TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje"

Transkript

1 0 Identifikační údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA 0.1 Zpracovatel projektové dokumentace : projektant : Ing. Jiří Šlanhof číslo autorizace : obor autorizace : autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb adresa : Olomučany 188, Oloučany 0.2 Identifikační údaje stavby a investora název stavby : Přestavba pavilonu ZŠ Holzova na MŠ bří. Pelíšků v Brně Líšni stavebník : Statutární město Brno zastoupené starostou MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislavem Štefanem Dominikánské nám. 1, Brno, IČ místo stavby : MČ Brno-Líšeň okres : Brno katastrální území : Brno-Líšeň parcelní čísla : 3074, 3076, 3078 vlastník parcel : Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno, charakter stavby : přístavba únikových schodišť, stavební úpravy pavilonu účel stavby : změna užívání 2.NP pavilonu ZŠ na MŠ stavební úřad : MČ Brno-Líšeň 1 Charakteristika území stavby 1.1 Hodnocení polohy a stavu staveniště Jedná se o mírně svažitou parcelu dobře přístupnou ze stávající místní komunikace vedoucí v těsné blízkosti pozemku, kam je možný vjezd stavebních mechanismů. Mimo stávajících objektů ZŠ se zde nenachází jiné objekty. Na pozemku se nachází trasy inženýrských sítí, popř. přípojek, které bude nutné při realizaci ochránit před poškozením. Hladina podzemní vody není v hloubce, která by měla vliv na návrh zařízení staveniště. Z hlediska uvažovaných prací je staveniště vhodné, dostupnost dobrá. Staveništní doprava bude vedena po ulicích Ostravská, Holzova a Bratří Pelíšků. 1.2 Prováděné průzkumy a mapové podklady Byl proveden stavebně technický průzkum dotčených konstrukcí a zaměření stávajícího stavu. Vzhledem k rozsahu stavebních úprav nebylo třeba provádět jiné průzkumy. Z mapových podkladů byla použita kopie katastrální mapy doplněná o výškopisné zaměření provedené projektantem. 2. Účel objektu Jedná se o úpravy 2.NP jednoho křídla budovy stávající základní školy směřující ke změně užívání těchto prostor v novém stavu jako prostory mateřské školy. Výchovně vzdělávací účel tedy zůstane zachován, pouze se změní cílová věková kategorie dětí. Smyslem navržených úprav je zvýšení nedostatečné kapacity mateřských škol městské části Brno Líšeň. 1

2 3. Architektonické a výtvarné řešení Vnější vzhled dotčeného křídla z hlediska stávajících konstrukcí se prakticky nemění, přesto však výraz pavilonu bude výrazně změněn. Na obou dotčených průčelích musí být vybudovány požárně únikové konstrukce schodišť navrženy železobetonové konstrukce podest, zábradlí a schodišťových ramen z pohledového betonu. Úniková schodiště budou zastřešena hliníkovou rámovou konstrukcí se zasklením bezpečnostním sklem. Pro každou podestu bude zřízen otvor pro osazení vstupních dveří vzniklý vybouráním části parapetu stávajícího okna. 4. Funkční a dispoziční řešení Stávající dispozice zůstává zachována. Herny MŠ vzniknou z bývalých tříd ZŠ, kabinet pedagogů z původního kabinetu. Pouze hygienické zázemí MŠ bude vybudováno v prostorách bývalého kabinetu ZŠ. Chodba bude rozdělena příčkami na celkem 3 místnosti (chodba, sklad prádla a šatna). 5. Venkovní úpravy okolí objektu Stávající přístupy k objektu se nemění. Vzniknou však nové únikové východy, které je možné využít i jako nové vstupy. Jediné venkovní úpravy jsou navrženy v místech přechodu schodišťových ramen na terén, kde budou vybudovány menší zpevněné plochy v návaznosti na stávající chodníky. Jedná se o betonovou zámkovou dlažbu tlů. 60 mm kladenou di štěrkodrti 4-8 mm tl. 40 mm. Podkladní konstrukcí jsou hutněné štěrkopískové podsypy tl. 150 mm. 6. Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Nově budované přístupy vnějšími požárně únikovými schodišti nejsou bezbariérové. Přesto jsou prostory nově zřizované MŠ přístupné pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, a to hlavním vchodem do budovy ZŠ přes chodbu a požární dveře do pavilonu s MŠ. 7. Kapacita stavby kapacita prostor MŠ : 42 dětí Kapacita mateřské školy vychází z vyhlášky č. 343/2009, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb, tj. požadavek plochy 4 m 2 /dítě v denní místnosti užívané jako herna a ložnice, popř. 3 m 3 /dítě v případě stavebně oddělené jídelny. V případě šaten je požadovaná podlahová plocha 0,25 m 2 /dítě. Bude využívána stavebně oddělená jídelna v základní škole, tato bude uzpůsobena pro předškolní žáky a odděleným výdejem jídla oproti žákům ZŠ. Kapacita denních místností vychází z plochy denních místností 2x cca 65 m 2, tzn. 2x22 dětí. Kapacita hygienických zařízení je navržena na 50 dětí. Z hlediska využití venkovních ploch se vychází z velikosti přilehlého pozemku MŠ bratří Pelíšků, kde v nedávné minulosti proběhlo zvyšování kapacity přístavbou navýšení počtu stávajících 37 dětí o dalších 28. Z toho nutno vycházet při výpočtu potřebných venkovních ploch pro tuto akci. Požadovaná plocha 30 m 2 na dítě před rozšířením: 37x30= 1110 m 2, rozšíření již realizovanou přístavbou s požadavkem venkovní plochy 4 m 2 na dítě: 28x4=112 m 2. Celková nezastavěná plocha pozemku mateřské školy: 1421,6 m 2. Odpočtem již využitých ploch 1110 a 112 tedy zbývá plocha 199,6, což při plánované kapacitě 44 dětí vychází 4,5 m 2 /dítě a to odpovídá požadavku 3, odst. 1 vyhlášky č. 343/2009 Sb. 2

