Hlavním důvodem vytváření zásob je rozpojování materiálového toku mezi jednotlivými články logistického řetězce.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavním důvodem vytváření zásob je rozpojování materiálového toku mezi jednotlivými články logistického řetězce."

Transkript

1 H) ŘÍZENÍ ZÁSOB Hlavním důvodem vytváření zásob je rozpojování materiálového toku mezi jednotlivými články logistického řetězce. Zásoby představují velkou a nákladnou investici. Jejich kvalitním řízením lze dosáhnout zlepšení cash-flow, či návratnosti investic. Předmětem řízení jsou prakticky všechny suroviny, polotovary a výrobky, které procházejí podnikem. Základní dělení zásob bývá obvykle toto: - výrobní zásoby (materiál atd.) - zásoby rozpracované výroby (nedokončené výrobky) - distribuční zásoby (hotové výrobky). Potom můžeme rozeznávat následující druhy zásob: rozpojovací zásoby - sem patří obratové zásoby (běžné) pojistné zásoby zásoby pro předzásobení (pro předvídané větší výkyvy na vstupu či výstupu) vyrovnávací zásoby (výkyvy mezi navazujícími dílčími procesy) zásoby v logistickérn kanálu dopravní zásoba ( zboží na cestě) zásoba rozpracované výroby strategické zásoby - pro nepředvídané kolize v zásobování (stávky aj.) spekulační zásoby - představují přidaný zisk díky výhodnému nákupu zásoby bez funkce - malá nebo nulová spotřeba Opakování 1. ročník Typy skladování: Systém Cross-Docking, smluvní skladování, veřejné sklady - všeobecné obchodní sklady, celní sklady, sklady pro veřejnost, sklady speciálních komodit, sklady hromadných substrátů, apod. 1

2 Pro celkový logistický proces je řízení oblasti materiálů nesmírně důležité. Přestože se přímo nedotýká konečných zákazníků, rozhodnutí přijatá v této části logistického procesu přímo ovlivňují výši úrovně zákaznického servisu, a tedy schopnost podniku konkurovat jiným firmám. Cílem řízení stavu zásob je zvyšovat rentabilitu podniku, předvídat dopad podnikových strategií na stav zásob a minimalizovat celkové náklady logistických činností při současném uspokojování požadavků na zákaznický servis. Rentabilita může být zvyšována bud' snižováním nákladů nebo zvýšením prodeje. Snížení nákladů spojených se zásobami je možné dosáhnout např.: - snížením počtu nevyřízených objednávek a urychlených dodávek, - odstraněním mrtvých zásob, - přesnějším prognózováním poptávky, - kvalitnějším plánováním zásob apod. Rentabilitu podniku snižuje nadměrná hladina zásob, a to dvojím způsobem: - snižuje se čistý zisk o hotovostní náklady spojené s udržováním zásob (pojištění, skladování, poškození atd.) - zvyšuje se celkové jmění o částku vázanou v zásobách. Jestliže podnik plánuje snížit množství zásob a chce zjistit, jaký to bude mít vliv na rentabilitu podniku, musí porovnat úspory nákladů na udržování zásob se zvýšenými náklady na objednávání a přepravu. S tím souvisí logistika s nejmenšími celkovými náklady. Je to takový stav, kdy se minimalizuje součet všech logistických nákladů. Současně však musí být dosaženo stanovené úrovně zákaznického servisu. Ve spojitosti s ní hovoříme spíše o optimálních logistických nákladech, než o nákladech nejnižších. Pro potvrzení objednávky zákazníka nebo pro zadání výrobních zakázek je třeba znát okamžitou zásobu skladových položek. Tu můžeme definovat bud' jako fyzickou zásobu nebo jako dispoziční zásobu. Fyzická zásoba představuje okamžitou velikost skutečné zásoby na skladě. Dispoziční zásoba je vlastně fyzická zásoba, zmenšená o velikost uplatněných a ještě nesplněných požadavků na výdej a zvětšená o velikost již umístěných, ale dosud nevyřízených objednávek na doplnění zásob. Při analýze vázaných finančních prostředků se sleduje průměrná fyzická zásoba (Zc). Je možné ji vypočítat součtem obratové (běžné) zásoby (Zb) a pojistné zásoby (Zp). Přitom předpokládáme, že obratová i pojistná zásoba mají charakter průměrné zásoby. Jinak lze celkovou průměrnou zásobu také vypočítat ze vzorce 2

