Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská Trutnov. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva"

Transkript

1 Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

2 OBSAH Základní charakteristika školy 2-5 Přehled učebních plánů 5 Údaje o pracovnících školy 6 Údaje o přijímacím řízení 6-7 Údaje o výsledcích vzdělávání 7-11 Údaje o provedených kontrolách 11 Údaje o mimoškolních aktivitách Údaje o prevenci rizikového chování Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení 20 Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech z cizích fin, zdrojů 20 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi 20 Zpráva za pracoviště Gorkého Schválení pedagogickou radou a školskou radou 26 Příloha č.1- konkrétní údaje o pracovnících školy ve školním roce 2008/2009 Příloha č.2- údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Příloha č.3- zpráva o hospodaření za rok 2008 Příloha č.4- fotografie 1

3 ČÁST I Základní charakteristika školy a) Název školy: Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov adresa : Trutnov, Horská právní forma: příspěvková organizace IČO: b) zřizovatel: Královéhradecký kraj c) ředitel: Mgr. Jaromír Vašíček zástupce řed.: Mgr. Irena Hejnová d) druhy a typy škol a školských zařízení, jejichž činnost příspěvková organizace vykonává: 1. Základní škola praktická ( kapacita 189 ţáků) 2. Základní škola speciální (kapacita 28 ţáků ) 3. Školní druţina (kapacita 35 ţáků) 4. Školní jídelna výdejna (kapacita 100 ţáků) 5. Přípravný stupeň ZŠ speciální ( kapacita 12 ţáků ) 5. Základní škola při nemocnici (kapacita 14 ţáků) 6. Mateřská škola při nemocnici (kapacita 16 ţáků) e) nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 217 f) vzdělávací programy: - ŠVP Učíme se pro ţivot 1. 2., 6. a 7. ročník - Základní škola praktická: vzdělávací program 22980/97-22, Zvláštní škola, platnost od Základní škola speciální: vzdělávací program 24035/97-22, Pomocná škola, platnost od Základní škola speciální, rehabilitační třída: vzdělávací program 15988/ , Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy - Základní škola při nemocnici: Zábavné učení náš lék školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Mateřská škola při nemocnici: Hra je náš lék školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2

4 g) školská rada : Dle školského zákona č. 561/2004 Sb. byla řádnými volbami zvolena nová školská rada ve sloţení : Členové rady: - paní Angelika Kroková ( zástupce za rodiče) předsedkyně ŠR - paní Mgr. Věra Fuchsová ( zástupce za pedagogické pracovníky ) jednatelka ŠR - pan Mgr. Dušan Rejl ( zástupce za zřizovatele, vedoucí oddělení SVŠZ) člen ŠR h)ţáci naší školy byli rozděleni do 6 tříd základní školy praktické a 4 tříd základní školy speciální ( viz. tabulka Celkové údaje o škole ). Přehled všech vzdělávacích programů je uveden v tabulce bodu g). Výuka probíhala s vyuţitím speciálních pedagogických metod a forem práce. Samozřejmý a nezbytný byl poskytovaný individuální přístup ke všem ţákům. Dětem jsme umoţňovali účastnit se četných školních a mimoškolních akcí. Pohyby počtu ţáků ( + a -), členění dle ročníků a tříd, prospěch ţáků vzdělávaných dle programu 22980/97-22, zameškané hodiny ( omluvené a neomluvené) a výsledky chování jsou rozpracovány v následujících tabulkách, uspořádaných do 2 oddílů ( 1. pololetí a 2. pololetí ). Nejdůleţitějšími akcemi letošního roku bylo: 1. pořádání celostátní Vv soutěže pro speciální školy Trutnovský drak se zapojením 109 speciálních škol a vytvořením rekordu v počtu shromážděných výkresů (1 024) s dračí tematikou (1 420 draků) na jednom místě a 2. skládání rekordního puzzle městského znaku Trutnova. Byly tím vytvořeny 2 rekordy, zapsané do knihy českých rekordů v Pelhřimově. Dlouhodobý úkol zůstává shodný s úkolem školního roku 2007/08 - pokračovat ve zlepšování prezentace školy na veřejnosti. Tím bychom chtěli zvýšit počet rodičů, kteří si pro své děti vyberou naši školu v konkurenci široké nabídky v Trutnově. O různorodé činnosti školy podává všechny potřebné informace naše internetová stránka Koncepce rozvoje školy do roku 2012 Vzdělávání na základní škole praktické - pokračovat ve vzdělávání ţáků dle školního vzdělávacího programu školy Učíme se pro ţivot a dále tento program zdokonalovat - poskytovat kvalitní vzdělávání, rozvíjet osobnost kaţdého ţáka ( individuální přístup) - zaměřovat se na ČJ, M a Pv s výhledem na vyučení ţáků - učit ţáky aktivně ovládat výpočetní techniku a internet - nabízet mimoškolní činnost v zájmových krouţcích - předcházet komunikačním obtíţím a výchovně vzdělávacím problémům zařazováním pedagogických asistentů do vzdělávacího procesu 3

