Médium MarrowGrow. Informace o produktu. Médium MarrowGrow MGM ml. Při práci dodržujte zásady práce s biohazardním materiálem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Médium MarrowGrow. Informace o produktu. Médium MarrowGrow MGM-100 100 ml. Při práci dodržujte zásady práce s biohazardním materiálem"

Transkript

1 Médium MarrowGrow Informace o produktu Médium MarrowGrow MGM ml UPOZORNĚNÍ: Při práci dodržujte zásady práce s biohazardním materiálem CytoGen GmbH, produktová informace verze 1.2 Str. 1 z 8

2 MarrowGrow Medium Návod k použití Katal. č. MGM-100 (100 ml zmraženého roztoku) Popis produktu Médium MarrowGrow je určeno pro použití v in vitro diagnostice a bylo vyvinuto pro kultivaci buněk kostní dřeně a leukemických krevních buněk, které mohou být následně použity při karyotypizaci, fluorescenční in situ hybridizaci (FISH) a dalších cytogenetických metodách. Médium MarrowGrow může být použito jako nespecifické médium pro kultivaci různých hematopoetických buněk (myeloidní a lymfoidní linie) přítomných v kostní dřeni nebo leukemických krevních vzorků. Médium MarrowGrow může být také použito spolu s migogenem specifickým pro B nebo T lymfocyty, kde jsou tyto specifické linie vyšetřovány (viz podrobněji v oddíle Protokol). Médium MarrowGrow je dodáváno zmražené a kompletní, připravené k použití ve 100 ml lahvičkách. Jeho základem je alpha-mem a obsahuje antibiotika, L-glutamin, zárodečné hovězí sérum (FBS), hormony a růstové faktory. Médium MarrowGrow je pufrováno bikarbonátem sodným a jako ph indikátor je použita fenolová červeň. Kompletnost média snižuje možnost technické chyby a kontaminace kultury. Navíc toto médium podporuje pevnější přisednutí buněk a buněčný růst, čímž je umožněná časná analýza chromozomů. Skladování Zmražené: Chlazené: Skladujte při 20ºC a v temnu až do konce exspirační doby uvedené na nálepce. Uchovávejte při 4ºC až 2 týdny. CytoGen GmbH, produktová informace verze 1.2 Str. 2 z 8

3 Návod k použití Médium MarrowGrow je kompletní médium, dodávané zmražené a sterilní. Filtrování média není potřebné. Úspěšnot kultivace závisí na použití vhodných aseptických technik. Následující doporučení vám můžou být při používání MarrowGrow užitečné. Rozmražení média MarrowGrow rozmražujte před použitím ve vodní lázni s teplotou 37ºC za občasného míchání. Alternativně můžete rozmrazit médium v CO 2 inkubátoru při 37ºC s povoleným víčkem, aby se umožnila normalizace ph. Teplé médium se správným ph je pro zahájení kultivace optimální. Kontrola ph MarrowGrow je dodáváno s optimálním ph 6,9 7,1, někdy se ale může ph lišit: MarrowGrow obsahuje ph indikátor fenolovou červeň: Růžová znamená vysoké ph. Fenolová červeň se mění na růžovou při ph 7,4. Růžové médium (příliš alkalické) lze napravit pootevřením víčka (asi o ¼ otáčky) a inkubací lahvičk v 5% CO 2 asi 1 hodinu. Médium zůstane sterilní a samovolně upraví svoje ph na správnou hodnotu. Žlutá znamená nízké ph. Fenolová červeň se změní na žlutou při ph 6,7. Žluté médium (příliš kyselé) lze napravit stejným způsobem, jako růžové médium. Alternativně lze lahvičku s médiem nebo kultivační nádobku nasytit plynným 5% CO 2 v laminárním boxu, dokud se nedosáhne červené barvy. Barvu lze v případě potřeby porovnat s lahvičkou čerstvého rozmraženého média. Antibiotika MarrowGrow obsahuje gentamycin, který je méně inhibující pro růst buněk ve srovnání s penicilinem a streptomycinem. CytoGen GmbH, produktová informace verze 1.2 Str. 3 z 8

