VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, Školní rok 2010/2011

2 OBSAH : I. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (str. 3) 1.Základní údaje o škole (str. 3) 1.1 Škola (str. 3) 1.2 Zřizovatel (str. 3) 1.3 Součásti školy (str. 3) 1.4 Základní údaje o součástech školy (str. 4) 1.5 Materiálnětechnické podmínky školy (str. 4) 1.6 Údaje o školské radě (str. 4) 2. Přehled o vzdělávacích programech školy (str. 4) 2.1 Vzdělávací programy (str. 4) 2.2 Učební plán (str. 5) 2.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky (str. 6) 3. Přehled o pracovnících školy (str. 6) 3.1 Základní údaje o pracovnících školy (str. 6) 3.2 Základní škola a školní družina (str. 7) 3.3 Mateřská škola (str. 8) 3.4.Školní jídelna (str.8) 4. Počty žáků (str. 8) 4.1 Výsledky přijímacího řízení (str. 8) 4.2 Přijatí žáci do 1. ročníku (str. 9) 4.3 Počty žáků školy (str. 10) 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (str. 10) 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků (str. 10) 5.2 Údaje o zameškaných hodinách (str. 11) 5.3 Údaje o integrovaných žácích (str. 11) 6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti (str. 12) 6.1 Údaje o mimoškolních aktivitách (str. 12) 6.2 Účast žáků v soutěžích (str. 15) 6.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích (str. 16) 6.4 Další akce (str. 16) 7. Spolupráce se Sdružením rodičů a přátel děti školy (str. 18) 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti (str. 18) 1

3 II. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY (str. 19) 2

4 I. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace adresa školy Píšť 530, právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy kontakt: telefon fax internetova adresa vedení školy ředitel: Mgr. Antonín Hampel, zástupce ředitele: Mgr. Naděžda Knoppová, vedoucí učitelka MŠ: Zdislava Moricová ekonomka: Eva Ilková vedoucí školní jídelny: Monika Jarošová 1.2 Zřizovatel název zřizovatele adresa zřizovatele kontakt tel.: fax: Obec Píšť, zastoupená starostou obce Mgr. Františkem Jarošem Píšť, se sídlem Obecního úřadu Píšť č.p součásti školy Kapacita skutečnost Mateřská škola 70 žáků 56 žáků Základní škola 300 žáků 160 žáků ( ), z toho 93 žáků 1. st. a 67 žáků 2.st. 177 žáků ( ) z toho 95 žáků 1.st. a 82 žáků 2.st. Školní družina 25žáků 25 zapsaných žáků Školní jídelna MŠ součást šk. jídelny ZŠ Školní jídelna ZŠ 300 obědů 185žáků, 28 zaměst., 47 cizí str. 3

5 1.4 základní údaje o součástech školy Počet tříd/oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 2 ( dvě) stupeň ZŠ 5 (pět) 93 (1.9.), 95 (30.6.) 18,6 (1.9.), 19 (30.6.) 2. stupeň ZŠ 4 (čtyři) 67 (1.9.), 82 (30.6.) 16,75 (1.9.), 82 (20,5) Školní družina 1 (jedno) Školní jídelna MŠ x 56 x Školní jídelna ZŠ x 129 x 1.5 materiálnětechnické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou dvanáct učeben, jedna herna ŠD učebna CH/F, žákovská knihovna, dvě multimediální učebny, atrium mezi pavilony tělocvična, herna na stolní tenis jedna učebna PČ, pozemky nevyužívány učebny vybaveny nábytkem KLASSA vše schváleno MŠMT 31 PC, 5 tiskáren, 1 kopírovací zařízení, 3 DATA projektory 1 IA tabule Investiční rozvoj nic Komentář: ve šk. roce 2010/2011 bylo dočasné (v přízemí pavilonu A) umístění MŠ Píšť ukončeno, v zrekonstruované budově MŠ byl zahájen provoz 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 9 Kontakt Školská rada při Základní škole a Mateřské škole Píšť, Píšť, č.p Přehled o vzdělávacích programech školy 2.1 Vzdělávací programy Vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA č.j /962 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j /200422) Zařazené ročníky 5. roč. 1., 2., 3.,4.,6.,7.,8.a 9.roč. 4

