Popis realizace poskytování sociálních služeb dle Zákona č.108/2006 Sb.: 46 Denní stacionář

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis realizace poskytování sociálních služeb dle Zákona č.108/2006 Sb.: 46 Denní stacionář"

Transkript

1 Příloha žádosti o registraci Počet stran 9 o.s. Sluneční zahrada Popis realizace poskytování sociálních služeb dle Zákona č.108/2006 Sb.: 46 Denní stacionář Projekt : Chráněná dílna svatý Prokop u červeného javoru 1/9

2 Denní stacionář 46 zákona č.108/2006 sb. Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby Název sociální služby : denní stacionář Název zařízení : Chráněná dílna svatý Prokop u červeného javoru Místo :Svatoňovická 587,Praha 9, Dolní Počernice, Stacionář se nachází v přízemí víceúčelového objektu, jehož vlastníkem je Obecní úřad MČ Prahy 14 (sousedící MŠ a místní Zdravotní středisko). Celý prostor je zcela bezbariérový. Celková rozloha činí 190m2. Prostor je rozdělen na dvě základní části: 1. Ergo dílnu (60m2) je vybavena 4 stoly, kuchyňskou linkou a nezbytnými pomůckami. 2. Prádelnu (100m2) je členěna na několik prostorů, aby byla zachována hygienická pravidla manipulace s prádlem přijímací část, sklad špinavého prádla, prádelna s pěti pračkami a dvěma sušičkami, mandlovna se dvěma žehličkami a mandlem, místnost pro uskladňování čistého prádla. 3. Zbytek prostoru (30m2) je rozdělen na místnost na individuální práci vyučování, WC, sprchový kout, výlevku, šatnu a komunikační chodbu. Také jsme naši působnost rozšířili na přilehlou zahradu, jenž přiléhá k naší dílně a vytváříme v ní krásný prostor pro relaxaci, setkávání s lidmi z venku (zahrada je část dne otevřena pro veřejnost), pro integraci. Na tento projekt jsme získali grant od HMP. Občanské sdružení Sluneční zahrada má uzavřenou nájemní smlouvu s MČ Praha 9 Dolní Počernice na tyto prostory do roku Měsíční nájemné činí Kč a je splatné čtvrtletně. Prostor je rozdělen na dvě základní části : 1./ Denní stacionář (ergo dílna) - 60m2 2./ Prádelnu (sociálně terapeutická dílna) - 100m2 Popis služby : Klienti přichází / nebo je přiváží rodiče, zákonní zástupci / do stacionáře mezi 7-8 hodinou, nebo v domluvený čas. Denní program probíhá podle individuálního výchovně vzdělávacího programu klienta zaměřeného na komplexní rozvoj a rehabilitaci, včetně podpůrných služeb pravidelná fyzioterapie,ergoterapie, muzikoterapie, hipoterapie, relaxace. Vzhledem k tomu, že klienti potřebují pomoc při oblékání, svlékání, při jídle, pití, klade se velký důraz na zvládání úkonů péče o vlastní osobu a při přesouvání klientů na vozík, židli, do sprchy. Důležitý je nácvik orientace v prostorách stacionáře a dílny a v přilehlé zahradě.velká pozornost je věnována asistenci a pomoci při udržování osobní hygieny, kterou ulehčuje bezbariérovost a dobré technické vybavení prostředí. Poskytnutí stravy obědy se do stacionáře-dílny dováží ze Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice.V místě probíhá ohřívání, stolování a pomoc klientům při přijímaní stravy, současně s nácvikem této činnosti, případně i s použitím specifických pomůcek. Výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti probíhají v souladu s denním programem stacionáře, s individuálním vzdělávacím programem každého klienta a na základě osnov pomocné školy.vzhledem k tomu, že se stacionář- ergodílna stal nedílnou součástí života klientů, probíhá úzká spolupráce s jejich rodinami.rodiče jsou součástí pracovního týmu, který pečuje o děti-klienty a konzultují se s nimi vhodné volnočasové aktivity, při kterých aktivně pomáhají s organizací /exkurze, slavnosti, festivaly../ 2/9

