USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 20. září 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 20. září 2010"

Transkript

1 USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 20. září 2010 UZMě 27/1/2010 Zahájení, schválení programu, volba komisí Návrhová komise byla zvolena ve složení: Mgr. Jana Veselá, p. Vladimír Urbánek Ověřovateli zápisu byli zvoleni: paní Helena Frolichová, p. Jan Vlček Zapisovatelkou byla určena Ing. Jana Riedlová. Skrutátorem byl určen PhDr. Michal Kuchař. Starostka Ing. Jarmila Kaprálová navrhla přijmout text usnesení po projednání každého bodu programu samostatně a hlasovat aklamací. Výsledek hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel UZMě 27/2.1/2010 Projednání zápisu ze zasedání zastupitelstva města č. 26/2010 a) Zastupitelstvo města Uničova schvaluje správnost zápisu z 26. zasedání Zastupitelstva města Uničova bez připomínek. b) Zastupitelstvo města Uničova bere na vědomí zprávu o plnění připomínek a doporučení členů Zastupitelstva města Uničova, které byly vzneseny na zasedáních Zastupitelstva města Uničova. UZMě č. 27/2.2/2010 Projednání zápisů ze schůzí rady města č. 91 až 94/2010 Zastupitelstvo města Uničova bere na vědomí zápisy ze schůzí Rady města Uničova za uvedená uplynulá období s připomínkou p. Zdeňka Beňi k zápisu č. 92. Usnesení č. 27/3.1/2010 Majetkoprávní záležitosti Zastupitelstvo města Uničova neschvaluje prodej pozemku parcela číslo 2244/19 ostatní plocha její části o výměře asi 16 m 2 v katastrálním území Uničov do vlastnictví majitele rodinného domu číslo popisné 248, ulice Litovelská. Výsledek hlasování: 18 pro, 0 proti, 1 zdržel se Usnesení č. 27/3.2/2010 Majetkoprávní záležitosti Zastupitelstvo města Uničova schvaluje prodej domu číslo popisné 43 v ulici Panská s pozemkem stavební parcela číslo stavební 150 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 247 m 2 včetně vedlejších staveb a příslušenství v obci a katastrálním území Uničov do vlastnictví Pravoslavné církevní obce v Uničově, IČ za podmínek: - nabyvatel uhradí kupní cenu Kč ve splátkách; část kupní ceny Kč bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy a zbývající část Kč do dvou let od podpisu kupní smlouvy, - nabyvatel se zaváže provést rekonstrukci vnějších prvků domu minimálně z uličního průčelí (provedení venkovní omítky domu, oprava klempířských prvků, výměna nebo oprava oken a vstupních dveří) do dvou let od převodu vlastnického práva, - splnění závazku rekonstrukce bude jištěno smluvní pokutou a směnkou ve výši Kč, - nabyvatel se zaváže smluvně nepřevést vlastnické právo k domu na jinou osobu po dobu 5 let od vzniku vlastnického práva k domu, - nabyvatel zřídí ve prospěch Města Uničov bezplatné věcné břemeno umístění a oprav veřejného osvětlení na objektu číslo popisné 43 v Uničově,

2 - nabyvatel uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Usnesení č. 27/3.3/2010 Majetkoprávní záležitosti Zastupitelstvo města Uničova schvaluje prodej pozemku parcela číslo 194/9 orná půda její části o výměře asi 720 m 2 v katastrálním území Brníčko do vlastnictví majitele rodinného domu číslo popisné 1056 obec Brníčko za účelem rozšíření zázemí za kupní cenu 180 Kč/m 2. Geometrický plán pro oddělení pozemku a správní poplatky spojené s převodem pozemků uhradí nabyvatel. Usnesení č. 27/3.4/2010 Majetkoprávní záležitosti a) Zastupitelstvo města Uničova schvaluje prodej objektu bydlení číslo popisné 456, část obce Uničov, na pozemku parcela číslo stavební 682 a pozemků parcela číslo stavební 682 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1401 m 2 a parcela číslo 126/2 zahrada o výměře 269 m 2 v obci a katastrálním území Uničov včetně vedlejší stavby skladu a všech součástí, příslušenství a venkovních úprav, jež jsou tvořeny plynoměrovým pilířem, zpevněných ploch, oplocením a plotovými vraty a trvalými porosty do vlastnictví Olomouckého kraje, IČ , do hospodaření Základní školy Uničov, Šternberská 35, IČ za kupní cenu Kč; nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. b) Zastupitelstvo města Uničova schvaluje prodej objektu občanské vybavenosti číslo popisné 500 (hlavní budova, tělocvična, sklady a garáže se sklady), část obce Uničov, na pozemku parcela číslo stavební 665 a objektu občanské vybavenosti bez čp/če (školní dílny), část obce Uničov, na pozemku parcela číslo stavební 252 a pozemků parcela číslo stavební 665 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2335 m 2, parcela číslo stavební 252 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 71 m 2 a parcela číslo 108/1 zahrada o výměře 475 m 2 v obci a katastrálním území Uničov včetně veškerého příslušenství, součástí a venkovních úprav, jež jsou tvořeny zpevněnými plochami, oplocením, plotovými vraty, skleníkem a trvalými porosty do vlastnictví Olomouckého kraje, IČ , do hospodaření Základní školy Uničov, Šternberská 35, IČ za kupní cenu Kč; nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Výsledek hlasování: 18 pro, 0 proti, 1 zdržel se Usnesení č. 27/3.5/2010 Majetkoprávní záležitosti a) Zastupitelstvo města Uničova schvaluje uzavření souhlasného prohlášení o zániku vlastnického práva k budově bez čp/če způsob využití regulační stanice plynu v ulici Šumperská na pozemku parcela číslo stavební 570/2 zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním území Uničov ve prospěch SMP Net, s. r. o. se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, IČ b) Zastupitelstvo města Uničova schvaluje prodej pozemku parcela číslo stavební 570/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 294 m 2 v obci a katastrálním území Uničov zastavěného objektem bez čp/če regulační stanice plynu v ulici Šumperská do vlastnictví SMP Net, s. r. o. se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, IČ za kupní cenu 320 Kč/ m 2. 2

