Předmluva к 6. vydání...v O autorech... VII Autoři jednotlivých kapitol... XI Seznam použitých zkratek... XXXI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmluva к 6. vydání...v O autorech... VII Autoři jednotlivých kapitol... XI Seznam použitých zkratek... XXXI"

Transkript

1 Předmluva к 6. vydání...v O autorech... VII Autoři jednotlivých kapitol... XI Seznam použitých zkratek... XXXI A. Základy veřejného a soukromého p ráv a... 1 Kapitola 1. Základy právní teorie Právo a společenské normativní systémy Právo a stát Právní stát Systém práva Právo hmotné a právo procesní Prameny práva Normativní právní akty Prameny práva EU Nálezy Ústavního soudu Tvorba práva Průběh legislativního procesu při tvorbě zákonů Právní normy Základní členění, právní normy kogentní a dispozitivní Struktura právní normy Další členění právních norem Působnost právních norem Prostorová působnost právních norem Časová působnost právních norem Realizace práva a právní vztahy Předpoklady a prvky právních vztahů Právní skutečnosti Individuální právní akty Právní jednání Protiprávní jednání Čas jako objektivní právní skutečnost Subjekty právních vztahů Fyzické osoby Zastupování fyzických osob Právnické osoby XIII

2 6.3.4 Zastupování právnických osob Stát Objekty právních vztahů Kapitola 2. Základy práva Evropské unie znik a vývoj Evropského společenství a Evropské unie Lisabonská smlouva a změna Evropského společenství na Evropskou unii Základní cíle Evropské unie Občanství Evropské unie Prameny práva EU Primární prameny práva EU Sekundární prameny práva EU Nařízení Směrnice Rozhodnutí Doporučení a stanoviska Prameny práva EU v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky Další prameny práva EU Provádění práva EU a systém soudní kontroly Hmotná aplikace práva EU Funkční aplikace práva EU Poměr práva EU к vnitrostátním právu Právo EU a zásada subsidiarity Právo EU a ochrana lidských práv Listina základních práv a svobod Evropské unie Orgány Evropské unie Evropský parlament Rada EU Rozhodování Rady Organizace činnosti Rady Evropská rada Evropská komise Organizační struktura Evropské komise Rozhodování Evropské komise Soudy Evropské unie Organizace soudů Evropské unie Účetní dvůr Evropská centrální banka Hospodářský a sociální výbor...59 XIV

3 Kapitola 3. Základy ústavního p ráv a Pojem a předmět úpravy Ústavní právo, pojem a funkce ústavy Ústava České republiky a mezinárodní smlouvy Prameny ústavního práva Ústava České republiky Územní učlenění České republiky Základy politického systému České republiky Základy demokracie - politické strany Systém politických stran Soustava nej vyšších státních orgánů Moc zákonodárná Moc výkonná - prezident republiky a vláda Moc soudní Nezávislost soudů, soustava Ústavní soud Č R Kontrola veřejné moci Ústavním soudem Č R Složení a pravomoci Ústavního soudu Č R Nejvyšší soud Č R Nejvyšší správní soud ČR Působnost Nejvyššího správního soudu ČR Základní lidská práva a svobody Obsah a zásady úpravy Listiny základních práv a svobod Základní lidská práva Politická práva Práva národnostních a etnických menšin Ekonomická a sociální práva a svobody Soudní ochrana lidských práv Státní občanství - nabývání a pozbývání Kapitola 4. Základy právní úpravy veřejné správy Veřejná správa a správní právo Prameny správního práva Správní právo hmotné Základy právní úpravy státní správy Základy právní úpravy samosprávy Obce Orgány obce Kraje Orgány kraje Zájmová samospráva...91 XV

4 3.3 Kontrola veřejné správy Majetek státu, obcí a krajů Obecně к veřejnému majetku Majetek státu Majetek obcí a krajů Hospodaření s majetkem obcí a krajů Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Správní delikty Druhy správních deliktů Přestupky Sankce za přestupky Řízení o přestupcích Správní právo procesní - základy správního řízení Subjekty správního řízení Správní orgány Účastníci správního řízení Stadia správního řízení Zahájení správního řízení Zajištění průběhu řízení, zjišťování podkladů Vydání správního rozhodnutí Opravné prostředky Přezkumné řízení Exekuce Řízení ve věcech sociálního zabezpečení Nemocenské pojištění Nemocenské Ošetřovné Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství Peněžitá pomoc v mateřství Důchodové pojištění Starobní důchod Invalidní důchod Vdovský (vdovecký) důchod Sirotčí důchod Státní sociální podpora Veřejné zdravotní pojištění Kapitola 5. Základy trestní odpovědnosti Trestní právo - pojem, předmět právní úpravy a prameny Trestní právo hmotné Pojem a základy trestní odpovědnosti XVI

