Vaše uživatelský manuál SONY SCD-X501ES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál SONY SCD-X501ES http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998452"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: UPOZORNNÍ Likvidace vyazeného pehrávace Likvidace vyazených elektrických a elektronických zaízení (platí v Evropské unii a dalsích evropských zemích se samostatnými systémy sbru odpadu) Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, ze výrobek není dovoleno vyhazovat do bzného odpadu domácností. Namísto toho jej odneste do urceného sbrného dvora, který se zabývá recyklací elektrických a elektronických zaízení. Správnou likvidací tohoto výrobku pomzete pedejít mozným negativním následkm pro zivotní prostedí a lidské zdraví, které by jinak hrozily pi nesprávné likvidaci tohoto výrobku. Recyklace materiál pomáhá chránit pírodní zdroje. baterie zlikvidujte podle pokyn výrobce. baterie do bzného domovního odpadu, nýbrz je zlikvidujte správným zpsobem jako chemický odpad. Nevystavujte baterii nadmrným teplotám - napíklad pímému slunecnímu svtlu, ohni, apod. 2CZ Obsah Vlastnosti pehrávace....4 Podporované typy disk....4 Disky Super Audio CD Zacínáme Píprava dálkového ovladace...6 Pipojení zvukových zaízení...

3 ...7 Pehrávání disk Pehrávání disku Pouzívání displeje...12 Nalezení urcitého místa skladby Opakované pehrávání skladeb funkce Repeat Play Pehrávání skladeb v náhodném poadí.

4 funkce Shuffle Play CZ Vytváení programu funkce Program Play Poslech vícekanálových disk Super Audio CD Funkce ízení vícekanálového rezimu Doplující informace Bezpecnostní upozornní. 24 Poznámky týkající se disk...25 Odstraování problém Technické údaje...

5 ...26 Seznam soucástí a ovládacích prvk Rejstík CZ Vlastnosti pehrávace Tento pehrávac je zkonstruován tak, aby umozoval pehrávání dvoukanálových i vícekanálových disk Super Audio CD, a také bzných disk CD. Vyznacuje se následujícími vlastnostmi: Obsahuje systém diskrétního dvojitého laserového optického snímání (Discrete Dual Laser Optical Pickup), který dokáze císt disky Super Audio CD nebo bzné disky CD pomocí speciální vlnové délky. Rychlejsí pístup ke skladbám, který umozuje nový servomechanismus. Funkce ízení vícekanálového rezimu, která umozuje nastavovat prostedí pro vícekanálové pehrávání podle umístní a velikosti vasich reprosoustav. Super Audio D/A pevodník pro zvýsenou kvalitu reprodukce zvuku. U disk Super Audio CD lze oznacit az 255 císel skladeb. Tento pehrávac podporuje formát Super Audio CD. Podporované typy disk Na tomto pehrávaci mzete pehrávat následující typy disk. Super Audio CD Audio CD Na tomto pehrávaci nelze pehrávat následující disky. CD-ROM (MP3, JPEG, atd.) DVD DTS-CD DualDisc, atd. Pokud se pokusíte pehrát disky CD-ROM/ DVD, zobrazí se chybová zpráva,,toc ERROR" (Chyba obsahu) nebo,,no DISC" (Zádný disk). U disk DTS-CD/DualDisc se podívejte na píslusné níze uvedené poznámky. Hudební disky kódované pomocí technologií pro ochranu autorských práv Tento pístroj je zkonstruován pro pehrávání disk, které vyhovují norm pro kompaktní disky (CD). Nkteré produkcní firmy zacaly v poslední dob uvádt na trh rzné hudební disky, kódované pomocí technologií pro ochranu autorských práv. Uvdomte si prosím, ze mezi tmito disky mohou být takové, které neodpovídají norm CD a které proto mozná nepjde na tomto pístroji pehrávat. Poznámky týkající se pehrávání disk CD-R/CD- RW Disky nahrané jednotkami CD-R/CD-RW se nemusí v závislosti na jejich stavu (poskrábání, znecistní), podmínkách záznamu nebo vlastnostech jednotky podait pehrát. Navíc nelze pehrávat disky, které nebyly na konci nahrávání finalizovány. V takových pípadech zstane zobrazena zpráva,,reading" (Probíhá ctení) nebo se na displeji zobrazí zpráva,,toc ERROR" (Chyba obsahu). Poznámky k diskm DTS-CD Nepehrávejte na tomto pehrávaci disky DTS-CD. Pokud se o to pokusíte, vygeneruje se silný sum. Pokud se pokusíte pehrát disk tohoto typu, mze se na výstupu pi plném výkonu objevit silný sum. To mze zpsobit poruchu pehrávace. Poznámky k diskm DualDisc DualDisc je oboustranný disk, u nhoz je na jedné stran zaznamenán DVD materiál a na druhé stran digitální zvukový materiál. Protoze vsak strana se zvukovým materiálem nespluje pozadavky normy Compact Disc (CD), nemzeme její pehrávání pomocí tohoto pístroje garantovat. 4CZ Disky Super Audio CD Super Audio CD je nový standard pro vysoce kvalitní zvukové disky, na nichz je hudba zaznamenána ve formátu DSD (Direct Stream Digital) (bzné disky CD jsou nahrány ve formátu PCM). U formátu DSD se pomocí vzorkovací frekvence, která je 64x vyssí nez u bzných disk CD, a jednobitového kvantování dosahuje jak sirokého frekvencního rozsahu, tak také sirokého dynamického rozsahu v celém pásmu slysitelných kmitoct, coz umozuje reprodukci hudby, která je extrémn vrná pvodnímu zvuku.

