U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady města Uherského Brodu dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 29. 10. 2003"

Transkript

1 U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady města Uherského Brodu dne číslo obsah odpovídá 476/R25/03 RM schvaluje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku Vývoz a následné zpracování a uložení odpadu z odpadkových košů. OŽP 477/R25/03 RM schvaluje komisi pro otevírání obálek a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů obchodní veřejné soutěže Výběr dodavatele komplexní údržby veřejné zeleně Města Uherský Brod část západ, část východ, část jih. 478/R25/03 1. RM jmenuje povodňovou komisi Města Uherský Brod. 2. RM bere na vědomí předložený povodňový plán Města Uherský Brod. 479/R25/03 1. RM nemá námitek k realizaci stavby Voma masná výroba a obchod v lokalitě Močidla, Uh. Brod. OŽP Ing. Josefík 2. RM schvaluje zřízení úplatných věcných břemen spočívajících v právu majitele pozemku p. č. 6931/3 a plánovaného objektu Voma masná výroba a obchod (firmy VOMA, s. r. o., Moravská 94, UB) užívat části (vým. dle GP ochranné pásmo) z pozemků p. č. 6931/24, 25, 26 za účelem umístění, provozu, údržby a oprav přípojek NN, plynu, telecomu, z pozemku p. č. 7179/1 za účelem umístění, provozu, údržby a oprav přípojky kanalizace, vše v k. ú. UB, a povinnosti majitele těchto pozemků (Města UB) toto právo strpět. Úplata za zřízení věcného břemene 15,- Kč/m 2 ochranného pásma. Do doby kolaudace přípojek bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Žadatel doloží k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene geometrický plán, pravomocné kolaudační rozhodnutí a uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením smlouvy a vkladem do KN. 3. RM pověřuje starostu města jednat s firmou Voma, s. r. o., Moravská 94, UB o budoucím výkupu části komunikace, která má být umístěna na pozemku p. č. 6931/24 a části p. č. 6931/3 v k. ú. UB a má sloužit jako společný příjezd pro areál Vomy a areál zahrádkářů, a pověřuje zveřejněním záměru na výpůjčku pozemku p. č. 6931/24 v k. ú. UB firmě Voma, s. r. o., Moravská 94, UB za účelem vybudování příjezdové komunikace k plánovanému objektu Voma masná výroba a obchod (firmy VOMA, s. r. o., Moravská 94, UB) na pozemku p. č. 6931/3 v k. ú. UB. Podmínky: výpůjčka na dobu určitou do doby převodu stavby komunikace, která bude sloužit jako společný příjezd k areálu Vomy a areálu zahrádkářského zařízení, na Město UB.

2 4. RM schvaluje zřízení úplatného věcného břemene spočívajícího v právu majitele pozemku p. č a plánované stavby zahrádkářského zařízení (Města Uh. Brod) užívat část (vým. dle GP ochranné pásmo) z pozem-ku p. č. 6931/3 za účelem umístění, provozu, údržby a oprav komunikace pro zajištění přístupu k plánované stavbě zahrádkářského zařízení na pozemku p. č v k. ú. UB a povinnosti majitele pozemku p. č. 6931/3 v k. ú. UB (firmy Voma, s. r. o., Moravská 94, UB) toto právo strpět. Úplata za zřízení věcného břemene 15,- Kč/m 2 ochranného pásma. Do doby kolaudace komunikace bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Žadatel doloží k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene geometrický plán, pravomocné kolaudační rozhodnutí a uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením smlouvy a vkladem do KN. 480/R25/03 RM schvaluje uzavření dohody o ukončení Nájemní smlouvy ze dne (budova čp. 1 na pozemku p. č. st. 73 a pozemek p. č. st. 73 v k. ú. UB) s nájemcem p. Janem Dulou, Štěpnická 1626, Veselí nad Moravou ke dni s podmínkou uhrazení dluhů. RM pověřuje přípravou dohody. RM pověřuje zveřejněním záměru na pronájem budovy čp. 1 na pozemku p. č. st. 73 a pozemku p. č. st. 73 v k. ú. UB firmě Duesse, s. r. o., Blatnice pod Sv. Ant. čp. 28 za účelem provozování prodejny obuvi. Podmínky: účinnost smlouvy od , nájemné ,- Kč/rok, které bude každoročně upraveno o míru inflace, smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, veškeré energie kromě vodného, stočného a srážkových vod bude hradit nájemce přímo dodavatelským organizacím. 481/R25/03 RM pověřuje zveřejněním záměru na pronájem části o vým. 280 m 2 z pozemku p. č. 7191/1 v k. ú. UB firmě Kastek UB, spol. s r.o., Rybářská 2330, UB za účelem parkování vozidel, údržby povrchu komunikace, zeleně a dětského hřiště. Podmínky: nájemné 10,-Kč/m 2 /rok, smlouva na dobu určitou 10 let. 482/R25/03 RM schvaluje uzavření dohody o ukončení Smlouvy o pronájmu pozemku ze dne (na část o vým. 25 m 2 z pozemku PK 276/1 v k. ú. UB) ke dni s p. Václavem Guryčou, Havlenova 23, Brno. RM pověřuje přípravou dohody. RM pověřuje zveřejněním záměru na pronájem části o vým. 25 m 2 z pozemku PK 276/1 v k. ú. UB manž. Košutovým, 1. máje 707, Bojkovice za účelem rozšíření zahrady u rodinného domu čp. 1668, UB. Podmínky: nájemné 3,- Kč/m 2 /rok, smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce zaslanou vždy k b. k. r. (po skončení vegetačního období).

