Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská Trutnov. Výroční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva"

Transkript

1 Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011

2 OBSAH základní údaje o škole 3-6 přehled oborů vzdělávání 6 rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 6 údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce 6-7 údaje o výsledcích vzdělávání 7-11 údaje o prevenci rizikového chování údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 12 údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti údaje o inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí základní údaje o hospodaření školy 21 údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 21 údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení 21 údaje o předloţených a školou realizovaných projektech údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery...22 Příloha č.1- konkrétní údaje o pracovnících školy ve školním roce 2010/2011 Příloha č.2- údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Příloha č.3- zpráva o hospodaření za rok 2010 Příloha č.4- fotografie 2

3 a) Základní údaje o škole: název školy: Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov adresa: Trutnov, Horská odloučené pracoviště: Trutnov, Gorkého 77, právní forma: příspěvková organizace IČO: zřizovatel: ředitel školy: zástupce řed: Královéhradecký kraj Mgr. Jaromír Vašíček Mgr. Irena Hejnová Charakteristika školy: Škola je speciálně pedagogické zařízení. Poskytuje základní vzdělání dětem se zdravotním postiţením. Je to úplná škola s ročníkem základní školy praktické a ročníkem základní školy speciální. Při škole je zřízena také školní druţina. Do MŠ a ZŠ při zdravotnickém zařízení jsou zařazováni všechny děti a ţáci, které přicházejí z mateřských škol, základních škol, základních škol praktických a základních škol speciálních. Od bylo otevřeno 1 oddělení mateřské školy pro děti se zdravotním postiţením, do kterého bylo zapsáno 9 dětí ve věku 3-6 let. Během školního roku byly nově přijaty 4 děti, 2 pak byla docházka v březnu 2011 ze zdravotních důvodů a na základě rozhodnutí zákonných zástupců předčasně ukončena. V průběhu školního roku zajišťovalo vedení školy otevření 2. oddělení mateřské školy od (určeno pro děti s logopedickými vadami). Škola se nachází v části Trutnova Horní Staré Město. MŠ a ZŠ při zdravotnickém zařízení je umístěna v areálu nemocnice v centru Trutnova. Škola je od ledna 2011 zapojena do projektu EU-peníze školám. Složky školy: - základní škola praktická (kapacita 189 ţáků) - základní škola speciální (kapacita 28 ţáků) - školní druţina (kapacita 35 ţáků) - školní jídelna výdejna (kapacita 100 ţáků) - přípravný stupeň ZŠ speciální (kapacita 12 ţáků) - základní škola při zdravotnickém zařízení (kapacita 14 ţáků) - mateřská škola při zdravotnickém zařízení (kapacita 16 ţáků) nejvyšší povolený počet ţáků ve škole: 217 3

4 Vybavení školy V budově školy jsou kromě kmenových tříd odborné pracovny dílny na práci se dřevem a kovem, počítačová učebna, cvičná kuchyň, keramická dílna, učebna výtvarné výchovy, dívčí dílna, tělocvična, sportovní hřiště, relaxační místnost, školní pozemek, hygienické zázemí (šatny, WC), ţákovská knihovna, 2 školní druţiny a školní výdejna obědů. Pro učitele a zaměstnance školy je k dispozici sborovna s vybavením (PC, internet, tiskárna, kopírka), 5 kabinetů. Vedle kanceláře školy jsme zřídili pracovnu školního psychologa. ZŠ praktická (5 tříd): Třídy jsou označeny I V. Jsou vybaveny novým nábytkem, na 1. stupni jsou výškově nastavitelné ţákovské stolky a ţidle. V 1 třídě nainstalován PC s výukovými programy, ve 3 učebnách jsou televize a videa. Ţáci 1. stupně mají ve třídách odpočinkový a hrací prostor. Na chodbách v obou patrech je pro relaxaci umístěn stolní fotbal, v 2. patře je navíc stůl na stolní tenis. Počítačová učebna je vybavena 12 počítači s připojením na internet. Kromě povinné výuky a krouţků slouţí ţákům k samostatné tvorbě vlastních prací a projektů. ZŠ speciální (4 třídy): Třídy jsou označeny S1 S4. Jedna třída je umístěna v přízemí školy a tři třídy ve 2. patře. S1 (v přízemí školy) je třídou rehabilitační. Vzhledem k tomu, ţe jsou v ní vzděláváni také vozíčkáři, je do přízemí školy vytvořen bezbariérový přístup, bezbariérové je také WC. Tyto úpravy jsou provedeny také v budově školní jídelny. Všechny učebny jsou vybaveny speciálním novým nábytkem (př.: terapeutická polohovací ţidle TOBI, nábytek s policemi pro strukturované učení pro výuku autistů atd.) a velkým mnoţstvím manipulačních pomůcek (př.: rehabilitační a relaxační pomůcky pro těţce postiţené, PC s dotekovým monitorem a alternativní myš Big Track, pojízdné školní tabule, dřevěné pomůcky atd.). Mateřská škola (1 třída): Tato třída je umístěna ve vedlejší budově školy. V průběhu roku do ní byly dokupovány nové hračky, pomůcky-dida obrázky, prvouka pro MŠ 27 okruhů a nový box se šuplíky. Budovala se také zahrada byly zakoupeny pruţinové houpačky, domeček se skluzavkou, plastové prolézačky, motorky odráţedla a zahradní domek. Od bude otevřeno druhé oddělení MŠ logopedická třída. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitel, 1 zástupce ředitele, 15 pedagogů, 6 pedagogických asistentů, 2 vychovatelky ŠD a 1 školní psycholog. 1 asistentka a školní psycholog pracují ve škole od března 2011 a náklady na jejich práci jsou hrazeny z projektu EU - peníze školám. Sbor je smíšený s většinovou převahou ţen. Věkový průměr pedagogického sboru je 43 let. 64% učitelů je plně kvalifikovaných (speciální pedagogika), ostatní mají středoškolské vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání bakalářské. Všichni pedagogičtí pracovníci si neustále rozšiřují své znalosti a praktické dovednosti formou kurzů, školení a seminářů. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů a správce ICT. Jedná se o stálý, pracovitý, disciplinovaný, novým učebním trendům přístupný, zkušený sbor, změny nepatrné, u členů s neúplnou kvalifikací snaha o zvyšování odborné kvalifikace a vzdělání. Začínajícím kolegům je přidělen uvádějící pedagog, který jim pomáhá zvládnout všechna úskalí pedagogické praxe. 4

