazené parkoviště s vyznačeným symbolem O1 umístěnými v zeleni na osu stání. Na výjezdu z parkoviště bude instalována P4 - Dej přednost v jízdě!, a dále B2 - Zákaz vjezdu všech vozidel. Značení upravující přednost na MK ul. K Svaté vodě bude ze směru od ul. Sportovní doplněno o P2 - Hlavní pozemní komunikace + E2b - Tvar křižovatky, a dále o P2 - Hlavní pozemní komunikace ze směru od ul. Nábřežní - viz. situace. Novým vodorovným dopravním značením nástřikem barvou budou označeny parkovací stání (PS) V10c - Stání šikmé, V10f - Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu težce postiženou nebo těžce pohybově postiženou. Navržené trvalé dopravní značení je nutno osadit v souladu se zásadami pro jejich umísťování. Svislé dopravní značky, ani jejich nosné konstrukce nesmějí zasahovat do vymezené části dopravního prostoru. Nejmenší boční odstup bližšího okraje svislé dopravní značky od vnějšího okraje zpevněné části krajnice, popřípadě od vozovky je 0,5m, největší vzdálenost je 2,0m. Spodní okraj nejníže umístěných dopravních značek je ve výši nejméně 2,20m nad úrovní vozovky popř. chodníku. Při umístění dopravních značek na samostatných nosičích může být uchycení nosiče provedeno do betonového základu popř. do patky. Vlastní svislé dopravní značení bude provedeno z pozinkovaného plechu opatřeného reflexní folií. Svislé dopravní značky budou provedeny z prolisovaných pozinkovaných plechů. Dopravní značky budou umístěny na pozinkovaných sloupcích z oceli DN 60, vnější povrch bílý plast, vnitřní povrch opatřen protikorozním nástřikem, sloupek bude uzavřen plastovým víčkem. Sloupky budou uchyceny do kotvících PVC patek, které jsou uchyceny do betonové patky z betonu C12/15. Spojovací materiál bude nekorodující. 8/9

9 Realizaci navrženého dopravního značení je nutné provést v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, vyhláškou č.30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a TP 65 Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích. Vodorovné dopravní značení bude provedeno v souladu s TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích. V průběhu stavby bude staveniště označeno přechodným dopravním značením. Přechodné dopravní značení bude osazeno na samostatných červenobíle pruhovaných sloupcích v souladu se zákonem č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a vyhláškou č.30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. H. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU Stavba nebude realizována za speciálních podmínek. Stavba nevyžaduje žádné zvláštní opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě. Podrobný postup provádění stavebních prací není stanoven a bude určen na základě jednání s vybraným zhotovitelem stavby po ukončení výběrového řízení. Podrobný harmonogram postupu výstavby zpracuje a dle svých potřeb si upraví vybraný zhotovitel stavby. I. VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ Výstavba vozovek v území nevyžaduje technologické vybavení. J. PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ K návrhům komunikací a zpevněných ploch byl použit Katalog vozovek pozemních komunikací TP 170, schválený MD ČR OPK č.j. 517/ RS/1 ze dne s účinností od 1. prosince Veškeré konstrukční vrstvy vozovek pozemních komunikací musí být prováděny v souladu se silniční řadou závazných ČSN až a 2 a TP pro vozovky PK. Konstrukce jsou navrženy tak, aby vyhovovaly svou funkčností danému typu provozu. Kryt chodníku a sjezdů k jednotlivým nemovitostem bude proveden z betonové tvarované dlažby. Úprava napojení MK na p.č. 2389/1 a 2387/4 bude provedena s živičným krytem. K. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ PŘÍSTUPOVÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE V souladu s Vyhláškou MMR č. 398 / 2009 Sb., ze dne 5. listopadu 2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb jsou v rámci této akce řešeny s ohledem na požadavky uvedené v této vyhlášce. Počet navržených parkovacích stání pro osoby ZTP je v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb. v celkovém počtu 2 stání a budou označeny svislou dopravní značkou a vodorovně mezinárodním symbolem přístupnosti O1 dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Ve Frýdku - Místku, listopad 2014 vypracoval : Ing. Jan Görner 9/9

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Parkoviště na stadionu, k.ú. Brušperk Projektová dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby B. Souhrnná technická zpráva Číslo zakázky : JG-02-15 / B Zhotovitel : Ing. Jan Görner Nad Lipinou 1729

Více

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier spol. s.r.o. I N Ž E N Ý R S K Ý A T E L I E R PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS VYŽLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název akce: Zřízení parkovacích stání v ulici Vlčkova Praha 14

Více

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel.

