ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT"

Transkript

1 MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV Akademie věd České republiky Vídeňská 1083, Praha 4 Krč Imunologie a gnotobiologie ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT Zadání: Na základě zadání smlouvy o vědecko-technické spolupráci uzavřené podle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ze dne byla provedena testování bioaktivních vlastností účinné látky CYTOPROTECT dodané firmou FOLIO PHARM s.r.o.: 1. Test proliferace lymfocytů 2. Test cytotoxicity efektorových lymfocytů 3. Test multiplikace buněk tvořících protilátky IgM a IgG Testovaný vzorek: Vodný roztok rozpustné práškové formy účinné látky CytoProtect Testovací systém: Pro testování bioaktivních vlastností vzorků byly použity inbrední samice myší kmene Balb/c (chov MBÚ AV ČR, Praha) ve stáří 3 měsíců a hmotnosti 20g chované za standardních podmínek (teplota, osvit, unifikovaná dieta ad libitum), testované kontrolní skupiny byly po 6 myších Aplikace: Vzorky byly podávány formou pitného programu ad libitum po deset dní paralelně dvěma skupinám myší v koncentracích: 1. Skupina označena: kontrola (pitná voda) 2. Skupina označena: CytoProtect 1 (20 mg/kg/den) Metodika: izolace buněk: lymfoidní buňky sleziny byly separovány na denzitním gradientu (směsi Ficoll Pharmacia AB a Telebrix Léčiva a.s., Praha)* 24 hodin po posledním pitném (10.) dnu; separované lymfocyty byly převedeny do media RPMI 1640 (ÚMG AV ČR, Praha) upraveného přidáním 2mMol L-glutaminu (Sigma-Aldrich s.r.o., Praha), 5% fetálním telecím sérem, (Sigma-Aldrich s.r.o., Praha) a 50 mg/l gentamycinu (Sigma-Aldrich s.r.o., Praha); kultivace: kultivace lymfocytů probíhala v kontrolovaných podmínkách 37 C v termostatu s 5% CO 2 a 100% vlhkostí ; imunizace: myši byly imunizovány T-závislým antigenem a buňky tvořící protilátky třídy IgM a třídy IgG byly izolovány ze sleziny pátý den primární imunitní odpovědi *) příprava směsi Ficoll-Telebrix: 2,13 (Telebrix): 1 (neionizovaná TK voda) 1 (ředěný Telebrix: 2,4 (8% Ficoll; neionizovaná TK voda)

2 Koeficienty cytotoxické aktivity (Ø% C x ± stdev) po 3,5 hodinách vzorek Ø% C x stdev kontrola 2,4 0,72 CytoProtect 1 1,9 0,23 po 18 hodinách vzorek Ø% C x stdev kontrola 28, CytoProtect 1 27, Hodnocení vlivu účinné látky CytoProtect 1 na cytotoxickou aktivitu lymfocytů: CytoProtect 1 statisticky neprůkazně snižuje cytotoxickou aktivitu NK buněk Závěr: Vzorek CytoProtect 1 vykazuje: Mírnou tendenci specificky snižovat cytotoxickou aktivitu NK buněčné subpopulace; mezi jednotlivými poměry koncentrací efektorových ku cílovým buňkám (E : T) nebyly zjištěny významné rozdíly Multiplikace buněk tvořících protilátky třídy IgG a IgM: absolutní počty slezinných lymfoidních buněk tvořících protilátky třídy IgG a IgM v primární imunitní odpovědi byly zjišťovány modifikovanou plakovou metodou, kdy jsou buňky secernující protilátky identifikovány vazbou morčecího komplementu a tvorbou hemolytických zón (plaků); myši ovlivněné preventivní aplikací vzorků ve stejných dávkách a intervalech jako v předchozích testech byly imunizovány dávkou 0,5 ml 4% ovčích erytrocytů 5 dní před ukončením testování; myši neovlivněné aplikací vzorků (kontrolní skupina) byly imunizovány stejnou dávkou (0,5 ml 4%) ovčího erytrocytů 5 dní před ukončením testování; absolutní počty buněk jsou stanoveny odečtením počtu hemolytických zón; hodnoty jsou uvedeny jako průměr absolutních počtů buněk tvořících hemolytické protilátky stanovených u jednotlivých pokusných zvířat a přepočteny na 10 8 lymfoidních buněk