5 Charakteristika žáků Ve škole se vzdělávají ţáci se zdravotním postiţením mentálním, tělesným, souběţně postiţení více vadami, kombinovanými vadami a s autismem. Do MŠ a ZŠ při zdravotnickém zařízení jsou zařazovány všechny děti a ţáci, které přicházejí z mateřských škol, základních škol, základních škol praktických a základních škol speciálních. Většinu ţáků tvoří děti z Trutnova, menší část jsou ţáci dojíţdějící ze spádových oblastí (z důvodů častého stěhování rodin nelze uvést přesné číslo). Ţáci jsou přijímáni na základě ţádosti rodičů (u nemocnice lékařského rozhodnutí) a na základě doporučení školského poradenského zařízení. ZŠ praktická: U ţáků ZŠP byla poradenským zařízením diagnostikována LMR. Školní rok začalo 54 ţáků (23+31), umístěných do 5 tříd (2 +3). Ţáci a ročníku byli vzděláváni podle ŠVP Učíme se pro ţivot, ţáci 5. ročníku podle programu 22980/97-22, Zvláštní škola. ZŠ speciální: U ţáků ZŠS bylo poradenským zařízením diagnostikováno středně těţké nebo těţké mentální postiţení, poruchy autistického spektra, Downův syndrom, DMO, více vad nebo trvalé kombinované postiţení. V této škole se ve 4 třídách učilo celkem 18 ţáků. V kaţdé třídě pracovala vedle třídní učitelky také asistentka pedagoga, v třídě rehabilitační pomáhala s výukou také vychovatelka. Ţáci byli vzděláváni podle Učebního plánu vzdělávacího programu pomocné školy č.j /97-22, podle Učebního plánu Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy č.j / , pro většinu ţáků byl vypracován IVP. Výuka dle ŠVP Učíme se pro ţivot zpracováno podle RVP ZV vzdělávání ţáků s těţkým mentálním postiţením a souběţným postiţením více vadami probíhala od nástupem nového ţáka do 7. ročníku ZŠS. Celkové údaje o škole: Členění podle ročníků a tříd od : Základní škola praktická: třída I II III IV V celkem počet ţáků ročník celkem počet ţáků Základní škola speciální: třída S1 S2 S3 S4 celkem počet ţáků 6 4+2* 4+2* 4+1* 18+5* ročník celkem počet ţáků * 1* 2 2* * 18+5* Pozn. Ţáci * jsou vzděláni podle vzdělávacích programů ZŠ praktické. Kurz pro získání základů vzdělání poskytovaného ZŠ speciální navštěvovali 3 ţáci. 5

6 Školská rada: Klára Brandejsová zástupce za rodiče, předsedkyně ŠR Mgr. Věra Fuchsová zástupce za pedagog. pracovníky, jednatelka ŠR Mgr. Dušan Rejl zástupce za zřizovatele, vedoucí SVŠZ, člen ŠR 1. schůzka proběhla dne , 2. schůzka dne a 3. schůzka dne S programem všech tří schůzek se lze seznámit na webových stránkách školy (www.speczstrutnov.cz ). b) Přehled oborů vzdělávání: Kdo vydal Kód oboru Název oboru učeb. dokumenty Pod č.j. Platnost od ZvŠ Vzdělávací program ZvŠ MŠMT 22980/ ţákyně Indiv. vzdělávací program PŠ Vzdělávací program PŠ MŠMT 24035/ ţáků Indiv. vzdělávací program 7 ţáků Rehab. vzdělávací program PŠ 15988/ ŠVP Učíme se pro ţivot (ZŠP) Učíme se pro ţivot (ZŠS) Jaro, léto, podzim, zima MŠ Zábavné učení náš lék Hra je náš lék Poznámky: Vzdělávací program ZvŠ č.j /97-22 platný pro 5. ročník ZŠ praktické ŠVP Učíme se pro ţivot program platný pro a ročník ZŠ praktické Vzdělávací programy PŠ č.j /97-22 a 15988/ platné pro ZŠ speciální ŠVP Učíme se pro ţivot II program platný pro 1. a 7. ročník ZŠ speciální - 1 ţák od ŠVP Jaro, léto, podzim, zima program pro mateřskou školu ŠVP Zábavné učení náš lék program platný pro odloučené pracoviště (ZŠ při ZZ) ŠVP Hra je náš lék program platný pro odloučené pracoviště (MŠ při ZZ) c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy: Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických i nepedagogických pracovníků, jejich odborné a pedagogické způsobilosti - viz příloha č. 1. 6

