Název Putování časem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název Putování časem"

Transkript

1 MATEŘSKÁ ŠKOLA JEDOVNICE, OKR. BLANSKO, se sídlem Havlíčkovo náměstí Jedovnice, IČ: tel.: , mobil: , internet: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MŠ JEDOVNICE, OKRES BLANSKO ZPRACOVANÝ PODLE KURIKULA PODPORY ZDRAVÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE Název Putování časem VZNIK DOKUMENTU:

2 MATEŘSKÁ ŠKOLA JEDOVNICE, OKR. BLANSKO, se sídlem Havlíčkovo náměstí Jedovnice, IČ: tel.: , mobil: , internet: Jméno ředitelky: Jitka Kučerová Zřizovatel: Městys Jedovnice, Havlíčkovo nám. 71, Jedovnice Platnost dokumentu: od školního roku 2009/2010 do šk. r. 2011/2012 Č. J.: 79/09-O 2

3 OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU POD NÁZVEM PUTOVÁNÍ ČASEM: Údaje o školním vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání Identifikační údaje Charakteristika školy Charakteristika vzdělávacího programu Podmínky vzdělávání neformální část Vzdělávací obsah formalní část Organizace vzdělávání Pravidla pro tvorbu TVP Kritéria pro hodnocení tematických částí Návrh názvů tematických částí TVP Evaluace Přílohy 3

4 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Jsme příspěvková organizace s právní suběktivitou. Počet tříd: 5 Kapacita: třídy 126 dětí školní jídelny 200 strávníků Od 1. ledna 2003 je součástí MŠ Jedovnice mateřská škola v obci Krasová. JEDOVNICE patří do Moravského krasu, a tak přestože škola leží uprostřed městyse, žijeme v pěkném přírodním prostředí, které charakterizuje zejména rybník Olšovec a rybník Dymák s přilehlými lesy a krasovými oblastmi. Tohoto hojně využíváme k vycházkám do blízkého i vzdálenějšího okolí. Areál tvoří dvě oddělené budovy, školní dvůr, zahrada. Součástí MŠ je kotelna a vlastní školní kuchyně. Kapacita tříd je 102 dětí. Ve třech třídách jsou umístěny děti různého věku heterogenní oddělení. V jedné třídě děti před nástupem povinné školní docházky homogenní oddělení. Obě budovy školy jsou jednopodlažní. Děti mají možnost navštěvovat hudební přípravné oddělení, pod vedením odborného učitele z místní ZUŠ kroužek anglického jazyka, který zabezpečuje Jazyková přípravka Brno dramatický kroužek, vyučovaný naší paní učitelkou KRASOVÁ Obec Krasová se nachází v blízkosti chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Okolí této vesnice nám nabízí svoji krásu a jedinečnost. Mateřská škola je jednotřídní s vlastní školní kuchyní a prostornou třídou. Kapacita je 24 dětí. Budova je přízemní. Dětem nabízíme kvalitu okolního životního prostředí kroužek anglického jazyka, který zabezpečuje Jazyková přípravka Brno možnost využívání sportovního hřiště s umělou trávou PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ: JEDOVNICKÁ ŠKOLKA V mateřské škole pracuje - 7 kvalifikovaných pedagogických pracovnic - 3 kuchařky, 2 uklízečky, 1 domovník, - 1 ekonomka Škola je po personální stránce plně zabezpečena. 4

5 KRASOVSKÁ ŠKOLKA V mateřské škole pracují - 2 kvalifikované pedagogické pracovnice - kuchařka a uklizečka v jedné osobě Škola je po personální stránce plně zabezpečena. II. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODPORA ZDRAVÍ V MŠ POSLÁNÍ ŠKOLY ZÁMĚR ŠKOLY Zabezpečovat uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvíjet jeho osobnost. Podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování základních pravidel chování, životních hodnot a mezilidských vztahů. Vytvářet základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. CÍL ŠKOLY Mateřská škola s kvalitním výchovně vzdělávacím procesem, který vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Kde pobyt pro dětí je naplněný radostí a spokojeností, podporuje rozvoj osobnosti dítěte, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Škola, kde je samozřejmostí spolupráce, odbornost, aktivita a cílevědomost. FILOZOFIE rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé dítě cestou přirozené výchovy. položit základy vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb tak, aby se na nich v dalším životě dalo stavět. vést děti k postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví v samotných základech. Jsme si vědomy, že předškolní období je pro dítě nejvýznamnější etapou jeho života. Víme, že většinu toho, co v tomto věku prožije, je trvalé. Jeho rané zkušenosti se časem zhodnotí a najdou svá uplatnění. Naším mottem se tedy stal název knihy od amerického spisovatele Roberta Fulghuma: Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. 5

