Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě"

Transkript

1 Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě 2. část (revidovaná) Vypracovali: Prof. Ing. Gustav Šebor, CSc. Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc. Ing. Jan Žákovec Praha, červen 2006

2 Obsah Obsah 1. ČÁST 1 Úvod Význam využití alternativních paliv v dopravě a jejich definice Literatura Zdroje, výroba a vlastnosti alternativních paliv a problematika jejich využití v dopravě Bionafta Výroba bionafty Zdroje pro výrobu bionafty v ČR Fyzikálně chemické vlastnosti bionafty (FAME) Požadavky na kvalitu bionafty a směsných paliv pro pohon motorových vozidel Způsoby distribuce bionafty Podmínky pro použití bionafty v dopravě Bioetanol Způsoby výroby bioetanolu Výroba bioetanolu fermentací cukrů Rafinace a dehydratace bioetanolu Základní ekonomické aspekty výroby bioetanolu Výroba bio-etbe Zdroje pro výrobu bioetanolu Fyzikálně-chemické vlastnosti bioetanolu a bio-etbe Požadavky na kvalitu bioetanolu a směsných paliv pro pohon motorových vozidel Způsoby distribuce bioetanolu Podmínky pro použití bioetanolu v dopravě Syntetická motorová paliva na bázi technologií GTL/BTL Pyrolýza biomasy Hydrotermické zpracování biomasy Výroba syntetické ropy a motorových paliv Výroba syntézního plynu ze zemního plynu Výroba syntézního plynu z biomasy Výroba metanolu Výroba MTBE Výroba dimetyléteru (DME) Fischer - Tropschova syntéza Porovnání fyzikálně chemických vlastností syntetických paliv a klasických kapalných motorových paliv LPG Výroba LPG... 79

3 Obsah Výroba LPG v rámci zpracování zemního plynu Výroba LPG v ropné rafinérii Zdroje LPG Fyzikálně chemické vlastnosti LPG Požadavky na kvalitu LPG pro pohon motorových vozidel Způsoby distribuce LPG Přeprava LPG Čerpací stanice LPG Podmínky pro použití LPG v dopravě Přestavba osobních a lehkých užitkových vozidel na alternativní LPG pohon Přestavba nákladních vozidel a autobusů na alternativní LPG pohon Podmínky provozu a přestaveb motorových vozidel na alternativní pohon LPG Vliv LPG na motor a ostatní komponenty vozidel Bioplyn Výroba bioplynu Definice bioplynu a suroviny pro jeho výrobu Výroba surového bioplynu Chemické složení surového bioplynu Čištění surového bioplynu Zdroje výroby bioplynu v ČR Současný stav produkce bioplynu v ČR Teoretický potenciál výroby bioplynu v ČR Fyzikálně chemické vlastnosti a kvalitativní parametry bioplynu Způsoby distribuce bioplynu Podmínky pro použití bioplynu v dopravě Zemní plyn Zásoby zemního plynu Dálková přeprava zemního plynu Zásobování Evropy zemním plynem Zásobování České republiky zemním plynem Zkapalněný zemní plyn Zkapalňování, uskladňování, přeprava a distribuce LNG Zkapalněný zemní plyn pro přímé dodávky koncovým spotřebitelům Zásobování Evropy zkapalněným zemním plynem Zásobování České republiky zkapalněným zemním plynem Fyzikálně chemické vlastnosti zemního plynu Fyzikálně chemické vlastnosti zkapalněného zemního plynu - LNG Jakostní standardy zemního plynu Způsoby distribuce zemního plynu

4 Obsah Přeprava zemního plynu CNG stanice LCNG stanice LNG stanice Podmínky pro použití zemního plynu ve vozidlech Technologie CNG ve vozidlech Technologie LNG ve vozidlech Posouzení stlačeného (CNG) a zkapalněného (LNG) zemního plynu v dopravě Výhody a nevýhody použití LNG ve srovnání se CNG CNG LNG Vodík Zdroje vodíku Výroba vodíku Elektrolýza vody Parní reformování a parciální oxidace zemního plynu Parciální oxidace ropných frakcí Zplyňování uhlí Výroba vodíku z biomasy Výroba vodíku s využitím alternativních zdrojů energie Hodnocení technologií výroby vodíku, výroba vodíku v České republice Fyzikálně chemické vlastnosti vodíku Jakostní standardy vodíku Palivové články Princip a účinnost palivového článku Typy palivových článků Způsoby distribuce vodíku Skladování vodíku Doprava vodíku Vodíkové čerpací stanice Podmínky pro použití vodíku v dopravě Literatura ČÁST 4 Ekologické aspekty využití alternativních paliv v dopravě Produkce skleníkových plynů, energetická a cenová náročnost alternativních paliv Výfukové emise regulovaných a neregulovaných škodlivin vznikající při spalování alternativních motorových paliv Předpokládaný technický vývoj a cenové relace pohonných jednotek Literatura

5 Obsah 5 Současný stav využití alternativních paliv v dopravě ve vybraných evropských zemí a v České republice Bioetanol a bionafta Přístup vybraných zemí EU k zavádění bioetanolu a bionafty Polsko Rakousko Spolková republika Německo Maďarsko Slovensko Česká republika Souhrn poznatků BTL a GTL LPG Situace v ČR Zemní plyn Využití CNG Využití LNG Aktuální stav využití zemního plynu v dopravě ve vybraných evropských zemích Itálie Německo Francie Rakousko Švýcarsko Slovensko Česká republika Bioplyn Přehled využití bioplynu v dopravě v Evropě Švédsko Švýcarsko Francie Island Česká republika Vodík Přehled vodíkových projektů Německo Španělsko Švédsko Švýcarsko Portugalsko Lucembursko

6 Obsah Velká Británie Island Česká republika Podmínky pro uplatnění alternativních paliv z hlediska legislativy Evropské unie a České republiky Základní legislativa EU Legislativa EU pro podporu biopaliv Akční plán EU pro využití biomasy a biopaliv Základní legislativa České republiky Obecná legislativa k motorovým palivům Legislativa k využití biopaliv v dopravě Legislativa k využití zemního plynu v České republice Varianty využití alternativních paliv v dopravě v České republice Předpokládaná spotřeba kapalných motorových paliv v ČR do r Možné varianty řešení spotřeby kapalných biopaliv v ČR Teoretické možnosti splnění indikativních cílů směrnice 2003/30/EC pro využití kapalných biopaliv v ČR v r Možné varianty řešení spotřeby plynných alternativních paliv v ČR do r Ekonomické hodnocení využití alternativních paliv v dopravě v ČR Předpokládaný vývoj cen fosilních kapalných motorových paliv Kalkulace ceny MEŘO Kalkulace ceny etanolu Kalkulace ceny ETBE Kalkulace ceny zemního plynu Variantní výpočty dopadů zavedení biopaliv jako součásti motorových paliv na státní rozpočet ČR Podpora plynofikace dopravy ze strany státu Závěry Ekologické aspekty využití alternativních paliv Bioetanol a bionafta Syntetická paliva vyrobená technologiemi GTL a BTL LPG Stlačený zemní plyn (CNG) Zkapalněný zemní plyn (LNG) Bioplyn Vodík

