Prosociální a agresívní chování. PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prosociální a agresívní chování. PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D."

Transkript

1 Prosociální a agresívní chování PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D.

2 Příklady prosociálního chování (altruismus) uvolnění místa v autobuse darování krve převedení nevidomého dárcovství půjčení peněz svezení autostopaře poskytnutí první pomoci Aj.

3 Prosociální chování vymezení pojmu Pojmy: prosociální chování, pomáhající chování, altruismus Terminologická nejednotnost (synonyma nebo striktní odlišení pojmů u různých autorů) Obecně to, co je společností pozitivně přijímáno: soulad s normami a hodnotami ve společnosti

4 Prosociální chování vymezení pojmu Prosociální chování: Jakýkoli akt chování vykonaný ve prospěch druhého člověka nebo skupiny osob, jako pomáhající chování, jehož cílem je přinést užitek jiným

5 Prosociální chování vymezení pojmu Altruismus - chování vykonávané ve prospěch jiného člověka nebo skupiny osob bez očekávání zisku, odměny či sociálního souhlasu okamžitě ani v budoucnu - neočekává se opětování pomoci, nezvažují se případné následky či náklady pomáhajícího. Někdy spojován se sebeobětováním. Altruismus je specifický druh prosociálního chování (užší pojem).

6 PROČ? Důvody prosociálního chování Spor o zdroj, motivace prosociálního chování: vrozené x získané (výchovný styl, normy a vzorce chování) aj. socializační vlivy Uspokojivá teorie neexistuje. Výklady : Sociální výměna Sociální normy Empatie

7 PROČ? Důvody prosociálního chování Sociální výměna: Zvážení vynaloženého úsilí a předpokládaného zisku - princip náklady X zisky Náklady spojené s pomocí Náklady při neposkytnutí pomoci Odměna spojená s pomocí Odměna při neposkytnutí pomoci - potřeba získat uznání jiných lidí, posouzení příčiny

8 PROČ? Důvody prosociálního chování Sociální normy -intenzívní hnací síla prosociálního chování -norma: vychází z očekávání společnosti, interiorizovaná norma = přesvědčení, zásada, morální princip -norma (např. máme pomáhat jiným ) -norma jako součást motivace, řídí chování a rozhodování Normy: reciprocita - oplácení pomoci sociální odpovědnost (lidé pomohou těm, kteří jsou na nich závislí a pomoc potřebují)

9 PROČ? Důvody prosociálního chování Empatie - vysvětluje prosociální chování: - - vžíváme se do situace jiného člověka - rozpoznáme situace, potřeby pomoci, spoluprožíváme je apod. Nemůžu vidět, jak se trápí

10 Další důvody prosociálního chování Nálada (dobrá nálada, špatná nálada-pocit viny, krátkodobé vlivy) Charakteristiky jedince (vysoká míra sociální odpovědnosti, vnitřní sebekontrola, představa spravedlivého světa, malá/velká města, pocit kompetence k pomoci)

11 Motivace prosociálního chování Teorie motivace pomáhání: 1. vlastní výhoda (egoismus) 2. výhoda někoho jiného (altruismus) 3. výhoda pro skupinu (kolektivismus) 4. dodržení abstraktního pravidla (principlismus)

12 Motivace prosociálního chování vlastní výhoda (egoismus) zisk materiální, sociální, sebeodměňující (dary, platba, díky, zásluha a čest, pochvala, úcta, vyznamenání, zlepšení nálady, sebeobrazu, empatická radost ) zamezení materiálnímu, sociálnímu nebo vlastnímu trestu zbavení se nepříjemného pocitu, když vidíme někoho v nouzi

13 Motivace prosociálního chování Altruismus je nedílnou součástí lidské přirozenosti altruismus + krizová situace: všimnout si situace, uvědomit si nebezpečí situace, převzetí osobní zodpovědnosti za akci, rozhodnout co udělat, realizace rozhodnutí

