TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje"

Transkript

1 0 Identifikační údaje Přestavba pavilonu ZŠ Horníkova na MŠ, Brno-Líšeň TECHNICKÁ ZPRÁVA 0.1 Zpracovatel projektové dokumentace : projektant : Ing. Jiří Šlanhof číslo autorizace : obor autorizace : autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb adresa : Olomučany 188, Olomučany 0.2 Identifikační údaje stavby a stavebníka název stavby : Přestavba pavilonu ZŠ Horníkova na MŠ, Brno - Líšeň stavebník : Statutární město Brno zastoupené starostou MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislavem Štefanem, starostou MČ Dominikánské nám. 1, Brno, IČ místo stavby : MČ Brno- Líšeň okres : Brno katastrální území : Brno- Líšeň parcelní čísla : 6188/3, 6188/2 vlastník parcel : Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno, charakter stavby : stavební úpravy v 1.NP účel stavby : změna užívání části 1.NP stavební úřad : MČ Brno- Líšeň 1 Charakteristika území stavby 1.1 Hodnocení polohy a stavu staveniště Stavební pozemek je na většině plochy mírně svažitou parcelou přiléhající k místní komunikaci vedoucí v těsné blízkosti pozemku dobře přístupnou pro chodce i pro dopravní prostředky. K vlastnímu objektu vede komunikace ze zámkové dlažby umožňující příjezd až do těsné blízkosti dotčené části objektu. Mimo dotčeného objektu ZŠ se na staveništi nenachází jiné objekty. Hladina podzemní vody není v hloubce, která by měla vliv na návrh zařízení staveniště. Z hlediska uvažovaných prací je staveniště vhodné, dostupnost dobrá. Staveništní doprava bude vedena po ulicích Jedovnická, Podruhova, Horníkova. 1.2 Prováděné průzkumy a mapové podklady Byl proveden stavebně technický průzkum dotčených konstrukcí a zaměření stávajícího stavu. Vzhledem k rozsahu stavebních úprav nebylo třeba provádět jiné průzkumy. Z mapových podkladů byla použita kopie katastrální mapy doplněná o výškopisné zaměření provedené projektantem. 2. Účel objektu Jedná se o úpravy části 1.NP jednoho křídla budovy stávající základní školy směřující ke změně užívání těchto prostor na dobu dočasnou jako prostory mateřské školy. Po snížení poptávky po MŠ budou prostory upraveny do stavu co nejbližšího původnímu a předány k užívání zpět základní škole. Smyslem navržených úprav je zvýšení nedostatečné kapacity mateřských škol městské části Brno Líšeň. 3. Architektonické a výtvarné řešení Vnější vzhled dotčeného křídla z hlediska stávajících konstrukcí se prakticky nemění, pouze budou ke všem vstupům instalovány ochranné stříšky z hlediska požární bezpečnosti. 1

2 4. Funkční a dispoziční řešení Realizací navržených úprav vzniknou dvě samostatné oddělení MŠ sestávající vždy ze dvou tříd. Každé oddělení bude mít svůj vlastní vstup přímo z vnějšího prostředí, šatnu i hygienické zázemí. Herny vznikne vybouráním příček oddělující původní třídu od kabinetu. 5. Venkovní úpravy okolí objektu Stávající přístupy k objektu se nemění. Nově bude vytvořen jeden nový vstup na západní straně, kde bude vytvořena zvýšená podesta s dvojicí schodišťových stupňů. Tento prostor je nutno napojit na stávající síť chodníků ze zámkové dlažby v areálu. 6. Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Dotčené prostory jsou přístupné bezbariérovým způsobem již ve stávajícím stavu přes stávající hlavní vstup do objektu z jihu prostřednictvím rampy. Další úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nejsou uvažovány. 7. Kapacita stavby užitná podlahová plocha pro MŠ: 647,01 m 2 navrhovaná kapacita MŠ: 98 dětí ve 4 třídách plocha pozemku pro MŠ: 2280 m 2 Požadavky na komunikační sítě:bez požadavků Kapacita mateřské školy vychází z vyhlášky č. 343/2009, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb, tj. požadavek plochy 4 m 2 /dítě v denní místnosti užívané jako herna a ložnice. V tomto případě je však stavebně oddělená jídelna, proto lze vycházet z požadavku plochy nejméně 3 m 2 /dítě. Pro šatnu je požadovaná podlahová plocha 0,25 m 2 /dítě. Kapacita denní místností vychází z ploch místností označených na výkresech jako 1.01, 1.04, 1.23, 1.24, tj. 93, 69, 90, 97 m 2. Kapacita větších tříd je omezena horním limitem 25 dětí, proto i hygienické zázemí je navrhováno vždy na max. počet 25 dětí ve třídě. Z hlediska využití venkovních ploch se vychází z velikosti přilehlého pozemku vyčleněného a ohrazeného pro provoz mateřské školy, tj m 2. Při předpokládané kapacitě 98 dětí vychází venkovní plocha 2280/98=23,26 m 2 /dítě, takže požadavek 3, odst. 1 vyhlášky č. 343/2009 Sb. venkovní plochy 4 m 2 na dítě je výrazně překonán, volné plochy odpovídají požadavkům. 8. Technické a konstrukční řešení 8.1 Konstrukční řešení HSV Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Přitom je třeba dbát současně na správnou technologii provádění Bourací práce V rámci stavebních úprav je navrženo vybourání: vnitřních příček oddělujících třídy od kabinetů z CP tl. 150 včetně omítek a části obkladů nacházejících se na nich. Rozsah bourání je vyznačen na výkrese stávajícího stavu. příčky ukončující místnost označenou číslem 18 na výkrese bouracích prací. stávajících dveří včetně zárubní bourané dveře označeny na výkrese bouracích prací. Vždy jde o vybourání ocelových zárubní většinou ve zděné příčce z CP, ale v 7 případech jsou zárubně v žb. ztužující stěně. Při bourání těchto 7 ks je třeba dbát na to, aby nebylo zasáhnuto do žb. nosné konstrukce. Při bourání zárubní ze zdiva nutno předpokládat šířku 2