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. 516 417 531-2 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh : A. Průvodní

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace: B. Objednatel dokumentace

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 e-mail: a-vital@seznam.cz, http: www.a-vital.cz C. STAVEBNÍ ČÁST SO 101 Cyklostezka Technická

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební úpravy parkoviště a chodníků mezi ulicemi Luční a Dašická v Pardubicích strana 1/7 B1.1. OBECNĚ B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem řešení je rozšíření parkoviště, nové uspořádání parkovacích míst,

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby 02. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014

Více

VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 V K. Ú. VÁCLAVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A REALIZACI STAVBY (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA

VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 V K. Ú. VÁCLAVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A REALIZACI STAVBY (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje objektu Stavba : Místo stavby: Kraj: Obec: VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 lokalita se nachází v k. ú. Václaví Liberecký Rovensko pod Troskami Katastrální území : Václaví Druh stavby:

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. strana 1/17 TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBA KRAJ /OKRES OBEC STAVEBNÍ ÚŘAD CHARAKTER STAVBY STUPEŇ PD : Regenerace panelového

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka Technická zpráva 013/11-P.C.1.1 Změna 01 ke změně 01 realizační dokumentace stavby (RDS) akce : Rekonstrukce komunikací v ul. a v ul. Podháj, pro stavební objekt SO.101 Vozovka, v ul., v Hostinném, okr.

Více

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU a) označení stavby, Identifikační údaje stavby: Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Charakter stav. objektu: Stupeň PD SO: Projekt cest

Více

7337-25 BPO 6-76982a PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Mariánské Lázně, rekonstrukce Nákladní ulice. 18 Stupeň projektu PST 19.12.2012 PODPIS JMÉNO DATUM

7337-25 BPO 6-76982a PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Mariánské Lázně, rekonstrukce Nákladní ulice. 18 Stupeň projektu PST 19.12.2012 PODPIS JMÉNO DATUM INDEX ZMĚNA a ZMĚNA TYPU SVÍTIDLA 18.4.2013 DATUM JMÉNO Košan PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 17 OSTROV Tel.: +420353675111

Více

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KOMUNIKACE ČERVENÁ VODA - MLÝNICKÝ DVŮR 2.ETAPA Část: : C. STAVEBNÍ ČÁST Objekt : SO 05 5.ÚSEK INVESTOR : OBEC ČERVENÁ VODA PROJEKTANT : Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto Zak.

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa STUDIE Obsah: Přílohy: 1. Identifikační údaje stavby 2. Základní údaje o stavbě 3. Zhodnocení stávajícího stavu 4. Zdůvodnění stavby a jejího umístění

Více

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby.3 D.1.2.2 Délka potrubí..4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí 4 D.1.2.4 Zkoušky

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 -

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 - OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4-1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4-2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY...- 5-2.1. Umístění stavby... - 5-2.2. Stavební pozemek...

Více

STAVBA: datum březen 2015 Oprava silnice II/305 Horní Jelení - průtah číslo zakázky 201503 příloha označení přílohy číslo pare PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.

