Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská Trutnov. Výroční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva"

Transkript

1 Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

2 OBSAH Základní charakteristika školy 2-5 Přehled učebních plánů 5 Údaje o pracovnících školy 6 Údaje o přijímacím řízení 6-7 Údaje o výsledcích vzdělávání 7-11 Údaje o provedených kontrolách 11 Údaje o mimoškolních aktivitách Údaje o prevenci rizikového chování Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení 20 Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech z cizích fin, zdrojů 20 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi 20 Zpráva za pracoviště Gorkého Schválení pedagogickou radou a školskou radou 26 Příloha č.1- konkrétní údaje o pracovnících školy ve školním roce 2008/2009 Příloha č.2- údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Příloha č.3- zpráva o hospodaření za rok 2008 Příloha č.4- fotografie 1

3 ČÁST I Základní charakteristika školy a) Název školy: Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov adresa : Trutnov, Horská právní forma: příspěvková organizace IČO: b) zřizovatel: Královéhradecký kraj c) ředitel: Mgr. Jaromír Vašíček zástupce řed.: Mgr. Irena Hejnová d) druhy a typy škol a školských zařízení, jejichž činnost příspěvková organizace vykonává: 1. Základní škola praktická ( kapacita 189 ţáků) 2. Základní škola speciální (kapacita 28 ţáků ) 3. Školní druţina (kapacita 35 ţáků) 4. Školní jídelna výdejna (kapacita 100 ţáků) 5. Přípravný stupeň ZŠ speciální ( kapacita 12 ţáků ) 5. Základní škola při nemocnici (kapacita 14 ţáků) 6. Mateřská škola při nemocnici (kapacita 16 ţáků) e) nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 217 f) vzdělávací programy: - ŠVP Učíme se pro ţivot 1. 2., 6. a 7. ročník - Základní škola praktická: vzdělávací program 22980/97-22, Zvláštní škola, platnost od Základní škola speciální: vzdělávací program 24035/97-22, Pomocná škola, platnost od Základní škola speciální, rehabilitační třída: vzdělávací program 15988/ , Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy - Základní škola při nemocnici: Zábavné učení náš lék školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Mateřská škola při nemocnici: Hra je náš lék školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2

4 g) školská rada : Dle školského zákona č. 561/2004 Sb. byla řádnými volbami zvolena nová školská rada ve sloţení : Členové rady: - paní Angelika Kroková ( zástupce za rodiče) předsedkyně ŠR - paní Mgr. Věra Fuchsová ( zástupce za pedagogické pracovníky ) jednatelka ŠR - pan Mgr. Dušan Rejl ( zástupce za zřizovatele, vedoucí oddělení SVŠZ) člen ŠR h)ţáci naší školy byli rozděleni do 6 tříd základní školy praktické a 4 tříd základní školy speciální ( viz. tabulka Celkové údaje o škole ). Přehled všech vzdělávacích programů je uveden v tabulce bodu g). Výuka probíhala s vyuţitím speciálních pedagogických metod a forem práce. Samozřejmý a nezbytný byl poskytovaný individuální přístup ke všem ţákům. Dětem jsme umoţňovali účastnit se četných školních a mimoškolních akcí. Pohyby počtu ţáků ( + a -), členění dle ročníků a tříd, prospěch ţáků vzdělávaných dle programu 22980/97-22, zameškané hodiny ( omluvené a neomluvené) a výsledky chování jsou rozpracovány v následujících tabulkách, uspořádaných do 2 oddílů ( 1. pololetí a 2. pololetí ). Nejdůleţitějšími akcemi letošního roku bylo: 1. pořádání celostátní Vv soutěže pro speciální školy Trutnovský drak se zapojením 109 speciálních škol a vytvořením rekordu v počtu shromážděných výkresů (1 024) s dračí tematikou (1 420 draků) na jednom místě a 2. skládání rekordního puzzle městského znaku Trutnova. Byly tím vytvořeny 2 rekordy, zapsané do knihy českých rekordů v Pelhřimově. Dlouhodobý úkol zůstává shodný s úkolem školního roku 2007/08 - pokračovat ve zlepšování prezentace školy na veřejnosti. Tím bychom chtěli zvýšit počet rodičů, kteří si pro své děti vyberou naši školu v konkurenci široké nabídky v Trutnově. O různorodé činnosti školy podává všechny potřebné informace naše internetová stránka Koncepce rozvoje školy do roku 2012 Vzdělávání na základní škole praktické - pokračovat ve vzdělávání ţáků dle školního vzdělávacího programu školy Učíme se pro ţivot a dále tento program zdokonalovat - poskytovat kvalitní vzdělávání, rozvíjet osobnost kaţdého ţáka ( individuální přístup) - zaměřovat se na ČJ, M a Pv s výhledem na vyučení ţáků - učit ţáky aktivně ovládat výpočetní techniku a internet - nabízet mimoškolní činnost v zájmových krouţcích - předcházet komunikačním obtíţím a výchovně vzdělávacím problémům zařazováním pedagogických asistentů do vzdělávacího procesu 3

