SLOVO ÚVODEM. Tû íme se na Vás Zelené mûsto, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVO ÚVODEM. Tû íme se na Vás Zelené mûsto, a.s."

Transkript

1 b y t o v p r o j e k t

2 SLOVO ÚVODEM Spoleãnost Zelené mûsto, a.s., která je ãlenem developerské skupiny Lighthouse Group, se pfii úvahách o novém bytovém projektu intenzivnû zab vala my lenkou, jak nabídnout zájemcûm o rodinné bydlení opravdovou architektonickou i funkãní alternativu k soudobé nabídce bydlení, v níï se pfii návrzích bytov ch domû ãasto objevuje sklon k nenápadit m fie ením, anebo nedocenûní ve ker ch vazeb nové bytové v stavby na okolní prostfiedí. Pfii návrhu a umístûní bytového souboru Zelené mûsto Jarov jsme se proto nechali pfiímo inspirovat geniem loci. Místo, které pod vrcholem Tfie Àovky tvofií oázu klidu mimo hluk a ruch velkomûsta, dovolí pfiirozenû zakomponovat bytové domy a pozemní komunikace do svaïitého údolí tak, aby se samy staly souãástí okolních zelen ch ploch. Jako by toto místo bylo vïdy pfiedurãeno pro vytvofiení kvalitativnû nesrovnatelného bytového projektu. Domníváme se, Ïe dne ní ãlovûk oãekává od moderního bydlení ve mûstû - vedle dûmyslnû volen ch dispozic bytû, kvality jejich provedení a dopravní dostupnosti bytov ch domû - pfiedev ím dostateãné mnoïství svûtla v prûbûhu celého dne, které navozuje pocit vzdu nosti a vytváfií pfiitom dojem pobytu mimo uzavfien prostor, v pfiírodû. Úãelnû fie ené interiéry samotn ch bytû, peãlivû zvaïovaná orientace jednotliv ch místností ke svûtov m stranám, komfortní velikosti obytn ch místností, ãi vhodnû umístûné a rozlehlé terasy zaruãí Vám, obyvatelûm bytû, vedle tûsného spojení s pfiíjemn m vnûj ím prostfiedím, rovnûï vysoké uïivatelské pohodlí, a to pfii velmi dobré dopravní dostupnosti do centra mûsta i mimo mûsto. Pfii v bûru místa pro tento nev ední bytov projekt jsme také mysleli na bezprostfiední dostupnost sluïeb a obchodû, která je nezbytná pro dodrïení nárokû odpovídajícím dne nímu bydlení. I z toho dûvodu jsme pfii pfiípravû bytového projektu Zelené mûsto spolupracovali s více architektonick mi skupinami, od koncepãního návrhu aï po zpracování dokumentace pro stavební provolení. Územní plánování bylo svûfieno architektonickému ateliéru UAS a závûreãné stupnû projektové dokumentace zpracovalo architektonické studio CASUA; v sledkem této spolupráce je syntéza mnoha pfiínosn ch architektonick ch my lenek. Cílem na í snahy je nabídnout zájemcûm kvalitní, nev ední, modernû koncipované, architektonicky vyspûlé a v neposlední fiadû i finanãnû dostupné bydlení. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe jsme v této snaze uspûli. Dûkujeme Vám za Vá zájem o ná projekt a vûfiíme, Ïe se s Vámi setkáme v na em klientském centru nebo na místû, kde projekt Zelené mûsto vzniká. K osobnímu rozhovoru a zodpovûzení Va ich pfiípadn ch otázek nás neváhejte kontaktovat na dále uveden ch telefonních ãíslech a adresách. Tû íme se na Vás Zelené mûsto, a.s.

3 MÛÏe b t témûfi 1000 bytov ch jednotek povaïováno za souãást pfiírody? MÛÏe b t 6 hektarû zelenû stromû, 21 tisíc m 2 soukrom ch a témûfi 38 tisíc m 2 vefiejn ch travnat ch ploch a pfies 3 tisíce metrû pû ích parkov ch cest - povaïováno za centrum mûsta? ANO, mûïe. Pfiedstavujeme nov bytov projekt Zelené mûsto v Praze na Jarovû.