7 d) Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy: Stávající tabulka obsahuje údaje o všech ţácích, kteří byli správním řízením přijati ke vzdělávání na naší škole v termínu od (přehled zápisu do 1. tříd uveden zvlášť). Ročník Počet žáků přijatých celkem Počet odhlášených žáků ZŠ při zdravotnickém zařízení: V letošním školním roce bylo zapsáno 489 ţáků do ZŠ a 466 dětí do MŠ. Zápis do 1. tříd Jméno žáka Datum narození Vzdělávací program, typ školy Po vyšetření v SPC nástup do ZŠ Přípravný stupeň ZŠS ŠVP - ZŠS odklad odklad ŠVP-ZŠP ŠVP ZŠP odklad odklad ŠVP - ZŠP odklad 7

8 e) Údaje o výsledcích vzdělávání podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy: 1. pololetí Pohyby žáků: datum + - ročník , 6. a a a a 4. Členění podle ročníků a tříd stav k Základní škola praktická: třída I II III IV V celkem počet ţáků ročník celkem počet ţáků Základní škola speciální: třída S1 S2 S3 S4 celkem počet ţáků 6 4+2* 4 4+1* 18+3* ročník celkem počet ţáků * 1* * 18+3* Pozn. Ţáci * jsou vzděláni podle vzdělávacích programů ZŠ praktické. Prospěch žáků vzdělávaných dle programu ŠVP Učíme se pro život a programu č.j /97-22 za 1. pol. - stav k Vzhledem ke specifikům hodnocení ţáků základní škole speciální jsou údaje v následujících tabulkách udávány jen za ţáky vzdělávacích programů ZŠ praktická. Ročník Počet žáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Odložená klasifikace 1. ročník ročník ročník 5+N ročník ročník 9+N

9 6. ročník ročník ročník ročník celkem N Pozn: N= z důvodů vřazení ţáků do naší školy po jednání PR (klasifikováni jinou kmenovou školou) nezapočítáni do sestavy našich ţáků. Zameškané hodiny (omluvené a neomluvené) za 1. pololetí stav k : Ročník Absence celkem Průměr na žáka Z toho neomluv. hod. Průměr na žáka 1. ročník ,00 2. ročník ,60 0 0,00 3. ročník , ,60 4. ročník , ,25 5. ročník , ,50 6. ročník ,00 0 0,00 7. ročník , ,00 8. ročník ,00 0 0,00 9. ročník , ,75 celkem , ,78 Výsledky chování za 1. pololetí - stav k : Stupeň chování Počet % z celku , , ,10 celkem 55 +2N 100% 2. pololetí Pohyby žáků: datum + - ročník a S a 6. 9

10 Členění podle ročníků a tříd stav k Základní škola praktická: třída I II III IV V celkem počet ţáků ročník celkem počet ţáků Základní škola speciální: třída S1 S2 S3 S4 celkem počet ţáků 7 4+2* 4 4+1* 19+3* ročník celkem počet ţáků * 1* * 19+3* Pozn. Ţáci * jsou vzděláni podle vzdělávacích programů ZŠ praktické. Prospěch žáků vzdělávaných dle programu ŠVP Učíme se pro život a programu č.j /97-22 za 2. pol. - stav k Vzhledem ke specifikům hodnocení ţáků základní škole speciální jsou údaje v následujících tabulkách udávány jen za ţáky vzdělávacích programů ZŠ praktická. Ročník Počet žáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Odložená klasifikace 1. ročník ročník ročník 5+N ročník ročník ročník 2+N ročník ročník ročník celkem N Pozn: N= z důvodů vřazení ţáků do naší školy po jednání PR (klasifikováni jinou kmenovou školou) nezapočítáni do sestavy našich ţáků. Zameškané hodiny (omluvené a neomluvené) za 2. pololetí stav k : Ročník Absence celkem Průměr na žáka Z toho neomluv. hod. 10 Průměr na žáka 1. ročník ,00 2. ročník ,30 0 0,00 3. ročník ,00 5 1,00

