WebMailer Manuál k verzi 3.0.4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WebMailer Manuál k verzi 3.0.4"

Transkript

1 WebMailer Manuál k verzi 3.0.4

2 Obsah Obsah:...2 Úvod...3 Campaign editor...4 HTML editor...6 Recipient manager...7 Importer...9 Data manager...10 Final preview...12 Logger...13 Některé postupy...14 Doporučená kontrola před ostrým startem kampaně...14 Hromadné přidání příjemců bez duplicit...14 Hromadné načtení datových polí...14 Změny již běžící kampaně...14 Vhodná velikost obrázků...14 Celková velikost kampaně a stanovení intervalu odesílání...14 Vhodná organizace příjemců...15 Kampaně na jedno použití...15 Rejstřík a slovníček pojmů...16 Prohlášení o zodpovědnosti...18

3 Úvod Program WebMailer je systém vzájemně provázaných modulů pro hromadné rozesílání personalizovaných zpráv (Mail Merge) neomezenému množství příjemců. Je platformově nezávislý a jeho grafické rozhraní je přístupné pomocí libovolného webového prohlížeče.1 Vlastní data jsou uložena databázovým způsobem, umožňujícím pružné zpracování a nezávislý přístup k jednotlivým datovým součástem: databázi příjemců, databázi personalizovaných polí proměnných příslušných jednotlivým kampaním, databázi šablon kampaní a databázi záznamů odeslaných ů. Hlavním modulem je Campaign editor, v rámci něhož jsou nadefinovány základní parametry kampaně, včetně obsažených příloh, přehledu příjemců, a který spravuje všechny kampaně. Pro tvorbu ových šablon kampaní je k dispozici výkonný editor HTML CKeditor2 s vizuální editací textu. V editoru probíhá veškeré formátování textu, vkládání obrázků a textových polí proměnných, která budou následně plněna dle databází se zachováním zvoleného formátování. Pro manipulaci s příjemci a poli proměnných jsou k dispozici moduly Recipient manager a Data manager, které nabízejí základní editaci, import, export a filtrování datových záznamů, včetně možnosti přidávání dalších atributů pro lepší organizaci dat. Po přípravě šablony, přidání příjemců a případném naplnění polí proměnných je možné zkontrolovat výsledné ové zprávy tak, jak budou vypadat po odeslání jednotlivým příjemcům (modul Final preview). Po spuštění kampaně pak v závislosti na zvoleném intervalu systém začne rozesílat jednotlivé y na příslušné adresy a o každém odeslání uloží záznam, což je možné sledovat v modulu Logger. Zde je také možné kampaň případně zastavit a přejít do libovolného modulu pro požadované opravy a změny. 1 Internet Explorer 8 a vyšší, Firefox 2.0 a vyšší, Opera 9.0 a vyšší, Safari 4 a vyšší, a odvozeniny (Flock, Mozilla) 2 CKeditor je poskytován v souladu s licencí GNU, která je součástí programu

