OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

2 1 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku akciové společnosti Jihoměstské sociální (JMS a.s.) 5 Přehled středisek 5 DPS Blatenská 5 DPS Šalounova 6 SPS Petýrkova 6 OC Janouchova 7 DS JM Janouchova 8 Technicko stravovací provoz 9 Terénní pečovatelská služba 9 Ředitelství 10 Výhled - úkoly pro rok Kluby seniorů na Jižním Městě 11 Činnost pečovatelské a ošetřovatelské služby 12 Statistika OC Janouchova a DS Jižní Město 13 Statistika DS Jižní Město 13 Organizační struktura 14 Návrh představenstva akciové společnosti Jihoměstská sociální a.s. na úhradu ztráty za rok Vyjádření dozorčí rady akciové společnosti Jihoměstská sociální a. s. k návrhu představenstva na rozdělení zisku/úhradu ztráty za rok Vyjádření dozorčí rady akciové společnosti Jihoměstská sociální a. s. k roční účetní závěrce za rok Vyjádření dozorčí rady akciové společnosti Jihoměstská sociální a. s. ke zprávě auditora o ověření účetní závěrky 18 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 19 I. Osoby ovládané stejnou ovládající osobou 20 II. Jihoměstská sociální a. s. neovládá žádné další osoby 21 III. Obchodní smlouvy uzavřené s ovládající osobou a uzavřené mezi osobami ovládanými stejnou ovládající osobou v rozhodném období 21 IV. Jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu propojených osob 22 V. Opatření 22 VI. Poskytnutá plnění a protiplnění 22 VII. Vyčíslení případné majetkové újmy vzniklé ze vztahů, úkonů, opatření či plnění ve smyslu předcházejících bodů 22 VIII. Prohlášení statutárního orgánu ovládané osoby 22 Vyjádření dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami 23 Finanční část 24 Rozvaha v plném rozsahu ke dni Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni Přehled o změnách vlastního kapitálu 30 Cash flow - přehled o peněžních tocích 31 Příloha k účetní závěrce Jihoměstská sociální a.s. k Obsah přílohy 32 Obecné údaje Popis účetní jednotky Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech Zaměstnanci společnosti, osobní náklady Poskytnutá peněžitá či jiná plnění 34

3 Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování Způsob ocenění majetku Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech Opravné položky k majetku Odpisování Přepočet cizích měn na českou měnu Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou 36 Doplňující údaje k rozvaze a k výkazu zisků a ztrát Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Významné události po datu účetní závěrky Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku Vlastní kapitál Pohledávky a závazky Rezervy Výnosy z běžné činnosti Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj 41 Přiznání k dani z příjmů právnických osob 42 Zpráva auditora 50 2

4 3 ZÁKLADNÍ VÝSLEDKY PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI V ROCE 2011 Ukazatel Měrná jednotka 2011 Celková aktiva tis. Kč Stálá aktiva tis. Kč Základní kapitál tis. Kč Odpisy majetku tis. Kč Investiční výdaje tis. Kč Zisk před zdaněním tis. Kč -64 Zisk po zdanění tis. Kč -118 Průměrná mzda Kč/zam./měsíc Průměrný počet zaměstnanců 92

5 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážené dámy, vážení pánové, jako nový předseda představenstva společnosti Jihoměstská sociální a. s. tímto navazuji na svého předchůdce a nabízím pár úvodních slov k výroční zprávě za rok Jak je již zřejmé, byla v tomto roce zvolena nejen nová dozorčí rada, ale i nové představenstvo. Po poměrně hektickém a pracovně hodně vypjatém roce 2010 jsme v roce 2011 čekali více klidu na práci s možností se více zaměřit na poskytované služby a zvláště na jejich rozšíření. Náš záměr se však nepodařilo naplnit tak, jak jsme si všichni ve vedení společnosti představovali. Bylo to způsobeno především ekonomickou situací republiky a také tím, že akciová společnost je poměrně mladá organizace a navíc vznikla z příspěvkové organizace. Převzatý majetek, jehož výše se pohybovala v době převzetí v řádech cca 10 mil. Kč, bylo potřeba postupně obměňovat s ohledem na jeho stáří a poměrně velké opotřebení, neboť opravy a údržba byly v minulosti z různých důvodů zanedbávány. Vzhledem k této skutečnosti se již v roce 2010 začalo s jeho výměnou, což vyžaduje mnoho finančních prostředků, ale samozřejmě i organizačních, administrativních a dalších znalostí s tímto procesem spojených. V poskytovaných službách společnost pokračuje v trendu zvyšování kvality, se snahou výrazně se zaměřit nejen na kvalitu a kvantitu služeb stávajících, ale i na nabízení služeb, které nejsou v obdobných zařízeních zcela běžné. V nastaveném trendu chceme dále pokračovat i v roce 2012 a k tomu by nám měly pomoci i uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami. V roce 2011 pokračovaly i tradiční a oblíbené společenské akce jako vepřové hody, taneční odpoledne, setkání se starostou, sportovní hry seniorů, masopust, seniorská rekreace, mikulášská a silvestrovská oslava. Paralelně běžela pravidelná činnost klubů seniorů a další akce, jejichž cílem bylo zpestření života našich seniorů. Budoucnost společnosti vidím v dalším rozšiřování nabídky poskytovaných služeb, a to jak v pobytových zařízeních, tak i v tzv. terénu, a dále i ve snaze o získávání nových uživatelů námi nabízených služeb. Ing. Petr Ruth předseda představenstva

6 5 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI JIHOMĚSTSKÉ SOCIÁLNÍ (JMS a. s.) V rámci svých podnikatelských aktivit společnost poskytuje v současné době služby klientům v DPS Šalounova, DPS Blatenská a v SPS Petýrkova na základě uzavřených smluv o pečovatelské službě s jednotlivými uživateli podle jejich požadavků a pečovatelskou službu klientům v terénu, tedy v jejich domácnostech, což je samozřejmě pro uživatele nejvhodnější řešení vycházející jako nejlepší i z výsledků dlouhodobých průzkumů. JMS a. s. dále provozuje Ošetřovatelské centrum Janouchova a Domov pro seniory. Dále poskytuje služby ve stravovacím centru Křejpského, zajišťuje provoz šesti Klubů seniorů, pořádá seniorské rekreace, kulturní, společenské a sportovní akce pro seniory a objednává vstupenky na kulturní akce. Přehled klientů a popis všech služeb, které jim JMS zajišťuje, je uveden níže v tabulkách a statistikách. Počet klientů v jednotlivých zařízeních je prakticky neměnný, počet klientů v terénu má nadále stoupající tendenci v závislosti na stárnutí populace na Praze 11. Soběstačnosti seniorů ubývá, a to z důvodu nemoci, poúrazových stavů či postupujícího věku. Společnost vlastní i živnostenský list na poskytování hostinské činnosti, díky němuž lze poskytovat na většině akcí pro seniory občerstvení za ceny únosné pro všechny účastníky. Jednou za měsíc se konají porady vedení společnosti, kterých se účastní vedoucí středisek, ekonomka společnosti a sociální pracovnice. Na těchto poradách jsou pravidelně hodnoceny příprava a dodržování standardů kvality v sociálních službách, celková úroveň všech poskytovaných služeb, spokojenost zaměstnanců společnosti a hospodaření společnosti. Dále probíhá plánování jednotlivých akcí a je sledována a řešena problematika provozu jednotlivých středisek. Společnost má vypracovány Vnitřní směrnice společnosti, podle kterých je řízen její provoz, a to i v mimořádných případech. Jak je již výše uvedeno, došlo v roce 2011 k obnově majetku společnosti potřebného pro poskytování sociálních služeb. Pokračovala obměna vozového parku, pokračuje se v dovybavení Domova pro seniory dle potřeb uživatelů, dochází dále ke změnám v systému výpočetní a kancelářské techniky, aby více odpovídal potřebám společnosti a současným trendům v této oblasti. Došlo i k dovybavení společenských prostor pro uživatele ve stravovacím centru Křejpského, obměně zařízení kuchyně v OC a DS Janouchova. Nemalé finanční prostředky jsou investovány do profesního růstu zaměstnanců, do změny dokumentace Standardů kvality i do zvýšení počtu personálu v Domě pro seniory. Na vše zmíněné jsou využívány pouze prostředky vydělané společností, protože finanční prostředky z transferu MČ Praha 11 jsou účelové, tj. jsou určeny pouze na mzdy zaměstnanců v přímé péči. Účetnictví společnosti za rok 2011 je podrobeno externímu auditu, zpráva auditora bude vydána po předložení Výroční zprávy auditorovi. PŘEHLED STŘEDISEK: DPS Blatenská: V roce 2011 se udržel stálý počet zaměstnanců, 1 koordinátorka péče, 5 pracovníků v přímé péči, provozní doba pečovatelské služby denně. 100 bytových jednotek přidělených RMČ Praha 11 na základě doporučení poradního orgánu RMČ Komise pro DPS. Poskytované služby dle níže uvedené statistiky. V DPS probíhala po celý rok jedenkrát týdně ergoterapie (výroba dárkových předmětů apod.), návštěvnost v průměru 20 klientů na každém sezení. Probíhá nabídka na návštěvy kulturních akcí za zvýhodněné vstupné, jednou týdně je otevřen Klub a jednou týdně je přítomen lékař, tj. klientům je k dispozici každé úterý od do hod. V listopadu 2011 začala regenerace celého objektu, a to jak vnější, tak vnitřní (např. instalace požárních čidel). V společenské místnosti je k dispozici velkoplošná TV.