3 Usnesení č. 27/3.6/2010 Majetkoprávní záležitosti Zastupitelstvo města Uničova neschvaluje prodej pozemku parcela číslo 2251/13 ostatní plocha - ostatní komunikace - její část o výměře asi 23 m 2 v katastrálním území Uničov do vlastnictví majitele rodinného domu číslo popisné 505, ulice Šternberská, z důvodu užívání pozemku vlastníky okolních rodinných domů. Usnesení č. 27/3.7/2010 Majetkoprávní záležitosti Zastupitelstvo města Uničova schvaluje směnu pozemku parcela číslo 40/3 orná půda o výměře 4381 m 2 v katastrálním území Nová Dědina ve vlastnictví R.C.s pozemkem parcela číslo 79/5 orná půda její části o výměře 4381 m 2 v katastrálním území Nová Dědina ve vlastnictví Města Uničov. Geometrický plán pro rozdělení pozemku a ostatní náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí žadatel. Výsledek hlasování: 18 pro, 0 proti, 1 zdržel se Usnesení č. 27/3.8/2010 Majetkoprávní záležitosti Zastupitelstvo města Uničova schvaluje uzavření dodatku číslo 2 ke smlouvě o nájmu a o budoucí smlouvě kupní ze dne uzavřené mezi Městem Uničov a manžely Ing. Z.K. a Ing. A.K., bytem Uničov ve věci budoucího převodu pozemku parcela číslo 169/2 v katastrálním území Renoty za účelem výstavby rodinného domu. Dodatkem bude prodloužena lhůta pro zahájení stavebního řízení na novostavbu rodinného domu do a pro vydání kolaudačního souhlasu do Usnesení č. 27/3.9/2010 Majetkoprávní záležitosti a) Zastupitelstvo města Uničova schvaluje p. J.G. v souvislosti s výstavbou polyfunkčního domu v lokalitě nároží ulic Střední a Mohelnická výjimku ze Zásad č. Z/02/2004 spočívající v prodloužení termínu zahájení stavby o 2 měsíce a dokončení stavby o 10 měsíců ode dne podpisu budoucí kupní smlouvy a smlouvy o nájmu. Stavebník před podpisem budoucí kupní smlouvy doloží podklad o zajištění finančního pokrytí stavby. b) Zastupitelstvo města Uničova neschvaluje p. J.G. úhradu kupní ceny Kč za nemovitostí v lokalitě nároží ulic Střední a Mohelnická, a to domu číslo popisné 805 včetně okolních pozemků parcela číslo stavební 494, parcela číslo 370 a parcela číslo 372 v katastrálním území Uničov formou splátek. Usnesení č. 27/3.10/2010 Majetkoprávní záležitosti a) Zastupitelstvo města Uničova revokuje usnesení č. 15/3.1 ze dne o bezúplatném převodu části pozemku parcelní číslo 612/7 o výměře 43 m 2 v katastrálním území Uničov do vlastnictví Města Uničov po kolaudaci stavby cyklostezky. b) Zastupitelstvo města Uničova schvaluje bezúplatný převod části pozemku parcelní číslo 612/7 pod cyklostezkou o výměře 42 m 2 v katastrálním území Uničov do vlastnictví Města Uničov. Usnesení č. 27/3.11/2010 Majetkoprávní záležitosti Zastupitelstvo města Uničova schvaluje prodej bytu číslo 699/6 o výměře 61,0 m 2 podlahové plochy nacházejícího se v budově číslo popisné 698, 699 a 700 na ulici Hrubého postavené na pozemcích parcelní číslo st. 1036, st a st v obci a v katastrálním území Uničov stávajícím nájemcům bytu manželům J. a I. Nečkovým za kupní cenu stanovenou podle části 3

