Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská Trutnov. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva"

Transkript

1 Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011

2 OBSAH základní údaje o škole 3-6 přehled oborů vzdělávání 6 rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 6 údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce 6-7 údaje o výsledcích vzdělávání 7-11 údaje o prevenci rizikového chování údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 12 údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti údaje o inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí základní údaje o hospodaření školy 21 údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 21 údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení 21 údaje o předloţených a školou realizovaných projektech údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery...22 Příloha č.1- konkrétní údaje o pracovnících školy ve školním roce 2010/2011 Příloha č.2- údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Příloha č.3- zpráva o hospodaření za rok 2010 Příloha č.4- fotografie 2

3 a) Základní údaje o škole: název školy: Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov adresa: Trutnov, Horská odloučené pracoviště: Trutnov, Gorkého 77, právní forma: příspěvková organizace IČO: zřizovatel: ředitel školy: zástupce řed: Královéhradecký kraj Mgr. Jaromír Vašíček Mgr. Irena Hejnová Charakteristika školy: Škola je speciálně pedagogické zařízení. Poskytuje základní vzdělání dětem se zdravotním postiţením. Je to úplná škola s ročníkem základní školy praktické a ročníkem základní školy speciální. Při škole je zřízena také školní druţina. Do MŠ a ZŠ při zdravotnickém zařízení jsou zařazováni všechny děti a ţáci, které přicházejí z mateřských škol, základních škol, základních škol praktických a základních škol speciálních. Od bylo otevřeno 1 oddělení mateřské školy pro děti se zdravotním postiţením, do kterého bylo zapsáno 9 dětí ve věku 3-6 let. Během školního roku byly nově přijaty 4 děti, 2 pak byla docházka v březnu 2011 ze zdravotních důvodů a na základě rozhodnutí zákonných zástupců předčasně ukončena. V průběhu školního roku zajišťovalo vedení školy otevření 2. oddělení mateřské školy od (určeno pro děti s logopedickými vadami). Škola se nachází v části Trutnova Horní Staré Město. MŠ a ZŠ při zdravotnickém zařízení je umístěna v areálu nemocnice v centru Trutnova. Škola je od ledna 2011 zapojena do projektu EU-peníze školám. Složky školy: - základní škola praktická (kapacita 189 ţáků) - základní škola speciální (kapacita 28 ţáků) - školní druţina (kapacita 35 ţáků) - školní jídelna výdejna (kapacita 100 ţáků) - přípravný stupeň ZŠ speciální (kapacita 12 ţáků) - základní škola při zdravotnickém zařízení (kapacita 14 ţáků) - mateřská škola při zdravotnickém zařízení (kapacita 16 ţáků) nejvyšší povolený počet ţáků ve škole: 217 3

4 Vybavení školy V budově školy jsou kromě kmenových tříd odborné pracovny dílny na práci se dřevem a kovem, počítačová učebna, cvičná kuchyň, keramická dílna, učebna výtvarné výchovy, dívčí dílna, tělocvična, sportovní hřiště, relaxační místnost, školní pozemek, hygienické zázemí (šatny, WC), ţákovská knihovna, 2 školní druţiny a školní výdejna obědů. Pro učitele a zaměstnance školy je k dispozici sborovna s vybavením (PC, internet, tiskárna, kopírka), 5 kabinetů. Vedle kanceláře školy jsme zřídili pracovnu školního psychologa. ZŠ praktická (5 tříd): Třídy jsou označeny I V. Jsou vybaveny novým nábytkem, na 1. stupni jsou výškově nastavitelné ţákovské stolky a ţidle. V 1 třídě nainstalován PC s výukovými programy, ve 3 učebnách jsou televize a videa. Ţáci 1. stupně mají ve třídách odpočinkový a hrací prostor. Na chodbách v obou patrech je pro relaxaci umístěn stolní fotbal, v 2. patře je navíc stůl na stolní tenis. Počítačová učebna je vybavena 12 počítači s připojením na internet. Kromě povinné výuky a krouţků slouţí ţákům k samostatné tvorbě vlastních prací a projektů. ZŠ speciální (4 třídy): Třídy jsou označeny S1 S4. Jedna třída je umístěna v přízemí školy a tři třídy ve 2. patře. S1 (v přízemí školy) je třídou rehabilitační. Vzhledem k tomu, ţe jsou v ní vzděláváni také vozíčkáři, je do přízemí školy vytvořen bezbariérový přístup, bezbariérové je také WC. Tyto úpravy jsou provedeny také v budově školní jídelny. Všechny učebny jsou vybaveny speciálním novým nábytkem (př.: terapeutická polohovací ţidle TOBI, nábytek s policemi pro strukturované učení pro výuku autistů atd.) a velkým mnoţstvím manipulačních pomůcek (př.: rehabilitační a relaxační pomůcky pro těţce postiţené, PC s dotekovým monitorem a alternativní myš Big Track, pojízdné školní tabule, dřevěné pomůcky atd.). Mateřská škola (1 třída): Tato třída je umístěna ve vedlejší budově školy. V průběhu roku do ní byly dokupovány nové hračky, pomůcky-dida obrázky, prvouka pro MŠ 27 okruhů a nový box se šuplíky. Budovala se také zahrada byly zakoupeny pruţinové houpačky, domeček se skluzavkou, plastové prolézačky, motorky odráţedla a zahradní domek. Od bude otevřeno druhé oddělení MŠ logopedická třída. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitel, 1 zástupce ředitele, 15 pedagogů, 6 pedagogických asistentů, 2 vychovatelky ŠD a 1 školní psycholog. 1 asistentka a školní psycholog pracují ve škole od března 2011 a náklady na jejich práci jsou hrazeny z projektu EU - peníze školám. Sbor je smíšený s většinovou převahou ţen. Věkový průměr pedagogického sboru je 43 let. 64% učitelů je plně kvalifikovaných (speciální pedagogika), ostatní mají středoškolské vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání bakalářské. Všichni pedagogičtí pracovníci si neustále rozšiřují své znalosti a praktické dovednosti formou kurzů, školení a seminářů. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů a správce ICT. Jedná se o stálý, pracovitý, disciplinovaný, novým učebním trendům přístupný, zkušený sbor, změny nepatrné, u členů s neúplnou kvalifikací snaha o zvyšování odborné kvalifikace a vzdělání. Začínajícím kolegům je přidělen uvádějící pedagog, který jim pomáhá zvládnout všechna úskalí pedagogické praxe. 4