5 Vzdělávání na základní škole speciální - nabízet takové formy vzdělávání, aby se co nejvíce přibliţovaly potřebám ţáků: rehabilitační vzdělávací program, strukturovaná výuka pro autistické ţáky - od r vzdělávat ţáky podle ŠVP školy vytvořené na základě RVP ZŠS - doplňovat výchovně vzdělávací program o hipoterapii - od r úspěšně realizujeme hipoterapii ve Svobodě nad Úpou, opět se pokusit o canisterapii - pokračovat ve vzdělávání klientů ÚSP Hajnice-odloučené pracoviště Markoušovice - zlepšovat podmínky výuky u těţce zdravotně postiţených ţáků prostřednictvím asistentů pedagoga Vzdělávání na základní škole a mateřské škole při nemocnici - aktualizovat ŠVP ZŠ a MŠ, zkvalitňovat výuku na základě nových poznatků - v rámci výchovně vzdělávací činnosti uplatňovat s dětmi principy herní terapie a tím se snaţit odbourávat strach dětí z lékařských zákroků a vyšetření, pomocí herní terapie minimalizovat negativní dopad hospitalizace na osobnost dítěte - rozšiřovat spolupráci s MŠ a ZŠ na projektu Nebojme se nemocnice - pokračovat ve spolupráci se ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici Hradec Králové Obecně - všemi čestnými prostředky hájit postavení školy jako speciálního zařízení ve školském systému v Trutnově - zvyšovat počet rodičů, kteří si naše zařízení pro ţáky se zdravotním postiţením vyberou snaţit se rozšířit organizaci o jednoletou praktickou školu nebo odborné učiliště s jedním nejţádanějším výučním oborem - zviditelňovat školu v systému vzdělávání v Trutnově pomocí : internetové stránky školy, článků v tisku, propagačních materiálů o škole, informační tabule o škole v PPP, SPC a Spec. MŠ a u vchodu školy, ve výloze na Krakonošově náměstí - podílet se spolu s městem Trutnov na rozvoji komunitního plánování - spolu s Policií ČR, lékaři pro děti a dorost a OSPODem Trutnov sniţovat záškoláctví a výskyt dalších projevů rizikového chování - dle moţností rozpočtu města Trutnov realizovat opravy na budově školy vzhledem k hygienickým poţadavkům a stáří objektu - modernizovat školní pomůcky, učebnice a nábytek - hledat finanční zdroje - sponzoři, granty - rozvíjet spolupráci se speciální školou v Litomyšli a v Senici (SR) výměnné pobyty ţáků, výměna zkušeností Finanční požadavky Vzhledem k projevům ţáků zaměstnat na škole: - psychologa nebo samostatného pedagoga- metodika pro řešení projevů rizikového chování ( finanční poţadavek cca. 250 tisíc Kč) 4

6 Celkové údaje o škole : Členění podle ročníků a tříd od Základní škola praktická : třída I II III IV V VI celkem počet ţáků ročník celkem počet ţáků Základní škola speciální : třída S1 S2 S3 S4 celkem počet ţáků ročník celkem počet ţáků 1 1+1* * * 1 23 Pozn. Ţáci * jsou vzděláni podle vzdělávacích programů ZŠ praktické Kurz pro získání základů vzdělání poskytovaného ZŠ speciální navštěvovali 3 ţáci, z toho jeden ţák sloţil dne závěrečnou zkoušku a kurz ukončil. Informace o odloučeném pracovišti Základní škole a Mateřské škole při nemocnici, Gorkého 77 příloha č. 3 ČÁST II Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR Učební plány Kdo vydal Kód oboru Název oboru učeb. dokumenty Pod č. j. Platnost od ZvŠ Vzdělávací program ZvŠ MŠMT 22980/ ţák Indiv. vzdělávací program PŠ Vzdělávací program PŠ MŠMT 24035/ ţáků Indiv. vzdělávací program 7 ţáků Rehab. vzdělávací program PŠ 15988/ od ţ ŠVP Učíme se pro ţivot Zábavné učení náš lék Hra je náš lék