4 Campaign editor Historicky hlavním modulem programu je Campaign Editor. Zde se vytvářejí, upravují a mažou jednotlivé šablony. Pro výběr šablony, se kterou budeme pracovat, slouží výběrové pole Selected campaign. V případě, že vytváříme první kampaň, použijeme tlačítko Save a napíšeme název první kampaně do zobrazeného boxu.3 Tlačítko New připraví novou kampaň, tlačítko Save as použije přílohy a nastavení vybrané kampaně jako základ pro novou kampaň a zobrazí dialog pro zadání nového jména. V současné verzi je potřeba pojmenovávat kampaně odlišně případná shoda je indikována otázkou na přepsání kampaně se zadaným jménem. Nad zmíněnými tlačítky se ještě nacházejí stavová pole: stav právě zobrazené kampaně, probíhající kampaně a poslední dokončená kampaň. Texty jsou dostatečně popisné, důležitý je zejména Status: On Air, zvýrazněný červeně, který oznamuje, že vybraná kampaň právě probíhá. V Sender options definujeme údaje o odesílateli: jméno, ovou adresu a případně organizaci tento údaj se zobrazí v některých ových klientech. SMTP options určuje, který server bude použitý pro odesílání pošty. Zde zadáme Obr. 1: Campaign editor hlavní strana server SMTP, který nám přidělil náš poskytovatel internetu, nebo jakýkoliv jiný server, přes který můžeme odesílat velké množství dat. Do polí SMTP User a SMTP password zadáme případné autentizační údaje pro odesílání ů. V oblasti Recipients data vidíme příjemce s datovými poli proměnných příslušející vybrané kampani. Oblast Saved attachments ukazuje seznam použitých příloh. Zde se zobrazují i obrázky umístěné do těla textu šablony. Takové obrázky pak příjemce neuvidí v seznamu příloh u, ale pouze v těle zprávy. Poté následuje tlačítko pro nahrávání obrázků do systému, které zároveň ukládá 3 Prostředí WebMaileru vyžaduje zapnutý Javascript. V případě, že se nezobrazují některá dialogová okna, zeptejte se svého správce, jak povolit Javascript ve vašem prohlížeči. Také můžete dvojklikem na nápis Internet vedle ikony Země vpravo dole ve stavovém řádku Internet Exploreru zkusit přidat adresu URL programu mezi důvěryhodné servery. Poté znovu načtěte stránku.

5 nastavení. Do pole Subject napíšeme požadovaný předmět zprávy. Dvě textová pole Message body preview a Plaintext alternative ukazují vlastní tělo u. V prvním případě se jedná o náhled těla HTML s umístěnými proměnnými, které nejsou nahrazeny. Ve druhém případě jde o verzi pro textové klienty el. pošty. Pro editaci těla HTML použijeme tlačítko Edit HTML body, které otevře HTML editor v novém okně. Pro zobrazení stávajícího těla HTML slouží prvek Preview HTML body, který v novém okně zobrazí totéž, co první textové pole. Pro maximální kompatibilitu zkopírujeme po ukončení úprav HTML pole jeho obsah do Plaintext alternative pomocí označení a známých zkratek CTRL+C a CTRL+V. Případné drobné odchylky upravíme. Obr. 1. Zbývající tři pole určují, jaký interval bude mezi jednotlivými y (Sending interval ve vteřinách) a zda-li se bude odesílat každý také v kopii (Copy) a slepé kopii (Blind copy) na zadanou adresu. Pro stanovení správného intervalu je dobré vycházet z odchozí rychlosti připojení a z celkové velikosti zprávy, kterou zjistíme při dalším kroku: pomocí tlačítka Ready to launch se dostaneme na přehled zpráv Final preview s vyplněnými proměnnými, kde je zároveň vidět seznam všech příloh (vč. vložených obrázků). Viz také kapitola Některé postupy. Z této obrazovky se následně vrátíme zpět a nastavíme odpovídající interval. Pro běžné připojení k internetu volíme zhruba 30 vteřin na 1MB, pro rychlejší může být doba kratší, nejméně však 10 vteřin.

6 HTML editor Ačkoliv je možné využívat WebMailer pro rozesílání již hotových příloh ve formátu např. PDF, či DOC, nejúčinnějším prostředkem pro okamžité zaujetí čtenáře je nabídnout oslovení, grafické prvky, formátování a odkazy přímo v těle u, který se bezprostředně zobrazí v poštovním klientovi. Obr. 2: GNU CKEditor úpravy HTML těla Proto WebMailer obsahuje vizuální editor HTML s možností formátování podobnou běžným textovým procesorům. Pomocí povědomých tlačítek v několika lištách je možné zformátovat text do požadované podoby, včetně vložených obrázků, hypertextových odkazů či tabulek. Editor podporuje formátování pomocí CSS i editaci zdroje, takže je možné podrobně nastavit vzhled do posledního detailu. Některé ovládací prvky editoru: vložení kotvy pro pozdější odkaz hypertextový odkaz na stránku nebo vložení obrázku vložení formátovaného textu z Wordu, apod. vkládání speciálních znaků smazání formátování vracení úprav zpět zobrazení zdroje HTML ukládání vytvořeného textu Pozn. Po najetí myší na libovolné tlačítko v liště se zobrazí jeho popis. Pro vkládání polí proměnných použijeme znaku $, který na české klávesnici vyvoláme stiskem CTRL+ALT+ů, za kterým následuje jméno dotyčného pole na obr.2 je vidět pole $_field1. Toto pole bude při kompletaci před odesláním nahrazeno hodnotou příslušné proměnné odpovídající konkrétnímu příjemci a u, viz Data manager dále. Stejně tak je možné využít pole příslušná danému příjemci: $ , $name a $greeting, viz Recipient manager.