5 Vzdělávání na základní škole speciální - nabízet takové formy vzdělávání, aby se co nejvíce přibliţovaly potřebám ţáků: rehabilitační vzdělávací program, strukturovaná výuka pro autistické ţáky - od r vzdělávat ţáky podle ŠVP školy vytvořené na základě RVP ZŠS - doplňovat výchovně vzdělávací program o hipoterapii - od r úspěšně realizujeme hipoterapii ve Svobodě nad Úpou, opět se pokusit o canisterapii - pokračovat ve vzdělávání klientů ÚSP Hajnice-odloučené pracoviště Markoušovice - zlepšovat podmínky výuky u těţce zdravotně postiţených ţáků prostřednictvím asistentů pedagoga Vzdělávání na základní škole a mateřské škole při nemocnici - aktualizovat ŠVP ZŠ a MŠ, zkvalitňovat výuku na základě nových poznatků - v rámci výchovně vzdělávací činnosti uplatňovat s dětmi principy herní terapie a tím se snaţit odbourávat strach dětí z lékařských zákroků a vyšetření, pomocí herní terapie minimalizovat negativní dopad hospitalizace na osobnost dítěte - rozšiřovat spolupráci s MŠ a ZŠ na projektu Nebojme se nemocnice - pokračovat ve spolupráci se ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici Hradec Králové Obecně - všemi čestnými prostředky hájit postavení školy jako speciálního zařízení ve školském systému v Trutnově - zvyšovat počet rodičů, kteří si naše zařízení pro ţáky se zdravotním postiţením vyberou snaţit se rozšířit organizaci o jednoletou praktickou školu nebo odborné učiliště s jedním nejţádanějším výučním oborem - zviditelňovat školu v systému vzdělávání v Trutnově pomocí : internetové stránky školy, článků v tisku, propagačních materiálů o škole, informační tabule o škole v PPP, SPC a Spec. MŠ a u vchodu školy, ve výloze na Krakonošově náměstí - podílet se spolu s městem Trutnov na rozvoji komunitního plánování - spolu s Policií ČR, lékaři pro děti a dorost a OSPODem Trutnov sniţovat záškoláctví a výskyt dalších projevů rizikového chování - dle moţností rozpočtu města Trutnov realizovat opravy na budově školy vzhledem k hygienickým poţadavkům a stáří objektu - modernizovat školní pomůcky, učebnice a nábytek - hledat finanční zdroje - sponzoři, granty - rozvíjet spolupráci se speciální školou v Litomyšli a v Senici (SR) výměnné pobyty ţáků, výměna zkušeností Finanční požadavky Vzhledem k projevům ţáků zaměstnat na škole: - psychologa nebo samostatného pedagoga- metodika pro řešení projevů rizikového chování ( finanční poţadavek cca. 250 tisíc Kč) 4

6 Celkové údaje o škole : Členění podle ročníků a tříd od Základní škola praktická : třída I II III IV V VI celkem počet ţáků ročník celkem počet ţáků Základní škola speciální : třída S1 S2 S3 S4 celkem počet ţáků ročník celkem počet ţáků 1 1+1* * * 1 23 Pozn. Ţáci * jsou vzděláni podle vzdělávacích programů ZŠ praktické Kurz pro získání základů vzdělání poskytovaného ZŠ speciální navštěvovali 3 ţáci, z toho jeden ţák sloţil dne závěrečnou zkoušku a kurz ukončil. Informace o odloučeném pracovišti Základní škole a Mateřské škole při nemocnici, Gorkého 77 příloha č. 3 ČÁST II Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR Učební plány Kdo vydal Kód oboru Název oboru učeb. dokumenty Pod č. j. Platnost od ZvŠ Vzdělávací program ZvŠ MŠMT 22980/ ţák Indiv. vzdělávací program PŠ Vzdělávací program PŠ MŠMT 24035/ ţáků Indiv. vzdělávací program 7 ţáků Rehab. vzdělávací program PŠ 15988/ od ţ ŠVP Učíme se pro ţivot Zábavné učení náš lék Hra je náš lék