3 8. Technické a konstrukční řešení 8.1 Konstrukční řešení HSV Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Přitom je třeba dbát současně na správnou technologii provádění Bourací práce V rámci stavebních úprav je navrženo vybourání: podlahy na stávající chodbě, tj. vybourání keramické dlažby a betonové podkladní mazaniny tl. 120 mm, keramické obklady stěn a sokl budou ponechány. demontáž PVC povlaku podlahy v budoucím hygienickém zázemí a v kabinetě pedagogů včetně PVC soklíku demontáž porušeného PVC soklíku v obou třídách po celém obvodu příček v rozsahu označeném na výkresech stávajícího stavu původních oken tam, kde bude místo okna osazena sestava vstupních dveří a okna částí parapetů u oken, místo nichž bude později osazena nová vstupní sestava vybourání parapetu až k podlaze drážek v souvislosti s rozvody (ÚT, voda, kanalizace a elektro) dveří včetně zárubní označených na výkrese stávajícího stavu 2.NP vybourání dveří ze schodiště k bazénu v 1.NP demontáž části kazet stávajícího zavěšeného podhledu v 1.PP tak, aby prvky zůstaly nepoškozeny a po provedení prací na rozvodech ZTI budou osazeny zpět. demontáž částí stávajících krytů otopných těles u oken, místo něž budou osazeny nové vstupní sestavy probourání otvoru ve stropě nad vnější dutinou u spodní podesty schodiště u vstupu do 1.PP z jižního průčelí. Předpoklad vybourání otvoru 600x600 mm v železobetonu tl. 200 mm. vybourání otvorů pro vývod nuceného odvětrání místností bez přímého větrání na fasádu severního průčelí jde o 2 prostupy cca 150x150 ze voštinovém zdivu tl. 450 mm Zemní práce a základy Zemní práce jsou navrženy v souvislosti s budováním nových základů požárních schodišť. Hlavní podpěrné pilíře jsou umístěny v blízkosti anglických dvorků hloubky kolem 4 m, proto je v tomto případě navrženo založení hlubinné na žb. patce podporované vždy dvojicí mikropilot délky cca 7m s délkou kořene 3,5 m (v rámci podkladů pro PD neby k dispozici geologický průzkum, přesnou délku tedy není možné v rámci dostupných podkladů stanovit předem, ale až při realizaci). Mikropiloty budou vyztuženy trubkovou výztuhou TR 89/10 mm (ocel S 235). Roznášecí patka bude mít příčné rozměry 1400x500 mm, výšku 500 mm. Schodišťové rameno bude založeno na žb. základových patkách o půdorysných rozměrech 1600x800, výšky 500 mm. Další drobné zemní práce souvisí s přípravou území pro nové zpevněné plochy spojující stávající chodníky s únikovými schodišti. Zde bude sejmuta povrchová humózní vrstva tl. 200 mm a proveden odkop podorniční vrstvy cca 100 mm. Dalším základovým pasem z prostého betonu C16/20 XC0 je založení vyzdívky otvoru před vstupem do 1.PP z jižního průčelí, kde na spodní podestě schodiště je prostor rozšířen o dutinu zasahující pod přilehlou travnatou plochu. Dutina bude zazděna z tvárnic 3

4 ztraceného bednění tl. 300 mm, pod ní bude základ o příčných rozměrech 500x500 mm, délka 2 m. Po vyzdění ztraceného bednění bude uzavřená dutina vyplněna hubeným betonem po vrstvách výšky 0,5 m denně, betonáž bude probíhat přes vybudovaný montážní otvor 600x600x700 mm vykopaný v zemině nad vyplňovanou dutinou. Před vlastními výkopovými pracemi musí být nejprve protokolárně vytyčeny veškeré inženýrské sítě nacházející se v blízkosti stavebního pozemku. Vzhledem k nemožnosti využití těžké techniky budou výkopy provedeny ručně, rozsah výkopových prací není velký. Vykopaná zemina nemá na stavbě další využití, proto bude odvezena na skládku. Při výkopových pracích je třeba dbát na to, aby nedošlo k nakypření základové spáry nebo rozbřednutí vlivem povrchových vod. Bude-li to nutné, bude třeba základovou spáru zhutnit a zakrýt. Není potřeba realizovat žádné opatření proti podzemní vodě, předpokládá se, že její maximální hladina nedosahuje úrovně základové spáry. Při betonáži základů je třeba pamatovat na prostupy a drážky v základech pro případné trubní rozvody. Při výkopech a následných betonážích je nutno dodržovat všechny předpisy, které jsou nezbytné pro provádění prací výkopových, betonářských a pomocných, jež jsou obsaženy v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky Svislé konstrukce Stávající svislé nosné konstrukce nebudou stavebními úpravami dotčeny s výjimkou obvodového zděného pláště, kde je nezbytné vybourat část parapetního zdiva u 3 oken pro vybudování otvoru pro osazení vstupních dveří na únikové trasy. Nové svislé konstrukce jsou pouze pilíře podporující nová úniková požární schodiště. Jsou navrženy žb. pilíře os příčným rozměrem 200x800 mm, výšky 2710 a 3210 mm. Nové příčky jsou navrženy ze sádrokartonu tl. 100, 150 a 200 mm. Příčky rozdělující stávající chodbu na šatnu a sklad pomůcek MŠ jsou konstrukce s požadavky na požární odolnost. Příčka oddělující šatnu od chodby je navržena tl. 150 mm, sestavená z pozinkovaných nosníků CW 100 oboustranně opláštěnými obyčejným sádrokartonem 2x12,5 mm (požadovaná požární odolnost je EI 30 DP1 musí být použita atestovaná sestava). Příčka oddělující sklad pomůcek MŠ od chodby bude tl. 100 mm, kde rošt je navržen z pozinkovaných nosníků CW 50 oboustranně opláštěnými obyčejným sádrokartonem 2x12,5 mm (požadovaná požární odolnost je EI 60 DP1 musí být použita atestovaná sestava). Ostatní SDK příčky tl. 100, 200 a dorovnání odskoku na WC pedagogů tl. 250 mm jsou bez požadavků na požární odolnost, jedná se o příčky oddělující hygienické zázemí pedagogů od kabinetu a o část příček v hygienickém zázemí pro děti. Příčky v hygienickém zázemí dětí jsou navrženy výšky pouze 1,3 m, v kabinetě pedagogů přes celou světlost místnosti 3,59 m. Další zásahy do stávajících příček souvisí s výměnami dveřních otvorů za nové požární uzávěry po vybourání stávajících zárubní budou zazděny nové zárubně. Předpoklad dozdívek šířky do 300 mm po obou stranách dveřního otvoru včetně nadpraží. Zde se jedná o zdivo tl. 150 mm z keramických příčkovek tl. 115 mm s oboustranným omítnutím štukovou omítkou a na straně chodby s obložením po obou stranách dveří svislým proužkem keramického obkladu černé barvy šířky 300 mm do výšky 1500 mm. V hygienickém zázemí dětí bude vybudován malý sprchový kout, a to vyzděním vaničky z pórobetonu tl. 75 mm výšky 250 mm s ukotvením tohoto zdiva do stávající příček. Pilíře nových vnějších schodišť a uložení schodišťových ramen budou izolovány proti zemní vlhkosti izolací z modifikovaného asfaltového pásu osazeného pod úrovní terénu na základové patce s vytažením na svislé stěny pilíře i schodišťových ramen do úrovně terénu 4