11 4. ročník , ,40 5. ročník , ,90 6. ročník ,50 0 0,00 7. ročník , ,70 8. ročník ,20 0 0,00 9. ročník , ,80 celkem , ,72 Výsledky chování za 2. pololetí - stav k : Stupeň chování Počet % z celku , , ,40 celkem 55 +2N 100% ZŠ při zdravotnickém zařízení: Pokud je ţák hospitalizován déle neţ 14 dní, je kmenové škole zasílána zpráva o jeho výsledcích vzdělávání. Za období hospitalizace navrhuje pedagog naší školy také klasifikaci. Ţák by jiţ neměl být přezkušován. V letošním roce ukončilo vzdělávání na naší škole celkem 15 žáků - 12 žáků na základní škole praktické a 3 žáci na základní škole speciální. Základní škola praktická: 1) OU a PrŠ, Hostinné 6 ţáků 2) SOŠ a SOU Volanovská, Trutnov 2 ţáci 3) Úřad práce Trutnov 4 ţáci Základní škola speciální: 1) 2 ţáci budou studovat na naší škole 11. rokem 2) 1 ţákyně zůstane klientkou ÚSP Hajnice f) Údaje o prevenci rizikového chování - hodnotící zpráva: Minimální preventivní program byl na naší škole plněn průběţně po celý školní rok a to jak při výuce samotné, tak v zájmových krouţcích a mimoškolních aktivitách. Členové preventivního týmu aktivně spolupracovali a pravidelně informovali o problémech ţáků vedoucí MPP, VP a vedení školy. Všichni členové preventivního týmu a učitelé snaţili vést ţáky ke zdravému ţivotnímu stylu a učili je předcházet rizikovému chování, popřípadě jak je řešit. MPP byl zaměřen na prevenci: 1) Trestné činnosti a záškoláctví 2) Slovní a fyzické agrese 3) Kouření 4) Drogám, alkoholu, AIDS 5) Rasismu, Intoleranci 11

12 MPP byl realizován ve vyučovacích hodinách, při projektovém vyučování, během odborných exkurzí, výletech, sportovních akcích, soutěţích, při volnočasových aktivitách formou krouţků. Během výuky třídní učitelé věnovali zvýšenou pozornost kázni a prospěchu problémových ţáků. V případě potřeby byly jednotlivé prohřešky ţáků řešeny s VP, p. ředitelem, případně s rodiči. V tomto školním roce začal na naší škole pracovat školní psycholog, který byl učitelům i ţákům při řešení problémů nápomocen. Členové preventivního týmu se snaţili ţáky motivovat ke smysluplnému trávení volného času. K volnočasovým aktivitám školy patřily také krouţky ( přehled viz.oddíl h). Třídnické hodiny byly vyuţívány k budování zdravého klimatu ve třídách, individuálnímu přístupu k ţákům, diskuzím, ţáci si vzájemně vyměňovali pod vedením učitele názory mezi sebou, hráli hry na stmelení kolektivu a proti šikaně. Prevence rizikového chování byla také prováděna před kaţdou školní akcí. Učitelé čerpali náměty z časopisů Prevence, Závislosti a my, z různých letáků, DVD a materiálů poskytovaných vedením školy. První stupeň a speciální třídy: Druhým rokem se ţáci věnovali projektu Normální je nekouřit. Spolu s veverkou Věrkou je provázel po celý školní rok a byl zařazován do předmětů přírodopisu, věcného učení, prvouky a pracovního vyučování. V rámci svých moţností a dovedností děti plnily vypracované projektové úkoly. Pro tyto ţáky byl také uspořádán výchovný koncert zpěvačky Lídy Helligerové Lidová písnička. Druhý stupeň: Trestná činnost a záškoláctví- tento jev je poměrně častý jev na naší škole. Při jeho řešení se postupuje podle školního řádu, který je součástí tohoto minimálního preventivního programu. Slovní a fyzická agrese- jakýkoliv projev agrese, který se ve škole vyskytne je okamţitě řešen třídním učitelem ţáka, který se provinil. Nedojde li k nápravě, problém řeší výchovná poradkyně školy spolu s rodiči ţáka. Postupuje se opět podle školního řádu. Kouření- je dalším velkým problémem našich dětí. Ţáci druhého stupně jsou neustále poučování o nebezpečí kouření a jeho zdravotních důsledcích. K tomuto tématu byl vypracován dotazník. Drogy, alkohol, AIDS- v měsíci dubnu byla z přiděleného grantu EU uspořádána přednáška Mgr. Tiché z Riapsu na téma Drogy. Její program navazuje na vzdělávací oblasti dle RVP zejména na průřezové téma Osobnostní a sociální výchova ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět a Člověk a zdraví. V rámci předmětu výchova ke zdraví jsou ţáci upozorňováni na úskalí těchto jevů a důsledků z toho vyplývajících. Dále byli ţáci varováni před nebezpečím odloţených pouţitých injekčních stříkaček na pískovištích, v autobusech, parcích. Rasismus, intolerance- tento problém je zařazen v předmětu volba povolání. Probíhají tu diskuze o projevech rasismu. Podkladem pro ně je projekt Jeden svět na školách a videofilmy Barevný národ, Ó, ty černý ptáčku, Punam, Z pekla do ráje... 12