7 Údaje o pracovnících školy ČÁST III a) Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků, jejich odborné a pedagogické způsobilosti (zákon č. 563/2004 Sb.) viz příloha č. 1 b) Souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků, jejich kvalifikaci a odborné způsobilosti. viz příloha č.1 c) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka. Počet pedagog. prac. Školní rok 2007/ d) Počet nekvalifikovaných pracovníků Neúplná kvalifikace Bez kvalifikace U pedagog. pracovníků 4 0 U nepedagogic. pracovníků 0 0 e) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Viz příloha č. 2 ČÁST IV Údaje o přijímacím řízení Stávající tabulka obsahuje údaje o všech ţácích, kteří byli správním řízením přijati ke vzdělávání na naší škole v termínu od ( přehled nově zapsaných ţáků uveden zvlášť). Ročník Počet žáků

8 Zápis do 1. tříd Jméno žáka Datum narození Vzdělávací program / ŠVP Učíme se pro ţivot ŠVP Učíme se pro ţivot / / do školy nenastoupí ČÁST V Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 1. pololetí a) pohyby žáků datum + - ročník ; S S2, 5., b) členění podle ročníků a tříd -stav k Základní škola praktická : třída I II III IV V VI celkem počet ţáků ročník celkem počet ţáků 7

9 Základní škola speciální : třída S1 S2 S3 S4 celkem počet ţáků ročník celkem počet ţáků 1 1+1* * * 1 21 Pozn. Ţáci * jsou vzděláni podle vzdělávacích programů ZŠ praktické. c) prospěch žáků vzdělávaných dle programu 22980/97-22 za 1. pol.- stav k Vzhledem ke specifikům hodnocení ţáků základní škole speciální jsou údaje v následujících tabulkách V.c) aţ V.e) udávány jen za ţáky vzdělávacích programů ZŠ praktická ( ţáci ). Ročník Počet žáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Odložená klasifikace 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník celkem d) zameškané hodiny (omluvené a neomluvené ) za 1. pololetí stav k Ročník Počet celkem Počet hod./žáka % zameš. hodin Počet neomluv. hod. Počet neoml. hod./ žáka % neomluv. hodin 1. ročník ,0 8, ročník ,7 10, ročník ,3 10,0 4 0,6 0,1 4. ročník ,0 16, ,0 5. ročník ,2 9, ,7 6. ročník ,4 11,5 9 1,8 0,3 7. ročník ,2 9, ,8 2,8 8. ročník ,2 16, ,6 2,3 9. ročník ,0 25, ,9 celkem ,1 12, ,5 0,02 8

10 e) výsledky chování za 1. pololetí - stav k Stupeň chování Počet % z celku , , ,9 celkem ,0 Pozn. : Všechny 3. stupně uděleny za neomluvenou absenci. 2. pololetí a) pohyby žáků datum + - ročník ,2.,3., , ,6.,7., , ,5. b) členění podle ročníků a tříd - stav k Základní škola praktická : třída I II III IV V VI celkem počet ţáků ročník celkem počet ţáků Základní škola speciální : třída S1 S2 S3 S4 celkem počet ţáků ročník celkem počet ţáků 1 1+1* * * 1 21 Pozn. Ţáci * jsou vzděláni podle vzdělávacích programů ZŠ praktické. 9

11 c) prospěch žáků vzdělávaných dle programu 22980/97-22 za 2. pol.- stav k Vzhledem ke specifikům hodnocení ţáků základní škole speciální jsou údaje v následujících tabulkách V.c) aţ V.e) udávány jen za ţáky vzdělávacích programů ZŠ praktická (? ). Ročník Počet žáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Neklasifiková n Odložená klasifikace 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník celkem d) zameškané hodiny (omluvené a neomluvené ) za 2. pololetí stav k Ročník Počet celkem Počet hod./žáka % zameš. hodin Počet neomluv. hod. Počet neoml. hod./ žáka % neomluv. hodin 1. ročník ,5 21, ročník ,3 15,5 5 0,5 0,1 3. ročník ,3 17, ročník ,5 21, ročník ,8 18,4 30 3,7 0,7 6. ročník ,4 8,4 6 0,8 0,1 7. ročník ,0 15, ,5 2,75 8. ročník ,6 30,4 17 3,4 0,5 9. ročník ,2 30,6 55 9,2 1,4 celkem ,3 21, ,4 0,01 e) výsledky chování za 2. pololetí - stav k Stupeň chování Počet % z celku , , ,48 celkem ,00 10

