OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje o společnosti Organizační struktura

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje o společnosti Organizační struktura"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

2 1 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní údaje o společnosti 5 Organizační struktura 6 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku akciové společnosti Jihoměstské sociální 7 Přehled středisek 8 Dům s pečovatelskou službou Blatenská 8 Dům s pečovatelskou službou Šalounova 8 Středisko pečovatelských služeb Petýrkova 9 Ošetřovatelské centrum Janouchova 9 Domov pro seniory Jižní Město 10 Stravovací provoz 11 Terénní pečovatelská služba 11 Kluby seniorů na Jižním Městě 12 Hlavní úkoly pro rok Činnost pečovatelské služby 14 Obsazenost Ošetřovatelského centra Janouchova v roce Obsazenost Domova pro Seniory JM - Janouchova v roce Provoz stravovacího centra JMS a.s. 16 Návrh představenstva akciové společnosti Jihoměstská sociální a. s. na úhradu ztráty za rok Vyjádření dozorčí rady akciové společnosti Jihoměstská sociální a.s. k návrhu představenstva na rozdělení zisku/úhradu ztráty za rok Vyjádření dozorčí rady akciové společnosti Jihoměstská sociální a.s. k roční účetní závěrce za rok Vyjádření dozorčí rady akciové společnosti Jihoměstská sociální a.s. ke zprávě auditora o ověření účetní závěrky za rok Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 21 I. Osoby ovládané stejnou ovládající osobou 22 II. Jihoměstská sociální a.s. neovládá žádné další osoby 23 III. Obchodní smlouvy uzavřené s ovládající osobou a uzavřené mezi osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 23 IV. Jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu propojených osob 24 V. Opatření 24 VI. Poskytnutá plnění a protiplnění 24 VII. Vyčíslení případné majetkové újmy vzniklé ze vztahů, úkonů, opatření či plnění ve smyslu předcházejících bodů 24 VIII. Prohlášení statutárního orgánu ovládané osoby 24 Vyjádření dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami 25 Finanční část 26 Rozvaha v plném rozsahu ke dni Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni Přehled o změnách vlastního kapitálu 32 Cash flow - přehled o peněžních tocích 33 Příloha k účetní závěrce Jihoměstská sociální a.s. k Obsah přílohy 34 Obecné údaje Popis účetní jednotky Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech Zaměstnanci společnosti, osobní náklady Poskytnutá peněžitá či jiná plnění 36

3 Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování Způsob ocenění majetku Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Změny oceňování, odpisování a postupů účtování Opravné položky k majetku Odpisování Přepočet cizích měn na českou měnu Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou 38 Doplňující údaje k rozvaze a k výkazu zisků a ztrát Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Významné události po datu účetní závěrky Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku Vlastní kapitál Pohledávky a závazky Rezervy Výnosy z běžné činnosti Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj 43 Přiznání k dani z příjmů právnických osob 44 2

4 3 ZÁKLADNÍ VÝSLEDKY PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI V ROCE 2013 Ukazatel Měrná jednotka 2013 Celková aktiva tis. Kč Stálá aktiva tis. Kč Základní kapitál tis. Kč Odpisy majetku tis. Kč Investiční výdaje tis. Kč 961 Zisk před zdaněním tis. Kč Zisk po zdanění tis. Kč Průměrná mzda Kč/zam./měsíc Průměrný stav zaměstnanců počet 94,4

5 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážené dámy, Vážení pánové, na úvod Výroční zprávy za rok 2013 mi dovolte krátké shrnutí roku a výhled na další období. V uváděném období společnost poskytovala dále celé spektrum sociálních služeb na základě registrace, kterou jsme obdrželi. Jednotlivá střediska a jejich provoz je popsán níže. Celkově lze uvést, že se podařilo zachovat celé široké spektrum poskytovaných sociálních služeb a navíc rozšířit volnočasové aktivity pro seniory z celé MČ Praha 11. Společnost nabízí nejen kroužky vědomostní, jako je výuka práce s PC, výuka Anglického jazyka, vzdělávání v oboru humanitních studií, kroužek taneční a výtvarný. Zároveň jsme začali připravovat projekt Cvičení pro seniory, kdy společně s MČ Praha 11 nabízíme možnost cvičení pro seniory v Fittnes centrech za dohledu zkušených cvičitelů a fyzioterapeutů. I s omezeným rozpočtem se pokoušíme tímto způsobem poskytovat služby všem seniorům, kterých dle všech průzkumů přibývá. Dále proběhla regenerace objektů DPS Blatenská i Šalounova, k částečným opravám dochází i v objektu stravovacího centra Křejpského. To vše by mělo přispět k snížení nákladů pro obyvatele, zlepšení jejich pohody, ale zároveň by mělo vést k prodloužení životnosti objektů. V závislosti na finančních zdrojích je v této době hlavním cílem společnosti udržet počet klientů, snažit se o stále kvalitnější poskytování sociálních služeb a zachovat si celé spektrum poskytovaných služeb a to včetně těch volnočasových. Ladislav Horák Předseda představenstva

6 5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Název společnosti: Jihoměstská sociální a.s. Sídlo společnosti: Praha 4-Háje, Ocelíkova 672, PSČ Právní forma: akciová společnost Vznik společnosti: Provoz společnosti od: Registrace provozovatele sociálních služeb ze dne: Identifikační číslo: Zapsáno v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B, vložka Telefonní spojení: Faxové spojení: Bankovní spojení: Česká spořitelna číslo účtu: /0800 Předmět činnosti: poskytování sociálních služeb dle registrace poskytovatele sociálních služeb, hostinská činnost, nestátní zdravotnické zařízení Statutární orgány: Představenstvo: předseda představenstva: Ladislav Horák místopředseda představenstva: Jan Meixner člen představenstva: Ing. Petr Ruth Eva Zikmundová Jan Navrátil Prokurista: Jan Gabriel Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: Ing. Zdeněk Šedivý členové dozorčí rady: Mgr. Gabriela Hostomská Vladimír Horký Petr Kopec Alena Třebínová Isabel Soukupová

7 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Stravovací Centrum Křejpského Stravovací úsek Janouchova Pokladní Ekonomka společnosti Ekonomický provoz Technicko stravovací provoz Vedoucí provozu Údržba Řidiči Správa IT Pečovatelka rozvoz obědů Pečovatelka terén ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Ředitel JMS a. s. Inventarizace a správa majetku, objednávky Sociálně zdravotní provoz Administrativní provoz Personalistika Manažerka společnosti Asistentka ředitele Koordinátorka terén a SPS Petýrkova Koordinátorka péče DPS Šalounova Koordinátorka péče DPS Blatenská Koordinátorka péče OC Janouchova DS Janouchova Fyzioterapie 2 OC + DS Pečovatelka SPS Pečovatelka Pečovatelka vedoucí a sociální pracovnice pro OC a DS Staniční sestra OC Staniční sestra DS Všeobecná zdravotní sestra Všeobecná zdravotní sestra Pečovatelka Obsluha recepce Pečovatelka