7 6 DPS Šalounova: V roce 2011 činil počet zaměstnanců 6, 1 koordinátorka péče, 5 pracovníků v přímé péči, provozní doba pečovatelské služby denně. 105 bytových jednotek, přidělených RMČ Praha 11 na základě doporučení poradního orgánu RMČ Komise pro DPS. Poskytované služby dle níže uvedené statistiky. V DPS probíhala po celý rok jedenkrát týdně ergoterapie (výroba dárkových předmětů apod.), návštěvnost v průměru 20 klientů na každém sezení. K dispozici je částečně zařízená tělocvična. Probíhá nabídka na návštěvy kulturních akcí za zvýhodněné vstupné, jednou týdně je otevřen Klub, jednou týdně dochází k setkání obyvatel v kavárničce a jednou týdně je přítomen lékař, tj. klientům je k dispozici každou středu od do hod. V objektu je potřeba postupem času a dle finančních možností realizovat výměny prosklených částí obvodových zdí úniky tepla, dále probíhají jednání o úpravách požárních schodišť a střediska osobní hygieny. Je zpracována vizualizace regenerace celého objektu a probíhají jednání o instalaci dalšího výtahu. Jeden výtah je v tomto domě nedostačující. SPS Petýrkova: Specializované pracoviště v domě určeném pro vozíčkáře, pečovatelské služby poskytovány Po Pá: hod., což je vzhledem k potřebám uživatelů dostačující. Služby poskytují tři pracovníci přímé péče. V roce 2011 proběhla jednání s Klubem vozíčkářů Petýrkova o možném nahrazení práce Klubu v případě, že by tento poskytovatel neměl dostatek finančních prostředků pro svoji práci. Společnost JMS a.s. se zavázala v takovém případě zajistit zachování stejné péče, včetně časového rozvrhu a zajištění provozu dispečinku, V rámci návaznosti služby byla KVP nabídnuta možnost převzetí jejich zaměstnanců společností JMS a. s. Rada MČ Praha 11 přislíbila v takové situaci možnost navýšení finančních prostředků pro společnost tak, aby tato byla schopna poskytovat veškeré nyní poskytované sociální služby, případně jejich počet i rozšířit. JMS a. s. je připravena v takovém případě ihned odeslat žádost o registraci služby osobní asistence, což dosud není možné. Jedná se o to, že v případě registrace služby je poskytovatel povinen zahájit poskytování služby do 6. měsíců od vydání registrace. Další skutečností je, že poskytovatel dokládá personální zajištění, což v situaci slibu o možnosti přechodu zaměstnanců od KVP není možné.

8 7 OC Janouchova: Je zařízení s nepřetržitým celoročním provozem poskytující přechodný pobyt na dobu max. 3 měsíců (s možností prodloužení) a odlehčující služby lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí. Cílem služby je umožnit pečujícím rodinám nebo jiným pečujícím osobám nezbytný odpočinek a zároveň poskytnout péči, podporu a aktivizaci klientům, kteří potřebují péči druhé osoby z důvodu např.: pro náhlé zhoršení zdravotního stavu, rekonvalescence po propuštění z lůžkového oddělení, zajištění poskytování služby v době potřebného odpočinku nebo nemoci osoby, která převážně zajišťuje péči. Nabízené služby: Ubytování je zajištěno v objektu s kapacitou 39 lůžek nacházejícím se uprostřed zahrady, která umožňuje pohyb na čerstvém vzduchu a příjemné posezení. V nabídce je také 11 nadstandardních lůžek, kde na jedno- a dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím mají klienti k dispozici telefon a televizor. Ostatní pokoje jsou standardního typu. Stravování je zajištěno ve vlastním Stravovacím centru v Janouchově ul. 5-6x denně včetně diet (šetřící a diabetická). Zaměstnancem je i diabetická sestra. Strava je podávána podle zdravotního stavu klienta v jídelně nebo na pokoji. Péče je poskytována dle ustanovení 10 vyhlášky č. 505/2006 Sb. O klienty pečuje vyškolený zdravotnický a ošetřovatelský personál. Do zařízení dochází praktický a rehabilitační lékař. Akutní stavy jsou řešeny lékařskou pohotovostí. Současně jsou zajištěny doplňkové služby pedikúra, kadeřnictví. Praní osobního prádla je zajištěno ve vlastní prádelně.

9 8 DS JM Janouchova: Je zařízení s nepřetržitým celoročním provozem poskytující trvalý pobyt. Domov pro seniory poskytuje bezpečné, důstojné a klidné prostředí uživatelům, kteří vzhledem k věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Dům pro seniory poskytuje sociální, zdravotní a ošetřovatelské služby seniorům, kteří mají přiznán druhý stupeň příspěvku na péči (dnes Kč). Cílová skupina: mladší senioři let věku starší senioři nad 80 let věku Nabízené služby: Ubytování je zajištěno v novém bezbariérovém objektu s kapacitou 50 lůžek. V domově nabízíme ubytování ve 22 dvoulůžkových pokojích a 2 trojlůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny vlastním nábytkem, elektricky polohovací postelí a televizorem. K některým pokojům přísluší koupelna s toaletou, pro imobilní uživatele jsou k dispozici společné toalety a koupelny, které jsou vybavené ergonomickým multifunkčním hygienickým křeslem. Dům pro seniory má vlastní zahradu, která umožňuje uživatelům pohyb a příjemné posezení na čerstvém vzduchu. V roce 2011 došlo k realizaci výstavby dvou zahradních altánů a k zastřešení terasy tak, aby mohla být využívána v průběhu prakticky celého roku. OC a DS má svoji vlastní sociální pracovnici. Stravování je zajištěno ve vlastním stravovacím centru 5-6x denně včetně diet (šetřící a diabetická). Strava je podávána v jídelně nebo dle zdravotního stavu klienta na pokoji. Péče je poskytována dle ustanovení 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění. O uživatele pečuje vyškolený zdravotnický a ošetřovatelský personál včetně fyzioterapeuta. Do zařízení dochází praktický lékař. Na konziliární vyšetření dochází i psychiatr. Zájemce o umístění dokládá: vyplněnou žádost o pobytovou službu vyjádření lékaře kopii aktuálního důchodového výměru kopii o přiznání příspěvku na péči Čekací doba u jednotlivých žadatelů se liší dle bodového ohodnocení v pořadnících. Zohledňuje se věk, zdravotní stav, bytové podmínky, krizová situace a sociální síť žadatele, přiznaný stupeň příspěvku na péči. Výběr z dodaných žádostí provádí komise sestavená ředitelem společnosti.