3 otvoru po vybourání dveří jako světlost dveří + tl. zárubní 2x50 mm + rozšíření 2x 200 mm. Při osazování nových požárních ocelových zárubních bude rozšíření příček dozděno, spára u žb. konstrukce vyplněna cementovou zálivkou s obedněním z obou stran a nakonec doplněna omítka. stávajících výplní otvorů v obvodových i vnitřních stěnách. Jedná se o plastová okna označená na výkrese bouracích prací v místnosti č. 24 včetně cca 250 mm široké mezistěny z plastových rozšiřovacích profilů výšky Dále bude demontováno okno v místnosti č. 18 zasklené tepelně izolačním dvojsklem. Dále budou vybourány stávající vstupní plastové dvoukřídlové dveře s nadsvětlíkem v místnostech č. 02, 08, 09, 21 a 22. části parapetního žb. panelu pod oknem pro nový vstup ze západu do místnosti č. 24. Jedná se o otvor o světlých rozměrech 1100x920 v panelu, který má pouze samonosnou funkci. Tento otvor musí být vyříznut nutno uvažovat dva řezy o celkové ploše 0,48 m 2, vnitřní objem ohraničen řezy pak už lze vybourat běžnými nástroji. dvou otvorů v žb. panelu tl. 150 mm pro osazení nových požárních oken z místnosti 1.23 do Otvor bude po celém obvodu nejprve vyříznut diamantovým kotoučem a teprve potom vybourán. otvoru ve stěně z CP 150 mm z místnosti 1.04 do šatny Nejprve však bude v úrovni nadpraží vysekána drážka délky 1500, výšky 180 mm a do cem. malty osazen žb. překlad 140x140x1500 mm a jeho horní povrch důkladně vyklínován vůči horní hraně vybourané drážky a vyplněn cementovou maltou. Vlastní otvor bude bourán až po zatvrdnutí malty. demontáž stávajících nášlapných vrstev v dotčených místnostech vyznačených na výkrese stávajícího stavu 1.NP. Jedná se převážně o strhnutí PVC, v menší míře o odsekání dlažeb. Nutno odstranit i zbytky spojovacích můstků lepidel a tmelů, což je možné provést pouze přebroušením všech těchto ploch. osekání všech stávajících obkladů v místnostech hygienického zázemí do výšky 1,8 m. drážek ve zdivu souvislosti s rozvody (ÚT, voda, kanalizace a elektro) a jejich následné zednické zapravení. drážek v podlaze pro napojení svodných potrubí na stávající odtok. Je uvažováno s vybouráním pruhu š. 400 mm, přičemž skladba je uvažována: keramická dlažba 15, betonová mazanina 100, asfaltová hydroizolace, podkladní beton 150 mm, původní podsyp. demontáž minerálního kazetového zavěšeného podhledu v ploše 179,33 m2 v místnosti označené na výkrese stávajícího stavu jako č. 13. Jedná se o kazety o rozměrech přibližně 500x500 mm volně vkládané do kovového roštu zavěšeného do stropní konstrukce. vybourání otvorů pro vývod nuceného odvětrání místností bez přímého větrání do instalačních jader jde o 2 prostupy cca 300x500 mm v keramickém zdivu z CDM tl. 125 mm pro provedení napojení nového odvětrávacího potrubí DN 150 na stávající potrubí v jádrech. Zbytek otvorů bude po napojení odvětrání zpět dozděn. části monolitického okapového chodníků tl. 150 mm v půdorysných rozměrech 2700x500 mm pro novou podestu ke vstupu do místnosti Další bourací práce se týkají částí okapového chodníku pro základové patky přístřešků nutno vybourat plochu cca 500x500 mm, kterou po osazení ocelových sloupků bude nutno opět zabetonovat. Některé patky sloupků (2 ks) budou v plochách ze zámkové dlažby, kde bude nutno rozebrat plochu cca 800x800 mm, která po zřízení základových patek a osazení sloupků bude položena zpět. demontáž a likvidace stávajících ocelových zástěn u WC demontáž a likvidace stávajícího krytu otopného tělesa v místnosti č. 24 v místě budoucího nového vstupu do šatny Zemní práce Zemní práce jsou navrženy v souvislosti s budováním nových základů vstupní 3

