Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě b) Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy d) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy e) Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí j) Základní údaje o hospodaření školy k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení m) Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání V Července ředitelka školy

2 a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě Název: Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace Sídlo ZŠ : Komenského 31, Červenka PSČ: Sídlo MŠ : Komenského 31, Nádraţní 147, Červenka PSČ: Charakteristika školy: Základní škola je zařízení pouze s prvním stupněm ZŠ pro děti roč. Vzhledem k počtu ţáků výuka probíhá ve třech třídách. Prioritou je, aby ţáci prvního ročníku byli vzděláváni samostatně. Zpravidla je spojován 2. a 3. ročník a 4. a 5. ročník. Podle organizačních moţností jsou některé jednotlivé hodiny vyučovány i odděleně (např. Čj, M, Vl., Aj, Prv.). Mnoţství dělených hodin ovlivňuje počet ţáků školy. Základní škola je umístěna v jedné budově. Prostorové podmínky jsou účelně vyuţívány k výuce i mimoškolní činnosti. K dispozici je 5 učeben (z toho jedna je vybavena jako počítačová učebna), malá tělocvična, šatna k převlékání do Tv, jídelna a výdejna jídla, kabinety, sborovna, ředitelna. Učeben vyuţívá ke své činnosti i školní druţina. Z důvodu vyššího počtu ţáků školy a nutnosti vyuţití všech 5 učeben pro potřeby výuky ZŠ byly původní místnosti ŠD dány k dispozici MŠ. Počítačová učebna pro ţáky je vybavena 12 počítači, všechny jsou připojeny na internet. K dispozici pro ţáky je i počítač s internetem ve třídě 2. a 3. ročníku. Všechny počítače jsou napojeny na společný server. Vzhledem k mnoţství počítačových sestav i vhodných vzdělávacích programů se výpočetní technika vyuţívá v běţné výuce. Prostředí školy je podnětné a esteticky upravené. V potřebném mnoţství škola disponuje didaktickou technikou (včetně dataprojektorů), učebnicemi a učebními pomůckami. Inovace probíhá postupně v rámci finančních moţností školy. V rámci finančních prostředků EU Peníze školám byla škola vybavena novými počítači v počítačové učebně, novými tabulemi ve třídách, novým dataprojektorem, notebookem a zařízením pro interaktivní výuku. Díky spolupráci s podnikateli v obci i zřizovatelem má škola celkem k dispozici 4 pevně umístěné dataprojektory ve čtyřech učebnách a jeden dataprojektor, který je moţno vyuţívat i mobilně. Nově byla zakoupena k vyuţívání i interaktivní tabule v učebně prvního ročníku. Mateřská škola se nachází v klidném prostředí obce Červenka. Výchova a vzdělávání dětí probíhá ve třech odděleních, z nichţ jedno je umístěno v budově ZŠ na ulici Komenského, kde je pouze polodenní provoz. Na ulici Nádraţní máme dvě oddělení s celodenním provozem. Prostorové podmínky jsou zde účelně vyuţívány k nejrůznějším činnostem. Je zde ředitelna, 2 šatny pro děti, šatna pro personál, 2 třídy, 1 herna, která slouţí zároveň jako lehárna, výdejna jídla a kuchyň. Součástí MŠ je rozlehlá zahrada, která nabízí dětem mnoho prostoru pro sportovní a jiné vyuţití. V budově základní školy mají děti k dispozici dvě místnosti s televizí i videorekordérem a upravené sociální zařízení. Vyuţívají i prostory určené ţákům školy tělocvičnu, školní dvůr. Do budovy MŠ docházejí na kulturní představení i na hřiště. Při pobytu venku vyuţívají také dětské hřiště v obci.

3 Zřizovatel školy: Obec Červenka Údaje o vedení školy: ředitelka školy Mgr. Vlasta Potuţáková, tel vedoucí učitelka MŠ Bc. Petra Sajičová, tel Adresa pro dálkový přístup: Údaje o školské radě: Na jednání Zastupitelstva obce Červenka dne byla projednána a schválena Zřizovací listina školské rady a volební řád. Školská rada má 6 členů ; ve školního roce 2013/2014 zde pracovali za zřizovatele paní Soňa Cinegrová a Štěpánka Smékalová, za zákonné zástupce paní Nýdecká a Závodná, za pedagogické pracovníky paní učitelky Prucková a Dostálová. Zasedání Školské rady proběhlo v říjnu a v prosinci 2012 a v červnu Na červnovém jednání byly projednávány úpravy ŠVP ZV s platností od