3 Sociálně terapeutické činnosti jsou oblíbenou aktivitou denního programu a představují širokou škálu činností, které klienti zvládají za pomoci pedagogických pracovníků, zaměstnanců stacionáře. Jedná se o výrobu svíček z včelího vosku, malování hrnků, svícnů, misek, dlaždic, batikování triček, tašek a šátků. K dalším činnostem patří vaření jednoduchých jídel podle receptů včetně nákupu surovin, úklid a starost o květiny, zahradu zalévání, sekání trávy,plení záhonků nebo krmení rybiček. Naši klienti se pravidelně účastní prodeje a prezentace svých výrobků na trzích a různých kulturních akcích, které směřují k podpoře a sociálnímu začlenění lidí s handicapem do společnosti. Sociální a ostatní odborní pracovníci, kteří pracují s klienty stacionáře jim a jejich rodinám poskytují pomoc při uplatňovaní práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí formou poradenské činnosti, asistování a pomoci při jednáních na úřadech, se zdravotními pojišťovnami a dalšími institucemi. Forma poskytované služby : ambulantní Vstup uživatele do služby : Zájemce podá žádost vedoucí dílny, která ji předá radě občanského sdružení Sluneční zahrada, které je zřizovatelem. Jednání je osobní a následuje zkušební doba, na kterou je klient přijat, po uplynutí této zkušební doby je sepsána smlouva o poskytování sociální služby. Klient, či jeho opatrovník, popř. oba podepíší smlouvu se zástupcem rady nebo osobou pověřenou vedením dílny. Každý rok dochází k vypracování plánu klienta (vyhodnocení dvakrát ročně), který je podepsán oběma stranami. Metody práce s uživatelem : Denní stacionář - Ergodílna: výroba svíček z včelího vosku, malování hrnků, misek, svícnů, dlaždic - na porcelánový podklad speciálními barvami, keramika výroba užitkových nebo výtvarných předmětů v keramickém studiu, textilní dílna - batikování a savování triček, tašek, šátků, ubrusů a dalších textilií, vaření - vaření jednoduchých jídel dle receptů včetně nákupu surovin, úklid a starost o květiny, hippoterapie, léčebná rehabilitace, vzdělávání dle osnov pomocné školy, starost o zahradu - zalévání, sekání trávy, plení záhonků, stříhání keřů, krmení rybiček v jezírku Rozvrh: příchod - ranní rozcvička (jóga) - rozumová výchova - jednotlivé činnosti - oběd - úklid - relaxace - odpolední činnosti - odchod Způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby : Uživatelé, popř. jejich zák. zástupci mají možnost se vyjadřovat k individuálnímu plánu. 1x měsíčně společné sezení zaměstnanců a klientů v dílně (společná supervize), ze které se dělá zápis. Připomínky a návrhy se berou v úvahu. Je snaha vycházet vstříc individualitě klientů. Ukončení poskytování služby : Vedeme rozhovor o důvodu ukončení poskytování služeb, kterého se účastní všechny zainteresované strany (klient, pedagogové, asistent, rodič nebo opatrovník). Společné hledání pro a proti. Při nenalezení východiska následuje formální, písemné ukončení poskytování sociální služby. Finanční spoluúčast uživatele na službě : 3/9

4 Klienti připívají na svůj pobyt měsíčně dle množství odebraných služeb a dle počtu hodin v měsíci. Okruh osob, pro které je služba určena : Cílová skupina : 1./osoby s kombinovaným postižením 2./osoby s jiným zdravotním postižením 3./osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách převažující cílová skupina : 1 věková struktura uživatelů : 1./mladí dospělí /19-26 /let 2./dospělí /27a výše / Další fakultativní činnosti : časový rozsah poskytování fakultativních činností od: do: xxx Rozpis časového rozsahu: Letní integrační tábor 1x rok v červenci nebo srpnu 7 dnů Rodičovské víkendy 5x ročně (3-4 dny jeden pobyt) průběžně (jaro, podzim) Projekt - Rehabilitační pomůcky provozování průběžně celý rok(mimo srpna) Po Pá od 7.00 do hod v sídle o.s. Projekt - Hračkotéka půjčovna stimulačních pomůcek průběžně celý rok (mimo srpna) Po Pá od 7.00 do hod v sídle o.s. Projekt Zahrada Jiřího Trnky průběžně celý rok (mimo srpna) Po Pá od 7.00 do hod v sídle o.s. nebo po dohodě Zdůvodnění potřebnosti poskytované fakultativní činnosti s ohledem např. na místní potřeby: Občanské sdružení Sluneční Zahrada vzniklo v roce 1998 z klubu rodičů, jejichž děti byly klienty Integračního centra v Praze 3 denního stacionáře pro děti s kombinovaným postižením. Prvotní myšlenkou byla a./vzájemná podpora rodin s handicapovanými dětmi, které díky své výjimečnosti trpí určitou izolací, jejich začlenění do většinové společnosti a b./ doplnění některých služeb a aktivit, které zabezpečoval stacionář. Za dobu svého trvání občanské sdružení zrealizovalo a v současnosti pracuje na mnoha projektech : Například projekt Rehabilitační pomůcky znamenal získání prostředků pro obstarání a následné využití rhb pomůcek, čímž se zlepšila úroveň rehabilitace a zdravotní stav klientů. Projekt Zahrada Jiřího Trnky vylepšil venkovní prostory stacionáře, zkvalitnil relaxaci klientů, přilákal na zahradu děti z okolních škol a školek, čímž naplnil v praxi myšlenku integrace handicapovaných dětí. Otevření a provozování zrakové stimulační místnosti doplnilo a zpestřilo sortiment služeb ve stacionáři. Letní integrační tábor s pestrým programem, cvičením, poznávacími výlety, který je úspěšnou akcí s desetiletou tradicí, každoročně absolvuje přibližně 25 rodin dětí s postižením i bez něj.o respitní pobyty dětí a rodičovské víkendy, které dávají možnost načerpat nové síly rodinám s handicapovanými dětmi je stále větší zájem.. 4/9