12 V letošním roce ukončilo vzdělání na naší škole 7 žáků na základní škole praktické, 1 žák ukončil kurz základů vzdělání. K dalšímu studiu se přihlásili 3 ţáci, 4 ţáci odešli do pracovního poměru. Ţáci se přihlásili do těchto škol a učebních oborů : 1) OU a PrŠ Hostinné - kuchařské práce ( 1 ţákyně) 2) SOŠSOU Trutnov, Volanovská zedník ( 1 ţák ) 3) Střední průmyslová škola technická Jablonec n. N. opravář mechanik motorových vozidel ( 1 ţák ) ČÁST VI Údaje o provedených kontrolách Ve školním roce 2008/2009 proběhla pouze 1 kontrola : a kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění ( ve smyslu ustanovení 6 odst. 4 písm. o) zákona č. 582/1991 Sb. a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 187/2006 Sb., v platném znění. Kontrolu provedla pracovnice Okresní správy sociálního zabezpečení v Trutnově. Kontrola nezjistila ţádná pochybení. Údaje o mimoškolních aktivitách ČÁST VII a) Mezinárodní projekty (podíl školy) pokračování spolupráce se Spojenou školou Senica ( SR) : 1) dětí a učitelů na týdenním výměnném pobytu u nás ve škole (veškeré náklady spojené se stravováním a programem pro hosty hrazeny z grantu Královéhradeckého kraje) 2) týdenní výměnný pobyt 7 ţáků naší školy s pedagogickým doprovodem (2 učitelé,ředitel) v Senici b) Spolupráce s partnerskou školou pokračování spolupráce se Speciální základní školou a mateřskou školou Litomyšl : 1) 6. a ţáků naší školy, p. ředitel a 1 učitel na dvoudenním pobytu v partnerské škole v Litomyšli 2) návštěva Litomyšle k 750. výročí zaloţení města, účast na Školní akademii speciální škol c) Okresní, oblastní a celostátní soutěže Organizované školou: 6. ročník turnaje v kopané speciálních škol Královéhradeckého kraje ( účast 9 muţstev) Datum:

13 Místo konání: Pořadatel: Reprezentovali: Výsledek : tělocvična ZŠ Komenského Speciální ZŠ a MŠ Trutnov 11 chlapců a 1 dívka 1. místo 16.ročník Krkonošského přeboru ve vybíjené ( účast 13 muţstev) Datum: Místo konání: tělocvičny ZŠ Mládeţnická Pořadatel: Speciální ZŠ a MŠ Trutnov Reprezentovali: 7 chlapců 1. místo 7 dívek 3. místo Škola se účastnila: Okresní přebory: Fotbalový turnaj Datum: Místo konání: Česká Skalice Reprezentovali: 9 chlapců Výsledek : 1. místo Okresní přebor v silniční cyklistice Datum: Místo konání: Trutnov Reprezentovali : 3 chlapci a 1 dívka Výsledek : 7. místo Okresní kolo dopravní soutěže cyklistů Datum: Místo konání: Dvůr Králové nad Labem Reprezentovali : 3 chlapci a 1 dívka Výsledek : 4. místo Krajské přebory: Regionální kolo ve florbalu Datum: Místo konání: Hradec Králové Reprezentovali: 9 chlapců Výsledek : 1. místo Krajské kolo v plavání Datum: Místo konání: Chrudim 12