7 Recipient manager Modul Recipient manager slouží ke správě příjemců, jejichž data jsou v systému WebMailer uložena nezávisle v databázovém úložišti. Díky tomu je například možné dodatečně upravovat údaje jednotlivých příjemců, aniž by byly nějak ovlivněny vazby na kampaně, ke kterým jsou přidruženi. Díky tomu, že příjemci mohou být přidruženi k nějaké kampani, je i v tomto modulu k dispozici vysouvací výběr pro zvolení kampaně: Selected campaign. Poté jsou takoví příjemci v tabulkovém přehledu níže označeni modrou barvou. Následuje tabulka Filters, která obsahuje jedinečné hodnoty vyskytující se v celém Obr. 3: Recipient manager správa příjemců datovém prostoru na místě jednotlivých vlastností příjemců minimálně Name, a Greeting. Tato tabulka slouží k zúžení pohledu na data příjemců a vybrání jejich podmnožiny na základě vybraných hodnot jednotlivých parametrů. Tato funkce zejména vynikne po přidání dalších parametrů, jako např. Kategorie, PSČ, apod., kde je pak možné vytvářet specializované kampaně pro různé skupiny příjemců. V každém sloupci je možné vybírat více hodnot pomocí kláves Shift a Ctrl, používaných současně s myší. Základním logickým spojením výběrů ve sloupcích je OR (nebo), výběr mezi sloupci je vedle OR možné nastavit také na AND (a zároveň) nebo NOT (není pravda, že). Po kliknutí na tlačítko Filter se výběr provede, po kliknutí na Clear se výběr zruší. Tlačítko Toggle filters height slouží k přepnutí velikosti tabulky pro snazší výběr. Takto zúžený výběr pak snadno převedeme na cílovou skupinu vybrané kampaně tak, že nejprve klikneme na první checkbox v řádku záhlaví tabulky Global recipient list, což vybere všechny zobrazené řádky (zde filtrované), a následně pomocí oranžového tlačítka Add to campaign ve skupině Use selected rows přidáme výběr do zvolené kampaně. Pokud není vybrána žádná kampaň, je tlačítko Add to campaign neaktivní. Tabulka Global recipient list zobrazuje seznam všech příjemců (případně filtrovaných) a nabízí možnost práce s jednotlivými řádky i hromadné operace: Add new column zobrazí nové okno pro přidání nového atributu (vlastnosti) všem příjemcům. Zadáváme dvojici System name, což je interní název, který použijeme i pro vkládání hodnot proměnných (s prefixem $) a dále Common name jako popis dané vlastnosti. Příkladem budiž dvojice / , kterou vložíme do těla zprávy jako $ . Tyto názvy proměnných se zobrazí po najetí myší nad hlavičky jednotlivých sloupců tabulky Global recipient list.4 4 V současné verzi je možné vkládat do těla zprávy pouze pole příjemců $ , $name a $greeting. Bude rozšířeno v dalších verzích.