6 Své nezastupitelné poslání ve výchově a vzdělávání dětí má rodina, ze které dítě pochází. Ze zkušeností však víme, že sociální prostředí rodin se liší. Mnohdy není rodina schopna zajistit pestré a vývážené množství podnětů k rovnoměrnému vývoji dítěte. Zde nastupuje úloha nejen naší MŠ, která svým nezaujatým postojem vytváří všem dětem podnětné prostředí, které se maximálně přizpůsobuje vývojovým, fyziologickým, sociálním a emocionálním potřebám dětí předškolního věku a usiluje tak o srovnání sociálních rozdílů v rodinách. FORMY A METODY, PROSTŘEDKY PLNĚNÍ CÍLŮ prožitkové učení kooperativní učení sociální učení přirozená nápodoba tvořivá dramatika komunitní, diskusní kruh integrovaný přístup řízené individuální činnosti řízené skupinové činnosti řízené frontální činnosti spontánní hra pozorování experiment 6

7 Mateřská škola podporující zdraví respektuje a uspokojuje obecné lidské potřeby dítěte a jejich individuální a vývojové podmíněné projevy. MODEL PŘIROZENÝCH LIDSKÝCH POTŘEB A. MASLOWA Maslowovo třídění lidských potřeb se hodí na každého člověka v každém věku; je univerzální. Podle znázorněné hierarchie potřeb (na obr. směrem zdola nahoru) můžeme přistupovat jak k dítěti, tak k jeho rodičům nebo k učitelce mateřské školy, k příslušníku naší kultury stejně jako kultury afroamerické. 7

8 III. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ - NEFORMÁLNÍ ČÁST 1) Přirozené lidské potřeby Model A. Maslowa Respektovat potřebu odlišné doby spánku. Respektovat individuální tempo dětí ( dokončení činností, nabídka další činnosti pro dítě rychlé). Společně stanovit pravidla, příjmout je a dodržovat. Sledovat citové projevy dětí. Možnost volby zúčastnit se x nezúčastnit se aktivit nabízených učitelkou, nebo ostatními dětmi. Vyjadřovat svůj názor, naslouchat názorům jiných. Kontakty s ostatními dětmi spolupracující charakter, snažit se hledat vzájemnou dohodu, kompromis. Každé dítě má rovnocenné postavení. 2) Komunikace a spolupráce Obracet se s žádostí o pomoc k dospělým, starším dětem. Projevovat empatii vůči kamarádovi v nesnázích (čemu se dětí smějí). Řešit problém samostatně. Vykat dospělým. Dodržovat stanovená společná pravidla, upozornit na jejich porušování. Dbát na hygienu hlasu dítěte, nepřekřikovat se. Přenechávat mluvní prostor dětem. 3) Učitelka podporující zdraví Chovat se pravdivě a kontrolovat své projevy. Vyhýbat se manipulaci s dětmi při činnostech. Oslovovat děti křestním jménem (formou jakou má rádo). Vystupovat empaticky. Posilovat u dětí sebekontrolu a duševní odolnost, řešit negativní spontánní projevy dítěte, samy děti, hledat řešení vznikajících konfliktů. Používat prostředky pozitivní motivace. Dodržovat dané sliby, přiznat omyl, neznalost, chybu. Spoluvytvářet tradice a rituály třídy, školy. Šířit kolem sebe atmosféru pohody, veselí, důvěry, vzájemné úcty, dobré nálady. Denně provádět pozorování dětí, písemná forma záznamu. Analyzovat jednotlivá dílčí témata třídního vzdělávacího programu. Celoživotně se vzdělávat (plán dalšího vzdělávání). 4) Věkově smíšené třídy Spolupráce mladších a starších dětí. Mladší děti se mají nechat vést staršími, žádat je o pomoc. Starší děti mají pomáhat mladším, přenášet pravidla na mladší. 5) Rytmický řád Dodržovat uspořádání dne, pravidelnost denního rytmu a řádu, v případě potřeby přizpůsobit činnosti aktuální situaci. Zájmové kroužky nesmí nenarušovat průběh běžných činností, účast se řídí zájmem dětí a rodičů. Dát možnost dětem vzdálit se od prováděné aktivity a odpočinout si. 8