5 Charakteristika žáků Ve škole se vzdělávají ţáci se zdravotním postiţením mentálním, tělesným, souběţně postiţení více vadami, kombinovanými vadami a s autismem. Do MŠ a ZŠ při zdravotnickém zařízení jsou zařazovány všechny děti a ţáci, které přicházejí z mateřských škol, základních škol, základních škol praktických a základních škol speciálních. Většinu ţáků tvoří děti z Trutnova, menší část jsou ţáci dojíţdějící ze spádových oblastí (z důvodů častého stěhování rodin nelze uvést přesné číslo). Ţáci jsou přijímáni na základě ţádosti rodičů (u nemocnice lékařského rozhodnutí) a na základě doporučení školského poradenského zařízení. ZŠ praktická: U ţáků ZŠP byla poradenským zařízením diagnostikována LMR. Školní rok začalo 54 ţáků (23+31), umístěných do 5 tříd (2 +3). Ţáci a ročníku byli vzděláváni podle ŠVP Učíme se pro ţivot, ţáci 5. ročníku podle programu 22980/97-22, Zvláštní škola. ZŠ speciální: U ţáků ZŠS bylo poradenským zařízením diagnostikováno středně těţké nebo těţké mentální postiţení, poruchy autistického spektra, Downův syndrom, DMO, více vad nebo trvalé kombinované postiţení. V této škole se ve 4 třídách učilo celkem 18 ţáků. V kaţdé třídě pracovala vedle třídní učitelky také asistentka pedagoga, v třídě rehabilitační pomáhala s výukou také vychovatelka. Ţáci byli vzděláváni podle Učebního plánu vzdělávacího programu pomocné školy č.j /97-22, podle Učebního plánu Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy č.j / , pro většinu ţáků byl vypracován IVP. Výuka dle ŠVP Učíme se pro ţivot zpracováno podle RVP ZV vzdělávání ţáků s těţkým mentálním postiţením a souběţným postiţením více vadami probíhala od nástupem nového ţáka do 7. ročníku ZŠS. Celkové údaje o škole: Členění podle ročníků a tříd od : Základní škola praktická: třída I II III IV V celkem počet ţáků ročník celkem počet ţáků Základní škola speciální: třída S1 S2 S3 S4 celkem počet ţáků 6 4+2* 4+2* 4+1* 18+5* ročník celkem počet ţáků * 1* 2 2* * 18+5* Pozn. Ţáci * jsou vzděláni podle vzdělávacích programů ZŠ praktické. Kurz pro získání základů vzdělání poskytovaného ZŠ speciální navštěvovali 3 ţáci. 5

6 Školská rada: Klára Brandejsová zástupce za rodiče, předsedkyně ŠR Mgr. Věra Fuchsová zástupce za pedagog. pracovníky, jednatelka ŠR Mgr. Dušan Rejl zástupce za zřizovatele, vedoucí SVŠZ, člen ŠR 1. schůzka proběhla dne , 2. schůzka dne a 3. schůzka dne S programem všech tří schůzek se lze seznámit na webových stránkách školy (www.speczstrutnov.cz ). b) Přehled oborů vzdělávání: Kdo vydal Kód oboru Název oboru učeb. dokumenty Pod č.j. Platnost od ZvŠ Vzdělávací program ZvŠ MŠMT 22980/ ţákyně Indiv. vzdělávací program PŠ Vzdělávací program PŠ MŠMT 24035/ ţáků Indiv. vzdělávací program 7 ţáků Rehab. vzdělávací program PŠ 15988/ ŠVP Učíme se pro ţivot (ZŠP) Učíme se pro ţivot (ZŠS) Jaro, léto, podzim, zima MŠ Zábavné učení náš lék Hra je náš lék Poznámky: Vzdělávací program ZvŠ č.j /97-22 platný pro 5. ročník ZŠ praktické ŠVP Učíme se pro ţivot program platný pro a ročník ZŠ praktické Vzdělávací programy PŠ č.j /97-22 a 15988/ platné pro ZŠ speciální ŠVP Učíme se pro ţivot II program platný pro 1. a 7. ročník ZŠ speciální - 1 ţák od ŠVP Jaro, léto, podzim, zima program pro mateřskou školu ŠVP Zábavné učení náš lék program platný pro odloučené pracoviště (ZŠ při ZZ) ŠVP Hra je náš lék program platný pro odloučené pracoviště (MŠ při ZZ) c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy: Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických i nepedagogických pracovníků, jejich odborné a pedagogické způsobilosti - viz příloha č. 1. 6