8 7 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI JIHOMĚSTSKÉ SOCIÁLNÍ V rámci svých podnikatelských aktivit společnost poskytuje v současné době služby klientům v DPS Šalounova a DPS Blatenská, v SPS Petýrkova a to dle uzavřených smluv o pečovatelské službě s jednotlivými klienty a dle jejich požadavků. Dále společnost poskytuje pečovatelskou službu klientům v terénu, tedy v jejich domácnostech v jejich přirozeném prostředí. Toto je samozřejmě pro uživatele nejlepší řešení, které vychází z dlouhodobých průzkumů a trendů. JMS a.s. dále provozuje Ošetřovatelské centrum Janouchova a Domov pro seniory s celkovým počtem 89 lůžek. Dále poskytuje služby ve stravovacím centru Křejpského, zajišťuje provoz 6 Klubů seniorů, zajišťuje vstupenky na kulturní akce, pořádá kulturní, společenské a sportovní akce pro seniory, zajišťuje a podílí se na pořádání seniorské rekreace a nově i další volnočasové aktivity jako jsou kroužky. Jednotlivý rozpis počtu klientů a jednotlivých úkonů je uveden níže, v jednotlivých tabulkách a statistikách. Počet klientů v jednotlivých zařízeních je prakticky neměnný, počet klientů v terénu má nadále stoupající tendence, tak, jak populace i na Praze 11 stárne a omezuje se soběstačnost seniorů a to ať už z důvodu nemoci, poúrazových stavů či postupujícím věkem. Ustálil se i objem poskytovaných služeb, i když nadále dochází k využití příspěvku na péči uživateli k jiným účelům, než jsou sociální služby. V souvislosti s poskytovanými službami má společnost vydán i živnostenský list na poskytování hostinské činnosti, díky čemuž, lze poskytovat celou škálu akcí pro seniory a to vč. občerstvení na těchto akcích, které může být prodáváno za ceny, které jsou únosné pro všechny účastníky. Úroveň poskytovaných služeb je pravidelně sledována, stejně jako spokojenost zaměstnanců a vše je hodnoceno na poradách vedení, kterých se účastní jednotlivý vedoucí středisek, ekonomka společnosti, sociální pracovnice a konají se jednou měsíčně. Na těchto poradách je dále sledována ekonomika společnosti, dodržování standardů kvality v sociálních službách. Dále probíhá plánování jednotlivých akcí a sledována a řešena problematika provozu jednotlivých středisek. Společnost má vytvořeny pro svůj provoz Směrnice společnosti, podle kterých je nastaven provoz a postupuje se dle těchto směrnic i v mimořádných případech. Momentálně trvá největší problém, což jsou jednání se zdravotními pojišťovnami o úhradových dodatcích a v současné době je podána žaloba na VZP. Nově zavedená zálohová platba má svoji logiku, ale je omezena čerpáním v předchozím roce, na základě vzorce, který úhradový dodatek obsahuje. Tím dochází k poskytování péče za dvojí ceny, dále k poskytování péče každému uživateli za jinou cenu a rozděluje tak uživatele sociálních služeb do dvou kategorií. Během dvou kalendářních let se i přes naši snahu o jednání nepodařilo dosáhnout dohody. Zdravotní péče je poskytována uživatelům sociálních služeb v rámci podepsané smlouvy s VZP a dle našeho názoru pak nelze dělit uživatele do různých kategorií. Poskytovaná zdravotní péče je podepřena vydanými ORP lékařem a nelze tedy poskytovat tuto péči za rozdílné ceny. Dalším problémem jsou odpisy, které jsou z důvodu převzetí majetku po příspěvkové organizaci značné a zatěžují tak výsledek hospodaření společnosti Ladislav Horák Předseda představenstva Jihoměstská sociální a.s.

9 8 PŘEHLED STŘEDISEK Dům s pečovatelskou službou Blatenská: V roce 2013 byl stálý počet zaměstnanců, 1 koordinátorka péče, 5 pracovníků v sociálních službách, provozní doba pečovatelské služby hod. denně. 108 bytových jednotek, přidělených RMČ Praha 11 na základě doporučení poradního orgánu RMČ Komise pro BBD a DPS. Poskytované služby dle níže uvedené statistiky. V DPS probíhá pravidelně ergoterapie výroba dárkových a dekoračních předmětů apod., dvakrát měsíčně v rozsahu 4 5 hodin, návštěvnost v průměru 20 klientů na každém sezení a trénování paměti 2 3x měsíčně, návštěvnost v průměru 15 klientů, přednášková činnost 1 2x měsíčně, návštěvnost v průměru 15 klientů. Nabídka kulturních akcí a zajištění koncertů a divadelních představení za zvýhodněné vstupné, jednou týdně probíhá Klub seniorů, senioři se schází při písničce, při oslavách jubilantů, Dne matek. Jednou týdně je přítomen praktický lékař, který je klientům k dispozici vždy každé úterý minimálně od do hodin, což je dostatečné. Do objektu dochází kadeřnice a pedikérka. Objekt je po celkové regeneraci. Ve společenské místnosti je k dispozici velkoplošná TV. Dům s pečovatelskou službou Šalounova: V roce 2013 byl stálý počet zaměstnanců, 1 koordinátorka péče, 5 pracovníků v přímé péči, provozní doba pečovatelské služby hod. denně. 100 bytových jednotek, přidělených RMČ Praha 11 na základě doporučení poradního orgánu RMČ Komise pro BBD a DPS. Poskytované služby dle níže uvedené statistiky. V DPS probíhá pravidelně ergoterapie výroba dárkových a dekoračních předmětů apod., jedenkrát měsíčně, návštěvnost v průměru 20 klientů na každém sezení, trénování paměti 2 3x měsíčně, návštěvnost v průměru 15 klientů, přednášková činnost 1 2x měsíčně, návštěvnost v průměru 15 klientů. Nabídka různých kulturních akcí, zajištění vstupenek na koncerty a divadelní představení za zvýhodněné vstupné, jednou týdně probíhá Klub seniorů, senioři se scházejí pravidelně každý měsíc na zpívání s harmonikou, při přednáškách o starých časech, narozeninových oslavách, pořádají 2x ročně tombolu. Jednou týdně je přítomen lékař, který je klientům k dispozici vždy každý čtvrtek od do hodin, což je dostatečné. Jednou týdně probíhá setkání obyvatel v kavárničce v přízemí objektu. Do DPS dochází na žádost obyvatel kadeřnice, pedikérka a rehabilitační sestra. Ve společenské místnosti je k dispozici TV. V rámci plánované regenerace objektu byla zrealizována výstavba druhého výtahu, zateplení obvodového pláště budovy, výměna střešní krytiny a celková oprava lodžií. Cílem bylo energetické snížení náročnosti budovy a zvýšení komfortu života obyvatel. Úspěšná regenerace proběhla ve zkráceném termínu.

