PPP je jedním ze způsobů jak zadat projekt zajištění veřejné služby nebo infrastruktury

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PPP je jedním ze způsobů jak zadat projekt zajištění veřejné služby nebo infrastruktury"

Transkript

1 Public Private Partnership Vladimír Sloup výkonný ředitel Asociace PPP Hradec Králové,

2 Členové Asociace PPP 2

3 Co je to PPP? PPP je jedním ze způsobů jak zadat projekt zajištění veřejné služby nebo infrastruktury Základem PPP projektu je dlouhodobý smluvní vztah, ve kterém veřejný a soukromý sektor vzájemně sdílejí užitky a rizika vyplývající ze zajištění veřejné infrastruktury nebo veřejných služeb. Veřejný sektor svěřuje výkon určité služby soukromému sektoru a tím využívá jeho organizačních a odborných znalostí. 3

4 Public Private Partnership (PPP) Přenos rizik Privatizace Koncese Projektování, výstavba Provozní smlouvy Údržba Nákup, provoz financování, vlastnictví Projektování, výstavba, provoz financování, vlastnictví Veřejně Soukromá Partnerství Public Private Partnership Státní organizace, příspěvkové, ovládané společnosti Rozsah činností dodavatele 4

5 Co je to PPP? Definice Asociácie PPP: dlhodobé partnerstvo verejného a súkromného sektora, ktorého cieľom je efektívne zabezpečiť kvalitnú verejnú infraštruktúru / verejné služby Definice EK (Zelená kniha o PPP): forma spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem za účelem financování, výstavby, rekonstrukce, provozu a údržby infrastruktury a poskytování služeb pomocí této infrastruktury 5

6 PPP = Public Private Partnership Základem PPP projektu je dlouhodobý smluvní vztah, ve kterém veřejný a soukromý sektor vzájemně sdílejí užitky a rizika vyplývající ze zajištění veřejné infrastruktury nebo veřejných služeb. Výhodou PPP je sloučení zkušeností, znalostí a dovedností obou sektorů a přenesení odpovědnosti za rizika na sektor, který je dokáže lépe řídit. 6

7 Public Private Partnership (PPP) úloha veřejného sektoru x úloha privátního sektoru veřejný sektor privátní sektor Zásada: riziko se přenáší na sektor, který ho dokáže nejlépe řídit 7

8 Kde je místo PPP projektů? PPP je způsobem uspokojení veřejných potřeb PPP je alternativou jak zadat veřejnou zakázku PPP se hodí využívat tam, kde chceme řešit náklady celoživotního cyklu, kde je významná infrastrukturní část, kde je potenciál úspor v provozní části, kde se dají očekávat poměrně stabilní podmínky po celou dobu trvání projektu 8

9 Celoživotní náklady investice 9

10 Proces veřejného zadávání vs. PPP Finanční toky z pohledu zadavatele (při platbě za dostupnost) Běžné schéma PPP rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 6. rok 20. rok 0 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 6. rok 20. rok Investice Provoz Platba za službu 10

11 Proces veřejného zadávání vs. PPP Platby Klasická zákazka Platby PPP Překračování nákladů Očekávané náklady na realizaci projektu Časový skluz Překračování provozních nákladů Žádná platba veřejného sektoru před zahájením provozu projektu Platby za využívání Platby za dostupnost od veřejného partnera (NE)Očekávané provozní náklady Fáze výstavby Fáze provozu a údržby Roky Fáze výstavby Fáze provozu a údržby Roky 11

12 Proces veřejného zadávání vs. PPP Klasická zakázka Koncese / PPP Specifika: - Možnost vytvoření nepotřebné infrastruktury - Stát drží většinu rizik a platí vždy - Více dílčích zakázek - Přirozeně nekooperující společnosti (zhotovitel provozovatel) Specifika: - Stát platí pouze když je dílo řádně provozováno - Rovnoměrnější přenesení rizik - Jedna větší soutěž dle zkušeností je transparentnější 12

13 Proces veřejného zadávání vs. PPP Standardní výběrové řízení Koncese / PPP zhotovitel koncesionář provozovatel další dílčí služby / dodávky přirozeně nekooperující společnosti 13

14 Proces veřejného zadávání vs. PPP Klasická zakázka PPP Finanční instituce Veřejný sektor Organizační složky státu Příspěvková organizace - Státní podniky - a.s. vlastněné státem Veřejný sektor smlouva Banky SPV Investoři (vl. kapitál) Dodavatelé zařízení Stavební společnosti Poskytovatelé služeb Dodavatelé zařízení Stavební společnosti Poskytovatelé služeb služby peněžní toky 14

15 Výhody PPP Hlavní výhody PPP: časový skluz dokončení projektu soukromý partner nedostane platby dokud projekt není hotový překročení plánovaného rozpočtu hradí soukromý partner (předem pevně dohodnuté platby) zabezpečení služby efektivněji / kvalitněji / levněji než veřejný sektor (využití zkušeností a schopností soukromého partnera, rozdělení rizik, tlak na efektivitu) veřejný sektor neztrácí kontrolu majetek se mu vrátí po smluvně stanovené době, vlastnická práva má po celou dobu rozpočtová omezení PPP umožňuje zabezpečit potřebné investice dnes 15

16 Nevýhody PPP Hlavní nevýhody PPP: náročnost přípravy projektu vyšší náklady spojené s přípravou projektu a procesem výběru soukromého partnera, délka přípravy vyšší náklady financování pro soukromého partnera nižší míra flexibility v průběhu projektu Každý projekt je zapotřebí důkladně zhodnotit ne každý projekt je vhodný pro PPP ve VB tvoří PPP 17 % z celkového objemu veřejného zadávání 16

17 Zkušenosti s PPP z Velké Británie Projekty, které přesáhly svůj rozpočet: Běžné schéma 73 % PPP 20 % Projekty, které byly dokončeny se zpožděním: Běžné schéma 70 % PPP 24 % Zdroj: NAO - Národní kontrolní úřad ve Velké Británii,

18 Zkušenosti s PPP z Velké Británie Spokojenost manažerů z veřejného sektoru s PPP projekty: 98 % manažerů hodnotí spolupráci se soukromým sektorem jako uspokojující, dobrou nebo velmi dobrou (83 % jako dobrou nebo velmi dobrou) 96 % hodnotilo PPP projekty jako uspokojivé, dobré nebo velmi dobré (73 % jako dobré nebo velmi dobré) 94 % uvedlo, že bylo dosaženo všech nebo téměř všech cílů projektu Odpovídalo 151 zástupců manažerů veřejného sektoru Zdroj: Ipsos MORI 2008 pro MF, NKÚ, Partnership UK a 4ps 18

19 Sektorové využití PPP v Evropě 19

20 Politika vlády v oblasti PPP červen 2003 definice PPP v rámci tzv. reformy veřejných financí leden 2004 usnesení vlády k politice PPP v ČR květen 2004 vznik PPP Centra a.s. listopad 2004 vznik Asociace PPP 2005 první pilotní projekty PPP duben 2006 schválení tzv. koncesního zákona 2010 první realizace pilotního projektu? 20

21 Institucionální zabezpečení PPP v ČR vláda MF (MMR) Veřejný sektor Soukromý sektor Meziresortní tým ministerstva - dopravy - spravedlnosti - zdravotnictví kraje města atd. PPP Centrum Asociace PPP 21