7 d) Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy: Stávající tabulka obsahuje údaje o všech ţácích, kteří byli správním řízením přijati ke vzdělávání na naší škole v termínu od (přehled zápisu do 1. tříd uveden zvlášť). Ročník Počet žáků přijatých celkem Počet odhlášených žáků ZŠ při zdravotnickém zařízení: V letošním školním roce bylo zapsáno 489 ţáků do ZŠ a 466 dětí do MŠ. Zápis do 1. tříd Jméno žáka Datum narození Vzdělávací program, typ školy Po vyšetření v SPC nástup do ZŠ Přípravný stupeň ZŠS ŠVP - ZŠS odklad odklad ŠVP-ZŠP ŠVP ZŠP odklad odklad ŠVP - ZŠP odklad 7

8 e) Údaje o výsledcích vzdělávání podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy: 1. pololetí Pohyby žáků: datum + - ročník , 6. a a a a 4. Členění podle ročníků a tříd stav k Základní škola praktická: třída I II III IV V celkem počet ţáků ročník celkem počet ţáků Základní škola speciální: třída S1 S2 S3 S4 celkem počet ţáků 6 4+2* 4 4+1* 18+3* ročník celkem počet ţáků * 1* * 18+3* Pozn. Ţáci * jsou vzděláni podle vzdělávacích programů ZŠ praktické. Prospěch žáků vzdělávaných dle programu ŠVP Učíme se pro život a programu č.j /97-22 za 1. pol. - stav k Vzhledem ke specifikům hodnocení ţáků základní škole speciální jsou údaje v následujících tabulkách udávány jen za ţáky vzdělávacích programů ZŠ praktická. Ročník Počet žáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Odložená klasifikace 1. ročník ročník ročník 5+N ročník ročník 9+N

9 6. ročník ročník ročník ročník celkem N Pozn: N= z důvodů vřazení ţáků do naší školy po jednání PR (klasifikováni jinou kmenovou školou) nezapočítáni do sestavy našich ţáků. Zameškané hodiny (omluvené a neomluvené) za 1. pololetí stav k : Ročník Absence celkem Průměr na žáka Z toho neomluv. hod. Průměr na žáka 1. ročník ,00 2. ročník ,60 0 0,00 3. ročník , ,60 4. ročník , ,25 5. ročník , ,50 6. ročník ,00 0 0,00 7. ročník , ,00 8. ročník ,00 0 0,00 9. ročník , ,75 celkem , ,78 Výsledky chování za 1. pololetí - stav k : Stupeň chování Počet % z celku , , ,10 celkem 55 +2N 100% 2. pololetí Pohyby žáků: datum + - ročník a S a 6. 9

10 Členění podle ročníků a tříd stav k Základní škola praktická: třída I II III IV V celkem počet ţáků ročník celkem počet ţáků Základní škola speciální: třída S1 S2 S3 S4 celkem počet ţáků 7 4+2* 4 4+1* 19+3* ročník celkem počet ţáků * 1* * 19+3* Pozn. Ţáci * jsou vzděláni podle vzdělávacích programů ZŠ praktické. Prospěch žáků vzdělávaných dle programu ŠVP Učíme se pro život a programu č.j /97-22 za 2. pol. - stav k Vzhledem ke specifikům hodnocení ţáků základní škole speciální jsou údaje v následujících tabulkách udávány jen za ţáky vzdělávacích programů ZŠ praktická. Ročník Počet žáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Odložená klasifikace 1. ročník ročník ročník 5+N ročník ročník ročník 2+N ročník ročník ročník celkem N Pozn: N= z důvodů vřazení ţáků do naší školy po jednání PR (klasifikováni jinou kmenovou školou) nezapočítáni do sestavy našich ţáků. Zameškané hodiny (omluvené a neomluvené) za 2. pololetí stav k : Ročník Absence celkem Průměr na žáka Z toho neomluv. hod. 10 Průměr na žáka 1. ročník ,00 2. ročník ,30 0 0,00 3. ročník ,00 5 1,00

