PPP je jedním ze způsobů jak zadat projekt zajištění veřejné služby nebo infrastruktury

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PPP je jedním ze způsobů jak zadat projekt zajištění veřejné služby nebo infrastruktury"

Transkript

1 Public Private Partnership Vladimír Sloup výkonný ředitel Asociace PPP Hradec Králové,

2 Členové Asociace PPP 2

3 Co je to PPP? PPP je jedním ze způsobů jak zadat projekt zajištění veřejné služby nebo infrastruktury Základem PPP projektu je dlouhodobý smluvní vztah, ve kterém veřejný a soukromý sektor vzájemně sdílejí užitky a rizika vyplývající ze zajištění veřejné infrastruktury nebo veřejných služeb. Veřejný sektor svěřuje výkon určité služby soukromému sektoru a tím využívá jeho organizačních a odborných znalostí. 3

4 Public Private Partnership (PPP) Přenos rizik Privatizace Koncese Projektování, výstavba Provozní smlouvy Údržba Nákup, provoz financování, vlastnictví Projektování, výstavba, provoz financování, vlastnictví Veřejně Soukromá Partnerství Public Private Partnership Státní organizace, příspěvkové, ovládané společnosti Rozsah činností dodavatele 4

5 Co je to PPP? Definice Asociácie PPP: dlhodobé partnerstvo verejného a súkromného sektora, ktorého cieľom je efektívne zabezpečiť kvalitnú verejnú infraštruktúru / verejné služby Definice EK (Zelená kniha o PPP): forma spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem za účelem financování, výstavby, rekonstrukce, provozu a údržby infrastruktury a poskytování služeb pomocí této infrastruktury 5

6 PPP = Public Private Partnership Základem PPP projektu je dlouhodobý smluvní vztah, ve kterém veřejný a soukromý sektor vzájemně sdílejí užitky a rizika vyplývající ze zajištění veřejné infrastruktury nebo veřejných služeb. Výhodou PPP je sloučení zkušeností, znalostí a dovedností obou sektorů a přenesení odpovědnosti za rizika na sektor, který je dokáže lépe řídit. 6

7 Public Private Partnership (PPP) úloha veřejného sektoru x úloha privátního sektoru veřejný sektor privátní sektor Zásada: riziko se přenáší na sektor, který ho dokáže nejlépe řídit 7

8 Kde je místo PPP projektů? PPP je způsobem uspokojení veřejných potřeb PPP je alternativou jak zadat veřejnou zakázku PPP se hodí využívat tam, kde chceme řešit náklady celoživotního cyklu, kde je významná infrastrukturní část, kde je potenciál úspor v provozní části, kde se dají očekávat poměrně stabilní podmínky po celou dobu trvání projektu 8

9 Celoživotní náklady investice 9

10 Proces veřejného zadávání vs. PPP Finanční toky z pohledu zadavatele (při platbě za dostupnost) Běžné schéma PPP rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 6. rok 20. rok 0 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 6. rok 20. rok Investice Provoz Platba za službu 10

11 Proces veřejného zadávání vs. PPP Platby Klasická zákazka Platby PPP Překračování nákladů Očekávané náklady na realizaci projektu Časový skluz Překračování provozních nákladů Žádná platba veřejného sektoru před zahájením provozu projektu Platby za využívání Platby za dostupnost od veřejného partnera (NE)Očekávané provozní náklady Fáze výstavby Fáze provozu a údržby Roky Fáze výstavby Fáze provozu a údržby Roky 11

12 Proces veřejného zadávání vs. PPP Klasická zakázka Koncese / PPP Specifika: - Možnost vytvoření nepotřebné infrastruktury - Stát drží většinu rizik a platí vždy - Více dílčích zakázek - Přirozeně nekooperující společnosti (zhotovitel provozovatel) Specifika: - Stát platí pouze když je dílo řádně provozováno - Rovnoměrnější přenesení rizik - Jedna větší soutěž dle zkušeností je transparentnější 12

13 Proces veřejného zadávání vs. PPP Standardní výběrové řízení Koncese / PPP zhotovitel koncesionář provozovatel další dílčí služby / dodávky přirozeně nekooperující společnosti 13

14 Proces veřejného zadávání vs. PPP Klasická zakázka PPP Finanční instituce Veřejný sektor Organizační složky státu Příspěvková organizace - Státní podniky - a.s. vlastněné státem Veřejný sektor smlouva Banky SPV Investoři (vl. kapitál) Dodavatelé zařízení Stavební společnosti Poskytovatelé služeb Dodavatelé zařízení Stavební společnosti Poskytovatelé služeb služby peněžní toky 14