22 Institucionální zabezpečení PPP v ČR Regulátor Ministerstvo financí ČR Role MF: Monitorování výše celkových dlouhodobých závazků plynoucích z PPP projektů Regulace z důvodu zajištění fiskální bezpečnosti veřejných rozpočtů Prosazení dodržování obecně platných standardů v oblasti PPP včetně dodržování kontrolního procesu v průběhu přípravy všech PPP projektů Role PPP Centra: Aktivně se podílet na iniciaci a přípravě pilotních PPP projektů Přenášet získané zkušenosti mezi pilotními projekty v různých sektorech Vytvořit metodiku obecně platných standardů pro oblast PPP Standardizovat modelové projekty ve vybraných sektorech a podporovat jejich masovější využití 22

23 Institucionální zabezpečení PPP v ČR Asociace PPP (www.asociaceppp.cz) Pracovní skupiny Legislativa Metodika Doprava Zdravotnictví Sociální péče Nemovitosti Municipality PR a marketing 23

24 Institucionální zabezpečení PPP v ČR Koordinátor ze strany veřejného sektoru PPP Centrum Koordinátor ze strany privátního sektoru Asociace PPP 24

25 Legislativní rámec PPP Koncesní zákon č. 139/2006 Sb. Platnost od Původně záměr spojit s ZVZ Tvůrcem MMR Společně v KZ a ZVZ řešeny tzv. kvazikoncese (tj. PPP projekty, u kterých nedochází k právu vybírat poplatky od konečného uživatele, ale jinak nesou všechny znaky PPP projektů ve světě i u nás nejrozšířenější druh projektů) 25

26 Legislativa koncesní zákon zákon č. 139/2006 Sb., o koncesním řízení a koncesních smlouvách není věcně univerzální (chybí např. definice koncese) komplementární úprava k ZVZ z hlediska procesněprávního speciální právní úprava má přednost před tímto zákonem (zákon č. 13/1997 o pozemních komunikacích) 1. obecná ustanovení 2. koncesní řízení 3. koncesní smlouva 4. významné koncesní smlouvy 5. dohled nad dodržováním zákona 6. společná a závěrečná ustanovení 26

27 Legislativa ZVZ zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách věcně univerzální může být aplikován samostatně jak hmotně-právně tak procesně-právně 1. obecná ustanovení 2. zadávací řízení 3. zvláštní postupy v zadávacím řízení 4. soutěž o návrh 5. ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele 6. seznam kvalifikovaných dodavatelů, systém certifikovaných dodavatelů, zahraniční seznam dodavatelů 27

28 Legislativa související legislativa Do projektů PPP dále vstupují následující zákony: sektorová legislativa (zákon o pozemních komunikacích) zákon o majetku státu, zákon o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, zákon o účetnictví zákon o dani z přidané hodnoty, obchodní zákoník, zákon o úpadku a způsobech jeho řešení a další (včetně prováděcích vyhlášek) 28

29 Legislativa metodiky Zveřejněné (www.pppcentrum.cz ; Hodnota za peníze + případová studie Metodika řízení rizik v projektech PPP + katalog rizik Komunikační strategie PPP projektu Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze + případová studie Metodika vypracování koncesního projektu Zobrazení PPP projektů v dokumentaci státního rozpočtu Vzorová koncesní smlouva + Manuál PPP Praktická interpretace finančních modelů k PPP projektům + finanční model Vzory žádostí územního samosprávného celku o stanovisko MF k uzavření / změně koncesní smlouvy Metodika k zákonu č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení Plánované ke zveřejnění: Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Metodika investování 29

30 Studie Asociace PPP na smysluplné a racionální infrastrukturní projekty Vytvoření modelových příkladů pro následující oblast a využití privátního sektoru na bázi PPP do infrastrukturních projektů: PPP x VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠKOLSTVÍ DOPRAVA ZJEDNODUŠENÍ PROCESU PPP 30

31 Kombinování modelu PPP s fondy EU 2003: Guidelines for successful Public Private Partnership 2004: Resource book on PPP case studies Green paper on Public Private Partnership and Community law on public contract and concessions Důvody pro omezené použití kombinace PPP a EU fondů Zdržení harmonogramu Zvýšené náklady, nedostatek zdrojů Dostatek klasických projektů a dostatek prostředků pro národní spolufinancování Žádná podstatná motivace z pohledu pravidel fondů EU 31

32 Kombinování modelu PPP s fondy EU Model 1 (fondy EU použity na výstavbu) výstavba úspory služebné nebo platby uživatelů.. fondy EU národní zdroje soukr. zdroje provozování Fiskální riziko záleží na platebním mechanismu a garancích 32

33 Kombinování modelu PPP s fondy EU Model 2 (fondy EU použity v provozní fázi projektu) výstavba fondy EU? národní zdroje soukromé zdroje provozování Fiskální riziko záleží na platebním mechanismu a garancích 33

34 Typy PPP projektů D design navrhni B build postav F finance financuj O operate provozuj O own vlastni M maintenance udržuj T transfer převeď 34

35 Typy PPP projektů Návrh a výstavba (DB Design-Build) Soukromý sektor provede návrh a výstavbu tak, aby byly splněny specifické podmínky veřejného sektoru, a to často za pevnou cenu, takže riziko překročení nákladů se přenese na soukromý sektor. Provoz a údržba (OM Operation-Maintenance) Soukromý provozovatel provozuje na základě smlouvy objekt po vymezené období. Majetek zůstává ve vlastnictví veřejného subjektu. Výstavba, provoz a převod (BOT Build-Operate-Transfer) Soukromý subjekt obdrží koncesi za účelem financování, výstavby (často i návrhu) a provozu objektu na vymezené období, během něhož zůstává objekt ve vlastnictví veřejného sektoru. Návrh, výstavba, financování, provoz (DBFO Design-Build-Finance-Operate) Soukromý sektor provede návrh, financování a výstavbu objektu na základě dlouhodobé koncesní smlouvy a provozuje objekt po dobu trvání koncese. Převod odpovědnosti za provoz na veřejný sektor nastane na konci koncesního období. 35

36 Typy PPP projektů Výstavba, vlastnictví, provoz a převod (BOOT Build Own Operate-Transfer) Soukromý subjekt obdrží koncesi za účelem financování, návrhu, výstavby a provozu objektu na vymezené období, po jehož uplynutí je vlastnictví převedeno na veřejný sektor. Výstavba, leasing, provoz a převod (BLOT Build-Lease-Operate-Transfer) Soukromý subjekt obdrží koncesi za účelem financování, návrhu, výstavby a provozu objektu na vymezené období na pozemku veřejného partnera. Veřejný sektor platí leasingové splátky a na konci období je vlastnictví převedeno na veřejný sektor. 36

37 Typy PPP projektů Koupě, výstavba (rekonstrukce, modernizace), provoz (BBO Buy-Build- Operate) Veřejný sektor prodá své aktivum soukromníkovi, který zajistí jeho vylepšení takovým způsobem, aby generovalo zisk. Veřejný sektor má smluvně zakotvenou kontrolní pravomoc nad aktivem. Koncese na provoz (Operation License) Soukromník má udělenu koncesi na poskytování veřejné služby po stanovené období. Aktivum zůstává v rukou veřejného sektoru. Obyčejně se využívá v oblasti informačních technologií. Výstavba, vlastnictví, provoz (BOO Build-Own-Operate) Soukromý sektor zajistí financování, výstavbu a trvale vlastní a provozuje objekt. Veřejná omezení jsou definována v původní smlouvě a prostřednictvím trvalé regulace. Pro řadu odborníků tato forma nepředstavuje skutečný model PPP, protože se velmi podobá čistě soukromému způsobu řešení, případně privatizaci. 37