4 IV. Pravidel Města Uničova k prodeji bytových domů, bytů a nebytových prostor z majetku města ve výši Kč a za podmínky, a) že kupující uhradí příspěvky do fondu oprav, které za tento byt hradilo Město Uničov a b) že se kupující zavážou smluvně nepřevést vlastnické právo k bytu na jinou osobu po dobu 5 let od vzniku vlastnického práva k bytu pod sankcí smluvní pokuty ve výši Kč zajištěné směnkou. Usnesení č. 27/3.12/2010 Majetkoprávní záležitosti Zastupitelstvo města Uničova schvaluje Plán společných zařízení vyhotovený zpracovatelem GEOCENTRUM, spol. s r. o. v rámci Komplexní pozemkové úpravy katastrálního území Horní Sukolom a Šumvald - Medeče. Usnesení č. 27/3.13/2010 Majetkoprávní záležitosti Zastupitelstvo města Uničova schvaluje záměr prodat a) nebytový prostor č. 706/101 PRODEJNA v bytovém domě číslo popisné 703, 704, 705, 706, 707 a 708 na parcelách čísla st. 1039, 1040, 1041, 1042, 1043 a 1044 a spoluvlastnický podíl o velikosti 3888/31227 na budově a na pozemku, vše v obci a katastrálním území Uničov do vlastnictví stávajícího nájemce p. J.D., bytem Litovel za kupní cenu Kč. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí nabyvatel. b) nebytový prostor č. 707/101 SAZKA v bytovém domě číslo popisné 703, 704, 705, 706, 707 a 708 na parcelách čísla st. 1039, 1040, 1041, 1042, 1043 a 1044 a spoluvlastnický podíl o velikosti 333/31227 na budově a na pozemku, vše v obci a katastrálním území Uničov do vlastnictví stávajícího nájemce Házená Uničov, IČ za kupní cenu Kč. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí nabyvatel. Výsledek hlasování: 16 pro, 0 proti, 2 zdržel se Usnesení č. 27/3.14/2010 Majetkoprávní záležitosti Zastupitelstvo města Uničova schvaluje záměr prodeje jednotek v bytovém domě číslo popisné 497 v ulici Šternberská včetně vedlejší stavby garáže, venkovních úprav, příslušenství a pozemků parcela číslo stavební 245 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 760 m 2 a parcela číslo 2570 ostatní plocha 202 m 2 v obci a v katastrálním území Uničov za následujících podmínek: a) za kupní cenu Kč/m 2 podlahové plochy bytové jednotky, b) za kupní cenu Kč za nebytový prostor užívaný nájemcem Charita Šternberk, IČ , c) za kupní cenu Kč za nebytový prostor užívaný nájemcem J.M., bytem Šternberk za účelem zřízení kanceláře Generali Pojišťovna a. s., d) za kupní cenu Kč za nebytový prostor užívaný nájemcem L.M., bytem Uničov za účelem zřízení prodejny oční optiky, Vedle kupní ceny za bytové a nebytové jednotky jednotku uhradí nabyvatelé kupní cenu za podíl na pozemku parcela číslo stavební 245 zastavěná plocha a nádvoří a na pozemku parcela číslo 2570 ostatní plocha ve výši Kč a kupní cenu za podíl na garáži na pozemku parcela číslo stavební 245 ve výši Kč. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí nabyvatelé. Výsledek hlasování: 16 pro, 2 proti, 1 zdržel se 4