14 KDY nepomáháme? Situace v nichž lidé nepomáhají Výzkumy situačních činitelů, které podmiňují prosociální chování (Latané, Darley, 1970) Efekt přihlížejících: se vzrůstajícím počtem skupiny se pomoc stává méně pravděpodobná Rozptýlená odpovědnost spoléhání jeden na druhého, snížení pocitu morální odpovědnosti

15 Efekt přihlížejících Snížení pravděpodobnosti vyhodnocení situace jako tísňové nejednoznačnost - nejsme-li schopni situaci posoudit, nereagujeme na ni - ve skupině se dívá jeden na druhé, aby zjistil,jak reagují ostatní - špatná interpretace situace pod vlivem skupiny - nikdo nic nedělá, tak se asi nic neděje pokud zareaguji jinak, bude to trapné - z ne-reakce ostatních usuzujeme, že zásah je riskantní - strach z nevhodného zásahu - strach ze sociálního omylu - zvažování kompetentnosti

16 Rozptýlená odpovědnost Spoléháme jeden na druhého Každý jakoby očekával, že první krok učiní někdo jiný Dá-li jedna osoba najevo pomoc, začnou pak pomáhat i ostatní Funguje zejména u lidí, kteří se neznají

17 KOMU pomáháme? Posouzení příčiny tísňového stavu Předchozí závazek Vztah známosti Rozdíly dle pohlaví Podobnost pomáhajících a těch, kdo pomoc přijímají

18 Diskuse Jak vést žáky a studenty k prosociálnímu chování?

19 Agresívní chování

20 Co je agrese? Chování, které cíleně směřuje ke způsobení negativních důsledků jiné osobě s úmyslem poškodit ji Znaky agrese: záměrné ubližování, cílevědomý charakter Chování (ne myšlení či plánování)

21 Agrese, agresivita, hostilita, násilí Agrese: chování zaměřené na poškození, ublížení jiné osobě (Berkowitz 1974, Geen 2001). Jde o uskutečněné či uskutečňované záměrné poškozování jiné osoby. Agresivita: tendence záměrně ubližovat, chovat se agresivně, projevování této tendence Hostilita: nepřátelský postoj vůči lidem obecně Násilí: fyzická agrese s těžkými důsledky

22 Typy agrese 1. Podle formy agrese Fyzická agrese, verbální agrese 2. Hledisko povahy a kontextu příčin Afektivní agrese, instrumentální agrese Delší dobu trvající, opakované ubližování 3. Tyranizování, obtěžování, šikanování

23 Příčiny agrese Agrese jako instinkt (Lorenz 1992) agrese je odvozená od instinktu, ne od vnějších okolností existence agresívního instinktu - biologické důvody (ochrana teritoria, zachování rodu, získání potravy) agrese - výsledek hromadění energie; podnět z prostředí je spouštěčem teorie je považována za překonanou

24 Příčiny agrese Frustrační teorie agrese (Yaleská universita, 1939) je řešen vztah mezi agresí a frustrací agrese je reakcí na frustraci později přehodnocováno: agrese je jen jednou z možností reakce na frustraci platí však, že výskytu agrese vždy předchází frustrace předmět diskusí

25 Příčiny agrese Kognitivní neoasociační teorie (Berkowitz, 1993) Agresívní myšlenky, emoce jsou uchovávané v paměti, mohou být za jistých okolností aktivovány

26 Příčiny agrese Sociální učení jako příčina agrese (Bandura 1973) Agrese je naučeným sociálním chováním, menší význam mají vrozené a biologické faktory Děti - učení se agresi od dospělých: pozorování, napodobování Agrese jako odpověď na určité podněty, vliv zkušeností (frustrace, bolest, útok)