10 9 Středisko pečovatelských služeb Petýrkova: Specializované pracoviště v domě s bezbariérovými byty určenými pro vozíčkáře, pečovatelské služby poskytovány Po Čt: hod., Pá hod., což je vzhledem k počtu klientů dostačující. Služby poskytují tři pracovnice v sociálních službách. Společnost zve obyvatele DZU na Sportovní hry seniorů. Služby v tomto domě poskytuje z velké části Klub vozíčkářů Petýrkova. Ošetřovatelské centrum Janouchova: Je zařízení s nepřetržitým celoročním provozem poskytující přechodný pobyt na dobu max. 3 měsíců s možností prodloužení a odlehčující služby lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí. Cílem služby je umožnit pečujícím rodinám nebo jiným pečujícím osobám nezbytný odpočinek a zároveň poskytnout péči, podporu a aktivizaci klientům, kteří potřebují péči druhé osoby z důvodu např.: pro náhlé zhoršení zdravotního stavu, rekonvalescence po propuštění z lůžkového oddělení, zajištění poskytování služby v době potřebného odpočinku nebo nemoci osoby, která převážně zajišťuje péči. Nabízené služby: Ubytování je zajištěno v objektu s kapacitou 39 lůžek, nacházejícím se uprostřed zahrady, která umožňuje pohyb a příjemné posezení na čerstvém vzduchu. V nabídce je také 11 nadstandardních lůžek, kde na jedno až dvoulůžkových pokojích mají uživatelé k dispozici televizor, koupelnu a WC. Ostatní pokoje jsou standardního typu. Stravování je zajištěno ve vlastním Stravovacím centru v Janouchově ul. 5x až 6x denně Stravování je zajištěno ve vlastním stravovacím centru 5x až 6x denně včetně diet. Podávaná strava odpovídá zásadám zdravé výživy. Je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu uživatelů. Dietní stravování poskytuje DS pouze na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře. Stravovací provoz zajišťuje diety: racionální, šetřící, přísně šetřící, a diabetickou, bez mléka a mléčných výrobků. Zaměstnancem je také dietní sestra. Strava je podávána v jídelně, nebo dle zdravotního stavu uživatele na pokoji. Péče je poskytována dle ustanovení 10 vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění. O uživatele pečuje vyškolený zdravotnický a ošetřovatelský personál. Sociální agendu, jednání se zájemci o službu a uzavírání smluv zajišťuje sociální pracovnice. Do zařízení dochází praktický lékař, v případě potřeb i rehabilitační lékař a jednou měsíčně i psychiatr. Akutní stavy jsou řešeny lékařskou pohotovostí. Současně jsou zajištěny doplňkové služby pedikúra, kadeřnictví, masáže. Praní osobního prádla je zajištěno ve vlastní prádelně. Uživatelé mají možnost účastnit se aktivizační činnosti formou skupinové ergoterapie, trénování paměti, setkání při písničce, promítání filmů pro pamětníky, čtení, skupinové cvičení. Pravidelné pořádání kulturních, společenských akcí a vystoupení dětí z MŠ a ZŠ, hudebních komponovaných pořadů. V prosinci se uskutečnil výlet organizovaný pro mobilní i imobilní uživatele do vánoční Prahy, v rámci kterého se uživatelé podívali k vánočnímu stromu na Staroměstském náměstí a na výbornou kávu se zákuskem v restauraci U Golema.

11 10 Domov pro seniory Jižní Město: Je zařízení s nepřetržitým celoročním provozem poskytující trvalý pobyt. Domov pro seniory poskytuje bezpečné, důstojné a klidné prostředí uživatelům, kteří vzhledem k věku a zdravotnímu stavu a sociální situaci nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Individuálně zaměřená služba umožňuje seniorům rozhodovat o jejich dalším způsobu života. Dům pro seniory poskytuje sociální, zdravotní a ošetřovatelské služby seniorům, kteří mají přiznán určitý stupeň příspěvku na péči. Cílová skupina: mladší senioři let věku starší senioři nad 80 let věku Nabízené služby: Ubytování je zajištěno v novém bezbariérovém objektu s kapacitou 50 lůžek. V domově nabízíme ubytování ve 22 dvoulůžkových pokojích a 2 trojlůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny vlastním nábytkem, elektricky polohovatelnou postelí a televizorem. Ke 12 - ti pokojům přísluší koupelna s toaletou. Pro imobilní uživatele jsou k dispozici společné toalety a koupelny, které jsou vybavené ergonomickým multifunkčním hygienickým křeslem. Dům pro seniory má vlastní zahradu, která umožňuje uživatelům pohyb a příjemné posezení na čerstvém vzduchu. Stravování je zajištěno ve vlastním stravovacím centru 5x až 6x denně včetně diet. V rámci oběda má uživatel možnost výběru ze tří jídel (s výjimkou víkendů a svátků). Podávaná strava odpovídá zásadám zdravé výživy. Je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu uživatelů. Dietní stravování poskytuje DS pouze na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře. Stravovací provoz zajišťuje diety: racionální, šetřící, přísně šetřící, a diabetickou, bez mléka a mléčných výrobků. Strava je podávána v jídelně nebo dle zdravotního stavu uživatele na pokoji. Péče je poskytována dle ustanovení 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění. Sociální agendu, jednání se zájemci o službu a uzavírání smluv zajišťuje sociální pracovnice. O uživatele pečuje vyškolený zdravotnický a ošetřovatelský personál a fyzioterapeut. Do zařízení dochází praktický a rehabilitační lékař. Na konziliární vyšetření dochází i psychiatr. Naordinovaná odborná vyšetření a ošetření zajišťuje staniční nebo všeobecná sestra DS. Pokud si klient přeje ponechat stávajícího praktického lékaře, je mu jeho volba umožněna. V případě náhlých zdravotních komplikací uživatelům zajišťujeme ošetření rychlou záchrannou službou. Současně jsou zajištěny doplňkové služby pedikúra, kadeřnictví, masáže. V domově je zajišťována aktivizační činnost formou skupinové ergoterapie, trénování paměti, setkání při písničce, promítání filmů pro pamětníky, čtení, skupinové cvičení. Pravidelné pořádání kulturních, společenských akcí a vystoupení dětí z MŠ a ZŠ, hudebních komponovaných pořadů. V prosinci se uskutečnil výlet organizovaný pro mobilní i imobilní uživatele do vánoční Prahy, v rámci kterého se uživatelé podívali k vánočnímu stromu na Staroměstském náměstí a na výbornou kávu se zákuskem v restauraci U Golema. Uživatelé se pravidelně účastní Sportovních her v Křejpského ul. Zájemce o umístění dokládá: vyplněnou žádost o pobytovou službu vyjádření lékaře kopii aktuálního důchodového výměru kopii o přiznání příspěvku na péči Každá žádost o umístění do domova je doplněna sociálním šetřením a individuálně posuzována přijímací komisí. Pro přijetí zohledňujeme věk, zdravotní stav, krizovou situaci a sociální síť žadatele, přiznaný stupeň příspěvku na péči.