5 Usnesení č. 27/3.15/2010 Majetkoprávní záležitosti Zastupitelstvo města Uničova a) revokuje usnesení č. 14/3.8 ve věci schváleného záměru převést objekt železniční zastávky číslo popisné 1165 v obci Brníčko z vlastnictví České republiky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ do vlastnictví Města Uničova. b) neschvaluje odkoupení objektu železniční zastávky číslo popisné 1165 v části obce Brníčko na pozemku parcela číslo stavební 96/27 a pozemek parcela číslo stavební 96/27 v katastrálním území Brníčko z vlastnictví České republiky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ do vlastnictví Města Uničova za podmínek stanovených vlastníkem objektu. Usnesení č. 27/3.16/2010 Majetkoprávní záležitosti Zastupitelstvo města Uničova neschvaluje žádost Mgr. Z.U. a p. J. K., oba bytem Uničov o odkoupení pozemků parcela číslo 270, 271, st. 382/1, 269, 268/1 a 2524 o celkové rozloze 4649 m2 v katastrálním území Uničov v ulici Staškova-Gymnazijní za účelem výstavby pečovatelského domu rodinného typu a barokní zahrady z důvodu Zastupitelstvem města Uničova přijatého záměru poskytnout tyto pozemky Olomouckému kraji pro stavbu chráněného bydlení pro klienty Vincentina. Výsledek hlasování: 16 pro, 0 proti, 3 zdržel se Usnesení č. 27/3.17/2010 Majetkoprávní záležitosti Zastupitelstvo města Uničova neschvaluje slevu z kupní ceny ve výši Kč za pozemek parcelní číslo 2153/12 v katastrálním území Uničov panu K.Ch. a paní D.H. z důvodu zhoršených základových poměrů pro výstavbu rodinného domu. Výsledek hlasování: 13 pro, 1 proti, 4 zdržel se UZMě č. 27/4/2010 Projednání a schválení odpisu pohledávek Zastupitelstvo města Uničova schvaluje prominutí pohledávky a vzdání se práva na pohledávku z nájemného a úhrad za služby spojené s užíváním bytu za p. M.S. ve výši Kč ,00, za p. J.Š. ve výši Kč ,50, za p. L.K. ve výši Kč ,00, za p. J.S. ve výši Kč ,00, za p. P.K. ve výši Kč ,00, za p. L.P. ve výši Kč ,00 a za paní D.V.ve výši Kč ,00. Výsledek hlasování: 16 pro, 0 proti, 3 zdržel se UZMě č. 27/5/2010 Přehled o rozpočtových opatření k a) Zastupitelstvo města Uničova bere na vědomí bilanci rozpočtu 2010 platného k a přehled provedených rozpočtových opatření schválených radou a zastupitelstvem města v období až b) Zastupitelstvo města Uničova schvaluje návrh na změnu závazných ukazatelů dle provedených rozpočtových opatření schválených radou a zastupitelstvem města v období od a UZMě č. 27/6/2010 Rozpočtové opatření ke schválení v Zastupitelstvu města Uničova a) Zastupitelstvo města Uničova schvaluje rozpočtová opatření dle důvodové zprávy. b) Zastupitelstvo města Uničova bere na vědomí upřesnění nákladů na akci Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Olomoucká ulice. 5

6 c) Zastupitelstvo města Uničova revokuje usnesení č. 26/3.8 b) z ve věci převedení 1/2 částky získané z prodeje pozemku v průmyslové zóně firmě Ingersoll-Rand CZ s. r. o. do rezervního fondu města Uničova na rok d) Zastupitelstvo města Uničova schvaluje změnu jmenovité akce Brníčko, předlažba chodníku na Brníčko, oprava místní komunikace ve stejném finančním objemu. UZMě č. 27/7/2010 Zpráva o hospodaření Města Uničova za období 1-7/2010 Zastupitelstvo města Uničova bere na vědomí hospodaření Města Uničova za období leden červenec UZMě č. 27/8/2010 Schválení půjček z Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Uničova schvaluje přidělení půjček z Fondu rozvoje bydlení následujícím žadatelům: L.M. Nová Dědina - výměna oken a vchodových dveří domu, Kč P.J. a P.D. Šternberská, Uničov - obnova fasády, Kč - výměna oken a vchodových dveří domu, Kč M.M. Sadová, Uničov - obnova střechy, krytiny, konstrukce, Kč S.G. a S.H. Olomoucká, Uničov - obnova fasády, Kč F.J. Střelice - výměna oken a vchodových dveří domu, Kč. UZMě č. 27/9/2010 Schválení OZV č. 2/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení Zastupitelstvo města Uničova schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj a jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu. UZMě č. 27/10/2010 Změna OZV č. 1/2008 Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích doplnění míst se zákazem konzumace Zastupitelstvo města Uničova schvaluje dle ust. 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. UZMě č. 27/11/2010 Záležitosti odboru kultury, školství, sportu a vnějších vztahů a) Zastupitelstvo města Uničova schvaluje poskytnutí neinvestiční účelové dotace Mateřské škole Uničov, Komenského 680, příspěvkové organizaci ve výši Kč na pořízení drobného majetku do nově budovaného oddělení v ulici U Stadionu. b) Zastupitelstvo města Uničova schvaluje zvýšení příspěvku na provoz a údržbu Městskému kulturnímu zařízení Uničov ve výši Kč. 6

