TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje"

Transkript

1 0 Identifikační údaje Přestavba pavilonu ZŠ Horníkova na MŠ, Brno-Líšeň TECHNICKÁ ZPRÁVA 0.1 Zpracovatel projektové dokumentace : projektant : Ing. Jiří Šlanhof číslo autorizace : obor autorizace : autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb adresa : Olomučany 188, Olomučany 0.2 Identifikační údaje stavby a stavebníka název stavby : Přestavba pavilonu ZŠ Horníkova na MŠ, Brno - Líšeň stavebník : Statutární město Brno zastoupené starostou MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislavem Štefanem, starostou MČ Dominikánské nám. 1, Brno, IČ místo stavby : MČ Brno- Líšeň okres : Brno katastrální území : Brno- Líšeň parcelní čísla : 6188/3, 6188/2 vlastník parcel : Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno, charakter stavby : stavební úpravy v 1.NP účel stavby : změna užívání části 1.NP stavební úřad : MČ Brno- Líšeň 1 Charakteristika území stavby 1.1 Hodnocení polohy a stavu staveniště Stavební pozemek je na většině plochy mírně svažitou parcelou přiléhající k místní komunikaci vedoucí v těsné blízkosti pozemku dobře přístupnou pro chodce i pro dopravní prostředky. K vlastnímu objektu vede komunikace ze zámkové dlažby umožňující příjezd až do těsné blízkosti dotčené části objektu. Mimo dotčeného objektu ZŠ se na staveništi nenachází jiné objekty. Hladina podzemní vody není v hloubce, která by měla vliv na návrh zařízení staveniště. Z hlediska uvažovaných prací je staveniště vhodné, dostupnost dobrá. Staveništní doprava bude vedena po ulicích Jedovnická, Podruhova, Horníkova. 1.2 Prováděné průzkumy a mapové podklady Byl proveden stavebně technický průzkum dotčených konstrukcí a zaměření stávajícího stavu. Vzhledem k rozsahu stavebních úprav nebylo třeba provádět jiné průzkumy. Z mapových podkladů byla použita kopie katastrální mapy doplněná o výškopisné zaměření provedené projektantem. 2. Účel objektu Jedná se o úpravy části 1.NP jednoho křídla budovy stávající základní školy směřující ke změně užívání těchto prostor na dobu dočasnou jako prostory mateřské školy. Po snížení poptávky po MŠ budou prostory upraveny do stavu co nejbližšího původnímu a předány k užívání zpět základní škole. Smyslem navržených úprav je zvýšení nedostatečné kapacity mateřských škol městské části Brno Líšeň. 3. Architektonické a výtvarné řešení Vnější vzhled dotčeného křídla z hlediska stávajících konstrukcí se prakticky nemění, pouze budou ke všem vstupům instalovány ochranné stříšky z hlediska požární bezpečnosti. 1

2 4. Funkční a dispoziční řešení Realizací navržených úprav vzniknou dvě samostatné oddělení MŠ sestávající vždy ze dvou tříd. Každé oddělení bude mít svůj vlastní vstup přímo z vnějšího prostředí, šatnu i hygienické zázemí. Herny vznikne vybouráním příček oddělující původní třídu od kabinetu. 5. Venkovní úpravy okolí objektu Stávající přístupy k objektu se nemění. Nově bude vytvořen jeden nový vstup na západní straně, kde bude vytvořena zvýšená podesta s dvojicí schodišťových stupňů. Tento prostor je nutno napojit na stávající síť chodníků ze zámkové dlažby v areálu. 6. Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Dotčené prostory jsou přístupné bezbariérovým způsobem již ve stávajícím stavu přes stávající hlavní vstup do objektu z jihu prostřednictvím rampy. Další úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nejsou uvažovány. 7. Kapacita stavby užitná podlahová plocha pro MŠ: 647,01 m 2 navrhovaná kapacita MŠ: 98 dětí ve 4 třídách plocha pozemku pro MŠ: 2280 m 2 Požadavky na komunikační sítě:bez požadavků Kapacita mateřské školy vychází z vyhlášky č. 343/2009, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb, tj. požadavek plochy 4 m 2 /dítě v denní místnosti užívané jako herna a ložnice. V tomto případě je však stavebně oddělená jídelna, proto lze vycházet z požadavku plochy nejméně 3 m 2 /dítě. Pro šatnu je požadovaná podlahová plocha 0,25 m 2 /dítě. Kapacita denní místností vychází z ploch místností označených na výkresech jako 1.01, 1.04, 1.23, 1.24, tj. 93, 69, 90, 97 m 2. Kapacita větších tříd je omezena horním limitem 25 dětí, proto i hygienické zázemí je navrhováno vždy na max. počet 25 dětí ve třídě. Z hlediska využití venkovních ploch se vychází z velikosti přilehlého pozemku vyčleněného a ohrazeného pro provoz mateřské školy, tj m 2. Při předpokládané kapacitě 98 dětí vychází venkovní plocha 2280/98=23,26 m 2 /dítě, takže požadavek 3, odst. 1 vyhlášky č. 343/2009 Sb. venkovní plochy 4 m 2 na dítě je výrazně překonán, volné plochy odpovídají požadavkům. 8. Technické a konstrukční řešení 8.1 Konstrukční řešení HSV Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Přitom je třeba dbát současně na správnou technologii provádění Bourací práce V rámci stavebních úprav je navrženo vybourání: vnitřních příček oddělujících třídy od kabinetů z CP tl. 150 včetně omítek a části obkladů nacházejících se na nich. Rozsah bourání je vyznačen na výkrese stávajícího stavu. příčky ukončující místnost označenou číslem 18 na výkrese bouracích prací. stávajících dveří včetně zárubní bourané dveře označeny na výkrese bouracích prací. Vždy jde o vybourání ocelových zárubní většinou ve zděné příčce z CP, ale v 7 případech jsou zárubně v žb. ztužující stěně. Při bourání těchto 7 ks je třeba dbát na to, aby nebylo zasáhnuto do žb. nosné konstrukce. Při bourání zárubní ze zdiva nutno předpokládat šířku 2