27 Příčiny agrese Situační faktory agrese -změny v prostředí - tzv. averzivní podněty - stav nepohody (diskomfort) -averzivní podmínky (útok nebo jiná provokace, frustrace, bolest) -agresivní naladění a afekt (nepohoda, špatná nálada, stres) -podněty, které aktivizují (vysoká a nízká teplota)

28 Příčiny agrese Biologické faktory agrese Souvislost agrese a biologických faktorů (fungování nervového systému, biochemické procesy, dědičnost) - oblasti mozku, které facilitují agresi - vliv dědičnosti - vrozené faktory - nízký obsah cukru v krvi - testosteron - alkohol

29 Příčiny agrese Osobnostní příčiny agrese -stav zvýšené aktivace (excitovaní lidé, mající potřebu něco udělat) -rychlé životní tempo, hluk, shromaždování lidí, deindividualizace -zlost jako součást více činitelů -alkohol, drogy

30 Příčiny agrese Faktory sociálního prostředí Faktory makroprostředí - tolerance společnosti vůči násilí, masová komunikace, tzv. mediální násilí Faktory mikroprostředí - menší skupiny (domácí násilí, agrese ve škole, v práci)

31 Příčiny agrese Masová média a agrese - Výzkumné nálezy opakovaně prokázaly souvislost mezi násilnými obsahy v médiích a agresivitou

32 Příčiny agrese Skupinová agrese - deindividualizace v davu (davové a masové chování - samostatný blok)

33 Agrese ve školní třídě ŠIKANA VE ŠKOLE formy, příčiny, důsledky možnosti prevence

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie. Mgr. David Vaněk

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie. Mgr. David Vaněk MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Mgr. David Vaněk Rozvoj prosociálního chování u žáků II. stupně základní školy v kontextu Etické výchovy. Disertační práce Školitel:

Více

Prevence sociálně patologických jevů

Prevence sociálně patologických jevů Univerzita Jana Evangelity Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta Prevence sociálně patologických jevů Otakar Fleischmann Studijní opora výběrového kurzu 2001 Studijní opora výběrového kurzu Prevence

Více

Lidská agrese Ivo Čermák: Lidská agrese a její souvislosti Co je to agrese? Potíže s definicí

Lidská agrese Ivo Čermák: Lidská agrese a její souvislosti Co je to agrese? Potíže s definicí Lidská agrese Ivo Čermák: Lidská agrese a její souvislosti Co je to agrese? Potíže s definicí Každý čtenář by dokázal na otázku obsaženou v názvu kapitoly velmi snadno odpovědět, neboť agrese je součástí

Více

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Jana Lidická Sociální vliv Člověk je tvor společenský Někdy až stádní změny v názorech, postojích či chování pod vlivem setkání s názory, postoji

Více

Obsah. I. část teoretická

Obsah. I. část teoretická Obsah I. část teoretická 1. Lidské chování 1. 1. sociální vývoj člověka (dítěte) 1. 2. sociální prostředí a sociální styk vzhledem k dítěti předškolního věku 2. Citový vývoj člověka (dítěte) 2. 1. citový

Více

Altruismus jako forma prosociálního chování

Altruismus jako forma prosociálního chování Motto I. Altruismus jako forma prosociálního chování Srdce má své důvody, o nichž rozum vůbec neví. Blaise Pascal Obsah Úvod 1. Vymezení pojmů 1.1 Chování 1.2 Prosociální chování 1.3 Altruismus 1.4 Splývání

Více

Psychologická čítanka

Psychologická čítanka Etické fórum České republiky, Pedagogická sekce Psychologická čítanka aneb vybrané kapitoly z psychologie studijní text pro učitele etické výchovy Autoři: Pavel Motyčka Petr Vaněk David Vaněk Hana Bartoňková

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Specifika vzdělávání žáků s poruchami chování

MASARYKOVA UNIVERZITA. Specifika vzdělávání žáků s poruchami chování MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Specifika vzdělávání žáků s poruchami chování Bakalářská práce Brno 2009 Vedoucí práce: PhDr. Věra Vojtová PhD. Autorka práce: Kateřina

Více

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Dagmar Polášková Kučerová 6. ročník Obor: pedagogika sociální práce Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením

Více

MARTIN LEČBYCH magisterské studium psychologie

MARTIN LEČBYCH magisterské studium psychologie UNIVERZITA PALACKÉHO FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE ALTRUISTICKÁ OSOBNOST (Písemná práce k souborným postupovým zkouškám) MARTIN LEČBYCH magisterské studium psychologie OLOMOUC 2003 OBSAH 1. ÚVOD...

