VUT Brno, FSI, Ústav konstruování, Odbor prùmyslový design. Studijní opora. cvièení. 0D4 Základy designu IV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VUT Brno, FSI, Ústav konstruování, Odbor prùmyslový design. Studijní opora. cvièení. 0D4 Základy designu IV"

Transkript

1 VUT Brno, FSI, Ústav konstruování, Odbor prùmyslový design Studijní opora cvièení 0D4 Základy designu IV

2 Obsah: 1. Úvod, základní pojmy v písmu, pomùcky pro psaní kaligrafického písma 2. Základní tahy ] 3. Abstrakce 4. Nácvik minusek iltrjf hnmu 5. Nácvik minusek pbdqga kwvxyz 6. Nácvik minusek oces a majuskul ILTHEFJ 7. Nácvik majuskul AKNMVWX - YZPBDRU 8. Nácvik majuskul OCGQS a èíslic Psaní jmen 10. Psaní textu 11. Zlatý sek 12. Sazba textu na osu 13. Ukázka závìreèného testu

3 1. Úvod, základní pojmy v písmu, pomùcky pro psaní kaligrafického písma Obor, zabývající se vývojem písma (jeho tvaru a jiných vlastností), významem písma a spojením s jazykem. Latinkové písmo obsahuje velká písmena (majuscule, verzálky), malá písmena (minuscule, minusky), èíslice, diakritická znaménka, interpunkèní znaménka, uvozovky, závorky, matematická znaménka a další znaky. Typografie Jedná se o užité umìní (umìlecké øemeslo) zabývající se organizací písma v ploše, pøi respektovaní estetických, logických, ekonomických aj. pravidel. Ovlivòuje a formuje dobový vkus a sama mu i podlehá. Zakladní typografické prvky: a) písmo b) slovo c) øádek (titulek) d) sloupec (pravý/levý praporek, do bloku) e) kombinace tìchto prvkù Kaligrafie Pojem kaligrafie pochazí z øeckých slov kalos a graphein a znamená psát krásnì. Jedná se tedy o umìlecký obor, zabývající se tvorbou písma urèitým písmaøským nástrojem (kaligrafickým perem, štìtcem apod.) Psané písmo - kaligrafické písmo (viz. tabulka klasifikace tiskových písem è.9) a) charakteristické jsou vyrazné rozdíly v tlouš ce tahu b) obraz písma ma kaligrafický charakter c) tvorba písma pomocí kaligrafického nástroje (kaligrafické pero, štetìc apod.) - volnì psané písmo a) nepatrné rozdíly v tlouš ce písma b) vycházejí ze souèasných rukopisných skriptù. (viz. tabulka klasifikace tiskových písem è.10) 1. Úvod, základní pojmy v písmu, pomùcky pro psaní kaligrafického písma

4 Klasifikace tiskových písem. Pomùcky pro psaní kaligrafického písma Papír - papírù je na našem trhu mnoho druhù, avšak ne každý je vhodný pro písmaøskou práci. Slabší, pružné a vláèné papíry jsou vhodné k psaní písma naopak tvrdé a silnìjší jsou vhodné pro kreslení. Povrch papíru musí být matnì hladký (pero na nìm nesmí díky vlásèitému nebo hrubì zrnìnému povrchu zadrhávat). Tekutina, kterou na nìj píšeme se nesmí rozpíjet èi prosakovat. Tuš, inkoust - k psaní velkého písma pomocí hrubých pisátek nebo per se používá kreslící tuš, která je hustá, lepkavá a díky tomu, že rychle zasychá, tak utváøí na peru tvrdý povlak. Pero se tak musí neustále vymývat a èistit. Nároèné pøedlohy a drobné písmo je dobré psát èínskou tøecí tuší. Ta se zhotovuje z tyèinek tøených s vodou (pøevaøenou nebo destilovanou) na speciálním drsném kameni. Tato tuš je øídká, sytì èerná a na povrchu matná. Inkousty, které se bìžnì prodávají nejsou pro písaøské práce pøíliš vhodné. Nemají dostateènì krycí schpnost a tak se stává, že jimi vytvoøené tahy mají svìtlejší a tmavší místa všude tam, kde písaø zpomalil. Z tohoto dùvodu se také nedoporuèuje psát barevnými inkousty. Pera - pro psaní písma se nejèastìji používá ploché pero, které je buï seøíznuté rovnì nebo šikmo (ATO pera). Novì zakoupená pera jsou chránìna slabým povlakem mastnoty, která je chrání pøed zrezivìním. Pøed užitím je tøeba tyto pera zbavit mastnoty, jinak tuš (inkoust) po nich rychle klouže a dìlá kaòky. Významnou pomùckou u tìchto per je zásobník tekutiny, který bývá umístìn na vrchní nebo na spodní stranì ve tvaru kovového jazýèku. Pøed samotným psaním je dùležité zkontrolovat správnou polohu zásobníku a popøípadì jej posunout tak, aby tekutina plynule stékala. Dùležité je se také zmínit o tvrdosti per. K nácviku abeced se nejvíce hodí tvrdá pera, která zanechávají ostré, èisté obrysy písmen. Zkušenìjší písmaøi si pak mohou dovolit psát mìkkým perem, kdy práce s ním se dá porovnat s prací se štìtcem. 1. Úvod, základní pojmy v písmu, pomùcky pro psaní kaligrafického písma