5 Zatím největší a nejúspěšnější projekt o.s.sluneční Zahrada Velké prádlo umožnil 18 dospívajícím lidem s kombinovaným postižením, kteří opustili zařízení pro děti najít v Chráněné dílně svatý Prokop u červeného javoru v Dolních Počernicích zázemí, práci a smysluplné naplnění života. Posláním dílny, která má za sebou 5 let úspěšného fungování je rozšířit u nás zatím nedostatečnou nabídku sociálních služeb pro lidi se znevýhodněním a s prioritou udržet je v přirozeném prostředí v běžné komunitě. Díky službě praní a mandlování prádla, kterou dílna poskytuje místním občanům i širokému okolí se jí podařilo začlenit se do místní komunity.zákazník, který přijde s prádlem má možnost zblízka vidět, jak pracují a žijí lidé s postižením, komunikovat s nimi a vytvořit si představu o jejich potřebách, možnostech. Služby, které naše dílna poskytuje se neomezují jen na pracovní aktivity, doplňují je kulturně společenské akce, plesy, relaxační pobyty, slavnosti a festivaly. Další údaje o poskytované fakultativní činnosti: Zpočátku se většina aktivit občanského sdružení vázala na výše zmiňovaný stacionář a jeho klienty, ale postupem času, v průběhu dospívání klientů a změnou jejich potřeb se okruh činností rozšiřuje. Řada dětí, původních klientů stacionáře se dostává do období dospívání, kde je přirozenou potřebou jejich osamostatňování od původní rodiny a jejich další rozvoj a fungování může zabezpečit chráněné bydlení s trvalou asistenční péčí. Další projekt občanského sdružení Všude dobře bude nabízet respitní program pro rodiny, které jsou po náročné péči o dítě s postižením přetíženy a vyčerpány. Pedagogický a zdravotnický personál by měl dětem zajišťovat péči po omezenou dobu, kdy rodič bude například nemocen, nebo si bude potřebovat odpočinout. Část zařízení bude určena pro stálé bydlení, formou chráněného bydlení. Struktura uživatelů fakultativní činnosti Jedná se převážně o klienty s III. a IV. Stupněm závislosti v současné době probíhá posuzování jednotlivých klientů. Konkrétní počty nejsou k dispozici a rodiče nemají povinnost tuto skutečnost sdělovat. Občanské sdružení Sluneční Zahrada vzniklo v roce 1998 z klubu rodičů dětí s kombinovaným postižením a jeho prvotní myšlenkou byla : a./ vzájemná podpora rodin s handicapovanými dětmi, které trpí určitou izolací a jejich začlenění do většinové společnosti a b./ doplnění některých služeb a aktivit, které zabezpečoval stacionář Chráněná dílna svatý Prokop u červeného javoru je sice největším projektem o.s. Sluneční Zahrada, ale za dobu svého trvání sdružení zrealizovalo a v současnosti pracuje ještě na dalších projektech. Například projekt Rehabilitační pomůcky znamenal obstarání prostředků na zřízení půjčovny rehabilitačních pomůcek, čímž se vylepšila úroveň rehabilitace a zdravotní stav klientů..nejrozsáhlejší akcí o.s. pořádanou pro členy sdružení je letní integrační tábor s desetiletou tradicí s pestrým programem, cvičením,výlety, který každoročně absolvuje cca 70 účastníků. 1) Letní integrační tábor Obsah projektu Tento úspěšný a oblíbený projekt plní už desátý rok dva cíle. Jeden z nich je relaxace v přírodě, poznávání zajímavých míst a druhý snaha o začlenění dětí s postižením do světa zdravých dětí. Náš tábor je rodinný, takže ho s dítětem většinou absolvují rodiče, sourozenci, kamarádi. Osobní asistenti, kteří mají převážně pedagogické vzdělání pomáhají s hlídáním, rehabilitací, programem a výlety.tábora se obvykle účastní kolem 70 osob, z toho je přibližně 25 handicapovaných dětí a přibližně 10 asistentů.co se týká lokality, vybíráme takovou, kde se současně koná i pobyt dětí bez postižení.vzájemné potkávání při hrách, jídle, ale i zpívání 5/9

6 při táboráku mají velký význam při chápání problémů toho druhého.vzhledem k tomu, že tábor je početná výprava, není snadné ji zorganizovat, vybrat lokalitu, zajistit bezbariérovost a získat finanční příspěvek na realizaci. Zájemci dostanou kompletní informace o místě, čase konání akce a podají závaznou přihlášku Pro jednotlivé účastníky a skupinky tábora jsou připraveny různé druhy aktivit, činností a terapií, které odpovídají jejich možnostem a schopnostem Způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby Učastníci uživatelé mají možnost svými návrhy ovlivňovat zaměření celé akce a každodenní program Způsob vyřizování stížností uživatelů Stížnosti, připomínky, / např. ke kvalitě ubytování/ se řeší na místě s vedoucím akce a odpovědnými pracovníky zařízení Služba, relaxační pobyt končí uplynutím sjednané doby a zatím vedoucí tábora a rada o.s. / kromě náhlého onemocnění/ nemuseli řešit předčasné ukončení Učastníci pobytu uhradí poplatek za ubytování, stravu a služby předem, v případě, že sdružení získá grant pro tuto akci, zohlední tuto skutečnost při úhradě / příspěvek na asistenci dětí /.. 2) Rodičovské víkendy Obsah projektu Smyslem tohoto projektu je odlehčit rodinám, které trvale pečují o zdravotně postižené. Při této péči jsou rodiny prakticky 24 hodin denně v pohotovosti. V spolupráci s Integračním centrem občanské sdružení zorganizovalo krátkodobé pobyty dětí s pedagogy v přírodě, nebo v prostorách stacionáře. Rodičovské víkendy / 3 až 4 ročně / představují výjezdy a kratší poznávací pobyty pro rodiče, handicapované děti, celé rodiny a jsou zaměřeny hlavně na relaxaci. Rodiče si při společných setkáních mají možnost vyměňovat si zkušenosti a řešit podobné problémy. Na základě informace sdružení zájemce, uživatel projeví zájem a vyplní přihlášku Vedoucí akce, rada sdružení v předstihu připraví a zabezpečí program např. hippoterapie, canisterapie, plavání,masáže, terapie a poznávací výlety Způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby Samotní zájemci o službu navrhnou program závislý na lokalitě, zájmech a složení uživatelů 6/9