4 O PROJEKTU Bytov projekt Zelené mûsto je urãen pro ty z Vás, ktefií hledají definitivní fie ení bydlení pro sebe a svou rodinu a místo pro bezpeãn Ïivot sv ch dûtí. 28 samostatn ch nízkopodlaïních bytov ch domû, kaïd s 24 bytov mi jednotkami a dva jedenácti podlaïní domy, kaïd s 55 bytov mi jednotkami, je rozprostfieno na plo e témûfi 15 hektarû svaïitého údolí, s peãlivû navrïen m systémem komunikací pro pû í a motorová vozidla obyvatel tûchto domû tak, aby tvofiily pfiirozenou bytovou zástavbu, nezatíïenou nadmûrn m ruchem mûsta. Pískovi tû, dûtská hfii tû, parkové celky a citlivû navrïené terénní a sadové úpravy tvofií pfiíjemné, bezpeãné a zdravé prostfiedí nejen pro ty nejmen í z nás. Zajisté oceníte i prostorovû a funkãnû kvalitní dispozice bytû, od men ích 1+kk (od 32 m 2 ) aï po prostorné 4+kk (aï 140 m 2 ), s velmi kvalitním standardem dokonãení, s komorami, prostorem pro vestavûné skfiínû, prostorn mi koupelnami, s balkony ãi rozlehl mi terasami a u bytû v úrovni pfiízemí a zv eného pfiízemí i s velk mi zahradami, vût inou o rozloze nad 150 m 2. Je samozfiejmostí, Ïe souãástí bytû je parkovací místo a sklep. Pfii navrhování bytû jsme se snaïili neopomenout nic, co budete v rámci komfortního bydlení poïadovat. A pfiesto, pokud budete mít zájem o provedení úprav v bytové jednotce, aplikací systému klientsk ch zmûn Vám vyjdeme maximálnû vstfiíc. Stavba Zeleného mûsta je rozdûlena do dvou etap, pfiiãemï nejdfiíve bude realizována v stavba na jiïním svahu území, v jejímï rámci se poãítá s v stavbou ve dvou postupn ch fázích (západní a v chodní). KaÏdá fáze zahrnuje v stavbu 8-9 bytov ch domû, celkem se 430 bytov mi jednotkami.

5 Území Zeleného mûsta je tvofieno dvûma svahy, které se svaïují smûrem od ulice Spojovací a které rozdûlují projekt na dvû ãásti na severní ãást ãili jiïní svah, na nûmï orientujeme byty smûrem na jih, a na jiïní ãást, kde jsou obytné místnosti bytû orientovány smûrem do zeleného údolí. Obû ãásti projektu pfiiná ejí ojedinûlé koncepty bydlení a promy lené orientace bytû ke svûtov m stranám a v hledûm.

