WebMailer Manuál k verzi 3.0.4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WebMailer Manuál k verzi 3.0.4"

Transkript

1 WebMailer Manuál k verzi 3.0.4

2 Obsah Obsah:...2 Úvod...3 Campaign editor...4 HTML editor...6 Recipient manager...7 Importer...9 Data manager...10 Final preview...12 Logger...13 Některé postupy...14 Doporučená kontrola před ostrým startem kampaně...14 Hromadné přidání příjemců bez duplicit...14 Hromadné načtení datových polí...14 Změny již běžící kampaně...14 Vhodná velikost obrázků...14 Celková velikost kampaně a stanovení intervalu odesílání...14 Vhodná organizace příjemců...15 Kampaně na jedno použití...15 Rejstřík a slovníček pojmů...16 Prohlášení o zodpovědnosti...18

3 Úvod Program WebMailer je systém vzájemně provázaných modulů pro hromadné rozesílání personalizovaných zpráv (Mail Merge) neomezenému množství příjemců. Je platformově nezávislý a jeho grafické rozhraní je přístupné pomocí libovolného webového prohlížeče.1 Vlastní data jsou uložena databázovým způsobem, umožňujícím pružné zpracování a nezávislý přístup k jednotlivým datovým součástem: databázi příjemců, databázi personalizovaných polí proměnných příslušných jednotlivým kampaním, databázi šablon kampaní a databázi záznamů odeslaných ů. Hlavním modulem je Campaign editor, v rámci něhož jsou nadefinovány základní parametry kampaně, včetně obsažených příloh, přehledu příjemců, a který spravuje všechny kampaně. Pro tvorbu ových šablon kampaní je k dispozici výkonný editor HTML CKeditor2 s vizuální editací textu. V editoru probíhá veškeré formátování textu, vkládání obrázků a textových polí proměnných, která budou následně plněna dle databází se zachováním zvoleného formátování. Pro manipulaci s příjemci a poli proměnných jsou k dispozici moduly Recipient manager a Data manager, které nabízejí základní editaci, import, export a filtrování datových záznamů, včetně možnosti přidávání dalších atributů pro lepší organizaci dat. Po přípravě šablony, přidání příjemců a případném naplnění polí proměnných je možné zkontrolovat výsledné ové zprávy tak, jak budou vypadat po odeslání jednotlivým příjemcům (modul Final preview). Po spuštění kampaně pak v závislosti na zvoleném intervalu systém začne rozesílat jednotlivé y na příslušné adresy a o každém odeslání uloží záznam, což je možné sledovat v modulu Logger. Zde je také možné kampaň případně zastavit a přejít do libovolného modulu pro požadované opravy a změny. 1 Internet Explorer 8 a vyšší, Firefox 2.0 a vyšší, Opera 9.0 a vyšší, Safari 4 a vyšší, a odvozeniny (Flock, Mozilla) 2 CKeditor je poskytován v souladu s licencí GNU, která je součástí programu

4 Campaign editor Historicky hlavním modulem programu je Campaign Editor. Zde se vytvářejí, upravují a mažou jednotlivé šablony. Pro výběr šablony, se kterou budeme pracovat, slouží výběrové pole Selected campaign. V případě, že vytváříme první kampaň, použijeme tlačítko Save a napíšeme název první kampaně do zobrazeného boxu.3 Tlačítko New připraví novou kampaň, tlačítko Save as použije přílohy a nastavení vybrané kampaně jako základ pro novou kampaň a zobrazí dialog pro zadání nového jména. V současné verzi je potřeba pojmenovávat kampaně odlišně případná shoda je indikována otázkou na přepsání kampaně se zadaným jménem. Nad zmíněnými tlačítky se ještě nacházejí stavová pole: stav právě zobrazené kampaně, probíhající kampaně a poslední dokončená kampaň. Texty jsou dostatečně popisné, důležitý je zejména Status: On Air, zvýrazněný červeně, který oznamuje, že vybraná kampaň právě probíhá. V Sender options definujeme údaje o odesílateli: jméno, ovou adresu a případně organizaci tento údaj se zobrazí v některých ových klientech. SMTP options určuje, který server bude použitý pro odesílání pošty. Zde zadáme Obr. 1: Campaign editor hlavní strana server SMTP, který nám přidělil náš poskytovatel internetu, nebo jakýkoliv jiný server, přes který můžeme odesílat velké množství dat. Do polí SMTP User a SMTP password zadáme případné autentizační údaje pro odesílání ů. V oblasti Recipients data vidíme příjemce s datovými poli proměnných příslušející vybrané kampani. Oblast Saved attachments ukazuje seznam použitých příloh. Zde se zobrazují i obrázky umístěné do těla textu šablony. Takové obrázky pak příjemce neuvidí v seznamu příloh u, ale pouze v těle zprávy. Poté následuje tlačítko pro nahrávání obrázků do systému, které zároveň ukládá 3 Prostředí WebMaileru vyžaduje zapnutý Javascript. V případě, že se nezobrazují některá dialogová okna, zeptejte se svého správce, jak povolit Javascript ve vašem prohlížeči. Také můžete dvojklikem na nápis Internet vedle ikony Země vpravo dole ve stavovém řádku Internet Exploreru zkusit přidat adresu URL programu mezi důvěryhodné servery. Poté znovu načtěte stránku.