6 2.2 Učební plán 1.stupeň 2.stupeň Předmět ročník ročník Český jazyk a literatura Cizí jazyk Inf.a kom.technologie Matematika a její aplik Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 1 1 Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Výchova k občanství Výchova ke zdraví 1 2 Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Tělesná výchova Volitelné předměty 2 SH Disponibilní dotace *)vázaná *) volná Týdenní dotace povinných předmětů 1 +ČJ 2 +ČJ 2 +M 1 VV 1 M VL 0+2 NJ 2 CH P 1 SH 0+2 NJ

7 2.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky Název nepovinného předmětu Počet zařazených žáků 1.9.tř. náboženství ( 6 skupin) 88 Název kroužku Počet zařazených žáků Klubíčko 1. (L.Konderlová) 11 + rodiče Klubíčko 2. (L.Konderlová) 5 + rodiče Dyslektická náprava (J.Markovičová) 2 Flétna (K.Schwarzerová) 10 Sbor (K.Schwarzerová) 16 Doučování (K.Schwarzerová) 1 Stolní tenis (J.Konderla) 12 Třídní klub (D.Broďáková) Turistický kroužek (V.Kocurová) 5 Dyslektická náprava (V.Kocurová) 5 Taneční kroužek (M.Gajdová) 9 Kroužek němčiny (H.Lišková) 2 Ringo (N.Knoppová) 32 Anglický jazyk MŠ (N.Knoppová) 12 Florbal, ml. žáci (A.Hampel) 13 Florbal, st.žáci (A.Hampel) 18 Šachový kroužek (A.Hampel) 12 V průběhu školního roku pracovalo 17 kroužků. Kroužky byly vedeny učiteli. Za vynaloženou námahu a čas patří všem poděkování. 3 Přehled o pracovnících školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 32, 31 (od ) Počet učitelů ZŠ 14 Počet vychovatelů ŠD 1 Počet učitelek MŠ 4 Počet správních zaměstnanců ZŠ 6, 5 (od ) Počet správních zaměstnanců MŠ 2 Počet správních zaměstnanců ŠJ 5 6

8 3.2 Základní škola a školní družina Pedagogičtí pracovníci Roků Stupeň Funkce ped.praxe vzdělání Aprobace Mgr. Antonín Hampel ředitel nad 27 VŠ TV NŠ Z Mgr. Naděžda Knoppová zástupce ředitele nad 27 VŠ M PČ Inf tř. uč. VII. tř. správce poč. učeb. Mgr. Marcela Gajdová výchovná poradkyně do 19 VŠ P OV tř. uč. VI. tř. Mgr. Lenka Konderlová tř. uč. I. třídy do 27 VŠ NŠ Mgr. Jana Markovičová tř. uč. II.třídy do 27 VŠ NŠ Mgr. Karin Schwarzerová tř. uč. III. třídy do 6 VŠ NŠ Mgr. Jiří Konderla tř. uč. IV. třídy do 27 VŠ NŠ, AJ I. st. Mgr. Vladěna Horáková tř. uč. V. třídy do 19 VŠ NŠ (do ) Dagmar Broďáková (od ) do 27 středošk. Mgr. Veronika Kocurová tř. uč. VII. třídy do 6 VŠ ČJ Ing. Helena Lišková tř. uč. IX. třídy nad 27 VŠ NJ Mgr. Renata Hasalová do 19 VŠ M CH TV Martin Večeřa do 12 středošk. Mgr. Alena Holubcová katechetka do 27 VŠ NŠ učitelka Mgr. Petr Černota výuka náboženství do 19 VŠ Jiřina Zlotá vychovatelka ŠD do 19 středošk. Pedagogičtí pracovníci podle muži ženy celkem % věkové struktury do 20 let let , let , let ,3 nad 50 let ,3 celkem ,00 Poznámka: pedagogických pracovníků bylo 16 ( Mgr. V.Horáková rozvázala smlouvu na vlastní žádost, na její místo byla přijata p.d.broďáková) do statistiky se počítá 15 7