6 BUS âeskobrodská BUS TRAM TRAM BUS Konûvova Pod ancemi BUS Spojovací BUS Na Balkánû BUS

7 LOKALITA A DOSTUPNOST Na území oddûleném od bûïného ruchu mûsta pfiirozen mi terénními barierami, optimálnû nastaveném cestû slunce oblohou od rána aï do konce dne, vytvofiil zku en urbanista koncept samostatného mûsta, obklopeného ze v ech stran zelení. Jednotlivé byty a domy byly detailnû ztvárnûny rukou architekta v souladu s okolní pfiírodní scenérií. Území Zeleného mûsta je tvofieno dvûma svahy jednoho údolí, které se svaïuje smûrem od ulice Spojovací a které rozdûluje projekt na dvû ãásti - na severní ãást (jiïní svah), na nûmï jsou byty orientovány smûrem na jih, a na jiïní ãást, kde jsou obytné místnosti orientovány smûrem do zeleného údolí. Obû ãásti projektu tak pfiiná ejí dûslednû promy len koncept bydlení. Lokalita Zeleného mûsta je vhodnû umístûna i s ohledem na v jimeãnou vybavenost nejbliï ího okolí: pfii vstupu do areálu vyroste obchodní centrum, v pû í vzdálenosti od bytov ch domû se nachází nûkolik základních kol, gymnázia, stfiední koly, sportovní zafiízení, zdravotnická zafiízení a lékárny, banky, komerãní centra a dal í obchody a sluïby. Z hlediska dopravního spojení hrají primární roli ulice Konûvova, âeskobrodská a Spojovací: v krat í neï 5 minutové pû í vzdálenosti od kteréhokoliv domu Zeleného mûsta jsou stanice tramvají ãi autobusû. Na mûstsk dálniãní okruh se dostanete jen po nûkolika minutové jízdû autem (napfi. cesta autem do nákupního centra âern most trvá cca 10 min). V rámci realizace projektu Zelené mûsto dojde rovnûï k zásadní úpravû kfiiïovatky Konûvova, âeskobrodská a Spojovací, ãímï dojde k v raznému odlehãení dopravy ve v ech smûrech (vytvofiením jednosmûrn ch pruhû dopravy). Tato úprava povede k lep í dosaïitelnosti celé oblasti Jarova a Zeleného mûsta. Tramvajové linky ã. 1, 9 a 16 Vás za 20 minut dovezou napfi. na Václavské námûstí a na jiná místa v centru Prahy. Na stanici jakékoliv ze tfií tras metra Vás pak dopraví do 10 minut autobusy ã. 109, 145, 168, 177 nebo zmínûné tramvajové linky. Pro pozdûj í návraty domû poslouïí noãní tramvaj ã. 58. Je tedy jen na Vás, zda svûj Ïivot v Zeleném mûstû oddûlíte ãi propojíte s ruchem velkomûsta. Obojí je jednodu e moïné. Pozn.: V horizontu 3-5 let od zahájení realizace projektu Zelené mûsto dojde k realizaci finální úpravy kfiiïovatky Konûvova, âeskobrodská a Spojovací, která bude v rámci realizace mûstského okruhu svedena do tunelu pod úroveà stávajícího terénu. V rámci této úpravy, která je investiãní akci Hl. m. Prahy, dojde k dal ímu zefektivnûní dopravy v pfiilehlé oblasti a ke sníïení zátûïe z povrchové dopravy v oblasti tohoto silniãního uzlu; dosaïitelnost Zeleného mûsta bude vylep ena. Pro podrobnosti o tomto finálním dopravním fie ení nav tivte prosím na e webové stránky.

8 MATEŘSKÉ ŠKOLY Státní: 1 MŠ Balkán, Na Balkáně 2590/4, Praha 3 Soukromé: 2 Waldorfská mateřská škola, Koněvova 1378/97, Praha 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLY 3 ZŠ K lučinám, K Lučinám 2500/8, Praha 3 4 ZŠ Pražačka, Nad Ohradou 1700, Praha 3 5 ZŠ Špitálská, Špitálská 789/4, Praha 9 6 ZŠ Hloubětín, Hloubětínská 700/24, Praha 9 7 ZŠ Šimanovská 16, Praha 9 GYMNÁZIA Státní: 4 Gymnázium Na Pražačce, Nad Ohradou 1700, Praha 3 8 Gymnázium Jana Nerudy, Komenského nám. 400/9, Praha 3 Soukromá: 9 The English College in Prague, Sokolovská 139/320, Praha STŘEDNÍ ŠKOLY 3 Střední škola pro knihkupce a nakladatele, K Lučinám 2500/18, Praha 3 10 Střední odborné učiliště, Učňovská 100/1, Praha 9 11 Střední policejní škola MVČR, Pod Táborem 102/5, Praha 9 6 SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL PRAŽAČKA 4 Za Žižkovskou vozovnou 2716/19, Praha 3 ČESKÁ SPOŘITELNA A BANKOMAT ČS 16 Koněvova 2660/141, Praha POJIŠŤOVNA KOOPERATIVA, a.s. 3 Koněvova 1964/210, Praha 3 POŠTA Koněvova 2496/223, Praha 3 3 Na Harfě 694/4, Praha 9 POLIKLINIKY 12 Poliklinika k Moravině, K Moravině 343/6, Praha 9 13 Poliklinika Malešice, Plaňanská 573/1, Praha 10 LÉKÁRNY 14 Koněvova 1964/210, Praha 3 13 ORDINACE PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ PRO DĚTI A DOROST 14 Koněvova 2495/221, Praha 3 ORDINACE PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ PRO DOSPĚLÉ 15 Koněvova 2427/205, Praha 3 10 Učňovská 1001/9, Praha 9 SOUKROMÁ STOMATOLOGICKÁ ORDINACE 15 Biskupcova 99, Praha 3 16 BAKON, s.r.o., Stará Spojovací 2263/9, Praha 9

