VYROCNiZPRAVA. CHEMOPROJECT NITROGEN a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYROCNiZPRAVA. CHEMOPROJECT NITROGEN a.s."

Transkript

1 NITROGEN VYROCNiZPRAVA 213 CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. Videnska vestec IC: OR: Mestsky soud v Praze, oddil B, vlozka 16266

2 OBSAH VYROCNi ZPRA VY I. Zakladni udaje 11. Statutarni organy a vedeni spolecnosti Ill. IV. Uvodni slovo predsedy predstavenstva Strategie spolecnosti V. Zprava predstavenstva o podnikatelske cinnosti a stavu majetku spolecnosti Prilohy: 1. Zprava predstavenstva o vztazich mezi propojenymi osobami 2. Zprava nezavisleho auditora a ucetni zaverka k

3 ,,, I. ZAKLADNI UDAJE Obchodni jmcno: CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. IC: DIC: CZ Sidlo spolecnosti: Videiiska 14, Vestec Telefon: Fax: Internet: Datum zalozeni: Auditor spolecnosti: Zakladni kapital: HA YEK, spot. s r.o., holding 1 oo.ooo.ooo,oo Kc Akcie: Druh akcie Akcie na jmeno Pocet akcii 5 Jmenovita hodnota 2oo.ooo,oo Kc Podoba listinm1 Pocet zamestnanct'i k : 134

4 11. STATUTARNi ORGANY A VEDENi SPOLECNOSTI Clenove organu spolecnosti ke dni : Prcdstavcnstvo Ing. Tomas Plachy, CSc. predseda predstavenstva Ing. Jan Mcngler, CSc. mistopredseda predstavenstva Ing. Jiri Madera clen predstavenstva Dozorci rada Mgr. Hana Benediktova predseda dozorci rady lng. Petr Svoboda clen dozorci rady lng. Pavel Maly clen dozorci rady Vedeni spolecnosti Ing. Dalibor Adamec generalni reditel spolecnosti Ing. Jiri Madera odbor rizeni projektu Ing. Ivan Hula odbor projektovani Ing. Josef Kral procurement lng. Petr Platovsky odbor obchodni rizeni staveb

5 HI. UVODNi SLOVO PREDSEDY PREDSTAVENSTVA V azeni akciomiri, i v roce 213 spolecnost pokracovala v ziskavani novych zakazniku ve sve oblasti strategickeho zarnereni na chemii dusiku, ktera je v soucasne dobe zastoupena v porttoliu firrny kyselinou dusicnou, cpavkem, rnocovinou, arnoniurn-nitratern a anilinern. Spolecnosti CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. se podarilo v uplynulem roce uzavfit novy kontrakt se spolecnosti AZOMURES S.A., Rurnunsko, ktera je dcerou v:yznamne svycarske spolecnosti v soukromem vlastnictvi Ameropa, mezinarodnim obchodnikem s hnojivy a obilirn, rekonstrukci-modernizaci existujici vyrobni jednotky vyroby taveniny mocoviny se zvysenim kapacity v:yroby z 9 tun/den na 1425 tun/den a vystavbu nove jednotky granulace mocoviny o kapacite 1425 t/den v celkove hodnote 78,2 mil. EUR s terrninem ukonceni v roce 215. Krorne projektu v Rumunsku byl v prubehu roku 213 realizovan kontrakt na dodavku zafizeni na vyrobu dusicnanu amonneho pro zakaznika spolecnost OAO NAK AZOT, Novomoskovsk, Rusko a projekt pro tezarskou spolecnost ORICA, Australie. Tyto a dalsi projekty prispely k vytvoreni velmi dobreho hospodarskeho vysledku spolecnosti po zdaneni za rok 213 ve vysi tis. Kc. Co nas ceka V roce 214? Jednim z hlavnich ukolu spolecnosti CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. je ve spolupraci se spolecnosti Tecnimont uzavrit EPC kontrakty se spolecnosti EuroChem na dodavky a vystavbu dvou zavodu na vyrobu cpavku: zavod na vyrobu cpavku s kapacitou 2, 7 t/d (tun za den) na zaklade technologie KBR, vcetne pfislusnych pornocnych provozu (Utilities a Offsites), bude vybudovan V arealu stavajiciho zavodu PG Fosforit v prumyslove oblasti Kingiseppu v Petrohradske oblasti. Je jiz podepsana dohoda na prime vyjednavani o EPC. zavod na vyrobu cpavku, rovnez s kapacitou 2,7 t/d na zaklade technologie KBR, kter:y bude vybudovan spolecne s vyrobnou mocoviny a granulovane mocoviny s kapacitou 3,5 t/d na zaklade technologie Stamicarbonu, vcetne pfislusnych pomocnych provozu (Utilities a Offsites) obou v)'roben v arealu stavajiciho zavodu OJSC AZOT Nevinnomyssk. Inzenyrske a projekcni prace na obou projektech cpavkujsoujiz v procesu zpracovani. Oba projekty budou realizovany hlavnim EPC kontraktorem, spolecnosti Tecnimont, clenem Skupiny Maire Tecnimont. Nase spolecnost je jedinym nominovanym subkontraktorem Tecnimontu, ktera zpracovava projektovou dokumentaci pro vsechny pomocne provozy (Utilities and Off-sites) obou vyroben cpavku, z nichz nejvetsimi jsou velkokapacitni sklady cpavku a jeho expedice, pnprava chladici vody a vyrobna demineralizovane vody. V Nevinnomyssku navic zpracovavame projekty jednotky granulovane mocoviny, velkokapacitnich skladu finalniho produktu ajeho expedice. Uvedene projekty cpavku potvrzuji dlouhodobou uspesnou spolupraci s prestiznim zakaznikem EuroChem a take oteviraji cestu pro dalsi spolupraci se Skupinou Maire Tecnimont, ktera je jednim z hlavnich hracu v oblasti E&C (Engineeringu a konstrukce),