9 Správní zaměstnanci Funkce Eva Ilková, ekonomka hospodářka Ing. Petr Foniok školník domovník Anna Jarošová uklízečka Marcela Úlehlová uklízečka Irena Kšonžková uklízečka Eva Fojtíková (do ) uklízečka Poznámka: paní E.Fojtíková ukončila pracovní poměr k , 3.3 Mateřská škola Jméno Zdislava Moricová Dana Lampartová Miroslava Kratochvílová Dagmar Gajdová Dagmar Bočková Pavlína Klemensová Pracovní zařazení vedoucí učitelka učitelka učitelka učitelka školnice, výdej stravy uklízečka, výdej (expedice) stravy 3.4 Školní jídelna Pracovníci jídelny Monika Jarošová Alice Kašná Pavla Hopenštoková Anna Chříbková Lucie Kroupová Funkce vedoucí ŠJ vedoucí kuchařka kuchařka kuchařka pracovnice provozu 4. Počty žáků 4.1 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: Název školy z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem Gymnázium O.Havlové, OstravaPoruba Gymnázium J.Kainara, Hlučín Petr Foniok Veronika Foldynová 8

10 b) přehled přijatých žáků 9.třídy na střední školy: Jméno Název školy Obor Císař Tomáš SOŠ Z.Matějčka, pekař Ostrava Poruba Hofer Michal SŠ Ostrava Kunčice mechanik strojního zařízení Klímek Martin SPŠ elektrotechniky a obor elektrotechnika informat., Ostrava Poruba Lischka Jakub SPŠ, Ostrava Vítkovice, Zengrova strojírenství a výpočetní technika Machel Tomáš SŠ společného stravování, kuchař Ostrava Hrabůvka Ryška Martin SŠ elektrotechnická, mechanik elektrotechniky Na Jízdárně 30, Ostrava Tománek Lukáš SPŠ, Hasičská ul., Ostrava obor slaboproud Vítkovice Tyleček Marek SPŠ, Hasičská ul., Ostrava obraběč kovů Vítkovice Bilíková Tereza SŠ elektrotechnická, Na Jízdárně 30, Ostrava Boberová Lenka OA a Vyšší odborná škola veřejnoprávní činnost sociální, Ostrava M.Hory Bočková Tereza SOŠ Z.Matějčka, sociální činnost Ostrava Poruba Hluchníková Sabina SPŠ chemická, akad. aplikovaná chemie Heyrovského, Ostrava Návratová lenka Soukromé gymnázium a SOŠ Iuventas Smolková Dominika OA, Ostrava Poruba Theuerová Klára SZŠ a Vyšší odborná škola zdravotní asistent zdravotní, Ostrava Tkačíková Adéla SŠ elektrotechnická, Na Jízdárně, Ostrava optik c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku Přijatí žáci do 1. ročníku počet prvních tříd počet dětí přijatých do první třídy po odkladu) z toho počet dětí starších 6ti let (nástup) počet odkladů pro školní rok

11 4.3 Počty žáků školy Roč Cel (22) 19 (14) (17) 16 (67) 62 (160) 155 D H Náb Doj Stráv Poznámka: údaje v závorce k , další počty k Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 1. stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků s vyzn. dostatečnou I II III IV V stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s Nehodnoceno s vyzn. dostatečnou VI VII VIII (TV, SH) IX (TV) Poznámka: Zuzana Baránková (VI.tř.), Hana Fichnová (VI.tř.), Lukáš Mikoláš (VI.tř.) Tereza Fojtíková (VII.tř.) a Adam Theuer (IX.tř.) v průběhu šk. roku přešli na jinou školu (ZŠ Hlučín Rovniny) Celkový přehled Počet Prospělo s Neprospělo Počet žáků s Nehodnoceno žáků vyznamenáním dostatečnou 1. stupeň stupeň Celkem Poznámka: Zuzana Baránková (VI.tř.), Hana Fichnová (VI.tř.), Lukáš Mikoláš (VI.tř.) Tereza Fojtíková (VII.tř.) a Adam Theuer (IX.tř.) v průběhu šk. roku přešli na jinou školu (ZŠ Hlučín Rovniny) 10

12 Přehled o chování 1. stupeň Třída Počet Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ žáků TU ŘŠ TU I II III IV V stupeň Třída Počet žáků Pochvala TU Pochvala ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň VI VII VIII IX Celkový přehled: Počet žáků Pochvala TU Pochvala ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 1. stupeň stupeň Celkem Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin 1. stupeň , stupeň , Celkem , Počet neomluvených hodin na žáka 5.3 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Se zdravotními vadami 3., 5., 5., 6. 4 S vývojovými poruchami učení 4., 6., 7., 8.,