7 4. Ekologické aspekty využití alternativních paliv v dopravě 4 Ekologické aspekty využití alternativních paliv v dopravě Jedním z hlavních argumentů pro používání alternativních motorových paliv jsou ekologické důvody. Alternativní plynná a kapalná paliva v porovnání s klasickými pohonnými hmotami na ropné bázi automobilovým benzinem a motorovou naftou obecně představují menší zátěž pro ovzduší jak z hlediska emisí skleníkových (GHG) plynů, tak i dalších anorganických a organických škodlivin obsažených ve výfukových plynech spalovacích motorů oxidu uhelnatého (CO), oxidů dusíku (NO x ), celkových uhlovodíků (HC), částic (PM) a minoritních organických sloučenin s vysokým rizikovým potenciálem (např. polyaromatické uhlovodíky, aldehydy, alkeny). Výhodou plynných paliv je skutečnost, že v případě jejich úniku nepředstavují zátěž pro vodní zdroje a půdu, výdodou některých kapalných alternativních paliv na bázi rostlinných zdrojů bionafta, bioetanol je lepší jejich biologická odbouratelnost ve srovnání s klasickými motorovými palivy na ropné bázi. 4.1 Produkce skleníkových plynů, energetická a cenová náročnost alternativních paliv Při posuzování ekologické výhodnosti použití alternativních paliv není možno hodnotit pouze finální fázi jejich spotřeby ve vozidlech, ale celý životní cyklus zahrnující i předcházející fáze produkce zdrojů, výroby paliva a jeho distribuce ke spotřebiteli. Pouze komplexní analýza je objektivní a umožňuje zohlednit skutečnost, že v některých případech může výrobní fáze být natolik ekologicky a energeticky náročná, že je v celkové bilanci zcela negován pozitivní efekt konečné spotřeby paliva ve vozidle (např. vodík). Komplexní posouzení vlivu paliva na životní prostředí (LCA Life Cycle Assesment) je v současnosti celosvětově předmětem aktivity řady výzkumných pracovišť, jedná se o problematiku značně složitou vyžadující analýzu velkého množství nejrůznějších vstupních dat z řady odvětví národního hospodářství (zemědělství, těžba surovin, energetika, automobilový průmysl, chemický průmysl, ekonomika). Za jednu z nejlepších současných komplexních analýz tohoto typu lze považovat studii Well-to-Wheels Analysis of Future Automotive Fuels and Powertrains in the European Context, vypracovanou sdruženími EUCAR (the European Council for Automotive R & D), CONCAWE (the Oil Companies European Association for Environment, Health and Safety in Refining and Distribution) a JRC (the Joint Research Centre of the EU Commission) v r a její zpřesnění z r Studie přináší analýzu bilance tvorby GHG plynů pro klasická motorová paliva (benzin, motorová nafta), alternativní plynná (CNG, LNG, bioplyn, LPG, C-H 2, L-H 2, DME) a kapalná (etanol, metanol, ETBE, FAME, FAEE, syntetická NM GTL, BTL) paliva

8 4. Ekologické aspekty využití alternativních paliv v dopravě z hlediska různých způsobů jejich výroby a distribuce. Analýza rovněž zohledňuje použití alternativních paliv ve vozidlech s různou úrovní technického řešení spalovacích motorů odpovídající r a předpokládanou pro r. 2010, vozidel s hybridními pohony a palivovými články. Studie vyčísluje náklady spojené s produkcí resp. úsporami GHG plynů. Analýza vlivu na životní prostředí každého hodnoceného paliva je rozdělena na dvě části. První část, tzv. Well to Tank (WTT) od zdroje do nádrže, posuzuje energetickou náročnost a emise skleníkových plynů v krocích předcházejících konečné spotřebě pohonné hmoty ve vozidle. Druhá část, tzv. Tank to Wheels (TTW) z nádrže na kola, pak bilancuje spotřebu energie a produkci GHG plynů ve fázi konečné spotřeby paliva ve vozidle. Obě části dohromady pak zahrnují celý životní cyklus konkrétní pohonné hmoty, tzv. Well to Wheells (WTW) od zdroje na kola. Nejdůležitější závěry této studie lze shrnout do následujících bodů: klíčovou roli v produkci GHG emisí a při spotřebě energií hraje nejen charakter motorového paliva a způsob jeho výroby, ale i účinnost pohonné jednotky ve vozidle; alternativa motorových paliv z obnovitelných zdrojů může přinést významné snížení GHG emisí, ale obecně za cenu vyšší energetické náročnosti; výsledky analýzy vlivu na životní prostředí musí být vždy dále ještě hodnoceny z hlediska reálných zdrojů, praktické realizovatelnosti, výše nákladů a kladného přijetí veřejností; přesun z fosilních k alternativním palivům z obnovitelných zdrojů je v současné době finančně velmi náročný. Snížení GHG emisí má vždy za následek zvýšení nákladů. Avšak vyšší náklady nemusí automaticky znamenat větší snížení GHG emisí; neexistuje jednoduchá cesta, která by v blízké budoucnosti umožnila zajistit dostatečné množství nízkouhlíkového paliva. Na trhu bude figurovat široké spektrum alternativních paliv v kombinaci řady výrobních technologií. Z důvodů přiměřených nákladů se po přechodnou dobu v případech, kdy je to možné, jeví pravděpodobné využívání směsí konvenčních a alternativních motorových paliv; výroba syntetických paliv nebo vodíku z fosilních zdrojů uhlí nebo zemního plynu je efektivní z hlediska snížení GHG emisí ve fázi koncové spotřeby pouze za předpokladu, že se vhodnou technologií podaří zachytit a uskladnit oxid uhličitý vznikající v procesu výroby těchto paliv. Syntetická paliva a vodík mají v budoucnosti větší potenciál pro náhradu fosilních paliv než současná konvenční biopaliva (etanol, bionafta). Rozvoji velkokapacitní produkce tohoto typu paliv brání především vysoké náklady a složitost výroby; optimální využití obnovitelných zdrojů, jako je biomasa a větrná energie, je nutno posuzovat z pohledu celkových požadavků na energii, tj. nejen v dopravě, ale i v energetice