15 Výhody PPP Hlavní výhody PPP: časový skluz dokončení projektu soukromý partner nedostane platby dokud projekt není hotový překročení plánovaného rozpočtu hradí soukromý partner (předem pevně dohodnuté platby) zabezpečení služby efektivněji / kvalitněji / levněji než veřejný sektor (využití zkušeností a schopností soukromého partnera, rozdělení rizik, tlak na efektivitu) veřejný sektor neztrácí kontrolu majetek se mu vrátí po smluvně stanovené době, vlastnická práva má po celou dobu rozpočtová omezení PPP umožňuje zabezpečit potřebné investice dnes 15

16 Nevýhody PPP Hlavní nevýhody PPP: náročnost přípravy projektu vyšší náklady spojené s přípravou projektu a procesem výběru soukromého partnera, délka přípravy vyšší náklady financování pro soukromého partnera nižší míra flexibility v průběhu projektu Každý projekt je zapotřebí důkladně zhodnotit ne každý projekt je vhodný pro PPP ve VB tvoří PPP 17 % z celkového objemu veřejného zadávání 16

17 Zkušenosti s PPP z Velké Británie Projekty, které přesáhly svůj rozpočet: Běžné schéma 73 % PPP 20 % Projekty, které byly dokončeny se zpožděním: Běžné schéma 70 % PPP 24 % Zdroj: NAO - Národní kontrolní úřad ve Velké Británii,

18 Zkušenosti s PPP z Velké Británie Spokojenost manažerů z veřejného sektoru s PPP projekty: 98 % manažerů hodnotí spolupráci se soukromým sektorem jako uspokojující, dobrou nebo velmi dobrou (83 % jako dobrou nebo velmi dobrou) 96 % hodnotilo PPP projekty jako uspokojivé, dobré nebo velmi dobré (73 % jako dobré nebo velmi dobré) 94 % uvedlo, že bylo dosaženo všech nebo téměř všech cílů projektu Odpovídalo 151 zástupců manažerů veřejného sektoru Zdroj: Ipsos MORI 2008 pro MF, NKÚ, Partnership UK a 4ps 18

19 Sektorové využití PPP v Evropě 19

20 Politika vlády v oblasti PPP červen 2003 definice PPP v rámci tzv. reformy veřejných financí leden 2004 usnesení vlády k politice PPP v ČR květen 2004 vznik PPP Centra a.s. listopad 2004 vznik Asociace PPP 2005 první pilotní projekty PPP duben 2006 schválení tzv. koncesního zákona 2010 první realizace pilotního projektu? 20

21 Institucionální zabezpečení PPP v ČR vláda MF (MMR) Veřejný sektor Soukromý sektor Meziresortní tým ministerstva - dopravy - spravedlnosti - zdravotnictví kraje města atd. PPP Centrum Asociace PPP 21

22 Institucionální zabezpečení PPP v ČR Regulátor Ministerstvo financí ČR Role MF: Monitorování výše celkových dlouhodobých závazků plynoucích z PPP projektů Regulace z důvodu zajištění fiskální bezpečnosti veřejných rozpočtů Prosazení dodržování obecně platných standardů v oblasti PPP včetně dodržování kontrolního procesu v průběhu přípravy všech PPP projektů Role PPP Centra: Aktivně se podílet na iniciaci a přípravě pilotních PPP projektů Přenášet získané zkušenosti mezi pilotními projekty v různých sektorech Vytvořit metodiku obecně platných standardů pro oblast PPP Standardizovat modelové projekty ve vybraných sektorech a podporovat jejich masovější využití 22

23 Institucionální zabezpečení PPP v ČR Asociace PPP (www.asociaceppp.cz) Pracovní skupiny Legislativa Metodika Doprava Zdravotnictví Sociální péče Nemovitosti Municipality PR a marketing 23

24 Institucionální zabezpečení PPP v ČR Koordinátor ze strany veřejného sektoru PPP Centrum Koordinátor ze strany privátního sektoru Asociace PPP 24

25 Legislativní rámec PPP Koncesní zákon č. 139/2006 Sb. Platnost od Původně záměr spojit s ZVZ Tvůrcem MMR Společně v KZ a ZVZ řešeny tzv. kvazikoncese (tj. PPP projekty, u kterých nedochází k právu vybírat poplatky od konečného uživatele, ale jinak nesou všechny znaky PPP projektů ve světě i u nás nejrozšířenější druh projektů) 25