5 nastavení. Do pole Subject napíšeme požadovaný předmět zprávy. Dvě textová pole Message body preview a Plaintext alternative ukazují vlastní tělo u. V prvním případě se jedná o náhled těla HTML s umístěnými proměnnými, které nejsou nahrazeny. Ve druhém případě jde o verzi pro textové klienty el. pošty. Pro editaci těla HTML použijeme tlačítko Edit HTML body, které otevře HTML editor v novém okně. Pro zobrazení stávajícího těla HTML slouží prvek Preview HTML body, který v novém okně zobrazí totéž, co první textové pole. Pro maximální kompatibilitu zkopírujeme po ukončení úprav HTML pole jeho obsah do Plaintext alternative pomocí označení a známých zkratek CTRL+C a CTRL+V. Případné drobné odchylky upravíme. Obr. 1. Zbývající tři pole určují, jaký interval bude mezi jednotlivými y (Sending interval ve vteřinách) a zda-li se bude odesílat každý také v kopii (Copy) a slepé kopii (Blind copy) na zadanou adresu. Pro stanovení správného intervalu je dobré vycházet z odchozí rychlosti připojení a z celkové velikosti zprávy, kterou zjistíme při dalším kroku: pomocí tlačítka Ready to launch se dostaneme na přehled zpráv Final preview s vyplněnými proměnnými, kde je zároveň vidět seznam všech příloh (vč. vložených obrázků). Viz také kapitola Některé postupy. Z této obrazovky se následně vrátíme zpět a nastavíme odpovídající interval. Pro běžné připojení k internetu volíme zhruba 30 vteřin na 1MB, pro rychlejší může být doba kratší, nejméně však 10 vteřin.

6 HTML editor Ačkoliv je možné využívat WebMailer pro rozesílání již hotových příloh ve formátu např. PDF, či DOC, nejúčinnějším prostředkem pro okamžité zaujetí čtenáře je nabídnout oslovení, grafické prvky, formátování a odkazy přímo v těle u, který se bezprostředně zobrazí v poštovním klientovi. Obr. 2: GNU CKEditor úpravy HTML těla Proto WebMailer obsahuje vizuální editor HTML s možností formátování podobnou běžným textovým procesorům. Pomocí povědomých tlačítek v několika lištách je možné zformátovat text do požadované podoby, včetně vložených obrázků, hypertextových odkazů či tabulek. Editor podporuje formátování pomocí CSS i editaci zdroje, takže je možné podrobně nastavit vzhled do posledního detailu. Některé ovládací prvky editoru: vložení kotvy pro pozdější odkaz hypertextový odkaz na stránku nebo vložení obrázku vložení formátovaného textu z Wordu, apod. vkládání speciálních znaků smazání formátování vracení úprav zpět zobrazení zdroje HTML ukládání vytvořeného textu Pozn. Po najetí myší na libovolné tlačítko v liště se zobrazí jeho popis. Pro vkládání polí proměnných použijeme znaku $, který na české klávesnici vyvoláme stiskem CTRL+ALT+ů, za kterým následuje jméno dotyčného pole na obr.2 je vidět pole $_field1. Toto pole bude při kompletaci před odesláním nahrazeno hodnotou příslušné proměnné odpovídající konkrétnímu příjemci a u, viz Data manager dále. Stejně tak je možné využít pole příslušná danému příjemci: $ , $name a $greeting, viz Recipient manager.