9 4. Ekologické aspekty využití alternativních paliv v dopravě Následující sloupcové grafy (obr ) prezentují jednotlivá alternativní motorová paliva, resp. různé surovinové zdroje a způsoby výroby, z hlediska porovnání energetické náročnosti fází životního cyklu předcházejících finální spotřebě paliva ve vozidle (WTT). V grafech jsou uváděny relativní hodnoty WTT energie vztažené na využitelný energetický obsah paliva (TTW). Lze obecně konstatovat, že prakticky u všech alternativních motorových paliv, pouze s výjimkou zemního plynu a LPG, je fáze předcházející konečné spotřebě energeticky velmi náročná. Spotřeba energie ve fázi WTT v lepším případě odpovídá vlastnímu využitelnému energetickému obsahu alternativního paliva (syntetická kapalná paliva, DME, vodík vyrobený ze ZP nebo biomasy), ve většině uváděných variant však využitelný energetický obsah paliva 1,5 až 5-krát překračuje (bioetanol, bionafta, elektrolytický vodík). Potvrzuje se, že energie obsažená v biomase či přírodních zdrojích je velice málo koncentrovaná a větší část využitelného energetického potenciálu obnovitelných zdrojů je nutno rezervovat pro výrobu alternativních paliv a nebude ji možno efektivně využít ve fázi konečné spotřeby. Sloupcové grafy na obr dále přinášejí informaci o tom, jaký celkový podíl energie z fosilních zdrojů (WTW fos ) připadá na jednotku energie v alternativním palivu spotřebovaném pro pohon vozidla (TTW). Téměř v procesu výroby každého druhu alternativního paliva se více či méně spotřebovává energie z neobnovitelných zdrojů. Převážně se jedná o elektrickou energii a motorová paliva v zemědělství a dopravě. Zcela minimální spotřeba energie z neobnovitelných zdrojů je spojena především s využitím odpadní biomasy v kogeneračních jednotkách při společné výrobě el. energie a tepla

10 4. Ekologické aspekty využití alternativních paliv v dopravě Automobilový benzin Motorová nafta Zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) Stlačený zemní plyn (CNG) Zpalněný zemní plyn (LNG) Bioplyn - komunální odpad Bioplyn - hnůj hospodářských zvířat Dimetyléter (DME) - F-T syntéza, zemní plyn WTWfos/TTW WTT/TTW 4. Ekologické aspekty využití alternativních paliv v dopravě Dimetyléter (DME) - F-T syntéza, uhlí Dimetyléter (DME) - F-T syntéza, dřevní hmota -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Obr. 4.1: Rel. porovnání vybraných plynných alternativních paliv a způsobů jejich výroby z hlediska rel. spotřeby energie ve fázi jejich výroby a distribuce (WTT) a celkové spotřeby energie z fosilních zdrojů (WTW fos ) vztaženo na využitelný obsah energie při spotřebě (TTW)

11 4. Ekologické aspekty využití alternativních paliv v dopravě Automobilový benzin Etanol - cukrová řepa, řízky jako krmivo, kotel ZP Etanol - cukrová řepa, řízky jako palivo, kotel ZP Etanol - pšenice, výpalky jako krmivo, kotel ZP Etanol - pšenice, výpalky jako palivo, kotel ZP Etanol - pšenice, výpalky jako krmivo, kogenerace ZP Etanol - pšenice, výpalky jako palivo, kogenerace ZP Etanol - pšenice, výpalky jako krmivo, kogenerace uhlí Etanol - pšenice, výpalky jako palivo, kogenerace uhlí WTWfos/TTW WTT/TTW 4. Ekologické aspekty využití alternativních paliv v dopravě Etanol - pšenice, výpalky jako krmivo, kogenerace slámy Etanol - pšenice, výpalky jako palivo, kogenerace slámy Etanol - cukrová třtina (Brazílie) Etanol dřevní hmota Etanol obilná sláma -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Obr. 4.2: Rel. porovnání vybraných způsobů výroby bioetanolu z hlediska rel. spotřeby energie ve fázi jeho výroby a distribuce (WTT) a celkové spotřeby energie z fosilních zdrojů (WTWfos) vztaženo na využitelný obsah energie při spotřebě (TTW)

12 4. Ekologické aspekty využití alternativních paliv v dopravě Motorová nafta Metylestery řepkové oleje (MEŘO) - glycerin jako chem.sur. Etylestery řepkové oleje (EEŘO) - glycerin jako chem.sur. Syndiesel GTL - F-T syntéza, zemní plyn Syndiesel GTL - F-T syntéza, zemní plyn + záchyt CO 2 Syndiesel CTL - F-T syntéza, uhlí Syndiesel CTL - F-T syntéza, uhlí + záchyt CO 2 Syndiesel BTL - F-T syntéza, dřevní hmota WTWfos/TTW WTT/TTW 4. Ekologické aspekty využití alternativních paliv v dopravě Syndiesel BTL - F-T syntéza, papírenský odpad (lignin) -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Obr. 4.3: Rel. porovnání různých způsobů výroby bionafty a syntetické motorové nafty z hlediska rel. spotřeby energie ve fázi jejich výroby a distribuce (WTT) a celkové spotřeby energie z fosilních zdrojů (WTWfos) vztaženo na využitelný obsah energie při spotřebě (TTW)

13 4. Ekologické aspekty využití alternativních paliv v dopravě Automobilový benzin Motorová nafta Stlačený H 2 - reforming zemního plynu Stlačený H 2 - zplyňování uhlí Stlačený H 2 - zplyňování dřevní hmoty Stlačený H 2 - elektrolýza, el. z kogenerace zemního plynu Stlačený H 2 - elektrolýza, el. z uhelné elektrárny Stlačený H 2 - elektrolýza, el. z jaderné elektrárny Stlačený H 2 - elektrolýza, el. z větrné elektrárny WTWfos/TTW WTT/TTW 4. Ekologické aspekty využití alternativních paliv v dopravě Kapalný H 2 - reforming zemního plynu Kapalný H 2 - zplyňování dřevní hmoty Kapalný H 2 - elektrolýza, směsná el. EU Kapalný H 2 elektrolýza, el. z kogenerace zemního plynu Kapalný H 2 elektrolýza, el. z uhelné elektrárny 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 Obr. 4.4: Rel. porovnání vybraných způsobů výroby vodíku z hlediska rel. spotřeby energie ve fázi výroby a distribuce (WTT) a celkové spotřeby energie z fosilních zdrojů (WTWfos) vztaženo na využitelný obsah energie při spotřebě (TTW)