7 Způsob vyřizování stížností uživatelů Vzhledem k tomu, že se jedná o krátkodobé pobyty, případné připomínky nebo stížnosti se řeší na místě s vedoucím akce a zástupci sdružení K ukončení služby dochází uplynutím sjednaného pobytu a v případě náhlého onemocnění na žádost uživatele Příjemce služby zaplatí úhradu podle délky pobytu a ceny služby v dané lokalitě, kterou dohodne sdružení s vlastníkem objektu.v ceně se zohlední finanční prostředky získané pro akci z grantů, od sponzorů.. 3) Rehabilitační pomůcky Obsah projektu Tento projekt, který funguje od počátku vzniku občanského sdružení si klade za cíl zlepšit kvalitu služeb poskytovaných stacionářem a usnadnit život dětem s handicapem v domácím prostředí. Společně s fyzioterapeuty, egoterapeuty a rodiči dětí mapuje situaci a potřeby dětí a pak prostřednictvím grantů, sponzorských darů obstarává rehabilitační pomůcky, pomůcky pro sebeobsluhu a pro domácí péči.jsou to převážně zdravotní pomůcky, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Podařilo se nám obstarat speciální vozíky, kola, lezítka, pracovní desky, toaletní nástavce, rehabilitační míče atd Uživatel po konzultaci s odborníkem, nebo fyzioterapeut navrhne a vytipuje vhodnou rehabilitační pomůcku, která by zlepšila zdravotní stav klienta, nebo celkovou úroveň rehabilitace Uživatel používá rehabilitační pomůcku za asistence fyzioterapeuta, nebo po zaškolení v domácím prostředí Způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby Uživatelé samotni mohou navrhovat a spolupůsobit při vytipování vhodných pomůcek Pokud se nejedná o pomůcky, které byly obstarány konkrétně pro jednotlivé klienty, je zapůjčování a využívaní pomůcek vázáno na dobu, kdy je uživatel klientem stacionáře nebo chráněné dílny. V případě, že sdružení získá pomůcku pro stacionář, nebo dílnu, je její využívaní pro klienty bezplatné. V případe, že se finančně spolupodílí na získání pomůcky pro klienta, tento uhradí příslušnou zbývající částku. 4) Hračkotéka půjčovna stimulačních pomůcek 7/9

8 Obsah projektu Hračky stimulační pomůcky mají důležitou roli v rozvoji, vzdělávání dětí a jejich povzbuzení k tvůrčí hře.aktivita sdružení spočívá v nákupu a následném půjčování didaktických a aktivních hraček stimulujících děti s vícečetným postižením.tyto multifunkční hračky jsou pro jednotlivce poměrně finančně náročné, proto jsme zvolili formu půjčování hraček mezi více dětmi. Hračky vybírají speciální pedagogové ve spolupráci s rodiči, kteří společně zhodnotí potřeby a zájem dětí ve stacionáři. Uživatel, nebo jeho zástupce má možnost vybrat a zapůjčit si hračku v katalogu, nebo v půjčovně stimulačních pomůcek v sídle sdružení Uživatel pracuje s pomůckami ve školním prostředí pod vedení ergoterapeuta nebo v domácím prostředí Způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby Uživatel, nebo jeho zástupce mohou iniciativně navrhovat a vytipovat vhodné typy hraček Způsob vyřizování stížností uživatelů Ze strany uživatelů nejsou stížnosti jenom kdyby některá pomůcka nebyla po delší dobu k dispozici, urguje se její vrácení a zapůjčení dalšímu uživateli Po uplynutí sjednané doby se hračka vrací do půjčovny, aby sloužila dalším klientům. Zapůjčování hraček nebo stimulačních pomůcek je vázáno na skutečnost, že uživatel je klientem stacionáře nebo dílny. Zapůjčení hraček je bezplatné, v případě poškození nebo jejich ztráty uživatel uhradí poměrnou částku, nebo částku na opravu 5) Zahrada Jiřího Trnky Obsah projektu Smyslem tohoto projektu, na kterém se občanské sdružení spolupodílí se stacionářem Integrační centrum Zahrada je vytvoření příjemného místa pro setkávání a potkávání lidí, lidí s handicapem i bez. Zakladatele inspirovala kniha Jiřího Trnky Zahrada, proto projekt nese jeho jméno a v duchu jeho zahrady chceme přebudovat venkovní prostor, který obklopuje stacionář a je přístupný po nohou i z vozíku. Projekt, který se realizuje po etapách, má dnes barevný altán, hřiště, houpačky, nájezdovou rampu ze zahrady na terasu, živá zvířata a měl by sloužit k odstranění bariér mezi světem dětí zdravých a s handicapem. Zahradu a příslušné vybavení a zařízení v největší míře využívají klienti stacionáře, ale je přístupná i pro zájemce zvenku Uživatelé realizují na zahradě různé aktivity, hry, rehabilitační cvičení, terapie pod vedením pedagogů, ergoterapeutů, učí se poznávat a pečovat o zvířata.. 8/9

