Obsah. Seznam použitých zkratek... XIII Seznam předpisů citovaných v monografii... XIV O autorovi... XVII Úvodem... XIX

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Seznam použitých zkratek... XIII Seznam předpisů citovaných v monografii... XIV O autorovi... XVII Úvodem... XIX"

Transkript

1 Seznam použitých zkratek... XIII Seznam předpisů citovaných v monografii... XIV O autorovi... XVII Úvodem... XIX Kapitola 1: Pojetí ústavních deklarací Deklarace práv jako revoluční a politické dokumenty Ústavněprávní význam úpravy postavení práv člověka a občana Evropské pojetí lidských práv jako součást internacionalizace lidských práv Úmluva o lidských právech a základních svobodách a ústavní právo členských států Rady Evropy Evropská unie a základní lidská práva Kapitola 2: Pojetí a realizace některých zásad a hodnot Listiny ve vztahu k lidským právům a svobodám Omezení zákonem a podstata či smysl lidských práv a svobod Vztah zákonného omezení a podstaty a smyslu lidských práv Relativita naplnění ústavního principu rovnosti a rovnoprávnosti lidí Nové ústavní právo na rovné zacházení Vymezitelnost osobní svobody jako obecný návod zákonodárci Některé ústavněprávní otázky natality Zvláštní ústavní hodnotové složky realizace Listiny Ústavní pojetí národnostních menšin v České republice Přirozenoprávní charakter azylu Ústavní dopad mimořádných bezpečnostních situací na fyzické a právnické osoby Trestní odpovědnost právnických osob v kontextu hodnot Listiny Ústavní charakter životního prostředí Zvíře z pohledu ústavněprávního Ústavní koncepce práva na život Nadstátně konvenční charakter Listiny Ústavněprávní systémotvornost práva na život Nedotknutelnost osoby v pojetí českého ústavního práva V

2 2.7.1 Ad transplantace lidských orgánů podle české právní úpravy Neregulovaná prostituce v rozporu s ústavními hodnotami, aneb mlčení živnostenského zákona Realizace Listiny ve světle evropských zásad biomedicíny Mezinárodněprávní limitace svobody vědeckého výzkumu v této oblasti Ústavněprávní souvislosti tzv. utajeného porodu Ústavní realizace svobody a nedotknutelnosti soukromí Ústavní problematika registrovaného partnerství Zákaz svévole (arbitrability) veřejné moci Ústavnost detenčních prostředků Nedotknutelnost osoby a poskytnutí zdravotních služeb bez souhlasu osoby Ústavní povaha omezení volného pohybu pacienta při poskytování mu zdravotních služeb Listina, přirozenost a důstojnost člověka Právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti a dobré pověsti Ochrana jména jako realizovaná ústavní hodnota Ochrana údajů jako ústavní hodnota Právo rodičů pečovat o své děti a vychovávat je Vztah ústavního a kanonického práva ve světle Listiny Ústavní řešení v případě kanonického práva jako systému komplementárního Vztah mezi státem a církvemi Listina a svoboda spolčování Kapitola 3: Realizační vztah občanského zákoníku k Listině Ke koncepci právního vztahu občanského zákoníku k Listině Vztah občanského zákoníku k Listině Ústavněprávní obsah soukromého práva Výchozí zásadové koncepce občanského zákoníku ve vztahu k realizaci Listiny Legalizace (nebo konstitucionalizace) nových pramenů práva? Ústavní aspekty vymezení právní způsobilosti Definice charakteru přirozených práv Nové právní vymezení právní subjektivity a svéprávnosti ústavního dosahu Emancipační koncepce občanského zákoníku Ústavněprávní dosah zbavování svéprávnosti VI