9 Do MŠ mohou děti přicházet dle potřeby rodiny. Zajistit v průběhu dne dostatek času pro spontánní činnosti. Dodržovat interval mezi jídly (max. 3 hod.). 6.) Tělesná pohoda a volný pohyb Vštěpovat a dbát na dodržování dohodnutých pravidel o bezpečném zacházení s nářadím a náčiním. Dbát na bezpečný pohyb dětí ve třídě, škole při pobytu venku. Neodcházet bez domluvy s učitelkou ze třídy. Vracet věci, hračky, pomůcky i oblečení na své místo. Zvládat přiměřeně věku samostatně sebeobslužné činnosti v oblékání. Dodržovat hygienické návyky (mytí rukou, otírat ruce do sucha, splachovat WC, udržovat čistotu). Zaměřit se na správné držení těla, psychomotorická, relaxační a dechová cvičení. Dle možností přenášet činnosti do pobytu venku. 7.) Zdravá výživa Stolovat v klidné, pohodové atmosféře, chovat se u stolu kulturně, při jídle mluvit tiše. Pít během celého dne. Říkat si o velikost porce, o přídavek. Na jídlo mít dostatek času. Starší děti při obědě používat příbor. Nabízet a motivovat děti, aby ochutnávaly jídlo, které neznají nebo je nemají rády, ale je pro ně zdravé. Poznávat stravovací návyky dítěte a rodiny. Jídelníček připravovat na jeden týden, v předstihu ho vyvěsit pro rodiče na nástěnce, umístit na webové stránky školy. Při sestavování přihlížet k racionální výživě, zdravým potravinám. 8.) Spontánní hra Rozehranou hru ponechat i více dní. Vystavovat herní výtvory na dané místo. Po ukončení hry mají děti po sobě uklízet. Učitelka má dávat dostatečně dlouho dopředu vědět o změně činnosti. Vnášet nové herní prvky a tím podporovat rozvinutí hry. Využívat hru k pozorování dítěte (diagnostika). Dle finančních mmožností doplňovat hračky, pomůcky apod., podle plánu pro podporu her. 9.) Věcné prostředí Podíl dětí na výzdobě třídy školy. Zviditelňovat obsah probíraného tématu, průběžně obměňovat. Respektovat pracovní nepořádek. Udržovat dynamičnost podnětného prostředí, dostatečnou denní nabídkou úkolů, změn a novinek. Pravidelně využívat tělocvičnu školy s jejím vybavením pro pohybové aktivity. 9