9 Způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby Při tvorbě projektu Zahrady i při samotné přípravě a realizaci služeb v tomto prostoru se berou do úvahy zájmy a návrhy uživatelů, většinou klientů stacionáře. Způsob vyřizování stížností uživatelů Dosud jsme ohledně Zahrady nezaznamenali žádné stížnosti a jejich případné řešení by spadalo do kompetence vedení stacionáře a občanského sdružení. Využívání služeb Zahrady je vázáno na dobu provozu Integračního centra Zahrada, kde se nachází i sídlo sdružení. Vzhledem k tomu, že Zahrada Jiřího Trnky je integrační projekt, který je zaměřený i na širší klientelu Prahy 3, mají uživatelé možnost využívat některé služby i po skončení pobytu v tomto zařízení Využívání prostorů a služeb Zahrady je pro uživatele zdarma, jenom sportovního hřiště se platí úhrada spojená s jeho provozem a údržbou. za pronájem Okruh osob, pro které je fakultativní činnost určena: Cílová skupina: 1. osoby s kombinovaným postižením 2. osoby s jiným zdravotním postižením 3. osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách převažující cílová skupina: 1 věková struktura uživatelů: 1. děti a mladí dospělí (4-26 let) 2. dospělí (od 27) Slovní popis cílové skupiny: osoby s kombinovaným postižením navštěvující denní stacionář a dospívající, kteří se uplatňují v chráněné dílně 9/9

Popis realizace poskytování sociálních služeb dle Zákona č.108/2006 Sb.: 67 Sociálně terapeutické dílny

Popis realizace poskytování sociálních služeb dle Zákona č.108/2006 Sb.: 67 Sociálně terapeutické dílny Příloha žádosti o registraci Počet stran 9 o.s. Sluneční zahrada Popis realizace poskytování sociálních služeb dle Zákona č.108/2006 Sb.: 67 Sociálně terapeutické dílny Projekt : Chráněná dílna svatý Prokop

Více

PORADNA PRO RODINY PEČUJÍCÍ O OSOBU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

PORADNA PRO RODINY PEČUJÍCÍ O OSOBU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM INTEGRAČNÍ CENTRUM ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ V ČR KLUB KLUBÍČKO BEROUN Bezručova 928, 266 01 Beroun 2, tel/fax 311 516 405, 606 893 536, 777 337 747 info@klubicko.org www.klubicko.org

Více

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ PO3 JIČÍN BŘEZEN 2014 POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-113/12-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-113/12-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-113/12-U Název právnické osoby Základní škola a praktická škola Arkadie, o. p. s. vykonávající činnost: Sídlo: U Nových lázní 1286/9,

Více

Hora. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska tejnska a. ednictvím m Nadace rozvoje občansk. prostřednictv. anské společnosti.

Hora. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska tejnska a. ednictvím m Nadace rozvoje občansk. prostřednictv. anské společnosti. Středisko rané péče e Kutná Hora Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska tejnska a Norska v rámci r finančních mechanismů EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictv ednictvím m Nadace rozvoje

Více

Výroční zpráva 2010 Sociálně terapeutické dílny Sagapo Hybešova 2, 792 01, Bruntál

Výroční zpráva 2010 Sociálně terapeutické dílny Sagapo Hybešova 2, 792 01, Bruntál Výroční zpráva 2010 Sociálně terapeutické dílny Sagapo Hybešova 2, 792 01, Bruntál ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ rok 2010 Základní informace

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Veřejný závazek centra denních služeb

Veřejný závazek centra denních služeb Veřejný závazek centra denních služeb Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s. Orlová-Lutyně, Lesní 859, odloučené pracoviště Orlová-Lutyně, Mládí 725 prohlašuje, že bude poskytovat sociální služby svým klientům

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva Klíče centra sociálních služeb, p. o.

centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva Klíče centra sociálních služeb, p. o. Výroční zpráva Klíče centra sociálních služeb, p. o. za rok 2010 1 strana centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2010 Obsah I. Základní údaje 4 II. Organizační struktura

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV DENNÍ STACIONÁŘ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 46. Údaje o poskytované sociální službě

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV DENNÍ STACIONÁŘ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 46. Údaje o poskytované sociální službě CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV DENNÍ STACIONÁŘ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 46 Údaje o poskytované sociální službě 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Denní stacionář,

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-74/12-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-74/12-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-74/12-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru ARPIDA, o. p.

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 177/09-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 177/09-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 177/09-01 Mateřská škola Hellichova, Praha 1-Malá Strana, Hellichova 13/300 Adresa: Hellichova 13/300, 118 00 Praha 1 Identifikátor:

Více

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby OZNAČENÍ PŘÍLOHY: 46ZR810-43/1 Datum změny: červenec 2016 NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 46 denní stacionáře NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 46ZR810

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Zpracovala Bc. Dagmar Rakoušová v Turnově 10.9.2007 ředitelka školy Schváleno 20.9.2007 na jednání Školské rady Zpracovala

Více

Výroční zpráva za rok 2014. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s.

Výroční zpráva za rok 2014. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. Obsah Úvodní slovo ředitele společnosti Základní informace o organizaci Lidé a pobočky Poslání a cíle společnosti

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1326/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1326/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1326/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace 9. května 97, 277 06 Lužec nad

Více

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby 1. Název a místo zařízení Obec Smidary Loučná Hora 69 503 53 Smidary Obec Smidary Popis realizace pečovatelské služby 2. Druhy poskytovaných sociálních služeb Pečovatelská služba ( 40 ZSS) poskytovaná

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby NÁZEV ŽADATELE: Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Denní stacionář NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Domov pro osoby se zdravotním postižením Gaudium,

Více

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu A s i s t e n č n í c e n t r u m a. s. S p o r t o v n í 3 3 0 2 4 3 4 0 1 M o s t 1 7. 1 2.

