Úvod. Projektový záměr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod. Projektový záměr"

Transkript

1 Vzdělávací program Harmonizace účetních, daňových a celních systémů Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/ KARVINÁ Úvod Zvyšování kvalifikace v dynamických oblastech jako jsou účetní, daňové a celní systémy, logistika, jakost nebo zahraniční obchod je zcela nezbytnou potřebou všech zaměstnavatelů, kteří chtějí zůstat konkurenceschopní. S útlumem ekonomiky v posledních letech se však náklady na vzdělávání zaměstnanců několikanásobně zmenšily, což je ovšem zcela kontraproduktivní. Záměrem projektu je vytvořit a nabídnout další vzdělávání v úzké návaznosti na aktuální potřeby zaměstnavatelů Moravskoslezského kraje. Projektový záměr Uvnitř tohoto vydání: Harmonizace účetních, daňových a celních systémů Tutoriál č. 1 Tutoriál č. 2 Tutoriál č. 3 Tutoriál č. 4 Tutoriál č. 5 Akademie odborných kompetencí je název vzdělávacího projektu Okresní hospodářské komory Karviná určený zaměstnancům podniků v Moravskoslezském kraji. Díky tomuto projektu financovanému z Evropského sociálního fondu budou vytvořeny čtyři odborné interaktivní vzdělávací programy, kterými během tří let projde celkem 80 zaměstnanců. Vzdělávací programy se zaměřují na oblasti, kterým je v současném řízení podniků přikládaná velká důležitost, zároveň ale firmám chybějí dostatečně kvalifikovaní odborníci. Jedná se o řízení jakosti, IT řešení pro logistiku, zahraniční obchod a slaďování účetních, daňových a celních systémů.

2 Vzdělávací program Harmonizace účetních, daňových a celních systémů Účetnictví a finance jsou obory, které patří k nejvýznamnějším nástrojům managementu na všech úrovních, ve všech formách vlastnictví a druzích činnosti. Jelikož se jedná o obory, které neustále podléhají změnám a novelizacím, je nezbytné, aby se pracovníci v těchto profesích dále vzdělávali. Jelikož jsme krajem s přímou vazbou na obchod s cizími zeměmi (především Polsko, Slovensko, východní trhy) a zároveň zde působí mnoho firem se zahraniční účasti, přednášená témata reflektují tyto skutečnosti. Vzdělávací program bude tematicky rozdělen do těchto okruhů - účetnictví a daně, celní předpisy a DPH v zahraničním obchodě, mzdová problematika - vše s vazbou na plánované změny a novelizace pro rok Témata byla vybrána na základě diskusí s odborníky z praxe. Podmínky účasti a organizace výuky Vzdělávání zaměstnanců z prostředků Evropského sociálního fondu. Kurz je určen pro tyto zaměstnance firem MSK: Pracovníci zabývající se zpracováním účetnictví až do účetní závěrky, řešící daňovou problematiku, vykonávající manažerské účetnictví. Pracovníci na pozicích mzdových účetních, pracovníci oddělení mzdového a finančního, oddělení personální. Pracovníci řešící ve firmách problematiku cel a DPH ve vztahu k zahraničnímu obchodu. Forma výuky: Celý vzdělávací cyklus čítá 5 celodenních (8 hodinových) přednášek kombinovaných s moderovanou diskusí a workshopy. Vše doplňuje e-learning a on-line poradna s lektorem v rámci internetového portálu projektu Zde budou k dispozici školící materiály, zvukové nahrávky k jednotlivým tutoriálům, znalostní testy apod. Místo školení: Multimediální školící prostory dostupné účastníkům. Konkrétní místo bude upřesněno dle převažujícího počtu účastníků. Náklady účastníků: Kurz je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Akademie odborných kompetencí. Pro účastníky je tudíž bezplatný. Z rozpočtu projektu bude účastníkům zajištěno celodenní občerstvení v rámci jednotlivých tutoriálů. Rovněž budou zapůjčeny do výuky interaktivní výukové pomůcky.