8 Tlačítka X vpravo od jmen sloupců odstraní nenávratně jednotlivé sloupce včetně všech v nich obsažených dat u všech příjemců. Po zakliknutí checkboxů vlevo od řádků je možné takto označené řádky: Add to campaign přidat do vybrané kampaně Delete smazat z databáze Export uložit ve formátu TXT s tabulátory vhodném pro vložení do tabulkového procesoru Import recipients zobrazí nové okno s modulem Importer sloužící k hromadnému vložení příjemců do databáze. Pokud mají řádky modré pozadí, znamená to, že daní příjemci jsou již obsaženi v aktuální kampani. Také je možné přepnout výšku tabulky pomocí tlačítka Toggle table height. Následuje tabulka Instance editor, která slouží k úpravám údajů jednotlivých příjemců. Výběr provedeme kliknutím přímo na požadovanou hodnotu v tabulce Global recipient list, čímž se načtou všechny příslušné hodnoty do této tabulky a zaměří a označí se vybraná hodnota. Rovnou hodnotu opravíme a buď stisknutím Enter rovnou uložíme, nebo pomocí klávesy Tab a Shift-Tab přejdeme na jinou hodnotu a pokračujeme v editaci, kterou ukončíme pomocí klávesy Enter. Také je možné využít myš a celý proces ukončit kliknutím na tlačítko Save. Zde modré pozadí označuje pole s možností úprav, hnědá pole není možné měnit. Pokud se jedná o nový záznam, klikneme na tlačítko New, pokud už není editační tabulka prázdná. Podmínkou pro vložení nového záznamu je přítomnost klíčového slova _new v řádku id. Při editaci zůstávají v platnosti případné aplikované filtry. Mezi jednotlivými příjemci můžeme přecházet pomocí tlačítek Next row a Prev row, kde lze využít klávesových zkratek Alt+Shift+x a Alt+Shift+y. Tento systém zkratek platí pro všechna tlačítka; zkratka je indikována podtrženým písmenem v názvu tlačítka.

9 Importer Modul Importer, volaný z Recipient manager, je alternativním počátečním modulem, odkud je možné začít tvořit novou kampaň na základě importovaných příjemců, např. podle hodnoty atributu kategorie, jako na Obr. 4. Tyto atributy je potřeba si předem připravit v Recipient manager (Add new column). Obr. 4: Importer modul pro hromadné vkládání - IMPORT Pro import systém používá formátu pro výměnu dat z tabulkových procesorů, proto do pole Database input area můžeme vložit přímo celé souvislé oblasti sloupců včetně záhlaví zkopírované pomocí Ctrl+C a Ctrl+V ze zdrojového programu. Případně provedeme export z jiné databáze do tabulkového procesoru. Vkládané hodnoty tak budou odděleny tabulátory. Povinné sloupce jsou name a . Po Copy&Paste operaci nahrajeme data do systému pomocí tlačítka Upload data. Následně se modul pokusí rozpoznat nahrané sloupce a případně varuje při absenci hlaviček sloupců. V tabulce Data columns pairs se zobrazí seznam nalezených shod, který vhodně doplníme tak, aby si sloupce odpovídaly. Toto mapování následně potvrdíme pomocí tlačítka Confirm/map. Nespárované sloupce nebudou do systému vloženy. Systém WebMailer používá pro jedinečné označení příjemců sloupec id, proto pokud vkládáme (např. po předchozím exportu) data obsahující sloupec id, budou příjemci s těmito id přepsáni importovanými daty, viz Obr. 5. Pokud data sloupec neobsahují, bude se jednat o přidání nových příjemců5. Tlačítkem Import data dokončíme vlastní nahrání dat. Výsledek je pak zobrazen ve stavovém poli vpravo nahoře. Nakonec můžeme modul Importer zavřít. V Data manageru lze též importovat, avšak pouze jako aktualizace po předchozím exportu. Je tedy nutné zachovat sloupec recipient_id. Navíc je možné při importu přejmenovat sloupce _field1.. _field10 na libovolné názvy (Rename variables), na které se pak budeme odkazovat v Editoru. Obr. 5: Importer příklad operace UPDATE 5 Otázka duplicit s různými id je v této verzi ponechána na uživateli, doporučený postup je exportovat nejprve stávající množinu příjemců, tu porovnat s aktualizací a rozdíl pro import vytvořit již v tabulkovém procesoru. Bude řešeno v následujících verzích.

