Název Putování časem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název Putování časem"

Transkript

1 MATEŘSKÁ ŠKOLA JEDOVNICE, OKR. BLANSKO, se sídlem Havlíčkovo náměstí Jedovnice, IČ: tel.: , mobil: , internet: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MŠ JEDOVNICE, OKRES BLANSKO ZPRACOVANÝ PODLE KURIKULA PODPORY ZDRAVÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE Název Putování časem VZNIK DOKUMENTU:

2 MATEŘSKÁ ŠKOLA JEDOVNICE, OKR. BLANSKO, se sídlem Havlíčkovo náměstí Jedovnice, IČ: tel.: , mobil: , internet: Jméno ředitelky: Jitka Kučerová Zřizovatel: Městys Jedovnice, Havlíčkovo nám. 71, Jedovnice Platnost dokumentu: od školního roku 2009/2010 do šk. r. 2011/2012 Č. J.: 79/09-O 2

3 OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU POD NÁZVEM PUTOVÁNÍ ČASEM: Údaje o školním vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání Identifikační údaje Charakteristika školy Charakteristika vzdělávacího programu Podmínky vzdělávání neformální část Vzdělávací obsah formalní část Organizace vzdělávání Pravidla pro tvorbu TVP Kritéria pro hodnocení tematických částí Návrh názvů tematických částí TVP Evaluace Přílohy 3

4 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Jsme příspěvková organizace s právní suběktivitou. Počet tříd: 5 Kapacita: třídy 126 dětí školní jídelny 200 strávníků Od 1. ledna 2003 je součástí MŠ Jedovnice mateřská škola v obci Krasová. JEDOVNICE patří do Moravského krasu, a tak přestože škola leží uprostřed městyse, žijeme v pěkném přírodním prostředí, které charakterizuje zejména rybník Olšovec a rybník Dymák s přilehlými lesy a krasovými oblastmi. Tohoto hojně využíváme k vycházkám do blízkého i vzdálenějšího okolí. Areál tvoří dvě oddělené budovy, školní dvůr, zahrada. Součástí MŠ je kotelna a vlastní školní kuchyně. Kapacita tříd je 102 dětí. Ve třech třídách jsou umístěny děti různého věku heterogenní oddělení. V jedné třídě děti před nástupem povinné školní docházky homogenní oddělení. Obě budovy školy jsou jednopodlažní. Děti mají možnost navštěvovat hudební přípravné oddělení, pod vedením odborného učitele z místní ZUŠ kroužek anglického jazyka, který zabezpečuje Jazyková přípravka Brno dramatický kroužek, vyučovaný naší paní učitelkou KRASOVÁ Obec Krasová se nachází v blízkosti chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Okolí této vesnice nám nabízí svoji krásu a jedinečnost. Mateřská škola je jednotřídní s vlastní školní kuchyní a prostornou třídou. Kapacita je 24 dětí. Budova je přízemní. Dětem nabízíme kvalitu okolního životního prostředí kroužek anglického jazyka, který zabezpečuje Jazyková přípravka Brno možnost využívání sportovního hřiště s umělou trávou PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ: JEDOVNICKÁ ŠKOLKA V mateřské škole pracuje - 7 kvalifikovaných pedagogických pracovnic - 3 kuchařky, 2 uklízečky, 1 domovník, - 1 ekonomka Škola je po personální stránce plně zabezpečena. 4

5 KRASOVSKÁ ŠKOLKA V mateřské škole pracují - 2 kvalifikované pedagogické pracovnice - kuchařka a uklizečka v jedné osobě Škola je po personální stránce plně zabezpečena. II. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODPORA ZDRAVÍ V MŠ POSLÁNÍ ŠKOLY ZÁMĚR ŠKOLY Zabezpečovat uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvíjet jeho osobnost. Podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování základních pravidel chování, životních hodnot a mezilidských vztahů. Vytvářet základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. CÍL ŠKOLY Mateřská škola s kvalitním výchovně vzdělávacím procesem, který vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Kde pobyt pro dětí je naplněný radostí a spokojeností, podporuje rozvoj osobnosti dítěte, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Škola, kde je samozřejmostí spolupráce, odbornost, aktivita a cílevědomost. FILOZOFIE rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé dítě cestou přirozené výchovy. položit základy vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb tak, aby se na nich v dalším životě dalo stavět. vést děti k postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví v samotných základech. Jsme si vědomy, že předškolní období je pro dítě nejvýznamnější etapou jeho života. Víme, že většinu toho, co v tomto věku prožije, je trvalé. Jeho rané zkušenosti se časem zhodnotí a najdou svá uplatnění. Naším mottem se tedy stal název knihy od amerického spisovatele Roberta Fulghuma: Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. 5