6 Vrstva Super Audio CD je slozena z dvoukanálové oblasti nebo vícekanálové oblasti. Dvoukanálová oblast: Oblast, ve které jsou nahrány dvoukanálové stereofonní stopy (skladby) Vícekanálová oblast: Oblast, ve které jsou nahrány vícekanálové (az 5. 1 kanál) stopy (skladby) Píklad: Kdyz je na vrstv Super Audio CD u hybridního disku nahrána dvoukanálová oblast a vícekanálová oblast Typy disk Super Audio CD Existují dva typy disk, které jsou závislé na kombinaci vrstvy Super Audio CD a vrstvy CD. Vrstva Super Audio CD: Vrstva s vysokou hustotou signálu pro disky Super Audio CD Vrstva CD1): Vrstva, kterou lze císt pomocí bzného CD pehrávace Jednovrstvý disk (disk s jednou vrstvou Super Audio CD) 1) Dvoukanálová oblast4) Vícekanálová oblast4) Vrstva Super Audio CD 2) Vrstva Super Audio CD Hybridní disk2) (disk s vrstvou Super Audio CD a vrstvou CD) 3) 4) Tuto vrstvu CD mzete pehrávat pomocí bzného CD pehrávace. Protoze jsou ob vrstvy na jedné stran, není nutno disk obracet. Stisknte tlacítko SA-CD/CD pro výbr vrstvy, kterou chcete poslouchat (viz strana 11). V pípad, ze má disk ob oblasti, stisknte tlacítko 2CH/MULTI pro výbr oblasti, kterou chcete poslouchat (viz strana 11). Vrstva CD3) Vrstva Super Audio CD3) 5CZ Poznámky k lithiové baterii Zacínáme Píprava dálkového ovladace Vytáhnte izolacní fólii, aby mohla baterie dodávat energii. Udrzujte lithiovou baterii mimo dosah dtí. V pípad, ze dojde ke spolknutí baterie, vyhledejte okamzit lékaskou pomoc. Aby byl zajistn dobrý kontakt, otete baterii suchým hadíkem. Pi instalaci baterie dbejte na dodrzení správné polarity. Nedrzte baterii kovovou pinzetou, jinak mze dojít ke zkratu. Poznámka Dálkový ovladac je dodáván s baterií. Nevystavujte senzor dálkového ovládání pímému slunecnímu svtlu nebo svtlu z osvtlovacích tles. Mohlo by to zpsobit jeho poruchu. Rada Jakmile pestane být mozno pomocí dálkového ovladace ovládat systém, vymteacute;lý (L - levý) Cervený (R - pravý) * Pokud pouzijete dodávaný pipojovací audio kabel pro analogové dvoukanálové pipojení (ANALOG 2CH), budete potebovat dalsí pipojovací audio kabel (není soucástí píslusenství) pro analogové 5.1kanálové pipojení (ANALOG 5.1CH). Ke konektorm CD (Super Audio CD) nebo ke konektorm linkového vstupu (L/R) na stereofonním zesilovaci, MD pehrávaci atd. pokracování 7CZ Pipojení signálu CENTER (Stedový) nebo SUB WOOFER (Subwoofer) Pipojovací audio kabely (dodávan&eacute Poznámka Nainstalujte systém tak, aby bylo mozno napájecí kabel v pípad problém okamzit vytáhnout ze síové zásuvky. Pouzívání jiného CD pehrávace Sony spolecn s tímto pehrávacem Následující postup platí pouze tehdy, kdyz máte k dispozici dálkový ovladac Sony s mozností pepnutí CD1/CD2. Pepnte píkazové rezimy pro dálkové ovládání tohoto pehrávace a druhého pehrávace Sony tak, aby bylo umoznno pouzívání druhého CD pehrávace Sony spolecn s tímto pehrávacem, pomocí stejného dálkového ovladace. Ke konektoru optického digitálního vstupu CD na MD pehrávaci atd. Poznámka Poznámka Z konektor DIGITAL (CD) OUT (Digitální (CD) výstup) mohou vystupovat pouze zvukové signály z bzných disk CD. Signály z disk Super Audio CD nelze odesílat na výstup prostednictvím konektor DIGITAL (CD) OUT. Píkazový rezim dálkového ovladace dodávaného k tomuto pehrávaci je CD1 (nemnný). Pokud nastavíte tento pehrávac na CD2, nebude pehrávac pijímat signál ze svého dálkového ovladace. pokracování 9CZ Nastavení píkazového rezimu tohoto pehrávace Pehrávání disk Pehrávání disku V následujícím textu jsou vysvtleny cinnosti potebné pro zahájení normálního pehrávání a základní operace bhem pehrávání. POWER (Napájení) MENU (Nabídka). AMS > x A HX Stisknte tlacítko MENU na pehrávaci. Otocením. AMS > vyberte,,cd1/ 2 SEL" (Výbr CD1/2). Stisknte tlacítko. AMS >. Zobrazí se aktuální píkazový rezim. Otocením. AMS > vyberte,,cd 1" nebo,,cd 2" a pak stisknte tlacítko. AMS >. MENU (Nabídka). AMS > Pokud je píkazový rezim pro dálkové ovládání druhého CD pehrávace Sony nastaven na CD1, nastavte tento pehrávac na,,cd-2". Pokud je rezim druhého CD pehrávace nastaven na CD2, nastavte tento pehrávac na,,cd-1". Chcete-li ovládat vás pehrávac pomocí jiného dálkového ovladace, nastavte píkazový rezim dálkového ovladace, který chcete pouzívat, na píkazový rezim pehrávace, který chcete ovládat. Píkazový rezim dálkového ovladace dodávaného k tomuto pehrávaci je pevn nastaven na CD1. 2CH/MULTI (Dva kanály/ Více kanál) SA-CD/CD X H x 5 Stisknte tlacítko MENU na pehrávaci Zapnte zesilovac. Stáhnte úrove hlasitosti na nejnizsí úrove. Pomocí pepínace vstup na zesilovaci vyberte umístní pehrávace. Zapnte pehrávac stiskem tlacítka POWER na pehrávaci.

7 10CZ 4 Stisknte tlacítko A na pehrávaci pro otevení pihrádky pro disk a vlozte do této pihrádky disk. Výbr vrstvy pro pehrávání Pi pehrávání hybridního disku s vrstvou Super Audio CD a vrstvou CD (strana 5) si mzete vybrat vrstvu, kterou chcete poslouchat. Protoze jsou ob vrstvy na jedné stran, není nutno disk obracet. Stisknte tlacítko SA-CD/CD pro výbr pozadované vrstvy pro pehrávání. Pehrávání disk Stranou se stítkem smrem nahoru Poznámka 5 Stisknte tlacítko H. Pehrávání zacíná první skladbou. Pokud chcete spustit pehrávání od konkrétní skladby, otocte. AMS > pro výbr císla skladby pedtím, nez stisknete tlacítko H. Vrstvu CD mzete vybrat stiskem tlacítka SA-CD/CD pouze pro aktuální disk. Výbr výchozí vrstvy pro pehrávání 6 Upravte hlasitost na zesilovaci Stisknte tlacítko MENU na pehrávaci. Otocte. AMS > tak, aby se na displeji zobrazila zpráva,,layer SEL" (Výbr vrstvy). Stisknte tlacítko. AMS >. Základní operace bhem pehrávání Funkce Provete následující: Objeví se aktuální výchozí vrstva. Otocením. AMS > vyberte pozadovanou vrstvu pro pehrávání. Stisknte tlacítko. AMS >. Stisknte tlacítko MENU na pehrávaci. Zastavit pehrávání Pozastavit pehrávání (pauza) Obnovit pehrávání po pozastavení Vybrat skladbu Vysunout disk Stisknte tlacítko x. Stisknte tlacítko X. Stisknte tlacítko X nebo H. Výbr oblasti pro pehrávání Otocte. AMS >. Stisknte tlacítko A na pehrávaci. Rada Pi pehrávání disku s dvoukanálovou oblastí pro pehrávání i vícekanálovou oblastí pro pehrávání (strana 5) si mzete vybrat oblast pro pehrávání, kterou chcete poslouchat. Stisknte tlacítko 2CH/MULTI pro výbr pozadované oblasti pro pehrávání. Pokud zapnete pehrávac, ve kterém je jiz vlozen disk, spustí se pehrávání automaticky. Jestlize pipojíte bzn prodávaný casovac, mzete jej nastavit tak, aby spustil pehrávání disku v kterýkoliv vámi pozadovaný cas. Poznámka Výbr výchozí oblasti pro pehrávání Bhem pehrávání postupn zvysujte úrove hlasitosti; zacnte od nejnizsí úrovn. Výstup z tohoto pehrávace mze obsahovat síku pásma, která bude mimo normální poslechový rozsah. To mze zpsobit poskození reprosoustav nebo vaseho sluchu Stisknte tlacítko MENU na pehrávaci. Otocte. AMS > tak, aby se na displeji zobrazila zpráva,,m/2ch SEL" (Výbr více/dvou kanál). Stisknte tlacítko. AMS >. Objeví se aktuální výchozí oblast. pokracování 11CZ Otocením. AMS > vyberte pozadovanou oblast pro pehrávání. Stisknte tlacítko. AMS >. Stisknte tlacítko MENU na pehrávaci. Informace o disku, které se objeví pi vlození disku Displej zobrazuje celkový pocet skladeb a celkovou dobu pehrávání. A Poznámky Po spustní pehrávání se automaticky vybere dvoukanálová oblast pro pehrávání, protoze od výrobce je nastavena hodnota,,sel-2ch" (Dvoukanálová oblast pro pehrávání). Kdyz jsou pipojeny konektory ANALOG 5.1 CH OUT (Analogový 5.1kanálový výstup), vyberte,,sel-mch" (Vícekanálová oblast pro pehrávání). Oblast pro pehrávání mzete stiskem tlacítka 2CH/ MULTI vybrat pouze pro aktuální disk. D C B Pouzívání displeje Okno displeje zobrazuje rzné informace o pehrávaném disku nebo skladb. Tato kapitola popisuje aktuální informace o disku a informace, které se objevují v jednotlivých rezimech pehrávání. A: Práv vlozený disk a pocet kanál, které lze pehrávat B: Hybridní disk C: Celková doba pehrávání D: Celkový pocet skladeb Okno displeje MENU. AMS > (Nabídka) DISPLAY ON/OFF (Zapnout/ Vypnout displej) TIME/TEXT (Cas/Text)./> 12CZ Zobrazení informací Disky s TEXTEM obsahují takové informace jako napíklad název disku nebo jméno interpreta, stejn jako zvukové signály. Tento pehrávac mze jako TEXTOVÉ informace zobrazit název disku, jméno interpreta a název aktuální skladby. Kdyz pehrávac detekuje disk s TEXTEM, zobrazí se na displeji,,text". Pokud je na vasem disku s TEXTEM k dispozici nkolik jazyk, zobrazí se na displeji zpráva,,multitext" (Vícenásobný text). Chcete-li se podívat na informace v jiném jazyce, viz,,zobrazení informací disku s TEXTEM v dalsích jazycích" na stran 14. Jestlize název obsahuje 13 nebo více znak, zstane po petocení názvu na displeji zobrazeno prvních 12 znak. Bhem pehrávání disku Stisknte opakovan tlacítko TIME/TEXT. Kdyz pehrávac zjistí, ze je vlozen vícekanálový disk Super Audio CD, zobrazí se po zobrazení názvu skladby na nkolik sekund informace o kanálech. Doba pehrávání aktuální skladby Pehrávání disk Zbývající doba aktuální skladby Zbývající doba disku nebo programu Ped spustním pehrávání Stisknte opakovan tlacítko TIME/TEXT. Po kazdém stisknutí tohoto tlacítka se na displeji objeví název disku nebo jméno interpreta. Jestlize vyberete jméno interpreta, zobrazí se na displeji zpráva,,art.