4 b) Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Na ZŠ se vyučovalo ve školním roce 2012/2013 podle schválené vzdělávací koncepce MŠMT. V ročníku bylo vyučováno (stejně jako na všech ZŠ v ČR v a roč. ) podle vlastního školního vzdělávacího programu, který vychází z RVP ZV. Náš ŠVP ZV má název Ţijeme spolu ročník Školní vzdělávací program základního vzdělávání Ţijeme spolu Povinné předměty: Anglický jazyk - vyučuje se povinně od 3. ročníku. Výpočetní technika - zůstává na naší škole nadále jako povinný vyučovací předmět pro ţáky 1. i 5. ročníku. (PC se vyuţívá také v běţných vyučovacích hodinách ve všech ročnících naší ZŠ.) Nepovinný předmět Sborový zpěv Školní vzdělávací program základního vzdělávání Ţijeme spolu naší školy vyuţívá našich zkušeností ze vzdělávacího programu Národní škola. Vzdělávací program nám umoţňuje variabilitu a prostor v obsahu i organizaci výuky a v metodách práce, které jsou potřebné při naplňování vlastního ŠVP ZV. Využíváme podle možností výuky v blocích, vedeme žáky k vzájemné spolupráci, učíme je pracovat ve dvojicích i skupinách, zařazujeme práci na koberci i v prostoru třídy, učíme žáky komunikaci, tvorbě a respektování dohodnutých pravidel třídy. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Je to dokument, podle něhoţ se uskutečňuje vzdělávání dětí v konkrétní MŠ. Naše MŠ jej rozpracovává v souladu s RVP PV a v souladu s obecně právními předpisy. Tento program umoţňuje všem pedagogům v jednotlivých třídách pracovat samostatně a tvořivě. Kaţdý pedagog stanovuje pro děti vzdělávací cíle a vzdělávací nabídku a snaţí se o dosaţení očekávaných kompetencí - tedy výstupů, kterých by mělo dítě dosáhnout během výchovně vzdělávací činnosti na konci předškolního vzdělávání. Pedagog své činnosti přizpůsobuje věku, dovednostem a moţnostem dětí ve skupině. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání nese posledním rokem název: Objevujeme svět pro ţivot. Umoţňuje variabilitu a prostor v obsahu i organizaci výuky a v metodách práce, které jsou potřebné při naplňování vlastního ŠVP PV. Vedeme děti především k samostatnosti, vzájemné spolupráci a toleranci, učíme děti komunikaci, tvorbě a respektování dohodnutých pravidel třídy. Cíle: - rozvíjet dítě po stránce psychické, fyzické a sociální - spokojenost dítěte v MŠ - připravenost dítěte na vstup do ZŠ

5 Vzdělávací cíle, vzdělávací nabídka neboli učivo a očekávané výstupy jsou přehledně rozpracovány v deseti integrovaných blocích na celý školní rok. Kaţdý blok je na jeden měsíc, další tři podtémata zhruba na týden.

6 c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Ve školním roce 2012/2013 pracovalo v základní škole šest pedagogických pracovníků, v mateřské škole čtyři pedagogičtí pracovníci. Ve škole byli celkem tři provozní zaměstnanci. Pedagogové ZŠ: Mgr. Vlasta Potuţáková, řed. školy, vysokoškol. vzdělání - 1. stupeň ZŠ Mgr. Petra Prucková, učitelka, vysokoškol. vzdělání - 1. stupeň ZŠ Mgr. Eva Dostálová, učitelka, vysokoškol. vzdělání 1. stupeň ZŠ Mgr. Iveta Šmídová, učitelka, vysokoškol. vzdělání 1. stupeň ZŠ s úvazkem 0,9545 vychovatelka středoškol. vzdělání vychovatelství s úvazkem 0,1428 Mgr. Romana Vičarová, učitelka, vysokoškol. vzdělání 1. stupeň ZŠ s úvazkem 0,0455 vychovatelka s úvazkem 0,892 asistentka pedagoga vysokoškol. vzdělání Spec. pedagogika s úvazkem 0,29 Pedagogové MŠ: Bc. Petra Sajičová vedoucí uč.mš středoškolské vzdělání - předškolní vzdělávání a vychovatelství vysokoškolské vzdělání - speciální pedagogika předškolního věku Drahomíra Hacarová učitelka, středoškolské vzdělání - předškolní vzdělávání s úvazkem 0,927 Kateřina Jarošová učitelka, středoškolské vzdělání předškolní vzdělávání s úvazkem 0,927 Vladimíra Maturová učitelka, středoškolské vzdělání - předškolní vzdělávání s úvazkem 0,927