10 10.) Sociální prostředí Podíl dětí na tvorbě pravidel soužití, vzájemně se upozorňovat na jejich porušování. Zbavovat děti ostychu z činností a obav z chyb. Učitelka se má snažit porozumět motivům a příčinám chování dítěte. Spolu s dítětem hledat řešení tak, aby pocítilo a uvědomilo si následky svého chování. Udržovat ve škole pozitivní atmosféru. Akceptovat okolní sociální prostředí (spolupráce: DPS, OS školy ). 11.) Participativní a týmové řízení Včasně řešit problém a konflikty. Vzdělávat se a využívat poznatky v praxi. Podávat pravdivé informace. Všichni zaměstnanci se mají podílet na projektu Mateřská škola podporující zdraví. Pravidelně se setkávat v průběhu roku, vyhodnocovat projekt, plánovat výchovnou práci. Uvědomovat si osobní odpovědnost za naplňování programu školy (všichni zaměstnanci). Informovat rodiče a širší veřejnost o dění v MŠ. 12.) Partnerské vztahy s rodiči Organizovat den otevřených dveří před zahájením školního roku. Rodiče mohou využívat možnosti systému adaptace dítěte na docházku do MŠ. Snažit se zapojit rodiče do akcí školy. Vzbuzovat zájem rodičů o výsledky práce školy a plnění ŠVP. Nabízet odbornou literaturu o výchově. Informovat rodiče o výchově ke zdravému způsobu života. Seznamovat s přínosem smíšených tříd pro vývoj dítěte. Seznamovat se Školním řádem, upozorňovat na důležitost, sledovat informace podávané školou (webové stránky, nástěnky, infokanál apod.). Konzultovat s rodiči výchovné záměry a výsledky vzdělávání dítěte. Poskytovat rodičům informace o pokrocích ve vývoji a vzdělávání dítěte. Zjišťovat potřeby, nároky rodičů, ve vztahu k MŠ. Získat informace dotazníkem, osobním rozhovorem. Nabídnout odbornou přednášku. Nabídnout možnost volby, zařazení dětí do tříd (dle možností). Uveřejnit soubor pedagogicko organizačních opatření pro MŠ na příslušný školní rok a ŠVP na webové stránky školy. Nabídnout rodičům účast dětí v mimoškolních aktivitách (přípravné oddělení hudení, ve spolupráci se ZUŠ Jedovnice, kroužek anglického jazyka pořádaný Jazykovou přípravkou Brno, dramatický kroužek vedený učitelkou školy). Pracovní schůzky s rodiči (ve spolupráci s občanským sdružením). Schůzka s rodiči nově zapsaných dětí. 13.) Spolupráce MŠ se ZŠ Projednat s rodiči v dostatečném předstihu případnou nezralost dítěte k docházce do ZŠ. Seznámit učitele 1. třídy ZŠ se ŠVP MŠ. Učitelky MŠ znát ŠVP ZŠ Jedovnice Uskutečnit návštěvy dětí z MŠ v 1. třídě ZŠ. Společně se účastnit kulturních představení, oslav apod. /pozvat děti z 1. tř. 10

11 na divadelní představení dětí z dramatického kroužku do MŠ/. Připravit dárky pro kamarády z 1. třídy ZŠ. Návštěva učitelů 1.třídy ZŠ v MŠ. Pomoc školáků při organizování akcí pro rodiče a děti (výchovně poznávací akce, vycházky). 14.) Začlenění MŠ do života městyse Účast na akcích pořádaných městysem, organizacemi (hasiči, policie ). Znát název městyse, kde žiji. Hovořit o dění v městysi. Poznávat okolí městyse. Navštěvovat významná místa městyse. Podílet se vlastní činnosti na kulturním a duchovním životě městyse. Výlety, vycházky do okolí městyse. Seznamovat s pověstmi, minulostí městyse. Předkládat zřizovateli ŠVP MŠPZ, roční plan. Informovat veřejnost o životě školy (webové stránky, informace, info kanál, videožurnál). Vést neformální dokumentaci (kronika, foto dokumentace). Zvát do MŠ zástupce městyse. Pravidelně informovat představitele městyse o životě, problémech, úspěších školy. Návštěvy dětí v Domě s pečovatelskou službou (Vánoční besídka, dárky). Vystoupení dětí z dramatického kroužku s nastudovanou pohádkou pro seniory. 11