4 podesty. Základové pasy budou betonovány přímo do výkopu, vykopány tedy budou rýhy šířky 300 mm do hloubky 800 mm. Dále jde o malé základové patky pro osazení vstupních stříšek, jedná se o patky z prostého betonu C 25/30 o půdorysných rozměrech 500x500 mm do hloubky 800 mm. Další zemní práce souvisí s pokládáním kanalizace v 1.NP a výkopem rýh šířky 400 mm v délce a hloubce dle projektu ZTI. Před vlastními výkopovými pracemi musí být nejprve protokolárně vytyčeny veškeré inženýrské sítě nacházející se v blízkosti stavebního pozemku. Vzhledem k nemožnosti využití těžké techniky budou výkopy provedeny ručně, rozsah výkopových prací není velký. Vykopaná zemina nemá na stavbě další využití, proto bude odvezena na skládku. Při výkopových pracích je třeba dbát na to, aby nedošlo k nakypření základové spáry nebo rozbřednutí vlivem povrchových vod. Dojde-li k nakypření, bude třeba základovou spáru zhutnit a zakrýt, ale to je věc zhotovitele. Není potřeba realizovat žádné opatření proti podzemní vodě, předpokládá se, že její maximální hladina nedosahuje úrovně základové spáry. Při betonáži základů je třeba pamatovat na prostupy a drážky v základech pro případné trubní rozvody. Při výkopech a následných betonážích je nutno dodržovat všechny předpisy, které jsou nezbytné pro provádění prací výkopových, betonářských a pomocných, jež jsou obsaženy v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky Základy Základy stěn vstupní podesty jsou navrženy jako jednostupňový monolitický základový pas s příčným rozměrem 300 x 500 mm se základovou spárou v hloubce 800 mm pod přilehlým terénem. Založení sloupků nových stříšek u vstupů je řešeno jako monolitické základové patky o půdorysném rozměru 500x500x800 mm Svislé konstrukce Při řezání a bourání otvoru pro nové dveře na západním průčelí je nutno přísně dbát na to, aby nebylo nijak zasáhnuto do přilehlých konstrukcí, které mají zůstat nedotčeny. Nová vyzdívka je navržena v prostoru napojení stávající příčky z CP mezi místnostmi č. 22 a 24 na okenní sestavu, kde se demontuje 250 mm široká mezistěna z plastových rozšiřovacích profilů. Toto zdivo je navrženo z pórobetonu tl. 200 mm včetně zateplení tepelnou izolací z minerální vlny tl. 100 mm. Nové budou pouze příčky ze sádrokartonu, popř. z pórobetonu dle popisů na výkrese nového stavu. Mezi místnostmi 1.02 a 1.03 bude vyzděna do výšky 1m příčka z pórobetonu tl. 100 mm, na níž pak bude osazena prosklená stěna z plastových profilů zasklená dvojsklem, která bude v krajní části přecházet do vstupních plastových dveří. Součástí příček je i nízká stěna oddělující pódium od jídelního koutu pro děti mateřské školy. Tato příčka bude mít výšku 1,2 m a konstrukčně řešena z ocelových systémových stojek tl. 100 mm s opláštěním sádrovláknitými deskami tl. 12,5 mm. Tuto příčku nelze ukotvit na horní straně, proto bude opatřena ocelovými nosnými výztuhami z I 100 rozmístěnými po 1875 mm a kotvenými chemickými kotvami do podlahy. V místnosti 1.08 bude zřízena sádrokartonová předstěna odsazená 150 mm od stávající stěny, kde budou vedeny rozvody ZTI. Výška je 1,8 m, konstrukčně řešeno jako běžná SDK příčka s kostrou z pozinkovaných systémových profilů tl. 100 mm a dvojitým opláštěním z impregnovaných SDK desek tl. 12,5 mm. Opláštěna však bude pouze vnější strana. 4

5 8.1.4 Vodorovné konstrukce Stávající nosné vodorovné konstrukce se nemění Konstrukce spojující různé úrovně Stávající vnitřní schodiště v budově zůstávají bez úprav. Nové je venkovní schodiště u vstupu na západním průčelí. Po provedení a vyzrání nových základů bude na ně založena nová stěna z betonového ztraceného bednění tl. 200 mm s vyplněním betonem C16/20, tato stěna bude tvořit vnější hranu nové podesty, k níž budou přibetonovány schodišťové stupně. Prostor mezi těmito stěnami bude vyplněn zhutněným štěrkopískem. Konstrukce tohoto schodiště bude již od základů oddilatována od veškerých konstrukcí stávající budovy asfaltovou lepenkou vkládanou nasucho Střešní konstrukce Do střešních konstrukcí není zasahováno. Veškerá venkovní schodiště budou opatřena stříškou nezbytnou z důvodů požární ochrany v rámci ochrany unikajících osob proti dopadu hořících částí z vyšších pater. Jedná se o ocelovou konstrukci sloupků, podélníků a příčníků podporujících skleněnou stříšku z bezpečnostního vrstveného skla s fólií tl. 8 mm Úprava povrchů, podlahy Po vybourání příček kabinetů bude na stropech i stěnách provedeno lokální osekání omítek v rozsahu 20% plochy stropu i příčných stěn původního kabinetu a v tomto rozsahu budou provedeny omítky stropu i stěn nově. V části stěn dotčených v hygienických místnostech osekáváním obkladů je předpoklad oprav vnitřních omítek v rozsahu 40%, týká se to však jen jádrové vrstvy. Po opravách budou tyto části stěn znovu obloženy. Omítky nových příček zděných z pórobetonu jsou navrženy tenkovrstvé cementové stěrky vyztužené skleněnou síťovinou, na něž pak bude dle určení povrchu následovat přímo keramický obklad nebo štuk a malba. Omítky vnější nejsou navrhovány, na malou vyzdívku mezi místnostmi 1.02 a 1.04 bude na povrch zdiva přímo aplikováno zateplení. Objekt bude zateplen dodatečným kontaktním certifikovaným zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerální vlny s podélným vláknem tl.100 mm finální povrchovou úpravou z akrylátové omítky. Na tepelné izolaci bude provedena stěrka s výztužnou skleněnou síťovinou a pak finální tenkovrstvá silikonová omítka. Barevnost omítky bude co nejvíce odpovídat stávající barvě fasády. Součástí úpravy vnitřních povrchů je zapravení drážek pro montáž rozvodů elektroinstalace a ZTI. Dále o doplnění stávajících omítek v místech dotčených vybouráním stávajících a zazdíváním nových zárubní a vstupních sestav. U vnitřních zárubní je uvažováno doomítání v pruzích šířky 500 mm po celém obvodu všech vyměňovaných dveří z obou stan příslušné stěny, tj. cementový postřik nového zdiva, vápenocementové jádro a štuk. Drážky po napojení ZTI v podlahách budou zabetonovány: na hutněný zásyp 150 mm podkladní beton, penetrace asfaltovým lakem, dvojitá hydroizolace, hrubá podlaha z betonu tl. 100 mm se svařovanou sítí 100x100x5 mm. U stávajících podlah budou nejprve odstraněny nášlapné vrstvy PVC, keramická dlažba. Zbytky lepicích tmelů po dlažbách budou mechanicky osekány a poté budou veškeré podklady po dlažbě i PVC přebroušeny. Vzhledem k nerovnostem původních podlah nelze uvažovat přímé položení nové nášlapné vrstvy, nutno v celém rozsahu uvažovat srovnání samonivelační stěrkou tl. 3 mm, která bude před pokládkou nášlapných vrstev ještě jednou přebroušena. Po vyzrání budou aplikovány nové nášlapné vrstvy dle popisu povrchů v legendě místností. 5