7 Provozní zaměstnanci - pracují v obou provozech základní i mateřské školy: Markéta Jarošová Hana Hýblová Blanka Kulhánková školnice topič - s úvazkem 0,1; příslušná školení a zkoušky uklízečka- s úvazkem 0,563 + doplnění úvazku výdej stravy úvazek 0,188 uklízečka s úvazkem 0,563 + doplnění úvazku výdej stravy úvazek 0,188

8 d) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do škol Zápis do 1. třídy pro školní rok 2013/2014 proběhl Učitelé na základě rozhovoru a při plnění drobných úkolů prověřili schopnosti dětí. Bylo přijato 15 ţáků, 2 dětem byla odloţena školní docházka o jeden rok. Přestup žáků po ukončení 5. ročníku Pátý ročník absolvovalo celkem 10 ţáků. Ve školní docházce budou pokračovat ve dvou školách. ZŠ Jungmannova Litovel 9 ţáků ZŠ Uničov, Haškova 1 ţák Zápis do mateřské školy pro školní rok 2013/2014 proběhl ve dnech 4. a U zápisu bylo celkem 30 dětí. Ze všech podaných ţádostí bylo přijato 17 dětí (z toho 13 do celodenního provozu, 4 děti do polodenního provozu). Všechny děti nastupují k dětí nebylo z kapacitních důvodů přijato. V školním roce 2012/2013 docházelo do MŠ celkem 20 dětí předškolního věku. Do 1. ročníku ZŠ odešlo z MŠ celkem 17 dětí (14 dětí na ZŠ Červenka, 2 děti odešly na ZŠ Vítězná Litovel, 1 dítě do ZŠ v Praze). Byly uděleny 3 odklady povinné školní docházky.

9 e) Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií. Všichni ţáci ZŠ prospěli nebo prospěli s vyznamenáním a postupují do vyššího ročníku. Ročník Počet žáků Prospěli s Prospěli Neprospěli vyznamenáním 1. ročník ročník ročník ročník ročník Celkem V prvním ročníku je navíc ještě jeden ţák, který plní povinnou docházku v zahraničí dle školského zákona 38 odst. 1. Ţádný ţák nebyl hodnocen sníţeným stupněm z chování. V průběhu roku byla udělena celkem 2 napomenutí třídního učitele. Za celý školní rok bylo zapsáno 13 pochval. Všechny zameškané hodiny byly řádně omluveny. Ke zjišťování úspěšnosti ţáků ve 3. a 5. ročníku se využívalo srovnávacích testů Kalibro. Zjišťují schopnost ţáků aplikovat získané znalosti při řešení praktických úkolů, současně umoţňují ţákům srovnat své vlastní výsledky s velkým mnoţstvím ţáků v naší republice. Jednalo se o testy v oblasti Čtení a práce s informacemi a Početní dovednosti. U ţáků 5. ročníku to byly i testy Aj. Výsledky jednotlivých ţáků zpravidla odpovídaly jejich schopnostem i jejich vztahu k učení, jednotlivci byli zařazeni do předních skupin i skupin s nejlepšími výsledky. Celkové výsledky ţáků 3. ročníku byly lepší v Čj, celkové výsledky 5. ročníku byly lepší v M. Všechny výsledky testů Kalibro ţáků naší školy jsou dlouhodobě sledovány v rámci vlastního hodnocení školy. V letošním školním roce byli ţáci 5. ročníku zapojeni také do Druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků ţáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Testování probíhalo prostřednictvím projektu ČŠI - NIQES. Testy byly vyplňovány i zpracovávány prostřednictvím počítače přes internet v oblastech - český jazyk, matematika a anglický jazyk. Cílem testování nebylo srovnávat ţáky, třídy nebo školy. Základním úkolem bylo poskytnout informaci o tom, nakolik kaţdý jednotlivý ţák plní poţadavky minimálního standardu osvojených znalostí a dovedností. Ještě v průběhu testování byly úkoly vyhodnocovány a dle výsledku zbytek testu probíhal v základní či vyšší obtíţnosti. Škola po ukončení celého testování měla přístup k jednotlivým testům a výsledkům ţáků, získala také zprávu Výsledek testování školy. Celkové výsledky ţáků jsou srovnatelné s ostatními ţáky v republice.

