AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH Stocks and stock investments Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Gabriela Oškrdalová Autor: Adam Blaha Brno, duben

2 Jméno a příjmení autora: Adam Blaha Název bakalářské práce: Akcie a investování do nich Název práce v angličtině: Stocks and stock investments Katedra: financí Vedoucí bakalářské práce: Ing. Gabriela Oškrdalová Rok obhajoby: 2009 Anotace Předmětem bakalářské práce Akcie a investování do nich je seznámit čtenáře se světem akcií. Najde zde informace o nejdůleţitějších místech, kde se obchoduje s akciemi. Měla by čtenáři přiblíţit proces investování. Poradit, jak se co nejjednodušeji vyhnout chybám a tím i případným ztrátám. Investování není výsadou pouze bohatých a kaţdý člověk by měl své úspory vyuţívat takovým způsobem, aby mu přinášeli co nejvíce uţitku. Hlavní důraz je kladen na pochopení rozdílu mezi spekulací a investováním a na pohled na investování jako na formu dlouhodobého ukládání úspor do cenných papírů. Annotation The goal of the submitted thesis: Stocks and stock investments is to make the reader acquainted with the world of shares. He can find here informations about where to trade the stocks. It should put near view on investment operations. Give advice how to very simply avoid the mistakes and possible loss. Investment is not only for rich people and everybody should use his savings the best way he can to bring him full benfit. The main accent is oriented on the difference between speculation and investment and to take investment as a longterm accumulation of savings in to the stocks and bonds. Klíčová slova akcie, investování, zhodnocení kapitálu, investor, spekulace, úspory Keywords stocks, investment, valorization of capital, investor, speculation, savings 2

3 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci Akcie a investování do nich vypracoval samostatně pod vedením Ing. Gabriely Oškrdalové a uvedl v ní všechny pouţité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 20. června

4 Obsah ÚVOD AKCIE ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA DRUHY AKCIÍ TRHY CENNÝCH PAPÍRŮ Burza Burzovní indexy Burza cenných papírů Praha Mimoburzovní trhy AKCIE A INFLACE BROKEŘI V ČR A ONLINE OBCHODOVÁNÍ INVESTOVÁNÍ DO AKCIÍ INVESTOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE INVESTOR VERSUS SPEKULANT PRAVIDELNÉ VERSUS JEDNORÁZOVÉ INVESTOVÁNÍ ZÁSADY INVESTOVÁNÍ Důvody investování Prvotní kapitál Diverzifikace RIZIKO INVESTIČNÍ STRATEGIE Konzervativní strategie Vyváţená strategie Agresivní strategie Moţnosti portfolia ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ

5 Úvod Tato práce se, jak uţ název napovídá, zabývá akciemi a investováním. Investování do akcií je v dnešní době jedna z hlavních moţností jak zhodnotit kapitál, ale také je to jeden z nejtěţších způsobů, kdy se z investora můţe stát za krátko velmi bohatý člověk, ale stejně tak rychle můţe o vše přijít. Investování do akcií je proces náročný na psychiku a mnoho lidí uţ dohnal k zoufalým činům. Přesto je podle mého názoru ukládání úspor do akcií ve správném poměru s ostatními finančními instrumenty tou nejlepší cestou vyuţití finančních trhů. Také u nás, v České republice, investuje tisíce lidí do různých finančních instrumentů. Sice je to stále mnohem méně, neţ v ostatních státech, především západní Evropy a Severní Ameriky, kde má investování do akcií mnohem delší tradici, ale přesto v naší republice lze pozorovat rostoucí trend investování do akcií a zvýšený zájem lidí o zhodnocování volných finančních prostředků. Děje se tak především díky rostoucí nabídce investičních moţností, které nám nabízejí banky, investiční společnosti a fondy, zvýšenou mírou propagace pomocí médií, reklamy a internetu, a ve velké míře také díky činnosti finančních zprostředkovatelů a poradců. Ti, kteří se rozhodnou investovat, investují buď samostatně pomocí burzovních makléřů, nebo a to mnohem častěji, kolektivně přes účast v různých investičních fondech a ţivotních pojištěních, které jsou pro investora obvykle tou draţší variantou. Další tisíce aţ miliony lidí mají své dlouhodobé úspory odloţené na běţných nebo v lepším případě na spořících a termínovaných účtech. Pro tyto lidi je vidina jistého úroku, i kdyţ niţšího aţ téměř ţádného lákavější, neţ nejistota investování do akciových trhů. V mnohých případech je to také dáno nevědomostí obyvatel a mýtech o sloţitosti investování obecně. Výnos z investování je sice lákavý, ale riziko je pro mnohé lidi nepřijatelné, coţ je mnohdy dáno předcházejícími špatnými zkušenostmi s investováním, kterých bylo většinou dosaţeno nedodrţením původního investičního horizontu a špatným načasováním investice. Spousta drobných investorů psychicky nezvládají výkyvy trhů, a tak se většinou stává, ţe draze nakupují a levně prodávají bez ohledu na původně vytyčený investiční horizont. Jedinou jistotou na finančních trzích v dlouhodobém horizontu je, ţe pokud investor zainvestuje své finanční prostředky na horizont v řádech desítek let, tak se kapitálovým trhům nevyhne větší či menší krize. Investování se dá zjednodušeně povaţovat za hru. Je třeba si uvědomit, ţe pokud se rozhodneme investovat do akcií, stáváme se součástí takovéto celosvětové hry. Hry, která má sice přesně daná pravidla, ale kterou hraje obrovské mnoţství subjektů a na kterou působí neuvěřitelné mnoţství různých faktorů. A v tom spočívá hlavní úskalí této hry. Je v ní velká míra nejistoty (dějů, procesů) a subjektů, kteří ji kaţdodenně ovlivňují. Nemůţu si pomoci, ale jako náruţivému hráči pokeru a her obecně, zde vidím velkou podobu. Z jistého pohledu se dá brát investování do akcií jako hazard. Ne příliš odlišný od rulety nebo sázení na sportovní výsledky. Přesto je tu moţnost, jak být úspěšný díky svým schopnostem, neţ se jen spoléhat na náhodu. Rád bych své přirovnání rozvinul trochu více. 5