6 8.2 Konstrukční řešení PSV Izolace proti zemní vlhkosti a radonu Přestavba pavilonu ZŠ Horníkova na MŠ, Brno-Líšeň Nové izolace proti zemní vlhkosti a radonu nejsou navrhovány. Bude však nutné opravit a doplnit izolace poškozené výkopy rýh pro napojení kanalizace v podlaze, což se provede dvouvrstvou hydroizolací plnoplošně natavovanou na penetrovaný podklad. Jedná se o dva asfaltové pásy z oxidovaného asfaltu, přičemž jeden z nich musí obsahovat hliníkovou vložku a pro osazení platí požadavek vystřídání spojů posunem o půlku pásu. Je třeba věnovat náležitou pozornost místům napojení nových záplat na stávající vodorovnou hydroizolaci, kde může být nemožné vytvořit řádný spoj přeložením. V tom případě lze využít možnosti zatečení roztaveného asfaltu do všech skulin tak, aby vznikl vodotěsný spoj. Pod některé části obkladů a dlažeb jsou navrženy stěrkové hydroizolace s vyztužením všech koutů systémovými bandážními páskami. Veškeré podlahy v místnostech hygienického zázemí 1.05, 1.06, 1.07, 1.08 budou opatřeny stěrkovou hydroizolací s vytažením 300 mm na okolní zdivo. Kolem umývadel a sprchových koutů bude stěrka vytažena na celou výšku obkladu do vzdálenosti 500 mm vodorovně od příslušného zařizovacího předmětu (popř. po kout místnosti nebo dveře, nachází-li se blíže než 500 mm). Při pokládání izolací je třeba dodržet montážní návody výrobce zvolených hmot Izolace tepelné a akustické Akustické izolace nejsou navrhovány. Tepelné izolace v minimálním množství na malou dozdívku v úrovni oken mezi místnostmi 1.02 a 1.04 jako součást zateplovacího systému Podlahy Nášlapné vrstvy jsou navrženy v tabulce s legendou místností na výkrese půdorysu 1.NP v novém stavu. V některých místnostech s keramickou dlažbou je navržena protiskluzná dlažba třídy R 11. Po položení kanalizace bude nutné zásyp zhutnit malým vibračním pěchem a provést podkladní beton tl. 100 mm. Na něj bude položena izolace proti zemní vlhkosti a radonu s tím, že je třeba ji důkladně napojit na stávající ponechanou hydroizolaci a pokud nepůjde napojit přeložením a natavením na stávající, pak je třeba si vypomoci tekutým asfaltem za horka tak, aby asfalt zatekl až ke stávající hydroizolaci a spojil se s ní. Pak bude vybetonována nová hrubá podlaha tl. 100 mm se svařovanou sítí 100x100x5 mm a po jejím vyzrání položena nová podlahová krytina Obklady Jsou navrženy v místnostech hygienického zázemí do výšky 1,8m vždy po celém obvodu místnosti, v prostoru sprchových koutů do výšky jedná se o pórovinové obkladačky, v barvě a dekoru dle výběru investora. Pod obklad i pod dlažbou v hygienických místnostech bude v exponovaných místech použita stěrková hydroizolace s výztužnou páskou v koutech viz kap Podhledy Jedná se o zavěšené sádrokartonové podhledy na ocelovém dvouúrovňovém systémovém roštu s opláštěním požárním sádrokartonem tl. 12,5 mm, které budou provedeny v prostoru demontovaného kazetového podhledu. Další sádrokartonový obklad se týká doplnění svislé hrany stávajícího kazetového podhledu v místech zbouraných příček do kabinetů, kdy vznikne pod stropem mezera výšky do 400 mm. Tato mezera bude pohledově překryta svislým přířezkem SDK desky tl. 12,5 mm kotvený do ocelových SDK profilů kotvených do stropní konstrukce a do hrany stávajícího 6