38 Rozdělení rizik v PPP dlouhodobé projekty vyžaduje ocenění rizik na desítky roků dopředu a vyvážené rozdělení rizik mezi veřejného a soukromého partnera pro každý projekt se určuje individuálně - zakotvené smluvně aby se projekt považoval za PPP je zásadní, aby většinu rizik převzal soukromý partner zásada riziko přebírá ten, kdo ho dokáže lépe řídit. Kategorie rizik Stavebně-technologická a projekční rizika Kreditní rizika Tržní rizika Vnější rizika Operační rizika Strategická rizika Skupina rizik Stavební a projekční rizika Rizika lokality Rizika chybných technologií, sítí a souvisejících služeb Riziko likvidity Rizika nesplnění závazků/riziko dostupnosti Riziko poptávky Riziko zvýhodnění konkurence Ostatní tržní rizika Politická rizika Vyšší moc Ostatní vnější rizika Rizika související se zařízením Rizika související s lidmi Bezpečnostní rizika Smluvní rizika Ostatní strategická rizika 38

39 Rozdělení rizik v PPP Riziko výstavby nese téměř vždy partner vzniká při výstavbě - např. překročení nákladů na stavbu, pozdější termín odevzdání stavby, nedosažení kvalitativních a jiných norem, porušení environmentálních standardů a pod. Vliv na zpoplatnění: veřejný zadavatel nemá povinnost plnit platební závazky ze smlouvy v případě nedodržení dohodnutých parametrů (začne platit až v momentě dokončení stavby/odstranění vady apod.) Riziko dostupnosti projektu nebo služby riziko, že služba nebude dostupná v takovém množství nebo kvalitě, jak bylo dohodnuto - např. nedostupnost dálnice kvůli častější údržbě než bylo dohodnuto Vliv na zpoplatnění: významné srážky z plateb, pokud není služba uživateli dostupná nebo jen částečně dostupná Riziko poptávky riziko, že o projekt nebo službu nebude takový zájem, jak se předpokládalo např. počet aut na dálnici zpoplatněné mýtem, počet návštěvníků kulturních událostí, počet odběratelů vody apod. Vliv na zpoplatnění: typicky nese soukromý partner v případě koncese (přímé zpoplatnění) v případě nižšího/vyššího zájmu o službu má koncesionář nižší/vyšší příjmy 39

40 Rozdělení rizik v PPP Rozhodnutí EUROSTATu (2005): aktiva týkající se PPP se klasifikují jako mimobilanční, pokud jsou splněné obě následující podmínky: soukromý partner nese riziko výstavby a soukromý partner nese minimálně jedno z rizik: riziko dostupnosti a/nebo riziko poptávky RIZIKO VÝSTAVBY JE SOÚČASNĚ PŘENESENO NA SOUKROMÉHO PARTNERA OFF BALANCE RIZIKO POPTÁVKY anebo NENÍ JE SOUČASNĚ PŘENESENO NA SOUKROMÉHO PARTNERA RIZIKO DOSTUPNOSTI ON BALANCE 40

41 PPP podle formy zpoplatnění Tři hlavní formy zpoplatnění v PPP projektech: 1. Přímé zpoplatnění (koncese) platby od koncových uživatelů soukromý partner nese riziko poptávky 2. Nepřímé zpoplatnění platby za dostupnost od veřejného zadavatele soukromý partner nese riziko dostupnosti 3. Kombinace přímého a nepřímého zpoplatnění 41

42 Přímé zpoplatnění - koncese koncese = druh PPP - soukromý partner dostává jako kompenzaci platby přímo od koncových uživatelů veřejné služby přímé zpoplatnění - soukromý partner nese riziko poptávky příklad: provozování vodárenské společnosti - koncese na období let - model OM (provoz a údržba) 42

43 Nepřímé zpoplatnění Nepřímé zpoplatnění = platby za dostupnost - soukromý partner za poskytování služeb dostává od veřejného partnera předem dohodnuté fixní platby tzv. platby za dostupnost - v případě nedostupnosti služby srážky z plateb za dostupnost - soukromý partner nese riziko dostupnosti příklad: dálniční projekty na Slovensku - DBFO návrh, výstavba, financování, provozování - smlouva na 30 let - stát bude platit předem dohodnuté fixní platby - v případě nedostupnosti srážky z plateb - příjmy státu z elektronického mýta 43

44 Kombinace v mnohých případech kombinace přímého a nepřímého zpoplatnění - soukromý partner za poskytování služeb dostává od veřejného partnera platby za dostupnost, zároveň za některé služby vybírá poplatky přímo od uživatelů - soukromý partner nese částečné riziko poptávky i riziko dostupnosti příklad: provozování kongresového centra - OM provoz a údržba - soukromý provozovatel zabezpečí během 10 let: a) celkové provozování b) kulturní, společenskou a vzdělávací programovou náplň - platební mechanismus: 1. město platí platby za dostupnost (roční dotace) - v případě nedodržení parametrů účtuje srážky 2. provozovatel dostává část plateb přímo od uživatelů 3. město může obdržet podíl z výnosů pořádaných akcí 44

45 Průběh PPP projektu I. Potřeba (měla by vyplývat ze strategických a koncepčních materiálů zadavatele) II. Jak ji uspokojit průzkum trhu 1) popis situace, trendů, poptávky, rizik, 2) dlouhodobá analýza, model 3) porovnání scénářů realizace = studie proveditelnosti (PPP x PSC) III. Zadávací dokumentace - veřejná zakázka IV. Podepsání smlouvy V. Realizace, kontrola a hodnocení projektu 45

46 Průběh PPP projektu P R Ů E B Ě H P P P P R O J E K T U Identifikace příležitosti SBC (Strategic Business Case) Studie realizovatelnosti OBC (Outline Business Case) Klasická zakázka x Koncesní zakázka PSC (Public Sector Comparator) Uzavření smlouvy Realizace projektu a monitoring Ukončení projektu 46

47 Studie realizovatelnosti Strategický rámec Varianty řešení Preferovaná varianta Porovnání PPP a PSC Doporučený postup potřeby zadavatele specifikace cílů možnosti a omezení nedělat nic nová výstavba rekonstrukce různé lokality kombinace varianta, která přináší nejvyšší hodnotu za peníze finanční modelování a porovnání realizace formou PPP a klasicky (tzv. PSC komparátor veřejného sektoru) harmonogram dalších kroků příprava tendru na realizátora Hodnota za peníze (Value for Money) - výběr preferované varianty se zakládá na tzv. hodnotě za peníze - doporučena je varianta, která přináší nejvyšší hodnotu za peníze (optimální kombinace celoživotních nákladů projektu a jeho kvality) - vybraná varianta nemusí být vždy tou nejlevnější, je však vždy ekonomicky nejvýhodnější 47

48 PPP a veřejný dluh Do dluhu vstupují pouze jednotlivé splátky! -> Trik příznivců PPP nebo ekonomická realita? Veřejný zadavatel nebude zadlužen a pokud je zdůvodněna smysluplnost projektu, což je u PPP projektů pravidlem, tak se ani nedá hovořit o skrytém zadlužení! > Naopak, veškeré výdaje jsou jasné na dlouhou dobu dopředu! 48

