SLOVO ÚVODEM. Tû íme se na Vás Zelené mûsto, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVO ÚVODEM. Tû íme se na Vás Zelené mûsto, a.s."

Transkript

1 b y t o v p r o j e k t

2 SLOVO ÚVODEM Spoleãnost Zelené mûsto, a.s., která je ãlenem developerské skupiny Lighthouse Group, se pfii úvahách o novém bytovém projektu intenzivnû zab vala my lenkou, jak nabídnout zájemcûm o rodinné bydlení opravdovou architektonickou i funkãní alternativu k soudobé nabídce bydlení, v níï se pfii návrzích bytov ch domû ãasto objevuje sklon k nenápadit m fie ením, anebo nedocenûní ve ker ch vazeb nové bytové v stavby na okolní prostfiedí. Pfii návrhu a umístûní bytového souboru Zelené mûsto Jarov jsme se proto nechali pfiímo inspirovat geniem loci. Místo, které pod vrcholem Tfie Àovky tvofií oázu klidu mimo hluk a ruch velkomûsta, dovolí pfiirozenû zakomponovat bytové domy a pozemní komunikace do svaïitého údolí tak, aby se samy staly souãástí okolních zelen ch ploch. Jako by toto místo bylo vïdy pfiedurãeno pro vytvofiení kvalitativnû nesrovnatelného bytového projektu. Domníváme se, Ïe dne ní ãlovûk oãekává od moderního bydlení ve mûstû - vedle dûmyslnû volen ch dispozic bytû, kvality jejich provedení a dopravní dostupnosti bytov ch domû - pfiedev ím dostateãné mnoïství svûtla v prûbûhu celého dne, které navozuje pocit vzdu nosti a vytváfií pfiitom dojem pobytu mimo uzavfien prostor, v pfiírodû. Úãelnû fie ené interiéry samotn ch bytû, peãlivû zvaïovaná orientace jednotliv ch místností ke svûtov m stranám, komfortní velikosti obytn ch místností, ãi vhodnû umístûné a rozlehlé terasy zaruãí Vám, obyvatelûm bytû, vedle tûsného spojení s pfiíjemn m vnûj ím prostfiedím, rovnûï vysoké uïivatelské pohodlí, a to pfii velmi dobré dopravní dostupnosti do centra mûsta i mimo mûsto. Pfii v bûru místa pro tento nev ední bytov projekt jsme také mysleli na bezprostfiední dostupnost sluïeb a obchodû, která je nezbytná pro dodrïení nárokû odpovídajícím dne nímu bydlení. I z toho dûvodu jsme pfii pfiípravû bytového projektu Zelené mûsto spolupracovali s více architektonick mi skupinami, od koncepãního návrhu aï po zpracování dokumentace pro stavební provolení. Územní plánování bylo svûfieno architektonickému ateliéru UAS a závûreãné stupnû projektové dokumentace zpracovalo architektonické studio CASUA; v sledkem této spolupráce je syntéza mnoha pfiínosn ch architektonick ch my lenek. Cílem na í snahy je nabídnout zájemcûm kvalitní, nev ední, modernû koncipované, architektonicky vyspûlé a v neposlední fiadû i finanãnû dostupné bydlení. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe jsme v této snaze uspûli. Dûkujeme Vám za Vá zájem o ná projekt a vûfiíme, Ïe se s Vámi setkáme v na em klientském centru nebo na místû, kde projekt Zelené mûsto vzniká. K osobnímu rozhovoru a zodpovûzení Va ich pfiípadn ch otázek nás neváhejte kontaktovat na dále uveden ch telefonních ãíslech a adresách. Tû íme se na Vás Zelené mûsto, a.s.

3 MÛÏe b t témûfi 1000 bytov ch jednotek povaïováno za souãást pfiírody? MÛÏe b t 6 hektarû zelenû stromû, 21 tisíc m 2 soukrom ch a témûfi 38 tisíc m 2 vefiejn ch travnat ch ploch a pfies 3 tisíce metrû pû ích parkov ch cest - povaïováno za centrum mûsta? ANO, mûïe. Pfiedstavujeme nov bytov projekt Zelené mûsto v Praze na Jarovû.

