U S N E S E N Í. 20. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. 20. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 14. 10. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově"

Transkript

1 Rada města KRNOVA SM 020/15/Šm U S N E S E N Í 20. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 717/20 764/20 Rozdělovník - členové zastupitelstva města - tajemník MěÚ - vedoucí odborů MěÚ - kronikář města Krnova 1

2 717/20 Rada města po projednání uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti na stavbu "Krnov - Průmyslová zóna Červený dvůr II. etapa" mezi Městem Krnov a vlastníkem pozemků parc.č. 2802/23, 2802/20 a 2802/1 v k. ú. Opavské Předměstí, kterým je firma Erdrich Umformtechnik, s.r.o., Krnov. 718/20 Rada města po projednání uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti na stavbu "Krnov - Průmyslová zóna Červený dvůr II. etapa" mezi Městem Krnov a vlastníkem pozemků parc.č. 2790/46 a 2799/5 v k. ú. Opavské Předměstí, kterým je firma AGRIMEX Brumovice, s.r.o., Brumovice u Opavy. 719/20 Rada města po projednání uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 10/Ba/2013 týkající se rozdělení předmětu smlouvy "Rekonstrukce veřejného prostranství ulice Mikulášská" na dvě samostatné části - ul. Mikulášská a ul. Nádražní. 2

3 720/20 Rada města po projednání výsledek výběrového řízení zakázky malého rozsahu "Zakoupení osobního automobilu Škoda Yeti" s následujícím pořadím uchazečů: 1. Adiv, spol. s.r.o., IČ: Olbrichova 632/5, Opava, s nabídkovou cenou Kč 2. VISTA car, s.r.o. (1,4 TSI), IČ: , Brněnská 3955, 695 Hodonín, s nabídkovou cenou Kč 3. AUTO JAROV, s.r.o., IČ: , Osiková 2, Praha 3, s nabídkovou cenou Kč 4. VISTA car, s.r.o. (2,0 TDI), IČ: , Brněnská 3955, 695 Hodonín, s nabídkovou cenou Kč 5. HAVEX-auto, s.r.o., IČ: Průmyslová 909, Mladá Boleslav, s nabídkovou cenou Kč 6. AUTO KÁPL, s.r.o., IČ: Malé Nepodřice 41, Písek, s nabídkovou cenou Kč 7. KARIREAL, a.s., IČ: , Frýdecká 272, Třinec-Staré město, s nabídkovou cenou Kč 8. PV AUTO Prostějov, IČ: , Brněnská 108, Prostějov, s nabídkovou cenou Kč. 3

4 721/20 Rada města po projednání vítěze výběrového řížení firmu Adiv, spol. s.r.o., Olbrichova 632/5, Opava s nabídkovou cenou ve výši Kč. Zakoupení osobního vozidla pro sociální odbor bylo schváleno zastupitelstvem města v rámci rozpočtového opatření č /20 Rada města po projednání uzavření smlouvy o zakoupení osobního automobilu Škoda Yeti s firmou Adiv, spol. s.r.o., Olbrichova 632/5, Opava, dle přílohy. 723/20 Rada města po projednání schválit dofinancování sociálních služeb pro rok 2015 dle důvodové zprávy: Charita Krnov, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zvídálek 60 tis. Kč, Krystal Help, kontaktní centrum 220 tis. Kč. - hlasování pro 6, proti 0, zdr. se 1 724/20 Rada města po projednání schválit Pravidla pro poskytování dotací pro oblast sociální z rozpočtu města Krnova. 4

5 725/20 Rada města po projednání s o u h l a s í s přijetím dotace Moravskoslezského kraje pro příspěvkovou organizaci Domov pro seniory Krnov v úhrnné výši Kč na financování sociálních služeb v roce Současně vyslovuje souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. 726/20 Rada města po projednání Zadávací podmínky veřejné zakázky "Dvoukomorový balíkovací lis", v systému E-ZAK dle Opatření obce č. 3/ /20 Rada města po projednání zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na realizaci dodávky a služby Integrovaný informační systém města Krnova s následujícím pořadím uchazečů: 1. VERA, spol s. r. o. IČ Lužná Praha 6 Vokovice, a zároveň RM na základě honocení výběrového řízení uzavření smlouvy s vítězem, firmou VERA, spol. s r. o., IČ