5 2.1.1 Formálni znaky trestní odpovědnosti Příprava a pokus trestného jednání Vyloučení trestní odpovědnosti a zánik trestnosti Tresty a ochranná opatření Druhy trestů Ochranná opatření Upuštění od potrestání a podmíněný odklad trestu Zánik trestu Trestání mladistvých pachatelů Zvláštní část trestního zákona Trestné činy v oblasti podnikání Trestné činy hospodářské Trestní právo procesní - základy právní úpravy trestního řízení Předsoudní řízení Soudní řízení Předběžné projednání obžaloby Hlavní líčení Odvolací řízení Oběti trestního činu a jejich ochrana v trestním řízení Kapitola 6. Vybrané otázky občanského práva Pojem a prameny občanského práva Občanské právo a soukromoprávní vztahy Základní zásady občanského práva Subjekty občanského práva Fyzické osoby Ochrana osobnosti člověka Ochrana jména a pseudonymu člověka a jeho bydliště Podoba a soukromí Právo na duševní a tělesnou integritu Převzetí člověka bez jeho souhlasu do zařízení poskytujícího zdravotní péči Právnické osoby Právnické osoby v občanském zákoníku Vznik a znaky právnické osoby Organizační struktura a zastupování právnické osoby Zrušení a zánik právnické osoby Členění právnických osob občanského práva Spotřebitel a podnikatel Obecné otázky občanskoprávních vztahů Občanskoprávní jednání XVII

6 2.4.2 Vady právních úkonů Právní události Protiprávní jednání a protiprávní stavy Právní domněnky a fikce Základy právní úpravy věcných práv Věci a jejich dělení Kategorie věcí podle občanského zákoníku Vlastnické právo Nabývání vlastnictví Zánik vlastnického práva Hmotněprávní ochrana vlastnického práva Procesněprávní ochrana vlastnického práva Spoluvlastnictví Podílové spoluvlastnictví Společné jmění manželů Přídatné (akcesorické) spoluvlastnictví Byty a nebytové prostory jako předmět vlastnického práva (bytové spoluvlastnictví) Správa věcí ve spoluvlastnictví Právo držby Věcná práva к věci cizí Věcná břemena Právo stavby Zástavní právo Zadržovací právo Dědické právo Předpoklady dědění Smrt zůstavitele Existence pozůstalosti Způsobilý dědic Odmítnutí dědictví Vzdání se dědictví Zřeknutí se dědického práva Dědický titu l Z ávěť Dědická smlouva Zákon Základy úpravy občanského řízení soudního Pojem občanského soudního řízení Prameny právní úpravy Řízení v prvním stupni XVIII

7 5.2.1 Druhy řízení a druhy žalob Procesní úkony v soudním řízení Druhy soudních rozhodnutí Odvolací řízení Mimořádné opravné prostředky Vykonávací řízení (exekuce) Způsoby výkonu rozhodnutí Výkon rozhodnutí cizozemských exekučních titulů Kapitola 7. Vybrané otázky občanského práva II - základy závazkových vztahů Závazkové vztahy obecně Smlouva Předsmluvní odpovědnost Uzavření smlouvy Návrh na uzavření smlouvy Zrušení a odvolání nabídky Přijetí nabídky Forma smlouvy Účinky smlouvy Změna okolností Smlouva o smlouvě budoucí Obsah závazků Smlouvy uzavírané adhezním způsobem Společné dluhy a pohledávky Změny závazků Změna v osobě věřitele Změna v osobě dlužníka Změny v obsahu závazků Zánik závazků Splnění Prodlení dlužníka a věřitele Další způsoby zániku závazku Zajištění a utvrzení dluhů Zajištění dluhu Utvrzení dluhu Vybrané smluvní typy podle nového občanského zákoníku Přehled smluvních typů Kupní smlouva Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Výhrada vlastnického práva XIX

8 2.2.3 Výhrada zpětné koupě a zpětného prodeje Předkupní právo Vztah stavby a pozemku Nabytí vlastnického práva od neoprávněného Koupě movité věci Koupě nemovité věci Směna Koupě závodu Smlouva o dílo Předání a převzetí díla Darovací smlouva Odvolání daru Darování pro případ smrti Výprosa Výpůjčka Zápůjčka Nájem Nájem bytu a domu Podnájem Pacht Zemědělský pacht Pojištění Povinné pojištění Specifické případy pojistných smluv Deliktní (odpovědnostní) závazky Náhrada újmy a bezdůvodné obohacení Předsmluvní odpovědnost podle občanského zákoníku Škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi Škoda z provozní činnosti Škoda z provozu dopravních prostředků Škoda způsobená vadou výrobku Škoda na převzaté a odložené věci Škoda na vnesené věci Náhrada majetkové a nemajetkové újmy Odpovědnost škůdce Způsoby náhrady Způsob a rozsah náhrady Snížení náhrady Náhrada při újmě na přirozených právech člověka Náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení Náhrada při poškození věci XX