7 c) Zastupitelstvo města Uničova schvaluje poskytnutí neinvestiční účelové dotace SK Uničov, U Stadionu 619, IČ ve výši Kč na opravu havárie rozvodů vody a odpadů v areálu kopané nad šatnami mládeže. d) Zastupitelstvo města Uničova schvaluje realizaci projektu Celková modernizace vzdělávacího procesu na ZŠ Haškova s důrazem na ICT a jazykové vzdělávání, jenž bude realizovaný na ZŠ Uničov, Haškova 211 v roce 2011, a způsob jeho financování. e) Zastupitelstvo města Uničova schvaluje zařazení dotace ve výši Kč do rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Uničov, Haškova 211 na rok 2011 na kofinancování projektu Celková modernizace vzdělávacího procesu na ZŠ Haškova s důrazem na ICT a jazykové vzdělávání včetně způsobu financování projektu dle důvodové zprávy. f) Zastupitelstvo města Uničova schvaluje zvýšení příspěvku na provoz a údržbu ZŠ Uničov, Pionýrů 685 o Kč. UZMě č. 27/12/2010 Schválení Smlouvy o partnerství a spolupráci na projektu technologického centra Zastupitelstvo města Uničova schvaluje Smlouvu o partnerství a spolupráci na projektu technologického centra s městy Šternberk a Hranice. UZMě č. 27/13/2010 Návrh na zrušení veřejnoprávní smlouvy s Obcí Dlouhá Loučka výkon přestupkové agendy Zastupitelstvo města Uničova schvaluje podání písemného návrhu na zrušení veřejnoprávní smlouvy na výkon přestupkové agendy obci Dlouhá Loučka z důvodu uvedeného v ust. 167, odst. 1, písm.b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. UZMě č. 27/14/2010 Schválení udělení pamětních medailí města Uničova Zastupitelstvo města Uničova schvaluje udělení pamětních medailí města Uničova dle důvodové zprávy. UZMě č. 27/15/2010 Zpráva o plnění programového prohlášení Rady města Uničova za období Zastupitelstvo města Uničova bere na vědomí zprávu o plnění programového prohlášení Rady města Uničova za období UZMě č. 27/16/2010 Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva města Uničova Zastupitelstvo města Uničova bere na vědomí zprávy o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Uničova. Ing. Jarmila Kaprálová Bc. Dalibor Horák starostka místostarosta 7

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově UZ01/4/2015 Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova schvaluje

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM 1. Předmět působnosti PRAVIDLA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM Pravidla stanoví postup při prodeji nemovitostí z vlastnictví města. Zastupitelstvo města může rozhodnout,

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

Z: VOS T: 5/2016 3. Ukládá ředitelce ZŠaG Vítkov, p.o. provést změnu v obchodním rejstříku. Z: ŘZŠaG T: 6/2016. Z: VOS organizace.

Z: VOS T: 5/2016 3. Ukládá ředitelce ZŠaG Vítkov, p.o. provést změnu v obchodním rejstříku. Z: ŘZŠaG T: 6/2016. Z: VOS organizace. U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 27. dubna 2016 v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 503/11 do č. 555/11) Zastupitelstvo města: 503/11 Bere na vědomí zprávu

Více

Usnesení. 2904 Schválení ověřovatelů zápisu 63. schůze RM Karviné konané dne 21.08.2013

Usnesení. 2904 Schválení ověřovatelů zápisu 63. schůze RM Karviné konané dne 21.08.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 63. schůze Rady města Karviné konané dne 21.08.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 2904 Schválení

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 25. 3. 2015 35/3/2015 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče J~ čfl U ~ ~es~ ~IěU Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z II. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 11.12.2014 v zasedací místnosti MěU Hustopeče Usnesení č.

Více

USNESENÍ z 20. schůze Rady města Přerova konané dne 25. října 2011. 873/20/1/2011 Program 20. schůze Rady města Přerova

USNESENÍ z 20. schůze Rady města Přerova konané dne 25. října 2011. 873/20/1/2011 Program 20. schůze Rady města Přerova USNESENÍ z 20. schůze Rady města Přerova konané dne 25. října 2011 873/20/1/2011 Program 20. schůze Rady města Přerova 1. schvaluje program 20. schůze Rady města Přerova konané dne 25. října 2011 2. schvaluje

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 28.4.2014

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 28.4.2014 Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 28.4.2014 45/2/14. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 1. zasedání ZMě. 46/2/14. ZMě schvaluje program 2. zasedání ZMě takto: Program:

Více

U S N E S E N Í 125. (24. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 15. února 2010

U S N E S E N Í 125. (24. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 15. února 2010 Město Holýšov U S N E S E N Í 125. (24. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 15. února 2010 386.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 125. zasedání: 1) Zahájení 2) Volba

Více

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 26.06.2014. - 0589/ZMOb-Sle/1014/23

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 26.06.2014. - 0589/ZMOb-Sle/1014/23 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 26.06.2014 čís. 0569/ZMOb-Sle/1014/23-0589/ZMOb-Sle/1014/23 MUDr. Hana Heráková Místostarostka Ing. Petr Janíček Místostarosta Strana 1/14 Přehled

