Karmelitsk á 7, Praha 1 - Ma lá S t ran a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Karmelitsk á 7, 118 12 Praha 1 - Ma lá S t ran a"

Transkript

1 M i n i s t e r s t v o š k o l s t v í, m l á d e ž e a t ě l o v ý c h o v y Č R Karmelitsk á 7, Praha 1 - Ma lá S t ran a Základním uměleckým školám V Praze dne 25. srpna 2011 č.j / /1 Váţená paní ředitelko, váţený pane řediteli, Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR v návaznosti na vyhlášení rozvojového programu Podpora soutěţí a přehlídek ve školním roce 2011/2012, schválen poradou vedení pod č.j / , zveřejňuje odbor 22 MŠMT propozice soutěţní přehlídky tanečního oboru a propozice soutěţe hudebního oboru základních uměleckých škol. Soutěţními disciplínami hudebního oboru v uvedeném roce jsou: - Hra na lidové nástroje, komorní a souborová hra lidových nástrojů, - Sólový a komorní zpěv, - Hra na dechové nástroje, - Hra na bicí nástroje, - Hra houslových a smyčcových souborů, hra žákovských orchestrů. Ţádáme Vás o předání přiloţeného textu pedagogům Vaší školy. Materiál obsahuje propozice a průvodní listy k přehlídce tanečního oboru a soutěţím hudebního oboru. Děkuji Vám za spolupráci, s pozdravem PaedDr. Jiřina Tichá ředitelka odboru předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání Přílohy: Propozice přehlídky tanečního a soutěţe hudebního oboru Průvodní listy 0

2 Vyhlášení soutěží základních uměleckých škol (2011/2012) Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy vyhlašuje pro školní rok 2011/2012 přehlídku tanečního oboru a soutěž hudebního oboru ZUŠ (č.j / /1) I. Přehlídka tanečního oboru.... II. Soutěže hudebního oboru. Hra na lidové nástroje, komorní a souborová hra lid. nástroje Sólový a komorní zpěv..... Hra na dechové Hra na bicí nástroje Hra houslových a smyčcových souborů, hra ţákovských orchestrů... Průvodní listy.. str. 2, 3 str str. 4, 5 str. 6, 7, 8 str. 9, 10 str. 11 str. 12, 14 str Termíny soutěží: Rozhodnutí o konání školních a okresních kol a jejich termíny jsou plně v kompetenci uměleckých rad školy a okresu. Okresní kola přehlídky tanečního oboru se doporučuje ukončit do 13. února 2012 a krajská kola do 3. dubna U soutěží hudebního oboru se doporučuje ukončit školní kola do konce ledna 2012, okresní a krajská kola do 20. března 2012 (sólový a komorní zpěv), do 23. března 2012 (smyčcové soubory a orchestry), do 20. března 2012 (hra na dechové a bicí nástroje) a do konce března 2012 (hra na lidové nástroje). Termíny ústředních kol přehlídky a soutěží: - Taneční obor ZUŠ Kroměříţ - Hra na lidové nástroje ZUŠ Mikulov - Sólový a komorní zpěv ZUŠ Turnov - Hra na dechové nástroje - Hra na bicí nástroje ZUŠ Kladno - Smyčcové orchestry ZUŠ Olomouc Ţerotín Propozice soutěží: 1

3 Propozice soutěţí jsou sestaveny podle návrhů předsedů a členů jednotlivých sekcí Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR a jsou závazné pro všechny účastníky. V zájmu zdařilého průběhu přehlídky a soutěţí ţádáme ředitele základních uměleckých škol, aby informovali o těchto propozicích umělecké rady a učitele příslušných oborů. I. PŘEHLÍDKA TANEČNÍHO OBORU (ZUŠ Kroměříţ, ) Organizátor ústředního kola přehlídky: Základní umělecká škola Kroměříţ, ředitelka MgA. Ivona Křivánková, Jánská 31, Kroměříţ, tel , e mail: Předsedkyně taneční sekce ÚUR ZUŠ ČR: Věra Černohorská, ZUŠ Zámek 67, Luhačovice, tel.: (Po,St,Pá) tel. privat , , e mail: Účast na přehlídce je dobrovolná, škola zašle předběţnou přihlášku (viz příloha) předsedovi taneční sekce krajské umělecké rady ZUŠ do Organizace přehlídek: Okresní přehlídky do Krajské přehlídky do Ústřední kolo Kroměříţ Přehlídka navazuje pouze na vyučovací předměty, které jsou stanoveny učebními dokumenty pro ZUŠ (nepatří sem maţoretky, společenské tance, parketové kompozice, hip-hop a j.). Jednotlivci se mohou přehlídky účastnit i v taneční skupině. Přehlídka se bude konat v pěti věkových kategoriích. Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující dosaţený věk ţáka k a průměrný věk účinkujících v taneční skupině (kromě hudebního doprovodu). Ţáci studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin se přehlídky účastní v samostatné skupině v rámci jednotlivých kategorií. Podle počtu předběţně přihlášených choreografií je v pravomoci předsedy taneční sekce krajské umělecké rady zredukovat počet choreografií od jednoho pedagoga (v okresním i krajském kole). 1. kategorie: žáci ve věku 7-8 let (PTV a 1. roč.) Disciplíny: Dětské lidové taneční hry a tance, dětské taneční skladby nefolklórní. Rozsah skladby taneční skupiny: max. 10 minut. Počet účastníků ve skupině: max. 15 (s ţivým hudebním doprovodem max. 20 osob). 2. kategorie: žáci ve věku 9-10 let (2. a 3. roč.) Disciplíny: Dětské lidové taneční hry a tance, současný tanec, lidový tanec a klasická taneční technika. Rozsah skladby taneční skupiny: max. 10 minut. Počet účastníků ve skupině max. 15 (s ţivým hudebním doprovodem max. 20 osob). 2

4 3. kategorie: žáci ve věku let (4. a 5. roč.) Disciplíny: Současný tanec, lidový tanec a klasická taneční technika. Rozsah skladby taneční skupiny: max. 10 minut, u jednotlivců 3 minuty. Počet účastníků ve skupině je max. 15, s ţivým hudebním doprovodem max. 20 osob. 4. kategorie: žáci ve věku let (6. a 7. roč.) Disciplíny: Současný tanec, lidový tanec a klasická taneční technika. Rozsah skladby taneční skupiny max. 10 minut, jednotlivci 5 minut. Počet účastníků ve skupině max. 15 (s ţivým hudebním doprovodem max. 20). 5. kategorie: žáci ve věku a) let (II. stupeň) b) 19 let a výše (SPD) Disciplíny: Současný tanec, lidový tanec, klasický tanec, historický tanec. Rozsah skladby taneční skupiny max. 15 minut, jednotlivci 5 minut. Počet účastníků ve skupině max. 15 (s ţivým hudebním doprovodem max. 20). Okresní i krajská přehlídka musí proběhnout za účasti poroty navrţené předsedou taneční sekce krajské umělecké rady (v okresním kole 3 a v kraji kole 5 členů). V případě menšího počtu účastníků je moţné sloučit více okresů. Hodnocení přehlídek: Pro objektivnost ve výběru z jednotlivých postupových kol (obzvlášť okresních) bude porota sloţena z členů taneční sekce krajské nebo ústřední taneční sekce umělecké rady ZUŠ a dalších kvalifikovaných odborníků, nejlépe vţdy ve stejném sloţení. Přehlídka bude probíhat anonymně (bez uvedení jména školy a pedagoga). Nebude určováno pořadí, ale přímý postup a návrh na postup do vyššího kola přehlídky. Kritéria hodnocení: Porota hodnotí jednotlivá vystoupení slovně (nikoliv bodováním) formou diskuze s důrazem na: výběr taneční skladby, tj. volbu hudební předlohy (emocionální podněty, umělecká hodnota), její přiměřenost a vhodnost pro taneční zpracování danou věkovou skupinou, volbu námětu, tj. vazba obsahu a charakteru tance na hudební předlohu, hravost, poetičnost, dramatičnost, humor; choreografické zpracování, tj. volbu tanečních prvků, jejich přiměřenost a vhodnost vzhledem k věku účinkujících, vyjádření hudby a námětu, prostorové členění, celkový dojem (zajímavost, nápaditost); provedení, tj. úroveň taneční techniky, hudební cítění, prostorové cítění, vzájemné vztahy a celkový taneční projev (přirozenost, kultivovanost, jistota, přesnost, zaujetí); výtvarnou stránku taneční skladby, tj. vhodnost, funkčnost a estetickou kvalitu kostýmů (tvar, barvy), rekvizity, doplňky, scénu, světlo (vkusné podtrţení námětu), charakter tance, choreografie, u jednotlivců taneční role; kvalitu hudebního doprovodu. Poznámka: 3

