Čl. I. Čl: II. Zřízení fondu. Čl: III. Příjmy fondu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čl. I. Čl: II. Zřízení fondu. Čl: III. Příjmy fondu"

Transkript

1 Směrnice č. 6/2010 obce Kateřinice o vytvoření a použití účelového fondu obce Kateřinice Fond rozvoje bydlení na poskytování půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu. Obec: KATEŘINICE Adresa: Kateřinice čp. 127, IČO: Směrnici zpracoval: Borkovcová Pavlína Směrnici schválil: Londin Vladimír Projednáno a schváleno v zastupitelstvu obce dne: Směrnice nabývá účinnosti dne: Zákonný rámec: - Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů Čl. I Předmět úpravy 1. Obec Kateřinice vytváří účelový fond (dále jen fond), určený na poskytování účelově vázaných půjček vlastníkům bytových a rodinných domů a bytů k úhradě nákladů na jejich opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu a na opravy, modernizaci a rozšíření obecního bytového fondu. 2. Tato směrnice upravuje zřízení fondu, hospodaření s jeho příjmy a výdaji a podmínky jeho použití. Čl: II Zřízení fondu 1. Fond se zřizuje z finančních prostředků, které jsou vedeny na účtě Fondu rozvoje bydlení obce Kateřinice č.ú /0800 u ČS pobočky Příbor a finančních prostředků, jejichž výši schválí ZO /převod finančních prostředků z ZBÚ / z rozpočtu obce Kateřinice. 2. Prostředky fondu budou vedeny na samostatném účtu u peněžního ústavu č.ú /0800 u ČS Příbor na základě smlouvy uzavřené mezi obcí Kateřinice a peněžním ústavem Českou spořitelnou a.s. ze dne Čl: III Příjmy fondu 1. Příjmy fondu jsou: a) příjmy ze splátek půjček poskytnutých vlastníkům bytových a rodinných domů a bytů a úrokové výnosy z nich za období r do b) finanční prostředky z rozpočtu obce ve výši schválené ZO

2 c) příjmy ze splátek půjček přijatých a použitých obcí pro vlastní bytový fond a příslušný úrok ve výši 3% p.a. d) dary a případné finanční výpomoci z prostředků fyzických a právnických osob e) jiné příjmy Čl. IV Podmínky pro využití prostředků 1. Základní formou použití prostředků fondu jsou účelově vázané půjčky (dále jen půjčky) vlastníkům bytových a rodinných domů nebo bytů k úhradě nákladů na jejich opravu, modernizaci a rozšíření bytového fondu. 2. Žadatelem o půjčku může být fyzická nebo právnická osoba,, která je vlastníkem bytového a rodinného domu nebo bytu na území obce Kateřinice a má v obci fyzická osoba trvalý pobyt, právnická osoba sídlo firmy. 3. Žadatel může použít prostředky půjčky pouze k úhradě nákladů na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu na které byla půjčka poskytnuta a za dodržení stavebních předpisů. V případě zjištění použití půjčky k jiným účelům nebo zjištění porušení stavebních předpisů je povinen žadatel neprodleně vrátit celou poskytnutou půjčku včetně úroků. 4. Obec poskytuje vlastníkům bytových a rodinných domů nebo bytů půjčky na: a) nástavby rušící ploché střechy do výše max ,-Kč/1byt b) půdní vestavby-vznik nové byt.jednotky do výše max ,-Kč/1byt c) opravy a modernizace obytných a rodinných domů a bytů do výše: - oprava podlah do výše max ,-Kč/1byt - oprava vnitřních příček domů do výše max ,-Kč/1byt - oprava poškozené střešní konstrukce do výše max ,-Kč/1byt - oprava vnitřních omítek do výše max ,-Kč/1byt - opravy vnějších omítek (fasády) do výše max ,-Kč/1byt - výměna technického vybavení domu * do výše max ,-Kč/1byt * technickým vybavením domu se rozumí: kotle, ÚT, el. topné panely, vodní čerpadla motory apod. - výměna oken do výše max ,-Kč/1byt d) opravy a modernizace infrastruktury stávajících bytových a rodinných domů a bytů do výše max ,-Kč/1byt Výše půjčky a výše splátek bude v konkrétních případech stanovena ve smlouvě o půjčce. 5. Úroková sazba z poskytovaných půjček činí 5 % p.a. (ročně) 6. Lhůta splatnosti poskytovaných půjček je maximálně 5 let a počíná běžet ode dne uzavření smlouvy o půjčce 7. Vrácení půjčky bude zajištěno ručením fyzických nebo právnických osob, zástavním právem, směnkou, apod. 8. Obec poskytuje půjčky prostřednictvím České spořitelny Nový Jičín, expozitury Příbor.