3 OBSAH JEDNOTLIVÝCH TUTORIÁLŮ 1. UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH REŽIMŮ V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ Provádění zahraničně obchodní činnosti ve vztahu k nečlenským státům EU třetím zemím vyžaduje plnění celních předpisů, které upravují dovoz a vývoz zboží. Při dovozu zboží je dovozní clo cenotvorným činitelem, dovozce zboží by měl znát základní informace týkající se celního sazebníku, druhů používaných celních sazeb, vzniku celního dluhu a jeho příslušenství, placení cla a zániku celního dluhu. Měl by mít také základní informace o postavení subjektů ve vztahu k celním orgánům, zejména postavení deklaranta osoby podávající celní prohlášení na propuštění zboží do navrhovaného celního režimu. Schopnost obchodníka využívat celní režimy při obchodování se zahraničím zaručuje určitě ekonomický přínos, nejen proto, že s výjimkou režimu tranzit celní režimy nazýváme režimy s hospodářským ekonomickým účinkem, ale jejich použití zaručuje nakládání s dovezeným zbožím nejen bez přímého placení dovozního cla režimy s podmíněným osvobozením od dovozního cla a také, nakládání se zbožím s osvobozením od daně z přidané hodnoty, případně spotřebních daní., ale i s celou řadou vyloučení použití obchodně politických opatření licencí při dovozu zboží. Použití takových celních režimů nesmírně zlevňuje hospodářskou spolupráci se zahraničím, zejména při dovozech zboží na nejistý prodej, dovozech zboží k přepracování či úpravě, dovozech zboží k dočasnému použití v případech zejména nájemních smluv v rámci režimu dočasného použití. Konkrétní témata: 1. Vymezení základních pojmů a právní úprava celnictví. 2. Základní principy celního dohledu nad dováženým/vyváženým zbožím. a) Přeprava zboží pod celním dohledem /tranzitní celní režimy/, zpětné vývozy zboží z EU. b) Právní postavení dočasně uskladněného zboží a jeho obchodní význam. c) Celní řízení a základní úkony v něm. 3. Propuštění zboží do režimu volný oběh a do režimu konečný vývoz. a) Clo, celní sazebník, smluvní a preferenční celní sazby, placení cla celní dluh. b) Celní hodnota zboží a původ zboží pro celní účely. c) Obchodně politická opatření základní informace o licenčním řízení. 4. Dovozní celní režimy s ekonomickým účinkem. a) Obecně k celním režimům. b) Provozování celních skladů a celní režim uskladnění zboží v celním skladu. c) Aktivní zušlechťovací styk. d) Přepracování zboží pod celním dohledem. e) Dočasné použití zboží. 5. Pasivní zušlechťovací styk. 6. Dočasný vývoz zboží na karnet ATA. 7. Svobodná pásma-svobodné sklady :00-16:00 JUDr. Jiří Babiš je absolventem PF ÚK v Praze - mezioborové studium práva a disciplín mezinárodního obchodu se zaměřením na mezinárodní právo soukromé - obchodní. Více než 40 let praxe v Celní správě ČR, zejména na úseku kontrolních činností zahraničního obchodu. Lektorskou činností se zabývá více než 20 let - Celní škola, Daňový institut MF, HK ČR, MPO ČR a Czech Trade, výrobní, obchodní a spediční firmy.