26 Legislativa koncesní zákon zákon č. 139/2006 Sb., o koncesním řízení a koncesních smlouvách není věcně univerzální (chybí např. definice koncese) komplementární úprava k ZVZ z hlediska procesněprávního speciální právní úprava má přednost před tímto zákonem (zákon č. 13/1997 o pozemních komunikacích) 1. obecná ustanovení 2. koncesní řízení 3. koncesní smlouva 4. významné koncesní smlouvy 5. dohled nad dodržováním zákona 6. společná a závěrečná ustanovení 26

27 Legislativa ZVZ zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách věcně univerzální může být aplikován samostatně jak hmotně-právně tak procesně-právně 1. obecná ustanovení 2. zadávací řízení 3. zvláštní postupy v zadávacím řízení 4. soutěž o návrh 5. ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele 6. seznam kvalifikovaných dodavatelů, systém certifikovaných dodavatelů, zahraniční seznam dodavatelů 27

28 Legislativa související legislativa Do projektů PPP dále vstupují následující zákony: sektorová legislativa (zákon o pozemních komunikacích) zákon o majetku státu, zákon o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, zákon o účetnictví zákon o dani z přidané hodnoty, obchodní zákoník, zákon o úpadku a způsobech jeho řešení a další (včetně prováděcích vyhlášek) 28

29 Legislativa metodiky Zveřejněné (www.pppcentrum.cz ; Hodnota za peníze + případová studie Metodika řízení rizik v projektech PPP + katalog rizik Komunikační strategie PPP projektu Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze + případová studie Metodika vypracování koncesního projektu Zobrazení PPP projektů v dokumentaci státního rozpočtu Vzorová koncesní smlouva + Manuál PPP Praktická interpretace finančních modelů k PPP projektům + finanční model Vzory žádostí územního samosprávného celku o stanovisko MF k uzavření / změně koncesní smlouvy Metodika k zákonu č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení Plánované ke zveřejnění: Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Metodika investování 29

30 Studie Asociace PPP na smysluplné a racionální infrastrukturní projekty Vytvoření modelových příkladů pro následující oblast a využití privátního sektoru na bázi PPP do infrastrukturních projektů: PPP x VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠKOLSTVÍ DOPRAVA ZJEDNODUŠENÍ PROCESU PPP 30

31 Kombinování modelu PPP s fondy EU 2003: Guidelines for successful Public Private Partnership 2004: Resource book on PPP case studies Green paper on Public Private Partnership and Community law on public contract and concessions Důvody pro omezené použití kombinace PPP a EU fondů Zdržení harmonogramu Zvýšené náklady, nedostatek zdrojů Dostatek klasických projektů a dostatek prostředků pro národní spolufinancování Žádná podstatná motivace z pohledu pravidel fondů EU 31

32 Kombinování modelu PPP s fondy EU Model 1 (fondy EU použity na výstavbu) výstavba úspory služebné nebo platby uživatelů.. fondy EU národní zdroje soukr. zdroje provozování Fiskální riziko záleží na platebním mechanismu a garancích 32

33 Kombinování modelu PPP s fondy EU Model 2 (fondy EU použity v provozní fázi projektu) výstavba fondy EU? národní zdroje soukromé zdroje provozování Fiskální riziko záleží na platebním mechanismu a garancích 33

34 Typy PPP projektů D design navrhni B build postav F finance financuj O operate provozuj O own vlastni M maintenance udržuj T transfer převeď 34

35 Typy PPP projektů Návrh a výstavba (DB Design-Build) Soukromý sektor provede návrh a výstavbu tak, aby byly splněny specifické podmínky veřejného sektoru, a to často za pevnou cenu, takže riziko překročení nákladů se přenese na soukromý sektor. Provoz a údržba (OM Operation-Maintenance) Soukromý provozovatel provozuje na základě smlouvy objekt po vymezené období. Majetek zůstává ve vlastnictví veřejného subjektu. Výstavba, provoz a převod (BOT Build-Operate-Transfer) Soukromý subjekt obdrží koncesi za účelem financování, výstavby (často i návrhu) a provozu objektu na vymezené období, během něhož zůstává objekt ve vlastnictví veřejného sektoru. Návrh, výstavba, financování, provoz (DBFO Design-Build-Finance-Operate) Soukromý sektor provede návrh, financování a výstavbu objektu na základě dlouhodobé koncesní smlouvy a provozuje objekt po dobu trvání koncese. Převod odpovědnosti za provoz na veřejný sektor nastane na konci koncesního období. 35