5 Pracovní plocha Nejlepší podmínky pro psaní poskytuje sklonìná psací plocha pod úhlem vzhledem k vodorovné desce normálního stolu. Výšku plochy volíme tak, aby jsme mohli sedìt uvolnìnì a vzpøímenì, velikost pak takovou, abychom na ní mohli spoèinout obìma rukama. Text napsaný na šikmé ploše, která je v optimální výšce a má optimální velikost je pak pøehledný a práce ruky snažší a ménì únavující vzhledem k tomu, že se nemusíme nad psaním hrbit. Postup pøi nácviku písma V tomto pøìdmìtu je student seznámen se psaním renesanèní antikvy s modernìjšími proporcemi. Již od poèátku nácviku písma je dùležité pracovat s uvolnìnou rukou, nikoli s køeèovitì sevøenou, která zpùsobuje zbyteènou únavu a projevuje se i v samotných tvarech písma. Pouze cvikem se docílí postupného uvolòování ruky a jistota pøi psaní písma. Správné držení plochého pera spoèívá v pøidržování pera pod úhlem asi 45 k linii písma. Píšeme jím lehce a bez tlaku. Šíøka tahù se tak mìní v závislosti na poloze pera a smìru, jakým pero vedeme. Pero nikdy nenamáèíme do lahvièky s inkoustem nebo tuší, ale do malé mistièky, kam si pøipravíme jen takové množství tekutiny, aby namáèení pera bylo stejnomìrné. Pøi psaní jednotlivé tahy píšeme vždy v pøirozeném sledu a to odshora dolù a odleva doprava. Z toho vyplývá, že písmena nepíšeme jedním tahem, ale skládáme je z èástí. Tyto jejich èásti jsou odvozeny ze základních geometrických tvarù, jako je ètverec, kruh nebo trojúhelník a to znamená, že jednotlivá písmena v abecedì nejsou stejnì široká a je tudíž potøeba si zvyknout na pozorné odhadování pomìrù šíøky k výšce u všech písmen (hlavním ukazatelem je jejich vnitøní svìtlost neboli hustota èar). Zároveò také musíme pøihlížet k vnìjší (okrajové) svìtlosti písmových tvarù a øadit písmena tak, aby v jejich plošném poøádání nevznikaly mezery nebo temnìjší shluky èar. Dobrá èitelnost a plynulý rytmus písma je tedy dán správným vyvážením a øadìním rozmanitých tvarù písma. 1. Úvod, základní pojmy v písmu, pomùcky pro psaní kaligrafického písma

6 Vzor písma. 1. Úvod, základní pojmy v písmu, pomùcky pro psaní kaligrafického písma

7 2. Základní tahy Úkolem prvního cvièení je nauèit se základní tahy, takové, jaké jsou uvedeny na obrázku níže. Tahy se píší vždy odshora dolù a odleva doprava. Základní tahy - ukázka správného a nesprávného psaní. Základní tahy - ukázka správného a nesprávného psaní. 2. Základní tahy