4 2. UPLATŇOVÁNÍ PŘEDPISŮ O NEPŘÍMÝCH DANÍCH V MEZINÁRODNÍM OBCHODNÍM STYKU Nepřímé daně jsou uplatňovány v celkové ekonomické činnosti příslušných podnikajících subjektů. Česká republika je součástí EU, proto základem uplatňování nepřímých daní jsou právní předpisy komunitárního práva. To plně platí i pro ekonomické činnosti v rámci provádění zahraničně obchodní činnosti, kde se setkáváme, jak s povinností přiznávat a platit tyto daně, tak i oprávněními využívat podmínky pro osvobození od takových daní. Základní orientace a znalost předpisů o dani z přidané hodnoty, případně o spotřebních daních, pokud předmětem podnikání je nakládání s vybranými výrobky podléhajícími spotřebním daním, je nutným předpokladem, jak pro obchodování s třetími zeměmi, trak i pro obchodování uvnitř EU. Pokud mají být dobře vedena jednání o smluvních vztazích v rámci zahraničního obchodu, sazby DPH i SPD jsou výrazným cenotvorným činitelem, zejména pokud nejsou plněny podmínky pro využití možností prodávat nebo nakupovat zboží bez daně nebo s osvobozením od daně. Cílem meetingu není daňové poradenství k přesnému dodržování formalit při přiznávání a placení nepřímých daní, cílem je dát zejména obchodníkům základní přehled v oblasti nepřímých daní, aby tedy znali možnosti, kdy a za jakých okolností lze obchodovat se zbožím nebo službami při použití osvobození od daně nebo i vracení daně a eliminovat chyby ve smluvních vztazích nebo v logistickém zajištění obchodních operací, jejichž důsledkem by byla doměření příslušné nepřímé daně Konkrétní témata: 1. Základní pojmy při správě daně z přidané hodnoty a spotřebních daní. 2. Společný systém DPH v EU a jeho právní úprava v EU a v ČR. 3. Daň z přidané hodnoty v mezinárodním obchodě: a) Při obchodování s třetími zeměmi (dovoz a vývoz zboží, služby související s dovozem nebo vývozem, práce na věci movité), b) při obchodování uvnitř EU (dodání zboží do jiných členských států EU, pořízení zboží z jiných členských států EU, služby výrobního charakteru a služby související s dodávkami zboží, třístranné obchody), c) v rámci kombinovaných obchodních operací za účasti subjektů z EU, ČR a třetích zemí (dodávky zboží, poskytování služeb výrobního charakteru) 4. Právní úprava pro uplatňování spotřebních daní v EU a v ČR. 5. Nakládání s vybranými výrobky podléhajícími spotřebním daním v režimech s podmíněným osvobozením od daně (Provozování daňových skladů, dopravna vybraných výrobků v režimu s podmíněným osvobozením od daně, nakládání s vybranými výrobky ve volném daňovém oběhu a jejich doprava, vracení spotřební daně). 6. Placení spotřebních daní. JUDr. Jiří Babiš je absolventem PF ÚK v Praze - mezioborové studium práva a disciplín mezinárodního obchodu se zaměřením na mezinárodní právo soukromé - obchodní. Více než 40 let praxe v Celní správě ČR, zejména na úseku kontrolních činností zahraničního obchodu. Lektorskou činností se zabývá více než 20 let - Celní škola, Daňový institut MF, HK ČR, MPO ČR a Czech Trade, výrobní, obchodní a spediční firmy.

5 3. a 4. ÚČETNICTVÍ A DANĚ Třetí a čtvrté setkání účastníků bude věnováno tématům z účetnictví a daní ve vazbě na nástrahy praxe a připravované novelizace pro rok Okrajově budou zmíněny také mezinárodní účetní standardy a harmonizace účetnictví a daňových soustav v rámci EU. Konkrétní témata: Rozdíl mezi podvojným účetnictvím, jednoduchým účetnictvím a daňovou evidencí (výhody a nevýhody). Zákon o účetnictví a jeho praktické dopady. Vzájemná vazba mezi právem, účetnictvím a daňovými předpisy. Vybrané účetní případy z praxe. Upozornění na vybrané problémy daně z příjmu (praktická upozornění). Účetní závěrka. Daňové poradenství a audit. Připravované změny roku Ing. Dagmar Beránková je absolventkou Vysoké školy báňské s podnikovou praxí v různých ekonomických funkcích a účetnictví. Přednáší pro odbornou veřejnost v Ostravě i v Praze, je dlouholetou lektorkou Svazu účetních Ostrava, ODBORCON- SULTU, 1.VOX a.s. Praha a dalších školících agentur. Je soudním znalcem v oblasti účetnictví a bilančním účetním 2. stupně. Jako daňový poradce působí od roku 1995 a jako auditor od roku Podrobnosti k přednášeným tématům budou upřesněny v rámci pozvánek na jednotlivá setkání