4 O PROJEKTU Bytov projekt Zelené mûsto je urãen pro ty z Vás, ktefií hledají definitivní fie ení bydlení pro sebe a svou rodinu a místo pro bezpeãn Ïivot sv ch dûtí. 28 samostatn ch nízkopodlaïních bytov ch domû, kaïd s 24 bytov mi jednotkami a dva jedenácti podlaïní domy, kaïd s 55 bytov mi jednotkami, je rozprostfieno na plo e témûfi 15 hektarû svaïitého údolí, s peãlivû navrïen m systémem komunikací pro pû í a motorová vozidla obyvatel tûchto domû tak, aby tvofiily pfiirozenou bytovou zástavbu, nezatíïenou nadmûrn m ruchem mûsta. Pískovi tû, dûtská hfii tû, parkové celky a citlivû navrïené terénní a sadové úpravy tvofií pfiíjemné, bezpeãné a zdravé prostfiedí nejen pro ty nejmen í z nás. Zajisté oceníte i prostorovû a funkãnû kvalitní dispozice bytû, od men ích 1+kk (od 32 m 2 ) aï po prostorné 4+kk (aï 140 m 2 ), s velmi kvalitním standardem dokonãení, s komorami, prostorem pro vestavûné skfiínû, prostorn mi koupelnami, s balkony ãi rozlehl mi terasami a u bytû v úrovni pfiízemí a zv eného pfiízemí i s velk mi zahradami, vût inou o rozloze nad 150 m 2. Je samozfiejmostí, Ïe souãástí bytû je parkovací místo a sklep. Pfii navrhování bytû jsme se snaïili neopomenout nic, co budete v rámci komfortního bydlení poïadovat. A pfiesto, pokud budete mít zájem o provedení úprav v bytové jednotce, aplikací systému klientsk ch zmûn Vám vyjdeme maximálnû vstfiíc. Stavba Zeleného mûsta je rozdûlena do dvou etap, pfiiãemï nejdfiíve bude realizována v stavba na jiïním svahu území, v jejímï rámci se poãítá s v stavbou ve dvou postupn ch fázích (západní a v chodní). KaÏdá fáze zahrnuje v stavbu 8-9 bytov ch domû, celkem se 430 bytov mi jednotkami.

5 Území Zeleného mûsta je tvofieno dvûma svahy, které se svaïují smûrem od ulice Spojovací a které rozdûlují projekt na dvû ãásti na severní ãást ãili jiïní svah, na nûmï orientujeme byty smûrem na jih, a na jiïní ãást, kde jsou obytné místnosti bytû orientovány smûrem do zeleného údolí. Obû ãásti projektu pfiiná ejí ojedinûlé koncepty bydlení a promy lené orientace bytû ke svûtov m stranám a v hledûm.

6 BUS âeskobrodská BUS TRAM TRAM BUS Konûvova Pod ancemi BUS Spojovací BUS Na Balkánû BUS

7 LOKALITA A DOSTUPNOST Na území oddûleném od bûïného ruchu mûsta pfiirozen mi terénními barierami, optimálnû nastaveném cestû slunce oblohou od rána aï do konce dne, vytvofiil zku en urbanista koncept samostatného mûsta, obklopeného ze v ech stran zelení. Jednotlivé byty a domy byly detailnû ztvárnûny rukou architekta v souladu s okolní pfiírodní scenérií. Území Zeleného mûsta je tvofieno dvûma svahy jednoho údolí, které se svaïuje smûrem od ulice Spojovací a které rozdûluje projekt na dvû ãásti - na severní ãást (jiïní svah), na nûmï jsou byty orientovány smûrem na jih, a na jiïní ãást, kde jsou obytné místnosti orientovány smûrem do zeleného údolí. Obû ãásti projektu tak pfiiná ejí dûslednû promy len koncept bydlení. Lokalita Zeleného mûsta je vhodnû umístûna i s ohledem na v jimeãnou vybavenost nejbliï ího okolí: pfii vstupu do areálu vyroste obchodní centrum, v pû í vzdálenosti od bytov ch domû se nachází nûkolik základních kol, gymnázia, stfiední koly, sportovní zafiízení, zdravotnická zafiízení a lékárny, banky, komerãní centra a dal í obchody a sluïby. Z hlediska dopravního spojení hrají primární roli ulice Konûvova, âeskobrodská a Spojovací: v krat í neï 5 minutové pû í vzdálenosti od kteréhokoliv domu Zeleného mûsta jsou stanice tramvají ãi autobusû. Na mûstsk dálniãní okruh se dostanete jen po nûkolika minutové jízdû autem (napfi. cesta autem do nákupního centra âern most trvá cca 10 min). V rámci realizace projektu Zelené mûsto dojde rovnûï k zásadní úpravû kfiiïovatky Konûvova, âeskobrodská a Spojovací, ãímï dojde k v raznému odlehãení dopravy ve v ech smûrech (vytvofiením jednosmûrn ch pruhû dopravy). Tato úprava povede k lep í dosaïitelnosti celé oblasti Jarova a Zeleného mûsta. Tramvajové linky ã. 1, 9 a 16 Vás za 20 minut dovezou napfi. na Václavské námûstí a na jiná místa v centru Prahy. Na stanici jakékoliv ze tfií tras metra Vás pak dopraví do 10 minut autobusy ã. 109, 145, 168, 177 nebo zmínûné tramvajové linky. Pro pozdûj í návraty domû poslouïí noãní tramvaj ã. 58. Je tedy jen na Vás, zda svûj Ïivot v Zeleném mûstû oddûlíte ãi propojíte s ruchem velkomûsta. Obojí je jednodu e moïné. Pozn.: V horizontu 3-5 let od zahájení realizace projektu Zelené mûsto dojde k realizaci finální úpravy kfiiïovatky Konûvova, âeskobrodská a Spojovací, která bude v rámci realizace mûstského okruhu svedena do tunelu pod úroveà stávajícího terénu. V rámci této úpravy, která je investiãní akci Hl. m. Prahy, dojde k dal ímu zefektivnûní dopravy v pfiilehlé oblasti a ke sníïení zátûïe z povrchové dopravy v oblasti tohoto silniãního uzlu; dosaïitelnost Zeleného mûsta bude vylep ena. Pro podrobnosti o tomto finálním dopravním fie ení nav tivte prosím na e webové stránky.