6 Pokud hrajeme nějakou společenskou hru, obvykle si přečteme pravidla, tím se ji naučíme hrát, ale samozřejmě se ji nenaučíme vyhrávat. Výsledek hry bude z části závislý na tom, jak ji budeme hrát, jakou zvolíme strategii. Jelikoţ má ale kaţdá hra i svůj díl náhody, neznamená automaticky, ţe dobře zvolená strategie povede k úspěchu, ale velmi tím zvýšíme pravděpodobnost dosáhnutí úspěchu. Tedy pokud si chceme zahrát novou hru, je třeba si první zahrát zkušební partii, kdy pochopíme, na jakých principech je hra zaloţena. Po opětovném hraní se uţ můţeme soustředit na vylepšování strategie vedoucí k úspěchu a minimalizování vlivu náhody. Samozřejmě musíme hrát jinak, pokud nám jde pouze o vítězství a jinak, kdyţ máme dosáhnout co nejvyššího skóre. U investování je to stejné. Neţ přistoupíme k samotné investici, měli bychom si dobře přečíst pravidla, alespoň jednou si to zkusit nanečisto a pak si uvědomit, jestli nám jde pouze o to vyhrát, tedy skončit v plusu (neprohrát, nebýt ve ztrátě) anebo mít nejlepší skóre, tedy dosáhnout velikého zhodnocení. Podle toho volíme při investování strategii. Stejně tak je to s naším postojem k riziku. Jsou mezi námi jedinci, kteří jsou shovívavější k riziku a klidně zkusí dosáhnout co největšího počtu bodů, i kdyţ je to můţe připravit o vítězství. A naopak jiní, kteří si zakládají především na svojí hře, která se jim osvědčila, která přináší úspěchy a z které se snaţí eliminovat vnější vlivy. Je jim jedno jestli vyhrají pouze o bod, to hlavní je výhra. Pokusím se přiblíţit investování do akcií na celosvětově velmi rozšířené karetní hře Texas Hold'em poker. Poker, jako hodně karetních her, se hraje o peníze a hru velmi ovlivňuje náhoda. Ta ale hraje roli především z krátkodobého hlediska, kdy se kaţdou chvíli můţe změnit příznivý vývoj situace, ve které se nacházíme. Stejně tak při investování se můţe změnit kaţdým dnem vývoj naší investice, ale převáţně jde jen o to, nenechat se vyvést z míry i přes chvilkové nezdary. Říká se, ţe výsledek hry závisí z 30% na náhodě a ze 70% na schopnostech hráče. V porovnání s investováním se lze snadněji naučit vítězit v pokeru, jelikoţ je to hra zaloţená na pravděpodobnosti. Naopak investování je více zaloţené na přehledu a odhadu a schopnosti vyuţívat všech nástrojů, které máme k dispozici. Kaţdopádně asi nejdůleţitějším faktorem v obou hrách jsou zkušenosti. Nikdo se nestane dobrým investorem přes noc, stejně jako se nestane dobrým pokerovým hráčem. Abychom se jím stali, je třeba věnovat určité úsilí. Měli bychom číst co moţná nejvíce publikací věnované této problematice, sledovat zkušené hráče a učit se od nich a hlavně trénovat, to znamená kaţdodenně se účastnit této hry. Do hry vstupujeme s určitým obnosem peněz, který si sami určíme. Takţe je na nás, kolik našich dostupných finančních prostředků dáme do hry. Hra spočívá v tom, ţe člověk čeká na správnou chvíli, kdy má v ruce silné karty a v tu chvíli se rozhoduje, kolik vloţí do hry. Při investování jde v podstatě o to stejné, kdy investovat, kolik investovat a do čeho investovat. A jakou roli hraje náhoda? Jak v pokeru tak při investování neznamená, ţe kdyţ drţíme v ruce nejsilnější karty, vyhrajeme, ale ta šance je hodně vysoká, proto můţeme vsadit více. Naopak, pokud máme špatné karty, do hry jít můţeme, ale výsledek je hodně nejistý. Můţeme pouţít přirovnání u dvou typů hráčů, a to těch, kteří většinou dlouho čekají a hrají pouze na dobré karty a těch, kteří hrají velmi často, a kde je třeba být opravdový mistr, aby člověk překonal náhodný faktor. Poker je hra o rozhodnutí, udělat ve správnou chvíli správný tah. Ale jelikoţ je poker hra zaloţená na pravděpodobnosti, je mnohem lehčí takovéto správné rozhodnutí udělat při hraní pokeru neţ při investování. Tou nejdůleţitější věcí jak v pokeru, tak 6

7 v investování, je ale lidská psychika. Dlouhodobě vítězí ti chytří a psychicky odolní. Většina lidí nemá s psychikou problémy, pokud se jim daří, ale jakmile přijde nezdar, můţe je to hodně ovlivnit. Pokud se jedná o peníze, většina lidí panikaří. Hlavní podmínkou úspěchu v těchto hrách je drţet svou psychiku (tím se myslí myšlenky, jednání i chování) stále na stejné úrovni, mít víru v sebe a svoje rozhodnutí a nepropadat negativním pocitům, které mohou vyústit aţ v beznaděj. Říká se tomu zachovat si chladnou hlavu. Toto je hlavní faktor, který rozhoduje o tom, kdo bude úspěšný a kdo nebude. Tato práce tedy bude popisovat svět akcií a investování postupně, jako bychom se seznamovali s novou hrou. Je rozdělena do dvou částí. V první se dozvíte něco o světě akcií. Tato část je pojata hodně obecně. Najdete zde pravidla investování a moţnosti jak a kde investovat. Druhá část bude zaměřena na samotné investování a pojetí dvou způsobů přístupu k investicím do akcií. Zjistíte, jaké strategie je moţné volit a kdy je investování relativně bezpečné. Zaměřím se na jednotlivé faktory investování jako je riziko, likvidita, poplatky a výnos. Spojením jednotlivých částí má tato práce čtenáře přesvědčit nebo alespoň přimět začít uvaţovat o akciích a investování do nich, jako jo velmi výhodném dlouhodobém nástroji na zhodnocení úspor. 7

8 1 Akcie 1.1 Základní charakteristika Akcie je majetkový cenný papír, který majiteli přiznává vlastnické právo určitého podílu firmy a dává mu právo spolurozhodovat o firmě na valné hromadě. Cenným papírem se rozumí právo investora na určitý prospěch nebo majetek. Slouţí jako důkaz majetkových práv. Cenný papír, a s ním všechna práva a podmínky, můţe být převeden na jiného investora. Jedná se o dlouhodobý cenný papír, který nemá stanovenou dobu splatnosti. Akcie je typ cenného papíru, který lze snadno a efektivně převádět z jednoho vlastníka na druhého. Kaţdá akcie musí obsahovat obchodní jméno a sídlo společnosti, jmenovitou hodnotu, označení formy akcie, u akcie na jméno i jméno akcionáře, výši základního jmění a počet akcií k datu emise akcie a datum emise. První moţností, jak dosáhnout výnosu z drţení akcie je dividenda. Dividenda je peněţitý podíl z čistého zisku akciových společností vyplácený akcionářům. Výše dividend na jednu akcii se zpravidla uvádí v absolutní částce nebo v procentech z nominální hodnoty akcie. Další moţností jak dosáhnout výnosu z akcií je jejím prodáním na trhu cenných papírů. Zisk nebo ztrátu zde tvoří rozdíl mezi cennou, za kterou jsme akcie nakoupili a cennou, za kterou je prodáváme. Historicky je doloţeno, ţe větší část celkových výnosů připadá ale na výplatu dividend. Ačkoliv mnoţství peněz vyplacených jako dividendy je neurčité, dá se poměrně dobře předvídat. Částka, za kterou se akcie dá koupit nebo prodat, se však časem značně mění a tím se roční výnosnost stává nepředvídatelnou. Cena jednotlivých akcií je dána střetem poptávky s nabídkou, proto se nedá určit její budoucí hodnota. Jako kaţdá komodita na trhu je i cena akcie tím vyšší, čím větší je poptávka, a tím niţší, čím větší je nabídka. Na změnách nabídky a poptávky se podílí řada různých faktorů, včetně očekávání. Akcie jsou cenné papíry, které dosahují vyšší průměrnou výnosnost, neţ ostatní cenné papíry, ale mají tendenci obsahovat i vyšší riziko. Akcie vznikají emisí, kdy akciová společnost vydá určitý počet akcií za účelem navýšení svého kapitálu. Je to efektivní mechanismus převodu volných finančních prostředků investorů směrem ke společnostem, které je vyuţijí k rozvoji a růstu společnosti, výměnou za podíl na zisku. Akcie jsou nabízeny na burzách cenných papírů, ale obchoduje se s nimi i na mimoburzovních trzích. Z drţby akcií vzniká majiteli kromě majetkového práva na podílu na zisku společnosti i nemajetkové právo podílet se na chodu společnosti, a to na valných hromadách akcionářů, kde se rozhoduje o důleţitých otázkách ohledně chodu akciové společnosti, a také právo na likvidačním zůstatku, který zůstane v případě zániku akciové společnosti po uspokojení všech věřitelů, a to v poměru, který odpovídá jmenovité hodnotě jeho akcií. 1 Kaţdá akcie znamená obvykle jeden hlas, proto pokud má jeden subjekt více neţ 50% všech emitovaných akcií, coţ se nazývá kontrolní balík, můţe o společnosti rozhodovat sám. Ale aby tímto jednáním 1 VESELÁ Jitka., Investování na kapitálových trzích, Praha, ASPI, 2007, s , ISBN