3 Čl. V Pravidla poskytování půjčky 1. Použití fondu: a) Výběrové řízení organizuje Obecní úřad Kateřinice pro každý kalendářní rok. Vlastní výběr provede výběrová komise (složená ze členů finančního výboru. Výběr žadatelů pro poskytnutí úvěrů podléhá schválení Zastupitelstvem obce b) Pro poskytnutí půjčky jiným žadatelům než obci Kateřinice se vyčleňuje minimálně 90% státní půjčky. c) Půjčky nelze poskytnout na stavební práce ke dni podání žádosti již provedené nebo zahájené. d) Po provedení prací je žadatel povinen prokázat oprávněnost čerpání půjčky (zejména prostřednictvím příslušného účetního dokladu) e) Půjčky se poskytují bezhotovostně na základě daňových dokladů po uzavření smlouvy o půjčce, půjčky mohou být poskytnuty na základě daňových dokladů. 2. Podávání žádostí o poskytnutí půjčky: a) Žadatelé o půjčku uplatní svou žádost písemným podáním na adresu: Obecní úřad Kateřinice, Kateřinice čp p. Příbor b) žádost musí obsahovat: jméno, název žadatele adresa bydliště (trvalý pobyt) nebo sídlo právnické osoby doklad o vlastnictví domu, bytu, stavby, stavební povolení či jiný doklad o přípustnosti akce na níž je žádána půjčka, sdělení k ohlášeným stavebním úpravám či udržovacím pracím popis účelu, na který je půjčka požadována a kalkulace předpokládané ceny opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu předpokládaný termín zahájení a dokončení předmětné akce jméno a adresa ručitelů a prohlášení ručitelů stanovení zajištění ručiteli do výše 100% předpokládané půjčky potvrzení o příjmu žadatele (manžel(ka) žadatele) průměrný čistý měsíční příjem vyplacený v posledních 6 měsících před podáním žádosti c) Žádosti u nichž obec Kateřinice zjistí, že jsou nesprávně nebo neúplně vybavené, nebudou žadatelům vráceny k přepracování. Takovéto žádosti nebudou do výběrového řízení zařazeny. 3. Projednání a schvalování žádostí: a) Žádost na poskytnutí půjčky dle této směrnice lze v roce 2010 uplatnit nejdříve od V letech následujících budou žádosti přijímány průběžně b) Schválení vybraných žadatelů, kterým bude poskytnuta půjčka, včetně stanovení její výše, bude provedeno na zasedání ZO. c) Při výběru žádostí o půjčky se bude přihlížet k následujícím kritériím: - naléhavost dané žádosti (havarijní stav)

4 - snížení energetické náročnosti - vliv na životní prostředí - veřejný zájem obce (estetika obce) - rozšíření bytového fondu d) S vybranými žadateli bude uzavřena smlouva o půjčce. Smlouva musí obsahovat alespoň tyto údaje: - smluvní strany - identifikace půjčky podle článku 4 bod 4) - celková částka půjčky, v případě více titulů i skladba - lhůta splatnosti půjčky - režim splácení (příkaze, složenkou, převod z účtu) - závazek uživatele k užití půjčky k dohodnutému účelu - smluvní pokuta za porušení účelovitosti (neprodleně vrátit celou poskytnutou půjčku včetně úroků a včetně pokuty ve výši 10% z výše poskytnuté půjčky) - smluvní pokuta nedodržení smluvních podmínek 1% z dlužné částky za každý den - záruka za půjčku - souhlas uživatele s kontrolním působením Obce Kateřinice 4) Smluvní pokuta e) smluvní pokuta nedodržení smluvních podmínek 1% z dlužné částky za každý den úrok z prodlení f) úrok z prodlení bude účtován dlužníkovi do 1 měsíce od zaplacení dlužné splátky, g) úrok z prodlení do výše 100,-Kč /za rok u jednoho dlužníka nebude účtován h) do doby 3 měsíců od podpisu smlouvy o půjče lze tuto smlouvu na žádost žadatele se zdůvodněním ukončit schválením ZO. - Čl. VI Závěrečná ustanovení 1. Na poskytnutí půjčky z fondu není právní nárok 2. Obec Kateřinice si vyhrazuje upravit horní hranici půjčky podle svých finančních možností a to v případě velkého počtu žadatelů o poskytnutí půjčky. 3. Obec Kateřinice bude o hospodaření s prostředky tohoto fondu informovat veřejnost současně se zveřejněním výsledků hospodaření obce. 4. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem V Kateřinicích 2. srpna 2010 Vladimír Londin Starosta obce ing. Radomír Polášek místostarosta

5 Žádost o poskytnutí půjčky Na opravy a modernizaci bytového fondu. jméno, příjmení, název žadatele, popř. statutárního zástupce. přesná adresa bydliště žadatele nebo sídlo právnické osoby. přesné označení stavby (adresa, čp., č. parcely). přesné označení dokladu o vlastnictví domu či stavby /kopii přiložit/. přesné označení příslušné projektové dokumentace. předběžná dohoda s dodavatelem akce o provedení. popis účelu, na který má být půjčka poskytnuta.. lhůta dokončení akce.. požadovaná částka úvěru....