5 tj. výška svislé hydroizolace cca 300 mm. Podklad opatřený penetračním asfaltovým nátěrem Vodorovné konstrukce Stávající stropní konstrukce se nemění, pouze je uvažována oprava poškozených podlah na stávající chodbě 2.NP ale bez zásahů do nosné konstrukce stropu. Jedinou novou vodorovnou konstrukcí jsou horní podesty požárních schodišť, to je ale součást konstrukce schodiště, které je navrženo jako prostý nosník s převislým koncem. Podrobnosti viz následující kapitola Konstrukce spojující různé úrovně Stávající vnitřní schodiště v budově zůstávají stávající bez úprav. Nová schodiště jsou součástí požárně únikových cest z 2.NP. Jedná se o monolitické konstrukce, přičemž schodišťová deska je navržena tl. 200 mm s nadbetonovanými stupni 15x 180/270 na jižní straně a 18x 180/270 na severní straně. Podesta je navržena s proměnným průřezem, a to 230 mm v místě podpory (pilíř) a 180 mm u obvodové stěny objektu. Podesta je tvořena převislým koncem prostého nosníku, nedotýká se obvodového pláště, ale bude ukončena 50 mm od vnějšího obrysu stěny. Meziprostor tl. 50 mm bude vyplněn minerální vlnou tl. 50 mm a překryt oplechováním z nerezového plechu zespodu tl. 0,6 mm r.š. 150 mm, shora tl. 1 mm, r.š. 300 mm. Podrobnosti o konstrukci schodišť jsou uvedeny ve statické části projektové dokumentace. Veškeré monolitické konstrukce budou provedeny z pohledového betonu, tzn. budou bez dalších povrchových úprav. Nová venkovní schodiště budou opatřena stříškou nezbytnou z důvodů požární ochrany v rámci ochrany unikajících osob proti dopadu hořících částí z vyšších pater. Jedná se o hliníkovou konstrukci sloupků, podélníků a příčníků podporujících skleněnou stříšku z bezpečnostního vrstveného skla s fólií tl. 8 mm Krovová a střešní konstrukce V rámci stavebních úprav je navrženo pouze zastřešení nových vnějších schodišť, viz předchozí kap. a popis v řezech A-A a B-B Úprava povrchů, podlahy Úpravy vnitřních omítek budou minimální jedná se o zapravení drážek pro montáž rozvodů elektroinstalace a ZTI. Dále o doplnění stávajících omítek v místech dotčených vybouráním stávajících a zazdíváním nových zárubní a vstupních sestav. U vnitřních zárubní je uvažováno doomítání v pruzích šířky 300 mm po celém obvodu všech vyměňovaných dveří, tj. cementový postřik nového zdiva, vápenocementové jádro a štuk. Směrem do chodby jsou stěny ve stávajícím stavu obloženy keramickým obkladem do výšky 1,5 m, takže zde se nebude štuk provádět, ale část poškozeného obkladu při bourání zárubní bude doplněna pruhem šířky 300 mm nového obkladu černé barvy. U vstupních sestav nutno uvažovat nové omítky u vybouraných parapetů pro nové vstupní dveře a zapravení přilehlých rožků a navazujících vnitřních i vnějších povrchů opět uvažovány opravy omítek v pruhu šířky 300 mm po celém obvodu okenního otvoru zevnitř i zvenku. V obou případech se jedná o štukovou omítku, do exteriéru nutno uvažovat venkovní štuk. Nové sádrokartonové příčky budou bez omítek rovnou penetrovány a malovány. Výplně otvorů budou plastové nejméně pětikomorové s termoizolačním trojsklem. S ohledem na tepelně izolační schopnosti rámů je navrženo použití rámů se zvýšenou stavební hloubkou a zasklení trojsklem s plastovými tepelně izolačními rámečky. Okna i vstupní dveře budou osazeny dle zapuštění stávajících výplní otvorů. U podlah jsou navrženy zejména opravy stávajících popraskaných podlah na chodbě ve 2.NP. Zde je dle sond provedených školou v minulosti nekvalitní betonová mazanina, 5