9 nebyli poškozeni i ostatní akcionáři, jsou vydány příslušné zákony na jejich ochranu, tzv. právní ochrana minoritních akcionářů. 2 Uzavřením asociační dohody s EU se náš stát zavázal, ţe ve svém právním řádu zakotví zásady obsaţené ve směrnicích Rady ES vztahující se k minoritním akcionářům a jejich ochraně. Tento svůj závazek stát splnil novelami obchodního zákoníku provedenými zákonem č. 142/1996 Sb. a především zákonem č. 370/2000 Sb., účinným od Regulaci a dohled nad trhem cenných papírů v České republice zajišťovala Komise pro cenné papíry, která fungovala od dubna 1998 do dubna 2006, kdy došlo ke sloučení pravomocí několika regulatorních orgánů, a tyto pravomoci převzala Česká národní banka, čímţ Česká republika přešla k moţnosti jednotného regulatorního a dozorového orgánu v rámci centrální banky Druhy akcií Základním druhem akcie jsou tzv. kmenové akcie. Jsou to takové akcie, které opravňují jejich majitele podílet se na řízení akciové společnosti. To znamená, ţe majitel je oprávněn k hlasování na valné hromadě. Nárok na dividendu má však pouze v případě vytvoření zisku dané akciové společnosti a rozhodnutí valné hromady o rozdělení jeho části na výplatu dividend. Dále existují akcie prioritní, které jejich vlastníku na rozdíl od kmenových akcií nezakládají právo hlasovat na valné hromadě, pokud to není uvedeno ve stanovách společnosti. Zakládají však nárok na přednostní vyplacení dividendy a přednost na podíl z likvidačního zůstatku. Prioritními akciemi jsou zpravidla odměňováni zaslouţilí zakladatelé společnosti. Třetí a nejméně rozšířené jsou akcie se zvláštními právy, tzv. zlaté akcie, které upravuje zákon č. 92/1991 Sb. Jejich drţitelé disponují zvláštními právy při hlasování, např. právo veta nebo více hlasů neţ by odpovídalo nominální hodnotě akcie. Zaměstnanecké akcie, jak uţ název napovídá, jsou určeny pouze zaměstnancům dané akciové společnosti. Tyto akcie mohou mít různé výhody, např. jsou jim poskytovány zdarma nebo za zvýhodněných podmínek, často podle počtu let strávených u akciové společnosti. Někdy bývají i součástí penzijního plánu společnosti. Mají však také jednu velkou nevýhodu, a to ţe se dají převádět pouze mezi zaměstnanci dané společnosti. Dokonce se nedají ani dědit, v případě úmrtí zaměstnance podnik odkoupí tyto akcie zpět. 4 S těmito akciemi se však setkáme spíše výjimečně. Dále pak dělíme akcie z hlediska podoby a to na akcie listinné, coţ jsou vlastně fyzické listiny, neboli akcie, které můţeme uchopit do ruky. S tímto druhem akcií se uţ v dnešní době moc nesetkáváme. Pokud budeme chtít investovat do akcií, spíše narazíme na druhý typ akcií a to akcie zaknihované. Jedná se o akcie zapsané v evidenci. V minulosti byly zapsané v knihách, dnes jiţ jsou uloţeny v počítačích. A jako doklad o existenci akcií a zároveň 2 SHARPE W.F., ALEXANDER G.J. Investice, Praha, 1994, s.2-3 ISBN VESELÁ Jitka. Investování na kapitálových trzích, Praha, ASPI, 2007, s.29, ISBN PIVRNEC Jiří. Dnes akcionářem, zítra boháčem, Praha, Grada 1993,s.17-31, ISBN

10 potvrzení, ţe jste jejich vlastníkem, slouţí výpis z vašeho účtu ve Středisku cenných papírů. Jde o jednodušší formu, která nám zajistí jednodušší manipulaci a spravování našich akcií. Poslední dělení je z hlediska formy a to na akcie na jméno a akcie na majitele. Akcie na jméno jsou vydávány na jméno určité osoby (právnické nebo fyzické). Uvádí se na ně i adresa jejich vlastníka. Akciová společnost díky tomu můţe vést seznam svých akcionářů. V listinné podobě se převádějí rubopisem (tzv. indosamentem), coţ je uvedení jména a adresy nového vlastníka zpravidla na rubovou stranu akcie, a jejich fyzickým předáním. Pokud se jedná o akci na jméno a zároveň je zde zmínka o převodu rubopisem, říká se těmto akciím akcie na řad. Kromě toho se na akcii musí také uvést datum účinnosti převodu. V zaknihované podobě se převádějí smlouvou a registrací podle 21 Zákona o cenných papírech. Výhodou je lepší ochrana proti odcizení, nevýhodou obtíţnější prodejnost, coţ se projeví na ceně. Převoditelnost akcií na jméno lze stanovami omezit (nikoli vyloučit) a vázat tento převod na souhlas některého z orgánů společnosti. U akcií na majitele (na doručitele) je vlastníkem ten, kdo je drţí ve svých rukou. Drţitel akcií je pro společnost anonymní. V zaknihované podobě se také převádějí smlouvou a registrací podle 21 Zákona o cenných papírech. V listinné podobě stačí nicméně jen fyzické předání. Výhodou je snadná obchodovatelnost na sekundárních trzích. Akcie na majitele jsou vţdy volně převoditelné. 5 Pokud se bavíme o druzích akcií, je třeba také zmínit pojem tzv. blue chips. Tento termín je vypůjčený ze světa pokeru, kde označuje nejhodnotnější karty. Ve světě financí pak neoficiálně označuje akcie těch největších a dlouhodobě ziskových korporací nebo téţ označení pro nejkvalitnější a nejvíce obchodované emise akcií. 1.3 Trhy cenných papírů Trhy cenných papírů jsou místa, kde se setkává poptávka po cenných papírech s jejich nabídkou. Trhy cenných papírů existují proto, aby umoţnili kontakt těch, kteří kupují a prodávají cenné papíry. Tím se míní existence mechanismů, které zprostředkovávají směnu finančních aktiv. Trh s cennými papíry je součástí kapitálového trhu, tedy trhu, na kterém se obchodují střednědobé aţ dlouhodobé finanční instrumenty. Rozlišujeme trhy akciové, dluhopisové a trhy finančních derivátů. Trhy s cennými papíry se dále dělí na trh primární a sekundární. Primární trh akcií souvisí s jejich vydáváním emisí. Na tomto trhu se setkává na straně poptávky společnost, která potřebuje získat peněţní prostředky na zvýšení svého základního kapitálu, a na straně nabídky osoba, která je ochotna se na určitou dobu vzdát svých peněz. Aby se peníze od této osoby dostaly ke společnosti, dochází k prodeji (z pohledu společnosti) a nákupu (z pohledu osoby) akcií. A protoţe jde o prvotní prodej těchto akcií, byl trh pojmenován primární. Primární trh můţe být rozdělen na nové emise vyzrálých a nevyzrálých cenných papírů. Nová emise vyzrálých cenných papírů znamená nabídku dalšího mnoţství jiţ existujících cenných papírů, 5 Internet. In Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/akcie> 10