STAVBA: datum březen 2015 Oprava silnice II/305 Horní Jelení - průtah číslo zakázky 201503 příloha označení přílohy číslo pare PRŮVODNÍ ZPRÁVA A. ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice k. ú. : Horní Jelení, Jaroslav

Více

ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V K. Ú. DÝŠINA

ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V K. Ú. DÝŠINA BRM spol. s r.o. Farského 5, 326 00 Plzeň projekty staveb * stavby * geologie * ekologie * odpady * konzultace * tepelná čerpadla ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSOBENÍ OBJEKTU PÁLENICE VODOU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYHOT.: ZHOTOVITEL PD : ING. Petr VYORAL, V - PROJEKT, Nám. T.G.M. 2433, Zlín INVESTOR

Více

ZTV PRO 48 RD Staré Hodějovice Pod Poustevníkem. Komunikace. Investor : Ing. Vladimír Plojhar, Roudné 176, České Budějovice

ZTV PRO 48 RD Staré Hodějovice Pod Poustevníkem. Komunikace. Investor : Ing. Vladimír Plojhar, Roudné 176, České Budějovice ZTV PRO 48 RD Staré Hodějovice Pod Poustevníkem Komunikace Investor : Ing. Vladimír Plojhar, Roudné 176, České Budějovice Zodpovědný projektant : Martin Lukš, České Budějovice Vypracoval : Martin Lukš,

Více

Tuchoměřice úprava dopravního řešení u ZŠ DSP 04/2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Tuchoměřice úprava dopravního řešení u ZŠ DSP 04/2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje... 2 1.1 Označení stavby... 2 1.2 Stavebník... 2 1.3 Projektant... 2 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby... 3 2.2 Předpokládaný

Více

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS - Souřadnicový systém S-JTSK - Výškový systém Bpv 03 02 01 ZMĚNA POPIS DATUM objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice kraj: Pardubický MÚ/OU: Králíky stupeň utajení: bez utajení

Více

POLNÍ CESTA C8 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5, 6 8 1. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice

POLNÍ CESTA C8 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5, 6 8 1. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice POLNÍ CESTA C8 D o k u m e n t a c e p r o s t a v e b n í p o v o l e n í D o k u m e n t a c e p r o p r o v e d e n í s t a v b y S O 1 0 1 P O L N Í C E S T A C 8 K R A J J I H O Č E S K Ý O K R E

Více

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení Identifikační údaje Název a sídlo investora: Obec Stratov, Stratov 90, 289 22 Lysá n.l. Schvalující orgán: Městský úřad Lysá nad Labem - stavební úřad, - odbor dopravy Následný možný provozovatel: Obec

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce, novostavba Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace:

Více

Obchodní galerie Písek

Obchodní galerie Písek Obchodní galerie Písek prosinec 2015 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zpracoval: Číslo zakázky: 15 075 Z1 Ing. Pavel Dvořák Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl

Více

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice Objednatel: Statutární Město Teplice Náměstí Svobody 2/2 41501 Teplice Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice SO 01 Parkovací záliv SO 02 Přeložka veřejného osvětlení Dokumentace pro vydání rozhodnutí

Více

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Místo stavby: Kraj : Stupeň : Druh stavby: Katastrální území, parcely: Investor,majitel a provozovatel : Hřiště U Nádraží

Více

1. ÚDAJE O STAVBĚ. 1.1. Charakteristika staveniště. 1.2. Obvod staveniště. 1.3. Zásady návrhu zařízení stanoviště

1. ÚDAJE O STAVBĚ. 1.1. Charakteristika staveniště. 1.2. Obvod staveniště. 1.3. Zásady návrhu zařízení stanoviště 1. ÚDAJE O STAVBĚ 1.1. Charakteristika staveniště dokumentace řeší rekonstrukci technicky nevyhovujících ploch v ulicích Jurie Gagarina, Dědinova, Hrnčířova, Alfonse Muchy a U výměníku součástí řešení

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH:

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH: OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA Dokumentace pro stavební povolení SEZNAM PŘÍLOH: 1. Technická zpráva 2. Přehledná situace 3. Situace 1 : 200 4. Situace výškopisu a

Více

Obsah: Změna trvalého dopravního režimu Bystřice - západ

Obsah: Změna trvalého dopravního režimu Bystřice - západ Obsah: 1. Identifikační údaje...2 1.1 správce komunikace, jeho sídlo nebo místo podnikání...2 1.2 projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty 1 A : PRŮVODNÍ ZPRÁVA k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty a) identifikace : stavba : novostavba přístřešku pro cyklisty investor - stavebník : Město Paskov Nádražní 700 73921 Paskov