6 proto je jedinou možností důkladná oprava spočívající ve vybourání stávající keramické dlažby včetně podkladní betonové mazaniny tl. do 120 mm a provedení nové betonové mazaniny vyztužené svařovanou ocelovou sítí tl. 5 mm s okny 150x150 mm. Nový beton bude po vyzrání opatřen samonivelační stěrkou tl. do 10 mm a nakonec položena keramická dlažba s keramickým soklem na nových příčkách (na stávajících stěnách bude ponechán stávající keramický obklad, který nesmí být při realizacích podlah poškozen). Podlahy v budoucím kabinetě pedagogů a v nových místnostech hygienického zázemí budou opatřeny novou nášlapnou vrstvou. Stávající PVC povlaky budou odstraněny včetně PVC soklíku, podklad přebroušen kvůli odstranění zbytků lepidla, opatřen samonivelační stěrko tl. do 10 mm a nakonec bude položena nová keramická protiskluzná dlažba třídy min. R10 včřetně nového soklu v. 100 mm po obvodu místností. V novém sprchovém koutě bude proveden spádový beton tl mm vyztužený svařovanou sítí 100/100/ 5 mm na podklad z podlahového polystyrenu tl. 50 mm. Beton bude po vyzrání opatřen stěrkovou hydroizolací vytaženou na svislé stěny i na horní vodorovnou stranu zdiva, veškeré kouty budou utěsněny systémovou bandážní páskou. Nakonec bude položena keramická protiskluzná dlažba třídy min. R11 do flexibilní lepicí malty. 8.2 Konstrukční řešení PSV Izolace proti zemní vlhkosti a radonu Pilíře nových vnějších schodišť a uložení schodišťových ramen budou izolovány proti zemní vlhkosti izolací z modifikovaného asfaltového pásu osazeného pod úrovní terénu na základové patce s vytažením na svislé stěny pilíře i schodišťových ramen do úrovně terénu tj. výška svislé hydroizolace cca 300 mm. Podklad opatřený penetračním asfaltovým nátěrem. Pod obklady a dlažby v hygienických zázemích jsou navrženy stěrkové hydroizolace s vyztužením všech koutů systémovými bandážními páskami. Veškeré podlahy v umývárně, WC i předsíňce budou opatřeny stěrkovou hydroizolací s vytažením 300 mm na okolní zdivo. Kolem sprchového koutu bude stěrka vytažena do výšky 2 m, kolem umývadel do výšky 1,5 m. Při pokládání izolací je třeba dodržet montážní návody výrobce zvolených hmot Izolace tepelné a akustické Akustické izolace nejsou navrhovány. Jako tepelná izolace je použit polystyren EPS 100 S tl. 50 mm pod spádový beton nové sprchové vaničky v hygienickém zázemí dětí. Pro oddilatování betonových mazanin je nutno nové betonové mazaniny v prostou stávající chodby oddělit od všech stěn pruhem 12 mm silného pásku z minerální vlny, popř. jiného materiálu zajišťujícího oddilatování od stěn Podlahy Nášlapné vrstvy se mění v prostoru stávající chodby dotčené opravami podlah, v místnosti s budoucím kabinetem učitelů a jejich hygienickým zázemím a v hygienickém zázemí dětí, kde všude bude nová keramická protiskluzná dlažba třídy min. R 10, ve sprchovém koutě min. R11 v předpokládaném standardu odpovídající hodnotě 500 Kč/m 2. Ve třídách zůstává stávající PVC podlahovina, pouze budou osazeny nové PVC soklíky po celém obvodu místností místo stávajících, které budou odstraněny. Podlahy nových únikových venkovních cest budou z pohledového betonu bez dalších povrchových úprav (povrch tedy nesmí být leštěný) Obklady Jsou navrženy v místnostech hygienického zařízení do výšky 2m vždy po celém 6

7 obvodu místnosti, jedná se o pórovinové obkladačky, v barvě a dekoru dle výběru investora v předpokládaném standardu odpovídající hodnotě 500 Kč/m 2. Pod obklad i pod dlažbou v hygienických místnostech bude v exponovaných místech použita stěrková hydroizolace s výztužnou páskou v koutech viz kap Podhledy V některých místnostech jsou navrženy nové podhledové prvky. V 1.NP jde o místnosti dotčené instalací nových rozvodů zdravotechniky pod stropem (jedná se o šatny, sprchy a WC). Zde jsou navrženy podhledy z minerálních kazet 500x500 mm vkládané do zavěšeného roštu. Snížení světlých výšek místností bude provedeno jen v nezbytně nutném rozsahu (max. o 300 mm). V 1.PP bude stávající kazetový podhled pouze rozebrán a po dokončení prací na rozvodech ZTI bude instalován zpět. Dále je navrženo opláštění stávajícího vnitřního rozvodu plynu pod stropen na stávající chodbě ve 2.NP, kde tento rozvod musí být opatřen certifikovanou požární sestavou s možnou proměnnou požární odolností podle toho, ve kterém stupni požární bezpečnosti se nachází. Pro jednoduchost navrženo opláštění pro nejpřísnější požadavek, tj. EI 60 DP1. Opláštění tedy uvažováno jako do stropu zavěšená příčka s nosnou konstrukcí z nosníků CW50 a oboustranným opláštěním požární sádrokartonovou deskou tl. 15 mm a výplní minerální vlnou tl. 40 mm při její minimální objemové hmotnosti 40 kg/m 2. Ve schodišťovém prostoru 1.NP bude třeba pohledově přikrýt koleno stoupačky kanalizace pevným opláštěním SDK pod stropem prvek o rozměrech 400x400x450 mm. Dalším originálním oplášťujícím prvkem ze sádrokartonu je zaslepení částí oken vyznačených na pohledech z důvodu požární ochrany omezení sálání na únikové trasy. Zde je požadavek tohoto zaslepení EW 30 DP1. V projektové dokumentaci řešeno jako předsazená stěna zavěšená do nadpraží a popř. jednoho či obou ostění, kdy nosný rošt je vytvořen běžným přikotvením pozinkovaných nosníků CW 50. Opláštění jednostranně (směrem dovnitř objektu) dvojicí desek z požárního sádrokartonu tl. 2x12,5 mm. Vzhledem k předpokládané dočasnosti nesmí dojít ke kotvení do plastových rámů oken. Vhledu do konstrukce zvenčí bude zabráněno potažením dotčených skel lesklou hliníkovou fólií přilepenou po obvodu k rámům křídel trvanlivou lepicí páskou. Sádrokarton bude při kontaktu s ráme okna ukončen systémovou plastovou listou, přičemž tato nesmí doléhat těsně k rámu okna (nutno předpokládat možné odtékání kondenzátu v zimních měsících) zachována spára cca 2-3 mm Truhlářské výrobky Nové truhlářské výrobky: přihrádky na ručníky v umývárnách včetně poliček na kelímky úprava krytů otopných těles zejména zaslepení bočních stěn vzniklých v důsledku přerušení spojité souvislé řady podél oken při vytvoření nového vstupního otvoru na venkovní schodiště. Pro zaslepení bude použita laminovaná deska tl. 18 mm přišroubovaná k doplněné ocelové rámové konstrukci. dřevěná dveřní křídla požárních uzávěrů prosklené ze 2/3 opatřené bezpečnostním sklem odolným proti rozbití. Požární odolnosti požadované dle PBŘ: EW 15 DP2-C, EW 15 DP3-C, EW 30 DP3-C Zámečnické výrobky Nové zámečnické výrobky jsou: konstrukce zastřešení nových požárně únikových schodišť na obou průčelích oboustranná madla nových schodišť - žárově pozinkované trubky o průměru 50x2 mm 7