6 jméno, příjmení a přesná adresa ručitele datum.. podpis žadatele Smlouva o úvěru Číslo 1/2006 O poskytnutí úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu na základě obecně závazné vyhlášky obce Kateřinice č. 1/2000 v platném znění 1. Smluvní strany Obec Kateřinice zastoupená starostou obce panem Vladimírem Londinem, r. č /422, bytem Kateřinice čp. 77 a pan Londin Ivan r.č /203 bytem Kateřinice čp. 98 OP.č (dále jen uživatel) uzavírají ve smyslu 657 občanského zákoníku smlouvu o úvěru za níže uvedených podmínek. 2. Účel a výše úvěru Podle článku 4 vyhlášky č. 1/2000 se upřesňuje druh úvěru: Účel úvěru: výměna oken za okna nová Výše úvěru v Kč: ,-- Kč Slovy: Třicettisíckorunčeských 3. Celková výše úvěru Obec poskytuje uživateli úvěr v celkové výši ,-- Kč. Slovy: Třicettisíckorunčeských 4. Doba a způsob čerpání úvěru Úvěr lze čerpat: od 07/2006 do 08/2006, a to na základě předložených daňových dokladů (faktur) bezhotovostním převodem na účet dodavatele.

7 5. Termíny a výše splátek Dle článku IV odst. 5 vyhlášky 1/2000 je roční úrok stanoven ve výši 5%. Splácení úvěru včetně úroků se sjednává měsíčními splátkami vždy do 15. dne v běžném měsíci (tzn. tento den je posledním dnem, kdy platba musí být na účtu ve spořitelně) ve výši 900,-- Kč měsíčně počínaje měsícem červenec Způsob splácení Splácení úvěru bude uživatel provádět trvalým příkazem nebo hotově ve prospěch účtu obce Kateřinice Fond rozvoje bydlení č.ú: /0800 VS Doba splatnosti úvěru Splatnost úvěru se stanovuje na 3 roky, přičemž lhůta splatnosti počíná běžet měsícem červenec Zvláštní dohodou si může uživatel dohodnout rychlejší splácení úvěru, např. formou mimořádných či vyšších splátek. 8. Závazek uživatele k užití úvěru Uživatel se zavazuje, že poskytnutý úvěr užije bezvýhradně k účelu uvedenému v článku 2 této smlouvy o úvěru ve prospěch výstavby nové bytové jednotky v podkroví, jak je uvedeno v žádosti o poskytnutí úvěru při výběrovém řízení, jež se stává nedílnou součástí této smlouvy. Při porušení účelovosti daného úvěru uživatel bezodkladně vrátí vyčerpané prostředky poskytnutého úvěru na účet obce Kateřinice u ČS pobočka Příbor, č.ú: / Smluvní pokuty za porušení účelovosti a) Obec je oprávněna účtovat uživateli poplatek z prodlení při splácení úvěru a to ve výši 1 % z dohodnuté měsíční splátky za každý den prodlení. Uživatel při porušení účelovosti poskytnutého úvěru dle čl. 8 je povinen úvěr v plné výši vrátit a zaplatit smluvní pokutu ve výši 30 % z úvěru sjednaného touto smlouvou na účet obce Kateřinice u ČS pobočka Příbor, č.ú: /0800 b) Pokud uživatel ve dvou po sobě následujících obdobích nebude splňovat podmínky sjednané v článku 5 a 6 této smlouvy, je obec Kateřinice smlouvu oprávněna vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení výpovědi. Výpovědí smlouvy se nesplacená část úvěru stává splatnou najednou. 10. Záruka na úvěr Ručitel Jméno a příjmení: Vladimír Londin Rodné číslo: /422 Trvalé bydliště: Kateřinice 98, pošta Příbor

8 11. Povinnost pro uživatele zřízeného účelového fondu Na základě této smlouvy uživatel uzavře dohodu s ČS Nový Jičín, pobočka Příbor o otevření účtu pro čerpání poskytnutého úvěru. Poplatky za vedení účtu si uživatel hradí sám. 12. Souhlas uživatele s kontrolním působením Uživatel souhlasí s kontrolním působením ČS pobočka Příbor ve věci účelovosti čerpání poskytnutého úvěru a zároveň se zavazuje předložit účetní doklady, na základě kterých čerpá z účtu finanční prostředky. 13. Ostatní a závěrečné ustanovení a) pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku: část osmá závazkové právo. Veškeré změny a doplňky lze provádět pouze písemnou, oboustranně potvrzenou dohodou. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran; b) smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních. Jedno vyhotovení obdrží uživatel, dvě vyhotovení Česká spořitelna, a. s. a jedno vyhotovení obec Kateřinice. 14. Prohlášení ručitele Ručitel bere na sebe povinnost, že pohledávku vůči obci uspokojí, jestliže tak neučiní dlužník sám a to do 10 dnů od písemného uvědomění věřitele. V Kateřinicích dne 21. června 2006 Podpis žadatele Podpis ručitele Podpis a razítko statutárního zástupce obce starosta Vladimír Londin