5 Na závěr okresního, krajského i ústředního kola se doporučuje uspořádat rozborový seminář. Všichni učitelé tanečního oboru by měli mít moţnost zúčastnit se krajského, popřípadě ústředního kola přehlídky a následného rozborového semináře. Ředitelé škol by je měli v zájmu jejich dalšího odborného růstu uvolnit. II. HUDEBNÍ OBOR 1. Hra na lidové nástroje, komorní a souborová hra lid. nástrojů (ZUŠ Mikulov ) Organizátor ústředního kola soutěže: ZUŠ Mikulov, ředitel Ing. Jiří Vrbka, Náměstí 28, Mikulov, tel: , Předseda sekce lidových nástrojů ÚUR ZUŠ ČR: Miloslav Tengler, ředitel ZUŠ Jana Hanuše, U Dělnického cvičiště 1, Praha 6, tel.: , mobil: , 1.1 Hra na cimbál Soutěžní kategorie: 1. kategorie ţáci narození 2. kategorie ţáci narození 3. kategorie ţáci narození 4. kategorie ţáci narození 5. kategorie ţáci narození 6. kategorie ţáci narození 7. kategorie ţáci narození 8. kategorie ţáci narození 9. kategorie ţáci narození 10.kategorie ţáci narození k a mladší limit 4 6 min. limit 4 6 min. limit 4 6 min. limit 4 6 min. limit 6 8 min. limit 6 8 min. limit 8 10 min. limit 8 10 min. limit 8 10 min. limit 8 10 min. Repertoár: musí obsahovat takový výběr skladeb, který umoţní porotě posoudit hudební a technickou vyspělost soutěţících odpovídající úrovni příslušnému ročníku. Doporučuje se výběr původních skladeb pro cimbál. Skladby s doprovodem jednoho akustického nástroje jsou přípustné. Vyţaduje se hra všech skladeb zpaměti. 1.2 Hra na dudy 1. Kategorie 2. kategorie 3. kategorie 4. kategorie 5. kategorie 6. kategorie ţáci narození ţáci narození ţáci narození ţáci narození ţáci narození ţáci narození k a mladší limit 3 5 min. limit 3 5 min. limit 4 6 min. limit 4 6 min. limit 5-7 min. limit 5 7 min. Hra zpaměti je podmínkou u lidové písně s variacemi. 4

6 1.3 Komorní hra s cimbálem (i v kombinaci s dalšími hudebními nástroji, 1 hlas = 1 nástroj) Soutěžní kategorie: 1. kategorie do 10 let limit 4 6 minut 2. kategorie do 12 let limit 4-6 minut 3. kategorie do 15 let limit 5-7 minut 4. kategorie nad 15 let limit 6 8 minut 1.4 Komorní hra s dudami (i v kombinaci s dalšími hudebními nástroji, 1 hlas = 1 nástroj) Soutěžní kategorie: 1. kategorie do 10 let limit 4 6 minut 2. kategorie do 12 let limit 4-6 minut 3. kategorie do 15 let limit 5-7 minut 4. kategorie nad 15 let limit 6 8 minut Pro soutěţ komorní hry s cimbálem a komorní hry s dudami je rozhodující průměrný věk soutěţících k Soutěţní vystoupení musí obsahovat skladby různého charakteru a tempa. Hra zpaměti se nevyţaduje. Kaţdý soutěţící můţe soutěţit pouze v jednom souboru na stejný nástroj. Soutěţe se nemohou aktivně zúčastnit profesionálové a ţáci profesních škol (např. konzervatoří, gymnázií s hudebním zaměřením, vysokých uměleckých škol a pedagogických fakult ), pro něţ je hra na nástroj hlavním studijním oborem s maturitní nebo státní zkouškou, nebo učitelé ZUŠ v oboru, pro který je soutěţící přihlášen. Ţádný ze soutěţících nesmí být k starší 26 let. 1.5 Soubory lidových nástrojů cimbálová a hudecká muzika Soutěžní kategorie: 1. kategorie do 10 let 6 8 minut 2. kategorie do 12 let 6-8 minut 3. kategorie do 15 let 8-10 minut 4. kategorie nad 15 let minut (průměrný věk) 1.6 Soubory lidových nástrojů dudácká muzika a další soubory lidové hudby Soutěžní kategorie: 1. kategorie do 10 let 6 8 minut 2. kategorie do 12 let 6-8 minut 3. kategorie do 15 let 8-10 minut 4. kategorie nad 15 let minut (průměrný věk) 5

7 Pro soutěţ souborů lidových nástrojů je rozhodující průměrný věk soutěţících k Kaţdý soutěţící můţe soutěţit pouze v jednom souboru na stejný nástroj. Soutěţe se nemohou aktivně zúčastnit profesionálové a ţáci profesních škol (např. konzervatoří, gymnázií s hudebním zaměřením, vysokých uměleckých škol a pedagogických fakult), pro něţ je hrana nástroj hlavním studijním oborem s maturitní nebo státní zkouškou, nebo učitelé ZUŠ v oboru, pro který je soutěţící přihlášen. Ţádný ze soutěţících nesmí být k starší 26 let. 2. Sólový a komorní zpěv (ZUŠ Turnov dubna 2012) Organizátor ústředního kola soutěže: Mgr. Bohuslav Lédl, ředitel ZUŠ Turnov, náměstí Českého ráje 5, , Tel: , Předsedkyně pěvecké sekce ÚUR ZUŠ ČR: Ivana Lukášová, ředitelka ZUŠ Vysoké Mýto, Jeronýmova 100/IV, , Tel/fax: , mobil: , 2.1 Sólový zpěv 0. kategorie ţáci narození a mladší časový limit 2-4 minuty I. kategorie ţáci narození časový limit 2-4 minuty II. kategorie ţáci narození časový limit 2-4 minuty III. kategorie ţáci narození časový limit 2-4 minuty IV. kategorie ţáci narození časový limit 4-6 minut V. kategorie ţáci narození časový limit 4-6 minut VI. kategorie ţáci narození časový limit 4-6 minut VII. kategorie ţáci narození časový limit 5-7 minut VIII. kategorie ţáci narození časový limit 6-8 minut IX. kategorie ţáci narození časový limit 8-10 minut X. kategorie ţáci narození časový limit 8-10 minut XI. kategorie ţáci narození časový limit 8-10 minut V. - XI. kategorie jsou rozděleny na: a) dívky, b) chlapci Rozhodující datum pro zařazení soutěžících do kategorie je u sólového zpěvu 31. srpen 2011 Stanovený soutěžní repertoár: 0. - III. kategorie: libovolný IV. - VII. kategorie: 1) jedna lidová píseň 2) jedna umělá píseň 3) libovolné vokální skladby do časového limitu vše vhodné k věku a hlasové vyspělosti soutěţícího VIII. - XI. kategorie: 1) lidová píseň 2) píseň (árie) z období století 3) píseň (árie) z období 19. století 4) píseň (árie) století (případně můţe být i jedna píseň z klasického muzikálu), 6