8 MATEŘSKÉ ŠKOLY Státní: 1 MŠ Balkán, Na Balkáně 2590/4, Praha 3 Soukromé: 2 Waldorfská mateřská škola, Koněvova 1378/97, Praha 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLY 3 ZŠ K lučinám, K Lučinám 2500/8, Praha 3 4 ZŠ Pražačka, Nad Ohradou 1700, Praha 3 5 ZŠ Špitálská, Špitálská 789/4, Praha 9 6 ZŠ Hloubětín, Hloubětínská 700/24, Praha 9 7 ZŠ Šimanovská 16, Praha 9 GYMNÁZIA Státní: 4 Gymnázium Na Pražačce, Nad Ohradou 1700, Praha 3 8 Gymnázium Jana Nerudy, Komenského nám. 400/9, Praha 3 Soukromá: 9 The English College in Prague, Sokolovská 139/320, Praha STŘEDNÍ ŠKOLY 3 Střední škola pro knihkupce a nakladatele, K Lučinám 2500/18, Praha 3 10 Střední odborné učiliště, Učňovská 100/1, Praha 9 11 Střední policejní škola MVČR, Pod Táborem 102/5, Praha 9 6 SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL PRAŽAČKA 4 Za Žižkovskou vozovnou 2716/19, Praha 3 ČESKÁ SPOŘITELNA A BANKOMAT ČS 16 Koněvova 2660/141, Praha POJIŠŤOVNA KOOPERATIVA, a.s. 3 Koněvova 1964/210, Praha 3 POŠTA Koněvova 2496/223, Praha 3 3 Na Harfě 694/4, Praha 9 POLIKLINIKY 12 Poliklinika k Moravině, K Moravině 343/6, Praha 9 13 Poliklinika Malešice, Plaňanská 573/1, Praha 10 LÉKÁRNY 14 Koněvova 1964/210, Praha 3 13 ORDINACE PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ PRO DĚTI A DOROST 14 Koněvova 2495/221, Praha 3 ORDINACE PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ PRO DOSPĚLÉ 15 Koněvova 2427/205, Praha 3 10 Učňovská 1001/9, Praha 9 SOUKROMÁ STOMATOLOGICKÁ ORDINACE 15 Biskupcova 99, Praha 3 16 BAKON, s.r.o., Stará Spojovací 2263/9, Praha 9

9

10 BYTOVÉ DOMY Ideu Zeleného mûsta jsme podpofiili i tím, Ïe kaïd bytov dûm dostal, kromû oznaãení písmenem, i své vlastní jméno podle urãitého stromu. Inspiraci nám poskytl starobyl národ KeltÛ a jejich stromokruh, obdoba zvûrokruhu, která není sice tak roz ífiená, ale zato neménû zajímavá. V keltském stromokruhu jsou lidské vlastnosti vyjádfieny prostfiednictvím A J I. Etapa C G B F E D M L K H N O I P Q jednotliv ch stromû, které jsou, stejnû jako lidé, závislé na vodû, vzduchu, slunci a prostfiedí, ve kterém vyrûstají. II. Etapa

