Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E"

Transkript

1

2 Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E 2015

3 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2015 Chovánek dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace je nestátní zdravotnické zařízení s kapacitou 60 lůžek. Podle zákona č. 48/97 Sb. není tento provoz financován zdravotními pojišťovnami. Poskytovaná zdravotní péče se podle 18 odst. 10 tohoto zákona hradí z rozpočtu zřizovatele. Hlavním předmětem činnosti našeho zařízení je poskytování komplexní interdisciplinární a diagnosticko-terapeutické péče (zdravotní, sociální, pedagogické) ohroženým dětem i jejich rodinám, jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí. Součástí Chovánku je Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc s kapacitou 22 lůžek, poskytování péče o děti v Zařízení péče o dítě v dětské skupině s kapacitou 12 dětí a poskytování respitních služeb pěstounům. Na naši vlastní žádost udělil Krajský úřad Jihomoravského kraje našemu zařízení pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu: - vyhledávání dětí, na které se sociálně právní ochrana zaměřuje - pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě - poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a pří péči o dítě zdravotně postižené - pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu - zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

4 O děti se starají odborní pracovníci pediatři, psychologové, speciální pedagog, výchovná sestra, zdravotní sestry, zdravotničtí asistenti a pracovníci přímé péče. Základní zdravotní péče je poskytována v našem zařízení. Většina dětí má však svého ošetřujícího pediatra, u kterého je zaregistrována. Podle zákona č. 48/97 Sb. zdravotní pojišťovny nehradí zdravotní péči poskytovanou přímo v Chovánku.. Poskytovaná zdravotní péče se podle 15 odst. 10 tohoto zákona hradí z rozpočtu zřizovatele. Na odborná vyšetření děti doprovází výjezdová sestra, která má k dispozici služební automobil. V roce 2015 jsme poskytli domov 51 novým dětem, které k nám byly přijaty ze sociálních, zdravotních nebo zdravotně-sociálních důvodů. Do Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsme přijali 39 nových dětí. Dětem, které u nás žijí, poskytujeme všestrannou péči nejen po stránce zdravotní a ošetřovatelské, ale také rehabilitační, výchovné a sociální. S dětmi pracují pediatři, rehabilitační pracovnice, dětské sestry, výchovná sestra, psycholog a speciální pedagog. K jsme se starali v Chovánku o 55 dětí, z nichž bylo 32 přijato ze zdravotních a 23 ze sociálních důvodů. V zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsme se ke konci roku starali o 22 dětí. V průběhu roku bylo z Chovánku propuštěno 48 dětí a 41 dětí ze Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Z počtu dětí propuštěných z Chovánku se vrátilo 29 do vlastní rodiny, do náhradní rodinné péče odešlo 13 dětí, 5 dětí bylo umístěno do dětského domova a 1 dítě bylo převedeno do Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Nemocnost dětí se pohybuje v rámci normy, děti mají pestrou stravu a dostatek pohybu na zdravém vzduchu. V době zvýšeného výskytu respiračních onemocnění dodáváme dětem nad rámec vitamíny. V jarním a podzimním období jezdí děti na týdenní pobyty v přírodě, které jim prospívají po všech stránkách.

5 I. Plnění úkolů v personální oblasti Struktura a počty zaměstnanců k Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 85, Průměrné platové třídy za sledované období Platová třída Zaměstnanci Průměr 1-3 5,52 13, ,24 44,96 5 4,36 21,80 6 0,00 0,00 7 4,10 28,70 8 5,89 47,12 9 8,94 80, ,83 368, ,59 61, ,00 0, ,00 13, ,00 28, ,00 0, ,00 0,00 Celkem 85,47 707,63 Prům. plat. tř. 707,63:85,47 8, Průměrná mzda za sledované období v Kč Průměrná mzda za rok 2015 včetně příplatků za sobotu a neděli, za noc a za svátek činila ,-- Kč. Plánovaný objem prostředků byl vyčerpán na 97%. Fluktuace zaměstnanců byla v uplynulém roce nízká, zaměstnanci jsou v našem zařízení stabilní. Průměrná mzda oproti minulému roku se zvýšila o 0,96%.