Více

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce Stupeň Stavebník : Rekonstrukce a výstavba polní cesty

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Katastrální území : Kraj : Okres : Stupeň : Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová 0,923-2,926km Novostavba

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ POŘIZOVATEL : Městský úřad Kroměříž, odbor rozvoje města AUTOR : Ing. arch. Ivan Havlíček, Díly IV/3691, Zlín DUBEN

Více

KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044

KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044 KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Počet stran: 8+2př. Stavebník: Obec Dřevnovice TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01.2 ČERPACÍ STANICE + VÝTLAKY DSO 01.2.2 VÝTLAKY

Více

C Souhrnná technická zpráva

C Souhrnná technická zpráva akce: Propoj silnic č. II/150 a II/434 Přerov II. etapa (MEOPTA) stupeň: dokumentace pro územní rozhodnutí - DUR zpracovatel: EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město C Souhrnná technická

Více

A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1.Identifikační údaje a) označení stavby, Zpevnění místní komunikace vč. odvodnění, Kateřinice

A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1.Identifikační údaje a) označení stavby, Zpevnění místní komunikace vč. odvodnění, Kateřinice A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.Identifikační údaje a) označení stavby, Zpevnění místní komunikace vč. odvodnění, Kateřinice b) stavebník, Obec Kateřinice Kateřinice 127 742 58 Kateřinice IČ 600784 c) projektant.

Více

Chodník v ulici Západní v Chotěboři

Chodník v ulici Západní v Chotěboři DRUPOS HB s.r.o. Havlíčkův Brod, Příčná 260 středisko Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Chodník v ulici Západní v Chotěboři Seznam příloh A. Průvodní a technická zpráva

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce :

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce : 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : Stavební objekt: Místo stavby: ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH Chodníky Chodníky podél sil.i/43 průtah Králíky

Více

Město Hostinné DiK Janák, s.r.o., Revoluční 207, Trutnov Dopravně inženýrská kancelář IČO : 62063600 RDS (realizační dokumentace stavby)

Město Hostinné DiK Janák, s.r.o., Revoluční 207, Trutnov Dopravně inženýrská kancelář IČO : 62063600 RDS (realizační dokumentace stavby) Technická zpráva 013/11-O.C.1.1 k realizační dokumentaci stavby (RDS) Rekonstrukce komunikace v ul. Okály a Ke Splavu, pro stavební objekt SO.101 Vozovka, v Hostinném, okr. Trutnov, kraj Královéhradecký.

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

1. Identifikační údaje stavby

1. Identifikační údaje stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Stavba, objekt č. Žďár nad Sázavou, Pěší trasy podél barokního mostu - II. část výstavby SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - II. část výstavby Katastrální území Obec

Více

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17 1. POPIS STAVBY...2 1.1. Zdůvodnění výběru staveniště... 2 1.2. Zhodnocení staveniště... 2 1.3. Zásady urbanistického,architektonického a výtvarného řešení... 2 1.4. Zásady technického řešení... 2 1.4.1.

Více

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 1.A CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ...2 1.B OBVOD STAVENIŠTĚ...2 1.C ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ...2 1.D NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ STAVBY...2 1.E SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY...3 1.F

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Město Nové Město pod Smrkem (IČ 002 63 036), Palackého 280, 463 65 Nové Město pod

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Víceúčelové hřiště při ZŠ v Okříškách Místo stavby: Okříšky Kraj : Vysočina Stupeň : DSP Druh stavby: novostavba Katastrální

Více

Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích dne Vyřizuje: Vladimír Dočkal e-mail: dockal@muiv.cz 29.3.2011

Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích dne Vyřizuje: Vladimír Dočkal e-mail: dockal@muiv.cz 29.3.2011 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax:

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 Název objektu : Oprava komunikace v ul. 5. května v České Lípě Název stavby : ZŘ - Základní řešení POLOŽKOVÝ ROZPOČET Poř. Cenová Kód Měrná Počet CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz

Více

Zadávací dokumentace. Oprava komunikace ulice Nerudova mezi č. p. 477-528, Jevíčko. k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace. Oprava komunikace ulice Nerudova mezi č. p. 477-528, Jevíčko. k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Oprava komunikace ulice Nerudova mezi č. p. 477-528, Jevíčko Obsah dokumentu A. Úvodní ustanovení... 4 Čl. 1.: Úvodní informace... 4 Čl. 2.: Název veřejné zakázky...