11 4. ročník , ,40 5. ročník , ,90 6. ročník ,50 0 0,00 7. ročník , ,70 8. ročník ,20 0 0,00 9. ročník , ,80 celkem , ,72 Výsledky chování za 2. pololetí - stav k : Stupeň chování Počet % z celku , , ,40 celkem 55 +2N 100% ZŠ při zdravotnickém zařízení: Pokud je ţák hospitalizován déle neţ 14 dní, je kmenové škole zasílána zpráva o jeho výsledcích vzdělávání. Za období hospitalizace navrhuje pedagog naší školy také klasifikaci. Ţák by jiţ neměl být přezkušován. V letošním roce ukončilo vzdělávání na naší škole celkem 15 žáků - 12 žáků na základní škole praktické a 3 žáci na základní škole speciální. Základní škola praktická: 1) OU a PrŠ, Hostinné 6 ţáků 2) SOŠ a SOU Volanovská, Trutnov 2 ţáci 3) Úřad práce Trutnov 4 ţáci Základní škola speciální: 1) 2 ţáci budou studovat na naší škole 11. rokem 2) 1 ţákyně zůstane klientkou ÚSP Hajnice f) Údaje o prevenci rizikového chování - hodnotící zpráva: Minimální preventivní program byl na naší škole plněn průběţně po celý školní rok a to jak při výuce samotné, tak v zájmových krouţcích a mimoškolních aktivitách. Členové preventivního týmu aktivně spolupracovali a pravidelně informovali o problémech ţáků vedoucí MPP, VP a vedení školy. Všichni členové preventivního týmu a učitelé snaţili vést ţáky ke zdravému ţivotnímu stylu a učili je předcházet rizikovému chování, popřípadě jak je řešit. MPP byl zaměřen na prevenci: 1) Trestné činnosti a záškoláctví 2) Slovní a fyzické agrese 3) Kouření 4) Drogám, alkoholu, AIDS 5) Rasismu, Intoleranci 11

12 MPP byl realizován ve vyučovacích hodinách, při projektovém vyučování, během odborných exkurzí, výletech, sportovních akcích, soutěţích, při volnočasových aktivitách formou krouţků. Během výuky třídní učitelé věnovali zvýšenou pozornost kázni a prospěchu problémových ţáků. V případě potřeby byly jednotlivé prohřešky ţáků řešeny s VP, p. ředitelem, případně s rodiči. V tomto školním roce začal na naší škole pracovat školní psycholog, který byl učitelům i ţákům při řešení problémů nápomocen. Členové preventivního týmu se snaţili ţáky motivovat ke smysluplnému trávení volného času. K volnočasovým aktivitám školy patřily také krouţky ( přehled viz.oddíl h). Třídnické hodiny byly vyuţívány k budování zdravého klimatu ve třídách, individuálnímu přístupu k ţákům, diskuzím, ţáci si vzájemně vyměňovali pod vedením učitele názory mezi sebou, hráli hry na stmelení kolektivu a proti šikaně. Prevence rizikového chování byla také prováděna před kaţdou školní akcí. Učitelé čerpali náměty z časopisů Prevence, Závislosti a my, z různých letáků, DVD a materiálů poskytovaných vedením školy. První stupeň a speciální třídy: Druhým rokem se ţáci věnovali projektu Normální je nekouřit. Spolu s veverkou Věrkou je provázel po celý školní rok a byl zařazován do předmětů přírodopisu, věcného učení, prvouky a pracovního vyučování. V rámci svých moţností a dovedností děti plnily vypracované projektové úkoly. Pro tyto ţáky byl také uspořádán výchovný koncert zpěvačky Lídy Helligerové Lidová písnička. Druhý stupeň: Trestná činnost a záškoláctví- tento jev je poměrně častý jev na naší škole. Při jeho řešení se postupuje podle školního řádu, který je součástí tohoto minimálního preventivního programu. Slovní a fyzická agrese- jakýkoliv projev agrese, který se ve škole vyskytne je okamţitě řešen třídním učitelem ţáka, který se provinil. Nedojde li k nápravě, problém řeší výchovná poradkyně školy spolu s rodiči ţáka. Postupuje se opět podle školního řádu. Kouření- je dalším velkým problémem našich dětí. Ţáci druhého stupně jsou neustále poučování o nebezpečí kouření a jeho zdravotních důsledcích. K tomuto tématu byl vypracován dotazník. Drogy, alkohol, AIDS- v měsíci dubnu byla z přiděleného grantu EU uspořádána přednáška Mgr. Tiché z Riapsu na téma Drogy. Její program navazuje na vzdělávací oblasti dle RVP zejména na průřezové téma Osobnostní a sociální výchova ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět a Člověk a zdraví. V rámci předmětu výchova ke zdraví jsou ţáci upozorňováni na úskalí těchto jevů a důsledků z toho vyplývajících. Dále byli ţáci varováni před nebezpečím odloţených pouţitých injekčních stříkaček na pískovištích, v autobusech, parcích. Rasismus, intolerance- tento problém je zařazen v předmětu volba povolání. Probíhají tu diskuze o projevech rasismu. Podkladem pro ně je projekt Jeden svět na školách a videofilmy Barevný národ, Ó, ty černý ptáčku, Punam, Z pekla do ráje... 12