6 4. Změny v personálním obsazení Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Od července 2015 jsme v souladu s potřebami tohoto zařízení změnili zařazení pracovníků, kteří pečují o děti na tomto úseku. Jsou jimi pracovníci přímé péče, do té doby zdravotní sestry. Tímto opatřením došlo v naší organizaci ke snížení zdravotnických pracovníků o 12,0 úvazků, avšak k celkovému snížení zaměstnanců nedošlo, jelikož byli v plném počtu nahrazeni pracovníky přímé péče. Z důvodu naplnění požadavků zákona došlo také na tomto úseku k navýšení o jednoho plného úvazku sociálního pracovníka. II. Bezpečnost práce a pracovní úrazy V oblasti bezpečnosti práce provádí bezpečnostní technik pravidelná školení všech pracovníků, školení řidičů, školení požárních hlídek a kontrolu pracoviště v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany se zástupcem odborové organizace. V roce 2015 nebyly v naší organizaci zaznamenány pracovní úrazy. Pojišťovna Kooperativa pouze provedla odškodnění pracovních úrazů týkajících se předcházejícího roku. III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření V roce 2015 činil upravený plán Chovánku dětského centra rodinného typu, příspěvkové organizace tis. Kč a příspěvek od zřizovatele tis. Kč. Tento příspěvek byl zřizovatelem zasílán na běžný účet v pravidelných měsíčních splátkách. K byly skutečné náklady výnosy Výsledek hospodaření Kč Kč Kč V roce 2015 byly sponzory zakoupeny hračky, dětské prádlo, plenkové kalhotky, potraviny, výtvarné a školní potřeby, cukrovinky, ovoce, spotřební elektronika v celkové hodnotě Kč 421 tis. Ve finančních darech jsme obdrželi částku 725 tis. Kč.

7 V loňském roce bylo provedeno výběrové řízení malého rozsahu na: Dodávka vertikalizačního zařízení R82CZ, s.r.o., Bohunická 52, /2015 Brno Kontrola provozuschopnosti EPS ALSIG spol. s r. o., Olomoucká 02/ /164a, Brno Tonery do tiskáren a kopírek OSPE Consulting s.r.o., /2015 Těmice 215 Letní tábor pro děti YMCA Brno-klub Rakvice, Svislá 802, 04/ Rakvice Dodávka internetové konektivity NetDataComm s.r.o., Jihlavská 2, 04/ Troubsko Servisní kontrola VZT1 zrušeno 05/2015 Servis VZT2 AZ KLIMA a.s., Tilhonova 59, /2015 Brno Školka v přírodě zrušeno 07/2015 Školka v přírodě Patrik Chudovský, Kolpinkovo dílo ČR 08/2015 z.s., Nám. Republiky 22, Žďár nad Sázavou Dodávky letních a zimních Pneumatiky.cz, Družstevní 84/15, pneumatik na služební vozidla Ostopovice 10/2015 Pracovní oděvy pro pracovníky 2P Servis s.r.o., Smetanova 593, ve zdravotnictví Sušice 11/2015 K byly provedeny pouze běžné opravy zařízení. Ostatní čerpání nákladových položek je vyrovnané. Finanční prostředky jsme v roce 2015 používali uvážlivě, s cílem vytvořit dětem co nejlepší náhradní domov, než se dostanou zpět do vlastní rodiny nebo do náhradní rodinné péče.

8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT (v tis. Název Plán Rok %plnění Plán Rok %plnění Náklady Spotřeba materiálu , , Spotřeba energie , , Opravy a udržování , , Cestovné , , Náklady na , , Ostatní služby , , Mzdové náklady , ,96 524,5 Zákonné sociální , , Zákonné sociální , , Ostatní sociální ,8 Daň silniční, ostatní , , Ostatní pokuty a Prodaný materiál , Ostatní náklady , , Odpisy nehmotného , ,00 556,557 Opravné položky, , , Náklady z drobného , , Ostatní finanční Výnosy Náklady celkem , , Výnosy z prodeje , ,69 621,4 Aktivace materiálu, Výnosy z prodeje , Čerpání fondů , , Ostatní výnosy z , , Úroky , , Transfery , ,00 Výnosy celkem , ,24 HV před Daň z příjmů HV po zdanění

9 R O Z V A H A AKTIVA (v tis. Kč.) Rok 2015 korekce Rok 2015 rok 2014 Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky Oběžná aktiva I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek AKTIVA CELKEM PASIVA Vlastní kapitál I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření Cizí zdroje III Dlouhodobé závazky 0 0 IV. Krátkodobé závazky PASIVA CELKEM