36 Typy PPP projektů Výstavba, vlastnictví, provoz a převod (BOOT Build Own Operate-Transfer) Soukromý subjekt obdrží koncesi za účelem financování, návrhu, výstavby a provozu objektu na vymezené období, po jehož uplynutí je vlastnictví převedeno na veřejný sektor. Výstavba, leasing, provoz a převod (BLOT Build-Lease-Operate-Transfer) Soukromý subjekt obdrží koncesi za účelem financování, návrhu, výstavby a provozu objektu na vymezené období na pozemku veřejného partnera. Veřejný sektor platí leasingové splátky a na konci období je vlastnictví převedeno na veřejný sektor. 36

37 Typy PPP projektů Koupě, výstavba (rekonstrukce, modernizace), provoz (BBO Buy-Build- Operate) Veřejný sektor prodá své aktivum soukromníkovi, který zajistí jeho vylepšení takovým způsobem, aby generovalo zisk. Veřejný sektor má smluvně zakotvenou kontrolní pravomoc nad aktivem. Koncese na provoz (Operation License) Soukromník má udělenu koncesi na poskytování veřejné služby po stanovené období. Aktivum zůstává v rukou veřejného sektoru. Obyčejně se využívá v oblasti informačních technologií. Výstavba, vlastnictví, provoz (BOO Build-Own-Operate) Soukromý sektor zajistí financování, výstavbu a trvale vlastní a provozuje objekt. Veřejná omezení jsou definována v původní smlouvě a prostřednictvím trvalé regulace. Pro řadu odborníků tato forma nepředstavuje skutečný model PPP, protože se velmi podobá čistě soukromému způsobu řešení, případně privatizaci. 37

38 Rozdělení rizik v PPP dlouhodobé projekty vyžaduje ocenění rizik na desítky roků dopředu a vyvážené rozdělení rizik mezi veřejného a soukromého partnera pro každý projekt se určuje individuálně - zakotvené smluvně aby se projekt považoval za PPP je zásadní, aby většinu rizik převzal soukromý partner zásada riziko přebírá ten, kdo ho dokáže lépe řídit. Kategorie rizik Stavebně-technologická a projekční rizika Kreditní rizika Tržní rizika Vnější rizika Operační rizika Strategická rizika Skupina rizik Stavební a projekční rizika Rizika lokality Rizika chybných technologií, sítí a souvisejících služeb Riziko likvidity Rizika nesplnění závazků/riziko dostupnosti Riziko poptávky Riziko zvýhodnění konkurence Ostatní tržní rizika Politická rizika Vyšší moc Ostatní vnější rizika Rizika související se zařízením Rizika související s lidmi Bezpečnostní rizika Smluvní rizika Ostatní strategická rizika 38

39 Rozdělení rizik v PPP Riziko výstavby nese téměř vždy partner vzniká při výstavbě - např. překročení nákladů na stavbu, pozdější termín odevzdání stavby, nedosažení kvalitativních a jiných norem, porušení environmentálních standardů a pod. Vliv na zpoplatnění: veřejný zadavatel nemá povinnost plnit platební závazky ze smlouvy v případě nedodržení dohodnutých parametrů (začne platit až v momentě dokončení stavby/odstranění vady apod.) Riziko dostupnosti projektu nebo služby riziko, že služba nebude dostupná v takovém množství nebo kvalitě, jak bylo dohodnuto - např. nedostupnost dálnice kvůli častější údržbě než bylo dohodnuto Vliv na zpoplatnění: významné srážky z plateb, pokud není služba uživateli dostupná nebo jen částečně dostupná Riziko poptávky riziko, že o projekt nebo službu nebude takový zájem, jak se předpokládalo např. počet aut na dálnici zpoplatněné mýtem, počet návštěvníků kulturních událostí, počet odběratelů vody apod. Vliv na zpoplatnění: typicky nese soukromý partner v případě koncese (přímé zpoplatnění) v případě nižšího/vyššího zájmu o službu má koncesionář nižší/vyšší příjmy 39

40 Rozdělení rizik v PPP Rozhodnutí EUROSTATu (2005): aktiva týkající se PPP se klasifikují jako mimobilanční, pokud jsou splněné obě následující podmínky: soukromý partner nese riziko výstavby a soukromý partner nese minimálně jedno z rizik: riziko dostupnosti a/nebo riziko poptávky RIZIKO VÝSTAVBY JE SOÚČASNĚ PŘENESENO NA SOUKROMÉHO PARTNERA OFF BALANCE RIZIKO POPTÁVKY anebo NENÍ JE SOUČASNĚ PŘENESENO NA SOUKROMÉHO PARTNERA RIZIKO DOSTUPNOSTI ON BALANCE 40

