Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB"

Transkript

1 Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB Jaký je základní přístup k řízení zásob? Je to tzv. optimalizační přístup, který využívá matematickostatistickou teorii zásob. Jaké je základní kritérium při řízení zásob? Je to minimalizace celkových nákladů na pořízení a udržování zásob, s důrazem na plné krytí nepředvídaných potřeb s jistou mírou jistoty (rizikem) i odchylek v průběhu dodávek a čerpání zásoby. Míra jistoty je rovněž předmětem optimalizace. Běžnou a pojistnou zásobu udržujeme na takové úrovni, která vyvolává minimální náklady na pořizování, skladování a udržování zásob a náklady vyvolané při nekrytí potřeb ze zásoby, nebo při opožděném krytí potřeb Jaké známe náklady spojené s tvorbou a využíváním zásob? a) Náklady na objednávku, dodávku a přejímku b) Náklady na udržování, skladování a správu zásob c) Náklady nedostatku a) Náklady na objednávku, dodávku a přejímku Náklady na přípravu a umístění objednávky průzkum a volba dodavatele, vyřízení objednávky Doprava Přejímka kvalitativní a kvantitativní kontrola, zaskladnění 1

2 Zaúčtování a úhrada faktur Tyto náklady je v praxi někdy dosti obtížné stanovit. Používáme metody statisticko-odhadové, statistickozkušební (snímky a chronometráž při provádění příslušných aktivit) a statisticko-normativní. b) Náklady na udržování, skladování a správu zásob Náklady vázanosti prostředků v zásobách úroky z úvěrů na zásoby u krátkodobých propočtů průměrná úroková míra, u dlouhodobých propočtů se vychází z rentability kapitálu a místo úrokové míry se používá vnitřní výnosové procento, které je stanoveno vedením podniku. Náklady na skladování a správu zásob provoz skladu, evidence zásob (nájem budov, skladová a manipulační zařízení, spotřeba energie, topení, klimatizace, mzdy skladových pracovníků, mzdy na ostrahu, pojištění budov a pojištění zásob) Náklady z rizika náklady související s vyřazením poškozených, zničených, zkažených, nebo neprodejných zásob. Odhadují se obvykle jako procento z hodnoty průměrné zásoby c) Náklady nedostatku Vznikají pokud zásoba nestačí k včasnému uspokojení potřeby vnitropodnikových, nebo externích odběratelů. Náklady přímo v nákupu při urychleném zajišťování rychlého nákupu mimořádné dodávky s vyššími cenami, cestovné, doprava Ve výrobě a v provozech vznikají v důsledku včasného neuspokojení potřeb vnitropodnikových spotřebitelů, nevyužití kapacit, prodlužování průměrné doby výroby a hromadění zásob rozpracované výroby 2

3 Při prodeji náklady vyplývající z nesplnění závazků vůči odběratelům, ze ztráty zákazníka, z poškození pozice firmy na trhu. Tyto náklady je většinou velmi obtížné určit, zejména ty, které vznikají z důvodu ztráty zákazníka, konkurenční pozice a image firmy Průběh a čerpání zásob Pro reálný výpočet optimální výše dodávek pro tvorbu optimální výše zásob je nezbytné předpovídat průběh budoucího čerpání ze zásob. Podle charakteru čerpání rozlišujeme: a) nezávislou spotřebu- náhodný průběh, který nákup může jen výjimečně ovlivnit a předvídat (havárie, neplánované opravy, změny výrobků, náběh prioritních zakázek atd.) Řízení zásob zde vyžaduje stochastické objednací systémy a propočet optimální pojistné zásoby b) závislou spotřebu můžeme plánovat na základě běžného přímého propočtu podle norem, nebo ukazatelů měrné spotřeby, údajů plánu výroby a prodeje. Zde používáme deterministické modely. Podle časového průběhu čerpání rozlišujeme: a) rovnoměrnou spotřebu která probíhá trvale, i když často mírně kolísá. Zde je možno propočítat optimální výši zásoby podle průměrné roční spotřeby jednotlivých druhů materiálů a výrobků. b) nárazovou spotřebu ke které dochází ve skupinové výrobě při zadávání v dávkách v určité periodicitě. Pro řízení zásob je nezbytné znát jak velikost zadávané dávky do výroby, tak její periodicitu. 3