10 Finanční majetek (v tis. Kč) FINANČNÍ MAJETEK Skutečnost K Skutečnost K Finanční prostředky běžný účet Finanční prostředky FKSP Finanční prostředky dary Pokladní hotovost Ceniny (známky, jízdenky mhd) 2 3 Pohledávky a závazky K byl celkový stav pohledávek (účet 311) 0,8 tis. Kč splatný v lednu Pohledávka se týkala faktury Odborovému svazu za stravování zaměstnanců. Ostatní pohledávky se týkají krátkodobých provozních záloh (účet 314) ve výši 262 tis. Kč za energie (fakturační období 1x ročně) a jiných pohledávek (účet 315). Jiné pohledávky z hlavní činnosti příspěvek od rodičů dětí umístěných v ZDVOP (zůstatek 480 tis. Kč). Zde jsou zasílány upomínky a nařizovány exekuce, bohužel s nulovým účinkem. S účinností od 1. dubna 2012 vstoupil v platnost zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Tento zákon ukládá povinnost rodičům hradit příspěvek na úhradu zaopatření dítěte při jeho pobytu v našem zařízení. (účet tis. Kč). Tyto prostředky nám sice vylepšují hospodářský výsledek, ale jejich vymahatelnost je minimální. Proto tvoříme opravné položky, podle 8 zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách a v následných letech jako nedobytné průběžně odepisovány. Závazky k (účet 321) byly evidovány v celkové výši 255 tis. Kč. V průběhu ledna 2016 byly všechny dodavatelské faktury uhrazeny dle jednotlivých splatností.

11 Dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu státních fondů a z rozpočtu kraje Dotace tohoto charakteru Chovánek v průběhu roku 2015 na bankovní účet neobdržel. Pro MMB provádíme každoročně vyúčtování účelové dotace, týkající se vybraných zdravotnických zařízení. Chovánek dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace je nestátní zdravotnické zařízení. V roce 2014 mělo naše zařízení kapacitu 60 míst.. 1/ skutečná kapacita zařízení 2/ / / / / / / / / / / = ř. 32 A (MZ) 1-01 Skutečná kapacita /365=60,00 rozepsáno ,-- Kč vyčerpáno ,-- Kč přečerpáno 0,-- Kč

12 Tvorba a čerpání peněžních fondů Stav k 1.1. Tvorba Plán 2015 Skutečnost Čerpání Plán 2015 Skutečnost Stav k Fond investiční Fond rezervní Fond odměn FKSP Fond investiční Zdrojem investičního fondu jsou odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. K činila tato částka tis. Kč. Fond investiční byl v tomto období čerpán ve výši tis. Kč odvodem do rozpočtu zřizovatele, 66 tis. na pořízení vertikalizačního stojanu pro postižené děti, 9 tis. Kč na přípravné práce pro výstavbu bazénu pro děti a 486 tis. Kč na vybavení dětského hřiště herními prvky. Fond rezervní Zdrojem rezervního fondu bylo obdržení finančních darů od sponzorů ve výši 725 tis. Kč a příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 343 tis. Kč. Rezervní fond byl čerpán ve výši 50 tis. Kč na pořízení vertikalizačního stojanu, 2 tis. Kč na dětské brýle, 8 tis. Kč pro děti na školu v přírodě a 486 tis. Kč na pořízení 3D zvířecích prvků pro dětské hřiště. Finanční dary byly poskytnuty sponzory výhradně k tomuto účelu. Fond odměn V průběhu prvního pololetí nebylo třeba fond čerpat.

13 Fond kulturních a sociálních potřeb Příděl do fondu je tvořen 1% ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy vlastním zaměstnancům. K činil tento příděl 254 tis. Kč. Z fondu byla čerpána částka 258 tis. Kč a byla použita na: závodní stravování tis. Kč zlepšení prac. podmínek 4 42 tis. Kč finanční dary tis. Kč rekreace, rehabilitace 8 1 tis. Kč IV. Kontrolní činnost Vnitřní kontrolní systém příspěvkové organizace sestává z řídící kontroly a činnosti interního auditora, které jsou uskutečňovány dle zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění. Vnitřní kontrolní systém je zaveden a uskutečňován v souladu s platnými právními předpisy a vnitřní směrnicí č. 25 Vnitřní kontrolní systém a jejími dodatky. Kontrola fungování vnitřního kontrolního systému je součástí jednotlivých prováděných auditů. Zavedený vnitřní kontrolní systém odpovídá potřebám této příspěvkové organizace a vytváří podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné hospodaření. Odpovědní pracovníci organizace provádí finanční kontrolu v rámci delegace pravomocí. Činnost interního auditora je prováděna v rozsahu střednědobého plánu na základě ročního plánu interního auditu.v roce 2015 byl interní audit zaměřen na účinnost vnitřního kontrolního systémů, hospodárnost, efektivnost a účelnost jednotlivých operací v činnosti Chovánku dětského centra rodinného typu, příspěvkové organizace. Provedenými audity nebyly zjištěny žádné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily činnost Chovánku dětského centra rodinného typu, příspěvkové organizace nebo závažné nedostatky ve fungování kontrolního systému nebyly zjištěny. Organizace řádně plní činnost, ke které byla zřízena. Doporučení interní auditora jsou respektována a plněna.