4 Stabilita MarrowGrow je ve zmraženém stavu stabilní až do data expirace vyznačeného na štítku. Nepoužívejte po vyznačeném datu exspirace. MarrowGrow můžete používat až 2 týdny po rozmražení, pokud ho uchováte při 4ºC, následně ale glutamin degraduje. Můžete ho doplnit (ale pouze jednou) L-glutaminem až do 2,0 mm (1/100 objemu 200 mm glutaminového zásobního roztoku). Vyvarujte se opakovaného zahřívání a chlazení, stejně jako expozici světlu. Test kvality MarrowGrow je testováno na ph, osmolaritu, a kontaminace bakteriální, mykoplazmatickou i plísňovou. Vedle těchto standardních specifikací je každá výrobní šarže testována na buněčný růst přední evropskou cytogenetickou laboratoří a kvalita produktu je porovnána s referenčním standardem. Certifikát kvality vám na požádání zašleme. Upozornění Kontaktujte přímo Sales & Marketing Department výrobce CytoGen GmbH pro jakékoli pochybnosti o kvalitě média. Nepoužívejte médium, jestliže je Obal jakkoli porušen. Médium kalné, nebo obsahuje viditelný precipitát. Pokud obdržíte produkt rozmražený, nebo částečně rozmražený, okamžitě ho zamražte na 20ºC a kontaktujte distributora. Limitace Každá laboratoř si musí médium sama otestovat ve vlastním provozu a v návaznosti na vlastní zavedené postupy před začleněním do systému in vitro diagnostiky. Příspěvkem firmy CytoGen je pouze kultivace buněk, respektive dodávka kvalitního média. CytoGen nemůže zodpovídat za výsledky testů, které se po kultivaci následně provádějí. CytoGen GmbH, produktová informace verze 1.2 Str. 4 z 8

5 Kultivační protokoly Výběr metody (podle Rooney D.E. aj.) K dispozici je několik metod a výběr té nejvhodnější závisí na odzkoušených podmínkách a v následující tabulce nabízíme doporučené postupy: Diagnóza Vzorek Minimální kultury Poznámka CGL/CML PB/BM ONC, S D, 48h AML (except APL) BM/PB ONC, S 24h, 48h APL BM/PB ONC, 24h, S 48h MDS BM ONC, S 24h, 72h ONC MPD BM ONC, S 24h, 72h ONC ALL (non B/T) BM/PB ONC, S D, 24h, 48h ALL (T cell) BM/PB ONC, S D, 24h, 48h, 3d ALL (B cell) BM/PB ONC, 3d + PMA D, S, 24h, 48h 5d + PMA; 2d + PHA CLL (B cell) PB/BM ONC, 3d + PMA 3d 5d + PMA; 2d + PHA CLL (T cell) PB/BM ONC, 3d + PHA 3d 3d PMA T-cell lymphoma LN/BM ONC, 3d + PHA 3d 3d + PMA B-cell lymphoma LN/BM ONC, 3d + PMA 3d 5d + PMA Other lymphoid BM ONC, 3d +/- PMA S disorders 5d +/- PMA APL akutní promyelotická leukémie, MPD myoloproliferativní onemocnění, PB periferní krev, BM kostní dřeň, LN lymfatické uzliny, ONC expozice colcemidu přes noc, S synchronizovaná kultura, PHA fytohemaglutinin, PMA 4-forbol 12- myristát 13-acetát Následující protokol je návodem k provádění kultivací buněk kostní dřeně s použitím MarrowGrow. Může být použit dle uvážení zákazníka k náhradě buď části nebo celého kultivačního protokolu. Většina cytogenetických laboratoří má vlastní protokoly a MarrowGrow může být ve většině případů použito v rámci těchto protokolů. Nejběžnější kultivační metody používají otevřený systém. CytoGen GmbH, produktová informace verze 1.2 Str. 5 z 8