14 4. Ekologické aspekty využití alternativních paliv v dopravě Sloupcové grafy na obr. 4.5 až 4.8 přinášejí porovnání průměrných nákladů spojených s výrobou a distribucí vybraných alternativních motorových paliv v závislosti na ceně surové ropy. Prezentovaná data dokumentují, že výrobní cena všech typů alternativních paliv je i při ceně ropy 60 USD za barel vyšší než cena energetické srovnatelného množství konvenčních kapalných motorových paliv ropného původu. Jediné výjimky představují zemní plyn, bioetanol vyrobený z odpadní slámy a rovněž i stlačený vodík ze zplyňování dřevní hmoty. Vůbec výrobně nejdražší je elektrolytický vodík. Je třeba poznamenat, že nárůst ceny ropy se částečně odráží i v růstu ceny alternativních paliv. Další nárůst cen ropy nad úroveň 70 USD za barel s velkou pravděpodobností smaže rozdíly v cenách motorové nafty a benzínu na straně jedné a bioetanolu a bionafty na straně druhé a tato paliva se stanou konkurence schopná. Při nižších cenách ropné suroviny je nutno alternativní paliva cenově či daňově zvýhodňovat. V případě vodíku nelze vyrovnání jeho výrobních nákladů s náklady běžnými pro výrobu konvenčních motorových paliv očekávat ani při zvýšení ceny ropy na 80 USD za barel. Z hlediska finančních nákladů se nejeví v Evropě příliš reálnou rovněž i výroba syntetické motorové nafty (s vyjímkou Ruska), především procesy GTL (Gas to Liquid) nebo CTL (Coal to Liquid), z důvodu chybějících surovinových zdrojů. Rovněž velkokapacitní výroba tohoto druhu paliva z biomasy procesem BTL (Biomass to Liquid) je z ekonomických důvodů i ve střednědobém horizontu stále málo pravděpodobná. Pokud se týká vlivu na životní prostředí, velmi důležité kritérium vhodnosti použití představuje celková produkce GHG plynů (ve formě přepočteného množství oxidu uhličitého) vztažená na jednotku spotřebované energie. Měrné emise GHG plynů pro různá alternativní paliva prezentují sloupcové grafy na obr. 4.9 až Z uvedených grafů je zřejmé, že převážná většina alternativních plynných a kapalných paliv vyrobených na bázi obnovitelných zdrojů přináší významné snížení emisí skleníkových plynů. V případě bioplynu vyráběného fermentací exkrementů hospodářských zvířat a etanolu, při jehož výrobě potřebu energie zajišťuje kogenerační jednotka spalující odpadní slámu, dokonce měrné emise vycházejí záporně, a to z důvodu efektivního a cíleného využití materiálu, který by jinak v procesu neřízeného tlení a kvašení emitoval do ovzduší nezanedbatelné objemy skleníkových plynů. Z hlediska emisí GHG plynů jsou problematické nejen výroby alternativních paliv (DME, CTL, GTL) na bázi fosilní suroviny (uhlí, zemní plyn), ale i výroby alternativních paliv z obnovitelných zdrojů (zemědělské produkce), při kterých se spotřebovává energie z fosilních paliv, např. výroba etanolu s energií zajištěnou spalováním uhlí. Z porovnání výrob alternativních paliv vycházejících z cíleně pěstovaných zemědělských plodin nebo ze zpracování odpadní biomasy a dřevní hmoty vychází bilance GHG plynů podle očekávání výrazně příznivější pro druhou z uvedených variant

15 4. Ekologické aspekty využití alternativních paliv v dopravě Automobilový benzin, motorová nafta Zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) Stlačený zemní plyn (CNG) Bioplyn - 20 % komunální odpad + 80 % hnůj hosp. zvířat Dimetyléter (DME) - F-T syntéza, zemní plyn Dimetyléter (DME) - F-T syntéza, uhlí 30 USD/bbl 60 USD/bbl 4. Ekologické aspekty využití alternativních paliv v dopravě Dimetyléter (DME) - F-T syntéza, dřevní hmota / GJ paliva Obr. 4.5: Porovnání výrobních nákladů pro různá alternativní plynná paliva a různé způsoby jejich výroby v závislosti na ceně ropy

16 4. Ekologické aspekty využití alternativních paliv v dopravě Automobilový benzin, motorová nafta Etanol - cukrová řepa, řízky jako krmivo, kotel ZP Etanol - cukrová řepa, řízky jako palivo, kotel ZP Etanol - pšenice, výpalky jako krmivo, kotel ZP Etanol - pšenice, výpalky jako palivo, kotel ZP Etanol - pšenice, výpalky jako krmivo, kogenerace ZP Etanol - pšenice, výpalky jako palivo, kogenerace ZP Etanol - pšenice, výpalky jako krmivo, kogenerace uhlí Etanol - pšenice, výpalky jako palivo, kogenerace uhlí 30 USD/bbl 60 USD/bbl 4. Ekologické aspekty využití alternativních paliv v dopravě Etanol - pšenice, výpalky jako krmivo, kogenerace slámy Etanol - pšenice, výpalky jako palivo, kogenerace slámy Etanol - dřevní hmota Etanol obilná sláma / GJ paliva Obr. 4.6: Porovnání nákladů pro různé způsoby výroby bioetanolu v závislosti na ceně ropy

17 4. Ekologické aspekty využití alternativních paliv v dopravě Automobilový benzin, motorová nafta Metylestery řepkové oleje (MEŘO) - glycerin jako chem.sur. Etylestery řepkové oleje (EEŘO) - glycerin jako chem.sur. Syndiesel GTL - F-T syntéza, zemní plyn Syndiesel CTL - F-T syntéza, uhlí 30 USD/bbl 60 USD/bbl 4. Ekologické aspekty využití alternativních paliv v dopravě Syndiesel BTL - F-T syntéza, dřevní hmota Syndiesel BTL - F-T syntéza, papírenský odpad (lignin) / GJ paliva Obr. 4.7: Porovnání nákladů pro různé způsoby výroby bioetanolu v závislosti na ceně ropy

18 Ekologické aspekty využití alternativních paliv v dopravě Automobilový benzin, motorová nafta Stlačený H 2 - reforming zemního plynu Stlačený H 2 - zplyňování uhlí Stlačený H 2 - zplyňování dřevní hmoty Stlačený H 2 - elektrolýza, el. z kogenerace zemního plynu Stlačený H 2 - elektrolýza, el. z uhelné elektrárny Stlačený H 2 - elektrolýza, el. z jaderné elektrárny Stlačený H 2 - elektrolýza, el. z větrné elektrárny 30 USD/bbl 60 USD/bbl 4. Ekologické aspekty využití alternativních paliv v dopravě Kapalný H 2 - reforming zemního plynu Kapalný H 2 - zplyňování dřevní hmoty Kapalný H 2 - elektrolýza, směsná el. EU Kapalný H 2 - elektrolýza, el. z kogenerace zemního plynu Kapalný H 2 elektrolýza, el. z uhelné elektrárny / GJ paliva Obr. 4.8: Porovnání nákladů pro různé způsoby výroby vodíku v závislosti na ceně ropy

19 Ekologické aspekty využití alternativních paliv v dopravě Automobilový benzin Motorová nafta Zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) Stlačený zemní plyn (CNG) Zpalněný zemní plyn (LNG) Bioplyn - komunální odpad Bioplyn - hnůj hospodářských zvířat Dimetyléter (DME) - F-T syntéza, zemní plyn Dimetyléter (DME) - F-T syntéza, uhlí Dimetyléter (DME) - F-T syntéza, dřevní hmota kg CO 2 / GJ TTW Obr. 4.9: Celkové emise CO 2 spojené s výrobou a spotřebou plynných paliv vztažené na využitelný energetický obsah 4. Ekologické aspekty využití alternativních paliv v dopravě