12 IV. VZDĚLÁVACÍ OBSAH FORMÁLNÍ ČÁST JEDNOTLIVÁ TÉMATA ŠVP 1. Čas dětství a kamarádství prožíváme dětství, rosteme události, činnosti spojené s uvědomováním a prožíváním své identity a osobních rolí, které dítě prožívá, se kterými se setkává nebo může setkávat v budoucnu. Kompetence: 1/1 Má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích. 2/6 Má vytvořenou představu o zdravé životosprávě. 3/2 Ví, že když řešení problému přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu ze svého nejbližšího okolí. 3/3 Rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti. 3/4 Umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte svého věku. 3/6 Řeší jednoduché problémy, má představu o tom, že většinu problémů může řešit více způsoby. 3/7 Nemá obavu ze změny, přijímá ji jako běžnou součást života. 4/1 Má vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a osobní hygieny. 4/6 Umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne, vysvětlit proč. 5/1 Poznáváním sebe samého vytváří pravdivý obraz o sobě, o své identitě, vlastnostech (temperament), sklonech a schopnostech. 5/2 Snaží se ovládat intenzitu emocí, které by škodily jemu nebo okolí. 5/4 Chápe, že lidé mají různé pocity, emoce a city, dovede je rozpoznávat a pojmenovat. 3/1 Je zvídavé, má touhu poznávat. 3/1 Je zvídavé, má touhu poznávat. 2. Čas dešťových kapek jak putovala kapka vody /živá a neživá příroda/ události a činnosti spojené s přírodními jevy zaměřené na pozorování jejich podstaty i dopadů na prostředí a obyvatele, kteří v něm žijí, na pozorování a seznamování s faunou a flórou. 12

13 Kompetence: 1/5 Má zájem pochopit jevy kolem sebe, v jejich souvislostech, dovede se ptát. 2/5 Podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví ostatních, přírody. 5/9 Dovede zvládnout jednoduché zátěže, překážky. 7/1 Chce poznávat své okolí, svět. 7/6 Má zájem pochopit jevy kolem sebe, ptá se. 7/7 Prožívá vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou živou i neživou. 7/8 Ochraňuje přírodu, cítí k ní odpovědnost a úmyslně ji nepoškozuje. 3/1 Je zvídavé, má touhu poznávat. 3. Čas proměn a všetečných otázek žijeme ve světě lidí, díváme se, vidíme, zapojujeme se události, činnosti a akce spojené se společenskými jevy, zaměřené na blízké i vzdálenější okolí, pozorování jejich podstaty i dopadů na prostředí a obyvatele, kteří v něm žijí, vytváření prostoru a příležitostí k aktivitě dětí. Kompetence: 4/5 Dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl své činnosti, vytrvá u ní, dokončuje ji. 6/2 Je ochotno vysvětlovat svůj názor i naslouchat druhým. 7/3 Chová se vstřícně, a je ochotné pomoci tam, kde je třeba, zvládá jednoduché činnosti v péči o nejbližší prostředí i potřeby druhých. 1/4 Rozlišuje lidské aktivity na ty, které mohou zdraví člověka, přírody podporovat, a ty, které mohou zdraví poškozovat. 1/5 Má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát. 1/7 Uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků (pohlaví, věku, jazyka, kultury, etnika, rasy, náboženství, sociálního zázemí, životní úrovně). 2/2 Rozlišuje dobro a zlo a dovede obě etické kategorie vidět ve vztahu ke zdraví. 3/5 K problémům přistupuje aktivně, organizuje své činnosti, nečeká, že jeho problémy bude řešit někdo jiný. 4/4 V běžných životních situacích předvídá následky a přijímá konkrétní důsledky činů, svého chování. 13

14 5/5 Dovede sdělovat události a příhody, které se mu staly. 5/6 Komunikuje, dokáže se dohodnout i v případě problémové situace. 5/7 Má zvnitřnělou potřebu řádu, aktivně se podílí na tvorbě pravidel. Přijatá pravidla se snaží plnit. 5/8 Dovede požádat o pomoc, když je v nouzi. 6/1 Má vytvořené návyky společenského chování. 6/3 Dovede se vyjádřit a domluvit s dětmi a dospělými. 6/4 Je schopno elementární spolupráce ve dvojici, ve skupině dětí. 6/5 Chová se vstřícně a nabízí pomoc tam, kde je třeba. 6/6 Chápe, že svým chováním a skutky nemá omezovat druhého, dbá pravidel soužití. 6/7 Uvědomuje si, že svým chováním může spoluvytvářet prostředí pohody. 7/2 Prožívá vztah k lidem, sounáležitost s různými společenstvími. 7/4 Uvědomuje si, že každý má nějaká práva a povinnosti. 7/5 U druhých respektuje a toleruje potřeby a individuálně odlišné způsoby jejich uspokojování. 4. Čas rozhodování podporujeme zdraví hry, činnosti, události, kterými se děti učí analyzovat situace a děje, hledat jejich přínosné a ohrožující faktory, vytvářet postoje a rozhodnutí spojené s vytvářením zdravého životního stylu, s osvojením zdravých životních návyků. Kompetence: 7/6 Má zájem pochopit jevy kolem sebe, ptá se. 1/1 Má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích. 1/2 Vnímá, že člověk může mít potíže se zdravím tělesným, duševním, a že tyto potíže spolu mohou souviset. 1/3 Rozumí tomu, že způsob jakým se chová a žije, má vliv, špatný nebo dobrý, na jeho zdraví. 1/4 Rozlišuje lidské aktivity na ty, které mohou zdraví člověka, přírody podporovat, a ty, které mohou zdraví poškozovat. 14