9

10 BYTOVÉ DOMY Ideu Zeleného mûsta jsme podpofiili i tím, Ïe kaïd bytov dûm dostal, kromû oznaãení písmenem, i své vlastní jméno podle urãitého stromu. Inspiraci nám poskytl starobyl národ KeltÛ a jejich stromokruh, obdoba zvûrokruhu, která není sice tak roz ífiená, ale zato neménû zajímavá. V keltském stromokruhu jsou lidské vlastnosti vyjádfieny prostfiednictvím A J I. Etapa C G B F E D M L K H N O I P Q jednotliv ch stromû, které jsou, stejnû jako lidé, závislé na vodû, vzduchu, slunci a prostfiedí, ve kterém vyrûstají. II. Etapa

11

12 O BYTECH Pfii návrzích dispozic bytov ch jednotek jsme dbali zejména na správné zónování bytû; oddûlení privátní zóny s loïnicemi, koupelnou s pfiím m vstupem a ob vacího pokoje s vefiejnou zónou (vstupní prostor, samostatné WC a vstup do ob vacího pokoje) jsme povaïovali za zcela zásadní. RovnûÏ umístûní ãistû funkãních prostor (napfi. komora s praãkou, místo pro vestavûné skfiínû pfii vstupu do bytu) mnohdy definovalo dispozici bytu. Pro úãinné spojení interiérû bytû s atraktivním exteriérem Zeleného mûsta jsme peãlivû pfiistupovali i k návrhu rozmûrû teras a balkonû, zvlá tû, mají-li nûkteré byty více teras; za minimální hloubku tohoto venkovního prostoru jsme zvolili 2,0 m, coï je rozmûr umoïàující umístûní stolu se sezením pfii zaji tûní stále pohodlného prûchodu. BûÏná v mûra teras tak ãiní 8 m 2. Souãástí bytû v nejvy ích podlaïích domû jsou skuteãnû rozsáhlé stfie ní terasy o v mûrách 30 m 2. Samozfiejmostí je umístûní v vodu vody na terasách a jejich osvûtlení.

13 3+KK 3+KK obytná plocha loïnice 95,66 m 2 19,29 m 2 1.PP balkon/terasa ob vací pokoj 8,35 m 2 34,27 m 2 pokoj zahrada 15,51 m m 2 pûdorys typického podlaïí obytná plocha loïnice 83,91 m 2 16,43 m 2 balkon/terasa ob vací pokoj 19,26 m 2 30,04 m 2 pokoj zahrada 13,58 m m 2 1.NP (zv ené pfiízemí) 2.NP pûdorys typického podlaïí Pozn.: Tento typ bytu se vyskytuje pouze v 1.PP (pfiízemí). Pozn.: Tento typ bytu se vyskytuje pouze v 1.NP (zv ené pfiízemí) a 2.NP.

14 2+KK 3+KK obytná plocha loïnice 56,31 m 2 13,13 m 2 balkon/terasa ob vací pokoj 11,06 m 2 23,28 m 2 1.NP (zv ené pfiízemí) 2.NP pûdorys typického podlaïí obytná plocha loïnice 94,11 m 2 19,36 m 2 balkon/terasa ob vací pokoj 13,35 m 2 32,08 m 2 pokoj 14,43 m 2 3.NP 4.NP 5.NP pûdorys typického podlaïí Pozn.: Tento typ bytu se vyskytuje pouze v 1.NP a 2.NP. Pozn.: Tento typ bytu se vyskytuje pouze v 3.NP, 4.NP a 5.NP.

15 4+KK obytná plocha loïnice 63,14 m 2 15,84 m 2 balkon/terasa ob vací pokoj 6,50 m 2 27,40 m 2 3.NP 4.NP 5.NP pûdorys typického podlaïí 2+KK obytná plocha loïnice 98,22 m 2 13,42 m 2 balkon/terasa ob vací pokoj 8,35 m 2 30,52 m 2 pokoj pokoj 11,85 m 2 13,34 m 2 3.NP 4.NP 5.NP pûdorys typického podlaïí Pozn.: Tento typ bytu se vyskytuje pouze v 3.NP, 4.NP a 5.NP. Pozn.: Tento typ bytu se vyskytuje pouze v 3.NP, 4.NP a 5.NP.