10 9 Technicko stravovací provoz: Kapacita stravovacího centra je 500 obědů denně. Obědy zde připravené se rozvážejí do obou DPS a také klientům v terénu. Výdej obědů je prováděn denně mimo soboty a neděle, a to v rozmezí od do hod. V nabídce je strava klasická a dva druhy diet, šetřící a diabetická. Strávníci mohou získat slevu na oběd pokud se stanou klienty JMS a. s., což je možné za stejných podmínek jako při zavedení pečovatelské služby. Tedy na základě žádosti a na doporučení obvodního lékaře. Jídelnu využívají senioři, kterým to dovolí jejich zdravotní stav, nebo ti, kteří bydlí v dostupné vzdálenosti. V odpoledních hodinách jsou prostory jídelny využívány ke klubovým činnostem. Technicko stravovací provoz dále zajišťuje autodopravu, a to jak pro rozvoz obědů do DPS, tak uživatelům v terénu, dále drobné údržbářské práce, obnovu a údržbu sítě IT a všech podnajatých prostor. Drobné údržbářské práce jsou obyvatelům DPS poskytovány zdarma. Terénní pečovatelská služba: Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Je poskytována v domácnostech klientů ve vymezeném čase. Služba obsahuje tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Pečovatelská služba je poskytována na základě Smlouvy o poskytování pečovatelské služby, kterou klient uzavírá s Jihoměstskou sociální a. s. Pečovatelská terénní služba je poskytována podle individuálních potřeb klientů od 7.30 do hod. Úkony jsou poskytovány klientům, kteří mají trvalé bydliště na území městské části Praha 11. Úhradu za úkony pečovatelské služby hradí klient dle Sazebníku úhrad služeb a úkonů poskytovaných pečovatelskou službou. Ambulantní forma pečovatelské služby nabízí pomoc při osobní hygieně ve střediscích osobní hygieny v DPS Šalounova a DPS Blatenská. Kulturní, společenská a přednášková činnost je organizována pro seniory Jižního Města v šesti klubech seniorů, kde se členové scházejí dle harmonogramu. Sociální služba podporuje setkávání lidí, organizování kulturní, zájmové i jiné činnosti dle zájmu uživatelů, přispívající k mentální i fyzické aktivitě seniorů. Podle místa bydliště se zájemci mohou přihlásit do níže uvedených klubů: Klub seniorů CAMPANUS Kluby seniorů Křejpského 1502 I, II, III Klub seniorů Šalounova 2025 Klub seniorů Blatenská 2146

11 10 Ředitelství: Úsek tvořený asistentkou ředitele, manažerkou, ekonomkou společnosti, pokladní a sociální pracovnicí. Sociální pracovnice je určena pro všechna střediska kromě OC a DS Janouchova a je k dispozici vedoucím klubů seniorů. Manažerka řídí přímo vedoucí jednotlivých středisek a odpovídá za provoz středisek. Asistentka ředitele zajišťuje personalistiku a spolupracuje s externí společností provádějící mzdovou agendu. Ekonomka společnosti je odpovědná za účetnictví a pokladní zodpovídá za provoz pokladny a hotovost. VÝHLED - ÚKOLY PRO ROK 2012 Enormní snaha o zvýšení míry využívání nabízených pečovatelských služeb uživateli DPS Blatenská a DPS Šalounova řešení možností v legislativě, dále postupně ve smlouvách k bytům v DPS problematické vzhledem k snížení příspěvku na péči v I. stupni. Další snaha o rozšíření poskytovaných služeb, a to i služeb minoritních jako je stravování apod. Založení dceřinné společnosti (s.r.o) se zaměřením na poskytování fyzioterapie s čerpáním plateb od zdravotních pojišťoven probíhají další analýzy a zjišťování a vše se odkládá s ohledem na zákony, které nyní projednává vláda ČR. Pokračovat ve stabilizaci a zefektivnění provozu a hledat možnosti pro další poskytování služeb Dlouhodobým a trvalým cílem je zvyšování počtu klientů Získávání dalších finančních prostředků prostřednictvím doplňkových činností, pronájmů, dotací grantů a sponzorských darů Dokončení změn v dokumentaci Standardů kvality v sociálních službách Akcie a akcionáři Jediným akcionářem společnosti je Praha 11. Byla vydána 1 hromadná akcie v listinné podobě na jméno, s číselným označením 1, série H, o jmenovité hodnotě Kč/akcii. Ostatní Účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí. Společnost během období roku 2011 neměla aktivity v ochraně životního prostředí. Společnost během období roku 2011 neměla aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. Po konci rozvahového dne nenastaly žádné výjimečné skutečnosti. Jan Gabriel Prokurista a ředitel společnosti

12 11 Kluby seniorů (dále jen KS) na Jižním Městě: KS při DPS Šalounova 2025/7 pí Jaroslava Čajková úterý hodin, středa hodin 104 členů KS při DPS Blatenská 2146/4 pí Marcela Kozlovská středa hodin 78 členů KS Křejpského I, Křejpského 1502/8 pí Marie Jandová pondělí hodin 60 členů KS Křejpského II, Křejpského 1502/8 pí Věra Rysková čtvrtek hodin (1. a 3. v měsíci) 47 členů KS Křejpského III, Křejpského 1502/8 pí Jaroslava Kašná úterý hodin 34 členů KS Campanus, Jírovcovo nám. 1782/1 pí Jaroslava Kalendová pátek hodin 23 členů Přednášková činnost pro všechny KS: Ergoterapie aktivizační techniky: Muzikoterapie: Mgr. Alena Kobrová Mgr. Alena Červená Dana Hroníková

13 12 ČINNOST PEČOVATELSKÉ A OŠETŘOVATELSKÉ SLUŽBY Období Rok 2010 Rok 2011 z toho terén Šalounova Blatenská Petýrkova počet klientů celkem z toho komplex. služby pouze služby pouze obědy Obědy všed. den celkem/ klienti / / / /8 Obědy dietní/ klienti / / /7 566/3 Obědy So+Ne+Sv/ klienti /59 740/8 791/8 222/2 Úklid/klienti 4.717/ / / / /57 416/11 Nákup,pochůzky/klienti 9.009/ / / / /48 126/3 Oš.úkony vč.hygieny/klienti 5.065/ / / / / / PS S+N+Sv v bytech/klienti 929/ /17-832/8 720/9 - Praní prádla v kg/klienti 1.421,5/ /83 948/20 671,5/ /32 89/4 Bezplatná péče v Kč , , , ,- - - Dohled (v hodinách) Služba za použití signalizace /13 144/5 -

14 13 Statistika OC Janouchova Aktualizace obložnosti JMS a. s. - Ošetřovatelské centrum Janouchova Praha 4 Rok 2011 Nový nástup Ukončení Úmrtí celkový počet uživatelů v daném měsíci Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Poznámka: 4/2011 rozjednaných 6 nových nástupů 7/2011 rozjednaných 5 nových nástupů 9/2011 2x krátkodobý pobyt Statistika DS Jižní Město Aktualizace obložnosti JMS a. s. - DS - JM Janouchova 670 Praha 4 Rok 2011 Nový nástup Ukončení Úmrtí celkový počet uživatelů v daném měsíci Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Poznámka: 10/2011 ukončení - 2x kontraindikace - zdravotní stav ukončení - manželský pár - neadaptabilní