6 technologie a licencovani, energii a podnikani se specifick}'mi schopnostmi v pnimyslove oblasti zpracovani uhlovodikii (ropy a plynu, petrochemickych produktii a vyroby hnojiv). V pnibehu roku 214 budeme predkladat dalsi nabidky pronase tradicni zakazniky V Rusku a Mad'arsku a tez v novych teritoriichjako Norsko, Pakistan, USA.. Dekuji akcionarum za jejich ucast a podporu a vsem partnenim, subdodavateliim a predevsim zamestnancum spolecnosti CHEMOPROJECT NITROGEN a.s., kteri se podileli na dosafenych vysledcich roku 213. Ing. Tomas Plachy, CSc. predseda predstavenstva

7 IV. STRATEGIE SPOLECNOSTI Spolecnosti Chemoprojekt, a.s., CHEMOPROJECT NITROGEN a.s.,technoexport, a.s. jsou soucasti Skupiny SAFICHEM PROJEKTY pro poskytovani kompletnich sluzeb v oblasti projekcni, inzenyrske, obchodni a tinancni v realizaci prumyslovych investicnich projektu V ruznych odvetvfch prumyslu. IV. 1. Celkova strategic V nasledujicim obdobi spolecnost bude: rozvijet sve lidske zdroje a aplikovat a zlepsovat metody a know-how pro realizaci EPC v anorganicke chemii "Dusiku" se zvlastnim zamerenim na kyselinu dusicnou, dusicnan amonny, jeho prumyslove derivaty a dokoncovaci zpracovani, na taveninu mocoviny a jeji granulaci a mocovinove derivaty, jakoz i vyrobu anilinu; hledat moznosti v novych,down stream" technologiich a sbinini zkusenosti v techto novych finalnich produktech; ziskavat EPC reference v NPK a CAN; zavadet na trh svuj vlastni proces kyseliny dusicne, vcetne sveho procesu snizovani emisi odpadnich plynu pomoci vlastne vyvinuteho den Ox a denzo katalyzatoru; v souladu s celkovou strategii Skupiny zlepsovat kvalitu a hospodarnost svych Cinnosti vytvarcjicich zakladni predpoklad pro konkurenceschopnost skupiny pri zajisteni po:ladovane ziskovosti; podporovat vyyoj a neustale zlepsovani kvality sluzeb pocmaje procesnim inzenyrstvim a konstrukcnimi pracemi a:l po cele realizace projektu EPC na klic v souladu s uzemnimi a environmentalnimi a bezpecnostnimi normami a pri dodrzeni smluvniho rozpoctu a terminii; preferovat orientovany pfistup klienta jako hlavni priori tu; ziskavat nove reference ve svych klicovych produktech; zamefovat SVe usili na zfskanf novych moznostf V zavislosti na rozsifenf SVe teritorialni strategie. IV. 2. Produktova strategic Hlavni produkty a proccsy: kyselina dusicna (Borealis, Espindesa) ledek amonny (Borealis, Espindesa, INCRO) LDAN/HDAN (Espindesa, Orica) tavenina mocoviny (Stamicarbon) granulace mocoviny (Stamicarbon) UAN (Stamicarbon, Borealis)

8 mocovina tcchnicka (Sandvik) NPK (lncro) CAN (lncro, Lavalin) anilin (MCHZ-BorsodChem) Perspcktivni oblasti vlastni proces kyseliny dusicne - monotlaka &dvoutlaka technologie vlastni proces snizovani emisi plynu kyseliny dusicne aminova chemie IV. 3. Teritorialni strategic Teritorialni strategie v souladu se strategii Skupiny a integrace clemi umoziiuji vstoupit na nove zahranicni trhy s vzajemnou podporou dalsich clenu Skupiny Strategicke oblasti s refcrencemi clenu skupiny Vychodni Evropa- Ruska federace, Belorusko Stredni vychod- Inik, Egypt Evropska Unie- CR, SR, Polsko, Mad'arsko, Bulharsko, Rumunsko Dalny vychod- Cina, Vietnam, Jizni Korea Strategicke perspektivni oblasti Srbsko, Chorvatsko, Bosna Hercegovina, Makedonie USA a Australie Kazachstan, Uzbekistan IV. 4. Synergie ve Skupine Marketing a project development - spolecnost bude poskytovat v ramci svych vyrobku technickou a obchodni podporu pro vyvoj novych projektu; Rozvijenf a navysovanf know-how v oblasti fizeni projektu - spolecnost jako leader Skupiny bude poskytovat projektove a inzenyrske vedeni, rizeni projektovych rizik a rozvijet toto know-how; Ucast V projektovjch tjmech V produktech ostatnich clenu Skupiny - spolecnost bude pravidelne poskytovat vedeni projektu mesicni a kontrolni zpravy projektu, a odhadu nakladu nabidek fizeni.