6 Své nezastupitelné poslání ve výchově a vzdělávání dětí má rodina, ze které dítě pochází. Ze zkušeností však víme, že sociální prostředí rodin se liší. Mnohdy není rodina schopna zajistit pestré a vývážené množství podnětů k rovnoměrnému vývoji dítěte. Zde nastupuje úloha nejen naší MŠ, která svým nezaujatým postojem vytváří všem dětem podnětné prostředí, které se maximálně přizpůsobuje vývojovým, fyziologickým, sociálním a emocionálním potřebám dětí předškolního věku a usiluje tak o srovnání sociálních rozdílů v rodinách. FORMY A METODY, PROSTŘEDKY PLNĚNÍ CÍLŮ prožitkové učení kooperativní učení sociální učení přirozená nápodoba tvořivá dramatika komunitní, diskusní kruh integrovaný přístup řízené individuální činnosti řízené skupinové činnosti řízené frontální činnosti spontánní hra pozorování experiment 6

7 Mateřská škola podporující zdraví respektuje a uspokojuje obecné lidské potřeby dítěte a jejich individuální a vývojové podmíněné projevy. MODEL PŘIROZENÝCH LIDSKÝCH POTŘEB A. MASLOWA Maslowovo třídění lidských potřeb se hodí na každého člověka v každém věku; je univerzální. Podle znázorněné hierarchie potřeb (na obr. směrem zdola nahoru) můžeme přistupovat jak k dítěti, tak k jeho rodičům nebo k učitelce mateřské školy, k příslušníku naší kultury stejně jako kultury afroamerické. 7

8 III. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ - NEFORMÁLNÍ ČÁST 1) Přirozené lidské potřeby Model A. Maslowa Respektovat potřebu odlišné doby spánku. Respektovat individuální tempo dětí ( dokončení činností, nabídka další činnosti pro dítě rychlé). Společně stanovit pravidla, příjmout je a dodržovat. Sledovat citové projevy dětí. Možnost volby zúčastnit se x nezúčastnit se aktivit nabízených učitelkou, nebo ostatními dětmi. Vyjadřovat svůj názor, naslouchat názorům jiných. Kontakty s ostatními dětmi spolupracující charakter, snažit se hledat vzájemnou dohodu, kompromis. Každé dítě má rovnocenné postavení. 2) Komunikace a spolupráce Obracet se s žádostí o pomoc k dospělým, starším dětem. Projevovat empatii vůči kamarádovi v nesnázích (čemu se dětí smějí). Řešit problém samostatně. Vykat dospělým. Dodržovat stanovená společná pravidla, upozornit na jejich porušování. Dbát na hygienu hlasu dítěte, nepřekřikovat se. Přenechávat mluvní prostor dětem. 3) Učitelka podporující zdraví Chovat se pravdivě a kontrolovat své projevy. Vyhýbat se manipulaci s dětmi při činnostech. Oslovovat děti křestním jménem (formou jakou má rádo). Vystupovat empaticky. Posilovat u dětí sebekontrolu a duševní odolnost, řešit negativní spontánní projevy dítěte, samy děti, hledat řešení vznikajících konfliktů. Používat prostředky pozitivní motivace. Dodržovat dané sliby, přiznat omyl, neznalost, chybu. Spoluvytvářet tradice a rituály třídy, školy. Šířit kolem sebe atmosféru pohody, veselí, důvěry, vzájemné úcty, dobré nálady. Denně provádět pozorování dětí, písemná forma záznamu. Analyzovat jednotlivá dílčí témata třídního vzdělávacího programu. Celoživotně se vzdělávat (plán dalšího vzdělávání). 4) Věkově smíšené třídy Spolupráce mladších a starších dětí. Mladší děti se mají nechat vést staršími, žádat je o pomoc. Starší děti mají pomáhat mladším, přenášet pravidla na mladší. 5) Rytmický řád Dodržovat uspořádání dne, pravidelnost denního rytmu a řádu, v případě potřeby přizpůsobit činnosti aktuální situaci. Zájmové kroužky nesmí nenarušovat průběh běžných činností, účast se řídí zájmem dětí a rodičů. Dát možnost dětem vzdálit se od prováděné aktivity a odpočinout si. 8