15 1/6 Má vytvořenou představu o pojmu závislost a věcech, které ničí zdraví a zkracují život člověka (cigarety, alkohol, drogy, hry na automatech). 2/1 Vnímá, že všechno na světě má vztah ke zdraví, buď ho podporuje nebo poškozuje. 2/3 Chápe, že zdraví není samozřejmost a musí je chránit. 2/4 Chápe,že když je člověk nemocen (krátkodobě, dlouhodobě, akutně, chronicky), nemůže dělat řadu věcí, které dělá rád a které patří k jeho životu. 2/5 Podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví ostatních, přírody. 4/2 Dovede označit svoje potřeby (tělesné, psychické, sociální, etické), přizpůsobit jim své chování. 4/3 Odhaduje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost. 5/3 Chápe, že tělesná aktivita, zdravá výživa, spánek a odpočinek přispívají k dobré náladě a spokojenosti. 4/3 Odhaduje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost. Systém pro další zpracování kompetencí: kompetence jsou barevně rozlišeny a vybírány do TVP pro období tří let po dobu trvání platnosti tohoto školního vzdělávacího programu. ČERVENÁ ZNAČKA: KOMPETENCE ZAŘAZENY PRO ŠK. ROR 2009/2010 ZELENÁ ZNAČKA: KOMPETENCE ZAŘAZENY PRO ŠK. ROK 2010/2011 MODRÁ ZNAČKA: KOMPETENCE ZAŘAZENY PRO ŠK. ROK 2011/