Více

POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVATEL: OBČANSKÁ INSPIRACE Kučerova 768/14, 198 00 Praha 9 Černý Most www.obcanskainspirace.cz DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dle zákona

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli

Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání (verze září 2015) Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli Školní vzdělávací program Školní družiny při Mezinárodní Montessori Mateřské a Základní

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁZEV ŽADATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj osobní asistence Osobní asistence Girasole

Více

mentálním postižením (vy)užívat školní aktivity a plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci. Jinými slovy, studovat jako normální žák.

mentálním postižením (vy)užívat školní aktivity a plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci. Jinými slovy, studovat jako normální žák. Centrum Kociánka Kociánka 2, 612 47 Brno-Královo Pole tel.: 515 504 216 e-mail: kocianka@volny.cz http://www.kocianka.cz NÁZEV POSKYTOVATELE: Centrum Kociánka DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: osobní asistence

Více

. do školy mají zákaz vstupu osoby pod vlivem alkoholu, omamných látek a drog, pokud ohrožují provoz školy

. do školy mají zákaz vstupu osoby pod vlivem alkoholu, omamných látek a drog, pokud ohrožují provoz školy ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko byl zpracován v souladu s 30 odst.3 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon), ve kterém

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Adresa : Holečkova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní činnost 4 Celkové náklady a

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy ÚPRAVA A VELIKOST ŠKOLY Základní škola Louny, Školní 2426 je velká městská škola sídlištního typu, založená v roce 1985. Je úplnou základní školou, která poskytuje základní vzdělání

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem

MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem ÚČEL Manuál pro vykazování indikátorů v sociálních službách byl vytvořen s cílem sjednotit

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269, 417 22

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 Obsah Úvodní slovo.............................................. 2 Obsah rozdělení služeb podle cílové skupiny.................. 3 Poskytovatelé

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Výroční zpráva. za rok 2011

Výroční zpráva. za rok 2011 Výroční zpráva Klíče centra sociálních služeb, p. o. za rok 2011 PaedDr. Petr Matuška, Ph.D. ředitel Klíče CSS, p. o. V Olomouci 9. března 2012 1 Obsah strana I. Základní údaje 4 II. Organizační struktura

Více

Roční plán pro školní rok 2013-2014

Roční plán pro školní rok 2013-2014 Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 62 Tlumačov Roční plán pro školní rok 2013-2014 Obsah: stránka 1. Informace o škole.. 2 2. Organizace provozu školy. 2 3. Organizace školního

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-1098/P-P. Mateřská škola KOMETKA, s.r.o.

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-1098/P-P. Mateřská škola KOMETKA, s.r.o. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-1098/P-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy Mateřská škola KOMETKA, s.r.o. Sídlo Střední 26, Brno, 60200 E-mail právnické osoby IČ 01873784 Identifikátor 691005419

Více

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ:

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Mateřská škola Varnsdorf Nezvalova 2024 příspěvková organizace PSČ 407 47 Telefon: 412 371 113 E- mail: 14msvdf@tiscali.cz www.msctyrlistek-vdf.cz Č.j.: 3/2012 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Věcné vybavení mateřské

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Zaměstnanci dětského domova i děti jsou povinni se jím řídit, neboť je základní normou dětského domova.

VNITŘNÍ ŘÁD. Zaměstnanci dětského domova i děti jsou povinni se jím řídit, neboť je základní normou dětského domova. VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád Dětského domova Úsměv a Školní jídelny, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvkové organizace upravuje organizační strukturu, řízení, formy a metody práce, práva a povinnosti.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rokytno, okres Pardubice. Rokytno 73, Sezemice 533 04. Identifikátor školy: 600 096 572

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rokytno, okres Pardubice. Rokytno 73, Sezemice 533 04. Identifikátor školy: 600 096 572 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rokytno, okres Pardubice Rokytno 73, Sezemice 533 04 Identifikátor školy: 600 096 572 Termín konání inspekce: 23. - 25. a 29.

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-715/11-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-715/11-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-715/11-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola, základní škola a praktická škola Trhové Sviny, Nové Město

Více

Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby.

Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby. Agentura domácí péče ČČK ALICE České Budějovice PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby. Všechny uvedené úkony jsou poskytovány v domácnosti klienta. Rozsah poskytovaných

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTO PODĚBRADY KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PODĚBRADY A OKOLÍ Tento katalog byl vytištěn za finanční podpory Humanitárního fondu Středočeského kraje 1 Obsah: Úvodní slovo 1 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2014/15

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2014/15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2014/15 Ředitelství : Praha 11 Kupeckého 576 Detašované pracoviště: Praha 12 Barunčina 11 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ 5.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

Výroční zpráva Střediska DAR za rok 2010

Výroční zpráva Střediska DAR za rok 2010 Výroční zpráva Střediska DAR za rok 2010 Posláním Střediska DAR je umožnit rodinám s dětmi s postižením život co možná nejvíce podobný každé jiné rodině s malými dětmi. Z hlediska lidských a občanských

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V S 1 Osoba získala/ upevnila si dovednosti v oblasti osobní hygieny Osoba zvládá běžné úkony péče o sebe Osobní hygiena Osobní hygiena Běžná denní hygiena Mytí, koupání, péče o zuby, vlasy, nehty Zvládání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPNÍK, OKRES TŘEBÍČ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Lipník, okres Třebíč, p.o. (dále jen mateřská škola) na základě zákona č. 561/2004