15 14 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Stravovací Centrum Křejpského Stravovací úsek Janouchova Pokladní Ekonomka společnosti Ekonomický provoz Technicko stravovací provoz Vedoucí provozu Údržba Řidiči Správa IT Fyzioterapie 1 OC + DS Ředitel JMS a. s. Inventarizace a správa majetku, objednávky Sociální pracovnice 1 OC + DS 0,5 DPS 0,5 SPS DPS Šalounova Koordinátorka péče Pečovatelka Pečovatelka Staniční sestra OC Všeobecná zdravotní sestra Pečovatelka Sociálně zdravotní provoz Administrativní provoz Personalistika Manažerka společnosti Asistentka ředitele DPS Blatenská Koordinátorka péče OC Janouchova DS Janouchova Koordinátorka terén a SPS Petýrkova Koordinátorka péče Vedoucí OC + DS Pečovatelka terén Pečovatelka SPS Osobní asistence Staniční sestra DS Všeobecná zdravotní sestra Obsluha recepce Pečovatelka

16 15 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI JIHOMĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ a. s. NA ÚHRADU ZTRÁTY ZA ROK 2011 Představenstvo akciové společnosti Jihoměstská sociální a. s., plnící svou povinnost dle čl. 20, odst. 2, písm. e) stanov společnosti a vycházející přitom z účetní závěrky za období roku navrhuje, 1.1. aby účetní ztráta za období 2011 ve výši Kč byla převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let a k její úhradě dojde po dosažení zisku v budoucích obdobích.. Ing. Petr Ruth Předseda představenstva

17 16 VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI JIHOMĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ a. s. K NÁVRHU PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU/ÚHRADU ZTRÁTY ZA ROK 2011 Dozorčí rada akciové společnosti Jihoměstské sociální a. s., plnící svou povinnost dle 198 obchodního zákoníku a čl. 25, odst. 2, písm. c) stanov společnosti a vycházející přitom z účetní závěrky za období roku 2011 a návrhu představenstva na úhradu ztráty. 1. bere na vědomí 1.1. návrh představenstva na úhradu ztráty akciové společnosti Jihoměstská sociální a. s. za období roku konstatuje, že 2.1. neshledala v návrhu na úhradu ztráty žádné nesrovnalosti a nejasnosti, a že proti předloženému návrhu nemá žádné námitky. 3. doporučuje valné hromadě 3.1. schválit návrh představenstva na úhradu účetní ztráty ve výši Kč. Ztráta bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let a k její úhradě dojde po dosažení zisku v budoucích obdobích. V Praze dne Ing. Zdeněk Šedivý předseda dozorčí rady

18 17 VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI JIHOMĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ a. s. K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2011 Dozorčí rada akciové společnosti Jihoměstská sociální a. s., plnící svou povinnost dle 198 obchodního zákoníku a vycházející přitom z účetní závěrky za období roku 2011 k datu bere na vědomí 1.1. Účetní závěrku akciové společnosti Jihoměstská sociální a. s. ke dni konstatuje, že 2.1. akciová společnost dosáhla v roce 2011 účetní ztráty Kč majetek společnosti není zatížen žádnými zástavními právy nebo jinými omezeními. 3. doporučuje valné hromadě 3.1. schválit účetní závěrku akciové společnosti Jihoměstská sociální a. s. za účetní období roku 2011 s tím, že ztráta bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let a k její úhradě dojde po dosažení zisku v budoucích obdobích. V Praze dne Ing. Zdeněk Šedivý předseda dozorčí rady

19 18 VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI JIHOMĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ a. s. KE ZPRÁVĚ AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Dozorčí rada akciové společnosti Jihoměstská sociální a. s., plnící svou povinnost dle 198 obchodního zákoníku a vycházející přitom z účetní závěrky za období roku 2011 a ze Zprávy auditora o ověření účetní závěrky k datu bere na vědomí 1.1. Zprávu auditora ze dne o ověření účetní závěrky za účetní období roku konstatuje, že 2.1. auditor shledal, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Jihoměstská sociální a. s. k a nákladů a výsledku hospodaření (a peněžních toků) za rok 2011 v souladu s českými účetními předpisy akciová společnost dosáhla v roce 2011 účetní ztráty Kč majetek společnosti není zatížen žádnými zástavními právy nebo jinými omezeními. 3. doporučuje valné hromadě 3.1. schválit účetní závěrku akciové společnosti Jihoměstská sociální a. s. za účetní období roku 2011 s tím, že ztráta bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let a k její úhradě dojde po dosažení zisku v budoucích obdobích. V Praze dne Ing. Zdeněk Šedivý předseda dozorčí rady

20 19 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů ( 66a odst. 9). Účetní období: Předkládá představenstvo: předseda představenstva Tato zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná dle 66a odst. 9 Obchodního zákoníku je připojena k výroční zprávě společnosti. V Praze dne

21 20 I. Osoby ovládané stejnou ovládající osobou: Jihoměstská parkovací a. s. se sídlem Praha 4, Háje, Ocelíkova 672/1, PSČ IČO: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka jediný akcionář Městská část Praha 11, IČO: Jihoměstská majektová a. s. se sídlem Praha 4, Háje, Ocelíkova 672/1, PSČ IČO: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka jediný akcionář Městská část Praha 11, IČO: JIHOMĚSTSKÁ a. s. se sídlem Praha 4, Háje, Ocelíkova 672/1, PSČ IČO: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka jediný akcionář Městská část Praha 11, IČO: Jihoměstská sociální a. s. se sídlem Praha 4, Háje, Ocelíkova 672/1, PSČ IČO: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka jediný akcionář Městská část Praha 11, IČO: KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o. p. s. se sídlem Praha 4, Malenická 1784, PSČ IČO: zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze oddíl O, vložka 497 zakladatel Městská část Praha 11, IČO: Sportovní Jižní Město o. p. s. se sídlem Praha 4, Ocelíkova 672/1, PSČ IČO: zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze oddíl O, vložka 559 zakladatel Městská část Praha 11, IČO:

22 21 II. Jihoměstská sociální a. s. neovládá žádné další osoby III. Obchodní smlouvy uzavřené s ovládající osobou a uzavřené mezi osobami ovládanými stejnou ovládající osobou Obchodní smlouvy uzavřené s ovládající osobou Smlouva č. NS /NP Předmět: Pronájem objektu Křejpského 1502 Stravovací centrum Pronajímatel: MČ Praha 11 Nájemce: Jihoměstská sociální a. s. Účinnost smlouvy: od Cena: ,74 Kč/rok Způsob úhrady: převodem Smlouva č. SV /V Předmět: Výpůjčka nebytových prostor Blatenská 2146 Půjčitel: MČ Praha 11 Vypůjčitel: Jihoměstská sociální a. s. Účinnost smlouvy: od Cena: energie Způsob úhrady: převodem Smlouva č. SV /V Předmět: Výpůjčka nebytových prostor v DPS Šalounova 2025 Půjčitel: MČ Praha 11 Vypůjčitel: Jihoměstská sociální a. s. Účinnost smlouvy: od Cena: energie Způsob úhrady: převodem Smlouva č. SV /V Předmět: Výpůjčka nebytových prostor v objektu Petýrkova 1952 Půjčitel: MČ Praha 11 Vypůjčitel: Jihoměstská sociální a. s. Účinnost smlouvy: od Cena: energie Způsob úhrady: převodem K újmě společnosti Jihoměstská sociální a. s. na základě tohoto smluvního vztahu nedošlo. Obchodní smlouvy uzavřené mezi ovládaným a Jihoměstskou majetkovou a. s. Smlouva č. NS /N Předmět: Pronájem objektu Janouchova 670/1 Ošetřovatelské centrum a Domov pro seniory JM Pronajímatel: Jihoměstská majetková, a. s. Nájemce: Jihoměstská sociální, a. s. Účinnost smlouvy: od Cena: Kč/rok Způsob úhrady: převodem K újmě společnosti Jihoměstská sociální, a. s. na základě tohoto smluvního vztahu nedošlo.