49 PPP a veřejný dluh Podle kritérií EUROSTATu do dluhu vstupují pouze jednotlivé splátky pokud dodavatel nese stavební riziko a riziko dostupnosti nebo riziko poptávky. Brusel po zvážení všeho dospěl k závěru, že PPP je opakující se závazek, a proto nevstupuje do dluhu (tak jako např. provoz je ve své podstatě mandatorní výdaj a v dluhu není). Dodavatel vlastně neposkytuje investici, ale veřejnou službu. Poskytuje jí opakovaně, a pokud jí poskytovat přestane, tak se za ní neplatí! Není důvod se nechat kritizovat za zadlužování, když existuje PPP. Investice jako taková je zrealizována do vlastnictví veřejného sektoru a ten se stává zejména supervizorem (spolu s financujícími institucemi) celého projektu. Čím menší entita, tím musí být vůči zadlužování opatrnější, jinak hrozí zhoršení ratingu s dopadem na celý dluh, který má. 49

50 PPP v době hospodářské krize není vhodné podporovat umořování dluhů, při PPP vzniká infrastruktura podpora podnikání a zaměstnanosti podpora menším projektům s dopady na zaměstnanost a celkovou hospodářskou situaci regionu podpora konkurenceschopným a smysluplným aktivitám platební mechanismus umožňuje realizovat významné projekty bez zvyšování indexu zadluženosti => nehrozí zhoršení ratingu důvěra bank k financování PPP díky zapojení bankovního sektoru do přípravné fáze projektu (finanční poradce) = rozhýbání bankovního úvěrového segmentu akcelerátor ekonomiky (prorůstové opatření) v době hospodářské krize primární pro PPP je jasná politická podpora na všech úrovních (centrální i municipální) 50

51 Pilotní PPP projekty v ČR 1 projekt ve fázi výběru koncesionáře 3 projekty ve fázi soutěže na dodavatele 4 projekty zrušeny 2 projekty pozastaveny SOUD UL ÚVN KAMPUS UJEP NEMOCNICE PARDUBICE SOUD KV AIRCON NA HOMOLCE DÁLNICE D3 PONAVA VĚZNICE 51

52 Pilotní PPP projekty v ČR AirCon (MD) Tzv. 1. vlna pilotních projektů v ČR (leden 2005) Modernizace, provoz a údržba železniční trati Praha Kladno Výstavba, provoz a údržba odbočky na letiště Ruzyně Projekt typu DBFO Společná deklarace k realizaci projektu z dubna 2008 Momentálně zrušen / pozastaven 52

53 Pilotní PPP projekty v ČR Dálnice D3 (MD) Tzv. 2. vlna pilotních projektů (srpen 2005, resp. červen 2008) Koncesní projekt schválen , kvůli krizi fázování projektu - 1. fáze Veselí n. Lužnicí České Budějovice (cca 20 km) - 2. fáze České Budějovice Kaplice (cca 60 km) MD podmínilo PPP projekt změnou zákona o vyvlastňování 53

54 Údaje k D3 ze studie Mendelovy univerzity Vliv realizace D3 (při předpokládané hodnotě 35 mld. Kč) na českou ekonomiku: zvýšení hrubého obratu ekonomiky o 87,5 mld. Kč v následujících pěti letech, zvýšení potřeby pracovních míst o 105 tis. v následujících pěti letech, urychlení socio-ekonomického rozvoje regionu díky zkvalitnění DI a zlepšení dopravní dostupnosti, možnost okamžité realizace díky mobilizaci soukromého kapitálu bez ovlivnění veřejného dluhu. 54

55 Pilotní PPP projekty v ČR Ústřední vojenská nemocnice v Praze (MO) Tzv. 1. vlna pilotních projektů (leden 2005) DBFO projekt - ubytovna (cca 250 lůžek) hotelového typu pro klienty a zaměstnance - bazén, parkoviště Investiční náklady cca 860 mil. Kč Nabídky 2 konsorcií podány v prosinci 2009 Vítězná nabídka vyhodnocena v březnu

56 Pilotní PPP projekty v ČR Věznice Rapotice u Brna (MS) Tzv. 2. vlna pilotních projektů (srpen 2005) Věznice typu s ostrahou pro až 600 vězňů Tzv. brownfieldový projekt (objekt bývalé vojenské základny) Projekt typu DBFO s předpokládanou smluvní dobou 25 let Koncesní projekt schválen Hodnota za peníze 12,6% Investiční náklady cca 960 mil. Kč 56

57 Pilotní PPP projekty v ČR Justiční areál v Ústí nad Labem (MS) Tzv. 2. vlna pilotních projektů (srpen 2005) Budova pro cca 600 zaměstnanců v části města Bukov Projekt typu DBFO Stavební povolení vydáno na jaře 2008 Koncesní projekt schválen Hodnota za peníze 8,4% 57

58 Pilotní PPP projekty v ČR Zrušené pilotní projekty Modernizace Krajské nemocnice v Pardubicích Justiční areál v Karlových Varech Rozšíření a zvýšení kapacity parkovaní nemocnice Na Homolce Pozastavené pilotní projekty Sportovní areál Ponava v Brně Kampus UJEP nyní renesance 58

59 Regionální projekty PPP Veřejné osvětlení Údržba komunikací Energetika Údržba zeleně Vodohospodářství Volný čas Brownfields Greenfields 59

60 Regionální projekty PPP v ČR Administrativní komplex kraje Vysočina Tzv. brownfieldový projekt Samostatný blok městské zástavby Cca 12 tis. m 2 podlahové plochy pro úředníky KÚ Multifunkční budova (KÚ, IZS, konferenční sál, parkoviště...) Preferovaná varianta měla být vybrána politiky Kraje koncem 2009 (z důvodu krize jsou znovu zvažovány veškeré investice kraje) 60

61 Regionální projekty PPP v ČR Parkovací dům Rychtářka v Plzni DBFO projekt 400 parkovacích stání Možnost čerpání příspěvku z fondů EU Náklady cca 250 mil. Kč Realizace má začít koncem

62 Regionální projekty PPP v ČR Projekt Velká Hleďsebe Tzv. brownfieldový projekt v objektu bývalých kasáren Plocha cca 12 tis. m2 Nová obytná čtvrť Klimentov (170 rodinných domků, 560 bytů) Škola, vědeckotechnický park, průmyslová zóna Celkové náklady cca 5 mld. Kč Z projektu funguje jako PPP zásobování jiné městské části teplem a teplou vodou 62

63 Regionální projekty PPP v ČR Víceúčelový sportovní areál v Tachově Výkon správy areálu formou tzv. facility managementu Hřiště s umělým povrchem, osvětlením, oplocením na místě bývalé skládky Areál v majetku města nyní i po ukončení smluvního vztahu Koncesní smlouva uzavřena na 10 let v roce 2007 Funguje již několik let! 63

64 Regionální projekty PPP v ČR Tábor vodohospodářství Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Zajištění provozování vodohospodářské infrastruktury na dobu 10 let - zajištění kvalitních dodávek pitné vody a následný sběr a čištění městských odpadních vod Zahájeno koncesní řízení 64