6 728/20 Rada města po projednání schválit Podmínky dotačního programu Podpora sportu ve městě Krnov pro rok /20 Rada města po projednání schválit Podmínky dotačního programu Podpora kulturních a zájmových činností ve městě Krnov pro rok hlasování pro 6, proti 0, zdr. se 2 730/20 Rada města po projednání v návaznosti na novelizaci zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zrušit pro dotace poskytované od roku 2016 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města Krnova v oblasti sportu a pohybové rekreace a kultury a zájmové činnosti, schválené usnesením zastupitelstva města č. 468/15 dne /20 Rada města po projednání poskytnout dar Policii ČR - zdravotnickou techniku pro speciální vozidlo prvosledové hlídky pro oblast Krnovska a zároveň RM 6

7 schválit Darovací smlouvu s Policií ČR - darování zdravotnické techniky pro speciální vozidlo prvosledové hlídky pro oblast Krnovska. 732/20 Rada města po projednání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. vyhlášení konkursního řízení na místo ředitele/ky Školní jídelny Krnov, Albrechtická 2, okres Bruntál, příspěvková organizace. 733/20 Rada města po projednání p o v ě ř u j e Eriku Gottwaldovou tajemníkem konkursní komise v konkursním řízení na místo ředitele/ky Školní jídelny Krnov, Albrechtická 2, okres Bruntál, příspěvková organizace. 734/20 Rada města po projednání úpravu rozpočtu města Krnova na rok 2015 (RO č. 14) o částky: příjmy + 604,2 tis. Kč, financování + 0,0 tis. Kč, výdaje + 604,2 tis. Kč dle přílohy č. 1. 7

8 735/20 Rada města po projednání schválit úpravu rozpočtu města Krnova na rok 2015 (RO č. 15) o částky: příjmy + 927,1 tis. Kč, financování 0,0 tis. Kč, výdaje + 927,1 tis. Kč dle přílohy č. 1 včetně změny závazných ukazatelů: a) odvody odpisů příspěvkových organizací zřízených městem (viz rozpis závazných ukazatelů na příloze a), b) příspěvky příspěvkovým organizacím zřízených městem - BR (viz rozpis závazných ukazatelů na příloze b), c) limity mzdových prostředků a ostatních osobních výdajů (viz rozpis závazných ukazatelů na příloze c). 736/20 Rada města po projednání schválit sazby místního poplatku ze psů dle varianty č. 6, které budou zapracovány do nové OZV města č. /2015 o místním poplatku ze psů. Tato nová OZV bude ZM předložena ke schválení na prosincovém zasedání ZM s účinností od /20 Rada města po projednání schválit návrh na osvobození a úlevy v čl. 6 Osvobození a úlevy dle varianty č. 1, která bude zapracována do nové OZV města Krnova č..../2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tato OZV bude předložena ZM ke schválení na prosincovém zasedání ZM s účinností od

9 738/20 Rada města po projednání schválit záměr města přijmout úvěr na realizaci projektu II. etapa PZ Krnov - Červený Dvůr do výše 35 mil. Kč s dobou splatnosti maximálně 10 let. 739/20 Rada města po projednání uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č ze dne týkající se víceprací, méněprací a změn rozsahu díla vzniklých v průběhu stavby "Rekonstrukce fasády a oken na MŠ Nám. Míru" ve výši ,52 Kč bez DPH dle položkového rozpočtu, a změny termínu dokončení díla. Původní termín dokončení byl Nový termín dokončení bude /20 Rada města po projednání udělení výjimky z Opatření obce č. 3/2014 "Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" z pravidla elektronického zadávání veřejných zakázek prostřednictvím programového systému E-ZAK na akci "PD - divadlo Krnov, řešení vzduchotechniky, hlediště a ozvučení", a uzavření smlouvy o dílo s firmou ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o., Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky, Výstavní 2224/8, IČ , PSČ , v rozsahu dle cenové nabídky ze dne

10 741/20 Rada města po projednání text výzvy více zájemcům k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební a montážní práce "Veřejné osvětlení na náměstí Minoritů v Krnově". 742/20 Rada města po projednání v souladu s 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na zhotovitele stavby Průmyslová zóna Krnov - Červený dvůr II. etapa s uchazečem (11) STRABAG a.s, Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ , IČO , jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou (nabídková cena bez DPH ,85 Kč). Jako druhý v pořadí se umístil uchazeč (17) SLOV MAL STAV s.r.o., Havlíčkova 190/12, Český Těšín, IČO , jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s druhou nejnižší nabídkovou cenou (nabídková cena bez DPH ,84 Kč). Jako třetí v pořadí se umístil uchazeč (8) IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, Brno, IČO , jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s třetí nejnižší nabídkovou cenou (nabídková cena bez DPH ,09 Kč). 10