14 Nedílnou a významnou součástí plánu práce interního auditu je konzultační činnost aktuálních úkolů a problematiky organizace a průběžné vzdělávání interního auditora. Výsledky interních auditů jsou projednávány s odpovědnými pracovníky na místě a o konkrétních doporučeních je průběžně informován vedoucí orgánu veřejné správy. Žádná zjištění nebyla předána k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů. Kromě pravidelného provádění řídící kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. odpovědnými vedoucími pracovníky Chovánku dětského centra rodinného typu, příspěvkové organizace nebyla přijata zvláštní opatření ředitelkou organizace. V prosinci loňského roku byla v našem zařízení zahájena daňová kontrola podle 87 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., DŘ na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a dani z příjmů fyzických osob vybírané srážkou dle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2011, 2012 a Kontrola byla dokončena v lednu 2015 a nebyly při ní zjištěny žádné závady. V květnu 2015 byla Úřadem Práce ČR, krajskou pobočkou v Brně provedena inspekce kvality poskytování sociálně-právní ochrany stanovená standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Výsledky inspekce byly projednány s odpovědnými pracovníky na místě. V péči o děti v zařízení nebyly shledány žádné nedostatky, doporučení k dílčím změnám ve standardech byla dána písemně (jsou součástí protokolu). V. Inventarizace majetku Inventarizace majetku a závazků byla provedena k Inventarizační rozdíl nebyl zjištěn.

15 VI. Organizační struktura organizace Funkce úvazek (celkem 91) Ředitel 1 Odborný zástupce ředitele lékař 1 Vrchní sestra 1 Psycholog 1 Sociální pracovník 3 Speciální pedagog 1 Výchovná sestra zástupce vrchní sestry 1 Rehabilitační pracovník 2 Výjezdová sestra 1 Staniční sestra 2 Zdravotní sestra 36 Pracovník přímé péče 12 Sanitárka 5 Vedoucí ekonomicko správního úseku účetní 1 Mzdový a personální referent 1 Správce počítačové sítě 0,5 Vedoucí správy 1 Administrativní pracovník 1 Prádelská, krejčová 3 Zahradník 1 Technický pracovník, údržbář 1,5 Dělnice ve zdravotnictví, uklízeč 3 Recepční 3 Vedoucí stravovacího provozu dietní sestra 1 Nutriční terapeut 1 Nutriční asistent 2 Kuchařka 4

16 VII. Závěr Z výše uvedeného je zřejmé, že jsme v roce 2015 hospodařili vyrovnaně. I když došlo k navýšení počtu pracovníků o 1 sociálního pracovníka (počet plynoucí ze zákona), nepřekročili jsme plánovaný objem peněžních prostředků. To se nám podařilo, protože využíváme institut dohod o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, kde můžeme čerpat peněžní prostředky dle aktuální potřeby. Za uplynulé roky se nám také podařilo vytvořit síť sponzorů, kteří nám pravidelně pomáhají, tudíž se nám dlouhodobě daří udržet standard v uspokojování potřeb našich dětí, i když stále průběžně dochází ke zdražování potravin, léků, plen, atp. V současné době se řeší budoucí podoba dětských center, jejich náplň a rozšiřování poskytovaných služeb. I my se snažíme zodpovědně na tyto změny připravovat, jak vzděláváním jednotlivých profesí, tak koncepčním plánováním úprav, změn a případných investic. Pořád však máme na prvním místě spokojenost a klidný život našich svěřenců, kterým poskytujeme na přechodnou dobu stabilní rodinné zázemí. Zpracovala: Fialová Věra Ing. Eva Spáčilová Pilátová ředitelka

Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E

Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E 2013 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Chovánek dětské centrum

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E

Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E 2011 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Dětské centrum Brno,

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E

Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E 2012 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2012 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Chovánek dětské centrum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E Z A R O K 2 0 0 8

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E Z A R O K 2 0 0 8 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E Z A R O K 2 0 0 8 A. OBECNÉ ÚDAJE Obec Šilheřovice je dle zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění základním územně samosprávným celkem s právní subjektivitou a vlastním

Více

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 V Ostravě dne 12. 3. 2009 Ing. Tamara Šeligová ředitelka organizace Obsah: Strana I. Úvod 1-2 II. Tabulky 3-14 1. Základní ukazatele 3-4

Více

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1. Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1. Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 1.Zhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E

Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E 2018 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2018 Chovánek dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace je zařízení

Více

Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2013 Stav zařízení za rok 2013 Dětský domov

Více

Hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2015

Hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2015 Sirotčí 56, 703 00 Ostrava - Vítkovice PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2015 Předkládá: Ing. Pavla Drabinová ředitelka organizace Obsah Tabulková část 1. Základní ukazatele

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2010

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2010 Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2010 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 16.12.2009 byla na rok 2010 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, Česká Lípa 470 06 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK Denní a pobytové sociální služby (DPSS) poskytují péči dospělým osobám,

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola,praktická škola a školní jídelna, Čakovická 51, Praha 9 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 č.j.: 815/2009/mesz. Předkládá: Výchovný ústav, středisko

Více

Závěrečný účet města Jílové za rok 2014

Závěrečný účet města Jílové za rok 2014 Závěrečný účet města Jílové za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle 17, předkládá odbor finanční zastupitelstvu města

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření

Zpráva o činnosti a hospodaření Zpráva o činnosti a hospodaření Domov na zámku Bystré Zámecká 1, 569 92 BYSTRÉ IČ: 75007932 rok 2012 V Bystrém dne 4.3.2013, č.j. 1 Obsah: I. IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ 1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ Pardubický kraj Dětské centrum Svitavy U kojeneckého ústavu 520/2 Svitavy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Pardubický kraj Dětské centrum Svitavy ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí

Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 85 11/10 Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2004. Dětská psychiatrická léčebna Opařany

ROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2004. Dětská psychiatrická léčebna Opařany ROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004 Zpracovatel: Dětská psychiatrická léčebna Opařany sídlo: 391 61 Opařany 221 IČ: 00667421 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel: MZ ČR kontakt: adresa: DPL Opařany, 391

Více

Základní škola a Mateřská škola Vilémov okres Děčín

Základní škola a Mateřská škola Vilémov okres Děčín Karel Pítro- kontrolor, IČ: 866 89 186, se sídlem v Mašově 23, 511 01 Turnov Tel. 776 860 494, e-mail: karel.pitro@centrum.cz Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole Ze dne 1. 5. 2014 Základní škola

Více

Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2013

Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2013 Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2013 Obsah 1. Údaje o plnění rozpočtu ( včetně plnění plánu hospodářské činnosti ) 1.1 Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů 1.2 Údaje o plnění plánu hospodářské činnosti

Více

Z a ř í z e n í š k o l n í h o s t r a v o v á n í O p a v a. příspěvková organizace Otická 24 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627

Z a ř í z e n í š k o l n í h o s t r a v o v á n í O p a v a. příspěvková organizace Otická 24 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627 Z a ř í z e n í š k o l n í h o s t r a v o v á n í O p a v a příspěvková organizace Otická 24 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 O B S A H 1. Úvod....

Více

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle 1. Úvod Výroční zpráva za rok 2010 CSS J. Hradec Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních služeb v Jihočeském

Více

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 Brno, únor 2011 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

Organizace č. 2826. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti. Kód oboru Název oboru Povolená kapacita

Organizace č. 2826. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti. Kód oboru Název oboru Povolená kapacita Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2008 Přílohy:Příloha č. 1: Příloha č. 2: Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Příloha č. 3: Příloha

Více

Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky

Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky Úřad městské části města Brna, Brno-Medlánky předkládá zastupitelstvu městské části Brno-Medlánky k projednání návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky

Více

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2015 Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 215 Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace, Metylovice 62, dále jen PO Zřizovatel: Obec Metylovice

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612 516 01 Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2009 Rychnov nad Kněžnou 12. 2. 2010 Vypracovala: Klapalová Eva Mgr. David Lepka ředitel ÚSP I. Všeobecné

Více

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 200 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Ekonomická část H o s p o d á ř s k ý r o k 2015 Zpracovala: Mgr. Pavla Kicková 1. Obsah 1. Údaje o zařízení str. 3 2. Rozpočet a hospodaření s rozpočtem od OŠMS str. 4 + příloha 3.