12 11 Stravovací provoz: Kapacita stravovacího centra je 500 obědů denně. Připravené obědy se rozvážejí do obou DPS a také uživatelům v terénu. Výdej obědů je prováděn denně mimo soboty a neděle, a to v rozmezí od hod. V nabídce je strava klasická a dva druhy diet, šetřící a diabetická. Strávníci mohou získat slevu na oběd, pokud se stanou klienty JMS a.s., což je možné za stejných podmínek jako při zavedení pečovatelské služby. Tedy na základě žádosti a na doporučení obvodního lékaře. Jídelnu, využívají senioři, kterým to dovolí jejich zdravotní stav nebo ti, kteří bydlí v dostupné vzdálenosti. V odpoledních hodinách jsou prostory jídelny využívány ke klubovým činnostem. Terénní pečovatelská služba: Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Je poskytována v domácnostech uživatelů ve vymezeném čase. Cílem poskytování pečovatelské služby je umožnit uživatelům setrvat co nejdéle ve známém domácím prostředí. Při zachování dosavadního způsobu života. Podporovat jejich soběstačnost, sociální začleňování a pomáhat při udržování rodinných a společenských vazeb. Cílová skupina: zdravotně postižení chronicky nemocní senioři rodiny, ve kterých se narodily současně 3 a více dětí a to do 4 let věku těchto dětí Služba obsahuje tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Pečovatelská terénní služba je poskytována podle individuálních potřeb uživatelů Po Čt: hodin, Pá: hodin. Úkony jsou poskytovány uživatelům, kteří mají trvalé bydliště na území městské části Praha 11 nebo v přilehlých obcích v její působnosti. Terénní služby zajišťuje 1 koordinátorka, 9 pracovnic v sociálních službách a 5 pracovnic při rozvozu obědů. Úhradu za úkony pečovatelské služby hradí uživatel dle Sazebníku úhrad služeb a úkonů poskytovaných pečovatelskou službou. Ambulantní forma pečovatelské služby nabízí: pomoc při osobní hygieně ve střediscích osobní hygieny v DPS Šalounova a DPS Blatenská. Kulturní, společenská a přednášková činnost je organizována pro seniory Jižního Města v šesti klubech seniorů, kde se členové scházejí dle harmonogramu. Sociální služba podporuje setkávání lidí, organizování kulturní, zájmové i jiné činnosti, dle zájmu uživatelů, přispívající k mentální i fyzické aktivitě seniorů. Dle místa bydliště se zájemci mohou přihlásit do níže uvedených klubů.

13 12 Kluby seniorů (dále jen KS) na Jižním Městě: KS při DPS Šalounova 2025/7 Vedoucí: Jana Kovářová středa hodin kavárnička úterý hodin 123 členů KS při DPS Blatenská 2146/4 Vedoucí: Marcela Kozlovská středa hodin 80 členů KS Křejpského I, Křejpského 1502/8 Vedoucí: Věra Ebrová pondělí hodin 60 členů KS Křejpského II, Křejpského 1502/8 Vedoucí: Věra Rysková čtvrtek hodin (1. a 3. v měsíci) 55 členů KS Křejpského III, Křejpského 1502/8 Vedoucí: Jaroslava Kašná úterý hodin 35 členů KS Campanus, Jírovcovo nám. 1782/1 Vedoucí: Jaroslava Kalendová pátek hodin 23 členů Přednášková činnost pro všechny KS: Ergoterapie aktivizační techniky: Muzikoterapie: Mgr. Alena Kobrová Mgr. Alena Červená Dana Hroníková Společné akce pro seniory Jihoměstské sociální a.s. V průběhu roku 2013 se uskutečnilo několik společných akcí pro seniory v objektu Křejpského ul.: únor: Vepřové hody, březen: Setkání se starostou a maškarní, Velikonoční beránek, duben: Pálení čarodějnic, květen: Sportovní hry seniorů (jubilejní ročník), červen: Soutěž družstev v pétanque, září: rekreace, Den seniorů v rámci 11 dnů Prahy 11, říjen: Posvícení, listopad: Podzimní setkání se starostou, prosinec: Mikuláš, Silvestr. V květnu a v září 2013 se ve spolupráci s MČ Praha 11 uskutečnilo posezení Na Vlachovce pro seniory z DPS Šalounova, Blatenská, OC a DS Janouchova a seniory z klubů i z MČ Praha 11 spojené s koncertem Tří velikánů české dechovky, jehož hlavní hvězdou byl Josef Zíma. V prosinci se uskutečnil výlet organizovaný pro seniory z DPS Šalounova, Blatenská a z klubů do vánoční Prahy, v rámci kterého shlédli vánoční strom na Staroměstském náměstí a následně pokračovala projížďka historickou tramvají vánoční Prahou spojená s malým občerstvením a za doprovodu harmoniky. Uživatelé Jihoměstské sociální a.s. se pravidelně účastní Sportovních her v Křejpského ul. Akcie a akcionáři: Jediným akcionářem společnosti je Praha 11. Byla vydána 1 hromadná akcie v listinné podobě na jméno, s číselným označením 1, série H, o jmenovité hodnotě Kč/akcii. Ostatní: Účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí. Společnost během období roku 2013 neměla aktivity v ochraně životního prostředí. Společnost během období roku 2013 neměla aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. Po konci rozvahového dne nenastaly žádné výjimečné skutečnosti.

14 13 HLAVNÍ ÚKOLY PRO ROK 2014 Pokračovat v jednání se zdravotními pojišťovnami se snahou o uzavření úhradových dodatků - Čeká se na termín soudního jednání s VZP a dále by mělo dojít k podpisu úhradových dodatku bez použití tzv. regresivního vzorce. V složité ekonomické situaci se snažit dále zabránit poklesu poskytovaných sociálních služeb. Vzhledem k problematice plateb za poskytování péče a hlavně k prakticky chybějící kontrole využití příspěvku na péči dochází k jeho využití v rámci běžné činnosti a ne na využití pečovatelské služby. Na základě výše uvedeného dochází sice k navýšení počtu uživatelů, ale zároveň k poklesu či složitému udržení objemu poskytovaných sociálních služeb. Dodržovat kvalitu poskytovaných sociálních služeb a dále ji v rámci možností zvyšovat. Pokračovat v poskytování fakultativních služeb. Výměna jednoho z vozidel za nové. Snaha o řešení zastaralého dorozumívacího systému v DPS původní dodavatel již nenabízí aktualizaci a stávající zařízení je zastaralé a funguje na SW, který dnes již dostupné PC neobsahují. Pokračuje snaha o regeneraci dalších koupelen v původní části OC Janouchova původní koupelny z doby otevření OC Janouchova. Zvyšovat kvalitu zdravotnických služeb v OC a DS Janouchova. Bc. Jan Gabriel Prokurista a ředitel společnosti