3 otvoru po vybourání dveří jako světlost dveří + tl. zárubní 2x50 mm + rozšíření 2x 200 mm. Při osazování nových požárních ocelových zárubních bude rozšíření příček dozděno, spára u žb. konstrukce vyplněna cementovou zálivkou s obedněním z obou stran a nakonec doplněna omítka. stávajících výplní otvorů v obvodových i vnitřních stěnách. Jedná se o plastová okna označená na výkrese bouracích prací v místnosti č. 24 včetně cca 250 mm široké mezistěny z plastových rozšiřovacích profilů výšky Dále bude demontováno okno v místnosti č. 18 zasklené tepelně izolačním dvojsklem. Dále budou vybourány stávající vstupní plastové dvoukřídlové dveře s nadsvětlíkem v místnostech č. 02, 08, 09, 21 a 22. části parapetního žb. panelu pod oknem pro nový vstup ze západu do místnosti č. 24. Jedná se o otvor o světlých rozměrech 1100x920 v panelu, který má pouze samonosnou funkci. Tento otvor musí být vyříznut nutno uvažovat dva řezy o celkové ploše 0,48 m 2, vnitřní objem ohraničen řezy pak už lze vybourat běžnými nástroji. dvou otvorů v žb. panelu tl. 150 mm pro osazení nových požárních oken z místnosti 1.23 do Otvor bude po celém obvodu nejprve vyříznut diamantovým kotoučem a teprve potom vybourán. otvoru ve stěně z CP 150 mm z místnosti 1.04 do šatny Nejprve však bude v úrovni nadpraží vysekána drážka délky 1500, výšky 180 mm a do cem. malty osazen žb. překlad 140x140x1500 mm a jeho horní povrch důkladně vyklínován vůči horní hraně vybourané drážky a vyplněn cementovou maltou. Vlastní otvor bude bourán až po zatvrdnutí malty. demontáž stávajících nášlapných vrstev v dotčených místnostech vyznačených na výkrese stávajícího stavu 1.NP. Jedná se převážně o strhnutí PVC, v menší míře o odsekání dlažeb. Nutno odstranit i zbytky spojovacích můstků lepidel a tmelů, což je možné provést pouze přebroušením všech těchto ploch. osekání všech stávajících obkladů v místnostech hygienického zázemí do výšky 1,8 m. drážek ve zdivu souvislosti s rozvody (ÚT, voda, kanalizace a elektro) a jejich následné zednické zapravení. drážek v podlaze pro napojení svodných potrubí na stávající odtok. Je uvažováno s vybouráním pruhu š. 400 mm, přičemž skladba je uvažována: keramická dlažba 15, betonová mazanina 100, asfaltová hydroizolace, podkladní beton 150 mm, původní podsyp. demontáž minerálního kazetového zavěšeného podhledu v ploše 179,33 m2 v místnosti označené na výkrese stávajícího stavu jako č. 13. Jedná se o kazety o rozměrech přibližně 500x500 mm volně vkládané do kovového roštu zavěšeného do stropní konstrukce. vybourání otvorů pro vývod nuceného odvětrání místností bez přímého větrání do instalačních jader jde o 2 prostupy cca 300x500 mm v keramickém zdivu z CDM tl. 125 mm pro provedení napojení nového odvětrávacího potrubí DN 150 na stávající potrubí v jádrech. Zbytek otvorů bude po napojení odvětrání zpět dozděn. části monolitického okapového chodníků tl. 150 mm v půdorysných rozměrech 2700x500 mm pro novou podestu ke vstupu do místnosti Další bourací práce se týkají částí okapového chodníku pro základové patky přístřešků nutno vybourat plochu cca 500x500 mm, kterou po osazení ocelových sloupků bude nutno opět zabetonovat. Některé patky sloupků (2 ks) budou v plochách ze zámkové dlažby, kde bude nutno rozebrat plochu cca 800x800 mm, která po zřízení základových patek a osazení sloupků bude položena zpět. demontáž a likvidace stávajících ocelových zástěn u WC demontáž a likvidace stávajícího krytu otopného tělesa v místnosti č. 24 v místě budoucího nového vstupu do šatny Zemní práce Zemní práce jsou navrženy v souvislosti s budováním nových základů vstupní 3

4 podesty. Základové pasy budou betonovány přímo do výkopu, vykopány tedy budou rýhy šířky 300 mm do hloubky 800 mm. Dále jde o malé základové patky pro osazení vstupních stříšek, jedná se o patky z prostého betonu C 25/30 o půdorysných rozměrech 500x500 mm do hloubky 800 mm. Další zemní práce souvisí s pokládáním kanalizace v 1.NP a výkopem rýh šířky 400 mm v délce a hloubce dle projektu ZTI. Před vlastními výkopovými pracemi musí být nejprve protokolárně vytyčeny veškeré inženýrské sítě nacházející se v blízkosti stavebního pozemku. Vzhledem k nemožnosti využití těžké techniky budou výkopy provedeny ručně, rozsah výkopových prací není velký. Vykopaná zemina nemá na stavbě další využití, proto bude odvezena na skládku. Při výkopových pracích je třeba dbát na to, aby nedošlo k nakypření základové spáry nebo rozbřednutí vlivem povrchových vod. Dojde-li k nakypření, bude třeba základovou spáru zhutnit a zakrýt, ale to je věc zhotovitele. Není potřeba realizovat žádné opatření proti podzemní vodě, předpokládá se, že její maximální hladina nedosahuje úrovně základové spáry. Při betonáži základů je třeba pamatovat na prostupy a drážky v základech pro případné trubní rozvody. Při výkopech a následných betonážích je nutno dodržovat všechny předpisy, které jsou nezbytné pro provádění prací výkopových, betonářských a pomocných, jež jsou obsaženy v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky Základy Základy stěn vstupní podesty jsou navrženy jako jednostupňový monolitický základový pas s příčným rozměrem 300 x 500 mm se základovou spárou v hloubce 800 mm pod přilehlým terénem. Založení sloupků nových stříšek u vstupů je řešeno jako monolitické základové patky o půdorysném rozměru 500x500x800 mm Svislé konstrukce Při řezání a bourání otvoru pro nové dveře na západním průčelí je nutno přísně dbát na to, aby nebylo nijak zasáhnuto do přilehlých konstrukcí, které mají zůstat nedotčeny. Nová vyzdívka je navržena v prostoru napojení stávající příčky z CP mezi místnostmi č. 22 a 24 na okenní sestavu, kde se demontuje 250 mm široká mezistěna z plastových rozšiřovacích profilů. Toto zdivo je navrženo z pórobetonu tl. 200 mm včetně zateplení tepelnou izolací z minerální vlny tl. 100 mm. Nové budou pouze příčky ze sádrokartonu, popř. z pórobetonu dle popisů na výkrese nového stavu. Mezi místnostmi 1.02 a 1.03 bude vyzděna do výšky 1m příčka z pórobetonu tl. 100 mm, na níž pak bude osazena prosklená stěna z plastových profilů zasklená dvojsklem, která bude v krajní části přecházet do vstupních plastových dveří. Součástí příček je i nízká stěna oddělující pódium od jídelního koutu pro děti mateřské školy. Tato příčka bude mít výšku 1,2 m a konstrukčně řešena z ocelových systémových stojek tl. 100 mm s opláštěním sádrovláknitými deskami tl. 12,5 mm. Tuto příčku nelze ukotvit na horní straně, proto bude opatřena ocelovými nosnými výztuhami z I 100 rozmístěnými po 1875 mm a kotvenými chemickými kotvami do podlahy. V místnosti 1.08 bude zřízena sádrokartonová předstěna odsazená 150 mm od stávající stěny, kde budou vedeny rozvody ZTI. Výška je 1,8 m, konstrukčně řešeno jako běžná SDK příčka s kostrou z pozinkovaných systémových profilů tl. 100 mm a dvojitým opláštěním z impregnovaných SDK desek tl. 12,5 mm. Opláštěna však bude pouze vnější strana. 4