9 IV. 5. Ekonomika Ekonomika spolccnosti Podpora obchodni cinnosti pri dalsim rustu vykonu a ziskovosti spolecnosti V souladu s rozpoctem, efektivni rizeni tinancnich toku a financnich rizik. Vedeni spolecnosti bude poskytovana pravidelm1 mesicni zprava spolecnosti a dalsi tinancni analyzy die potreby. Ekonomika projcktu Obstarani exportniho tinancovani a exportniho pojisteni pro nove projekty. Zajisteni dostatecnc vysokych limitu bankovnich ramcovych smluv pro pokryti novych projektu bankovnimi zarukami. IV. 6. Strategic systemu kvality a IT Ucast spolecnosti pri certitikacnich postupech v souladu s ISO 91, ISO 141 pro celou Skupinu; Vykonnost spolecnosti bude i nadale zaviset na kvalite komunikacnich systemu a pravidel. SW pro spravu bude vychazet z MS - kancelarskych produktu. CAD udrzi PDS 3 a spolecnost zacne realizovat PDMS v komercnim provozu; Firemni informacni system INFOS 21 bude zachovan jako jednotny system pro vsechny cleny Skupiny.

10 V. ZPRAVA " PREDSTAVENSTVA CINNOSTI A STAVU MAJETKU CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. PODNIKA TELSKE SPOLECNOSTI V azene damy a panove, vazeni akcionari, dovolte mi seznamit vas s podnikatelskou cinnostf akciove spolecnosti CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. za rok 213, stavem jejiho majetku, vysledky radne ucetni zaverky za rok 2 13 a cinnosti predstavenstva za toto obdobi. V uplynuhsm roce nedoslo k zadne zmene v akcionarske strukture spolecnosti, majoritnim akcionarem spolecnosti je spolecnost SAFICHEM GROUP AG, Svycarska konfederace (s ucinnostf od , kdy doslo k prejmenovani spolecnosti PETOFIN AG). Predstavenstvo se v roce 213 seslo na ctyrech radnych zasedanich. Mimoradne se neseslo. Na svych zasedanich se predstavenstvo venovalo cinnosti akciove spolecnosti z hlediska realizovanych a nabidkovych projektu, vytizeni a cash tlow spolecnosti a nove organizaci po prevodu zamestnancu ze spolecnosti Chemoprojekt, a.s. Pri sve Cinnosti se take zamerilo na aktualizaci ridici dokumentace, spolupnici pri zajisteni certifikace Lloyd - ETI BASE Code, na realizaci produktove a teritorialni strategie a na otazky spolecneho pusobeni firem ve Skupine SAFICHEM PROJEKTY. V.l. Pfehled nejrtznamnihsich realizovanych projektu dodavka zarizeni na vyrobu dusicnanu amonneho- Novomoskovsk, Rusko rekonstrukce existujici a vystavba nove jednotky mocoviny Azomures (Urea Revamping Project), Rumunsko Kyselina dusicna 9t/den, Dusicnan amonny l23t/den - BD, DD a komplexni zajisteni dodavekjmenem kupujiciho- ORICA, Australie V.l. Projekty v nabidkovem fizeni EuroChem - Nova jednotka 27 t/d pro Fosforit, Kingisepp, Rusko EuroChem- Azot Nevinomisk, Novajednotka 27 t/d mocoviny 35 t/den, Rusko kyselina dusicna pro firmu YARA Belgium, Svedsko MFC kyselina dusicna 153 MTPD (KD Fatima) pro Midwest Fertilizer Corporation, indiana, USA

11 V.3. Hospolh1rskc vyslcdky spolccnosti V roce 213 dosahl CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. m1sledujicich ekonomickych vysledkii: Obrat celkem cinil tis. Kc. Z toho objem trzeb za prodej zbozi a prodej vlastnich vyrobkii a sluzeb dosahl hodnoty tis. Kc. Provozni vysledek hospodareni cinil tis. Kc. Celkovy vyslcdck hospodarcni prcd zdancnim - by1 dosazen zisk ve vysi tis. Kc Navrh rozhodnuti valne hromady S ohledem na skutecnost, ze spolecnost dosahla kladneho vysledku hospodareni po zdaneni v ucetnim obdobi ve v}'si tis. Kc, navrhuje predstavenstvo spolecnosti valne hromade, v souladu s platnymi stanovami spolecnosti a zakonnymi normami, nasledujici rozhodnuti o rozdeleni zisku: Spolecnost vytvorila k Vysledek hospodafeni- zisk po zdaneni Rezervni fond ve vysi Nerozdeleny zisk minulych let Socialni fond Ztrata minulych let ,16 Kc 4 o9o 797,34 Kc ,97 Kc 9 158,84 Kc OKc Navrh na rozdeleni zisku za rok 213 Pfidel do rezervniho fondu Pridel do socialniho fondu Uhrada ztraty z minulych let Pridel do nerozdeleneho zisku Dividendy ,71 Kc ,16 Kc OKc ,29 Kc 12 OOO,OOKc V.4. Socialni oblast V.4.1. V roce 213 poskytla spolecnost srym zamestnancum v ramci plneni motivacniho programu:

12 a) penzijni pripojisteni a zivotni pojisteni CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. prispel srym zamestnancum v roce 213 celkovou castkou: na penzijni pnpojisteni v celkove vysi 798 6, Kc na zivotni pojisteni V celkove vysi 144, Kc b) skoleni zamestnancu Periodicka skoleni se konala die platne legislativy CR za rok 213 V radnych terminech. Rozpocet skoleni pro rok 213 nebyl naplnen predevsim z duvodu vyssiho vytizeni zamestnancu na komercnich projektech v prvnim ctvrtleti roku 213. V hodinach bylo spotrebovano h (rozpocet 286 h). Celkove financni naklady skoleni cinily 877 tis. Kc (rozpocet byl 1 28 tis. Kc). V.4.2. Kolektivni dohoda Kolektivni dohoda pro rok 213 byla podepsana dne Zvysovani mezd v roce 213 probehlo die podminek teto kolektivni dohody. V.S. Integrovany system managementu spolecnosti I v roce 213 CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. nadale aplikoval v ramci Skupiny SAFICHEM PROJEKTY integrovany system managementu die standardu systemu managementu kvality podle aktualizovane ISO 91:28 a systemu environmentalniho managementu ISO 141:24. Udrzovani a aplikace byly v prubehu roku 213 potvrzeny recertifikacnim auditem a kontrolni navstevou spolecnosti Lloyd's Register Quality Assurance. Ka:Zdy rok je vydavano Environmentalni prohlaseni, od roku 211 za celou Skupinu SAFICHEM PROJEKTY. Environmentalni prohlaseni dokumentuje dopady chovani spolecnosti vlici zivotnimu prostredi. V roce 213 probehlo posouzeni shody s ETI BASE CODE spolecnosti Lloyd's Register Quality Assurance. Soulad byl potvrzen vydanim prohlaseni o shode. Ing. Tomas Plachy, CSc. predseda predstavenstva

13 ZPRAVA NEZA VISLEHO AUDITORA overeni vyrocni zpravy a zpravy vztazich mezi propojenymi osobami spolecnosti CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. k Overeni vyrocni zpnivy a zpnivy o vztazich spolecnosti CHEMOPROJECT NITROGEN a.s., Vestec, Videiiska 14, IC , provedla spolecnost HA YEK, spol. s r. o., holding, Jindfisska 5/91, Praha 1, cislo opravneni 29. Auditorem odpovedny'm za vypracovani zpravy je Ing. Jan Rehak, cislo opravneni Zprava auditora je urcena pro akcionare akciove spolecnosti. Zprava o ryrocni zprave Ovefili jsme soulad vy'focni zpravy s ucetni zaverkou, ktera je obsa.zena V teto ryrocni zprave v priloze 2. Za spravnost ryrocni zpravy je zodpovedny statutarni organ spolecnosti. Na8im Ukolem je vydat na zaklade provedeneho ovefeni stanovisko souladu ryrocni zpravy s ucetni zaverkou. Ovefeni jsme provedli v souladu s mezinarodnimi auditorsky'mi standardy a souvisejicimi aplikacnimi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. Tyto standardy vyzaduji, aby auditor naplanoval a proved! ovefeni tak, aby ziskal pfimefenou jistotu, ze informace obsa.zene ve vy'focni zprave, ktere popisuji skutecnosti, jez jsou tez pfedmetem zobrazeni v UCetnf zaverce, jsou Ve vsech ryznamnych (materialnfch) ohledech V SOU}adu S pffslusnou ucetni zaverkou. Jsme pfesvedceni, ze provedene ovefeni poskytuje pfimefeny podklad pro vyjadfeni vy'foku auditora. Podle naseho nazoru jsou informace uvedene ve vjrocni zprave spolecnosti CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. k ve vsech ryznamnych (materialnich) ohledecb V SOUladu S \jse UVedenou ucetni zaverkou. HAYEK, spol.s r.o., holding, Jlndi'isska 5, 11 Praha 1., telefon: , fax: , zapsana v obchodnim rejsti'iku vedenym Mestsk9m soudem v Praze, oddfl C, viozka 717. Jl.i~it~i. ::l> Clen Komory auditoru Ceske republiky. Clen TIAG - A Worldwide Network of Quality Accounting Firms ~TlAG

14 Zprava o zpravc o vztazich mezi propojenymi osobami Overili jsme vecnou spnivnost udaju uvedenych ve zpnive o vztazich mezi propojenym1 osobami spolecnosti CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. za rok koncici Za sestaveni teto zpnivy o vztazich je odpovedny statutami organ spolecnosti CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. Nasim ukolem je vydat na zaklade provedeneho overeni stanovisko k teto zprave o vztazich. Overeni jsme provedli v souladu s AS c. 56 Komory auditoru Ceske republiky. Tento standard vyzaduje, abychom planovali a provedli overeni s cilem ziskat omezenou jistotu, ze zprava o vztazich neobsahuje v)'znamne (materialni) vecne nespravnosti. Overeni je omezeno predevsim na dotazovani pracovniku spolecnosti a na analyticke postupy a vyberovym zpusobem provedene provereni vecne spravnosti udaju. Proto toto overeni poskytuje nizsi stupeii jistoty nez audit. Audit jsme neprovadeli, a proto nevyjadrujeme vyrok auditora. Na zaklade naseho overeni jsme nezjistili zadne skutecnosti, ktere by nas vedly k domnence, ze zprava o vztazich mezi propojenymi osobami spolecnosti CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. za rok koncici obsahuje ryznamne (materialni) vecne nespravnosti. V Praze dne 15. bfezna 214 HAYEK, epol. s r.o., holding Jlndtisska 5/91 11 Praha 1 DIG: CZ HA YEK, spot. s r.o., holding cislo opravneni 29 Ing. Jan Rehak cislo opravneni 1692 HAYEK, spol.s r.o., holding, Jlndi'15ska 5, 11 Praha 1., telefon: , fax: , ~apsana v obchodnfm ~ejstiiku vedeny"! MestskYm soudem v Praze, oddo C, vlozka liili!.? Clen Komory audltoru Ceske republlky. Clen TIAG - A Worldwide Network of Quality Accounting Firms ~1\AG