11

12 O BYTECH Pfii návrzích dispozic bytov ch jednotek jsme dbali zejména na správné zónování bytû; oddûlení privátní zóny s loïnicemi, koupelnou s pfiím m vstupem a ob vacího pokoje s vefiejnou zónou (vstupní prostor, samostatné WC a vstup do ob vacího pokoje) jsme povaïovali za zcela zásadní. RovnûÏ umístûní ãistû funkãních prostor (napfi. komora s praãkou, místo pro vestavûné skfiínû pfii vstupu do bytu) mnohdy definovalo dispozici bytu. Pro úãinné spojení interiérû bytû s atraktivním exteriérem Zeleného mûsta jsme peãlivû pfiistupovali i k návrhu rozmûrû teras a balkonû, zvlá tû, mají-li nûkteré byty více teras; za minimální hloubku tohoto venkovního prostoru jsme zvolili 2,0 m, coï je rozmûr umoïàující umístûní stolu se sezením pfii zaji tûní stále pohodlného prûchodu. BûÏná v mûra teras tak ãiní 8 m 2. Souãástí bytû v nejvy ích podlaïích domû jsou skuteãnû rozsáhlé stfie ní terasy o v mûrách 30 m 2. Samozfiejmostí je umístûní v vodu vody na terasách a jejich osvûtlení.

13 3+KK 3+KK obytná plocha loïnice 95,66 m 2 19,29 m 2 1.PP balkon/terasa ob vací pokoj 8,35 m 2 34,27 m 2 pokoj zahrada 15,51 m m 2 pûdorys typického podlaïí obytná plocha loïnice 83,91 m 2 16,43 m 2 balkon/terasa ob vací pokoj 19,26 m 2 30,04 m 2 pokoj zahrada 13,58 m m 2 1.NP (zv ené pfiízemí) 2.NP pûdorys typického podlaïí Pozn.: Tento typ bytu se vyskytuje pouze v 1.PP (pfiízemí). Pozn.: Tento typ bytu se vyskytuje pouze v 1.NP (zv ené pfiízemí) a 2.NP.

14 2+KK 3+KK obytná plocha loïnice 56,31 m 2 13,13 m 2 balkon/terasa ob vací pokoj 11,06 m 2 23,28 m 2 1.NP (zv ené pfiízemí) 2.NP pûdorys typického podlaïí obytná plocha loïnice 94,11 m 2 19,36 m 2 balkon/terasa ob vací pokoj 13,35 m 2 32,08 m 2 pokoj 14,43 m 2 3.NP 4.NP 5.NP pûdorys typického podlaïí Pozn.: Tento typ bytu se vyskytuje pouze v 1.NP a 2.NP. Pozn.: Tento typ bytu se vyskytuje pouze v 3.NP, 4.NP a 5.NP.

15 4+KK obytná plocha loïnice 63,14 m 2 15,84 m 2 balkon/terasa ob vací pokoj 6,50 m 2 27,40 m 2 3.NP 4.NP 5.NP pûdorys typického podlaïí 2+KK obytná plocha loïnice 98,22 m 2 13,42 m 2 balkon/terasa ob vací pokoj 8,35 m 2 30,52 m 2 pokoj pokoj 11,85 m 2 13,34 m 2 3.NP 4.NP 5.NP pûdorys typického podlaïí Pozn.: Tento typ bytu se vyskytuje pouze v 3.NP, 4.NP a 5.NP. Pozn.: Tento typ bytu se vyskytuje pouze v 3.NP, 4.NP a 5.NP.

16

17 4+KK obytná plocha loïnice 118,59 m 2 16,95 m 2 balkon/terasa ob vací pokoj 18,51 m 2 32,96 m 2 pokoj pokoj 15,87 m 2 14,42 m 2 5.NP pûdorys typického podlaïí Pozn.: Tento typ bytu se vyskytuje pouze v 5.NP.

18 4+KK obytná plocha loïnice 130,27 m 2 13,82 m 2 balkon/terasa ob vací pokoj 38,39 m 2 55,99 m 2 pokoj pokoj 12,90 m 2 12,02 m 2 6.NP pûdorys typického podlaïí Pozn.: Tento typ bytu se vyskytuje pouze v 6.NP.

19

20 4+KK obytná plocha loïnice 132,71 m 2 13,82 m 2 balkon/terasa ob vací pokoj 36,47 m 2 58,43 m 2 pokoj pokoj 12,02 m 2 12,90 m 2 U jednotliv ch místností kaïdého bytu jsme velmi peãlivû zvaïovali optimální velikosti jednotliv ch pokojû; u ob vacích pokojû s kuchyàsk m koutem jsme se pûdorys typického podlaïí 6.NP shodli na minimální velikosti 23 m 2 v bytech 1+kk, pfiiãemï typick rozmûr ob vacího pokoje s kuchyàsk m koutem je u vût ích bytû m 2. U hlavních, rodiãovsk ch loïnic jsme v návrzích zvolili u typick ch bytû v mûru m 2 umoïàující vytvofiení komfortního místa pro Vá odpoãinek. Dûtské loïnice o velikostech m 2 tvofií dostateãn prostor pro jedno nebo dvû dûti. ZároveÀ jsme ov em dbali na pfiimûfienou velikost chodeb a hal v bytech; v tûchto místech jsme byli vïdy schopni nalézt místo pro úloïné prostory a skfiínû. Pozn.: Tento typ bytu se vyskytuje pouze v 6.NP. Upozornûní: Znázornûné vybavení a nábytek v bytov ch jednotkách je pouze ilustrativní a není souãástí pfiedmûtu pfievodu dle Smlouvy o pfievodu vlastnictví jednotky.