7 Údaje o pracovnících školy ČÁST III a) Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků, jejich odborné a pedagogické způsobilosti (zákon č. 563/2004 Sb.) viz příloha č. 1 b) Souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků, jejich kvalifikaci a odborné způsobilosti. viz příloha č.1 c) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka. Počet pedagog. prac. Školní rok 2007/ d) Počet nekvalifikovaných pracovníků Neúplná kvalifikace Bez kvalifikace U pedagog. pracovníků 4 0 U nepedagogic. pracovníků 0 0 e) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Viz příloha č. 2 ČÁST IV Údaje o přijímacím řízení Stávající tabulka obsahuje údaje o všech ţácích, kteří byli správním řízením přijati ke vzdělávání na naší škole v termínu od ( přehled nově zapsaných ţáků uveden zvlášť). Ročník Počet žáků

8 Zápis do 1. tříd Jméno žáka Datum narození Vzdělávací program / ŠVP Učíme se pro ţivot ŠVP Učíme se pro ţivot / / do školy nenastoupí ČÁST V Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 1. pololetí a) pohyby žáků datum + - ročník ; S S2, 5., b) členění podle ročníků a tříd -stav k Základní škola praktická : třída I II III IV V VI celkem počet ţáků ročník celkem počet ţáků 7

9 Základní škola speciální : třída S1 S2 S3 S4 celkem počet ţáků ročník celkem počet ţáků 1 1+1* * * 1 21 Pozn. Ţáci * jsou vzděláni podle vzdělávacích programů ZŠ praktické. c) prospěch žáků vzdělávaných dle programu 22980/97-22 za 1. pol.- stav k Vzhledem ke specifikům hodnocení ţáků základní škole speciální jsou údaje v následujících tabulkách V.c) aţ V.e) udávány jen za ţáky vzdělávacích programů ZŠ praktická ( ţáci ). Ročník Počet žáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Odložená klasifikace 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník celkem d) zameškané hodiny (omluvené a neomluvené ) za 1. pololetí stav k Ročník Počet celkem Počet hod./žáka % zameš. hodin Počet neomluv. hod. Počet neoml. hod./ žáka % neomluv. hodin 1. ročník ,0 8, ročník ,7 10, ročník ,3 10,0 4 0,6 0,1 4. ročník ,0 16, ,0 5. ročník ,2 9, ,7 6. ročník ,4 11,5 9 1,8 0,3 7. ročník ,2 9, ,8 2,8 8. ročník ,2 16, ,6 2,3 9. ročník ,0 25, ,9 celkem ,1 12, ,5 0,02 8

10 e) výsledky chování za 1. pololetí - stav k Stupeň chování Počet % z celku , , ,9 celkem ,0 Pozn. : Všechny 3. stupně uděleny za neomluvenou absenci. 2. pololetí a) pohyby žáků datum + - ročník ,2.,3., , ,6.,7., , ,5. b) členění podle ročníků a tříd - stav k Základní škola praktická : třída I II III IV V VI celkem počet ţáků ročník celkem počet ţáků Základní škola speciální : třída S1 S2 S3 S4 celkem počet ţáků ročník celkem počet ţáků 1 1+1* * * 1 21 Pozn. Ţáci * jsou vzděláni podle vzdělávacích programů ZŠ praktické. 9

11 c) prospěch žáků vzdělávaných dle programu 22980/97-22 za 2. pol.- stav k Vzhledem ke specifikům hodnocení ţáků základní škole speciální jsou údaje v následujících tabulkách V.c) aţ V.e) udávány jen za ţáky vzdělávacích programů ZŠ praktická (? ). Ročník Počet žáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Neklasifiková n Odložená klasifikace 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník celkem d) zameškané hodiny (omluvené a neomluvené ) za 2. pololetí stav k Ročník Počet celkem Počet hod./žáka % zameš. hodin Počet neomluv. hod. Počet neoml. hod./ žáka % neomluv. hodin 1. ročník ,5 21, ročník ,3 15,5 5 0,5 0,1 3. ročník ,3 17, ročník ,5 21, ročník ,8 18,4 30 3,7 0,7 6. ročník ,4 8,4 6 0,8 0,1 7. ročník ,0 15, ,5 2,75 8. ročník ,6 30,4 17 3,4 0,5 9. ročník ,2 30,6 55 9,2 1,4 celkem ,3 21, ,4 0,01 e) výsledky chování za 2. pololetí - stav k Stupeň chování Počet % z celku , , ,48 celkem ,00 10