3 3.4 Ústavněprávní obsah přirozených hodnot člověka Ústavněprávní souvislost nedotknutelnosti osoby podle občanského zákoníku Ústavněprávní základ pro dispozice s částmi těla Ústavněprávní respekt k zesnulé osobě Ústavněprávní aspekty identifikace a soukromí člověka Ústavněprávní kontext rodinného práva Ochrana rodiny v Listině mezi sociálními právy Vyživovací povinnost manželů je ústavní hodnotou Vyloučení násilného manžela ze společného bydlení jako legální zásah ústavního charakteru Zánik manželství rozvodem Instituce příbuzenství má přirozenoprávní ústavní povahu Ústavněprávní aspekty otcovství z hlediska občanskoprávních konstrukcí Institut osvojení dotváří ústavněprávní přirozenoprávní východiska Vzájemná práva a povinnosti rodičů a dětí mají přirozenoprávní určení Možné soudní zásahy do rodičovských vztahů a podmínky jejich užití Ústavněprávní charakter určování jména dítěte Ústavněprávní rozměr vyživovací povinnosti podle občanského zákoníku Jiné formy péče o dítě jako organikum nahrazující péči rodičovskou Právní instrumenty zástupnosti rodičovské péče Ústavněprávní osobnost právnické osoby Veřejnoprávní a konstitutivní povaha legalizace právnických osob Ústavní fenomén veřejných rejstříků právnických a fyzických osob Koncepce soukromoprávních osob podle občanského zákoníku a vztah k Listině Korporace podle občanského zákoníku v dosahu ústavního pojetí Spolek převzatý občanským zákoníkem Fundace Ústavněprávní charakter nadace a nadačního fondu Ústavněprávní charakter nadačního fondu VII

4 3.7.6 Občanskoprávní pojetí ústavu Nová ústavněprávní pozice podnikatele Ústavněprávní aspekty zastupování a opatrovnictví Opatrovník Prokura Soukromoprávní realizace dědictví jako naplnění čl. 11 Listiny Lakoničnost ústavní úpravy dědictví Pořízení pro případ smrti jako svobodný projev (ústavního významu) dispozice s majetkem Ústavněprávní dopad vydědění Civilistika ústavněprávně sociálního významu Realizace pojetí vlastnického práva občanským zákoníkem Věci a práva K pojetí držby podle občanského zákoníku K pojetí vlastnického práva podle občanského zákoníku Cenný papír Věcná práva k cizím věcem Ústavněprávní kontext právních skutečností Závazkové právo jako regulace volných smluvních vztahů Odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení Nutná obrana a krajní nouze jako ústavní materie Odškodnění a jiné typy satisfakcí Listina a právní formy realizace hodnot tvůrčí duševní činnosti Ústavní hodnota svobodné tvůrčí činnosti Svobodné vědecké bádání Svoboda umělecké tvorby jako ústavní hodnota Realizace autorského práva jako ústavněprávní kategorie Průmyslové vzory, vynálezy a zlepšovací návrhy Užitné vzory Ochranné známky Ochrana označení původu a zeměpisných označení O ochraně práv k odrůdám rostlin O ochraně biotechnologických vynálezů Kapitola 4: Základní lidské (přirozenoprávní) hodnoty, jejich trestněprávní ochrana a zákonem dovolené ingerence státu Trestní zákoník a ochrana základních lidských práv Modernizace pojetí ochrany dopravovaných zpráv Rodina a děti chráněné trestním právem Fenomén trestněprávní ochrany rodiny VIII

5 4.3 Zákonný předmět trestnosti chránící důstojnost (osoby) v sexuální oblasti Trestněprávní ochrana sexuality je rozvinutím ústavnosti Trestné činy proti skupině obyvatelstva Trestné činy ohrožující veřejnost Trestné činy proti lidskosti Trestání jako proces založený Listinou Ústavněprávní pojetí ukládání a výkonu trestů Zákonné prostředky detenčního charakteru omezující svobodu člověka Výkon trestu odnětí svobody Výkon zabezpečovací detence Výkon vazby z hlediska omezení práv člověka Vyšetření duševního stavu Probace a mediace v trestním řízení Odpovědnost mládeže za protiprávní činy Listina a evropský zatýkací rozkaz Výkon zajištění majetku a věcí v trestním řízení Rozsah zásahů do základních lidských práv v exekuci Ochrana majetku a legální omezení majetku Daňová správa a rozsah vstupu do soukromí Trestněprávní ochrana majetku jako ústavní hodnota Výkon policejní činnosti a užití legálních prostředků omezení lidských práv Oprávnění policisty Operativně pátrací prostředky jako mimoústavní nástroje? Další zákonné vstupy policie do základních ústavních práv Zpracovávání osobních údajů policií a získávání informací policií Listina a právní rámce služebních zákroků zvláštních jednotek policie Jiná zvláštní zákonná identifikační legitimace policisty Kapitola 5: Listina a materiální podmínky života Listina a právo vlastnit Strohý ústavní základ vlastnického práva Mimoústavní koncepce dědění majetku Ústavní základy vyvlastnění Klasický mezinárodněprávní základ vyvlastnění Daně či poplatky a vlastnické právo z hlediska ústavnosti IX