3 483/R25/03 RM neschvaluje uzavření dohody o ukončení Smlouvy o pronájmu pozemku ze dne uzavřené na užívání části o vým. 125 m 2 z pozemku p. č. PK 276/1 v k. ú. UB s p. Bohumilem Mahdalem, Maršovská 1934, UB. RM nesouhlasí se změnou podmínek stávajících Smluv o pronájmu pozemku ze dne na pronájem částí z pozemku p. č. 276/1 v k. ú. UB, které jsou součástí oplocených zahrad u rodinných domů čp , , RM pověřuje vyzvat majitele domů čp. 1662, 1663, 1672 k uhrazení bezdůvodného obohacení z titulu užívání částí městského pozemku p. č. PK 276/1 v k. ú. UB, které jsou součástí oplocených zahrad u těchto rodinných domů, bez nájemní smlouvy a dále k uzavření nájemních smluv nebo odstranění oplocení z bezdůvodně užívané části pozemku. 484/R25/03 RM pověřuje zveřejněním záměru na pronájem části o vým. 15 m 2 z pozemku p. č. EN 3569/2 v k. ú. UB za účelem vybudování vjezdu do garáže manž. Mahdalovým, U Školky 2285, UB. Podmínky: nájemné ve výši 3,- Kč/m 2 /rok, nájem na dobu určitou do doby existence stavby garáže na pozemku p. č. 3572/11 v k. ú. UB. 485/R25/03 RM pověřuje zveřejněním záměru na výpůjčku a prodej části o vým. 55,2 m 2 z pozemku p. č. 290/34 v k. ú. UB za účelem vybudování základových patek betonových lodžií v rámci rekonstrukce ocelových závěsných balkonů spolumajitelům domu čp. 2160, Močidla, UB. Podmínky: výpůjčka na dobu určitou od nabytí právní moci stavebního povolení do doby kolaudace stavby lodžií na domě čp Kupní cena dle znaleckého posudku a Pravidel. Žadatelé doloží k uzavření kupní smlouvy geometrický plán na oddělení zastavěné části pozemku, znalecký posudek a uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením smlouvy a vkladem do KN. Do doby kolaudace bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní. 486/R25/03 RM schvaluje zřízení úplatného věcného břemene spočívajícího v právu majitele pozemků p. č. 6832/1, st. 717 v k. ú. UB (Vladimíra Goleše, Močidla 2161, UB) užívat části (vým. dle GP ochranné pásmo) z pozemků p. č. 6444/2 a p. č. PK 6444/3, vše v k. ú. UB za účelem umístění, provozu, údržby a oprav přípojek NN a kanalizace a v povinnosti majitele těchto pozemků (Města UB) toto právo strpět za úplatu 15,- Kč/m 2 ochranného pásma. Do doby kolaudace přípojek bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Žadatel doloží k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene geometrický plán, pravomocné kolaudační rozhodnutí a uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením smlouvy a vkladem do KN.

4 487/R25/03 RM pověřuje zveřejněním záměru na pronájem části o vým. 4,5 m 2 z pozemku p. č. EN 5762/1 v k. ú. UB p. Zdeňku Vaculovi, Neradice 2274, UB za účelem vybudování vjezdu ke garáži. Podmínky nájmu v souladu se Smlouvou o pronájmu pozemku ze dne RM schvaluje uzavření dohody o ukončení Smlouvy o pronájmu pozemku ze dne 8. a na část o vým. 20 m 2 z pozemku p. č. EN 5762/1 v k. ú. UB s manž. Matějíčkovými, Okružní 1526, UB ke dni RM pověřuje přípravou dohody. 488/R25/03 RM souhlasí s uzavřením dohody o ukončení Nájemní smlouvy ze dne na pronájem garáže o vým. 21 m 2 v domě čp. 994, Horní Valy, UB s pí Janou Valešovou, Hradišťská 266, UB, a to ke dni RM zmocňuje Regio UB, s. r. o., uzavřením dohody. RM pověřuje zveřejněním záměru na pronájem garáže o vým. 21 m 2 v domě čp. 994, Horní Valy, UB p. Karlu Kopečkovi, Horní Valy 994, UB. Podmínky: nájemné 400,- Kč/měsíc, které bude každoročně upraveno o koeficient inflace předcházejícího roku poskytnutý ČSÚ, nájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 489/R25/03 1. RM doporučuje ZM souhlasit s uznáním vlastnictví k pozemku p. č. 1407/2 o vým. 17 m 2 ve prospěch Města Uh. Brod s tím, že Město Uh. Brod uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením dohody o narovnání. 2. RM doporučuje ZM souhlasit s uznáním vlastnictví k pozemku p. č. 1301/2 o vým. 13 m 2 ve prospěch Města Uh. Brod s tím, že Město Uh. Brod uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením dohody o narovnání. 3. RM doporučuje ZM souhlasit s uznáním vlastnictví k pozemku p. č. 1353/2 o vým. 10 m 2 ve prospěch Města Uh. Brod s tím, že Město Uh. Brod uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením dohody o narovnání. 4. RM doporučuje ZM uznat vlastnictví k pozemku p. č. 1315/4 o vým. 29 m 2 ve prospěch Ing. Františka Kročila, Masarykova 55, Luhačovice k id. 1/3 a p. Miloslava Kročila, Dyjákovice 46 k id. 2/3 s tím, že navrhovatelé uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením dohody o narovnání. 5. RM doporučuje ZM uznat vlastnictví k pozemku p. č. 1359/2 o vým. 5 m 2 ve prospěch pí Věry Lekešové, Školní 303, Uh. Brod - Těšov s tím, že navrhovatelka uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením dohody o narovnání.