9 Do MŠ mohou děti přicházet dle potřeby rodiny. Zajistit v průběhu dne dostatek času pro spontánní činnosti. Dodržovat interval mezi jídly (max. 3 hod.). 6.) Tělesná pohoda a volný pohyb Vštěpovat a dbát na dodržování dohodnutých pravidel o bezpečném zacházení s nářadím a náčiním. Dbát na bezpečný pohyb dětí ve třídě, škole při pobytu venku. Neodcházet bez domluvy s učitelkou ze třídy. Vracet věci, hračky, pomůcky i oblečení na své místo. Zvládat přiměřeně věku samostatně sebeobslužné činnosti v oblékání. Dodržovat hygienické návyky (mytí rukou, otírat ruce do sucha, splachovat WC, udržovat čistotu). Zaměřit se na správné držení těla, psychomotorická, relaxační a dechová cvičení. Dle možností přenášet činnosti do pobytu venku. 7.) Zdravá výživa Stolovat v klidné, pohodové atmosféře, chovat se u stolu kulturně, při jídle mluvit tiše. Pít během celého dne. Říkat si o velikost porce, o přídavek. Na jídlo mít dostatek času. Starší děti při obědě používat příbor. Nabízet a motivovat děti, aby ochutnávaly jídlo, které neznají nebo je nemají rády, ale je pro ně zdravé. Poznávat stravovací návyky dítěte a rodiny. Jídelníček připravovat na jeden týden, v předstihu ho vyvěsit pro rodiče na nástěnce, umístit na webové stránky školy. Při sestavování přihlížet k racionální výživě, zdravým potravinám. 8.) Spontánní hra Rozehranou hru ponechat i více dní. Vystavovat herní výtvory na dané místo. Po ukončení hry mají děti po sobě uklízet. Učitelka má dávat dostatečně dlouho dopředu vědět o změně činnosti. Vnášet nové herní prvky a tím podporovat rozvinutí hry. Využívat hru k pozorování dítěte (diagnostika). Dle finančních mmožností doplňovat hračky, pomůcky apod., podle plánu pro podporu her. 9.) Věcné prostředí Podíl dětí na výzdobě třídy školy. Zviditelňovat obsah probíraného tématu, průběžně obměňovat. Respektovat pracovní nepořádek. Udržovat dynamičnost podnětného prostředí, dostatečnou denní nabídkou úkolů, změn a novinek. Pravidelně využívat tělocvičnu školy s jejím vybavením pro pohybové aktivity. 9

10 10.) Sociální prostředí Podíl dětí na tvorbě pravidel soužití, vzájemně se upozorňovat na jejich porušování. Zbavovat děti ostychu z činností a obav z chyb. Učitelka se má snažit porozumět motivům a příčinám chování dítěte. Spolu s dítětem hledat řešení tak, aby pocítilo a uvědomilo si následky svého chování. Udržovat ve škole pozitivní atmosféru. Akceptovat okolní sociální prostředí (spolupráce: DPS, OS školy ). 11.) Participativní a týmové řízení Včasně řešit problém a konflikty. Vzdělávat se a využívat poznatky v praxi. Podávat pravdivé informace. Všichni zaměstnanci se mají podílet na projektu Mateřská škola podporující zdraví. Pravidelně se setkávat v průběhu roku, vyhodnocovat projekt, plánovat výchovnou práci. Uvědomovat si osobní odpovědnost za naplňování programu školy (všichni zaměstnanci). Informovat rodiče a širší veřejnost o dění v MŠ. 12.) Partnerské vztahy s rodiči Organizovat den otevřených dveří před zahájením školního roku. Rodiče mohou využívat možnosti systému adaptace dítěte na docházku do MŠ. Snažit se zapojit rodiče do akcí školy. Vzbuzovat zájem rodičů o výsledky práce školy a plnění ŠVP. Nabízet odbornou literaturu o výchově. Informovat rodiče o výchově ke zdravému způsobu života. Seznamovat s přínosem smíšených tříd pro vývoj dítěte. Seznamovat se Školním řádem, upozorňovat na důležitost, sledovat informace podávané školou (webové stránky, nástěnky, infokanál apod.). Konzultovat s rodiči výchovné záměry a výsledky vzdělávání dítěte. Poskytovat rodičům informace o pokrocích ve vývoji a vzdělávání dítěte. Zjišťovat potřeby, nároky rodičů, ve vztahu k MŠ. Získat informace dotazníkem, osobním rozhovorem. Nabídnout odbornou přednášku. Nabídnout možnost volby, zařazení dětí do tříd (dle možností). Uveřejnit soubor pedagogicko organizačních opatření pro MŠ na příslušný školní rok a ŠVP na webové stránky školy. Nabídnout rodičům účast dětí v mimoškolních aktivitách (přípravné oddělení hudení, ve spolupráci se ZUŠ Jedovnice, kroužek anglického jazyka pořádaný Jazykovou přípravkou Brno, dramatický kroužek vedený učitelkou školy). Pracovní schůzky s rodiči (ve spolupráci s občanským sdružením). Schůzka s rodiči nově zapsaných dětí. 13.) Spolupráce MŠ se ZŠ Projednat s rodiči v dostatečném předstihu případnou nezralost dítěte k docházce do ZŠ. Seznámit učitele 1. třídy ZŠ se ŠVP MŠ. Učitelky MŠ znát ŠVP ZŠ Jedovnice Uskutečnit návštěvy dětí z MŠ v 1. třídě ZŠ. Společně se účastnit kulturních představení, oslav apod. /pozvat děti z 1. tř. 10