11 Jako čtvrtý v pořadí se umístil uchazeč (13) HOCHTIEF CZ a. s., Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ , IČO , jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s čtvrtou nejnižší nabídkovou cenou (nabídková cena bez DPH ,04 Kč). Jako pátý v pořadí se umístil uchazeč (7) Sdružení "Společnost RIDERA - HORSTAV, Průmyslová zóna Krnov", Ridera Stavební a.s., Dělnická 382/32, Poruba, Ostrava, IČO a H O R S T A V Olomouc, spol. s r. o., Tovární 1129/41a, Hodolany, Olomouc, IČO jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s pátou nejnižší nabídkovou cenou (nabídková cena bez DPH Kč). Jako šestý v pořadí se umístil uchazeč (3) Sdružení "Krnov, POHL-SWIETELSKY", POHL cz, a.s., Roztoky, Nádražní 25, PSČ 25263, IČO , SWIETELSKY stavební s.r.o., České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ , IČO , jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s šestou nejnižší nabídkovou cenou (nabídková cena bez DPH Kč). Jako sedmý v pořadí se umístil uchazeč (16) KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, Bruntál, IČO jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka se sedmou nejnižší nabídkovou cenou (nabídková cena bez DPH ,46 Kč). Jako osmý v pořadí se umístil uchazeč (10) AWT Rekultivace a.s., Dělnická 884/41, Prostřední Suchá, Havířov, IČO , jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s osmou nejnižší nabídkovou cenou (nabídková cena bez DPH ,31 Kč). 11

12 Jako devátý v pořadí se umístil uchazeč (15) Zlínstav a.s., Bartošova 5532, Zlín, IČO , jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s devátou nejnižší nabídkovou cenou (nabídková cena bez DPH ,63 Kč). Jako desátý v pořadí se umístil uchazeč (5) PB SCOM s.r.o., Radniční 28, Hranice I - Město, Hranice, IČO , jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s desátou nejnižší nabídkovou cenou (nabídková cena bez DPH Kč). Jako jedenáctý v pořadí se umístil uchazeč (9) S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, Praha 8, IČO , jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s jedenáctou nejnižší nabídkovou cenou (nabídková cena bez DPH Kč). Jako dvanáctý v pořadí se umístil uchazeč (12) FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Brno, Mlýnská 68, okres Brno - město, PSČ , IČO , jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s dvanáctou nejnižší nabídkovou cenou (nabídková cena bez DPH Kč). Jako třináctý v pořadí se umístil uchazeč (18) Sdružení "SILNICE + ECS - Krnov II. et.", SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, Krnov, IČO a EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, Praha 1, IČO , jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s třináctou nejnižší nabídkovou cenou (nabídková cena bez DPH ,72 Kč). 12

13 Jako čtrnáctý v pořadí se umístil uchazeč (4) OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Veveří, Brno, IČO , jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s čtrnáctou nejnižší nabídkovou cenou (nabídková cena bez DPH Kč). Jako patnáctý v pořadí se umístil uchazeč (2) Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným Teplice, Křižíkova 2393, PSČ , IČO , jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s patnáctou nejnižší nabídkovou cenou (nabídková cena bez DPH Kč). Jako šestnáctý v pořadí se umístil uchazeč (14) D.I.S., spol. s r.o., Křižíkova 3009/72a, Královo Pole, Brno, IČO , jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s šestnáctou nejnižší nabídkovou cenou (nabídková cena bez DPH Kč). Jako sedmnáctý v pořadí se umístil uchazeč (1) ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Valašské Meziříčí, IČO , jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s sedmnáctou nejnižší nabídkovou cenou (nabídková cena bez DPH ,75 Kč). Jako osmnáctý v pořadí se umístil uchazeč (6) Skanska a.s., Praha 4 - Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ , IČO , jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s osmnáctou nejnižší nabídkovou cenou (nabídková cena bez DPH ,92 Kč). 13