8 v rámci časového limitu lze vynechat jedno období, ale nelze zdvojit skladby jednoho období na úkor jiného předepsaného období nelze vynechat lidovou píseň Dramaturgie soutěţního vystoupení by měla odpovídat příslušné věkové kategorii a hlasové dispozici soutěţícího. Všichni soutěţící přednesou svůj soutěţní repertoár zpaměti. Na doprovod je moţné pouţít nejen klavír, ale i jiný akustický hudební nástroj. Není přípustný doprovod elektronických hudebních nástrojů a z hudebních nosičů!!! Porota hodnotí momentální výkon soutěţícího, jeho pěveckou techniku, stylovost interpretace a hudební vyspělost přiměřenou dané kategorii. Adekvátní hudební doprovod je součástí výkonu a odbornou porotou posuzován jako celek. Do ústředního kola postupují žáci od III. kategorie včetně 2.2 Komorní zpěv Soutěţ v komorním zpěvu je stanovena pro: Dua (dvojhlas) tria (tříhlas) kvarteta (čtyřhlas) případně až vokální sexteta Jeden ţák můţe zpívat maximálně ve dvou komorních souborech. Instrumentální doprovod se nezapočítává do počtu členů. Zdvojování hlasů není přípustné. I. kategorie do 12 let včetně časový limit 3-5 minut II. kategorie od 13 do 16 let včetně časový limit 3-5 minut III. kategorie od 17 do 20 let včetně časový limit 6-9 minut IV. kategorie od 21 do 26 let včetně časový limit 8-14 minut nejedná se o věkový průměr ale věk jednotlivých členů souboru za příslušnou kategorii může soutěžit žák mladší, ale nikoliv starší, než je uvedeno nikdo však nesmí být staršího data narození než Rozhodující datum pro zařazení soutěžících do kategorie je u komorního zpěvu 31. srpen 2011 Soutěžní repertoár: Ve všech kategoriích je libovolný výběr vokálních skladeb. Všichni soutěţící v komorním zpěvu přednesou svůj program zpaměti. Pouze v náročných komorních skladbách ve III. a IV. kategorii komorního zpěvu lze pouţít noty. Adekvátní hudební doprovod je součástí soutěţního výkonu a odbornou porotou posuzován jako celek. Do ústředního kola postupují komorní soubory od II. kategorie včetně Průvodní listy soutěžících, postupujících do ústředního kola je třeba zaslat nejdéle do 31. března 2012, předsedkyni pěvecké sekce Ústřední umělecké rady na adresu: 7

9 Ivana Lukášová ZUŠ, Jeronýmova 100, Vysoké Mýto Průvodní listy soutěžících zaslané po tomto termínu nebudou zařazeny do soutěţe. Postupy je nutné rovnoměrně rozdělit mezi všechny kategorie. Při počtu postupujících do ústředního kola vycházejte z počtu v soutěži v roce Seznam sbírek lidových písní pro potřeby soutěţí Andrejs Jaroslav: Lidové písně z východočeského kraje Axman Emil: Kytice písní českých Axman Emil: Věnec písní z moravského Slovácka Beran J.: Z Podkletí Blaţek Zdeněk: Ze ztraceného zpěvníčku ( moravské lidové písně) Broţ František: Lidové písně s doprovodem klavíru Daniel Ladislav: Naše píšťalka (100 lidových písní s flétnou) Eben Petr: Písně z Těšinska Erben K. J. Martinovský Národní písně Gsőllhofer, Kramer, Provazník: Kytice 100 národních písní Flégl J.: Hořické písně Hába Karel: Nejmenším zpěváčkům Hába Karel: Pějme píseň dokola Hanuš Jan: Lidové lísně Hanţlík Bohumír: Lidové písně a říkadla z Polabí Held J. Theobald Orebský: Národní písně Hradcová L.: Liptovské písně Janáček Leoš.: Ukvaldská lidová poezie Janáček Leoš: Slezské písně Janáček Leoš: Moravská lidová poezie v písních Janáček Leoš: Lidové písně a balady Jaromír Gelnar: Národní zpěvník Jindřich Jindřich: 30 českých národních písní z Domaţlicka Jindřich J.: Burianovo album lidových písní Jiránek Alois Slovenské spevy Kalabis Viktor.: Album lidových písní ( sestavil a upravil 1963 ) Krček Jaroslav: Deset lidových písní Krček Jaroslav: Lidové písně z repertoáru Musica Bohemica (Český zpěvník ) Krček Jaroslav: Nad kolébkou Kunc Jan: Z brněnského kraje Kunc Jan: Kytička lidových písní Malát Jan: Český národní poklad Martinů Bohuslav: Nové slovenské písně Masaryk Jan Národní písně Novák Vítězslav: 25 slovenských lidových písní Novák Vítězslav: Slovenské spevy Novotný Václav Juda: 27 slovenských písní Novotný Václav Juda: Bechyňské písně Novotný Václav Juda: Libické písně Novotný Václav Juda: Řečické písně Novotný Václav Juda: Slovácké písně Raichl Miroslav: České a moravské národní písně Rychlík Jan: Jihočeské písně a písničky Schneeweis Jan: Rusava zpěvy valašské dědiny Schneeweis Jan: 12 lidových písní z Holešovska Schneider Trnavský Mikuláš: Slovenské národné piesne Sládek Ferdinand: Poklad I. a II. 8

10 Sládek Ferdinand: Štěpán Václav: Trojan Václav.: Vogel J.: Vycpálek L.: Weis Karel: Weis Karel: Wǚnsch Rudolf: Zich Otakar: Trocnovské písně České národní písně České a slovenské lidové písně Lidové písně z Těšínska 15 lidových písní Blaťácké písně Český jih a Šumava v písni Z kraje Bezručova 25 chodských písní 3. Hra na dechové nástroje (ZUŠ Kladno ) Organizátor ústředního kola soutěže: Michaela Bernášková, ředitelka ZUŠ Kladno, 5.května 1870, Tel/fax: ,mobil: , Předsedové sekce dechových nástrojů ÚUR ZUŠ ČR: Martin Pavluš (ţesťové), ZUŠ Uherské Hradiště, Mariánské nám. 125, Tel.: Miloslav Tengler (dřevěné) ředitel ZUŠ Jana Hanuše, U Dělnického cvičiště 1/1100B, Praha 6 Břevnov, Tel.: , Fax: , mobil: , Hra na dechové dřevěné nástroje (sólo) Soutěţ je vyhlášena pro: a) příčnou flétnu (altovou příčnou flétnu), hoboj (anglický roh), klarinet (basklarinet), fagot (kontrafagot) a saxofon (všechna ladění) 0.kategorie 1. kategorie 2. kategorie 3. kategorie 4. kategorie 5. kategorie 6. kategorie 7. kategorie 8. kategorie 9. kategorie ţáci narození a mladší ţáci narození ţáci narození ţáci narození ţáci narození ţáci narození ţáci narození ţáci narození ţáci narození ţáci narození limit 2 4 min. limit 2 4 min. limit 3 5 min. limit 3 6 min. limit 4 6 min. limit 5 7 min. limit 5 7 min. limit 6 9 min. limit 6 9 min. limit 6 9 min. 0.kategorie soutěţí pouze do krajského kola včetně. Chce-li se soutěţící zúčastnit v ústředním kole, musí být přihlášen v 1. kategorii. Soutěţící předvedou celý výkon na jeden nástroj, není povoleno kupř. vystřídání hoboje a anglického rohu, vystřídání jednoho nástroje různého ladění je přípustné, kupř. klarinet in A a in B. Vystřídání saxofonů různého ladění je povoleno. Repertoár: Soutěţící předvedou skladby podle volného výběru, doporučuje se vyuţít původních skladeb. Připouštějí se transkripce. Repertoár musí být zvolen s ohledem na časové limity, u formy téma s variacemi je povolen výběr variací. Hodnocen je pouze čistý čas hry. Hra zpaměti není podmínkou. Hudební doprovod je povolen jedním akordickým nástrojem (klavír, kytara, cembalo, keybord a pod.), bez pouţití dalších zvukových efektů (kupř. u keybordu zapnutý rytm.doprovod). Hudební doprovod za pomoci jiných zvukových nosičů není povolen. Krácení skladeb nebo vypouštění podstatných částí (uvádění tzv.,,fragmentů ) 9