15 Priloha c. l CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. Zprava predstavenstva o vztazich mezi propojenymi osobami

16 ,,, ZPRA V A VZT AZICH MEZI PROPOJENYMI OSOBAMI ZA ROK213 Zpniva byla zpracovana v souladu s ustanovenim 66a odst. 9 zakona c. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, v platnem zneni, a zahmuje vztahy mezi ovladajici osobou a ovladanou osobou a vztahy mezi ovhidanou osobou a ostatnimi osobami ovhidan}'rni stejnou ovladaci osobou (dale jen,propojene osoby"). Schema struktury koncemu je pripojeno v priloze c. 1 - CR, v pfiloze c. 2 - zahranicl 1) Pravni vztahy mezi propojenymi osobami Spolecnost uzavrela s propojen}'rni osobami nasledujici typy smluv: Propojena osoba Chemoprojekt, a.s. Che:moprojekt Slovensko, spol. s r.o. CH Projekt Plzei'l s.r.o. SAFINA, a.s. SAFICHEM GROUP AG TECHNOEXPORT, a.s. SAFINA Service a.s. KORUNAPALACEMANAGEMENT AKCIOV A SPOLECNOST VUAB Pharma a.s. Drub smlouvy Ramcova smlouva o prodeji sluzeb Smlouva o pronajmu Dohody o vzajemnych zapoctech pohledavek Smlouva o uveru Smlouvy o prodeji sluzeb Dohody o vzajemnych zapoctech pohledavek Smlouvy o prodeji sluzeb Smlouva o uveru Smlouvy o prodeji sluzeb Dohody o vzajemnych zapoctech pohledavek Smlouva o uveru Smlouva o postoupeni pohledavek Dohody o vzajemnych zapoctech pohledavek Smlouva o prodeji sluzeb Smlouva o uveru Dohody o vzajemnych zapoctech pohledavek Smlouva o prodeji sluzeb Dohody o vzajemnych zapoctech pohledavek Smlouva o uveru Dohody o vzajemnych zapoctech pohledavek Smlouva o prodeji sluzeb Dohody o vzajemnych zapoctech pohledavek

17 2) Pohlcdavky a zavazky z obchodnich vztahu H d t. Kc o nmy v tts. Spolecnost Zavazky k Pohlcdavky k Chemoprojekt, a.s Chemoprojekt S1ovensko, spol. s r.o. SAFINA Service a.s. 831 TECHNOEXPORT, a.s VUAB Pharma, a.s Celkem ) Ostatni pohledavky z titulo uveru a postoupeni H d nory t V f IS. Kc Dlouhodobe pohledavky Vynosove uroky Spolecnost k v roce 213 Chemoprojekt, a.s Kratkodobe pohledavky Vynosove uroky k v roce 213 Chemoprojekt, a.s SAFICHEM GROUP AG TECHNOEXPORT, a.s Celkem ) Ostatnf zavazky z titulo uveru H o d noty v tts.. Kc Spolecnost Dlouhodobe zavazky N akladove uroky k v roce 213 SAFICHEM GROUP AG 4698 Kratkodobe zavazky N akladove tiroky V k roce 213 TECHNOEXPORT, a.s

18 5) Transakcc mczi propojcnymi osobami - prodcj a nakup Spolccnost Triby k (bez uroku) noty V IS. c Naklady k (bcz uroku) CH Projekt Pl zen,s.r.o Chemoprojekt, a.s SAFINA, a.s Chemoprojekt Slovensko, s.r.o VUAB Phanna, a.s TECHNOEXPORT, a.s SAFINA Service, a.s Celkem Zaverecne prohlaseni statutarniho organu spolecnosti Prohlasujeme, ze jsme do zpn1vy uvedli veskere, V tomto ucetnim obdobi uzavrene ci uskutecnene a mim k datu podpisu teto zpnivy zmime: smlouvy mezi propojen}'mi osobami, plneni a protiplneni poskytnute propojeny"m osobam, - jine pravni ukony ucinene V zajmu techto osob, veskera opatreni prijata nebo uskutecnena v zajmu nebo na popud techto osob. Vedeni spolecnosti konstatuje, ze veskere transakce s propojenymi osobami byly uskutecneny za beznych obchodnich podminek. Prohlasujeme, ze z vyse uvedenych vztahii mezi propojenymi osobami nevznikla spolecnosti majetkova nebo jina ujma. V Praze dne lng. Tomas Plachy, CSc. predseda predstavenstva