3 Kde Q je velikost jedné dodávky Graf 0001 Výpočty a vzorce: normou hodnotovou. Časová norma udává velikost zásoby prostřednictvím dnů (týdnů či jiných časových jednotek), po které má zásoba pokrýt spotřebu. Hmotná norma udává velikost zásoby v hmotných jednotkách (kusy, kilogramy, litry atd.). Hodnotová norma vyjadřuje zásoby přepočtem na jejich finanční vyjádření. Udává v podstatě, jaká částka je v zásobě vázána. Dosáhnout optimálního vztahu mezi náklady na udržování zásob a úrovní zákaznického servisu vyžaduje nepřetržité a komplexní plánování závisející na dostupnosti informací. Ke zkvalitnění řízení zásob je tedy nezbytné, aby měl management k dispozici relevantní informace použitelné při plánování strategie zásob. Velmi důležitou součástí procesu řízení zásob je prognózování poptávky. Průzkum záměrů kupujících se může provádět např. pomocí dotazníků či pohovorů. Tato metoda je však nákladná a poměrně nejistá. Další metodou jsou kvalifikované odhady, tzn. názory příslušných expertů. Budoucí prodeje je možné plánovat i na základě údajů o prodejích minulých. Ch) Bod rozpojení Zásadní vliv na výběr metod používaných při řízení zásob má mimo jiné to, zda se při pohybu zásob logistickým řetězcem uplatňuje systém tahu (pull systém) nebo systém tlaku (push systém). Pokud podnik s výrobou produktů čeká, dokud je zákazník nepožaduje, jde o systém tahu. Pokud však podnik vyrábí na základě prognózovaných či předpokládaných prodejů zákazníkům, jde o systém tlaku. Bod rozpojení objednávkou zákazníka můžeme označit jako místo rozpojovací zásoby, která zabezpečuje uspokojování nezávislé poptávky (pod pojmem nezávislá poptávka rozumíme skutečnost, že poptávka přichází do podniku libovolně, aniž bychom ji mohli zásadním způsobem ovlivňovat). Náhodné kolísání poptávky zákazníků je podchyceno pojistnou zásobou. Poloha bodu rozpojení nám v podstatě říká, jak hluboko do podnikového materiálového toku nezávislá poptávka proniká. K řízení doplňování rozpojovací zásoby se používají stochastické metody. 3

4 Směrem od bodu rozpojení k trhu jsou činnosti řízeny na základě potvrzených objednávek zákazníků. Hlavní rozhodnutí se zaměřují na koordinaci všech činností vyvolaných objednávkou. Výroba je řízena pomocí "pull" systémů. V této části materiálového toku by se neměly vyskytovat žádné zásoby bez určení. Mohou se ovšem vyskytnout zásoby, které své určení mají, ale čekají na další zpracování. Aby se tyto zásoby minimalizovaly, je třeba synchronizovat všechny navazující činnosti. K tomu slouží metody síťového plánování. Směrem od bodu rozpojení k dodavatelům jsou činnosti řízeny podle plánů sestavovaných na základě předpovědi nezávislé poptávky. Zpravidla se sestavuje hlavní výrobní plán, který určuje doplňování zásoby položek v bodu rozpojení. Na jeho základě se pak stanoví závislá poptávka po všech podřízených položkách. Zde se uplatňují systémy "push". Řízení činností je centrálně plánováno, obvykle se používají deterministické metody. Bod rozpojení se může nacházet v každém místě zásoby v materiálovém toku, ale v podstatě rozeznáváme pět jeho základních poloh BRl až BR5. Jedná-li se o BRl, jsou konečné výrobky expedovány do sítě distribučních skladů. Odtud se pak dodávají zákazníkům. Objednávka zákazníka tak proniká jen do distribučního skladu. V případě BR2 zůstávají konečné výrobky v podniku. Objednávka zákazníka proniká do skladu hotových výrobků závodu. Bod rozpojení BR3 je umístěn uvnitř výrobního procesu. Takových míst může být samozřejmě několik, a tak konkrétní poloha závisí na povaze výrobku. Znamená to, že některé komponenty výrobku se vyrábějí na sklad, zatímco jiné až na základě konkrétní objednávky. Typ BR4 se vyskytuje tehdy, jestliže se skladují pouze suroviny a nakoupené díly. Výroba se zahajuje teprve na základě konkrétní objednávky. V případě BR5, se zásoby trvale vůbec neudržují. S opatřováním surovin se začíná teprve po obdržení objednávky zákazníka Zákazníci Sklad surovin a nakupovaných dílů.sk1ad komponent skl:ad hotových výrobků Sklad distribuční sítě 4