9 Smlouva o úvěru Číslo 2/2008 O poskytnutí úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu na základě obecně závazné vyhlášky obce Kateřinice č. 1/2000 v platném znění 1. Smluvní strany Obec Kateřinice zastoupená starostou obce Vladimírem Londinem R.č /422, bytem Kateřinice čp. 77 A Tomáš Klečka RČ: /5252 Bytem Kateřinice čp. 82 OP.č (dále jen uživatel) uzavírají ve smyslu 657 občanského zákoníku smlouvu o úvěru za níže uvedených podmínek. 2. Účel a výše úvěru Podle článku 4 vyhlášky č. 1/2000 se upřesňuje druh úvěru: Účel úvěru: Výměna oken RD Výše úvěru v Kč: ,-Kč Slovy: Třicettisíckorunčeských 3. Celková výše úvěru Obec poskytuje uživateli úvěr v celkové výši ,-Kč. Slovy: Třicettisíckorunkorunčeských 4. Doba a způsob čerpání úvěru Úvěr lze čerpat: od 04/2008 do 05/2008, a to na základě předložených daňových dokladů (faktur) bezhotovostním převodem na účet dodavatele. 5. Termíny a výše splátek Dle článku IV odst. 5 vyhlášky 1/2000 je roční úrok stanoven ve výši 5%. Splácení úvěru včetně úroků se sjednává měsíčními splátkami vždy do 15. dne v běžném měsíci (tzn. tento den je posledním dnem, kdy platba musí být na účtu ve spořitelně ve výši 900,- Kč měsíčně, počínaje měsícem květen 2008

10 6. Způsob splácení Splácení úvěru bude uživatel provádět trvalým příkazem nebo hotově ve prospěch účtu obce Kateřinice Fond rozvoje bydlení č.ú: /0800 VS Doba splatnosti úvěru Splatnost úvěru se stanovuje na 3 roky, přičemž lhůta splatnosti počíná běžet měsícem květen 2008, zvláštní dohodou si může uživatel dohodnout rychlejší splácení úvěru, např. formou mimořádných či vyšších splátek. 8. Závazek uživatele k užití úvěru Uživatel se zavazuje, že poskytnutý úvěr užije bezvýhradně k účelu uvedenému ve článku 2 této smlouvy o úvěru ve prospěch obytné budovy a její stavby, jak je uvedeno v žádosti o poskytnutí úvěru při výběrovém řízení, jež se stává nedílnou součástí této smlouvy. Při porušení účelovosti daného úvěru uživatel bezodkladně vrátí vyčerpané prostředky poskytnutého úvěru na účet obce Kateřinice u ČS pobočka Příbor, č.ú: / Smluvní pokuty za porušení účelovosti c) Obec je oprávněna účtovat uživateli poplatek z prodlení při splácení úvěru a to ve výši 1 % z dohodnuté měsíční splátky za každý den prodlení. Uživatel při porušení účelovosti poskytnutého úvěru dle čl. 8 je povinen úvěr v plné výši vrátit a zaplatit smluvní pokutu ve výši 30% z úvěru sjednaného touto smlouvou na účet obce Kateřinice u ČS pobočka Příbor, č.ú: /0800 d) Pokud uživatel ve dvou po sobě následujících obdobích nebude splňovat podmínky sjednané v článku 5 a 6 této smlouvy je obec Kateřinice smlouvu oprávněna vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení výpovědi. Výpovědí smlouvy se nesplacená část úvěru stává splatnou najednou. 10. Záruka na úvěr Ručitel Jméno a příjmení: Petr Monsport Rodné číslo: /1002 Trvalé bydliště: Kateřinice čp Povinnost pro uživatele zřízeného účelového fondu Na základě této smlouvy uživatel uzavře dohodu s ČS Nový Jičín, pobočka Příbor o otevření účtu pro čerpání poskytnutého úvěru. Poplatky za vedení účtu si uživatel hradí sám.