7 zavěšeného podhledu. V místnostech 1.01, 1.23 a 1.24 bude provedeno SKD opláštění stávajícího rozvodu ÚT pod stropem obyčejnými deskami tl.12,5 mm na jednoduchém ocelovém roštu s příčným rozměrem 400x400 mm. Podobná konstrukce bude vytvořena pro opláštění rozvodů elektro pod stropem v místnosti 1.02 o příčných rozměrech 400x250 mm v délce 1,64 m a v místnosti 1.23 o příčných rozměrech 500x250 mm v délce 2,85 m Truhlářské výrobky Nové truhlářské výrobky: přihrádky na ručníky v umývárnách včetně poliček na kelímky z laminované desky tl. 18 mm se zaoblením a olištováním všech hran. Vzhledem k nedostatku místa musí být tento výrobek proveden vždy ve dvou řadách nad sebou se zavěšením tak, aby horní plochy pro kelímky byla do 1250 mm. Navržené půdorysné rozměry jedné přihrádky 170x150 mm. Celkový počet přihrádek je 102 ks. vybavení šaten botníky a skříňky v obou šatnách pro 50 dětí, s ohledem na prostorové podmínky navrženy skladebné půdorysné rozměry pro jedno dítě 260x350 mm. vestavěná skříň na lehátka v každé herně z laminované desky tl. 18 mm se zaoblením a olištováním všech hran o rozměrech 3000x620x2100 mm, dvířka plná kuchyňská linka v místnosti 1.15 s dvěma dvojdřezy a horní řadou skříněk po celé délce místnosti. Kuchyňská linka bude vybavena myčkou šířky 600 mm. dřevěná otevíravá dveřní křídla vnitřních dveří s prosklením ze 2/3 se sklem odolným proti rozbití. Ve všech případech jde o dveřní křídla osazená do zazděné ocelové zárubně. Téměř všechny dveře mají požadavek na požární odolnost EI 15 DP3-C, pouze do šaten 1.02 a 1.22 a skladů 1.16 a 1.17 je požadavek požární odolnosti EI 30 DP3-C. Veškeré požární dveře budou opatřeny samozavíračem! dřevěné obyčejné dveře s plným křídlem budou použita pro vstup do místností 1.13 a 1.14, tyto dveře jsou bez požadavku na požární odolnost. dveře z místnosti 1.05 do 1.18 jsou také bez požadavku na požární odolnost, budou prosklené ze 2/3 bezpečnostním jednoduchým sklem. V dotčených místnostech jsou stávající dřevěné kryty otopných těles, které budou demontovány a nahrazeny novými replikami stejného tvaru a technického řešení. Jde o dřevěné rámy o rozměrech buď 1000x650 nebo 650x650 mm, kdy po obvodu je dřevěný hranolek o průřezu 50x50 mm a jako výplň jsou svislé dřevěné tyče o průřezu 20x40 mm s osovou vzdáleností 80 mm. Jako materiál je navrženo smrkové dřevo s nátěrem bezbarvým lakem. Kotvení na stávající ocelovou konstrukci s tím, že ocelová konstrukce zůstává beze změn. V místnostech 1.01, 1.04, 1.23, 1.24 chybí celkem 4 ks bočních krytů u vstupů do venkovního prostoru. Zde budou dodány a osazeny nové kryty ve stejném řešení jako jsou stávající, o rozměrech 750x650 mm. Osazeny budou na jedné straně na stávající ocelovou konstrukci samořeznými vruty, na straně u okna na hmoždinky do stávajícího ostění dveří Zámečnické výrobky Nové zámečnické výrobky jsou: kryt otopného tělesa v místnosti 1.05 z ocelových trubek opatřených nátěrem se zabroušením všech možných hran a rohů. hliníková vnitřní okna s požární odolností EI 45 DP1 k průhledu z herny do přilehlé šatny. Jedná se celkem o 3 ks oken, z toho 2x 800/1000 a 1x 1200/800. všechny stříšky nad všemi vstupy jedná se konstrukce s ocelových pozinkovaných profilů s nátěrem a zasklením bezpečnostním jednoduchým sklem. ocelové výztuhy příčky v jídelně. Jedná se o sloupky z ocelových válcovaných nosníků I 100 délky 1,1 m opatřených na spodním okraji kotevní ocelovou deskou tl. 10 mm o 7

8 rozměrech 200x100 mm. Tyto sloupky budou rozmístěny na okrajích a pak po délce příčky každých cca 1875 mm. Kotvení chemickými kotvami o průměru 6 mm do hloubky 100 mm do podlahy každá stojka 4 ks kotev. Celkově bude dodáno7 ks sloupků. Povrchovou úpravou bude nátěr Klempířské výrobky Stávající oplechování z hliníkového plechu tl. 1 mm r.š. 250 bude odstraněno u bouraných oken v souvislosti s budováním nového vstupu do zádveří 1.03 a likvidováno. Nové výrobky zahrnují: hliníkové vnější parapety tl. 1 mm r.š. 250 mm nového okna do zádveří 1.03 a také do místnosti lemování po obvodu stříšek nad vstupy z pozinkovaného plechu tl. 0,6 m, r.š. 150 a 170 mm, viz výpis klempířských výrobků Výplně otvorů Stávající výplně otvorů v dotčeném křídle v 1.NP jsou plastové zasklené izolačním dvojsklem. V souvislosti se stavbou budou demontovány tyto prvky: sestava vstupních dvoukřídlových dveří s nadsvětlíkem o celkových rozměrech 1500x3170 mm u místností 1.01, 1.04, 1.23 a 1.24 sestava vstupních dvoukřídlových dveří s nadsvětlíkem o celkových rozměrech 1800x3170 mm u místnosti 1.20 dvě okna 1300x2250 do budoucího zádveří Tato okna jsou součástí sestavy celkem 4 oken, kdy ostatní okna nesmí být poškozena. Součástí demontáže je i skupina rozšiřovacích profilů, do kterých ústí zděná příčka mezi místnostmi 1.02 a Veškeré demontované prvky budou nahrazeny novými plastovými výplněmi s rámem min. z pětikomorových profilů se zasklením termoizolačním dvojsklem, součinitel prostupu tepla celé výplně max. U=1,4 W/m 2 K. Dveře budou koncipovány jako vstupní. Mezera mezi rámem všech osazovaných výplní a ostěním bude vypěněna PU pěnou a tato spára bude opatřena systémem těsnění montážní spáry zevnitř páska parozábrana, zvenku pojistná hydroizolace. Ke všem nově osazovaným oknům i dveřím do heren budou dodány stínící prvky vnitřní žaluzie. Nové vstupní dveře budou mít obě tabule dvojskla z bezpečnostního skla. Zásadním a podstatným požadavkem vstupních dveří je způsob otevírání z hlediska požární bezpečnosti. Všechny dveře při východu budou zajištěny proti vniku nepovolaných osob magnetickými zámky nebo přídržnými magnety s tlačítkem pro odblokování a otevření dveří v souladu se schváleným požárně bezpečnostním řešením a budou opatřeny piktogramem. Tlačítko ovládání bude umístěno v blízkosti každých dveří ve výšce min. 1,8 m nad podlahou třídy (popř. chodby) a odblokuje dveře až po delším přidržení (cca 3 sekundy) tak, aby nemohlo dojít k otevření dveří dětmi z MŠ. Ovládání tlačítek bude řídit dospělý personál MŠ. Toto řešení má funkci panikového kování. Projektant důrazně upozorňuje, že ne každý výrobce dveří umí uvedené požadavky realizovat je povinností budoucího dodavatele zajistit požadovanou funkčnost Sklenářské práce Souvisí pouze s dodávkami nových výplní otvorů viz kap Nátěry Nátěry jsou navrhovány pouze jako součást dodávky zámečnických konstrukcí 2x základní nátěr a 2x vrchní. 8