Více

Krizová intervence pro speciální pedagogy

Krizová intervence pro speciální pedagogy Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Krizová intervence pro speciální pedagogy Michal Růžička a kolektiv Olomouc 2013 Oponenti: Mgr. Zdeňka Polínková Mgr. Pavlína Prachařová Vedoucí autorského

Více

Sociální práce s mladistvými delikventy

Sociální práce s mladistvými delikventy Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. Sociální práce s mladistvými delikventy Sociální práce Vedoucí práce: PhDr. Jan Sochůrek,

Více

Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021

Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Školaza oponou ŠIKANA, TÝRÁNÍ, ZNEUŽÍVÁNÍ, ZANEDBÁVÁNÍ, DOMÁCÍ NÁSILÍ, AGRESIVITA DĚTÍ A MLÁDEŽE Mgr. Bc. Markéta

Více

Motivace. Motiv je předpokládaná příčina jednání, jeho vnitřní psychologický důvod, vysvětlující proč se jedinec chová tak, aby něčeho dosáhl.

Motivace. Motiv je předpokládaná příčina jednání, jeho vnitřní psychologický důvod, vysvětlující proč se jedinec chová tak, aby něčeho dosáhl. Motivace 1. Úvod Následující text bych pomyslně rozdělil na dvě části. A to sice na část zaměřenou na výklad samotného pojmu motivace (oddíly 2-3) a část empirickou (oddíly 4-5), ve které se nachází samotná

Více

AGRESE A NÁSILÍ. SEMINÁRNÍ PRÁCE (1.-5. kapitola) PP II (+ 6.-7. kapitola) SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE

AGRESE A NÁSILÍ. SEMINÁRNÍ PRÁCE (1.-5. kapitola) PP II (+ 6.-7. kapitola) SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE AGRESE A NÁSILÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE (1.-5. kapitola) PP II (+ 6.-7. kapitola) SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE ANDREA ŠMEJKALOVÁ 3. ročník prezenčního studia psychologie FF UK andrea.psychology@yahoo.com V Praze dne 7.10.2009

Více

CZ.1.07/1.3.46/01.0021

CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Školaza oponou RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D. Mgr. Monika Pelcáková 1 Školaza

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90 281 23 Starý Kolín Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Monika Pokorná Členové preventivního

Více

PROBLÉMOVÝ ŽÁK V DNEŠNÍ DOBĚ

PROBLÉMOVÝ ŽÁK V DNEŠNÍ DOBĚ Technická univerzita v Liberci Pedagogická fakulta Studijní obor: Souběžné doplňkové pedagogické studium PROBLÉMOVÝ ŽÁK V DNEŠNÍ DOBĚ Problem pupil nowadays Der problematische Schüler in heutiger Zeit

Více

Kázeň úzce souvisí s výchovou k hodnotám i postojům a plní dva cíle: zajišťuje žákům a učitelům bezpečí; vytváří prostředí podporující učení.