13 Několikrát v průběhu roku byla prováděna prevence u všech ţáků s názvem Ochrana člověka za mimořádných situací, zabývající se první pomocí, přírodními a ţivelnými katastrofami, chováním za mimořádných událostí, prevencí před chřipkovým onemocněním. V zimě byli ţáci průběţně varováni před nebezpečím padání tajícího sněhu a ledu ze střech domů. g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: Souhrnné údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy - viz příloha č. 2. h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: Spolupráce s dalšími školami: Spolupráce se Spojenou školou v Senici (SR) V letošním školním roce pokračovala spolupráce formou korespondence a výměny dětských prací. V červenci 2010 a 2011 proběhla pracovní setkání ředitelů v Senici a v Trutnově. Spolupráce se Speciální ZŠ a MŠ Litomyšl návštěva ţáků z Litomyšle v naší škole. červenec 2011 pracovní setkání ředitelů škol v Trutnově. Spolupráce se Speciální školou v Kamenné Góře (Polsko) květen, červen x setkání s vedením školy a starostkou města Spolupráce s MŠ a SPC pro slabozraké v Hradci Králové, Speciální ZŠ a MŠ při FNHK a Stacionářem pro zdravotně oslabené děti z Trutnova, školou při DLL Vesna v Janských Lázních, s nemocniční školou v Jilemnici a Rychnově nad Kněžnou (partnerské školy odloučeného pracoviště). Prezentace školy na veřejnosti: prezentace na XII. Hradeckých pediatrických dnech (odloučené pracoviště) výstava Otesánků v kině Vesmír v Trutnově výstava Otesánků v knihovně v Trutnově Městská knihovna Trutnov vyhlášení Otesánka účinkující ţáci Městský úřad v Trutnově beseda se seniory o naší škole návštěva seniorů v naší škole pracovní setkání se zástupci Charity Trutnov Bubeník Miloš Dvořáček - prezentace školy na internetových stránkách (www. speczstrutnov.cz a - vitrína u vchodu do budovy a na náměstí v Trutnově - informační materiály na nástěnkách v PPP a SPC Trutnov -pravidelná obměna fotodokumentace (nejen školy při nemocnici, ale i kmenové školy) na propagačních panelech a nástěnkách v nemocnici Trutnov -výměna výzdoby na chodbách, pokojích, roomingu, nástěnkách, ambulanci DO, chirurgické ambulanci, herně DO a nově na ORL -nová trvalá výzdoba na ambulanci DO (vlak s fotografiemi dokumentující činnosti školy a hospitalizovaných dětí na dětském oddělení) 13

14 Články v novinách: - Krkonošský deník Trutnovinky č.1/2011 ( ) - Trutnovinky č.2/2011 ( ) - Radniční listy leden Trutnovinky č.4/2011 ( ) - Trutnovinky č.7/2011 ( ) - Trutnovinky webové stránky Trutnovměsto draka webové stránky Krkonošský deník Radniční listy květen 2011 Odborná a publikační činnost zasílání výtvarných prací do časopisu Amos a Golem, spolupráce s šéfredaktorkou časopisu 1 pedagog: - Golem č 4, ročník IV., říjen články - Creative Amos č.4, prosinec 2010 Keramické novoročenky - Creative Amos č.1, ročník VIII., jaro 2011 Sluníčka - Golem č.2, ročník V., duben 2011 str.14 a15-otesánek Akce ZŠ praktické: návštěva mykologické výstavy v Trutnově (III,IV) branný den návštěva výstavy divadelních kulis UFFO Trutnov (III a IV) třídní SUPERSTAR (I) návštěva výstavy v divadle UFFO v Trutnově (I a V) celoškolní matematická soutěţ výstava ţelezničních modelů v ZŠ R. Frimla v Trutnově (III a IV) ročník fotbalového turnaje na ZŠ Komenského, Trutnov (vybraní ţáci) předvánoční keramické odpoledne ( zájemci z I) výtvarná soutěţ Ptačí zpěv (I) exkurze do SŠ Nové Město nad Metují (ţáci 8. a 9. ročníku) školní akce Mikulášská nadílka ZOO Dvůr Králové n. L. zdobení vánočního stromečku ( 2. stupeň ) Malé adventní trhy Trutnov UFFO (III a IV) zdobení vánočního stromku v ZOO Dvůr Králové n.l. (II-5. ročník) projektový den Vánoce (I-V) vánoční zpěv v mezaninu (I-V), besídky ve třídách dobročinná sbírka kolem svátků Tří králů vybrané ţákyně třídní projekt Otesánek (IV) vernisáţ výstavy J. Švankmajera v Galerii TU (vybraní ţáci) ekologický den Zdravý ţivotní styl-zdravá výţiva (I-V) návštěva výstavy v Galerii a v kině Vesmír Trutnov (II) návštěva výstavy v Galerii Trutnov (I a V) návštěva výstavy v Galerii Trutnov (III a IV) přednáška o pomoci EU Africe (V) 14