41 PPP podle formy zpoplatnění Tři hlavní formy zpoplatnění v PPP projektech: 1. Přímé zpoplatnění (koncese) platby od koncových uživatelů soukromý partner nese riziko poptávky 2. Nepřímé zpoplatnění platby za dostupnost od veřejného zadavatele soukromý partner nese riziko dostupnosti 3. Kombinace přímého a nepřímého zpoplatnění 41

42 Přímé zpoplatnění - koncese koncese = druh PPP - soukromý partner dostává jako kompenzaci platby přímo od koncových uživatelů veřejné služby přímé zpoplatnění - soukromý partner nese riziko poptávky příklad: provozování vodárenské společnosti - koncese na období let - model OM (provoz a údržba) 42

43 Nepřímé zpoplatnění Nepřímé zpoplatnění = platby za dostupnost - soukromý partner za poskytování služeb dostává od veřejného partnera předem dohodnuté fixní platby tzv. platby za dostupnost - v případě nedostupnosti služby srážky z plateb za dostupnost - soukromý partner nese riziko dostupnosti příklad: dálniční projekty na Slovensku - DBFO návrh, výstavba, financování, provozování - smlouva na 30 let - stát bude platit předem dohodnuté fixní platby - v případě nedostupnosti srážky z plateb - příjmy státu z elektronického mýta 43

44 Kombinace v mnohých případech kombinace přímého a nepřímého zpoplatnění - soukromý partner za poskytování služeb dostává od veřejného partnera platby za dostupnost, zároveň za některé služby vybírá poplatky přímo od uživatelů - soukromý partner nese částečné riziko poptávky i riziko dostupnosti příklad: provozování kongresového centra - OM provoz a údržba - soukromý provozovatel zabezpečí během 10 let: a) celkové provozování b) kulturní, společenskou a vzdělávací programovou náplň - platební mechanismus: 1. město platí platby za dostupnost (roční dotace) - v případě nedodržení parametrů účtuje srážky 2. provozovatel dostává část plateb přímo od uživatelů 3. město může obdržet podíl z výnosů pořádaných akcí 44

45 Průběh PPP projektu I. Potřeba (měla by vyplývat ze strategických a koncepčních materiálů zadavatele) II. Jak ji uspokojit průzkum trhu 1) popis situace, trendů, poptávky, rizik, 2) dlouhodobá analýza, model 3) porovnání scénářů realizace = studie proveditelnosti (PPP x PSC) III. Zadávací dokumentace - veřejná zakázka IV. Podepsání smlouvy V. Realizace, kontrola a hodnocení projektu 45

46 Průběh PPP projektu P R Ů E B Ě H P P P P R O J E K T U Identifikace příležitosti SBC (Strategic Business Case) Studie realizovatelnosti OBC (Outline Business Case) Klasická zakázka x Koncesní zakázka PSC (Public Sector Comparator) Uzavření smlouvy Realizace projektu a monitoring Ukončení projektu 46

47 Studie realizovatelnosti Strategický rámec Varianty řešení Preferovaná varianta Porovnání PPP a PSC Doporučený postup potřeby zadavatele specifikace cílů možnosti a omezení nedělat nic nová výstavba rekonstrukce různé lokality kombinace varianta, která přináší nejvyšší hodnotu za peníze finanční modelování a porovnání realizace formou PPP a klasicky (tzv. PSC komparátor veřejného sektoru) harmonogram dalších kroků příprava tendru na realizátora Hodnota za peníze (Value for Money) - výběr preferované varianty se zakládá na tzv. hodnotě za peníze - doporučena je varianta, která přináší nejvyšší hodnotu za peníze (optimální kombinace celoživotních nákladů projektu a jeho kvality) - vybraná varianta nemusí být vždy tou nejlevnější, je však vždy ekonomicky nejvýhodnější 47

48 PPP a veřejný dluh Do dluhu vstupují pouze jednotlivé splátky! -> Trik příznivců PPP nebo ekonomická realita? Veřejný zadavatel nebude zadlužen a pokud je zdůvodněna smysluplnost projektu, což je u PPP projektů pravidlem, tak se ani nedá hovořit o skrytém zadlužení! > Naopak, veškeré výdaje jsou jasné na dlouhou dobu dopředu! 48

