Jmenování inventarizačních komisí, schválení plánu a harmonogramu inventarizace majetku a závazků pro rok 2010 příkaz ředitele 2010-P-AS-049-A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jmenování inventarizačních komisí, schválení plánu a harmonogramu inventarizace majetku a závazků pro rok 2010 příkaz ředitele 2010-P-AS-049-A"

Transkript

1 SD - Kolejová doprava, a.s. Jmenování inventarizačních komisí, schválení plánu a harmonogramu inventarizace majetku a závazků pro rok 2010 příkaz ředitele 2010-P-AS-049-A Účinnost ode dne: Nahrazuje: 11/2009 zpracovatel vydavatel schválil Funkce samostatná účetní EPN ředitel Jméno Jana Hošková Ing. Jiří Kynčil Ing. František Maroušek Datum Podpis

2 Rozdělovník: dodáno elektronickou verzí Útvar: A Kontrola aktuálnosti: Provedl Dne Závěr Stránka 2 z 12

3 Obsah strana 1. Úvodní ustanovení 4 Účel 4 Rozsah platnosti 4 Seznam použitých zkratek 4 Související předpisy 2. Inventarizační komise 4 Ústřední inventarizační komise (ÚIK) 4 Dílčí inventarizační komise (DIK) 5 DIK k provedení fyzických inventarizací majetku 5 DIK k provedení dokladových inventarizací majetku a závazků 6 3. Plán inventarizací majetku a závazků pro rok Dlouhodobý majetek 7 Zásoby 8 Finanční účty 8 Zúčtovací vztahy 8 Kapitálové účty 8 Majetek vedený v podrozvahové evidenci 9 4. Harmonogram inventarizačních prací 9 Harmonogram inventarizace hmotného majetku k Harmonogram inventarizace nehmotného majetku k Harmonogram inventarizace pokladny a cenin 10 Inventarizace pohonných hmot (PHM) v nádržích k Inventarizace materiálových zásob k Dokladové inventarizace ostatního majetku a závazků k Harmonogram inventarizace souhrnně Pokyny pro DIK 12 Provedení inventarizací 12 Vyhotovení inventarizačního zápisu po provedení inventur 12 Stránka 3 z 12

4 1. Úvodní ustanovení Účel Účelem tohoto příkazu je jmenování inventarizačních komisí všech stupňů, které zajistí provedení a projednání inventarizací majetku spravovaného a evidovaného v SD-KD podle schváleného plánu inventarizací majetku a závazků v roce 2009 a podle harmonogramu inventarizačních prací. Rozsah platnosti Příkaz je závazný pro všechny zaměstnance SD-KD odpovědné za inventovaný majetek SD- KD, předsedy a členy inventarizačních komisí a zaměstnance zpracovávající výsledky inventarizace majetku a závazků v SD-KD. Seznam použitých zkratek DLNM, DLHM.. dlouhodobý nehmotný, hmotný majetek DHM, DNM..drobný hmotný, nehmotný majetek PHM..pohonné hmoty ÚIK ústřední inventarizační komise DIK dílčí inventarizační komise OE.operativní evidence D dokladová inventura F.fyzická inventura NS..nákladové středisko SD-KD..SD-Kolejová doprava, a. s. Související předpisy Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění Vyhláška č. 500/2002 Sb. v platném znění České účetní standardy pro podnikatele Směrnice ředitele a.s. Inventarizace majetku a závazků v platném znění 2. Inventarizační komise Ústřední inventarizační komise (ÚIK) Pro rok 2010 jmenuji Ústřední inventarizační komisi SD-Kolejová doprava, a.s. ve složení : předseda : Ing. Jiří Kynčil tajemník : Jana Hošková členové : Ing. Eduard Tyrpekl, Karla Rádlová, Blanka Šlapáková, Bc. Stanislav Husák, Ivana Pikorová Ústřední inventarizační komise bude dále pracovat i v roce 2011 až do vydání nového příkazu ředitele pro rok Stránka 4 z 12