8 " (Interpret). Název disku* Informace o kanálech (objeví se pouze tehdy, kdyz pehrávac zjistí, ze je vlozen vícekanálový disk Super Audio CD) Název skladby* Jméno interpreta* * Pouze pro disky s TEXTEM Poznámky Celkový pocet skladeb a celková doba pehrávání V závislosti na disku se na displeji nemusí zobrazit vsechny znaky. Tento pehrávac dokáze u disk s TEXTEM zobrazit pouze název disku, jméno interpreta a názvy skladeb. Dalsí informace nelze zobrazit. * Pouze pro disky s TEXTEM pokracování 13CZ Vypnutí informací zobrazených na displeji Stisknte tlacítko DISPLAY ON/OFF na dálkovém ovladaci. Nalezení urcitého místa skladby V rezimu pehrávání nebo pozastavení pehrávání mzete najít urcité místo skladby. H Po kazdém stisknutí tohoto tlacítka bhem pehrávání disku se bude displej stídav vypínat a zapínat. I tehdy, kdyz je displej vypnutý, tak se pi pozastavení (pauza) nebo zastavení pehrávání zapne. Pi obnovení pehrávání se displej opt vypne. Jestlize ped zahájením pehrávání stisknete tlacítko DISPLAY ON/OFF pro vypnutí displeje, zobrazí se zpráva,,disp OFF" (Displej vypnutý) a jestlize toto tlacítko stisknete, abyste displej zapnuli, zobrazí se zpráva,,disp ON" (Displej zapnutý).. AMS > Zobrazení informací disku s TEXTEM v dalsích jazycích Jestlize disk s TEXTEM disponuje mozností vícejazycného zobrazení, mzete jazyk zobrazovaných informací zmnit. Kdyz pehrávac detekuje takový disk s TEXTEM, zobrazí se na displeji zpráva,,multi-text" (Vícenásobný text). tlacítko. > zobrazte na displeji pozadovaný jazyk. Stisknte tlacítko. AMS >. 1 Otocte. AMS > v rezimu zastaveno tak, abyste vybrali pozadovanou skladbu. (Opakování 1): Pouze pro jednu skladbu. 16) Programové pehrávání (Program Play) (strana 17) Vsechny skladby v programu v postupném poadí. pokracování 15CZ Zrusení opakovaného pehrávání Opakovan stisknte tlacítko REPEAT na dálkovém ovladaci tak, aby oba nápisy,,repeat" (Opakování) i,,repeat1" (Opakování 1) zmizely. Poznámky Pehrávání skladeb v náhodném poadí -- funkce Shuffle Play Jestlize vyberete náhodné pehrávání (Shuffle Play), bude pehrávac pehrávat vsechny skladby na disku v náhodném poadí. Pokud vypnete pehrávac nebo odpojíte napájecí kabel, opakované pehrávání se zrusí. Po 5 opakováních vsech skladeb se opakované pehrávání automaticky zastaví. CONTINUE (Pokracovat) SHUFFLE (Náhodné pehrávání) H 1 Opakovaným stiskem tlacítka SHUFFLE na dálkovém ovladaci v rezimu zastaveno zobrazte na displeji zprávu,,shuffle" (Náhodné pehrávání). Stisknte tlacítko H. 2 Pi náhodném pehrávání skladeb se na displeji objeví symbol,,;". Po jednom pehrání vsech skladeb se pehrávac zastaví. Obnovení kontinuálního pehrávání V rezimu zastaveno mackejte na dálkovém ovladaci tlacítko CONTINUE tak dlouho, dokud nezmizí zpráva,,shuffle" (Náhodné pehrávání) a,,program" (Programové pehrávání). Poznámky Pehrávac se nevrací ke skladbám, které jiz byly pehrány. Pokud vypnete pehrávac nebo odpojíte napájecí kabel, náhodné pehrávání se zrusí. 16CZ Vytváení programu -- funkce Program Play Umozuje vybrat ty skladby, které se vám líbí a stanovit poadí jejich pehrávání v programu obsahujícím az 32 krok (nebo 999 min., 59 sek. tlacítko ENTER na dálkovém ovladaci. skladbu na Provete kroky 2 az 3. LARGE+SW",,,5LARGE", atd.). vsak vyberete,,5small+sw" nebo,,f- LARGE+SW" (pi nastavení reprosoustav na,,s"), budou basové frekvence vystupovat ze subwooferu. *Obohacení nízkých frekvencí (popisované jako,,.1 CH") Jestlize nastavíte pomocí funkce vícekanálového ízení jiný rezim pehrávání nez,,2ch DIRECT" nebo,,mch DIRECT", distribuce zvuku do reprosoustav se mze zmnit, coz mze zpsobit celkové snízení hlasitosti zvuku. Jestlize k tomuto dojde, upravte hlasitost pomocí ovládace hlasitosti na pipojeném zesilovaci. Pokud zmníte rezim pehrávání bhem doby, kdy je pehrávac ve vícekanálovém rezimu, bude nastavení vyvázení výstupní úrovn zruseno. Tuto funkci nelze pouzívat bhem pehrávání disk CD. Nastavení vyvázení výstupní úrovn vsech reprosoustav V pípad vícekanálového rezimu mzete pizpsobit následující polozky: SURR BAL (Vyvázení prostorových reprosoustav) Relativní vyvázení výstupní úrovn mezi pedními reprosoustavami (FRONT L/R) a prostorovými reprosoustavami (SURR L/R) CNTR BAL (Vyvázení stedové reprosoustavy) Relativní vyvázení výstupní úrovn mezi pedními reprosoustavami (FRONT L/R) a stedovou reprosoustavou (CENTER) SW BAL (Vyvázení subwooferu) Relativní vyvázení výstupní úrovn mezi pedními reprosoustavami (FRONT L/R) a subwooferem (SUB WOOFER) Poznámky 5 Stisknte tlacítko.