9 Malby Veškeré vnitřní povrchy dotčeného křídla v 1.NP budou opatřeny barevnou výmalbou v barevnosti dle požadavků provozovatele nutno počítat s výraznými odstíny veselých barev pro prostory mateřské školy. Vymalovány budou veškeré stěny i stropy, stropy budou bílé Ostatní práce nové oplocení celkové délky 25 m koncipováno jako průmyslové oplocení z panelů tvořených ocelovými poplastovanými tyčemi zelené barvy o průměru 3 až 4 mm s osovou vzdáleností tyčí výplně do 80 mm. Výška oplocení 1,5 m, tabule montovány ke sloupkům zabetonovaných do zeminy. Pro oplocení bude použito systémové řešení včetně osazení otevíravé dvoukřídlové brány šířky 3 m. dodávka a osazení několika ks herních prvků na nezpevněných plochách s dodržením bezpečnostních opatření vyžadovaných pro tyto konstrukce. Vždy musí být použity pouze certifikované výrobky se zaručenou bezpečností pro provoz v MŠ. opláštění kabelového kanálu nad podhledem v centrálním prostoru dispozice. Jedná se o systémové řešení s atestem požární odolnosti z požárních desek tl. 20 a 15 mm, opláštění vždy dvojité. Požadavek požární odolnosti EI 60 DP1. Vnitřní plášť z desek tl. 15,mm, vnější 20 mm. demontáž obyčejných klik plastových vstupních dveří na komunikačních trasách do jídelny a u stávajících dveří v místnosti ř a jejich náhrada panikovými klikami. Jedná se celkem o 6 ks takových úprav. hasičské přístroje dle PBŘ: o 8x PHP 21 A PG6 o 4x PHP 34 A PG Vytápění a ohřev TUV Systém ÚT se nemění, vnitřní rozvody rovněž ne. Jedinou úpravou je nezbytný přesun jednoho otopného tělesa v místnosti 1.03 mimo nové vstupní dveře a napojení posledního otopného tělesa v dané větvi ve vedlejší herně. Podrobnosti jsou obsaženy v samostatné části projektu Kanalizace a vodovod Přípojka dešťové ani splaškové kanalizace se nemění, množství odváděných dešťových vod se nemění. Přípojka vody se rovněž nemění. Vnitřní kanalizace i vodovod budou v dotčených prostorách provedeny nově, viz samostatná část projektu. Součástí vnitřního vodovodu je směšovací baterie umístěná mimo dosah dětí, kde bude nastavena teplota vody tekoucí k umyvadlům Elektroinstalace a hromosvod Přípojka elektro se nemění. Vnitřní rozvody elektroinstalace budou v 1.NP dotčeného křídla řešeny kompletně nově. Vnitřní osvětlení i nouzové osvětlení je řešeno nově. Podrobně řešeno v samostatné části projektu Hygienické řešení Odvětrání místností bez možnosti přímého větrání okny Odvětrání místností bez možnosti přirozené ventilace bude provedeno nuceně ventilátory. Odvětrání bude podtlakové, ventilátory budou opatřeny zpětnou klapkou, aby bylo zabráněno pronikání znehodnoceného vzduchu zpět do jiné místnosti napojené na stejné odvětrávací potrubí. 9