13 6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 6.1 Údaje o mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů Významné akce školy Mezinárodní den učitelů, návštěva učitelů v ZŠ Owsiczce FONDU SIDUS odesláno 1750, Kč charitativní sbírky ze zakoupení výrobků Sportovní olympiáda příhraničních obcí kulturní vystoupení žáků na setkání důchodců s představiteli obce Zápis žáků do I. třídy listopad až leden probíhal kurz zvládnutí základů práce s počítači pro občany z Píště a okolí, který vedla Mgr. N.Knoppová (pomocníky byli žáci VII. a VIII. tř.) Duhový týden + den elegance soutěž jednotlivců a tříd v oblečení podle určených barev a elgance v oblečení, hl. org. Mgr.N.Knoppová Výuka plavání 48 žáků ( II., III. a IV.tř.) 6.5. Oslava Dne matek (tělocvična školy) vystoupení: děvčata V.Hronová, T.Gregorčiková, L.Dudová, L.Trombíková, L.Kusá a N.Slaninová skladby pro flétny děti I. a II. tř. předvedly taneční pásmo Tančíme s Dádou, nacvičily Mgr.L.Konderlová a Mgr. J.Markovičová pásmo básní J.Žáčka a skladeb současných autorů v přednesu žáků IV. pod vedením Mgr. J.Konderly módní přehlídka v podání žáků V. třídy, inspirace p.u.d.broďáková taneční vystoupení děvčat VI. třídy hudební vystoupení na akordeon A.Horklová (IX.tř.) recitační pásmo dětí ŠD pod vedením p.vych. J.Zloté Seifertovy a Sládkovy básně v podání I.Borové a A.Horklové (IX.tř.) připravila Mgr. V.Kocurová skladby pro flétny zahrály dětí z I., II., III. a V. třídy a nacvičila Mg. K.Schwarzerová taneční vystoupení děvčat z V.třídy pod vedením Mgr. M.Gajdové pěvecký sbor žáků II., III. a IV. třídy a sólový zpěv M.Bočkové ze II.tř. nacvičila a doprovázela Mgr. K.Schwarzerová uváděly S.Hluchníková a T.Bočková z IX.tř Den dětí v Píšti 6.6. Zájezd žáků deváté třídy do Osvětimi 12

14 17.6. Sportovní olympiáda příhraničních obcí Účastníci školní družstva: Gmina Krzyźanowice, ZŠ Hať, ZŠ Šilheřovice, ZŠ Píšť Soutěže družstev: orientační běh, stolní tenis, florbal Kategorie: děvčata (roč.98/99), chlapci (roč.98/99), děvčata (roč.96/97), chlapci (roč.96/97) Naši školu reprezentovali: T.Foldynová, N.Martišovská, K.Lampartová (ml.d.) J.Nytra, S.Somoši, T.Bizoň, H.Hluchník (ml.h.) T.Hluchníková, J.Boberová, J.Borová (st.d.) J.Lischka, M.Janoš, M.Kaluža (st.h.) Akce splnila záměr setkání zástupců škol příhraničních obcí. Představitelé obcí a škol předali účastníkům odměny, diplomy, ceny a medaile. Učitelé pořádající školy se zhostili organizačních úkolů a rozhodčích povinností na výbornou slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky s předáním vysvědčení v prostorách školy s p. starostou obce Mgr.F.Jarošem Školní výlety I.tř. Horka n.moravou, Teplice n. Bečvou II.tř. a III. tř Přerov, Teplice n.bečvou IV.tř. a V.tř. Rožnov p.radhoštěm, Pustevny VI.tř. Frenštát p. Radhoštěm VII.tř. Ostrava VIII.tř. Rožnov p. Radhoštěm Akce k prevenci sociálně patologických jevů Akce k environmentální výchově IX.tř. Osvětim RENARKON Prožitkový program 1.blok IV.tř. Komunikace a ztahy VI. a VII.tř , Píšť RENARKON Prožitkový program 2. blok, IV. tř. Šikana, VI. a VII.tř , Píšť RENARKON Prožitkový program 3. blok, IV.tř. Zdravý životní styl, VI. a VII.tř , Píšť RENARKON Hrou proti AIDS,VIII.tř , Ostrava RENARKON Poruchy příjmu potravin, IX.tř ,Ostrava Den Země sběr plastů, starého železa a dalších odhozených věcí v Píšti a okolí 13