20 Ekologické aspekty využití alternativních paliv v dopravě Automobilový benzin Etanol - cukrová řepa, řízky jako krmivo, kotel ZP Etanol - cukrová řepa, řízky jako palivo, kotel ZP Etanol - pšenice, výpalky jako krmivo, kotel ZP Etanol - pšenice, výpalky jako palivo, kotel ZP Etanol - pšenice, výpalky jako krmivo, kogenerace ZP Etanol - pšenice, výpalky jako palivo, kogenerace ZP Etanol - pšenice, výpalky jako krmivo, kogenerace uhlí Etanol - pšenice, výpalky jako palivo, kogenerace uhlí Etanol - pšenice, výpalky jako krmivo, kogenerace slámy Etanol - pšenice, výpalky jako palivo, kogenerace slámy Etanol - cukrová třtina (Brazílie) Etanol - dřevní hmota Etanol - obilná sláma 4. Ekologické aspekty využití alternativních paliv v dopravě kg CO 2 / GJ TTW Obr. 4.10: Celkové emise CO 2 spojené s výrobou a spotřebou etanolu jako alternativního paliva vztažené na využitelný energetický obsah

21 Ekologické aspekty využití alternativních paliv v dopravě Motorová nafta Metylestery řepkové oleje (MEŘO) - glycerin jako chem.sur. Etylestery řepkové oleje (EEŘO) - glycerin jako chem.sur. Syndiesel GTL - F-T syntéza, zemní plyn Syndiesel GTL - F-T syntéza, zemní plyn + záchyt CO 2 Syndiesel CTL - F-T syntéza, uhlí Syndiesel CTL - F-T syntéza, uhlí + záchyt CO 2 Syndiesel BTL - F-T syntéza, dřevní hmota Syndiesel BTL - F-T syntéza, papírenský odpad (lignin) 4. Ekologické aspekty využití alternativních paliv v dopravě kg CO 2 / GJ TTW Obr. 4.11: Celkové emise CO 2 spojené s výrobou a spotřebou bionafty a syntetické motorové nafty vztažené na využitelný energetický obsah

22 Ekologické aspekty využití alternativních paliv v dopravě Automobilový benzin Motorová nafta Stlačený H 2 - reforming zemního plynu Stlačený H 2 - zplyňování uhlí Stlačený H 2 - zplyňování dřevní hmoty Stlačený H 2 - elektrolýza, el. z kogenerace zemního plynu Stlačený H 2 - elektrolýza, el. z uhelné elektrárny Stlačený H 2 - elektrolýza, el. z jaderné elektrárny Stlačený H 2 - elektrolýza, el. z větrné elektrárny 4. Ekologické aspekty využití alternativních paliv v dopravě Kapalný H 2 - reforming zemního plynu Kapalný H 2 - zplyňování dřevní hmoty Kapalný H 2 - elektrolýza, směsná el. EU Kapalný H 2 - elektrolýza, el. z kogenerace zemního plynu Kapalný H 2 elektrolýza, el. z uhelné elektrárny kg CO 2 / GJ TTW Obr. 4.12: Celkové emise CO 2 spojené s výrobou a spotřebou vodíku vztažené na využitelný energetický obsah

23 Ekologické aspekty využití alternativních paliv v dopravě / GJ paliva obnovitelné zdroje energ. EtOH - pšenice, kogener. slámy bioplyn fosilní paliva elektrolytický H 2, el. z jaderné nebo větrné elektr. Syndiesel - dřevní hmota termochemický H 2, zplyňování dřevní hm. 1. EtOH - sláma CNG LPG EtOH - pšenice, kogener. uhlí kg CO 2 / GJ paliva 4. elektrolytický H 2, el. z uhelné elektrárny Stlačený H2 Kapalný H2 Bioetanol Bionafta Syndiesel DME Plynná paliva BA, NM 4. Ekologické aspekty využití alternativních paliv v dopravě Obr. 4.13: Porovnání výrobní ceny alternativních paliv a emisí GHG plynů při jejich použití jako motorových paliv (situace odpovídající ceně ropy 60 USD/bbl)

24 Ekologické aspekty využití alternativních paliv v dopravě Navýšení nákladů spojených s náhradou paliva ( / 100 km) Fosilní plynná paliva - spal. motor 3 Bio-plynná paliva - spal. motor Bioetanol - spal. motor 2 Bionafta - spal. motor 1 Syndiesel - spal. motor H2-spalovací motor 0 H2-palivové články Reformér + pal. čl. ve vozidle Úspora CO 2 oproti použití konvenčního motorového paliva (%) 4. Ekologické aspekty využití alternativních paliv v dopravě Obr. 4.14: Porovnání alternativních paliv z hlediska navýšení provozních nákladů a úspory GHG plynů při jejich spotřebě v motorových vozidlech různé technické úrovně

Možné přínosy zavádění biopaliv k plnění Kjótského protokolu

Možné přínosy zavádění biopaliv k plnění Kjótského protokolu Divize dopravní infrastruktury a životního prostředí Oblast alternativních paliv a pohonů Ochrana ovzduší ve státní správě III teorie a praxe Možné přínosy zavádění biopaliv k plnění Kjótského protokolu

Více

edí Gustav ŠEBOR Ústav technologie ropy a petrochemie technologická v Praze

edí Gustav ŠEBOR Ústav technologie ropy a petrochemie technologická v Praze Alternativní paliva v dopravě a jejich vliv na životní prostřed edí Gustav ŠEBOR Ústav technologie ropy a petrochemie Vysoká škola chemicko-technologick technologická v Praze Souhrn Důvody pro použití

Více

EMISE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY

EMISE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY EMISE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY Pavel Šimáček, Milan Pospíšil Vysoká škola chemickotechnologická v Praze ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V EU DO R. 2020 Snížení emisí z dopravy o 80 % (v porovnání s r. 1995) Klíčové

Více

Konstrukce motorů pro alternativní paliva

Konstrukce motorů pro alternativní paliva Souhrn Konstrukce motorů pro alternativní paliva Příspěvek obsahuje úvahy o využití alternativních paliv k pohonu spalovacích motorů u silničních vozidel zejména z hlediska zdrojů jednotlivých druhů paliv

Více

Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů

Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů 185 Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů doc. Ing. Josef Laurin, CSc., doc. Ing. Lubomír Moc, CSc., Ing. Radek Holubec Technická univerzita v Liberci, Studentská 2,

Více

OMEZOVÁNÍ NEGATIVNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ PŘI VÝROBĚ PALIV A PETROCHEMIKÁLIÍ. Seminář, Bratislava, 6.6.2013 Autor: J.LEDERER

OMEZOVÁNÍ NEGATIVNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ PŘI VÝROBĚ PALIV A PETROCHEMIKÁLIÍ. Seminář, Bratislava, 6.6.2013 Autor: J.LEDERER OMEZOVÁNÍ NEGATIVNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ PŘI VÝROBĚ PALIV A PETROCHEMIKÁLIÍ Seminář, Bratislava, 6.6.2013 Autor: J.LEDERER OBSAH - CESTY K REDUKCI NOVOTVORBY CO 2 NEOBNOVITELNÉ SUROVINY OMEZENÍ UHLÍKOVÝCH