11 není povoleno. Zákaz se nevztahuje na VI-DE v klavírních předehrách a mezihrách koncertů, a na event. vypuštění repetic. Je povoleno měnit pořadí skladeb uvedených na přihlášce. b) zobcovou flétnu ( sopranino, soprán, alt, tenor, bas) 0. kategorie 1. kategorie 2. kategorie 3. kategorie 4. kategorie 5. kategorie 6. kategorie 7. kategorie 8. kategorie ţáci narození a mladší ţáci narození ţáci narození ţáci narození ţáci narození ţáci narození ţáci narození ţáci narození ţáci narození limit 2 4 min. limit 3 5 min. limit 3 5 min. limit 4 6 min. limit 4 6 min. limit 5 7 min. limit 5 7 min. limit 6 9 min. limit 6 9 min. 0.kategorie soutěţí pouze do krajského kola včetně. Chce-li se soutěţící zúčastnit v ústředním kole, musí být přihlášen v 1. kategorii. Repertoár: Soutěţící předvedou skladby podle volného výběru, doporučuje se vyuţít původních skladeb. Připouštějí se transkripce. Repertoár musí být zvolen s ohledem na časové limity, u formy téma s variacemi je povolen výběr variací. Hodnocen je pouze čistý čas hry. Hra zpaměti není podmínkou. Hudební doprovod je povolen jedním akordickým nástrojem (klavír, kytara, cembalo, keybord a pod.), bez pouţití dalších zvukových efektů (kupř. u keyboardu zapnutý rytm.doprovod). Hudební doprovod za pomoci jiných zvukových nosičů není povolen. Krácení skladeb nebo vypouštění podstatných částí (uvádění tzv.,,fragmentů ) není povoleno. Zákaz se nevztahuje na VI-DE v klavírních předehrách a mezihrách koncertů, a na event. vypuštění repetic. Je povoleno měnit pořadí skladeb uvedených na přihlášce. 3.2 Hra na dechové žesťové nástroje (sólo) Soutěţ je vyhlášena pro: lesní roh, trubku, pozoun, tubu, tenor nebo baryton, pístový trombon nebo basovou trubku, altový roh nebo melafon. 0.kategorie 1. kategorie 2. kategorie 3. kategorie 4. kategorie 5. kategorie 6. kategorie 7. kategorie 8. kategorie 9. kategorie ţáci narození a mladší ţáci narození ţáci narození ţáci narození ţáci narození ţáci narození ţáci narození ţáci narození ţáci narození ţáci narození limit 2 4 min. limit 2 4 min. limit 3 5 min. limit 3 6 min. limit 4 6 min. limit 5 7 min. limit 5 7 min. limit 6 9 min. limit 6 9 min. limit 6 9 min. 0.kategorie soutěţí pouze do krajského kola včetně. Chce-li se soutěţící zúčastnit v ústředním kole, musí být přihlášen v 1. kategorii. Repertoár: : Soutěţící předvedou skladby podle volného výběru, doporučuje se vyuţít původních skladeb. Připouštějí se transkripce. Repertoár musí být zvolen s ohledem na časové limity, u formy téma s variacemi je povolen výběr variací. Hodnocen je pouze čistý čas hry. Hra zpaměti není podmínkou. Hudební doprovod je povolen jedním akordickým nástrojem (klavír, kytara, cembalo, keyboard apod.), bez pouţití dalších zvukových efektů (kupř. u keyboardu zapnutý rytm. doprovod). Krácení skladeb nebo vypouštění podstatných částí (uvádění tzv.,,fragmentů ) není povoleno. Zákaz se nevztahuje na VI-DE v klavírních 10

12 předehrách a mezihrách koncertů, a na event. vypuštění repetic. Hudební doprovod za pomoci jiných zvukových nosičů není povolen. Je povoleno měnit pořadí skladeb uvedených na přihlášce. Závazná ustanovení: 1. Krajská kola musí být uzavřena nejpozději do Organizátoři krajských kol zašlou přihlášky na adresu organizátora ústředního kola nejpozději do , přihlášky s pozdějším datem odeslání nebudou moci být zařazeny do soutěţe. 4. Hra na bicí nástroje (sólo) (ZUŠ Kladno, ) Organizátor ústředního kola soutěže: Michaela Bernášková, ředitelka ZUŠ Kladno, 5.května 1870, Tel/fax: ,mobil: , Předseda sekce bicích nástrojů ÚUR ZUŠ ČR: Jakub Kupčík, ZUŠ Eduarda Marhuly Ostrava Mariánské Hory, Hudební 6/596, Tel.: , mobil: , Soutěţ ve hře na bicí nástroje je vyhlášena pro melodické bicí nástroje sólo (případně s doprovodem klavíru nebo jiného nástroje), bicí soupravu nebo malý buben sólo (případně s doprovodem klavíru nebo jiného nástroje nebo s orchestrální nahrávkou, kde nejsou zaznamenány bicí nástroje), tympány nebo sestavy bicích nástrojů (multipercussions) sólo (případně s doprovodem klavíru nebo jiného nástroje). Kategorie: 1. kategorie 2. kategorie 3. kategorie 4. kategorie 5. kategorie 6. kategorie 7. kategorie 8. kategorie 9. kategorie ţáci narození a mladší ţáci narození ţáci narození ţáci narození ţáci narození ţáci narození ţáci narození ţáci narození ţáci narození limit 2 4 min. limit 2 4 min. limit 3 5 min. limit 3 6 min. limit 4 6 min. limit 6 8 min. limit 5 9 min. limit 6 10 min. limit 6 10 min. Repertoár: Pro kaţdou kategorii je stanovena povinná etuda na malý buben, ve zbytku časového limitu si soutěţící předvedou skladby podle vlastního výběru na malý buben, bicí soupravu, multipercussions, tympány nebo jiné bicí melodické nástroje (případně s doprovodem klavíru nebo jiného nástroje, s orchestrální nahrávkou, nebo s play a long, kde nejsou zaznamenány bicí nástroje). Notový zápis skladby musí soutěţící nebo jeho pedagog předloţit na vyţádání poroty. Povinné etudy stanovené pro jednotlivé kategorie rozešle předseda sekce Jakub Kupčík do všem krajským předsedům sekce bicích nástrojů Závazná ustanovení: 1. Je-li součástí vystoupení improvizace, open sólo nesmí naplnit více neţ polovinu minutáţe skladby. 11

13 2. Ansámblová nebo souborová seskupení bicích nástrojů nejsou zařazena. Pokud je doprovázejícím nástrojem sólisty jiný bicí nástroj, nesmí se jednat o stejné nástroje (např. souprava + souprava). 3. Krajská kola musí být uzavřena nejpozději do Organizátoři krajských kol zašlou přihlášky na adresu organizátora ústředního kola nejpozději do , přihlášky s pozdějším datem odeslání nebudou moci být zařazeny do soutěţe. 5. Hra houslových a smyčcových souborů, hra žákovských orchestrů soutěžní přehlídka (ZUŠ Olomouc Ţerotín, ) Organizátor ústředního kola soutěžní přehlídky: Jan Štědroň, ředitel ZUŠ Olomouc Ţerotín, Kavaleristů 6, , Tel , Předseda sekce smyčcových nástrojů ÚUR ZUŠ ČR: Aleš Chalupský, ředitel ZUŠ Praha 1, Biskupská 12,110 00, tel./fax , mobil , zus-biskupska 5.1 Hra houslových a smyčcových souborů Soutěţní kategorie pro houslové (resp. violoncellové) a smyčcové soubory(tj. s obsazením dvou a více houslových (resp. dvou a více violoncellových hlasů) nebo dvou a více houslových a violoncellových hlasů s případným rozšířením o jiné nástroje) s minimálním počtem 10 členů : 1. kategorie 2. kategorie 3. kategorie 4. kategorie do 10 let do 12 let do 15 let nad 15 let limit 5 8 min. limit 5 8 min. limit 6 10 min. limit 6 10 min. Poznámka: průměrný věk se vypočítává z věku členů dosaţeného ke dni (výpočet vychází pouze z dosaţených let, nikoliv měsíců a dnů). Hra houslových a smyčcových souborů končí soutěţ v krajském kole. Repertoár: libovolný 5.2 Hra žákovských orchestrů a) s obsazením klasického smyčcového orchestru event. bez kontrabasu, s moţností autentického nebo elektronického klávesového nástroje pro barokní repertoár, b) s obsazením rozšířeným o další nástroje dechové, bicí, klavír aţ do obsazení symfonického orchestru. V případě velkého počtu přihlášených orchestrů můţe krajská i ústřední umělecká rada po dohodě se zástupci odborné poroty oddělit obor smyčcových orchestrů a obor orchestrů 12