9 AMS >. Pro návrat k normálnímu zobrazení stisknte tlacítko MENU na pehrávaci. Poznámky Kdyz nastavíte rezim,,mch Direct", funkce vícekanálového ízení nefunguje (nemzete nastavit vyvázení výstupní úrovn jednotlivých reprosoustav). Kdyz nastavíte rezim pehrávání tak, aby byl subwoofer nastaven na,,", bude pední reprosoustava automaticky nastavena na,,l". Nkterá pizpsobení nemusí v závislosti na rezimu vícekanálového pehrávání, který jste vybrali, fungovat. Kdyz vyberete,,mch DIRECT", nelze upravit úrove reprosoustavy. 20CZ Pizpsobení vyvázení výstupní úrovn na pedním panelu pehrávace Pi poslechu bhem pehrávání mzete upravit vyvázení výstupní úrovn pro kazdou reprosoustavu. Nastavení mzete upravit také pi poslechu testovacího signálu v rezimu zastaveno. Kdyz v rezimu zastaveno vyberete,,surr BAL", bude testovací signál vystupovat z pedních a prostorových reprosoustav. Pehrávání disk Otocením. AMS > upravte výstupní úrove. Stisknte tlacítko MENU. Otocte. AMS > tak, aby se na displeji zobrazila zpráva,,level ADJ" (Pizpsobení úrovn). Stisknte tlacítko. AMS >. Poznámka Bhem pehrávání pejdte ke kroku 6. Otocte. AMS > tak, aby se na displeji zobrazila zpráva,,tone ON" (Signál zapnutý). Stisknte tlacítko. AMS >. Vyvázení výstupní úrovn lze pizpsobit ve 24 krocích. Protoze lze provést jemné pizpsobení, mze být obtízné sledovat pohyb ukazatele. 9 Stisknte tlacítko. AMS >. Stav pehrávace se vrátí ke kroku 6. Pro dalsí pizpsobení opakujte kroky 6 az 9. Z reprosoustav postupn vystupuje testovací signál; na displeji se zobrazuje typ reprosoustavy. 10 Po ukoncení nastavování stisknte tlacítko MENU. 6 Otocením. AMS > zobrazte na displeji pozadovanou polozku. Displej se vrátí do rezimu normálního zobrazení. Vyberte polozku z mozností,,surr BAL",,,CNTR BAL" nebo,,sw BAL". Poznámka Pizpsobení výstupní úrovn pomocí dálkového ovladace Pomocí dodaného dálkového ovladace mzete nastavovat výstupní úrove jednotlivých reprosoustav z poslechového místa. Kdyz ve vícekanálovém rezimu nastavíte rezim pehrávání tak, aby byl subwoofer nastaven na,," (strana 19), nebude mozno pizpsobit polozku,,sw BAL" (zobrazí se zpráva,,not IN USE" (Nepouzívá se)). tlacítko ENTER. 7 Stisknte tlacítko. DIST (Vzdálenost stedové reprosoustavy) Vzdálenost od poslechového místa ke stedové reprosoustav Mzete ji nastavit v rozsahu 1,0 m az 7,0 m s krokem 0,1 m. SW DIST (Vzdálenost subwooferu) Vzdálenost od poslechového místa k subwooferu Mzete ji nastavit v rozsahu 1,0 m az 7,0 m s krokem 0,1 m. DIST UNIT (Jednotka vzdálenosti) Mrná jednotka pro nastavení vzdáleností (metry nebo stopy) Výchozí nastavení je,,selmeter" (Výbr metry). 5 Stisknte tlacítko ENTER. Objeví se obrazovka nastavení vyvázení. Kdyz v rezimu zastaveno vyberete,,surr BAL", bude testovací signál vystupovat z pedních a prostorových reprosoustav. 6 Opakovaným stiskem tlacítka./ > upravte výstupní úrove. Poznámka Vyvázení výstupní úrovn lze pizpsobit ve 24 krocích. Protoze lze provést jemné pizpsobení, mze být obtízné sledovat pohyb ukazatele. 7 Stisknte tlacítko ENTER. Stav pehrávace se vrátí ke kroku 4. Pro dalsí pizpsobení opakujte kroky 4 az 7. 8 Po ukoncení nastavování stisknte tlacítko LEVEL ADJ. Displej se vrátí do rezimu normálního zobrazení. 22CZ Poznámky 7 Stisknte tlacítko. AMS >. Kdyz nastavíte vzdálenost reprosoustav na tomto pehrávaci i na zesilovaci, mohou fungovat ob nastavení a v dsledku toho nemusíte získat pesné výsledky. Vzdálenost reprosoustav nelze upravit v následujících pípadech. Kdyz pehrávac cte diskové informace z disku CD (nebo z oblasti CD na disku Super Audio CD) Kdyz pehrávac cte dvoukanálovou oblast disku Super Audio CD Stav pehrávace se vrátí ke kroku 4. Pro dalsí pizpsobení opakujte kroky 4 az 7. 8 Po dokoncení pizpsobování stisknte tlacítko MENU na pehrávaci. Pehrávání disk Displej se vrátí do rezimu normálního zobrazení. Výbr jednotky vzdálenosti Ve výse uvedeném kroku 4 vyberte,,dist UNIT". Otocením.AMS > vyberte,,sel METER" nebo,,selfeet" a pak stisknte tlacítko. AMS > Stisknte tlacítko MENU na pehrávaci. Otocte. AMS > tak, aby se na displeji zobrazila zpráva,,spk DIST" (Vzdálenost reprosoustav). Stisknte tlacítko. AMS >. Otocením. AMS > zobrazte na displeji pozadovanou polozku. Vyberte polozku z mozností,,frt DIST",,,SURR DIST",,,CNTR DIST" nebo,,sw DIST". Poznámka Nastavení vzdáleností reprosoustav zpt na výchozí hodnoty Nastavuje vzdálenost vsech reprosoustav na 3 metry. Kdyz ve vícekanálovém rezimu nastavíte rezim pehrávání tak, aby byl subwoofer nastaven na,," (strana 19), nebude mozno pizpsobit polozku,,sw DIST" (zobrazí se zpráva,,not IN USE" (Nepouzívá se)). Podobn, kdyz nastavíte rezim pehrávání tak, aby byla stedová reprosoustava nastavena na,,", nebude mozno pizpsobit,,cntr DIST" (zobrazí se zpráva,,not IN USE" (Nepouzívá se)).