65 Regionální projekty PPP v ČR Revitalizace autobusového nádraží Třebíč Výstavba, zajištění financování a dlouhodobý provoz (cca 25 let) autobusového terminálu ve městě Třebíč Součástí projektu je i výstavba obchodní galerie zastřešující plochu autobusového terminálu a výstavba parkovacího domu Zpracován a v září 2008 schválen koncesní projekt 65

66 Regionální projekty PPP v ČR Domov na Dómském pahorku Kapacita: 108 lůžek Investor: město Litoměřice (dotace MPSV + prostředky města) Vlastník: město Litoměřice Výstavba: cca 1 rok (provozovatel měl částečnou možnost ovlivnit výstavbu dle svých zkušeností s provozem obdobných zařízení) Koncesní řízení: jaro 2008 (zkušenosti, personální zajištění,...) Provozovatel: Farní charita Litoměřice (ošetřovatelská a pečovatelská služba, provoz zařízení vč. údržby a oprav,...) Délka smlouvy: 20 let Financování provozu: roční příspěvky z města a MPSV (není na ně právní nárok) a příspěvky od uživatelů Názor: koncesní řízení bylo pro provozovatele nové a tím i složitější než klasická zakázka, ale provoz zařízení je na základě koncesní smlouvy bezproblémový 66

67 Domov na Dómském pahorku Zdroj: Farní charita Litoměřice 67

68 Regionální projekty PPP v ČR Kulturní a univerzitní centrum Zlín Budova A: Kongresové centrum Zlín Budova B: Univerzitní centrum ve Zlíně Budova C: hotel 4* s cca 150 lůžky Financování z ROP ve výši 85% z celkových nákladů 523 mil. Kč příprava koncesního řízení z tohoto důvodu pozastavena 68

69 Další regionální projekty PPP Zejména vodárenské projekty Školní stravování (Říčany, Rakovník) Zastávky MHD v Ústí nad Labem Zimní stadion v Říčanech Fotovoltaické elektrárny EPC projekty Veřejné osvětlení v Praze a jiných městech (často vzniklo před platností koncesního zákona) 69

70 Podpora PPP v ČR = Grantové schéma Asociace PPP Cíl: Podpora vzorových a opakovatelných PPP projektů na ústřední a municipální úrovni Asistence při přípravě zadání projektu směřujícího k nalezení ekonomicky a právně optimální varianty projektu zpracované ve studii / analýze obsahující popis základních technických, právních a ekonomických možností municipality v souvislosti s přípravou a následnou možnou realizací předmětu projektu. Současně s tímto nabízíme provedení průzkumu trhu z důvodu zjištění předběžného zájmu soukromého sektoru o daný projekt Participující: PS pro municipální projekty, kancelář APPP, zadavatelé, členové APPP Rozpočet 2010 Na jeden projekt bude alokováno do ,- Kč, dle rozhodnutí pracovní skupiny a řídícího výboru APPP Náměty mohou předkládat: Zástupci veřejného sektoru a ostatní odborná veřejnost, členové APPP 70

71 Asociace PPP 71

72 Děkuji za pozornost 72

Public Private Partnership

Public Private Partnership Public Private Partnership Jiří Došlý Asociace PPP Úvod do problematiky PPP projektů 15.10.2009 1 Členové Asociace PPP 2 Úvod do PPP definice PPP vymezení důležitých pojmů z oblasti PPP charakteristika

Více

Stručné představení Asociace PPP. Přehled PPP trhu v ČR. pilotní projekty municipální projekty

Stručné představení Asociace PPP. Přehled PPP trhu v ČR. pilotní projekty municipální projekty Slovak PPP Forum 2009 PPP projekty v České republice Vladimír Sloup výkonný ředitel Asociace PPP 1 Obsah přednášky Stručné představení Asociace PPP Přehled PPP trhu v ČR pilotní projekty municipální projekty

Více

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Ing. Jiří Došlý projektový manažer Asociace PPP Ing. Jiří Došlý absolvoval na České zemědělské univerzitě

Více

SPOLUPRÁCE MEZI VEŘEJNÝM A SOUKROMÝM SEKTOREM V ČR

SPOLUPRÁCE MEZI VEŘEJNÝM A SOUKROMÝM SEKTOREM V ČR SPOLUPRÁCE MEZI VEŘEJNÝM A SOUKROMÝM SEKTOREM V ČR Public private partnership PPP POJETÍ Velice široký kontext různé pojetí a pohledy (autoři, instituce) Vždy nutné analyzovat obsah spolupráce Analyzovat

Více

Funkce PPP Centra a jeho projekty. Stavební fórum, Ostrava únor 2008

Funkce PPP Centra a jeho projekty. Stavební fórum, Ostrava únor 2008 Funkce PPP Centra a jeho projekty Stavební fórum, Ostrava únor 2008 PPP Centrum a.s. Akciová společnost vlastněná ze 100 % MF ČR. Poskytování úplatné asistence výhradně veřejnému sektoru. Jediná společnost

Více

Zakázky v PPP projektech. Ing. Jan Škurek Získávání nových zakázek jako východisko z krize Brno 12. ledna 2010

Zakázky v PPP projektech. Ing. Jan Škurek Získávání nových zakázek jako východisko z krize Brno 12. ledna 2010 Zakázky v PPP projektech Ing. Jan Škurek Získávání nových zakázek jako východisko z krize Brno 12. ledna 2010 Obsah Obsah Příklady konkrétních PPP projektů v ČR Projekty centrálních institucí, projekty

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

Financování výstavby parkovacích domů

Financování výstavby parkovacích domů Možnosti mimorozpočtového financování (z pohledu veřejného zadavatele) Investiční úvěr Leasing Soukromý investor PPP projekt Dodavatelský úvěr (EU nebo jiné fondy?) 2 Investiční úvěr Popis Výhody Nevýhody

Více

Význam využití soukromého kapitálu v regionálním rozvoji

Význam využití soukromého kapitálu v regionálním rozvoji Význam využití soukromého kapitálu v regionálním rozvoji PPP Partnerství veřejného a soukromého sektoru PPP partnerství veřejného a soukromého sektoru OBECNÁ ČÁST PRAKTICKÁ ČÁST PRÁVNÍ POJETÍ DAŇOVĚ ÚČETNÍ

Více

Public Private Partnership

Public Private Partnership Public Private Partnership jako efektivní nástroj budování a provozování ve ejn ejné infrastruktury 9 pilotních PPP projekt v eské republice Vladimír r Sloup výkonný editel Asociace PPP 1 Ukázky z realizací

Více

Základem PPP projektu je dlouhodobý smluvní vztah, ve kterém veřejný a soukromý sektor vzájemně sdílejí užitky a rizika vyplývající ze zajištění

Základem PPP projektu je dlouhodobý smluvní vztah, ve kterém veřejný a soukromý sektor vzájemně sdílejí užitky a rizika vyplývající ze zajištění Public Private Partnership jako efektivní nástroj budování a provozování veřejné infrastruktury Vladimír Sloup výkonný ředitel Asociace pro podporu projektů spolupráce veřejného a soukromého sektoru www.asociaceppp.cz

Více

Public Private Partnership

Public Private Partnership Public Private Partnership Jiří Došlý Asociace PPP Stavební fórum 19.3.2009 1 Silné stránky PPP jeden partner pro celý projekt podstatný přenos rizik na soukromý sektor hodnocení projektu přes celoživotní