14 širšího obsazení. Krajská porota v tomto případě vypracuje společný pořadník návrhů na postup do ústředního kola. 1. kategorie - do 15 let s časovým limitem 8-12 minut a) do 18 členů b) do 30 členů c) nad 30 členů 2. kategorie - nad 15 let s časovým limitem minut a) do 18 členů b) do 30 členů c) nad 30 členů Průměrný věk se vypočítává z věku členů dosaţeného ke dni (výpočet vychází pouze z dosaţených let, nikoliv měsíců a dnů). Věk jednotlivých hráčů nesmí přesáhnout 26 let. V soutěţi ţákovských orchestrů ve věkové kategorii do 15 let je přípustné, aby violová skupina byla nahrazena skupinou 3. houslí, ve věkové kategorii nad 15 let je přípustné, aby část violové skupiny byla nahrazena houslisty. Účast téhoţ hráče maximálně ve dvou seskupeních je přípustná pouze do krajského kola včetně. Repertoár: libovolný. Je však výhodné, aby se při soutěţních vystoupení uplatnila stylová čistota, event. stylové rozlišení interpretovaných skladeb (půjde-li o skladby více slohů). K případným úpravám (transkripcím, instrumentacím či instrumentačním zásahům) je třeba přistupovat s opatrností a s dostatkem zkušeností, aby nebyly handicapem celého vystoupení. Součástí vystoupení můţe být i skladba s jedním nebo více koncertantními nástroji (concerto grosso, koncert, věta nebo skladba pro sólový nástroj s orchestrem), která ovšem nesmí zaujmout časově více neţ jednu třetinu repertoáru. Hodnocena zde bude především úroveň orchestrálního doprovodu (orchestrální pojetí), porota můţe ocenit téţ výjimečný výkon sólisty(-ů). Závazná ustanovení : 1. Hra na housle a na violu je z pohledu orchestru povaţována za hru na stejný nástroj. Znamená to, ţe pokud ţáku studuje hru na jeden z těchto nástrojů na gymnasiu s hudebním zaměřením, na konzervatoři...(dále viz platný Organizační řád soutěţí a přehlídek ZUŠ), nemůţe se soutěţe orchestrů zúčastnit jako hráč na druhý z výše uvedených nástrojů. 2. Pokud škola nemá dostatek ţáků, aby sestavila ţákovský soubor nebo orchestr v souladu s podmínkami soutěţe, je moţné, aby ţák nebo ţáci byli členy takového souboru nebo orchestru na jiné základní umělecké škole a účastnili se s tímto souborem nebo orchestrem soutěţe ZUŠ. Ředitel školy potvrdí tuto skutečnost písemným souhlasem. Pokud počet hostujících ţáků bude tvořit nejméně jednu třetinu, bude soubor nebo orchestr vystupovat jako společný soubor nebo orchestr příslušných škol. 3. Bývalí ţáci školy, kteří jiţ navštěvují pouze soubor nebo orchestr, se mohou soutěţe ZUŠ účastnit, pokud zůstali i nadále amatéry. Zde platí všechna ustanovení platného organizačního řádu přehlídek a soutěţí ZUŠ. Ředitel potvrdí v seznamu ţáků, který je nedílnou přílohou průvodního listu přihlášky do soutěţe, ukončený stupeň a ročník hlavního oboru těchto ţáků. Počet bývalých ţáků nesmí přesáhnout jednu čtvrtinu. 4. Ţák (ţáci) musí navštěvovat zkoušky orchestru pravidelně po celý školní rok. 5. Bude-li v průběhu soutěţe či po jejím skončení zjištěno, ţe v orchestru hráli nebo hrají hráči v rozporu s Organizačním řádem soutěţí a přehlídek ZUŠ, bude tento orchestr v souladu 13

15 se podmínkami diskvalifikován. Současně bude škola, která orchestr do soutěţe vyslala, z příští soutěţe orchestrů ZUŠ vyloučena. 6. Počet orchestrů v ústředním kole je limitován časovou kapacitou 2 soutěţních dnů, přihlédnuto bude k počtu orchestrů v krajských kolech soutěţe. 7. Krajská kola musí být uzavřena nejpozději do , průvodní listy předají organizátorovi ústředního kola soutěţe osobně předsedové krajských sekcí dne na schůzce smyčcové sekce ÚUR ZUŠ ČR v Praze. Soutěţ můţe proběhnout bez okresních kol. 14

16 TANEČNÍ OBOR Předběžná písemná přihláška (odeslat do předsedovi taneční sekce krajské umělecké rady ZUŠ) Škola... Jméno učitele:... počet choreografií: Dne: razítko a podpis ředitele školy 15

17 Národní soutěž základních uměleckých škol ve školním roce 2011/2012 Vyhlašovatel: MŠMT P ř i h l á š k a - p r ů v o d n í l i s t T A N E Č N Í O B O R Adresa školy, telefon, , fax: Jméno učitele:... podpis: Kategorie:... věk:... disciplína:..... Název skladby: Autor hudební předlohy: Jméno choreografa: Hudební doprovod (MC, CD, klavír a jiný): Jméno korepetitora: Minutáţ:... Počet členů celkem: *... z toho dívky :... chlapci:... Technické poţadavky: Správnost údajů potvrzuje:... razítko a podpis ředitele školy Porota doporučila do krajského kola přehlídky: ** přímý postup, návrh na postup V... dne předseda okresní poroty Porota doporučila do ústředního kola přehlídky: ** přímý postup, návrh na postup V... dne předseda krajské poroty * Nedílnou součástí přihlášky je příloha k přihlášce (jmenný seznam soutěţících s daty narození a s vyznačením věku k ) ** Nehodící se škrtněte 16

18 Příloha k přihlášce (průvodnímu listu) tanečního oboru Seznam žáků Kategorie... Název skladby... Škola... Jméno a příjmení Datum narození Věk k Poznámka Věkový průměr skupiny k : 17

19 Národní soutěž základních uměleckých škol v roce 2011/2012 Vyhlašovatel : MŠMT P ř i h l á š k a p r ů v o d n í l i s t Hra na lidové nástroje (dudy*, cimbál*) sólo Škola: Adresa: Příjmení a jméno soutěžícího žáka: Datum narození: Telefon: Fax: Kategorie: Repertoár : Autor, přesný název skladby a jednotlivých vět Minutáž Celková minutáž: Jméno a podpis pedagoga: Razítko školy: Správnost údajů potvrzuje: (ředitel školy) ŠKOLNÍ / OKRESNÍ KOLO Porota udělila: Místo konání: Datum: Tajemník poroty: Předseda poroty: KRAJSKÉ KOLO Porota udělila: Místo konání: Tajemník poroty: Předseda poroty: Datum: * nehodící se škrtněte 18

20 Národní soutěž základních uměleckých škol v roce 2011/2012 Vyhlašovatel : MŠMT P ř i h l á š k a p r ů v o d n í l i s t Komorní hra s cimbálem* komorní hra s dudami* Škola: Adresa: Telefon: Fax: Název souboru: Příjmení a jméno členů: Datum narození: Průměrný věk: Kategorie: Repertoár : Autor, přesný název skladby a jednotlivých vět Minutáž Celková minutáž: Jméno a podpis pedagoga: Razítko školy: Správnost údajů potvrzuje: (ředitel školy) ŠKOLNÍ / OKRESNÍ KOLO Porota udělila: Místo konání: Datum: Tajemník poroty: Porota udělila: Předseda poroty: KRAJSKÉ KOLO Místo konání: Datum: Tajemník poroty: Předseda poroty: *nehodící se škrtněte 19

21 Národní soutěž základních uměleckých škol v roce 2011/2012 Vyhlašovatel: MŠMT A. P ř i h l á š k a p r ů v o d n í l i s t Soubory lid. nástrojů * ci mb álová a hudecká mu zika * dudácká mu zika a d alší soubory lidové hudby Škola (přesná adresa, tel., fax, ): Název souboru: Počet členů (viz dále příloha B - jmenný seznam): Průměrný věk: Soutěžní kategorie: Repertoár: Název skladby jméno autora hudba/text minutáţ Celková minutáž: Jméno a podpis pedagoga souboru: Správnost všech údajů potvrzuje (ředitel školy): Razítko vysílající školy O K R E S N Í K O L O Okresní porota udělila 1. cenu s postupem do krajského kola Místo:... Datum:... Tajemník okresní poroty Předseda poroty K R A J S K É K O L O Krajská porota udělila 1. cenu s postupem do ústředního kola Místo:... Datum:... Tajemník okresní poroty Předseda poroty * nehodící se škrtněte 20