5 Dílčí inventarizační komise (DIK) Jako výkonné orgány pro inventarizaci majetku a závazků evidovaných na SDKD jmenuji podle návrhu ÚIK následující dílčí inventarizační komise. Tyto komise jsou současně určeny i pro provedení m i m o ř á d n ý c h inventarizací, a to až do vydání příštího příkazu. U fyzicky inventovaného majetku jsou dále uvedeni i přímo odpovědní zaměstnanci, kterým je tento majetek svěřen do osobního opatrování ke dni vyhotovení tohoto příkazu. DIK k provedení fyzických inventarizací majetku DIK/inventovaný majetek odpovědná osoba předseda DIK členové DIK 1. Provoz KDL, KDELE (NS ) DIK : DLHM,DLNM, DHM,DNM a PHM v nádržích Ing. Vilém Lerach Blanka Šlapáková Jaromír Pospíšil Martin Bala Vladimír Šmídl 2. Provoz KDT, KDETU, KDP, KDEPR (NS ) DIK : DLHM,DLNM, DHM,DNM a PHM v nádržích Ladislav Nápravník Karla Rádlová Pavel Syma Miroslav Zadina Michal Kopáč Irena Blahušová Vojtěch Šenkýř 3. Provoz Mělník (NS ) DIK : DLHM,DLNM, DHM,DNM a PHM v nádržích Pavel Korint Ivana Pikorová Petr Hokr Vlastimil Šťástka 4. Správní režie SD-KD (NS ) DIK : DLHM,DLNM, DHM,DNM a PHM v nádržích Ing. František Maroušek Bc. Stanislav Husák Irena Naimanová Ilona Chárová 5. Propagační předměty - účty , Ilona Chárová Ing. Eduard Tyrpekl Jana Hošková Renata Saarová Stránka 5 z 12

6 6. Pokladna a ceniny SD-KD 7. Zásoby Renata Saarová Ing. Vilém Lerach Ladislav Nápravník Bc. Stanislav Husák Robert Škrlant Michal Kopáč Martin Bala Pavel Korint Václav Bukovský Petr Hokr Vlastimil Šťástka Dušan Matajs Pavel Mráz Ivana Pikorová Miloslav Šplíchal Libor Slavík Ing. Eduard Tyrpekl Jana Hošková Irena Naimanová Bc. Vladimír Jindra Jana Hošková Blanka Šlapáková Karla Rádlová DIK k provedení dokladových inventarizací majetku a závazků K provedení dokladové inventury níže uvedených účtů jmenuji DIK ve složení: Předseda DIK: Ing. Eduard Tyrpekl Členové DIK: Jana Hošková Renata Saarová Irena Naimanová účet název účtu 041 Pořízení DLNM 042 Pořízení DLHM 051 Poskytnuté zálohy na DLNM 052 Poskytnuté zálohy na DLHM 111 Pořízení materiálu 112 Materiál na skladě 151 Zálohy na materiál 221 Bankovní účty 256 Dlužné cenné papíry 257 Ostatní realizovatelné cenné papíry 261 Peníze na cestě 311 Odběratelé 314 Poskytnuté provozní zálohy 315 Ostatní pohledávky 321 Dodavatelé 324 Přijaté zálohy 325 Ostatní závazky Stránka 6 z 12

7 331 Zaměstnanci 333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 335 Pohledávky za zaměstnanci 336 Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení 341 Daň z příjmu 342 Ostatní přímé daně 343 Daň z přidané hodnoty 345 Ostatní daně a poplatky 378 Jiné pohledávky 379 Jiné závazky 381 Náklady příštích období 384 Výnosy příštích období 388 Dohadné účty aktivní 389 Nevyfakturované dodávky 411 Základní kapitál 421 Zákonný rezervní fond 423 Statutární fondy 451 Rezervy zákonné 459 Ostatní rezervy 481 Odložený daňový závazek a pohledávka 753 Pohledávky za manka a škody 754 Ostatní pohledávky 3. Plán inventarizací majetku a závazků pro rok 2010 Číslo účtu Druh inventovaného majetku a závazků Inventura ke dni Způsob provedení Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek včetně oprávek 011 Zřizovací výdaje D Dlouhodobý hmotný majetek včetně oprávek 021 Budovy, haly a stavby F 022 Samostatné movité věci F 031 Pozemky F Pořízení dlouhodobého majetku 041 Pořízení DLNM D 042 Pořízení DLHM D 051 Poskytnuté zálohy na DLNM D 052 Poskytnuté zálohy na DLHM D Stránka 7 z 12