11 12. Souhlas uživatele s kontrolním působením Uživatel souhlasí s kontrolním působením ČS pobočka Příbor ve věci účelovosti čerpání poskytnutého úvěru a zároveň se zavazuje předložit účetní doklady, na základě kterých čerpá z účtu finanční prostředky. 13. Ostatní a závěrečné ustanovení c) pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku: část osmá závazkové právo. Veškeré změny a doplňky lze provádět pouze písemnou, oboustranně potvrzenou dohodou. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran; d) Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních. Jedno vyhotovení obdrží uživatel, dvě vyhotovení Česká spořitelna a.s. a jedno vyhotovení obec Kateřinice. 14. Prohlášení ručitele Ručitel bere na sebe povinnost, že pohledávku vůči obci uspokojí, jestliže tak neučiní dlužník sám a to do 10 dnů od písemného uvědomění věřitele. V Kateřinicích dne 24. dubna 2008 Podpis žadatele Podpis ručitele Podpis a razítko statutárního Zástupce obce Starosta Vladimír Londin

12 Prohlášení O závazcích vůči jiným peněžním ústavům Žadatel Rodné číslo.. Bytem OP. Č. Žadatel Rodné číslo.. Bytem OP. Č. Místopřísežně prohlašuji, že ke dni žádosti o půjčku u obce Kateřinice Ze svého příjmu: a) provádím následující platby - splátky půjčky ve výši Kč..měsíčně na dříve poskytnutou půjčku, úvěr č...u splácení končí - splátky půjčky ve výši Kč..měsíčně na dříve poskytnutou půjčku, úvěr č...u splácení končí - splátky půjčky ve výši Kč..měsíčně na dříve poskytnutou půjčku, úvěr č...u splácení končí Mimo výše uvedené závazky nemám žádné další. b) Ručitelská prohlášení (celková částka Kč).. c) Na uvedený účel budu žádat o jiné půjčky ve výši Kč.. Datum:. Podpis.. Datum:. Podpis manžela (ky)..

13 Čestné prohlášení ručitele o jeho závazcích Ručitel Jméno a příjmení: Rodné číslo. Bytem:.OP.č.. Místopřísežně prohlašuji, že ke dni žádosti o půjčku Žadatele (jméno, příjmení). R.č... Bytem Na (účel půjčky). Jsem/nejsem ručitelem (ručitelkou) jiným osobám v případě jejich finančních půjček (celková částka):.. Datum:. Podpis:

14 Protokol předání projektové dokumentace Na stavbu Chodníkové těleso včetně kanalizace obec Kateřinice Datum Firma Převzal Vráceno na OÚ

15 Potvrzení příjmů žadatele o půjčku Žadatel (ka) jméno, příjmení.. r.č...bytem.. Zaměstnavatel Potvrzuje, že průměrný měsíční čistý příjem za předchozí 2 čtvrtletí roku činil Kč. V.. razítko, podpis zaměstnavatele Manžel (ka) žadatele- jméno, příjmení.. r.č...bytem.. Zaměstnavatel Potvrzuje, že průměrný měsíční čistý příjem za předchozí 2 čtvrtletí roku činil Kč. V.. razítko, podpis zaměstnavatele

16 Podmínky pro využití prostředků půjčky 1) Základní formou použití prostředků fondu jsou účelově vázané půjčky (dále jen půjčky) vlastníkům bytových a rodinných domů nebo bytů k úhradě nákladů na jejich opravu, modernizaci a rozšíření bytového fondu. 2) Žadatelem o půjčku může být fyzická nebo právnická osoba,, která je vlastníkem bytového a rodinného domu nebo bytu na území obce Kateřinice a má v obci fyzická osoba trvalý pobyt, právnická osoba sídlo firmy. 3) Žadatel může použít prostředky půjčky pouze k úhradě nákladů na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu na které byla půjčka poskytnuta a za dodržení stavebních předpisů. V případě zjištění použití půjčky k jiným účelům nebo zjištění porušení stavebních předpisů je povinen žadatel neprodleně vrátit celou poskytnutou půjčku včetně úroků. 4) Obec poskytuje vlastníkům bytových a rodinných domů nebo bytů půjčky na: a) nástavby rušící ploché střechy do výše max ,-Kč/1byt b) půdní vestavby-vznik nové byt.jednotky do výše max ,-Kč/1byt c) opravy a modernizace obytných a rodinných domů a bytů do výše: - oprava podlah do výše max ,-Kč/1byt - oprava vnitřních příček domů do výše max ,-Kč/1byt - oprava poškozené střešní konstrukce do výše max ,-Kč/1byt - oprava vnitřních omítek do výše max ,-Kč/1byt - opravy vnějších omítek (fasády) do výše max ,-Kč/1byt - výměna technického vybavení domu * do výše max ,-Kč/1byt * technickým vybavením domu se rozumí: kotle, ÚT, el. topné panely, vodní čerpadla motory apod. - výměna oken do výše max ,-Kč/1byt d) opravy a modernizace infrastruktury stávajících bytových a rodinných domů a bytů do výše max ,-Kč/1byt Výše půjčky a výše splátek bude v konkrétních případech stanovena ve smlouvě o půjčce. 5) Úroková sazba z poskytovaných půjček činí 5 % p.a. (ročně) 6) Lhůta splatnosti poskytovaných půjček je maximálně 5 let a počíná běžet ode dne uzavření smlouvy o půjčce, u půjček ve výši ,-Kč je splatnost buď 3 roky /měsíční splátka úvěru 900,-Kč, nebo 4 roky / měsíční splátka 691,-Kč 7) Vrácení půjčky bude zajištěno ručením fyzických nebo právnických osob, zástavním právem, směnkou, apod. 8) Obec poskytuje půjčky prostřednictvím České spořitelny Nový Jičín, expozitury Příbor Pravidla poskytování půjčky 1) Použití fondu: a) Výběrové řízení organizuje Obecní úřad Kateřinice pro každý kalendářní rok. Vlastní výběr provede výběrová komise (složená ze členů FK + 1 člen OZ + 1 člen stavební komise). Výběr žadatelů pro poskytnutí úvěrů podléhá schválení Obecním zastupitelstvem. b)pro poskytnutí půjčky jiným žadatelům než obci Kateřinice se vyčleňuje minimálně 90% státní půjčky. c)půjčky nelze poskytnout na stavební práce ke dni podání žádosti již provedené. d)po provedení prací je žadatel povinen prokázat oprávněnost čerpání půjčky (zejména prostřednictvím příslušného účetního dokladu)