15 návštěva výstavy v knihovně v Trutnově (I a V) bloková výuka lyţování (IV) návštěva výstavy v knihovně v Trutnově (II) divadelní představení UFFO Trutnov Don Quijote z Doudleb (V) Městská knihovna Trutnov vyhlášení Otesánka účinkující ţáci školní karneval (I-V), Masopustní rej v Trutnově - zájemci Nekonečný příběh UFFO představení ţáků ZUŠ (II-V) ekologický den Den vody a stromů ZŠ Mládeţnická, Trutnov 18. ročník Krkonošského přeboru ve vybíjené celoškolní čtenářská soutěţ (I-V) koncert paní Helligerové ve škole Lidová písnička (I a II) kuţelky Trutnov (III a IV) Evropské společenství přednáška k učivu Ov J. Teichmann ml. (V) koncert Chceme ţít s vámi O2 Aréna Praha (vybraní ţáci I-V) ekologický den Den Země Velikonoční výstava v Trutnově (I,III a V) čarodějnický rej, Miss čarodějnice (I-V) divadelní představení UFFO Trutnov- Jánošík (III a IV) - 4.,11.,15.,22 a výtvarná soutěţ Trutnovinky (I a II) hudebně divadelní festival v Náchodě (II) Od papíru ke knize papírenská dílna v trutnovském muzeu (IV) Od papíru ke knize papírenská dílna v trutnovském muzeu (II) Od papíru ke knize papírenská dílna v trutnovském muzeu, Leporelo (I a V) Leporelo Trutnov- výstava k výuce dějepisu (III a IV) koncertní vystoupení pana Dvořáčka tělocvična školy (I-V) návštěva dopravního hřiště ve Dvoře Králové nad Labem (III-V) branný den (I-V) atletický den na stadionu v Trutnově (III-V) školní akademie, tělocvična školy (I a II) ZOO Dvůr Králové nad Labem (výběr nejlepších ţáků) fotografování tříd a jednotlivců Dům Pod jasanem (výběr ţáků) tkalcovské muzeum Voletiny oslava MDD, akce tříd ( II) školní výlet do Janských Lázní (I a V) školní výlet do Janských Lázní (III a IV) spaní ve škole (II) krajské kolo soutěţe Mladý zdravotník v Úpici (výběr ţáků) návštěva Shelteru a babyboxu v Trutnově (III a IV) taneční akademie v Trutnově (III-V) Akce ZŠ speciální: výlet do Perníkové chaloupky pod Kunětickou horou u Pardubic (S1,S2,S3,S4) návštěva výstavy Hudební hejblata (S4) branný den (S1,S2,S3,S4) návštěva výstavy divadelních kulis UFFO Trutnov (S3) třídenní výlet farma Krouna, Rychnov (S4) divadelní představení Veselá nauka klauníka Notíka, UFFO TU (S1,S3) návštěva Tkalcovského muzea v Trutnově - Voletiny (S2 a S4) výstava ţelezničních modelů v ZŠ R. Frimla v Trutnově (S3) 15

16 návštěva divadelního představení UFFO Trutnov (S2) barevný týden (S4) předvánoční keramické odpoledne ( zájemci z S1-S4) výtvarná soutěţ Ptačí zpěv (S2) návštěva výstavy betlémů (S2 a S4) školní akce Mikulášská nadílka ZOO Dvůr Králové n. L. zdobení vánočního stromečku (S2 a S4) ) divadelní představení Staré pověsti české, UFFO TU (S4) Malé Svatoňovice Vánoce u Studánky (S2, S3, S4) projektový den Vánoce (S1-S4) společná vánoční besídka (S1-S4) vánoční zpěv v mezaninu (S1-S4) třídní vánoční besídky s rodiči (S1-S4) ekologický den Zdravý ţivotní styl-zdravá výţiva (S1-S4) návštěva výstavy v knihovně v Trutnově výběr Otesánka (S2 a S3) návštěva výstavy v knihovně v Trutnově (S4) Městská knihovna Trutnov vyhlášení Otesánka účinkující ţáci školní karneval (S1-S4), Masopustní rej v Trutnově - zájemci ekologický den Den vody a stromů regionální kolo v plavání, Chrudim (S1-Tásler) koncert paní Helligerové ve škole Lidová písnička (S1-S4) MČR v plavání, Liberec (S1-Tásler) divadelní představení UFFO Trutnov Dlouhý, Široký a Bystrozraký (S1 a S3) koncert Chceme ţít s vámi O2 Aréna Praha (S1-S4) ekologický den Den Země - duben červen 2011 hipoterapie (S4 as2 + výběr ţáků z S1 as3)) čarodějnický rej, Miss čarodějnice (S1-S4) divadelní představení UFFO Trutnov- Jánošík (S4) školní výlet do Prahy (S2 + zdravotnický krouţek) koncertní vystoupení pana Dvořáčka tělocvična školy (S1-S4) Od papíru ke knize papírenská dílna v trutnovském muzeu (S4) branný den (S1-S4) školní akademie, tělocvična školy (S1-S4) fotografování tříd a jednotlivců Dům Pod jasanem (S2) tkalcovské muzeum Voletiny oslava MDD, akce tříd (S2-S4) školní výlet do Janských Lázní (S1) třídní akce oslava 20. Narozenin spoluţačky Lenky spaní ve škole (S2) školní výlet Kvíčala (S4) zábavné dopoledne v Městské knihovně v HSM (S4) krmení koní na Bojišti v Trutnově (S4) školní výlet Červený Kostelec (S3) školní výlet Krkonoše (S4) Akce mateřské školy: návštěva solné jeskyně v Trutnově barevný týden 16