23 22 IV. Jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu propojených osob Žádné právní úkony v zájmu propojených osob nebyly v účetním období 2011 konány. V. Opatření V průběhu účetního období nebyla v zájmu či na popud osoby ovládající a propojené osoby ze strany ovládané osoby přijata či uskutečněna žádná jiná opatření mimo rámec běžných opatření uskutečňovaných ovládanou osobou ve vztahu k ovládající osobě jako akcionáři ovládané osoby. VI. Poskytnutá plnění a protiplnění V průběhu účetního období nebyla v zájmu či na popud ovládající a propojené osoby ze strany ovládané osoby přijata či uskutečněna žádná jiná plnění a protiplnění mimo rámec běžných plnění a protiplnění uskutečňovaných ovládanou osobou ve vztahu k osobě ovládající jako akcionáři ovládané osoby. V roce 2011 tedy nebyla poskytnuta žádná další plnění, která by měla dopad na hospodaření ovládané osoby v uvedeném účetním období. VII. Vyčíslení případné majetkové újmy vzniklé ze vztahů, úkonů, opatření či plnění ve smyslu předcházejících bodů Společnost prohlašuje, že jí nevznikla z titulu uzavření výše uvedených smluv, výše uvedených jiných právních úkonů, ostatních opatření a poskytnutých plnění či přijatých protiplnění žádná újma. VIII. Prohlášení statutárního orgánu ovládané osoby Statutární orgán společnosti Jihoměstské sociální a. s. prohlašuje, že kromě v této zprávě uvedených smluvních vztahů k ovládající osobě neuzavřela ovládaná osoba v roce 2011 jiné smlouvy s ovládající osobou nebo osobou ovládanou stejnou ovládající osobou. Dále prohlašuje, že ovládaná osoba neučinila ve prospěch ovládající osoby jiné právní úkony, než jsou uvedené v této zprávě a že nepřijala a neuskutečnila v zájmu ovládající osoby jiná opatření, než jsou uvedená v této zprávě. Ing. Petr Ruth předseda představenstva

24 23 VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY KE ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Dozorčí rada společnosti Jihoměstská sociální a. s., v souladu s 66, písm. a), odst. 9 Obchodního zákoníku přezkoumala zprávu za období o vztazích mezi propojenými osobami, kterou předložilo představenstvo společnosti. Dozorčí rada nemá ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami připomínek a dle 66, písm. a), odst. 10 Obchodního zákoníku a v souladu s čl. 25 odst. 7) stanov společnosti podává informaci o přezkoumání této zprávy valné hromadě společnosti. V Praze dne Ing. Zdeněk Šedivý předseda dozorčí rady

25 FINANČNÍ ČÁST 24

26 25 Označení a AKTIVA b čís. řád. c Běžné účetní období Minulé úč. období Brutto Korekce Netto Netto C. Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV C. I. Zásoby Součet I.1. až I C. I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby 38 C. II. Dlouhodobé pohledávky Součet II.1. až II C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za 43 účastníky sdružení 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka 47 C. III. Krátkodobé pohledávky Součet III.1. až III C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za 52 účastníky sdružení 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky 57 C. IV. Krátkodobý finanční majetek Součet IV.1. až IV C. IV. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62 D. I. Časové rozlišení Součet I.1. až I D. I. 1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období

27 26

28 27 Označení PASIVA čís. řád. Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období a b B. III. Krátkodobé závazky Součet III.1. až III B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace c Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky 113 B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci Součet IV.1. až IV B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 117 C. I. Časové rozlišení Součet I.1. až I C. I. 1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky a.s. Předmět podnikání sociální služby Pozn.:

29 28

30 29

31 30

32 31 Cash flow - přehled o peněžních tocích Jihoměstská sociální a.s. IČ: Rok: 2011 Dne: Strana 1 Tisk vybraných záznamů Řádek Text Skutečnost 1. P. Stav peněžních prostředk ů na začátku účetního období ,37 2. Z Zisk/ztráta z běžné činnosti před zdaněním ,01 3. A.1. Úpravy o nepeněžní operace ,86 4. A.1.1. Odpisy dlouhodobého majetku a pohledávek ,92 5. A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv a časového rozlišení ,51 6. A.1.3. Zisk/ztráta z prodeje dlouhodobého majetku ,00 7. A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku 0,00 8. A.1.5. Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných 45420,45 9. A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mimo ř. položkam , A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu , A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti , A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazk ů z provozní činnosti 52405, A.2.3. Změna stavu zásob 36523, A.2.4. Změna stavu ostatních nepeněžních krátkodobých aktiv 0, A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami , A.3. Zaplacené úroky , A.4. Přijaté úroky 1699, A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky za minulá období 19. A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy včetn ě uhrazené daně 0, A.7. Vyplacené přerozdělované dividendy a podíly na zisku 0, A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti , B.1. Výdaje spojené s pořízením dlouhodobého majetku , B.2. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 90920, B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 25. B.4. Zaplacené kapitalizované úroky 26. B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti , C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků 0, C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky , C.2.1. Zvýšení z titulu zvýšení základního kapitálu, rezervního či nedělitelného fondu peněžitými vklady 0, C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům a členům 31. C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního kapitálu a další peněžní vklady , C.2.4. Úhrada ztráty společníky 33. C.2.5. Přímé výplaty na vrub fondů 34. C.2.6. Vyplacené dividendy a podíly na zisku 0, C.2.7. Jiné změny vlastního kapitálu , C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku 0, C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti , F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků , R. Stav peněžních prostředk ů na konci účetního období , KS Konečný stav peněžní prostředk ů pro kontrolu , Kontr Kontrolní součet 0,00 Tisk vybraných záznamů: Datum >= , Datum <=

33 32 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE JIHOMĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ A.S. K Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2011 a končící dnem 31. prosince OBSAH PŘÍLOHY: OBECNÉ ÚDAJE Popis účetní jednotky Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech Zaměstnanci společnosti, osobní náklady Poskytnutá peněžitá či jiná plnění 34 POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ Způsob ocenění majetku Zásoby Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech Opravné položky k majetku Odpisování Přepočet cizích měn na českou měnu Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou 36 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období Dlouhodobé bankovní úvěry Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely Významné události po datu účetní závěrky Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou úvěru Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním hodnocením Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti Vlastní kapitál Použití zisků, resp. úhrady ztrát Základní kapitál Pohledávky a závazky Pohledávky po lhůtě splatnosti Závazky po lhůtě splatnosti Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze Rezervy Výnosy z běžné činnosti Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj. 41

34 33 OBECNÉ ÚDAJE 1. Popis účetní jednotky Obchodní firma: Jihoměstská sociální a.s. Sídlo: Ocelíkova 672/1, Praha 4 Háje, Právní forma: akciová společnost IČO: Rozhodující předmět činnosti: poskytování sociálních služeb Datum vzniku společnosti: Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20% (v Kč): Jméno fyzické osoby, Bydliště, sídlo Sledované účetní Minulé účetní název právnické osoby období období Podíl tj. % Podíl tj. % Městská část Praha 11 Ocelíkova 1, Praha % % Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku: Druh změny (dodatku) Datum změny (dodatku) nejsou Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: Statutárním orgánem je: představenstvo Ve sledovaném období došlo k těmto změnám na pozicích statutárních zástupců: Předseda představenstva: Ing. Petr Ruth Místopředseda představenstva: Jan Meixner Členové představenstva: Mgr. Soňa Jindráková Jan Navrátil Dana Astlová Předseda dozorčí rady: Ing. Zdeňek Šedivý Členové dozorčí rady: Mgr. Gabriela Hostomská Ing. Vladimír Horký Ing. Petr Kopec Třebínová Alena Soukupová Izabela Prokura: Jan Gabriel