14 Výsledek : 1. místo Krajský přebor v přespolním běhu Datum: Místo konání: Chlumec nad Cidlinou Reprezentovali : 1 chlapec a 1 dívka Výsledek : 3.místo a 17. místo Krajské kolo ve fotbalu Datum: Místo konání: Chlumec nad Cidlinou Reprezentovali: 9 chlapců Výsledek : 8. místo Celostátní přebory : MČR v cyklistice Datum : Místo konání : Račice Reprezentovali : 2 chlapci Výsledek : 9. a 12. místo MČR v klasickém lyžování Datum: Místo konání: Horní Malá Úpa Reprezentovali : 1chlapec a 1 dívka Výsledek : 3.,4.,8. a 13. místo MČR ve florbalu Datum: Místo konání: Praha Reprezentovali: 7 chlapců Výsledek : 5. místo MČR v plavání Datum: Místo konání: Liberec Reprezentoval : 1 ţák Výsledek : 3. místo 13

15 d) odborná a publikační činnost zasílání výtvarných prací do časopisu Amos, spolupráce s šéfredaktorkou časopisu 1 pedagog e) prezentace školy na veřejnosti - propagační materiály o škole prospekty, nástěnky v PPP, Spec MŠ a SPC, výloha na náměstí v Trutnově, informační vitrína před budovou školy, články v novinách - prezentace školy na besedě a setkání v budově školy s místním klubem seniorů - aktualizované webové stránky školy na www. speczstrutnov.cz - publicita celostátní - vytvoření 2 rekordů, zapsaných do knihy rekordů v Pelhřimově : 1) organizování celostátní výtvarné soutěţe pro speciální školy Trutnovský drak navázání kontaktu s 308 speciálními školami v celé ČR, zapojení 109 škol, vytvoření rekordu v počtu shromáţděných výkresů (1026) s dračí tématikou (1420) draků na jednom místě 2) sloţení rekordního puzzle-městského znaku Trutnova a následná publicita v tisku a v televizi viz. články v novinách Články v novinách : Krkonošské noviny Školáci ze Senice poznávají region - říjen 2008 Radniční listy Děti ze Senice přijely na výměnný pobyt - o výměnném pobytu psal také slovenský tisk : říjen 2008 ( Naša Senica, měsíčník), Senicko-Skalicko Záhorák - listopad 2008 Radniční listy 1. místo v soutěţi městské knihovny Trutnov - leden 2009 Radniční listy zápis dětí do 1. ročníku Krkonošský deník Senioři připravují zajímavé besedy - Tvořivý Amos listopad/prosinec-práce našich dětí - Tvořivý Amos leden/únor 2009 Krakonošova království článek a práce našich dětí - Tvořivý Amos březen/duben článek o vyhlášené celostátní soutěţi Trutnovinky Krkonošský Deník a Trutnovinky Radniční listy ( 2 články ) Trutnovinky Právo, Mladá fronta, Krkonošský deník Mladá Fronta - květen 2009 Radniční listy Učitelské noviny Tvořivý Amos červenec/srpen 2009 článek Trutnovský drak, výsledky soutěţe f) spolupráce školy s dalšími subjekty Naše škola spolupracuje s těmito subjekty : SPC Trutnov, PPP Trutnov, RIAPSem Trutnov, Policií ČR, Městskou policií Trutnov, MěÚ Trutnov - oddělením soc.-práv. ochrany dětí a soc. prevence, Probační a mediační sluţbou ČR ( střediskem Trutnov ) 14