Více

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381 Zápis pracovní schůzky ze dne 11. 1. 2006 Pracovní skupina č.2 (péče o zdravotně postižené) Místo konání: budova MěÚ v ulici Jana Roháče 1381; jednací místnost (č.dveří 48) Materiály: 1. Aktuální složení

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1317/09-S. Mateřská škola Třebíz, okres Kladno. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1317/09-S. Mateřská škola Třebíz, okres Kladno. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1317/09-S Název školy: Adresa: 273 75 Třebíz 6 Identifikátor: 600 043 746 IČ: 75 002 825 Místo inspekce: 273 75 Třebíz 6 Termín inspekce:

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Vypracoval: Mgr. Alena Antoszyková, vedoucí oddělení sociálních služeb Datum: 18. března 2015 Obsah:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 035 118/99-1032 Signatura: vc3as112 Oblastní pracoviště č.02 Střední Čechy Okresní pracoviště: Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Školní 226 277 31

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2009/2010/2011 Vlastní hodnocení školy Toto vlastní hodnocení školy je zpracováno za období třech školních roků 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011. Návrh struktury vlastního hodnocení

Více

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 200 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

Členové I. pracovní skupiny

Členové I. pracovní skupiny Č. j.: OSV VYŘIZUJE: Kovaříčková Běla TELEFON: 494 337 210 MOBIL: 725 082 456 E-MAIL: bkovarickova@muko.cz DNE: 15. dubna 2013 Členové I. pracovní skupiny Zápis Z pracovního jednání I. pracovní skupiny

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA - 2637/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 Sídlo Kupeckého 576, 149 00 Praha 4 E-mail právnické osoby

Více

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Úkol 2 Druhým dílčím úkolem aktivity je zmapovat charakter intervencí (činností) vykonávaných sociálními

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2. Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná. Identifikátor školy: 600 076 261

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2. Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná. Identifikátor školy: 600 076 261 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná Identifikátor školy: 600 076 261 Termín konání inspekce: 9.

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIS-2922/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Mateřská škola Tupadly 152 Sídlo Tupadly 152, 28563 E-mail právnické osoby IČ 75033879 turanska@seznam.cz

Více

Podrobné a důkladné zpracování ŠVP do jednotlivých bodů tvořících strukturu Charakteristiky školy školního vzdělávacího programu.

Podrobné a důkladné zpracování ŠVP do jednotlivých bodů tvořících strukturu Charakteristiky školy školního vzdělávacího programu. Ukázka z pracovní verze ŠVP Jedličkova ústavu a škol pro tělesně postižené hlavního města Prahy. Podrobné a důkladné zpracování ŠVP do jednotlivých bodů tvořících strukturu Charakteristiky školy školního

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny MOTTO: Nejlepší investicí do dětí je čas, který jim věnujeme Projednáno v PR dne: 16. 3. 2016 Schválil: Ing. Jaroslav Kindl Platnost: od 16. 3. 2016 Č.j.: 225/2016

Více

4. Sociálně aktivizační služby pro zrakově postižené

4. Sociálně aktivizační služby pro zrakově postižené výroční zpráva 21 TyfloCentrum Brno, o.p.s. 4. Sociálně aktivizační služby pro zrakově postižené www.centrumpronevidome.cz/aktivizace Přínosem této služby je především podpora aktivního přístupu k životu,

Více

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb 40 00 Praha 4, K Sídlišti 840 Mateřská škola Kaplická 84 tel., fax: 24 73 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz Výroční zpráva

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Pracovní verze, srpen 2011 Text neprošel jazykovou korekturou. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Obsah 1. Předmět

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1356/08-04. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1356/08-04. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1356/08-04 Název školy: Mateřská škola Obora, okres Plzeň-sever Adresa: Obora 82, 331 51 Kaznějov Identifikátor: 600 070 778 IČ: 60 611

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 4

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 200/20 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 4 V Zápolí 250/2, Praha 4, 4 00 e-mail: specialniskola@volny.cz www.tvojeskolicka.cz V ničem se nedejte ovládat ctižádostí

Více

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉ ZÁSADY K informování potenciálních zájemců o poskytování sociálních služeb jsou využívány všechny dostupné prostředky: webové stránky www.krcentrum.cz propagační letáky informace v regionálních

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek - Místek příspěvková organizace Fibichova 469, 738 01 Frýdek Místek IČ: 00847011, č. ú.:5801307 734/0600, tel.: 558 431 563, 558 647 782 centrummpm@quick.cz, www.centrummpm.cz

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Název poskytovatele Název služby 37 Působnost

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován Evropským

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINBY JAVOROVÁ

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINBY JAVOROVÁ PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINBY JAVOROVÁ pro děti od 1 roku do zahájení povinné školní docházky Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Údaje o Dětské skupině Javorová 3. Priority a cíle výchovně vzdělávacího procesu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Zpracováno dle vyhlášky 225/2009 ze dne 10.8.2009 Čj.: MŠČe Sp.znak : 2.8 A 10 Zpracováno za období: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Obsah výroční zprávy 1 Základní

Více

KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ MĚSTA SOKOLOVA

KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ MĚSTA SOKOLOVA KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ MĚSTA SOKOLOVA Katalog vznikl během realizace projektu CZ.1.07/1.2.00/27.0024 Tvorba pilotních vzdělávacích koncepcí v sedmi obcích, podporujících rovný