3 Výsledky testování Proliferační test: buněčná proliferace je kvantifikována měřením množství 3 H-thymidinu, který se v S fázi buněčného cyklu inkorporuje do jaderné DNA; slezinné lymfocyty v koncentraci 10 6 /ml z každé jednotlivé myši ovlivněné desetidenním podáváním testovaného vzorku CytoProtect 1 formou pitného režimu ad libitum byly smíšeny s mitogeny aktivujícími proliferaci T a B buněk, konkanavalinem A (Con A) v koncentraci 2,5μg/ml a lipopolysacharidem (LPS) v koncentraci 10μg/ml, a kultivovány 48 h; kontrolní (nestimulované) buňky byly kultivovány v mediu RPMI 1640; značení 3 H-Tdr: 4 hodiny před ukončením inkubace byl ke všem buňkám přidán 3 H-thymidin s výchozí aktivitou 40 MBq v konečném ředění 1 : 100 v množství 50μl/10 6 buněk; Odběr byl proveden po 4 hodinách inkubace s 3 H-thymidinem; každý vzorek byl měřen ve čtyřech paralelních řadách na přístroji MicroBeta TM 1450, Wallac, Finland; hodnoty proliferační aktivity jsou uvedeny jako celkový průměr proliferačních indexů jednotlivých pokusných zvířat Proliferační indexy ( ± stdev) spontánní a kostimulované proliferace lymfocytů vzorek spontánní ConA LPS stdev stdev stdev kontrola 24,8 5, ,9 517, ,0 410,12 CytoProtect 1 25,8 8, ,2 919, ,8 5420,52 Porovnání Pi mezi testovaným vzorkem CytoProtect a kontrolami vzorek spont. ConA LPS kontrola 1,0 1,0 1,0 CytoProtect 1 1,0 0,7 1,4 Hodnocení vlivu účinné látky CytoProtect 1 na proliferační aktivitu lymfocytů: celková spontánní proliferace lymfocytů: CytoProtect 1 neovlivňuje celkovou proliferaci stimulovaná proliferace T lymfocytů (kostimulace ConA): CytoProtect 1 neovlivňuje proliferaci T lymfocytů stimulovaná proliferace B lymfocytů (kostimulace LPS): CytoProtect 1 statisticky nevýznamně zvyšuje proliferaci B buněk 1,4 krát

4 Závěr: Vzorek CytoProtect 1vykazuje: mírnou tendenci specificky stimulovat proliferaci pouze aktivované B buněčné subpopulace; aktivovaná proliferační T buněčná subpopulace není ovlivněna (hodnoty jsou totožné s kontrolními zvířaty); spontánní proliferační aktivita celkové lymfocytární populace není ovlivněna (hodnoty jsou totožné s kontrolními zvířaty) Cytotoxický test: buněčná cytotoxicita je kvantifikována měřením množství 51 Cr, který je uvoňován ze značených cílových (nádorových) buněk, které jsou zabíjeny efektorovými buňkami (lymfocyty testovaného zvířete); značení 51 Cr: cílové buňky myší nádorové linie YAC-1 (American Type Culture Collection) byly 1,5 hodiny inkubovány se 4 MBq Na 51 Cr; efektorové slezinné lymfocyty z každé jednotlivé myši ovlivněné desetidenním podáváním testovaných vzorků ve výchozí koncentraci 10 6 byly smíchány se značenými cílovými buňkami myší nádorové linie YAC-1 (T) v poměrech: E : T 64 : 1; 32: 1; 16 : 1 odběr byl proveden po 3,5 hodinové a po 18 hodinové inkubaci efektorových buněk s cílovými buňkami značenými 51 Cr; hodnoty uvolněného 51 Cr byly měřeny ve čtyřech paralelních řadách; hodnoty cytotoxické aktivity byly spočítány pro ředění E : T, při kterém došlo nejvyššímu výtěžku cytotoxicity; jsou vyjádřeny jako průměrné koeficienty cytotoxických aktivit stanovených u jednotlivých pokusných zvířat: % cytotoxicity = (cpm exp - cpm spont : cpm max - cpm spont ). 100 Absolutní počty buněk tvořících hemolytické protilátky třídy IgG a IgM vzorek IgG IgM stdev stdev kontrola CytoProtect Hodnocení vlivu účinné látky CytoProtect 1 na tvorbu hemolytických protilátek třídy IgC a IgM v průběhu primární imunitní reakce: CytoProtect 1 statisticky neprůkazně snižuje tvorbu protilátek třídy IgG