12 V letošním roce ukončilo vzdělání na naší škole 7 žáků na základní škole praktické, 1 žák ukončil kurz základů vzdělání. K dalšímu studiu se přihlásili 3 ţáci, 4 ţáci odešli do pracovního poměru. Ţáci se přihlásili do těchto škol a učebních oborů : 1) OU a PrŠ Hostinné - kuchařské práce ( 1 ţákyně) 2) SOŠSOU Trutnov, Volanovská zedník ( 1 ţák ) 3) Střední průmyslová škola technická Jablonec n. N. opravář mechanik motorových vozidel ( 1 ţák ) ČÁST VI Údaje o provedených kontrolách Ve školním roce 2008/2009 proběhla pouze 1 kontrola : a kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění ( ve smyslu ustanovení 6 odst. 4 písm. o) zákona č. 582/1991 Sb. a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 187/2006 Sb., v platném znění. Kontrolu provedla pracovnice Okresní správy sociálního zabezpečení v Trutnově. Kontrola nezjistila ţádná pochybení. Údaje o mimoškolních aktivitách ČÁST VII a) Mezinárodní projekty (podíl školy) pokračování spolupráce se Spojenou školou Senica ( SR) : 1) dětí a učitelů na týdenním výměnném pobytu u nás ve škole (veškeré náklady spojené se stravováním a programem pro hosty hrazeny z grantu Královéhradeckého kraje) 2) týdenní výměnný pobyt 7 ţáků naší školy s pedagogickým doprovodem (2 učitelé,ředitel) v Senici b) Spolupráce s partnerskou školou pokračování spolupráce se Speciální základní školou a mateřskou školou Litomyšl : 1) 6. a ţáků naší školy, p. ředitel a 1 učitel na dvoudenním pobytu v partnerské škole v Litomyšli 2) návštěva Litomyšle k 750. výročí zaloţení města, účast na Školní akademii speciální škol c) Okresní, oblastní a celostátní soutěže Organizované školou: 6. ročník turnaje v kopané speciálních škol Královéhradeckého kraje ( účast 9 muţstev) Datum:

13 Místo konání: Pořadatel: Reprezentovali: Výsledek : tělocvična ZŠ Komenského Speciální ZŠ a MŠ Trutnov 11 chlapců a 1 dívka 1. místo 16.ročník Krkonošského přeboru ve vybíjené ( účast 13 muţstev) Datum: Místo konání: tělocvičny ZŠ Mládeţnická Pořadatel: Speciální ZŠ a MŠ Trutnov Reprezentovali: 7 chlapců 1. místo 7 dívek 3. místo Škola se účastnila: Okresní přebory: Fotbalový turnaj Datum: Místo konání: Česká Skalice Reprezentovali: 9 chlapců Výsledek : 1. místo Okresní přebor v silniční cyklistice Datum: Místo konání: Trutnov Reprezentovali : 3 chlapci a 1 dívka Výsledek : 7. místo Okresní kolo dopravní soutěže cyklistů Datum: Místo konání: Dvůr Králové nad Labem Reprezentovali : 3 chlapci a 1 dívka Výsledek : 4. místo Krajské přebory: Regionální kolo ve florbalu Datum: Místo konání: Hradec Králové Reprezentovali: 9 chlapců Výsledek : 1. místo Krajské kolo v plavání Datum: Místo konání: Chrudim 12

14 Výsledek : 1. místo Krajský přebor v přespolním běhu Datum: Místo konání: Chlumec nad Cidlinou Reprezentovali : 1 chlapec a 1 dívka Výsledek : 3.místo a 17. místo Krajské kolo ve fotbalu Datum: Místo konání: Chlumec nad Cidlinou Reprezentovali: 9 chlapců Výsledek : 8. místo Celostátní přebory : MČR v cyklistice Datum : Místo konání : Račice Reprezentovali : 2 chlapci Výsledek : 9. a 12. místo MČR v klasickém lyžování Datum: Místo konání: Horní Malá Úpa Reprezentovali : 1chlapec a 1 dívka Výsledek : 3.,4.,8. a 13. místo MČR ve florbalu Datum: Místo konání: Praha Reprezentovali: 7 chlapců Výsledek : 5. místo MČR v plavání Datum: Místo konání: Liberec Reprezentoval : 1 ţák Výsledek : 3. místo 13