11 zatímco nová emise nevyzrálých cenných papírů znamená počáteční nabídku cenného papíru veřejnosti. Nové emise nevyzrálých cenných papírů jsou často označovány jako počáteční veřejná nabídka nebo IPO (initial public offering). 6 Na sekundárním trhu akcií se jiţ obchoduje s dříve emitovanými akciemi. Na tomto trhu se setkávají majitelé akcií s osobami hodlajícími uloţit své peněţní prostředky do těchto akcií. Na sekundárním trhu tedy dochází k přesunu akcií od jedněch osob k druhým. Nedochází však k ţádnému zvyšování základního kapitálu akciové společnosti, s jejímiţ akciemi se obchoduje. Na sekundárním trhu je obchod s cennými papíry realizován jednak na burze a jednak formou mimoburzovního obchodu. Na burze můţeme obchodovat pouze prostřednictvím specializovaných obchodníků s cennými papíry. Mimo burzu můţeme obchodovat i my, bez obchodníků. Stojí nás to nějaké poplatky stejně jako při obchodování na burze, ale jsou menší, jelikoţ musíme obchodovat my sami Burza Burzu cenných papírů můţeme definovat jako organizovaný trh s cennými papíry buď prostřednictvím shromáţdění osob na určitém místě, nebo elektronickým způsobem, podle platných pravidel a burzovních předpisů. Je přesně vymezeno kdy, kde, kdo a s čím můţe na burze obchodovat, jakou formou se budou obchody uzavírat a stanovují a zveřejňují cenu. Význam burzy lze zhodnotit například podle ročního objemu obchodu s cennými papíry. V tomhle ohledu jasně vede burza v New Yorku. Jiné hledisko můţe být počet kotovaných společností. Podle tohoto měřítka jsou největší burzy v Londýně, Tokiu, New Yorku a v Německu. Na řadě burz se obchoduje i s cizími akciemi. Nejotevřenější burza je v Ţenevě, kde je počet cenných papírů zahraničních firem asi 67% z celkového počtu obchodovaných titulů. Burza má obvykle formu akciové společnosti. Nejvíce na ní obchodují peněţní instituce a makléřské firmy. Příjmy burzy tvoří poplatky členů burzy a dále podíl na provizích z uskutečněných obchodů. Tyto provize činí asi 1% z objemu transakcí. Burza je zpravidla neziskovou organizací, cílem není zisk, ale uspokojivé fungování burzy. Je to kvůli tomu, ţe kdyby byl cílem maximální zisk, vedlo by to k růstu poplatků a provizí, tedy k nárůstu nákladů pro akcionáře burzy. Ti by tak byli stimulováni k obchodování mimo burzu. Na burze obchodují emitenti cenných papírů (ti tvoří nabídku cenných papírů) a investoři (tvoří poptávku), kteří se dělí na individuální (osoby, firmy) a institucionální (banky, fondy, atd.). Transakce mezi investory a emitenty jsou zprostředkovány. Obchodovat na burze mohou pouze osoby k tomu oprávněné. Jsou to akcionáři burzy a pak firmy, kterým burzovní komora udělila oprávnění kupovat a prodávat cenné papíry na burze. 6 SHARPE W.F., ALEXANDER G.J.: Investice, Praha, VICTORIA, 1994, 810 s., ISBN PIVRNEC Jiří. Dnes akcionářem, zítra boháčem, Praha, Grada 1993, s.39-41, ISBN

12 To jsou: Banky obchodují pro své klienty nebo na vlastní účet Brokeři obchodují svým jménem pro někoho jiného (na cizí účet) za provizní poplatek Dealeři obchodují na své jméno a na svůj účet Investor má dvě moţnosti. Za prvé si najít brokera, kterému zadá příkaz k nákupu nebo prodeji cenného papíru. Jde většinou o obchodníka s cennými papíry, v České republice to jsou prakticky všechny banky. Nebo za druhé přímo koupit cenné papíry od dealera, který s nimi běţně obchoduje. 8 Význam burzy je pro hladké fungování trţní ekonomiky obrovský. Umoţňuje shromáţdění volných finančních prostředků od investorů a jejich efektivní vyuţití a zhodnocení při současné diverzifikaci rizika a zajištění neustálé likvidity. Pro společnost, jejichţ cenné papíry jsou na burze obchodovány, burza nabízí moţnosti k získávání dalšího kapitálu, přístup ke zdrojům nezbytným pro další rozvoj a expanzi společnosti. Kótace cenných papírů, coţ je úřední vyhlášení kurzů cenných papírů, při kterých se budou uzavírat obchody, určité společnosti na burze přispívá ke zvýšení prestiţe této společnosti v očích investorů. Moţnost opatřit si finanční zdroje prostřednictvím kapitálového trhu rovněţ sniţuje závislost firem na úvěrových zdrojích poskytovaných bankami. Existence burzovního trhu a celé řady faktorů, které na něj působí, umoţňuje investorům spekulovat na vzestup nebo na pokles kurzů cenných papírů Burzovní indexy Ke sledování celkové tendence na trhu cenných papírů slouţí burzovní indexy. Jde o souhrnný ukazatel zaloţený na váţeném průměru cen vybraných akcií. Index přináší základní informaci o stavu a vývoji trhu nebo určitého odvětví. Indexy nejsou ve své podstatě nic jiného neţ do jednoho čísla koncentrované ceny několika (zpravidla nejlikvidnějších) akcií. Umoţňují tak snadné srovnání vývoje s ostatními trhy. Pro investorskou veřejnost podávají indexy velice cennou informaci o celkové atmosféře na trhu, popř. o výkonnosti trhu. Pro výkonnost trţního indexu se často pouţívá pojem benchmark, coţ je termín pro určitou referenční hranici, kritérium pro porovnání výkonnosti trhu s výkonností fondů, portfolií či investičních strategií. Výnosová míra produkovaná trţním indexem je v podstatě výnosovou měrou, které je moţno dosáhnout při aplikaci investiční strategie kup a drţ. Hodnoty indexů jako cenná informace pro investory jsou kaţdodenně kalkulovány a publikovány ve finančním tisku nebo na internetových stránkách. 10 Nejznámějším indexem je Dow-Jonesův index. Hlavní výhodou indexu je jednoduchost a kontinuita. Sloţení indexu se mění podle vzestupu nebo poklesu významu společností. Dalším 8 HLADÍK René. Trhy cenných papírů : určeno studentům bakalářského studia ekonomických fakult a všem zájemcům o akcie, dluhopisy a burzu. Ústí nad Labem, Reneco, 2003, s , ISBN VESELÁ Jitka. Investování na kapitálových trzích, Praha, ASPI, 2007, s.52, ISBN VESELÁ Jitka. Investování na kapitálových trzích, Praha, ASPI, 2007, s.76, ISBN

13 významným indexem je S&P 500, jenţ zahrnuje 500 titulů a je tedy daleko reprezentativnější. V České republice je nejvýznamnější index PX. Nyní jej tvoří 13 titulů, které splňují poţadované parametry. Index bývá ovlivněn akciemi, které mají největší váhu v indexu. U nás jsou to akcie největších firem (ČEZ, Telefónica O2) a bankovní akcie Burza cenných papírů Praha BCPP je největším organizátorem trhu s cennými papíry v České republice. Jedná se o právnickou osobu, která organizuje trh s investičními nástroji pro osoby oprávněné uzavírat burzovní obchody. Obchodování bylo zahájeno 6. dubna Na trhu je moţné obchodovat rovněţ i se zahraničními akciovými tituly. Indexem praţské burzy je PX počítaný z cen váţený trţní kapitalizací. Je to cenový index blue chips emisí. Dividendové výnosy se nezohledňují. Svého minima index dosáhl v roce 1998 a to 316 bodů a maxima v říjnu 2007 a to 1936 bodů. Obrázek 1 Historický vývoj indexu PX Zdroj: Mimoburzovní trhy Mimoburzovní trh představuje protiváhu, konkurenta burzovním trhům. Ve světě probíhá větší část obchodů s cennými papíry mimo burzu, ale podíl obchodů uzavíraných na mimoburzovních trzích se v jednotlivých zemích diametrálně liší. Mimoburzovní trh je trhem, jehoţ činnost není vymezena burzovním zákonodárstvím, pravidly a předpisy. Nicméně také fungování mimoburzovního trhu je upraveno zákonem a pravidly pro obchodování, které jsou však v porovnání s burzovními pravidly a předpisy mnohem méně 11 HLADÍK René. Trhy cenných papírů : určeno studentům bakalářského studia ekonomických fakult a všem zájemcům o akcie, dluhopisy a burzu. Ústí nad Labem : Reneco, 2003, s.96 13