19 SCHEMA STRUKTURY KONCERNU - CR Phloba ~ I fudici OSOBA fd.zena OSOBA OVLADAJICI OSOBA SAFICHEM GROUP AG Cwych. TOdistrassc 16,82, ~rycankli konfoderacc identifikaeni Cislo. CH l j 1 Akcionah - jediny Akcionil'i - jedon} Akcionil'i - Jediny Akcoonati Jedony Akcoonil'i Akcoonato - Jedony T ECHS O EXPORT,a.s. VUBPbarma, a.s. SAFINA,a.s. SPLa.s. IC:OOOOOS<II IC:lS IC: IC:Z8l89 CHEMOPROJECT NITROGENa.s. IC: VUAB Pbarma a.s. IC:63'1811 l Akcionih - Jed roy.ucumah - jedo~ SAFINA Sorvlce a.s. SAFI SA ASSETS, a.s. 1<":: <":: l Akcoonih - Jedl~ Koroma Palace AJsdJ a.s. 1<":: ~ do illfo ~ L:J OVI.ADANA OSOBA OVI.AoAJiCi OSOBA l 1 Spoldnici 5 vkladcm Zakiadatel nadaee.ucoonan - jediny Akcoonati - Jediny Spoldnic s vkladem Nadacni foad dttslocho a SAFINA ENERGY, s.r.o. Cbemoprojokt, a.s. EFI! SfAR a.s. PUARMA PARK CR s.r.o. jualorslu!bo tulsu IC: IC:452733SJ IC: IC: IC:264886! Spold nlco s vkladem DUKLA Strojiray Kolla s.r.o. IC: Akelonah PASia>esta.s. IC:Ot41246 Almonah - Jedont I.:ORl'NA PALACE MANAGEMENT AKCIO\'A SPOLEbiOsr IC: ~ L:J OVI.ADANA OSOBA - - I l Spoldnico s kladem Spoldnico 5 vkladem Spoldnici 5 vkladem Calor Bmo s.r.o. BloVIs s. r.o. Cll Proj okl Plun s.r.o. 1<":: <"::274!6313 IC:2S2!923S Akc onah - Jedon} PACOVSKE STROJiRNY. a.s. JC:tmt773 ~ L:J

20 SCHEMA STRUKTURY KONCERNU- ZAHRANICi Pfiloha t. 2 SAFICHEM GROUP AG Curych, Todistrasse 16, 82, Sv)'carska konfederace identifika<!n i l!islo: CH SAFINA, a.s. IC: AkcionMi - jediny 1 1 Yantal Guoda SAFINA SLOVAKIA United Precious SAFICHE:\1 d.o.o. SC SAFICHDf S.R.L. Safma- POL SP z..o.o. Safina Co., Ltd. spot. s r.o. Metals. Inc. Chorvatsko Rumunsko Polsko Cina Slovensko USA Spole<!nici s vkladcm Spole<!nici s vkladem Spole<!nfc 1 s vkladem Spolel!nici s vkladem Spole<!nfc1 s \ kladm~ Akc1onati Jediny I Cbemoprojekt, a.s. IC: t Cbemoprojekt Chemoprojekt Chemical ABAMARANT- Slovensko, spot s r.o. Engineering Co.Ltd. BIORAFII"ERIA, s.r.o. Slovensko Clna Slovensko Akcionili'i - jediny Spolecnici s vkladem Spole<!n ic1 s vkladem Spole<!nlci 5 vkladem TECHI"OEXPORT, a.s. IC:841 ~ Akciomifi jediny Evropske fondy a dotace, s.r.o. Bulbarsko Spole<!nici 5 vkladem

21 Priloha c. 2 CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. Zprava nezavisleho auditora a ucetni zaverka k

22 , ZPRA V A NEZA VISLE HO A UDITORA overeni ucetni zaverky spolecnosti CHEMOPROJECT NIT ROGEN a.s. k Ovcreni prilozcne ucetni zavcrky k spolecnosti CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. Vestcc, Videi1ska 14, PSC IC , provcdla spolecnost HAYEK, spol. s r.o., holding,.lindrisska 5/91, Praha 1. cislo opravneni 29. Auditorem odpovcdnym za vypracovani zpravy jc lng..fan Rchak, cislo opravneni Zprava nezavisleho auditora je urcena pro akcionare spolecnosti CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. Provedli jsme audit prilozene ucetni zaverky spolecnosti CHEMOPROJECT NITROGEN a.s., ktera se sklada z roz.vahy k , vykazu zisku a ztraty za rok koncici , pfehledu o zmenach vlastniho kapitalu za rok koncici a prehledu o peneznich tocich za rok koncici a pfilohy teto ucetni zaverky' ktera obsahuje pop is pouzitych podstatnych ucetnich metod a dalsi vysvetlujici infonnace. Udaje o spolecnosti CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. jsou uvedeny v Msti I pfilohy teto ucetni zaverky. Odpovednost statutarniho organu ucetni jednotky za ucetni zaverku Statutarni organ spolecnosti CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. je odpovedny za sestaveni ucetnf zaverky, ktera podava vemy a poctivy obraz V SOUJadu S ceskymi ucetnfmi pfedpisy, a za takovy vnitfni kontrolni system, ktery povazuje za nezbytny pro sestaveni ucetni zaverky tak, aby neobsahovala vyznamne (materialni) nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Odpovednost auditora Nasi odpovednosti je vyjadrit na zaklade naseho auditu vyrok k teto ucetnf zaverce. Audit jsme provedli v souladu se zakonem o auditorech, mezinarodnfmi auditorskymi standardy a souvisejicimi aplikacnimi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. V souladu s temito predpisy jsme povinni dodrzovat eticke pozadavky a naplanovat a provest audit tak, abychom ziskali pfimefenou jistotu, ze ucetni zaverka neobsahuje vyznamne (materialni) nespravnosti. Audit zahrnuje provedeni auditorskych postupu k ziskani dukaznich informaci o castkach a udajich zverejnenych V ueetni zaverce. Vyber postupu zavisi na usudku auditora, zahrnujicim i HAYEK, spol.s r.o., holding, Jlndrlisk6 5, 11 Praha 1., telefon: , fax: , sekretariatobayek.cz., zapsana v obchodnfm rajstiiku veclen6m Mktsi<Ym soudem v Praze, oddn C. vloika 717.,#;a,~ Clen Komory audlto..u Ceske republlky. flen TIAG - A Worldwide Network of Quality Accounting Arms ani'lag