8 3. Abstrakce Cvièení je zamìøeno na postupném uvolòování ruky, které je dùležité pro získání jistoty pøi psaní. Perokresba. 3. Abstrakce

9 4. Nácvik minusek iltrjf hnmu Hlavní náplní tohoto a následujících tøech cvièení bude nácvik psaní malých písmen neboli minusek. Malá písmena, stejnì jako velká rozdìlíme do skupin podle tvaru. Linkování pøed vlastním psaním kaligrafického textu je potøeba si pøedem nalinkovat øádky, odpovídající x-výšce tìla minuskuly. Výška tìla minuskuly nazývá se také x-výška a dá se vypoèítat z velikosti (šíøky) pera, kterým píšete. Lze ji stanovit i odhadem tak, že perem v úhlu asi 45 uèiníte 7 znaèek, jak je uvedeno na obrázku níže. Nácvik malých písmen iltrjf. 4. Nácvik minusek iltrjf hnmu

10 Nácvik malých písmen hnmu. 4. Nácvik minusek iltrjf hnmu

11 5. Nácvik minusek pbdqga kwvxyz Nácvik malých písmen pbdqag. 5. Nácvik minusek pbdqga kwvxyz

12 Nácvik malých písmen kvwxy. 5. Nácvik minusek pbdqga kwvxyz

13 6. Nácvik minusek oces a majuskul ILTHEFJ Druhá polovina tohoto cvièení je vìnována nácviku velkých písmen neboli verzál. Výška tìla verzály stanovuje se odhadem tak, že perem v úhlu asi 45 uèiníte 12 znaèek, jak je uvedeno na obrázku níže. Nácvik malých písmen oces. 6. Nácvik minusek oces a majuskul ILTHEFJ

14 6. Nácvik minusek oces a majuskul ILTHEFJ Druhá polovina tohoto cvièení je vìnována nácviku velkých písmen neboli verzál. Výška tìla verzály stanovuje se odhadem tak, že perem v úhlu asi 45 uèiníte 12 znaèek, jak je uvedeno na obrázku níže. Nácvik velkých písmen ILTHEFJ. 6. Nácvik minusek oces a majuskul ILTHEFJ

15 7. Nácvik majuskul AKNMVWX YZPBDRU Nácvik velkých písmen AKNMVWX. 7. Nácvik majuskul AKNMVWX YZPBDRU

16 Nácvik velkých písmen YZPBDRU. 7. Nácvik majuskul AKNMVWX YZPBDRU

17 8. Nácvik majuskul OCGQS a èíslic Nácvik velkých písmen OCGQS. 8. Nácvik majuskul OCGQS a èíslic

18 Nácvik èíslic Nácvik majuskul OCGQS a èíslic

19 Nácvik èíslic Nácvik majuskul OCGQS a èíslic

20 9. Psaní jmen Nácvik psaní køestních jmen. 9. Psaní jmen

21 10. Psaní textu Text - vzor. Nácvik psaní textu. 10. Psaní textu

22 11. Zlatý sek Zlatý sek 11. Zlatý sek

23 12. Sazba textu na osu Nácvik psaní textu umístìného na osu. 12. Sazba textu na osu

24 13. Ukázka závìreèného testu V tomto cvièení se studenti podrobí klasifikovanému závìreènému písemnému testu, který je založen na pøednáškách Pøíklady otázek uvádìných v testu: 1. Vysvìtlete pojem stupeò písma 2. Charakterizujte pojem písmová rodina 3. Vysvìtelte pojmy kapitála a kapitálka 4. Vyjmenujte nejménì 6 øezù písma 5. Vysvìtelte pojem stupeò písma 6. Jak a kdy a proè vznikla antikva 7. Jak a kdy a proè vznikla egyptienka 8. Jak a kdy a proè vznikl grotesk 9. Jak a kdy a proè vznikla latinka 10. Nakreslete a podrobnì popištì úplnou písmovou osnovu 11. Popište co nejpodrobnìji rozdíl mezi antikvou statickou a lineár. písmem bezserifovým popište a nakreslete u verzálek A a O 12. Popište co nejpodrobnìji rozdíl mezi antikvou dynamickou a statickou popište a nakreslete u verzálek A a O 13. Popište co nejpodrobnìji rozdíl mezi antikvou pøechodovou a statickou popište a nakreslete u verzálek A a O 14. Co je duktus 15. Popište a nakreslete u verzálek A a O co nejpodrobnìji rozdíl mezi antikvou pøechodovou a dynamickou 16. Co je to toskánka 17. Co je to grotesk 18. Co je to clarendon 19. Co je to italienka 13. Ukázka závìreèného testu