22 B. Jmenný seznam členů souboru nedílná součást přihlášky Č. Jméno a příjmení Datum narození Hudební nástroj Název školy (ZŠ, SŠ, VŠ) V... dne:... Správnost údajů potvrzuje pedagog souboru:... podpis Správnost údajů potvrzuje ředitel školy:... razítko, podpis 21

23 Národní soutěž základních uměleckých škol v roce 2011/2012 Vyhlašovatel : MŠMT P ř i h l á š k a p r ů v o d n í l i s t Hra na dřevěné* a žesťové *dech. nástroje (sólo) Škola: Adresa: Příjmení a jméno soutěžícího žáka: Datum narození: Telefon: Fax: Kategorie: Repertoár : Autor, přesný název skladby a jednotlivých vět Minutáž Celková minutáž: Jméno a podpis pedagoga: Razítko školy: Správnost údajů potvrzuje: (ředitel školy) ŠKOLNÍ / OKRESNÍ KOLO Porota udělila: Místo konání: Tajemník poroty: Předseda poroty: Datum: Porota udělila: Místo konání: Tajemník poroty: KRAJSKÉ KOLO Předseda poroty: Datum: * nehodící se škrtněte 22

24 Národní soutěž základních uměleckých škol v roce 2011/2012 Vyhlašovatel : MŠMT P ř i h l á š k a p r ů v o d n í l i s t Hra na bicí nástroje (sólo) Škola: Adresa: Příjmení a jméno soutěžícího žáka: Telefon: Fax: Datum narození: Repertoár : Autor, přesný název skladby a jednotlivých vět Kategorie: Minutáž Celková minutáž: Jméno a podpis pedagoga: Správnost údajů potvrzuje: (ředitel školy) Razítko školy: ŠKOLNÍ / OKRESNÍ KOLO Porota udělila: Místo konání: Tajemník poroty: Předseda poroty: Datum: Porota udělila: KRAJSKÉ KOLO Místo konání: Tajemník poroty: * nehodící se škrtněte Předseda poroty: Datum: 23

25 Škola: Adresa: Příjmení a jméno soutěžícího žáka: Národní soutěž základních uměleckých škol v roce 2011/2012 Vyhlašovatel: MŠMT P ř i h l á š k a p r ů v o d n í l i s t Sólový zpěv Telefon: Fax: Datum narození: Kategorie: Repertoár : Autor, přesný název vokální skladby Minutáž Celková minutáž: Jméno a podpis pedagoga: Jméno korepetitora: Správnost údajů potvrzuje: (ředitel školy- jméno a podpis) Razítko školy: ŠKOLNÍ / OKRESNÍ KOLO Porota udělila: Místo konání: Tajemník poroty: Předseda poroty: KRAJSKÉ KOLO Datum: Porota udělila: Místo konání: Datum: Tajemník poroty: Předseda poroty: 24

26 Škola: Adresa: Název souboru: Národní soutěž základních uměleckých škol v roce 2011/2012 Vyhlašovatel: MŠMT P ř i h l á š k a p r ů v o d n í l i s t Komorní zpěv Telefon: Fax: Příjmení a jména členů: datum nar./věk Příjmení a jména členů: datum nar./věk Kategorie: Repertoár : Autor, přesný název vokální skladby Minutáž Celková minutáž: Razítko školy: Jméno a podpis pedagoga: Jméno korepetitora: Správnost údajů potvrzuje: Ředitel školy- jméno a podpis ŠKOLNÍ / OKRESNÍ KOLO Porota udělila: Místo konání: Datum: Tajemník poroty: Předseda poroty: KRAJSKÉ KOLO Porota udělila: Místo konání: Tajemník poroty: Předseda poroty: Datum: 25

27 Národní soutěž základních uměleckých škol v roce 2011/2012 Vyhlašovatel : MŠMT P ř i h l á š k a p r ů v o d n í l i s t Hra smyčcových souborů a žákovských orchestrů Škola : Telefon: Adresa : Fax : Název souboru : Počet členů celkem : Z toho dívky/chlapci : Průměrný věk : Nástrojové obsazení : Kategorie : Umělecký vedoucí - dirigent : Délka soutěžního vystoupení : Repertoár : Autor, přesný název skladby a jednotlivých vět Minutáž Celková minutáž : Správnost údajů potvrzuje ředitel/-ka školy : Razítko školy : ŠKOLNÍ KOLO Místo konání : Datum : Cena : Tajemník poroty : Předseda poroty : KRAJSKÉ KOLO Místo konání : Datum : Cena : Tajemník poroty : Předseda poroty : 0

28 Příloha přihlášky průvodního listu Jmenný seznam členů souboru/orchestru nedílná součást přihlášky Č. Jméno a příjmení Datum narození Hudební nástroj Název školy (ZŠ, SŠ, VŠ) V... dne:... Správnost údajů potvrzuje pedagog souboru:... podpis Správnost údajů potvrzuje ředitel školy:... razítko, podpis 1

Ministerstvo školství, mládeže a tě lovýchovy Č R Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana

Ministerstvo školství, mládeže a tě lovýchovy Č R Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Ministerstvo školství, mládeže a tě lovýchovy Č R Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pedagogům základních uměleckých škol Odborům školství krajských úřadů a Magistrátu hl.m. Prahy Odborným inspektorům

Více

Vyhlášení soutěží základních uměleckých škol ve školním roce 2010/2011

Vyhlášení soutěží základních uměleckých škol ve školním roce 2010/2011 Vyhlášení soutěží základních uměleckých škol ve školním roce 2010/2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pro školní rok 2010/2011 soutěžní přehlídku výtvarného oboru a soutěž hudebního

Více

Zveřejnění propozic soutěží žáků ZUŠ č.j. MSMT-23074/2014-1

Zveřejnění propozic soutěží žáků ZUŠ č.j. MSMT-23074/2014-1 Vyhlášení propozic soutěží žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2014/2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje pro školní rok 2014/2015 soutěže a soutěžní přehlídky žáků

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tě lovýchovy Č R Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana

Ministerstvo školství, mládeže a tě lovýchovy Č R Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Ministerstvo školství, mládeže a tě lovýchovy Č R Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Ředitelství základní umělecké školy Odbor školství krajského úřadu Česká školní inspekce Vážená paní, vážený

Více

Zveřejnění propozic soutěží žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2017/2018

Zveřejnění propozic soutěží žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2017/2018 Zveřejnění propozic soutěží žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2017/2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6. Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 004 201

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6. Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 004 201 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6 Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 004 201 Termín konání inspekce:

Více

Organizační řád soutěží a přehlídek základních uměleckých škol

Organizační řád soutěží a přehlídek základních uměleckých škol Organizační řád soutěží a přehlídek základních uměleckých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 3, odst. 4, písm. b) vyhlášky MŠMT ČR č. 431/1992 Sb., o organizaci a financování

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA 1 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071 115/99-4013 Signatura: bg1ks101 Oblastní pracoviště č. 7 České Budějovice Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká

Více

POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM

POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM OBSAH: HRA NA AKORDEON:... 2 HRA NA KLAVÍR:... 3 HRA NA VARHANY:... 5 HRA NA KYTARU:... 6 HRA NA HOUSLE:... 8 HRA NA VIOLU:... 9 HRA NA VIOLONCELLO:... 10 HRA NA ŽESŤOVÉ

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

Časový harmonogram soutěžní přehlídky

Časový harmonogram soutěžní přehlídky hra na příčnou flétnu, hra na fagot 17.00 21.00 akustické zkoušky sobotních soutěžících 17x příčná flétna, 5x fagot (Diplom.) 21.00 21.20 přeladění klavíru (Diplomat) 9.00 13.30 soutěž příčná flétna 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

PRAVIDLA HRY: VY_32_INOVACE_192. Varianta č. 1: Hudební výchova 8. ročník (pexeso hudebních nástrojů)