Více

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu SOUČASNÝ VÝVOJ A PERSPEKTIVY MOTOROVÝCH PALIV DO ROKU 2020 Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Česká asociace petrolejářského U trati 1226/42, 100 00 Praha 10 tel.: 274 817 509 fax: 274 815 709 e-mail:

Více

Náhrada ropy v dopravě ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Ing. Jan Žákovec

Náhrada ropy v dopravě ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Ing. Jan Žákovec Náhrada ropy v dopravě ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Ing. Jan Žákovec V prosinci 2001 Evropská komise (European Commision - EC) přijalo akční plán a 2 návrhy směrnic zabývajících se využitím alternativních

Více

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý Oxid uhličitý v atmosféře před průmyslovou revolucí cca 0,028 % Vlivem skleníkového efektu se lidstvo dlouhodobě a všestranně rozvíjelo v situaci, kdy

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích

Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích Souhrn se týká Spolkové republiky Německo (SRN), Rakouska, Polska, Slovenska a České republiky (ČR). 1. Povinnost uplatňovat biopaliva

Více

Scénáře rozvoje alternativních

Scénáře rozvoje alternativních Scénáře rozvoje alternativních paliv v dopravě v ČR Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltýnová, PhD. E-mail: hana.foltynova@czp.cuni.cz Tel.: 251 8 246 Struktura prezentace Představení scénářů Použitá metodologie

Více

LCA analýza kapalných biopaliv

LCA analýza kapalných biopaliv LCA analýza kapalných biopaliv Ing. Libor Špička, Ing. Jiří Jedlička Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. LCA ANALÝZA WELL-TO-WHEELS ANALÝZA VÝSLEDKY WELL-TO-WHEELS ANALÝZY MĚŘENÍ EMISÍ LCA ANALÝZA analytická

Více

Zemní plyn - CNG a LNG - v nákladní dopravě

Zemní plyn - CNG a LNG - v nákladní dopravě Název přednášky Společnost Funkce, mail, případně další vhodné informace Zemní plyn - CNG a LNG - v nákladní dopravě E.ON Energie, a.s. Jiří Šimek, Michal Slabý Konference SpeedCHAIN, 4-5.11. 2015, Praha

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Palivová soustava Steyr 6195 CVT Tisková zpráva Pro více informací kontaktujte: AGRI CS a.s. Výhradní dovozce CASE IH pro ČR email: info@agrics.cz Palivová soustava Steyr 6195 CVT Provoz spalovacího motoru lze řešit mimo používání standardního

Více

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8.

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. Příloha k č.j.: 22631/2006 12000 Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. května 2003 Obsah: I. Úvodní komentář II. Plnění

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

3. České energetické a ekologické fórum 10.11.2011 Praha

3. České energetické a ekologické fórum 10.11.2011 Praha CNG a biometanv bo dopravě ě 3. České energetické a ekologické fórum 10.11.2011 Praha Ing. Zdeněk Prokopec předseda sdružení zprokopec@ngva.cz Definice pojmů teorie Problémy dopravy Bílá kniha dopravní

Více

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Paliva pro dopravu Ing. Ivan Ottis, ředitel pro rafinérský business a předseda představenstva ČAPPO UNIPETROL, a. s. Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4 tel.: 476 162 940 e-mail: Ivan.Ottis@unipetrol.cz Ing.

Více

Vývoj a vzájemn. jemná konkurence automobilového. automobily. 57. sjezd chemických společnost. ností 2005

Vývoj a vzájemn. jemná konkurence automobilového. automobily. 57. sjezd chemických společnost. ností 2005 Vývoj a vzájemn jemná konkurence automobilového benzínu nu a motorové nafty jako rozhodujících ch paliv pro automobily Ing.Josef SVÁTA, Ing.Hugo KITTEL,, CSc., MBA Česká rafinérsk rská a.s., Wichterleho

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Analýza ţivotního cyklu motorových (bio)paliv pro zavedení daně z CO 2

Analýza ţivotního cyklu motorových (bio)paliv pro zavedení daně z CO 2 Analýza ţivotního cyklu motorových (bio)paliv pro zavedení daně z CO 2 Ing. Libor Špička, Ing. Jiří Jedlička, Mgr. Jiří Dufek Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. LCA ANALÝZA WELL-TO-WHEELS ANALÝZA Projekt

Více

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility)

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) J. Opava Ústav ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací Fakulta dopravní ČVUT Praha J. Opava Ústav ekonomiky a a managementu

Více

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou Sluneční energie Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou 1 % energie větrů 1% mořské proudy 0,5 % koloběh vody

Více

Evropské seskupení pro územní spolupráci. Strategie systémov. Moravskoslezského kraje, Slezského a Opolského vojvodství.

Evropské seskupení pro územní spolupráci. Strategie systémov. Moravskoslezského kraje, Slezského a Opolského vojvodství. Strategie systémov mové spolupráce veřejných ejných institucí Moravskoslezského kraje, Slezského a Opolského vojvodství oblast Energetika Výstupy ze zasedání 6.9.2011 v Opole Opatření 4.1 Společné aktivity

Více

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY Původní Metodika stanovení emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy, která je schválená pro výpočty emisí z dopravy na celostátní a regionální

Více

Význam CNG a biometanu pro mobilitu ve městech

Význam CNG a biometanu pro mobilitu ve městech ZEMNÍ PLYN A BIOMETHAN V DOPRAVĚ Význam CNG a biometanu pro mobilitu ve městech Kontakty: Kontaktní osoby: Asociace NGV o. s. Kněžskodvorská 2277/26, CZ 370 04 České Budějovice www.ngva.cz Ing. Zdeněk

Více

M Ý T Y A F A K T A. O obnovitelných zdrojích energie v dopravě (Biopaliva)

M Ý T Y A F A K T A. O obnovitelných zdrojích energie v dopravě (Biopaliva) M Ý T Y A F A K T A O obnovitelných zdrojích energie v dopravě (Biopaliva) Zpracovala a předkládá Odborná sekce Energetika při Okresní hospodářské komoře v Mostě, Ve spolupráci s Českou rafinérskou, a.

Více

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný

Více

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Ing.. Václav Pražák ČAPPO Česká rafinérská, a.s. CHEMTEC PRAHA 2002 Motorová paliva Nejdůležitější motorová paliva Automobilové benziny Motorové nafty

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie chemie ve společnosti kvarta Datum tvorby 2.6.2013 Anotace a)

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem Zemní plyn v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie 15.9.2011, Den s fleetem Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v České

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší

Více

Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005

Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005 Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005 II. 1. Emisní inventura Zpracování této zprávy ukládá nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_D.1.10 Integrovaná střední škola technická

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Autoři: Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO), U trati 42, 100 00 Praha 10, telefon:

Více

Compliance se směrnicemi EU o udržitelnosti výroby biopaliv do roku 2020 Splnění kritérií udržitelnosti, systém certifikace ISCC 19. 1.