6 Velmi důležité upozornění: Definice otevřeného systému: kultury pěstované v Petriho miskách s mírně zdviženým víčkem nebo v lahvičkách s povoleným víčkem v 5% CO 2 atmosféře (CO 2 inkubátor), kde je umožněna ventilace plynů. Definice uzavřeného systému: kultury rostoucí ve standardním suchém inkubátoru v hermeticky uzavřených nádobách. Doporučení pro použití otevřeného systému Reagencie MarrowGrow kompletní médium Roztok colcemidu (10 µg/ml) Roztok hypochloritu sodného NaClO (2,5%) Protokol pro zakládání kultur a kultivaci buněk kostní dřeně 1 1. Když obdržíte vzorek kostní dřeně v transportním médiu nebo od pacienta na chemoterapii, centrifugujte 10 minut při g. Pro kostní dřeň dodanou v heparinu jděte přímo na krok Odstraňte supernatant včetně veškerého tuku a nečistot plovoucích na povrchu vzorku. Postupujte opatrně, ať nepoškodíte pelet Přidejte 5 ml MarrowGrow média do každé zkumavce ve stojánku. 4. Zaočkujte příslušným množstvím kostní dřeně s využitím sterilní Pasteurovy pipety (v závislosti na koncentraci buněk). Konečná koncentrace buněk v kultuře by měla být 10 6 /ml. 5. Upravte kultury podle předběžné diagnózy: a) Přímé kultury: přidejte 100 µl roztoku colcemidu na 1-2 hodiny. b) Krátkodobé kultury: inkubujte přes noc. Následující ráno přidejte 100 µl roztoku colcemidu na 1-2 hodiny. c) Expozice colcemidu přes noc: přidejte 50 µl roztoku colcemidu co nejpozději odpoledne. Inkubujte přes noc při 37ºC. 1 Proveďte všechny kroky v biohazardním boxu třídy II, používejte sterilní pipety, pokud není řečeno jinak. Nefixovaný materiál shromažďujte v nádobce s hypochloritem sodným. Používejte pipety a špičky s příslušným objemem. 2 Pokud má vzorek velký počet bílých krvinek, pelet může být velmi snadno poškozen. Postupujte v tomto kroku velice opatrně. CytoGen GmbH, produktová informace verze 1.2 Str. 6 z 8

7 d) Krátkodobá kultura + expozice colcemidu přes noc: inkubujte při 37ºC 24, 48 nebo 72 hodin. Potom jako v kroku 5c. e) Kultury se stimulovanými lymfocyty B: přidejte 100 µl PMA a/nebo PWM a inkubujte 2-4 dny při 37ºC. Přidejte 100 µl roztoku colcemidu a inkubujte přes noc při 37ºC. f) Kultury se stimulovanými lymfocyty T: přidejte 100 µl PHA a inkubujte 72 hodin při 37ºC. Přidejte 100 µl colcemidu na 1-2 hodiny. Protokol pro sklizeň buněk kostní dřeně 1. Buňky jsou následně centrifugovány 5 minut při 1500 ot./min. 2. Odstraňte supernatant. 3. Resuspendujte pelet. 4. Přidejte 6 ml předehřátého KCl a inkubujte zkumavky při 37ºC. 5. Centrifugujte zkumavky při 1500 otáčkách 5 minut. 6. Odstraňte supernatant. 7. Přidejte do zkumavky 5 ml fixativa (3 díly methanolu, 1 díl kyseliny octové). Pomalu přidávejte za stálého jemného míchání vždy několik kapek fixativa. Přidávejte fixativum, dokud se všechny shluky buněk nerozdělí a buněčná suspenze je maximálně homogenní. 8. Centrifugujte při 1500 otáčkách 5 minut. 9. Opakujte kroky 9-10 dvakrát. 10. Po posledním promytí odstraňte supernatant co nejblíže k peletu bez jeho poškození. Následně pelet rozpusťte v příslušném množství fixativa pro vytvoření mikroskopického preparátu. CytoGen GmbH, produktová informace verze 1.2 Str. 7 z 8

