1 OESKA TELEVIZE. Nadlimitnf vefejne zakitaka na sluiby:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 OESKA TELEVIZE. Nadlimitnf vefejne zakitaka na sluiby:"

Transkript

1 1 OESKA TELEVIZE PROTOKOL O POSOUZENI NABIDEK ZADAVATEL: Ceske televize Sidlem: Kaye' hory, 1, Praha 4 Zastoupeny: Petrem Dvofakem, generalnlm feditelem Ceske tetevize IC: Profit zadavatele: Nadlimitnf vefejne zakitaka na sluiby: TISKOVE SLU±BY PRO teskou TELEVIZI" 1. UVOD Dne se v sidle zadavatele seala hodnotici komise (dale jen komises) jmenovana zadavatelem na jednani ve sloteni nice uvedenem, k posouzeni nabidek k nadlimitnl verejnift zakazce s nazvem Jiskove slutby pro Ceskou televizi zadavand v otevferiern Fizent podle zakona /2006 Sb., a vefejnych zakazkach, ve znenl pozdejeich p7edpisii (dale jen Zakon") a uvefejnene dne 27. ledna 2012 v Informaenim systemu vefejnich zakezek pod evidenenim eastern JednanI bylo zahajeno v 15:45 hod. Pozvanka na toto jednani byla %Item denim, komise dorueena v souladu s ust. 75 Zakona. Tato komise se seala v pootu 5 den, tedy v souladu s ust. 74 a 75 odst. 3 Zakona. Jmenovite se jednanl komise zkastnili tito denove a jejich nahradnici. 1. Jifi Svanda pfedseda komise 2. Martin Rajman mistopfedseda komise 3. Michel Heldenburg - nahradnik 4. Martin Vojslaysky - nahradnik 5. No Dey1 Jednanl se dale zotastnily osoby phzvane dle ust. 76 Zakona, a to pan Michel Schafer jako odbomy poradce zadavatele pn zastupovanl ve veci pfedmetne zakazky a dale pan David Zadratil a pani Jihna Hlavaeova, zastupci zadavatele jako pfisedici. Uvodem zastupce osoby povefene zadavatelem zadavatelskou einnosti pfednesla informaci o ptijatych nabidkach, o priibehu otevirani obelek s nabldkami uskutednenem dne a dale o probehu jednani ze dne , ze dne a ze dne o posouzeni spirtenl kvalifikace uchazed, pfieemi Lavery Om:me na techto jednanich jsou zaneseny v protokolech. Po poudeni vyzvala poverena osoba veechny deny komise, odborneho poradce a pfisedici k vyjadfenl se o nepodjatosti. Vaichni elenove komise, odbomy poradce a pflsedici prohlatuji, to nejsou ve vztahu k vefejne zakazce ani k uchazedun podjati, cot potvrzuji podpisem tohoto protokolu. Olenove hodnoticl komise a dalii zooastnene osoby soueasne prohlakiji. 2e budou zachovavat mleenlivost ve smyslu 75 odst. 6 Zakona o skuteenostech, o nicht se dozvedi v souvislosti se svou east' v hodnotici komisi. 1/6