Kázeň úzce souvisí s výchovou k hodnotám i postojům a plní dva cíle: zajišťuje žákům a učitelům bezpečí; vytváří prostředí podporující učení. (kázeň a kázeňské prostředky, poruchy chování a specifické poruchy chování, projevy rizikového a problémového chování ve školní praxi) Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D. Cíle Cílem této kapitoly je vymezit pojetí

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Petra Hrušková Problémy sociálních pracovníků v terénní práci s rodinami

Více

Sociální rozvoj. Osobnostní rozvoj. Morální rozvoj. Osobnostní rozvoj. Morální rozvoj. Sociální rozvoj Osobnostní rozvoj

Sociální rozvoj. Osobnostní rozvoj. Morální rozvoj. Osobnostní rozvoj. Morální rozvoj. Sociální rozvoj Osobnostní rozvoj Osobnostní a sociální výchova v základních školách Doporučené očekávané výstupy podrobné rozpracování METODICKÁ PODPORA Osobnostní rozvoj Morální rozvoj Sociální rozvoj Morální rozvoj Sociální rozvoj Osobnostní

Více

3.5 E. Fromm... 24 3.5.1 Typy charakteru podle Fromma... 25 3.6 Riesman... 26 3.7 Harry Steck Sullivan (1882-1949)... 26 4 Behaviorismus a

3.5 E. Fromm... 24 3.5.1 Typy charakteru podle Fromma... 25 3.6 Riesman... 26 3.7 Harry Steck Sullivan (1882-1949)... 26 4 Behaviorismus a 0 Obsah 1 Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým a společenským vědám...9 1.1 Sociální psychologie... 9 1.1.1 Předchůdci sociální psychologie... 9 1.1.2 Předmět studia sociální

Více

Postoje jako predikátory chování

Postoje jako predikátory chování SOCIÁL Í PSYCHOLOGIE Anotace: Cíle: Pochopení sociálního rozměru člověka pohledem psychologie. Student se má učit do jisté míry předvídat chování lidí podle sociálního kontextu, v němž se nacházejí. Může

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2009/2010 Zpracovala: Dagmar Kuželová, metodik prevence Ve Zruči nad Sázavou 13. 11. 2009 Mgr. Jana

Více

SOCIÁLNÍ PATOLOGIE. Blahoslav Kraus

SOCIÁLNÍ PATOLOGIE. Blahoslav Kraus SOCIÁLNÍ PATOLOGIE Blahoslav Kraus 1 Sociální patologie Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036 v Operačním programu Vzdělávání

Více

PSYCHOLOGIE 40 10. PSYCHOLOGIE Předmět psychologie Předmětem psychologie jsou všechny jevy psychické povahy. Psychologie řídí a vysvětluje poznatky o tom, jak člověk prožívá okolní svět a sebe v něm a

Více

Dobrovolnictví v Oblastní charitě Kutná Hora

Dobrovolnictví v Oblastní charitě Kutná Hora Univerzita Hradec Králové Ústav sociální práce Dobrovolnictví v Oblastní charitě Kutná Hora Bakalářská práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí práce: Gabriela Macháčková B6731 Sociální politika

Více

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK PREVENCE PROBLÉMŮ V CHOVÁNÍ

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK PREVENCE PROBLÉMŮ V CHOVÁNÍ Masarykova univerzita Pedagogická fakulta VOLNOČASOVÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK PREVENCE PROBLÉMŮ V CHOVÁNÍ Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D Vypracoval: Tomáš

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Bakalářská práce

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Bakalářská práce JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Teologická fakulta Katedra pedagogiky Bakalářská práce Možnosti využití Filozofie pro děti jako prevence sociálně patologických jevů ve školní družině Vedoucí

Více

Fakulta tělesné výchovy a sportu DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vztah osobnostní struktury k úspěšnosti ve výkonu v triatlonu

Fakulta tělesné výchovy a sportu DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vztah osobnostní struktury k úspěšnosti ve výkonu v triatlonu U N I V E R Z I T A K A R L O V A Fakulta tělesné výchovy a sportu DIPLOMOVÁ PRÁCE Vztah osobnostní struktury k úspěšnosti ve výkonu v triatlonu Zpracovala: Kateřina Marková Vedoucí diplomové práce: PaedDr.

Více