15 Exkurze VIII.tř. exkurze žáků OstravaVítkovice exkurze žáků IX. třídy Úřad práce Ostrava VIII.tř. exkurze v podniku Formy a plasty Chuchelná VIII.tř. exkurze v podniku FORM Kozmice VIII.tř. výstava betlémů v Hlučíně I.tř. Knihovna Píšť II.tř. Knihovna Píšť III.tř. Knihovna Píšť VIII.tř. památník ostravské operace VIII.tř. exkurze v podniku LENA Dolní Benešov 1.6. VII.tř. Rádio ČAS Ostrava IV.,V. a VI.tř. výstavy v arboretu Nový Dvůr a v Hradci nad Moravicí VIII.tř. Dřevěné hlavolamy Ostrava VIII.tř. Chemie na hradě Ostrava 14

16 6.2 Účast žáků v soutěžích Název soutěže Školní kolo Okresní, Krajské a Celostátní kolo Dějepisná olympiáda 7 žáků VIII. a IX.tř. V Opavě limit 60 bodů ve šk. kole pro postup nikdo nedosáhl Hlučínský slavíček 16 žáků I. a II.třídy V Hlučíně se konalo okrskové kolo za účasti šesti žáků školy Recitační soutěž 42 žáků (I. IX.tř.), soutěž proběhla 8.2. V Hlučíně zastupovalo školu šest žáků v okrskovém kole, Zeměpisná olympiáda Matematický klokan 62 žáků (VI., VII., VIII., IX. tř.) řešilo úkoly v únoru a březnu (II. IX. tř.) Opava 9.3., T.Gregorcziková (VI.tř.) kat. A 31. místo V.Foldynová (VII.tř.) kat. B 11.místo J.Brojáč (VIII.tř.) kat. C 31.místo Opavský skřivan EUROREBUS Biologická olympiáda Pythagoriáda 65 žáků (VI., VII., VIII. a IX. tř.) řešilo od října do dubna úkoly elektronických a korespondenčních kol 15 žáků (VIII. a IX. tř.) řešilo úkoly v březnu a dubnu 23 žáků VI. a VII.tř. březen Opava 18.3.M.Bočková(II.tř.) a I.Bialasová (V.tř.) Opava 2.4. Krajské kolo Kat. ZŠ01 V.Hronová, T.Gregorcziková a V.Jurkovič (VI. tř.) 7. místo V.Foldynová (VII.tř.) 2. místo Kat. ZŠ02 L.Návratová (IX.tř.) 4.místo Praha 6.6. Celostátní kolo Kat. ZŠ01 V.Foldynová (VII.tř.) 2. místo Kat. ZŠ02 L.Návratová (IX.tř.) 4.místo Opava 13.4., T.Smolková (IX.tř.) kat. C 21.místo H.Horáčková (IX.tř.) kat. C 34.místo nikdo nedosáhl předepsaného počtu bodů 15