10 5 Stisknte tlacítko. AMS >. Zobrazí se displej pro úpravu vzdálenosti reprosoustavy. Píklad: Kdyz vyberete,,surr DIST" (pi nastavení polozky,,dist UNIT" na,,sel METER"). 6 Otocením. AMS > upravte vzdálenost reprosoustavy. 23CZ Nastavování hlasitosti Doplující informace Bezpecnostní upozornní Bezpecnost Pozor Pouzívání optických zaízení u tohoto pístroje zvysuje nebezpecí poskození zraku. V pípad, ze se dovnit pístroje dostane jakýkoliv pedmt nebo tekutina, odpojte pístroj od sít a ped dalsím pouzíváním jej nechte zkontrolovat kvalifikovanými techniky. Výmna síového napájecího kabelu smí být provádna výhradn v kvalifikované servisní díln. Pokud je pístroj pipojen k zásuvce ve stn, není odpojen od stídavého napájecího zdroje (sít), a to ani tehdy, kdyz je samotný pístroj vypnutý. Nezesilujte nadmrn zvuk pi poslechu pasází s velmi nízkou vstupní úrovní nebo bez zvukových signál. Pokud toto uciníte, mze pi pehrávání pasáze se spickovou úrovní dojít k poskození reprosoustav. Vkládání disku Z pehrávace mzete zaslechnout penosový nebo mechanický zvuk. To signalizuje, ze pehrávac automaticky nastavuje své vnitní mechanismy podle typu vlozeného disku. Mechanický zvuk mzete z pehrávace slyset také v pípad, ze vlozíte pokroucený disk. Cistní Cistní krytu, panelu a ovládacích prvk provádjte jemným hadíkem mírn navlhceným ve slabém roztoku cisticího prostedku. Nepouzívejte zádný typ utrek s brusným úcinkem, cistících prásk nebo rozpoustdel jako je napíklad líh nebo benzen. Zdroje energie Ped pouzitím tohoto pehrávace zkontrolujte, zda jeho provozní naptí odpovídá vasemu místnímu zdroji energie. Provozní naptí je uvedeno na výrobním stítku na zadní cásti pístroje. Pokud je zástrcka zasunuta do zásuvky, není pehrávac odpojen od sít, a to ani tehdy, kdyz je samotný pehrávac vypnutý. Jestlize pehrávac nebudete po delsí dobu pouzívat, nezapomete jej odpojit od sít. Pi odpojování kabelu ze zásuvky uchopte kabel za jeho zástrcku; nikdy netahejte za kabel. Peprava Nezapomete vyjmout z pihrádky disk. Nezapomete pihrádku pro disk uzavít. Pokud budete mít jakékoliv dotazy nebo problémy týkající se vaseho pehrávace, prosíme, obrate se na vaseho nejblizsího dodavatele výrobk Sony. Umístní Postavte pehrávac na místo s dostatecným vtráním, abyste zabránili akumulaci tepla v pehrávaci. Neumisujte pehrávac na mkké povrchy jako jsou napíklad deky, které by mohly ucpat vtrací otvory ve spodní cásti. Nestavte pehrávac do blízkosti zdroj tepla nebo na místa vystavená pímému slunecnímu svtlu, prachu nebo mechanickým otesm. Pouzívání Jestlize pehrávac penesete z chladného místa pímo do teplého prostedí nebo velmi vlhké místnosti, mze dojít ke kondenzaci vlhkosti na cockách uvnit pehrávace. Pokud k tomu dojde, nemusí pehrávac fungovat správn. V takovém pípad vyjmte disk a ponechejte pehrávac piblizn 1 hodinu zapnutý, dokud nedojde k odpaení vlhkosti. Po zapnutí napájení mze být bhem nacítání disku do pehrávace disk Super Audio CD slyset urcitý sum. V tomto pípad se nejedná o chybnou funkci. 24CZ Poznámky týkající se disk Zacházení s disky Abyste udrzeli disk v cistot, drzte jej pi manipulaci vzdy za jeho okraj. Nedotýkejte se povrchu. Na disk nenalepujte papír ani lepící pásku. Odstraování problém Pokud pi pouzívání pehrávace narazíte na kteroukoliv z následujících potízí, pouzijte jako pomoc pro odstranní problému následující návod. Jestlize problém petrvává, obrate se na vaseho nejblizsího prodejce výrobk Sony. Doplující informace Není slyset zádný zvuk. Zkontrolujte, zda je pehrávac ádn pipojen. Zkontrolujte, zda pouzíváte zesilovac správným zpsobem. Z konektor DIGITAL (CD) OUT COAXIAL/ OPTICAL není slyset zádný zvuk. Zvukové signály disk Super Audio CD nelze odesílat na výstup prostednictvím konektor DIGITAL (CD) OUT COAXIAL/OPTICAL (strany 8, 9). Disk nehraje. V pehrávaci není vlozen zádný disk. Vlozte disk do pihrádky pro disk tak, aby byl jeho stítek obrácený nahoru. Disk je vlozen pod urcitým úhlem. Vlozte disk znovu. Ocistte disk (strana 25). Doslo ke kondenzaci vlhkosti uvnit pehrávace. Vyjmte disk a ponechejte pehrávac piblizn jednu hodinu zapnutý (strana 24). V pihrádce je nepodporovaný typ disku (strana 4). Dálkový ovladac nefunguje. Odstrate vsechny pekázky, které jsou v cest mezi dálkovým ovladacem a pehrávacem. Nasmrujte dálkový ovladac na senzor dálkového ovládání na pehrávaci. Jestlize jsou baterie v dálkovém ovladaci slabé, vymte je za nové. Píkazový rezim pehrávace je nastaven na CD2 (strana 9). Z výstupu SUB WOOFER nevychází zádný zvuk. Nastavte takový rezim pehrávání, pi kterém je na výstupu na konektoru SUB WOOFER signál.