8 kotvené do železobetonového plného zábradlí tak, aby výška horního povrchu madla byla 900 mm. Pro děti bude osazeno přídavné madlo z trubky 40x2 mm osazené ve výšce 450 mm - toto madlo bude hladké bez ostrých hran či výstupků, na koncích ohnuté směrem dolů. Mezi madly a ostatními konstrukcemi zábradlí musí být světlost min. 60 mm. doplnění rámové konstrukce pro osazení bočních krytů otopných těles jedná se o rámy svařené z ocelového profilu 20x40x2 mm kotvené do podlahy a do parapetního zdiva oken. Celkově budou vyrobeny a osazeny 3 ks opatřené hnědým nátěrem dle stávajících rámů Klempířské výrobky Stávající oplechování bude odstraněno a likvidováno (jde pouze o vnější parapety oken, které budou nahrazeny sestavou oken a vstupních dveří). Nové výrobky zahrnují hliníkové vnější parapety 3 ks nových oken r.š. 360 mm, délky 1250 mm. Dále jde o nerezové oplechování spáry mezi podestou únikových schodišť a obvodovou stěnou. Meziprostor tl. 50 mm bude vyplněn minerální vlnou tl. 50 mm a překryt oplechováním z nerezového plechu zespodu tl. 0,6 mm r.š. 150 mm, shora tl. 1 mm, r.š. 300 mm Výplně otvorů Stávající výplně otvorů v dotčeném křídle jsou plastové a budou ponechány. Pouze 3 ks nových vstupních sestav budou dodány nově: rám plastový min. z pětikomorových profilů se zasklením termoizolačním trojsklem, součinitel prostupu tepla celé výplně max. U=1,0 W/m 2 K (oken). Dveře budou koncipovány jako vstupní s nízkou prahovou spojkou, nikoliv jako balkónové. Mezera mezi rámem výplně a ostěním bude vypěněna PU pěnou a tato spára budě opatřena systémem těsnění montážní spáry zevnitř páska parozábrana, zvenku pojistná hydroizolace s přeomítáním. Nové výplně budou osazeny se zapuštěním dle stávajících plastových oken. Výplně musí umožnit minimální hygienické hodnoty výměny vzduchu, např. mikroventilací. Součástí dodávky jsou sítě proti hmyzu na sklápěcích křídlech. Nové vstupní dveře budou mít obě vnější tabule trojskla z bezpečnostního skla. Součinitel prostupu tepla celého výrobku (vstupních dveří) max. U=1,4 W/m 2 K. Dveře vstupů navrženy o světlých rozměrech 800/2140 a s nadsvětlíkem. Zásadním a podstatným požadavkem je způsob otevírání z hlediska požární bezpečnosti. Všechny 3 ks nových vstupních dveří při východu na úniková vnější schodiště budou zajištěny proti vniku nepovolaných osob magnetickými zámky nebo přídržnými magnety s tlačítkem pro odblokování a otevření dveří v souladu se schváleným požárně bezpečnostním řešením a budou opatřeny piktogramem. Tlačítko ovládání bude umístěno v blízkosti každých dveří ve výšce min. 1,8 m nad podlahou třídy (popř. chodby) a odblokuje dveře až po delším přidržení (cca 3 sekundy) tak, aby nemohlo dojít k otevření dveří dětmi z MŠ. Ovládání tlačítek bude řídit dospělý personál MŠ. Navržené zajištění bylo schváleno HZS, má funkci panikového kování. Projektant důrazně upozorňuje, že ne každý výrobce vstupních dveří umí uvedené požadavky realizovat je povinností budoucího dodavatele zajistit požadovanou funkčnost. S ohledem na obvyklé v hernách sloužících současně i jako lehárny zajistit možnost regulace denního osvětlení bude součástí dodávky nových oken a vstupních dveří i dodávka vnitřních žaluzií. Stávající okna jsou v plném rozsahu již ve stávajícím stavu vybavená vnitřními žaluziemi Sklenářské práce Souvisí s dodávkou oken a dveří jako součást jejich dodávky. Jiné sklenářské práce nejsou navrhovány. 8