11 na divadelní představení dětí z dramatického kroužku do MŠ/. Připravit dárky pro kamarády z 1. třídy ZŠ. Návštěva učitelů 1.třídy ZŠ v MŠ. Pomoc školáků při organizování akcí pro rodiče a děti (výchovně poznávací akce, vycházky). 14.) Začlenění MŠ do života městyse Účast na akcích pořádaných městysem, organizacemi (hasiči, policie ). Znát název městyse, kde žiji. Hovořit o dění v městysi. Poznávat okolí městyse. Navštěvovat významná místa městyse. Podílet se vlastní činnosti na kulturním a duchovním životě městyse. Výlety, vycházky do okolí městyse. Seznamovat s pověstmi, minulostí městyse. Předkládat zřizovateli ŠVP MŠPZ, roční plan. Informovat veřejnost o životě školy (webové stránky, informace, info kanál, videožurnál). Vést neformální dokumentaci (kronika, foto dokumentace). Zvát do MŠ zástupce městyse. Pravidelně informovat představitele městyse o životě, problémech, úspěších školy. Návštěvy dětí v Domě s pečovatelskou službou (Vánoční besídka, dárky). Vystoupení dětí z dramatického kroužku s nastudovanou pohádkou pro seniory. 11

12 IV. VZDĚLÁVACÍ OBSAH FORMÁLNÍ ČÁST JEDNOTLIVÁ TÉMATA ŠVP 1. Čas dětství a kamarádství prožíváme dětství, rosteme události, činnosti spojené s uvědomováním a prožíváním své identity a osobních rolí, které dítě prožívá, se kterými se setkává nebo může setkávat v budoucnu. Kompetence: 1/1 Má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích. 2/6 Má vytvořenou představu o zdravé životosprávě. 3/2 Ví, že když řešení problému přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu ze svého nejbližšího okolí. 3/3 Rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti. 3/4 Umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte svého věku. 3/6 Řeší jednoduché problémy, má představu o tom, že většinu problémů může řešit více způsoby. 3/7 Nemá obavu ze změny, přijímá ji jako běžnou součást života. 4/1 Má vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a osobní hygieny. 4/6 Umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne, vysvětlit proč. 5/1 Poznáváním sebe samého vytváří pravdivý obraz o sobě, o své identitě, vlastnostech (temperament), sklonech a schopnostech. 5/2 Snaží se ovládat intenzitu emocí, které by škodily jemu nebo okolí. 5/4 Chápe, že lidé mají různé pocity, emoce a city, dovede je rozpoznávat a pojmenovat. 3/1 Je zvídavé, má touhu poznávat. 3/1 Je zvídavé, má touhu poznávat. 2. Čas dešťových kapek jak putovala kapka vody /živá a neživá příroda/ události a činnosti spojené s přírodními jevy zaměřené na pozorování jejich podstaty i dopadů na prostředí a obyvatele, kteří v něm žijí, na pozorování a seznamování s faunou a flórou. 12