17 e)půjčky se poskytují bezhotovostně na základě daňových dokladů po uzavření smlouvy o půjčce, půjčky mohou být poskytnuty na základě daňových dokladů. 2) Podávání žádostí o poskytnutí půjčky: a)žadatelé o půjčku uplatní svou žádost písemným podáním na adresu: Obecní úřad Kateřinice, Kateřinice čp p. Příbor b)žádost musí obsahovat: - jméno, název žadatele - adresa bydliště (trvalý pobyt) nebo sídlo právnické osoby - doklad o vlastnictví domu, bytu, stavby, - stavební povolení či jiný doklad o zahájení stavebního řízení nebo jiný doklad o přípustnosti akce na níž je žádána půjčka, sdělení k ohlášeným stavebním úpravám či udržovacím pracím - popis účelu, na který je půjčka požadována a kalkulace předpokládané ceny opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu - předpokládaný termín zahájení a dokončení předmětné akce - jméno a adresa ručitelů a prohlášení ručitelů - stanovení zajištění ručiteli do výše 100% předpokládané půjčky - potvrzení o příjmu žadatele (manžel(ka) žadatele) průměrný čistý měsíční příjem vyplacený v posledních 6 měsících před podáním žádosti c) Žádosti u nichž obec Kateřinice zjistí, že jsou nesprávně nebo neúplně vybavené, nebudou žadatelům vráceny k přepracování. Takovéto žádosti nebudou do výběrového řízení zařazeny. V Kateřinicích srpen 2010

18 Obecní úřad oznamuje občanům, že ti, kteří mají zájem o poskytnutí půjčky Na opravy a modernizaci bytového fondu si počínaje dneškem mohou vyzvedávat žádosti v úřední hodiny na Obecním úřadě. Vyplněné žádosti se budou odevzdávat na Obecním úřadě do konce měsíce březen Oznámení Dětského střediska Petřvald Dětské středisko Petřvald oznamuje, že od 13. března 2002 bude opět v obci dětská poradna a to každé čtyři týdny v ordinaci na Obecním úřadě v Kateřinicích v 10,00 hodin.

19 Dodatek č. 1 k vyhlášce č. 11/2000 obce Kateřinice o vytvoření a použití účelového fondu obce Kateřinice v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu Čl. V Pravidla poskytování půjčky Odst. 1) Použití fondu: Bod c) Půjčky nelze poskytnout na stavební práce ke dni podání žádosti již provedené. Odst.2) Podávaní žádosti o poskytnutí půjčky: Bod b) žádost musí obsahovat: jméno, název žadatele adresa bydliště (trvalý pobyt) nebo sídlo právnické osoby doklad o vlastnictví domu, bytu, stavby, stavební povolení či jiný doklad o zahájení stavebního řízení nebo jiný doklad o přípustnosti akce na níž je žádána půjčka, sdělení k ohlášeným stavebním úpravám či udržovacím pracím popis účelu, na který je půjčka požadována a kalkulace předpokládané ceny opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu předpokládaný termín zahájení a dokončení předmětné akce jméno a adresa ručitelů a prohlášení ručitelů stanovení zajištění ručiteli do výše 100% předpokládané půjčky potvrzení o příjmu žadatele (manžel(ka) žadatele) průměrný čistý měsíční příjem vyplacený v posledních 6 měsících před podáním žádosti potvrzení o příjmu ručitele - průměrný čistý měsíční příjem vyplacený v posledních 6 měsících před podáním žádosti. Tento dodatek č.1 k vyhlášce č.11/2000 nabývá účinnosti dnem schválení v OZ tj V Kateřinicích dne Starosta obce Vladimír Londin zástupce starosty Eva Janíková