10 Rodiče prostřednictvím vlastního hesla kaţdého ţáka získali podrobné informace o úspěšnosti svých dětí přes internetový portál testování a mohli si vytisknout celý test i s komentovanými výsledky a vysvědčením. Všechny získané výsledky i testové úkoly budou vyuţity školou při práci s ţáky ve výuce. Zapojování do srovnávacích testů slouţí škole ke zjišťování vzdělávací úspěšnosti ţáků i k stanovování priorit ve vzdělávání. Pedagogové si uvědomují potřebu zařazovat ve vyučování takové vzdělávací metody, které umoţňují ţákům vyuţívat dovednosti a vědomosti při své práci a hlavně dávat získávané jednotlivé znalosti do souvislostí. Pythagoriáda 1 ţák 5. ročníku úspěšný řešitel a 1. místo v oblastním kole úspěšný řešitel v krajském kole Logická olympiáda 1 ţák 5. ročníku postoupil z okresního kola do krajského kola, kde se umístil na 16.místě Další úspěchy žáků jsou součástí výroční zprávy v bodě h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti (část Soutěže). Ve školním roce bylo v ZŠ využito dvou dotazníků pro rodiče Dotazník pro rodiče spokojenost se školou Všem ţákům školy byl rozdán dotazník zjišťující názory rodičů na nejrůznější oblasti ve škole (např. spokojenost se školou, výchova a vzdělávání, vztahy, zázemí, činnost ŠD, stravování). Z rozdaných 50 dotazníků se vrátilo vyplněných 36, coţ je 72%. Velmi pozitivním zjištěním je, ţe všichni respondenti (35), kteří vyjádřili svoji odpověď na otázku Školu bych doporučil ostatním rodičům, odpověděli kladně Ano. Ve všech sledovaných oblastech převaţovaly pozitivní názory rodičů. Dotazník se všemi připomínkami je součástí vlastního hodnocení školy a bude slouţit k dalšímu rozvoji i působení školy. Dotazník pro rodiče přestup žáků na 2. stupeň V zájmu zjišťování informací o přechodu ţáků na 2. stupeň ZŠ byl jako kaţdoročně i v letošním školním roce všem rodičům ţáků 6. ročníku doručen dotazník. Z celkového počtu 13 rozdaných dotazníků se vrátilo 6 vyplněných. Rodiče mohli vyjádřit své názory související s přestupem dítěte na 2. stupeň ZŠ. Z odevzdaných dotazníků nevyplynuly ţádné závaţné problémy související s přestupem ţáků na 2. stupeň. Všech šest rodičů označilo své očekávání, ţe přestup na 2. stupeň bude pro děti obtíţnější, neţ ve skutečnosti byl. MŠ V RVP PV jsou dané oblasti, které pedagog rozvíjí v průběhu celého školního roku. Všech pět vzdělávacích oblastí je velmi blízce provázáno. Jsou to tyto oblasti: 1. Dítě a jeho tělo oblast biologická

11 2. Dítě a jeho psychika oblast psychologická 3. Dítě a ten druhý oblast interpersonální 4. Dítě a společnost oblast sociálně kulturní 5. Dítě a svět oblast enviromentální V rámci jednotlivých integrovaných bloků pedagogové zaznamenávali průběţně pokroky jednotlivých dětí do nových záznamových archů Hodnotící arch dítěte, který zpracovala vedoucí učitelka a je velmi jednoduchý a přehledný. Tento evaluační list obsahuje důleţité oblasti, ve kterých je dítě rozvíjeno: sebeobsluha, lateralita, jemná a hrubá motorika, prostorová a časová orientace, matematické představy, rozvoj řeči (slovní zásoba, tempo řeči a vyjadřování), temperament a vlastnosti dítěte, citový rozvoj, spolupráce s rodiči, potřeba individuální péče, navozování kontaktů s dětmi a dospělými, paměť a učení a jiné. Důleţitou součástí byla také vstupní diagnostika u nově příchozích dětí. Po skončení kaţdého integrovaného bloku pedagog provedl celkové hodnocení výchovně vzdělávací činnosti co se podařilo, co se nepodařilo, co se dětem nejvíce líbilo, na které oblasti se dále ve své práci pedagog zaměří, zda a v jaké míře byl cíl splněn, jaká opatření uvádí ve svém hodnocení, popřípadě jaké akce v daném měsíci s dětmi proběhly. Na konci kaţdého pololetí provedl pedagog písemný záznam pololetní hodnocení. U předškolních dětí se třídní učitelky zaměřily na samostatnost (hygiena, stolování, sebeobsluţné činnosti), maximální připravenost dítěte na vstup do ZŠ, zvládání běţných úkonů, komunikaci mezi dětmi a dospělými, řečové a rozumové schopnosti, emoční stránka). Ve školním roce bylo využito Dotazníku pro rodiče. Bylo rozdáno celkem 46 dotazníků, vyplněných dotazníků bylo vráceno 23, tedy 50%. Otázky se týkaly celkové spokojenosti rodičů s MŠ (zaměstnanci, silné stránky MŠ, prostředí MŠ, vybavenost, četnost a kvalita akcí), dále se otázky týkaly výše příspěvků SR a školného, ale také slabých stránek MŠ. Rodiče měli moţnost vyjádřit se k tomu, co by se dalo vylepšit, co si představují pod pojmem spolupráce rodiny a školy. Po celkovém vyhodnocení dotazníku je většina rodičů velmi spokojena s MŠ a nemají ţádné větší výhrady. Problém vidí rodiče v nedostatku místa ve skříňkách v šatnách dětí a v celkově malé kapacitě MŠ. S výsledky dotazníků se bude i nadále pracovat.