10 Data manager Modul Data manager slouží k manipulaci s datovými poli přiřazenými jednotlivým příjemcům a vybrané kampani. K proměnným příjemců ( , name, greeting) přidává dalších deset polí, které lze využít pro případné další proměnné datových polí (např. indiv. sleva či funkce, viz Obr. 6). Tento modul nemá význam bez vybrané kampaně, proto se pohybujeme vždy v rámci nějaké kampaně (drop-down výběr Selected campaign nahoře). Následují Filters, analogické ke stejné tabulce v modulu Recipient manager. Tabulka Selected recipients data overview nabízí podobnou funkcionalitu jako tabulka Global recipients: hromadné i individuální úpravy přidružených záznamů. Každý záznam vedle vlastních dat nese i stav, který odpovídá stavu konkrétního u a jeho fázi v procesu odesílání. Mimo stavu Obr. 6: Data manager včetně uživatelských polí proměnných Sent (Odesláno) je možné údaje záznamu měnit. Tabulku je opět možné zvětšit a v záhlaví je možné přejmenovat proměnné pro vkládání datových polí (výchozí názvy jsou _field1.. _field10, použitelné jako $_field1.. $_field10). Po najetí myší nad záhlaví jednotlivých sloupců se také zobrazí současné názvy proměnných. S vybranými záznamy se pojí tyto akce: Delete smaže řádky (a příjemce) z kampaně Export nabídne TXT soubor (s tabulátory) k uložení/otevření v tabulkovém procesoru. Správný export je nutnou podmínkou pro případný následný hromadný import dat do kampaně. Change status hromadná změna stavu zpráv, např. pro opětovné poslání Copy to zkopíruje příjemce současné kampaně do zvolené jiné kampaně a nastaví tuto kampaň jako současnou. Zároveň zvýrazní nově přibylé řádky. Show recipients zobrazí v Recipient manager příjemce odpovídající řádkům jako filtrované zobrazení Následují hromadné akce: Add recipients zobrazí Recipient manager s vybranou současnou kampaní Import fields zobrazí modul Importer ve variantě pro nahrání datových záznamů dané

11 kampaně. Umí přejmenovat názvy polí proměnných, viz Postupy. Save uloží jméno proměnných změněné v záhlaví tabulky (zelená pole). Totéž lze provést stisknutím klávesy Enter při vlastní editaci jmen. Následuje opět Instance editor, který nabízí stejné možnosti úprav jednotlivých údajů jako v případě Recipient manageru. Vlevo se zobrazují názvy jednotlivých polí; po najetí myší nad ně se zobrazí tvar pro vložení do HTML editoru.

12 Final preview Obr. 7: Final preview poslední kontrola před odesláním Modul Final preview slouží k zobrazení již doplněných a připravených zpráv tak, jak budou zasílány jednotlivým příjemcům (tlačítka Previous recipient a Next recipient). Zde je možné zkontrolovat, zda odpovídají ové adresy, celková velikost příloh a zasílací interval a případně se vrátit zpět (tlačítko Back) a provést potřebné změny. Pokud je vše v pořádku, klikneme na tlačítko Go!, které ještě jednou potvrdíme. Kampaň se spustí a v závislosti na verzi použitého serveru buď zobrazí nové okno Sender (Obr. 8) nebo začne provádět operace na pozadí. Pokud se zdánlivě nic neděje, klikneme na tlačítko Logger, které nás přenese do prostředí logovacího modulu, kde uvidíme probíhající operace. Obr. 8: Modul Sender kampaň právě začala

13 Logger Obr. 9: Modul Logger přehled odeslaných ů Modul Logger zobrazuje průběh zvolené kampaně a umožňuje v případě potřeby kampaň zastavit. V přehledné tabulce ukazuje, jaké hodnoty byly odeslány tak, že je možné případně zrekonstruovat celý obsah zprávy pomocí šablony kampaně a těchto hodnot. Zde se již zobrazují pouze systémové názvy proměnných.