14 přísné. Mimoburzovní trh můţe existovat v organizované i neorganizované podobě. 12 V současné době vzrůstá význam organizovaných neburzovních trhů, kde se obchoduje přes počítače a neexistuje zde klasický burzovní parket /např. NASDAQ, RM-Systém/. Ani na organizovaném mimoburzovním trhu ale zpravidla nemůţe obchodovat kdokoliv, ale pouze jeho účastníci, opět většinou z řad finančních institucí. Ti plní zároveň funkci tvůrců trhu, protoţe v počítačovém obchodním systému průběţně uvádějí nákupní a prodejní kurzy, za něţ jsou ochotni a také povinni cenné papíry nakoupit či prodat. Tak zajišťují dostatečnou nabídku a poptávku po cenných papírech, tj. likviditu, a díky tomu i sami utvářejí trh. V České republice je největším mimoburzovním trhem RM-Systém. Na tento trh mají přístup na rozdíl od burzy téměř všichni, musí však splnit podmínky trţního řádu RM-Systému. RM- Systém je trhem, kde se obchoduje s akciemi nejvýznamnějších českých, ale i zahraničních společností, jako je například ČEZ, Telefónica O2, Unipetrol, Erste Bank nebo NWR. On-line se zde obchoduje také s akciemi, které se nevyskytují na praţské burze. Na organizovaném trhu, ať uţ burzovním nebo mimoburzovním, se však obchoduje jen nevelký počet ze skutečně obíhajících cenných papírů. Zbývající část je obchodována na neorganizovaném trhu prostřednictvím bank nebo soukromých makléřů. Jde o tzv. "prodej přes přepáţku" /over the counter, OTC trhy/. Zájemci o prodej, případně koupi se obrátí na svou banku či makléře a ti obchod za zprostředkovatelský poplatek uskuteční s některým ze svých obchodních partnerů. 1.4 Akcie a inflace Velice zajímavý a nejednoznačný je vliv inflace na ceny akcií. Protoţe podniky prodávají své výrobky za trţní ceny, rostou trţby podniků současně s růstem spotřebitelských cen. Proto mohou akcie do jisté míry fungovat jako ochrana proti inflaci. Je však nutné zdůraznit, ţe tato ochrana není plně spolehlivá. Inflace totiţ často doprovází jiné hospodářské problémy, které mohou ohroţovat zisky podniků. Na druhé straně lze uvést řadu případů, kdy akcie nejen poslouţily jako štít proti inflaci, ale dokonce poskytly svým majitelům obrovské zisky v době, kdy majitelé obligací a bankovních vkladů přicházeli na mizinu. Toto platí ale pouze do určité míry inflace, při příliš vysoké inflaci neochrání investory ani akcie. 13 Akcie podléhají menšímu inflačnímu riziku neţ obligace. Celkově lze označit zkušenosti s akciemi v období inflace jako smíšené. Konzervativní investor proto udělá nejlépe, kdyţ se soustředí na vyspělé země se stabilními ekonomikami a nízkou inflací. V období hyperinflace ve fungujících trţních ekonomikách můţe agresivní investor buď vydělat obrovské sumy 12 VESELÁ Jitka. Investování na kapitálových trzích, Praha, ASPI, 2007, s.94, ISBN KOHOUT Pavel. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. 5. přeprac a rozš. vyd. Praha, Grada, 2008, s ISBN

15 anebo o všechno přijít volatilita trhů bývá v období hyperinflace velmi vysoká. Od takovýchto zemí je lépe se drţet v uctivé vzdálenosti. Rozhodně nelze paušálně tvrdit, ţe kapitálové trhy rozvíjejících se zemí systematicky poskytují vyšší výnosy neţ burzy ve vyspělých zemích. Statistiky přesvědčivě dokumentují pouze fakt, ţe emerging markets jsou mnohem rizikovější neţ vyspělé trhy a je zde vyšší inflace 14. Z tohoto zvýšeného rizika vyplývá, ţe některé z nich poskytnou vyšší výnosy. Z historických záznamů se bohuţel ukazuje, ţe s výjimkou nemovitostí většina cenných papírů ochranu před očekávanou i neočekávanou inflací neposkytuje. Stejně tak kmenové akcie. Přesto však kmenové akcie dávají z dlouhodobého hlediska pozitivní reálnou výnosnost asi 9% 15. Tedy jsou nejvýnosnějším cenným papírem i při neočekávané inflaci. Jelikoţ peněţní trh i dluhopisy nám z pravidla nenabízejí větší výnos neţ 4%, při inflaci vyšší neţ je tato míra naše finance ztrácejí svoji hodnotu. Průměrná výnosnost akcií je větší, obecně se pohybují kolem 9% ročně. Z toho jasně vyplívá, ţe při inflaci vyšší neţ je přirozená míra, jsou akcie prakticky jediný nástroj, který nám můţe zajistit reálný výnos. Jak lze vidět na obrázku č.2, termínované vklady, peněţní trh a dluhopisy sice mají relativně klidný průběh daný fixním výnosem, ale při rostoucí inflaci prakticky nenabízejí ţádný výnos nebo jen minimální. Zato akciový index ji výrazně překonává, ale je doprovázen výraznými výkyvy. Relativně bezpečnější moţností je smíšený index, který nám zajistí menší volatilitu za cenu menších, ale stále uspokojivých výnosů. Obrázek 2- Teoretický vývoj zhodnocení jednotlivých fin. nástrojů Inflace Termínované vklady Peněžní trh Dluhopisy Akcie Smíšený index Zdroj: Partners For Life Planning, a. s. 14 KOHOUT Pavel. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. 5. přeprac a rozš. vyd. Praha, Grada, 2008, s ISBN SHARPE W.F., ALEXANDER G.J. Investice, Praha, 1994, s.269, ISBN