49 PPP a veřejný dluh Podle kritérií EUROSTATu do dluhu vstupují pouze jednotlivé splátky pokud dodavatel nese stavební riziko a riziko dostupnosti nebo riziko poptávky. Brusel po zvážení všeho dospěl k závěru, že PPP je opakující se závazek, a proto nevstupuje do dluhu (tak jako např. provoz je ve své podstatě mandatorní výdaj a v dluhu není). Dodavatel vlastně neposkytuje investici, ale veřejnou službu. Poskytuje jí opakovaně, a pokud jí poskytovat přestane, tak se za ní neplatí! Není důvod se nechat kritizovat za zadlužování, když existuje PPP. Investice jako taková je zrealizována do vlastnictví veřejného sektoru a ten se stává zejména supervizorem (spolu s financujícími institucemi) celého projektu. Čím menší entita, tím musí být vůči zadlužování opatrnější, jinak hrozí zhoršení ratingu s dopadem na celý dluh, který má. 49

50 PPP v době hospodářské krize není vhodné podporovat umořování dluhů, při PPP vzniká infrastruktura podpora podnikání a zaměstnanosti podpora menším projektům s dopady na zaměstnanost a celkovou hospodářskou situaci regionu podpora konkurenceschopným a smysluplným aktivitám platební mechanismus umožňuje realizovat významné projekty bez zvyšování indexu zadluženosti => nehrozí zhoršení ratingu důvěra bank k financování PPP díky zapojení bankovního sektoru do přípravné fáze projektu (finanční poradce) = rozhýbání bankovního úvěrového segmentu akcelerátor ekonomiky (prorůstové opatření) v době hospodářské krize primární pro PPP je jasná politická podpora na všech úrovních (centrální i municipální) 50

51 Pilotní PPP projekty v ČR 1 projekt ve fázi výběru koncesionáře 3 projekty ve fázi soutěže na dodavatele 4 projekty zrušeny 2 projekty pozastaveny SOUD UL ÚVN KAMPUS UJEP NEMOCNICE PARDUBICE SOUD KV AIRCON NA HOMOLCE DÁLNICE D3 PONAVA VĚZNICE 51

52 Pilotní PPP projekty v ČR AirCon (MD) Tzv. 1. vlna pilotních projektů v ČR (leden 2005) Modernizace, provoz a údržba železniční trati Praha Kladno Výstavba, provoz a údržba odbočky na letiště Ruzyně Projekt typu DBFO Společná deklarace k realizaci projektu z dubna 2008 Momentálně zrušen / pozastaven 52

53 Pilotní PPP projekty v ČR Dálnice D3 (MD) Tzv. 2. vlna pilotních projektů (srpen 2005, resp. červen 2008) Koncesní projekt schválen , kvůli krizi fázování projektu - 1. fáze Veselí n. Lužnicí České Budějovice (cca 20 km) - 2. fáze České Budějovice Kaplice (cca 60 km) MD podmínilo PPP projekt změnou zákona o vyvlastňování 53

54 Údaje k D3 ze studie Mendelovy univerzity Vliv realizace D3 (při předpokládané hodnotě 35 mld. Kč) na českou ekonomiku: zvýšení hrubého obratu ekonomiky o 87,5 mld. Kč v následujících pěti letech, zvýšení potřeby pracovních míst o 105 tis. v následujících pěti letech, urychlení socio-ekonomického rozvoje regionu díky zkvalitnění DI a zlepšení dopravní dostupnosti, možnost okamžité realizace díky mobilizaci soukromého kapitálu bez ovlivnění veřejného dluhu. 54

55 Pilotní PPP projekty v ČR Ústřední vojenská nemocnice v Praze (MO) Tzv. 1. vlna pilotních projektů (leden 2005) DBFO projekt - ubytovna (cca 250 lůžek) hotelového typu pro klienty a zaměstnance - bazén, parkoviště Investiční náklady cca 860 mil. Kč Nabídky 2 konsorcií podány v prosinci 2009 Vítězná nabídka vyhodnocena v březnu

56 Pilotní PPP projekty v ČR Věznice Rapotice u Brna (MS) Tzv. 2. vlna pilotních projektů (srpen 2005) Věznice typu s ostrahou pro až 600 vězňů Tzv. brownfieldový projekt (objekt bývalé vojenské základny) Projekt typu DBFO s předpokládanou smluvní dobou 25 let Koncesní projekt schválen Hodnota za peníze 12,6% Investiční náklady cca 960 mil. Kč 56

57 Pilotní PPP projekty v ČR Justiční areál v Ústí nad Labem (MS) Tzv. 2. vlna pilotních projektů (srpen 2005) Budova pro cca 600 zaměstnanců v části města Bukov Projekt typu DBFO Stavební povolení vydáno na jaře 2008 Koncesní projekt schválen Hodnota za peníze 8,4% 57