16

17 4+KK obytná plocha loïnice 118,59 m 2 16,95 m 2 balkon/terasa ob vací pokoj 18,51 m 2 32,96 m 2 pokoj pokoj 15,87 m 2 14,42 m 2 5.NP pûdorys typického podlaïí Pozn.: Tento typ bytu se vyskytuje pouze v 5.NP.

18 4+KK obytná plocha loïnice 130,27 m 2 13,82 m 2 balkon/terasa ob vací pokoj 38,39 m 2 55,99 m 2 pokoj pokoj 12,90 m 2 12,02 m 2 6.NP pûdorys typického podlaïí Pozn.: Tento typ bytu se vyskytuje pouze v 6.NP.

19

20 4+KK obytná plocha loïnice 132,71 m 2 13,82 m 2 balkon/terasa ob vací pokoj 36,47 m 2 58,43 m 2 pokoj pokoj 12,02 m 2 12,90 m 2 U jednotliv ch místností kaïdého bytu jsme velmi peãlivû zvaïovali optimální velikosti jednotliv ch pokojû; u ob vacích pokojû s kuchyàsk m koutem jsme se pûdorys typického podlaïí 6.NP shodli na minimální velikosti 23 m 2 v bytech 1+kk, pfiiãemï typick rozmûr ob vacího pokoje s kuchyàsk m koutem je u vût ích bytû m 2. U hlavních, rodiãovsk ch loïnic jsme v návrzích zvolili u typick ch bytû v mûru m 2 umoïàující vytvofiení komfortního místa pro Vá odpoãinek. Dûtské loïnice o velikostech m 2 tvofií dostateãn prostor pro jedno nebo dvû dûti. ZároveÀ jsme ov em dbali na pfiimûfienou velikost chodeb a hal v bytech; v tûchto místech jsme byli vïdy schopni nalézt místo pro úloïné prostory a skfiínû. Pozn.: Tento typ bytu se vyskytuje pouze v 6.NP. Upozornûní: Znázornûné vybavení a nábytek v bytov ch jednotkách je pouze ilustrativní a není souãástí pfiedmûtu pfievodu dle Smlouvy o pfievodu vlastnictví jednotky.

21 STANDARDNÍ PROVEDENÍ BYTOV CH JEDNOTEK V rámci nabídky vybavení bytov ch jednotek jsme pro Vás vytvofiili dva ojedinûlé standardy dokonãení. MÛÏete se rozhodnout, zda pro vybavení Va eho bytu zvolíte standardní provedení Individual nebo nadstandardní volbu Individual Plus. Vûfiíme, Ïe volbou prvkû standardního vyhotovení - ve dvou kvalitativních a cenov ch úrovních - jsme pro Vás vytvofiili irokou kálu moïností, z níï zvolíte fie ení dle Va eho vkusu bez nutnosti procházet ãasovû nároãn m procesem klientsk ch zmûn a úprav. Nicménû, v pfiípadû, Ïe by Vám na e nabídka dvou standardních provedení nevyhovovala, máte moïnost individuálního fie ení zcela podle Va eho vlastního vkusu a pfiedstav. Pokud bude takové fie ení technicky proveditelné, rádi je pro Vás zajistíme. Pro detailní informace o standardním a nadstandardním provedení a o pravidlech pro jejich eventuální zmûnu nav tivte na e webové stránky Nejen pro setkání a konzultace ohlednû standardního provedení bytov ch jednotek, ale i pro jakékoliv jednání ãi pouhé seznámení se s projektem Zelené mûsto, jsme pro Vás k dispozici v na em prodejním a klientském centru v pfiízemí nízkopodlaïní budovy Lighthouse (v Jankovcovû ul. 1566/2b v Praze 7 - Hole ovice). Tû íme se na Va i náv tûvu. Provedení bytov ch jednotek - standard INDIVIDUAL Vnitfiní zdivo, mezibytové stûny Okna Podlahy v obytn ch místnostech Podlaha v chodbû Podlahy v koupelnû a WC Vodovodní armatury Sanitární keramika Obklady Pro detaily ohlednû standardû dokonãení bytov ch jednotek, prosíme nav tivte na e webové stránky. Ïelezobetonové nebo zdûné stûny, zateplené dfievûná okna s izolaãním dvojsklem, v bytech v 6. NP pfiíprava pro budoucí instalaci stínící mark zy na fasádu; na jiïní fasádû pfiíprava pro budoucí instalaci pfiedokenních Ïaluzií plovoucí tfiívrstvé dfievûné podlahy nebo nadstandardní plovoucí laminátové (napfi. Berry Floor) keramická dlaïba, napfi. Iris Ceramica/Itálie, event. plovoucí tfiívrstvá dfievûná podlaha (pozn. ve vybran ch bytov ch jednotkách) keramická dlaïba, standard napfi. Iris Ceramica/Itálie pákové nebo klasické armatury, standard napfi. Ideal Standard umyvadlo, závûsn klozet, akrylátová vana 170/75, sprchová vaniãka a zástûna, bílá barva, standard napfi. Ideal Standard keramické obklady, v koupelnách do v e 2,0 m, WC do v e 1,5m, standard napfi. Iris Ceramica/Itálie