16 1.5 Brokeři v ČR a online obchodování V České republice je několik moţností, jak se dostat k obchodování s akciemi. Pro ty, kteří se aktivně o tyto moţnosti zajímají, je na trhu několik společností, přes které je moţné začít obchodovat. Mnohé z nich zahrnují své klienty spoustou informací a analýz, ale hlavní přínos vidím v moţnosti zkusit si investování nanečisto, seznámit se s prostředím internetového obchodování a moţnost kdykoliv kontaktovat osobní makléře. Tato forma investování je určena spíše aktivnímu stylu řízení portfolia, kdy se pravidelně zajímáme o vývoj našich investic a dává nám velký prostor ke spekulacím, ale zároveň nevylučuje ani zaměření investora na dlouhodobé investice. Pomocí těchto společností můţeme investovat přímo do jednotlivých akciových titulů u nás i v zahraničí. Další nespornou výhodou jsou konzultace s kvalifikovanými obchodníky. Tyto společnosti jsou ideální partnerem při zájmu klienta o veškeré informace ohledně moţností a vývoji jejich investic. Je to také pohodlný způsob, kdy obchodní příkazy zadáváme pomocí počítače a je nám k dispozici nám přidělený makléř, který je stále tzv. na telefonu. Na našem trhu působí 4 velké makléřské společnosti. Prvním z nich je Atlantik finanční trhy, a.s. (Atlantik FT). Atlantik FT je vedoucí nezávislý obchodník s cennými papíry s téměř desetiletou tradicí. Společnost poskytuje od svého zaloţení makléřské sluţby domácím a zahraničním klientům z řad institucionálních investorů a fyzických osob. Atlantik FT je členem a akcionářem Burzy cenných papírů Praha, a.s.. Druhou společností je Fio, burzovní společnost a.s., která je součástí Finanční skupiny Fio. Fio, burzovní společnost, a.s. je největším českým obchodníkem s cennými papíry zaměřeným na drobnou klientelu. V obchodování s akciemi po internetu má jednoznačně dominantní postavení na českém trhu. Fio, burzovní společnost, a.s. je akcionářem a jedním z nejvýznamnějších členů Burzy cenných papírů Praha. Na trhu RM-SYSTÉM zprostředkovává značnou část všech obchodů s akciemi. V popředí je rovněţ svým podílem na trhu zprostředkování obchodů českých klientů na amerických akciových trzích a v Německu. Třetím, neméně důleţitým, je Patria Direct, a.s., společnost patřící do skupiny Patria Finance, a.s., která je významnou finanční institucí působící v České republice od roku 1994, kdy vznikla jako první investiční banka v České republice. Patria Finance je drţitelem povolení České národní banky, které ji opravňuje k obchodování s domácími i zahraničními cennými papíry, je členem a akcionářem Burzy cenných papírů Praha a je zastoupena v několika jejích orgánech. Posledním velkým brokerem je Brokerjet České spořitelny, a.s. Byl zaloţen v říjnu Brokerjet České spořitelny je obchodník s cennými papíry patřící do finanční skupiny České spořitelny, který nabízí obchodování s akciemi prostřednictvím internetu. Pomocí internetové aplikace Brokerjet, se investorům nabízí rychlý a přímý přístup na světové finanční trhy s veškerým informačním a poradenským servisem ke kvalitnějším investičním rozhodnutím. Počet klientů vyuţívajících sluţeb online brokerů se v posledních letech značně rozšířil. Především v roce 2007 se téměř zdvojnásobily řady klientů brokerů. Největší obchodník s cennými papíry u nás Fio má nyní zhruba 14 tis. zákazníků. Brokerjet má asi 11 tis. klientů. Přes Patria Direct investuje okolo 8,5 tis. investorů a Atlantik vyuţívá cca 5 tis. zákazníků. Na praţské burze obchoduje okolo 30 tis. drobných investorů. Dalších zhruba 25 tis. investorů 16

17 pak sami obchodují přes RM-Systém. Celkově v ČR pro rok 2008 obchodovalo na burze a mimoburzovním trhu přibliţně 50 tis. drobných investorů. On-line obchodování je nejlevnější způsob, při kterém jiţ s brokerem nepřicházíte vůbec do kontaktu. Veškeré příkazy se totiţ zadávají elektronicky přes počítač (skrze tak zvanou online obchodní platformu). K online nakupování a prodávání akcií a dalších cenných papírů vám tudíţ stačí pouze počítač a připojení na internet (včetně platformy, kterou dostanete zdarma od brokerského domu, u kterého si účet otevřete, např. e-broker od společnosti Fio). Po uskutečnění obchodu jsou cenné papíry automaticky převedeny na Váš majetkový účet u brokera. Výhodou je, ţe u cenných papírů (mimo podílových fondů, které lze také nakupovat přes online aplikace) znáte aktuální nákupní a prodejní kurz. Zřízení účtu u online brokera je zdarma. Dále je zdarma i vedení nebo případné zrušení účtu. Výhodou oproti telefonnímu zadávání pokynů je, ţe podání pokynů, zrušení pokynů je zdarma (případně změna). Platí se pouze za uskutečněné pokyny. 16 Z toho nám vyplývá, ţe nejméně nákladným způsobem v dnešní době je přímé obchodování přes brokery, ale to, kolik celkově zaplatíme na poplatcích, závisí především na četnosti a objemu uskutečněných transakcí. 16 Internet. In FinExpert.cz-Osobní finance [online]. [cit ]. Dostupné na WWW <http://www.finexpert.cz/autori/srovnani-nabidky-on-line-brokeru/sc-48-sr-1-a-22805/default.aspx> 17

18 2 Investování do akcií U mnoha lidí stále převládá názor, ţe investování do akcií je velice rizikovou věcí a tudíţ oni, jako lidé akciových trhů neznalí, mají jen malou šanci dosáhnout úspěchů. Vidí investování obvykle jen černobíle a velice absolutisticky. Buď se na mě usměje štěstí a já jen díky náhodě přijdu k velkému bohatství, v horším případě k několikanásobnému zhodnocení vloţených finančních prostředků nebo, a to si myslí mnohem častěji, přijdu o všechno, v lepším případě o velkou část. Tento způsob vidění akciových trhů z něj dělá hazardní hru, které se většina rozumných a racionálních lidí raději vyhne. Čím je to způsobeno můţeme pouze spekulovat, ale podle mě hlavní díl viny nesou sdělovací prostředky. Samozřejmě, ţe aby byly zprávy zajímavé, píše se a mluví hlavně o tom, jak se někdo stal přes noc milionářem, jak ten či onen úspěšný investor vydělal svou stou miliardu, jak někdo večer koupí, ráno prodá a nemusí nic jiného dělat. Pak nám také ukazují tu špatnou stránku věci, jak multimilionáři páchají sebevraţdy kvůli ztrátám většiny majetku v průběhu pár dní. Zde bychom se měli zamyslet a zodpovědět si otázku: A co ty všechny banky, pojišťovny a další miliony lidí, které ani jedna z těch variant nepotká? O nich nikdo nemluví a lidé mají pocit, jako by ani neexistovali. Ale oni existují a je jich mnoho. Kaţdý ví, ţe můţe svoje peníze uloţit do banky. Většina to ale vidí jako nějakou úschovnu peněz. Úschovnu, kde jsou jejich peníze v bezpečí (tedy alespoň v to doufají) a kde můţou i něco vydělat navíc, i kdyţ to u nás v České republice moc neplatí, jelikoţ po zaplacení všech poplatků spíš o něco přijdou, neţ aby vydělali. Ale pozor, ukládání peněz do banky, neboli spoření, je v jistém smyslu také investování, akorát se na to nikdo tímto způsobem nedívá. Ještě je třeba definovat si, co vlastně investování znamená. Podle mě je to vloţení finančních prostředků do nějaké společnosti, nápadu, plánu, od kterého očekáváme, ţe se nám vrátí navýšené o určitý výnos. Samozřejmě počítáme s tím, ţe samotné hospodaření společnosti nebo realizace plánů nemusí být úspěšné, ale situace, v které se nacházíme, a moţný výdělek jsou natolik příznivé, ţe jsme ochotni toto riziko podstoupit. Abychom se vrátili k bankám, my vloţíme peníze do vybrané banky a ona nám za vloţený kapitál platí úroky. Někdo můţe namítat, ţe to není investice, ale obyčejný obchod, kdy banka peníze potřebuje, aby je mohla půjčovat, a proto nám platí, za to ţe jí je poskytneme. Ano, ale investování je také obchod, kdy poskytujeme finance na rozvoj a činnost nějakého subjektu, který se nám poté odvděčí podle toho, jak bude úspěšný. Takţe rozhodování, do které banky uloţíme naše volné finanční prostředky, je takovou nejjednodušší variantou investování, s kterou se setká prakticky kaţdý člověk. Riziko investice je zde vyjádřeno moţností zkrachování banky nebo platební insolvencí, na coţ většina lidí uţ nemyslí, jelikoţ jsme do nedávna ţili v poměrně klidném období, ale z historie i z dění současného, by nám mělo být jasné, ţe se tak můţe stát kdykoliv. Naštěstí velký rozdíl od investování do akcií a,,investování do bank, tedy ukládání financí na bankovní účet s vidinou výnosu, je v přístupu vlády, kdy naše vklady u bank jsou ze zákona pojištěny 17 a navíc je zde vysoká likvidita, takţe tyto peníze můţeme kdykoliv pouţít k jinému účelu. Celá tato myšlenka vede k jedinému cíli, a to snaţit se vysvětlit investování průměrnému člověku, který chodí kaţdý měsíc ukládat peníze s klidným svědomím do banky, ale pokud před ním vyslovíme slovo 17 V roce 2009 přijala vláda ČR návrh na zvýšení zákonného pojištění vkladů z 90% na 100% a také zvýšení předchozího limitu EUR na EUR. Toto pojištění platí jak pro běţné, tak i spořící a termínované účty. 18