Compliance se směrnicemi EU o udržitelnosti výroby biopaliv do roku 2020 Splnění kritérií udržitelnosti, systém certifikace ISCC 19. 1. Praha, 2011 1 Compliance se směrnicemi EU o udržitelnosti výroby biopaliv do roku 2020 Splnění kritérií udržitelnosti, systém certifikace ISCC 19. 1. 2011 Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. Výzkumný ústav

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Fiat CNG program. vozy s pohonem na zemní plyn

Fiat CNG program. vozy s pohonem na zemní plyn Fiat CNG program vozy s pohonem na zemní plyn Jezdíme s ohledem na budoucnost! Ohled na životní prostředí, na přírodu a na svět, ve kterém žijeme každý den, nutně klade požadavky jak na výrobce, tak na

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Emisní zátěž Praktický příklad porovnání emisní zátěže a dalších

Více

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě Strojírenství a doprava CNG v dopravě CNG jako palivo v dopravě Ekologické palivo (výrazné omezení vypouštěných zplodin přispívá k ochraně ovzduší) CNG vozidla neprodukují prachové částice, výrazně nižší

Více

POROVNÁNÍ VLIVU INDIVIDUÁLNÍ A HROMADNÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ENVIRONMENTAL IMPACT COMPARISON OF INDIVIDUAL AND PUBLIC TRANSPORT

POROVNÁNÍ VLIVU INDIVIDUÁLNÍ A HROMADNÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ENVIRONMENTAL IMPACT COMPARISON OF INDIVIDUAL AND PUBLIC TRANSPORT POROVNÁNÍ VLIVU INDIVIDUÁLNÍ A HROMADNÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ENVIRONMENTAL IMPACT COMPARISON OF INDIVIDUAL AND PUBLIC TRANSPORT Rudolf Mrzena 1 Anotace:Příspěvek se zabývá posouzením emisí při

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ.

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ. S STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ Červen 2013 O B S A H M A N A Ž E R S K É S H R N U T Í... 3 1. ZÁKLADNÍ

Více

Monitoring kvality České obchodní inspekce Pečeť kvality motorových paliv Bezpečné použití vysokoobsahových biopaliv

Monitoring kvality České obchodní inspekce Pečeť kvality motorových paliv Bezpečné použití vysokoobsahových biopaliv KVALITA PALIV V ČESKÉ REPUBLICE Monitoring kvality České obchodní inspekce Pečeť kvality motorových paliv Bezpečné použití vysokoobsahových biopaliv 25.5.2011, Dobrovice Ing. Miloš Auersvald Největší světová

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno Zemní plyn v dopravě Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie 8.6.2010, Autotec, Brno Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v

Více

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství NETME Centre Obsah Úvod Koncepční a komplexní

Více

Dopad využití biopaliv na veřejné finance

Dopad využití biopaliv na veřejné finance Dopad využití biopaliv na veřejné finance Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Záměrem Evropské Unie je postupné nahrazení fosilních pohonných hmot, používaných jako palivo

Více

VÝVOJ EMISNÍ ZÁTĚŽE OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

VÝVOJ EMISNÍ ZÁTĚŽE OVZDUŠÍ Z DOPRAVY Jiří Jedlička Vladimír Adamec Jiří Dufek Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-85813-99-8, s. 146-153 VÝVOJ

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.13 Integrovaná střední

Více

Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin I. ŘÍZENÍ

Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin I. ŘÍZENÍ EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin Věc: Státní podpora N 206/2004 - Česká republika Státní podpora za účelem podpory biopaliv Vážený pane ministře, I. ŘÍZENÍ (1) Dopisem ze dne 29. dubna

Více

ZEMNÍ PLYN. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý

ZEMNÍ PLYN. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ZEMNÍ PLYN Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se

Více

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010 Město Tábor Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010 Obsah prezentace Co je CNG? Jak to v Táboře začalo Využití CNG v autobusové dopravě Využití

Více

průmyslu a obchodu Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejářského průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář

průmyslu a obchodu Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejářského průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Zkušenosti s uplatněním biopaliv a další vývoj jejich použití v dopravě Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejář průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Česká asociace

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní Katedra vozidel a motorů (KVM) Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka Nízkoemisní autobusový motor ML 637 NGS na zemní plyn (Dokončení

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

THE ALTERNATIVE FUELS FOR VEHICLES ALTERNATIVNÍ PALIVA PRO MOTOROVÁ VOZIDLA

THE ALTERNATIVE FUELS FOR VEHICLES ALTERNATIVNÍ PALIVA PRO MOTOROVÁ VOZIDLA THE ALTERNATIVE FUELS FOR VEHICLES ALTERNATIVNÍ PALIVA PRO MOTOROVÁ VOZIDLA Čupera J. Ústav základů techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně,

Více

Kvalita motorových paliv v ČR po roce 2005 a porovnání s EU

Kvalita motorových paliv v ČR po roce 2005 a porovnání s EU Kvalita motorových paliv v ČR po roce 2005 a porovnání s EU Ing. Václav Pražák Česká rafinérská, a.s., Litvínov; ČAPPO, Praha, Pracovní skupina pro rozvoj petrolejářského průmyslu Všichni považujeme za

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ doc. Ing. Josef ŠTETINA, Ph.D. stetina@fme.vutbr.cz Předmět 3. ročníku BS http://ottp.fme.vutbr.cz/sat/

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Transporter Motory splňující emisní normu Euro 5 plus Motor 2,0 l TDI 62 kw (84 k) Motor 2,0 l TDI 75 kw (102 k) Motor / Počet ventilů na válec 4válcový

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

Automobilismus a emise CO 2

Automobilismus a emise CO 2 Automobilismus a emise CO 2 Artur Güll Škoda Auto, TZZ 03.12.2010 Tento materiál vznikl jako součást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Obsah

Více

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM VŠB Technická univerzita Ostrava EMISNÉ ZAŤAŽENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, 11. 12. 06. 2015 Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Stručně o VEC Založeno roku 1999 pracovníky z Katedry energetiky

Více

AHK-obchodní cesta do České republiky Využití bioplynu k výrobě tepla a elektřiny 21.-25. října 2013. Kogenerační jednotky a zařízení na úpravu plynu

AHK-obchodní cesta do České republiky Využití bioplynu k výrobě tepla a elektřiny 21.-25. října 2013. Kogenerační jednotky a zařízení na úpravu plynu AHK-obchodní cesta do České republiky Využití bioplynu k výrobě tepla a elektřiny 21.-25. října 2013 Kogenerační jednotky a zařízení na úpravu plynu Dreyer & Bosse Kraftwerke GmbH, Streßelfeld 1, 29475

Více

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství Vodík jako alternativní ekologické palivo palivové články a vodíkové hospodářství Charakteristika vodíku vodík je nejrozšířenějším prvkem ve vesmíru na Zemi je třetím nejrozšířenějším prvkem po kyslíku