14 743/20 Rada města po projednání další postup a podmínky při užívání bytů přidělených dle Opatření obce č. 1/2014, čl. III., bod 5 - občan může užívat byt na základě smlouvy o ubytování maximálně 6 měsíců od data splnění podmínek pro získání bytu dle Opatření obce č. 1/2014. Může s ním být uzavřena nájemní smlouva na užívání stávajícího bytu dle podmínek Opatření obce č. 1/2014 nebo může žádat o jiný byt na základě veřejné nabídky pronájmu bytů. 744/20 Rada města po projednání obnovení nájemní smlouvy k bytu č. paní na 1 měsíc po dobu 6 měsíců s podmínkou neevidování dalších stížností na narušování soužití v domě a přihlášení druha paní do bytu v případě společného soužití. 745/20 Rada města po projednání neobnovení smlouvy o ubytování k bytu č. paní... - hlasování pro 7, proti 0, zdr. se 1 14

15 746/20 Rada města po projednání způsob přidělování bytů v domech Stará 15 a 17 řízením obálkovou metodou včetně nabídky pronájmu vymezené části zahrady za domy náležející k jednotlivým bytům. 747/20 Rada města po projednání přidělení bytu č. (prostor bez sociálního zařízení o výměře 21,10 m²)... Nájemné bude stanoveno ve výši 45 Kč/m². 748/20 Rada města po projednání b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání bytové komise č. 4/2015 ze dne /20 Rada města po projednání přidělení bytu č., paní, trvale bytem... 15

16 750/20 Rada města po projednání n e záměr pachtu k nemovitosti - části pozemku parc. č. 1759/1 o výměře cca 70 m² v k. ú. Krnov - Horní Předměstí, obec Krnov, dle situace. Plánované využití - zahrada - je v rozporu s Územním plánem Krnov. - hlasování pro neschv. 7, proti 0, zdr. se 0 751/20 Rada města po projednání záměr prodeje pozemku parc. č. 1915/110 (1 m²), k. ú. Opavské Předměstí, obec Krnov, za cenu dle Opatření obce č. 4/2014. Pozemek se nachází pod stavbou jiného vlastníka. 752/20 Rada města po projednání záměr prodeje pozemku parc.č. 1915/8, o výměře 38 m², k. ú. Opavské Předměstí, obec Krnov, za cenu dle Opatření obce č. 4/2014. Tj. za cenu 400 Kč/m² + DPH + náklady spojené s převodem. Pozemek bude sloužit pro výstavbu garáže. 16

17 753/20 Rada města po projednání b e r e n a v ě d o m í cenovou nabídku firmy TGA Development s.r.o., IČ se sídlem Čsl. armády 1112/27a, Pod Cvilínem, Krnov, na zveřejněný záměr Města Krnova k prodeji pozemků a areálu "Krnov - kasárna". 754/20 Rada města po projednání postup výběru nájemce prostoru k podnikání o výměře 33,40 m² v domě č.p. 91, na adrese Štursova 3, Krnov, který je součástí pozemku parc. č. 206, v k.ú. Krnov - Horní Předměstí, zapsaného na LV č u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov, konáním obálkového řízení, kdy nájemcem se stane účastník s nejvyšší nabídkou ročního nájmu. Výsledky obálkového řízení schvaluje rada města. 755/20 Rada města po projednání postup výběru nájemce prostoru k podnikání o výměře 18,76 m² + podíl společně užívaných prostor v budově polikliniky na adrese náměstí Hrdinů 5, Krnov. Budova má číslo popisné 932 a je součástí pozemku parcelní číslo 2794, v k.ú. Krnov - Horní Předměstí, zapsaného na LV č u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov, konáním obálkového řízení mezi oběma žadateli, kdy nájemcem se stane účastník s nevyšší nabídkou ročního nájmu. Výsledky obálkového řízení schvaluje Rada města Krnova. 17

18 756/20 Rada města po projednání prominutí nájemného za užívání fotbalového stadionu v Krnově na ul. Petrovické oddílu TJ Krásné Loučky pro konání mistrovských utkání dne od 16:00 hod, od 15:00 hod. a od 14:00 hod. 757/20 Rada města po projednání pronájem prostoru sloužícího k podnikání o výměře cca 250 m², který je částí nemovitostí - pozemků parc. č. 25, 26 a staveb č. p. 15 a 16, na adrese Zámecké náměstí 3-5, v k. ú. Krnov - Horní Předměstí, zapsaných na LV č u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov, panu Petrovi Haničákovi, IČ: , pro účel: prodejna domácích a kuchyňských potřeb. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou, výše nájmu bude stanovena dle Opatření obce č. 2/2014 pro pronajímání prostor sloužících k podnikání a jiných prostor ve vlastnictví Města Krnov, t.j. 600 Kč/m²/rok (bez služeb). - hlasování pro 7, proti 0, zdr. se 1 758/20 Rada města po projednání zrušení veřejné zakázky "Interiér zasedací a školící místnosti" uveřejněné v systému E-ZAK