9 3.9.8 Náhrada při poranění zvířete Náhrada nemajetkové újmy Zadostiučinění Okolnosti vylučující protiprávnost Nutná obrana Krajní nouze Délka promlčecí lhůty - náhrada škody, bezdůvodné obohacení Specifická úprava závazků v obchodních vztazích Úprava podle občanského zákoníku Specifika vzniku smluvních vztahů v podnikání Uzavření smlouvy na základě veřejného návrhu Obchodní veřejná soutěž Zákon o mezinárodním právu soukromém Smluvní typy v podnikání Bankovní smlouvy Nájem prostoru sloužícího podnikání Podnikatelský pronájem věcí movitých Nájem dopravního prostředku Pacht závodu Závazky ze smluv příkazního typu Kapitola 8. Základy rodinného práva Pojem a předmět právní úpravy, subjekty Principy rodinného práva Prameny právní úpravy rodinného práva Manželství Vznik manželství Majetkové vztahy manželů Překážky vylučující vznik manželství Vztahy mezi manželi Majetkové vztahy manželů Zánik manželství Vztahy mezi rodiči a dětmi Péče o dítě Zásahy do rodičovské odpovědnosti Výchova dítěte po rozvodu rodičů Náhradní rodinná výchova Ústavní výchova a ústavní péče Vyživovací povinnost Určování rodičovství Registrované partnerství XXI

10 Kapitola 9. Základy individuálního a kolektivního pracovního práva Pojem a prameny pracovního práva Pojem, systém a funkce pracovního práva Prameny pracovního práva Vnitrostátní prameny Mezinárodní prameny Unijní prameny pracovního práva Základní zásady pracovního práva Smluvní strany pracovněprávních vztahů Zaměstnanci Zaměstnavatelé Odborové organizace Stát Pracovní poměr Vznik, změny a zánik pracovního poměru Vznik pracovního poměru Změny pracovního poměru Skončení pracovního poměru Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru Základní pracovní podmínky Odměňování zaměstnanců Pracovní doba a doba odpočinku Dovolená Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Povinnosti zaměstnavatele Práva a povinnosti zaměstnanců Zvláštní pracovní podmínky a péče o zaměstnance Odpovědnost za škodu a náhrada újmy Povinnosti zaměstnance к náhradě škody Obecná povinnost nahradit škodu Nesplnění povinnosti к odvrácení škody Schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat Ztráta svěřených věcí Povinnosti zaměstnavatele к náhradě škody Obecná povinnost nahradit škodu Pracovní úrazy a nemoci z povolání Odložené věci Odvracení škody Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohoda o provedení práce XXII

11 5.2 Dohoda o pracovní činnosti Kolektivní pracovní právo Kolektivní vyjednávání Kolektivní spory Právní úprava zamestnanosti v České republice Právo na zaměstnání Zabezpečování práva na zaměstnání Kapitola 10. Právní vztahy k pozemkům - vybrané otázky Základní pojmy pozemkových právních vztahů, prameny právní úpravy Evidence právních vztahů к nemovitostem Katastr nemovitostí Vedení katastru nemovitostí Zápisy právních vztahů к nemovitostem Vklad do katastru nemovitostí Záznam v katastru nemovitostí Poznámka do katastru nemovitostí Účelová kategorizace půdy Druhy pozemků Zemědělská půda Nezemědělská půda Územní plánování Územně plánovací dokumenty Územně plánovací podklady Stavby a stavební práva Územní rozhodnutí a jeho význam Rozhodnutí o umístění stavby Rozhodnutí o změně využití území Rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území Územní opatření Zjednodušené územní řízení a územní souhlas Stavební řízení Užívání stavby po dokončení Odstraňování staveb Právní úprava vyvlastnění Podmínky vyvlastnění Náhrada za vyvlastnění Pozemkové úřady a úpravy pozemků XXIII

12 B. Právo a podnikání Kapitola 1. Prameny a vývoj právní úpravy podnikání Význam právní úpravy podnikání Pojetí právní úpravy podnikání v členských zemích EU Obchodní právo a vliv práva EU Podnikání a podnikatelé Povinnosti a odpovědnost podnikatelů Povinnosti podnikatelů v oblasti registrace podnikání Povinnosti podnikatelů v oblasti účetnictví a evidence majetku Trestněprávní odpovědnost podnikatelů - právnických osob Kapitola 2. Širší rámec právní úpravy podnikání Veřejnoprávní úprava právních vztahů v podnikání Soukromoprávní úprava právních vztahů podnikání Podnikatel Prokura a opatrovnictví Obchodní firma a sídlo podnikatele Kapitola 3. Základy živnostenského podnikání Pojem živnosti a činnosti vyloučené ze živnostenského podnikání Zajištění státní správy živnostenského podnikání Rozdělení živností Živnosti ohlašovací Živnosti koncesované Provozování živnosti Podmínky pro provozování živnosti Všeobecné podmínky provozování živnosti Zvláštní podmínky provozování živnosti Druhy živností podle předmětu činnosti Vznik živnostenského oprávnění Zánik živnostenského oprávnění Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce Povinnosti podnikatele při provozování živnosti Provozovny Živnostenská kontrola a správní delikty Pokuty Kapitola 4. Obchodní rejstřík Obchodní rejstřík Obchodní rejstřík - pojem, funkce, význam, základní zásady právní úpravy XXIV