5 6. RM doporučuje ZM uznat vlastnictví k pozemku p. č. 1323/2 o vým. 29 m 2 ve prospěch pí Marie Němečkové, Havřice 217, Uh. Brod k id. 2/3, p. Němečka Stanislava, Nám. Republiky 921, Uh. Hradiště k id. 1/6 a p. Vlastimila Němečka, Sadová 1027, Uh. Hradiště k id. 1/6 s tím, že navrhovatelé uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením dohody o narovnání. 490/R25/03 RM schvaluje uzavření dohody o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne na pronájem nebytových prostor o vým. 245,8 m 2 (část bývalého DDM) s Apoštolskou církví Uh. Brod, zastoupenou p. R. Šiškou, Široká 15, UB Újezdec ke dni RM pověřuje přípravou dohody. RM pověřuje zveřejněním záměru na výpůjčku nebytových prostor o vým. 245,8 m 2 (část bývalého DDM) a části o výměře 600 m 2 z pozemku p. č. EN 1398/1 v k. ú. Uh. Brod Apoštolské církvi Uh. Brod, zastoupené p. R. Šiškou, Široká 15, UB Újezdec k provozování činnosti sboru konání shromáždění sboru, pastorace, biblickému vyučování, mládežnické a sportovní činnosti. Podmínky: výpůjčka na dobu určitou 5 let, služby dle běžných vykalkulovaných nákladů. 491/R25/03 RM pověřuje zveřejněním záměru na prodej částí (vým. dle GP - cca 85 m 2 ) z pozemků p. č. 77 a p. č. 78 vše v k. ú. Havřice za obvyklou cenu stanovenou dle znaleckého posudku p. Josefu Šůstkovi, Havřice 120, Uh. Brod za účelem výstavby garáže a příjezdu do dvora domu čp Žadatel ke kupní smlouvě doloží geometrický plán na oddělení částí pozemku, znalecký posudek a uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy a vkladem do KN. 492/R25/03 RM doporučuje ZM neschválit prodej částí (výměra dle GP cca 580 m 2 ) z pozemků p. č a p. č. 7369/2 v k. ú. Uh. Brod Ing. Vlastislavu Červenkovi, Vinohradská 35, Uh. Brod - Újezdec. 493/R25/03 RM doporučuje ZM neschválit prodej části (výměra dle GP - cca 160 m 2 ) z pozemku p. č. 6867/2 v k. ú. Uh. Brod p. Vojtěchu Kůrovi, Slovácká 1298, Uh. Brod. 494/R25/03 RM pověřuje zveřejněním záměru na prodej pozemku p. č. st. 1736/2 o vým. 379 m 2 v k. ú. UB stávajícím nájemcům domu čp. 979, Uh. Brod manž. Kuželovým, manž. Vlachovým, manž. Fialovým, pí Emílii Raškové, manž. Niklovým, p. Antonínu Adamovi, manž. Kunčíkovým, pí Emílii Kunčíkové, manž. Hetmerovým, pí Ivance Mikeskové za smluvní cenu 110,- Kč/m 2. Žadatelé uhradí náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy a vkladem do KN. Prodej bude realizován nejpozději současně s prodejem bytových jednotek a společných částí bytového domu čp. 979 výše uvedeným nájemcům dle z. č. 72/1994 Sb.