21 STANDARDNÍ PROVEDENÍ BYTOV CH JEDNOTEK V rámci nabídky vybavení bytov ch jednotek jsme pro Vás vytvofiili dva ojedinûlé standardy dokonãení. MÛÏete se rozhodnout, zda pro vybavení Va eho bytu zvolíte standardní provedení Individual nebo nadstandardní volbu Individual Plus. Vûfiíme, Ïe volbou prvkû standardního vyhotovení - ve dvou kvalitativních a cenov ch úrovních - jsme pro Vás vytvofiili irokou kálu moïností, z níï zvolíte fie ení dle Va eho vkusu bez nutnosti procházet ãasovû nároãn m procesem klientsk ch zmûn a úprav. Nicménû, v pfiípadû, Ïe by Vám na e nabídka dvou standardních provedení nevyhovovala, máte moïnost individuálního fie ení zcela podle Va eho vlastního vkusu a pfiedstav. Pokud bude takové fie ení technicky proveditelné, rádi je pro Vás zajistíme. Pro detailní informace o standardním a nadstandardním provedení a o pravidlech pro jejich eventuální zmûnu nav tivte na e webové stránky Nejen pro setkání a konzultace ohlednû standardního provedení bytov ch jednotek, ale i pro jakékoliv jednání ãi pouhé seznámení se s projektem Zelené mûsto, jsme pro Vás k dispozici v na em prodejním a klientském centru v pfiízemí nízkopodlaïní budovy Lighthouse (v Jankovcovû ul. 1566/2b v Praze 7 - Hole ovice). Tû íme se na Va i náv tûvu. Provedení bytov ch jednotek - standard INDIVIDUAL Vnitfiní zdivo, mezibytové stûny Okna Podlahy v obytn ch místnostech Podlaha v chodbû Podlahy v koupelnû a WC Vodovodní armatury Sanitární keramika Obklady Pro detaily ohlednû standardû dokonãení bytov ch jednotek, prosíme nav tivte na e webové stránky. Ïelezobetonové nebo zdûné stûny, zateplené dfievûná okna s izolaãním dvojsklem, v bytech v 6. NP pfiíprava pro budoucí instalaci stínící mark zy na fasádu; na jiïní fasádû pfiíprava pro budoucí instalaci pfiedokenních Ïaluzií plovoucí tfiívrstvé dfievûné podlahy nebo nadstandardní plovoucí laminátové (napfi. Berry Floor) keramická dlaïba, napfi. Iris Ceramica/Itálie, event. plovoucí tfiívrstvá dfievûná podlaha (pozn. ve vybran ch bytov ch jednotkách) keramická dlaïba, standard napfi. Iris Ceramica/Itálie pákové nebo klasické armatury, standard napfi. Ideal Standard umyvadlo, závûsn klozet, akrylátová vana 170/75, sprchová vaniãka a zástûna, bílá barva, standard napfi. Ideal Standard keramické obklady, v koupelnách do v e 2,0 m, WC do v e 1,5m, standard napfi. Iris Ceramica/Itálie

22

23

24 DEVELOPER PRAGUE MARINA Spoleãnost Zelené mûsto, a.s., patfií do skupiny Lighthouse Group. Tato developerská skupina pûsobí v âeské republice od roku 2000 a zamûfiuje se, mimo jiné, na rozvoj území praïsk ch pfiístavû Praze 7 a Praze 5. V areálu Hole ovického pfiístavu jiï realizovala v stavbu osmnácti podlaïní kanceláfiské budovy Lighthouse, která se stala novou dominantou této ãásti mûsta. Vedle projektu Zelené mûsto, Lighthouse Group v souãasné dobû pfiipravuje bytov projekt Prague Marina, kter má rovnûï ambice stát se jedním z nejv znamnûj ích praïsk ch bytov ch developmentû pfií tích let. V stavba tohoto projektu byla zahájena v fiíjnu roku AKCIONÁ I Prague Marina je ojedinûl bytov projekt, kter v souãasné dobû vyrûstá v praïsk ch Hole ovicích na místû, kde byl pfied více neï sto lety vybudován nejv znamnûj í praïsk pfiístav a kter naprosto unikátním a bezprostfiedním zpûsobem pfiiná í do Prahy fenomén tzv. waterfront bydlení, znám z mnoha svûtov ch metropolí. Bytov komplex Prague Marina, kter se stane jedním z nejmodernûj ích a nejïádanûj ích bytov ch center v Praze, nabídne v nûkolika fázích celkem 900 nadstandardních stylov ch bytû, od studií o velikosti 40 m 2 aï po rozsáhlé apartmány pfiesahující 200 m 2 se stfie ními terasami. Skuteãnost, Ïe domy budou stát pfiímo na hranû pfiístavního bazénu - ne dále neï 10 m od vodní hladiny - novû definuje prostor pro Ïivot a odpoãinek obyvatel a náv tûvníkû této nové ãtvrti. Dokonãení první fáze projektu Prague Marina s 340 bytov mi jednotkami je plánováno na polovinu roku Více o projektu Prague Marina na webov ch stránkách KLIENTSKÉ CENTRUM Pfiízemí nízkopodlaïní budovy Lighthouse, Jankovcova ul. 1566/2b, Praha7, Hole ovice, tel: , , , Pro Va e osobní náv tûvy a podrobnûj í informace je zde pro Vás na e Klientské centrum, kde s námi mûïete projednat Va e pfiedstavy a poïadavky ohlednû standardû provedení bytov ch jednotek.