8 Zásoby Materiál 111 Pořízení materiálu D 112 PHM v nádržích F 112 Materiál F,D 150 Zálohy na materiál D Finanční účty Finanční majetek 211 Pokladna 3x ročně F 213 Ceniny 3x ročně F 221 Bankovní účty D 256 Dlužné cenné papíry D 257 Ostatní realizovatelné cenné papíry D 261 Peníze na cestě D Zúčtovací vztahy Pohledávky a závazky 311 Odběratelé D 314 Poskytnuté provozní zálohy D 315 Ostatní pohledávky D 321 Dodavatelé D 324 Přijaté zálohy D 331 Zaměstnanci D 333 Ostatní závazky vůči zaměst D 335 Pohledávky za zaměstnanci D 336 Zúčtování s institucemi soc.zab D 341 Daň z příjmu D 342 Ostatní přímé daně D 343 Daň z přidané hodnoty D Přechodné účty aktiv a pasiv 381 Náklady příštích období D 384 Výnosy příštích období D 388 Dohadné účty aktivní D 389 Dohadné účty pasivní D Kapitálové účty 411 Základní kapitál D 421 Zákonný rezervní fond D Stránka 8 z 12

9 423 Statutární fondy D 451 Rezervy zákonné D 481 Odložený daňový závazek a pohledávka D Majetek vedený v podrozvahové evidenci 752 Najatý a zapůjčený majetek F,D 753 Pohledávky za manka a škody D 754 Ostatní pohledávky D 763 Drobný hmotný majetek F 763 Drobný nehmotný majetek F,D 763 Věcná břemena D Způsob provedení inventarizace: F - fyzicky, D - dokladově Stav majetku inventovaného k se upraví o přírůstky a úbytky uvedeného majetku za dobu od ukončení fyzické inventury do konce účetního období, aby byl prokázán stav ke dni účetní závěrky. 4. Harmonogram inventarizačních prací Harmonogram inventarizace hmotného majetku k DIK předá do všeobecné účtárny zápis o provedené kontrole nářadí a přenosných hasicích přístrojů provedené ke dni Termín: do Předsedové dílčích inventarizačních komisí (nebo jimi pověřená osoba) převezmou ve všeobecné účtárně pro jimi řízené DIK inventurní soupisy DLHM a DHM, vyhotovené dle stavu k v jednom vyhotovení. Termín: do DIK odsouhlasí (případně vyznačí změny) umístění jednotlivých předmětů uvedeného na soupisech. Po odsouhlasení s fyzickým stavem vrátí DIK podepsané inventurní soupisy zpět účtárně SD-KD včetně zápisu o provedené inventarizaci, který bude obsahovat návrhy na vypořádání případných inventarizačních rozdílů. Termín: do Účtárna SD-KD předloží souhrnné výsledky inventarizace DLHM a DHM k projednání ÚIK SD-KD. Termín: do Stránka 9 z 12