19 759/20 Rada města po projednání zadání veřejné zakázky "nová rolba na úpravu ledové plochy na zimním stadionu Krystal" v otevřeném zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění a současně schvaluje vyhlášení Oznámení předběžných informací ve Věstníku veřejných zakázek. 760/20 Rada města po projednání přijetí movitého daru z Moravskoslezského kraje v celkové výši Kč určený na dovybavení jednotky SDH obce Krnov, kategorie JPO II speciální hasičskou technikou. 761/20 Rada města po projednání vítěze zakázky malého rozsahu na "Zakoupení osobního automobilu ŠKODA Superb", u firmy ADIV, spol. s.r.o., Olbrichova 632/5, Opava s nabídkovou cenou ve výši Kč včetně DPH za nové vozidlo a odkoupení deset roků starého vozidla Škoda Superb 1.9 TDI, RZ - 3T za cenu Kč. 19

20 762/20 Rada města po projednání přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši Kč určenou na výdaje na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek SDH a také na zabezpečení akceschopnosti (organizační, technická a odborná) jednotky SDH Krnov. 763/20 Rada města po projednání program 8. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Krnova, které se uskuteční v pondělí dne 19. října 2015 od 16:00 h., ve velké zasedací místnosti MěÚ Krnov. 764/20 Rada města po projednání program 9. zasedání Zastupitelstva města Krnova, které se uskuteční ve středu dne 4. listopadu 2015 od 16:30 h., v Hasičské zbrojnici, Krnov. Usnesení je v anonymizaci Ing. Michal Brunclík v. r. PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová v. r. místostarosta starostka 20

21 Materiály projednané na 20. schůzi RM vyřazené, bez přijatého usnesení 21

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 08/15/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 08/15/Ko ZM města KRNOVA SS 08/15/Ko U S N E S E N Í z 8. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 19. října 2015 v 16:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ v Krnově č. usn. 196/8-200/8 Obdrží:

Více

U S N E S E N Í. 25. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 27. 1. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov

U S N E S E N Í. 25. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 27. 1. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov Rada města KRNOVA SS 025/16/Ko U S N E S E N Í 25. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 27. 1. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov čís. usn. 945/25 993/25 Rozdělovník - členové

Více

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 8. 6. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 8. 6. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov Rada města KRNOVA SS 032/16/Ko U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 8. 6. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov čís. usn. 1303/32 1334/32 Rozdělovník - členové

Více

U S N E S E N Í. 45. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. října 2008 ve 13.00 h v malé zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 45. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. října 2008 ve 13.00 h v malé zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 045/08/Za U S N E S E N Í 45. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. října 2008 ve 13.00 h v malé zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1307/45 1338/45 Rozdělovník - členové

Více

U S N E S E N Í. 47. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 8. 1. 2013 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 47. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 8. 1. 2013 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 047/13/Pa U S N E S E N Í 47. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 8. 1. 2013 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1814/47-1832/47 Rozdělovník - členové

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 09/15/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 09/15/Ko ZM města KRNOVA SS 09/15/Ko U S N E S E N Í z 9. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 4. listopadu 2015 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 201/9 226/9

Více

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 20. září 2011 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 20. září 2011 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 019/11/Pa U S N E S E N Í 19. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 20. září 2011 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 726/19-745/19 Rozdělovník - členové

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

U S N E S E N Í. Rada města KRNOVA SS 002/06/Če. čís. usn. 4/2 39/2

U S N E S E N Í. Rada města KRNOVA SS 002/06/Če. čís. usn. 4/2 39/2 Rada města KRNOVA SS 002/06/Če U S N E S E N Í 2. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 21. listopadu 2006 ve 13.00 h v zasedací místnosti MěÚ a pokračování v úterý dne 28. listopadu 2006 ve 14.45