15 14 ČINNOST PEČOVATELSKÉ SLUŽBY DPS DPS DZU Období Rok 2012 Rok 2013 z toho terén Šalounova Blatenská Petýrkova Počet klientů celkem z toho komplex. služby pouze služby pouze obědy Obědy všed. den celkem/klienti / / / / / /7 Obědy dietní/klienti / / / / /10 618/4 Obědy So+Ne+Sv/klienti 7.890/ / / /16 576/6 379/4 Úklid/klienti 4.935/ / / /50 977/50 432/12 Nákup, pochůzky/klienti 8.597/ / / / /46 141/4 Oš. úkony vč. hygieny/klienti / / / / / /16 PS S+N+Sv v bytech/klienti 1.624/ / /12 957/11 - Praní prádla v kg/klienti 2.693/ /62 676/15 663/16 798/24 372/7 Bezplatná péče v Kč , , , ,- - - Doprovod (v hodinách) Služba za použití signalizace

16 15 Obsazenost Ošetřovatelského centra Janouchova v roce 2013 Aktualizace obložnosti JMS a.s. - Ošetřovatelské centrum Janouchova Praha 4 Rok 2013 Nový nástup Ukončení Úmrtí Celkový počet uživatelů v daném měsíci Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Ročně Obsazenost Domova pro Seniory JM - Janouchova v roce 2013 Aktualizace obložnosti JMS a.s. - Domov pro seniory Jižní Město, Janouchova Praha 4 Rok 2013 Nový nástup Ukončení Úmrtí Ženy Muži Počet využitých lůžek Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Ročně STATISTIKA 579 Příjem Celkem: 11 6

17 16 Provoz stravovacího centra JMS a.s. Přehled obědů za rok 2013 Měsíc SC Křejpského OC Janouchova Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem

18 17 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI JIHOMĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ a. s. NA ÚHRADU ZTRÁTY ZA ROK 2013 Představenstvo akciové společnosti Jihoměstská sociální a. s., plnící svou povinnost dle čl. 20, odst. 2, písm. e) stanov společnosti a vycházející přitom z účetní závěrky za období roku navrhuje, 1.1. aby účetní ztráta za období 2013 ve výši Kč byla převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let a k její úhradě dojde do šesti let. V Praze dne Ladislav Horák předseda představenstva

19 18 VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI JIHOMĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ a.s. K NÁVRHU PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU/ÚHRADU ZTRÁTY ZA ROK 2013 Dozorčí rada akciové společnosti Jihoměstské sociální a. s., plnící svou povinnost dle 198 obchodního zákoníku a čl. 25, odst. 2, písm. c) stanov společnosti a vycházející přitom z účetní závěrky za období roku 2013 a návrhu představenstva na úhradu ztráty. 1. bere na vědomí návrh představenstva na úhradu ztráty akciové společnosti Jihoměstská sociální a.s. za období roku konstatuje, že neshledala v návrhu na úhradu ztráty žádné nesrovnalosti a nejasnosti, a že proti předloženému návrhu nemá žádné námitky. 3. doporučuje valné hromadě schválit návrh představenstva na úhradu účetní ztráty ve výši Kč. Ztráta bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let a k její úhradě dojde postupně v nadcházejících 6ti letech. V Praze dne. Ing. Zdeněk Šedivý předseda dozorčí rady

20 19 VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI JIHOMĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ a.s. K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2013 Dozorčí rada akciové společnosti Jihoměstská sociální a.s., plnící svou povinnost dle 198 obchodního zákoníku a vycházející přitom z účetní závěrky za období roku 2013 k datu bere na vědomí Účetní závěrku akciové společnosti Jihoměstská sociální a.s. ke dni konstatuje, že akciová společnost dosáhla v roce 2013 účetní ztráty ,- Kč. Majetek společnosti není zatížen žádnými zástavními právy nebo jinými omezeními. 3. doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku akciové společnosti Jihoměstská sociální a.s. za účetní období roku 2013 s tím, že ztráta bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let a k její úhradě dojde postupně v nadcházejících 6ti letech. V Praze dne. Ing. Zdeněk Šedivý předseda dozorčí rady

21 20 VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI JIHOMĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ a.s. KE ZPRÁVĚ AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013 Dozorčí rada akciové společnosti Jihoměstská sociální a.s., plnící svou povinnost dle 198 obchodního zákoníku a vycházející přitom z účetní závěrky za období roku 2013 a ze Zprávy auditora o ověření účetní závěrky k datu bere na vědomí zprávu auditora ze dne.. o ověření účetní závěrky za účetní období roku konstatuje, že 1. auditor shledal, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Jihoměstská sociální a.s. ke dni a nákladů a výsledku hospodaření (a peněžních toků) za rok 2013 v souladu s českými účetními předpisy. 2. akciová společnost dosáhla v roce 2013 účetní ztráty ,00 Kč. 3. majetek společnosti není zatížen žádnými zástavními právy nebo jinými omezeními. 3. doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku akciové společnosti Jihoměstská sociální a.s. za účetní období roku 2013 s tím, že ztráta bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let a k její úhradě dojde postupně v nadcházejících 6ti letech. V Praze dne. Ing. Zdeněk Šedivý předseda dozorčí rady

22 21 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů ( 66a odst. 9). Účetní období: Předkládá představenstvo: předseda představenstva Tato zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná dle 66a odst. 9 Obchodního zákoníku je připojena k výroční zprávě společnosti. V Praze dne.

23 22 I. Osoby ovládané stejnou ovládající osobou: Jihoměstská parkovací a.s. se sídlem Praha 4, Háje, Ocelíkova 672/1, PSČ IČO: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka jediný akcionář Městská část Praha 11, IČO: Jihoměstská majetková a.s. se sídlem Praha 4, Háje, Ocelíkova 672/1, PSČ IČO: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka jediný akcionář Městská část Praha 11, IČO: JIHOMĚSTSKÁ a.s. se sídlem Praha 4, Háje, Ocelíkova 672/1, PSČ IČO: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka jediný akcionář Městská část Praha 11, IČO: Jihoměstská sociální a.s. se sídlem Praha 4, Háje, Ocelíkova 672/1, PSČ IČO: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka jediný akcionář Městská část Praha 11, IČO: KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o. p. s. se sídlem Praha 4, Malenická 1784, PSČ IČO: zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze oddíl O, vložka 497 zakladatel Městská část Praha 11, IČO: Sportovní Jižní Město o. p. s. se sídlem Praha 4, Ocelíkova 672/1, PSČ IČO: zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze oddíl O, vložka 559 zakladatel Městská část Praha 11, IČO:

24 23 II. Jihoměstská sociální a.s. neovládá žádné další osoby III. Obchodní smlouvy uzavřené s ovládající osobou a uzavřené mezi osobami ovládanými stejnou ovládající osobou Obchodní smlouvy uzavřené s ovládající osobou Smlouva č. NS /NP Předmět: Pronájem objektu Křejpského 1502 Stravovací centrum Pronajímatel: MČ Praha 11 Nájemce: Jihoměstská sociální a.s. Účinnost smlouvy: od Cena: ,74 Kč/rok Způsob úhrady: převodem Smlouva č. SV /V Předmět: Výpůjčka nebytových prostor Blatenská 2146 Půjčitel: MČ Praha 11 Vypůjčitel: Jihoměstská sociální a.s. Účinnost smlouvy: od Cena: energie Způsob úhrady: převodem Smlouva č. SV /V Předmět: Výpůjčka nebytových prostor v DPS Šalounova 2025 Půjčitel: MČ Praha 11 Vypůjčitel: Jihoměstská sociální a.s. Účinnost smlouvy: od Cena: energie Způsob úhrady: převodem Smlouva č. SV /V Předmět: Výpůjčka nebytových prostor v objektu Petýrkova 1952 Půjčitel: MČ Praha 11 Vypůjčitel: Jihoměstská sociální a.s. Účinnost smlouvy: od Cena: energie Způsob úhrady: převodem K újmě společnosti Jihoměstská sociální a. s. na základě tohoto smluvního vztahu nedošlo. Obchodní smlouvy uzavřené mezi ovládaným a Jihoměstskou majetkovou a.s. Smlouva č. NS /N Předmět: Pronájem objektu Janouchova 670/1 Ošetřovatelské centrum a Domov pro seniory JM Pronajímatel: Jihoměstská majetková, a.s. Nájemce: Jihoměstská sociální, a.s. Účinnost smlouvy: od Cena: Kč/rok Způsob úhrady: převodem K újmě společnosti Jihoměstská sociální, a.s. na základě tohoto smluvního vztahu nedošlo.

25 24 IV. Jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu propojených osob Žádné právní úkony v zájmu propojených osob nebyly v účetním období 2013 konány. V. Opatření V průběhu účetního období nebyla v zájmu či na popud osoby ovládající a propojené osoby ze strany ovládané osoby přijata či uskutečněna žádná jiná opatření mimo rámec běžných opatření uskutečňovaných ovládanou osobou ve vztahu k ovládající osobě jako akcionáři ovládané osoby. VI. Poskytnutá plnění a protiplnění V průběhu účetního období nebyla v zájmu či na popud ovládající a propojené osoby ze strany ovládané osoby přijata či uskutečněna žádná jiná plnění a protiplnění mimo rámec běžných plnění a protiplnění uskutečňovaných ovládanou osobou ve vztahu k osobě ovládající jako akcionáři ovládané osoby. V roce 2013 tedy nebyla poskytnuta žádná další plnění, která by měla dopad na hospodaření ovládané osoby v uvedeném účetním období. VII. Vyčíslení případné majetkové újmy vzniklé ze vztahů, úkonů, opatření či plnění ve smyslu předcházejících bodů Společnost prohlašuje, že jí nevznikla z titulu uzavření výše uvedených smluv, výše uvedených jiných právních úkonů, ostatních opatření a poskytnutých plnění či přijatých protiplnění žádná újma. VIII. Prohlášení statutárního orgánu ovládané osoby Statutární orgán společnosti Jihoměstské sociální a.s. prohlašuje, že kromě v této zprávě uvedených smluvních vztahů k ovládající osobě neuzavřela ovládaná osoba v roce 2013 jiné smlouvy s ovládající osobou nebo osobou ovládanou stejnou ovládající osobou. Dále prohlašuje, že ovládaná osoba neučinila ve prospěch ovládající osoby jiné právní úkony, než jsou uvedené v této zprávě a že nepřijala a neuskutečnila v zájmu ovládající osoby jiná opatření, než jsou uvedená v této zprávě. Ladislav Horák předseda představenstva

26 25 VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY KE ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Dozorčí rada společnosti Jihoměstská sociální a.s., v souladu s 66, písm. a), odst. 9 Obchodního zákoníku přezkoumala zprávu za období o vztazích mezi propojenými osobami, kterou předložilo představenstvo společnosti. Dozorčí rada nemá ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami připomínek a dle 66, písm. a), odst. 10 Obchodního zákoníku a v souladu s čl. 25 odst. 7) stanov společnosti podává informaci o přezkoumání této zprávy valné hromadě společnosti. V Praze dne. Ing. Zdeněk Šedivý předseda dozorčí rady

27 FINANČNÍ ČÁST 26

28 27

29 28

30 29

31 30

32 31

33 932

34 933

35 34

36 35

37 36

38 37

39 38

40 39

41 40

42 41

43 42

44 43

45

46

47

48

49

50

51

52

OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva

OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku akciové společnosti Jihoměstské sociální (JMS a.s.) 5 Přehled středisek

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006 Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J.Haška 1082/12, L e t o v i c e Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006 březen 2007 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace:

Více

ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s.

ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s. ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s. Strana 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti ZDISLAVA Veselí, o. p. s. o průběhu poskytování služeb v roce 2012 Obsah: 1. Základní informace o společnosti 2. Vykonávané činnosti a poskytované

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 27. 2. 2009 Úvod Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních

Více

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová Sociální služby města Rychnov n.kn.,o.p.s., Na Drahách 1595, Rychnov n.kněžnou, IČO 274 67 686 Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová 2008 1 Obsah: 1. Poslání

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Český Brod 19.2.2016 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2013 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Výroční zpráva 2012. Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS.

Výroční zpráva 2012. Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS. Domov pro seniory Telč příspěvková organizace Špitální ul. 46 588 56 Telč Výroční zpráva 2012 Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS. Úvod Stáří, stárnutí

Více

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,p.o. str. 2-20 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice str. 21-22 Údaje platné ke

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Sociální služby města České Lípy příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Zpracovala: Bc. Eva Stehlíková, ředitelka V České Lípě dne 15.02.2007 Obsah: 1. Identifikace organizace str. 3 2. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice Příloha č.7 se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice na rok 2010 1 1. Úvodní

Více

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Motto: Hlavním cílem je zvyšovat kvalitu pečovatelské služby a rozvíjet její další aktivity takovým směrem, aby bylo umožněno starším

Více

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle 1. Úvod Výroční zpráva za rok 2010 CSS J. Hradec Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních služeb v Jihočeském

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 STANDARD Č. 9 PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PERSONÁLNÍ SMĚRNICE Č. 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2014 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013 7. Zpráva dozorčí

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014)

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) Obec Chrást zahájila ke dni 1.4.2003 poskytování pečovatelské služby na území obce Chrást vlastními zaměstnanci. V současné době zde pracují

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015 Domov důchodců Bystřany Výroční zpráva 2015 Úvodní slovo ředitelky Vážení klienti domova, zaměstnanci, široká veřejnosti, přátelé, příznivci a podporovatelé, předkládáme další Výroční zprávu, v níž nabízíme

Více

1 SÍDLO ORGANIZACE 2 VZNIK A POSTAVENÍ ORGANIZACE 3 ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE

1 SÍDLO ORGANIZACE 2 VZNIK A POSTAVENÍ ORGANIZACE 3 ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE O B S A H 1 Sídlo organizace 2 Vznik a postavení organizace 3 Zaměření a činnost organizace 4 Poskytované sociální služby, jejich poslání a činnost 5 Základní údaje o klientech Přehled o počtech klientů