2 Hodnotici komise posuzovala v souladu s ust. 59 Zakona prokazeni spineni kvaiifikace uchazede z hiediska poladayke stanoven9ch zadavatelem k Wte uvedene vetejne zakazce, v souladu se Zekonem u nasledujicich dodavatele: IIIIIMBRO 1 I Obchodnl firma (nazev): Oct, Ceske republika, s.r.o. Sidlo: Babicka 2329/2 Praha 4, Pravni forma: spolednost s rudenim omezen9m IC Celkove vicie nabidkove cony bez DPH: Kd Celkova villie nabidkove ceny vd. DPH: ,20 Kt Zpracovini nabidky v deskem jazyce ano Podpis navrhu smlouvy opravnenou osobou: ano Obsahuje vtechny naletitosti po2adovane ano zakonem nebo zadavatelem: Spinelli zakladnich, profesnich, ekonomick9ch, ano finandnich a technick9ch kvalifikadnich pfedpoklada v pinem rozsahu naunana u.s Obchodnl firma (nazev): IMPROMAT CZ spol. s r.o. Sidlo: U Hellady 69714, Praha 4, PSC Prelim' forma: spolednost s rudenlm omezen9m IC Celkova vide nabidkove ceny bez DPH: ,00 Ka Celkova v93e nabidkove ceny yd. DPH: ,00 KO Zpracovani nabldky v deskem jazyce ano Podpis navrhu smiouvy opravnenou osobou: ano Upinost nabidky (Z hiediska potadovaneho ano obsahu): Spinelli zakladnich, profesnich, ekonomick9ch, ano finandnich a technick9ch kvalifikadnich predpoklade v {Amin rozsahu 1,1101.MAIM7 ton, Obchodni firma (nazev): Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. Sidlo: Zaroticka 4395/13, Bmo, PSC: Pravnl forma: spolednost s rudenim omezen9m IC Celkovit vile nabidkove ceny bez DPH: ,32 Ka Celkove vide nabidkove ceny vi:. DPH: ,79 Kt Zpracovani nabidky v deskem jazyce ano Podpis navrhu smiouvy opravnenou osobou: ano Upinost nabldky (Z hiediska poladovaneho ano obsahu): Spir:at' zakladnich, profesnich, ekonomickich, ano finandnich a technick9ch kvalifikatnich predpoklade v pinem rozsahu 2. POSOUZENi NABIDEK Komise vytdila sveho playa prizvat odborneho poradce k posouzeni nabldek die 76 odst. 2 Zakona. kter9m je pan Michal Schafer. Komise posuzovala nabldky uchazede z hiediska spinet -1i zakonnich potadavke a potadavke zadavatele uveden9ch v zadavacich podminkach a z hiediska toho, zda nekter9 z uchazete nepodal nepfijatelnou nabidku die ustanoveni 22 odst.1 pism. d) Zakona. Komise se zamefila pfedevtim na nasledujici oblasti: posouzeni spinenl nablzen9ch technicktch parametre uchazete za podminek doddenl potadavke zadavatele stanoven9ch v zadavaci dokumentaci a jejich pfilohach, zejmena minimalnich technick9ch parametre 2/6