4 Optimální výše dodávky Pro výpočet optimální výše dodávky počítejme že jsou podmínky konstantní potřeby dodávek a konstantního doplňování zásob. Dpi - je plánovaná celková velikost dodávek (plánovaná spotřeba) v daném období T Ndi - náklady na zajištění jedné dodávky i-tého materiálu Nsi - náklady na skladování a udržování zásob vyjádřené v Kč na jednotku zásoby i-tého materiálu a jeden den, je to část nákladů, která roste úměrně s velikostí dodávky nebo zásob Nci - celkové náklady a Kč na zajištění dodávek, skladování a udržování zásob při celkovém nákupu Dpi v plánovaném období T T - délka plánovacího období ve dnech (rok = 360) Di - velikost dodávky i-tého materiálu v hmotných jednotkách nebo v Kč tdi - délka dodávkového cyklu i-tého materiálu při dané velikost dodávky ve dnech Di Nci = (Ndi + Nsi x 2 x tdi ) x Dpi Di Di tdi = T x Dpi Optimální výši dodávky (Dopti), při níž jsou celkové náklady (Nci) minimální určíme, jestliže nákladovou funkci derivujeme podle velikosti dodávky (Di) a derivaci položíme rovnu nule: Po úpravě dostaneme: Ndi Dopti = (2x Nsi x Dpi / T) 4

5 Délka dodávkového cyklu odpovídající této optimální dávce bude pak: td(opt) = T x Dopti / Dpi Protože náklady na skladování a udržování zásob zjišťujeme většinou pro roční období můžeme výpočet zjednodušit: Dopti = (2 x Ndi x Dpi / T) Vývoj celkových ročních nákladů na zásobování Tabulka zachycuje závislost celkových nákladů na skladování na počtu a velikosti dodávek Počet dodávek za rok Velikost dodávek (Di) Průměrná výše zásob Zb Náklady na skladování a udržování zásob v (tis.kč) Nsi Náklady na dodávky za rok (v tis. Kč) Ndi Celkové roční náklady (v tis. Kč) Nci

6 1.3. Jaký je postup při praktické implementaci modelu řízení zásob? 1) Vycházíme z plánu výroby na dané období, který vychází z plánu prodeje a z průzkumu trhu a již uzavřených smluv se zákazníky. 2) Podle norem spotřeby a technické dokumentace propočteme budoucí spotřebu 3) Podle plánu prodeje a údajů o stavu zásob propočteme potřebu dodávek Moderní přístupy k řízení zásob Metoda JUST-IN-TIME (JIT) Cílem JUST-IN-TIME jsou nulové zásoby a stoprocentní kvalita. Dochází k dokonalé spolupráci a koordinované činnosti mezi dodavatelem na jedné straně a odběratelem na straně druhé a to tak, že zásoby se stávají zbytečné. Jaká jsou hlavní charakteristika JIT? Přísná kontrola kvality zákazník si obvykle přejímá předem prověřené zboží, nebo se na kontrolu dodavatele může stoprocentně spolehnout. Používají se metody TQC Total Duality Control, SPC Statistical Process Control Pravidelné a spolehlivé dodávky dodavatel dodává přesně podle rozpisu tj. podle operativního plánu výroby odběratele Blízkost výroby dodavatele a odběratele u velkých odběratelů se dodavatel přizpůsobuje lokalizací svého závodu, tím dochází ke snížení dopravních nákladů a eliminaci části poruch, které můžou nastat při vzdálenější dopravě. 6

7 Společná spolupráce s využitím metod hodnotové analýzy k zabezpečení vysoké kvality, technické úrovně výrobků a snížení nákladů Úzké vztahy mezi dodavatelem a odběratelem ve všech oblastech, které pak umožňují koordinaci aktivit a uplatňování stupně vstřícnosti, která se výrazně projeví ve finálním efektu u obou partnerů Faktor Just in Time Just in Case Zásoby Eliminace zásob Větší zásoba znamená větší jistotu Velikost dávek Prodávající, kupující Kvalita Jen dle okamžité potřeby Partneři jsou bezprostřední spolupracovníci, dodávky všech potřebných položek jsou očekávány denně. Zákazník jedná s dodavatelem jako s filiálkou. Když není kvalita 100% je Vždy se koriguje jejich optimum, podle nákladů na pořízení zásoby a na jejich udržování Partneři jsou tržní protivníci Tolerance určitých nedostatků v sázce výroba Řídící časy Udržují se krátké Čím delší tím, lepší, aby bylo více času na nákup Pracovníci a jejich motivace Řízení dohodou a přesvědčování pracovníků, změny nejsou provedeny, dokud není dosaženo shody, podporován pocit spoluvlastnictví zaměstnanců Řízení autoritativní. Nové systémy jsou uplatňovány i přes odpor dělníků, nikoliv s jejich iniciativní podporou. 7

8 Jaké jsou výhody JIT z pohledu zákazníka? Nižší ceny při nákupu Úspory vyplývající z eliminace požadavků na skladování, pracovníci skladu, spotřeba energie Snížení vázanosti kapitálu v zásobách Úspory vyplývající z podstatně rychlejší reakce managementu na eventuální poruchy Jaké jsou cíle JIT? Omezit aktivity, které nezvyšují hodnotu výrobků a služeb Zvyšovat efektivnost a produktivitu Snižovat celkové náklady Systém JIT úzce souvisí s řízením procesů, činností a aktivit z hlediska délky jejich trvání. Orientuje se na trvalé a dlouhodobé snižování nákladů zejména zkracováním doby jednotlivých procesů, omezováním neproduktivních činností a hledáním potenciálních úspor nákladů. Omezuje se na zkrácení cyklu plnění objednávek. Cyklus plnění objednávek je doba, která uplyne od obdržení objednávky od zákazníka do okamžiku, kdy je výrobek dodán zákazníkovi. Celková doba cyklu se skládá: Doba nutná k zajištění materiálu a výroby Doba k přesunu materiálu, polotovarů a výrobků Kontrola Skladování Prostoje 8