6 495/R25/03 RM doporučuje ZM schválit změnu usnesení ZM č. 123/Z07/03 ze dne a to tak, že text...části o výměře 81 m 2 z pozemku p. č (dle GP nový pozemek p. č. 1020/4 o vým. 81 m 2 ) se nahrazuje textem...pozemků p. č. 1022/4 o výměře 18 m 2 a p. č. 1020/8 o vým. 43 m 2 dle GP č / /R25/03 RM schvaluje pronájem pozemku p. č. 247/64 o vým. 93 m 2 v k. ú. UB slečně Beátě Kubánikové, Soukenická 2157, Uh. Brod s účinností od na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok podanou vždy k b. k. r. (po skončení vegetačního období), nájemné 1,- Kč/m 2 /rok. RM pověřuje přípravou smlouvy. 497/R25/03 RM schvaluje pronájem pozemku p. č. 315/163 o vým. 173 m 2 v k. ú. UB p. Václavu Rychlíkovi, Ptylova 264, UB za účelem zřízení zahrádky. Podmínky: nájem s účinností od na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok (po skončení vegetačního období), nájemné 0,80 Kč/m 2 /rok. RM pověřuje přípravou smlouvy. 498/R25/03 RM doporučuje ZM schválit prodej částí (vým. dle GP) z pozemků p. č. 1115, 691/3 v k. ú. Těšov pí Miriam Borýskové - Jančářové, 1. května 258, UB - Těšov za účelem rozšíření pozemků pro plánovanou stavbu rodinného domu v souladu s navrhovanou změnou v konceptu územního plánu. Kupní cena dle znaleckého posudku a Pravidel... v době realizace prodeje. Žadatelka ke kupní smlouvě doloží znalecký posudek, geometrický plán, pravomocné územní rozhodnutí pro stavbu RD a uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy a vkladem do KN. Do doby nabytí právní moci územního rozhodnutí pro plánovaný RD bude uzavřena budoucí kupní smlouva. 499/R25/03 RM schvaluje pronájem pozemků p. č. st. 504/4 o výměře 740 m 2, p. č o výměře 6573 m 2 a části o vým m 2 z pozemku p. č. PK 6163/1, vše v k. ú. UB firmě Ditipo, a. s., Mariánské nám. 14, UB. Podmínky pronájmu: pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné ,- Kč/rok. RM pověřuje vyhotovením smlouvy. 500/R25/03 RM doporučuje ZM schválit prodej části o vým. 2 m 2 (zastavěné chatou, dle doloženého GP nová p. č. 1532/3) z pozemku p. č a části (výměra dle GP cca 20 m 2 ) z pozemku p. č za cenu smluvní 15,- Kč/m 2 vše v k. ú. Havřice manž. Keňovým, Tkalcovská 815, UB. Žadatelé ke kupní smlouvě doloží geometrický plán na oddělení částí pozemku a uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy a vkladem do KN. Pokud vinou žadatelů nedojde k uzavření kupní smlouvy do 1/2 roku od přijetí usnesení v ZM, pozbývá toto platnosti. RM zároveň pověřuje zveřejněním záměru na zbývajících cca 6 m 2 z pozemku p. č v k. ú. Havřice.

7 501/R25/03 RM pověřuje zveřejněním záměru na směnu objektu občanské vybavenosti bez čp. (prodejny potravin) a části (vým. dle GP cca 840 m 2 ) z pozemku p. č. 46 a části (vým. dle GP - cca 400 m 2 ) z pozemku 48/1 v k. ú. Havřice v majetku Města Uh. Brod za cenu ,- Kč za pozemek p. č. 43 o vým. 845 m 2 v k. ú. Havřice v majetku Jednoty SD v Uherském Ostrohu za cenu ,- Kč. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, smlouvy a jejím vkladem do KN ponesou smluvní strany každá k ½. RM schvaluje výkup vnitřního zařízení pohostinství (viz. přiložený seznam) za cenu ,- Kč od Jednoty SD v Uherském Ostrohu. RM schvaluje zřízení bezúplatného věcného břemene spočívajícího v povinnosti majitele objektu prodejny potravin a pozemků (oddělených GP z p. č. 46 a 48/1, které budou převedeny Jednotě SD v Uherském Ostrohu) strpět uložení plynové přípojky pro pohostinství na objektu prodejny potravin a uložení kanalizační přípojky od objektu pohostinství, dešťové kanalizace a kanalizačního sběrače v přilehlých pozemcích a umožnit majiteli přípojek (Městu Uh. Brod) přístup za účelem provádění jejich údržby a oprav, dále umožnit majiteli objektu pohostinství (Městu Uh. Brod) užívat vodovodní přípojku vybudovanou pro objekt prodejny potravin a pohostinství za účelem zajištění dodávky vody pro objekt pohostinství. Rozsah věcných břemen bude doložen geometrickým plánem pro vyznačení věcných břemen do KN. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, smlouvy a jejím vkladem do KN ponesou smluvní strany každá k ½. RM schvaluje zřízení bezúplatného věcného břemene spočívajícího v povinnosti vlastníka pozemků (Města Uh. Brod) strpět uložení přípojek pro prodejnu potravin, a to plynové přípojky v pozemku p. č. 48/1, vodovodní přípojky v pozemku p. č. 48/1 a 44 vše v k. ú. Havřice a umožnit jejich majiteli (Jednotě SD v Uh. Ostrohu) přístup za účelem provádění jejich údržby a oprav, dále umožnit majiteli objektu prodejny potravin užívat kanalizační přípojku vybudovanou pro objekt pohostinství a prodejny potravin za účelem odvádění odpadních vod z objektu prodejny potravin. Rozsah věcných břemen bude doložen geometrickým plánem pro vyznačení věcných břemen do KN. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, smlouvy a jejím vkladem do KN ponesou smluvní strany každá k ½.