12 f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Základní škola kaţdoročně zpracovává a průběţně plní Minimální preventivní program, jehoţ součástí je i prevence sociálně patologických jevů. Témata této oblasti jsou i součástí ŠVP ZV. Jsou zařazována do výuky jednotlivých předmětů, v rámci besed, vzdělávacích programů či kurzů. Součástí prevence je i organizování a umoţnění vyuţití prostor školy ve volném čase dětí v rámci mimoškolní činnosti. Minimální preventivní program podrobně zachycuje i postupy při řešení případné šikany mezi ţáky. V mateřské škole je práce s dětmi v oblasti sociálně patologických jevů součástí ŠVP PV. Další aktivity jsou zahrnuty do celoročního plánu. Různá témata jsou naplňovaná formou přímé práce učitelů, besed či návštěvou různých programů.

13 g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Cílem vzdělávání všech pedagogů školy je v návaznosti na jiţ dříve absolvované semináře zajistit sjednocení názorů pedagogů se záměrem společných výchovných postupů, metod práce s ţáky a dětmi i jejich hodnocením. Snahou je vlastním samostudiem získávat teoretické a praktické znalosti v uvedených oblastech i v komunikaci na všech úrovních. Další vzdělávání pedagogů bylo zaměřeno na aktuální potřeby školy. Mgr. Potuţáková - Aktuální změny právních předpisů ve školské praxi - Spisová a archivní sluţba - Školní vzdělávací program-změny a realizace ve výuce - Vzdělávací seminář Rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování Metodika pro učitele 1. stupně Kočičí zahrada - Kurz anglického jazyka s podporou ICT Prohloubení odborných a klíčových kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti výuky cizích jazyků a v cizích jazycích - Úvod do tvorby digitálních učebních materiálů (DUM) - Školení předlékařské první pomoci Mgr. Prucková - ASF Projekt DOVU 8 školení 1. Ţáci se specifickými vzdělávacími potřebami ve výuce angličtiny 2. Angloamerické svátky a jejich pozadí ve výuce angličtiny 3. Vyuţívání dramatických aktivit ve výuce angličtiny 4. Písně a hudba ve výuce angličtiny 5. Poslech pro učitele angličtiny 6. Internet jako zdroj jazykové výuky angličtiny 7. Metodika práce s interaktivní tabulí ve výuce angličtiny na ZŠ 8. Gramatika pro učitele angličtiny - Úvod do tvorby digitálních učebních materiálů (DUM) - Školení předlékařské první pomoci Mgr. Dostálová - Konference Mensa pro rozvoj nadání - Vánoční výtvarný seminář Sluňákov - Matematika podle Hejného metody - Zdravotní školení Mgr. Iveta Šmídová - Kurz anglického jazyka s podporou ICT Prohloubení odborných a klíčových kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti výuky cizích jazyků a v cizích jazycích - Vánoční výtvarný seminář Sluňákov