17 - listopad 2010 soutěţ Skřítek Podzimníček ZOO Dvůr Králové n. L. zdobení vánočního stromečku divadelní představení Sněhurka tak trochu jinak - UFFO školní karneval, Masopustní rej v Trutnově - zájemci koncert paní Helligerové ve škole Lidová písnička divadelní představení UFFO Trutnov - Zdravíčko divadelní představení UFFO Trutnov Dlouhý, Široký a Bystrozraký ekologický den Den Země čarodějnický rej, Miss čarodějnice - 2/ / canisterapie divadelní představení UFFO Trutnov Naše písnička koncertní vystoupení pana Dvořáčka tělocvična školy Trutnovem po památkách vycházka s poznáváním fotografování třídy a jednotlivců a zápis do druhého oddělení MŠ oslava MDD, třídní akce, MŠ má nové hřiště školní výlet Černá hora exkurze do Zdravotnické záchranné sluţby a k hasičům Trutnov 3 Akce ŠD: účast na Večeru duchů v Trutnově organizace celoškolní soutěţe O nejhezčí strašidlo školy filmové představení a následné spaní ve škole celoškolní akce soutěţ ve skládání puzzle zimní olympijské hry Masopustní rej v Trutnově zájemci vynášení Morany čarodějnický rej, Miss čarodějnice organizátor soutěţe kino Vesmír Čertova nevěsta Akce ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení: Ahoj z prázdnin (1) (DDM Znojmo) Vánoční malování (1) (DDM Znojmo) - 12/2010 Mikulášská besídka, Vánoční besídka soutěţní dopoledne k ukončení 1. pololetí školního roku (soutěţe, hry, odměny) Kniha a já (1) (DDM Znojmo) výtvarná soutěţ Máme rádi přírodu výtvarná soutěţ s tématikou ochrany přírody ekologický den Den Země výroba dekorativních čarodějnic, výroba masek, čarodějnický rej - 05/ 2011 výroba přání ke Dni matek zábavné dopoledne k MDD hry, soutěţe, odměny Den plný soutěţí ukončení školního roku - 1x/měsíc Klaun v nemocnici Poznámka : V MŠ a ZŠ při nemocnici vycházejí pedagogové z nabídky vyhlášených soutěţí různých periodik (Sluníčko, Mateřídouška, Méďa Pusík, Informatorium), televizních pořadů (Kouzelná školka) a regionálních soutěţí typu Trutnovský drak, Městská knihovna atd. Výzdobu herny DO, pokojů DO, chodby DO, roomingu, čekárny DO, ambulance, nástěnky RHB, CH a ORL obměňují ţáci spolu s pedagogy dle ročního období a dle přání zdravotníků. 17

18 Mimořádné úspěchy školy: - 10/ místo v soutěţi Radost 17 celostátní soutěţ ZŠ a MŠ Kolín - 12/ místo v soutěţi Ptačí svět SVČ Bájo Česká Skalice regionální kolo v plavání, Chrudim (S1-Tásler) 2. místo MČR v plavání, Liberec (S1-Tásler) 4. a 6. místo místo v soutěţi Malujte Trutnov místo na hudebně divadelním festivalu v Náchodě Školní projekty: Projekt Otesánek listopad únor Důvodem vzniku projektu byla přítomnost světově proslulého reţiséra Jana Švankmajera v Trutnově. Projektu se zúčastnili ţáci celé školy. Celkem vzniklo 226 Otesánků v různých podobách. Medializace zajištěna regionálním tiskem. Sportovní soutěže: Organizované školou: 8. ročník turnaje v kopané speciálních škol Královéhradeckého kraje (účast 7 muţstev) Datum: Místo konání: tělocvična ZŠ Komenského Pořadatel: Speciální ZŠ a MŠ Trutnov Reprezentovali: 6 chlapců Výsledek: 7. místo 18. ročník Krkonošského přeboru ve vybíjené (účast 11 muţstev) Datum: Místo konání: tělocvičny ZŠ Mládeţnická Pořadatel: Speciální ZŠ a MŠ Trutnov Reprezentovali: 7 chlapců 1. místo 8 dívek 4. místo Sportovní klání s žáky Úpice (fotbal a florbal) Datum: Místo konání: tělocvična Speciální ZŠ a MŠ Trutnov Pořadatel: Speciální ZŠ a MŠ Trutnov Reprezentovali: 8 chlapců Výsledek: 2 x vítězství 18