15 d) odborná a publikační činnost zasílání výtvarných prací do časopisu Amos, spolupráce s šéfredaktorkou časopisu 1 pedagog e) prezentace školy na veřejnosti - propagační materiály o škole prospekty, nástěnky v PPP, Spec MŠ a SPC, výloha na náměstí v Trutnově, informační vitrína před budovou školy, články v novinách - prezentace školy na besedě a setkání v budově školy s místním klubem seniorů - aktualizované webové stránky školy na www. speczstrutnov.cz - publicita celostátní - vytvoření 2 rekordů, zapsaných do knihy rekordů v Pelhřimově : 1) organizování celostátní výtvarné soutěţe pro speciální školy Trutnovský drak navázání kontaktu s 308 speciálními školami v celé ČR, zapojení 109 škol, vytvoření rekordu v počtu shromáţděných výkresů (1026) s dračí tématikou (1420) draků na jednom místě 2) sloţení rekordního puzzle-městského znaku Trutnova a následná publicita v tisku a v televizi viz. články v novinách Články v novinách : Krkonošské noviny Školáci ze Senice poznávají region - říjen 2008 Radniční listy Děti ze Senice přijely na výměnný pobyt - o výměnném pobytu psal také slovenský tisk : říjen 2008 ( Naša Senica, měsíčník), Senicko-Skalicko Záhorák - listopad 2008 Radniční listy 1. místo v soutěţi městské knihovny Trutnov - leden 2009 Radniční listy zápis dětí do 1. ročníku Krkonošský deník Senioři připravují zajímavé besedy - Tvořivý Amos listopad/prosinec-práce našich dětí - Tvořivý Amos leden/únor 2009 Krakonošova království článek a práce našich dětí - Tvořivý Amos březen/duben článek o vyhlášené celostátní soutěţi Trutnovinky Krkonošský Deník a Trutnovinky Radniční listy ( 2 články ) Trutnovinky Právo, Mladá fronta, Krkonošský deník Mladá Fronta - květen 2009 Radniční listy Učitelské noviny Tvořivý Amos červenec/srpen 2009 článek Trutnovský drak, výsledky soutěţe f) spolupráce školy s dalšími subjekty Naše škola spolupracuje s těmito subjekty : SPC Trutnov, PPP Trutnov, RIAPSem Trutnov, Policií ČR, Městskou policií Trutnov, MěÚ Trutnov - oddělením soc.-práv. ochrany dětí a soc. prevence, Probační a mediační sluţbou ČR ( střediskem Trutnov ) 14