7 Recipient manager Modul Recipient manager slouží ke správě příjemců, jejichž data jsou v systému WebMailer uložena nezávisle v databázovém úložišti. Díky tomu je například možné dodatečně upravovat údaje jednotlivých příjemců, aniž by byly nějak ovlivněny vazby na kampaně, ke kterým jsou přidruženi. Díky tomu, že příjemci mohou být přidruženi k nějaké kampani, je i v tomto modulu k dispozici vysouvací výběr pro zvolení kampaně: Selected campaign. Poté jsou takoví příjemci v tabulkovém přehledu níže označeni modrou barvou. Následuje tabulka Filters, která obsahuje jedinečné hodnoty vyskytující se v celém Obr. 3: Recipient manager správa příjemců datovém prostoru na místě jednotlivých vlastností příjemců minimálně Name, a Greeting. Tato tabulka slouží k zúžení pohledu na data příjemců a vybrání jejich podmnožiny na základě vybraných hodnot jednotlivých parametrů. Tato funkce zejména vynikne po přidání dalších parametrů, jako např. Kategorie, PSČ, apod., kde je pak možné vytvářet specializované kampaně pro různé skupiny příjemců. V každém sloupci je možné vybírat více hodnot pomocí kláves Shift a Ctrl, používaných současně s myší. Základním logickým spojením výběrů ve sloupcích je OR (nebo), výběr mezi sloupci je vedle OR možné nastavit také na AND (a zároveň) nebo NOT (není pravda, že). Po kliknutí na tlačítko Filter se výběr provede, po kliknutí na Clear se výběr zruší. Tlačítko Toggle filters height slouží k přepnutí velikosti tabulky pro snazší výběr. Takto zúžený výběr pak snadno převedeme na cílovou skupinu vybrané kampaně tak, že nejprve klikneme na první checkbox v řádku záhlaví tabulky Global recipient list, což vybere všechny zobrazené řádky (zde filtrované), a následně pomocí oranžového tlačítka Add to campaign ve skupině Use selected rows přidáme výběr do zvolené kampaně. Pokud není vybrána žádná kampaň, je tlačítko Add to campaign neaktivní. Tabulka Global recipient list zobrazuje seznam všech příjemců (případně filtrovaných) a nabízí možnost práce s jednotlivými řádky i hromadné operace: Add new column zobrazí nové okno pro přidání nového atributu (vlastnosti) všem příjemcům. Zadáváme dvojici System name, což je interní název, který použijeme i pro vkládání hodnot proměnných (s prefixem $) a dále Common name jako popis dané vlastnosti. Příkladem budiž dvojice / , kterou vložíme do těla zprávy jako $ . Tyto názvy proměnných se zobrazí po najetí myší nad hlavičky jednotlivých sloupců tabulky Global recipient list.4 4 V současné verzi je možné vkládat do těla zprávy pouze pole příjemců $ , $name a $greeting. Bude rozšířeno v dalších verzích.

8 Tlačítka X vpravo od jmen sloupců odstraní nenávratně jednotlivé sloupce včetně všech v nich obsažených dat u všech příjemců. Po zakliknutí checkboxů vlevo od řádků je možné takto označené řádky: Add to campaign přidat do vybrané kampaně Delete smazat z databáze Export uložit ve formátu TXT s tabulátory vhodném pro vložení do tabulkového procesoru Import recipients zobrazí nové okno s modulem Importer sloužící k hromadnému vložení příjemců do databáze. Pokud mají řádky modré pozadí, znamená to, že daní příjemci jsou již obsaženi v aktuální kampani. Také je možné přepnout výšku tabulky pomocí tlačítka Toggle table height. Následuje tabulka Instance editor, která slouží k úpravám údajů jednotlivých příjemců. Výběr provedeme kliknutím přímo na požadovanou hodnotu v tabulce Global recipient list, čímž se načtou všechny příslušné hodnoty do této tabulky a zaměří a označí se vybraná hodnota. Rovnou hodnotu opravíme a buď stisknutím Enter rovnou uložíme, nebo pomocí klávesy Tab a Shift-Tab přejdeme na jinou hodnotu a pokračujeme v editaci, kterou ukončíme pomocí klávesy Enter. Také je možné využít myš a celý proces ukončit kliknutím na tlačítko Save. Zde modré pozadí označuje pole s možností úprav, hnědá pole není možné měnit. Pokud se jedná o nový záznam, klikneme na tlačítko New, pokud už není editační tabulka prázdná. Podmínkou pro vložení nového záznamu je přítomnost klíčového slova _new v řádku id. Při editaci zůstávají v platnosti případné aplikované filtry. Mezi jednotlivými příjemci můžeme přecházet pomocí tlačítek Next row a Prev row, kde lze využít klávesových zkratek Alt+Shift+x a Alt+Shift+y. Tento systém zkratek platí pro všechna tlačítka; zkratka je indikována podtrženým písmenem v názvu tlačítka.