19 Škola se účastnila: Okresní přebory: Okresní kolo atletického čtyřboje Datum: Místo konání: Dvůr Králové nad Labem Reprezentovali: 2 chlapci a 3 dívky Výsledek: 6., 7., 8., 9., 10. místo Krajské přebory: Fotbalový turnaj Datum: Místo konání: Nový Bydţov Reprezentovali: 6 chlapců Výsledek: 5. místo Regionální kolo ve florbalu Datum: Místo konání: Hradec Králové Reprezentovali: 6 chlapců Výsledek: 4. místo Krajské kolo v plavání Datum: Místo konání: Chrudim Reprezentoval: 1 chlapec Výsledek: 2 x 2. místo Regionální kolo ve fotbalu Datum: Místo konání: Hradec Králové Reprezentovali: 7 chlapců Výsledek: 5. místo Krajský přebor v přespolním běhu Datum: Místo konání: Chlumec nad Cidlinou Reprezentovali: 1 chlapec a 2 dívky Výsledek: 5., 13. a 20. místo Celostátní přebory : MČR v cyklistice Datum : 14. a Místo konání: Račice Reprezentovali. 3 chlapci a 3 dívky Výsledek: 2 x 5., 6., 7., 8. místo, 12., 13., 17. a 19. místo 19

20 MČR v klasickém lyžování Datum: 14. a Místo konání: Horní Malá Úpa Reprezentovali: 3 chlapci a 2 dívky Výsledek: 3., 4., 2 x 5. a 2 x 7. místo, 10., 11., 12. místo MČR v plavání Datum: Místo konání: Liberec Reprezentoval: 1 ţák Výsledek: 4. a 6. místo Kroužky: Na škole pracovalo 7 kroužků (sezónních sportů, fotbalový, florbalový, zdravotnický, keramický a 2 krouţky internetové. Nejvíce navštěvovaným byl krouţek fotbalový, do kterého docházelo pravidelně 17 ţáků včetně 3 dívek. Přesto je hodnocení trenéra spíše negativní: V muţstvu není ani jeden hráč, který by svojí příkladností upoutal pozornost. Skutečně příkladnou činnost s odpovídajícími úspěchy přinesl krouţek keramický. Spolupráce školy s dalšími subjekty: Naše škola spolupracuje s těmito subjekty: SPC Trutnov, SPC J. Lázně, SPC Náchod, SPC Hradec Králové, Oblastní charitou Trutnov, PPP Trutnov, RIAPSem Trutnov, Policií ČR, Městskou policií Trutnov, OSPOD MěÚ Trutnov a Probační a mediační sluţbou ČR (střediskem Trutnov). i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Inspekce na naší škole proběhla ve dnech Předmětem bylo: hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, získávání a analýza informací o vzdělávání ţáků, o činnosti školy, sledování a hodnocení efektivnosti vzdělávací soustavy základní školou podle 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. Inspekční činnost bude zaměřena na ţáky vzdělávající se v oborech vzdělání B/001 Pomocná škola a B/01 Základní škola speciální. Inspekci provedla: Mgr. Marie Hypšová, školní inspektorka, Mgr. Bc. Miluše UrbanováPh.D., ředitelka Královéhradeckého inspektorátu, Mgr. Martina Bělková, školní inspektorka a Bc.Věra Petrášová, kontrolní pracovnice. Závěry inspekce: Zřizovací listina i údaje povinně zapisované do rejstříku škol a školských zařízení jsou v souladu se skutečností. Vedení školy při vzdělávání ţáků postupuje podle právních předpisů a vede předepsanou dokumentaci. Ředitel školy prokazatelně informuje o vzdělávací nabídce školy, při přijímání ke vzdělávání dodrţuje dané povinnosti, evidenci ţáků vede ve školní matrice. Rodičům jsou pravidelně poskytovány informace o vzdělávání ţáků a jejich pokroku. Výchovná poradkyně spolupracuje s pedagogy školy, rodiči a specializovanými pedagogickými pracovišti. 20

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov odloučené pracoviště Gorkého 77, Trutnov.

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov odloučené pracoviště Gorkého 77, Trutnov. Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov odloučené pracoviště Gorkého 77, Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 OBSAH a) Základní údaje o

Více

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 OBSAH a)základní údaje o škole 2-5 b)přehled oborů vzdělávání 5 c)rámcový

Více

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) název školy : Speciální

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-224/11-H. Mgr. Jaromírem Vašíčkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-224/11-H. Mgr. Jaromírem Vašíčkem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-224/11-H Název právnické osoby Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov vykonávající činnost školy: Sídlo: Horská 160,

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŢNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 (škola samostatně zřízená

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4 Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4 V Jablonci nad Nisou, září 2014 Předkládá: RNDr. Jiří

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována.

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 OBSAH A. Základní údaje o škole... 2 B. Přehled oborů vzdělání... 6 C. Personální zabezpečení činnosti školy... 8 D. Údaje o zápisu k povinné školní

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Okruţní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva 2013 / 2014

Výroční zpráva 2013 / 2014 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová Komenského 287, 571 01 Moravská Třebová reditelka@specmt.com, www.specmt.com, tel.: 461 316055 Výroční zpráva 2013 / 2014 Tato

Více

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011 Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 školní rok 2010 2011 Benešov nad Ploučnicí 20. září 2011 Mgr. Miroslava Šmídová Obsah: 1. Základní údaje 2. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 2010 dle 10 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č.15 / 2005 Sb. Název školy : Základní škola a Mateřská škola, Strakonice, Plánkova 430 Identifikátor

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ, OKRES PLZEŇ JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní údaje Název školy: Adresa: Právní forma:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více