22

23

24 DEVELOPER PRAGUE MARINA Spoleãnost Zelené mûsto, a.s., patfií do skupiny Lighthouse Group. Tato developerská skupina pûsobí v âeské republice od roku 2000 a zamûfiuje se, mimo jiné, na rozvoj území praïsk ch pfiístavû Praze 7 a Praze 5. V areálu Hole ovického pfiístavu jiï realizovala v stavbu osmnácti podlaïní kanceláfiské budovy Lighthouse, která se stala novou dominantou této ãásti mûsta. Vedle projektu Zelené mûsto, Lighthouse Group v souãasné dobû pfiipravuje bytov projekt Prague Marina, kter má rovnûï ambice stát se jedním z nejv znamnûj ích praïsk ch bytov ch developmentû pfií tích let. V stavba tohoto projektu byla zahájena v fiíjnu roku AKCIONÁ I Prague Marina je ojedinûl bytov projekt, kter v souãasné dobû vyrûstá v praïsk ch Hole ovicích na místû, kde byl pfied více neï sto lety vybudován nejv znamnûj í praïsk pfiístav a kter naprosto unikátním a bezprostfiedním zpûsobem pfiiná í do Prahy fenomén tzv. waterfront bydlení, znám z mnoha svûtov ch metropolí. Bytov komplex Prague Marina, kter se stane jedním z nejmodernûj ích a nejïádanûj ích bytov ch center v Praze, nabídne v nûkolika fázích celkem 900 nadstandardních stylov ch bytû, od studií o velikosti 40 m 2 aï po rozsáhlé apartmány pfiesahující 200 m 2 se stfie ními terasami. Skuteãnost, Ïe domy budou stát pfiímo na hranû pfiístavního bazénu - ne dále neï 10 m od vodní hladiny - novû definuje prostor pro Ïivot a odpoãinek obyvatel a náv tûvníkû této nové ãtvrti. Dokonãení první fáze projektu Prague Marina s 340 bytov mi jednotkami je plánováno na polovinu roku Více o projektu Prague Marina na webov ch stránkách KLIENTSKÉ CENTRUM Pfiízemí nízkopodlaïní budovy Lighthouse, Jankovcova ul. 1566/2b, Praha7, Hole ovice, tel: , , , Pro Va e osobní náv tûvy a podrobnûj í informace je zde pro Vás na e Klientské centrum, kde s námi mûïete projednat Va e pfiedstavy a poïadavky ohlednû standardû provedení bytov ch jednotek.