9 Importer Modul Importer, volaný z Recipient manager, je alternativním počátečním modulem, odkud je možné začít tvořit novou kampaň na základě importovaných příjemců, např. podle hodnoty atributu kategorie, jako na Obr. 4. Tyto atributy je potřeba si předem připravit v Recipient manager (Add new column). Obr. 4: Importer modul pro hromadné vkládání - IMPORT Pro import systém používá formátu pro výměnu dat z tabulkových procesorů, proto do pole Database input area můžeme vložit přímo celé souvislé oblasti sloupců včetně záhlaví zkopírované pomocí Ctrl+C a Ctrl+V ze zdrojového programu. Případně provedeme export z jiné databáze do tabulkového procesoru. Vkládané hodnoty tak budou odděleny tabulátory. Povinné sloupce jsou name a . Po Copy&Paste operaci nahrajeme data do systému pomocí tlačítka Upload data. Následně se modul pokusí rozpoznat nahrané sloupce a případně varuje při absenci hlaviček sloupců. V tabulce Data columns pairs se zobrazí seznam nalezených shod, který vhodně doplníme tak, aby si sloupce odpovídaly. Toto mapování následně potvrdíme pomocí tlačítka Confirm/map. Nespárované sloupce nebudou do systému vloženy. Systém WebMailer používá pro jedinečné označení příjemců sloupec id, proto pokud vkládáme (např. po předchozím exportu) data obsahující sloupec id, budou příjemci s těmito id přepsáni importovanými daty, viz Obr. 5. Pokud data sloupec neobsahují, bude se jednat o přidání nových příjemců5. Tlačítkem Import data dokončíme vlastní nahrání dat. Výsledek je pak zobrazen ve stavovém poli vpravo nahoře. Nakonec můžeme modul Importer zavřít. V Data manageru lze též importovat, avšak pouze jako aktualizace po předchozím exportu. Je tedy nutné zachovat sloupec recipient_id. Navíc je možné při importu přejmenovat sloupce _field1.. _field10 na libovolné názvy (Rename variables), na které se pak budeme odkazovat v Editoru. Obr. 5: Importer příklad operace UPDATE 5 Otázka duplicit s různými id je v této verzi ponechána na uživateli, doporučený postup je exportovat nejprve stávající množinu příjemců, tu porovnat s aktualizací a rozdíl pro import vytvořit již v tabulkovém procesoru. Bude řešeno v následujících verzích.

10 Data manager Modul Data manager slouží k manipulaci s datovými poli přiřazenými jednotlivým příjemcům a vybrané kampani. K proměnným příjemců ( , name, greeting) přidává dalších deset polí, které lze využít pro případné další proměnné datových polí (např. indiv. sleva či funkce, viz Obr. 6). Tento modul nemá význam bez vybrané kampaně, proto se pohybujeme vždy v rámci nějaké kampaně (drop-down výběr Selected campaign nahoře). Následují Filters, analogické ke stejné tabulce v modulu Recipient manager. Tabulka Selected recipients data overview nabízí podobnou funkcionalitu jako tabulka Global recipients: hromadné i individuální úpravy přidružených záznamů. Každý záznam vedle vlastních dat nese i stav, který odpovídá stavu konkrétního u a jeho fázi v procesu odesílání. Mimo stavu Obr. 6: Data manager včetně uživatelských polí proměnných Sent (Odesláno) je možné údaje záznamu měnit. Tabulku je opět možné zvětšit a v záhlaví je možné přejmenovat proměnné pro vkládání datových polí (výchozí názvy jsou _field1.. _field10, použitelné jako $_field1.. $_field10). Po najetí myší nad záhlaví jednotlivých sloupců se také zobrazí současné názvy proměnných. S vybranými záznamy se pojí tyto akce: Delete smaže řádky (a příjemce) z kampaně Export nabídne TXT soubor (s tabulátory) k uložení/otevření v tabulkovém procesoru. Správný export je nutnou podmínkou pro případný následný hromadný import dat do kampaně. Change status hromadná změna stavu zpráv, např. pro opětovné poslání Copy to zkopíruje příjemce současné kampaně do zvolené jiné kampaně a nastaví tuto kampaň jako současnou. Zároveň zvýrazní nově přibylé řádky. Show recipients zobrazí v Recipient manager příjemce odpovídající řádkům jako filtrované zobrazení Následují hromadné akce: Add recipients zobrazí Recipient manager s vybranou současnou kampaní Import fields zobrazí modul Importer ve variantě pro nahrání datových záznamů dané

11 kampaně. Umí přejmenovat názvy polí proměnných, viz Postupy. Save uloží jméno proměnných změněné v záhlaví tabulky (zelená pole). Totéž lze provést stisknutím klávesy Enter při vlastní editaci jmen. Následuje opět Instance editor, který nabízí stejné možnosti úprav jednotlivých údajů jako v případě Recipient manageru. Vlevo se zobrazují názvy jednotlivých polí; po najetí myší nad ně se zobrazí tvar pro vložení do HTML editoru.