6 5.5 Listina a právo na práci Ústavní vymezení K povaze pracovního poměru Ústavní rovina zákonných povinností zaměstnanců Zákaz informací požadovaných zaměstnavatelem a jeho ústavněprávní dopad Odpovědnost zaměstnavatele za škodu Legislativní pojetí spravedlivé odměny Ústavní pojetí uspokojivých pracovních podmínek Listina a ústavní koncepce práva podnikat Živnostenské podnikání z pohledu ústavního pořádku Rekodifikace obchodního podnikání Podnikání podle zvláštních zákonů Zákonný Listinu provádějící režim podnikatelského prostoru Listina a systém sociálního zabezpečení Ústavněprávní kontext veřejnoprávní pozice odborových organizací Ústavní vymezení práva na stávku a jeho legislativní realizace Veřejnoprávní zobrazení některých sociálních práv v Listině Právo na zdravotní péči v realizaci Veřejnoprávní základ ochrany rodiny a jeho realizace Kapitola 6: Politické svobody v pojetí Listiny v realizaci Právní režim politických práv a svobod Sdružování v politických stranách z hlediska ústavního pořádku ČR Dvojsmyslný ústavní charakter politických stran a hnutí Občan a sdružování v politických stranách a hnutích Definice politické strany Institucionalizace politických stran v ústavním systému Ústavní povaha koaličních seskupování Úloha politických stran a hnutí ve volbách jako ústavní exkluzivita Poslanecký klub jako instituce veřejného práva Ústavněprávní úvaha členství v poslaneckém klubu Registrační princip jako podmínka práva na existenci politické strany a jeho obsah Ústavní dimenze zákonného zákazu politických stran nesplývat se státem Zákaz organizace a činnosti politických stran a hnutí na pracovištích Další ústavní souvislosti politického stranictví X

7 6.4.1 Soudní ochrana člena politické strany nebo hnutí Zánik a zrušení politické strany a hnutí Právní limity financování a hospodaření politických stran a hnutí Zákonné zdroje financování politických stran a hnutí Dotování ze státního rozpočtu ve formě příspěvků Spolčování v české společnosti (Staro)nové principy spolkové činnosti Neúměrná legislativní veřejnoprávní expanze občanského zákoníku Realita v realizaci volebního práva občanů v České republice Reziduum petičního práva? Kapitola 7: Právo na soudní a jinou právní ochranu Právo na soudní ochranu z hlediska Listiny Výchozí koncepce hlavy V. Listiny Realizace práva na přístup k soudu Fenomén soudně procesních řádů jako organikum Listiny Realizace práva na soudní přezkum rozhodnutí orgánů veřejné správy soudem K ústavnímu pořádku organický obsah legislativní úpravy správního soudnictví Multiplikace procesních řízení zákonem o zvláštních řízeních soudních Podústavní realizace dalších ústavních zásad Právo na zákonného soudce (respektive senát) Realizace procesní rovnosti účastníků Právo na veřejné projednání věci Právo na ústní projednání věci Právo na projednání věci bez zbytečných průtahů Právo odepřít výpověď a jeho ústavní dopad Právo na tlumočníka jako garantovaný ústavní nárok Zvláštní provedení zásad trestního procesu Další trestněprávní zásady ústavního charakteru Ústavní aspekt pojetí trestného činu Ústavní charakter práv obviněného v trestním řízení Zvláštní úprava trestní odpovědnosti mládeže Doplňující ústavní charakter této úpravy Ústavněprávní nadstandard této úpravy Zvláštní trestní sazby XI

8 7.7.4 Modifikace prováděných úkonů ve věcech mladistvých Zvláštní opatření výkonu rozhodnutí Ústavně spravedlnostní povaha rozhodčího řízení Řízení před rozhodčí komisí spolku Ústavní dosah soudních poplatků Právo na náhradu škody způsobené nezákonnými rozhodnutími orgánů veřejné moci Ústavně založené právo na právní pomoc Ústavní rozměr právní ochrany zajišťované činností veřejného ochránce práv Procesní postup Veřejného ochránce práv Peněžitá pomoc obětem trestné činnosti Vybraná, základní a doktrinární literatura Anotace Resumé Věcný rejstřík XII

Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky ve znění zákona č.