Více

ZÁPIS Z 22. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2009 konaného dne 26. 10. 2009 v 16,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují

ZÁPIS Z 22. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2009 konaného dne 26. 10. 2009 v 16,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují ZÁPIS Z 22. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2009 konaného dne 26. 10. 2009 v 16,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují Přítomni : I. Seidlmanová - starostka, Z. Kadidlo - místostarosta, L. Bořek,

Více

USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného dne 10.09.2015

USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného dne 10.09.2015 USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného dne 10.09.2015 1/5/ZM/2015 Zahájení a schválení programu zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 5/2015 a volba ověřovatelů zápisu I. Zastupitelstvo

Více

z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 1/29/RM/2015 Zahájení a schválení programu 29. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 29. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 10. 3. 2011 v 16:00 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) Jedna se pouze o výpis z usnesení, dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/23/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 Usnesení 1/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1087/63/RM/2016 Schválení programu 63. zasedání

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích,

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, v platném znění) č. 3/2014 konaného dne 29.9.2014 Přítomni : ing. Skalický J., Hladík O., Hrůza T., Janda P., Karfíková M., Koťová J.,

Více

Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II.

Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A I. revokuje 196 Usnesení zastupitelstva

Více

Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Krasov

Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Krasov Organizace: Obec Krasov Sídlo: Krasov 29, 793 94 Krasov IČ: 00296121 Předpis č.: 1/2014 Zpracovala: Lucie Klimenková Schválil: Mgr. Lukáš Grůza, starosta obce Datum vyhotovení: březen 2014 Nabývá účinnosti:

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 24.06.2009

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 24.06.2009 VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 24.06.2009 59/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo závěrečný účet města Lanškroun za rok 2008 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,

Více

Město Pohořelice. ad 2) Interpelace členů rady. ad 3) Bytové záležitosti 1/5. Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12.

Město Pohořelice. ad 2) Interpelace členů rady. ad 3) Bytové záležitosti 1/5. Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12. Město Pohořelice Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Mgr. Polák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, MVDr. Michalica tajemník Omluven:

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 46. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 27.08.2012

Město Horažďovice. Usnesení ze 46. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 27.08.2012 Město Horažďovice Usnesení ze 46. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 27.08.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Článek I Nabytí a převod pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčína Statutární město

Více

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014 Usnesení ze 111. zasedání Rady města Rychvald, dne 29. 09. 2014 Kontrola usnesení 111/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 111/2. Rada města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi 10.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

na prodej nemovitosti objektu č.p. 9 - Chrudim VI. kolo(4)

na prodej nemovitosti objektu č.p. 9 - Chrudim VI. kolo(4) 1 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE Ředitel krajského ředitelství policie č.j. KRPE-63189-2/ČJ-2015-1700VZ Pardubice dne 7. srpna 2015 Počet stran: 6 Vyhlašovatel: Česká republika - Krajské

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marcela Krupicová Omluveni: Luděk

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

Město Cvikov Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 1. listopadu 2012

Město Cvikov Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 1. listopadu 2012 Město Cvikov Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 1. listopadu 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva 18 přítomno, 3 omluveni Mgr. Krafková, p.schindler, p. Kořínek 1) Zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í. 45. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 27. 11. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 45. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 27. 11. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SS 045/12/Za U S N E S E N Í 45. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 27. 11. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1727/45 1771/45 Rozdělovník - členové

Více

Usnesení č.338/zm/2012

Usnesení č.338/zm/2012 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů.

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů. MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým

Více

OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58

OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58 OBEC pišť W OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58 Záměr Obce Píší' na prodej obecního nemovitého majetku Obec Píšť jako výlučný vlastník nemovitostí níže specifikovaných zveřejňuje podle 39 odst. 1

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 93. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.5.2006 U S N E S E N Í 93. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 93/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Příloha č. I PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTAČNÍHO PROGRAMU Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2016 I. Úvodní ustanovení Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady

Více

Program: 1) Přísedící u Okresního soudu ve Strakonicích. 2) Rozpočtová opatření. 3) Majetkové záležitosti. Usnesení č.336/zm/2008-č.