25 Studijní opora Pøedmìt: 0D4 Základy designu IV Použitá literatura: 1. Slezák M. a kol: ve výtvarné výchovì. Praha : SPN, Dusong J.-L., Siegwartová F.: Typografie / od olova k poèítaèùm. Praha : Svojtka+Vašut, Bringhust, R.: The Elements of Typographic Style. Point Roberts : Hartley+Marks,, Muzika F.: Krásné písmo I. a II. Praha : SNKLHU, Hlavsa O.: Typografia 13. Praha : SNTL, Hlavsa O.: Typografická písma latinková. Praha : SNTL, Meggs, P.: A History of Graphic design. New York : John Viley, Rajlich, J.: Základy typografie pro DTP. In: Hanáèek, P. a kol.: Jak publikovat na poèítaèi. Velatiny : Science, Str Carter R., Day B., Meggs, P.: Typographic Design: Form and Communication. New York : John Viley, Miles, J.: Design for desktop publishing. Londýn : Gordon Fraser, Blažej, B.: Ruèní sazba. Praha : SNTL, Blažej, B.: Grafická úprava tiskovin. Praha : SPN, Rambousek, J.: a jeho užití. Praha : Orbis, Eliška, J.: Vizuální komunikace /. Brno : CERM, Kaláb, M.: Charakteristické znaky obrazu knižního písma. In: Sborník Hollar pøíloha. Praha : Hollar, Tomek, L.: Tajemství krásné písemnosti. Praha : Albatros, Horák, F.: Èeská kniha v minulosti a její výzdoba. Praha : František Novák, 1948 Rambousek A., Pešek A.: Polygrafický slovník. Praha : SNTL, 1967

CENTRUM DIGITÁLNÍCH SLUŽEB MINO

CENTRUM DIGITÁLNÍCH SLUŽEB MINO Obsah Základní pravidla sazby a typografie...- 2 - Základní pravidla hladké sazby...- 2 - Pravidla sazby jednotlivých sazebních prvků a značek...- 2 - Dělení slov...- 5 - Úprava sazby do odstavců...- 6

Více

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA (typus lat. = znak; vzor: grafó lat. = píši) - velké rozšíření počítačů, vývoj software a kvalitního tisku umožňují téměř každému přípravu tiskovin. - řadu drobnějších tiskovin (pozvánky,

Více

DTP - Typografie písma. Tvorba zdrojových textů Vývoj písma Konstrukce a měření písma Klasifikace a rozpoznávání písma Volba a kombinování písma

DTP - Typografie písma. Tvorba zdrojových textů Vývoj písma Konstrukce a měření písma Klasifikace a rozpoznávání písma Volba a kombinování písma DTP - Typografie písma Tvorba zdrojových textů Vývoj písma Konstrukce a měření písma Klasifikace a rozpoznávání písma Volba a kombinování písma Rukopis a zásady jeho tvorby Zásady pro rozumnou komunikaci

Více

Mgr. Renata Mlèáková, Ph.D.

Mgr. Renata Mlèáková, Ph.D. Mgr. Renata Mlèáková, Ph.D. GRAFOMOTORIKA A POÈÁTEÈNÍ PSANÍ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3685. publikaci

Více

Obsah. Obecný popis 4

Obsah. Obecný popis 4 Obsah Obecný popis 4 1 Hladká sazba 5 1.1 Typografické míry................................ 5 1.2 Knižní písmo.................................. 6 1.3 Fonty a jejich vlastnosti............................