5 8.1.4 Vodorovné konstrukce Stávající nosné vodorovné konstrukce se nemění Konstrukce spojující různé úrovně Stávající vnitřní schodiště v budově zůstávají bez úprav. Nové je venkovní schodiště u vstupu na západním průčelí. Po provedení a vyzrání nových základů bude na ně založena nová stěna z betonového ztraceného bednění tl. 200 mm s vyplněním betonem C16/20, tato stěna bude tvořit vnější hranu nové podesty, k níž budou přibetonovány schodišťové stupně. Prostor mezi těmito stěnami bude vyplněn zhutněným štěrkopískem. Konstrukce tohoto schodiště bude již od základů oddilatována od veškerých konstrukcí stávající budovy asfaltovou lepenkou vkládanou nasucho Střešní konstrukce Do střešních konstrukcí není zasahováno. Veškerá venkovní schodiště budou opatřena stříškou nezbytnou z důvodů požární ochrany v rámci ochrany unikajících osob proti dopadu hořících částí z vyšších pater. Jedná se o ocelovou konstrukci sloupků, podélníků a příčníků podporujících skleněnou stříšku z bezpečnostního vrstveného skla s fólií tl. 8 mm Úprava povrchů, podlahy Po vybourání příček kabinetů bude na stropech i stěnách provedeno lokální osekání omítek v rozsahu 20% plochy stropu i příčných stěn původního kabinetu a v tomto rozsahu budou provedeny omítky stropu i stěn nově. V části stěn dotčených v hygienických místnostech osekáváním obkladů je předpoklad oprav vnitřních omítek v rozsahu 40%, týká se to však jen jádrové vrstvy. Po opravách budou tyto části stěn znovu obloženy. Omítky nových příček zděných z pórobetonu jsou navrženy tenkovrstvé cementové stěrky vyztužené skleněnou síťovinou, na něž pak bude dle určení povrchu následovat přímo keramický obklad nebo štuk a malba. Omítky vnější nejsou navrhovány, na malou vyzdívku mezi místnostmi 1.02 a 1.04 bude na povrch zdiva přímo aplikováno zateplení. Objekt bude zateplen dodatečným kontaktním certifikovaným zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerální vlny s podélným vláknem tl.100 mm finální povrchovou úpravou z akrylátové omítky. Na tepelné izolaci bude provedena stěrka s výztužnou skleněnou síťovinou a pak finální tenkovrstvá silikonová omítka. Barevnost omítky bude co nejvíce odpovídat stávající barvě fasády. Součástí úpravy vnitřních povrchů je zapravení drážek pro montáž rozvodů elektroinstalace a ZTI. Dále o doplnění stávajících omítek v místech dotčených vybouráním stávajících a zazdíváním nových zárubní a vstupních sestav. U vnitřních zárubní je uvažováno doomítání v pruzích šířky 500 mm po celém obvodu všech vyměňovaných dveří z obou stan příslušné stěny, tj. cementový postřik nového zdiva, vápenocementové jádro a štuk. Drážky po napojení ZTI v podlahách budou zabetonovány: na hutněný zásyp 150 mm podkladní beton, penetrace asfaltovým lakem, dvojitá hydroizolace, hrubá podlaha z betonu tl. 100 mm se svařovanou sítí 100x100x5 mm. U stávajících podlah budou nejprve odstraněny nášlapné vrstvy PVC, keramická dlažba. Zbytky lepicích tmelů po dlažbách budou mechanicky osekány a poté budou veškeré podklady po dlažbě i PVC přebroušeny. Vzhledem k nerovnostem původních podlah nelze uvažovat přímé položení nové nášlapné vrstvy, nutno v celém rozsahu uvažovat srovnání samonivelační stěrkou tl. 3 mm, která bude před pokládkou nášlapných vrstev ještě jednou přebroušena. Po vyzrání budou aplikovány nové nášlapné vrstvy dle popisu povrchů v legendě místností. 5