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet. 1. Základní charakteristika organizace Celý název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička Adresa: Datum vzniku: Riegrova 7, 572 01 Polička IČO: 75008017 Bankovní spojení: GE Money Bank Číslo účtu:

Více

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh Obec Kruh Kruh 165, 514 01 Jilemnice P R O T O K O L o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o veřejné kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších

Více

Závěrečný účet obce Suchý za rok 2011 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17)

Závěrečný účet obce Suchý za rok 2011 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17) Závěrečný účet obce Suchý za rok 2011 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17) str.1 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 27. 2. 2009 Úvod Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009. SENIOR Otrokovice příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009. SENIOR Otrokovice příspěvková organizace SENIOR Otrokovice příspěvková organizace Sídlo organizace : IČO : 621 80 444 www.stránky : www.senior-otrokovice.cz telefon : 577 925 600, 577 924 126 Zřizovatel : Město Otrokovice Zpracoval(a) : Ing.

Více

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 7 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 10 CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY 11 VÝCHODISKA PRO

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2011. Příspěvková organizace měla v roce 2011 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2011. Příspěvková organizace měla v roce 2011 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2011 Příspěvková organizace měla v roce 2011 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. Roční zpráva o činnosti organizace. za rok 2015

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. Roční zpráva o činnosti organizace. za rok 2015 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2015 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2013

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2013 Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2013 Základní škola Provozní dotace celkem 1 483 000 Kč 2013 0 plnění Knihy, učební pomůcky, tisk 50 000 27 027 54,05 DHIM 55 000

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Zařízení školního stravování Opava příspěvková organizace Otická 24 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627 Tel. 555557076 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 O B S A H 1. Úvod.... 3 2. Vzdělávání

Více

Závěrečný účet obce za rok 2015

Závěrečný účet obce za rok 2015 O B E C ŠANOV okres Rakovník Závěrečný účet obce za rok 2015 Závěrečný účet obce Šanov za rok 2015 byl zpracovaný v souladu s ustanovením 17 odst.6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace:

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2011 I. TEXTOVÁ ČÁST Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury

Více

V ý r o č n í z p r á v a o hospodaření za rok 2015. pro shromáždění delegátů

V ý r o č n í z p r á v a o hospodaření za rok 2015. pro shromáždění delegátů STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ SOKOLOV 356 01 SOKOLOV, NÁDRAŽNÍ 42 IČ 00041254 V ý r o č n í z p r á v a o hospodaření za rok 2015 pro shromáždění delegátů SBD vzniklo 29. listopadu 1966 a do obchodního

Více

Otázky a odpovědi. k dotačnímu titulu

Otázky a odpovědi. k dotačnímu titulu Otázky a odpovědi k dotačnímu titulu Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2015 Plzeňský kraj (18. 12. 2015) Čl. V., odst.

Více

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009.

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009. Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2009 Obsah Sídlo organizace Vznik a postavení organizace Zaměření a organizace

Více

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE. Příjmy. Schválený rozpočet 2013 60 40 66,67 116 500 147 000 126,18 0 9 0,00 0 186 0,00 CELKEM 116 560 147 235 126,32

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE. Příjmy. Schválený rozpočet 2013 60 40 66,67 116 500 147 000 126,18 0 9 0,00 0 186 0,00 CELKEM 116 560 147 235 126,32 ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE Druhové zatřídění Nedaňové příjmy Název Příjmy ze vstupního vzdělávání Příjmy od PO za elektřinu a plyn Splátky půjček z Fondu zaměstnavatele SPZ Triangle PO - odvod Příjmy Schválený

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 212 PLATNÁ K 31. PROSINCI ROKU 212 Stránka 2 z 14 ZPRÁVA O ČINNOSTI NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Rada města Česká Lípa ZÁSADY RADY MĚSTA. č. 1/2015. Řízení školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Česká Lípa