19 akcie, okamţitě mu naskočí husí kůţe a bude vás povaţovat za hazardéra. Ten hloupější si bude myslet, ţe mu tam ty peníze jen tak leţí a čekají, aţ si pro ně přijde. Průměrný člověk ví, ţe jeho peníze budou půjčeny někomu jinému a myslí si, ţe to je hlavní zdroj příjmů a část z nich se dostane i k němu ve formě úroku. No a pak jsou tu ti chytří, kteří ví, ţe velká část jejich peněz bude pouţita bankami k investování na kapitálových trzích. Teď je třeba si poloţit otázku, proč to vlastně dělají? Jsou to hazardéři, mají chuť pokoušet štěstěnu? Určitě ne. Ví moc dobře, ţe je to nejlepší způsob, jak zhodnotit volné finanční prostředky, kterých mají dostatek. A tím se dostáváme k další otázce. Proč dávat peníze bance, která se bude snaţit dostat z nich maximum, kdyţ můţeme udělat to samé? Ti, co tomu moc nerozumí, budou namítat, ţe banka má k dispozici o mnoho víc neţ oni, ale to je nesmyslný argument. Jediný rozdíl je v tom, ţe výnosy banky se pohybují úplně v jiných relacích. Ale stejného zhodnocení můţe dosáhnout kdokoliv. Další námitkou je tým odborníků. Tato námitka je oprávněná, ale tak je to se vším. Pokud chceme dobré výsledky, musíme vědět, jak jich lze dosáhnout. Kaţdý má moţnost se vzdělávat, učit, dozvídat. Stačí nebýt líný. Celým předchozím textem se snaţím dojít k myšlence, ţe většina lidí odmítá tu lepší a výnosnější variantu a raději volí tu méně dobrou, tu, na které bohatnou jiní. Asi nejzákladnější formou investování je, pokud za námi někdo přijde (nejčastěji kamarád nebo známý, jelikoţ ostatní asi nebudou mít odvahu), představí nám svůj nápad nebo podnikatelský záměr a nabídne nám, ţe pokud s ním do toho půjdeme, tedy pokud poskytneme nějaké finanční nebo i materiální zázemí, bude se s námi dělit o případný zisk. Jelikoţ se normálnímu člověku stane tato situace tak jedenkrát za ţivot, vymysleli jsme si zprostředkovatele a tím je kapitálový trh. Akcie i dluhopisy jsou důmyslným způsobem, jak pomoci těm, kteří chtějí realizovat svůj plán i těm, kteří plán nemají, ale mají prostředky na jeho realizaci. Kaţdý člověk, který má nějaké peněţní úspory, asi uvaţuje, jak s nimi naloţí. Někdo má svůj sen, který si chce splnit, a tak spoří, pravidelně ukládají na účet a čekají, aţ tam bude dostatek a oni si budou moci koupit například auto. Takových je asi většina. Pak jsou ti bohatší, kteří si můţou koupit to, co chtějí a ještě jim zbývá dostatek navíc. Ti hledají cesty, jak dobře tyto úspory zhodnotit. Poslední skupinou jsou ti, kteří berou peníze, jako moţný prostředek, kterým lze vydělávat další peníze. To jsou čistokrevní investoři, kteří umí vyuţít finančních trhů. První kategorie lidí spořících na nějakou koupi jsou z velké části lidi, které investování do akcií prakticky vůbec nezajímá. Obvykle mají omezené finance a úspor mají velmi málo. Ti se bojí jakékoliv ztráty. Tito lidé ale nechápou, ţe stylem jejich spoření jim bude trvat velmi dlouho, neţ vysněného cíle dosáhnou a ţe existují lepší a rychlejší cesty. Ti bohatší se často nechají zlákat na nějaké to investování do akcií nebo komodit, ale obvykle bez hlubšího zkoumání a na něčí popud a to málokdy končí dobře. Poslední skupinou jsou lidé chudší i bohatší, ti co vyvinou snahu a svoje peníze spravují přinejmenším tak, aby neztrácely svoji hodnotu, ale většinou tak, aby z nich vytěţili co nejvíce. Někteří hodně riskují a samozřejmě ne všem se daří podle jejich představ, ale mnozí z nich dosahují svých cílů. Tímto se chci dostat proč investovat právě do akcií. Je to v celku jednoduché. Investování do akcií přináší největší výnos. Výnos, který není nikdy fixní, tudíţ nikdy přesně nelze určit, jaký bude, ale stále je dozajista nejvýnosnějším finančním aktivem. Stačí se podívat na státy západní Evropy, kde lidé mají mnohem více v podvědomí výhody investování do akcií. A ne jen do nich, ale do široké škály finančních nástrojů. Ţijeme ve společnosti, kde peníze tvoří další peníze a ten kdo toho nevyuţívá, se ochuzuje o moţnost 19

20 vyšší ţivotní úrovně. Nechat peníze vydělávat je jedna z méně namáhavých prací. Po fyzické stránce nulová, po psychické je to práce dosti náročná, ale psychicky silným jedincům nepůsobí větší potíţe. Je to hlavně o přístupu. Mnoho lidí se totiţ o své finance ani nezajímá. Aţ kdyţ je jich nadbytek, teprve potom zkoumají, co s nimi lze dělat. Můj názor je, ţe pořádek ve financích je základ klidného a příjemného ţivota. Samozřejmě se z velké části odvíjí od příjmů a těţko budu vysvětlovat člověku ţijícímu na pokraji ţivotního minima, který je rád, kdyţ uspokojí své základní potřeby, aby investoval, ale jak uţ jsem zmínil, stále bohatneme a většina z nás dosáhne i na nějaké úspory. Samozřejmě mnozí upřednostňují spotřebu před úsporami, ale pak si nemůţou stěţovat, ţe nemají takové moţnosti jako jiní. Kaţdý si musí uvědomit, co je důleţité a umět si ty moţnosti vytvořit. Vše je o zájmu. Mnoho lidí má peníze na prvním místě a jsou pro ně ochotni udělat neuvěřitelné věci, ale to základní, jak si je udrţet a vyuţít co nejefektivněji ve svůj prospěch, je ani nenapadne. Opravdu je třeba uvaţovat nad finanční stránkou v širších souvislostech a ne jen kolik co stojí a kde si kolik vydělám. Takţe úplně první věcí, neţ člověk začne investovat, je pořádně se zamyslet nad správou svých financí, situací, v které se nachází, představách a plánech do budoucna a nad reálnými moţnostmi. Pokud člověk udělá tento první krok, pak uţ ho dělí velmi málo od samotného investování. A jak uţ jsem zmínil, nejvýnosnější formou jsou akcie. 2.1 Investování v České republice Situace v České republice je poněkud zvláštní. Češi bohatnou, a to rychlejším tempem neţ obyvatelé eurozóny. Tento trend je jiţ několik let a stále sílí. Podle studie bankovní společnosti KBC budou Češi mít za dvanáct let stejný majetek jako Rakušané. Aktiva domácností střední Evropy porostou v nejbliţších letech o čtyři procenta rychleji neţ ve zbytku Evropy. Společně s růstem disponibilního důchodu roste jiţ několik let i spotřeba domácností, která pozitivně ovlivňuje domácí produkt a také úspory, které se ve velké míře hromadí na bankovních účtech. Jak můţeme vidět v obrázku č.3, způsob alokace úspor v naší republice se velmi liší od ostatních zemí. Češi v porovnání s rodinami v západní Evropě nechávají leţet úspory zbytečně ladem. Studie dále uvádí, ţe za dvanáct let budou Češi schopni odkládat aţ 17 procent příjmů a na rozdíl od dneška budou umět lépe peníze zhodnocovat. Nejrychleji by měly peníze přibývat nejspíš v podílových fondech a penzijních fondech. Očekává se, ţe reálné bohatství lidí se zdvojnásobí kaţdých šest aţ sedm let. Zatím naše aktiva dosahují jen 35 procent průměru evropské měnové unie. V roce 2020 se jiţ přiblíţíme na dohled takovým zemím jako je Rakousko nebo Finsko. Za těmito výsledky stojí dobrá výkonnost celého hospodářství, ale také očekávaná změna chování domácností, coţ je také cílem této práce. Češi by měli postupně přecházet z nízkorizikových a málo výnosných produktů, ve kterých zhodnocují nyní své peníze, k jiným typům investic. Do popředí by se tak například mělo dostat investování do podílových fondů. Zatím jsou čeští investoři ve srovnání s ostatními státy střední Evropy poměrně konzervativní. O své peníze se pravidelně nestarají Internet. In Peníze.cz [online]. [cit ]. Dostupné na WWW < 20