PRAVIDLA HRY: VY_32_INOVACE_192. Varianta č. 1: Hudební výchova 8. ročník (pexeso hudebních nástrojů) VY_32_INOVACE_192 Hudební výchova 8. ročník (pexeso hudebních ů) Autor: Štěpánka Bártová, PRAVIDLA HRY: Varianta č. 1: obsahuje celkem 64 hracích kartiček (32 stejných dvojic). Hry se účastní libovolný

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 04 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU 5..3 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA PŘÍČNOU

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2007-2008 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

PROPOZICE PĚVECKÉ SOUTĚŽE městské a krajské kolo Děčín

PROPOZICE PĚVECKÉ SOUTĚŽE městské a krajské kolo Děčín XVIII. ROČNÍK PĚVECKÉ SOUTĚŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK 2014 PROPOZICE PĚVECKÉ SOUTĚŽE městské a krajské kolo Děčín Vyhlašovatelé soutěže: Mezinárodní pěvecké centrum A. Dvořáka, o.p.s. (dále

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008

V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008 UMÍSTĚNÍ ŢÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŢ NA VÝZNAMNÝCH SOUTĚŢÍCH A PŘEHLÍDKÁCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008 Robert Marczak klavírní spolupráce paní

Více

Další školní rok (1. ročník) žák navštěvuje 1 lekci týdně hudební nauky a 1 lekci týdně hry na nástroj (1 lekce=45 minut/týden ).

Další školní rok (1. ročník) žák navštěvuje 1 lekci týdně hudební nauky a 1 lekci týdně hry na nástroj (1 lekce=45 minut/týden ). STUDIUM PŘÍPRAVNÉ HUDEBNÍ VÝCHOVY (PHV) trvá jeden rok (září červen) a je vhodná pro děti, které navštěvují 1. třídu základní školy. Výuka je rozvržena do dvou hodin týdně vcelku (tj. 90 minut). Zde se

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2014/2015 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, příspěvková organizace UMĚNÍ JE KOLÉBKOU SPOLEČNOSTI Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 2.1 Počet oborů 4 2.2 Historie a

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 Signatura: bd5ks102 Okresní pracoviště Plzeň-sever INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Nýřany, Nerudova 440, 330

Více

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5 UČEBNÍ PLÁN HUDEBNÍ PŘÍPRAVKA UČ.PLÁN Č.: ŠVP 1 1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 0,5 0,5 Volitelný předmět: hra na akordeon, hra na basovou kytaru, hra na bicí nástroje, hra na housle, hra na violu, hra na

Více

Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice

Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-222/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70839964 Identifikátor 600003540 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Karlovy Vary Inspekční zpráva Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 TOUŽIM Identifikátor: 600 067 688 Zřizovatel: Město Toužim, Sídliště 428, 364 20 Toužim

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání v konzervatoři

Přijímací řízení ke vzdělávání v konzervatoři Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15 Přijímací řízení ke vzdělávání v konzervatoři vnitřní předpis 1. Při přijímání ke vzdělávání v konzervatoři se postupuje podle 20, 88 a 62, a dále obdobně podle 60

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

Více

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a pod záštitou města Kutná Hora pořádají NIPOS-ARTAMA a Městské Tylovo divadlo Kutná Hora.

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a pod záštitou města Kutná Hora pořádají NIPOS-ARTAMA a Městské Tylovo divadlo Kutná Hora. KUTNÁ HORA 2014 31. celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance 22. 25. května 2014, Kutná Hora Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a pod záštitou města Kutná Hora pořádají

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Plumlov

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Plumlov Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: vm3ks101 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní umělecká škola Plumlov

Více

Práce s kytarovým orchestrem

Práce s kytarovým orchestrem Práce s kytarovým orchestrem na ZUŠ a konzervatořích Práce je určena především pedagogům základních uměleckých škol a konzervatoří, kteří pracují, nebo se chystají pracovat s kytarovým souborem. 1. Úvod

Více

Symfonický orchestr (výklad)

Symfonický orchestr (výklad) Symfonický orchestr (výklad) Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Předmět Tematická oblast Téma Očekávané výstupy Klíčová slova Druh učebního materiálu Ročník

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Pardubice Inspekční zpráva Základní umělecká škola Pardubice, Havlíčkova 925 Adresa: Havlíčkova 925, 530 02 Pardubice Identifikátor: 600 002 934 Termín konání orientační

Více

Vážení rodiče, žáci i příznivci naší základní umělecké školy!

Vážení rodiče, žáci i příznivci naší základní umělecké školy! Vážení rodiče, žáci i příznivci naší základní umělecké školy! Pravidelně se zde, v prostorách jičínského zámku v Porotním sále, scházíme v měsíci dubnu při příležitosti slavnostního večera, který patří

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA 2. základní umělecká škola Příbram I., Nám. T.G.Masaryka 155 Adresa: Nám. T. G. Masaryka 155, 261 01

Více

Výsledky nejúspěšnějších žáků ZUŠ Žerotín v soutěžích ve školním roce 2011/2012.

Výsledky nejúspěšnějších žáků ZUŠ Žerotín v soutěžích ve školním roce 2011/2012. Výsledky nejúspěšnějších žáků ZUŠ Žerotín v soutěžích ve školním roce 2011/2012. Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na bicí nástroje: Jan Pertl 1. místo s postupem 3. Ladislav Bilan do ústředního

Více

Předmět PRAXE V SOUBORU. II. stupeň - základní studium

Předmět PRAXE V SOUBORU. II. stupeň - základní studium 4. - využívá při hře všechny získané technické i výrazové dovednosti - samostatně cílevědomě dbá na další zdokonalení prstové a dechové techniky - zvládá hru stupnic a akordů na vyšší úrovni - užívá smysluplně

Více

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň Hra na kytaru Kytara se dnes těší velké oblibě stejně jako dříve. Odjakživa je nástrojem, který nás doprovázel při zpěvu, ale její možnosti sahají od skladeb klasické hudby, přes španělské flamenco až

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 074 35/99-4013 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 074 35/99-4013 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 074 35/99-4013 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg4ks201 Okresní pracoviště Písek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Otakara Ševčíka Písek Šrámkova

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 1995 Přípravné studium: pro děti 5 7 leté HUDEBNÍ

Více

Zuzana Štichová. hudební nástroje. Ročník: 6. Datum vytvoření: červen 2012

Zuzana Štichová. hudební nástroje. Ročník: 6. Datum vytvoření: červen 2012 Autor: Vzdělávací oblast: Téma: Ročník: 6. Zuzana Štichová Umění a kultura hudební výchova hudební nástroje Datum vytvoření: červen 2012 Materiál: Anotace: Metodické pokyny: Zdroj: VY_32_INOVACE_S2.2_HV.6.05

Více

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Základní umělecká škola, Bohumín-Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace tel 596013331, fax 596016620, E-mail: zus-bohumin@volny.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06 Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy Němčice nad Hanou dne: 30. září 2006 Výroční zpráva Základní umělecké školy Němčice nad Hanou

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun, nám. A. Jiráska 3 byla příspěvkovou

Více

Hudební dění v Polné a okolí 267

Hudební dění v Polné a okolí 267 Hudební dění v Polné a okolí 267 XVI. Hudební školství v Polné Až do konce osmdesátých let dvacátého století neexistovala v Polné institucionálně završená instituce, která by se věnovala výchově dětí a

Více

Studijní zaměření Hra na baskytaru

Studijní zaměření Hra na baskytaru Studijní zaměření Hra na baskytaru Baskytara je strunný hudební nástroj, který v moderní hudbě nahrazuje funkci kontrabasu. Úlohou baskytary je především hrát basovou linku. Spolu s bicími tak tvoří základ

Více

telefon: (+420) 604 170 749 e-mail: office@portedo.cz www.eurohudebka.cz IČO: 019 45 289 zápis semináře

telefon: (+420) 604 170 749 e-mail: office@portedo.cz www.eurohudebka.cz IČO: 019 45 289 zápis semináře Moskevská 34, 101 00 Praha 10 Vršovice telefon: (+420) 604 170 749 e-mail: office@portedo.cz www.eurohudebka.cz IČO: 019 45 289 zápis semináře PODPORA ŠKOLNÍCH SOUBORŮ, ORCHESTRŮ A PĚVECKÝCH SBORŮ úterý