10 Účtárna doloží stav majetku k přehledem přírůstků a úbytků vzniklých do konce roku ( 30 zák.č.563/1991 Sb., o účetnictví ). Termín: Harmonogram inventarizace nehmotného majetku k Předsedové DIK převezmou v účtárně SD-KD soupisy DLNM a DNM vyhotovené podle stavu k v jednom vyhotovení. Termín: do DIK odsouhlasí (případně vyznačí změny) umístění nehmotného majetku uvedeného na soupisech. Po odsouhlasení vrátí DIK podepsané inventurní soupisy zpět účtárně SD-KD včetně zápisu o provedené inventarizaci, který bude obsahovat návrhy na vypořádání případných inventarizačních rozdílů. Termín: do Účtárna SD-KD přezkoumá výsledky inventarizací a s návrhy na vypořádání zjištěných rozdílů předá souhrnné výsledky inventarizace k projednání ÚIK SD-KD. Termín: do Harmonogram inventarizace pokladny a cenin Peněžní prostředky v hotovosti a současně i ceniny se inventují 3x ročně. Dvě inventarizace proběhnou k a k , zbývající inventarizace bude provedena tak, aby nebyl znám její termín hmotně odpovědné osobě. Při vlastní inventarizaci provede DIK za účasti odpovědné osoby přepočet pokladní hotovosti a provede fyzickou inventuru cenin (kolky apod.). DIK zpracuje inventarizační zápis s vyčíslením případných inventurních rozdílů, jejich zdůvodněním a návrhem na vypořádání. Zápis včetně příloh předloží ÚIK SD-KD. Termín: do 3 dnů od inventury Inventarizace pohonných hmot ( PHM ) v nádržích k Inventarizace PHM v nádržích bude provedena k Fyzické (případně i dokladové) inventury provedou DIK jednotlivých provozů za účasti odpovědné osoby. Inventura PHM v nádržích se provede u veškerého majetku, k jehož provozu se PHM používají (tedy i pronajatého). Výjimkou je majetek, kde objem nádrže činí 20 l a méně. Stránka 10 z 12

11 Inventuru PHM v nádržích provedou DIK ve fyzických jednotkách v členění podle jednotlivých prostředků ( druh, příp. SPZ ) a druhů PHM ( u benzinu jednotlivé druhy ). DIK předají inventurní soupisy do účtárny SD-KD. Termín předložení: do Účtárna SD-KD provede výpočet ceny zásob PHM v nádržích podle HS a druhů PHM, vyhotoví rekapitulaci i celkový inventarizační zápis. Pro účely výpočtu bude u nafty i benzínu použita průměrná cena fakturovaná příslušným dodavatelem v měsíci prosinci Termín: do Na základě výsledků inventarizací PHM v nádržích provedených k provede všeobecná účtárna proúčtování nespotřebovaných PHM jako storno spotřeby ( v členění podle zakázek) a převzetí do stavu zásob mimo VS jako účetní operaci roku V dalším účetním období ( leden 2011) proúčtuje všeobecná účtárna uvedené zásoby zpět do spotřeby podle jednotlivých zakázek. Inventarizace materiálových zásob k Předseda DIK vyzvedne v účtárně SD-KD inventarizační zápisy jednotlivých skladů a formuláře inventurních soupisů. Termín: do DIK provede fyzickou inventuru zásob. O provedené inventarizaci sepíše DIK inventarizační zápis s vyčíslením a zdůvodněním případných inventurních rozdílů (vyjádření odpovědných osob) včetně návrhů na jejich vypořádání. Dále v inventarizačním zápise DIK písemně uvede, že byla provedena kontrola uzavření platných dohod o hmotné odpovědnosti s odpovědnými osobami. Inventarizační zápis včetně příloh řádně opatřených podpisy odpovědných pracovníků a DIK předá předseda DIK zpět do účtárny SD-KD. Termín: do Účtárna SD-KD odsouhlasí účetní stavy uvedené v inventurních výpisech na účet 112 a vyhotoví Přehled výsledků inventarizace a tento včetně všech inventarizačních písemností předá k projednání ÚIK. Termín: do Dokladové inventarizace ostatního majetku a závazků k Příslušná účetní provede rozbor inventovaných účtů. Termín: do Stanovená DIK zpracuje dokladové inventury k příslušným účtům a tyto spolu s inventarizačními zápisy předá k projednání ÚIK. Termín: do Stránka 11 z 12