Více

REKONSTRUKCE SMETANOVY ULICE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

REKONSTRUKCE SMETANOVY ULICE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU ZODP. PROJEKTANT: STANISLAV BLAHA PROJEKTANT: STANISLAV BLAHA AUTORIZACE: PARÉ STAVEBNÍK: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, ŽIŽKOVA 227/1, 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU IČO: 00295841 STUDENTSKÁ 1133 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MODERNIZACE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ VE VOJKOVICÍCH zak. č. 01/2016 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA kreslil/psal : Ing. Marek Papoušek projektant : Ing. Marek Papoušek vedoucí projektu : Ing. Eduard Přívara ČKAIT

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Náchod Běloves, Lázeňská ulice Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: MDS Projekt s.r.o. Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní:

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o. Václava Soumara 2300 390 03 TÁBOR k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 ULICE CHITTUSSIHO. Strana 1/10

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 ULICE CHITTUSSIHO. Strana 1/10 OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana 1/10 Obsah 1. Průvodní zpráva... 3 1.1 Identifikační údaje... 3 1.2 Údaje o umístění stavby... 3 1.3 Základní údaje o stavbě...

Více

2013-051 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU C PDPS ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE V PODZÁMECKÉM PARKU. 1.1 Technická zpráva... 1

2013-051 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU C PDPS ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE V PODZÁMECKÉM PARKU. 1.1 Technická zpráva... 1 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1 Technická zpráva... 1 1) Identifikační údaje objektu... 2 1.1. Stavba... 2 1.2. Objednatel... 2 1.3. Projektant... 2 1.4. Základní charakteristiky... 2 2) Stručný technický popis

Více

.: 7. Zodp. projektant Vypr~ov~ Kreslil

.: 7. Zodp. projektant Vypr~ov~ Kreslil pr~ (4 Ý~ ~.: 7 Zodp. projektant Vypr~ov~ Kreslil PROJEKCE DOPRAVNĺCH STAVEB PRojEkčNí k~nce[~ Roji VodNí 27, 544 0] DOM/\ŽI1CE rel. ~79 724 94~ E-MAil: ROjT@TE[ECOM.CZ Kraj Plzeňský ~~ýst5/ Klenčí pod

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby A. Průvodní zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / A Zhotovitel : Ing. Jan Görner Nad Lipinou 1729 738 01 Frýdek

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. PLYNOVOD + 7 PŘÍPOJEK Petrovice u Karviné, parc.č. 1368/1. Stavba: Alan Stankuš, Masarykovo náměstí 93, Karviná

TECHNICKÁ ZPRÁVA. PLYNOVOD + 7 PŘÍPOJEK Petrovice u Karviné, parc.č. 1368/1. Stavba: Alan Stankuš, Masarykovo náměstí 93, Karviná TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: Alan Stankuš, Masarykovo náměstí 93, Karviná Zpracovatel: URBA-projekt, Mánesova 3/1136, Havířov Jana Urbánková Datum: 08/2008 Příloha č.: 01 Seznam příloh: 01 Technická zpráva

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 05 Domov s pečovatelskou sl. Oldřichovice Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcenáklady

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HAVÍŘOV ŠUMBARK, LOKALITA ZA TESLOU, 3.ETAPA, ULICE U TESLY A ŠÍPKOVÁ, PLOCHA U UL. MLÁDÍ

REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HAVÍŘOV ŠUMBARK, LOKALITA ZA TESLOU, 3.ETAPA, ULICE U TESLY A ŠÍPKOVÁ, PLOCHA U UL. MLÁDÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HAVÍŘOV ŠUMBARK, LOKALITA ZA TESLOU, 3.ETAPA, ULICE U TESLY A ŠÍPKOVÁ, PLOCHA U UL. MLÁDÍ Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