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11 České Budějovice 1 Obecné údaje Název organizace: Domov

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2010 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Smlouva o poskytování služby Domov pro seniory

Smlouva o poskytování služby Domov pro seniory Domov pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i v souladu s ustanovením 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů na straně jedné Paní nar.: bydliště:

Více

R O Č N Í Z P R Á V A 2013

R O Č N Í Z P R Á V A 2013 R O Č N Í Z P R Á V A 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH MUDr. Vladislav Žižka, ředitel PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH Ústavní ul., 334 41 Dobřany IČO 00669792 Základní údaje o organizaci Psychiatrická

Více

P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU (Podmínky pro poskytování programové dotace) Článek I. OBECNÁ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Musíš žít pro druhého, chceš-li žít pro sebe. (Seneca) [1] Obsah I. Úvod II. Základní informace III. Činnost a služby poskytované v roce 2014 IV. Hospodaření za rok 2014 V. Kontrolní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008 2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Výroční Zpráva za rok 2014

Výroční Zpráva za rok 2014 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Výroční Zpráva za rok 2014 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální

Více

Centrum denních služeb Toto centrum se nachází v sídle Pečovatelské služby na Jamborově ul. č. 61, Brno -Židenice

Centrum denních služeb Toto centrum se nachází v sídle Pečovatelské služby na Jamborově ul. č. 61, Brno -Židenice Popis realizace služby: Centrum denních služeb při Městské části Brno Židenice, Gajdošova 7, odbor OSP, úsek Pečovatelská služba Brno Židenice, Jamborova 61, Brno, 615 00 Pečovatelská služba Brno Židenice

Více

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti...3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující investiční akce

Více

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. str. 2-19 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. str. 20-21 OSTATNÍ

Více

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě. Pečovatelská služba

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě. Pečovatelská služba J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě Pečovatelská služba Zpracoval: Jana Horáčková, náměstkyně Schválil: Mgr. Leoš Valigurský, ředitel Platnost od

Více

Plán rozvoje organizace 2016-2018

Plán rozvoje organizace 2016-2018 Plán rozvoje organizace 2016-2018 Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, p. o. Mgr. Eva Machová, únor 2016 Obsah: 1. Analýza aktuálního stavu. 3 1.1 Charakteristika organizace. 3 1.2 Doplňková činnost..

Více

Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014 a zpráva o stavu jejího majetku

Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014 a zpráva o stavu jejího majetku Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014 a zpráva o stavu jejího majetku Duben 2015 Obsah: I. Základní identifikace společnosti... 3 II. Ekonomické hodnocení účetního období...

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, příspěvková organizace, Zběšičky č. 23, 398 43 Bernartice IČ: 708 69 669 Výroční zpráva za rok 2011 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem 1. Úvodní slovo

Více

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 3.8.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Volarsku - Netolicku 3.8.1.1 Opatření 1 - Podpora terénních služeb Ve Netolicích a ve Volarech je zajištěna pečovatelská služba. Poskytuje jí Domov pro seniory Pohoda (Netolice)

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

Základní informace o poskytované sociální službě. Domov pro seniory Jižní Město a Ošetřovatelské centrum

Základní informace o poskytované sociální službě. Domov pro seniory Jižní Město a Ošetřovatelské centrum J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě Domov pro seniory Jižní Město a Ošetřovatelské centrum Vypracoval : Horáčková Jana Schválil: Mgr. Leoš Valigurský

Více

Charita Kopřivnice. Výroční zpráva

Charita Kopřivnice. Výroční zpráva Charita Kopřivnice Výroční zpráva r. 2012 Obsah: Úvodní slovo.. 2 Organizační schéma Charity Kopřivnice... 2 Základní údaje o organizaci... 3 Historické mezníky... 3 Veřejný závazek. 4 Charitní ošetřovatelská

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 S E N I O R Otrokovice příspěvková organizace Sídlo organizace : Otrokovice, Školní 1299 IČO : 62180444 Zřizovatel : Zpracovala : Město Otrokovice Ing. Ivana Vardanová,

Více

Výroční zpráva 2009 Květen 2010

Výroční zpráva 2009 Květen 2010 Výroční zpráva 2009 Květen 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Vznik, charakteristika a poslání organizace 3. Poskytované služby v rámci hlavní činnosti 3.1. Sociální úsek 3.1.1 Pečovatelská služba 3.1.2. Odborné

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Ředitel:Ing. Štěpánka Holmanová, Kontakty: 495 491 180 a 736 601

Více

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI 1 strana PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Motto: Každý člověk si přeje dlouhý život, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift Vážení čtenáři, v tomto čísle Bulletinu bych Vám chtěla představit skupinu lidí,

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření

Zpráva o činnosti a hospodaření Zpráva o činnosti a hospodaření Domov na zámku Bystré Zámecká 1, 569 92 BYSTRÉ IČ: 75007932 rok 2012 V Bystrém dne 4.3.2013, č.j. 1 Obsah: I. IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ 1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2011 Výroční zpráva za rok 2011 1. Kontakty Název: Adresa: Právní forma: Pečovatelská služba města Pečky Chvalovická 1042, 289 11 Pečky příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. 2014 14 Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Pro podnikání v oblasti pravidelné autobusové dopravy je v posledních letech typický trvale klesající počet přepravených cestujících a snaha o

Více

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. S. (O. P. S.)

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. S. (O. P. S.) KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. S. (O. P. S.) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 DÁVÁME LIDEM S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM MOŽNOST SKUTEČNĚ ŽÍT PODLE JEJICH PŘEDSTAV. DÁVÁME JIM JISTOTU A MOŽNOST ROZHODVOVAT O VLASTNÍM ŽIVOTĚ.

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Ředitel:Ing.. Štěpánka Holmanová sholmanova@seznam.cz Kontakty: 495

Více

Hodnotící zpráva za rok 2011

Hodnotící zpráva za rok 2011 Hodnotící zpráva za rok 2011 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch potřeb občanů města Lipník nad Bečvou, hrazené plně nebo částečně z příspěvku

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Předkládá: Ing. Jitka Richterová Zpracován: únor 2016 Název: Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace Sídlo: Školní 104, 79070

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka Podklady připravila: Marcela Herbstová, vedoucí ekonomka Marie Švecová, vedoucí sociální pracovnice V Prachaticích dne 15.6.2009

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Vypracoval: Mgr. Alena Antoszyková, vedoucí oddělení sociálních služeb Datum: 18. března 2015 Obsah:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 Brno, únor 2011 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov

Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov Popis realizace poskytování sociálních služeb Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov Poskytovaná sociální služba: Domovy pro seniory Posláním pobytové

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Sídlo organizace Hrubá Voda, 783 6 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2008 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. II. II.2