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh Finanční trhy Umožňuje přelévání volných finančních zdrojů. Je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu Finanční trhy dělíme podle toho,

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 1 8 Edice Investice Petr

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKO148 Název školy Obchodní akademie, Střední pedagogická škola

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST Autor Ing. Věra Holíková Anotace Žáci si ověří své znalosti o finančním trhu, o jeho členění, o cenných papírech na finančních trzích. Zopakují si, co jsou to kapitálové

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou :

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : Trh kapitálu Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice Nabídku na trhu kapitálu tvoří úspory (Saving, S). Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : produkt P věcná

Více

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Ekonomika IV. ročník 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Akciová společnost (a. s.) Akciová společnost je obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly = obchodovatelné

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Fakta a mýty o investování i riziku. Monika Laušmanová Radek Urban

Fakta a mýty o investování i riziku. Monika Laušmanová Radek Urban Fakta a mýty o investování i riziku Monika Laušmanová Radek Urban 1 Mýtus: Mezi investováním a utrácením není skoro žádný rozdíl Utrácení - koupě kabelky 35 000 30 000 Cena kabelky 25 000 20 000 15 000

Více

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích.

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. Inflace Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. V růstovém tvaru m s = + = m s - = míra inflace, m s = tempo růstu (nominální)

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu. Jindřichův Hradec. Bakalářská práce JAN MOŠA

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu. Jindřichův Hradec. Bakalářská práce JAN MOŠA Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec Bakalářská práce JAN MOŠA 2008 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec Katedra managementu podnikatelské

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH

FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH 2 Bohatství je pro moudrého sluhou, pro hloupého pánem. Seneca Využívání algorytmického obchodování vzrostlo z pouhých 2 % v roce 2004

Více

INVESTOR ZAČÁTEČNÍK OBSAH

INVESTOR ZAČÁTEČNÍK OBSAH INVESTOR ZAČÁTEČNÍK OBSAH Úvod Investor začátečník Život a finance Úspěch a bohatství Krysí závod Aktiva a pasiva Pasivní příjmy Druhy pasivních příjmů Pasivní příjmy a internet Ideální pasivní příjem

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

Pojištění není spoření!

Pojištění není spoření! Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny občany České republiky. Přečtení a pochopení tohoto ebooku vám v budoucnu může ušetřit nemalé peníze a připraví

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Finanční matematika v osobních a rodinných financích

Finanční matematika v osobních a rodinných financích Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční matematika v osobních a rodinných financích Martin Širůček, garant předmětu strana 2 Doktorské

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník Metodický pokyn

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Autor: Ing. Tomáš Tyl 7.6. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Výnosy akcií překonají

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Akciové společnosti (a. s.)

Akciové společnosti (a. s.) AKCIE Akciové společnosti (a. s.) Nejčastější právní forma průmyslových a finančních společností Kapitálově nejsilnější společnosti Nejdůvěryhodnější společnosti Mohou získat kapitál od investorské veřejnosti

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví B Název tématického celku: Investiční bankovnictví a jeho místo v systému finančního trhu. Cíl: Základním cílem

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Podílové listy pojem, vydání podílových listů, převody podílových

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

Rezerva = 1. zadní vrátka

Rezerva = 1. zadní vrátka Rezerva = 1. zadní vrátka Mnoha lidmi podceňovaná, mnoha přeceňovaná, ale všeobecně se ví, že je potřebná. Rezerva. Troufám si říct, že bez kvalitně vybudované rezervy není možné tvořit mnohem větší a

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

Test obecné finanční gramotnosti

Test obecné finanční gramotnosti Test obecné finanční gramotnosti Finanční inteligence je něco, co se ve škole nenaučíte. A přitom je to obor stejně důležitý ne-li důležitější než algebra v matematice nebo historie literatury v češtině.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Akcie obsah přednášky

Akcie obsah přednášky obsah přednášky 1) Úvod do akcií (definice, druhy, základní principy) 2) Akciové analýzy 3) Cena akcie 4) Výnosnost akcie 5) Štěpení akcií 6) definice je cenný papír dokládající podíl akcionáře na základním

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Finanční trhy. Finanční trhy

Finanční trhy. Finanční trhy Finanční trhy Finanční trhy Finanční trh Trh (obecně) je místo, kde se střetává nabídka statků, služeb a finančních prostředků s poptávkou po statcích, službách a finančních prostředcích. Jde o proces

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Úvod Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Náplň kurzu Úvod do mezinárodních finančních trhů Devizový trh a jeho instrumenty Mezinárodní finanční instituce Teorie mezinárodního

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 j Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek:

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud.

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. VS Dobrý den, chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. Můj názor je, že když si spořím, tak ať to stojí za to. Nyní Vám ukážu na porovnání, jak a kde lze

Více

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích V případě, že se prostřednictvím Roklenu rozhodnete investovat do investičních nástrojů, je nezbytné, abyste rozuměli níže uvedeným rizikům,

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Ekonomie 1 Magistři Pátá přednáška Lidské jednání, spotřeba a produkce v otevřené ekonomice

Ekonomie 1 Magistři Pátá přednáška Lidské jednání, spotřeba a produkce v otevřené ekonomice Ekonomie 1 Magistři Pátá přednáška Lidské jednání, spotřeba a produkce v otevřené ekonomice Základní složky zahraničních vztahů Čistá export (NX) = export import (EX IM) Čistý příliv kapitálu: - příliv

Více

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 ZPRAVODAJ Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 Víte, jaký je Váš investiční profil? Naladíme vám investici přesně podle Vaší osobnosti. ÚVOD Váš investiční profil Milí čtenáři, v novém čísle našeho Zpravodaje

Více

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00)

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00) FOREX Jana Horáková (sem. sk. středa 8,30-10,00) Obsah 1. FOREX obecně 2. Historie 3. Fungování Forexu 4. Pojmy: MĚNOVÝ PÁR, BUY, SELL, ASK, BID BOD SPREAD LOT PIP VALUE MARGIN, LEVERAGE ROLLOVER 5. Fundamentální

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Tisková konference. 21. února 2007

Tisková konference. 21. února 2007 Tisková konference 21. února 2007 Účastníci tiskové konference Jan D. Kabelka předseda představenstva AKAT Josef Beneš předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex CO TO JE BURZA? Burza Místo, kde se obchodují všechny finanční instrumenty Striktní dohled kontrolních orgánů Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Právnická osoba, a.s. Obchodník s cennými papíry

Více

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU FINANČNÍ TRHY je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích Osnova: Struktura finančního trhu Finanční instituce působící na finančním trhu Peněžní

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

Základní druhy finančních investičních instrumentů

Základní druhy finančních investičních instrumentů Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 2 strana 3 Akcie Vymezení a legislativa Majetkový

Více