14 - Vzdělávací semináře v rámci projektů OPVK Kompetentní třídní učitel základní školy : Jak si systematicky uspořádat svůj profesní ţivot Klima třídy a školy, člověk a ţivotní prostředí Profesionální komunikace v náročných situacích - Školení předlékařské první pomoci Mgr. Vičarová - Kurz anglického jazyka s podporou ICT Prohloubení odborných a klíčových kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti výuky cizích jazyků a v cizích jazycích - Ukončeno studium oboru Speciální pedagogika programu celoţivotního vzdělávání na PdF UP Olomouc - Vánoční výtvarný seminář Sluňákov - Školení předlékařské první pomoci Bc. Petra Sajičová - Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení Vladimíra Maturová - Dětská kresba-nejpřirozenější cesta do dětské duše Všichni pedagogové jsou vedeni k uplatňování efektivních metod a forem práce, vzájemnému předávání zkušeností a poznatků nejen z vlastní výuky, ale i z dalšího vzdělávání. K tomuto účelu je systematicky vyuţíván i KAFOMET (Katalog forem a metod) pro ZŠ i MŠ, který je neustále aktualizován a doplňován. Další aktivity učitelů v oblasti školství Dva pedagogičtí pracovníci jsou v organizaci APZŠ - Asociace pedagogů ZŠ (Mgr. Potužáková členka rady a Mgr. Prucková - členka). Obě aktivně sledují změny ve školství a vyjadřují se k jeho nejrůznějším problémovým oblastem. Všechny tyto aktivity i získané informace se prakticky vyuţívají i při vlastní práci ve škole.

15 h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ZŠ Vánoční koncert pro veřejnost v místním kostele Jednalo se o společné vystoupení pěveckého sboru ţáků ZŠ Červeňáček a smíšeného pěveckého sboru Senzakord z Litovle. Pěvecký sbor Během školního roku proběhlo 7 vystoupení dětského pěveckého sboru Červeňáček: - Vystoupení při rozsvícení vánočního stromu v Litovli - Vánoční vystoupení v DD v Července - Vánoční vystoupení v MŠ v Července - Vánoční koncert (v místním kostele) - Vánoce ve škole vystoupení pro spoluţáky - Den osvobození vystoupení u pomníčku v obci - Vystoupení v DD - Vystoupení v MŠ Červenka Soutěže - Pythagoriáda 1 ţák 1. místo v oblastním kole v krajském kole úspěšný řešitel - Logická olympiáda postup z okresního kola do krajského kola krajské kolo 16. místo - Matematický klokan Cvrček (2.a 3.roč.) Klokánek (pro 4.a 5. roč.) - Evropa kolem nás (Zeměpisně ekologická soutěţ) - Dopravní soutěţ ţáků 5.a 6. roč. v Litovli 1. místo účast v okresním kole - Skřivánek soutěţ v sólovém zpěvu 1. kategorie 2. místo 2. kategorie 1. a 2. místo 3. kategorie 1. a 3. místo - Recitační soutěţ 1. kategorie 1.místo 2. kategorie 1. místo 3. kategorie 1. místo 4. kategorie 1. místo 5. kategorie 1. a 3. místo - Plavecká soutěţ ţák 4. ročníku 3. místo 5. ročníku 3. místo štafeta 2. místo

16 - Soutěţ Recyklohraní (plnění úkolů + sběr nebezpečného odpadu ve škole- baterie a elektrospotřebiče) za získané body jsou vybírány odměny pokračování soutěţe i v dalším roce na kontě máme 1684 bodů - Projekt Věnuj mobil odevzdáno 39 starých mobilů (umístili jsme se mezi 100 nejlepších škol v republice) Projekty - Zdravé zuby Tento projekt probíhá na škole průběţně po celý rok, je součástí výuky a účastní se ho ţáci všech ročníků. Školní mléko V rámci tohoto projektu v letošním školním roce odebíralo mléko průměrně 40 ţáků. Ovoce do škol Projekt MŠMT a EU jedná se o dodávání ovoce a zeleniny do škol zdarma, odebírali všichni ţáci školy. Ochrana člověka za mimořádných událostí V rámci projektu se ţáci učí, jak se mají chovat a řešit různé mimořádné situace. Kurzy - zdravotní - 3. ročník v rámci výuky - dopravní - 4. ročník: Samostatný kurz pořádaný školou doplněný besedami a návštěvami dopravního hřiště ve spolupráci s DDM v rámci výuky. Ţáci jsou připravováni teoreticky i prakticky na bezpečné zvládnutí dopravních situací. Učí se jezdit na kole v terénu, zvládnout jízdu ve skupině. V letošním roce bylo ţákům 4. ročníku ve spolupráci s Městskou policií v Litovli a DDM předáno po sloţení závěrečných zkoušek na dopravním hřišti 13 průkazů cyklisty. - plavecký ročník (Litovel): 1.,2.,3.roč. v rozsahu 20 hodin 4.,5.roč. v rozsahu 10 hodin Ekologické akce - Den vody Celodenní projekt zaměřený na šetření a čistotu vody. - Den Země - Celodenní projekt zaměřený na ochranu přírody a třídění odpadu. - Třídění odpadových surovin ve škole průběţně po celý školní rok probíhá třídění odpadu (plast, papír, krabičky od mléka, elektronika, baterie) - Sběr odpadových surovin - Pravidelně se organizuje sběr papíru. Získané finanční prostředky byly předány do pokladny SR při ZŠ. Bylo odevzdáno kg papíru a do akce se zapojilo 23 ţáků školy a 2 děti mateřské školy. Dětem byly zakoupeny odměny. - Sběr kaštanů Pravidelně se organizuje sběr kaštanů. Získané prostředky byly předány do SR při ZŠ. Bylo odevzdáno celkem 913 kg kaštanů. Do akce se zapojilo 33 dětí ZŠ. Dětem byly zakoupeny odměny. - Tonda Obal - ekologický program o třídění odpadů