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

CÍL. 20 % motorových paliv nahradit alternativními palivy

CÍL. 20 % motorových paliv nahradit alternativními palivy BIOPALIVA BIOFUELS Situace kolem ropy 1 barel ropy = 159 litrů Denní těžba ropy na světě : asi 75 milionů barelů Roční těžba ropy na světě : asi 27 miliard barelů Ropa pokrývá asi 40 % primární spotřeby

Více

Program podpory alternativních paliv v dopravě

Program podpory alternativních paliv v dopravě Program podpory alternativních paliv v dopravě Udržitelná doprava ve městech, NSZM MD, Praha, 14.9.24 Dr. Martin Bursík, poradce MŽP pro energetiku a ŽP Motivace Program podpory alternativních paliv v

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie

Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie Ing. Karel Kuchta, CSc., IAEE Member, Marketing Manager Phoenix-Zeppelin, spol.s r.o., Energetické systémy Caterpillar a Zeppelin dva pilíře naší firmy Phoenix-Zeppelin

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

20008/2009 Vozidlové motory Scholz

20008/2009 Vozidlové motory Scholz 1 Vlastnosti vodíku jako paliva pro spalovací motory Mez zápalnosti ve 4 75% - H2 (l=12-0,6) 5-15% - CH4 vzduchu Min. zápalná energie ve vzduchu 0,02 mj H2 0,45 mj CH4 V oblasti dolní meze koncentrace

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

BUY SMART Zelené nakupování je chytrá volba Nakupování a ochrana klimatu Výkonnostní tabulky pro nakupování vozidel Podporováno www.buy-smart.

BUY SMART Zelené nakupování je chytrá volba Nakupování a ochrana klimatu Výkonnostní tabulky pro nakupování vozidel Podporováno www.buy-smart. BUY SMART Zelené nakupování je chytrá volba Nakupování a ochrana klimatu Výkonnostní tabulky pro nakupování vozidel Podporováno www.buy-smart.info Nakupování a ochrana klimatu... 1 1. Výkonnostní tabulka

Více

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Metodický postup pro určení úspor primární energie Metodický postup pro určení úspor primární energie ORGRZ, a.s., DIVIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOVA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 197, BRNO 2 z.č. 2 Obsah 1 abulka hodnot vstupujících do výpočtu...4 2 Stanovení

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla Place, Date Event Name and company of speaker Obsah Úvod Nákupní pokyny a kritéria Náklady životního cyklu Ekoznačky Praktické tipy na nákup a užití

Více

4.2 Vliv dopravy na životní prostředí. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

4.2 Vliv dopravy na životní prostředí. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 4.2 Vliv dopravy na životní prostředí Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Obecné pojmy, typy dopravy 2. Struktura dopravy

Více

Ing. Libor Špička. Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Ing. Libor Špička. Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Evropská legislativa pro čistá a energeticky účinná vozidla Ing. Libor Špička Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Evropská legislativa Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Zavádění dopravy na zkapalněný zemní plyn (LNG) Ing. Václav Chrz, CSc Chart Ferox, Děčín,

Zavádění dopravy na zkapalněný zemní plyn (LNG) Ing. Václav Chrz, CSc Chart Ferox, Děčín, 2. mezinárodní konference Trendy Evropské Dopravy Praha,6. 6. 2013 Zavádění dopravy na zkapalněný zemní plyn (LNG) Ing. Václav Chrz, CSc Chart Ferox, Děčín, www.chartindustries.com IGU, Mezinárodní Plynárenská

Více

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty Ing. Václav Pražák, Česká rafinérská, a.s., 436 70 Litvínov (tel.: + 420 47 616 4308, fax: +420 47 616 4858, E-mail: vaclav.prazak@crc.cz) Všichni považujeme

Více

Vladimír Matějovský. Kaňkova 32, 108 00 Praha 10 tel. 274 815 452, mob. 603 459 196, e-mail: michm@volny.cz, vladimir.matejovsky@tiscali.

Vladimír Matějovský. Kaňkova 32, 108 00 Praha 10 tel. 274 815 452, mob. 603 459 196, e-mail: michm@volny.cz, vladimir.matejovsky@tiscali. Vladimír Matějovský Kaňkova 32, 108 00 Praha 10 tel. 274 815 452, mob. 603 459 196, e-mail: michm@volny.cz, vladimir.matejovsky@tiscali.cz Automobilová paliva Grada Publishing, spol. s r. o., 2004 Názvy

Více

Chytrá energie vize české energetiky

Chytrá energie vize české energetiky 31. května 2011 Chytrá energie vize české energetiky Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Obsah Česká energetika Chytrá energie alternativní koncept Potenciál obnovitelných zdrojů

Více

Pozice a budoucnost nezávislých obchodníků s motorovými palivy

Pozice a budoucnost nezávislých obchodníků s motorovými palivy Pozice a budoucnost nezávislých obchodníků s motorovými palivy Petrol Summit Praha, 22.10.2015 Ivan Indráček Pozice a budoucnost nezávislých obchodníků s motorovými palivy 1. Výlet do Evropy 2. Situace

Více

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika bcsd VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika Jan Čermák Praha, 3.12.2014 PRŮMYSL VS. VODA ČASOVÁ HISTORIE PRŮMYSL -PŮDA VODA MALÝ PRŮMYSL =/=

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2016 o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2016 o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel Částka 66 Sbírka zákonů č. 173 / 2016 Strana 2843 173 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2016 o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel Vláda nařizuje podle

Více

Biopaliva v kontextu obnovitelných zdrojů energie z biomasy

Biopaliva v kontextu obnovitelných zdrojů energie z biomasy Biopaliva v kontextu obnovitelných zdrojů energie z biomasy Ladislav Jelínek, Tomáš Medonos Ústav zemědělské ekonomiky a informací Presentace pro seminář pořádaný Glopolis Biopaliva: příležitosti, rizika

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OAD_3.AZA_19_EMISE ZAZEHOVYCH MOTORU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Pavel Štanc Tematická

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Výstup projektu Enviprofese č.

Více

ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s.

ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s. Bilance vodíku v ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s. APROCHEM 2010 Kouty nad Desnou 19 21.4.2010 Ing.Hugo Kittel, CSc., MBA www.ceskarafinerska.cz 1 Obsah Úvod do problému Zdroje vodíku pro rafinérie Využití vodíku

Více

Novinky ze světa CNG. Den s Fleetem, Kunětická hora, 12.9.2013. Lubomír Kolman, RWE Energo, s.r.o. Markéta Veselá Schauhuberová, RWE ČR, a.s.

Novinky ze světa CNG. Den s Fleetem, Kunětická hora, 12.9.2013. Lubomír Kolman, RWE Energo, s.r.o. Markéta Veselá Schauhuberová, RWE ČR, a.s. Novinky ze světa CNG Den s Fleetem, Kunětická hora, 12.9.2013 Lubomír Kolman, RWE Energo, s.r.o. Markéta Veselá Schauhuberová, RWE ČR, a.s. RWE str. 1 Stávající alternativy která vyhraje? Strategie automobilového

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více