Ulice Jasmínová Dolní Břežany

Ulice Jasmínová Dolní Břežany Ulice Jasmínová Textová část Srpen 2015 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zpracoval: Libuše Šulková Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl Zodpovědný projektant: Autorizace

Více

III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU SO300 ZMĚNA Č.1 vedoucí projektant zodp. projektant vypracoval kontroloval ING. SEDLÁK ING. SEDLÁK J. HANČÍK ING. KOTLÁN investor: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU akce OBYTNÝ SOUBOR KLAFAR III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD

Více

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č.

Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č. Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č. 6, Čáslav Vyřizuje: Křížová Kateřina, oprávněná úřední osoba Č. j.: DOP

Více

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 2 1.2 STAVEBNÍK NEBO OBJEDNATEL STAVBY...

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Úprava odvodnění ul. Krhovické Hodonice b) Stavebník: Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice IČ: 00292788

Více

REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY VPC 3-R, k.ú.vendolí

REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY VPC 3-R, k.ú.vendolí odbor dopravy Vaše zn./ ze dne Naše zn. 19033-14/OD-3506-2014/DIR(SR/41) Vyřizuje/tel. Dirr Radek/461550462 Svitavy 2014-04-14 e-mail radek.dirr@svitavy.cz Účastníkům řízení doručeno veřejnou vyhláškou

Více

Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž.iii/33742 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž.iii/33742 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBA : Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž. s III/33742 SO 100 Komunikace KRAJ OBEC STAVEBNÍ

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Atelier Kobera s.r.o Puchmayerova 378,, 375 01 tel. 385 7324 36 kobera@atelierkobera.cz ÚPRAVY NÁMĚSTÍ MLÁDEŽE Na p.č. 1035/24, 1035/6, 1035/37, 1035/38 k.ú. DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ

Více

(PDPS) C0/ Bourání stávajících konstrukcí:

(PDPS) C0/ Bourání stávajících konstrukcí: Most ev. č. 19117-2 Kokořov 1 Most ev. č. 19117-2 Kokořov (PDPS) C0/ Bourání stávajících konstrukcí: 1 VŠEOBECNÁ ČÁST... 1 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MOSTU... 1 1.2 ÚČEL BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ...

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana 1 Obsah a.) Identifikační údaje stavby...3 b.) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území...4 c.) Údaje o provedených

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY... 3

F. DOKUMENTACE STAVBY... 3 Obsah dokumentace F. DOKUMENTACE STAVBY... 3 a) F 1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 b) členění na jednotlivé objekty... 3 c) detailní popis jednotlivých objektů... 4 F. DOKUMENTACE STAVBY

Více

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci Stavba: Investor: Stavební objekt: Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Charakteristika

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 5254/2009/OÚPSŘ-328/Ku-12 15.6.2009 Vyřizuje: Ing. Kůra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

Projektostav s.r.o., Tyršova 63, 397 01 Písek tel. 382213460 e-mail: projektostav@volny.cz

Projektostav s.r.o., Tyršova 63, 397 01 Písek tel. 382213460 e-mail: projektostav@volny.cz Stavba: Bernartice ulice Za Humny Inženýrské sítě a přípojky pro stavební pozemky D.2 dokumentace technických a technologických zařízení projekt pro stavební povolení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ULICE SPOJOVACÍ

MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ULICE SPOJOVACÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ULICE SPOJOVACÍ Objednatel: MĚSTO CHRASTAVA Náměstí 1. máje 1 463 31 Chrastava Zhotovitel PDPS: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3 HIP: ING. J. HEJRAL Středisko realizace

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811 IČ: 00236977, DIČ:

Více

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Adr: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové IČ: 70890005 (doručeno DS dbyt8g2) Ostatní

Více

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Tabulky 2.1 Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) 2.2 Vodovod v nezastavěném území pažená rýha 2.3 Vodovod v zastavěném území pažená rýha nezpevněná 2.4 Vodovod v

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: MĚSTO TÁBOR Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15 SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Projektant:

Více