16 g) další aktivity soutěže: - prosinec 2008 účast ve výtvarné soutěţi Vánoce, Vánoce přicházejí, kterou vyhlásilo Eurocentrum Hradec Králové. Ţákyně třídy S3 Marta Racová získala v silné konkurenci ţáků základních a středních škol vynikající 1. místo. květen 2009 soutěţ Ministerstva vnitra Svět očima dětí zvláštní ocenění ( Milan Regent S3, cenu přebral dne z rukou ministra Martina Peciny) - květen 2009 soutěţ O pohár včelky Máji účast 1. stupně ZŠ praktická - kroužky : - Na škole pracovalo 10 kroužků ( cyklisticko-dopravní, výtvarný, střelecký, fotbalový, florbalový, kulturně poznávací, hudební, zdravotnický a 2 krouţky internetové ). Četnost a velmi dobrá úroveň práce krouţků přispěla k získání dobrých umístění v různých soutěţích. - projekty : - Na začátku školního roku byl zahájen projekt Naše republika. Kaţdá třída školy si vybrala jednu zajímavost naší republiky a měla ji podle svých představ ztvárnit a seznámit s ní ostatní ţáky školy. Z důvodů velké časové zatíţenosti pedagogů i ţáků ( byli jsme pořadateli celostátní soutěţe pro speciální školy Trutnovský drak, v 5/2009 jsme zdolali 2 rekordy, zapsané do české knihy rekordů ) jsme se rozhodli zpracování projektu Naše republika prodlouţit ještě o další školní rok 2009/2010. Mimořádné akce školy, které stojí za povšimnutí : - spolupráce se Speciální základní školou a mateřskou školou Litomyšl ( viz. část VII ) - spolupráce se Spojenou školou Senica v SR ( viz. část VII ) - vyhlášení a následné organizování celostátní výtvarné soutěţe pro speciální školy v rámci aktivit Roku trutnovského draka osloveno 308 speciálních škol v celé ČR - uzavření dohody o vzájemné spolupráci se ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici, Hradec Králové ( ) Další akce základní školy praktické výlet cyklisticko-dopravního krouţku na Pomezní Boudy výlet do Českého ráje ( Humprecht, Kost, Trosky, Muzeum panenek, Jičín) divadelní představení Bylo nás pět ( třídy III, IV, V a VI ) divadelní představení Sezame, otevři se ( třídy I,II a III ) - l soutěţ v rámci hudební výchovy Vytvoř si vlastní hudební nástroj ročník matematické soutěţe pro ţáky 6. 9.ročníku plavecký výcvik pro ţáky 2. a 3. tříd akce spaní ve škole ( ţáci třídy III ) školní akce Mikuláš návštěva výstavy betlémů v Trutnově ( třídy IV, V a VI ) výlet III. A V. třídy do vánoční Prahy vánoční sportovní turnaje v tělocvičně školy výlet do vánoční ZOO ve Dvoře Králové nad Labem ( třídy II a III ) zájezd na dětskou lední revue v Hradci Králové ( třídy III VI ) zápis dětí do 1. tříd 15

17 výlet do solné jeskyně a slavnostní oběd odměna pro nejlepší ţáky školní karneval a návštěva výstavy v Trutnově- Trutnovský drak ( I,IV,V) - 2., 3. a lyţařský výcvik pro ţáky 7. ročníku soutěţ ve skládání puzzle ( všechny třídy) počítačová soutěţ pro 2. stupeň školy projektový Den draka Den naruby pro 2. stupeň základní školy praktické čtenářská soutěţ pro 1. a 2. stupeň základní školy praktické výměnný pobyt vybraných ţáků školy v Senici (SR) návštěva Velikonoční výstavy v ND Trutnov (třídy I a V) návštěva KRNAPu jarní příroda (III) kulturní program v Národním domě v Trutnově Hodina zpívání ( III VI okresní přebor v cyklistice ( III, IV ) čarodějnický rej ( I IV) skládání obřího puzzle REKORD účast na Dračích slavnostech v Trutnově cyklistická soutěţ ve Dvoře Králové nad Labem (IV ) Chlumec nad Cidlinou přespolní běh (IV) SHM pro I. stupeň ZŠ Komenského ( I. stupeň) týdenní pobyt v ozdravovně Les Království u Dvora Králové n. L dětský den ( celá ZŠ praktická) branný den ( celá ZŠ praktická školní výlet, Mladé Buky-Sejfy (II) školní výlet Stachelberg kola (VI) školní výlet Stachelberg kola (IV) školní výlet ZOO Dvůr Králové nad Labem (V) školní výlet, Svoboda n.úpou (I, II, III) výlet do Č. Skalice (II, III) Další akce základní školy speciální výlet třídy S4 do Havlovic na Krakonošovu zahradu hipoterapie výlet do Českého ráje ( Humprecht, Kost, Trosky, Muzeum panenek, Jičín) třída S4- návštěva výstavy ţelezničních modelů divadelní představení Bylo nás pět třída S4 navštívila výstavu fotografií klientů stacionáře s názvem Tak fotíme my divadelní představení Sezame, otevři se ( třídy S1, S2, S3 a S4 ) plavecký výcvik pro zájemce ( třída S2, S4, 1ţák S3 a 1 ţákyně S1) akce spaní ve škole ( ţáci třídy S2) školní akce Mikuláš výlet třídy S2 do vánoční Prahy výlet třídy S4 do Malých Svatoňovic ( výstava betlémů ) výlet do vánoční ZOO ve Dvoře Králové nad Labem ( třída S2 ) vánoční besídky pro rodiče, vánoční posezení - prosinec 2008 účast na soutěţi Eurocentra HK Vánoce, Vánoce přicházejí 1.místo 16