58 Pilotní PPP projekty v ČR Zrušené pilotní projekty Modernizace Krajské nemocnice v Pardubicích Justiční areál v Karlových Varech Rozšíření a zvýšení kapacity parkovaní nemocnice Na Homolce Pozastavené pilotní projekty Sportovní areál Ponava v Brně Kampus UJEP nyní renesance 58

59 Regionální projekty PPP Veřejné osvětlení Údržba komunikací Energetika Údržba zeleně Vodohospodářství Volný čas Brownfields Greenfields 59

60 Regionální projekty PPP v ČR Administrativní komplex kraje Vysočina Tzv. brownfieldový projekt Samostatný blok městské zástavby Cca 12 tis. m 2 podlahové plochy pro úředníky KÚ Multifunkční budova (KÚ, IZS, konferenční sál, parkoviště...) Preferovaná varianta měla být vybrána politiky Kraje koncem 2009 (z důvodu krize jsou znovu zvažovány veškeré investice kraje) 60

61 Regionální projekty PPP v ČR Parkovací dům Rychtářka v Plzni DBFO projekt 400 parkovacích stání Možnost čerpání příspěvku z fondů EU Náklady cca 250 mil. Kč Realizace má začít koncem

62 Regionální projekty PPP v ČR Projekt Velká Hleďsebe Tzv. brownfieldový projekt v objektu bývalých kasáren Plocha cca 12 tis. m2 Nová obytná čtvrť Klimentov (170 rodinných domků, 560 bytů) Škola, vědeckotechnický park, průmyslová zóna Celkové náklady cca 5 mld. Kč Z projektu funguje jako PPP zásobování jiné městské části teplem a teplou vodou 62

63 Regionální projekty PPP v ČR Víceúčelový sportovní areál v Tachově Výkon správy areálu formou tzv. facility managementu Hřiště s umělým povrchem, osvětlením, oplocením na místě bývalé skládky Areál v majetku města nyní i po ukončení smluvního vztahu Koncesní smlouva uzavřena na 10 let v roce 2007 Funguje již několik let! 63

64 Regionální projekty PPP v ČR Tábor vodohospodářství Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Zajištění provozování vodohospodářské infrastruktury na dobu 10 let - zajištění kvalitních dodávek pitné vody a následný sběr a čištění městských odpadních vod Zahájeno koncesní řízení 64

65 Regionální projekty PPP v ČR Revitalizace autobusového nádraží Třebíč Výstavba, zajištění financování a dlouhodobý provoz (cca 25 let) autobusového terminálu ve městě Třebíč Součástí projektu je i výstavba obchodní galerie zastřešující plochu autobusového terminálu a výstavba parkovacího domu Zpracován a v září 2008 schválen koncesní projekt 65

66 Regionální projekty PPP v ČR Domov na Dómském pahorku Kapacita: 108 lůžek Investor: město Litoměřice (dotace MPSV + prostředky města) Vlastník: město Litoměřice Výstavba: cca 1 rok (provozovatel měl částečnou možnost ovlivnit výstavbu dle svých zkušeností s provozem obdobných zařízení) Koncesní řízení: jaro 2008 (zkušenosti, personální zajištění,...) Provozovatel: Farní charita Litoměřice (ošetřovatelská a pečovatelská služba, provoz zařízení vč. údržby a oprav,...) Délka smlouvy: 20 let Financování provozu: roční příspěvky z města a MPSV (není na ně právní nárok) a příspěvky od uživatelů Názor: koncesní řízení bylo pro provozovatele nové a tím i složitější než klasická zakázka, ale provoz zařízení je na základě koncesní smlouvy bezproblémový 66

67 Domov na Dómském pahorku Zdroj: Farní charita Litoměřice 67

68 Regionální projekty PPP v ČR Kulturní a univerzitní centrum Zlín Budova A: Kongresové centrum Zlín Budova B: Univerzitní centrum ve Zlíně Budova C: hotel 4* s cca 150 lůžky Financování z ROP ve výši 85% z celkových nákladů 523 mil. Kč příprava koncesního řízení z tohoto důvodu pozastavena 68

69 Další regionální projekty PPP Zejména vodárenské projekty Školní stravování (Říčany, Rakovník) Zastávky MHD v Ústí nad Labem Zimní stadion v Říčanech Fotovoltaické elektrárny EPC projekty Veřejné osvětlení v Praze a jiných městech (často vzniklo před platností koncesního zákona) 69