13 Několikrát v průběhu roku byla prováděna prevence u všech ţáků s názvem Ochrana člověka za mimořádných situací, zabývající se první pomocí, přírodními a ţivelnými katastrofami, chováním za mimořádných událostí, prevencí před chřipkovým onemocněním. V zimě byli ţáci průběţně varováni před nebezpečím padání tajícího sněhu a ledu ze střech domů. g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: Souhrnné údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy - viz příloha č. 2. h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: Spolupráce s dalšími školami: Spolupráce se Spojenou školou v Senici (SR) V letošním školním roce pokračovala spolupráce formou korespondence a výměny dětských prací. V červenci 2010 a 2011 proběhla pracovní setkání ředitelů v Senici a v Trutnově. Spolupráce se Speciální ZŠ a MŠ Litomyšl návštěva ţáků z Litomyšle v naší škole. červenec 2011 pracovní setkání ředitelů škol v Trutnově. Spolupráce se Speciální školou v Kamenné Góře (Polsko) květen, červen x setkání s vedením školy a starostkou města Spolupráce s MŠ a SPC pro slabozraké v Hradci Králové, Speciální ZŠ a MŠ při FNHK a Stacionářem pro zdravotně oslabené děti z Trutnova, školou při DLL Vesna v Janských Lázních, s nemocniční školou v Jilemnici a Rychnově nad Kněžnou (partnerské školy odloučeného pracoviště). Prezentace školy na veřejnosti: prezentace na XII. Hradeckých pediatrických dnech (odloučené pracoviště) výstava Otesánků v kině Vesmír v Trutnově výstava Otesánků v knihovně v Trutnově Městská knihovna Trutnov vyhlášení Otesánka účinkující ţáci Městský úřad v Trutnově beseda se seniory o naší škole návštěva seniorů v naší škole pracovní setkání se zástupci Charity Trutnov Bubeník Miloš Dvořáček - prezentace školy na internetových stránkách (www. speczstrutnov.cz a - vitrína u vchodu do budovy a na náměstí v Trutnově - informační materiály na nástěnkách v PPP a SPC Trutnov -pravidelná obměna fotodokumentace (nejen školy při nemocnici, ale i kmenové školy) na propagačních panelech a nástěnkách v nemocnici Trutnov -výměna výzdoby na chodbách, pokojích, roomingu, nástěnkách, ambulanci DO, chirurgické ambulanci, herně DO a nově na ORL -nová trvalá výzdoba na ambulanci DO (vlak s fotografiemi dokumentující činnosti školy a hospitalizovaných dětí na dětském oddělení) 13

14 Články v novinách: - Krkonošský deník Trutnovinky č.1/2011 ( ) - Trutnovinky č.2/2011 ( ) - Radniční listy leden Trutnovinky č.4/2011 ( ) - Trutnovinky č.7/2011 ( ) - Trutnovinky webové stránky Trutnovměsto draka webové stránky Krkonošský deník Radniční listy květen 2011 Odborná a publikační činnost zasílání výtvarných prací do časopisu Amos a Golem, spolupráce s šéfredaktorkou časopisu 1 pedagog: - Golem č 4, ročník IV., říjen články - Creative Amos č.4, prosinec 2010 Keramické novoročenky - Creative Amos č.1, ročník VIII., jaro 2011 Sluníčka - Golem č.2, ročník V., duben 2011 str.14 a15-otesánek Akce ZŠ praktické: návštěva mykologické výstavy v Trutnově (III,IV) branný den návštěva výstavy divadelních kulis UFFO Trutnov (III a IV) třídní SUPERSTAR (I) návštěva výstavy v divadle UFFO v Trutnově (I a V) celoškolní matematická soutěţ výstava ţelezničních modelů v ZŠ R. Frimla v Trutnově (III a IV) ročník fotbalového turnaje na ZŠ Komenského, Trutnov (vybraní ţáci) předvánoční keramické odpoledne ( zájemci z I) výtvarná soutěţ Ptačí zpěv (I) exkurze do SŠ Nové Město nad Metují (ţáci 8. a 9. ročníku) školní akce Mikulášská nadílka ZOO Dvůr Králové n. L. zdobení vánočního stromečku ( 2. stupeň ) Malé adventní trhy Trutnov UFFO (III a IV) zdobení vánočního stromku v ZOO Dvůr Králové n.l. (II-5. ročník) projektový den Vánoce (I-V) vánoční zpěv v mezaninu (I-V), besídky ve třídách dobročinná sbírka kolem svátků Tří králů vybrané ţákyně třídní projekt Otesánek (IV) vernisáţ výstavy J. Švankmajera v Galerii TU (vybraní ţáci) ekologický den Zdravý ţivotní styl-zdravá výţiva (I-V) návštěva výstavy v Galerii a v kině Vesmír Trutnov (II) návštěva výstavy v Galerii Trutnov (I a V) návštěva výstavy v Galerii Trutnov (III a IV) přednáška o pomoci EU Africe (V) 14