13 1.2 Zásady právní úpravy Subjekty zapisované do obchodního rejstříku Řízení o zápisu do obchodního rejstříku Náležitosti návrhu Údaje zapisované do obchodního rejstříku Sbírka listin Kapitola 5. Základy práva hospodářské soutěže Pojem hospodářské soutěže a význam její právní regulace Evropská dimenze úpravy hospodářské soutěže Soutěžní právo Evropské unie České právo hospodářské soutěže Prameny práva hospodářské soutěže Ochrana hospodářské soutěže před omezováním Dohody narušující soutěž Zakázané kartely Dohody o převodu nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví Kartely povolené zákonem Individuální výjimky ze zákazu dohod Uplatňování významné tržní síly Dominantní postavení a jeho zneužívání Spojování soutěžitelů Druhy spojení Spojení soutěžitelů podléhající povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže Právní úprava veřejných zakázek a koncesních smluv Zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon Veřejné zakázky a zadavatelé Znaky veřejné zakázky Druhy veřejných zakázek Dělení podle ceny Dělení podle předmětu Zadávac í řízen í Otevřené řízení Užší řízení Jednací řízení Jednací řízení s uveřejněním Jednací řízení bez uveřejnění Soutěžení dialog XXV

14 5.5.7 Zjednodušené podlimitní řízení Rámcová dohoda Průběh zadávacího řízení Přezkumné řízení Správní delikty při zadávání veřejných zakázek Koncesní řízení Nekalá soutěž Znaky nekalé soutěže Mezinárodní úprava nekalé soutěže Dílčí skutkové podstaty nekalé soutěže Soudní ochrana proti nekalé soutěži Působení zvláštních orgánů Kapitola 6. Právní ochrana spotřebitele Spotřebitelské právo - pojem Veřejnoprávní ochrana spotřebitele Základní úprava - zákon o ochraně spotřebitele Základní pojmy Povinnosti prodávajícího Registr informací Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Technické požadavky na výrobky Povinnosti podnikatelů při výrobě potravin a tabákových výrobků Povinnosti týkající se tabákových výrobků Regulace reklamy Omezení reklamy Spotřebitelský úvěr Soukromoprávní ochrana spotřebitele Spotřebitelské smlouvy Zákaz nepřiměřených ujednání Uzavírání smluv distančním způsobem a smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory Odstoupení od smlouvy Dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby Ochrana spotřebitele v rámci úpravy smluvních typů Ochrana spotřebitele před nekalosoutěžním jednáním Kapitola 7. Základy práva duševního vlastnictví Pojem práva duševního vlastnictví Autorské právo Obsah autorského práva XXVI

15 2.2 Omezení autorského práva Ochrana autorského práva Práva související s právem autorským Průmyslová práva Vynálezy Řízení o udelení patentu Právni ochrana vynálezu Využívání vynálezu Užitné vzory Průmyslové vzory, právni ochrana designu Zlepšovací návrhy Topografie polovodičových výrobků Nové odrůdy rostlin Práva na označení Ochranné známky Označení původu výrobků a zeměpisná označení Kapitola 8. Úprava insolvenčního p ráv a Právní úprava insolvenčního práva Úpadek, insolvence, konkurs Zásady insolvenčního řízení Insolvenční rejstřík Procesní úprava insolvenčního práva Procesní subjekty Postavení soudu Postavení insolvenčních správců Postavení dlužníka Postavení věřitelů Insolvenční návrh Lhůty Doručování Majetková podstata Přihlášky pohledávek a jejich druhy Incidenční spory Způsoby řešení úpadku Konkursní řízení Nepatrný konkurs Reorganizace Oddlužení Evropská dimenze insolvenčního řízení XXVII

16 Kapitola 9. Právo obchodních korporací Právo obchodních korporací Obecně o obchodních korporacích Závod Vznik a zánik obchodní korporace Práva společníka Zrušení právnické osoby Likvidace Orgány obchodní korporace Veřejná obchodní společnost Společenská smlouva o založení společnosti Orgány společnosti Práva a povinnosti společníků Skončení a zánik společnosti Komanditní společnost Komplementář Komanditista Vztahy mezi společníky Komanditní suma Společnost s ručením omezeným Vklad, obchodní podíl a kmenový list společníka Společenská smlouva o založení Práva a povinnosti společníka Valná hromada společnosti Statutární orgán - jednatel Dozorčí rada Zánik účasti společníka Zvýšení a snížení základního kapitálu Akciová společnost Založení a vznik společnosti Akcie, druhy Akcionáři, práva a povinnosti Struktura orgánů společnosti Družstvo Založení a vznik družstva Členství a členský podíl Orgány družstva Obchodní korporace nadnárodního práva Evropská (akciová) společnost Orgány společnosti Evropské družstvo XXVIII

17 7.2.1 Vznik družstva, členství a podíly Orgány družstva Účast zaměstnanců Evropské zájmové hospodářské sdružení Založení sdružení Práva členů, ručení Orgány sdružení Kapitola 10. Mimosoudní rozhodování sporů mezi obchodníky Rozhodčí řízení v České republice Rozhodčí řízení Průběh rozhodčího řízení Zahájení rozhodčího řízení Obsah žaloby Projednání sporu Formy rozhodnutí Rozhodčí nález Usnesení o zastavení řízení Zrušení rozhodčího nálezu soudem Rozhodčí soudnictví Mezinárodní rozhodování obchodních sporů Mezinárodní rozhodčí soudy Procedura předcházející rozhodčímu řízení Uznání rozhodčích nálezů Jiné způsoby řešení sporů Smírci řízem Mezinárodní centrum pro expertní znalosti Systém rozhodování sporů v oblasti dokumentárních akreditivů Námořní arbitráž Rozhodčí řízení ad hoc a určení autority při ad hoc rozhodčím řízení Věcný rejstřík 531 XXIX