70 Podpora PPP v ČR = Grantové schéma Asociace PPP Cíl: Podpora vzorových a opakovatelných PPP projektů na ústřední a municipální úrovni Asistence při přípravě zadání projektu směřujícího k nalezení ekonomicky a právně optimální varianty projektu zpracované ve studii / analýze obsahující popis základních technických, právních a ekonomických možností municipality v souvislosti s přípravou a následnou možnou realizací předmětu projektu. Současně s tímto nabízíme provedení průzkumu trhu z důvodu zjištění předběžného zájmu soukromého sektoru o daný projekt Participující: PS pro municipální projekty, kancelář APPP, zadavatelé, členové APPP Rozpočet 2010 Na jeden projekt bude alokováno do ,- Kč, dle rozhodnutí pracovní skupiny a řídícího výboru APPP Náměty mohou předkládat: Zástupci veřejného sektoru a ostatní odborná veřejnost, členové APPP 70

71 Asociace PPP 71

72 Děkuji za pozornost 72

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Datum vydání: září 2008 Datum aktualizace: prosinec 2012 Obsah Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací

Více

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické vhodnosti

Více

Řízení rizik v projektech PPP. Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola

Řízení rizik v projektech PPP. Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: září 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces

Více

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o.

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Červenec, 2008 MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Národní 15 110 00 Praha 1 Česká republika

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU V DOPRAVĚ ČÁST PRVNÍ: TEORIE. OLBRON INVENT S.R.O. Karla Čapka 21 250 91 Zeleneč Česká republika

PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU V DOPRAVĚ ČÁST PRVNÍ: TEORIE. OLBRON INVENT S.R.O. Karla Čapka 21 250 91 Zeleneč Česká republika OLBRON INVENT S.R.O. Karla Čapka 21 250 91 Zeleneč Česká republika IČO: 25052756 DIČ: 058-25052756 Telefon: + 420 281 924 626 Telefax: + 420 281 924 626 Mobil: + 420 731 431 400 E mail: info@olbron.cz

Více

Komunikační strategie PPP projektu

Komunikační strategie PPP projektu Komunikační strategie PPP projektu Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: listopad 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické

Více

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Oblast Projektové řízení PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty. projekt Spolupráce krajů na rozvoji

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 červenec 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. července 2005 č. 882 k Dopravní politice České republiky pro léta 2005-2013

Více

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS Implementation of the JESSICA financial instrument in Moravia-Silesia SUPPLEMENTARY STUDY Czech version June 2010 This document has

Více

ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU. BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY, ZBYTEK prázdný

ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU. BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY, ZBYTEK prázdný Series on Advanced Economic Issues www.ekf.vsb.cz/saei Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava saei@vsb.cz ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY

Více

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. červenec 2012

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. červenec 2012 Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC červenec 2012 1 OBSAH 1. SOUHRN......... 3 2. PRINCIP METODY EPC (ENERGETICKÉ SLUŽBY SE ZÁRUKOU)...... 4 2.1 Typy energetických

Více

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Gabriela Melková Agentura

Více

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově Obsah 1. Úvodní informace 2 2. Stručné vyhodnocení projektu 3 3. Výchozí situace 5 4. Základní informace o projektu 11 5. Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie 16 6. Management projektu

Více

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO Verze 3.0 16.11.2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT Verze 3.0 Schválený na 14. zasedání Výboru Regionální

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Dokumentace programu. Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol

Dokumentace programu. Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol Dokumentace programu 133 210 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol 1. Identifikační údaje podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení Koncepce bydlení ČR do roku 2020 KPMG Česká republika, s.r.o. 28. června 2011 Obsah 1. Úvod...4 2. Analytická část...6 2.1. Metodická východiska...6

Více

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M FS Podnikatelský inkubátor Fiktivní cvičná případová studie! Tento dokument obsahuje cvičnou případovou studii proveditelnosti fiktivního projektu. Všechny uvedené části mají sloužit jen jako příklady

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Stav podnikatelského prostředí v. dopravě v ČR. Dopravní sekce HK České republiky

Stav podnikatelského prostředí v. dopravě v ČR. Dopravní sekce HK České republiky Stav podnikatelského prostředí v 2011 dopravě v ČR Popis nejvýznamnějších deficitů v resortu dopravy v České republice a náměty na zlepšení obsažené v tomto dokumentu jsou výzvou k zahájení diskuse mezi

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 5 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 6 Implementace

Více

Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003. Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání

Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003. Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003 Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Verze k 18.12. 2003 1 Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003 Použité zkratky BIC CI CT ČEA ČMZRB DPH

Více

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu III. Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu dle opatření J.6 Národního plánu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Obor veřejného investování Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 OBSAH

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013

Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013 Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013 PBA Group, s.r.o. Sídlo firmy: Záhřebská 33, 120 00, Praha 2, Česká republika, www.jzp.cz

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více