17 Besedy - Dopravní výchova spolupráce s DDM 4. roč - Beseda s policistou dopravní výchova 4. roč. - Zdravá pětka- zásady správné výţivy 4.-5.roč. - Zdravé zuby zásady správné hygieny 1-5.roč. - Beseda s litovelskými hasiči 1.-3.roč. Exkurze - knihovna Červenka roč. - hasičská zbrojnice Litovel roč. - Dřevovýroba Červenka 3. roč. - Sítotisk Červenka 3. roč. - HOPAX Červenka 4.-5.roč. - Praha 4.-5.roč. Pobyty v přírodě - zimní i letní období Cyklistické výjezdy - jízda po Července i Litovli v rámci kurzu dopravní výchovy, návštěvy dopravního hřiště, návštěva muzea roč. Kultura - divadelní představení a literární pořady - Princezna na hrášku literární pořad 1.-5.ročník - Hrajeme si s pohádkou hudební pořad 1.-5.ročník - Dobrodruţství veverky Zrzečky divadelní představení 1.-5.ročník - výstavy - LEGO Muzeum Litovel - vánoční výstava Červenka (krouţek Mašlička) - vánoční výstava Litovel - Expozice řemesel Muzeum Litovel 5.r. - Pravěk a interaktivní dílny Muzeum Mohelnice ročník Školní výlet Další aktivity - Muzeum Mohelnice expozice Pravěk a interaktivní dílny roč. - Praha roč. - Mikulášská nadílka - Mikuláš ve škole - Adventní čas na Jungmannce -vánoční dílny roč. - Vánoční setkání a dílny ve škole - Velikonoční tvoření a zvyky - Pásmo upravených loutkových pohádek předvedených spoluţákům i dětem MŠ roč. - Den matek vystoupení v rámci tříd (pohádky) - dárek a přání pro maminky (taštička s mýdlem) - Pohádky ze Dne matek předvedené dětem MŠ roč. - Minizoo HOPAX 4.-5.roč. - Házení vlaštovek soutěţ časopisu abc ve skládání a házení vlaštovek

18 - Den dětí vystoupení skupiny ROMA VIKTOR římští legionáři Mimoškolní činnost - počítačový kroužek - pohybové hry - anglický jazyk ve spolupráci s DDM Spolupráce MŠ a ZŠ - vzájemné návštěvy dětí 1. ročníku ve třídách MŠ a dětí MŠ v 1. třídě - návštěva budoucích prvňáčků v ZŠ - vzájemné hospitace uč. 1. ročníku a uč. MŠ - vystoupení pěveckého sboru v MŠ - divadelní i loutková představení ţáků pro děti MŠ Setkání s rodiči předškoláků - setkání s rodiči budoucích prvňáčků v MŠ (ukázka práce s dětmi) - Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče v ZŠ - společná schůzka s rodiči budoucích prvňáčků v ZŠ po zápisu před nástupem do školy MŠ Kurzy Soutěže - plavecký - v rozsahu 20 hodin, 20 dětí (většina dětí předškolního věku) na ZŠ Vítězná Litovel - soutěţ ve sběru PET-víček, ze které jsme následně odstoupili a víčka byla zaslána ve spolupráci s DDM Litovel pro nemocnou Elišku - soutěţ s panáčkem Rabáskem děti vyrobily z papírů, kelímků od jogurtů a papírových krabiček velikého panáčka a soutěţily o dětské hřiště v hodnotě ,-Kč. Naše MŠ skončila na 46.místě (ze 150 MŠ). - sportovní hry pro MŠ na ZŠ Vítězná Litovel - 4.místo Kultura - divadelní představení a literární pořady - maňásková divadla (O Smolíčkovi, Jak Honza zbavil čerta blech, 3 pohádky). - Litovel (Tajemství stříbrné vločky) - Olomouc kino Metropol (Tetiny v ZOO) - Kino Uničov (Mikulášování) - výstavy krouţek Mašlička (třída Kuřátek) Besedy Exkurze - ukázka výcviku a chovu psů - besedy o zimních sportech - hasičská zbrojnice Červenka