13 Kompetence: 1/5 Má zájem pochopit jevy kolem sebe, v jejich souvislostech, dovede se ptát. 2/5 Podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví ostatních, přírody. 5/9 Dovede zvládnout jednoduché zátěže, překážky. 7/1 Chce poznávat své okolí, svět. 7/6 Má zájem pochopit jevy kolem sebe, ptá se. 7/7 Prožívá vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou živou i neživou. 7/8 Ochraňuje přírodu, cítí k ní odpovědnost a úmyslně ji nepoškozuje. 3/1 Je zvídavé, má touhu poznávat. 3. Čas proměn a všetečných otázek žijeme ve světě lidí, díváme se, vidíme, zapojujeme se události, činnosti a akce spojené se společenskými jevy, zaměřené na blízké i vzdálenější okolí, pozorování jejich podstaty i dopadů na prostředí a obyvatele, kteří v něm žijí, vytváření prostoru a příležitostí k aktivitě dětí. Kompetence: 4/5 Dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl své činnosti, vytrvá u ní, dokončuje ji. 6/2 Je ochotno vysvětlovat svůj názor i naslouchat druhým. 7/3 Chová se vstřícně, a je ochotné pomoci tam, kde je třeba, zvládá jednoduché činnosti v péči o nejbližší prostředí i potřeby druhých. 1/4 Rozlišuje lidské aktivity na ty, které mohou zdraví člověka, přírody podporovat, a ty, které mohou zdraví poškozovat. 1/5 Má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát. 1/7 Uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků (pohlaví, věku, jazyka, kultury, etnika, rasy, náboženství, sociálního zázemí, životní úrovně). 2/2 Rozlišuje dobro a zlo a dovede obě etické kategorie vidět ve vztahu ke zdraví. 3/5 K problémům přistupuje aktivně, organizuje své činnosti, nečeká, že jeho problémy bude řešit někdo jiný. 4/4 V běžných životních situacích předvídá následky a přijímá konkrétní důsledky činů, svého chování. 13

14 5/5 Dovede sdělovat události a příhody, které se mu staly. 5/6 Komunikuje, dokáže se dohodnout i v případě problémové situace. 5/7 Má zvnitřnělou potřebu řádu, aktivně se podílí na tvorbě pravidel. Přijatá pravidla se snaží plnit. 5/8 Dovede požádat o pomoc, když je v nouzi. 6/1 Má vytvořené návyky společenského chování. 6/3 Dovede se vyjádřit a domluvit s dětmi a dospělými. 6/4 Je schopno elementární spolupráce ve dvojici, ve skupině dětí. 6/5 Chová se vstřícně a nabízí pomoc tam, kde je třeba. 6/6 Chápe, že svým chováním a skutky nemá omezovat druhého, dbá pravidel soužití. 6/7 Uvědomuje si, že svým chováním může spoluvytvářet prostředí pohody. 7/2 Prožívá vztah k lidem, sounáležitost s různými společenstvími. 7/4 Uvědomuje si, že každý má nějaká práva a povinnosti. 7/5 U druhých respektuje a toleruje potřeby a individuálně odlišné způsoby jejich uspokojování. 4. Čas rozhodování podporujeme zdraví hry, činnosti, události, kterými se děti učí analyzovat situace a děje, hledat jejich přínosné a ohrožující faktory, vytvářet postoje a rozhodnutí spojené s vytvářením zdravého životního stylu, s osvojením zdravých životních návyků. Kompetence: 7/6 Má zájem pochopit jevy kolem sebe, ptá se. 1/1 Má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích. 1/2 Vnímá, že člověk může mít potíže se zdravím tělesným, duševním, a že tyto potíže spolu mohou souviset. 1/3 Rozumí tomu, že způsob jakým se chová a žije, má vliv, špatný nebo dobrý, na jeho zdraví. 1/4 Rozlišuje lidské aktivity na ty, které mohou zdraví člověka, přírody podporovat, a ty, které mohou zdraví poškozovat. 14

15 1/6 Má vytvořenou představu o pojmu závislost a věcech, které ničí zdraví a zkracují život člověka (cigarety, alkohol, drogy, hry na automatech). 2/1 Vnímá, že všechno na světě má vztah ke zdraví, buď ho podporuje nebo poškozuje. 2/3 Chápe, že zdraví není samozřejmost a musí je chránit. 2/4 Chápe,že když je člověk nemocen (krátkodobě, dlouhodobě, akutně, chronicky), nemůže dělat řadu věcí, které dělá rád a které patří k jeho životu. 2/5 Podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví ostatních, přírody. 4/2 Dovede označit svoje potřeby (tělesné, psychické, sociální, etické), přizpůsobit jim své chování. 4/3 Odhaduje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost. 5/3 Chápe, že tělesná aktivita, zdravá výživa, spánek a odpočinek přispívají k dobré náladě a spokojenosti. 4/3 Odhaduje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost. Systém pro další zpracování kompetencí: kompetence jsou barevně rozlišeny a vybírány do TVP pro období tří let po dobu trvání platnosti tohoto školního vzdělávacího programu. ČERVENÁ ZNAČKA: KOMPETENCE ZAŘAZENY PRO ŠK. ROR 2009/2010 ZELENÁ ZNAČKA: KOMPETENCE ZAŘAZENY PRO ŠK. ROK 2010/2011 MODRÁ ZNAČKA: KOMPETENCE ZAŘAZENY PRO ŠK. ROK 2011/