12 Final preview Obr. 7: Final preview poslední kontrola před odesláním Modul Final preview slouží k zobrazení již doplněných a připravených zpráv tak, jak budou zasílány jednotlivým příjemcům (tlačítka Previous recipient a Next recipient). Zde je možné zkontrolovat, zda odpovídají ové adresy, celková velikost příloh a zasílací interval a případně se vrátit zpět (tlačítko Back) a provést potřebné změny. Pokud je vše v pořádku, klikneme na tlačítko Go!, které ještě jednou potvrdíme. Kampaň se spustí a v závislosti na verzi použitého serveru buď zobrazí nové okno Sender (Obr. 8) nebo začne provádět operace na pozadí. Pokud se zdánlivě nic neděje, klikneme na tlačítko Logger, které nás přenese do prostředí logovacího modulu, kde uvidíme probíhající operace. Obr. 8: Modul Sender kampaň právě začala

13 Logger Obr. 9: Modul Logger přehled odeslaných ů Modul Logger zobrazuje průběh zvolené kampaně a umožňuje v případě potřeby kampaň zastavit. V přehledné tabulce ukazuje, jaké hodnoty byly odeslány tak, že je možné případně zrekonstruovat celý obsah zprávy pomocí šablony kampaně a těchto hodnot. Zde se již zobrazují pouze systémové názvy proměnných.

14 Některé postupy Doporučená kontrola před ostrým startem kampaně Velmi vhodné je vytvořit si několik ových adres příjemců s parametrem např. kategorie s hodnotou interni, na které vytvořenou kampaň zašleme na zkoušku. Po zkontrolování v různých prostředích (Outlook 2003, 2007, .seznam.cz, Thunderbird, apod.) a případném doladění, přidáme i zbývající příjemce a kampaň odešleme naostro. Pro opakované odeslání na testovací y použijeme změnu stavu Sent na Ready v Data manager. Hromadné přidání příjemců bez duplicit Nejprve exportujeme požadovanou skupinu příjemců z Recipient manager (např. dle atributu Kategorie). V tabulkovém procesoru porovnáme s aktualizovanou množinou a přebývající nové příjemce nahrajeme pomocí modulu Importer do systému. Při porovnávání v tabulkovém procesoru lze použít např. funkci VLOOKUP. Nezapomeneme na to, že když vkládáme nové příjemce, nesmí data obsahovat sloupec id, aby nedošlo k přepsání stávajících dat. Hromadné načtení datových polí Opět provedeme export, tentokrát z Data manager. Při zachování sloupce recipient_id doplníme požadované proměnné max. 10 sloupců pro _field1.. _field10. Tyto sloupce můžeme nazvat libovolně s výjimkou již použitých názvů pro příjemce. Při importu pak zaškrtneme i checkbox přejmenovat proměnné (Rename variables), čímž se vloží i názvy polí. Změny již běžící kampaně Nejprve kampaň zastavíme v modulu Logger. Systém dokončí již probíhající odesílání a zastaví kampaň. Následně provedeme požadované změny v šabloně, příjemcích, datových polích nebo nastavení. Pokud chceme zopakovat odesílání všem příjemcům dané kampaně, v Data manager vybereme již zpracované příjemce (se stavem jiným než Ready) a změníme stav na Ready. Pak lze kampaň přes Campaign editor, Ready to launch a Go! znovu spustit. Vhodná velikost obrázků Nejprve si všechny obrázky postupně nahrajeme na server a umístíme do těla textu a nastavíme jejich velikost (i případné odsazení, odkazy, apod.). Následně zdrojové fotky v grafickém editoru zmenšíme na zvolené velikosti a znovu nahrajeme pod stejným názvem na server. V případě velkých originálních snímků se tak výrazně zrychlí odesílání jednotlivých ů a šetří pásmo sítě. Doporučená velikost ilustračních obrázků by neměla přesáhnout 200 kb. Celková velikost kampaně a stanovení intervalu odesílání Při kalkulaci vhodné maximální velikosti zprávy včetně všech příloh vždy počítáme s navýšením velikosti o 1/3 kvůli kódování při přenosu. Dále bereme v úvahu, že odchozí rychlosti internetového připojení jsou uváděny v kilobitech nebo Megabitech za sec (kbps, Mbps), kdežto velikosti souborů a zpráv se měří v kilobytech nebo Megabytech (kb, MB), kde 1kB=8kb a 1MB=8Mb. Dále se skutečné rychlosti většinou liší, u jistého velmi rozšířeného operátora téměř vždy, takže je dobré si nejprve ověřit rychlost spojení z místa umístění serveru např. na