5 Závěr: Vzorek CytoProtect 1 vykazuje: mírnou tendenci specificky snižovat diferenciaci a maturaci B buněčné subpopulace produkující hemolytické protilátky třídy IgG; neovlivňuje diferenciaci a maturaci B buněčné subpopulace produkující hemolytické protilátky IgM Celkové hodnocení bioaktivních vlastností vzorku CytoProtect 1 Vzorek CytoProtect 1 (20 mg/kg/den) podávané ve formě desetidenního pitného programu (ad libitum)nevykazovali žádné známky toxického působení na experimentální zvířata. Hmotnost zvířat se v průběhu pokusu neměnila. Nedošlo k výrazným změnám v počtu červených krvinek v průběhu pokusu Účinná látka CytoProtect má tendenci stimulovat aktivovanou B buněčnou subpopulaci (podpora antiinfekční imunity), neovlivňuje však spontánní proliferační aktivitu lymfocytů, ani aktivitu T buněčné subpopulace) Účinná látka CytoProtect má mírnou tendenci specificky snižovat cytotoxickou aktivitu NK buněčné subpopulace. Účinná látka CytoProtect má mírnou tendenci specificky snižovat absolutní počty buněk produkujících protilátky třídy IgG, neovlivňují však počty buněk produkujících protilátky třídy IgM. Celkově lze usuzovat, že aplikace účinné látky CytoProtect ve formě krátkodobého pitného programu neovlivňuje základní parametry imunitního systému. Ze získaných výsledků o účinné látce CytoProtect lze uzavřít, že některé parametry např. týkající se proliferace jednotlivých subpopulací lymfocytů, cytotoxické aktivity nebo tvorby protilátek, by mohly být při časově delším podávání (1-2 měsíce), případně při aplikaci rozdílnějších dávek přípravku ovlivněny významněji. V Praze RNDr. Petr Šíma, CSc. Sektor imunologie a gnotobiologie MBÚ AV ČR

Abatacept je fúzní protein vytvořený rekombinantní DNA technologií z vaječníkových buněk křečka.

Abatacept je fúzní protein vytvořený rekombinantní DNA technologií z vaječníkových buněk křečka. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ORENCIA 125 mg injekční roztok v předplněném peru. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedno předplněné pero obsahuje abataceptum 125 mg v 1 ml. Abatacept je fúzní protein vytvořený

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zevalin 1,6 mg/ml, kit pro přípravu radiofarmaka na infuzi 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Zevalin se dodává jako souprava k přípravě ibritumomabum

Více

OBECNÉ POŽADAVKY PRO PRODUKCI A KONTROLU INAKTIVOVANÝCH SAVČÍCH BAKTERIÁLNÍCH A VIROVÝCH VAKCÍN PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ

OBECNÉ POŽADAVKY PRO PRODUKCI A KONTROLU INAKTIVOVANÝCH SAVČÍCH BAKTERIÁLNÍCH A VIROVÝCH VAKCÍN PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ OBECNÉ POŽADAVKY PRO PRODUKCI A KONTROLU INAKTIVOVANÝCH SAVČÍCH BAKTERIÁLNÍCH A VIROVÝCH VAKCÍN PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ OBSAH: DEFINICE A OBECNÉ POŽADAVKY 1. VÝCHOZÍ MATERIÁLY 2. FINÁLNÍ VÝROBEK VÝSLEDKY

Více

Fotodegradace rašelinných huminových látek

Fotodegradace rašelinných huminových látek Výzkum možností minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách Fotodegradace rašelinných huminových látek Krtička M. 1, Novák F. 2, Sýkorová A. 3, Novotná M. 3 Říjen

Více

Roční zpráva o činnosti za rok 2006

Roční zpráva o činnosti za rok 2006 Roční zpráva o činnosti za rok 2006 Zpracovatel: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Vídeňská 1083 142 20 Praha 4 - Krč IČ: 61388971 tel.: 296441111 fax: 244472271 e-mail: mbu@biomed.cas.cz http://www.biomed.cas.cz/mbu

Více

TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH APLIKACÍCH

TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH APLIKACÍCH Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP, Krajská nemocnice Liberec, a.s., Transfuzní oddělení a Oddělení plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc pořádají PRACOVNÍ DEN TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 červen 2011 2 1 Obecné informace Název instituce: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Používaná zkratka názvu:

Více

Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky

Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky Pokyn ÚSKVBL/INS/VYR 03/2012 Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky Platnost od: 1.9.2012 Platnost do: není omezeno Mění a doplňuje: - Zrušuje/nahrazuje:

Více

OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE

OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ Ústav infekčních chorob a mikrobiologie OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE Prof. MVDr. František Treml, CSc. Doc. MVDr. Petr Lány, Ph.D. Prof.

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ristempa 6 mg injekční roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 6 mg pegfilgrastimum* v 0,6 ml

Více

ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ

ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ WWW.ZUOVA.CZ ROČNÍK 8, ČÍSLO 2/2012 Vážené kolegyně, Vážení kolegové, milí přátelé, děkuji Vám za velmi dobrou spolupráci v letošním roce a zároveň Vám i Vašim blízkým

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná). 2,2 μg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná). 2,2 μg. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná). 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka

Více

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. ÚVODNÍ SLOVO Rok 2012 byl v historii Výzkumného ústavu veterinárního lékařství (VÚVeL) rokem řady změn. Tyto

Více

Jak (ne)funguje imunitní systém

Jak (ne)funguje imunitní systém Jak (ne)funguje imunitní systém věda kolem nás co to je 8 Historie Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) se odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Naruyd 200 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku Naruyd 1000 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Naruyd 200 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku Naruyd 1000 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Naruyd 200 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku Naruyd 1000 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ NARUYD 200 mg

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA IN VITRO METODY A JEJICH RELEVANCE VŮČI SITUACI IN VIVO NOVÉ TRENDY V EXPERIMENTECH S TKÁŇOVÝMI KULTURAMI

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA IN VITRO METODY A JEJICH RELEVANCE VŮČI SITUACI IN VIVO NOVÉ TRENDY V EXPERIMENTECH S TKÁŇOVÝMI KULTURAMI MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA CENTRUM PRO VÝZKUM TOXICKÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ IN VITRO METODY A JEJICH RELEVANCE VŮČI SITUACI IN VIVO NOVÉ TRENDY V EXPERIMENTECH S TKÁŇOVÝMI KULTURAMI Bakalářská

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13 valentní, adsorbovaná). 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls143194/2012

