TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 101 TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČS1 A ČS2 VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 101 TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČS1 A ČS2 VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY"

Transkript

1 REALKA-Rubíček s.r.o Technická zpráva VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník: Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s., Kojetínská 3666, Kroměříž TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 101 TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČS1 A ČS2 1. SEZNAM DOKUMENTACE 1. Technická zpráva v.č Výkresová část 2.1 Technologické schéma ČS1, ČS2 Bezměrov Půdorys a řez ČS1 Bezměrov Půdorys a řez ČS2 Bezměrov Výkaz výměr OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. Seznam dokumentace 2. Obsah technické zprávy 3. Výchozí údaje 4. Popis strojně-technologického řešení 5. Technické specifikace strojů a zařízení 6. Potrubí a armatury 7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci DPS 1/12 Výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky

2 3. VÝCHOZÍ ÚDAJE Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby je: - Dokumentace pro stavební povolení Výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky, vypracovaná firmou REALKA Rubíček, s.r.o. v lednu roku Hydrotechnické výpočty, vypracované Ing. Michalem Patočkou v 04/ Doplňující zapracování požadavků zadavatele a provozovatele 4. POPIS STROJNĚ-TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ Čerpací stanice ČS1 Čerpací stanice ČS1 bude sloužit k přečerpání splaškových odpadních vod z 85% obce Bezměrov do stávající kanalizační sítě města Kroměříž městská část Hradisko, kterou budou následně odpadní vody odvedeny na stávající ČOV Postoupky k předčištění. Maximální přítok na ČS1 je Q max =7,49 l/s (splašky + deště z OK1) viz Hydrotechnické výpočty. Dopravní množství čerpadel v ČS1, z důvodu použití čerpadel s průchodností min. 60 mm a současně zajištění minimální rychlosti proudění 1 m/s ve výtlačném řadu V-1 (Ø160x9,5 PE-HD), je navrženo na min. 15 l/s. Stavebně je čerpací stanice ČS1 navržena jako podélná vícekomorová nádrže vnějších rozměrů 10,50x2,10x4,70m z monolitického železobetonu. Objekt ČS1 bude rozdělen na prostory hrubého předčištění (lapák štěrku a česle), čerpací jímku a armaturní šachtu. Čerpací stanice bude z větší části zakryta železobetonovou deskou tl. 200 mm s potřebnými otvory pro česle, čerpadla a vstup, které budou překryty poklopy z kompozitního materiálu. Lapák štěrku je zakrytován plnými kompozitovými deskami. Česle budou umístěny pod odnímatelným ochranným přístřeškem. Na vstupu do objektu hrubého předčištění je instalováno vřetenové šoupátko, pomocí něhož je možno uzavřít přítok odpadních vod, např. za účelem vyčištění jímek. Hrubé sedimentující mechanické nečistoty budou zachyceny v lapáku štěrku, který bude vyklízet provozovatel ČS pomocí čisticího vozu. Lapák štěrku tedy není vybaven žádným strojním zařízením. Za lapákem štěrku jsou zařazeny hrubé strojní česle s průlinou 30 mm za účelem zachycení plovoucích nečistot z přitékající odpadní vody. Česle budou ve venkovním, zatepleném provedení a kromě toho ještě umístěny pod uzavřeným ochranným přístřeškem z nerezavějící konstrukce s opláštěním sendvičovými panely z hliníkového plechu (dodávka stavební části). V případě, kdy bude nutno na česlích provádět mimořádnou opravu vyžadující vyzdvižení česlí z kanálu, přístřešek se pomocí autojeřábu přemístí, naopak provádění běžných kontrol a servisu zařízení nebude instalací přístřešku omezeno. Montáž a demontáž česlí se provede pomocí autojeřábu, doplechování prostoru mezi česlemi a kanálem šířky 600 mm je součástí montáže česlí. Zachycené shrabky z česlí odpadnou do pojízdné plastové nádoby o objemu 240 l, která bude s úpravou pro vložení igelitových pytlů. Provoz česlí bude řízen automatikou (programovatelným automatem) z vlastního elektrorozvaděče. Česle budou spínat v časovém režimu, jemuž bude nadřazeno spínání podle výšky hladiny před a za česlemi; hladinové spínače budou dodávkou rozvaděče česlí. Pokud hladinový spínač před česlemi nebude zatopen, provoz česlí bude řízen časově. Při zatopení tohoto spínače budou česle stírány, dokud hladina nepoklesne a spínač se nevynoří. Při dešťovém přítoku (Q>cca 20 l/s) bude hladina v kanále trvale vzdutá na úroveň přelivné hrany DPS 2/12 Výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky

3 v odlehčovací komoře na přívodní kanalizaci, česle dostanou impulz od hladinového spínače za česlemi a jejich provoz bude od toho okamžiku řízen opět časově. Jakmile hladina za česlemi poklesne pod úroveň spínače, česle budou trvale stírány, dokud se nevynoří hladinový spínač před česlemi nebo nezatopí spínač za česlemi. Osazení rozvaděče na konzole, kabeláž mezi ním a připojenými spotřebiči, jeho oživení a el. revize je zahrnuta v dodávce česlí. Předčištěné odpadní vody přitečou do čerpací jímky, kde budou instalována dvě ponorná kalová čerpadla v provedení pro instalaci do mokré jímky na spouštěcím zařízení. Jedno čerpadlo bude provozní a druhé instalovaná 100 %-ní záloha, tzn., že současný provoz obou čerpadel se neuvažuje a za provozu (při každém sepnutí) se budou automaticky prostřídávat. Čerpadla bude možno ovládat ručně (odzkoušení zařízení s vyřazením blokování na min. hladině) a automaticky standardní režim, podle hladiny v čerpací jímce od tenzometrického snímače hydrostatického tlaku (kontinuální měření hladiny) se záložním spínáním od hladinových plovákových spínačů (pro případ poruchy tenzometrického snímače) takto: - na vypínací hladině H1.1 (60 cm nade dnem jímky) se čerpadlo zastaví impulzem od tenzometrického snímače i překlopením záložního plováku, - na normální zapínací hladině H1.2 (120 cm nade dnem jímky) se čerpadlo spouští impulzem od tenzometrického snímače, - na záložní zapínací hladině H1.3 (140 cm nade dnem jímky) se čerpadlo spouští překlopením záložního plováku, - za deště, kdy přítok bude přesahovat kapacitu čerpadla, dojde k zaplavení jímky až do úrovně přelivné hrany v odlehčovací komoře na přívodní kanalizaci a bude dosažena maximální provozní hladina v čerpací jímce. Tato hladina bude signalizována cca 10 cm před jejím dosažením jako H1.4 (tzn. 268 cm nade dnem jímky) impulzem od tenzometrického snímače i překlopením záložního plováku. Kromě hladinového spínání bude do ovládání každého čerpadla zařazeno úplné vyčerpání jímky až do nasátí vzduchu a odlehčení motoru (impulz od odlehčovacího relé pokles cosφ) při každém n-tém sepnutí (hodnota n je nastavitelná na ŘS). Provozovatel čerpacích stanic bude mít na dispečinku možnost volby tzv. nesouběžného provozního režimu ČS1 a ČS2, což bude standardní provozní režim, při kterém je zamezeno současnému provozu obou ČS. Bude-li při tomto režimu hladina nad úrovní H1.4 a současně hladina v ČS2 nad úrovní H2.4, přechází řízení provozu čerpací stanice do střídavého režimu chod-klid, inverznímu k provozu ČS2, aby dlouhodobě nedošlo k souběhu obou čerpacích stanic, tzn. čerpání velkého množství naředěných OV do kanalizace. Doba intervalů chodklid bude nastavitelná, pro ČS1 např. chod 10 minut, klid 2 minuty (u ČS2 to bude inverzně). Souběžný provoz čerpadel v obou čerpacích stanicích je možný, ale při souběhu všech elektrospotřebičů u obou ČS (tzn. ještě česlí a příp. ponorného čerpadla ve studni u ČS1) by došlo k překročení rezervovaného odběru proudu (32 A); pokud nebude v provozu vyhřívání česlí a současně obsluha nespustí čerpadlo ve studni, bude proudový odběr na hranici rezervovaného odběru. Pro spouštění a vytahování čerpadel bude na stropě jímky osazena patka pro vložení otočného mechanického zdvihadla. Během výstavby čerpací stanice bude podzemní voda ve stavební jámě u ČS1 snižována z předem provedené skružové studny. Studna bude ponechána jako trvalá pro eventuální odběr užitkové vody při provozu čerpací stanice jako zdroj vody pro oplachy a čištění. Pro tento DPS 3/12 Výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky

4 účel bude v armaturní šachtě uskladněno ponorné vícestupňové čerpadlo s plovákem a kabelem s vidlicí pro připojení do zásuvky 230 V, vč. hadice a proudnice. Na dispečink budoucího předpokládaného provozovatele (VaK Kroměříž, a.s.) budou z ČS1 telemetricky přenášeny následující provozní stavy a informace (řeší PS 102 Elektrotechnická část ČS1 a ČS2): - chod čerpadla poz. 1.1A a 1.1B - porucha čerpadla poz. 1.1A a 1.1B - průnik vlhkosti do motorového prostoru čerpadla poz. 1.1A a 1.1B - poloha A místního přepínače volby provozního režimu čerpadla poz. 1.1A a 1.1B - chod česlí poz souhrnná porucha poz přetížení pásu (resp. zapůsobení ochrany proti přetížení pásu) česlí poz poloha A místního přepínače volby provozního režimu česlí poz sepnutí čerpadel poz. 1.1 od záložního hladinového spínače (při hladině H1.3) - dosažení maximální hladiny v čerpací jímce ČS1 (při hladině H1.4) - výška hladiny v čerpací jímce v ČS1 (kontinuální měření) - tlak na výtlačném potrubí z ČS1 (kontinuální měření) - narušení objektu - odkódování a zakódování objektu - výpadek napětí sítě Čerpací stanice ČS2 Čerpací stanice ČS2 bude sloužit k přečerpání splaškových odpadních vod z malé části obce Bezměrov s napojením na výtlak vedoucí z ČS1. Maximální přítok na ČS2 je Q max =1,22 l/s (splašky + deště z OK2) viz Hydrotechnické výpočty. Dopravní množství čerpadel v ČS1, z důvodu použití čerpadel s průchodností min. 60 mm a současně zajištění minimální rychlosti proudění 1 m/s ve výtlačném řadu V-1 (Ø160x9,5 PE-HD), je navrženo na min. 15 l/s. Stavebně je objekt čerpací stanice navržen jako kruhová nádrž s mezipodestou, hloubky 5,72 m, ze železobetonových prefabrikátů vnitřního průměru 2,0 m vyskládaných na prefabrikovaném dnu výšky 1,5 m. Nad podestou je suchý armaturní prostor se světlou výškou 1,57 m. Čerpací stanice bude zakryta železobetonovou deskou tl. 200 mm s potřebnými otvory pro spouštění čerpadel, vytahování česlicového koše a vstup, otvory budou překryty poklopy z kompozitního materiálu. Vedle objektu čerpací stanice je navržena šachta je navržena z vodostavebního monolitického betonu s instalovaným měřením průtoku z ČS2 a napojením na výtlak V-1. Šachta bude zakryta litinovým poklopem třídy D. Na přítoku do čerpací jímky je osazen česlicový koš s průlinami 50 mm, jehož účelem je zachycení rozměrných nečistot, které by mohly způsobit ucpání nebo zablokování čerpadel. K manipulaci s košem, stejně tak i s čerpadly, se použije přenosné mechanické zdvihadlo, které bude uskladněno u provozovatele čerpací stanice a které se vloží do trvale instalovaných patek. Zachycené nečistoty se z koše vyskladní do igelitového pytle. Předčištěné odpadní vody přitečou do čerpací jímky, kde budou instalována dvě ponorná kalová čerpadla v provedení pro instalaci do mokré jímky na spouštěcím zařízení. Jedno čerpadlo bude provozní a druhé instalovaná 100 %-ní záloha, tzn., že současný provoz obou čerpadel se neuvažuje a za provozu (při každém sepnutí) se budou automaticky prostřídávat. Čerpadla bude možno ovládat ručně (odzkoušení zařízení s vyřazením blokování na min. DPS 4/12 Výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky

5 hladině) a automaticky standardní režim, podle hladiny v čerpací jímce od tenzometrického snímače hydrostatického tlaku (kontinuální měření hladiny) se záložním spínáním od hladinových plovákových spínačů (pro případ poruchy tenzometrického snímače) takto: - na vypínací hladině H2.1 (60 cm nade dnem jímky) se čerpadlo zastaví impulzem od tenzometrického snímače i překlopením záložního plováku, - na normální zapínací hladině H2.2 (120 cm nade dnem jímky) se čerpadlo spouští impulzem od tenzometrického snímače, - na záložní zapínací hladině H2.3 (140 cm nade dnem jímky) se čerpadlo spouští překlopením záložního plováku, - za deště, kdy přítok bude přesahovat kapacitu čerpadla, dojde k zaplavení jímky až do úrovně přelivné hrany v odlehčovací komoře na přívodní kanalizaci a bude dosažena maximální provozní hladina v čerpací jímce. Tato hladina bude signalizována cca 15 cm před jejím dosažením jako H2.4 (tzn. 268 cm nade dnem jímky) impulzem od tenzometrického snímače i překlopením záložního plováku. Současně, při volbě tzv. nesouběžného provozu ČS1 a ČS2 (viz dále) dochází ke spouštění čerpadla. Kromě hladinového spínání bude do ovládání každého čerpadla zařazeno úplné vyčerpání jímky až do nasátí vzduchu a odlehčení motoru (impulz od odlehčovacího relé pokles cosφ) při každém n-tém sepnutí (hodnota n je nastavitelná na ŘS). Provozovatel čerpacích stanic bude mít na dispečinku možnost volby tzv. nesouběžného provozního režimu ČS1 a ČS2, což bude standardní provozní režim, při kterém je zamezeno současnému provozu obou ČS. Při něm bude aktivní blokovací podmínka spuštění čerpadel v ČS2, pokud je v provozu čerpadlo v ČS1 a současně hladina v ČS2 je pod úrovní H2.4. Bude-li tato hladina dosažena, čerpadlo poz. 2.1 sepne na nastavenou dobu. Bude-li hladina v ČS2 stále nad úrovní H2.4 a současně hladina v ČS1 nad úrovní H1.4, přechází řízení provozu čerpací stanice do střídavého režimu chod-klid, inverznímu k provozu ČS1, aby dlouhodobě nedošlo k souběhu obou čerpacích stanic, tzn. čerpání velkého množství naředěných OV do kanalizace. Doba intervalů chod-klid bude nastavitelná, pro ČS2 např. chod 2 minuty, klid 10 minut (inverzně k ČS1). Souběžný provoz čerpadel v obou čerpacích stanicích je možný, ale při souběhu všech elektrospotřebičů u obou ČS (tzn. ještě česlí a příp. ponorného čerpadla ve studni u ČS1) by došlo k překročení rezervovaného odběru proudu (32 A); pokud nebude v provozu vyhřívání česlí a současně obsluha nespustí čerpadlo ve studni, bude proudový odběr na hranici rezervovaného odběru. Na dispečink budoucího předpokládaného provozovatele (VaK Kroměříž, a.s.) budou z ČS2 telemetricky přenášeny následující provozní stavy a informace (řeší PS 102 Elektrotechnická část ČS1 a ČS2): - chod čerpadla poz. 2.1A a 2.1B - porucha čerpadla poz. 2.1A a 2.1B - průnik vlhkosti do motorového prostoru čerpadla poz. 2.1A a 2.1B - poloha A místního přepínače volby provozního režimu čerpadla poz. 2.1A a 2.1B - sepnutí čerpadel poz. 2.1 od záložního hladinového spínače (při hladině H2.3) - dosažení maximální hladiny v čerpací jímce ČS2 (při hladině H2.4) - výška hladiny v čerpací jímce v ČS2 (kontinuální měření) - tlak na výtlačném potrubí z ČS2 (kontinuální měření) - narušení objektu - odkódování a zakódování objektu - výpadek napětí sítě DPS 5/12 Výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky

6 5. TECHNICKÉ SPECIFIKACE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Čerpací stanice ČS1 Poz. 1.1 Čerpadlo odpadních vod ČS1 2 ks (1 + 1) Parametry Elektromotor Příslušenství Pozn.: : Ponorný agregát se šroubovým oběžným kolem, se záplavným motorem, pro instalaci do mokré jímky na spouštěcím zařízení. : standardní z litiny : Q = 16 l/s při H = 18 m průchodnost 75 mm pracovní oblast čerpadla: H max = 21 m, H min = 14 m : P n 7,0 kw, I n 15 A, U n = 400 V, rozběh Y, s 10 m kabelu Vestavěná ochrana tepelné ochrany vinutí (bimetaly), čidlo vlhkosti v motorovém prostoru. Součástí dodávky je vyhodnocovací jednotka vlhkosti. : kompletní spouštěcí zařízení pro vedení po 2 trubkách (bez spouštěcích trubek zahrnuty v příslušné potrubní větvi) s patkovým kolenem DN100, 4 m nerezový řetěz s oky pro přeháknutí břemene po cca 1 m. : prioritně se uvažují stejná čerpadla odpadních vod pro ČS1 (poz. 1.1) a ČS2 (poz. 2.1) Poz. 1.2 Přenosné zdvihadlo 1 ks Parametry : Přenosné zdvihadlo, vsunované do trvale instalované patky. zdvihadla přenosné a proto jeho celková hmotnost musí být co nejmenší. Vlastní zdvihadlo může být složeno ze dvou částí, která jsou snadno a bez pomoci nářadí rozebíratelná a jejich vzájemná poloha je zajištěna. Hmotnost nejtěžší samostatně přenosné části zdvihadla nesmí přesáhnout 30 kg, instalaci a přenášení zdvihadla musí obstarat pouze jeden pracovník. Na otočném rameni připevněn ruční lanový naviják se samočinnou brzdou a lanem, zakončeným hákem s pojistkou proti vyháknutí břemene a druhý hák s pojistkou na odnímatelném řetězu, pro přeháknutí břemene po 1 m. Vyložení ramene nastavitelné a jeho poloha zajištěna zarážkou. : pozinkovaná ocel : nosnost 200 kg (při max. vyložení) nastavitelné vyložení ramene ( ) mm délka lana navijáku 6 m výška háku nad podlahou min mm (při max. vyložení) DPS 6/12 Výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky

7 Poz. 1.3 Patka zdvihadla 1 ks : Patka pro vložení mechanického zdvihadla poz. 1.2, kotvená do betonového základu (o rozměrech 500 x 500 mm), s maximálními rozměry patky 350 x 350 mm, včetně kotevního materiálu (pozinkovaná ocel nebo nerez). Pro čerpadla poz. 1.1 : pozinkovaná ocel Poz. 1.4 Hrubé strojní česle 1 kpl : Plnoautomatické strojně stírané hrubé česle s nekonečným pásem sestávající z rámu nosné konstrukce, článkového filtračního pásu, pojistky proti přetížení pásu, zařízení pro odstraňování zachycených nečistot (rotační kartáč, bez ostřiku), pohonů, výsypky do nádoby na shrabky, vč. dotěsnění ke stěnám kanálu, konzol, vzpěr, kotevního a spojovacího materiálu, atd. podle dispozičního řešení. Včetně zateplení a vyhřívání a vč. elektrorozvaděče. Z hlediska rozměrů musí česle vyhovět instalaci pod ochranným přístřeškem dle v.č , umožňující v něm provádění jejich běžné údržby. Pozn.: Montáž česlí do kanálu pomocí autojeřábu (není k dispozici jeřábová dráha s kladkostrojem) : rám a plechy z nerezové oceli, lamely z vyztuženého plastu Parametry : šířka kanálu B k = 600 mm hloubka kanálu H k = mm, výška výsypky V mm (dle nádoby na shrabky poz. 1.5), průliny e = 30 mm, sklon česlí α = 75 maximální přítok na česle Q max 20 l/s max. hladina před česlemi (vzdutí při dešti) : 800 mm Elektromotory : pohon česlí : P n = 0,75 kw, U n = 400 V rotační kartáč : P n = 1,1 kw, U n = 400 V Elektrické vyhřívání : : P n = 1,1 kw, U n = 230 V Elektrorozvaděč : pro jištění a ovládání spotřebičů česlí hlavního pohonu, rotačního kartáče a elektrického vyhřívání vč. termostatu. Pracuje na principu časovém a hladinovém, přičemž funkce spínače je nadřazena (součástí dodávky rozvaděče jsou 2 ks hladinových spínačů instalace před a za česlemi, pro řízení provozu česlí při dešťovém přítoku, kdy přítokový kanál a čerpací jímka jsou trvale zaplaveny a není žádoucí, aby po tuto dobu byly česle trvale v chodu; přerušovaný provoz česlí po dobu dešťového přítoku může výrobce zajistit i jiným rovnocenným způsobem). Hlavní jednotkou rozvaděče je programovatelný automat s vestavěným algoritmem chodu, jehož časy jsou nastavi- DPS 7/12 Výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky

8 telné. Rozvaděč je vybaven svorkami pro připojení pojistky proti přetížení pásu, ovládacími a signalizačními prvky, beznapěťovými kontakty pro dálkový přenos provozních stavů jednotlivých zařízení na dispečink provozovatele (viz dále). Součástí dodávky bude kompletní elektroinstalace (kabeláž mezi rozvaděčem a spotřebiči vč. žlabů, chrániček, atd. dle dispozičního řešení, v.č ), oživení a revizní zpráva. Předávacím místem budou svorky v rozvaděči. Krytí IP 54, instalace na konzolu. Připojené spotřebiče : pohon česlí : P n = 0,75 kw, U n = 400 V rotační kartáč česlí : P n = 1,1 kw, U n = 400 V elektrické vyhřívání : P n = 1,1 kw, U n = 230 V pojistka proti přetížení pásu : ponorné spínače česlí : Vstupní jištění rozvaděče : 10 A Orientační rozměry skříně : š x v x h 600 x 400 x 300 mm Volba ovládání Ruční ovládání Automatické ovládání Signalizace světelná Beznapěťové kontakty pro dálkový přenos : R 0 A : společná pro všechny pohony : I 0 : ruční režim společný pro pohon pásu i kartáče (individuální odzkoušení) : řeší vlastní automatika (viz výše) : chod, porucha pohonu česlí chod, porucha pohonu rotačního kartáče sepnutí elektrického vyhřívání : chod česlí sdružená porucha česlí přetížení pásu (resp. zapůsobení ochrany proti přetížení pásu) česlí poloha místního přepínače A Poz. 1.5 Mobilní plastová nádoba na shrabky 4 ks : mobilní plastová nádoba objemu 240 l s víkem, držákem na PE pytle, vč. sady 50 ks pytlů : standardní, z plastu odolného ÚV záření Poz. 1.6 Vřetenové šoupátko ruční 1 ks Parametry : Oboustranně těsnicí vřetenové šoupátko s teleskopickým prodloužením vřetene pro ovládání T-klíčem (sestava P2) : nerezová ocel : DN 500, stavební hloubka mm DPS 8/12 Výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky

9 Poz. 1.7 Přenosné čerpadlo ve studni 1 ks Parametry Elektromotor Příslušenství : Přenosný ponorný vícestupňový agregát s integrovaným plovákovým spínačem pro čerpání čisté vody, zavěšený na řetězu ve studni. : nerezová ocel : Q = 1,5 l/s při H = 40 m, hmotnost agregátu do 20 kg : P n 1,1 kw, I n 8 A, U n = 230 V, s plovákem a 15 m kabelu s vidlicí pro připojení do zásuvky 230 V Vestavěná ochrana samočinná tepelná ochrana vinutí (bimetaly). : 2x 5 m nerezový řetěz s vč. karabin pro zavěšení čerpadla, požární spojka C52 s vnějším závitem G1¼ (dle výtlačného hrdla čerpadla), 20 m požární hadice s koncovkami C52 na obou koncích, plastová proudnice C52 Čerpací stanice ČS2 Poz. 2.1 Čerpadlo odpadních vod ČS2 2 ks (1 + 1) Parametry Elektromotor Příslušenství : Ponorný agregát se šroubovým oběžným kolem, se záplavným motorem, pro instalaci do mokré jímky na spouštěcím zařízení. : standardní z litiny : Q = 16 l/s při H = 16 m průchodnost 75 mm pracovní oblast čerpadla: H max = 21 m, H min = 14 m : P n 7,0 kw, I n 15 A, U n = 400 V, rozběh Y, s 10 m kabelu Vestavěná ochrana tepelné ochrany vinutí (bimetaly), čidlo vlhkosti v motorovém prostoru. Součástí dodávky je vyhodnocovací jednotka vlhkosti. : kompletní spouštěcí zařízení pro vedení po 2 trubkách (bez spouštěcích trubek zahrnuty v příslušné potrubní větvi) s patkovým kolenem DN100, 5 m nerezový řetěz s oky pro přeháknutí břemene po cca 1 m Pozn.: : prioritně se uvažují čerpadla odpadních vod pro ČS1 (poz. 1.1) a ČS2 (poz. 2.1) stejného typu se stejným motorem Poz. 2.2 Česlicový koš 1 ks : Kompletní česlicový koš včetně vedení (horní a dolní držáky vč. vodicích trubek, kotevního a spojovacího materiálu a řetězu s oky po přeháknutí břemene po cca 1 m). Pro ochranu čerpadel proti ucpání nebo zablokování rozměrnými předměty. s plným dnem a zadní stěnou, horní, boční a přední strana s česlicovou mříží s průlinami 50 mm. DPS 9/12 Výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky

10 : nerezová ocel Parametry : jmenovitá světlost přítokového potrubí: DN 200 Hloubka instalace (vzdálenost spodní hrany potrubí po rovinu ovládání): mm : rozměry koše: šířka max. 500 mm, délka (ve směru přítoku) max. 500 mm, výška cca 750 mm. Poz. 2.3 Patka zdvihadla 2 ks : Patka pro vložení mechanického zdvihadla poz. 1.2, kotvená do podlahy a betonového základu (o rozměrech 500 x 500 mm), s maximálními rozměry patky 350 x 350 mm, včetně kotevního materiálu (pozinkovaná ocel nebo nerez), 1 ks pro čerpadla poz. 2.1 a 1 ks pro česlicový koš poz : pozinkovaná ocel 6. POTRUBÍ A ARMATURY Potrubí pro dopravu odpadních vod budou zhotovena z nerezové oceli s tloušťkou stěny 2 mm (do DN 125) a 3 mm (od DN 150). Po montáži nerezového potrubí bude provedeno moření části povrchů dotčených dopravou a montáží. Nerezové rozvody budou bez nátěru s výjimkou krátkých úseků uložených v terénu (u ČS1 po předávací místo s výtlakem V-1 (d160, PE-HD) a u ČS2 mezi čerpací jímkou a měrnou šachtou), která budou opatřena asfalto-jutovým nátěrem; výkop, podsyp a zásyp těchto úseků potrubí je v dodávce SO 02 Čerpací stanice ČS1, resp. SO 03 Čerpací stanice ČS2. Předávacím místem výtlačného potrubí dodaného v rámci PS 101 a výtlakem V-1 bude přírubový spoj (u ČS1 DN 150 / PN 10 ve výkopu cca 0,5 m za objektem čerpací jímky, u ČS2 DN 100 / PN 10 v měrné šachtě místě napojení na výtlačný řad V-1). Zatěsnění nerezových výtlačných potrubí v místě jejich průchodu stěnou nebo stropem prostupovým je dodávkou SO 02 Čerpací stanice ČS1, resp. SO 03 Čerpací stanice ČS2. Spojovací materiál přírubových spojů bude z nerezové oceli. Na každém spoji bude na aspoň jednom šroubu vějířová podložka pro zajištění vodivého spojení. Uložení nerezového potrubí, tzn. podpěrné konzoly a konstrukce pro potrubí a armatury i jednotlivé kotevní prvky systému uložení potrubí budou v nerezovém provedení. Konzoly pro kotvení strojního zařízení a potrubí budou zhotoveny na stavbě podle konkrétních podmínek z nerezových profilů. Uzavírací armatury na nerezových potrubích odpadní vody budou nožová šoupátka (litinové tělo s epoxidovým nástřikem, nerezová deska), u rozměrů do 2 pak kulové kohouty (poniklovaná mosaz). Zpětné klapky na odpadní vody a kaly budou v provedení s pogumovanou potápivou koulí. DPS 10/12 Výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky

11 Při montáži potrubí z nerezové oceli je požadováno dodržení následujících zásad : - přírubové spoje se musí vodivě propojit pomocí vějířových nerezových podložek a potrubní trasy se musí uzemnit - je nutné zabránit jakémukoliv styku ušlechtilé oceli s ostatními kovovými materiály v průběhu montáže, ale také během dopravy a skladování, zejména s uhlíkovou ocelí - u kotvení, objímek, opěr, šroubení apod., které nejsou z ušlechtilé oceli je nutno provést důsledné galvanické oddělení (gumové či umělohmotné vložky, kroužky, pouzdra a podložky) - šroubové spoje jsou přípustné jen v nerezovém provedení - při řezání, broušení, opracování a čištění potrubí a svarů je nutno používat pouze nářadí předepsané pro zpracování nerezové oceli (brusné a dělící kotouče, kartáče, pilníky, pasivační pasty) - ze svařovacích metod bude použita metoda 141 obloukové svařování netavící se elektrodou v ochranné atmosféře s ochranou kořene inertním plynem. - po ukončení svařování je třeba svarové švy a jejich okolí očistit, odstranit zoxidovanou vrstvu v okolí svarů pasivací povrchů pomocí mořících past a gelů. - dále je nutné po ukončení montáže celoplošně nerezové potrubí očistit, zbavit je všech nečistot, okují a látek, které by mohly iniciovat korozi. - Svářečské práce budou prováděny pouze svářeči s úřední zkouškou podle ČSN EN Po ukončení svářečských prací provede svářečský dozor vizuální kontrolu svarů dle ČSN EN Po vizuální kontrole bude provedena nedestruktivní kontrola skrytých vad svarů, a to rentgenovým zářením dle ČSN EN Kontrola bude provedena u 5% svarových spojů, a to po celém obvodu spoje. Svarové spoje ke kontrole určí na stavbě technický dozor objednatele. - Při RTG kontrole svárů se budou zjišťovat vady dle ČSN EN ISO , zejména: trhliny, dutiny a póry ve svarovém spoji a tepelně ovlivněném pásmu základního materiálu, studené spoje a neprůvary, odchylky tvaru a rozměrů svárů: převýšení, přesazení svarového profilu, vruby, nerovnoměrný povrch a jiné zjevné vady - Budou-li namátkovou kontrolou zjištěny nepřípustné vady svarů, bude postupováno v souladu s ČSN EN (čl.8.1.3) - Po té budou provedeny tlakové a těsnostní zkoušky potrubí, které budou probíhat v rozsahu platných norem a předpisů pro jednotlivá média (základní norma ČSN EN 13480). Zkoušky budou probíhat za přítomnosti technického dozoru odběratele. - Potrubí odpadní vody budou zkoušena dle ČSN zkouška pracovní látkou (užitková voda). 7. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Při montáži zařízení je třeba dodržovat ČSN EN ISO Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále je nutno dodržovat vyhlášku ČÚBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, včetně prováděcích nařízení vlády z oblasti BOZP, které nahrazují jednotlivé pasáže dané vyhlášky. Povinností investora stavby je podle zákona č. 309/2006 Sb. zajistit pro fázi realizace stavby zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a jmenovat Koordináto- DPS 11/12 Výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky

12 ra BOZP. Hlavní zhotovitel a jeho subdodavatelé se budou před zahájením prací a dále 1x týdně vzájemně informovat o pracovních rizicích při provádění vlastních prací. Pokud se na stavbě v rámci činnosti hlavního zhotovitele nebo jeho subdodavatelů vyskytne jiná fyzická osoba, provádějící jakoukoli práci, je nutno postupovat podle 17 zákona č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek BOZP. Navržené strojně-technologické zařízení z hlediska konstrukce a provozu odpovídá požadavkům ČSN Strojně-technologická zařízení čistíren odpadních vod Všeobecné požadavky. Mezi jednotlivými stroji jsou dodrženy vzdálenosti pro bezpečné ovládání jako požadavky na průchody, podchody apod. Otáčivé části strojů budou opatřeny kryty, plošiny a lávky zábradlím. Při návrhu zařízení nejsou překročeny přípustné hodnoty hluku a vibrací. Obsluha zařízení musí být prováděna osobami dokonale obeznámenými s provozem jednotlivých strojů a funkcí celého souboru zařízení. Technický popis, návody k montáži, obsluha provozu a bezpečnostní předpisy jednotlivých strojů obsahuje dodavatelská dokumentace výrobců zařízení. Ve Zlíně, Vypracoval Kontroloval : Ing. Aleš Juráň : Ing. Jaroslav Válek DPS 12/12 Výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace PS 01_1 _A4.pdf Datum: Březen 2012 Projekt Paré MEDLOV - KANALIZACE A ČOV Část SO/PS Svazek PS 01 Čerpací stanice strojně-technologická část Měřítko 2.3 Technické specifikace Stupeň

Více

TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ. Technický popis technologického vystrojení

TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ. Technický popis technologického vystrojení TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ Technický popis technologického vystrojení Obsah 1.1 SEZNAM PROVOZNÍCH SOUBORŮ ČOV... 2 1.2 OBECNÉ POŽADAVKY NA TECHNOLOGICKOU ČÁST STROJNÍ... 2 1.3 ZÁKLADNÍ VÝKONOVÉ ÚDAJE...

Více

objekty - elektro část odlehčovací komora 0,00 retenční nádrž 0,00 mechanické předčištění 0,00 biologická linka 0,00 kalová nádrž 0,00

objekty - elektro část odlehčovací komora 0,00 retenční nádrž 0,00 mechanické předčištění 0,00 biologická linka 0,00 kalová nádrž 0,00 REKAPITULACE objekty - strojní část cena celkem odlehčovací komora 0,00 retenční nádrž 0,00 mechanické předčištění 0,00 biologická linka 0,00 kalová nádrž 0,00 Cena celklem za strojní část 0,00 objekty

Více

1. Čerpací stanice ČS1, ČS2, ČS3 2. Vystrojení čerpacích šachet 3. Rozvaděč, ovládání, přenosy 4. Návrh hydraulických parametrů

1. Čerpací stanice ČS1, ČS2, ČS3 2. Vystrojení čerpacích šachet 3. Rozvaděč, ovládání, přenosy 4. Návrh hydraulických parametrů Obsah: 1. Čerpací stanice ČS1, ČS2, ČS3 2. Vystrojení čerpacích šachet 3. Rozvaděč, ovládání, přenosy 4. Návrh hydraulických parametrů D.2.1.1 - Technická zpráva TDW.doc Strana 1 (celkem 9) 1.1 Čerpací

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 102 ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST ČS1 A ČS2 VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 102 ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST ČS1 A ČS2 VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY REALKA-Rubíček s.r.o. 102. 1 Technická zpráva VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník: VaK Kroměříž TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 102 ELEKTROTECHNICKÁ

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Obec Přišimasy Přišimasy 80 282 01 Český Brod HW PROJEKT s.r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4

Více

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město (Praha2),

Více

SAMOČINNÁ PLNICÍ HUBICE SPHF 300 RK 12 1256

SAMOČINNÁ PLNICÍ HUBICE SPHF 300 RK 12 1256 Technické podmínky 1 RK 12 1256 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO SAMOČINNÁ PLNICÍ HUBICE SPHF 300 RK 12 1256 POČET STRAN 10 Revize č. 2 PLATÍ OD: 1. 6. 2015 Technické podmínky 2 RK 12 1256 Tyto technické

Více

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ...

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... OBSAH: 1. ÚVOD... 1 1.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE:... 1 1.2. PŘEDMĚT PROJEKTU:... 1 1.3. PODKLADY:... 1 2. VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... 1 3. TECHNICKÉ PARAMETRY SPRINKLEROVÉ SÍTĚ... 2 3.1. NÁVRH ZATŘÍDĚNÍ CHRÁNĚNÝCH

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY 5 KANALIZACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 6 VODOVOD SITUACE 7 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA 8 VODOVODNÍ

Více

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15 Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15 Předmětem výběrového

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na dodavatele opatření pro Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká Republika s.r.o. ČÁST Č. 1 Výměna chladícího zařízení technologie

Více

Přišimasy - kanalizace splašková a ČOV DPS01-2 Provozní rozvod silnoproudu

Přišimasy - kanalizace splašková a ČOV DPS01-2 Provozní rozvod silnoproudu 01-2 Provozní rozvod silnoproudu TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. VŠEOBECNÉ PŘEDPOKLADY... 3 2. Projektové podklady... 3 3. technické údaje... 3 3.1. Rozvodná soustava... 3 3.2. Napěťová soustava... 3 3.3. Ochrana

Více

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C Technická specifikace pro vysoce přesné chladící zařízení datového centra založené na technologii vodou chlazených mezirackových jednotek s možností budoucího zapojení prvku volného chlazení do chladícího

Více

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7 Archivní číslo: 14-067/400.2 Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Investor: Místo stavby: Obec Křenovice, Školní 535,

Více

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE - - - - Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Petr Baránek Paré: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Roman Wognitsch Ing. Petr

Více

Projektová dokumentace - technická zpráva

Projektová dokumentace - technická zpráva Příloha č. 4 Výzvy zájemcům k podání nabídky Projektová dokumentace - technická zpráva Zakázka : Rekonstrukce kompresorové stanice vč. 2 ks sušiček Zadavatel : Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova

Více

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU Č.P. 139 Místo stavby : st.p.č. 189, k.ú. Kralupy nad Vltavou Stupeň projektu : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ( DPS ) Vypracoval : PARÉ Č. Ing.Vladimír

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU. Investor : Univerzita Palackého v Olomouci

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU. Investor : Univerzita Palackého v Olomouci P r o s tějov, v. o. s. Plumlovská ul. 841/37, 796 01 Prostějov w ww.vproje kt.cz, e-mail:v proje kt @v proje kt.cz, tel.: +420 582 333 111, fax:+420 582 333 138 LEGENDA Akce : CENTRUM DOKTORSKÝCH STUDIÍ

Více

PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY

PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY Vlastník a provozovatel kanalizace a ČOV: Obec Rostoklaty Rostoklaty 32, 281 71 Rostoklaty IČ: 00235709; DIČ: CZ00235709 Tel.: 321 672 721

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace ZD_122_2_.TZ_0_8xA4_LJ9.pdf Datum: únor 2013 Projekt Paré ČÁST OBJEKT HROZNOVA LHOTA, KNĚŽDUB, KOZOJÍDKY, TASOV, ŽERAVINY KANALIZACE A ČOV Dílčí část A Kanalizace HROZNOVA LHOTA PS

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Revel s.r.o. Dubno 127, 261 01 Příbram Telefon, fax : 318628697, 318541905 Gen.projektant : Akce : Obsah : Investor : Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, 261 01 Příbram II Kanalizace a vodovod Hostomice

Více

D.2.4 Kanalizace dešťová - odvodnění sportoviště

D.2.4 Kanalizace dešťová - odvodnění sportoviště TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby : DOKONČENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU MEDLÁNKY, REVITALIZACE ŠKVÁROVÉHO HŘIŠTĚ Místo stavby : Brno-Medlánky, stávající sportovní areál FC Medlánky Investor : Statutární město Brno,