14 Některé postupy Doporučená kontrola před ostrým startem kampaně Velmi vhodné je vytvořit si několik ových adres příjemců s parametrem např. kategorie s hodnotou interni, na které vytvořenou kampaň zašleme na zkoušku. Po zkontrolování v různých prostředích (Outlook 2003, 2007, .seznam.cz, Thunderbird, apod.) a případném doladění, přidáme i zbývající příjemce a kampaň odešleme naostro. Pro opakované odeslání na testovací y použijeme změnu stavu Sent na Ready v Data manager. Hromadné přidání příjemců bez duplicit Nejprve exportujeme požadovanou skupinu příjemců z Recipient manager (např. dle atributu Kategorie). V tabulkovém procesoru porovnáme s aktualizovanou množinou a přebývající nové příjemce nahrajeme pomocí modulu Importer do systému. Při porovnávání v tabulkovém procesoru lze použít např. funkci VLOOKUP. Nezapomeneme na to, že když vkládáme nové příjemce, nesmí data obsahovat sloupec id, aby nedošlo k přepsání stávajících dat. Hromadné načtení datových polí Opět provedeme export, tentokrát z Data manager. Při zachování sloupce recipient_id doplníme požadované proměnné max. 10 sloupců pro _field1.. _field10. Tyto sloupce můžeme nazvat libovolně s výjimkou již použitých názvů pro příjemce. Při importu pak zaškrtneme i checkbox přejmenovat proměnné (Rename variables), čímž se vloží i názvy polí. Změny již běžící kampaně Nejprve kampaň zastavíme v modulu Logger. Systém dokončí již probíhající odesílání a zastaví kampaň. Následně provedeme požadované změny v šabloně, příjemcích, datových polích nebo nastavení. Pokud chceme zopakovat odesílání všem příjemcům dané kampaně, v Data manager vybereme již zpracované příjemce (se stavem jiným než Ready) a změníme stav na Ready. Pak lze kampaň přes Campaign editor, Ready to launch a Go! znovu spustit. Vhodná velikost obrázků Nejprve si všechny obrázky postupně nahrajeme na server a umístíme do těla textu a nastavíme jejich velikost (i případné odsazení, odkazy, apod.). Následně zdrojové fotky v grafickém editoru zmenšíme na zvolené velikosti a znovu nahrajeme pod stejným názvem na server. V případě velkých originálních snímků se tak výrazně zrychlí odesílání jednotlivých ů a šetří pásmo sítě. Doporučená velikost ilustračních obrázků by neměla přesáhnout 200 kb. Celková velikost kampaně a stanovení intervalu odesílání Při kalkulaci vhodné maximální velikosti zprávy včetně všech příloh vždy počítáme s navýšením velikosti o 1/3 kvůli kódování při přenosu. Dále bereme v úvahu, že odchozí rychlosti internetového připojení jsou uváděny v kilobitech nebo Megabitech za sec (kbps, Mbps), kdežto velikosti souborů a zpráv se měří v kilobytech nebo Megabytech (kb, MB), kde 1kB=8kb a 1MB=8Mb. Dále se skutečné rychlosti většinou liší, u jistého velmi rozšířeného operátora téměř vždy, takže je dobré si nejprve ověřit rychlost spojení z místa umístění serveru např. na

15 Ještě zde platí 1 MB = 1024 kb a 1 Mb = 1024 kb. Příklad: Celková velikost příloh (Total attachment size): bytes, přibližně 650 kb, počítejme 660 kb. Zvětšíme o kódování o 1/3 na 1024 kb (1 MB). Odchozí rychlost: uváděná 512 kbps, změřená 312 kbps. Celková velikost v kbitech: 1MB * 1024 * 8 = 8192 kb. Doporučený interval: 8192 / 312 = 27 vteřin. Připočítejme ostatní provoz na síti, zvažme možnost jiného paralelního odesílání, apod. a zvolme buď 27 vteřin nebo více. Vhodná organizace příjemců Pokud používáme tisíce různých příjemců našich zpráv, je vhodné je organizovat podle nějakého klíče. K tomu využijeme nové atributy, které vytvoříme přidáním dalších sloupců v Recipient manager. Následně buď vyexportujeme stávající příjemce a v tabulkovém procesoru jim přiřadíme na místě nových sloupců patřičné hodnoty, nebo připravíme strukturu pro import dle názvu sloupců v modulu Recipient manager (Add new column) to v případě, že ještě nemáme žádná data v systému a naimportujeme. Kampaně na jedno použití Program WebMailer lze používat i jako jeho historické verze, kde šlo čistě o nástroj pro jednorázové rozesílání mnoha ů. Stačí před rozesíláním kampaně smazat všechny příjemce a následně je znovu naimportovat. Výhodou tohoto přístupu je, že se nemusí řešit problém s duplicitami.