10 Jedná se o nucené větrání chodby 1.12, obou šaten personálu 1.13 a 1.14, přípravny jídla 1.15 a skladů 1.16 a 1.17, přičemž větrací potrubí bude vedeno nad podhledem pod stropem s vyústěním do instalačních šachet se stávajícím odvětráním a napojením nového potrubí na stávající stoupací větrací potrubí. Ventilátory jsou navrženy s výkonem (průtokem vzduchu) takovým, aby zajistil výměnu vzduchu minimálně 50 m 3 /h, v přípravně jídel jsou navržena 2 takové ventilátory, takže celkový výkon se sčítá na 100 m 3 /h. Ovládání ventilátorů (spouštění) je řešeno samostatným vypínačem umístěným vedle vypínače osvětlení u vstupních dveří do dané místnosti Vybavení umýváren Stěny umýváren obloženy keramickým obkladem do výšky 1,8 m, u sprch do výšky 2,2m. Umístění umývadel se uvažuje ve výši 500 mm nad podlahou, umístění výtokových ventilů 600 mm (umístění některých umyvadel lze při realizaci pro větší děti zvýšit tak, aby to odpovídalo jejich tělesné výšce). U sprchy bude vždy osazen jeden až dva věšáky na osušky. V každé umývárně jsou navrženy v rámci truhlářských výrobků přihrádky tak, aby každé dítě mělo prostor pro svůj vlastní ručník a kelímek na zubní kartáček, vždy mimo kontakt s jinými ručníky či kelímky. Vzhledem k prostorově omezeným možnostem budou tyto přihrádky ve dvou řadách nad sebou, přičemž horní hrana nesmí být výš než 1,25 m (tj. v dosahu dětí ve stáří 5-6 let). Přípravna jídla Vzhledem k nemožnosti propojit novou třídu provozně přímo s varnou je navržena nová místnost určená pro přípravu jídel. Jedná se o místnost vybavenou kuchyňskou linkou se spodními i horními skříňkami se dvěma dvojdřezy a myčkou nádobí. Úklid Na daném podlaží objektu se nachází stávající úklidová místnost, která bude využita stejným způsobem jako dosud. V Olomučanech dne vypracoval : Ing. Jiří Šlanhof 10

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc.

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Jan Bárta SEZNAM PŘÍLOH 1. Průvodní zpráva 2. Půdorys

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

101 Průvodní a technická zpráva

101 Průvodní a technická zpráva PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ČÁST PROJEKTU 101 Průvodní a technická zpráva AKCE STAVBA Domažlice, Msgre B. Staška 232 Zateplení a výměna oken ZŠ MÍSTO STAVBY Domažlice, Msgre B. Staška 232 KRAJ Plzeňský

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec.

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec. Technický popis a standard bytů č. 1-6 Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha Zdivo nosné (obvodové) Zdivo nosné (vnitřní) Zdivo nenosné (vnitřní) Konstrukce stropní Schodiště (domovní) Konstrukce

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen. autorizace Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.cz Zodpovědný projektant Ing. Petr Boháč Projektant PBŘ Taťána

Více

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Fortino Property Advisory & Services NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Strana 1 (celkem 15) 1) ÚVOD: Jako zajímavou investiční příležitost si Vám dovolujeme

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM NÍZKOENERGETICKÝ PROVOZ GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč VALACH HOBBY - dům

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000 A B C výška zídky 1270 mm od sousední terasy sousední dům hranice domů navrhované podkroví 29060 8 4480 3920 1790 P08 2795 1230 1440 1440 0 1660 1370 495 2550 3380 P08 606 1160 585 340 1.11 9,76 m 0,100

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE Rekonstrukce bytové jednotky č.49, ul.bělehradská č.p.513, Pardubice SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE V Pardubicích, duben 2012 Zpracoval: Ing. Milan Soudek A.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Polyfunkční dům Nároží 2.NP 9.NP. Standardní vybavení bytových jednotek

Polyfunkční dům Nároží 2.NP 9.NP. Standardní vybavení bytových jednotek Polyfunkční dům Nároží 2.NP 9.NP Standardní vybavení bytových jednotek Konstrukce Základy vrtané piloty, železobetonové patky a pasy Svislé nosné konstrukce železobetonový nosný skelet, vyzdívky- cihelné

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Náklady na revitalizaci bytového domu Bellušova 1818-1820, Praha 5

Náklady na revitalizaci bytového domu Bellušova 1818-1820, Praha 5 Pracujeme kvalitně Pracujeme ekologicky Pracujeme bezpečně Pracujeme důvěrně Se sídlem: Spinozova 1825/7, 143 00 Praha 4, Modřany Investor: Bytové družstvo TRIDOMUS Bellušova 1820/39 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. heinrich@heluz.cz. Produkt manažer. 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. heinrich@heluz.cz. Produkt manažer. 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich Tepelná technika II Ing. Pavel Heinrich Produkt manažer heinrich@heluz.cz 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich 1 Tepelná technika II Zdivo a ČSN 73 0540-2:2011 Konstrukční detaily Vzduchotechnika Technologie zdění

Více

STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ

STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ Součástí katalogové ceny za vybudování rodinného domu neboli dřevostavby na klíč je tzv. standardní provedení, za které NEPLATÍTE NIC navíc. Kompletní hrubá stavba

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE STAVBY PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REVIZE 02/2013 DOPLNĚNÍ

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Popis standardního vybavení stavby:

Popis standardního vybavení stavby: Popis standardního vybavení stavby: Konstrukční systém základové poměry jsou složité a bude použito různých technologií, které se navzájem kombinují: základové pasy, piloty, stříkané stěny. Svislou nosnou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA... VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV... Investor Zodp. projektant Vypracoval Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Ing. Jiří Cobl Martin Rousek Datum březen

Více

CENOVÁ KALKULACE NA REKONSTRUKCI BYTOVÉHO JÁDRA - T

CENOVÁ KALKULACE NA REKONSTRUKCI BYTOVÉHO JÁDRA - T Objednatel: Adresa: Obec: Patro:, byt č.: Tel.:, e: CENOVÁ KALKULACE NA REKONSTRUKCI BYTOVÉHO JÁDRA - T Benkova 1691/23, Praha 4 - Chodov IČ: 67935621, Tel.: 774 724 184 info@az-reko.cz, www.az-reko.cz