15 návštěva výstavy v knihovně v Trutnově (I a V) bloková výuka lyţování (IV) návštěva výstavy v knihovně v Trutnově (II) divadelní představení UFFO Trutnov Don Quijote z Doudleb (V) Městská knihovna Trutnov vyhlášení Otesánka účinkující ţáci školní karneval (I-V), Masopustní rej v Trutnově - zájemci Nekonečný příběh UFFO představení ţáků ZUŠ (II-V) ekologický den Den vody a stromů ZŠ Mládeţnická, Trutnov 18. ročník Krkonošského přeboru ve vybíjené celoškolní čtenářská soutěţ (I-V) koncert paní Helligerové ve škole Lidová písnička (I a II) kuţelky Trutnov (III a IV) Evropské společenství přednáška k učivu Ov J. Teichmann ml. (V) koncert Chceme ţít s vámi O2 Aréna Praha (vybraní ţáci I-V) ekologický den Den Země Velikonoční výstava v Trutnově (I,III a V) čarodějnický rej, Miss čarodějnice (I-V) divadelní představení UFFO Trutnov- Jánošík (III a IV) - 4.,11.,15.,22 a výtvarná soutěţ Trutnovinky (I a II) hudebně divadelní festival v Náchodě (II) Od papíru ke knize papírenská dílna v trutnovském muzeu (IV) Od papíru ke knize papírenská dílna v trutnovském muzeu (II) Od papíru ke knize papírenská dílna v trutnovském muzeu, Leporelo (I a V) Leporelo Trutnov- výstava k výuce dějepisu (III a IV) koncertní vystoupení pana Dvořáčka tělocvična školy (I-V) návštěva dopravního hřiště ve Dvoře Králové nad Labem (III-V) branný den (I-V) atletický den na stadionu v Trutnově (III-V) školní akademie, tělocvična školy (I a II) ZOO Dvůr Králové nad Labem (výběr nejlepších ţáků) fotografování tříd a jednotlivců Dům Pod jasanem (výběr ţáků) tkalcovské muzeum Voletiny oslava MDD, akce tříd ( II) školní výlet do Janských Lázní (I a V) školní výlet do Janských Lázní (III a IV) spaní ve škole (II) krajské kolo soutěţe Mladý zdravotník v Úpici (výběr ţáků) návštěva Shelteru a babyboxu v Trutnově (III a IV) taneční akademie v Trutnově (III-V) Akce ZŠ speciální: výlet do Perníkové chaloupky pod Kunětickou horou u Pardubic (S1,S2,S3,S4) návštěva výstavy Hudební hejblata (S4) branný den (S1,S2,S3,S4) návštěva výstavy divadelních kulis UFFO Trutnov (S3) třídenní výlet farma Krouna, Rychnov (S4) divadelní představení Veselá nauka klauníka Notíka, UFFO TU (S1,S3) návštěva Tkalcovského muzea v Trutnově - Voletiny (S2 a S4) výstava ţelezničních modelů v ZŠ R. Frimla v Trutnově (S3) 15

16 návštěva divadelního představení UFFO Trutnov (S2) barevný týden (S4) předvánoční keramické odpoledne ( zájemci z S1-S4) výtvarná soutěţ Ptačí zpěv (S2) návštěva výstavy betlémů (S2 a S4) školní akce Mikulášská nadílka ZOO Dvůr Králové n. L. zdobení vánočního stromečku (S2 a S4) ) divadelní představení Staré pověsti české, UFFO TU (S4) Malé Svatoňovice Vánoce u Studánky (S2, S3, S4) projektový den Vánoce (S1-S4) společná vánoční besídka (S1-S4) vánoční zpěv v mezaninu (S1-S4) třídní vánoční besídky s rodiči (S1-S4) ekologický den Zdravý ţivotní styl-zdravá výţiva (S1-S4) návštěva výstavy v knihovně v Trutnově výběr Otesánka (S2 a S3) návštěva výstavy v knihovně v Trutnově (S4) Městská knihovna Trutnov vyhlášení Otesánka účinkující ţáci školní karneval (S1-S4), Masopustní rej v Trutnově - zájemci ekologický den Den vody a stromů regionální kolo v plavání, Chrudim (S1-Tásler) koncert paní Helligerové ve škole Lidová písnička (S1-S4) MČR v plavání, Liberec (S1-Tásler) divadelní představení UFFO Trutnov Dlouhý, Široký a Bystrozraký (S1 a S3) koncert Chceme ţít s vámi O2 Aréna Praha (S1-S4) ekologický den Den Země - duben červen 2011 hipoterapie (S4 as2 + výběr ţáků z S1 as3)) čarodějnický rej, Miss čarodějnice (S1-S4) divadelní představení UFFO Trutnov- Jánošík (S4) školní výlet do Prahy (S2 + zdravotnický krouţek) koncertní vystoupení pana Dvořáčka tělocvična školy (S1-S4) Od papíru ke knize papírenská dílna v trutnovském muzeu (S4) branný den (S1-S4) školní akademie, tělocvična školy (S1-S4) fotografování tříd a jednotlivců Dům Pod jasanem (S2) tkalcovské muzeum Voletiny oslava MDD, akce tříd (S2-S4) školní výlet do Janských Lázní (S1) třídní akce oslava 20. Narozenin spoluţačky Lenky spaní ve škole (S2) školní výlet Kvíčala (S4) zábavné dopoledne v Městské knihovně v HSM (S4) krmení koní na Bojišti v Trutnově (S4) školní výlet Červený Kostelec (S3) školní výlet Krkonoše (S4) Akce mateřské školy: návštěva solné jeskyně v Trutnově barevný týden 16