17 6.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích Název soutěže Počet žáků Umístění OF v přespolním běhu, Opava, Děvčata II.V.tř místo Chlapci II.V.tř. místo Ml. H. 18.místo, Ml. D. 13.místo Vybíjená chlapců a děvčat, Hlučín místo v okrskovém kole Florbal, Hlučín chlapci VI.VII.tř. chlapci VIII.IX.tř místo v okrskovém kole 3. místo v okrskovém kole STREET HOCKEY ve florbalu školní kolo oblastní kolo Vítězem družstvo VI. třídy Píšť : Bohuslavice 6 : 5 Bohuslavice : Píšť 8 : 2 do předkola finále postoupily Bohuslavice Minikopaná, Hlučín 9 2. místo v okrskovém kole Atletický čtyřboj, Hlučín 19 Ml. H. 25. místo Ml. D. 20. místo St. H. 29. místo St. D. 24. místo Školní soutěže ve stolním fotbale Březen, II. IX.tř Školní soutěže ringo Říjen, únor, II. VIII.tř. 6.4 Další akce Soutěž v piškvorkách 18. listopadu se šest žáků IV. třídy Fojtíková, Hudcová, Šec, Plaček, Fojtík, Keil zúčastnilo soutěže v piškvorkách. Akce se konala v polských Krzyzanowicích za účasti sedmdesáti soutěžících. Mezi jednotlivci J.Plaček zvítězil a K.Fojtíková obsadila třetí místo. V soutěži družstev naše družstvo zvítězilo. Bludiště V listopadu se v televizní soutěži v Ostravě představili žáci VIII. a IX. třídy. Vánoční trhy 10. prosince navštívilo přes 300 návštěvníků výstavní a prodejní akci, kterou připravili žáci a pedagogové školy. Z tržby byl uhrazen nákup učebních pomůcek pro žáky. Mikulášská nadílka připravili žáci deváté třídy pro další žáky škol Výstava zajíčků V dubnu probíhala v prostorách školy výstava zajíčků, které vytvořili žáci Výstava Slunce V květnu a červnu probíhala v prostorách školy výstava sluncí, která vyrobili žáci 16

18 Den Země 20.dubna nejdříve se třídní kolektivy úklidem a sběrem zasloužily o zlepšení životního prostředí v Píšti sběrem plastů, starého železa a dalších odhozených věcí a pak poznávali Okolí obce na vycházkách do přírody Mezinárodní den dětské knihy: Návštěvy knihovny V březnu a dubnu navštívily kolektivy I. V. třídy místní knihovnu, kde se žáci seznámili s provozem a řádem knihovny a dověděli se zajímavosti o knihách a spisovatelích. Divadelní představení, filmová představení, koncerty říjen květen I.tř. divadelní představení v MŠ divadla Smíšek I. IX.tř. filmové představení Mikulášovy patálie, Hlučín Divadelní představení Renesanční vojenství divadelní skupina SHŠ Pernštejni I. IX. třída Výchovný koncert soudobé hudby v provedení žáků ZUŠ P.J.Vejvanovského v Hlučíně pro žáky I. III.třídy Šachy Okresní turnaj žáků Opavska v Dolním Benešově Devět žáků školy Okresní finále Přeboru škol okresu Opava kategorie A Družstvo ve složení: J.Křefký (II.tř.), F.Klösel, L.Jarolím, J.Plaček (IV.tř.) a V.Viktorin (V.tř.) obsadilo 1. místo a postoupilo do krajského kola Okresní finále Přeboru škol okresu Opava kategorie B Družstvo ve složení: T.Blahut, T.Bizoň (VI.tř.), M.Janoš (VIII.tř.), M.Klímek a M.Tyleček (IX.tř.) skončilo na 2. místě a postoupilo do krajského kola Krajské kolo přeboru škol v šechu kategorie B ve FrýdkuMístku Úspěšné družstvo z okresního finále pokračovalo ve výborných výkonech a obsadilo 12. místo ve velmi těžké konkurenci Krajské kolo přeboru škol v šachu kategorie A v Petřvaldě u Karviné Úspěšné družstvo z okresního finále pokračovalo ve výborných výkonech a obsadilo krásné 5.místo Okresní turnaj žáků Opavska v Dolním Benešově Šest žáků naší školy 9.4. Krajský přebor mládeže v rapid šachu v Dolním Benešově V kategorii do 10 let obsadil J.Křefký 13.místo, O.Křefký 29. a M.Trombík 31. místo. V kategorii do 12 let se umístili V.Viktorin na 17. a F.Klösel na 18. místě. V kategorii do 18 let skončili M.Klímek na 16. a M.Tyleček na 17. místě. 7.a 8.5. Mistrovství České republiky chlapců do 8 let. Výborného výsledku dosáhl Jakub Křefký ze II. třídy, který mezi sedmdesáti třemi chlapci obsadil 29. pořadí. Leden duben Školní turnaj třinácti žáků školy systémem každý s každým na dvě kola vyhrál s 16,5 body J.Křefký před L.Jarolímem se 16 body a o třetí místo se dělili se stejným ziskem 15 bodů M.Tyleček a M.Klímek. 17