6 5. MZDOVÁ A PERSONÁLNÍ AGENDA KROK ZA KROKEM V ROCE 2014 Tento aplikační seminář je určen pro mzdové účetní a personalisty. Na semináři se účastníci seznámí s poslední legislativní úpravou v personální a mzdové oblasti nejen formou výkladu, ale i pomocí názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených vzorů. Zásadní změny v personální oblasti 2014 : Zaměstnávání zaměstnanců na dobu určitou zásadní změny v 39.Povinnosti zaměstnavatele před uzavřením pracovněprávního vztahu pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce. Pracovně lékařské služby povinnosti zaměstnavatelů. Praktické poznatky zajišťování lékařských prohlídek zdravotní způsobilosti zaměstnanců k výkonu práce provádění kontrol ze strany inspekce práce a hygieny. Závislá práce - nelegální práce. Změny při poskytování náhrad za ztrátu na výdělku při pracovním úraze a nemoci z povolání nové principy možných odškodnění nemocí z povolání nový občanský zákoník. Změny při zaměstnávání cizinců a občanů evropské unie. Zpřísnění podmínek zaměstnávat cizince. Zákon o zaměstnanosti. Změna zákona o státní sociální podpoře - povinnosti zaměstnavatelů. Zásadní změny mzdová oblast v roce 2014 : Výpočet mzdy, platu, zúčtování mzdy a platu. Průměrný výdělek a jeho formy, příplatky ke mzdě a platu. Srážky ze mzdy, platu nebo odměny. Mzda a její formy. Zaručená mzda, minimální mzda Nařízení vlády 567/2006 Sb. o zařazování zaměstnanců odměňovaných mzdou. Zásadní informace pro rok Plat zařazování zaměstnanců odměňovaných platem Nařízení vlády 564/2006 Sb. o zařazování zaměstnanců odměňovaných platem. Katalog prací. Průměrný výdělek stanovení průměrného výdělku, příjmy, které se do průměrného výdělku zahrnují a které se vylučují, pravděpodobný průměrný výdělek, průměrný výdělek hodinový a měsíční. Průměrný výdělek u dohod o pracovní činnosti a provedení práce. Příplatek za práci přesčas, ve svátek, za sobotu a neděli, noční přípatek, příplatek za ztížené zdravotní prostředí. Náhrada mzdy místo příplatku za práci ve svátek a přesčas rozdíly mezi mzdou a platem. Odměna za pracovní pohotovost. Názorné příklady. Srážky ze mzdy, platu z odměny změny od roku 2014 ve výpočtu srážek, zásadní změna v občanském soudním řádu povinnosti mzdové účetní při provádění srážek. Exekuční tituly rozhodnutí, usnesení soudu, exekuční příkaz, platební výměr, výkaz nedoplatků, rozhodnutí o pokutě. Srážky z jiných příjmů. Dohody o srážkách ze mzdy ve smyslu Zákoníku práce. Pořadí určení srážek ze mzdy,platu nebo odměny. Datová schránka a exekuční tituly. Změny plátce mzdy. Srážky při oddlužení osobní bankrot změny v insolvenčním zákoně. Srážky z dávek nemocenského pojištění. Postup výpočtu Změny v pojistném na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění : Změny ve zdravotním pojištění minimální vyměřovací základ. Kategorie pojištěnců. Osoby samostatně výdělečně činné nové zálohy na pojistné, odvody, roční vyúčtování záloh. Změny v redukčních hranicích dopady na výpočet náhrady mzdy v prvních dnech pracovní neschopnosti a výpočtu nemocenských dávek. Změny v Zákoně o nemocenském pojištění. Změny v pojistném na sociální zabezpečení maximální vyměřovací základ, rozhodné období v roce Názorné ukázky výpočtů pojistného, tiskopisy doporučené vzory. Elektronické zasílání tiskopisů přihlašování zaměstnanců k nemocenskému pojištění, odvod pojistného, a další tiskopisy zasílané od roku 2014 elektronickým způsobem!

7 Změny v dani ze závislé činnosti : Slevy na poplatníka a uplatňování těchto slev. Nové tiskopisy Prohlášení poplatníka.. Roční slevy a daňová zvýhodnění. Další aktuální informace podle posledního legislativního procesu pro rok Zdeněk Křížek - odborník na mzdově personální problematiku, dlouhodobě působil na ČSSZ ve vedoucích pozicích, v současné době se věnuje lektorské a poradenské činnosti.