16 Rejstřík a slovníček pojmů Blind copy...5 checkbox...7 kampaň...3 klient el. pošty...5 Mail Merge...3 pole proměnné...3 server SMTP...4 šablona...3 tabulkový procesor...15 vizuální editor...6 Blind copy slepá kopie, BCC:, příjemci zařazení do slepé kopie nebudou zobrazeni jako příjemci při čtení ové zprávy checkbox ovládací prvek formuláře ve tvaru zaškrtávacího políčka, nese význam ANO/NE kampaň souhrnný celek obsahující šablonu společnou všem příjemcům, data plnící zvolená místa v těle šablony, seznam příjemců, kterým se zprávy budou odesílat, nastavení a stav odesílání klient el. pošty program pro čtení elektronické pošty, např. Outlook, Thunderbird, ale i webová stránka typu Mail Merge termín označující sloučení připravené šablony ové zprávy s daty jednotlivých příjemců; lze použít i pro tištěnou formu pole proměnné místo (slovo) v těle zprávy, které nabývá různých hodnot v závislosti na kampani a příjemci. Pro označení, že se jedná o pole proměnné, předřadíme tomuto slovu znak $ (Ctrl+Alt+ů). server SMTP server sloužící k odesílání ů, např. smtp.iol.cz šablona zde tělo zprávy rozesílané v kampani, které může obsahovat různá pole nabývající hodnot podle kampaní a příjemců. Toto tělo je společné všem příjemcům právě až na vložená pole proměnných. tabulkový procesor program pro zpracování velkého množství dat ve sloupcích a řádcích tabulek, např. Excel, OpenOffice, apod. vizuální editor program pro úpravy textu, který rovnou zobrazuje změny a výsledný vzhled upravovaného textu, na rozdíl např. od zdrojového editoru HTML, kde se používají značky

17 Prohlášení o zodpovědnosti Program WebMailer (dále produkt) ani jakákoliv jeho část není určena k rozesílání nevyžádané pošty. Takové využití produktu nebo jakékoliv jiné využití porušující platné zákony České republiky nebo Slovenské republiky je v přímém rozporu se zamýšleným účelem produktu a vede k okamžitému pozbytí jakékoliv záruky. Autor nemůže nést jakoukoliv právní zodpovědnost za jakékoliv zneužití produktu, který byl vytvořen s dobrým úmyslem. Dle platného právního řádu ke dni je nutnou podmínkou pro zaslání obchodního sdělení předchozí souhlas příjemce a přiložení informace, že se jedná o obchodní sdělení.

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Copyright 2008

Více

Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Prostředí tabulkového editoru... 3 2. Soubor otevření,

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

Tvorba obsahu. Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy

Tvorba obsahu. Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy abstract: Manuál slouží všem uživatelům systému Actavia, kteří v systému tvoří libovolné stránky nebo jejich fragmenty. Pro tvorbu stránek se používá editor

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0

Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0 Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0 1 / 105 Table of contents Instalace / aktivace systému... 5 Vstup / přihlášení do systému... 7 Popis administrace e-shopu... 9 Jak začít prodávat pomocí systému

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 1 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál Software602, 2003 Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 Obsah 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál...1 Obsah...2 Instalace 602PC

Více

ProEshop Uživatelský manuál

ProEshop Uživatelský manuál 1.15 ProEshop Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení Kapitola: Úvod 1 Obsah 2 Úvod... 8 3 Vlastnosti obchodu... 9 3.1 Víceuživatelské prostředí... 9 3.2 Podpora více jazyků...