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1Obsah O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii KAPITOLA I. Soukromé právo pojem, předmět a prameny úpravy 1.1 Pojem soukromého práva, jeho součásti... 1 1.2 Občanské právo hmotné

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

Seznam autorů... 5 Seznam použitých zkratek KAPITOLA I. Pojem, povaha, předmět, systém a prameny obchodního práva... 27

Seznam autorů... 5 Seznam použitých zkratek KAPITOLA I. Pojem, povaha, předmět, systém a prameny obchodního práva... 27 Obsah Seznam autorů......................................... 5 Seznam použitých zkratek............................... 21 KAPITOLA I. Pojem, povaha, předmět, systém a prameny obchodního práva............

Více

ČÁST I: OBECNÁ ČÁST SOUKROMÉHO PRÁVA Předmět úpravy občanského zákoníku a jeho aplikace v soukromém právu Ochrana soukromých práv...

ČÁST I: OBECNÁ ČÁST SOUKROMÉHO PRÁVA Předmět úpravy občanského zákoníku a jeho aplikace v soukromém právu Ochrana soukromých práv... Obsah Seznam autorů...17 Seznam zkratek...19 Předmluva...21 Historický úvod...23 ČÁST I: OBECNÁ ČÁST SOUKROMÉHO PRÁVA...35 1 Soukromé právo a jeho základní zásady...37 1 Předmět úpravy občanského zákoníku

Více

Obsah. Obsah... VII Předmluva... XIII Přehled základních právních předpisů... XV Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. Obsah... VII Předmluva... XIII Přehled základních právních předpisů... XV Seznam použitých zkratek...xvii VII... VII Předmluva... XIII Přehled základních právních předpisů... XV Seznam použitých zkratek...xvii I. Obecná část...1 1. Zákonnost a právní vědomí... 1 2. Prameny práva... 2 3. Právo veřejné a soukromé,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Maturitní okruhy pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Podnikání Dálková nástavbová

Maturitní okruhy pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Podnikání Dálková nástavbová Maturitní okruhy pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Předmět Typ zkoušky Obor Forma Období Základy práva Profilová ústní Podnikání Dálková nástavbová MZ2019 1 1. Pojem práva, stát, vztah státu a práva, objektivní

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní norma, pramen

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Pozn.: Každá z otázek může být doplněna položenou podotázkou na hmotněprávní,

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

Obsah. Obsah... VII Předmluva... XV Přehled základních právních předpisů...xix Seznam použitých zkratek...xxi

Obsah. Obsah... VII Předmluva... XV Přehled základních právních předpisů...xix Seznam použitých zkratek...xxi VII... VII Předmluva... XV Přehled základních právních předpisů...xix Seznam použitých zkratek...xxi I. Obecná část...1 1. Zákonnost a právní vědomí... 1 2. Prameny práva... 2 3. Právo veřejné a soukromé,

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, Jednání za právnickou osobu, Jednání za jiného, 256 odst.

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, Jednání za právnickou osobu, Jednání za jiného, 256 odst.

Více

ÚVOD DO OBCHODNÍHO PRÁVA OBSAH

ÚVOD DO OBCHODNÍHO PRÁVA OBSAH ÚVOD DO OBCHODNÍHO PRÁVA OBSAH Předmluva 3 1 POJEM A PŘEDMĚT OBCHODNÍHO PRÁVA 11 1.1 Pojem obchodní právo 11 1.2 Pojem hospodářské právo 11 1.3 Předmět obchodního práva 11 1.4 Stručný nástin historického

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, Jednání za právnickou osobu, Jednání za jiného, 256 odst.

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 Obsah SEZNAM AUTORŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 KAPITOLA I. Pojem a právní povaha obchodní korporace... 21 1 Pojem právnické osoby... 21 A. Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost..

Více

Pojmy právo seminář společenské vědy

Pojmy právo seminář společenské vědy Pojmy právo seminář společenské vědy 1. Zákonnost 2. Základní zásady práva 3. Právní vědomí 4. Právní jistota 5. Právo 6. Objektivní a subjektivní právo 7. Právní předpisy 8. Soudní precedens 9. Normativní

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, Jednání za právnickou osobu, Jednání za jiného, 256 odst.