6 8.2 Konstrukční řešení PSV Izolace proti zemní vlhkosti a radonu Přestavba pavilonu ZŠ Horníkova na MŠ, Brno-Líšeň Nové izolace proti zemní vlhkosti a radonu nejsou navrhovány. Bude však nutné opravit a doplnit izolace poškozené výkopy rýh pro napojení kanalizace v podlaze, což se provede dvouvrstvou hydroizolací plnoplošně natavovanou na penetrovaný podklad. Jedná se o dva asfaltové pásy z oxidovaného asfaltu, přičemž jeden z nich musí obsahovat hliníkovou vložku a pro osazení platí požadavek vystřídání spojů posunem o půlku pásu. Je třeba věnovat náležitou pozornost místům napojení nových záplat na stávající vodorovnou hydroizolaci, kde může být nemožné vytvořit řádný spoj přeložením. V tom případě lze využít možnosti zatečení roztaveného asfaltu do všech skulin tak, aby vznikl vodotěsný spoj. Pod některé části obkladů a dlažeb jsou navrženy stěrkové hydroizolace s vyztužením všech koutů systémovými bandážními páskami. Veškeré podlahy v místnostech hygienického zázemí 1.05, 1.06, 1.07, 1.08 budou opatřeny stěrkovou hydroizolací s vytažením 300 mm na okolní zdivo. Kolem umývadel a sprchových koutů bude stěrka vytažena na celou výšku obkladu do vzdálenosti 500 mm vodorovně od příslušného zařizovacího předmětu (popř. po kout místnosti nebo dveře, nachází-li se blíže než 500 mm). Při pokládání izolací je třeba dodržet montážní návody výrobce zvolených hmot Izolace tepelné a akustické Akustické izolace nejsou navrhovány. Tepelné izolace v minimálním množství na malou dozdívku v úrovni oken mezi místnostmi 1.02 a 1.04 jako součást zateplovacího systému Podlahy Nášlapné vrstvy jsou navrženy v tabulce s legendou místností na výkrese půdorysu 1.NP v novém stavu. V některých místnostech s keramickou dlažbou je navržena protiskluzná dlažba třídy R 11. Po položení kanalizace bude nutné zásyp zhutnit malým vibračním pěchem a provést podkladní beton tl. 100 mm. Na něj bude položena izolace proti zemní vlhkosti a radonu s tím, že je třeba ji důkladně napojit na stávající ponechanou hydroizolaci a pokud nepůjde napojit přeložením a natavením na stávající, pak je třeba si vypomoci tekutým asfaltem za horka tak, aby asfalt zatekl až ke stávající hydroizolaci a spojil se s ní. Pak bude vybetonována nová hrubá podlaha tl. 100 mm se svařovanou sítí 100x100x5 mm a po jejím vyzrání položena nová podlahová krytina Obklady Jsou navrženy v místnostech hygienického zázemí do výšky 1,8m vždy po celém obvodu místnosti, v prostoru sprchových koutů do výšky jedná se o pórovinové obkladačky, v barvě a dekoru dle výběru investora. Pod obklad i pod dlažbou v hygienických místnostech bude v exponovaných místech použita stěrková hydroizolace s výztužnou páskou v koutech viz kap Podhledy Jedná se o zavěšené sádrokartonové podhledy na ocelovém dvouúrovňovém systémovém roštu s opláštěním požárním sádrokartonem tl. 12,5 mm, které budou provedeny v prostoru demontovaného kazetového podhledu. Další sádrokartonový obklad se týká doplnění svislé hrany stávajícího kazetového podhledu v místech zbouraných příček do kabinetů, kdy vznikne pod stropem mezera výšky do 400 mm. Tato mezera bude pohledově překryta svislým přířezkem SDK desky tl. 12,5 mm kotvený do ocelových SDK profilů kotvených do stropní konstrukce a do hrany stávajícího 6

7 zavěšeného podhledu. V místnostech 1.01, 1.23 a 1.24 bude provedeno SKD opláštění stávajícího rozvodu ÚT pod stropem obyčejnými deskami tl.12,5 mm na jednoduchém ocelovém roštu s příčným rozměrem 400x400 mm. Podobná konstrukce bude vytvořena pro opláštění rozvodů elektro pod stropem v místnosti 1.02 o příčných rozměrech 400x250 mm v délce 1,64 m a v místnosti 1.23 o příčných rozměrech 500x250 mm v délce 2,85 m Truhlářské výrobky Nové truhlářské výrobky: přihrádky na ručníky v umývárnách včetně poliček na kelímky z laminované desky tl. 18 mm se zaoblením a olištováním všech hran. Vzhledem k nedostatku místa musí být tento výrobek proveden vždy ve dvou řadách nad sebou se zavěšením tak, aby horní plochy pro kelímky byla do 1250 mm. Navržené půdorysné rozměry jedné přihrádky 170x150 mm. Celkový počet přihrádek je 102 ks. vybavení šaten botníky a skříňky v obou šatnách pro 50 dětí, s ohledem na prostorové podmínky navrženy skladebné půdorysné rozměry pro jedno dítě 260x350 mm. vestavěná skříň na lehátka v každé herně z laminované desky tl. 18 mm se zaoblením a olištováním všech hran o rozměrech 3000x620x2100 mm, dvířka plná kuchyňská linka v místnosti 1.15 s dvěma dvojdřezy a horní řadou skříněk po celé délce místnosti. Kuchyňská linka bude vybavena myčkou šířky 600 mm. dřevěná otevíravá dveřní křídla vnitřních dveří s prosklením ze 2/3 se sklem odolným proti rozbití. Ve všech případech jde o dveřní křídla osazená do zazděné ocelové zárubně. Téměř všechny dveře mají požadavek na požární odolnost EI 15 DP3-C, pouze do šaten 1.02 a 1.22 a skladů 1.16 a 1.17 je požadavek požární odolnosti EI 30 DP3-C. Veškeré požární dveře budou opatřeny samozavíračem! dřevěné obyčejné dveře s plným křídlem budou použita pro vstup do místností 1.13 a 1.14, tyto dveře jsou bez požadavku na požární odolnost. dveře z místnosti 1.05 do 1.18 jsou také bez požadavku na požární odolnost, budou prosklené ze 2/3 bezpečnostním jednoduchým sklem. V dotčených místnostech jsou stávající dřevěné kryty otopných těles, které budou demontovány a nahrazeny novými replikami stejného tvaru a technického řešení. Jde o dřevěné rámy o rozměrech buď 1000x650 nebo 650x650 mm, kdy po obvodu je dřevěný hranolek o průřezu 50x50 mm a jako výplň jsou svislé dřevěné tyče o průřezu 20x40 mm s osovou vzdáleností 80 mm. Jako materiál je navrženo smrkové dřevo s nátěrem bezbarvým lakem. Kotvení na stávající ocelovou konstrukci s tím, že ocelová konstrukce zůstává beze změn. V místnostech 1.01, 1.04, 1.23, 1.24 chybí celkem 4 ks bočních krytů u vstupů do venkovního prostoru. Zde budou dodány a osazeny nové kryty ve stejném řešení jako jsou stávající, o rozměrech 750x650 mm. Osazeny budou na jedné straně na stávající ocelovou konstrukci samořeznými vruty, na straně u okna na hmoždinky do stávajícího ostění dveří Zámečnické výrobky Nové zámečnické výrobky jsou: kryt otopného tělesa v místnosti 1.05 z ocelových trubek opatřených nátěrem se zabroušením všech možných hran a rohů. hliníková vnitřní okna s požární odolností EI 45 DP1 k průhledu z herny do přilehlé šatny. Jedná se celkem o 3 ks oken, z toho 2x 800/1000 a 1x 1200/800. všechny stříšky nad všemi vstupy jedná se konstrukce s ocelových pozinkovaných profilů s nátěrem a zasklením bezpečnostním jednoduchým sklem. ocelové výztuhy příčky v jídelně. Jedná se o sloupky z ocelových válcovaných nosníků I 100 délky 1,1 m opatřených na spodním okraji kotevní ocelovou deskou tl. 10 mm o 7