5 Různé polohy bodu rozpojení s sebou nesou i různé druhy podnikatelského rizika. Např. u bodu BR5 je nulové riziko nepoužitelnosti zásob, ale poměrně velké riziko ztracených či zrušených zakázek. Právě naopak je tomu v případě BRl. Rozhoduje-Ii se podnik, kam umístit bod rozpojení, musí brát na zřetel dva požadavky. 1. je to požadavek na úroveň služeb zákazníkům. Ten se plní tím snadněji, čím dál po proudu leží bod rozpojení. 2. je požadavek podniku na nízké náklady na držení zásob. Ty klesají, čím více se bod rozpojení posunuje proti proudu. Podnik si tedy klade otázku, jak daleko proti proudu může posunout bod rozpojení, aniž by ztratil zákazníky kvůli nedostatečné úrovni dodavatelských služeb, a jak daleko po proudu ho může umístit, aniž by to vyvolalo nepřijatelně vysoké náklady na zásoby. Při rozhodování se ale nesmí zanedbat ani vliv výrobního procesu a samotného výrobku. V obecné rovině lze říci, že bod rozpojení by se měl nacházet po proudu za složitým či riskantním výrobním procesem, za velmi specifickým výrobním zařízením a za místem, do kterého vcházejí dodávky od nespolehlivých či špatně nahraditelných dodavatelů. Měl by však zůstat proti proudu před specifickými operacemi a před procesy s poměrně vysokou přidanou hodnotou. Po zvážení všech okolností tak vymezíme hranice pro přípustné umístění bodu rozpojení. Pokud jsou hranice shodné, existuje pouze jediný přípustný a zároveň optimální bod rozpojení. Pokud se hranice překrývají, je možných poloh několik. Závažný problém však nastává, jestliže mezi hranicemi vznikla mezera. Pak při umístění bodu rozpojení nelze vyhovět oběma základním požadavkům najednou a podnik se musí pokusit přijmout opatření, která by situaci řešila. 5

6 6

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2 1. DRUHY PODNIKOVÝCH ČINNOSTÍ A JEJICH EFEKTIVNOST 2 2. VÝROBNÍ ČINNOST 3 3. NÁKUP: 6 4. NÁKUP, ZÁSOBOVÁNÍ 7 5. METODY ŘÍZENÍ ZÁSOB: 9 6. JUST IN TIME 10 7. KANBAN 11 8. PERSONÁLNÍ ČINNOST (PČ) 12 9. INVESTOVÁNÍ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup a prodej podniku Effective purchase and sale in the company Zuzana Havlovičová Cheb 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZFF Základy firemních financí vyučující: Ing. Petr Bačík,Ph.D.

Více

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS.

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské

Více

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT B4563 Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA Praha 2006 Nakladatelství ČVUT Úvodní část specifikuje základy, definice a cíle průmyslové logistiky, základy optimalizace logistických výkonů

Více

FINANCE 8. část. Eva Kociánová

FINANCE 8. část. Eva Kociánová Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 1 FINANCE 8. část FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 2 OBSAH MODULU

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

Ekonomická stránka činnosti podniku

Ekonomická stránka činnosti podniku Ekonomická stránka činnosti podniku Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Majetková a kapitálová

Více

Finanční management II

Finanční management II Finanční management II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH ROZŠÍŘENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PODPORU

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ Jaroslav Zlámal Petr Bačík Olomouc, 2011 Úvod Vážený čtenáři, dostáváte k dispozici učební pomůcku,, která je určena k e-learningovému

Více

nákup determinuje výrobu když: o

nákup determinuje výrobu když: o 1. Výroba jako hlavní podniková funkce a plánování výrobního programu a výrobního procesu - výroba definičním znakem podniku podnik je plánovitě organizovaná hospodářská jednotka, kde se zhotovují a zhodnocují

Více

VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ

VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ František Orava Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více

projekt: 13/018/1310b/110/000252 Moderní IT technologie k úsporám a efektivitě

projekt: 13/018/1310b/110/000252 Moderní IT technologie k úsporám a efektivitě projekt: 13/018/1310b/110/000252 Moderní IT technologie k úsporám a efektivitě školicí materiály ke kurzu: Administrativa potravinářské výroby ve vztahu k principům štíhlé výroby TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza efektivnosti podnikových výrobních procesů An analysis of the efficiency of corporate production processes Šárka Kosobudová Cheb

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 1. INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU, ZÁKLADNÍ METODY A JEJICH UŽITÍ 2 2. ROZHODOVÁNÍ O INVESTICÍCH 2 3. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC: 3 4. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC:

Více

Finanční účetnictví II

Finanční účetnictví II Finanční účetnictví II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice 1 Obsah Průvodce

Více

Obsah. Finance verze 1.1

Obsah. Finance verze 1.1 Obsah Obsah... 1 1. Podstata podnikových financí... 2 2. Finanční řízení... 3 3. Charakteristika finančního trhu... 6 4. Bilance podniku (rozvaha)... 7 5. Výkaz zisku a ztráty (VZZ)... 9 6. Cash Flow a

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: 1 Úvod a shrnutí 2 Popis produktu-služby 3 Popis firmy 4 Trh a konkurence 5 Marketing a prodej 6 Výrobní proces-proces poskytování služby 7 Organizační plán 8 Dopad

Více

FINANČNÍ A MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ CHARAKTERISTIKA FINANČNÍHO A MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ

FINANČNÍ A MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ CHARAKTERISTIKA FINANČNÍHO A MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ FINANČNÍ A MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Osnova: Charakteristika finančního a manažerského účetnictví Náklady Výnosy HV Příjmy a výdaje Cash flow Kalkulace CHARAKTERISTIKA FINANČNÍHO A MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více