Více

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015 USNESENÍ z 10. schůze Rady města Oder konané dne 5. 3. 2015 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 10/15/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 10/15/Ko ZM města KRNOVA SS 10/15/Ko U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 9. prosince 2015 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 227/10

Více

U S N E S E N Í. 6. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 6. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SS 006/15/Ko U S N E S E N Í 6. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 4. 3. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 222/6 246/6 Rozdělovník - členové zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 986/2010-2014/RM. Usn. č. 986/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 986/2010-2014/RM. Usn. č. 986/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 19. 5. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

U S N E S E N Í. z 28. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 10. září 2014 v 16:30 hod. ve Slezské domově, nám.

U S N E S E N Í. z 28. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 10. září 2014 v 16:30 hod. ve Slezské domově, nám. ZM města KRNOVA SS 28/14/Ko U S N E S E N Í z 28. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 10. září 2014 v 16:30 hod. ve Slezské domově, nám. Hrdinů v Krnově č. usn. 846/28 899/28 Obdrží:

Více

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora.

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 10. schůze Rady města Příbora konané dne 7. dubna 2015 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 11/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 11/16/Ko ZM města KRNOVA SS 11/16/Ko U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve čtvrtek dne 25. února 2016 v 15:00 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 256/11 291/11

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

U S N E S E N Í. z 4. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného dne 27. března 2019 v 16:30 hod. v hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

U S N E S E N Í. z 4. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného dne 27. března 2019 v 16:30 hod. v hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově KRNOMK-26440/2019 koni ZM města KRNOVA SS 04/2019/koni U S N E S E N Í z 4. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného dne 27. března 2019 v 16:30 hod. v hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

Více

Protokol o otevírání obálek podle ust. 73 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Protokol o otevírání obálek podle ust. 73 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 5 materiálu k bodu č. programu Protokol o otevírání obálek podle ust. 73 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů I. Informace o zadavateli: Zadavatel: Jihomoravský

Více

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.12.2013 čís. 0646/ZMOb1014/17/13 0673/ZMOb1014/17/13

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.12.2013 čís. 0646/ZMOb1014/17/13 0673/ZMOb1014/17/13 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.12.2013 čís. 0646/ZMOb1014/17/13 0673/ZMOb1014/17/13 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 28/2010-2014 a č. 29/2010-2014 Tisk 631/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 28/2010-2014 a č. 29/2010-2014 Tisk 631/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 16. 1. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko 16. zasedání ZM U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 2. listopadu 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

Více

Z: S, VOS T: 03/2016. 991/26 1. Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.

Z: S, VOS T: 03/2016. 991/26 1. Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města. USNESENÍ 26. schůze Rady města Vítkova konané dne 15. března 2016 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 986/26/25 do č. 1030/26) Rada města: 986/26 1. Schvaluje vyhodnocení

Více

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013.

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 71. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 04.03.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

11. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 16.02.2015

11. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 16.02.2015 11. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 16.02.2015 114/11/15 132/11/15 Mgr. Lenka Hrušková starostka Ing. Eduard Dvorský místostarosta 114/11/15 M. č. 1 návrh vnitřní Směrnice č. 1/2015 pro

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SM 05/15/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SM 05/15/Ko ZM města KRNOVA SM 05/15/Ko U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 13. května 2015 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 102/5 140/5

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 86. schůze Rady města Mohelnice, která se konala dne 30.09.2013 1633/86/RM/2013 Schválení programu 86. zasedání Rady města Mohelnice předložený program

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 46. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 16.5.2016 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

U S N E S E N Í. z 7. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 9. září v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

U S N E S E N Í. z 7. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 9. září v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově ZM města KRNOVA SS 07/15/Ko U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 9. září v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 167/7-195/7 Obdrží:

Více

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324)

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324) U S N E S E N Í z 36. schůze Rady města Kojetína, konané dne 20. dubna 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín 3. Poskytnutí investiční

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání

Více

USNESENÍ z 43. schůze Rady města Přerova konané dne 5. května 2016

USNESENÍ z 43. schůze Rady města Přerova konané dne 5. května 2016 USNESENÍ z 4 schůze Rady města Přerova konané dne 5. května 2016 1465/43/2/2016 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 4 schůze Rady města Přerova konané dne 5. května 2016 schvaluje upravený program

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 47. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. května 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