20 Dodatek č. 1/2000 ke smlouvě o úvěru Číslo 1/2000 O poskytnutí úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu na základě obecně závazné vyhlášky obce Kateřinic č. 11/ Smluvní strany Obec Kateřinice zastoupená starostou obce Vladimírem Londinem R.č /422, bytem Kateřinice čp. 77 A Václav Podstavek, r.č /5934 Bytem Kateřinice čp. 149 (dále jen uživatel) uzavírají ve smyslu 657 občanského zákoníku smlouvu o úvěru za níže uvedených podmínek. 5. Změna výše splátky S ohledem na dodržení doby splácení úvěru max. 5 let /viz bod 7. smlouvy o úvěru č. 1/2000/ mění se výše měsíční splátky na 1888,-Kč počínaje měsícem únor Doplatek rozdílu splátky za měsíc leden bude v měsíci únor doplacen do stanovené výše bez penalizace. V Kateřinicích Podpis žadatele: Podpis a razítko statutárního Zástupce obce Starosta Vladimír Londin

21 Dodatek č. 2 k vyhlášce č. 11/2000 obce Kateřinice o vytvoření a použití účelového fondu obce Kateřinice v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu Čl. V Pravidla poskytování půjčky d) Smluvní pokuta a) smluvní pokuta nedodržení smluvních podmínek 1% z dlužné částky za každý den úrok z prodlení b) úrok z prodlení bude účtován dlužníkovi do 1 měsíce od zaplacení dlužné splátky, c) úrok z prodlení do výše 100,-Kč /za rok u jednoho dlužníka nebude účtován d) do doby 3 měsíců od podpisu smlouvy o půjče lze tuto smlouvu na žádost žadatele se zdůvodněním ukončit schválením ZO. Tento dodatek č.2 k vyhlášce č.11/2000 nabývá účinnosti dnem schválení v ZO tj V Kateřinicích dne Starosta obce Vladimír Londin zástupce starosty Eva Janíková

22 Dodatek č. 1/2001ke smlouvě o úvěru Číslo 6/2001 O poskytnutí úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu na základě obecně závazné vyhlášky obce Kateřinic č. 11/ Smluvní strany Obec Kateřinice zastoupená starostou obce Vladimírem Londinem R.č /422, bytem Kateřinice čp. 77 A Tibor Szabó r.č /6276 Bytem Kateřinice čp. 126 (dále jen uživatel) uzavírají ve smyslu 657 občanského zákoníku smlouvu o úvěru za níže uvedených podmínek. 2. Účel a výše úvěru Podle článku 4 vyhlášky č. 11/2000 se upřesňuje druh úvěru: - instalace plynového kotle, opravy a zateplení vnějších omítek, výměna instalačního materiálu (baterie, radiátory, ohřívač) V Kateřinicích Podpis žadatele: Podpis a razítko statutárního Zástupce obce Starosta Vladimír Londin

23 Dodatek č. 1/2003 ke smlouvě o úvěru Číslo 2/2001 O poskytnutí úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu na základě obecně závazné vyhlášky obce Kateřinic č. 1/ Smluvní strany Obec Kateřinice zastoupená starostou obce Vladimírem Londinem R.č /422, bytem Kateřinice čp. 77 A Taťána Havrlantová r.č /5239 Bytem Kateřinice čp. 156 (dále jen uživatel) uzavírají ve smyslu 657 občanského zákoníku dodatek smlouvy o úvěru za níže uvedených podmínek. 7. Doba splatnosti úvěru Na základě dohody obou smluvních stran bude úvěr doplacen jednou mimořádnou splátkou ve výši 4 462,30Kč slovy čtyřitisícečtyřistašedesátdvěkorunytřicethaléřů. Tato platba bude uhrazena ve prospěch účtu obce Kateřinice Fond rozvoje bydlení č.ú: /0800 VS /5239 do 15. září V Kateřinicích Podpis žadatele: Podpis a razítko statutárního Zástupce obce Starosta Vladimír Londin