25 PROCES REZERVACE A KOUPù BYTOVÉ JEDNOTKY, PLATEBNÍ KALENDÁ V pfiípadû, Ïe si na na ich webov ch stránkách nebo v Klientském centru vyberete bytovou jednotku, bude Vám pfiedloïen návrh Rezervaãní smlouvy, která slouïí k rezervaci Vámi vybrané bytové jednotky. V prûbûhu rezervaãní lhûty Vás vyzveme k uzavfiení Smlouvy o budoucí smlouvû o pfievodu vlastnictví jednotky, na jejímï základû bude vytvofien závazek obou stran uzavfiít Smlouvu o pfievodu vlastnictví jednotky. Platební kalendáfi V rámci Smlouvy o budoucí smlouvû o pfievodu vlastnictví jednotky jsou pro Vás pfiipraveny dva platební kalendáfie: standardní 35% - 65% (záloha na kupní cenu - doplatek kupní ceny), kter s sebou pfiiná í zv hodnûnou kupní cenu bytové jednotky, a platební kalendáfi 15% - 85% (záloha na kupní cenu - doplatek kupní ceny). Vzhledem k moïnému nav ení DPH u bytové v stavby jsme pfiipraveni pfiijmout jakoukoliv ãást kupní ceny i pfied pfiedpokládan m termínem zv ení sazby DPH a sníïit tak moïn dopad tohoto zv ení na kupní cenu (pro více informací, nav tivte na e webové stránky). Návrhy smluvní dokumentace jsou pfiipraveny jak pro pfiípad financování kupní ceny vlastními prostfiedky, tak i financování hypoteãním úvûrem. S na imi poradci jsme pfiipraveni asistovat rovnûï pfii získání a ãerpání hypoteãního úvûru. Návrhy ve keré smluvní dokumentace jsou k dispozici na na ich webov ch stránkách a v Klientském centru. Rádi Vám zodpovíme jakékoliv dotazy, které k procesu rezervace a koupû bytové jednotky budete mít.

26 Zelené mûsto a.s. BUDOVA LIGHTHOUSE Jankovcova 1569/2c Praha 7 Tel.: Mobil: Fax: Zelené mûsto a.s., ãlen skupiny

keramik L A S S E L S B E R G E R, A. S. N E P R O D E J N É

keramik L A S S E L S B E R G E R, A. S. N E P R O D E J N É keramik L A S S E L S B E R G E R M A G A Z Í N P R O Z Á K A Z N Í K Y S P O L E Č N O S T I L A S S E L S B E R G E R, A. S. 2 2 0 0 7 N E P R O D E J N É editorial Obsah editorial 2 ze (života) společnosti

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

KSâM si tentokrát pohor ila, letos ji volilo o 83 lidí ménû. rok 2002 rok 2006

KSâM si tentokrát pohor ila, letos ji volilo o 83 lidí ménû. rok 2002 rok 2006 279 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 13. ãervna 2006 Dal í ãíslo Vik fie vyjde v úter 27. ãervna Volby v Krásné Lípû vyhrála ODS Leto ní volby do Poslanecké snûmovny âr, které se v na em mûstû, stejnû jako

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky městské části Brno-střed prázdniny 2007 Fotografií se vracíme na zaãátek ãervna, kdy na e radnice ve spolupráci s Kulturním a vzdûlávacím stfiediskem U Tfií kohoutû pfiipravila v parku na Moravském námûstí

Více

Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu

Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu 1 Praha, 6. - 8. února 2003 PraÏsk veletrïní areál LetÀany Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu registraãní ã.: datum Obchodní jméno firmy stát Adresa: ulice mûsto PSâ telefon

Více

Karlovo náměstí se opět hlásí o pozornost odborné a laické veřejnosti

Karlovo náměstí se opět hlásí o pozornost odborné a laické veřejnosti 12_2008:NP2_ 27.11.2008 13:21 Stránka 1 12 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 10 PROSINEC 2008 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 P EDVÁNOâNÍ PRAHA 2 Vzdělání Jak období adventu

Více

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov. roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.cz Bfieznové slovo starosty Bfieznové slovo starosty je vûnováno

Více

příručka pro energeticky úspornou domácnost

příručka pro energeticky úspornou domácnost S e n e r g i í H L AVN Í M Eˇ S TO PR A HA e f e k t i v n ě Karel Srdečný Publikaci zpracoval EkoWATT Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie Švábky 2 180 00 Praha 8 www.ekowatt.cz info@ekowatt.cz