17 - listopad 2010 soutěţ Skřítek Podzimníček ZOO Dvůr Králové n. L. zdobení vánočního stromečku divadelní představení Sněhurka tak trochu jinak - UFFO školní karneval, Masopustní rej v Trutnově - zájemci koncert paní Helligerové ve škole Lidová písnička divadelní představení UFFO Trutnov - Zdravíčko divadelní představení UFFO Trutnov Dlouhý, Široký a Bystrozraký ekologický den Den Země čarodějnický rej, Miss čarodějnice - 2/ / canisterapie divadelní představení UFFO Trutnov Naše písnička koncertní vystoupení pana Dvořáčka tělocvična školy Trutnovem po památkách vycházka s poznáváním fotografování třídy a jednotlivců a zápis do druhého oddělení MŠ oslava MDD, třídní akce, MŠ má nové hřiště školní výlet Černá hora exkurze do Zdravotnické záchranné sluţby a k hasičům Trutnov 3 Akce ŠD: účast na Večeru duchů v Trutnově organizace celoškolní soutěţe O nejhezčí strašidlo školy filmové představení a následné spaní ve škole celoškolní akce soutěţ ve skládání puzzle zimní olympijské hry Masopustní rej v Trutnově zájemci vynášení Morany čarodějnický rej, Miss čarodějnice organizátor soutěţe kino Vesmír Čertova nevěsta Akce ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení: Ahoj z prázdnin (1) (DDM Znojmo) Vánoční malování (1) (DDM Znojmo) - 12/2010 Mikulášská besídka, Vánoční besídka soutěţní dopoledne k ukončení 1. pololetí školního roku (soutěţe, hry, odměny) Kniha a já (1) (DDM Znojmo) výtvarná soutěţ Máme rádi přírodu výtvarná soutěţ s tématikou ochrany přírody ekologický den Den Země výroba dekorativních čarodějnic, výroba masek, čarodějnický rej - 05/ 2011 výroba přání ke Dni matek zábavné dopoledne k MDD hry, soutěţe, odměny Den plný soutěţí ukončení školního roku - 1x/měsíc Klaun v nemocnici Poznámka : V MŠ a ZŠ při nemocnici vycházejí pedagogové z nabídky vyhlášených soutěţí různých periodik (Sluníčko, Mateřídouška, Méďa Pusík, Informatorium), televizních pořadů (Kouzelná školka) a regionálních soutěţí typu Trutnovský drak, Městská knihovna atd. Výzdobu herny DO, pokojů DO, chodby DO, roomingu, čekárny DO, ambulance, nástěnky RHB, CH a ORL obměňují ţáci spolu s pedagogy dle ročního období a dle přání zdravotníků. 17

18 Mimořádné úspěchy školy: - 10/ místo v soutěţi Radost 17 celostátní soutěţ ZŠ a MŠ Kolín - 12/ místo v soutěţi Ptačí svět SVČ Bájo Česká Skalice regionální kolo v plavání, Chrudim (S1-Tásler) 2. místo MČR v plavání, Liberec (S1-Tásler) 4. a 6. místo místo v soutěţi Malujte Trutnov místo na hudebně divadelním festivalu v Náchodě Školní projekty: Projekt Otesánek listopad únor Důvodem vzniku projektu byla přítomnost světově proslulého reţiséra Jana Švankmajera v Trutnově. Projektu se zúčastnili ţáci celé školy. Celkem vzniklo 226 Otesánků v různých podobách. Medializace zajištěna regionálním tiskem. Sportovní soutěže: Organizované školou: 8. ročník turnaje v kopané speciálních škol Královéhradeckého kraje (účast 7 muţstev) Datum: Místo konání: tělocvična ZŠ Komenského Pořadatel: Speciální ZŠ a MŠ Trutnov Reprezentovali: 6 chlapců Výsledek: 7. místo 18. ročník Krkonošského přeboru ve vybíjené (účast 11 muţstev) Datum: Místo konání: tělocvičny ZŠ Mládeţnická Pořadatel: Speciální ZŠ a MŠ Trutnov Reprezentovali: 7 chlapců 1. místo 8 dívek 4. místo Sportovní klání s žáky Úpice (fotbal a florbal) Datum: Místo konání: tělocvična Speciální ZŠ a MŠ Trutnov Pořadatel: Speciální ZŠ a MŠ Trutnov Reprezentovali: 8 chlapců Výsledek: 2 x vítězství 18