8 rozměrech 200x100 mm. Tyto sloupky budou rozmístěny na okrajích a pak po délce příčky každých cca 1875 mm. Kotvení chemickými kotvami o průměru 6 mm do hloubky 100 mm do podlahy každá stojka 4 ks kotev. Celkově bude dodáno7 ks sloupků. Povrchovou úpravou bude nátěr Klempířské výrobky Stávající oplechování z hliníkového plechu tl. 1 mm r.š. 250 bude odstraněno u bouraných oken v souvislosti s budováním nového vstupu do zádveří 1.03 a likvidováno. Nové výrobky zahrnují: hliníkové vnější parapety tl. 1 mm r.š. 250 mm nového okna do zádveří 1.03 a také do místnosti lemování po obvodu stříšek nad vstupy z pozinkovaného plechu tl. 0,6 m, r.š. 150 a 170 mm, viz výpis klempířských výrobků Výplně otvorů Stávající výplně otvorů v dotčeném křídle v 1.NP jsou plastové zasklené izolačním dvojsklem. V souvislosti se stavbou budou demontovány tyto prvky: sestava vstupních dvoukřídlových dveří s nadsvětlíkem o celkových rozměrech 1500x3170 mm u místností 1.01, 1.04, 1.23 a 1.24 sestava vstupních dvoukřídlových dveří s nadsvětlíkem o celkových rozměrech 1800x3170 mm u místnosti 1.20 dvě okna 1300x2250 do budoucího zádveří Tato okna jsou součástí sestavy celkem 4 oken, kdy ostatní okna nesmí být poškozena. Součástí demontáže je i skupina rozšiřovacích profilů, do kterých ústí zděná příčka mezi místnostmi 1.02 a Veškeré demontované prvky budou nahrazeny novými plastovými výplněmi s rámem min. z pětikomorových profilů se zasklením termoizolačním dvojsklem, součinitel prostupu tepla celé výplně max. U=1,4 W/m 2 K. Dveře budou koncipovány jako vstupní. Mezera mezi rámem všech osazovaných výplní a ostěním bude vypěněna PU pěnou a tato spára bude opatřena systémem těsnění montážní spáry zevnitř páska parozábrana, zvenku pojistná hydroizolace. Ke všem nově osazovaným oknům i dveřím do heren budou dodány stínící prvky vnitřní žaluzie. Nové vstupní dveře budou mít obě tabule dvojskla z bezpečnostního skla. Zásadním a podstatným požadavkem vstupních dveří je způsob otevírání z hlediska požární bezpečnosti. Všechny dveře při východu budou zajištěny proti vniku nepovolaných osob magnetickými zámky nebo přídržnými magnety s tlačítkem pro odblokování a otevření dveří v souladu se schváleným požárně bezpečnostním řešením a budou opatřeny piktogramem. Tlačítko ovládání bude umístěno v blízkosti každých dveří ve výšce min. 1,8 m nad podlahou třídy (popř. chodby) a odblokuje dveře až po delším přidržení (cca 3 sekundy) tak, aby nemohlo dojít k otevření dveří dětmi z MŠ. Ovládání tlačítek bude řídit dospělý personál MŠ. Toto řešení má funkci panikového kování. Projektant důrazně upozorňuje, že ne každý výrobce dveří umí uvedené požadavky realizovat je povinností budoucího dodavatele zajistit požadovanou funkčnost Sklenářské práce Souvisí pouze s dodávkami nových výplní otvorů viz kap Nátěry Nátěry jsou navrhovány pouze jako součást dodávky zámečnických konstrukcí 2x základní nátěr a 2x vrchní. 8