Více

DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1

DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 Václav GIRSA, Jana STRNADOVÁ 1 2 Skalní hrad Vald tejn, vypínající se pfies koruny stromû nad údolní nivou na hranû rozeklaného pískovcového masivu

Více

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 Listy Prahy 14 mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 ãervenec/srpen / 2010 aktuality Den dûtí I letos probíhaly oslavy Dne dûtí v na í mûstské ãásti na fiadû míst a v nûkolika

Více

Malá Strana Újezd, sledování stavebních promûn PraÏské památkové rezervace na pfiíkladu men ího území

Malá Strana Újezd, sledování stavebních promûn PraÏské památkové rezervace na pfiíkladu men ího území Malá Strana Újezd, sledování stavebních promûn PraÏské památkové rezervace Robert GÁJA A NOTACE: âlánek sleduje stavební promûny PraÏské památkové rezervace na pfiíkladu vymezeného areálu Malé Strany a

Více

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9.

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9. roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. Vy lo 26. 9. 2012 www.tisnov.cz Záfiijové slovo místostarosty Proslunûné, ale velice suché dny

Více

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012 Číslo 13 I leden I 2012 IOP pod lupou M I M O Ř Á D N É V Y D Á N Í Víte, že k 16. lednu 2012 bylo z 8107 přijatých projektových žádostí o podporu v IOP již 7406 vybráno k podpoře? Na tyto schválené projekty

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech.

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. Od 3. záfií je otevfiena v

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

Základním strategick m cílem spoleãnosti je zajistit nadprûmûrnou v nosnost základního jmûní a trval rûst trïní hodnoty firmy.

Základním strategick m cílem spoleãnosti je zajistit nadprûmûrnou v nosnost základního jmûní a trval rûst trïní hodnoty firmy. Základním strategick m cílem spoleãnosti je zajistit nadprûmûrnou v nosnost základního jmûní a trval rûst trïní hodnoty firmy. zpráva pfiedstavenstva o podnikatelské ãinnosti a stavu majetku spoleãnosti

Více

Poplatky za odpad od ledna podraïí

Poplatky za odpad od ledna podraïí 242 krásnolipsk pûlmûsíãník S lednov m zdraïením poplatkû za svoz komunálního odpadu starosta Krásné Lípy oãekává i nárûst neplatiãû. JiÏ nyní mûstu dluïí zhruba tfii sta tisíc korun. Osmdesát procent

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

Slovo starosty obce...

Slovo starosty obce... VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 14. ROâNÍK I. âtvrtletí 2008 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce... Tento rok zapoãal v nepfiíli Èastné politické atmosféfie. Vládou byly zahájeny reformy s dopady

Více

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu CENA 55 KČ 2 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY ÚNOR 2001 odpad měsíce Stavební odpady Recyklace stavebních odpadů - Technické aspekty Recyklace stavebních odpadů na prahu třetího tisíciletí

Více

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktický rádce Nosiče reklamy 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktick rádce Nosiče reklamy VáÏení pfiátelé, Praktick rádce Nosiãe reklamy Vydavatel:

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01Listy/Ob lka 27.12.2005 12:32 Str nka I Prahy 14 1 2006 leden LISTY MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Pfiípitek starosty s manïeli Tich mi pfii jejich diamantové svatbû v Galerii

Více

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat.

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat. květen 2008 Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión Mobilní kluzi tû Nové sady v prostoru tzv. Malé Ameriky najde vyuïití i mimo zimní sezónu. Mûstská ãást Brno-stfied zde totiï investicí

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

Z OBCE ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY. INFORMAâNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MùSTSKÉ âásti BRNO-JUNDROV. ROâNÍK 7/ â. 3 / 97

Z OBCE ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY. INFORMAâNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MùSTSKÉ âásti BRNO-JUNDROV. ROâNÍK 7/ â. 3 / 97 INFORMAâNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MùSTSKÉ âásti BRNO-JUNDROV ROâNÍK 7/ â. 3 / 97 ZDARMA Z OBCE Do konce listopadu To je nov termín dokonãení opravy nároïí Nálekpova Optátova. S mûsíãním zpoïdûním bude

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP21/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Redakãní rada: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil Ph.D. doc. PhDr. Oldfiich Matou ek, CSc. doc. PhDr.

Více