25 PROCES REZERVACE A KOUPù BYTOVÉ JEDNOTKY, PLATEBNÍ KALENDÁ V pfiípadû, Ïe si na na ich webov ch stránkách nebo v Klientském centru vyberete bytovou jednotku, bude Vám pfiedloïen návrh Rezervaãní smlouvy, která slouïí k rezervaci Vámi vybrané bytové jednotky. V prûbûhu rezervaãní lhûty Vás vyzveme k uzavfiení Smlouvy o budoucí smlouvû o pfievodu vlastnictví jednotky, na jejímï základû bude vytvofien závazek obou stran uzavfiít Smlouvu o pfievodu vlastnictví jednotky. Platební kalendáfi V rámci Smlouvy o budoucí smlouvû o pfievodu vlastnictví jednotky jsou pro Vás pfiipraveny dva platební kalendáfie: standardní 35% - 65% (záloha na kupní cenu - doplatek kupní ceny), kter s sebou pfiiná í zv hodnûnou kupní cenu bytové jednotky, a platební kalendáfi 15% - 85% (záloha na kupní cenu - doplatek kupní ceny). Vzhledem k moïnému nav ení DPH u bytové v stavby jsme pfiipraveni pfiijmout jakoukoliv ãást kupní ceny i pfied pfiedpokládan m termínem zv ení sazby DPH a sníïit tak moïn dopad tohoto zv ení na kupní cenu (pro více informací, nav tivte na e webové stránky). Návrhy smluvní dokumentace jsou pfiipraveny jak pro pfiípad financování kupní ceny vlastními prostfiedky, tak i financování hypoteãním úvûrem. S na imi poradci jsme pfiipraveni asistovat rovnûï pfii získání a ãerpání hypoteãního úvûru. Návrhy ve keré smluvní dokumentace jsou k dispozici na na ich webov ch stránkách a v Klientském centru. Rádi Vám zodpovíme jakékoliv dotazy, které k procesu rezervace a koupû bytové jednotky budete mít.

26 Zelené mûsto a.s. BUDOVA LIGHTHOUSE Jankovcova 1569/2c Praha 7 Tel.: Mobil: Fax: Zelené mûsto a.s., ãlen skupiny

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu

Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu Úvodem Developerská společnost Real 3 a.s., se při úvahách o novém projektu zabývala myšlenkou, jak nabídnout zájemcům o bydlení opravdovou architektonickou

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

KATALOGOVÝ LIST BD K Dolům 41, Praha 12 Modřany

KATALOGOVÝ LIST BD K Dolům 41, Praha 12 Modřany BYTY K PRODEJI Všechny byty mají skvělou dispozici, balkon nebo terasu, sklepní kóji přístupnou z 1.NP a kryté parkovací stání. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn obklady,

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT STAVO Hradčanská Office Center Milady Horákové 116/109 160 00 Praha 6 domov@yit.cz www.yit.cz Hyacint Modřany A (II. fáze) Váš domov rozkvétá v Modřanech

Více

INFORMAČNÍ LIST BYTOVÉHO PROJEKTU

INFORMAČNÍ LIST BYTOVÉHO PROJEKTU MATĚJKOVA INFORMAČNÍ LIST BYTOVÉHO PROJEKTU OBSAH CODECO, a.s. 2 O projektu 3 Harmonogram 3 Dopravní dostupnost 3 Lokalita 4 Dispoziční řešení 5 Základní přehled bytů 6 Standardní vybavení 6 Financování

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

KOTI HYACINT. Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ

KOTI HYACINT. Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ KOTI HYACINT Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ budova E pasivní budova F budova D Všechny vizualizace uvedené v této brožuře jsou pouze informativní. Bydlení ve finském stylu O projektu Hyacint