18 zájezd na dětskou lední revue v Hradci Králové ( třídy S2 a S4) školní karneval a návštěva výstavy v Trutnově- Trutnovský drak ( S4, S3) soutěţ ve skládání puzzle ( všechny třídy) projektový Den draka Velikonoční výstava Malé Svatoňovice ( S2, S4) kulturní program v Národním domě v Trutnově Hodina zpívání (S4) hipoterapie celostátní soutěţ v plavání ( S2 ) čarodějnický rej ( S1 S4 ) skládání obřího puzzle REKORD účast na Dračích slavnostech v Trutnově cyklistická soutěţ ve Dvoře Králové nad Labem (S2) týdenní pobyt v ozdravovně Les Království u Dvora Králové nad Labem ( S2 ) dětský den ( S1 S4) školní výlet, Markoušovice ( S3) branný den ( S1 S4) školní akademie (S1-S4) školní výlet, Suchovršice, Kvíčala (S4) školní výlet, Svoboda n.úpou (S2) výlet do Č. Skalice ( S2 ) Praha, předání zvláštního ocenění soutěţe Svět očima dětí (S3 ) pravidelné návštěvy městské knihovny ( S4 ) školní výlet na chatu Jelení Louky ( S4 ) Speciality školní družiny účast na Večeru duchů v Trutnově Vynášení smrtky Z provozních a časových důvodů nebylo moţné uskutečnit : - atletický den ( říjen 2008 a duben 2009) - školní kolo dopravní soutěţe ( květen 2009) Některé akce ( př. spaní ve škole, lyţařský výcvik, škola naruby ) se uskutečnily v době, která byla pro jejich realizaci příhodnější. Údaje o prevenci rizikového chování Práce preventivního týmu školy: ČÁST VIII V tomto školním roce minimální preventivní program navázal na práci a zkušenosti předcházejících let. Prevence rizikového chování byla realizována týmem šesti pedagogických pracovníků. Pracovní aktivity zahrnovaly celou škálu specifických i nespecifických přístupů. 17

19 Dalšími aktivitami byly různé sportovní akce, soutěţe, besedy, kulturní akce, projekty. V průběhu školního roku jsme se také snaţili o uskutečnění přednášek s odborníky na témata, se kterými mají naši ţáci největší problémy. Jsou to: 1. Trestná činnost a záškoláctví 2. Slovní a fyzická agrese 3. Kouření 4. Drogy, alkohol, AIDS 5. Rasismus, intolerance Trestná činnost a záškoláctví 13. listopadu 2008 jsme zorganizovali pro ţáky 2. stupně přednášku o kriminalitě ve společnosti. Byla zaměřena na nápravná zařízení. Přednáška byla velmi zajímavá a přínosná. Záškoláctví je velkým problémem, se kterým se na naší škole setkáváme. Pří jeho řešení se řídíme pokynem MŠMT, který je uvedený ve stávajícím školním řádě. Ţákům je kaţdý měsíc průběţně připomínán. Jsou s ním seznámeni i rodiče ţáků, kteří mívají na neomluvené absenci svých dětí velký podíl. Pro tyto rodiče jsme chtěli uspořádat přednášku s pracovnicemi MěÚ Trutnov, ale pro velké pracovní vytíţení těchto pracovnic se nám to v tomto školním roce nepodařilo. Slovní a fyzická agrese Tento problém se na naší škole vyskytuje také velmi často a patří mezi závaţné problémy. Podle vypracovaných dotazníků vyplynulo, ţe se se slovní nebo fyzickou agresí setkala většina ţáků jak ve škole, tak i mimo ni. Pouze někteří ţáci si uvědomují, ţe v dospělosti je toto chování hodnoceno jako trestný čin. Vzhledem k tomuto závěru bude v příštím školním roce pro ţáky druhého stupně připravena beseda s vyšetřovatelem policie ČR nebo se členem přestupkové komise Městského úřadu v Trutnově. Kouření byl pro ţáky 1. stupně uspořádán motivační program občanského sdruţení Harmonia Universalis, zaměřený na prevenci kouření a uţívání drog. Tomáš Marhoul a Jan Priester k nám přijeli aţ z Českých Budějovic a nenásilnou a kreativní formou předvedli dětem, jak kouření a drogy škodí zdraví. Během programu ţáci spontánně spolupracovali v rolích herců, hudebníků a moderátorů. Program byl velmi poučný a u dětí sklidil zaslouţený úspěch. U ţáků 2. stupně byl proveden průzkum závislosti na kouření.. Zúčastnilo se ho 25 ţáků. Z tohoto počtu pravidelně kouří 11 ţáků, někteří i před svými rodiči!!! Ve škole se tímto problémem zabývá školní řád. Postihuje kouření v areálu školy a na školních akcích, kdy jsou ţákům udělována kázeňská opatření. Drogy, alkohol, AIDS Na toto téma škola provádí primární prevenci. Učitelé vysvětlují ţákům zásady zdravého způsobu ţivota, objasňují škodlivost alkoholu a drog na lidský organismus a zabezpečují školu tak, aby byla minimalizována rizika výskytu tohoto jevu. Prevenci provádí ve vyučovacích předmětech, zejména v občanské výchově a výchově ke zdraví. AIDS prováděna opět pouze primární prevence. 18