15 Ještě zde platí 1 MB = 1024 kb a 1 Mb = 1024 kb. Příklad: Celková velikost příloh (Total attachment size): bytes, přibližně 650 kb, počítejme 660 kb. Zvětšíme o kódování o 1/3 na 1024 kb (1 MB). Odchozí rychlost: uváděná 512 kbps, změřená 312 kbps. Celková velikost v kbitech: 1MB * 1024 * 8 = 8192 kb. Doporučený interval: 8192 / 312 = 27 vteřin. Připočítejme ostatní provoz na síti, zvažme možnost jiného paralelního odesílání, apod. a zvolme buď 27 vteřin nebo více. Vhodná organizace příjemců Pokud používáme tisíce různých příjemců našich zpráv, je vhodné je organizovat podle nějakého klíče. K tomu využijeme nové atributy, které vytvoříme přidáním dalších sloupců v Recipient manager. Následně buď vyexportujeme stávající příjemce a v tabulkovém procesoru jim přiřadíme na místě nových sloupců patřičné hodnoty, nebo připravíme strukturu pro import dle názvu sloupců v modulu Recipient manager (Add new column) to v případě, že ještě nemáme žádná data v systému a naimportujeme. Kampaně na jedno použití Program WebMailer lze používat i jako jeho historické verze, kde šlo čistě o nástroj pro jednorázové rozesílání mnoha ů. Stačí před rozesíláním kampaně smazat všechny příjemce a následně je znovu naimportovat. Výhodou tohoto přístupu je, že se nemusí řešit problém s duplicitami.

16 Rejstřík a slovníček pojmů Blind copy...5 checkbox...7 kampaň...3 klient el. pošty...5 Mail Merge...3 pole proměnné...3 server SMTP...4 šablona...3 tabulkový procesor...15 vizuální editor...6 Blind copy slepá kopie, BCC:, příjemci zařazení do slepé kopie nebudou zobrazeni jako příjemci při čtení ové zprávy checkbox ovládací prvek formuláře ve tvaru zaškrtávacího políčka, nese význam ANO/NE kampaň souhrnný celek obsahující šablonu společnou všem příjemcům, data plnící zvolená místa v těle šablony, seznam příjemců, kterým se zprávy budou odesílat, nastavení a stav odesílání klient el. pošty program pro čtení elektronické pošty, např. Outlook, Thunderbird, ale i webová stránka typu Mail Merge termín označující sloučení připravené šablony ové zprávy s daty jednotlivých příjemců; lze použít i pro tištěnou formu pole proměnné místo (slovo) v těle zprávy, které nabývá různých hodnot v závislosti na kampani a příjemci. Pro označení, že se jedná o pole proměnné, předřadíme tomuto slovu znak $ (Ctrl+Alt+ů). server SMTP server sloužící k odesílání ů, např. smtp.iol.cz šablona zde tělo zprávy rozesílané v kampani, které může obsahovat různá pole nabývající hodnot podle kampaní a příjemců. Toto tělo je společné všem příjemcům právě až na vložená pole proměnných. tabulkový procesor program pro zpracování velkého množství dat ve sloupcích a řádcích tabulek, např. Excel, OpenOffice, apod. vizuální editor program pro úpravy textu, který rovnou zobrazuje změny a výsledný vzhled upravovaného textu, na rozdíl např. od zdrojového editoru HTML, kde se používají značky

17 Prohlášení o zodpovědnosti Program WebMailer (dále produkt) ani jakákoliv jeho část není určena k rozesílání nevyžádané pošty. Takové využití produktu nebo jakékoliv jiné využití porušující platné zákony České republiky nebo Slovenské republiky je v přímém rozporu se zamýšleným účelem produktu a vede k okamžitému pozbytí jakékoliv záruky. Autor nemůže nést jakoukoliv právní zodpovědnost za jakékoliv zneužití produktu, který byl vytvořen s dobrým úmyslem. Dle platného právního řádu ke dni je nutnou podmínkou pro zaslání obchodního sdělení předchozí souhlas příjemce a přiložení informace, že se jedná o obchodní sdělení.

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace Tento návod popisuje jak v prostředí WinQbase vytvoříme novou tiskovou sestavu, kterou bude možno použít pro tisk kalibračních protokolů. 1. Vytvoření nového typu sestavy. V prvním kroku vytvoříme nový

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Hromadnou korespondenci lze použít k vytvoření sady dokumentů, které jsou v zásadě stejné, každý dokument ovšem obsahuje jedinečné prvky. Například u dopisu oznamujícího nový produkt

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08 UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Personalizovaná objednávka... 3 3 Jednoduchá... 3 4 Standardní... 4 5 Komplexní... 5 5.1 Párování

Více

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008)

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Manuál k produktu fajny shop FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Obsah Obsah... 2 1 Popis administrace... 4 1.1 Objednávky... 4 1.1.1 Přehled... 4 1.1.1.1 Filtry a vyhledávání... 4 1.1.1.2 Seznam objednávek a

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Export tabulky výsledků

Export tabulky výsledků StatSoft Export tabulky výsledků Jelikož prezentace výsledků je důležitou součástí naší každodenní práce, ukážeme si tentokrát, jak exportovat tabulky výsledků nejen do MS Wordu. Také se může hodit vědět,

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací Manuál k editační části aplikace Stavby v CHKO autor: Ladislav Matouš datum: 14.3.2014 verze dokumentu: 0.7 1 1 Obsah 1.1 Prohlížení