9 Malby Veškeré vnitřní povrchy dotčeného křídla v 1.NP budou opatřeny barevnou výmalbou v barevnosti dle požadavků provozovatele nutno počítat s výraznými odstíny veselých barev pro prostory mateřské školy. Vymalovány budou veškeré stěny i stropy, stropy budou bílé Ostatní práce nové oplocení celkové délky 25 m koncipováno jako průmyslové oplocení z panelů tvořených ocelovými poplastovanými tyčemi zelené barvy o průměru 3 až 4 mm s osovou vzdáleností tyčí výplně do 80 mm. Výška oplocení 1,5 m, tabule montovány ke sloupkům zabetonovaných do zeminy. Pro oplocení bude použito systémové řešení včetně osazení otevíravé dvoukřídlové brány šířky 3 m. dodávka a osazení několika ks herních prvků na nezpevněných plochách s dodržením bezpečnostních opatření vyžadovaných pro tyto konstrukce. Vždy musí být použity pouze certifikované výrobky se zaručenou bezpečností pro provoz v MŠ. opláštění kabelového kanálu nad podhledem v centrálním prostoru dispozice. Jedná se o systémové řešení s atestem požární odolnosti z požárních desek tl. 20 a 15 mm, opláštění vždy dvojité. Požadavek požární odolnosti EI 60 DP1. Vnitřní plášť z desek tl. 15,mm, vnější 20 mm. demontáž obyčejných klik plastových vstupních dveří na komunikačních trasách do jídelny a u stávajících dveří v místnosti ř a jejich náhrada panikovými klikami. Jedná se celkem o 6 ks takových úprav. hasičské přístroje dle PBŘ: o 8x PHP 21 A PG6 o 4x PHP 34 A PG Vytápění a ohřev TUV Systém ÚT se nemění, vnitřní rozvody rovněž ne. Jedinou úpravou je nezbytný přesun jednoho otopného tělesa v místnosti 1.03 mimo nové vstupní dveře a napojení posledního otopného tělesa v dané větvi ve vedlejší herně. Podrobnosti jsou obsaženy v samostatné části projektu Kanalizace a vodovod Přípojka dešťové ani splaškové kanalizace se nemění, množství odváděných dešťových vod se nemění. Přípojka vody se rovněž nemění. Vnitřní kanalizace i vodovod budou v dotčených prostorách provedeny nově, viz samostatná část projektu. Součástí vnitřního vodovodu je směšovací baterie umístěná mimo dosah dětí, kde bude nastavena teplota vody tekoucí k umyvadlům Elektroinstalace a hromosvod Přípojka elektro se nemění. Vnitřní rozvody elektroinstalace budou v 1.NP dotčeného křídla řešeny kompletně nově. Vnitřní osvětlení i nouzové osvětlení je řešeno nově. Podrobně řešeno v samostatné části projektu Hygienické řešení Odvětrání místností bez možnosti přímého větrání okny Odvětrání místností bez možnosti přirozené ventilace bude provedeno nuceně ventilátory. Odvětrání bude podtlakové, ventilátory budou opatřeny zpětnou klapkou, aby bylo zabráněno pronikání znehodnoceného vzduchu zpět do jiné místnosti napojené na stejné odvětrávací potrubí. 9

10 Jedná se o nucené větrání chodby 1.12, obou šaten personálu 1.13 a 1.14, přípravny jídla 1.15 a skladů 1.16 a 1.17, přičemž větrací potrubí bude vedeno nad podhledem pod stropem s vyústěním do instalačních šachet se stávajícím odvětráním a napojením nového potrubí na stávající stoupací větrací potrubí. Ventilátory jsou navrženy s výkonem (průtokem vzduchu) takovým, aby zajistil výměnu vzduchu minimálně 50 m 3 /h, v přípravně jídel jsou navržena 2 takové ventilátory, takže celkový výkon se sčítá na 100 m 3 /h. Ovládání ventilátorů (spouštění) je řešeno samostatným vypínačem umístěným vedle vypínače osvětlení u vstupních dveří do dané místnosti Vybavení umýváren Stěny umýváren obloženy keramickým obkladem do výšky 1,8 m, u sprch do výšky 2,2m. Umístění umývadel se uvažuje ve výši 500 mm nad podlahou, umístění výtokových ventilů 600 mm (umístění některých umyvadel lze při realizaci pro větší děti zvýšit tak, aby to odpovídalo jejich tělesné výšce). U sprchy bude vždy osazen jeden až dva věšáky na osušky. V každé umývárně jsou navrženy v rámci truhlářských výrobků přihrádky tak, aby každé dítě mělo prostor pro svůj vlastní ručník a kelímek na zubní kartáček, vždy mimo kontakt s jinými ručníky či kelímky. Vzhledem k prostorově omezeným možnostem budou tyto přihrádky ve dvou řadách nad sebou, přičemž horní hrana nesmí být výš než 1,25 m (tj. v dosahu dětí ve stáří 5-6 let). Přípravna jídla Vzhledem k nemožnosti propojit novou třídu provozně přímo s varnou je navržena nová místnost určená pro přípravu jídel. Jedná se o místnost vybavenou kuchyňskou linkou se spodními i horními skříňkami se dvěma dvojdřezy a myčkou nádobí. Úklid Na daném podlaží objektu se nachází stávající úklidová místnost, která bude využita stejným způsobem jako dosud. V Olomučanech dne vypracoval : Ing. Jiří Šlanhof 10

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA 0.1 Zpracovatel projektové dokumentace : projektant : Ing. Jiří Šlanhof číslo autorizace : 1004152 obor autorizace : autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PAVILONU C ZŠ OČOVSKÁ 1, HODONÍN

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PAVILONU C ZŠ OČOVSKÁ 1, HODONÍN Arch. stavební řešení REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PAVILONU C ZŠ OČOVSKÁ 1, HODONÍN STAVOPROJEKTA spol. s r.o. Kounicova 67 602 00, Brno 02/2016 1. CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 1.1 Účel objektu Jedná

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Průvodní zpráva Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Objednatel : Městské informační a kulturní středisko Krnov, nám. Míru 1/14, 794 01 Krnov IČ: 00601179 Krnov,

Více

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Identifikační údaje stavby Stavba : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Místo stavby: Obec Vrané nad Vltavou, okres Praha západ Kraj Středočeský B. TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

1.1.1 Technická zpráva

1.1.1 Technická zpráva 1.1.1 Technická zpráva a) účel objektu Účelem stavby jsou dílčí stavební úpravy administrativně správní budovy, které jsou vyvolány poruchami při užívání objektu v zimním období. Také má dojít k částečným

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

PD NA OPRAVU HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ MŠ Švendova - dokumentace pro provedení stavby

PD NA OPRAVU HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ MŠ Švendova - dokumentace pro provedení stavby PD NA OPRAVU HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ MŠ Švendova - dokumentace pro provedení stavby OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA A STAVBY 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 ÚVOD 2 3 STAVEBNÍ ČÁST 3 4 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY A UPOZORNĚNÍ

Více

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY FT ČZU - PRACOVIŠTĚ PRO VÝZKUM A INOVACÍ A TECHNIKY Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 29, 65 2 Praha 6 - Suchdol CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Cena bez DPH: DPH 2%: Cena včetně DPH: Stavební

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

Gymnázium Komenského 89, Písek Stavební úpravy TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY GYMNÁZIUM KOMENSKÉHO 89, PÍSEK, STAVEBNÍ ÚPRAVY

Gymnázium Komenského 89, Písek Stavební úpravy TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY GYMNÁZIUM KOMENSKÉHO 89, PÍSEK, STAVEBNÍ ÚPRAVY TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY GYMNÁZIUM KOMENSKÉHO 89, PÍSEK, STAVEBNÍ ÚPRAVY BŘEZEN 2016 A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby : Gymnázium Komenského 89, Písek

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ...