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

T E C H N I C K Á Z P R Á V A VÝTAHY MORAVIA CZ, spol. s r.o. Sladkovského 659/40, 783 71 OLOMOUC tel.: +420 585 314 497, +420 585 314 496, fax: +420 585 314 495 e-mail: posta@vytahymoravia.cz, http://www.vytahymoravia.cz Zakázka číslo

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO D.2.a-2.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO Základní údaje Název akce: SKALKA - Splašková kanalizace a ČOV Část: D.2-2.2 ČS Skalka - elektro Objekt: ČS Skalka Investor: Obec Skalka Zpracovatel projektu: AQUA-STYL

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. Ostravice Okres : Frýdek - Místek Zhotovitel : C.E.I.S. CZ s.r.o. Masarykovy

Více

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval:

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval: SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTORA. DATUM PODPIS INVESTOR Kubrova 31 ARCHITEKT ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, 147 00 Praha 4 t: +420 223 001 670 info@saem.cz www.saem.cz ENERGIS

Více

D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz PROJEKTANT:

Více

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva:

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva: TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci zařízení pro vytápění staveb Projekt: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD- Rekonstrukce operačních sálů ortopedie Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Stupeň

Více

Ama Porter. Ponorná kalová čerpadla. Oblasti použití. Označení. Provozní data. Typ čerpadla. Materiál. Těsnění hřídele. Pohon. Nátěr.

Ama Porter. Ponorná kalová čerpadla. Oblasti použití. Označení. Provozní data. Typ čerpadla. Materiál. Těsnění hřídele. Pohon. Nátěr. Katalogový sešit čerpadel 2539.178/3-64 Ama Porter Ponorná kalová čerpadla Oblasti použití Čerpání odpadní vody s obsahem pevných částic nebo domácího odpadu jako například vody z praček, myček, fekálií

Více

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE - - - - Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Petr Baránek Paré: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Roman Wognitsch Ing. Petr

Více

Skupinový projekt Metuje. Kanalizace Hronov - Zbečník. Technická zpráva, seznam strojů a zařízení

Skupinový projekt Metuje. Kanalizace Hronov - Zbečník. Technická zpráva, seznam strojů a zařízení 1 Zak. Č. 5613-400 Příloha č.c.1.1 Akce: Skupinový projekt Metuje Kanalizace Hronov - Zbečník Technická zpráva, seznam strojů a zařízení Čerpací stanice ČS 1 Čerpací stanice ČS 2 Obsah : Technická zpráva

Více

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY ÚVOD Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení Zřízení nebytové jednotky v 2.NP v objektu kulturního domu v Dobrovízi, Dobrovíz č.p. 170 je návrh vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu a vnitřního

Více

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH MODERNIZACE KE ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V ZŠ A MŠ VE VELKÉ LOSENICI - STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 A. Úvodní údaje 1. Označení stavby a pozemku Název stavby:

Více

Ama Porter ICS. Ponorné kalové čerpadlo 50 Hz. Oblasti použití. Označení. Provozní údaje. Provedení. Těsnění hřídele. Materiál. Motor.

Ama Porter ICS. Ponorné kalové čerpadlo 50 Hz. Oblasti použití. Označení. Provozní údaje. Provedení. Těsnění hřídele. Materiál. Motor. Katalogový sešit čerpadel 2539.1781-64 Ama Porter ICS Ponorné kalové čerpadlo 50 Hz Oblasti použití Čerpání odpadní vody s obsahem pevných částic, s obsahem fekálií, čerpání kalové vody s dlouhými vlákny

Více

Popáleninová sada.1x rouška 30x40cm, 1x rouška 10x40cm, 2x rouška 10x10cm, 2x rouška 5x15cm, 1x gel v lahvičce 50ml, nůžky, obvaz 3

Popáleninová sada.1x rouška 30x40cm, 1x rouška 10x40cm, 2x rouška 10x10cm, 2x rouška 5x15cm, 1x gel v lahvičce 50ml, nůžky, obvaz 3 k č.j.: HSOS-2246-2/2015 Příloha č. 1 zadávací dokumentace Číslo položky Popis položky Počet ks 1 Hasící přístroj 2kg (CA 2 LE), vč. držáku 17 2 Hadicový držák (lanový s okem a dřevěným špalkem) 68 3 Obal

Více

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby.3 D.1.2.2 Délka potrubí..4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí 4 D.1.2.4 Zkoušky

Více

strana č.2 1.1 Průvodní zpráva:

strana č.2 1.1 Průvodní zpráva: Stráž pod Ralskem rekonstrukce přečerpávací stanice odpadních vod SO 02- elektroinstalace D.2.1. technická zpráva Číslo stavby: Zak. č.: Stupeň: DSP Datum: leden 2015 Kraj: Liberecký Investor: ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

Město Černošice, okres Praha západ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Městský úřad Černošice - Riegrova 1209, 252 28 Černošice

Město Černošice, okres Praha západ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Městský úřad Černošice - Riegrova 1209, 252 28 Černošice Město Černošice, okres Praha západ Městský úřad Černošice - Riegrova 1209, 252 28 Černošice odbor investic a správy majetku e-mail: investice@mestocernosice.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Více

OBJEKTY NA STOKOVÉ SÍTI

OBJEKTY NA STOKOVÉ SÍTI Číslo dokumentu: Druh dokumentu: TS-25.09 TECHNICKÝ STANDARD Vydání číslo: Účinnost vydání od: Strana číslo : 3 1.4.2016 1 / 47 Obsah interní dokumentace je duševním vlastnictvím společnosti Severomoravské

Více

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY ÚVOD

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY ÚVOD ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY ÚVOD Umístění jednotlivých zámečnických výrobků je patrné z výkresů a dokumentace stavební části, tvarové a rozměrové řešení je obsaženo v přiložených schématech a výkresech jednotlivých

Více

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum :

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 2012/51 Vodojem věznice Velké Přílepy Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu

Více

LIFTMONT CZ, Vaše firma pro vertikální dopravu. LIFTMONT CZ Jiří Kvapil Telefon E-mail www Č.j. Datum Věc nabídku dodávky, montáže a servisu

LIFTMONT CZ, Vaše firma pro vertikální dopravu. LIFTMONT CZ Jiří Kvapil Telefon E-mail www Č.j. Datum Věc nabídku dodávky, montáže a servisu LIFTMONT CZ, s.r.o. Nádražní 2459/35, 785 01 Šternberk IČ : 26845687 Od Jiří Kvapil Stavební bytové družstvo Telefon 734 632 062 Šumperk E-mail jiri.kvapil@liftmont.cz www liftmont.cz Jesenická 1322/20

Více

2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE

2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE 1. OBSAH str. 1. Obsah 1 2. Právní dokumentace 1 3. Projektové podklady 1 4. Provozní parametry zařízení 1 5. Předmět a rozsah projektu 1 6. Popis zařízení 2 7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 5

Více

Příloha č.4 k Zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku na služby MVR-1080109 Výběr provozovatele ČOV. PROVOZNÍ ŘÁD

Příloha č.4 k Zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku na služby MVR-1080109 Výběr provozovatele ČOV. PROVOZNÍ ŘÁD Příloha č.4 k Zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku na služby MVR-1080109 Výběr provozovatele ČOV. TECHNICKÉ PARAMETRY ČERPACÍ STANICE Tuto příloha tvoří Provozní řád ( kurzívou ) pro technologii

Více

SOUPIS ZAŘÍZENÍ. Předávací stanice pro ubytovnu objektu L. Ing. Roman HAVLAN. Ing. Roman HAVLAN Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě

SOUPIS ZAŘÍZENÍ. Předávací stanice pro ubytovnu objektu L. Ing. Roman HAVLAN. Ing. Roman HAVLAN Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Ing. Roman HAVLAN Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Dolní Žďár 31, 363 01 OSTROV Mobil: 721 780 797 E-mail: roman.havlan@volny.cz Předávací stanice pro ubytovnu objektu L SOUPIS ZAŘÍZENÍ Kraj:

Více

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI STAVEBNÍ POVOLENÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí 17.listopadu 14

Více

1. Identifikační údaje stavby

1. Identifikační údaje stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Stavba, objekt č. Žďár nad Sázavou, Pěší trasy podél barokního mostu SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Katastrální území Obec Okres Kraj 795453 Zámek Žďár Žďár nad

Více

TRANSPORT, MONTÁŽ A ÚDRŽBA

TRANSPORT, MONTÁŽ A ÚDRŽBA ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ MBE xx R NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ POPIS Elektrické ohřívače typu MBE xx R jsou vzduchotechnická zařízení, používaná pro ohřev vzduchu ve vzduchotechnických rozvodech. Plášť

Více

120134, 32. BUDOVA, BAŤŮV AREÁL RDS F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací

120134, 32. BUDOVA, BAŤŮV AREÁL RDS F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 1. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací Projektová dokumentace řeší vnitřní kanalizaci a vodovod stávajícího stavebního objektu 32. budovy,

Více

TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB

TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB v působnosti vlastníka infrastruktury, společnosti Vodárny Kladno Mělník, a.s. (VKM) a provozovatele, společnosti Středočeské vodárny, a.s. (SV) Verze: 2016-1 Datum vydání: leden/2016

Více

MACH projektování tepelné techniky a MaR U Bazénu 485/6, 142 00 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MACH projektování tepelné techniky a MaR U Bazénu 485/6, 142 00 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA zakázkové číslo: P1544/2015 název akce: Rekonstrukce výměníkové stanice objektu Církevní MŠ Ke Kamýku místo stavby: Praha 4, Kamýk, Ke Kamýku 686 odběratel: Městská část Praha 12 datum

Více

jednotky Frivent DWR Technické údaje Rozměry a hmotnosti pro energeticky úsporné větrání a vytápění hal... Klimatizace červenec 2007

jednotky Frivent DWR Technické údaje Rozměry a hmotnosti pro energeticky úsporné větrání a vytápění hal... Klimatizace červenec 2007 www.frivent.com Nástřešní větrací jednotky Frivent DWR pro energeticky úsporné větrání a vytápění hal... Technické údaje Rozměry a hmotnosti červenec 2007 Klimatizace Klimatizace Popis systému Obsah Popis

Více

Technická zpráva P15P038 Využití tepla z kompresorů pro ohřev vody a vytápění

Technická zpráva P15P038 Využití tepla z kompresorů pro ohřev vody a vytápění 1 ÚVOD... 3 1.1 HLAVNÍ ÚČEL BUDOVY A POŽADAVKY NA VZT ZAŘÍZENÍ... 3 1.2 VÝCHOZÍ PODKLADY... 3 1.3 POUŽITÉ PŘEDPISY A OBECNÉ TECHNICKÉ NORMY... 3 1.4 VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 3 1.5 MIKROKLIMATICKÉ

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Č. REVIZE DATUM ZAPSAL REVIZE POPIS OBSAHU REVIZE Vedoucí projektant Ing. R. Konečný INTERPLAN-CZ,s.r.o. Zodpovědný projektant Ing.F.Pravec Purkyňova 79a Vypracoval Ing.L. Pilař 612 00 Brno Investor: Pardubický

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A :

T E C H N I C K Á Z P R Á V A : Základní škola Partyzánská ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ Investor: Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa Číslo zakázky: 17/2013 /DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY/ ********************************************************

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY pro kontejner protipovodňový

TECHNICKÉ PODMÍNKY pro kontejner protipovodňový Příloha č. k zadávací dokumentaci čj.: MV-570-/PO-PSM-0 Počet listů:3 TECHNICKÉ PODMÍNKY pro kontejner protipovodňový. Tyto technické podmínky vymezují požadavky na pořízení čtyř kontejnerů protipovodňových,

Více

1. Set AQ-TK s čerpadlem AQK 06- SZ, RSK-184-AQ-400

1. Set AQ-TK s čerpadlem AQK 06- SZ, RSK-184-AQ-400 1. Set AQ-TK s čerpadlem AQK 06- SZ, RSK-184-AQ-400 provedení pro 400V pro RD obsahuje : Kalové čerpadlo s řezacím systémem AQK 06/400- SZ, 3x400Vx50Hz vč.10 m kabelu, vystrojená PE jímka (pr. 800mm, výška

Více

Seznam příloh a technická zpráva D.1.4.1 ELEKTROINSTALACE_stupeň: Projekt(dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby) - 2 -

Seznam příloh a technická zpráva D.1.4.1 ELEKTROINSTALACE_stupeň: Projekt(dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby) - 2 - - Č. REVIZE DATUM VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL POZNÁMKA ZPRACOVATEL ČÁSTI - tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222 TECHNISERV spol. VYPRACOVAL P.Turek 1.4.1 ŠSCHL Kamenice zateplení - - TECHNISERV

Více

Technická zpráva. SO 05 Dešťová kanalizace. ZEVO Závod na energetické využití odpadu Cheb. Vypracoval: Ing. Zbyněk Holešovský červen 2014

Technická zpráva. SO 05 Dešťová kanalizace. ZEVO Závod na energetické využití odpadu Cheb. Vypracoval: Ing. Zbyněk Holešovský červen 2014 Technická zpráva SO 05 Dešťová kanalizace ZEVO Závod na energetické využití odpadu Cheb Vypracoval: Ing. Zbyněk Holešovský červen 2014 Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení Dle

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

Univerzální vysavač kalů

Univerzální vysavač kalů Univerzální vysavač kalů USS 3000 USS 4000 Provozní návod OBSAH Prohlášení o shodě 3 1. Všeobecně 4 1.1 Působnost 4 1.2 Poptávky a objednávky 4 1.3 Technické údaje 4 1.4 Oblast použití 5 1.5 Příslušenství

Více

Tlaková kanalizace. ekonomická alternativa ke spádové kanalizaci. Voda v pohybu.

Tlaková kanalizace. ekonomická alternativa ke spádové kanalizaci. Voda v pohybu. Tlaková kanalizace ekonomická alternativa ke spádové kanalizaci Voda v pohybu. » Co je to tlaková kanalizace? Tlaková kanalizace spočívá v připojení několika jednotlivě ležících objektů na společné tlakové

Více

ČISTOPIS 27.10.2010. Revize Datum Schválil OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE II. ETAPA. Měřítko - Příloha Číslo přílohy Revize

ČISTOPIS 27.10.2010. Revize Datum Schválil OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE II. ETAPA. Měřítko - Příloha Číslo přílohy Revize ČISTOPIS 27.10.2010 - - - Revize Datum Schválil Vedoucí projektu Ing. Jan Polášek Paré Zástupce vedoucího projektu Petr Černý Zodpovědný projektant Ing. Petr Baránek Vypracoval Ing. Pavel Kopeček Kontroloval

Více

Široký sortiment: 19" datové rozvaděče stojanové. 19" serverové rozvaděče. 19" datové rozvaděče skládané. 19" datové rozvaděče nástěnné

Široký sortiment: 19 datové rozvaděče stojanové. 19 serverové rozvaděče. 19 datové rozvaděče skládané. 19 datové rozvaděče nástěnné ATRACK jsou vyráběny nejmodernější technologií pro pro zpracování plechů, zaručující vysokou kvalitu výroby, kterou deklaruje certifi kát ISO 9001:2000 a TUV. Certifi kát kvality zahrnuje i certifi kát

Více

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever Obsah: F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 2 1. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 2 A) POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 2 B). POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 2 C). NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Více

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF Solární centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF teplo pro všechny OVLÁDACÍ PRVKY KOTLE 1 multifunkční LCD displej 2 tlačítko ON/OFF 3 otočný volič TEPLOTY TOPENÍ + MENU 4 MODE volba

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA: PS02_1: KLIMATIZACE A VĚTRÁNÍ (VZT)

TECHNICKÁ ZPRÁVA: PS02_1: KLIMATIZACE A VĚTRÁNÍ (VZT) TECHNICKÁ ZPRÁVA: PS02_1: KLIMATIZACE A VĚTRÁNÍ (VZT) 1. Vstupní údaje a podklady pro návrh vzduchotechnického zařízení: Podkladem pro zpracování projektové dokumentace zařízení pro klimatizaci a větrání

Více

Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy

Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy Zaměření projektu: Sektorový zadavatel v rámci programu podpory obnovitelných zdrojů řeší tímto diverzifikaci zdroje o další palivo.