Rada města Česká Lípa ZÁSADY RADY MĚSTA. č. 1/2015. Řízení školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Česká Lípa EVIDENČNÍ ČÍSLO VÝTISKU: 1 ZÁSADY RADY MĚSTA zřizovaných městem POČET STRAN: 7 PLATNOST OD: 1. 11. 2015 VYDÁNÍ ČÍSLO: I. Jméno Datum Podpis Zpracoval Ing. Martina Bartáková Jana Veindlová Zdeňka Semerádová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2009 Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2009 Přílohy:Příloha č. 1: Příloha č. 2: Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Příloha č. 3: Příloha

Více

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70 Příloha č. 1 ke kolektivní smlouvě ZÁSADY PRO TVORBU A ČERPÁNÍ

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

OBSAH. A. Úvod... 3. D. Celkové shrnutí zjištěných skutečností... 36 1. Organizační složky státu... 36 2. Ostatní přímo řízené organizace...

OBSAH. A. Úvod... 3. D. Celkové shrnutí zjištěných skutečností... 36 1. Organizační složky státu... 36 2. Ostatní přímo řízené organizace... OBSAH A. Úvod... 3 B. Organizační složky státu... 4 1. Hodnocení plnění závazných ukazatelů... 4 1.1 Česká školní inspekce... 4 1.2 Vysokoškolské sportovní centrum... 6 2. Plnění závazných ukazatelů mzdové

Více

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná-Mizerov Z P R Á VA

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná-Mizerov Z P R Á VA Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná-Mizerov Z P R Á VA o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za kalendářní rok 2015 Název dokumentu: Zpráva

Více

OBEC PRAVČICE PRAVČICE HULÍN

OBEC PRAVČICE PRAVČICE HULÍN OBEC PRAVČICE PRAVČICE 46 768 24 HULÍN Čj. PO/01/2017 Výtisk č.: 1 P R O T O K O L o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

Více

Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem.

Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem. Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem. Nám.Sv.Michala 17, příspěvková organizace, PSČ: 793 26, tel./fax 554 751 720, fax. ředitel. 554 753 162 IČO:00852619 e-mail

Více

Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace

Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace Rozbor činnosti a hospodaření za rok 2015 V Liberci 20. dubna 2016 Předkládá Miloslav Studnička, ředitel Botanické zahrady Obsah 1. Samostatné zhodnocení

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY. za rok 2014

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY. za rok 2014 Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok 2014 Zpracovaly: Helena Hinková, ředitelka školy Jitka Jelínková, ekonomka Grafická úprava: Marie Vlčková, knihovnice-archivářka

Více

b) Jaké všechny www stránky váš subjekt provozuje/spravuje (kompletní seznam v případě, že je více domén)?

b) Jaké všechny www stránky váš subjekt provozuje/spravuje (kompletní seznam v případě, že je více domén)? a) Kdo je zřizovatelem vašeho subjektu? b) Jaké všechny www stránky váš subjekt provozuje/spravuje (kompletní seznam v případě, že je více domén)? c) Jakých subjektů je váš subjekt zřizovatelem/majitelem

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2011

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2011 Obec Včelná, Husova 212, PSČ 373 82 Boršov nad Vltavou NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2011 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce v hodnoceném

Více

S_5_1_Spisový a skartační řád

S_5_1_Spisový a skartační řád Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace S_5_1_Spisový a skartační řád Č.j.:ZS6/2006-3 Účinnost od: 1.5.2011 Spisový znak: C19 Skartační znak: S10 Změny:

Více

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti...3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující investiční akce

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Název zpracovatele : Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax : 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2010 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

VZORY USNESENÍ KE SCHVÁLENÍ ROZPOČTU

VZORY USNESENÍ KE SCHVÁLENÍ ROZPOČTU USNESENÍ KE SCHVÁLENÍ ROZPOČTU ZASTUPITELSTVO USNESENÍ ZM (ZO) č. 1) ZM (ZO) s c h v a l u j e rozpočet města (obce) pro rok 201X takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši 300.000 tis.kč financování ve výši

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2008. Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku

ROČNÍ ZPRÁVA 2008. Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku ROČNÍ ZPRÁVA 2008 Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku A. Základní identifikační údaje: Střední odborná škola požární ochrany

Více

Zpráva o činnosti za rok 2007

Zpráva o činnosti za rok 2007 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace IČ 47811927 Zpráva o činnosti za rok 2007 V Melči dne 27. 2. 2008 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka DD - 1 - Osnova rozborů hospodaření škol a