Program: 1) Přísedící u Okresního soudu ve Strakonicích. 2) Rozpočtová opatření. 3) Majetkové záležitosti. Usnesení č.336/zm/2008-č. - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 17. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 29.03.2012 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008 Usnesení č. 857 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 01.09.2008 Usnesení č. 858 Rada města provádí změnu objemu rozpočtu na rok 2008 dle

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 23. schůzi 02.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V Tel.: 515 333 201-2, fax: 515 266 468, e-mail: urad@mesto-miroslav.cz, www.mesto-miroslav.cz Okres Znojmo Souhrn usnesení č. ZM.8/2015 z 8. zasedání

Více

U s n e s e n í. 25/1.2 Zpráva o ověření zápisu

U s n e s e n í. 25/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í z 25. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 24. 6. 2010 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 25/1.1 Program 25. zasedání

Více

na prodej nemovitosti pozemek p.č. 2511/39 k.ú. Pardubice IV. kolo(1)

na prodej nemovitosti pozemek p.č. 2511/39 k.ú. Pardubice IV. kolo(1) 1 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE Ředitel krajského ředitelství policie č.j. KRPE-40795-2/ČJ-2016-1700VZ Pardubice dne 16. května 2016 Počet stran: 6 Vyhlašovatel: Česká republika - Krajské

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 11.03.2015. Mandátová komise: Bc. Hana Nevrlá PRO: 13 ZDR: 1 Zdeněk Gürtler PRO: 13

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 11.03.2015. Mandátová komise: Bc. Hana Nevrlá PRO: 13 ZDR: 1 Zdeněk Gürtler PRO: 13 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 11.03.2015 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Ing. Renáta Mičulková Mandátová komise: Bc. Hana Nevrlá PRO: 13 Zdeněk Gürtler PRO: 13 NEHLAS:

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005. Usnesení č. 166/05-218/05

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005. Usnesení č. 166/05-218/05 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005 Usnesení č. 166/05-218/05 166/05 Volba návrhové komise 167/05 Schválení programu 168/05 Vystoupení veřejnosti 169/05

Více

1. Zahájení zasedání zastupitelstva

1. Zahájení zasedání zastupitelstva OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice ouzernoseky@iol.cz Zápis č. 25/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 17.7.2014 od 18.00 hod. zasedací místnost Obecního úřadu Velké Žernoseky

Více

MMB2016000000268. Název: Návrh dodatku č.l ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti č. 6314173833. Obsah: Návrh usnesení:

MMB2016000000268. Název: Návrh dodatku č.l ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti č. 6314173833. Obsah: Návrh usnesení: Rada města rna MM2016000000268 m ZMll//ff Z7/16. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 15.3.2016 Název: Návrh dodatku č.l ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti č. 6314173833 Obsah: návrh

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05.10.2009. Usnesení č. 941 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle předloženého

Více

Zásady pro prodej bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků

Zásady pro prodej bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ ------------------------------------------------------------------------- Zásady pro prodej bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků

Více

Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016

Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016 Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni : Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, p. Štědronský, Mgr.

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016 Projednané návrhy: 1. Stanovení paušálu za používání mobilních telefonů.

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

ZÁPIS. z 50. schůze Rady města Přerova konané dne 17. října 2012

ZÁPIS. z 50. schůze Rady města Přerova konané dne 17. října 2012 ZÁPIS z 50. schůze Rady města Přerova konané dne 17. října 2012 PROGRAM: --------------- 1. Zahájení primátor 2. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí primátor 3. Finanční záležitosti primátor 4.

Více

Zásady hospodaření s nemovitostmi

Zásady hospodaření s nemovitostmi Zásady hospodaření s nemovitostmi Zastupitelstvo obce Osek nad Bečvou schválilo dne 10.7.2008 tyto zásady pro nabývání majetku obcí Osek nad Bečvou a převodu a pronájmu nemovitostí z majetku obce Osek

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014 pro financování mimoškolských příspěvkových organizací září 2014 Rada města Loun na základě usnesení 264/2014 ze dne 22.09.2014 vydává tato pravidla P13/2014 pro

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 8 /2008 konané dne 12. března 2008

USNESENÍ ze schůze RM č. 8 /2008 konané dne 12. března 2008 USNESENÍ ze schůze RM č. 8 /2008 konané dne 12. března 2008 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2007 bez výhrad a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření

Více

I. Schválení programu jednání (pro 5, proti -, zdrž -)

I. Schválení programu jednání (pro 5, proti -, zdrž -) SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 8. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (8. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 26. května

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 10. dne 18.05.2016

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 10. dne 18.05.2016 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 10. dne 18.05.2016 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 Odbor správy majetku V Písku dne: 31.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Informativní materiál záměr výstavby bytového domu v ulici Gregorova firmou

Více

U S N E S E N Í. z 19. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. z 19. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 12.9.2013 U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Hranice místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, Mgr. Jaromíra Rusiniková,,

Více

Informace ze 14. schůze Rady města Milevska

Informace ze 14. schůze Rady města Milevska Informace ze 14. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 02.09.2013 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, MUDr. Zdeněk