23 vyhodnnccni rizik vyznmnnc (matcriitlni) ncspritvnosti itdaj l't uvcdcnych v tt ~c tni dtv ~ rcc zpusobcnc podvodcm ncho chyhou. Pfi vyhodnocov{mi t ~c hto rizik auditor posoudi vniti'ni kontrolni system rclcvantni pro scstavcni it~ctni :.r.itvcrky poduvajici vcrn) 1 a poctivy obraz. ilcm tohoto posouzcni jc navrhnout vhodnc auditorskc postupy, nikoli vyjadfit se k ucinnosti vnitfniho kontrolniho systcmu ucctni jcdnotky. Audit tc:l. zahrnujc posouzcni vhodnosti pou;i.ivanych ucctnich mctod, pfimcfcnosti ucctnich odhad(i provcdcn) ch vcdcnim i posouzcni 1 cclkovc prczcntacc itcctni zitvcrky..lsmc pfcsvmccni, zc dukazni informacc, ktcrc jsmc ziskali, poskytuji dostatccny a vhodny zaklad pro vy,jadrcni nascho vyrnku. Vyrok nuditora l,odlc nascho mizoru UCCtni zavcrkn VC VSCCb vyznamnych (matcrialnich) ohlcdcch podava vcrny a poctivy obraz aktiv a pasiv spolccnosti CHEMOPRO.JECT NITI~OGEN a.s. k 31. prosinci 213 a nakladu a vynosu ~ vyslcdku jcjibo bospodarcni a pcneznich toku za rok koncici V souladu S ccskymi UCCtnimi pfcdpisy. V Praze dnc 14. unora 214 HAYEK, spol. s r.o., holding J,ndrisska 5/91 11 Praha 1 DIG : CZ HA YEK, spot. s r. o., holding cislo opnivneni 29 Ing. Jan Rehak opnivneni auditora c Prilohy: Rozvaha Vykaz zisku a ztraty Pfiloha k ueetnf zaverce HAYEK, spol.s r.o., holding, Jlndnisk6 5,11 Praha 1., telefon: , fax: , &ekretarlatebayek.cz., zapsan6 v obchodnfm rejsti'lku veden6m Mestsk9m soudem v Praze, oddr C, vlofka _ 7 Clen Komory audltoril Cesk6 republlky. Clen TIAG - A Worldwide Network of Quality Accounting Arms a.t:'ttiag

24 CHEMOPROJECT NITROGFN, n :1 k Slnhllfunl founull'llu tuukych flnnnt nlr.h vyknzu v tlu Ke ROZVAIIA V PLNtlM ROZSAIIU Drullo 6fn6 utolnl obdobl Korokca Nollo Minute lit. obdobl 212 Nollo A. IAKllVA CELKI!M _IPOHli!()AVKV ZA UP9ANV ZAKLADNI KAPITAL IDLOUHODODY MAJETEK I o I o I o I 11 I.. I. DlouhotlQ!Ji' _nolomolroy_mnjoluk I Zlizovncl vlidlllo 2 Nol"nolncl vyslutlky vyzkumun vyvuju :1 SoiiWnro 4 Oconlloln.~ p_rtlvn 5 Goodwin G Jlny dlordoodoby notvnolny mujoluk 7 NodokontonY tllouhodoby nolvnoi,y nmjolok 8 Poskylnulclzlilohy n.1 dlouhodoby nohmolnj_ mnjclck B. 11. D. 11. B. Ill. B. Ill. c. c. I. c. I. c. 11. c. 11. Dloul.. doby hmoi,y mlljolck I Pozomky 2 Slovbl'_ :1 Somoslaln6 movn6 v~d a &OUbory movilych v6cl 4 P6slilclsk6 cclky lrvaiych poroslil 5 Z4kllldnl sl4do o lo!n6 zvllala 6 Jony hmolny majctck 7 Nodokontvnli dlouhodobli hmoln\i malotok 8 Poskylllld6 zlilohy na dlouhodoby hmolny mnjclok 9 Occmovacl rozdll k nabylclmu ma]olku Olouhodolli_llnani!nl malelek 1 Podlly v ovl~dnnych a llzo,ych osob.~ h 2 Podlly v litolnlch jodnol~ch pod podslalnjm vllvom 3 Oslalnl dlouhodobcl cenn6 paplry a podlly 4 Pujtky a ilv6ry - oviodajlcl a fldlcl osoba._podslalny vllv 5 Jlny dlouhodoby llnnn~nl malolek G Pollzovnny dlouhodoby llnanenl ma]olol< 7 Pos kyjnuj ~ z ~ lohy nn dlouhodoby llnan~ nl majolcl< jobelna AKTIVA I ZAsoby 9729 I M a t ori ~ l 2 N edokon~ en!l vvrobn a polotovary Vjirobl<y 4 Zvlfnla 5 Zbo21 6 PoskYinule z~ lohy na z ~s obv Dlouhodobo pohledavky I Pohled6vky_z obchodnlch vztahu 2 PohledAvkv - ovladallcl a ffdld osoba 3 Pohlodllvky - podslalny vllv Pohled6vky za spole~n lky, tleny dru!stva a za u~astnlky 4 sdruf enl 5 Dlouhodobo _poskjllnure z~ lo~y_ 6 Dohadne (Jtly aklivnl (nevylakturovano vynosy) 7 J l n~ pohled!lvky 8 Odlo! en!l danova pohledavka I [-JAY::K, spol. s r.o., hc!:l;n!l J,ndfisska 5/9G1 11 Praha 1 DIG : CZ Vykaz zlsku a ztr!\ty a pi'roha je nedllnou soucastf ijeetnl zav~rky.