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tel.: 558 646 913 Fax: 558 6626 500 Webové stránky města Kolín Uživatelská příručka Vypracovala Kateřina Klichová 28. 4. 2011 Obsah 1 Přílohy... 1 1.1 Vložení přílohy... 1 1.2 Smazání přílohy... 2 1.3

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Návod: Připojení ke školnímu FTP serveru. Návodu sloužící k přípojení k FTP serveru pomocí: Total Commander Webové rozhraní FTP Novell Client

Návod: Připojení ke školnímu FTP serveru. Návodu sloužící k přípojení k FTP serveru pomocí: Total Commander Webové rozhraní FTP Novell Client Návod: Připojení ke školnímu FTP serveru Návodu sloužící k přípojení k FTP serveru pomocí: Total Commander Webové rozhraní FTP Novell Client Příhlášní ke školnímu FTP serveru pomocí programu Total Commander

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25 UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Personalizovaná objednávka... 3 3 Jednoduchá... 3 4 Standardní... 4 5 Komplexní... 5 5.1 Párování

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

Hromadný e-mail / Newsletter

Hromadný e-mail / Newsletter . Hromadný e-mail / Newsletter Tato funkce slouží pro hromadné rozesílání personifikovaných e-mailů vybraným skupinám zákazníků ze stromu zatřídění nebo výběru. Obsahuje spoustu zajímavých funkcí, jako

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_06 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Docházka 3000 přenos dat do Abra FlaxiBee

Docházka 3000 přenos dat do Abra FlaxiBee Docházka 3000 přenos dat do Abra FlaxiBee Docházkový systém Docházka 3000 umí od verze 6.83 přenášet data do účetnictví Abra FlexiBee. Jedná se o přenos dat pomocí XML souborů. Systém přenosu je ale závislý

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP 2 Práce s editorem v redakčním systému stránek PF UJEP Obsah 1 Editor - obecně... 3 2 Ikony pro jednoduché formátování:... 4 3 Roletky pro přednastavené formátování...

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

47 Mapování přístupnosti

47 Mapování přístupnosti 47 Mapování přístupnosti Modul Mapování přístupnosti slouží ke správě výsledků mapování architektonických objektů z hlediska přístupnosti a především k evidenci zjištěných skutečností o mapovaných objektech.

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Teoretická část: Typickým příkladem použití hromadné korespondence je přijímací řízení na školách. Uchazeči si podají přihlášku, škola ji zpracuje a připraví zvací dopis k přijímací

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti. Via Aurea, s.r.o.

Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti. Via Aurea, s.r.o. Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti Via Aurea, s.r.o. Aktualizováno: 31.10.2013 Obsah NASTAVENÍ A VYUŽÍVÁNÍ EMAILOVÝCH SLUŽEB NA SERVERU SPOLEČNOSTI...1 VIA AUREA, S.R.O....1

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby:

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby: Klasifikace žáků Aktualizace modulu Klasifikace žáků verze 7.4.3 přináší nové funkce pro založení klasifikačních záznamů a pro zadání volitelných, nepovinných předmětů a zájmových útvarů. Založení klasifikačních

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

MS SQL Server 2008 Management Studio Tutoriál

MS SQL Server 2008 Management Studio Tutoriál MS SQL Server 2008 Management Studio Tutoriál Vytvoření databáze Při otevření management studia a připojením se ke konkrétnímu sql serveru mám v levé části panel s názvem Object Explorer. V tomto panelu

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

1. Přihlášení Ke spuštění Webové aplikace potřebuje rodič a žák či učitel pouze internetový prohlížeč, do kterého zadá adresu Vašeho webového

1. Přihlášení Ke spuštění Webové aplikace potřebuje rodič a žák či učitel pouze internetový prohlížeč, do kterého zadá adresu Vašeho webového 1. Přihlášení Ke spuštění Webové aplikace potřebuje rodič a žák či učitel pouze internetový prohlížeč, do kterého zadá adresu Vašeho webového serveru, na kterém Webová aplikace běží. Odkaz na elektronickou

Více

Voltampérová charakteristika diody

Voltampérová charakteristika diody Voltampérová charakteristika diody Pozn.: Voltampérovou charakteristiku diod, resp. i rezistorů, žárovek aj. lze proměřovat se soupravou ISES-PCI a též i s ISES-USB. Souprava ISES-PCI, resp. ISES-PCI Professional

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Návod pro instalaci a ovládání aplikace Evidence kaktusů a jiných sukulentů verze 0.85

Návod pro instalaci a ovládání aplikace Evidence kaktusů a jiných sukulentů verze 0.85 Návod pro instalaci a ovládání aplikace Evidence kaktusů a jiných sukulentů verze 0.85 Autor: Ing. Jiří Mikolášek, www.kaktusyunas.cz, e-mail: kaktusy@kaktusyunas.cz (Všechny návody byly vytvářeny v operačním

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6.