19 Škola se účastnila: Okresní přebory: Okresní kolo atletického čtyřboje Datum: Místo konání: Dvůr Králové nad Labem Reprezentovali: 2 chlapci a 3 dívky Výsledek: 6., 7., 8., 9., 10. místo Krajské přebory: Fotbalový turnaj Datum: Místo konání: Nový Bydţov Reprezentovali: 6 chlapců Výsledek: 5. místo Regionální kolo ve florbalu Datum: Místo konání: Hradec Králové Reprezentovali: 6 chlapců Výsledek: 4. místo Krajské kolo v plavání Datum: Místo konání: Chrudim Reprezentoval: 1 chlapec Výsledek: 2 x 2. místo Regionální kolo ve fotbalu Datum: Místo konání: Hradec Králové Reprezentovali: 7 chlapců Výsledek: 5. místo Krajský přebor v přespolním běhu Datum: Místo konání: Chlumec nad Cidlinou Reprezentovali: 1 chlapec a 2 dívky Výsledek: 5., 13. a 20. místo Celostátní přebory : MČR v cyklistice Datum : 14. a Místo konání: Račice Reprezentovali. 3 chlapci a 3 dívky Výsledek: 2 x 5., 6., 7., 8. místo, 12., 13., 17. a 19. místo 19

20 MČR v klasickém lyžování Datum: 14. a Místo konání: Horní Malá Úpa Reprezentovali: 3 chlapci a 2 dívky Výsledek: 3., 4., 2 x 5. a 2 x 7. místo, 10., 11., 12. místo MČR v plavání Datum: Místo konání: Liberec Reprezentoval: 1 ţák Výsledek: 4. a 6. místo Kroužky: Na škole pracovalo 7 kroužků (sezónních sportů, fotbalový, florbalový, zdravotnický, keramický a 2 krouţky internetové. Nejvíce navštěvovaným byl krouţek fotbalový, do kterého docházelo pravidelně 17 ţáků včetně 3 dívek. Přesto je hodnocení trenéra spíše negativní: V muţstvu není ani jeden hráč, který by svojí příkladností upoutal pozornost. Skutečně příkladnou činnost s odpovídajícími úspěchy přinesl krouţek keramický. Spolupráce školy s dalšími subjekty: Naše škola spolupracuje s těmito subjekty: SPC Trutnov, SPC J. Lázně, SPC Náchod, SPC Hradec Králové, Oblastní charitou Trutnov, PPP Trutnov, RIAPSem Trutnov, Policií ČR, Městskou policií Trutnov, OSPOD MěÚ Trutnov a Probační a mediační sluţbou ČR (střediskem Trutnov). i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Inspekce na naší škole proběhla ve dnech Předmětem bylo: hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, získávání a analýza informací o vzdělávání ţáků, o činnosti školy, sledování a hodnocení efektivnosti vzdělávací soustavy základní školou podle 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. Inspekční činnost bude zaměřena na ţáky vzdělávající se v oborech vzdělání B/001 Pomocná škola a B/01 Základní škola speciální. Inspekci provedla: Mgr. Marie Hypšová, školní inspektorka, Mgr. Bc. Miluše UrbanováPh.D., ředitelka Královéhradeckého inspektorátu, Mgr. Martina Bělková, školní inspektorka a Bc.Věra Petrášová, kontrolní pracovnice. Závěry inspekce: Zřizovací listina i údaje povinně zapisované do rejstříku škol a školských zařízení jsou v souladu se skutečností. Vedení školy při vzdělávání ţáků postupuje podle právních předpisů a vede předepsanou dokumentaci. Ředitel školy prokazatelně informuje o vzdělávací nabídce školy, při přijímání ke vzdělávání dodrţuje dané povinnosti, evidenci ţáků vede ve školní matrice. Rodičům jsou pravidelně poskytovány informace o vzdělávání ţáků a jejich pokroku. Výchovná poradkyně spolupracuje s pedagogy školy, rodiči a specializovanými pedagogickými pracovišti. 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160. Výroční zpráva

Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160. Výroční zpráva Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov odloučené pracoviště Gorkého 77, Trutnov.

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov odloučené pracoviště Gorkého 77, Trutnov. Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov odloučené pracoviště Gorkého 77, Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 OBSAH a) Základní údaje o

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2014/2015

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Vážení čtenáři výroční zprávy, dovolte mi, abych vám napsal

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Obsah: I. Základní charakteristika školy. 3 II. Organizační schéma. 4 III.

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 OBSAH a)základní údaje o škole 2-5 b)přehled oborů vzdělávání 5 c)rámcový

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště. zahájení provozu 1.2.

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště. zahájení provozu 1.2. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště zahájení provozu 1.2.2015 Výroční zpráva 2014-2015 č.j. zsuprk_897/2015 1. Základní údaje o škole

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2008-2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2008-2009 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2008-2009 V Chodově dne 30. 9. 2009 zpracovala Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Školní 108, 373 61 Hrdějovice Identifikátor školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 681/19 Truhlářská 681/19, 360 17 Karlovy

Více

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání, vzdělávací programy 9 3. Přehled pracovníků

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-224/11-H. Mgr. Jaromírem Vašíčkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-224/11-H. Mgr. Jaromírem Vašíčkem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-224/11-H Název právnické osoby Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov vykonávající činnost školy: Sídlo: Horská 160,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více