25 CHEMOPRO.J CT NITROGEN, n s k ~ 1 3 Stntutl'unl lormu!mo ~ u u kych flnan ~ n lc h vyknllr v llu. Kt ROZVAIIA V PLNt M ROZS AIIU c. Ill. c. Ill. 1 ~ Brutlo 53sna Kr~lkodobO pohlod~vky l'ol~odhvky z obchodnlch vllnhi o IO:J;!G?. Pololod~vky ovtlldnlfr.l n fldlcl ooo!jn 41?. 411 l'ol~ooj ~vky pndnlnlny vliv Pol~od~vky zn ~ polotnlky, tlony oku1.r.tvn oitar.1nlky Gdru!onl r.acllllnt znijozpqtolll a zdmvnlnl rxojmlliri Still dollov6 pot~odl\vky Kultkrxlo!J6 115kylnol6 zlllohy Dohudn6 ut ly_uklivnl_{novyloklmovuomi vynosy) Jln6 111~~vk y SO Dllne utolnl obdobl Korokco Ril l Hallo Mlnulc! ut. obdobl 212 Hallo ~RI ~ 5 41? c. IV. c. IV KtAikodobV lln:mtnl mftjotok Polllzo Ut iv V bantulch Krlllkodob6 conn6 poplry a podlly Pollzovan.; krl\lkodoby llnalltnl majolek D. lost Anti AKTIVA PFIECHOON OCTY AKTIV I 154 I o I D. I. D. I Casov6 rozl &onl NAkl<ldy pl ~ llch obdobl Komploxnl nllklady pll" lch obdobl Plijony pll tlch o!jdobl HA't =:K, :opol. s r.o., he :~;n g J.Mfisska 5/9G1 11 Praha 1 DIG: CZ vykaz zlsku a ztraty a pi'lloha je nedllnou soul!asll ul!etnr z~varky.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC 1 Firma: Sídlo: I : Mestansky ˇˇ pivovar v Policce, ˇ a.s. Pivovarska 151, 572 14 Policka ˇ 6112344 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

V. ZPRÁVA AUDITORA Consultas - Audit s.r.o. Osvědčení KAČR č. 087 Zápis u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25668 IČO: 60469081 Sídlo: Luhovská 1732/9, 182 00 Praha 8 Kancelář: Lidická 20, 150 00

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI

R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI Obec Luzna, Obec Luzna 230 75611 Luzna, Obec, 1C:00304077 Sestavena k : 31.12.2012 za obdobi: 12/2012 v Kc, s pfesnostl

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Obsah výroční zprávy Č á s t T e x t I. Základní informace o společnosti II. Orgány společnosti, organizační struktura III. Zpráva představenstva o výsledcích dosažených v roce

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená obecně prospěšné společnosti

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Profil společnosti Obchodní firma: AKCENTA GROUP SE Sídlo: Gočárova třída 312/52 500 02 Hradec Králové Česká republika IČ: 28252900

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti Chemoprojekt, a.s. a společnosti SAFINA Service a.s. Obsah 1. Předmět projektu... 4 2. Identifikace zúčastněných společností... 4 2.1. Nástupnická společnost... 4 2.2.

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 Výroční zpráva za rok 2013 SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 1 Obsah: I.Úvod... 2! II. Základní údaje o společnosti... 2! III. Orgány společnosti:... 2! IV. Historie společnosti... 3! V. Předmět

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

NUPHARO HOLDING A.S.

NUPHARO HOLDING A.S. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO HOLDING A.S. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana:

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: Licence:DQWP /.praooval: Irena Culikova U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: ROZVAHA - BILANCE za obdobi : 12/2012 ICO :70645949 NAZEV

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Rozvaha v plnem rozsahu k 31.12.2012 ( v celych tisfcich Kc )

Rozvaha v plnem rozsahu k 31.12.2012 ( v celych tisfcich Kc ) Rozvaha podle Pfflohy c. 1 vyhlasky c. 504/2002 Sb. Ucetni jednotka doruci: 1 x pfislusnemu fin. organu Rozvaha v plnem rozsahu k 31.12.2012 ( v celych tisfcich Kc ) ICO 25550641 Nazev, sfdlo a pravni

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00253570 Název: Obec Milavce AKTIVA CELKEM 80 159

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

R.JELINEK GROUP SE Příloha k účetní závěrce k 31.12.2011. Informace uváděné v Příloze jsou v tis. Kč

R.JELINEK GROUP SE Příloha k účetní závěrce k 31.12.2011. Informace uváděné v Příloze jsou v tis. Kč PŘÍLOHA k účetní závěrce k 31.12.2011 R.JELINEK GROUP SE Informace uváděné v Příloze jsou v tis. Kč I. Obecné údaje Právní forma právnické osoby : evropská společnost Název společnosti : R.JELINEK GROUP

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více