8 Doporučení pro uzavřený systém MarrowGrow lze využít pro kultivaci buněk v uzavřeném systému, pokud je ph ve fyziologické oblasti (ph je mezi 6,9 a 7,4). Uzavřené systémy závisejí na vnitřní pufrovací kapacitě média bez výhody vyplývající z rovnováhy mezi uhličitany v médiu a 5% CO 2 přítomnému v otevřeném systému inkubátoru. Uzavřené systémy fungují nejlépe při kultivacích s nízkou koncentrací buněk, jelikož vyšší koncentrace produkuje kyselé metabolity, které můžou okyselit médium nad jeho fyziologickou pufrovací kapacitu. Udržování ph může být dosaženo v uzavřeném systému jednou z následujících 3 metod: 1. Metoda 1: Přidejte k MarrowGrow 2% (v/v) sterilního zásobního roztoku 1,0 M HEPES. Sterilní 1,0 M HEPES může být opraveno na ph 7,0 při 20ºC přidáním 1,0 M NaOH. Upravené médium HEPES je následně smícháno s buňkami a inkubováno při 37ºC v uzavřených kultivačních baňkách. 2. Metoda 2: Předinkubujte kultivační baňky s MarrowGrow a buňkami v 5% CO 2 inkubátoru 1 hodinu před uzavřením víčka a kultivací při 37ºC. 3. Metoda 3: Probublejte jednotlivé kultivační baňky obsahující MarrowGrow a buňky směsí 5% CO 2 95% vzduchu sterilní pipetou 20 s. Poté uzavřete víčko a kultivujte v uzavřeném systému při 37ºC. Nejlépe je připojit ke zdroji CO 2 sterilní zazátkovanou Pasteurovu pipetu, čímž se zajistí sterilita vstupujícího plynu. Bibliografie: Rooney D.E. a Czepulkowshi B.H. Human Chromosome Preparation. (1997). Výrobce: CytoGen GmbH, Bienenweg 28, D Sinn, Německo Distributor pro Českou republiku: PentaGen s.r.o., CytoGen GmbH, produktová informace verze 1.2 Str. 8 z 8

IMAGEN PARAINFLUENZA VIRUS TYPES 1, 2 AND 3

IMAGEN PARAINFLUENZA VIRUS TYPES 1, 2 AND 3 PARAINFLUENZA VIRUS TYPES 1, 2 AND 3 K610311-2 50 K610411-2 50 CS Přímý imunofluorescenční test pro detekci viru parainfluenzy 1, 2 a 3. 1. POUŽITÍ jsou testovací soupravy pro kvalitativní přímou imunofluorescenční

Více

OBECNÉ POŽADAVKY PRO PRODUKCI A KONTROLU INAKTIVOVANÝCH SAVČÍCH BAKTERIÁLNÍCH A VIROVÝCH VAKCÍN PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ

OBECNÉ POŽADAVKY PRO PRODUKCI A KONTROLU INAKTIVOVANÝCH SAVČÍCH BAKTERIÁLNÍCH A VIROVÝCH VAKCÍN PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ OBECNÉ POŽADAVKY PRO PRODUKCI A KONTROLU INAKTIVOVANÝCH SAVČÍCH BAKTERIÁLNÍCH A VIROVÝCH VAKCÍN PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ OBSAH: DEFINICE A OBECNÉ POŽADAVKY 1. VÝCHOZÍ MATERIÁLY 2. FINÁLNÍ VÝROBEK VÝSLEDKY