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva... VII Předmluva k 2. vydání...ix Seznam zkratek použitých právních předpisů... XIX

Obsah. O autorech... V Předmluva... VII Předmluva k 2. vydání...ix Seznam zkratek použitých právních předpisů... XIX O autorech... V Předmluva... VII Předmluva k 2. vydání...ix Seznam zkratek použitých právních předpisů... XIX Kapitola 1. Základní charakteristika a principy právní úpravy úpadku...1 1. Přehled právní

Více

Otázky k ústní závěrečné zkoušce

Otázky k ústní závěrečné zkoušce Bakalářské kombinované studium Vyšší justiční úředník Otázky k ústní závěrečné zkoušce ČERVEN 2012 ZÁŘÍ 2012 LEDEN 2013 Otázky k bakalářské státní zkoušce oboru Vyšší justiční úředník Povinný předmět:

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti a odpovědnost

Více

Bakalářské kombinované studium program: Právní specializace. Obor: Obchodně právní studia. Otázky k ústní závěrečné zkoušce

Bakalářské kombinované studium program: Právní specializace. Obor: Obchodně právní studia. Otázky k ústní závěrečné zkoušce Bakalářské kombinované studium program: Právní specializace Obor: Obchodně právní studia Otázky k ústní závěrečné zkoušce ČERVEN 2018 ZÁŘÍ 2018 LEDEN 2019 Povinný předmět: Občanské právo 1. Občanské právo

Více

Otázky k ústní závěrečné zkoušce

Otázky k ústní závěrečné zkoušce Bakalářské kombinované studium OBCHODNĚPRÁVNÍ STUDIA Otázky k ústní závěrečné zkoušce ČERVEN 2016 ZÁŘÍ 2016 LEDEN 2017 Povinný předmět: Obchodní právo 1. Subjekty právních vztahů souvisejících s podnikáním

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti a odpovědnost

Více

Metodické listy pro studium předmětu

Metodické listy pro studium předmětu Metodické listy pro studium předmětu Obchodní právo I Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou obchodního práva a jeho postavením v rámci českého právního systému, jeho

Více

OBSAH. Seznam autorů... XVII Seznam zkratek...xix Ostatní zkratky... XXIII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXV Předmluva...

OBSAH. Seznam autorů... XVII Seznam zkratek...xix Ostatní zkratky... XXIII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXV Předmluva... OBSAH Seznam autorů.... XVII Seznam zkratek....xix Ostatní zkratky.... XXIII Seznam předpisů citovaných v komentáři.... XXV Předmluva.... XXXV ZÁKONÍK PRÁCE Část první Všeobecná ustanovení ( 1 až 29)....

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti a odpovědnost

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 Semináře a kurzy účetnictví & daně REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 slovníček základních pojmů pro účetnictví a daně sestavil Lukáš Pěsna, TPA Horwath Slovníček obsahuje abecední seznam pojmů nové legislativy

Více

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Obsah O autorech...v Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Kapitola I. Pracovněprávní vztahy...1 1. Závislá práce...1 2. Základní pracovněprávní vztahy...1 3. Státní politika zaměstnanosti...4 4. Účastníci

Více

Hlava III. Mezinárodní organizace a jejich dokumenty Hlava IV. Prameny pracovního práva Hlava V. Pracovněprávní vztahy

Hlava III. Mezinárodní organizace a jejich dokumenty     Hlava IV. Prameny pracovního práva Hlava V. Pracovněprávní vztahy Obsah str. m. č. O autorech... V Předmluva... IX Autoři jednotlivých kapitol... XI Přehled obsahu... XIII Obsah...XV Přehled použitých zkratek...xxvii I. Obecné výklady... 1 Hlava I. Pojetí pracovního

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

Obsah. Část první ZALOŽENÍ A VZNIK SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI Předmluva autorů...

Obsah. Část první ZALOŽENÍ A VZNIK SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI Předmluva autorů... O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI Předmluva autorů... XXV Část první ZALOŽENÍ A VZNIK SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM... 1 I. Založení a vznik společnosti s ručením omezeným obecně... 1

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25 Seznam použitých zkratek...................................... 15 Předmluva k prvnímu vydání.................................... 17 Předmluva k druhému vydání................................... 20 Předmluva

Více

Právní postavení podnikatele

Právní postavení podnikatele Obsah ČÁST I DÍL I Právní postavení podnikatele Zákonné vymezení pojmu podnikatel Kapitola 1 Pojem podnikatel v občanském zákoníku.............. 3 1.1 Osoby v občanském zákoníku a důvody vedoucí k úpravě

Více

Část třetí. Činnost veřejné správy

Část třetí. Činnost veřejné správy str. m. č. Úvod k prvnímu vydání... V Předmluva k devátému vydání...vii Autoři jednotlivých částí... IX O autorech... XI Vzory citace judikátů soudů ČR... XIII Vzory citace judikátů evropských soudů...

Více

Obsah. O autorce... X Seznam použitých zkratek... XI Úvod... XIII OBECNĚ O SMLOUVÁCH A ZÁVAZCÍCH JIMI ZALOŽENÝCH... 1

Obsah. O autorce... X Seznam použitých zkratek... XI Úvod... XIII OBECNĚ O SMLOUVÁCH A ZÁVAZCÍCH JIMI ZALOŽENÝCH... 1 O autorce... X Seznam použitých zkratek... XI Úvod... XIII Část první OBECNĚ O SMLOUVÁCH A ZÁVAZCÍCH JIMI ZALOŽENÝCH... 1 I. Smlouva pojem, vznik... 1 II. Předsmluvní odpovědnost... 3 III. Uzavření smlouvy...