16 g) další aktivity soutěže: - prosinec 2008 účast ve výtvarné soutěţi Vánoce, Vánoce přicházejí, kterou vyhlásilo Eurocentrum Hradec Králové. Ţákyně třídy S3 Marta Racová získala v silné konkurenci ţáků základních a středních škol vynikající 1. místo. květen 2009 soutěţ Ministerstva vnitra Svět očima dětí zvláštní ocenění ( Milan Regent S3, cenu přebral dne z rukou ministra Martina Peciny) - květen 2009 soutěţ O pohár včelky Máji účast 1. stupně ZŠ praktická - kroužky : - Na škole pracovalo 10 kroužků ( cyklisticko-dopravní, výtvarný, střelecký, fotbalový, florbalový, kulturně poznávací, hudební, zdravotnický a 2 krouţky internetové ). Četnost a velmi dobrá úroveň práce krouţků přispěla k získání dobrých umístění v různých soutěţích. - projekty : - Na začátku školního roku byl zahájen projekt Naše republika. Kaţdá třída školy si vybrala jednu zajímavost naší republiky a měla ji podle svých představ ztvárnit a seznámit s ní ostatní ţáky školy. Z důvodů velké časové zatíţenosti pedagogů i ţáků ( byli jsme pořadateli celostátní soutěţe pro speciální školy Trutnovský drak, v 5/2009 jsme zdolali 2 rekordy, zapsané do české knihy rekordů ) jsme se rozhodli zpracování projektu Naše republika prodlouţit ještě o další školní rok 2009/2010. Mimořádné akce školy, které stojí za povšimnutí : - spolupráce se Speciální základní školou a mateřskou školou Litomyšl ( viz. část VII ) - spolupráce se Spojenou školou Senica v SR ( viz. část VII ) - vyhlášení a následné organizování celostátní výtvarné soutěţe pro speciální školy v rámci aktivit Roku trutnovského draka osloveno 308 speciálních škol v celé ČR - uzavření dohody o vzájemné spolupráci se ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici, Hradec Králové ( ) Další akce základní školy praktické výlet cyklisticko-dopravního krouţku na Pomezní Boudy výlet do Českého ráje ( Humprecht, Kost, Trosky, Muzeum panenek, Jičín) divadelní představení Bylo nás pět ( třídy III, IV, V a VI ) divadelní představení Sezame, otevři se ( třídy I,II a III ) - l soutěţ v rámci hudební výchovy Vytvoř si vlastní hudební nástroj ročník matematické soutěţe pro ţáky 6. 9.ročníku plavecký výcvik pro ţáky 2. a 3. tříd akce spaní ve škole ( ţáci třídy III ) školní akce Mikuláš návštěva výstavy betlémů v Trutnově ( třídy IV, V a VI ) výlet III. A V. třídy do vánoční Prahy vánoční sportovní turnaje v tělocvičně školy výlet do vánoční ZOO ve Dvoře Králové nad Labem ( třídy II a III ) zájezd na dětskou lední revue v Hradci Králové ( třídy III VI ) zápis dětí do 1. tříd 15

17 výlet do solné jeskyně a slavnostní oběd odměna pro nejlepší ţáky školní karneval a návštěva výstavy v Trutnově- Trutnovský drak ( I,IV,V) - 2., 3. a lyţařský výcvik pro ţáky 7. ročníku soutěţ ve skládání puzzle ( všechny třídy) počítačová soutěţ pro 2. stupeň školy projektový Den draka Den naruby pro 2. stupeň základní školy praktické čtenářská soutěţ pro 1. a 2. stupeň základní školy praktické výměnný pobyt vybraných ţáků školy v Senici (SR) návštěva Velikonoční výstavy v ND Trutnov (třídy I a V) návštěva KRNAPu jarní příroda (III) kulturní program v Národním domě v Trutnově Hodina zpívání ( III VI okresní přebor v cyklistice ( III, IV ) čarodějnický rej ( I IV) skládání obřího puzzle REKORD účast na Dračích slavnostech v Trutnově cyklistická soutěţ ve Dvoře Králové nad Labem (IV ) Chlumec nad Cidlinou přespolní běh (IV) SHM pro I. stupeň ZŠ Komenského ( I. stupeň) týdenní pobyt v ozdravovně Les Království u Dvora Králové n. L dětský den ( celá ZŠ praktická) branný den ( celá ZŠ praktická školní výlet, Mladé Buky-Sejfy (II) školní výlet Stachelberg kola (VI) školní výlet Stachelberg kola (IV) školní výlet ZOO Dvůr Králové nad Labem (V) školní výlet, Svoboda n.úpou (I, II, III) výlet do Č. Skalice (II, III) Další akce základní školy speciální výlet třídy S4 do Havlovic na Krakonošovu zahradu hipoterapie výlet do Českého ráje ( Humprecht, Kost, Trosky, Muzeum panenek, Jičín) třída S4- návštěva výstavy ţelezničních modelů divadelní představení Bylo nás pět třída S4 navštívila výstavu fotografií klientů stacionáře s názvem Tak fotíme my divadelní představení Sezame, otevři se ( třídy S1, S2, S3 a S4 ) plavecký výcvik pro zájemce ( třída S2, S4, 1ţák S3 a 1 ţákyně S1) akce spaní ve škole ( ţáci třídy S2) školní akce Mikuláš výlet třídy S2 do vánoční Prahy výlet třídy S4 do Malých Svatoňovic ( výstava betlémů ) výlet do vánoční ZOO ve Dvoře Králové nad Labem ( třída S2 ) vánoční besídky pro rodiče, vánoční posezení - prosinec 2008 účast na soutěţi Eurocentra HK Vánoce, Vánoce přicházejí 1.místo 16