U S N E S E N Í. z 26. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného dne 6. června 2018 v 16:30 hod. v hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

U S N E S E N Í. z 26. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného dne 6. června 2018 v 16:30 hod. v hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově KRNOMK--42871/2018 koni ZM města KRNOVA SS 26/2018/Ko U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného dne 6. června 2018 v 16:30 hod. v hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

Usnesení z 10. zasedání ZM konaného dne 9. 3. 2016. Program. Kontrola plnění usnesení. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 10. zasedání ZM konaného dne 9. 3. 2016. Program. Kontrola plnění usnesení. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 10. zasedání ZM konaného dne 9. 3. 2016 Program 16/010/002/00/00 - Program 10. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 10. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 8. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 28. 4. 2015

Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 8. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 28. 4. 2015 Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 8. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 28. 4. 2015 (Toto usnesení je upraveno podle zák. č.. 101/2000 zákon o ochraně osobních údajů) 139/8/RM/2015

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 13. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 19. srpna 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015

U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015 U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

U S N E S E N Í. č. usn. 640/24 662/24 1 / 9

U S N E S E N Í. č. usn. 640/24 662/24 1 / 9 KRNOMK-11236/2018 koni ZM města KRNOVA SS 2018/Ko U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. února 2018 v 16:30 hod. v hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

Více

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 Usnesení 1434/2013 - RM 46 ze dne 5. 2. 2013 Výše nájmů kotelen hlasováním per rollam k datu 28.1.2013 změnu nájmů z nebytových prostor

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 34. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 25.09.2014 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 7 Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 8. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 18.4.2016 236/8/RM/2016 Služebnost IS - vodovodní přípojka vydat souhlas ke stavbě

Více

Usnesení z 31. jednání RM konané dne 15. 12. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Organizační a pracovní řád MěP Zábřeh

Usnesení z 31. jednání RM konané dne 15. 12. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Organizační a pracovní řád MěP Zábřeh Usnesení z 31. jednání RM konané dne 15. 12. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/031/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Rada města Příbora. 103/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 103/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 103. schůze Rady města Příbora konané dne 30. září 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

U S N E S E N Í. č. usn. 614/23 639/23 1 / 14

U S N E S E N Í. č. usn. 614/23 639/23 1 / 14 KRNOMK-86295/2017koni ZM města KRNOVA SS 2017/Ko U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 13. prosince 2017 v 16:30 hod. v hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.01.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon): Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a veřejného osvětlení otevřené

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz.

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz. U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 4. 4. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 7. 6. 2012 825/37 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 36. schůze rady města ze 17. 5. 2012. 826/37 Rada města schvaluje uzavření

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SM 02/14/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SM 02/14/Ko ZM města KRNOVA SM 02/14/Ko U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného v úterý dne 10. prosince 2014 v 16.00 h v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 17/2-47/2 Obdrží:

Více

Usnesení. 1964 Schválení ověřovatelů zápisu 44. schůze RM Karviné konané dne 02.10.2012

Usnesení. 1964 Schválení ověřovatelů zápisu 44. schůze RM Karviné konané dne 02.10.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 44. schůze Rady města Karviné konané dne 02.10.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1964 Schválení

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 14/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 14/16/Ko ZM města KRNOVA SS 14/16/Ko 14. zasedání ZM U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 15. června 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 424/16/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne 11.05.2015. usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 17. června 2014 (RM č. 15)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 17. června 2014 (RM č. 15) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 17. června 2014 (RM č. 15) č.j.mukv25718/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb.,

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Kravaře. usn. čís. 21. 150/2013 21. 159/2013. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 21. 150/2013 21. 159/2013. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 26. 6. 2013 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 21. 150/2013 21. 159/2013 Ing. Andreas

Více

U S N E S E N Í. 72. schůze Rady města Krnova, konané dne ve 13:00 hod., v zasedací místnosti MěÚ Krnov. čísl. usn.

U S N E S E N Í. 72. schůze Rady města Krnova, konané dne ve 13:00 hod., v zasedací místnosti MěÚ Krnov. čísl. usn. KRNOMK-40598/2018smid Rada města KRNOVA SM 072/18/Sm U S N E S E N Í 72. schůze Rady města Krnova, konané dne 30. 5. 2018 ve 13:00 hod., v zasedací místnosti MěÚ Krnov čísl. usn. 3210/72-3247/72 Rozdělovník

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

U S N E S E N Í. 9. schůze Rady města Krnova, konané dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 9. schůze Rady města Krnova, konané dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově KRNOMK-31047/2019 koni Rada města KRNOVA SS 009/19/Ko U S N E S E N Í 9. schůze Rady města Krnova, konané dne 15. 4. 2019 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 386/9 419/9 Rozdělovník

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 81. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 22. 8. 2013 09:00 (usn. č. 4038/81 - usn. č. 4130/81) Mgr. Karel Sibinský Ing.