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... Část Tělocvična základní školy a mateřské školy D. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH STR 1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... 2 2 VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ... 2 3 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ... 2 4 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ... 3 5 BEZBARIÉROVÉ

Více

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Rodinný dům D. Dokumentace stavby 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 1.1.1. Technická zpráva Místo stavby: Investor: Vypracoval: Stupeň: parcelní číslo 1793/4 a 2797/2 k.ú. Kouřim Jan Urban

Více

Technická zpráva stavební část

Technická zpráva stavební část Technická zpráva stavební část Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby Zateplení objektu Mateřské školy v Luční ulici Chrastava Investor Vypracoval : Město Chrastava : Jiří Schneider a) Účel

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016 List obsahuje: 1) Rekapitulace zakázky 2) Rekapitulace objektů zakázky a soupisů prací REKAITULACE ZAKÁZKY Kód: Zakázka: O--120 Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1.

Více

Část : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva a) Identifikace stavby a stavebníka stavebník Jméno / název : Město Břeclav Adresa : T.G.Masaryka 3, 690 02 Břeclav Telefon : 519 321 111 zpracovatel Odpovědný

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ČÁST: D DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2.a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SK VIKTORIE OŘECH Zbuzanská 180, 252 25, Ořech 05/2013 A07513-1 - Dokumentace je zpracována

Více

Zápis z kontrolního dne č.5 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 19.8.2014 v MŠ Ratibořická

Zápis z kontrolního dne č.5 na akci Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken konaného dne 19.8.2014 v MŠ Ratibořická Zápis z kontrolního dne č.5 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 19.8.2014 v MŠ Ratibořická 1) Účastníci jednání: technický dozor stavebníka Ing. Kejmar Radek - tel.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

CENTRUM POMOCI RODINÁM

CENTRUM POMOCI RODINÁM ING. PETR BRICHTA Projekce a kalkulace pozemních staveb Brněnská 4104/14B, 695 01 Hodonín IČ : 758 22 768 p.brichta@seznam.cz, tel. + 420 723 569 723.. CENTRUM POMOCI RODINÁM TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍK

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 20150060 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 20150060 SÚ a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 176 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek JKSO: CC-CZ: Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 6 4, Rožmitál Datum:.09.014 Objednavatel: Město Rožmitál

Více

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TPROJEKT Lanžhotská 3448/2 690 02 Břeclav Tel : 530 502 440 GSM:774 03 03 30 www.tprojekt.cz IČO : 14672316 Bank.spoj: KB Břeclav č.ú.: 120149-651/ 100 e-mail atelier@tprojekt.cz

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

D.1.1 AR.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1 AR.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PROFESE ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU VYPRACOVAL STAVEBNÍK STAVBA ING. MILAN HAVLIŠTA ING. MARTINA PŘÍVRATSKÁ SOŠ VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ SOŠ VETERINÁRNÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE Stavba: Místo: Jižní 1970, 470 01 Česká Lípa, parc.č.6005 a 6008, k.ú. Česká Lípa Část: Rekapitulace Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

Více

Zápis z kontrolního dne č.6 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 26.8.2014 v MŠ Ratibořická

Zápis z kontrolního dne č.6 na akci Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken konaného dne 26.8.2014 v MŠ Ratibořická Zápis z kontrolního dne č.6 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 26.8.2014 v MŠ Ratibořická 1) Účastníci jednání: technický dozor stavebníka Ing. Kejmar Radek - tel.

Více

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ 1 ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ k.ú. Předklášteří, parc. č. 157 Obec Předklášteří 2 A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku 1. Název stavby: Zubní

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby Požárně bezpečnostní řešení stavby STUPEŇ PD: NÁZEV PROJEKTU: MÍSTO: INVESTOR: Stavební úpravy mateřské školy, Brno Brněnské Ivanovice ( MŠ U Lípy Svobody 3, Brno) U Lípy Svobody 3, Brno 620 00, katastrální

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2. 2. Zemní a základové práce / komín... 2. 3. Skladby konstrukcí... 2. 5. Žaluzie / okenice...

1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2. 2. Zemní a základové práce / komín... 2. 3. Skladby konstrukcí... 2. 5. Žaluzie / okenice... Standard Nízkoenergetických domů (NED) Obsah 1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2 2. Zemní a základové práce / komín... 2 3. Skladby konstrukcí... 2 4. Okna / terasové dveře... 4 5. Žaluzie / okenice...

Více

I. TECHNICKÁ ZPRÁVA. a) Seznam použitých podkladů

I. TECHNICKÁ ZPRÁVA. a) Seznam použitých podkladů I. TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Seznam použitých podkladů Pro vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby byly použity následující podklady: Zadávací podklady: 1. Požárně bezpečnostní řešení - Ing. Pavel Šebesta,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 7/2013 Zakázka: Stavební úpravy tělocvičny Stupeň: DSP ZŠ Ratibořická

TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 7/2013 Zakázka: Stavební úpravy tělocvičny Stupeň: DSP ZŠ Ratibořická a) identifikační údaje Název projektu: Stavební úpravy tělocvičny Stavebník: Městská část Praha 20 Jívanská 647 193 21 Praha 9 Horní Počernice Zhotovitel projektu: Stupeň: Místo stavby: Ekologické a inženýrské

Více

Průvodní zpráva. novostavba RD. Místo: Hodějice, p.č. 1175/13. manželé Moravčíkovi

Průvodní zpráva. novostavba RD. Místo: Hodějice, p.č. 1175/13. manželé Moravčíkovi Průvodní zpráva Akce: novostavba RD Místo: Hodějice, p.č. 1175/13 Investor: manželé Moravčíkovi Investor vlastní stavební pozemek p.č. 1175/13 v obci Hodějice, na kterém hodlá postavit rodinný dům. Stavba