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA HANUŠE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA HANUŠE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA HANUŠE 2 3 Obsah... 1 Obsah... 4 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 9 4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2004-2005 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ž ž ě Ý Ý ž ě ě ě Š É Ý Á ě ě ů ž ě ě ě ě Š ě ž ž ě ě ň ě ž ž ě ě ž ů ě ž ž ů ů ě ě ž ě ě ž ě ž ě ň Á ě ů ů ě ž ě ě ž ě ě ů ů ě ů ě Ž ž ž ň ž ž ě ž ž ů ž ž ě ě ž ž ž ž ě ů ž ž Ů ž Č ů ž ž ž Ů ž ě Č Ž Č

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-472/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-472/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-472/13-P Název právnické osoby Základní umělecká škola Kralovice, okres Plzeň-sever vykonávající činnost školy: Sídlo: Manětínská 395,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3

Více

Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu

Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Zobcová flétna se spolu s ostatními flétnami řadí historicky mezi nejstarší hudební nástroje. První zmínky nacházíme již na jeskynních malbách. Největší obliby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 ZÁŘÍ 2009 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

1. 4. 5. 2014 ZUŠ Praha 8. Taussigova. 1. 5. 10. 2014 ZUŠ M. Stibora Olomouc

1. 4. 5. 2014 ZUŠ Praha 8. Taussigova. 1. 5. 10. 2014 ZUŠ M. Stibora Olomouc Vyhlášení propozic soutěží žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2013/2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje pro školní rok 2013/2014 soutěže a soutěžní přehlídky žáků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA OPAVA UMĚNÍ JE UNIVERZÁLNÍ ŘEČÍ LIDSTVA Obsah 1. Identifikační údaje.... 3 2. Charakteristika školy...... 4 2.1 Historie a současnost...

Více

NEJMILEJŠÍ KONCERT organizační směrnice

NEJMILEJŠÍ KONCERT organizační směrnice NEJMILEJŠÍ KONCERT organizační směrnice ÚVOD Federace dětských domovů České republiky F.I.C.E. vydává směrnici s cílem stanovit jasná a srozumitelná pravidla pro pořádání Nejmilejšího koncertu. Od svého

Více

Učební standardy hlavního oboru hra na klavír

Učební standardy hlavního oboru hra na klavír 1 Učební standardy hlavního oboru hra na klavír Standardy stanovují obecné repertoárové poţadavky a minimum studijního materiálu, který musí kaţdý ţák nastudovat za příslušný ročník a připravit k pololetní

Více

Adventní zpěvy a vánoční koledy

Adventní zpěvy a vánoční koledy upravil Stanislav Jelínek Adventní zpěvy a vánoční koledy 10 0 vánočních písní Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stanislav Jelínek Adventní zpěvy a vánoční koledy 10 0 vánočních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, Lanškroun Platnost od 1. září 2015 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 2.1 Počet oborů, velikost 6 2.2

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 03 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5..0 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KYTARU 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ELEKTRICKOU

Více

1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5. 2.2 Historie a současnost školy... 5

1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5. 2.2 Historie a současnost školy... 5 1 OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost školy... 5 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 5 2.4 Dlouhodobé projekty,

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Obor vzdělávací oblasti : Hudební výchova Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Obor vzdělávací oblasti : Hudební výchova Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Obor vzdělávací oblasti : Hudební výchova Ročník: 1. Výstupy - kompetence -zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase dbá na správné

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2013/2014 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

za školní rok 2007/2008

za školní rok 2007/2008 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2007/2008 V Praze dne: 15.10.2008 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 155-147/99-11121 Signatura: bo2ks205 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: ZUŠ F. X. Richtera, P. Bezruče 675, 769 01

Více

Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2014/2015

Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431 Výní zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 a) Základní údaje b) Přehled vzdělání statistické údaje c) Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2012/2013 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspektorát Karlovarský. Inspekční zpráva. Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspektorát Karlovarský. Inspekční zpráva. Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Inspektorát Karlovarský Inspekční zpráva Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary Šmeralova 336/15, 360 05 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 661

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou Obsah 1 dentifikační údaje...3 2 Charakteristika školy historie...4 2.1 Počet oborů, velikost...4 2.2 Historie a současnost školy...4 2.3 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

2015 Český rozhlas vyhlašuje

2015 Český rozhlas vyhlašuje 2015 vizuál CP 2015 Český rozhlas vyhlašuje 49. ročník Mezinárodní rozhlasové soutěže mladých hudebníků Concertino Praga 2015 v oborech: DUO/TRIO/KVARTETO/KVINTETO The Czech Radio announces The 49th year

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KRNOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KRNOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KRNOV 1 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 3. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 10 4. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE... 12 4.1

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 458/99-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 458/99-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 458/99-12005 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: bm5ks101 Okresní pracoviště Šumperk INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Loštice Trávník 596,

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK BŘEZEN 2014 vydání č. 135 ročník 12.

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK BŘEZEN 2014 vydání č. 135 ročník 12. TATOBITSKÝ INFORMÁČEK BŘEZEN 2014 vydání č. 135 ročník 12. Informace z obce VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TATOBITY úterý 25. března od 19 hodin na sále hasičské zbrojnice v Tatobitech. Program :

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník)

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a umění. Vytváří plnohodnotnou protiváhu k převážně vzdělávacím, naukově orientovaným

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu hudební 1. 5. ročník Vyučovací předmět hudební je vyučován ve všech ročnících prvního a druhého stupně základní školy. Časová dotace předmětu je jedna hodina týdně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti oboru umění a kultura. V počáteční

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 155-117/99-11121 Signatura: bo2ks202 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola, Jánská 31, 767 01

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-145/10-Z. Základní umělecká škola Valašské Meziříčí

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-145/10-Z. Základní umělecká škola Valašské Meziříčí Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-145/10-Z Základní umělecká škola Valašské Meziříčí Adresa: Komenského 67, 577 01 Valašské Meziříčí Identifikátor:

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Obory školy 4 2.2 Velikost školy 4 2.3 Historie a současnost školy 4 2.4 Charakteristika pedagogického sboru 4 2.5 Akce školy a dlouholeté

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁŘÍ 2011 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-495/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-495/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-495/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Litovel, Jungmannova 740 Sídlo: Jungmannova 740,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Brána k umění

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Brána k umění ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Brána k umění Platnost dokumentu od 1. 9. 2015 Kapitoly dokumentu zpracovali: Identifikační údaje Mgr. Pavel Doubrava Charakteristika školy - Mgr. Pavel Doubrava Zaměření školy

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Obory školy 4 2.2 Velikost školy 4 2.3 Historie a současnost školy 4 2.4 Vybavení školy 4 2.5 Charakteristika pedagogického sboru 4 2.6 Akce

Více

ŠVP ZUV ZUŠ Petra Ebena Žamberk

ŠVP ZUV ZUŠ Petra Ebena Žamberk ŠVP ZUV ZUŠ Petra Ebena Žamberk 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program ZUV Základní umělecké školy Petra Ebena, Žamberk Motivační název: Pojďte s námi učit se hrát, zpívat, tančit,

Více

ř ý š ě š ř ř ř č ř ý š é š ř č Ě ý ů é š ř č é ě é ř ř ý š é š ř š š ř č ý é é é é č č ě ý č é č é č š ř ř ž ý ř Á é č š ř ř Ž ý ř ý č š ý ž ú Í ý č š ý Ž Ú é č č ě ý ý ý Ž é č č ě ý ý ý ý Ž ý ť ý ě ě

Více

ř ř á á ý é ř é á ň ž ý á ý č ř á ů ř á ř á á ň řá ý á ý č ň ř č ý ř á š č á é ň á ů á ý á á š é č ů š č ů š č é á č š č é ž š á ř ý ř ý š á ř á ř ř ř ř ř á ý č Č ř ř é ý č ž ů á ů á ř é á č č á ý ž ž

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Jedovnice. Tisícero krás pro Moravský kras

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Jedovnice. Tisícero krás pro Moravský kras Základní umělecké školy Jedovnice Tisícero krás pro Moravský kras OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy 5 2.1 Počet oborů, velikost 5 2.2 Druhy studia 5 2.3 Místa poskytovaného vzdělávání

Více