19 - místní čistička Akce s rodiči - schůzka s rodiči předškoláků spojené s ukázkou předškoláků (před zápisem do ZŠ) - tvoření s rodiči (Pavouček pro štěstí listopad, jarní tvoření, společné tvoření s rodiči) - třída Kuřátek - besídky pro maminky (všechny třídy) - vánoční jarmark - vypouštění balonků a zpěv koled - Den Země (organizovala předsedkyně SR) Ekologické akce - Den Země - zaměřeno na ochranu přírody a třídění odpadu celou akci připravila a organizovala předsedkyně SR. Školní výlet - Lipinka (plnění úkolů v lese, hledání pokladu) - výlet vláčkem na zmrzlinu do Litovle Spolupráce MŠ a ZŠ - návštěva budoucích prvňáčků v 1. třídě ZŠ - vystoupení pěveckého sboru v MŠ (prosinec, červen) - maňáskové divadlo pro děti MŠ - divadélko pro děti z MŠ Další aktivity - Mikulášská nadílka - vánoční nadílka v MŠ - vánoční nadílka a setkání s rodiči (Kuřátka) - zdobení vánočního stromečku - maškarní karneval - loučení se zimou a sněhulákem - loučení s předškoláky - vítání občánků (říjen, březen) - barevný týden - kouzelník v MŠ - vystoupení šermířů v MŠ - návštěva místního kostela

20 i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce proběhla ve škole ve dnech února 2013 inspekční činnost provedená ČŠI. Předmětem inspekční činnosti byla veřejnosprávní kontrola vyuţívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých školám a školským zařízením zřizovanými obcemi nebo svazky obcí podle ustanovení 160 odst. 1 písm. c) podle ustanovení 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Kontrolovaným obdobím byl kalendářní rok 2012, případně některé body k datu kontroly. V kontrolovaném období nebyly zjištěny nedostatky, ţádné porušení rozpočtové kázně a právních předpisů.

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013. Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová. 29.8.2013 Neubuz

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013. Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová. 29.8.2013 Neubuz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová 29.8.2013 Neubuz 1 Výroční zpráva O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - a) Základní údaje a charakteristika školy b) ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Alena Botková ředitelka školy 1 Obsah: I. Základní údaje o škole 2 II. Charakteristika školy 3 III. Vzdělávací programy 3 IV. Personální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nemile, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1

Více

VI 337, 261 01 318 623817 318 635739 607543945 E-

VI 337, 261 01 318 623817 318 635739 607543945 E- Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337, 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 m. 607543945 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ, OKRES PLZEŇ JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní údaje Název školy: Adresa: Právní forma:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (dle zápisu

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Základní škola a Mateřská škola Cítov, okres Mělník

Základní škola a Mateřská škola Cítov, okres Mělník Základní škola a Mateřská škola Cítov, okres Mělník Zpracovala: Mgr. Marcela Mlejnková V Cítově 30. 9. 2014 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Cítov, okres Mělník Sídlo školy: Cítov

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009 Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Verze: k 3. 0. 2009 Obsah:. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 Dolní Benešov Vypracovala: Mgr. Marie Sovíková 10. 10. 2013 Obsah Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Výroční zpráva o činnosti školy za období 1.9.2010 30.6.2011 Mgr. Eva Bicanová ředitelka školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy... 4 1.1 Organizace školního

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011 2012 Dne 1. 9. 2012 Zpracoval: Mgr. Petr Vrána, ředitel školy 1 OBSAH: strana A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 B. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ 5 C. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-552/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-552/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-552/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více