16 V. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vnitřní uspořádání školy a jednotlivých tříd: Mateřská škola má dvě oddělené budovy. Budovy jsou označeny římskými číslicemi I. a II. Budova I. vchod z městečka z Havlíčkova náměstí. Ve vchodu umístěna nástěnka s informacemi pro rodiče, vlevo je vchod do šaten dvou tříd mateřské školy. Prosklenými dveřmi vstoupíme na chodbu, ze které vpravo můžeme vstoupit do přípravny obědů, jídelny pro děti a tělocvičny. Vlevo je učebna ZUŠ Jedovnice a toalety. Prostorným schodištěm stoupáme do 1. podlaží. Zde jsou 1. a 2. třída MŠ, kabinet pro paní učitelky, logopedická učebna a dětské toalety, vstupní dveře do ložnice dětí 1. třídy. Za dřevěnou brankou je ukryto schodiště vedoucí na půdu. Budova II. vchod od pošty, z ulice Zahradní. Ve vchodu umístěna nástěnka s informacemi pro rodiče, šatna paní uklizeček a toalety. V přízemí leží třetí třída a přilehlá šatna. Schodiště nás zavede do podlaží, kde se vlevo nachází kabinet učitelek a toalety. Vpravo 4. třída, opět s přilehlou šatnou. Obě třídy mají prosklená okna do šaten i na toalety dětí, takže učitelka má neustále přehled o všech dětech. Součástí budovy II. je školní kuchyně se zázemím pro kuchařky, ředitelna /přízemí/, přípravny jídla /přízemí, podlaží/. Budova MŠ v Krasové vchod od silnice. Ve vchodu umístěna nástěnka s informacemi pro rodiče. Dveřmi vstoupíme do útulné šatny, ze které se dostaneme do třídy nebo na toalety dětí. Kuchyně leží hned vedle třídy a je s ní spojena okýnkem pro výdej jídla. 2. Charakteristika jednotlivých tříd: 1. Třída - heterogenní kolektiv dětí. Prostorově menší, rohová třída, což umožňuje větší přírodní osvětlení třídy během dne. Vstup do ložnice z chodby. Se zaměřením na taneční a pohybové hry, výtvarnou výchovu. 2. Třída heterogenní kolektiv dětí. Prostorná třída s vlastní ložnicí.ve třídě je umístěn klavír. Třída je zaměřena na hudebně dramatickou tvorbu a výtvarně pracovní činnosti. 3. Třída heterogenní kolektiv dětí. Prostorná třída, rozdělená na hernu (volná plocha s kuchyňským koutkem) a prostor se stolky a židličkami (využívaný jako jídelna a pro hrové i pracovní činnosti). Ve třídě je umístěn klavír. Zaměření výtvarně pracovní, hudební. 4. Třída homogenní kolektiv dětí. Prostorná třída, rozdělená na hernu (volná plocha s kuchyňským koutkem) a prostor se stolky a židličkami (využívaný jako jídelna a pro hrové i pracovní činnosti). Jedná se o třídu dětí poslední rok před vstupem do ZŠ. Třída je zaměřená na utváření volních vlastností, kamarádských vztahů, na přípravu do ZŠ. 5. Třída - heterogenní kolektiv dětí. Prostorná třída, rozdělená na hernu (volná plocha s kuchyňským koutkem, obchodem, dětským domečkem) a prostor se stolky a židličkami (využívaný jako jídelna a pro hrové i pracovní činnosti). Na konci místnosti jsou umístěny lehátka a tato část třídy společně s hernou je využívána jako prostor k odpolednímu odpočinku dětí. Nabízí příjemné rodinné zázemí. 16