Více

Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích

Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra polygrafie a fotofyziky Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích Ing. Miroslav Fribert, Dr. Polygrafické sešity 3 (1998) OBSAH 1. Technické

Více

Písmo a základy typografie

Písmo a základy typografie Písmo a základy typografie Skripta pro akreditovaný rekvalifikační kurz Pracovník grafického studia Studijní materiál Liberecké školy fotografie facebook.com/lsf.liberec Vypracovala Ing. Eva Rozkovcová

Více

ÚVOD DO TYPOGRAFIE A POČÍTAČOVÉ GRAFIKY. Vladimír P. Polách

ÚVOD DO TYPOGRAFIE A POČÍTAČOVÉ GRAFIKY. Vladimír P. Polách ÚVOD DO TYPOGRAFIE A POČÍTAČOVÉ GRAFIKY Vladimír P. Polách Univerzita Palackého v Olomouci 2008 1 T E Č R 1. vydání Vladimír P. Polách, 2008 ISBN 978-80-244-2063-9 2 OBSAH 1 DTP, pre-press a ti jiní 5

Více

GRAFICKÁ FIREMNÍ PROPAGACE

GRAFICKÁ FIREMNÍ PROPAGACE UNIVERZITA PALACKÉHO FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY GRAFICKÁ FIREMNÍ PROPAGACE NÁVRHY PRO FIRMU FOLIOFONT Diplomová práce Jméno diplomanta: Robert Janák Studijní obor: Výtvarná výchova pro

Více

Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP

Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP Obsah kapitoly Chyba! Chybný odkaz na záložku. Obsahem kapitoly je seznámení se základními pravidly věnujícím se formální

Více

Nìco se stane! Pilotní projekt návrh postupù pro rozvoj neziskového sektoru a podporu sociální integrace v Karlovarském kraji

Nìco se stane! Pilotní projekt návrh postupù pro rozvoj neziskového sektoru a podporu sociální integrace v Karlovarském kraji 3 Nìco se stane! Pilotní projekt návrh postupù pro rozvoj neziskového sektoru a podporu sociální integrace v Karlovarském kraji 2008 Obsah Úvodem Ellen Volavková: Pøekonávání tisíce pøekážek... 5 Jiøí

Více

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz Copyright Ing. Pavel Roubal, Bratøice 67, 395 01 Pacov. Žádná èást této publikace nesmí být bez souhlasu autora kopírována, tištìna, reprodukována, uchovávána na elektronických médiích nebo rozesílána.

Více

DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU 2006 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ DTP a pokročilé zpracování textu 1 PÍSMO... 4 1.1 Historie... 4 1.1.1 Johannes Gensfleisch - Gutenberg... 4 1.1.2 Claude Garamond

Více

Metodická píru ka projektu. aneb rovný pístup ke vzd!lání

Metodická píru ka projektu. aneb rovný pístup ke vzd!lání Metodická píru ka projektu Šance pro všechny aneb rovný pístup ke vzd!lání OLGA ZELINKOVÁ A KOL. Základní škola Roztoky, okres Praha - západ OLGA ZELINKOVÁ A KOL. METODICKÁ P!ÍRU"KA PROJEKTU ŠANCE PRO

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Doporučení pro úpravu závěrečných prací Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Jan Novák Brno 2009 2 Je mou povinností

Více

Základy práce s textem

Základy práce s textem Základy práce s textem Historicky: Obrázky zjednodušené obrázky (piktogramy) písmo kde znak nahrazuje slovo, písmo-klínové, egyptské, fénické, židovské. Z řeckého písma se vyvinula azbuka i latinka. Vynález

Více

Jiří Rybička Pokročilé zpracování textů a DTP

Jiří Rybička Pokročilé zpracování textů a DTP Jiří Rybička Pokročilé zpracování textů a DTP c Jiří Rybička, 2004 Co tato kniha přináší? Milí čtenáři, otevíráte-li tento text, zajisté už máte určité zkušenosti s nejrozšířenější aplikací počítačů dneška,

Více

Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích

Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra polygrafie a fotofyziky Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích Ing. Miroslav Fribert, Dr. Polygrafické sešity 3 (1998) Dodatek OBSAH 13.