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls143194/2012 Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls143194/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cyrdanax 20 mg/ml prášek pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Levact 2,5 mg/ml, prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Levact 2,5 mg/ml, prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Levact 2,5 mg/ml, prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ristempa 6 mg injekční roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 6 mg pegfilgrastimum* v 0,6 ml

Více

diagnostika in vitro Vysokovýkonné sálové centrifugy Avanti JXN Nový přístroj HIAC 8011+ pro měření kvality viskózních kapalin

diagnostika in vitro Vysokovýkonné sálové centrifugy Avanti JXN Nový přístroj HIAC 8011+ pro měření kvality viskózních kapalin in vitro diagnostika Vysokovýkonné sálové centrifugy Avanti JXN Nový přístroj HIAC 8011+ pro měření kvality viskózních kapalin Nová souprava Duraclone B27 pro analýzu na průtokovém cytometru Hematurie

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Docetaxel Teva Pharma 20 mg koncentrát pro přípravu infuzního roztoku s rozpouštědlem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna jednodávková

Více

MiRNA a její význam v nádorové diagnostice. Kristýna Hudcová

MiRNA a její význam v nádorové diagnostice. Kristýna Hudcová MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie MiRNA a její význam v nádorové diagnostice Bakalářská práce Kristýna Hudcová Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Michal Masařík, Ph.D. BRNO 2011

Více

Testy toxicity na organizmech vodního prostředí

Testy toxicity na organizmech vodního prostředí Testy toxicity na organizmech vodního prostředí Ekotoxikologické testy jsou experimenty s různými druhy organizmů (testovacích systémů), kdy sledujeme působení testované látky (toxikantu) v definovaných

Více

Vliv mineralizace vzorku na citlivost řasového biotestu

Vliv mineralizace vzorku na citlivost řasového biotestu Czech Phycology, Olomouc, 4: 191-201, 2004 191 Vliv mineralizace vzorku na citlivost řasového biotestu The influence of sample mineralization on algal bioassy sensitivity Vladimír K o č í 1, Hynek B e

Více

Paraziti - alergie, imunomodulace

Paraziti - alergie, imunomodulace Cyklus seminářů v Lékařském domě 6. duben 2010 Paraziti - alergie, imunomodulace Pořádající společnosti: Česká parazitologická společnost Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Program: Koordinátor:

Více

Primární imunitní trombocytopenie (ITP)

Primární imunitní trombocytopenie (ITP) Primární imunitní trombocytopenie (ITP) doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA Informace pro pacienty Interní hematologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské

Více

diagnostika in vitro Vysokorychlostní buněčný sorter MoFlo Astrios EQ Počítání dendritických buněk pomocí automatického buněčného analyzátoru Vi-Cell

diagnostika in vitro Vysokorychlostní buněčný sorter MoFlo Astrios EQ Počítání dendritických buněk pomocí automatického buněčného analyzátoru Vi-Cell in vitro diagnostika Vysokorychlostní buněčný sorter MoFlo Astrios EQ Počítání dendritických buněk pomocí automatického buněčného analyzátoru Vi-Cell Význam stanovení vitaminu D v rutinní praxi Rozšiřujeme

Více

Tvrdá tobolka Bílá neprůhledná tvrdá tobolka o velikosti 0 s označením OLAPARIB 50 mg a logem AstraZeneca černým inkoustem.

Tvrdá tobolka Bílá neprůhledná tvrdá tobolka o velikosti 0 s označením OLAPARIB 50 mg a logem AstraZeneca černým inkoustem. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

I m u n o l o g i e 1 9 9 8. IV. Chronický únavový syndrom. I m u n o l o g i e 98

I m u n o l o g i e 1 9 9 8. IV. Chronický únavový syndrom. I m u n o l o g i e 98 I m u n o l o g i e 1 9 9 8 IV. Chronický únavový syndrom Chronický únavový syndrom MUDr. Martin Nouza, CSc. Chronický únavový syndrom (CFS - chronic fatigue syndrome), některými skupinami nazývaný chronický

Více