Více

Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA

Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalog. č. 0594-0201) 20 x 96 (katalog. č. 0594-0501) Test IFN-γ z plné krve měřící odpovědi na peptidové antigeny ESAT-6, CFP-10 a TB7.7(p4)

Více

ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351

ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351 ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice, Česká Republika, tel.: +420 261 090 565, 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISA-VIDITEST

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3147. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111

AESKULISA. Objednací kód: 3147. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111 AESKULISA ssdna-m Objednací kód: 3147 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

LABOSERV s.r.o. ELISA HEV IgM Stránka 1

LABOSERV s.r.o. ELISA HEV IgM Stránka 1 Doc.: INS EVM.CE Strana 1 ze 6 Verze.: 08/02MS HEV IgM A. POUŽITÍ Enzymatický imunologický test (ELISA) pro detekci IgM protilátek proti viru hepatitidy E v krevní plazmě a krevním séru. Souprava může

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Bakalářská práce

Univerzita Palackého v Olomouci. Bakalářská práce Univerzita Palackého v Olomouci Bakalářská práce Olomouc 2012 Zuzana Staníčková Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra buněčné biologie a genetiky Cytogenetika a molekulární cytogenetika

Více

Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3

Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3 Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3 Informace pro použití Použití Zkumavky Leucosep jsou určeny k odběru a separaci periferních mononukleárních

Více

COMET ASSAY (SINGLE CELL GEL ELECTROPHORESIS)

COMET ASSAY (SINGLE CELL GEL ELECTROPHORESIS) COMET ASSAY (SINGLE CELL GEL ELECTROPHORESIS) OBSAH 1. Princip metody 2. Přístroje a zařízení 3. Příprava vzorků 3.1 Kultivace a sklízení buněk A549 3.2 Výpočet koncentrace buněk 3.3 Hodnocení viability

Více

Testosteron ELISA test pro kvantitativní stanovení testosteronu v lidském séru nebo plazmě

Testosteron ELISA test pro kvantitativní stanovení testosteronu v lidském séru nebo plazmě Testosteron ELISA test pro kvantitativní stanovení testosteronu v lidském séru nebo plazmě Obj. číslo: 55010 96 testů kompletní souprava Účel použití Testosteron (17ß-hydroxy-4-androsten-3-on) je C 19

Více

Praktická cvičení z biologie Zimní semestr

Praktická cvičení z biologie Zimní semestr Univerzita Palackého v Olomouci Ústav biologie, Lékařská fakulta Praktická cvičení z biologie Zimní semestr Olomouc 2014 Podpořeno projektem EU: Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání

Více

HYDRAGEL ISO-PAL K20. Ref. 3022 2008/01

HYDRAGEL ISO-PAL K20. Ref. 3022 2008/01 HYDRAGEL ISO-PAL K20 Ref. 3022 2008/01 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL ISO-PAL K20 kit je určen k identifikaci i kvantitativnímu stanovení izoenzymů ALP v lidském séru elektroforezou na agaróze o ph 9.1. Separované

Více

P Ř Í L O H A K P R O D U K T U

P Ř Í L O H A K P R O D U K T U Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford, Connecticut 06902 Spojené státy americké Tel: +1 (203) 328-9500 nebo volání bez poplatku ve Spojených státech amerických, Kanadě a Portoriku

Více

APTIMA Trichomonas vaginalis Assay

APTIMA Trichomonas vaginalis Assay APTIMA Trichomonas vaginalis Assay Pro diagnostické použití in vitro. Pouze pro export z USA. OBSAH Všeobecné informace............................................... 2 Určené použití....................................................