16 V. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vnitřní uspořádání školy a jednotlivých tříd: Mateřská škola má dvě oddělené budovy. Budovy jsou označeny římskými číslicemi I. a II. Budova I. vchod z městečka z Havlíčkova náměstí. Ve vchodu umístěna nástěnka s informacemi pro rodiče, vlevo je vchod do šaten dvou tříd mateřské školy. Prosklenými dveřmi vstoupíme na chodbu, ze které vpravo můžeme vstoupit do přípravny obědů, jídelny pro děti a tělocvičny. Vlevo je učebna ZUŠ Jedovnice a toalety. Prostorným schodištěm stoupáme do 1. podlaží. Zde jsou 1. a 2. třída MŠ, kabinet pro paní učitelky, logopedická učebna a dětské toalety, vstupní dveře do ložnice dětí 1. třídy. Za dřevěnou brankou je ukryto schodiště vedoucí na půdu. Budova II. vchod od pošty, z ulice Zahradní. Ve vchodu umístěna nástěnka s informacemi pro rodiče, šatna paní uklizeček a toalety. V přízemí leží třetí třída a přilehlá šatna. Schodiště nás zavede do podlaží, kde se vlevo nachází kabinet učitelek a toalety. Vpravo 4. třída, opět s přilehlou šatnou. Obě třídy mají prosklená okna do šaten i na toalety dětí, takže učitelka má neustále přehled o všech dětech. Součástí budovy II. je školní kuchyně se zázemím pro kuchařky, ředitelna /přízemí/, přípravny jídla /přízemí, podlaží/. Budova MŠ v Krasové vchod od silnice. Ve vchodu umístěna nástěnka s informacemi pro rodiče. Dveřmi vstoupíme do útulné šatny, ze které se dostaneme do třídy nebo na toalety dětí. Kuchyně leží hned vedle třídy a je s ní spojena okýnkem pro výdej jídla. 2. Charakteristika jednotlivých tříd: 1. Třída - heterogenní kolektiv dětí. Prostorově menší, rohová třída, což umožňuje větší přírodní osvětlení třídy během dne. Vstup do ložnice z chodby. Se zaměřením na taneční a pohybové hry, výtvarnou výchovu. 2. Třída heterogenní kolektiv dětí. Prostorná třída s vlastní ložnicí.ve třídě je umístěn klavír. Třída je zaměřena na hudebně dramatickou tvorbu a výtvarně pracovní činnosti. 3. Třída heterogenní kolektiv dětí. Prostorná třída, rozdělená na hernu (volná plocha s kuchyňským koutkem) a prostor se stolky a židličkami (využívaný jako jídelna a pro hrové i pracovní činnosti). Ve třídě je umístěn klavír. Zaměření výtvarně pracovní, hudební. 4. Třída homogenní kolektiv dětí. Prostorná třída, rozdělená na hernu (volná plocha s kuchyňským koutkem) a prostor se stolky a židličkami (využívaný jako jídelna a pro hrové i pracovní činnosti). Jedná se o třídu dětí poslední rok před vstupem do ZŠ. Třída je zaměřená na utváření volních vlastností, kamarádských vztahů, na přípravu do ZŠ. 5. Třída - heterogenní kolektiv dětí. Prostorná třída, rozdělená na hernu (volná plocha s kuchyňským koutkem, obchodem, dětským domečkem) a prostor se stolky a židličkami (využívaný jako jídelna a pro hrové i pracovní činnosti). Na konci místnosti jsou umístěny lehátka a tato část třídy společně s hernou je využívána jako prostor k odpolednímu odpočinku dětí. Nabízí příjemné rodinné zázemí. 16

17 VI. PRAVIDLA PRO TVORBU TVP TVP musí být zpracován písemnou formou. Na jeho tvorbě se podílí ped. pracovnice v jednotlivých třídách. Mohou přijímat nápady, návrhy od kolegyní, rodičů a dětí. TVP vychází ze znalostí dětí, jejich individuálních potřeb a zvyklostí (tzn. na základě diagnostiky dětí). Brát v úvahu zájmy a nápady dětí. Preferovat spontánní činnosti. Dodržovat 12 podmínek a dvě zásady Podpory zdraví v MŠ. Tematické části musí být logicky svázány se školními podtématy ŠVP. Uspořádání jednotlivých částí není dáno časem, ale obsahem, netvoří plynulou řadu, do podtémat ŠVP lze vstupovat střídavě i opakovaně. VII. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ TEMATICKÝCH ČÁSTÍ Tematické části: mají mít určitý vzdělávací obsah. mají vycházet z aktuálních situací a potřeb dětí. mají respektovat zájem a potřeby dětí. mají být dětem srozumitelné. mají přispět k rozvoji hodnot a postojů dětí. mají brát ohled na celistvost poznání, na komplexnost působení. mají motivovat děti k poznávání, preferovat prožitek a zkušenost = PROŽITKOVÉ UČENÍ /viz. znaky prožitkového učení/ mají umožnit dětem možnost ovlivnit průběh činností. mají umožnit dětem samostatně se vyjadřovat, uplatňovat, a tím posilovat své sebevědomí. mají dodržovat podmínku smysluplnosti, aktuálnosti, přiměřenosti mají být zpracovávány dětmi ve spontánní hře Znaky prožitkového učení: spontaneita (vlastní puzení k činnosti) objevnost (pronikání do reality) komunikativnost (verbální i neverbální složka) prostor pro aktivitu a tvořivost konkrétní činnosti: manipulace, experimentování a hra celostnost (účast všech smyslů a obou zrakových hemisfér) Systém pro další použití pravidel a kritérií TVP: Pomocí pravidel vytváříme TVP Pomocí kritérií hodnotíme tematické části TVP. 17