9 Systém JIT rozlišuje tzv. efektivní čas a celkový čas. Podíl efektivního času k celkovému času vyjadřuje efektivnost cyklu. Efektivnost cyklu = Efektivní čas Celkový čas 9

10 10

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS.

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2 1. DRUHY PODNIKOVÝCH ČINNOSTÍ A JEJICH EFEKTIVNOST 2 2. VÝROBNÍ ČINNOST 3 3. NÁKUP: 6 4. NÁKUP, ZÁSOBOVÁNÍ 7 5. METODY ŘÍZENÍ ZÁSOB: 9 6. JUST IN TIME 10 7. KANBAN 11 8. PERSONÁLNÍ ČINNOST (PČ) 12 9. INVESTOVÁNÍ

Více

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT B4563 Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA Praha 2006 Nakladatelství ČVUT Úvodní část specifikuje základy, definice a cíle průmyslové logistiky, základy optimalizace logistických výkonů

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup a prodej podniku Effective purchase and sale in the company Zuzana Havlovičová Cheb 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem

Více

Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí?

Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí? Manažerské účetnictví Řízení procesů pomocí metody ABC (Activity Based Costing) 1. Změny v podnikatelském prostředí Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí? rozvoj informačních

Více

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více

nákup determinuje výrobu když: o

nákup determinuje výrobu když: o 1. Výroba jako hlavní podniková funkce a plánování výrobního programu a výrobního procesu - výroba definičním znakem podniku podnik je plánovitě organizovaná hospodářská jednotka, kde se zhotovují a zhodnocují

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZFF Základy firemních financí vyučující: Ing. Petr Bačík,Ph.D.

Více

FINANCE 8. část. Eva Kociánová

FINANCE 8. část. Eva Kociánová Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 1 FINANCE 8. část FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 2 OBSAH MODULU

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovaly: Lucie Šmerdová Magdaléna Orszuliková Jana Palacká

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro II.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 5. Podnikové činnosti 1 5.1 Hlavní činnost, výroba 1 5.2 Zásobovací činnost 2 5.2.1 Plánování

Více

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ Jaroslav Zlámal Petr Bačík Olomouc, 2011 Úvod Vážený čtenáři, dostáváte k dispozici učební pomůcku,, která je určena k e-learningovému

Více

Obsah. Finance verze 1.1

Obsah. Finance verze 1.1 Obsah Obsah... 1 1. Podstata podnikových financí... 2 2. Finanční řízení... 3 3. Charakteristika finančního trhu... 6 4. Bilance podniku (rozvaha)... 7 5. Výkaz zisku a ztráty (VZZ)... 9 6. Cash Flow a

Více

FINANČNÍ A MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ CHARAKTERISTIKA FINANČNÍHO A MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ

FINANČNÍ A MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ CHARAKTERISTIKA FINANČNÍHO A MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ FINANČNÍ A MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Osnova: Charakteristika finančního a manažerského účetnictví Náklady Výnosy HV Příjmy a výdaje Cash flow Kalkulace CHARAKTERISTIKA FINANČNÍHO A MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení

pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení přednášky (podniková politika): doc. Ing. Jan HEŘMAN, CSc. (RB 329) Ing. Jiří KLEČKA, Ph.D. (RB 326) Ing. Peter SLUNČÍK, Ph.D. (RB

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza efektivnosti podnikových výrobních procesů An analysis of the efficiency of corporate production processes Šárka Kosobudová Cheb

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 1. INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU, ZÁKLADNÍ METODY A JEJICH UŽITÍ 2 2. ROZHODOVÁNÍ O INVESTICÍCH 2 3. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC: 3 4. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC:

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA

PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA ZÁSOBOVÁNÍ činnost podniku, při níž si podnik zajišťuje potřebné suroviny a materiál v požadovaném množství, kvalitě, druzích, ve stanovené době a ve

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

Ekonomická stránka činnosti podniku

Ekonomická stránka činnosti podniku Ekonomická stránka činnosti podniku Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Majetková a kapitálová

Více

Otázky k písemné zkoušce z LOGISTIKY

Otázky k písemné zkoušce z LOGISTIKY Otázky k písemné zkoušce z LOGISTIKY Přednáška č. 1 1. Co značí v řečtině slovo LOGOS? Logos řeč, rozum, počítání 2. Co bylo impulsem k rychlému rozvoji logistiky? Válka zabezpečování vojenských operací.

Více