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

Usnesení z 4. jednání ZM dne 26.01.2015 1

Usnesení z 4. jednání ZM dne 26.01.2015 1 USNESENÍ Z 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 26.01.2015 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 62/2015-4 2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Hlasování č. 1: Přítomno: 4 členové Pro: 4 hlasy Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování č. 1: Přítomno: 4 členové Pro: 4 hlasy Proti: 0 Zdržel se: 0 VÝPIS ZE ZÁPISU č. 11/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Habrovany konaného dne 25. 11. 2015 v kanceláři starosty víceúčelové budovy Habrovany č. p. 345 Pozn.: Zveřejněna je anonymizovaná verze

Více

Zápis. z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík Bc.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014 Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, zvolených ve volbách 10. a 11.10.2014 (viz prezenční listina), omluven Jiří Pecl, pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková,

Více

U s n e s e n í z 8. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 18.05.2016

U s n e s e n í z 8. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 18.05.2016 U s n e s e n í z 8. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 18.05.2016 232. Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na ploše vymezeném náměstím T. G. Masaryka po

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Majetkoprávní záležitosti

Majetkoprávní záležitosti Zastupitelstvo města Čelákovic V Čelákovicích dne 26. 11. 2014 Podkladový materiál předkládá Ing. Josef Pátek, starosta Jméno, příjmení, funkce Podkladový materiál zpracoval/a Marcela Klaudová - OH, Lucie

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 23/2015 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 2. 11. 2015 Přítomní členové rady: Omluveni:

Více

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 PRAVIDLA PRO DOTAČNÍ PODPORU V PROGRAMU PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č.

Více

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Článek I. Účel 1) Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí (dále jen Program) je určen k poskytování dotací z rozpočtu

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015 Účinnost od:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 4.2.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Navýšení základního kapitálu společnosti NTV cable s.r.o. pro rok 2013 2. Smlouva

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 5/2016 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 21. 3. 2016 Přítomní členové rady: Omluveni:

Více

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Podklady na zasedání ZM dne: 25.06.2015 OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Růžena Jarošová Stanislava Syrotiuková

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 33. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 02.06.2016

PŘEHLED USNESENÍ Z 33. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 02.06.2016 PŘEHLED USNESENÍ Z 33. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 02.06.2016 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 704 1 Kontrola plnění usnesení 705 2 Výroční zpráva SAK Studénka, příspěvkové organizace, za rok 2015 706

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170

Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170 Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170 V ý p i s u s n e s e n í z 21. řádného jednání rady města dne 25. srpna 2008 od 13.00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 389/08 Rada

Více

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Soňa Černá, JUDr. Marek Starý, Petr Bolina, Jan Franc,

Více

Výzva k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy - - výběrové řízení

Výzva k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy - - výběrové řízení Výzva k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy - - výběrové řízení Královéhradecký kraj se sídlem Wonkova čp. 1142, 500 02 Hradec Králové vypisuje výběrové řízení a vyzývá zájemce o odkoupení níže uvedených

Více

1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem: Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, Krč

1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem: Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, Krč Výběrové řízení na prodej nemovitých věcí ve vlastnictví České spořitelny, a. s. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky 1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem:

Více

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 Rada města Kostelec nad Orlicí USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 1. schvaluje a) vítěze na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. zasedání rady města RM 203 (ve volebním období 103. zasedání) ze dne: 25.10.2010 kancelář starostky

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. zasedání rady města RM 203 (ve volebním období 103. zasedání) ze dne: 25.10.2010 kancelář starostky zasedání rady města RM 203 (ve volebním období 103. zasedání) ze dne: 25.10.2010 kancelář starostky od 15:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 8359 až 8394 STIS Stránka 1 z 7 K Čl. 2. 1 USNESENÍ

Více

PROGRAM 39. RMČ BS. 13) Finanční neinvestiční transfer Centrum pro rodinu a sociální péči,

PROGRAM 39. RMČ BS. 13) Finanční neinvestiční transfer Centrum pro rodinu a sociální péči, PROGRAM 39. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 38. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 39. RMČ BS d) Schválení programu 39. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Pěší trasa

Více

U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004

U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004 Město Trutnov Zpracováno dne : 13.09.2004 U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2004-1123/15 Mladobucká čp. 98 2004-1124/15 Dlouhá

Více

36. schůze rady města konaná dne 21.10.2015 Výpis z přijatých usnesení:

36. schůze rady města konaná dne 21.10.2015 Výpis z přijatých usnesení: 36. schůze rady města konaná dne 21.10.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Kontrola

Více

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Článek 1 Úvod V souladu s čl. 2 odst. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

Více

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014,

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014, Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce v Bolaticích, konaného dne 23. června 2014 v 18:00 hodin v Obřadní síni OÚ v Bolaticích OUBOL/1350/2014 89/28 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání bere

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 97. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 16.12.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina, MUDr.

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í ze 4. schůze Rady města Chebu konané

Více