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Úprava stránek Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Média 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně krátký popis detaily

Více

Základní principy vyhledávání firem

Základní principy vyhledávání firem Základní principy vyhledávání firem Vyhledávat informace v databázi lze několika způsoby. Základní způsob používá postupné kroky, kdy otevíráme tzv. slovníky, z nichž vybíráme požadované hodnoty, například

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Kapitola dvanáctá Hromadná korespondence Učební text Mgr. Radek Hoszowski Hromadná korespondence Hromadná korespondence Představíme si jednoduchý nástroj, který nám může ušetřit velké množství práce. Je

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 25 Název materiálu: Ovládací prvky formuláře a makra Ročník: 2. ročník Identifikace materiálu:

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

1.7 WORD - hromadná korespondence

1.7 WORD - hromadná korespondence Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení Uživatelská příručka pro elektronické podání žádosti o uznání porostů a přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení prostřednictvím Portálu farmáře verze: 1.0 Strana 1 (celkem 14) Vytvořeno dne 3.1.2011

Více

IMPORT DAT DO DATABÁZE

IMPORT DAT DO DATABÁZE Úvod do problematiky IMPORT DAT DO DATABÁZE Databázové tabulky lze naplňovat i již dříve pořízenými údaji. Můžeme tak snadno načíst do databáze data pořízená v textovém editoru WORD nebo v tabulkovém procesoru

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WordPress manuál A3 WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WordPress manuál Ing. Karel Rejthar 16. 6. 2015-1 - OBSAH WordPress manuál......................................

Více

Finální nastavení a spuštění prezentace

Finální nastavení a spuštění prezentace Finální nastavení a spuštění prezentace MS PowerPoint 2003 Časování prezentace Prezentaci lze ovládat ručně nebo je možné ji přehrát automaticky. Pro automatické přehrávání prezentace je nutno vytvořit

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

M E T O D I K A W I K I

M E T O D I K A W I K I M E T O D I K A W I K I STŘEDNÍ ŠKOLY INFORMATIKY A SPOJŮ, BRNO, ČICHNOVA 23 NÁPOVĚDA OBSAH Webové stránky Střední školy informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23... 3 Moje stránka... 6 Přihlášení... 6 Po

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Mají-li být formuláře a sestavy efektivní a snadno použitelné, může hrát seřazení dat důležitou roli. 1) Určíme pole, podle kterých chcete řadit. 2) Klepneme pravým

Více

Manuál k editoru TinyMCE

Manuál k editoru TinyMCE Manuál k editoru TinyMCE Popis ovládacích prvků UPOZORNĚNÍ: Některé tlačítka nemusí být k dispozici. Styl písma Dolní a horní index Zarovnání textu Může se aplikovat na označený text. B - tučné písmo,

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Nejčastějším úkolem bývá ukončení stránky a pokračování textu na další stránce nebo vložení stránky před napsaný text. Podobným úkolem je jiné svislé zarovnání

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

TAXexpert5 modul Kartotéka II.

TAXexpert5 modul Kartotéka II. TAXexpert5 modul Kartotéka II. Strana 1 (celkem 11) Základní obrazovka kartotéky Aplikace Kartotéka nahrazuje od verze 5.4.1 stávající modul CRM. Data byla převedena. Základní obrazovka se kromě společných

Více

II. Elektronická pošta

II. Elektronická pošta II. Chceme-li si přečíst poštu, klikneme v levém sloupci na nápis Doručená pošta. Máme před sebou seznam e-mailů seřazených podle data a času přijetí. Pokud máme zapnuto zobrazení náhledu, ve spodní nebo

Více

Nápověda aplikace Patron-Pro

Nápověda aplikace Patron-Pro Nápověda aplikace Patron-Pro 1. Popis aplikace Aplikace Patron-Pro slouží k zobrazení souboru zálohy mobilní aplikace Patron-Pro se záznamy o povolených kartách. Dále umožňuje tyto záznamy editovat, vytvářet

Více

ANS orientace v aplikaci a pokladně

ANS orientace v aplikaci a pokladně ANS orientace v aplikaci a pokladně Rožnov pod Radhoštěm 756 61 BÚ:86-2201060287/0100 číslo spisu C.26504 1 1. Vyhledávání a třídění v ANS 1.1.1. Třídění: Scroll dokladů si můžeme pro snadnější vyhledávání

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

Konvertor diakritiky 3. Instalace

Konvertor diakritiky 3. Instalace OBSAH Popis... 2 Ovládání aplikace... 3 Odstranění diakritických znamének... 4 Operace s textem... 4 Nastavení aplikace... 4 Písmo... 4 Jazyk... 4 Přidání dalšího jazyka do aplikace... 5 Znaky... 5 Instalace

Více