20 Rasismus, intolerance S tímto závaţným problémem se setkáváme na naší škole velice často. Prevence spočívá v okamţitém řešení všech problémů, v individuálních rozhovorech s viníky, v práci s třídním kolektivem jako celkem atd.. Na základě projektu Jeden svět na školách ( videofilmy př. Barevný svět, Ó ty černý ptáčku, Z pekla do ráje) učitelé s dětmi diskutují o projevech rasismu a seznamují je s dostupnými informacemi. Hodnocení plnění krátkodobých výstupů Podařilo se: Za velký úspěch povaţuji úspěch ţáka naší školy ve výtvarné soutěţi, kterou vyhlásilo Ministerstvo vnitra v rámci prevence s názvem Svět očima dětí. Jeho obrázek byl zařazen mezi nejlepší práce a bylo mu z rukou pana ministra Martina Peciny slavnostně předáno v Praze na Vinohradech ocenění s mnoha dárky. Myslím si, ţe tento úspěch bude motivovat další ţáky, kteří se jistě do tohoto projektu příště také zapojí. Velmi pěkné, poučné a motivační bylo vystoupení pro ţáky 1. stupně pořádané občanským sdruţením Harmonia Universalis zaměřené na prevenci kouření.a uţívání drog. Naše škola vyhlásila celostátní soutěţ, do které se zapojili všichni ţáci naší školy s názvem Trutnovský drak. Sešlo se tu tolik výkresů, ţe byl vytvořen rekord, který byl zapsán do České knihy rekordů. Druhý rekord padl postavením největšího puzzle městského znaku, který vytvořili ţáci a pedagogové naší školy spolu se členy OS Trutnov. Také škola vydává a s velkým ohlasem se setkává školní časopis Kuliočko, který jak ţáky, tak i učitele a v neposlední řadě také rodiče ţáků ucelenou formou informuje o dění ve škole a o všech mimoškolních akcích. Úspěšně jsme také navázali spolupráci s druţební školou ze slovenské Senice. Pokračuje také spolupráce se Speciální základní školou z Litomyšle. Za velmi přínosné povaţuji předávání vzájemných zkušeností a nápadů, jak pro ţáky, tak i pedagogy. Nepodařilo se: Dosud se nám nepodařilo rozjet projekt Pedagogické fakulty Brno Normální je nekouřit. Začneme s jeho plněním počátkem příštího školního roku. Stále také nejsme spokojeni se spoluprací s rodiči našich ţáků. Snaţíme se o ni všemi moţnými způsoby, ale stále naráţíme o jejich nezájem. Budeme hledat nové cesty k navázání lepší spolupráce. 19

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) název školy : Speciální

Více

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov odloučené pracoviště Gorkého 77, Trutnov.

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov odloučené pracoviště Gorkého 77, Trutnov. Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov odloučené pracoviště Gorkého 77, Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 OBSAH a) Základní údaje o

Více

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 OBSAH základní údaje o škole 3-6 přehled oborů vzdělávání 6 rámcový

Více

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 OBSAH a)základní údaje o škole 2-5 b)přehled oborů vzdělávání 5 c)rámcový

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 I. Základní údaje o škole... 2 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 8-2009 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace 2009/2010 Hlučín 2010 O B S A H A. 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 2) ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY 4 3) CHARAKTERISTIKA

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4 Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4 V Jablonci nad Nisou, září 2014 Předkládá: RNDr. Jiří

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Barvířská

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŢNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 (škola samostatně zřízená

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříţ, ředitel

Více