19 Dopravní soutěž mladých cyklistů Den dopravní výchovy se konal Žáci všech ročníků se zábavnou formou učili nebo si opakovali důležité dovednosti a znalosti v poskytování první pomoci, řešení dopravních situací, pravidel bezpečné jízdy a ovládání dopravního prostředku koloběžky (ti nejmenší) a jízdního kola (ti větší a také nejstarší žáci). Okresní kolo DSMC se uskutečnilo v areálu Dětského dopravního hřiště Malé Hoštice a v OÚ Malé Hoštice. Naši zástupci: nejlepší děvčata a chlapci z V. a VI. třídy skončili čtvrtí děvčata a chlapci zastupující VII. a VIII. třídu obsadili šesté místo. 7. Spolupráce se Sdružením rodičů a přátel dětí školy Spolupráce se Sdružením rodičů a přátel dětí školy se uskutečnila v několika oblastech. Akce pro děti se uskutečnily tyto: bruslení v Buly aréně Zájezd do bazénu Ples SRPDŠ Den dětí Finančně podporovalo SRPDŠ žáky na soutěžích ( sportovní, šachové, vědomostní) knižní odměny pro žáky příspěvek na zakoupení stolních fotbalů Velké poděkování patří všem členům, kteří pomáhali a hlavně paní Simoně Holuschové a paní Ing. Šeděnkové. 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti V tomto školním roce nebyla u nás provedena žádná školní inspekce. V Píšti Projednáno na Pedagogické radě zpracoval Mgr.A.Hampel, ř.š. 18

20 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ 19

21 Mateřská škola je součástí Základní školy.zřizovatelem je Obec Píšť.Mateřská škola je dvoutřídní.v záři 2010 bylo zapsáno 52 dětí. Na konci školního roku bylo zapsáno 56 dětí. Děti byly do tříd rozděleny podle věku. I. II. Mottem naší mateřské školy jsou dětské oči,které všechno sledují.všechny pracovnice jsou si uvědomují, že jsou vzorem pro chování a jednání dětí, jelikož významnou roli v procesu učení u dětí předškolního věku sehrává spontánní a sociální učení, založené na principu nápodoby. Veškeré úsilí všech zaměstnanců směřovalo k tomu, aby čas dětí prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů pro život a vzdělávání. III. V mateřské škole pracují tyto pedagogické pracovnice: Zdislava Moricová vedoucí MŠ 38 let praxe Miroslava Kratochvílová učitelka 38 let praxe Dana Lampartová učitelka 36 let praxe Dagmar Gajdová učitelka 34 let praxe Všechny pedagogické pracovnice mají úplné střední vzdělání a dlouholetou praxi. Správní zaměstnanci: Dagmar Bočková Pavlína Klemensová školnice pracovnice výdej stravy uklízečka pracovnice výdeje stravy IV. Zápis do mateřské školy provádí vedoucí učitelka MŠ. Zákonní zástupci dětí se dostaví k zápisu v předem stanoveném termínu a odevzdají žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.zákonní zástupci jsou seznámeni s kritériem pro přijetí do mateřské školy. Do 30 dnů vydá ředitel školy Rozhodnutí o zařazení či nezařazení dítěte do MŠ. V tomto školním roce nebyly všechny přihlášené děti přijaty.od záři 2011 bude v provozu 3. třída, která bude umístěna v budově základní školy. 20