18 zájezd na dětskou lední revue v Hradci Králové ( třídy S2 a S4) školní karneval a návštěva výstavy v Trutnově- Trutnovský drak ( S4, S3) soutěţ ve skládání puzzle ( všechny třídy) projektový Den draka Velikonoční výstava Malé Svatoňovice ( S2, S4) kulturní program v Národním domě v Trutnově Hodina zpívání (S4) hipoterapie celostátní soutěţ v plavání ( S2 ) čarodějnický rej ( S1 S4 ) skládání obřího puzzle REKORD účast na Dračích slavnostech v Trutnově cyklistická soutěţ ve Dvoře Králové nad Labem (S2) týdenní pobyt v ozdravovně Les Království u Dvora Králové nad Labem ( S2 ) dětský den ( S1 S4) školní výlet, Markoušovice ( S3) branný den ( S1 S4) školní akademie (S1-S4) školní výlet, Suchovršice, Kvíčala (S4) školní výlet, Svoboda n.úpou (S2) výlet do Č. Skalice ( S2 ) Praha, předání zvláštního ocenění soutěţe Svět očima dětí (S3 ) pravidelné návštěvy městské knihovny ( S4 ) školní výlet na chatu Jelení Louky ( S4 ) Speciality školní družiny účast na Večeru duchů v Trutnově Vynášení smrtky Z provozních a časových důvodů nebylo moţné uskutečnit : - atletický den ( říjen 2008 a duben 2009) - školní kolo dopravní soutěţe ( květen 2009) Některé akce ( př. spaní ve škole, lyţařský výcvik, škola naruby ) se uskutečnily v době, která byla pro jejich realizaci příhodnější. Údaje o prevenci rizikového chování Práce preventivního týmu školy: ČÁST VIII V tomto školním roce minimální preventivní program navázal na práci a zkušenosti předcházejících let. Prevence rizikového chování byla realizována týmem šesti pedagogických pracovníků. Pracovní aktivity zahrnovaly celou škálu specifických i nespecifických přístupů. 17

19 Dalšími aktivitami byly různé sportovní akce, soutěţe, besedy, kulturní akce, projekty. V průběhu školního roku jsme se také snaţili o uskutečnění přednášek s odborníky na témata, se kterými mají naši ţáci největší problémy. Jsou to: 1. Trestná činnost a záškoláctví 2. Slovní a fyzická agrese 3. Kouření 4. Drogy, alkohol, AIDS 5. Rasismus, intolerance Trestná činnost a záškoláctví 13. listopadu 2008 jsme zorganizovali pro ţáky 2. stupně přednášku o kriminalitě ve společnosti. Byla zaměřena na nápravná zařízení. Přednáška byla velmi zajímavá a přínosná. Záškoláctví je velkým problémem, se kterým se na naší škole setkáváme. Pří jeho řešení se řídíme pokynem MŠMT, který je uvedený ve stávajícím školním řádě. Ţákům je kaţdý měsíc průběţně připomínán. Jsou s ním seznámeni i rodiče ţáků, kteří mívají na neomluvené absenci svých dětí velký podíl. Pro tyto rodiče jsme chtěli uspořádat přednášku s pracovnicemi MěÚ Trutnov, ale pro velké pracovní vytíţení těchto pracovnic se nám to v tomto školním roce nepodařilo. Slovní a fyzická agrese Tento problém se na naší škole vyskytuje také velmi často a patří mezi závaţné problémy. Podle vypracovaných dotazníků vyplynulo, ţe se se slovní nebo fyzickou agresí setkala většina ţáků jak ve škole, tak i mimo ni. Pouze někteří ţáci si uvědomují, ţe v dospělosti je toto chování hodnoceno jako trestný čin. Vzhledem k tomuto závěru bude v příštím školním roce pro ţáky druhého stupně připravena beseda s vyšetřovatelem policie ČR nebo se členem přestupkové komise Městského úřadu v Trutnově. Kouření byl pro ţáky 1. stupně uspořádán motivační program občanského sdruţení Harmonia Universalis, zaměřený na prevenci kouření a uţívání drog. Tomáš Marhoul a Jan Priester k nám přijeli aţ z Českých Budějovic a nenásilnou a kreativní formou předvedli dětem, jak kouření a drogy škodí zdraví. Během programu ţáci spontánně spolupracovali v rolích herců, hudebníků a moderátorů. Program byl velmi poučný a u dětí sklidil zaslouţený úspěch. U ţáků 2. stupně byl proveden průzkum závislosti na kouření.. Zúčastnilo se ho 25 ţáků. Z tohoto počtu pravidelně kouří 11 ţáků, někteří i před svými rodiči!!! Ve škole se tímto problémem zabývá školní řád. Postihuje kouření v areálu školy a na školních akcích, kdy jsou ţákům udělována kázeňská opatření. Drogy, alkohol, AIDS Na toto téma škola provádí primární prevenci. Učitelé vysvětlují ţákům zásady zdravého způsobu ţivota, objasňují škodlivost alkoholu a drog na lidský organismus a zabezpečují školu tak, aby byla minimalizována rizika výskytu tohoto jevu. Prevenci provádí ve vyučovacích předmětech, zejména v občanské výchově a výchově ke zdraví. AIDS prováděna opět pouze primární prevence. 18