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál 1.12 ProEshop Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Internetové obchody Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Českého Hospodářství a.s. 1.2.2011

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

Elektronický obchod BINARGON 3.9 Konfigurátor sestav Redakční systém

Elektronický obchod BINARGON 3.9 Konfigurátor sestav Redakční systém Elektronický obchod BINARGON 3.9 Konfigurátor sestav Redakční systém Obsah 1 ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE...2 2 NÁSTROJE - IE POUZE...2 3 PŘIHLÁŠENÍ DO ADMINISTRACE...2 3.1 ÚVODNÍ STRÁNKA...3 4 NASTAVENÍ SYSTÉMU...3

Více

Administrace aplikace

Administrace aplikace autor: Solen Software abstract: Manuál je určen administrátorům, kteří se s redakčním systémem Actavia setkávají poprvé. Snímky jsou nafocené nad fiktivním časopisem Exemplis Discimus, některé obrazovky

Více

Administrátorská příručka systému e-spis LITE

Administrátorská příručka systému e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s. Předáno

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

www.povi.cz Úkoly Program manuál

www.povi.cz Úkoly Program manuál www.povi.cz Úkoly Program manuál Program Úkoly manuál PoVI, s.r.o. 2005 1. OBSAH 1. Obsah... 1 2. Úvod... 3 2.1. Účel programu Úkoly... 3 3. Vysvětlivky, značení, terminologie... 4 3.1. Používaná označení...

Více

WinShop Basic. Obsah

WinShop Basic. Obsah Obsah 1. Úvod... 3 1.1. První spuštění...3 1.2. Konfigurace PC pro provoz programu WinShop...4 1.3. Než začneme...4 1.4. Vyhledávání v systému WinShop...5 2. Číselníky... 6 2.1. Vlastník...6 2.2. Číselník

Více

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST INGRID NAGYOVÁ ALEŠ OUJEZDSKÝ STUDIJNÍ OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ OSTRAVA 2006 POUŽITÉ GRAFICKÉ SYMBOLY

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

Informační systém pro vyšší odborné školy. Tiskové sestavy. Příručka uživatele. 2005 Computer Aided Technologies s.r.o.

Informační systém pro vyšší odborné školy. Tiskové sestavy. Příručka uživatele. 2005 Computer Aided Technologies s.r.o. Informační systém pro vyšší odborné školy Příručka uživatele Podrobný popis Computer Aided Technologies s.r.o. Tato příručka je součástí dokumentace k Informačnámu systému pro vyšší odborné školy Žádná

Více

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird FX Hosting Poštovní klient verze 1.5.0.2 Verze 1.05 květen 2006 Obsah 1Vyrozumění o autorských právech...4 2Úvod...5 2.1Komu je příručka určena...5 2.2Jak pracovat s příručkou......5 2.2.1Co zde naleznete...5

Více

Redakční systém UNIWEBSET verze 6. uniwebset. websites management. Příručka pro administrátory. uniwebset. websites management

Redakční systém UNIWEBSET verze 6. uniwebset. websites management. Příručka pro administrátory. uniwebset. websites management verze 6 Příručka pro administrátory verze 6 Obsah 1. Úvodem 1.1. Struktura UNIWEBSET 1.2. Šablonový systém 1.2.1. Layouty 1.2.2. Šablony 1.2.3. Stránky 2. Stránky 2.1. Vytvoření nové stránky 2.2. Nastavení

Více

Manuál k redakčnímu systému WebRedakce. NETservis s.r.o.

Manuál k redakčnímu systému WebRedakce. NETservis s.r.o. Manuál k redakčnímu systému WebRedakce NETservis s.r.o. Obsah 1 Základní informace...- 4-2 Položky menu...- 5-2.1 Vytvoření menu...- 5-2.2 Popis nastavení položky menu...- 5-2.3 Modely položky menu (stránky)...-

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1 1 1 Příručka administrátora Kerio Technologies 1 1 2 2 C 2001-2003 Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Datum vydání: 13. 6. 2003 Aktuální verze produktu: Kerio MailServer 5.6.3. Změny vyhrazeny.

Více

Moodle - Učitelé pro zítřek 1

Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Obsah 1 Úvod...3 2 Kurz...4 2.1 Přihlášení, odhlášení...4 2.2 Role v kurzu...5 2.3 Vytvoření kurzu...5 2.4 Nastavení kurzu...6 2.5 Pohyb v kurzu... 10 2.6 Psaní textu... 10

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více