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zevalin 1,6 mg/ml, kit pro přípravu radiofarmaka na infuzi 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Zevalin se dodává jako souprava k přípravě ibritumomabum

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 152/2009. ze dne 27. ledna 2009, (Text s významem pro EHP) s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 152/2009. ze dne 27. ledna 2009, (Text s významem pro EHP) s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, 26.2.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 54/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 152/2009 ze dne 27. ledna

Více

C Manuál pro odběry primárních vzorků

C Manuál pro odběry primárních vzorků C Manuál pro odběry primárních vzorků C.1 Základní informace V této kapitole jsou uvedeny všechny specifické pokyny týkající se správného odběru a zacházení s primárními vzorky. Tyto pokyny jsou důležité

Více

HIV combo REF A59428. Použití. Souhrn a vysvětlení

HIV combo REF A59428. Použití. Souhrn a vysvětlení HIV combo REF A59428 Použití Analýza Access HIV combo slouží chemiluminiscenční imunoanalýza s paramagnetickými částicemi pro kvalitativní detekci antigenu HIV-1 p24 a protilátek proti HIV-1 (skupiny M

Více

SeroPertussis TM Toxin IgG

SeroPertussis TM Toxin IgG SeroPertussis TM Toxin IgG ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) pro kvantitativní stanovení specifických protilátek IgG proti Bordetella Pertussis Toxinu v lidském séru. Návod k použití Testovací

Více

Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky

Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky Pokyn ÚSKVBL/INS/VYR 03/2012 Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky Platnost od: 1.9.2012 Platnost do: není omezeno Mění a doplňuje: - Zrušuje/nahrazuje:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Biochemická laboratoř v Lanškrouně provozovatel: Ing. Miroslav Kuťák LP Laboratorní příručka Verze: 07 Jméno Podpis Vypracoval: Ing. Miroslav Kuťák Schválil: Ing. Miroslav Kuťák Uvolnil:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA IN VITRO METODY A JEJICH RELEVANCE VŮČI SITUACI IN VIVO NOVÉ TRENDY V EXPERIMENTECH S TKÁŇOVÝMI KULTURAMI

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA IN VITRO METODY A JEJICH RELEVANCE VŮČI SITUACI IN VIVO NOVÉ TRENDY V EXPERIMENTECH S TKÁŇOVÝMI KULTURAMI MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA CENTRUM PRO VÝZKUM TOXICKÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ IN VITRO METODY A JEJICH RELEVANCE VŮČI SITUACI IN VIVO NOVÉ TRENDY V EXPERIMENTECH S TKÁŇOVÝMI KULTURAMI Bakalářská

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka BLP1 Vydání č. 7 Schválil: RNDr.L.Faldynová Kulíšková Datum platnosti: 1. 1. 2015 Výtisk č. 1 Strana: 2 1. Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, v úvodu bychom Vám rádi poděkovali za spolupráci,

Více

Kreditní kurz: Preanalytická a postanalytická část laboratorního vyšetření

Kreditní kurz: Preanalytická a postanalytická část laboratorního vyšetření PREANALYTICKÁ A POSTANALYTICKÁ ČÁST LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ Úvod Části biochemického vyšetření (laboratorního diagnostického procesu) lze schematicky znázornit takto: Biochemické vyšetření / Laboratorní

Více

P Ř Í L O H A K P R O D U K T U

P Ř Í L O H A K P R O D U K T U Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford, Connecticut 06902 Spojené státy americké Tel: +1 (203) 328-9500 nebo volání bez poplatku ve Spojených státech amerických, Kanadě a Portoriku

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

TOYO D I A G N O S T I C S

TOYO D I A G N O S T I C S TOYO D I A G N O S T I C S NÁVOD PRO POUŽITÍ Jednokrokový test pro stanovení chlamydiového antigenu ve výtěru/ v moči Pouze pro profesionální použití in vitro Rychlý kazetový test pro stanovení chlamydiového

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

Dezinfekce a sterilizace

Dezinfekce a sterilizace Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 6 / 2013 Počet stran: 10 Počet příloh: 0 Verze: 2 Platnost od: 11. 1. 2013 Standardní pracovní postup

Více

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen Protilátky třídy IgG proti EBNA-1 Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen 1 (EBNA-1) IgG Ag-potažené

Více