17 VI. PRAVIDLA PRO TVORBU TVP TVP musí být zpracován písemnou formou. Na jeho tvorbě se podílí ped. pracovnice v jednotlivých třídách. Mohou přijímat nápady, návrhy od kolegyní, rodičů a dětí. TVP vychází ze znalostí dětí, jejich individuálních potřeb a zvyklostí (tzn. na základě diagnostiky dětí). Brát v úvahu zájmy a nápady dětí. Preferovat spontánní činnosti. Dodržovat 12 podmínek a dvě zásady Podpory zdraví v MŠ. Tematické části musí být logicky svázány se školními podtématy ŠVP. Uspořádání jednotlivých částí není dáno časem, ale obsahem, netvoří plynulou řadu, do podtémat ŠVP lze vstupovat střídavě i opakovaně. VII. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ TEMATICKÝCH ČÁSTÍ Tematické části: mají mít určitý vzdělávací obsah. mají vycházet z aktuálních situací a potřeb dětí. mají respektovat zájem a potřeby dětí. mají být dětem srozumitelné. mají přispět k rozvoji hodnot a postojů dětí. mají brát ohled na celistvost poznání, na komplexnost působení. mají motivovat děti k poznávání, preferovat prožitek a zkušenost = PROŽITKOVÉ UČENÍ /viz. znaky prožitkového učení/ mají umožnit dětem možnost ovlivnit průběh činností. mají umožnit dětem samostatně se vyjadřovat, uplatňovat, a tím posilovat své sebevědomí. mají dodržovat podmínku smysluplnosti, aktuálnosti, přiměřenosti mají být zpracovávány dětmi ve spontánní hře Znaky prožitkového učení: spontaneita (vlastní puzení k činnosti) objevnost (pronikání do reality) komunikativnost (verbální i neverbální složka) prostor pro aktivitu a tvořivost konkrétní činnosti: manipulace, experimentování a hra celostnost (účast všech smyslů a obou zrakových hemisfér) Systém pro další použití pravidel a kritérií TVP: Pomocí pravidel vytváříme TVP Pomocí kritérií hodnotíme tematické části TVP. 17

18 VIII. NÁVRH NÁZVŮ TEMATICKÝCH ČÁSTÍ TVP 1. Setkáváme se po prázdninách 2. Tvoříme si barevnou školku 3. Těšíme se na čas pohádek a překvapení 4. Užíváme si sluníčka 5. Chceme žít zdravě 6. Máme rádi svůj domov 7. Objevujeme a cestujeme IX. EVALUACE 1. VNITŘNÍ /INTERNÍ/ Škola: Školní vzdělávací program - 1x za tři roky provádí všichni zaměstnanci školy Roční plán - 2x ročně provádí pedagogické pracovnice Třídy: Třídní vzdělávací program - průběžně vyhodnocujeme, jak zvolené činnosti napomohly naplnění cílů - provádí pedagogické pracovnice - po ukončení každé tematické části (provádí učitelky společně vpisováním do předtištěného formuláře) Zpětnou vazbu provádíme na základě ukazatelů dosaženého vzdělání. Vedení záznamů o dětech (provádí pedagogické pracovnice) - společně s rodiči vypracujeme při nástupu dítěte do MŠ vstupní záznam podle manuálu - průběžně dle potřeby zaznamenáváme projevy dětí na základě pozorování (slouží jako podklad záznamů o vývoji dítěte) - minimálně 2x do roka zapisujeme vývoj dítěte do předtištěného formuláře - přeje-li si rodič pro dítě nadané, dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, či s odkladem školní docházky, vypracujeme společně /možná spolupráce s PPP Blansko/ individuální plán. Analýza - průběžná - pololetní - roční - evaluace po třech letech a) sběr informací studium odborné literatury účast na seminářích b) shromažďování informací: ŠVP, TVP, diagnostika, záznamy o dětech 18

19 c) zdroje informací: děti, rodiče, pedagogický sbor, hospitace, odborníci, zřizovatel, odbory, ZŠ, ZUŠ, kontrolní zprávy ČŠI. Ohlasy na práci školy: média, kronika, fotodokumentace, videodokumentace d) analýza informací za účelem dalšího vzdělávání e) metody: rozhovory, pozorování, hospitace, analýza prací dětí, rozbor dokumentace školy a třídy, diskuse, rozbor mediálních ohlasů, dotazník pro rodiče, INDI MŠ 2. VNĚJŠÍ /EXTERNÍ/ EVALUAČNÍ PROCESY Městys ČŠI KÚJMK Kontrola podmínek: materiální, personální psychohygienické efektivita finančních prostředků dodržování platných zákonů, předpisů, směrnic. X. PŘÍLOHY ŽIJEME V MORSVSKÉM KRASU Projekt: Kamarádi Moravského krasu. Tento projekt vznikl na podporu činností v oblasti enviromentálního vzdělávání v rámci našeho regionu. Počínaje poznáváním nejbližšího okolí, klademe si za cíl vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí. 19

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období 2012-2014 Mateřská škola Novoborská Praha 9, Novoborská 611 Školní kurikulum podpory zdraví v Mateřské škole Novoborská Obsah: 1) Představení

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Školní kurikulum podpory zdraví Mateřské školy Šaumannova. Ze skořápky ven