Více

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 V Ostravě dne 12. 3. 2009 Ing. Tamara Šeligová ředitelka organizace Obsah: Strana I. Úvod 1-2 II. Tabulky 3-14 1. Základní ukazatele 3-4

Více

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví telefon: fax: adresa: web: IČO: 416 571 200 416 532 130 Školní 407/2, 410 30 Lovosice www.meulovo.cz 00263991

Více

Výroční zpráva 2014. Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou

Výroční zpráva 2014. Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou Výroční zpráva 2014 Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou Obsah 1. Základní údaje organizace 2. Úvodní slovo 3. Údaje o činnosti 3.1 Předmět činnosti organizace 3.2 Cíle organizace

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

V n i t ř n í p r a v i d l a

V n i t ř n í p r a v i d l a Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává V n i t ř n í p r a v i d l a D o m o v a p r o s e n i o r y v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní

Více

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Sociální služby města Mimoň příspěvková organizace Pečovatelská služba Pražská 273/I, 471 24 Mimoň e-mail: dumduch.mimon@volny.cz, tel.: 487 864 669, 487 864 712, fax. 487 864 669 S m ě r n i c e PRAVIDLA

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele: Charita Svaté rodiny Luhačovice Druh služby: pečovatelská služba Forma služby: terénní i ambulantní Název zařízení a místo poskytování:

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA Vážená paní, vážený pane, vítáme Vás v našem Domově a přejeme

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Uhlířské Janovice

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Uhlířské Janovice Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Uhlířské Janovice Účastníci smlouvy: 1. Pan/í, narozen/a, bytem , nar. , ,

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011 Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011 V souladu se zákonem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 PRAHA, ČERVEN 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 PRAHA, ČERVEN 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 PRAHA, ČERVEN 2013 1 Obsah: I. Úvod II. Základní údaje o společnosti III. Organizační schéma společnosti IV. Orgány správy a řízení společnosti 1. Představenstvo 2. Dozorčí rada V.

Více

Výroční zpráva za rok 2009. Agentura domácí péče LADARA, o.p.s

Výroční zpráva za rok 2009. Agentura domácí péče LADARA, o.p.s Výroční zpráva za rok 2009 Agentura domácí péče LADARA, o.p.s strana 1 (celkem 11) Obsah Slovo předsedkyně představenstva... 3 1. Sídlo Agentury domácí péče LADARA... 4 2. Územní působnost Agentury domácí

Více

motto: Člověk je na světě pro člověka

motto: Člověk je na světě pro člověka Výroční Zpráva o činnosti a hospodaření DD Šumperk za r. 2009 motto: Člověk je na světě pro člověka Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace,u sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČO: 75 00 40 11 tel.583

Více

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2012 1. Úvod 1.1 Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková

Více

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a 2006 Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva a.s. - 3 2. Identifikační údaje společnosti - 4 3. Založení společnosti - 4 4. Vznik společnosti - 4 5. Předmět podnikání -

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Co máme za sebou a co před sebou, je málo důležité ve srovnání s tím, co máme v sobě. ( Emerson Ralph Waldo) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU V Ý R O Č N Í ZA ROK 2009 Z P R Á V A Zpracovatel: Sociální

Více

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní údaje o organizaci 2. Činnost organizace 2.1 Uživatelé bydlení a

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 5730896

Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 5730896 Název zařízení Adresa Sociální služby Vsetín, p.o. Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová Zašová 45, 756 61 Zašová Jméno vedoucího Ing. Petr Kedra 15.7.2013 31.3.2014 Ing. Renata Zejdová 31. 3.2014

Více

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace Domov pro seniory Tovačov příspěvková organizace Vzdělávací plán organizace 2013-2016 Obsah str. 3 str. 3 1. Základní údaje o organizaci 2. Současný stav a struktura pracovníků str. 4 2.1 ekonomicko-provozní

Více

Provozní řád. Všeobecná ustanovení

Provozní řád. Všeobecná ustanovení Provozní řád Všeobecná ustanovení 1. název organizace: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb 2. se sídlem: Pastýřská 4, 350 02 Cheb 3. IČ: 70887985 4. právní forma: příspěvková organizace 5. zřizovatel:

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Sestavila: Emilie Třísková, ředitelka CSZS Poděbrady o.p.s. V Poděbradech 29. června 2010 Výroční zpráva za rok 2009

Více

Usnesení z V/30. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 20.02.2008

Usnesení z V/30. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 20.02.2008 Usnesení z V/30. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 20.02.2008 V/30/1 Hospodaření s rozpočtem a) Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 za r. 2007 Základní škola a mateřská

Více

Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou

Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou Obránců míru 1188, 512 51 Lomnice nad Popelkou Telefon : 481 671 962 e- mail : p. sluzba@mu-lomnice.cz, ps.lomnice@seznam.cz www.lomnicenadpopelkou.cz výroční

Více

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 200 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

STANDARD č.5 Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava

STANDARD č.5 Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava Pečovatelská služba OASA Opava Provozovatel: Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované sociální služby: 3941485 Standard

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 Obsah: 1. Základní údaje organizace...... 3 2. Personální zajištění 4 3. Veřejný závazek.. 7 4. Poskytované úkony a úhrady za pečovatelskou

Více

Obsah. Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci 5. 3 Domov pro seniory Štíty 6

Obsah. Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci 5. 3 Domov pro seniory Štíty 6 Obsah Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci 5 2.1 Charakteristika organizace 5 3 Domov pro seniory Štíty 6 3.1 Veřejný závazek Domova pro seniory Štíty 6 3.2 Krátce

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax: 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo:

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Charitní domov sv. Zdislava domov se zvláštním režimem, domov pro seniory Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice Tel: 416 731 429, 416 733 809, 731 402 430, e-mail: chd@fchltm.cz,

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části Odbor organizační č.j.: 745/2015 Pořadové číslo: 10 V Praze dne: 7.9.2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2015. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 E-mail: stredisko.marie@messs-na.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2015. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 E-mail: stredisko.marie@messs-na. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 E-mail: stredisko.marie@messs-na.cz sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Náchod, únor 2016 1 O b s a h I. Charakteristika

Více

Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884

Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884 Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Poskytovatel : Stacionář pro zdravotně

Více

Výroční zpráva Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8

Výroční zpráva Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 Výroční zpráva Mirovická 19/1027, Praha 8 Úvodní slovo je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1. Vytváří příjemné, bezpečné a kvalitní prostředí

Více

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 Základní údaje o organizaci: Název: Sídlo: Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace /dále jen DpS Soběsuky/ Soběsuky

Více

výroční zpráva BB C - nová Brumlovka, a.s.

výroční zpráva BB C - nová Brumlovka, a.s. 213 výroční zpráva BB C - nová Brumlovka, a.s. Brumlovka - to je hlavně exkluzivní wellness a fitness Balance Club Brumlovka s 25metrovým bazénem Obsah představení společnosti 3 představenstvo 5 dozorčí

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E

Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E 2015 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2015 Chovánek dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace je nestátní

Více