Více

Program vzdělávacího semináře

Program vzdělávacího semináře Vzdělávací semináře pro zástupce realizátora projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2008 2010 Tato aktivita je spolufinancována Evropskou unií Základní informace o Public Private Partnership projektech

Více

Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč

Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč Ing. Harry Löwit Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč Propojeni soukromého a veřejného sektoru

Více

Public Private Partnership

Public Private Partnership Public Private Partnership jako efektivní nástroj budování a provozování veřejn ejné infrastruktury Jak projekty PPP zapadají do systémů veřejn ejného zadávání Jan Šnajdr Asociace PPP 1 Klíčov ové parametry

Více

STATUS QUO V PŘÍPRAVĚ PROSTŘEDÍ PRO PPP Filip Drapák

STATUS QUO V PŘÍPRAVĚ PROSTŘEDÍ PRO PPP Filip Drapák STATUS QUO V PŘÍPRAVĚ PROSTŘEDÍ PRO PPP Filip Drapák 17.3.2004 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. ledna 2004 č. 7 o Partnerství veřejného a soukromého sektoru v České republice

Více

Řešení parkování ve městech

Řešení parkování ve městech NEWTON Business Development, a.s. Řešení parkování ve městech Bratislava, 8. 3. 2011 Situace měst Obvyklé problémy, se kterými se města v problematice parkování setkávají: Přetíženost dopravy v centru

Více

Překážky v právním řádu pro realiaci PPP projektů? The Czech PPP Kick-off in Transport Infrastructure 16.4.2015

Překážky v právním řádu pro realiaci PPP projektů? The Czech PPP Kick-off in Transport Infrastructure 16.4.2015 Překážky v právním řádu pro realiaci PPP projektů? The Czech PPP Kick-off in Transport Infrastructure 16.4.2015 Naše zkušenosti s PPP projekty VLÁDNÍ PROJEKTY D47 - poradenství pro vládu České republiky

Více

Infrastrukturní projekty. Jan Šnajdr

Infrastrukturní projekty. Jan Šnajdr Infrastrukturní projekty Jan Šnajdr Náš tým poskytující infrastrukturní poradenství je kompetenčním centrem finanční skupiny Erste Group Kdo jsme Největší poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Více

Obsah 8/26/ Vyhodnocení veřejné zakázky 2. Cíl projektu 3. Popis projektu 4. Představení konsorcia 5. Financování 6. Architektonické řešení

Obsah 8/26/ Vyhodnocení veřejné zakázky 2. Cíl projektu 3. Popis projektu 4. Představení konsorcia 5. Financování 6. Architektonické řešení Projekt ubytovny personálu ÚVN, ubytovny hotelového typu a parkoviště Stavební fórum - PPP projekty jako východisko z krize 18.2.2010 Obsah 1. Vyhodnocení veřejné zakázky 2. Cíl projektu 3. Popis projektu

Více

Kulatý stůl ARI-CACE 29. září 2015

Kulatý stůl ARI-CACE 29. září 2015 Kulatý stůl ARI-CACE 29. září 2015 Tomáš Čoček MDČR Jan Kroupa ŘSD Ivo Vykydal SFDI Tomáš Janeba ARI Lukáš Klee ARI Svend Poulsen FIDIC Ellis Baker White & Case Vít Stehlík White & Case 0 ARI je THINK-TANK

Více

Právní aktuality pro strukturování investic

Právní aktuality pro strukturování investic Právní aktuality pro strukturování investic Tax highlights 2011 PPP Spolupráce veřejného a soukromého sektoru 27. ledna 2011 Právní aktuality pro strukturování investic Petr Suchý Deloitte Legal s.r.o.,

Více

Zkušenosti s využitím alternativních zdrojů financování při servisu a údržbě vozového parku MHD. 8. října 2013 EUROTRANS 2013, Brno

Zkušenosti s využitím alternativních zdrojů financování při servisu a údržbě vozového parku MHD. 8. října 2013 EUROTRANS 2013, Brno Zkušenosti s využitím alternativních zdrojů financování při servisu a údržbě vozového parku MHD 8. října 2013 EUROTRANS 2013, Brno Financování investic v MHD: věčná výzva Jednou z největších výzev společností

Více

Finanční stabilita obcí - přístupy a produkty Komerční banky. Dny malých obcí Vyškov, Praha

Finanční stabilita obcí - přístupy a produkty Komerční banky. Dny malých obcí Vyškov, Praha Finanční stabilita obcí - přístupy a produkty Komerční banky Dny malých obcí Vyškov, Praha 1. a 3. listopadu 2011 Malé obce plní základní funkce ÚSC Zajišťování výkonu přenesené působnosti - rostoucí mandatorní

Více

Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti

Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti Připraveno pro konferenci Slovak PPP Forum 2009 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho

Více

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Dr. Lenka Krutáková advokátka advokátní kancelář Wolf Theiss Dr. Lenka Krutáková působí v advokátní kanceláři

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN NÁZEV PROJEKTU Provozování Kongresového centra Zlín formou PPP ZADAVATEL Statutární město Zlín HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU Prioritním záměrem je zajistit dlouhodobou správu a provoz Kongresového

Více

EPC projektů a další vývoj v České é republice

EPC projektů a další vývoj v České é republice Současné podmínky EPC projektů a další vývoj v České é republice Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha,

Více

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha, 29. dubna 2013

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

Institucionální rámec pro hospodárné veřejné nákupy. Mgr. Martin Kameník, Oživení o. s. 24. 9. 2012, Bratislava

Institucionální rámec pro hospodárné veřejné nákupy. Mgr. Martin Kameník, Oživení o. s. 24. 9. 2012, Bratislava Institucionální rámec pro hospodárné veřejné nákupy Mgr. Martin Kameník, Oživení o. s. 24. 9. 2012, Bratislava Veřejný nákup vs. veřejná zakázka Trendy ve veřejném nakupování zaměření na kvalitu i efektivitu

Více

CHARAKTERISTIKA METODY EPC

CHARAKTERISTIKA METODY EPC ÚVOD DO PROBLEMATIKY CHARAKTERISTIKA METODY EPC Energy Performance Contracting (EPC): smlouva na poskytování konkrétních služeb souvisejících se spotřebou energie, kdy celková výše plateb závisí na výši

Více

Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období

Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období 2014-2020 v souvislosti s dalším využitím výstupů tohoto projektu a možností pro oblast GIS WORKSHOP MAPY BUDOUCNOSTI 10-11. června 2015

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Odůvodnění významné veřejné zakázky:

Odůvodnění významné veřejné zakázky: III. Odůvodnění významné veřejné zakázky: Projekt PPP D4 Projekt PPP D4 1 Odůvodnění veřejné zakázky (VZ) zpracované v souladu s ustanovením 156 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ OZE Z KOMERČNÍCH ZDROJŮ MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ - VYUŽITÍ OZE V BUDOVÁCH ENVIROS. Praha, 21. 6. 2011

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ OZE Z KOMERČNÍCH ZDROJŮ MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ - VYUŽITÍ OZE V BUDOVÁCH ENVIROS. Praha, 21. 6. 2011 FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ OZE Z KOMERČNÍCH ZDROJŮ MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ - VYUŽITÍ OZE V BUDOVÁCH ENVIROS Praha, 21. 6. 2011 VÝHODY (PŘEDPOKLADY) SUBJEKTŮ VEŘEJNÉHO SEKTORU JAKO INVESTORŮ Množství energeticky