8 502/R25/03 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků p. č. st o vým m 2 (zastavěno sportovní halou), p. č. st o vým. 527 m 2 (zastavěno ubytovnou), p. č. st o vým. 196 m 2 (zastavěno garáží), p. č. st o vým. 181 m 2 (zastavěno stánky A1-A7 občerstvení), p. č. st m 2 o vým. 83 m 2 (zastavěno stánky B1-B6), p. č. st o vým. 56 m 2 (zastavěno stánky C1-C4), části o vým. 100 m 2 z pozemku p. č. 1725/589 (vjezd do garáží), část o vým. 485 m 2 z pozemku p. č. 1725/57 (okapové chodníky kolem sportovní haly 125 m 2, zpevněné plochy kolem kotelny 100 m 2, odstavné plochy na společné příjezdové komunikaci k ubytovně, sportovní hale a areálu TJ Sokol 260 m 2 ), část o vým. 180 m 2 z pozemku p. č. st (parkoviště pod ubytovnou 100 m 2, část zpevněné plochy pod ubytovnou - 80 m 2 ) ve prospěch Města Uh. Brod za nájemné ve výši 16,- Kč/m 2 /rok (celkem ročně ,- Kč), nájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s účinností od RM pověřuje přípravou smlouvy. RM pověřuje zveřejněním záměru na pronájem stánků C1 až C4 na pozemku p. č. st v k. ú. UB včetně celé ocelové konstrukce nad stánky ve prospěch TJ Sokol za symbolické nájemné 1,- Kč/rok, nájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s účinností od Náklady na údržbu a opravy ocelové konstrukce bude hradit nájemce v plné výši. RM pověřuje zveřejněním záměru na pronájem stánků A1-A7, B1-B3 p. Michalu Láskovi, Luhanova 1823, UB za účelem provozování pohostinství a ke skladovacím účelům. Podmínky nájmu: nájemné ve výši ,- Kč/rok (pohostinství stánky A1-A7 včetně přístavby) a ,- Kč/rok (sklady - stánky B1-B3), nájem na dobu neurčitou s účinností od a výpovědní lhůtou 3 měsíce, úhrada nájemného čtvrtletně předem. K nájemnému budou započteny náklady vložené nájemcem do vybudování přístavby pohostinského zařízení. 503/R25/03 RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo s firmou Dektrade, s. r. o., Tiskařská 10/257, Praha 10 na provedení energetického auditu sportovní haly včetně ubytovny ve smyslu navýšení ceny díla o ,- Kč bez DPH.

9 504/R25/03 RM souhlasí s provedením opravy objektu dílen a garáže na denní stacionář na náklady nájemce Oblastní charity Uherský Brod, Mariánské nám. 13, UB s tím, že kolaudační rozhodnutí bude vydáno na Město Uherský Brod. RM v souvislosti s opravou budovy dílen a garáže na denní stacionář schvaluje uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě s Oblastní charitou Uherský Brod, Mariánské nám. 13, UB na pronájem budovy čp. 664, dílen, garáží, pozemku p. č. st. 995, p. č v k. ú. UB včetně jejich součástí a příslušenství na dobu určitou 25 let za nájemné, jehož výše za celou dobu nájmu bude odpovídat skutečně vloženým nákladům nájemcem do zhodnocení pronajatých nemovitostí (předpokládaná výše nájemného cca 5 mil. Kč) a tyto náklady budou k nájemnému započteny. Tato nájemní smlouva bude uzavřena po kolaudaci provedené opravy stavby dílen a garáží na denní stacionář. RM pověřuje přípravou smlouvy o budoucí nájemní smlouvě. 505/R25/03 RM schvaluje přidělení obecního bytu č. 8 o velikosti 4+1, Neradice čp. 2308, UB manž. Petru a Monice Kunčíkovým, Osvoboditelů čp. 1809, UB. RM zmocňuje REGIO UB, s. r. o., sjednáním nájemní smlouvy na dobu určitou 18 měsíců, smlouvy o kauci a Odbor finanční sjednáním Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy. 506/R25/03 1. RM schvaluje prodloužení smluv o nájmu obytných místností v Ubytovacím zařízení na ul. Větrná čp. 2060, UB na dobu určitou do , a to místnosti: č. 107 Miroslavě Sychrové č. 212 Gabriele Szumiatové č. 306 Romanu Matušovi č lůžko Ludvíku Jelínkovi č. 713 Josefu Buráňovi č. 205 Martině Němcové č. 411 Pavle Buráňové č. 412 Václavu Kadlčkovi č. 612 Petru Borikovi č. 710 Jarmile Kluzové č. 711 Kateřině Munsterové č. 106 Karolu Bajzikovi č. 604 Marii Hodulíkové. RM zmocňuje REGIO UB, s. r. o., sjednáním dodatků ke smlouvám o nájmu obytných místností. 2. RM neschvaluje prodloužení smlouvy o nájmu obytné místnosti č. 202 v Ubytovacím zařízení na ul. Větrná čp. 2060, UB Petru Rezkovi, Větrná čp. 2060, UB. RM pověřuje REGIO UB, s. r. o., podáním žaloby na vyklizení obytné místnosti k okresnímu soudu.

10 507/R25/03 RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se Stavební firmou Hanáček Karel Ing., s. r. o., UB na stavební úpravy MŠ Obchodní 1639, UB. 508/R25/03 RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Hestech Uh. Hradiště na dodávku ozongenerátoru. starosta města Ing. Josefík Ing. Ladislav Kryštof starosta města Stanislav František Zápeca místostarosta

115. VÝPIS Z USNESENÍ

115. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 115. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 19.04.2010 378/2010 115. RM V a) schvaluje změnu termínu pořádání trhu v měsíci dubnu na den 22.04.2010,

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Zásady hospodaření s nemovitostmi

Zásady hospodaření s nemovitostmi Zásady hospodaření s nemovitostmi Zastupitelstvo obce Osek nad Bečvou schválilo dne 10.7.2008 tyto zásady pro nabývání majetku obcí Osek nad Bečvou a převodu a pronájmu nemovitostí z majetku obce Osek

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.06.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.06.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.06.2008 Usnesení č. 542 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 26.05.2008. Usnesení č. 543 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s Monikou

Více

U S N E S E N Í. z 20. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 20. srpna 2008

U S N E S E N Í. z 20. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 20. srpna 2008 Použité zkratky: U S N E S E N Í z 20. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016 Projednané návrhy: 1. Stanovení paušálu za používání mobilních telefonů.