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012 Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012 V České Lípě dne 13. února 2013 Mgr. Libor Š m e

Více

motto: Člověk je na světě pro člověka

motto: Člověk je na světě pro člověka Výroční Zpráva o činnosti a hospodaření DD Šumperk za r. 2009 motto: Člověk je na světě pro člověka Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace,u sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČO: 75 00 40 11 tel.583

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ SLOUP V ČECHÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BENEŠOVA 1, 471 52 SLOUP V ČECHÁCH IČO: 48 28 29 28 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: BC. ZDENĚK VLK ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax: 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Sídlo organizace Hrubá Voda, 783 6 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2008 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. II. II.2

Více

Zpráva o účetní závěrce za rok 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013

Zpráva o účetní závěrce za rok 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013 Zpráva o účetní závěrce za rok 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013 Dobrý den dámy a pánové. Dovolte mi, abych Vás seznámil s výsledky hospodaření naší organizace za rok 2012 a představil návrh rozpočtu na

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017 I. ZAŘÍZENÍ Dům dětí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace Zastoupen: Bc. Tamarou Knoppovou, ředitelkou Adresa: Tovární 188, 743 01 Bílovec IČ: 75091937

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb.

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace Sídlem: 393 01 Pelhřimov, U Elektrárny 1965 IČO: 00511676 Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 2 Kontakt a informace: tel.č.: 565

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 2007 Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 Obsah ÚVOD 3 Aktiva O nás 3 Závazky a vlastní kapitál 10 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Výnosy, náklady, zisky a

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Věra Rubáková Praktické účetní případy příklady účtování na všech účtech zahrnuje všechny šechny novely zákonů k 1. 1. 2014 účetní případy jsou seřazeny podle ch tříd jednotlivých účtových ů v obznázornění

Více

R O Č N Í Z P R Á V A 2013

R O Č N Í Z P R Á V A 2013 R O Č N Í Z P R Á V A 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH MUDr. Vladislav Žižka, ředitel PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH Ústavní ul., 334 41 Dobřany IČO 00669792 Základní údaje o organizaci Psychiatrická

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a 2006 Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva a.s. - 3 2. Identifikační údaje společnosti - 4 3. Založení společnosti - 4 4. Vznik společnosti - 4 5. Předmět podnikání -

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL OBSAH: KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY... 1 KAPITOLA 302 - POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 STANDARD Č. 9 PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PERSONÁLNÍ SMĚRNICE Č. 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště KARLOVY VARY Inspekční zpráva Základní škola Perštejn, ul. Hlavní čp. 57 okres Chomutov Hlavní 57, 431 63 Perštejn Identifikátor školy: 600 077 519 Zřizovatel:

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace Kyselka, část Radošov č.p. 137, 363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie,

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Změna od 26. 9. 2012 Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starosta (uvolněný) - Miroslav Churáň - 1. místostarosta - Miroslav Šíma - 2. místostarosta

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2009

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2009 Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2009 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 17.12.2008 byla na rok 2009 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

Výdaje Puncovního úřadu v roce 2006

Výdaje Puncovního úřadu v roce 2006 Výdaje Puncovního úřadu v roce 2006 Rozpočet v tis. Kč výdaje celkem schválený rozpočet 61 317 upravený rozpočet 65 119 skutečný čerpání 64 810 neinvestiční výdaje 53 097 56 899 56 670 z toho: mzdy 26

Více

Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Komorní Lhotka za rok 2016

Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Komorní Lhotka za rok 2016 Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Komorní Lhotka za rok 2016 Organizace: Základní škola T.G.Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka, p.o. Zřizovatel: Obec Komorní Lhotka Zařízení, která spadají do správy této

Více

Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace

Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace Rozbor činnosti a hospodaření za rok 2014 V Liberci 20. dubna 2015 Předkládá Miloslav Studnička, ředitel Botanické zahrady Obsah 1. Samostatné zhodnocení

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28747143 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014 Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2014

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 S E N I O R Otrokovice příspěvková organizace Sídlo organizace : Otrokovice, Školní 1299 IČO : 62180444 Zřizovatel : Zpracovala : Město Otrokovice Ing. Ivana Vardanová,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 00601322 (555 559 711 e-mail: info@sps-bruntal.cz fax: 555 559 720 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 Vypracoval

Více