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 597/2010-2014/RM. Usn. č. 599/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 597/2010-2014/RM. Usn. č. 599/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 5. 12. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U S N E S E N Í. 12. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 17. dubna 2007 ve 13.00 h v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 12. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 17. dubna 2007 ve 13.00 h v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 012/07/Za U S N E S E N Í 12. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 17. dubna 2007 ve 13.00 h v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 289/12 331/12 Rozdělovník - členové

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016

Město Horažďovice. Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016 Město Horažďovice Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov Rada města KRNOVA SS 028/16/Ko U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 6. 4. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov čís. usn. 1021/28 1154/28 Rozdělovník - členové

Více

U snesení. ze 48. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 5. 2. 2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 48. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 5. 2. 2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 48. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 5. 2. 2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 48/1.1 Plnění úkolu uloženého radou města dne 27.3.2012

Více

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015 05/2015-RADA/243-5. Rada města ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřinu Jirešovou 05/2015-RADA/244-5. Rada města předložený program jednání RM 05/2015-RADA/245-5. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 95. schůze rady města Hustopeče, konané dne 03.09.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/95/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení (úkol) č. 2/95/13: RM ukládá

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12. U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 9. 3. 2016

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12. U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 9. 3. 2016 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 9. 3. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 9. 3. 2016 následující usnesení:

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 19/2014 (tisk R/38)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 19/2014 (tisk R/38) U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. prosince 2014, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

USNESENÍ. z 54. schůze Rady města Hranic, dne 23. 7. 2013

USNESENÍ. z 54. schůze Rady města Hranic, dne 23. 7. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 54. schůze Rady města Hranic, dne 23. 7. 2013 Usnesení 1777/2013 - RM 54 ze dne 23. 7. 2013 Hranice - Cyklostezka Bečva III. etapa - výběr zhotovitele 1. bere na vědomí hlasováním

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady města Řevnice dne 5.6.2015

Zápis č. 29 z jednání Rady města Řevnice dne 5.6.2015 Zápis č. 29 z jednání Rady města Řevnice dne 5.6.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, I. Kovářová, Ing. P. Kozák, Mgr. O. Skripnik PhD., MgA. M. Reslová Omluven: Hosté: M. Tamchyna, Zapisovatel: Mgr. R. Henych

Více

Členové RM: b) VZ na zhotovitele stavby "Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 766, Ostrov"

Členové RM: b) VZ na zhotovitele stavby Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 766, Ostrov Členové RM: Přítomni: Město Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 27. května 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Bc. Pavel Čekan,

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 R 179/14 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 31. 03. 2014, b) souhlasí s prodloužením

Více

U S N E S E N Í. 57. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne v 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 57. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne v 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově KRNOMK-65953/2017 koni Rada města KRNOVA SS 057/17/Ko U S N E S E N Í 57. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 27. 9. 2017 v 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čísl. usn. 2519/57-2549/57

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013 u p r a v e n á v e r z e č. 308 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit zrušení splátek zapůjčených finančních

Více

U S N E S E N Í 23. Rady města Jirkov konající se dne 15.6.2015

U S N E S E N Í 23. Rady města Jirkov konající se dne 15.6.2015 U S N E S E N Í 23. Rady města konající se dne 15.6.2015 1/23/RM/2015 - Kontrola plnění usnesení Rada města bere na vědomí splněná usnesení č. 24/20/RM/2015, 6/21/RM/2015, 4/21/RM/2015, 17/21/RM/2015,

Více

U S N E S E N Í =================================================================

U S N E S E N Í ================================================================= Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 11/12/Za

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 11/12/Za ZM města KRNOVA SS 11/12/Za U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 28. března 2012 v 16.30 h v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 328/11-363/11

Více

U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu

U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu Zastupitelstvo města: 112/VII./2011 zprávu o činnosti Rady města Kunovice od VI.

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016

Město Horažďovice. Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více