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD. Hlava první

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD. Hlava první USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního

Více

2/1993 Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

2/1993 Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD 2/1993 Sb. USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky Změna: 162/1998 Sb. Předsednictvo

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/389 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/02) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/391 Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlašují

Více

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku Právní formy podnikání - Osobní vlastnictví - Partnerství - Kapitálová společnost - Formy vlastnictví - Druh závazků - Výše zakladatelských nákladů - Doba trvání podnikání - Možnost přenosu práv - Kapitálová

Více

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE PREAMBULE Uzavřením svazku, který je stále pevnější, evropské národy projevily vůli sdílet pokojnou budoucnost založenou na společných hodnotách. Unie vědoma si svého

Více

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková Právní postavení seniorů v České republice JUDr. Romana Křenková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku. Projekt 2D06021 Číslo aktivity:

Více

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus)

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) www.pravodoskol.cz Úvod do právního systému ČR K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření středoškolského vzdělávacího

Více

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Učební texty Doc. JUDr. Jiří Ježek, CSc., doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc., JUDr. David Štros, JUDr. Jiří Čermák, JUDr.

Více

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Mgr. Pavla Katzová, Praha Obsah: 1. Úvod 2. Soukromé právo a veřejné právo 3. Základní zásady soukromého práva 4. Školy a

Více

Dívka si nechala v ateliéru pořídit svůj fotografický portrét. Fotograf jej bez jejího vědomí následně použil ve svém návrhu knižní obálky dívčího

Dívka si nechala v ateliéru pořídit svůj fotografický portrét. Fotograf jej bez jejího vědomí následně použil ve svém návrhu knižní obálky dívčího OBČANSKÉ PRÁVO PŘIROZENÉ Ř PRÁVO OSOBNOSTNÍ A JEHO STÁTNÍ OCHRANA Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. verze 2.0 (2009)

Více

C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E

C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E D Ů S T O J N O S T S V O B O D Y R O V N O S T S O L I D A R I T A O B Č A N S K Á P R Á V A S O U D N I C T V Í C H A R T A Z Á K L A D

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

Lidská práva. MáM svá práva. ing. Mgr. Hana Janiková

Lidská práva. MáM svá práva. ing. Mgr. Hana Janiková Lidská práva MáM svá práva ing. Mgr. Hana Janiková vzdělávací program v rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Lidská

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD

SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD Překlad: Artlingua Tento text nemá charakter oficiálního překladu, neprošel jazykovou korekturou a je určen pouze pro studijní účely

Více

Listina základních práv a svobod

Listina základních práv a svobod Wagnerová / Šimíček Langášek / Pospíšil a kolektiv Listina základních práv a svobod Komentář Vzor citace: Wagnerová, E.; Šimíček, V.; Langášek, T.; Pospíšil, I. a kol. Listina základních práv a svobod.

Více

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, S.R.O. 1 Obsah Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému

Více

Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti

Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti Ministerstvo vnitra právě v těchto dnech dokončuje práce na novém zákoně upravujícím oblast soukromých bezpečnostních služeb. Záměr podřídit soukromé bezpečnostní

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN 1 Obsah 1. Obecná část... 9 Hlavní zásady nové kodifikace jsou především následující:... 9 Vše v jednom, logicky a přehledně... 9 Soukromé právo... 9 Jazyk nového

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

OBČANSKÉ PRÁVO PŘIROZENÉ PRÁVO PŘIROZENÉ PRÁV OSOBNOSTNÍ OSOBNOS A JEHO STÁTNÍ OCHRANA A JEHO

OBČANSKÉ PRÁVO PŘIROZENÉ PRÁVO PŘIROZENÉ PRÁV OSOBNOSTNÍ OSOBNOS A JEHO STÁTNÍ OCHRANA A JEHO OBČANSKÉ PRÁVO PŘIROZENÉ PRÁVO OSOBNOSTNÍ A JEHO STÁTNÍ OCHRANA Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. verze 2.1 (2010) Ivo

Více

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Přílohy Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Obsah této části Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv...............................................................

Více

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE (Ve znění přijatém v ČR, zveřejněném ve Sbírce zákonů č. 104/1991) Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě Spojených

Více

Šárka Machanová. Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži

Šárka Machanová. Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Šárka Machanová Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži Diplomová práce Olomouc 2011 Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci na téma Trestná činnost

Více

OBČANSKÉ PRÁVO VĚCNÉ

OBČANSKÉ PRÁVO VĚCNÉ OBČANSKÉ PRÁVO VĚCNÉ OSNOVA: Definice občanského práva, prameny Předmět úprava a její základní zásady Osoby Zastoupení Věci a jejich rozdělení Právní skutečnosti Věcná práva vlastnictví, spoluvlastnictví,

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE 5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE OBSAH odstavec strana Obecná část 1-7 3 Demografické složení populace 1-7 3 Přehled menšin 1-2 3 Cizinci

Více

BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Jiří Lehký Studijní oporu zajišťuje:

Více