9 8.2.4 Nátěry Nátěry jsou navrhovány pouze jako součást dodávky doplnění rámové konstrukce pro osazení bočních krytů otopných těles nátěr 1x základním, 2x vrchním hnědým nátěrem dle barevnosti stávající podpor parapetů Malby Veškeré vnitřní povrchy dotčeného křídla ve 2.NP budou opatřeny výmalbou v barevnosti dle požadavků provozovatele nutno počítat s výraznými odstíny veselých barev pro prostroy mateřské školy. Vymalovány budou veškeré stěny i stropy 2.NP dotčeného křídla, k tomu opláštění kolena kanalizace v 1.NP pod stropem ve schodišťovém prostoru. Vnější malby se týkají pouze malých ploch opravovaných omítek kolem nových vstupních dveří do 2.NP zde bude použit fasádní nátěr ostění a nadpraží u nových vstupních sestav plus olemování v pruhu šířky 300 mm po celém vnějším obvodu okenní sestavy Ostatní práce Nové zpevněné plochy k nových schodišťům ze zámkové dlažby tl. 60 mm kladené do štěrkodrti frakce 4-8 mm tl. 40 mm. v ozsahu vyznačeném na půdorysu 2.NP v novém stavu. Podkladní konstrukcí je 150 mm hutněného štěrkopísku frakce 8-16 mm rozprostřené na zhutněný stávající terén Vytápění a ohřev TUV Zdrojem tepla ve stávajícím stavu je kotel na plyn, toto řešení bude ponecháno. Přípojka plynu se nemění. Vnitřní rozvody plynu se nemění, systém ÚT rovněž ne pouze dojde k drobným změnám (posun otopného tělesa) v kolizi s novými vstupy. Podrobnosti jsou obsaženy v samostatné části projektu Kanalizace Je řešena pomocí plastových trub běžných průměrů. Přípojka dešťové ani splaškové kanalizace se nemění. Množství odváděných dešťových vod se nemění. Vnitřní kanalizace bude částečně provedena kompletně nově, viz samostatná část projektu Elektroinstalace a hromosvod Přípojka elektro se nemění. Vnitřní rozvody elektroinstalace budou v 2.NP dotčeného křídle nově doplněny. Vnitřní osvětlení i nouzové osvětlení je řešeno nově. Podrobně řešeno v samostatné části projektu Hygienické řešení Odvětrání místností bez možnosti přímého větrání okny Odvětrání místností bez možnosti přirozené ventilace bude provedeno ventilátory. Odvětrání bude podtlakové, ventilátory budou opatřeny zpětnou klapkou. Jedná se o nucené větrání hygienického zázemí pedagogů, přičemž výstupní potrubí bude vedeno přes šatnu s vyústěním do obvodové stěny severního průčelí. Na fasádě bude instalována krycí mřížka proti vnikání živočichů. Ventilátor bude mít výkon (průtok vzduchu) nejméně takový, aby zajistil výměnu vzduchu 80 m 3 /h. Sklad pomůcek MŠ bude odvětrána obdobně, pouze výstupní potrubí neprochází žádnou další místností a výkon ventilátoru je stejný. Podrobnosti jsou obsaženy v samostatné části projektu elektroinstalace. 9

10 Vybavení umýváren Stěny umýváren obloženy keramickým obkladem do výšky 2 m. Umístění umývadel se uvažuje ve výši 500 mm nad podlahou, umístění výtokových ventilů 600 mm (umístění některých umyvadel lze pro větší děti zvýšit tak, aby to odpovídalo jejich tělesné výšce). U sprchy bude vždy osazen jeden až dva věšáky na osušky. V každé umývárně jsou navrženy v rámci truhlářských výrobků přihrádky tak, aby každé dítě mělo prostor pro svůj vlastní ručník a kelímek na zubní kartáček, vždy mimo kontakt s jinými ručníky či kelímky. Výdejna jídla Výdejna jídla zůstává stávající bude využita jídelna ZŠ. Pouze bude upraven organizační řád jídelny tak, aby se děti MŠ nemísily s dětmi ZŠ. Úklid Na daném podlaží objektu se nachází úklidová místnost ve vzdálenosti cca 30 m od dělících dveří do prostoru MŠ. Z toho důvodu není navrhována v dotčeném křídla nová taková místnost, pro úklid bude využívána stávající. V Olomučanech dne vypracoval : Ing. Jiří Šlanhof 10

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Přestavba pavilonu ZŠ Horníkova na MŠ, Brno-Líšeň TECHNICKÁ ZPRÁVA 0.1 Zpracovatel projektové dokumentace : projektant : Ing. Jiří Šlanhof číslo autorizace : 1004152 obor autorizace

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových

OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových výplní... 3 A.2.2. Sanace a zateplení střech, střešních teras...

Více

PD NA OPRAVU HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ MŠ Švendova - dokumentace pro provedení stavby

PD NA OPRAVU HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ MŠ Švendova - dokumentace pro provedení stavby PD NA OPRAVU HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ MŠ Švendova - dokumentace pro provedení stavby OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA A STAVBY 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 ÚVOD 2 3 STAVEBNÍ ČÁST 3 4 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY A UPOZORNĚNÍ

Více

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Název akce : Stavební úpravy objektu bazénu výměna oken Fáze : Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozpracovanosti dokumentace pro provádění

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Průvodní zpráva Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Objednatel : Městské informační a kulturní středisko Krnov, nám. Míru 1/14, 794 01 Krnov IČ: 00601179 Krnov,

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice TEXTOVÁ ČÁST 1. Technická zpráva stavebních objektů DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ALFAPLAN s.r.o. Žižkova 12, 370

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Rodinný dům D. Dokumentace stavby 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 1.1.1. Technická zpráva Místo stavby: Investor: Vypracoval: Stupeň: parcelní číslo 1793/4 a 2797/2 k.ú. Kouřim Jan Urban

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PAVILONU C ZŠ OČOVSKÁ 1, HODONÍN

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PAVILONU C ZŠ OČOVSKÁ 1, HODONÍN Arch. stavební řešení REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PAVILONU C ZŠ OČOVSKÁ 1, HODONÍN STAVOPROJEKTA spol. s r.o. Kounicova 67 602 00, Brno 02/2016 1. CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 1.1 Účel objektu Jedná

Více

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Revize Datum Status Předmět revize Vojtěch Čáp Roman Voborník M. Semanský 0 12 / 2014 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Revize Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby

Více

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ...