Více

PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD BIOLOGICKÝ SEPTIK BS 4 EO BS 20 EO

PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD BIOLOGICKÝ SEPTIK BS 4 EO BS 20 EO AQUA CONTACT www.aquacontact.cz PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD BIOLOGICKÝ SEPTIK BS 4 EO BS 20 EO AQUA-CONTACT s.r.o. 5. května 287 Josefov Jaroměř mobil: 603 494 860 551 02 733 107 017 IČ: 601 10 112 tel: 491

Více

- cílová kapacita ČOV dle BSK 5 7 040 EO - výhledové hydraulické zatížení 1 401 m 3 d -1

- cílová kapacita ČOV dle BSK 5 7 040 EO - výhledové hydraulické zatížení 1 401 m 3 d -1 4) Mnichovo Hradiště ČOV - intenzifikace Současný stav: Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod čistí odpadní vody přiváděné jednotnou kanalizační sítí města Mnichovo Hradiště (6 575 obyvatel v roce

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY. pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY. pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek DOMOVNÍ PŘÍPOJKY FRIALEN Dokonalá technologie spojování pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek Domovní přípojky Vodovodní či plynovodní domovní přípojka slouží k přivedení pitné vody/plynu z hlavního

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT Účinnost vydání

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ MaR

KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ MaR KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ MaR Vypracoval: Ing. MIKULÁŠEK 1/14 Obsah: 1. Čidla... 3 1.1. Teplotní čidlo pro teplotu prostoru... 3 1.2. Teplotní čidlo pro teplotu v trubních rozvodech(100mm)... 3 1.3. Teplotní

Více

1. Identifikační údaje stavby

1. Identifikační údaje stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Stavba, objekt č. Žďár nad Sázavou, Pěší trasy podél barokního mostu - II. část výstavby SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - II. část výstavby Katastrální území Obec

Více

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav, IČO: 49455168, DIČ: CZ49455168 Technické podmínky pro připojení nemovitostí na veřejný vodovod, které platí pro vodovodní řady provozované

Více

Revitalizace středu města Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí, ul.dolní F2. SO 05-Rozvody vody

Revitalizace středu města Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí, ul.dolní F2. SO 05-Rozvody vody 1. PŘEDMĚT PROJEKTU Revitalizace středu města Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí, ul.dolní F2. SO 05-Rozvody vody Předkládaná dokumentace je součástí uceleného celku, jež bude sloužit pro realizaci stavby.

Více

Nízkoteplotní infrazářič

Nízkoteplotní infrazářič Nízkoteplotní infrazářič Návod k projekci návrhu zařízení, montáži a údržbě. Helium K-50, K-100 a K-200 Verze 112014-01 Technický manuál HELIUM OBSAH 1. Úvod 1.1 Proč zvolit Helium 1.2 Použití nízkoteplotního

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

ČERPACÍ STANICE AS-PUMP PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY

ČERPACÍ STANICE AS-PUMP PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY ČERPACÍ STANICE AS-PUMP PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY 2 Čerpací stanice AS-PUMP ČERPACÍ STANICE AS-PUMP PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY Platnost od 7.1.2013 Tel.: 548 428 111 Fax: 548 428 100 http://www.asio.cz

Více

A1. Technický popis záměru

A1. Technický popis záměru A1. Technický popis záměru Název zakázky: Objednatel: Plynofikace a teplofikace domu č.p.84, ul. 28.října, Klimkovice Město Klimkovice Lidická 1 742 83 Klimkovice Projektant: VAE THERM, spol. s r. o. pobočka

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : B. Souhrnná technická zprava Zodp. proj.

Více

pro stavební povolení a realizaci stavby

pro stavební povolení a realizaci stavby Obsah : I. TECHNICKÁ ZPRÁVA C.2. 1.1 1. Úvodní údaje 2. Technické údaje 3. Technické řešení 4. Závěrem II. VÝKRESY SITUACE C.2. 1.2 ULOŽENÍ KABELŮ C.2. 1.4 ROZPOČET /VÝKAZ VÝMĚR C.2. 1.6 I.TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

PŘEVEDENÍ OV Z MČ VÉSKY A MÍKOVICE. NA ČOV UHERSKÉ HRADIŠTĚ Z. č. : 081994. DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY Počet stran : 7

PŘEVEDENÍ OV Z MČ VÉSKY A MÍKOVICE. NA ČOV UHERSKÉ HRADIŠTĚ Z. č. : 081994. DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY Počet stran : 7 a. s. A. č.: BNG/Z/011 PŘEVEDENÍ OV Z MČ VÉSKY A MÍKOVICE A.č.: BNG/Z/011 NA ČOV UHERSKÉ HRADIŠTĚ Z. č. : 081994 DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY Počet stran : 7 Stavebník: Město Uherské Hradiště Masarykovo

Více

SAMOČINNÁ PLNICÍ HUBICE SPHRFn 300

SAMOČINNÁ PLNICÍ HUBICE SPHRFn 300 Technické podmínky 1 RK 12 1259 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO SAMOČINNÁ PLNICÍ HUBICE SPHRFn 300 RK 12 1259 POČET STRAN 13 Revize č. 2 PLATÍ OD: 9/2011 Technické podmínky 2 RK 12 1259 Tyto technické

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4.

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4. D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA D.1.4.1-01 D.1.4.1-02 D.1.4.1-03 TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE VODOVOD D.1.4.1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA OBSAH: A. VODOVOD A0. Všeobecně A1. Úvod A2. Množství potřeby pitné

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

ADAPTACE OBJEKTU PRODEJNY NA OBECNÍ DŮM V SÁDKU U POLIČKY INVESTOR: OBEC SÁDEK, SÁDEK 116, 572 01 POLIČKA TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro stavební povolení D - ZTI Polička, srpen 2006 z.č. 00306 Vypracoval:

Více

CITY MODUL 1.0. technický list číslo: 013-001-002-str.1 VŠEOBECNÉ INFO revize: 10.07.2015

CITY MODUL 1.0. technický list číslo: 013-001-002-str.1 VŠEOBECNÉ INFO revize: 10.07.2015 číslo: 013-001-002-str.1 VŠEOBECNÉ INFO UNIKÁTNÍ TVAR Lichoběžníkový tvar na rozmezí drobné modulární architektury a městského mobiliáře, nabízející nespočet možností využití. TVORBA ORIGINÁLNÍCH SESTAV

Více

Požární uzávěry. spolehněte se!

Požární uzávěry. spolehněte se! Požární uzávěry spolehněte se! POŽÁRNÍ ROLETOVÝ UZÁVĚR FIROTEX-V Roletové uzávěry FIROTEX V jsou vyráběny s požární odolností EW 15 DP1-C1, EW 30 DP1-C1 (do 12 m). Pomocí vodního skrápění lze dosáhnout

Více

ZTV průmyslové zóny Padělky

ZTV průmyslové zóny Padělky Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Jan Polášek Podpisy: Zástupce vedoucího projektu Ing. Jan Polášek Zodpovědný projektant Ing. Petr Šulc Vypracoval Ing. Petr Šulc Kontroloval Ing. Jan

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTIVICE Stavební úřad Husovo nám. 13, 253 80 Hostivice Oprávněná úřední osoba: Marek Chramosta Tel: 220 397 121 E-mail: chramosta@radnice.hostivice.cz Spis. zn.: S-SÚ-04910/09-Chr Č.j.:

Více

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF teplo pro všechny Koncentrický výfuk spalin Kondenzační výměník z nerezové oceli v ISOtermickém provedení (záruka 5 let) Nízkoemisní

Více

TP 10/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ

TP 10/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP 10/04 5. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY Z PROSTÉHO BETONU A ŽELEZOBETONU Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné

Více