Více

Srovnávací tržní analýza

Srovnávací tržní analýza Srovnávací tržní analýza 1/6 Srovnávací tržní analýza Ladislav Jandáček ladislav.jandacek@re-max.cz +420 727 832 834 Klient : Potanková Jaroslava Nemovitost : Prodej bytové jednotky Adresa : Čimická 2

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Vestec Střed rezidenční komplex

Vestec Střed rezidenční komplex Vestec Střed rezidenční komplex Akropolis reality, s.r.o. Zdeněk Špetlík Pštrossova 1925/6 110 00 Praha 1 tel: 800 10 80 80 mobil: 731 303 055 tel/fax: 224 91 90 13 zdenek.spetlik@akropolisreality.cz www.akropolisreality.cz

Více

Bydlení v nejlepší lokalitě

Bydlení v nejlepší lokalitě Bydlení s nejhezčími výhledy REZIDENCE NA VESELÉ KRÁSNÝ SVĚT 40 bytových jednotek 1+kk až 5+kk K nastěhování na jaře roku 2014 V bytovém domě o čtyřech nadzemních podlažích na severo-východním okraji města

Více

ÚSPĚŠNÝ PROJEKT POKRAČUJE! 48 bytů ve dvou domech

ÚSPĚŠNÝ PROJEKT POKRAČUJE! 48 bytů ve dvou domech ÚSPĚŠNÝ PROJEKT POKRAČUJE! 48 bytů ve dvou domech PROJEKT Místo. Město. Život. Tři hesla, tři přednosti nejlépe vystihující rezidenční projekt Rajský vrch. V blízkosti pražských parků U Čeňku a Čihadla,

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL GRAFICK MANUÁL Úvod Vytvofiením firemního grafického manuálu jsou definována pravidla pro pouïití logotypu a doplàkového grafického stylu pro znaãku i v echny produkty a uïité materiály. Cílem je ucelená

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

Rezidenční vila VIŠŇOVÁ

Rezidenční vila VIŠŇOVÁ Rezidenční vila VIŠŇOVÁ Nové luxusní byty Praha 4 Krč, ulice Višňová č. 3 Výhradní prodejce: Akropolis reality, s.r.o. Pštrossova 1925/6 110 00 Praha 1 tel: 800 10 80 80 mobil: 603 27 07 17 tel/fax: 224

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

STA Stavebnictví - DPH str. 1

STA Stavebnictví - DPH str. 1 DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON STA Stavebnictví - DPH str. 1 Stavebnictví - DPH V tomto hesle rozebíráme aktuální problematiku aplikace daně z přidané hodnoty ve stavebnictví, resp. v oblasti výstavby, oprav,

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

základ civilizace a prosperity

základ civilizace a prosperity základ civilizace a prosperity MAGAZÍN SPOLEČNOSTI PRO ROZVOJ SILNIČNÍ DOPRAVY V ČR Pohled k sousedûm: Na Slovensku uï to dokázali JARO 2012 Obsah Financování dopravní infrastruktury v âeské republice

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

lokalita Javorová čtvrť

lokalita Javorová čtvrť Praha 10 Horní Měcholupy lokalita Javorová čtvrť Byt č. 240 / bytový dům H / 8. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 2.454.426 Kč vč. DPH (2.028.451 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy:

Více

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE:

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE: Praha 5 Zličín lokalita Metropole Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 5.638.421 Kč vč. DPH (4.902.975 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy: 36.900 Kč/m2

Více

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s.

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. Verze IV Platnost od 1 / 2006 Úvod VáÏen zákazníku, tento soubor obchodních podmínek obsahuje samostatné obchodní podmínky spoleãnosti GE Money Multiservis,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

Popis nemovitostí Oceňovaná nemovitost Byt č. 1391/27 (4+kk) Krakovská, Praha 1 - Nové Město zdroj informací: VÝPOČET POROVNÁVACÍ HODNOTY nemovitost č. 1 nemovitost č. 2 nemovitost č. 3 nemovitost č. 4

Více

typ nemovitosti bytová jednotka č.449/49 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou Adresa nemovitosti: Kraj Liberecký, obec Rokytnice nad Jizerou 51245

typ nemovitosti bytová jednotka č.449/49 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou Adresa nemovitosti: Kraj Liberecký, obec Rokytnice nad Jizerou 51245 Z n a l e c k ý p o s u d e k číslo T 1840-140 / 2013 o obvyklé ceně bytové jednotky č.449/49 s podílem 241/10000 na budově čp.449 a pozemku st.447/1 dle LV 2408 a 2015 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou,

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

Katalog OBKLADY DLAŽBY SANITA. Standard C

Katalog OBKLADY DLAŽBY SANITA. Standard C Katalog OBKLADY DLAŽBY SANITA Standard C Bytový dům Divadelní Bytový dům Divadelní vyroste v centrální části Plzně ve stávající proluce na nároží ulic Divadelní a Kovářská. Kompozičně je objekt navržen

Více

Pravidla pro provádění klientských změn projekt Prague Marina

Pravidla pro provádění klientských změn projekt Prague Marina Pravidla pro provádění klientských změn projekt Prague Marina 1. UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Po uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky (dále jen Smlouva ) ohledně převodu bytové

Více

ÚSPĚŠNÝ PROJEKT POKRAČUJE!