Více

Úprava seminárních prací na středních školách

Úprava seminárních prací na středních školách Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání SVSČ - Koordinace v oblasti ICT Úprava seminárních prací na středních školách Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová

Více

Typografie - teorie a základní aplikace

Typografie - teorie a základní aplikace Typografie - teorie a základní aplikace Typografie dříve mimo jiné souhrnné označení pro tiskárenský průmysl, později pro grafickou úpravu tiskovin, dnes především nauka o písmu, jeho zákonitostech a správném

Více

Přesycenost informacemi. Minimalismus. Prezentační techniky. přednášky. Zápočet: + 70% docházky + semestr práce Zkouška: písemná a ústní

Přesycenost informacemi. Minimalismus. Prezentační techniky. přednášky. Zápočet: + 70% docházky + semestr práce Zkouška: písemná a ústní Zápočet: + 70% docházky + semestr práce Zkouška: písemná a ústní semestrální práce - prezentace bakalářské práce v power pointu - minimum 12 snímků - přiměřená animace - nějaké ovládací prvky Skripta:

Více

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Studijní opora distančního vzdělávání Formální úprava textu Libor Klubal Ostrava 2005 Recenzenti: Doc. RNDr. Jana Kapounová, CSc. Pedagogická fakulta Ostravské

Více

Česká obec sokolská. Autor jednotného vizuálního stylu: Ondřej Kafka, Kafka Design, s.r.o.

Česká obec sokolská. Autor jednotného vizuálního stylu: Ondřej Kafka, Kafka Design, s.r.o. Česká obec sokolská autoři manuálu: Komise pro problematiku propagace, Bc. Věra Vránová vedoucí členové: Ing. Jana Pechmanová, Milan Sobota, Michal Pávek, Oldřich Kejík, Helena Rezková Kafka Design, s.r.o.

Více

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem Manuál jednotného vizuálního stylu 1 Ůvod 1.01 Jednotný vizuální styl / Funkce a užití manuálu 2 Značka 2.01 Barevné provedení značky 2.02 Černobílé provedení

Více

OBSAH. 1 Typografie a MS Word 2 1.1 Uživatelská nastavení programu MS Word... 2 1.2 Písmo... 4 1.2.1 Nastavení písma... 4

OBSAH. 1 Typografie a MS Word 2 1.1 Uživatelská nastavení programu MS Word... 2 1.2 Písmo... 4 1.2.1 Nastavení písma... 4 OBSAH 1 Typografie a MS Word 2 1.1 Uživatelská nastavení programu MS Word................. 2 1.2 Písmo...................................... 4 1.2.1 Nastavení písma............................ 4 1.2.2

Více

4 základní kroky autorkého podání písma Změna proporcí Verzálky Sjednocující schéma Atypické řádkování... Kompozice textu do formátu Tvary a

4 základní kroky autorkého podání písma Změna proporcí Verzálky Sjednocující schéma Atypické řádkování... Kompozice textu do formátu Tvary a 4 základní kroky autorkého podání písma Změna proporcí Verzálky Sjednocující schéma Atypické řádkování... Kompozice textu do formátu Tvary a modifikace písmových znaků Zdůraznění segmentů Serify Tvary

Více

COMENIA SCRIPT JAKO NOVÁ PODOBA PÍSMA VE VÝUCE PRVOPOČÁTEČNÍHO PSANÍ

COMENIA SCRIPT JAKO NOVÁ PODOBA PÍSMA VE VÝUCE PRVOPOČÁTEČNÍHO PSANÍ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: Primárního vzdělávání Učitelství pro základní školy Učitelství pro 1. stupeň základní

Více

Sazba, typografie, druhy písma, úprava textu

Sazba, typografie, druhy písma, úprava textu Sazba, typografie, druhy písma, úprava textu Závěrečné otázky, se kterými souvisí: 7a Typografická měrná soustava Historie a definice Základní jednotky Použití (rozměry písma) Relativní měrné jednotky

Více

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SAZBY

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SAZBY ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SAZBY Předmluva Tento text vznikl na základě oborové normy ON 88 2503 Základní pravidla sazby z roku 1967. Oproti této normě však byla vzata v úvahu nová pravidla českého pravopisu, ustanovení

Více

- Vztah stromu a jeho kresby je IKONICKÝ je podoba s reálnym výzorom stromu.

- Vztah stromu a jeho kresby je IKONICKÝ je podoba s reálnym výzorom stromu. VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE ((c) 395868) Sémantika - nauka o významu výrazů z jazyka Sémiotika - nauka o znacích a znakových systémech Teorie a dějiny umění (zejména fotografie a filmu) Grafický design, estetika,

Více