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: Sídlo: Bankovní účet: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Lubina 338, 742 21 Kopřivnice 1771452309

Více

Občanské sdružení pro studium a sport bez bariér

Občanské sdružení pro studium a sport bez bariér Občanské sdružení pro studium a sport bez bariér Výroční zpráva 2007 Sídlo: Paběnice 75, 286 01 Čáslav Kancelář: ZŠ Kutná Hora, J.Palacha 166 284 01 Kutná Hora Telefon: 739 619 288 e-mail: cestazivotembb@seznam.cz

Více

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016 Sídlo: 272 01 Kladno, Lacinova 2408 IČ: 75033771 Tel: 312 681 320 E mail: mslacinova@tiscali.cz Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408 Č.j. 138/2011/23MŠ Spisový znak: Skartační znak Aktualizace : listopad

Více

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Sociální služby pro seniory Arcidiecézní charita Praha Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. Česká katolická charita

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník Sídlo: 270 02 Kolešovice 235

Více

Dětské centrum Turnov

Dětské centrum Turnov Dětské centrum Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Předkládá: Marie Macháčková Obsah Úvod Základní údaje o zařízení Vymezení činnosti organizace Personální informace Hospodaření organizace Majetek organizace

Více

Za pohádkou pohádka. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

Za pohádkou pohádka. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Za pohádkou pohádka Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Obsah 1. Historie a charakteristika školy 2. Identifikační údaje 3. Prostorové a hygienické podmínky 4. Materiální podmínky : tělocvična

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-196/08-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-196/08-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-196/08-13 Mateřská škola, Základní škola a Střední škola CREDO, o.p.s. Adresa: Mozartova 43, 779 00 Olomouc Identifikátor:

Více

Městská část Praha-Libuš

Městská část Praha-Libuš Městská část Praha-Libuš Podklady pro zpracování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy 2016 2020 1. Demografický vývoj v městské části do roku 2025 s důrazem na věkové

Více

Město Chotěboř, Organizační složka Pečovatelská služba Chotěboř, Trčků z Lípy 62, 583 01 Chotěboř. Provozní řád

Město Chotěboř, Organizační složka Pečovatelská služba Chotěboř, Trčků z Lípy 62, 583 01 Chotěboř. Provozní řád Příloha č. 1 usnesení č. 112 z rady města dne 6.12.2006 Město Chotěboř, Organizační složka Pečovatelská služba Chotěboř, Trčků z Lípy 62, 583 01 Chotěboř Provozní řád Sídlo: Trčků z Lípy 62, 583 01 Chotěboř,

Více

SLUŽBA DOZP: CENÍK ČINNOSTÍ KE DNI 01.01.2012

SLUŽBA DOZP: CENÍK ČINNOSTÍ KE DNI 01.01.2012 SLUŽBA DOZP: CENÍK ČINNOSTÍ KE DNI 01.01.2012 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Oblast: OBL - oblékání, svlékání osobní prádlo - výměna 2,00 5 9,00 5 22,00 10 oblékání / svlékání části

Více

Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679 679 63 Velké Opatovice

Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679 679 63 Velké Opatovice Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679 679 63 Velké Opatovice Zpráva o činnosti za rok 2015 1 Obsah I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 3 I.1 Management 3 I.2 Sociální a výchovná

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SENOMATY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SENOMATY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SENOMATY Nádražní ul. 242, 270 31 Senomaty, tel: 734573568 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole

Více

Pardubská 293 Vizovice 763 12. www.zasklem.com

Pardubská 293 Vizovice 763 12. www.zasklem.com Pardubská 293 Vizovice 763 12 www.zasklem.com 1. O sdružení 2. Poslání a cíle 3. Formy činnosti 4. Projekt Vzdělávací a aktivační centrum pro rodiče s dětmi s PAS 1. O sdružení Občanské sdružení ZA SKLEM

Více

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace Domov pro seniory Tovačov příspěvková organizace Vzdělávací plán organizace 2013-2016 Obsah str. 3 str. 3 1. Základní údaje o organizaci 2. Současný stav a struktura pracovníků str. 4 2.1 ekonomicko-provozní

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j.: ČŠIA- 919/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j.: ČŠIA- 919/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j.: ČŠIA- 919/13-A Název právnické osoby Mateřská škola, Praha 4, Fillova 11 vykonávající činnost školy: Sídlo: Fillova 11/1084, 140 00 Praha

Více

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, podruhé Vám předáváme Katalog sociálních služeb poskytovaných v Kopřivnici. Tento katalog nabízí cestu z tíživé situace, ve které se může ocitnout každý z nás. Věk, zdravotní

Více

Školní řád Mateřské školy Sezimovo Ústí, Lipová 649

Školní řád Mateřské školy Sezimovo Ústí, Lipová 649 Školní řád Mateřské školy Sezimovo Ústí, Lipová 649 Zřizovatel: Název a sídlo: Město Sezimovo Ústí Mateřská škola Lipová Lipová 649 391 02 SEZIMOVO ÚSTÍ Druh organizace: Příspěvková organizace Telefon

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 5730896

Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 5730896 Název zařízení Adresa Sociální služby Vsetín, p.o. Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová Zašová 45, 756 61 Zašová Jméno vedoucího Ing. Petr Kedra 15.7.2013 31.3.2014 Ing. Renata Zejdová 31. 3.2014

Více