35 34 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech Majetková spoluúčast vyšší než 20% Obchodní firma Sídlo Výše podílu Výše vlastního Výše účetního společnosti na základním kapitálu kapitálu společnosti hospodářského výsledku žádné 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady Zaměstnanci celkem Z toho řídících pracovníků Sledované Předchozí Sledované Předchozí účetní období účetní období účetní období účetní období Průměrný počet zaměstnanců 92 88,20 7,6 8,1 Mzdové náklady (tis. Kč) Odměny členům statutárních orgánů společnosti (tis. Kč) Náklady na sociální zabezpečení (tis. Kč) Sociální náklady (tis. Kč) Osobní náklady celkem (tis. Kč) Poskytnutá peněžitá či jiná plnění Výše peněžního a naturálního plnění stávajícím členům orgánů Druh plnění Statutárních Řídících Dozorčích Běžné Minulé Běžné Minulé Běžné Minulé období období období období období období Půjčky a úvěry Poskytnuté záruky Důchodové připojištění Bezplatné užívání os. auta Jiné Celkem Výše peněžního a naturálního plnění bývalým členům orgánů Druh plnění Statutárních Řídících Dozorčích Běžné Minulé Běžné Minulé Běžné Minulé období období období období období období Půjčky a úvěry Poskytnuté záruky Důchodové připojištění Bezplatné užívání os. auta Jiné Celkem

36 35 POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele. 1. Způsob ocenění majetku 1.1. Zásoby Účtování zásob prováděno způsobem B evidence zásob Výdej zásob ze skladu je účtován: cenami zjištěnými aritmetickým průměrem Ocenění zásob oceňování nakupovaných zásob je prováděno ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících: cenu pořízení vedlejší pořizovací náklady: dopravné 2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Druh majetku oceněný ve sledovaném účetním období reprodukční pořizovací cenou Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny není 3. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech a) Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám. b) Ve sledovaném účetním období došlo v účetní jednotce k následujícím změnám: (postupy odpisování, uspořádání položek účetní závěrky, způsobů oceňování, postupů účtování apod.) Změna Důvod změny Peněžní vyjádření změny na Majetek Závazky Hosp. výsl. 4. Opravné položky k majetku opravné položky nebyly tvořeny. 5. Odpisování odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka v interních směrnicích, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání, účetní a daňové odpisy se nerovnají. Daňové odpisy - použita metoda: lineární

37 36 Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku Nově pořízený drobný dlouhodobý hmotný majetek do Kč se účtuje na účet spotřeba drobný dlouhodobý hmotný majetek a je plně odepsán. Je vedena evidence DHM. Nově pořízený dlouhodobý nehmotný majetek do Kč je účtován do nákladů společnosti na účet Drobný dlouhodobý hmotný majetek z vkladu akcionáře je zachycen na účtu a je odepisován do nákladů po dobu 96 měsíců. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek z vkladu akcionáře je zachycen na účtu a je odepisován do nákladů po dobu 56 měsíců. 6. Přepočet cizích měn na českou měnu ve sledovaném období společnost nepracovala s údaji v cizí měně. 7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti 1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období Důvod doměrku Výše doměrku XX Celkem Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky V roce 2011 z rozdílu daňových a účetních odpisů vznikla daňová pohledávka, z principu opatrnosti není účtována Dlouhodobé bankovní úvěry - nejsou 1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely (v tis. Kč) Důvod dotace Poskytovatel Běžné obd. Minulé obd. Provozní účely MČ Praha Provozní účely zdravotnický personál MPSV Provozní účely - pečovatelky MHMP Provozní účely fyzioterapie MHMP Celkem

38 37 2. Významné události po datu účetní závěrky nejsou 3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku (tis. Kč) Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Běžné Minulé Běžné Minulé Běžné Minulé období období období období období období Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory m. věcí Jiný DHM Nedokončený DHM Dlouhodobý nehmotný majetek (tis. Kč) Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Běžné Minulé Běžné Minulé Běžné Minulé období období období období období období Software Ocenitelná práva Výsledky vědecké čin Jiný DNM Nedokončený DNM Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu (v Kč) Běžné účetní období Zahájení Doba Název Splátky První Uhrazené Neuhrazené splátky trvání majetku celkem splátka splátky splatné do 1 roku po 1 roce Vokswagen , , ,20 měsíců Crafter 3.4. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou úvěru (v Kč) Běžné účetní období Zahájení Doba Název Úvěr První Uhrazené Neuhrazené splátky trvání majetku celkem splátka splátky splatné do 1 roku po 1 roce Škoda , , ,85 měsíců Yeti VW Caddy , , ,00 měsíců

39 Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze - není Běžné období Minulé období Název majetku Pořizovací cena Název majetku pořizovací cena Celkem 0 Celkem Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem - není Běžné období Název majetku Účetní hodnota Forma zajištění Účel Doba Závazek Není Minulé období Název majetku Účetní hodnota Forma zajištění Účel Doba Závazek Není 3.7. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením - není Běžné období Majetek Účetní hodnota Tržní hodnota Není Minulé období Majetek Účetní hodnota Tržní hodnota Není

40 Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti - není Běžné období Název společnosti Sídlo Podíl v tis. Kč Podíl v % Počet akcií/ Dividendy Zisk/Ztráta nominální hodnota v tis. Kč běžného roku Celkem není Minulé období Název společnosti Sídlo Podíl v tis. Kč Podíl v % Počet akcií/ Dividendy Zisk/Ztráta nominální hodnota v tis. Kč běžného roku Celkem není 4. Vlastní kapitál 4.1. Použití zisků, resp. úhrady ztrát Způsob úhrady ztráty předcházejícího účetního období: - ztráta byla uhrazena z vkladu akcionáře společnosti Základní kapitál (v Kč) akciová společnost Běžné období Druh akcií Počet akcií Nominální hodnota Nesplacené akcie Lhůta splatnosti Kmenové akcie Minulé období Druh akcií Počet akcií Nominální hodnota Nesplacené akcie Lhůta splatnosti Kmenové akcie

OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje o společnosti Organizační struktura

OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje o společnosti Organizační struktura VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní údaje o společnosti 5 Organizační struktura 6 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku akciové společnosti

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009 ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ 1 Obsah: Zpráva auditora Prohlášení statutárních orgánů Oddíl I. Individuální účetní závěrka - Výsledovka k

Více

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti...3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující investiční akce

Více

8. Odložená daňová pohledávka

8. Odložená daňová pohledávka ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 465 05 091 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky DAKO-CZ, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2014 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013 7. Zpráva dozorčí

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond, a. s. Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305

Více

ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s.

ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s. ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s. Strana 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti ZDISLAVA Veselí, o. p. s. o průběhu poskytování služeb v roce 2012 Obsah: 1. Základní informace o společnosti 2. Vykonávané činnosti a poskytované

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006 Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J.Haška 1082/12, L e t o v i c e Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006 březen 2007 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace:

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo. MP INVEST, a.s. IČ Masná 1850/4 25 326 821

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo. MP INVEST, a.s. IČ Masná 1850/4 25 326 821 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ROZVAHA (BILANCE) MP INVEST, a.s. ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč )

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 2 květen 2013 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2013 1. 7. 2012-30. 6. 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2013 1. 7. 2012-30. 6. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2013 1. 7. 2012-30. 6. 2013 ÚVOD...1 INFORMACE O VÝVOJI SPOLEČNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ...2 INFORMACE O SKUTEČNOSTECH

Více

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a 2006 Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva a.s. - 3 2. Identifikační údaje společnosti - 4 3. Založení společnosti - 4 4. Vznik společnosti - 4 5. Předmět podnikání -

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 STANDARD Č. 9 PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PERSONÁLNÍ SMĚRNICE Č. 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 25 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, příspěvková organizace, Zběšičky č. 23, 398 43 Bernartice IČ: 708 69 669 Výroční zpráva za rok 2011 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem 1. Úvodní slovo

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: BH Štěrboholy a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 27878635 Na Záhonech 1 14100 PRAHA 41

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: BH Štěrboholy a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 27878635 Na Záhonech 1 14100 PRAHA 41 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.213 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: BH Štěrboholy a.s. 1 8 3 9 5 213 12 27878635 Na Záhonech 1 141 PRAHA 41

Více

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Vybraná finanční data za poslední tři roky Rozvaha (v tis. Kč) 1999 2000 2001 Stálá aktiva 383 986 451 208 463 867 Oběžná aktiva 82 315 86 226 59

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28747143 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 3 květen 2014 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2013 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Vážení akcionáři,

Více

výroční zpráva BB C - nová Brumlovka, a.s.

výroční zpráva BB C - nová Brumlovka, a.s. 213 výroční zpráva BB C - nová Brumlovka, a.s. Brumlovka - to je hlavně exkluzivní wellness a fitness Balance Club Brumlovka s 25metrovým bazénem Obsah představení společnosti 3 představenstvo 5 dozorčí

Více

Výroční zpráva 2012. Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS.

Výroční zpráva 2012. Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS. Domov pro seniory Telč příspěvková organizace Špitální ul. 46 588 56 Telč Výroční zpráva 2012 Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS. Úvod Stáří, stárnutí

Více

Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2. Základní údaje... 3. Orgány společnosti... 4

Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2. Základní údaje... 3. Orgány společnosti... 4 Výroční zpráva společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. za rok Obsah Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2 Základní údaje... 3 Orgány společnosti... 4 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZU1 (30052014 / 07062012) Sdružení obcí pro nakládání s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 46772707 název

Více

První Signální, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1.1.2002 31.3.2003

První Signální, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1.1.2002 31.3.2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA Úvodní slovo ředitele Období, které je hodnoceno touto zprávou bylo jistě nejsložitějším v krátké historii společnosti. Přes více problémových faktorů prokázala společnost díky svým zaměstnancům

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

ROZVAHA. Alibona, a.s. Svatoplukova 909 Litovel 78401

ROZVAHA. Alibona, a.s. Svatoplukova 909 Litovel 78401 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. Software B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky B.II.2.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce za rok 1. Obecné údaje: Obchodní název: SINTEX, a.s. Právní forma: Akciová společnost Sídlo (obec, ulice č.p., PSČ): Česká Třebová, Moravská 1078, 560 02 IČ: DIČ: 25298496 CZ25298496

Více

Výroční zpráva. Člen skupiny

Výroční zpráva. Člen skupiny Výroční zpráva Člen skupiny Obsah Základní informace o společnosti. 3 Úvodní slovo předsedy představenstva. 3 Orgány společnosti 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice Příloha č.7 se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice na rok 2010 1 1. Úvodní

Více

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle 1. Úvod Výroční zpráva za rok 2010 CSS J. Hradec Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních služeb v Jihočeském

Více

ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ŘEDITELE

ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ŘEDITELE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ŘEDITELE Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé dovolte mi krátké zamyšlení nad uplynulým rokem 2014. Pro společnost HOLOUBEK PROTECT a.s. byl loňský rok opět mimořádně

Více

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 27. 2. 2009 Úvod Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních

Více

Škrobárny Pelhřimov, a.s., Křemešnická 818, Pelhřimov 393 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2014/2015

Škrobárny Pelhřimov, a.s., Křemešnická 818, Pelhřimov 393 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2014/2015 , Křemešnická 818, Pelhřimov 393 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2014/2015 Pelhřimov 12. 11. 2015 ÚVODNÍ SLOVO K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ Vážení akcionáři, do hospodářského roku 2014/2015 vstoupila

Více

FO nebo PO podílející se více než 20 % na Výše vkladu v %: základním kapitálu ÚJ: 1. zakladatel 98 %

FO nebo PO podílející se více než 20 % na Výše vkladu v %: základním kapitálu ÚJ: 1. zakladatel 98 % Příloha k účetní závěrce podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: TAMMIN a.s. Sídlo: Optátova 708/37 IČO: 26244896 Předmět podnikání (popř. účel zřízení): činnost administrativního řízení podniků

Více

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 7 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 10 CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY 11 VÝCHODISKA PRO

Více

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová Sociální služby města Rychnov n.kn.,o.p.s., Na Drahách 1595, Rychnov n.kněžnou, IČO 274 67 686 Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová 2008 1 Obsah: 1. Poslání

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI...

HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI... OBSAH: HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI...8 EKONOMICKÉ VÝSLEDKY...9 CÍLE PRO ROK 2011...12 ZPRÁVA

Více

Úvodní slovo jednatele společnosti

Úvodní slovo jednatele společnosti Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo jednatele společnosti V roce 2013 byl základ společnosti tvořen čtyřmi divizemi: 1. Divize nákladní dopravy zajišťuje nákladní dopravu tuzemskou i mezinárodní v rozsahu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 (zpracováno podle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) březen 2008

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Sídlo organizace Hrubá Voda, 783 6 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2008 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. II. II.2

Více

Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní firma : EUROCOMPANIES Assistance a. s. Teslova 1129/2b, Přívoz, 702 00 Ostrava

Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní firma : EUROCOMPANIES Assistance a. s. Teslova 1129/2b, Přívoz, 702 00 Ostrava Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření

Zpráva o činnosti a hospodaření Zpráva o činnosti a hospodaření Domov na zámku Bystré Zámecká 1, 569 92 BYSTRÉ IČ: 75007932 rok 2012 V Bystrém dne 4.3.2013, č.j. 1 Obsah: I. IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ 1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Více

Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou

Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou Obránců míru 1188, 512 51 Lomnice nad Popelkou Telefon : 481 671 962 e- mail : p. sluzba@mu-lomnice.cz, ps.lomnice@seznam.cz www.lomnicenadpopelkou.cz výroční

Více

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 M ěsto Veselí nad M oravou obec státní správa a samospráva

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 M ěsto Veselí nad M oravou obec státní správa a samospráva Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A řádná X mimořádná mezitimni sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 * typ závěrky označte 'X' NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Město Veselí nad Moravou Sidlo účetní jednotky - ulice,čp

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2010 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 2007 Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 Obsah ÚVOD 3 Aktiva O nás 3 Závazky a vlastní kapitál 10 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Výnosy, náklady, zisky a

Více

PŘÍLOHA. Sdružení obcí pro nakládání s odpady. Informace podle 7 odst. 5 zákona

PŘÍLOHA. Sdružení obcí pro nakládání s odpady. Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 V Ostravě dne 12. 3. 2009 Ing. Tamara Šeligová ředitelka organizace Obsah: Strana I. Úvod 1-2 II. Tabulky 3-14 1. Základní ukazatele 3-4

Více

Základní informace o poskytované sociální službě. Domov pro seniory Jižní Město a Ošetřovatelské centrum

Základní informace o poskytované sociální službě. Domov pro seniory Jižní Město a Ošetřovatelské centrum J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě Domov pro seniory Jižní Město a Ošetřovatelské centrum Vypracoval : Horáčková Jana Schválil: Mgr. Leoš Valigurský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008 2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Příloha k účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou

Více

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,p.o. str. 2-20 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice str. 21-22 Údaje platné ke

Více

Zpráva č. 57/2015/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nítkovice, IČ: 00544591 za rok 2015

Zpráva č. 57/2015/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nítkovice, IČ: 00544591 za rok 2015 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Nítkovice Nítkovice 89 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 4. února 2016 Ing. Jaroslav Císař KUZL 664/2016/IAK

Více

Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014 a zpráva o stavu jejího majetku

Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014 a zpráva o stavu jejího majetku Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014 a zpráva o stavu jejího majetku Duben 2015 Obsah: I. Základní identifikace společnosti... 3 II. Ekonomické hodnocení účetního období...