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Katalog PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH únor 2012 červenec 2012 5981 - ICU-Katalog 2012.indd 1 30.1.2012 11:03:00 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Mzdy, personalistika a pracovní právo KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH MZDY, PERSONALISTIKA

Více

NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015

NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Olga Tučková - ODBORCONSULT-D tel: 233 550 031, fax: 233 550 807 Štětínská 360/6, 181 00 Praha 8 IČO 45783144, DIČ CZ5852071104 ŽL č.j. F 12361/92 NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Přihlášky též:

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře květen / srpen 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz předplatné on-line

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH Vážení a milí klienti, dostáváte od nás

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

P.O.BOX 78 779 11 Olomouc 9 seminare@anag.cz tel. 585 757 421

P.O.BOX 78 779 11 Olomouc 9 seminare@anag.cz tel. 585 757 421 P.O.BOX 78 779 11 Olomouc 9 seminare@anag.cz tel. 585 757 421 Vyberte si svůj seminář Morava září říjen listopad prosinec 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. Účetní závěrka (40) 2. Účet. závěrka PO (39), Sest. přílohy

Více

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1.1 Identifikace zadavatele Název: Daikin Industries Czech Republic, s.r.o. Sídlo: U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Registrace: Krajský soud Plzeň, spisová značka C15190

Více

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

ODBORNÉ PUBLIKACE. účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní. management rozvoj osobnosti časopisy

ODBORNÉ PUBLIKACE. účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní. management rozvoj osobnosti časopisy ODBORNÉ PUBLIKACE účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní management rozvoj osobnosti časopisy 2011 NAKLADATELSTVÍ ANAG OBSAH ÚČETNICTVÍ 2 13 DANĚ 14 23 PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ 24 39 PRÁVO OSTATNÍ

Více

Reforma účetnictví státu

Reforma účetnictví státu INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Reforma účetnictví státu září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj

Více

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG NAKLADATELSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTRIBUCE ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ CLO PRÁVO OSTATNÍ MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ČASOPISY AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO

Více

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA 11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 12. 5. 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH SE

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA katalog VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA září 2009 leden 2010 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha Hybernská 24, 110 00 Praha 1, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@isu-praha.cz, e-mail:

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

Mzdové účetnictví. praktický průvodce. Václav Vybíhal a kolektiv. zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku

Mzdové účetnictví. praktický průvodce. Václav Vybíhal a kolektiv. zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku Václav Vybíhal a kolektiv Mzdové účetnictví 2014 praktický průvodce zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku dopady reformy na příjemce dávek státní sociální podpory a podpory

Více

LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Občanské sdružení přátel povodí Labe (žadatel) Kongresové centrum ILF, a.s. (vzdělávací subjekt) LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Mzdové účetnictví. k 1. 1. 2013. praktický průvodce. zásadní změny v předpisech. Václav Vybíhal a kolektiv

Mzdové účetnictví. k 1. 1. 2013. praktický průvodce. zásadní změny v předpisech. Václav Vybíhal a kolektiv Václav Vybíhal a kolektiv Mzdové účetnictví 2013 praktický průvodce zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2013 reforma a její dopady na příjemce dávek státní sociální podpory a podpory v nezaměstnanosti pracovní

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Ve všech našich

Více

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Kapitola 1 Povinnosti zaměstnavatele k úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 Kapitola 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015.

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Vážení příznivci mzdové problematiky, rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Byl to můj sen, mít k účetnímu portálu svého průvodce,

Více

ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI

ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI NAKLADATELSTVÍ ANAG ÚČETNICTVÍ......................................................................................

Více

D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9

D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9 D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

Nezisková sféra. kurzy a semináře září prosinec 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Nezisková sféra. kurzy a semináře září prosinec 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Nezisková sféra kurzy a semináře září prosinec 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Dámy a pánové,

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu - 149 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu a) Obecně V současné době existuje celkem 6 právních předpisů upravujících povinná peněžitá plnění z příjmů fyzických a právnických

Více