Více

EPC v českých podmínkách vývoj a současný stav

EPC v českých podmínkách vývoj a současný stav Mezinárodní konference o úsporách energie Úspory energie a EPC 27.11.2012, Praha EPC v českých podmínkách vývoj a současný stav Vladimír SOCHOR APES Energetické služby a EPC v ČR již dlouhá doba existence

Více

Veřejná logistická centra

Veřejná logistická centra Veřejná logistická centra Ing. Emanuel Šíp, náměstek ministra Sekce dopravní politiky a životního prostředí Den dopravy Praha, Hotel Olympik, 28. února 2008 Výchozí situace - Evropa 14,2% 7,4% 5,3% 13,8%

Více

Energy Performance Contracting

Energy Performance Contracting Energy Performance Contracting metoda financování úspor energie Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Konference energetického managementu, Litoměřice, 23.-24. října

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1- Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Provozování vodohospodářské infrastruktury Ing. Petra Brandejsová, listopad

Více

Dopravní sektorové strategie. Ing. Zbyněk Stanjura. Ministr dopravy. 5. 3. 2013 Praha Fórum českého stavebnictví 2013

Dopravní sektorové strategie. Ing. Zbyněk Stanjura. Ministr dopravy. 5. 3. 2013 Praha Fórum českého stavebnictví 2013 Dopravní sektorové strategie Ing. Zbyněk Stanjura Ministr dopravy 5. 3. 2013 Praha Fórum českého stavebnictví 2013 Dopravní sektorové strategie, 2. fáze - Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury

Více

ARCADIS CZ, a.s. EUROVIA CS, a.s. Metrostav, a.s. Sekyra Group, a.s. CMS Cameron McKenna, v.o.s. Facility, s.r.o. Mota-Engil, E.C.S.A.

ARCADIS CZ, a.s. EUROVIA CS, a.s. Metrostav, a.s. Sekyra Group, a.s. CMS Cameron McKenna, v.o.s. Facility, s.r.o. Mota-Engil, E.C.S.A. Co je třeba změnit pro rozvoj PPP? Vladimír Sloup Asociace PPP www.asociaceppp.cz STAVEBNÍ VELETRHY Brno, 12.4.2011 1 Členové Asociace PPP 1. EVP s.r.o. Emanuel Šíp Konstrukce Media, s.r.o. PricewaterhouseCoopers

Více

Spolupráce veřejného a soukromého sektoru v České republice

Spolupráce veřejného a soukromého sektoru v České republice Spolupráce veřejného a soukromého sektoru v České republice Hana Anftová Implementace projektů Public Private Partnership (spolupráce veřejného a soukromého sektoru), na které bylo pohlíženo jako s veřejnou

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Jakub Černík regionální projektový manažer, Brno 24.2. 2016 Školicí střediska Výzva II

Více

Vybrané aspekty financovateľnosti PPP projektov

Vybrané aspekty financovateľnosti PPP projektov Slovak PPP FORUM 2008 Bratislava, 26.- 27. november 2008 Jan Troják ČSOB, ředitel projektového financování Vybrané aspekty financovateľnosti PPP projektov Ing. Jan Troják je ředitelem týmu projektového

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Metodika k zákonu č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)

III. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Metodika k zákonu č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) III. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) Duben 2008 PPP Centrum 1 Metodický výklad k zákonu č.139/2006 Cílem předkládané metodiky je dodat jednoduchý

Více

NEWTON Business Development, a.s. 5P v Plzni Michal Tesař

NEWTON Business Development, a.s. 5P v Plzni Michal Tesař NEWTON Business Development, a.s. 5P v Plzni První PPP parkovací dům v ČR Michal Tesař Hledám 5P Jak o sobě sním? Poctivý Pracovitý Přívětivý Přející Přínosný... jsem hlavně Pochybující, mých 5P je Pouze

Více

Veřejné zakázky Stavební fórum,

Veřejné zakázky Stavební fórum, Veřejné zakázky Stavební fórum, 10.6.2010 Efektivita veřejného investičního procesu versus efektivita veřejného zadávání Analýza předpokladů v České republice Základní otázky veřejného nakupování - veřejného

Více

Ing Ladislav Dvořák, CSc. Praha Financování inovací

Ing Ladislav Dvořák, CSc. Praha Financování inovací Ing Ladislav Dvořák, CSc. Praha 7.12.2016 Financování inovací 1. Úvod 2. Program Inostart 2. EIB Global Loans 2. EIF InnovFin 2 Obecné možnosti financování Mohou platit za vybrané služby, v některých případech

Více

Realizace EPC projektů ve veřejném sektoru

Realizace EPC projektů ve veřejném sektoru Realizace EPC projektů ve veřejném sektoru Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. Konference o EPC, Praha, 9. listopadu 2016 Obsah prezentace Dodávka zařízení a prací vs. energetické služby se zárukou Fáze

Více

vývoj metody EPC v ČR a možnosti jejího využití

vývoj metody EPC v ČR a možnosti jejího využití Poskytování energetických služeb, vývoj metody EPC v ČR a možnosti jejího využití Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Solární energie, Energy Centre České

Více

Strategie financování rozvoje a údržby silnic Ústeckého kraje. Jan Šnajdr ředitel, Infrastrukturní poradenství Corporate Finance

Strategie financování rozvoje a údržby silnic Ústeckého kraje. Jan Šnajdr ředitel, Infrastrukturní poradenství Corporate Finance Strategie financování rozvoje a údržby silnic Ústeckého kraje Jan Šnajdr ředitel, Infrastrukturní poradenství Corporate Finance Náš tým poskytující infrastrukturní poradenství je znalostním centrem finanční

Více

SOUČ SOU ASNÝ ASNÝ STAV

SOUČ SOU ASNÝ ASNÝ STAV SOUČASNÝ STAV V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC CHARAKTERISTIKA METODY EPC Energy Performance Contracting (EPC): smlouva na poskytování konkrétních služeb souvisejících se spotřebou

Více

Hospodaření obcí a nové investice

Hospodaření obcí a nové investice Hospodaření obcí a nové investice Komerční banka, a.s. 41. Den malých obcí 27.2. 2014 Prostějov 4.3. 2014 Praha Vývoj ekonomiky ČR a hospodaření obcí Do roku 2008 stabilní prostředí - ekonomický růst,

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 1: Zásada hodnota za peníze a její uplatnění u infrastrukturních investičních projektů Základní přístupy

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

Organizace zabezpečování veřejných statků a služeb (1) Ekonomie veřejného sektoru

Organizace zabezpečování veřejných statků a služeb (1) Ekonomie veřejného sektoru Organizace zabezpečování veřejných statků a služeb (1) Ekonomie veřejného sektoru 1 Mechanismy zabezpečování veřejných statků a služeb Tržní selhání --- veřejný sektor Veřejné statky, služby někdo je musí

Více

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ)

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor veřejného investování, květen 2011 Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Obsah prezentace 1. Základní vymezení NIPEZ... 3-6

Více

PPP projekty v praxi, Olomouc, 22/10/2009

PPP projekty v praxi, Olomouc, 22/10/2009 Finanční aspekty PPP projektu PPP projekty v praxi, Olomouc, 22/10/2009 23.10.2009 PPP dle regulátora PPP je obecný pojem pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru vzniklý za účelem využití zdrojů