Více

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

Informace z 18. schůze Rady města Milevska

Informace z 18. schůze Rady města Milevska Informace z 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 29.10.2012 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008 Usnesení č. 857 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 01.09.2008 Usnesení č. 858 Rada města provádí změnu objemu rozpočtu na rok 2008 dle

Více

2. Žádost se podává písemně prostřednictvím podatelny. Formulář žádosti je příloha č. 2 těchto zásad. Každá žádost musí obsahovat:

2. Žádost se podává písemně prostřednictvím podatelny. Formulář žádosti je příloha č. 2 těchto zásad. Každá žádost musí obsahovat: Postup a zásady pronájmu pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín I. Žádosti 1. Žádosti o pronájmy pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín vyřizuje odbor místního hospodářství a majetku

Více

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Článek 1 Úvod V souladu s čl. 2 odst. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23. října 2008

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23.

Více

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM 1. Předmět působnosti PRAVIDLA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM Pravidla stanoví postup při prodeji nemovitostí z vlastnictví města. Zastupitelstvo města může rozhodnout,

Více

Metodika pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí

Metodika pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí Metodika pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí Obsah: Metodický postup při uzavírání smluv o zřízení

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina, MUDr.

Více

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014 Usnesení ze 111. zasedání Rady města Rychvald, dne 29. 09. 2014 Kontrola usnesení 111/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 111/2. Rada města

Více

Majetkoprávní záležitosti

Majetkoprávní záležitosti Zastupitelstvo města Čelákovic V Čelákovicích dne 26. 11. 2014 Podkladový materiál předkládá Ing. Josef Pátek, starosta Jméno, příjmení, funkce Podkladový materiál zpracoval/a Marcela Klaudová - OH, Lucie

Více

Usnesení ze schůze Rady města Jaroměřice nad č. 30/2011 ze dne 19. 10. 2011 Číslo materiálu Předmět Rada města Jaroměřice nad RM-30-2011 RM-30-2011-1a) RM-30-2011-1b) RM-30-2011-1c) Hlasování o ověřovateli

Více

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově UZ01/4/2015 Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova schvaluje

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Příloha č. 01. usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 17. prosince 2015

Příloha č. 01. usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 17. prosince 2015 Příloha č. 01 usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 17. prosince 2015 Zastupitelstvo města schvaluje: I. NÁVRH NA ODKOUPENÍ POZEMKU DO VLASTNICTVÍ MĚSTA STŘÍBRA: Odkoupení pozemku stav.

Více

USNESENÍ č. RM 25/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23.9.2013

USNESENÍ č. RM 25/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23.9.2013 USNESENÍ č. RM 25/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23.9.2013 Rada města Kostelec nad Orlicí 1. schvaluje a) dohodu o skončení mandátní smlouvy na obsluhu kotelen ze dne 1.2.2013 se

Více

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 1/29/RM/2015 Zahájení a schválení programu 29. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 29. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004

U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004 Město Trutnov Zpracováno dne : 13.09.2004 U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2004-1123/15 Mladobucká čp. 98 2004-1124/15 Dlouhá

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO Přítomni: 5 Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 5. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 23. 2. 2011 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích.

Více

U s n e s e n í z 20. schůze rady města z 22. listopadu 2004

U s n e s e n í z 20. schůze rady města z 22. listopadu 2004 Město Trutnov - Zpracováno dne : 22.11.2004 U s n e s e n í z 20. schůze rady města z 22. listopadu 2004 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2004-1413/20 Libeč čp. 89 2004-1414/20 Voletinská

Více

Usnesení č.338/zm/2012

Usnesení č.338/zm/2012 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 Usnesení 1/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Článek I Nabytí a převod pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčína Statutární město

Více

Usnesení. Město Moravská Třebová 1

Usnesení. Město Moravská Třebová 1 Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 122. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 13.10.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7

Více

Z á p i s z 22. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 21.10. 2015

Z á p i s z 22. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 21.10. 2015 Z á p i s z 22. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 21.10. 2015 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni: Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, p. Štědronský, Mgr.

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ POZEMKŮ Z MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY

PRAVIDLA PRO PRODEJ POZEMKŮ Z MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY PRAVIDLA PRO PRODEJ POZEMKŮ Z MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY Zpracoval Vydal Ing. Jan Choulík, vedoucí odboru majetku města Rada města Karlovy Vary Počet stran 5 Počet příloh 2 Schválilo Zastupitelstvo

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. A 103/Še/2015

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. A 103/Še/2015 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. A 103/Še/2015 Město Česká Lípa se sídlem Česká Lípa, nám. T.G. Masaryka 1, PSČ: 470 36 IČ: 00260428, DIČ: CZ00260428

Více

1. Komunikace do nového sportovního areálu - zřízení věcného břemene (Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr.