24 Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru Číslo 1/2006 O poskytnutí úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu na základě obecně závazné vyhlášky obce Kateřinice č. 1/2000 v platném znění 1. Smluvní strany Obec Kateřinice zastoupená starostou obce panem Vladimírem Londinem, r. č /422, bytem Kateřinice čp. 77 a pan Londin Ivan r.č /203 bytem Kateřinice čp. 98 OP.č (dále jen uživatel) uzavírají ve smyslu 657 občanského zákoníku dodatek smlouvy o úvěru z FRB obce Kateřinice za níže uvedených podmínek. 4. Doba a způsob čerpání úvěru Z důvodů nevyčerpání úvěru se prodlužuje doba čerpání úvěru a to: Úvěr lze čerpat: od 07/2006 do 10/2006, a to na základě předložených daňových dokladů (faktur) bezhotovostním převodem na účet dodavatele. V Kateřinicích Podpis žadatele: Podpis a razítko statutárního Zástupce obce Starosta Vladimír Londin

25 5. Termíny a výše splátek Dle článku IV odst. 5 vyhlášky 1/2000 je roční úrok stanoven ve výši 5%. Splácení úvěru včetně úroků se sjednává měsíčními splátkami vždy do 15. dne v běžném měsíci (tzn. tento den je posledním dnem, kdy platba musí být na účtu ve spořitelně) ve výši 900,-- Kč měsíčně počínaje měsícem červenec 2006

26 Smlouva o úvěru Číslo 1/2007 O poskytnutí úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu na základě obecně závazné vyhlášky obce Kateřinice č. 1/2000 v platném znění 1. Smluvní strany Obec Kateřinice zastoupená starostou obce Vladimírem Londinem R.č /422, bytem Kateřinice čp. 77 A Žaneta Světlíková r.č /5239 Bytem Kateřinice čp. 125 OP.č a Michal Světlík r.č /5249 Bytem Kateřinice čp. 125 OP.č (dále jen uživatel) uzavírají ve smyslu 657 občanského zákoníku smlouvu o úvěru za níže uvedených podmínek. 2. Účel a výše úvěru Podle článku 4 vyhlášky č. 1/2000 se upřesňuje druh úvěru: Účel úvěru: výměna oken za okna plastová Výše úvěru v Kč: ,-Kč Slovy: Třicettisíckorunčeských 3. Celková výše úvěru Obec poskytuje uživateli úvěr v celkové výši ,-Kč. Slovy: Třicettisíckorunkorunčeských 4. Doba a způsob čerpání úvěru Úvěr lze čerpat: od 10/2007 do 12/2007, a to na základě předložených daňových dokladů (faktur) bezhotovostním převodem na účet dodavatele. 5. Termíny a výše splátek Dle článku IV odst. 5 vyhlášky 1/2000 je roční úrok stanoven ve výši 5%. Splácení úvěru včetně úroků se sjednává měsíčními splátkami vždy do 15. dne v běžném

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Obec Rokytno Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Zastupitelstvo obce vydává dne 17.2.2010 v souladu s 84, odst. 2 písm.

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany Zastupitelstvo města Slatiňany vydává dne 6. 4. 2005 v souladu s 84 odst.

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu:

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu: Město Vamberk Název dokumentu: Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Číslo dokumentu: OS14 Vydání č.: 2 Počet výtisků: 1 Účinnost od: 17.06.2015 Platnost

Více

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje ?'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y?

Více

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 -

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 - SMĚRNICE Č. 11/2008 Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 20. 3. 2008 pod

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání:

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání: Ž Á D O S T o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město 1. Žadatel fyzická osoba jméno a příjmení: trvalý pobyt: kontaktní telefon: rodné číslo: zaměstnání: adresa pro doručování písemností:

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00

STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00 STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00 Část I. Článek 1. Základní ustanovení 1. Obchodní firma : Bytové družstvo Aristoteles.------------------------------------------------------------------------

Více

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu:

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu: Číslo smlouvy: Smlouva o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu v bytovém domě s právem užívat cizí věc za úplatu. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem. č. 7/2014. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem. č. 7/2014. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2014 Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem (dále jen rada

Více

Společenství na straně jedné a správce na straně druhé uzavírají t u t o Smlouvu o obstarávání správy domu: I. Výklad některých pojmů

Společenství na straně jedné a správce na straně druhé uzavírají t u t o Smlouvu o obstarávání správy domu: I. Výklad některých pojmů I l S M L O U V A o obstaráváni správy domu uzavřená podle 724 a násl. občanského zákoníku a zákona č. 72/94 Sb. v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické

Více

jeho splacením v důsledku použití jiného hypotečního úvěru (tzv. refinancováním). I. Úvodní ustanovení

jeho splacením v důsledku použití jiného hypotečního úvěru (tzv. refinancováním). I. Úvodní ustanovení obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů na základě smluv uzavřených ode dne nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen

Více

Pravidla ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Název : o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka

Pravidla ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Název : o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Pravidla o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3219 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 17.09.2008 Účinnost od : 01.10.2008

Více