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Školní kurikulum podpory zdraví Mateřské školy Šaumannova. Ze skořápky ven Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od 01092013 do 30062016 Mateřská škola, Brno, Šaumannova 20 Školní kurikulum podpory zdraví Mateřské školy Šaumannova Ze skořápky ven č.j.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZRAVÍ CESTIČKAMI DO SVĚTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZRAVÍ CESTIČKAMI DO SVĚTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZRAVÍ CESTIČKAMI DO SVĚTA Platnost od září 2013 do srpna 2016 Aktualizace k 1. 9. 2014 č. j. ZSMSJHMN1705/2014 Projednáno na

Více

Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno-venkov, Nádražní 169, 667 01 Vojkovice Školní vzdělávací program mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno-venkov, Nádražní 169, 667 01 Vojkovice Školní vzdělávací program mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno-venkov, Nádražní 169, 667 01 Vojkovice Školní vzdělávací program mateřské školy Zpracovala : Věra Kopčáková učitelka pověřená vedením MŠ a kolektiv

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání. školní roky 2010 2014. Kurikulum podpory zdraví Mateřské školy Praha 8, Sokolovská 182

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání. školní roky 2010 2014. Kurikulum podpory zdraví Mateřské školy Praha 8, Sokolovská 182 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání školní roky 2010 2014 Kurikulum podpory zdraví Mateřské školy Praha 8, Sokolovská 182 Schváleno na pedagogické radě dne 16.září 2013 Č.j.: 104/2010 1

Více

KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola POD ŠPILBERKEM, Brno, Údolní 9a, příspěvková organizace KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ NÁŠ SVĚT PRO OBDOBÍ OD ZÁŘÍ 2011 DO SRPNA 2014 č.j. JP

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání školní kurikulum podpory zdraví

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání školní kurikulum podpory zdraví Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání školní kurikulum podpory zdraví Program vypracoval tým : Mgr. Radka Foltová Mgr.

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Od jara do zimy byl vypracován na základě RVP PV č.j. 32 405/2004-22

Více

D O M E Č E K. Školní vzdělávací program mateřské školy Čtyřlístek

D O M E Č E K. Školní vzdělávací program mateřské školy Čtyřlístek Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvková organizace - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Mateřská škola Křenovice. Školní vzdělávací program. Čtyřlístek

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Mateřská škola Křenovice. Školní vzdělávací program. Čtyřlístek Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Mateřská škola Křenovice Školní vzdělávací program Čtyřlístek Vypracovala: Lenka Orálková, vedoucí učitelka MŠ Školská rada projednala dne: 4. 6.

Více

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 1. 9. 2013 31. 8. 2016 POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU MATEŘSKÁ ŠKOLA SUDOMĚŘICE, OKRES HODONÍN OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

OBJEVUJEME SVĚT. Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Mateřská škola Pěnčín

OBJEVUJEME SVĚT. Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Mateřská škola Pěnčín Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Pěnčín OBJEVUJEME SVĚT Podklady: Rámcový program pro předškolní vzdělávání Zákon č. 561/2004 Sb.,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Mateřská škola Olomouc Helsinská 11, příspěvková organizace Mateřská škola Helsinská 11 Mateřská škola Čapka Choda 12 Je nám dobře na světě Aktualizace byla projednána na pedagogické

Více

Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov

Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov objevování a zkoumání okolního světa Aktualizace : k 27.8.2012 1 Údaje : Název školy : Základní škola a mateřská škola Velemín Telefon : 416 59 71 15 Zřizovatel

Více

ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ

ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU Verze III. aktualizováno k 15. 1. 2009 ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ Chceme moderní fungující školku Spokojenost pro děti i učitele Předkladatel:

Více

POHYBEM KE ZDRAVÍ A DUŠEVNÍ POHODĚ.

POHYBEM KE ZDRAVÍ A DUŠEVNÍ POHODĚ. ČJ: 2TE/692/2012 POHYBEM KE ZDRAVÍ A DUŠEVNÍ POHODĚ. Dlouhodobý záměr Základní a Mateřské školy Těrlicko 419, příspěvková organizace. Nejúčinnější a nejlevnější prevencí všech vlivů, které poškozují zdraví

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín, Školní 300, příspěvková organizace 435 43 Horní Jiřetín Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT V NAŠÍ ŠKOLCE 1 Obsah: 1. Identifikační údaje...........................................................

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název programu: Radostné poznávání Naše krédo: Dopřát dětem aktivní a krásné dětství

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK Základní škola a Mateřská škola Vranovice, Masarykova 178, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK,,OBJEVUJEME SVĚT PRO ZDRAVÝ ŽIVOT Č.J. Projednáno

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání)

Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání) Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění. SVĚT KOLEM NÁS Motto : Kdo chce pokazit životní dráhu

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Librantice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: S Libranťáčkem poznáváme svět 1. verze Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více