11 Tento rezim je signalizován zobrazením,,+ SW" (strana 19), jestlize je takový rezim nastaven. Pi pehrávání skladby, která neobsahuje signál LFE (Nízkofrekvencní efekty), vystupuje signál z konektoru SUB WOOFER pouze tehdy, kdyz vyberete pro vícekanálový rezim,,5 SMALL+SW" nebo,,flarge+sw" (strana 19). Pouzívejte výhradn disky kruhového tvaru. Jestlize budete pouzívat disky zvlástních tvar (napíklad ve tvaru hvzdy, srdce, ctvercové disky atd.), mze dojít k poskození pehrávace. Nepouzívejte disky s nalepenými nálepkami napíklad pouzité disky nebo disky z pjcovny. Skladování disk Nevystavujte disky pímému slunecnímu svtlu nebo tepelným zdrojm, jako napíklad vedení horkého vzduchu. Po pehrávání ulozte disk do jeho obalu. Nepouzívejte rozpoustdla jako napíklad benzen, edidla, pípravky na cistní gramofonových desek nebo antistatické spreje. Nepouzívejte prodávané cisticí disky nebo cisticí prostedky na cistní disk/cocek (tekuté nebo ve spreji). Mohly by zpsobit poruchu pístroje. pokracování 25CZ Disk nelze vysunout a na displeji na pedním panelu se zobrazí zpráva,,locked" (Uzamceno). Obrate se prosím na svého prodejce Sony nebo místní autorizované servisní stedisko Sony. % Pomalé a rychlé kolísání Hodnota zmitelné hranice (±0,001 % W. PEAK (pomalé spicky)) nebo mén Kdyz zapnete pehrávac, mzete uslyset zevnit mechanický hluk. Ten je zpsoben tím, ze pehrávac detekuje typ disku v pihrádce a pak se detekovanému typu pizpsobuje. V tomto pípad se nejedná o chybnou funkci. Výstupní konektory Typ Výstupní konektoru úrove Zatzovací impedance ANALOG Konektory 2 Vrms Více nez OUT Phono (pi 50 kilo- 10 kiloohm (Analogový ohmech) výstup) DIGITAL (CD) OUT OPTICAL (Digitální optický (CD) výstup)* Ctvercový optický výstupní konektor 18 dbm (Svtelná vlnová délka: 660 nm) DIGITAL Koaxiální (CD) OUT výstupní COAXIAL konektor (Digitální koaxiální (CD) výstup)* 0,5 Vs-s 75 ohm * Výstup pouze zvukových signál z disku CD Obecné Laser Polovodicový laser (Super Audio CD: = 650 nm) (CD: = 780 nm) Trvání emise: nepetrzitá 26CZ Pozadavky na napájení Píkon Rozmry (s/v/h) Hmotnost 230 V AC (stídavé), 50/ 60 Hz 13 W (Pibl.) mm vcetn vycnívajících cástí (Pibl.) 3,9 kg Dodávané píslusenství Doplující informace Síový napájecí kabel (síový pívod) (1) Pipojovací audio kabel Cervený a bílý 2 (2) cerný 1 (2) Dálkový ovladac RM-ASU002 (1) Design a technické údaje se mohou zmnit bez pedchozího upozornní. 27CZ Seznam soucástí a ovládacích prvk Dalsí podrobné informace jsou obsazeny na stránkách uvedených v závorkách. Pokyny v tomto návodu popisují ovládací prvky na pehrávaci. Mzete pouzít i ovládací prvky na dálkovém ovladaci, jestlize mají stejné nebo podobné názvy jako ovládací prvky na pehrávaci. Pední panel A Vypínac POWER (Napájení) (10) B Pihrádka pro disk (10) C Tlacítko x (10, 17) D Tlacítko A (10) E Tlacítko H (10, 14, 16) F Tlacítko X (10) G Otocný ovladac. AMS > (AMS: Automatic Music Sensor Automatický hudební senzor) (7, 10, 12, 14, 17, 18) H Tlacítko MENU (Nabídka) (7, 10, 12, 18) Jestlize chcete zobrazit nápovdu, stisknte toto tlacítko. Jestlize chcete nápovdu ukoncit a vrátit se k normálnímu zobrazování, stisknte znovu toto tlacítko. I Okno displeje (12) J Senzor dálkového ovládání (6) 28CZ Dálkový ovladac A Tlacítko CONTINUE (Pokracovat) (16) Stisknte pro obnovení kontinuálního pehrávání z rezimu náhodného pehrávání nebo programového pehrávání. Tlacítko SHUFFLE (Náhodné pehrávání) (16) Tlacítko PROGRAM (Program) (17) B Tlacítko DISPLAY ON/OFF (Zapnout/ Vypnout displej) (12) Stisknte pro vypnutí nebo zapnutí zobrazení informací. C Tlacítko TIME/TEXT (Cas/Text) (12) Po kazdém stisku tohoto tlacítka se na displeji zobrazí doba pehrávání skladby, zbývající doba disku nebo TEXTOVÉ informace. D Tlacítka m/m (14) E Tlacítko LEVEL ADJ (Pizpsobit úrove) (18) Stisknte pro pizpsobení vyvázení výstupní úrovn pro funkci ízení vícekanálového rezimu (strana 18). F Tlacítko ENTER (Vlozit) (17, 18) G Tlacítko A (10) H Tlacítko REPEAT (Opakované pehrávání) (15) I Tlacítko SA-CD/CD (5, 10) Po kazdém stisku tohoto tlacítka bhem pehrávání hybridního disku se vrstva pro pehrávání pepne mezi vrstvou Super Audio CD a vrstvou CD. J Tlacítko 2CH/MULTI (Dva kanály/více kanál) (5, 10) Stisknte pro výbr oblasti pro pehrávání, je-li vlozen disk s dvoukanálovou oblastí i vícekanálovou oblastí (strana 5). K Tlacítko H (10, 14, 16) Tlacítko X (10) Tlacítko x (10, 17) L Tlacítka AMS./> (AMS: Automatic Music Sensor Automatický hudební senzor) (7, 10, 12, 14, 17, 18) M Tlacítko CHECK (Zkontrolovat) (17) Stisknte pro kontrolu poadí v programu. N Tlacítko CLEAR (Smazat) (17) Stisknte pro smazání naprogramovaného císla skladby.

12 Powered by TCPDF ( 29CZ Doplující informace Rejstík D Dálkový ovladac 29 Píprava dálkového ovladace 6 Dodávané píslusenství 27 P Pehrávání Nalezení urcitého místa skladby 14 Opakované pehrávání skladeb 15 Pehrávání disku 10 Pehrávání skladeb v náhodném poadí 16 Poslech vícekanálových disk Super Audio CD 18 Výbr oblasti pro pehrávání 11 Výbr rezimu pehrávání 19 Výbr vrstvy pro pehrávání 11 Vytváení programu 17 Píkazový rezim 10 Pipojení zvukových zaízení 7 Pipojovací kabel Koaxiální digitální kabel 8 Optický digitální kabel 9 Pipojovací audio kabel 7 POWER (Napájení) 10 Pozastavit pehrávání (pauza) 11 Programové pehrávání Kontrola obsahu programu 17 Zmna obsahu programu 18 Programové pehrávání (Program Play) Programové pehrávání 17 F Funkce ízení vícekanálového rezimu 18 H Hybridní disk 5 K Konektor DIGITAL OUT (Digitální výstup) 8, 9 Konektory ANALOG 2CH OUT L/R (Analogový dvoukanálový výstup - levý/ pravý) 7 Konektory ANALOG 5. 1CH OUT (Analogový 5.1kanálový výstup) 7 N Náhodné pehrávání (Shuffle Play) 16 Nastavení reprosoustav Nastavení vyvázení výstupní úrovn jednotlivých reprosoustav 20 Úprava vzdálenosti reprosoustav 22 R Rychlé vyhledávání 14 O Okno displeje 12 Opakované pehrávání (Repeat Play) 15 S Super Audio CD 5 T TEXTOVÉ informace 13 V Vlozte disk 11 Vyhledávání 14 Vyhledávání podle casu 14 Vypínac POWER (Napájení) 28 30CZ zst43264 Doplující informace 31CZ Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU) CZ Nakládání s nepotebným elektrickým a elektronickým zaízením (platné v Evropské unii a dalsích evropských státech uplatujících oddlený systém sbru) Tento symbol umístný na výrobku nebo jeho balení upozoruje, ze by s výrobkem po ukoncení jeho zivotnosti nemlo být nakládáno jako s bzným odpadem z domácnosti. Místo toho by ml být odlozen do sbrného místa urceného k recyklaci elektronických výrobk a zaízení. Dodrzením této instrukce zabráníte negativním dopadm na zivotní prostedí a zdraví lidí, které naopak mze být ohrozeno nesprávným nakládáním s výrobkem pi jeho likvidaci. Recyklováním materiál, z nichz je výrobek vyroben, pomzete zachovat pírodní zdroje. Pro získání dalsích informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpecující likvidaci a sbr odpad nebo prodejnu, v níz jste výrobek zakoupili..