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice TEXTOVÁ ČÁST 1. Technická zpráva stavebních objektů DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ALFAPLAN s.r.o. Žižkova 12, 370

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA s.r.o. PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY ul. 28. října 66/201 709 00 Ostrava - Mariánské Hory F.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA SANACE BALKONŮ HLAVNÍ TŘÍDA 583/105

Více

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Název stavby: Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Investor: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant: Graphic PRO s.r.o. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Vypracoval:

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Ing. arch. Miroslav Peterka. Ing. Jiří Starý D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Ing. arch. Miroslav Peterka. Ing. Jiří Starý D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA ODD.14 V BUDOVĚ ZÁMKU Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Investor: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE HORNÍ BEŘKOVICE HORNÍ BEŘKOVICE, PODŘIPSKÁ 1, PSČ 411 85 Generální projektant: Starý a partner s.r.o.

Více

Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy se změnou užívání ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA SE ZÁZEMÍM.

Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy se změnou užívání ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA SE ZÁZEMÍM. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS v Ústí n. L., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň Sladkého 13, Brno 617 00

Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň Sladkého 13, Brno 617 00 1. Specifikace všech klempířských prvků jedná se o žárově pozinkovaný plech tl. 0,6 mm, opatřený vrstvou měkčeného PVC. Musí být zajištěna dokonalá adheze mezi plechem a PVC vrstvou vhodně ošetřený plech,

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín D.1.1 Architektonicko-stavební

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

F 1.1.1 Technická zpráva

F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva... - 1 - a) Účel objektu... - 2 - b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav v okolí objektu,

Více

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Revize Datum Status Předmět revize Vojtěch Čáp Roman Voborník M. Semanský 0 12 / 2014 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Revize Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována.

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - UZS REKONSTRUKCE OKEN DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A PROVÁDĚNÍ STAVBY D1.01.01-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a. Účel objektu... 2 b. Zásady architektonického, funkčního, dispoziční

Více

D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV

D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA ZMĚNA 1 REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE K OHLÁŠENÍ STAVBY Investor : Město Šluknov Náměstí Míru 1 407 77 Šluknov Zodp.

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel.

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel. Poptávkové řízení Termín zpracování: 21.10. do 12:00h Otakar Hobza vedoucí stavební výroby Vídeňská 264/120b, Brno 619 00 tel.: +420 602 574 918 ISO 9001:1, ISO 14001 : 5 Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické,

Více

K v a l i t a t i v n í s t a n d a r d Kaskády u Botiče - 2. etapa (objekty B, CDE, F)

K v a l i t a t i v n í s t a n d a r d Kaskády u Botiče - 2. etapa (objekty B, CDE, F) K v a l i t a t i v n í s t a n d a r d Kaskády u Botiče - 2. etapa (objekty B, CDE, F) 1 BYTOVÉ JEDNOTKY Součástí standardů není: dodávka kuchyňské linky, digestoře, dřezové baterie a spotřebičů (dodávají

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Výhrada k projektové dokumentaci pro provedení stavby: Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové

Více

OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových

OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových výplní... 3 A.2.2. Sanace a zateplení střech, střešních teras...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ČÁSTEČNÁ OPRAVA BYTU č.p. 226/8, NA UL. NÁDRAŽNÍ VE FRENŠTÁTĚ POD RADH. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: Místo stavby:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. ČÁSTEČNÁ OPRAVA BYTU č. 221/12, NA MARKOVĚ ULICI VE FRENŠTÁTĚ P.R.

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. ČÁSTEČNÁ OPRAVA BYTU č. 221/12, NA MARKOVĚ ULICI VE FRENŠTÁTĚ P.R. TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ČÁSTEČNÁ OPRAVA BYTU č. 221/12, NA MARKOVĚ ULICI VE FRENŠTÁTĚ P.R. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: Místo stavby: Městský

Více

POPIS STAVBY A VÝKONŮ - TW

POPIS STAVBY A VÝKONŮ - TW POPIS STVBY VÝONŮ - TW Schematický přehled dodávek DODÁV MONTÁŽ stupně výstavby D T E Projektová dokumentace pro ohlášení/povolení stavby Průkaz energetické náročnosti budovy Doprava v rámci celé ČR, montáž,

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY V ě z n i c e K u ř i m Blanenská 1191, P.O. Box 21, 664 34 Kuřim Telefon a fax 541 555 111, Fax 541 555 130

VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY V ě z n i c e K u ř i m Blanenská 1191, P.O. Box 21, 664 34 Kuřim Telefon a fax 541 555 111, Fax 541 555 130 KUŘIM - ZVĚTŠENÍ KAPACITY SPRCH VE VÝROBNÍ HALE SVZ VS/101/33/2010-2/2010-1/log/502 05/2010 Zadávací podklady k veřejné zakázce na stavební práce Technická zpráva ozn. přílohy A VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MARKÝZY

TECHNICKÁ ZPRÁVA MARKÝZY TECHNICKÁ ZPRÁVA MARKÝZY 1. Identifikační údaje 1.1 Stavba Název akce: Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Janské Lázně Město Janské Lázně Náměstí Svobody čp. 273, Janské Lázně, 542 25

Více

LIMITOVANÁ EDICE HARMONY 2 JUNIOR STAVBA NA KLÍČ

LIMITOVANÁ EDICE HARMONY 2 JUNIOR STAVBA NA KLÍČ Rozsah prací a dodávek STANDARDNÍ PROVEDENÍ Od horní hrany spodní stavby, platnost od 1. 1. 2012 (MODEL 2012) LIMITOVANÁ EDICE HARMONY 2 JUNIOR STAVBA NA KLÍČ Tento Rozsah prací a dodávek popisuje rodinný

Více

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic LEGENDA POVRCHŮ: a hlazená tepelně izolační omítka 7, 430 b c TiZn plech střešní krytina PVC folie DEKPlan 76 tl. 1,5 mm d okenice c 5,110 1600 4,860 posuvná okenice 910 d 910 d kovová síť na vnější straně

Více