ÚSPĚŠNÝ PROJEKT POKRAČUJE! ÚSPĚŠNÝ PROJEKT POKRAČUJE! DOKONČENÍ JARO 2016 Stavíme 48 bytů ve dvou domech PROJEKT Místo. Město. Život. Tři hesla, tři přednosti nejlépe vystihující rezidenční projekt Rajský vrch. V blízkosti pražských

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií

Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií Kovov nábytek Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií Firma BISLEY byla zaloïena roku 1931 jako soukrom podnik, v souãasnosti vlastnûn jedin m majitelem a fieditelem souãasnû, panem

Více

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Systém Platon Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Balkóny a terasy Ztracené bednûní tûrkové stfiechy Parkovi tû na stfiechách Zelené stfiechy Chodníky Umûlé trávníky Suché a zdravé domy e ení pro

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Rezidence Pod Bertramkou

Rezidence Pod Bertramkou Rezidence O PROJEKTU Rezidence přestavuje ideální kombinaci klidného bydlení v zeleni a centra města na dosah ruky. Projekt se skládá ze dvou vzájemně propojených objektů a nabízí celkem 20 nadstandardních

Více

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

Výstavba rodinných dvojdomků v Libštátě. Investor: DS Logistic s.r.o., Libštát 310, 512 03. Stavbyvedoucí: Ladislav Kocour, mob.

Výstavba rodinných dvojdomků v Libštátě. Investor: DS Logistic s.r.o., Libštát 310, 512 03. Stavbyvedoucí: Ladislav Kocour, mob. Výstavba rodinných dvojdomků v Libštátě Investor: DS Logistic s.r.o., Libštát 310, 512 03 Stavbyvedoucí: Ladislav Kocour, mob.: 602 100 066 Výstavba rodinných dvojdomků V roce 2015 zahájila společnost

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

POHLED ZÁPADNÍ Z ULICE

POHLED ZÁPADNÍ Z ULICE POHLED ZÁPADNÍ Z ULICE POHLED SEVERNÍ Z ULICE POHLED VÝCHODNÍ ZE DVORA O PROJEKTU, LOKALITA Novostavba 2 bytových domů Jírovcova A a B se nachází v centru Českých Budějovic, v docházkové vzdálenosti náměstí

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12 STANDARD MODERN II. Standardy bytového domu/společných prostor 1 Standardy bytu 2 Standardní vybavení Standard MODERN II. 3-12 Standardy bytového domu / společných prostor Základy železobetonová základová

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Obchodní a prûmyslová banka v Moravské Ostravû památka v ohroïení

Obchodní a prûmyslová banka v Moravské Ostravû památka v ohroïení Obchodní a prûmyslová banka v Moravské Ostravû památka v ohroïení Romana ROSOVÁ A NOTACE: Pfiíspûvek seznamuje s historií a souãasn m stavem b valé Obchodní a prûmyslové banky v Ostravû, která patfií k

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.490.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Zdenûk CHUDÁREK Obr. 1. Îìár nad Sázavou, b val cisterciáck klá ter, kaple sv. Markéty u brány, fiez, stav po dokonãení stavby v roce 1703 (nahofie) a stav

Více

INFORMACE Č. 9 PRO ČLENY UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo. V současné době probíhá dražba (zpeněžování) následujícího majetku družstva:

INFORMACE Č. 9 PRO ČLENY UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo. V současné době probíhá dražba (zpeněžování) následujícího majetku družstva: INFORMACE Č. 9 PRO ČLENY UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo V současné době probíhá dražba (zpeněžování) následujícího majetku družstva: Dražba administrativní budovy ul. Ostrožná č.p. 208/4, 746 01 Opava

Více

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty Elegantní fie ení prostorové akustiky Referenãní akce projekty Mobilní stěny MULTIWAL Mobilní stûny MULTIWAL dodává a montuje firma LIKO-S. V hody mobilních stûn MULTIWAL velmi snadná a rychlá zmûna dispozic

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník AVON KREDITNÍ KARTA V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník Platnost od 6 / 2008 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více