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Super Audio CD přehrávač

Super Audio CD přehrávač 4-249-408-12(3) Super Audio CD přehrávač Pokyny k obsluze CZ SCD-XA3000ES 2003 Sony Corporation POZOR Abyste vyloučili nebezpečí požáru nebo zásahu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti ani

Více

Bezdrátová stereofonní sluchátka

Bezdrátová stereofonní sluchátka 2-684-424-11(1) Bezdrátová stereofonní sluchátka Návod k obsluze MDR-RF800RK 2007 Sony Corporation 2-698-420-01(1) Krytka antény Poznámka Při zvedání nedržte vysílač za anténu. Krytka antény se může uvolnit.

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem

FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem 2-899-053-31(1) FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. ICF-CD7000 2007 Sony Corporation Tlačítko PRESET TUNING 3 je opatřeno hmatovým

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ROUTE 66 CHICAGO HW MP3. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ROUTE 66 CHICAGO

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SONY STR-DG510 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998341

Vaše uživatelský manuál SONY STR-DG510 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998341 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP VP6100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP VP6100 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Obsah. Obsah balení. Hlavní funkce. Prvky a funkce. Základní ovládání. Uživatelské prostředí Obrazovka přehrávání Moje hudba Nastavení

Obsah. Obsah balení. Hlavní funkce. Prvky a funkce. Základní ovládání. Uživatelské prostředí Obrazovka přehrávání Moje hudba Nastavení Návod k obsluze Obsah Obsah balení Hlavní funkce Specifikace Prvky a funkce Základní ovládání Zapnutí / vypnutí Zapnutí / vypnutí displeje Nabíjení Připojení k PC a použití jako externí DAC Uživatelské

Více

4-425-118-01 (1) Dálkový ovladač. Návod k obsluze RMT-DSLR2. 2012 Sony Corporation

4-425-118-01 (1) Dálkový ovladač. Návod k obsluze RMT-DSLR2. 2012 Sony Corporation 4-425-118-01 (1) Dálkový ovladač Návod k obsluze RMT-DSLR2 2012 Sony Corporation Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití. VAROVÁNÍ Abyste

Více

Stereo zesilovač Amplificador

Stereo zesilovač Amplificador 3-215-703-11 (1) Stereo zesilovač Amplificador Návod k obsluze Před připojením a použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. XM-ZR602 2007 Sony Corporation Vytištěno v České

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

DIGITAL MEDIA PORT adaptér

DIGITAL MEDIA PORT adaptér 3-294-581-12(1) DIGITAL MEDIA PORT adaptér Návod k obsluze TDM-MP10 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ Neinstalujte přístroj do stísněného prostoru, jako např. do knihovny, vestavěné skříně a na podobná místa.

Více

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM TRC 590 AR Návod k použití 11 ØEŠENÍ PROBLÉMÙ ØEŠENÍ PROBLÉMÙ V pøípadì poruchy zkontrolujte následující pokyny pøed odnesením pøístroje do servisu. Neotvírejte

Více

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS VN-7700 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3956772

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS VN-7700 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3956772 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SONY CMT-CX5BIP http://cs.yourpdfguides.com/dref/3999173

Vaše uživatelský manuál SONY CMT-CX5BIP http://cs.yourpdfguides.com/dref/3999173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Chladnièka s mraznièkou RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Návod k obsluze 1 2 OBSAH POPIS SPOTØEBIÈE... 4 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ... 5 PØÍPRAVA PØED ZAPNUTÍM... 6 INSTALACE A

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3 Systém Sound Bar Návod k obsluze CZ HT-ST3 Obsah Nastavení Co je součástí dodávky 3 Instalace 4 Připojení reproduktorové lišty a subwooferu 5 Připojení 6 Zapnutí systému 8 Základní operace Poslech zvuku

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG BX2250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380131

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG BX2250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380131 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Jednokanálový výkonový zesilovač Amplificador

Jednokanálový výkonový zesilovač Amplificador 2-891-667-11 (1) Jednokanálový výkonový zesilovač Amplificador Návod k obsluze Záznam majitele Číslo modelu a výrobní číslo je uvedeno v dolní části přístroje. Výrobní číslo si poznamenejte do níže uvedeného

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG C61RCCN/XEH. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Průvodce rychlým spuštěním

Průvodce rychlým spuštěním Průvodce rychlým spuštěním Instalace dodaného softwaru Používání přehrávače NWZ-S544 / S545 2009 Sony Corporation Dodávané položky Zkontrolujte prosím obsah balení. s Sluchátka (1) s USB kabel (1) s Držák

Více

CD měnič CH-X1500/X550 NÁVOD K POUŽITÍ

CD měnič CH-X1500/X550 NÁVOD K POUŽITÍ CD měnič C-X100/X0 C-X100 C-X0 NÁOD K POUŽITÍ Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek JC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY NÁSTROJ POUŽÍVEJTE AŽ PO DŮKLADNÉM PŘEČTENÍ NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTI. Pro adaptér napájení

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY NÁSTROJ POUŽÍVEJTE AŽ PO DŮKLADNÉM PŘEČTENÍ NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTI. Pro adaptér napájení Česky BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY NÁSTROJ POUŽÍVEJTE AŽ PO DŮKLADNÉM PŘEČTENÍ NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTI Pro adaptér napájení UPOZORNĚNÍ Tento adaptér napájení je určen výhradně k použití se zařízeními Yamaha. Nepoužívejte

Více

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, Z-922 Návod k použití VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si pečlivě tento návod, než se rozhodnete přístroj použít a uschovejte tento

Více

2-899-568-12(1) HI-FI mikro systém. Návod k obsluze CMT-GS10. http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation Vytištěno v České republice

2-899-568-12(1) HI-FI mikro systém. Návod k obsluze CMT-GS10. http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation Vytištěno v České republice 2-899-568-12(1) HI-FI mikro systém Návod k obsluze CZ CMT-GS10 http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation Vytištěno v České republice VAROVÁNÍ Abyste zabránili nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

Integrated Remote Commander

Integrated Remote Commander -8-97-5 () Integrated Remote Commander Návod k obsluze Használati útmutató Návod na používanie CZ HU SK RM-VL600T 007 Sony Corporation Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné

Více

Vaše uživatelský manuál SONY MHC-EC68USB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998658

Vaše uživatelský manuál SONY MHC-EC68USB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998658 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou 1. PROJEKČNÍ JEDNOTKA 2. DISPLEJ 3. NASTAVENÍ VYSOKÉ INTENZITY SVĚTLA 4. NASTAVENÍ NÍZKÉ INTENZITY SVĚTLA 5. LIGHT ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SVĚTLA)

Více

Vaše uživatelský manuál SONY BDP-S500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997756

Vaše uživatelský manuál SONY BDP-S500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997756 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

N Á V O D K O B S L U Z E

N Á V O D K O B S L U Z E DMP370 N Á V O D K O B S L U Z E ANTI-SHOCK SYSTÉM 120/45 SEKUND PŘENOSNÝ PŘEHRÁVAČ MP3/CD www.denver-electronics.com AUTORSKÉ PRÁVO DENVER ELECTRONIC VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA UPOZORNĚNÍ: ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-21KJ1SEF ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSLUGI

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC KXTD7590CE http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734563

Vaše uživatelský manuál PANASONIC KXTD7590CE http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734563 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC KXTD7590CE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MINI MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181246

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MINI MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181246 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ROUTE 66 MINI MAXI. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ROUTE 66 MINI MAXI v uživatelské

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

4-131-599-11(1) Vodotěsné pouzdro. Sada pro sport. Návod k obsluze SPK-WB. 2009 Sony Corporation Vytištěno v České republice