Více

ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika

ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika , Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod Projekce a inženýrská činnost, 569 430 475, e-mail: projekce@qatrosystem.cz ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika Stavba: Místo: Investor: Rekonstrukce páteřních

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12 STANDARD MODERN II. Standardy bytového domu/společných prostor 1 Standardy bytu 2 Standardní vybavení Standard MODERN II. 3-12 Standardy bytového domu / společných prostor Základy železobetonová základová

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Uplatňování Klientských změn Po uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a po uhrazení první zálohy na Kupní cenu je Klient oprávněn požadovat na Prodávajícím

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ

STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ BYTOVÝCH DOMŮ STAVBY 150 B.J. KARLOVY VARY - DRAHOVICE I. STANDARD VYBAVENÍ DŮM A A ) SPOLEČNÉ PROSTORY : SPOLEČNÉ GARÁŽE - 8 stání v 1.NP, nevytápěné s přirozeným větráním

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 ZADAVATEL: Město Vyškov Sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Jednající: Ing. Karel Goldemund, starosta města IČ: 00292427 VEŘEJNÁ

Více

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010 1/2010 05.01.2010 bylo odsouhlaseno vypuštění dveří mezi schodištěm a učebnou výtvarné výchovy a za ně bude provedena výměna dveří z 2. NP do 3. NP 05.01.2010 dohodnuty detaily zateplení obvodového střešního

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

REDISPO. Klient Projektant Datum. REDISPO www.redispo.cz tel: +420 604 665 755 email: info@redispo.cz leden 2013 13012301

REDISPO. Klient Projektant Datum. REDISPO www.redispo.cz tel: +420 604 665 755 email: info@redispo.cz leden 2013 13012301 REDISPO STUDIE DISPOZIČNÍ ZMĚNY BYTU P. NOVÁKA, PRAHA 10 Klient Projektant Datum Číslo zakázky Jan Novák, Francouzská 65, Praha 10, tel: +420 777 777 077 email: jan.novak@gmail.com REDISPO leden 2013 13012301

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

Standardní vybavení Horní lán - III. etapa - jednotka 104-1.NP - dispozice komerční prostor

Standardní vybavení Horní lán - III. etapa - jednotka 104-1.NP - dispozice komerční prostor 030 hrubá stavba obvodové zdivo z keramických cihlových bloků 300 mm + 160 mm zateplení (obvodové zdivo může být částečně nahrazeno konstrukčními prvky se statickou funkcí - monolitické betonové stěny

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Informace o objektu: Název objektu:... Stavební úpravy Polikliniky Líšeň na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni Projektant:... DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice Zakázka:... 11-1045

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Požárně bezpečnostní řešení Název stavby : 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina Místo stavby : Sokolov,

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Realizační standard rodinného domu EDC. Skupina Rodinný dům objekt exteriér : SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY

Realizační standard rodinného domu EDC. Skupina Rodinný dům objekt exteriér : SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY Realizační standard rodinného domu EDC I.1. Skupina Rodinný dům objekt exteriér : I.1.1. Svislé a vodorovné konstrukce: Zemní práce (v případě vysoké hladiny spodní vody, skály, vyšší sklon jak 3% nebo

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01 ±0,000= 285,60 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Rev. E Rev. D Rev. C Rev. B Rev. A Index: Datum: Změny: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. Olga VĚCHETOVÁ

Více

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Rychlé a snadné zpracování, dokonale utěsněný podklad to je Ceresit CL 69 Ul Nikdy nebyly hydroizolační práce tak

Více

SPECIFIKACE STANDARDU RD ZDĚNÁ STAVBA

SPECIFIKACE STANDARDU RD ZDĚNÁ STAVBA SPECIFIKACE STANDARDU RD ZDĚNÁ STAVBA 1. Základová deska Základová deska tl. 100mm, beton C16/20 s jednou vrstvou kari sítí 150/150/6. Podsyp z hutnitelného materiálu tl. 100mm vč. hutnění - zaplnění prostoru

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

pasivní dům v Hradci Králové

pasivní dům v Hradci Králové pasivní dům v Hradci Králové o b s a h p r o j e k t základní popis poloha architektonické modely architektonický koncept parametrický model studie výsledný návrh vizualizace skladby detaily vytápění,

Více

STANDARDY III. Etapa projektu Slatina Zelené město

STANDARDY III. Etapa projektu Slatina Zelené město STANDARDY III. Etapa projektu Slatina Zelené město Objekt je řešen jako bezbariérový. Společné části domu: - - domácí telefon s elektrickým vrátným na hlavních vstupních dveřích poštovní schránky čistící

Více

Sada 1 Dřevěná okna a dveře

Sada 1 Dřevěná okna a dveře S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Dřevěná okna a dveře 03. Konstrukce jednoduchých oken Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6839-187/2012 o ceně obvyklé budovy bez č.p. ( budova A ) postavené na pozemku parc.č.st.5027, budovy bez č.p. ( budova B ), postavené na pozemcích parc.č.st.5709/1, 5709/2 a pozemků

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Půdní vestavba ZŠ Dolní Bečva Místo : Dolní Bečva k.ú. Dolní Bečva, parcela č.: st. 939, 229/1 Investor : Obec Dolní Bečva Dolní Bečva

Více

SPECIFIKACE STANDARDU RD -DŘEVOSTAVBA

SPECIFIKACE STANDARDU RD -DŘEVOSTAVBA SPECIFIKACE STANDARDU RD -DŘEVOSTAVBA 1. Základová deska Základová deska tl. 100mm, beton C16/20 s jednou vrstvou kari sítí 150/150/6. Podsyp z hutnitelného materiálu tl. 100mm vč. hutnění - zaplnění prostoru

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více