12 Harmonogram inventarizace souhrnně druh inventovaného majetku k datu podklady pro DIK zpět z DIK zpracování v účtárně předložení do ÚIK pokladna SD-KD-mimořádná po provedené inventuře předložení výsledků do ÚIK do 3 dnů dlouhodobý hmotný majetek vč.přísluš drobný hmotný majetek Nářadí xxx dlouhodobý nehmotný majetek drobný nehmotný majetek technické zhodnocení DLHM (do 40tis.Kč) PHM v nádržích xxx najatý a zapůjčený majetek, věcná břemena pokladna SD-KD skladové zásoby dokladová inventura průběžně Pokyny pro DIK Provedení inventarizací - odsouhlasení soupisů s fyzickým stavem - kontrola označení předmětu inventárním číslem - kontrola výrobního čísla, případně doplnění - kontrola, zda název předmětu odpovídá skutečnosti, případně upřesnění názvu - kontrola příslušenství - kontrola umístění a odpovědné osoby, případně změna - v případě, že se předmět nenachází, zjistit proč, je-li předmět v opravě nebo zapůjčen, ověřit doloženým dokladem - případné změny, tj. převody, nálezy, úbytky, připsat pod součet, úbytky nevyškrtávat, pouze v soupise označit, součet opravit na skutečný stav Vyhotovení inventarizačního zápisu po provedení inventur - doplnit skutečné datum provedení inventur od.do. - zkontrolovat jméno odpovědné osoby, příp. opravit nebo doplnit - číslo účetního dokladu inventurního rozdílu nevyplňovat - zkontrolovat uvedený účetní stav je uveden rovněž v inventurním soupise (stav před případnou opravou) - doplnit fyzický stav podle skutečnosti - v případě zjištění inventurního rozdílu ztráty nebo nálezu zjistit jeho příčinu (odpovědná osoba se musí v inventarizačním zápise vyjádřit, proč ke skutečnosti došlo) - vyčíslit inventurní rozdíl pokud nevznikl, je účetní a fyzický stav shodný Stránka 12 z 12

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci:

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 SMĚRNICE K PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola

Více

Plán inventur na rok 2015

Plán inventur na rok 2015 Příloha č. 1 ke Směrnici č.1/2011 Plán inventur na rok 2015 Účetní jednotka: Obec Přílepy Identifikační číslo: 00639958 Vydávající orgán: Starostka obce: L.Daenemarková Platnost: 1.3.2015 31.01.2016 Ve

Více

Vnitřní směrnice pro účetnictví

Vnitřní směrnice pro účetnictví Vnitřní směrnice pro účetnictví Firma: Sídlo: IČ: MAS.. Obsah předpisu: 1) Oběh účetních dokladů 2) Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence 3) Zásady pro účtování nákladů

Více

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem S M Ě R N I C E č. 1/08 Inventarizace majetku a závazků 1 Inventarizace majetku a závazků se provádí ve smyslu příslušných ustanovení zákona

Více

Plán inventur na rok 2012

Plán inventur na rok 2012 Příloha č. 1 Plán inventur na rok 2012 Účetní jednotka: Obec Přílepy Identifikační číslo: 00639958 Vydávající orgán: Starostka obce Platnost: 1.10. 2012 30. 01. 2013 Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o

Více

Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace 798 57 Laškov 21 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č.j.: /2010 Vypracoval: Mgr.Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil:

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY Číslo: 10/2008 20. října 2008 Rozhodnutí - příkaz děkana Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Více

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Strana 1 / 36 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval: ekonomka Anna Hnízdilová 2.3.2009 Kontroloval: Místostarostka, PVK Bc. Jana

Více

Obec Doudleby Doudleby 6, 370 07 České Budějovice Soubor vnitřních směrnic obce pro ekonomickou činnost