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Přehled obsahu. str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI

Přehled obsahu. str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI Úvodní výklady... 1 Kapitola 1. Pojem a předmět tzv. obchodů (obchodních závazků)... 1 1 I.

Více

VSTUPNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁSLEDNÉ

VSTUPNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁSLEDNÉ VSTUPNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁSLEDNÉ Úvodní kapitola + Informace o kurzu + Informace ke studiu Organizace a činnosti veřejné správy + Pojem veřejná správa + Vymezení veřejné správy v právním řádu + Výkon veřejné

Více

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

O autorovi... V Úvod...VII Seznam použité literatury...xvii Seznam použitých zkratek...xxv

O autorovi... V Úvod...VII Seznam použité literatury...xvii Seznam použitých zkratek...xxv O autorovi... V Úvod...VII Seznam použité literatury...xvii Seznam použitých zkratek...xxv 1 Základní instituty a pojmy správního práva I. Veřejná správa a správní právo... 1 1. Veřejná správa jako součást

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Dodatek č. 3 k IV. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětu Základy přírodních věd, část Chemie a předmětu Právo

Dodatek č. 3 k IV. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětu Základy přírodních věd, část Chemie a předmětu Právo Dodatek č. 3 k IV. dílu ŠVP Úpravy osnov předmětu Základy přírodních věd, část Chemie a předmětu Právo Platnost dokumentu : od 1. 9. 2015 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické

Více

Obsah. O autorkách... V Seznam použitých zkratek... XIII

Obsah. O autorkách... V Seznam použitých zkratek... XIII O autorkách... V Seznam použitých zkratek... XIII Kapitola 1. Obecně o likvidaci a jejích alternativách... 1 1. Ukončení činnosti společnosti: možnosti... 1 2. Pojem, účel a obsah likvidace... 1 3. Dobrovolná

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Obsah I. ČÁST: ÚVODNÍ A SPOLEČNÉ VÝKLADY I.1 kapitola: Historický exkurs... 1

Obsah I. ČÁST: ÚVODNÍ A SPOLEČNÉ VÝKLADY I.1 kapitola: Historický exkurs... 1 Obsah Předmluva... V Přehled použitých zkratek... VII I. Zkratky právních předpisů... VII I.1 České právní předpisy... VII I.2 Právní předpisy ES/EU... VIII II. Zkratky zahraničních obchodních společností...

Více

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela...

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela... Obsah Úvod 1 KAPITOLA 1. Základní právní pojmy 3 Vlastnictví..................................................3 Nabývání vlastnického práva..................................3 Kupní smlouva o převodu vlastnictví

Více

Předmluva Díl I - Pojem a vývoj právní filozofie 1 Pojem právní filozofie Vývoj právní filozofie... 15

Předmluva Díl I - Pojem a vývoj právní filozofie 1 Pojem právní filozofie Vývoj právní filozofie... 15 O bsah Předmluva...11 Díl I - Pojem a vývoj právní filozofie 1 Pojem právní filozofie... 13 2 Vývoj právní filozofie... 15 2.1 Vývoj přirozenoprávní filozofie...15 2.1.1 Sofisté... 15 2.1.2 Platón... 16

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání s klientem 5.

Více

ASPI - Profesní řešení Advokát

ASPI - Profesní řešení Advokát Jednorázový zřizovací poplatek služby ASPI Roční předplatné jednouživatelského přístupu ke službě ASPI (bez DPH) ASPI základ - Primární obsah Platforma ASPI, Předpisy ČR (od r. 1918) a EU, Judikatura ČR

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Obsah. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1

Obsah. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1 I.1 kapitola: Společnost s ručením omezeným jako pojem pozitivního práva... 1 1. oddíl: Společnost

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 21 HLAVA PRVNÍ: Pojem práva... 23 1 Pojem práva ve smyslu objektivním a subjektivním... 23 2 Třídění práva ve smyslu objektivním...

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva... VII Jednotlivé části publikace zpracovali...xv Seznam použitých zkratek... XVII

Obsah. O autorech... V Předmluva... VII Jednotlivé části publikace zpracovali...xv Seznam použitých zkratek... XVII O autorech... V Předmluva... VII Jednotlivé části publikace zpracovali...xv Seznam použitých zkratek... XVII Kapitola 1.Obecné aspekty ochrany spotřebitele...1 1. Exkurz do historie...1 1.1 Úvod...1 1.2

Více

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 JUDr. Iva Kernová Obsahem kurzu jsou vybrané kapitoly z veřejného a soukromého práva. Výklad z oblasti veřejného práva umožňuje studentovi získat poznatky umožňující mu nejen

Více

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80 1 Publikace podává přehled o českém občanském právu. Kromě vysvětlení základních občanskoprávních pojmů se čtenáři seznámí se základy obligačního práva, práva dědického, práva autorského a samozřejmě s

Více

OBSAH ÚVOD... 15 ČÁST PRVÁ OBECNÉ OTÁZKY PRÁVA OCHRANY SPOTŘEBITELE... 17

OBSAH ÚVOD... 15 ČÁST PRVÁ OBECNÉ OTÁZKY PRÁVA OCHRANY SPOTŘEBITELE... 17 OBSAH ÚVOD.............................................. 15 ČÁST PRVÁ OBECNÉ OTÁZKY PRÁVA OCHRANY SPOTŘEBITELE..... 17 Kapitola I. Právo ochrany spotřebitele....................... 19 Oddíl 1. Obecné poznámky

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha Nový katastrální zákon? Nový katastrální zákon: - navazuje na nový občanský zákoník (veřejný seznam s důsledky dle NOZ materiální publicita, obrana proti zapsání/nezapsání do seznamu) - účinnost od 1.