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... Část Tělocvična základní školy a mateřské školy D. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH STR 1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... 2 2 VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ... 2 3 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ... 2 4 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ... 3 5 BEZBARIÉROVÉ

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 20150060 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 20150060 SÚ a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 176 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Ing. arch. Miroslav Peterka. Ing. Jiří Starý D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Ing. arch. Miroslav Peterka. Ing. Jiří Starý D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA ODD.14 V BUDOVĚ ZÁMKU Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Investor: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE HORNÍ BEŘKOVICE HORNÍ BEŘKOVICE, PODŘIPSKÁ 1, PSČ 411 85 Generální projektant: Starý a partner s.r.o.

Více

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 dokumentace pro stavební povolení dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zhotovitel: Investor: PROFSTAV,

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení odpovídá prováděcí vyhlášce č.246/2001 Sb., o požární prevenci, vydané k zákonu č. 133/1985

Více

POPIS STAVBY A VÝKONŮ - TW

POPIS STAVBY A VÝKONŮ - TW POPIS STVBY VÝONŮ - TW Schematický přehled dodávek DODÁV MONTÁŽ stupně výstavby D T E Projektová dokumentace pro ohlášení/povolení stavby Průkaz energetické náročnosti budovy Doprava v rámci celé ČR, montáž,

Více

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic LEGENDA POVRCHŮ: a hlazená tepelně izolační omítka 7, 430 b c TiZn plech střešní krytina PVC folie DEKPlan 76 tl. 1,5 mm d okenice c 5,110 1600 4,860 posuvná okenice 910 d 910 d kovová síť na vnější straně

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 7/2013 Zakázka: Stavební úpravy tělocvičny Stupeň: DSP ZŠ Ratibořická

TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 7/2013 Zakázka: Stavební úpravy tělocvičny Stupeň: DSP ZŠ Ratibořická a) identifikační údaje Název projektu: Stavební úpravy tělocvičny Stavebník: Městská část Praha 20 Jívanská 647 193 21 Praha 9 Horní Počernice Zhotovitel projektu: Stupeň: Místo stavby: Ekologické a inženýrské

Více

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Identifikační údaje stavby Stavba : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Místo stavby: Obec Vrané nad Vltavou, okres Praha západ Kraj Středočeský B. TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby Požárně bezpečnostní řešení stavby STUPEŇ PD: NÁZEV PROJEKTU: MÍSTO: INVESTOR: Stavební úpravy mateřské školy, Brno Brněnské Ivanovice ( MŠ U Lípy Svobody 3, Brno) U Lípy Svobody 3, Brno 620 00, katastrální

Více

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016 List obsahuje: 1) Rekapitulace zakázky 2) Rekapitulace objektů zakázky a soupisů prací REKAITULACE ZAKÁZKY Kód: Zakázka: O--120 Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1.

Více

LIMITOVANÁ EDICE HARMONY 2 JUNIOR STAVBA NA KLÍČ

LIMITOVANÁ EDICE HARMONY 2 JUNIOR STAVBA NA KLÍČ Rozsah prací a dodávek STANDARDNÍ PROVEDENÍ Od horní hrany spodní stavby, platnost od 1. 1. 2012 (MODEL 2012) LIMITOVANÁ EDICE HARMONY 2 JUNIOR STAVBA NA KLÍČ Tento Rozsah prací a dodávek popisuje rodinný

Více

D.1.1 AR.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1 AR.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PROFESE ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU VYPRACOVAL STAVEBNÍK STAVBA ING. MILAN HAVLIŠTA ING. MARTINA PŘÍVRATSKÁ SOŠ VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ SOŠ VETERINÁRNÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel.

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel. Poptávkové řízení Termín zpracování: 21.10. do 12:00h Otakar Hobza vedoucí stavební výroby Vídeňská 264/120b, Brno 619 00 tel.: +420 602 574 918 ISO 9001:1, ISO 14001 : 5 Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické,

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Odbor veřejných zakázek Č.j PPR-26528-17/ČJ-2014-990656 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Praha 26. listopadu 2014 Počet listů:

Více

Technická zpráva stavební část

Technická zpráva stavební část Technická zpráva stavební část Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby Zateplení objektu Mateřské školy v Luční ulici Chrastava Investor Vypracoval : Město Chrastava : Jiří Schneider a) Účel

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ POHODA NÁRAMEČ - REALIZACE STAVBY INVESTOR: Vrbová Daniela Nárameč 42, 675 03 Budišov MÍSTO STAVBY: k.ú. Nárameč, p.č. st. 57/2, st. 57/6, st. 57/7 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Březen 2014 POHODA NÁRAMEČ

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

CENTRUM POMOCI RODINÁM

CENTRUM POMOCI RODINÁM ING. PETR BRICHTA Projekce a kalkulace pozemních staveb Brněnská 4104/14B, 695 01 Hodonín IČ : 758 22 768 p.brichta@seznam.cz, tel. + 420 723 569 723.. CENTRUM POMOCI RODINÁM TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍK

Více

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ 1 ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ k.ú. Předklášteří, parc. č. 157 Obec Předklášteří 2 A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku 1. Název stavby: Zubní

Více

Zápis z kontrolního dne č.5 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 19.8.2014 v MŠ Ratibořická

Zápis z kontrolního dne č.5 na akci Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken konaného dne 19.8.2014 v MŠ Ratibořická Zápis z kontrolního dne č.5 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 19.8.2014 v MŠ Ratibořická 1) Účastníci jednání: technický dozor stavebníka Ing. Kejmar Radek - tel.