18 VIII. NÁVRH NÁZVŮ TEMATICKÝCH ČÁSTÍ TVP 1. Setkáváme se po prázdninách 2. Tvoříme si barevnou školku 3. Těšíme se na čas pohádek a překvapení 4. Užíváme si sluníčka 5. Chceme žít zdravě 6. Máme rádi svůj domov 7. Objevujeme a cestujeme IX. EVALUACE 1. VNITŘNÍ /INTERNÍ/ Škola: Školní vzdělávací program - 1x za tři roky provádí všichni zaměstnanci školy Roční plán - 2x ročně provádí pedagogické pracovnice Třídy: Třídní vzdělávací program - průběžně vyhodnocujeme, jak zvolené činnosti napomohly naplnění cílů - provádí pedagogické pracovnice - po ukončení každé tematické části (provádí učitelky společně vpisováním do předtištěného formuláře) Zpětnou vazbu provádíme na základě ukazatelů dosaženého vzdělání. Vedení záznamů o dětech (provádí pedagogické pracovnice) - společně s rodiči vypracujeme při nástupu dítěte do MŠ vstupní záznam podle manuálu - průběžně dle potřeby zaznamenáváme projevy dětí na základě pozorování (slouží jako podklad záznamů o vývoji dítěte) - minimálně 2x do roka zapisujeme vývoj dítěte do předtištěného formuláře - přeje-li si rodič pro dítě nadané, dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, či s odkladem školní docházky, vypracujeme společně /možná spolupráce s PPP Blansko/ individuální plán. Analýza - průběžná - pololetní - roční - evaluace po třech letech a) sběr informací studium odborné literatury účast na seminářích b) shromažďování informací: ŠVP, TVP, diagnostika, záznamy o dětech 18

19 c) zdroje informací: děti, rodiče, pedagogický sbor, hospitace, odborníci, zřizovatel, odbory, ZŠ, ZUŠ, kontrolní zprávy ČŠI. Ohlasy na práci školy: média, kronika, fotodokumentace, videodokumentace d) analýza informací za účelem dalšího vzdělávání e) metody: rozhovory, pozorování, hospitace, analýza prací dětí, rozbor dokumentace školy a třídy, diskuse, rozbor mediálních ohlasů, dotazník pro rodiče, INDI MŠ 2. VNĚJŠÍ /EXTERNÍ/ EVALUAČNÍ PROCESY Městys ČŠI KÚJMK Kontrola podmínek: materiální, personální psychohygienické efektivita finančních prostředků dodržování platných zákonů, předpisů, směrnic. X. PŘÍLOHY ŽIJEME V MORSVSKÉM KRASU Projekt: Kamarádi Moravského krasu. Tento projekt vznikl na podporu činností v oblasti enviromentálního vzdělávání v rámci našeho regionu. Počínaje poznáváním nejbližšího okolí, klademe si za cíl vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí. 19

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

OBSAH. 1. Identifikační údaje

OBSAH. 1. Identifikační údaje Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání zpracovaný podle RVP PV č. j. 375/08 Všichni jsme kamarádi září

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Představení. Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace. Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Představení. Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace. Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Představení Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Základní údaje Právní forma školy: příspěvková organizace samostatný právní subjekt Zřizovatel:

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková organizace Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání pro období 2015/16-2019/20 Moje cesta za zdravím, porozuměním a poznáním

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Citonice 2014-2015 Obsah ŠVP: Cíle výchovně vzdělávací práce Obsah činnosti Materiální podmínky Personální podmínky Vnitřní řád ŠD Cíle výchovně-vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období 2009-2013 Mateřská škola Praha 9, Novoborská 611 Školní kurikulum podpory zdraví v Mateřské škole Novoborská Náš svět Obsah: 1) Představení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25 Hochmanova 25, 628 00 Brno Identifikátor školy: 600 106 756 Termín konání inspekce: 1 3. listopad 2003

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dobkovice, okres Děčín

Česká republika Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dobkovice, okres Děčín Česká republika Česká školní inspekce Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dobkovice, okres Děčín 407 03 Dobkovice 83 Identifikátor školy: 600 076 121 Termín konání

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období 2012-2014 Mateřská škola Novoborská Praha 9, Novoborská 611 Školní kurikulum podpory zdraví v Mateřské škole Novoborská Obsah: 1) Představení

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více