22 Děti jsou přijímány i během školního roku dle potřeby rodičů.do jednotlivých oddělení je se souhlasem zřizovatele přijímáno maximálně 28 dětí.dovolujeli to kapacita jsou přijímány i děti nezaměstnaných matek. V. V tomto školním roce jsme se nastěhovali do opravené mateřské školy.prostředí je velice hezké, odpovídá hygienickým i technickým normám.zahrada mateřské školy však není ještě dokončena, což je velkým nedostatkem.děti musí během pobytu venku chodit po vesnicí a hledat vhodné prostředí pro vhodné hry. V tomto školním roce jsme pracovali podle projektu Jedeme za zvířátky projekt jsme hodnotili kladně, jelikož jsme vesnická mateřská škola a naše vesnice je obklopena lesy,na konci vesnice nerybním a děti mají k zvířátkům a přírodě blízko.témata byla pro děti zajímavá, vycházela z každodenního života a praktických zkušeností..byla postavena tak, aby vzdělávací nabídka vedla k plnění vzdělávacích cílů a děti získávaly patřičné kompetence. Bylo upřednostňováno prožitkové učení, dbalo se na vyváženost spontánních a řízených aktivit.ve všech činnostech byly plněny cíle předškolního vzdělávání, stanovené rámcovým vzdělávacím programem. Principem ŠVP je otevřený, vstřícný a partnerský postoj k dítěti, založený na pochopení, porozumění,respektu, úctě a toleranci.. Akce pro děti, rodiče a veřejnost: Drakiáda Zamykání lesa Společné dopoledne v mateřské škole Vřesina Odpoledne s tatínkemkonstruktivní tvoření Podzimní tvoření Mikulášská nadílka Vánoční dílna Rozsvícení vánočního stromečku Vánoční besídka Maškarní ples Odemykání lesa Velikonoční dílna Svátek matek Vystoupení u příležitosti vítání dětí Vystoupení dětí v Tvorkově Sportovní olympiáda pro předškolní děti v Šilheřovicích Výlet předškolních dětí na pstruží farmu Výlet na Albertovec Rozloučení s předškoláky Návštěvy divadel a kulturních představení Mateřská škola spolupracovala s mateřskou školou Vřesina a polskou mateřskou školou./vzájemné návštěvy dětí i pracovnic škol, společná dopoledne, soutěže, návštěvy divadel, výlety/na dobré úrovni je spolupráce se ZŠ, zejména s učitelkou 1.třídyspolečné dopoledne,sportovní soutěže,účast učitelky 1.třídy na rozloučení s předškoláky/ 21

23 Nadstandardní aktivity: předplavecký výcvik výuka anglického jazyka pohybový kroužek povídaní s katechetkou výtvarný kroužek Vzdělávání pedagogických pracovnic: Dana Lampartová Jóga v příbězích Miroslava Kratochvílová Zajímavé techniky a výtvarné nápady Zdislava Moricová ŠVP z pohledu ČŠI VI. Docházka dětí do MŠ: počet zapsaných dětí: 56 průměrná docházka 36 v Píšti dne Zpracovala: Z.Moricová Projednáno na pedagogické radě dne v srpnu

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 Školní rok 2011/2012 OBSAH : I. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (str. 3) 1.Základní údaje o škole (str. 3) 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy v Dolním Benešově. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy v Dolním Benešově. za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2011/2012 Dolní Benešov: 12. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Marie Sovíková Obsah Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola a Mateřská škola, O činnosti školy za školní rok 2007 2008. Hradec Králové Plotiště, P.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola a Mateřská škola, O činnosti školy za školní rok 2007 2008. Hradec Králové Plotiště, P. Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2007 2008 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 zpracoval Ing. Josef Stieborský, ředitel školy

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Mgr. Miroslav Adámek ředitel školy 1 Obsah: I.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Za školní rok 2013/2014 Ekonomická zpráva za rok 2013 Zprávu předkládá: Mgr. Dagmar Adamová, ředitelka školy Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Výroční zpráva. o činnosti ZŠ Liptál

Výroční zpráva. o činnosti ZŠ Liptál Výroční zpráva o činnosti ZŠ Liptál ve školním roce 2009-2010 foto: Dny vietnamské kultury Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2005/2006 Základní škola a Mateřská škola Aloise Jiráska Dolní Lutyně Komenského 1000 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2005/2006 1. Základní údaje o škole: Název: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. Základní škola KELČ, okres Vsetín

Výroční zpráva. o činnosti školy. Základní škola KELČ, okres Vsetín Základní škola KELČ, okres Vsetín Kelč 229 756 43 KELČ Tel/ Fax: 571 641 127 http://zskelc.sweb.cz e-mail: zskelc@vm.inext.cz Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 I. Charakteristika

Více

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace

Více

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10 OBSAH I. Úvod 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2010/2011 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 Dolní Benešov Vypracovala: Mgr. Marie Sovíková 10. 10. 2013 Obsah Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420. VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420. VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 20. září 2013 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 zpracovala ředitelka Mgr. Jana Šejbová ŠR schválila dne: Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: PaedDr.Mgr. Stanislav Horehleď, ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel. 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu web: zsbenese.eu

Více