1. Komunikace do nového sportovního areálu - zřízení věcného břemene (Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Z á p i s ze schůze Rady města Kuřimi č. 2/2016 konané dne 26. 1. 2016 Přítomni: Mgr. Ing. Drago Sukalovský starosta PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek, Bc.

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

17. OZ dne 10. listopadu 2008

17. OZ dne 10. listopadu 2008 17. OZ dne 10. listopadu 2008 Výpis z USNESENÍ 17. zasedání obecního zastupitelstva obce Huslenky, konané dne 10.11.2008 restaurace U Pokorných Huslenky 1-17/08 OZ bere na vědomí 1. Plnění usnesení OZ

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 bez osobních údajůúdajů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 DNE: 14.12.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 474/2015/KS NÁZEV: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou ANOTACE:

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. Číslo zasedání: 13. Termín zasedání: 28. 1. 2016 Předkládá: Bc. Robert Stržínek, starosta MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Název: Majetkové transakce PRODEJE - ZÁMĚRY 1. Žádost o prodej

Více

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Podklady na zasedání ZM dne: 25.06.2015 OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Růžena Jarošová Stanislava Syrotiuková

Více

Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví města Vizovice

Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví města Vizovice Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví města Vizovice Článek I. Základní ustanovení (1) Předmětem a cílem této úpravy je sjednocení postupu při úplatném převodu nemovitostí z majetku města na jiné osoby

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 23. schůze Rady města Slavičín, konané dne 20.9.2011

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 23. schůze Rady města Slavičín, konané dne 20.9.2011 V Ý P I S U S N E S E N Í ze 23. schůze Rady města Slavičín, konané dne 20.9.2011 Usnesení č. 23/0435/11 Rozpočtová opatření r e v o k u j e usnesení č. 22/0409/10 v bodě h) a i) a) schválit rozpočtová

Více

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro nájem bytů ve vlastnictví města Tato pravidla se nevztahují Čl. 1 Předmět úpravy a) na služební byty města Pelhřimova

Více

Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice

Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice schválené Radou města Pardubic dne 22.4.2008 usnesením č.2289/2008,

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

Z: VOS T: 5/2016 3. Ukládá ředitelce ZŠaG Vítkov, p.o. provést změnu v obchodním rejstříku. Z: ŘZŠaG T: 6/2016. Z: VOS organizace.

Z: VOS T: 5/2016 3. Ukládá ředitelce ZŠaG Vítkov, p.o. provést změnu v obchodním rejstříku. Z: ŘZŠaG T: 6/2016. Z: VOS organizace. U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 27. dubna 2016 v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 503/11 do č. 555/11) Zastupitelstvo města: 503/11 Bere na vědomí zprávu

Více

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů.

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů. MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým

Více

USNESENÍ z 20. schůze Rady města Přerova konané dne 25. října 2011. 873/20/1/2011 Program 20. schůze Rady města Přerova

USNESENÍ z 20. schůze Rady města Přerova konané dne 25. října 2011. 873/20/1/2011 Program 20. schůze Rady města Přerova USNESENÍ z 20. schůze Rady města Přerova konané dne 25. října 2011 873/20/1/2011 Program 20. schůze Rady města Přerova 1. schvaluje program 20. schůze Rady města Přerova konané dne 25. října 2011 2. schvaluje

Více

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků

Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků Číslo dokumentu: SRM/06 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.03.2014 Účinnost

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 93. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.5.2006 U S N E S E N Í 93. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 93/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Zásady pro nájem městských bytů č. 5/2014 ve znění dodatku č. 1 a 2

Zásady pro nájem městských bytů č. 5/2014 ve znění dodatku č. 1 a 2 Zásady pro nájem městských bytů č. 5/2014 ve znění dodatku č. 1 a 2 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady pro nájem městských bytů (dále jen zásady ) upravují postup městského úřadu a příspěvkových organizací

Více

SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ

SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ Rada města Pardubic v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Ing. Jana Punčochářová

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Ing. Jana Punčochářová Město Ostrov Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 29. února 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) Jedna se pouze o výpis z usnesení, dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 473. Rada města projednala návrh smlouvy o dílo Služby Bezpečnosti práce s firmou Prepo-Team s.r.o., se sídlem Smetanova

Více

USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 20. září 2010

USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 20. září 2010 USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 20. září 2010 UZMě 27/1/2010 Zahájení, schválení programu, volba komisí Návrhová komise byla zvolena ve složení: Mgr. Jana Veselá,

Více

záměr a podmínky výběrového řízení č. 309/2015 formou elektronické aukce na pronájem stavby - budovy bez čp/če s využitím jako garáž,

záměr a podmínky výběrového řízení č. 309/2015 formou elektronické aukce na pronájem stavby - budovy bez čp/če s využitím jako garáž, Město Cheb odbor správy majetku Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb, IČ 00253979 Č. j. MUCH/30115/2015-SM V Chebu dne 13. 4. 2015 Z Á M Ě R města Cheb pronajmout budovu

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Šárka Zapletalová

Více

SMLOUVA O DODÁVCE PITNÉ VODY* A O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD* č...