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Český Brod 19.2.2016 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Ředitel:Ing. Štěpánka Holmanová, Kontakty: 495 491 180 a 736 601

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice příspěvková organizace Stará Oleška 131, 405 02 Děčín IČ: 47274522 V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném

Více

I. UÚdaje o společnosti a jejím řízení

I. UÚdaje o společnosti a jejím řízení 2 I. UÚdaje o společnosti a jejím řízení Název: Sídlo: AES Bohemia spol. s r.o. Průmyslová č.p. 748, Planá nad Lužnicí, 391 02 p. Sezimovo Ústí II. Právní forma: společnost s ručením omezeným IČO: 25106481

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

k 30.6.2014 EFEKTA CONSULTING, a.s.

k 30.6.2014 EFEKTA CONSULTING, a.s. Informace dle vyhlášky č. 23/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrových družstev a obchodníků s cennými papíry pravidla obezřetného podnikání. k 30.6.2014 I. Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

R O Č N Í Z P R Á V A 2013

R O Č N Í Z P R Á V A 2013 R O Č N Í Z P R Á V A 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH MUDr. Vladislav Žižka, ředitel PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH Ústavní ul., 334 41 Dobřany IČO 00669792 Základní údaje o organizaci Psychiatrická

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006 (zpracováno podle vyhlášky číslo 500/2002 Sb.) únor 2007-1 - I. Informace podle 39

Více

1 SÍDLO ORGANIZACE 2 VZNIK A POSTAVENÍ ORGANIZACE 3 ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE

1 SÍDLO ORGANIZACE 2 VZNIK A POSTAVENÍ ORGANIZACE 3 ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE O B S A H 1 Sídlo organizace 2 Vznik a postavení organizace 3 Zaměření a činnost organizace 4 Poskytované sociální služby, jejich poslání a činnost 5 Základní údaje o klientech Přehled o počtech klientů

Více

Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. 2014 14 Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Pro podnikání v oblasti pravidelné autobusové dopravy je v posledních letech typický trvale klesající počet přepravených cestujících a snaha o

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh V ý r o č n í z p r á v a Stavebního bytového družstva Hlubina Ostrava-Zábřeh za rok 214 1 Obsah Obsah 1 1. Identifikační údaje dle výpisu z obchodního rejstříku...3

Více

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015 Domov důchodců Bystřany Výroční zpráva 2015 Úvodní slovo ředitelky Vážení klienti domova, zaměstnanci, široká veřejnosti, přátelé, příznivci a podporovatelé, předkládáme další Výroční zprávu, v níž nabízíme

Více

Smlouva o poskytování služby Domov pro seniory

Smlouva o poskytování služby Domov pro seniory Domov pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i v souladu s ustanovením 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů na straně jedné Paní nar.: bydliště:

Více

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace Domov pro seniory Tovačov příspěvková organizace Vzdělávací plán organizace 2013-2016 Obsah str. 3 str. 3 1. Základní údaje o organizaci 2. Současný stav a struktura pracovníků str. 4 2.1 ekonomicko-provozní

Více

motto: Člověk je na světě pro člověka

motto: Člověk je na světě pro člověka Výroční Zpráva o činnosti a hospodaření DD Šumperk za r. 2009 motto: Člověk je na světě pro člověka Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace,u sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČO: 75 00 40 11 tel.583

Více

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Předkládá: Ing. Jitka Richterová Zpracován: únor 2016 Název: Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace Sídlo: Školní 104, 79070

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Svazek obcí Peklov; IČO 70939560; Nihošovice 72, 387 01 Nihošovice Svazek obcí Předmět činnosti sestavena

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola; IČO 70986282; Horní Vltavice 19, 384 91 Horní Vltavice Školské zařízení Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00577014 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Vyšní Lhoty Účetní

Více

Výroční Zpráva za rok 2014

Výroční Zpráva za rok 2014 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Výroční Zpráva za rok 2014 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2013 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

výsledky hospodaření

výsledky hospodaření 48 výsledky hospodaření 49 výnosy a náklady Celkové výnosy společnosti v tis. Kč 2016 Tržby za teplo 1.030.640 Tržby za elektřinu 950.808 Tržby za chlad 11.868 Tržby za ukládání a likvidaci odpadů 57.534

Více

Artesa, spořitelní družstvo

Artesa, spořitelní družstvo Výroční zpráva 2013 Artesa, spořitelní družstvo 3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Obsah SLOVO MÍSTOPŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 4 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE... 5 REGULATORNÍ KAPITÁL DLE PRAVIDEL ČESKÉ

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Konsolidační VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Konsolidační VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Konsolidační VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004 Zpracovatel: CONCENTRA, a.s. V Orlové, duben 2005 1 Historie a současný vývoj mateřské společnosti a koncernu PROSPERITA Mateřská

Více

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 3.8.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Volarsku - Netolicku 3.8.1.1 Opatření 1 - Podpora terénních služeb Ve Netolicích a ve Volarech je zajištěna pečovatelská služba. Poskytuje jí Domov pro seniory Pohoda (Netolice)

Více

Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ke dni 31. prosince 2011

Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ke dni 31. prosince 2011 Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ke dni 31. prosince 2011 Ve Zlíně dne 2. srpna 2012 1. Popis předmětu odhadu 1.1 ÚKOL ODHADU Úkolem odhadu je odhadnout

Více

I" / DI": 26933357 / CZ26933357. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014

I / DI: 26933357 / CZ26933357. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 Upozornní: Opis pouze pro pot ebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údaj, nelze jej použít jako sou ást ú etní závrky, bude-li p iznání podáváno v listinné podob. Da!ový subjekt: Regionální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015. V ý r o č n í z p r á v a 2015 G W T r a i n R e g i o a. s. 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015. V ý r o č n í z p r á v a 2015 G W T r a i n R e g i o a. s. 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 V ý r o č n í z p r á v a 2015 G W T r a i n R e g i o a. s. 1 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ PŘEDMĚTY ČINNOSTI... 3 2 ČLENOVÉ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI... 3 2.1 PŘEDSTAVENSTVO... 3 2.2 DOZORČÍ RADA...

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

Výroční zpráva SATT a.s.

Výroční zpráva SATT a.s. Výroční zpráva SATT a.s. ROK 2009 SATT a.s. Okružní 11 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: +420 566 654 811 www.satt.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Stručná charakteristika společnosti 4 Orgány

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 S E N I O R Otrokovice příspěvková organizace Sídlo organizace : Otrokovice, Školní 1299 IČO : 62180444 Zřizovatel : Zpracovala : Město Otrokovice Ing. Ivana Vardanová,

Více

Plán rozvoje organizace 2016-2018

Plán rozvoje organizace 2016-2018 Plán rozvoje organizace 2016-2018 Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, p. o. Mgr. Eva Machová, únor 2016 Obsah: 1. Analýza aktuálního stavu. 3 1.1 Charakteristika organizace. 3 1.2 Doplňková činnost..

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Svazek obcí Název položky Dolní Pootaví; IČO 70919771; Cehnice 76, 387 52 Cehnice Svazek obcí Předmět činnosti sestavena

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 Brno, únor 2011 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí

Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 85 11/10 Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Společnosti STK Jihlava a.s. k 31. prosinci 2015

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Společnosti STK Jihlava a.s. k 31. prosinci 2015 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Společnosti STK Jihlava a.s. k 31. prosinci 2015 Příloha je zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví zejména 7, 18, 19 odst. 5 a 6 a Vyhláškou č. 500/2002 Sb.

Více

13.3Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2006...327 Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních

13.3Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2006...327 Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních 13.3Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2006...327 Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací...328 Výkaz

Více