Více

Přehled předpisů dle 5 odst. 1 písm. e) z. č. 106/1999 Sb.

Přehled předpisů dle 5 odst. 1 písm. e) z. č. 106/1999 Sb. Přehled předpisů dle 5 odst. 1 písm. e) z. č. 106/1999 Sb. - zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění - zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění - zákon č. 500/2004

Více

Copyright AK Gürlich & Co. - 1 - www.gaudens.cz

Copyright AK Gürlich & Co. - 1 - www.gaudens.cz STUDIJNÍ MATERIÁL NOZ A NEMOVITOSTI V REALITNÍ PRAXI JASNĚ, PŘEHLEDNĚ A SROZUMITELNĚ PRAKTICKÝ PRŮVODCE NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM GAUDENS - TRADICE OD ROKU 1996 V OBLASTI KURZŮ A PORADENSTVÍ PRO REALITNÍ

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11 Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému českého

Více

Obsah. Předmluva... XXV. Autoři jednotlivých částí... XXVI. Autorský kolektiv... XXVII. Seznam použitých zkratek... XXIX

Obsah. Předmluva... XXV. Autoři jednotlivých částí... XXVI. Autorský kolektiv... XXVII. Seznam použitých zkratek... XXIX Předmluva............................................. XXV Autoři jednotlivých částí.................................. XXVI Autorský kolektiv......................................... XXVII Seznam použitých

Více

Obchodní právo v praxi II

Obchodní právo v praxi II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Obchodní právo v praxi II Commercial Law in practice II OPP II povinný oborový ECTS kredity 6

Více

OBSAH. Literatura... 96

OBSAH. Literatura... 96 OBSAH Seznam autorů... XIII Přehled ustanovení komentovaných jednotlivými autory... XV Seznam zkratek... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXI Předmluva vydavatele... XXIX Úvod Sporné a nesporné

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Státní podnik, obchodní společnosti. Obchodní a živnostenský zákon. Zákon o ochraně hospodářské soutěže (antimonopolní zákon).

Státní podnik, obchodní společnosti. Obchodní a živnostenský zákon. Zákon o ochraně hospodářské soutěže (antimonopolní zákon). 4 Formy podnikání Státní podnik, obchodní společnosti. Obchodní a živnostenský zákon. Zákon o ochraně hospodářské soutěže (antimonopolní zákon). 4.1 Druhy podnikatelských subjektů Podnikáním se rozumí

Více

Obsah. Předmluva... XXV. Autoři jednotlivých částí... XXVI. Seznam použitých zkratek... XXIX

Obsah. Předmluva... XXV. Autoři jednotlivých částí... XXVI. Seznam použitých zkratek... XXIX Předmluva... XXV Autoři jednotlivých částí... XXVI Autorský kolektiv...xxvii Seznam použitých zkratek... XXIX Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb... 1 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ

Více

Bakalářský studijní program: Správa

Bakalářský studijní program: Správa Bakalářský studijní program: Správa Správa v oblasti realit - makléř a obchodník s realitami PŘEDMĚTY OBOROVÉ SPECIALIZACE Ročníky 1 3 Zakončení a semestr Fungování trhu s nemovitostmi Základy trhu s nemovitostmi

Více

Obsah I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN...

Obsah I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 I. DÍL: Úvodní výklady... 3 1. kapitola: Historický exkurs... 3 1. oddíl:

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

OBSAH. Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část

OBSAH. Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část OBSAH Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část Kapitola I. POJEM TRESTNÍHO PRÁVA, JEHO FUNKCE, ZÁSADY TRESTNÍHO PRÁVA...19 1 Pojem českého trestního práva, pojem českého trestního práva hmotného....

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO Hlava dvacátá sedmá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Obchodní korporace a nekalá soutì Jarmila Pokorná Eva Veèerková Milan Pekárek Výklad je zpracován k právnímu stavu èerven 2015. Vzor citace: POKORNÁ,

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

OBSAH ZÁKON O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH

OBSAH ZÁKON O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH OBSAH Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory.................xi Seznam použitých zkratek...................................... XII Seznam předpisů citovaných v komentáři.........................

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

1088 c) Podnikatelé obchodní firmy ( 423 a násl. NOZ)

1088 c) Podnikatelé obchodní firmy ( 423 a násl. NOZ) Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Krajský soud České Budějovice 1) Ochrana osob (ochrana osobnostních práv) a) Fyzické osoby (člověk) ochrana osobnosti uplatňovaná

Více