SMLOUVA O DODÁVCE PITNÉ VODY* A O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD* č... SMLOUVA O DODÁVCE PITNÉ VODY* A O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD* č... uzavřená v souladu s ustanovením 8 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1087/63/RM/2016 Schválení programu 63. zasedání

Více

Statutární město Plzeň Bytový odbor Magistrátu města Plzeň oznamuje ve smyslu 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů

Statutární město Plzeň Bytový odbor Magistrátu města Plzeň oznamuje ve smyslu 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů Statutární město Plzeň Bytový odbor Magistrátu města Plzeň oznamuje ve smyslu 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů záměr statutárního města Plzeň Statutární město Plzeň

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 87. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 07.07.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 87. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 07.07.2014 Město Horažďovice Usnesení z 87. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 07.07.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011

Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011 Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 7. prosince 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, Ing. Petr

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 8 /2008 konané dne 12. března 2008

USNESENÍ ze schůze RM č. 8 /2008 konané dne 12. března 2008 USNESENÍ ze schůze RM č. 8 /2008 konané dne 12. března 2008 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2007 bez výhrad a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření

Více

Zápis. z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík Bc.

Více

ZÁPIS ze 107. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 18.9.1997 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 107. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 18.9.1997 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 107. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 18.9.1997 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, RNDr. Katarína Husárová, Karel Kopřiva,

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 97. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 16.12.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 79. konané dne 2. 11. 2009 USN RM 427/2009 447/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 79. konané dne 2. 11. 2009 USN RM 427/2009 447/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 79 konané dne 2. 11. 2009 427/2009 447/2009 Přítomni : starostka Alena Samková (do bodu 12) zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof (od bodu 9), ing. Jiří

Více

VÝPIS USNESENÍ 35. schůze Rady města Slavičín dne 26. 1. 2016

VÝPIS USNESENÍ 35. schůze Rady města Slavičín dne 26. 1. 2016 VÝPIS USNESENÍ 35. schůze Rady města Slavičín dne 26. 1. 2016 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Přítomni: Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, p. Šenkýř, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek Omluven: Pozdní příchod:

Více

OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58

OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58 OBEC pišť W OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58 Záměr Obce Píší' na prodej obecního nemovitého majetku Obec Píšť jako výlučný vlastník nemovitostí níže specifikovaných zveřejňuje podle 39 odst. 1

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi 10.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 15. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.05. 2011

Město Horažďovice. Usnesení z 15. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.05. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 15. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 09.05. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 24. září 2007

U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 24. září 2007 Město Trutnov - Zpracováno dne : 24.09.2007 U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 24. září 2007 OBSAH Kontrola usnesení 2007-199/5 Kontrola plnění usnesení Majetek města Nemovitosti

Více

USNESENÍ z 11. jednání RM konaného dne 20. června 2011

USNESENÍ z 11. jednání RM konaného dne 20. června 2011 USNESENÍ z 11. jednání RM konaného dne 20. června 2011 Usnesení 158/11/11 RM schvaluje návrh na prominutí dlužné částky na nájemném ve výši 776,- Kč, v případě bývalé nájemnice z bytu č. 19 v č. p. 385

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2015, konané dne 8. července 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2015, konané dne 8. července 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2015, konané dne 8. července 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svoboda Petr Omluven:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.12.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.12.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.12.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis z 22. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 19. října 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 22. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 19. října 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 22. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 19. října 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 3 členové rady města, tajemnice

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í ze 4. schůze Rady města Chebu konané

Více

Česká republika Ministerstvo obrany,

Česká republika Ministerstvo obrany, OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika Ministerstvo obrany, zastoupená Ing. Bedřichem Šonkou, Odbor nakládání s nepotřebným

Více

Program: 1) Přísedící u Okresního soudu ve Strakonicích. 2) Rozpočtová opatření. 3) Majetkové záležitosti. Usnesení č.336/zm/2008-č.

Program: 1) Přísedící u Okresního soudu ve Strakonicích. 2) Rozpočtová opatření. 3) Majetkové záležitosti. Usnesení č.336/zm/2008-č. - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS z 35. schůze Rady městské části Brno-Jundrov konané dne Přítomni dle prezenční listiny: Ivana Fajnorová, starostka Irena Koláčná,

Více

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice. (Majetková komise)

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice. (Majetková komise) Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice (Majetková komise) Záznam z majetkové komise konané dne 7.04.2014 od 15:30 hod. v kanceláři vedoucího OSMMB a LH Přítomni: Přítomni: František Kadeřábek

Více

Dohoda o poskytnutí fänančnĺ dotace

Dohoda o poskytnutí fänančnĺ dotace U Ií ť~)tt. J~ městap Dohoda o poskytnutí fänančnĺ dotace Statu~rní město JŮhĺav~ Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 586 28 Jihlava, ičo: 00286010, ZveřeJněno na eiektronjck~ dředn(desce

Více

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/074 ze 74. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.10.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Informace z usnesení 75. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 6.3.2013

Informace z usnesení 75. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 6.3.2013 Informace z usnesení 75. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 6.3.2013 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č.19 v 5.podlaží domu na ulici Labská, č.o. 29

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2016 Odbor správy majetku V Písku dne: 11.02.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 6. schůzi 23.02.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 Rada města Kostelec nad Orlicí USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 1. schvaluje a) vítěze na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 64. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 3. března 2014 čís. 928/64 940/64 1/6 928/64 Rada městského obvodu Martinov 3. března 2014

Více