4-131-599-11(1) Vodotěsné pouzdro. Sada pro sport. Návod k obsluze SPK-WB. 2009 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-131-599-11(1) Vodotěsné pouzdro Sada pro sport Návod k obsluze SPK-WB 2009 Sony Corporation Vytištěno v České republice Záznam majitele Číslo modelu a výrobní číslo najdete uvnitř této sady. Zaznamenejte

Více

CD měnič CH-X500 CH-X500 COMPACT DISC CHANGER 12ÐDISC NÁVOD K POUŽITÍ

CD měnič CH-X500 CH-X500 COMPACT DISC CHANGER 12ÐDISC NÁVOD K POUŽITÍ C-X00 CD měnič C-X00 NÁOD K POUŽITÍ Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek JC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

AKTÍVNY SUBWOOFER MIVOC Obj..: 340 288

AKTÍVNY SUBWOOFER MIVOC Obj..: 340 288 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 34 02 88 www.conrad.sk Vážený zákazník, AKTÍVNY SUBWOOFER MIVOC Obj..: 340 288 zakoupením aktivního subwooferu mivocj SWW 4000 získáváte vysoce kvalitní

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9211132 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5100 SPCD CZ-GDR1000 CDP 5100 SPCD Displej STRUČNÝ PŘEHLED Bylo vložené hudební CD (CD - DA). Bylo vložené MP3 CD. Zobrazuje celkový počet stop nebo aktuální stopu (CD-DA). Zobrazuje

Více

FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM

FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM Model: SM 2006 NÁVOD K OBSLUZE 1. Power ON/OFF (Vypínač napájení) 2. LCD displej 3. Numerická tlačítka 4. MP3/FM (MP3/Rádio) 5. Program Store (Uložení

Více

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna Sluchátkový přijímač 1. Sluchátka levé/pravé 2. Ovládání hlasitosti 3. Indikace napájení 4. Tlačítko mikrofonu 5. Spínač zapnuto/vypnuto 6. Mikrofon 7. Vyvážení úrovně zvuku ve sluchátkách 8. Baterie Vysílací

Více

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele WT8093 LCD Hodiny s displejem, měnící barvy Návod pro uživatele 1. Úvod Důležité informace o tomto produktu pro členy Evropské unie. Tento symbol na přístroji nebo na obalu přístroje značí, že likvidace

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU CE491202 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3550859

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU CE491202 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3550859 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Multimediální přehrávač

Multimediální přehrávač Multimediální přehrávač DVP 2000 Uživatelská příručka Instrukce pro bezpečné používání výrobku Před instalací a prvním použitím přístroje si přečtěte uživatelskou příručku pro tento přístroj i pro ostatní

Více

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166 AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH Návod k použití 10007166 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio Register your product and get support at www.philips.com/welcome Руководство пользователя Příručka pro uživatele Príručka užívateľa Felhasználói kézikönyv AJ3231 & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930 Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre OPEL EASYSTART R PLUS. Odpovede na všetky vaše otázky o OPEL EASYSTART R PLUS nájdete v použivateľskej

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU BO210110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3653274

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU BO210110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3653274 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 9500MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A

NÁVOD K POUŽITÍ. Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A VAROVÁNÍ Pro snížení rizika vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti. VAROVÁNÍ PŘED

Více

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

www.medion.cz RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 -

www.medion.cz RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 - RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 - PEHLED FUNKCÍ: 1. OPEN sklápí ovládací panel 2. SEL aktivuje individuální funkce 3. MULTIJOG nastavuje hlasitost, basy,výšky,

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 Ovládací panel 1 Náhlavník 2 Sluchátka 3 Vypínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto) 4 Volič kanálů 5 Ovládání hlasitosti 6 Dioda přijímače 7 Prostor pro baterie

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION A6500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION A6500 v uživatelské

Více

7 TFT LCD TV SWEEX TV001. Uživatelská píruka

7 TFT LCD TV SWEEX TV001. Uživatelská píruka 7 TFT LCD TV SWEEX TV001 Uživatelská píruka Vážený zákazníku Dkujeme za Váš zájem o produkty Sweex. Dodržujte prosím pozorn pokyny v této píruce a na LCD monitoru pro jeho nastavení a použití. Bezpenostní

Více

Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem Instrukční příručka

Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem Instrukční příručka Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem Instrukční příručka CECHYA-0080 7018062 Upozornění Než tento produkt začnete používat, pečlivě si přečtěte tuto instrukční příručku. Přečtěte si také pokyny k používání

Více

CDI 100 MP3. Návod k obsluze. Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu.

CDI 100 MP3. Návod k obsluze. Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu. CDI 100 MP3 Návod k obsluze Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu. BEZPEČNOST Zajistěte dobré větrání zařízení. Dbejte na opatrnou manipulaci s kabelem napájení. Přidržujte

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMC-FZ72EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5330497

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMC-FZ72EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5330497 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DMC- FZ72EP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy DS-X966TD Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy TV tuner 1 Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 372592 Návod k obsluze Před instalací, zapnutím a nastavováním přístroje si prosím přečtěte celý návod obsahuje důležité informace pro optimální a bezpečné využití všech jeho vlastností

Více

Radiomagnetofon s CD přehrávačem

Radiomagnetofon s CD přehrávačem 4-127-406-42(1) Radiomagnetofon s CD přehrávačem Návod k obsluze CFD-RG880CP 2008 Sony Corporation Vytištěno v České republice VAROVÁNÍ Aby nedošlo k požáru nebo zasažení elektrickým proudem, nevystavujte

Více

Návod k použití. Robotický vysavač Kobold VR100 a příslušenství

Návod k použití. Robotický vysavač Kobold VR100 a příslušenství Návod k použití Robotický vysavač Kobold VR100 a příslušenství Rychlé spuštìní Než vysavaè Kobold VR100 poprvé použijete, pøeètìte si pozornì úplný návod k použití. Dbejte na to, aby podlahové senzory

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ

Více

Digitální fotorámeček

Digitální fotorámeček Bezpečnostní opatření Přečtěte si tyto bezpečnostní pokyny před použitím rámečku a uložte si je pro případné budoucí použití. - Vyhněte se používání digitálního rámečku na přímém slunci, ve vlhku, (např.

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 8410 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3951859

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 8410 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3951859 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 8410. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 8410 v uživatelské příručce

Více

Návod k použití BMR102

Návod k použití BMR102 Rádio Návod k použití BMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 6 7 9 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5 19 19 6 7 19 19 8 9 10 10 10 11 8 9 12 Symboly Následovně jsou zobrazeny

Více

Návod k použití FMT100

Návod k použití FMT100 Návod k použití FMT100 FMT100 je bezdrátový MP3-přehrávač pro audio systémy. Obsah balení: FMT100, dálkový ovládač, audio kabel, pojistka 2.0A, návod Hlavní vlastnosti FMT100 Podpora SDkaret, USB Flash

Více

XL-FMS130D. Měřidlo a zdroj pro měření v optických sítích CATV / HFC. Uživatelský manuál

XL-FMS130D. Měřidlo a zdroj pro měření v optických sítích CATV / HFC. Uživatelský manuál XL-FMS130D Měřidlo a zdroj pro měření v optických sítích CATV / HFC Uživatelský manuál Obsah I. Popis... 3 II. Funkce... 4 III. Technická specifikace... 4 IV. Popis přístroje... 6 V. Ovládání... 7 VI.

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS F825. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS F825 v uživatelské příručce

Více

SHARP MX-2300N/2700N/3500N/3501N/4500N/4501N

SHARP MX-2300N/2700N/3500N/3501N/4500N/4501N Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP MX-2300N/2700N/3500N/3501N/4500N/4501N. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více