Obec Doudleby Doudleby 6, 370 07 České Budějovice Soubor vnitřních směrnic obce pro ekonomickou činnost Soubor vnitřních směrnic 1-18/2015 (obsahuje vnitřní kontrolní systém, jehož hlavní součásti jsou červeně vyznačeny) Obsah: číslo směrnice text stránka (odkaz) 1 Obecná ustanovení, organizační členění

Více

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Datum platnosti od: 01.06.2015 Základní právní předpisy: - Zákon č.563/1991

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

Inventarizační zpráva za rok 2014

Inventarizační zpráva za rok 2014 Inventarizační zpráva za rok 2014 Účetní jednotka: Obec: Skřípov IČ: 00600083 Datum zpracování: 26.1. 2015 Den zahájení inventarizace: 5. 1. 2015 Den ukončení inventarizace: 26. 1. 2015 Den, ke kterému

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Plán inventur na rok 2014

Plán inventur na rok 2014 Plán inventur na rok 2014 Účetní jednotka: Obec Metylovice Identifikační číslo: 00535991 Vydávající orgán: Starosta obce Platnost: 15. 12. 2014 30. 01. 2015 Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E příspěvk. org., r. 2014 1 Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, Tišnov E K O N O M I C K Ý Ú S E K V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E (platnost pro r. 2015) OBSAH: 1/ A K T U Á L N Í Ú Č

Více

České dráhy, a.s. ČD Sei 600/6. Předpis. o účetnictví (ÚČETNÍ ZÁVĚRKA) Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD Sei 600/6. Předpis. o účetnictví (ÚČETNÍ ZÁVĚRKA) Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD Sei 600/6 Předpis o účetnictví (ÚČETNÍ ZÁVĚRKA) Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD Sei 600/6 Předpis o účetnictví (ÚČETNÍ ZÁVĚRKA) Schváleno dne 11.12. 2008 č.j.: 61 060/O1 GŘ

Více

Směrnice č. 1 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

Směrnice č. 1 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Směrnice č. 1 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Obec: Pavlov Adresa: Lidická 65, Pavlov, 273 51 Směrnici zpracoval: Bc. Ivana Macháčková Směrnici schválil: Josef Kozel starosta obce Projednáno a schváleno

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2012 Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Předmětem úpravy je stanovení závazných pravidel

Více

Provedení roční účetní uzávěrky za rok 2011 na Univerzitě Palackého v Olomouci

Provedení roční účetní uzávěrky za rok 2011 na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-11/5-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA UP (MPK) B3-11/5-MPK Provedení roční účetní uzávěrky za rok 211 na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: V rámci sjednocení

Více

Směrnice o inventarizaci

Směrnice o inventarizaci 1 Směrnice o inventarizaci Obec Vrchovany VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 4, O INVENTARIZACI Platnost od: 11. 12. 2013 Schválil: zastupitelstvo obce č. usnesení 5/2013 z 11. 12. 2013 ROZDĚLOVNÍK Jméno Funkce

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice, IČ 00295981 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice, IČ 00295981 za rok 2014 Elektronický podpis - 27.5.2015 KUMSX01I13Q2 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 --

VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 -- VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 -- OBECNÍ ÚŘAD OPLANY 79, 281 63 KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY TEL.: 725021039, 724191454, 321 693 881 OBEC OPLANY V N I T Ř N Í S M Ě R N I C E (platnost od r. 2008) OBSAH:

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Huštěnovice Huštěnovice 92 687 03 Babice datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 750 ze dne 10.12.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 750 ze dne 10.12.2012 č.j.: 835/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 750 ze dne 10.12.2012 Návrh Směrnice k nakládání s majetkem Rada městské části I. r u š í 1. usnesení Rady městské části

Více

Provedení roční účetní uzávěrky za rok 2014 na Univerzitě Palackého v Olomouci

Provedení roční účetní uzávěrky za rok 2014 na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-14/9-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA UP (MPK) B3-14/9-MPK Provedení roční účetní uzávěrky za rok 214 na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tento metodický

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., je samostatnou účetní jednotkou.

Více