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení základní školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/ Účel

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ARCHITEKTONICKO-VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ: RD je navržen mimo zastavěné území

Více

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B1.a ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TÉŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ;

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA s.r.o. PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY ul. 28. října 66/201 709 00 Ostrava - Mariánské Hory F.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA SANACE BALKONŮ HLAVNÍ TŘÍDA 583/105

Více

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TPROJEKT Lanžhotská 3448/2 690 02 Břeclav Tel : 530 502 440 GSM:774 03 03 30 www.tprojekt.cz IČO : 14672316 Bank.spoj: KB Břeclav č.ú.: 120149-651/ 100 e-mail atelier@tprojekt.cz

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení KSO: 801 32 CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum:

Více

Průvodní zpráva. novostavba RD. Místo: Hodějice, p.č. 1175/13. manželé Moravčíkovi

Průvodní zpráva. novostavba RD. Místo: Hodějice, p.č. 1175/13. manželé Moravčíkovi Průvodní zpráva Akce: novostavba RD Místo: Hodějice, p.č. 1175/13 Investor: manželé Moravčíkovi Investor vlastní stavební pozemek p.č. 1175/13 v obci Hodějice, na kterém hodlá postavit rodinný dům. Stavba

Více

1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2. 2. Zemní a základové práce / komín... 2. 3. Skladby konstrukcí... 2. 5. Žaluzie / okenice...

1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2. 2. Zemní a základové práce / komín... 2. 3. Skladby konstrukcí... 2. 5. Žaluzie / okenice... Standard Nízkoenergetických domů (NED) Obsah 1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2 2. Zemní a základové práce / komín... 2 3. Skladby konstrukcí... 2 4. Okna / terasové dveře... 4 5. Žaluzie / okenice...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Výhrada k projektové dokumentaci pro provedení stavby: Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové

Více

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY FT ČZU - PRACOVIŠTĚ PRO VÝZKUM A INOVACÍ A TECHNIKY Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 29, 65 2 Praha 6 - Suchdol CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Cena bez DPH: DPH 2%: Cena včetně DPH: Stavební

Více

Část : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva a) Identifikace stavby a stavebníka stavebník Jméno / název : Město Břeclav Adresa : T.G.Masaryka 3, 690 02 Břeclav Telefon : 519 321 111 zpracovatel Odpovědný

Více

: Mateřská škola Obrataň : Obec Obrataň, Obrataň 209, 394 12 Obrataň. Přílohy

: Mateřská škola Obrataň : Obec Obrataň, Obrataň 209, 394 12 Obrataň. Přílohy Stavba Investor : Mateřská škola Obrataň : Obec Obrataň, Obrataň 209, 394 12 Obrataň Přílohy Vypracoval ing. Jan Šlechta Datum 01.2013 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4

Více

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OBJEKT 03 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA Praha 4, Soudní 988/1, 14057 Praha 4 B Souhrnná technická zpráva Název akce: Místo stavby:

Více

I. TECHNICKÁ ZPRÁVA. a) Seznam použitých podkladů

I. TECHNICKÁ ZPRÁVA. a) Seznam použitých podkladů I. TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Seznam použitých podkladů Pro vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby byly použity následující podklady: Zadávací podklady: 1. Požárně bezpečnostní řešení - Ing. Pavel Šebesta,

Více

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1 Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor Václav Lédl Obec Všestary, IČ 00269760 provozovna: Gočárova 504 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 132 04 963 k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456 ZŠ VŠESTARY

Více

Fa-01. v rozsahu pro stavební povolení a realizaci stavby. Dodatečné zateplení bytového domu,

Fa-01. v rozsahu pro stavební povolení a realizaci stavby. Dodatečné zateplení bytového domu, Fa-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA v rozsahu pro stavební povolení a realizaci stavby ZATEPLENÍ PODKROVÍ Akce : Dodatečné zateplení bytového domu, výměna oken a vstupních dveří objektu č.p. 944-945, 945, st.p.č. 510/2-3

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek JKSO: CC-CZ: Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 6 4, Rožmitál Datum:.09.014 Objednavatel: Město Rožmitál

Více

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO 01: Kino 1 335

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY 1315 Zateplení domova mládeže - Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 KSO: CC-CZ: Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 18.9.2014 Zadavatel: IČ: 64788229 SŠZE a SOU CHKT Kostelec

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMKU RATMĚŘICE OBJEKT SO 01. ING.ARCH.MAXMILIÁN VLČEK autorizovaný architekt ČKA U KORUNY 685/18, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČ 13564706

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMKU RATMĚŘICE OBJEKT SO 01. ING.ARCH.MAXMILIÁN VLČEK autorizovaný architekt ČKA U KORUNY 685/18, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČ 13564706 VEDOUCÍ PROJEKTANT ZODP. POJEKTANT INVESTOR MÍSTO AKCE Ing. arch. Maxmilián Vlček Ing. arch. Maxmilián Vlček SPOLUPRÁCE ASTRON group s.r.o., Veselská 699, Praha 9 - Letňany, 199 00 OBJEKT Č.P.1 - ZÁMEK

Více

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ POLÁČKOVA BRNO-LÍŠEŇ PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Pro realizaci je třeba zpracovat prováděcí projekt. Brno květen 2012 Číslo paré

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

K v a l i t a t i v n í s t a n d a r d Kaskády u Botiče - 2. etapa (objekty B, CDE, F)

K v a l i t a t i v n í s t a n d a r d Kaskády u Botiče - 2. etapa (objekty B, CDE, F) K v a l i t a t i v n í s t a n d a r d Kaskády u Botiče - 2. etapa (objekty B, CDE, F) 1 BYTOVÉ JEDNOTKY Součástí standardů není: dodávka kuchyňské linky, digestoře, dřezové baterie a spotřebičů (dodávají

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více