20 Rasismus, intolerance S tímto závaţným problémem se setkáváme na naší škole velice často. Prevence spočívá v okamţitém řešení všech problémů, v individuálních rozhovorech s viníky, v práci s třídním kolektivem jako celkem atd.. Na základě projektu Jeden svět na školách ( videofilmy př. Barevný svět, Ó ty černý ptáčku, Z pekla do ráje) učitelé s dětmi diskutují o projevech rasismu a seznamují je s dostupnými informacemi. Hodnocení plnění krátkodobých výstupů Podařilo se: Za velký úspěch povaţuji úspěch ţáka naší školy ve výtvarné soutěţi, kterou vyhlásilo Ministerstvo vnitra v rámci prevence s názvem Svět očima dětí. Jeho obrázek byl zařazen mezi nejlepší práce a bylo mu z rukou pana ministra Martina Peciny slavnostně předáno v Praze na Vinohradech ocenění s mnoha dárky. Myslím si, ţe tento úspěch bude motivovat další ţáky, kteří se jistě do tohoto projektu příště také zapojí. Velmi pěkné, poučné a motivační bylo vystoupení pro ţáky 1. stupně pořádané občanským sdruţením Harmonia Universalis zaměřené na prevenci kouření.a uţívání drog. Naše škola vyhlásila celostátní soutěţ, do které se zapojili všichni ţáci naší školy s názvem Trutnovský drak. Sešlo se tu tolik výkresů, ţe byl vytvořen rekord, který byl zapsán do České knihy rekordů. Druhý rekord padl postavením největšího puzzle městského znaku, který vytvořili ţáci a pedagogové naší školy spolu se členy OS Trutnov. Také škola vydává a s velkým ohlasem se setkává školní časopis Kuliočko, který jak ţáky, tak i učitele a v neposlední řadě také rodiče ţáků ucelenou formou informuje o dění ve škole a o všech mimoškolních akcích. Úspěšně jsme také navázali spolupráci s druţební školou ze slovenské Senice. Pokračuje také spolupráce se Speciální základní školou z Litomyšle. Za velmi přínosné povaţuji předávání vzájemných zkušeností a nápadů, jak pro ţáky, tak i pedagogy. Nepodařilo se: Dosud se nám nepodařilo rozjet projekt Pedagogické fakulty Brno Normální je nekouřit. Začneme s jeho plněním počátkem příštího školního roku. Stále také nejsme spokojeni se spoluprací s rodiči našich ţáků. Snaţíme se o ni všemi moţnými způsoby, ale stále naráţíme o jejich nezájem. Budeme hledat nové cesty k navázání lepší spolupráce. 19

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160. Výroční zpráva

Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160. Výroční zpráva Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) název školy : Speciální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov odloučené pracoviště Gorkého 77, Trutnov.

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov odloučené pracoviště Gorkého 77, Trutnov. Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov odloučené pracoviště Gorkého 77, Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 OBSAH a) Základní údaje o

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Obsah: I. Základní charakteristika školy. 3 II. Organizační schéma. 4 III.

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2014/2015

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Vážení čtenáři výroční zprávy, dovolte mi, abych vám napsal

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2010 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Minimální preventivní program Školní rok 2008/2009-1 - Součástí základní školy v Modřicích je školní druţina, školní jídelna a odloučeným

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více