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

O SPOLEČNOSTI SEVEN. www.svn.cz

O SPOLEČNOSTI SEVEN. www.svn.cz SOUČASNÝ STAV V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC O SPOLEČNOSTI SEVEN SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. (SEVEn) poskytuje od roku 1990 poradenské služby v oblasti

Více

Strategická studie způsobů provozování a správy VaK města Plzně na období

Strategická studie způsobů provozování a správy VaK města Plzně na období Strategická studie způsobů provozování a správy VaK města Plzně na období 2016-2025 Dodatečné porovnání doporučovaných Variant Úprava na základě aktualizace daňových dopadů Konečná verze k 1.11. 2012 zapracované

Více

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského

Více

Posuzované formy financování: AQUAPARK OLOMOUC. A. Financování bankovním úvěrem. B. Financování ze zdrojů EU

Posuzované formy financování: AQUAPARK OLOMOUC. A. Financování bankovním úvěrem. B. Financování ze zdrojů EU Posuzované formy financování: A. Financování bankovním úvěrem B. Financování ze zdrojů EU C. Financování ve spolupráci se soukromým sektorem Porovnání jednotlivých forem financování (graf) 1000 900 800

Více

Možnosti financování dopravních sítí ČR. Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů

Možnosti financování dopravních sítí ČR. Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů Možnosti financování dopravních sítí ČR Ing. Karel Havlíček Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů Představení SFDI Právnická osoba zřízená platnou legislativou ČR Výbor SFDI je jmenován Vládou

Více

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020 Mgr. et Mgr. Tomáš Jirovec Ministerstvo vnitra Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly e-mail: tomas.jirovec@mvcr.cz tel.:

Více

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 12. února 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Opravdu Nový Klimentov

Opravdu Nový Klimentov Role obce Velká Hleďsebe při realizaci projektu Opravdu Nový Klimentov JiříBytel Karel Zuska Jiří Bytel Historie 50. léta 20. století vznik kasáren Klimentov Role obce 1990 obnovení samostatnosti Obce

Více

BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015

BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015 BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015 Petr Ullmann 22. října 2015 Obsah Brownfield x Greenfield Operační Program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program Nemovitosti (zpracováno podle materiálů Agentury pro

Více

Možnosti regenerace brownfieldů pro veřejný sektor. Ing. Jakub Černík Regionální projektový manažer Brno, 18. února 2014

Možnosti regenerace brownfieldů pro veřejný sektor. Ing. Jakub Černík Regionální projektový manažer Brno, 18. února 2014 Možnosti regenerace brownfieldů pro veřejný sektor Ing. Jakub Černík Regionální projektový manažer Brno, 18. února 2014 Aktuální stav Agentura CzechInvest provozuje databázi brownfieldů pro účely nabídky

Více

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 XI. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje 12. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy py a příklady Možnosti financování a příklady projektů Ing. Vladimír Sochor

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. června 2009 č. 715 o střednědobých výdajových rámcích vlády na léta 2010 až 2012 Vláda I. bere na vědomí 1. že předložený návrh rozpočtu České

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti.

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti. PŘÍLOHA Č. 5 2. ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI PLNĚNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE (podle odst. 1 čl. 24 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti) Úvod Směrnice Evropského

Více

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025. ( Superstrategie green paper ) FINANČNÍ ČÁST

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025. ( Superstrategie green paper ) FINANČNÍ ČÁST Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025 ( Superstrategie green paper ) FINANČNÍ ČÁST Obsah Superstrategie finanční část Finanční model obsahuje Podrobnou strukturu

Více

Úspěchy & Plány Ministerstva financí

Úspěchy & Plány Ministerstva financí České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 Ministerstvo financí Úspěchy & Plány Ministerstva financí 8. dubna 2016 Andrej Babiš, ministr financí ČR Ministerstvo financí 2 Úspěchy MF

Více

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Tomáš Chadim, SEVEn, o.p.s. SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. SEVEn je česká nezávislá

Více

1. Nové provozní smlouvy (část B Návrhu)

1. Nové provozní smlouvy (část B Návrhu) Příloha č. 7: Dohoda mezi Českou republikou a Evropskou komisí na Podmínkách přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí v programovacím období 2007 2013 předložených

Více

Elektronická tržiště

Elektronická tržiště ISSS Hradec Králové 2012 Elektronická tržiště - nový systém zadávání veřejných zakázek Ing. Marek Grill Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Vznik nového systému e-tržišť Realizace

Více

Přístup NKÚ ke kontrole 3E v rámci životního cyklu veřejné zakázky Štefan Kabátek

Přístup NKÚ ke kontrole 3E v rámci životního cyklu veřejné zakázky Štefan Kabátek Přístup NKÚ ke kontrole 3E v rámci životního cyklu veřejné zakázky Štefan Kabátek Principy přístupu NKÚ Audit výkonnosti Posouzení hospodárnosti/efektivnosti a účelnosti (3E) nespočívá v procesním dodržení

Více

Písemná zpráva zadavatele vyhotovená podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve spojení se zákonem č. 139/2016 Sb.

Písemná zpráva zadavatele vyhotovená podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve spojení se zákonem č. 139/2016 Sb. Písemná zpráva zadavatele vyhotovená podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve spojení se zákonem č. 139/2016 Sb., koncesní zákon 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KONCESNÍM ŘÍZENÍ Identifikační údaje

Více

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti)

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) A) Stručný souhrn obsahu projektu 1) Identifikace žadatele 2) Název projektu, odborné zaměření a jeho stručný popis, vč. souhrnu výstupů projektu (uvést hodnoty

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

EPC energetické služby se zaručeným výsledkem

EPC energetické služby se zaručeným výsledkem EPC energetické služby se zaručeným výsledkem Vladimíra Henelová Helena Bellingová Brno, 1. června 2016 EPC energetické služby se zaručeným výsledkem 2 O společnosti 24-letá historie, pod jménem ENVIROS

Více

Mýtný systém v ČR a jeho budoucnost. Všechny údaje obsažené v dokumentu jsou informativní

Mýtný systém v ČR a jeho budoucnost. Všechny údaje obsažené v dokumentu jsou informativní Mýtný systém v ČR a jeho budoucnost Všechny údaje obsažené v dokumentu jsou informativní Aktuální organizace mýtného systému v ČR Stát si objednal dodávku a provozování mýtného systému na klíč Projekt

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok Bilance příjmů a výdajů za rok Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok bylo přebytkové se saldem ve výši 884

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00 ODBOR EKONOM IICKÝ Druhové zatřídění Daňové příjmy Název osob ze závislé činnosti osob ze samostatné činnosti osob z kapitálových výnosů Příjm y v tis. Kč Daň z příjmů právnických osob rozpočet Návrh rozpočtu

Více

Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj

Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Ing. Tereza Suchomelová, Mgr.A. Lucie Doleželová Ph.D. Hlavní aktivity agentury Podpora investic investiční pobídky a AFC služby Implementace

Více

Průvodce metodikami pro realizaci PPP projektů. Datum vydání: duben 2013

Průvodce metodikami pro realizaci PPP projektů. Datum vydání: duben 2013 Průvodce metodikami pro realizaci PPP projektů Datum vydání: duben 2013 1. Preambule Tato příručka je určena pro pracovníky státní správy a územních samospráv, ale i pro společnosti ze soukromého sektoru,

Více