3 stanovenych zadavatetem v zadavaci dokumentaci (zejm. v pfiloze 6. 4 ZD) pro kancelafske prostfedl a pro reprograficke centrum, zda uchaze6em nabizeny popis Went v Konceptu nabizenych sluteb (dale jen koncept") je dostatetne podrobny a vypovidajici o torn, jak hodla uchazet nabizenou slutbu poskytovat a dale, zda koncept odpovida minimalnim poiadavkam uvedenym v zadavacich podminkach, veetne bodu 3.6. zadavaci dokumentace. V prvnim kroku, formal& posouzeni, komise posuzovala uchazed nabizene technicke parametry v porovnani s parametry potadovanymi v zadavacich podminkach. Ve druhem kroku, bylo posuzovano, zda nabizene technicke parametry odpovidaji technickym parametrom uvedenymi vyrobci zafizeni. Za timto ttelem byly srovnavany nabizene technicke parametry s vefejne dostupnymi Odaji ze zdrojo, jako jsou webove stranky vyrobc0 a dovozco zafizeni, jejich obchodni a technicke dokumentace. Po detailnim posouzeni vdech tfi pfedlotenych nabidek, komise shledata v techto nabldkach nejasnosti napf. ye forme rozpornych WOO a nedostateeneho popisu nekterych aspekto konceptu nabizenych sluteb. Z tohoto dovodu se komise rozhodla potadat jednotlive uchaze6,e o podani pisemneho vysvetlenl nejasnosti v jejich nabidluich a to v nastedujicim rozsahu: Komise po posouzeni pfedlotene nabidky uchazeae 6. 1 Oce Ceske republika s.r.o. jednohlasne hiasovala a konstatovala, to v nabidce uchazeae shledava nejasnosti, k jejicht vysvetleni bude uchaze6 vyzvan v souladu s ust 76 odst. 3 Mona nisledujicimi dotazy, v nicht komise konstatuje, v 6em spatfuje nejasnosti nabldky uchazeee: 1. V technickych parametrech kancelarske prostfedi uvadite u zarizeni TB2 (Canon ir1750i) tidaj 550 listo.dle technicke specifikace vyrobce (prospekt vyrobce Canon ir 1750r umisteny na webu vyrobce) me Vami nabizene zafizeni Canon ir 1750i motnost at 4 zasobnik0 papiru s celkovou kapacitou at listo. Objasnete Varni nabizenou zasobu papiru 550 HMO a uvedle jednoznatne celkovou nabizenou kapacitu papiru talc s aby spinovala minimalni podminky zadani (1.000 lista). Zarovee uvecile, jaky poeet zasobniko papiru poutijete. Dolotte dokumentem vyrobce (napf. prospekt). 2. V technickych parametrech kancelefske prostfedi u zafizeni TC2 (Canon ir10281) uvadi vyrobce v technicke specifikaci (prospekt vyrobce "imagerunner C10281, C1028iF") rychlost koplrovanl 28stran/min, ale rychlost tisku pouze 21 stran/min. Zadavatel potaduje rychlost 30 stran/min pro tisk i kopirovani s odchylkou max. 10%. Vysvetlete nem prosim lento rozpor. 3. V technickych parametrech kancelafske prostfedi uvadite u zafizeni TB2 (Canon ir1750i) jiny parametr Gramit papiru" net uvadi vyrobce ye svych oficialnich materialech (prospekt vyrobce imagerunner 17301,17401, Vysvetlete lento rozpor a uvedle, jakou gramat bude moci zadavatel v zafizeni noun, and by je poekodil. Dolotte dokumentem vyrobce nebo prohlaeenim uchazete. 4. V technickych parametrech kancetafske prostfedi uvadite u zafizeni MZB2 (Canon ir4025i) jiny parametr agrarnat papiru pro duplexni tisk" net uvadi vyrobce ye svych oficialnich materialech (prospekt *oboe "imagerunner ADVANCE40251, 4035i, 4045i, Vysvetlete tento rozpor a uvedte, jakou gramat bude moci zadavatel v zarizeni poutit, anit by je poekodil. Dolotte dokumentem vyrobce nebo prohlaeenim uchaze6e. 5. V technickych parametrech reprograficke centrum uvadite u zafizeni MZBS (Canon imagerunner ADVANCE 8095 Pro) FM( parametr pgramat papiru pro tisk ze zasobniku" net uvadi vyrobce ye svych ofidalnich materialech (prospekt vyrobcesimagerunner ADVANCE 8085 PRO, 8095 PRO, 8105 PROD. Uvedte, jakou gramat bude moci zadavatel v zarizeni poutit, and by je poekodil. Dolotte dokumentem vyrobce nebo prohlatenim uchazete. 6. V technickych parametrech reprograficke centrum uvadite u MZB5 (Canon imagerunner ADVANCE 8095 Pro) jint parametr,,gramat papiru pro duplexni tisk' net uvadi vyrobce ve svych oficialnich materialech (prospekt vyrobce' imagerunner ADVANCE 8085 PRO, 8095 PRO, 8105 PRO"). Vysvetlete tento rozpor a uvedte. jakou gramat bude mod zadavatel v zarizeni poutit, and by je poskodil. Dolotte dokumentem *oboe nebo prohladenim uchazeoe. 7. V technickych parametrech reprograficke centrum uvadite u MZB5 (Canon imagerunner ADVANCE 8095 Pro) jiny parametr Gramai papiru pro duplexni tisk" net uvadi vyrobce ve svych oficialnich 3/6

4 materialech (prospekt *oboe "imagerunner ADVANCE 8085 PRO PRO, 8105 PROD. Vysvetlete tento rozpor a uvedte, jakou gramat bude moci zadavatel v zafizeni poutlt, and by je potkodil. Dolotte dokumentem vyrobce nebo prohlatenlm uchazete. 8. V konceptu nabizenych sluteb neuvadite 'regent vzdalenych lokalit. Objasnete tuto nejasnost a doplfite koncept nabizenych sluieb o feteni lokalit (Ostrava, Brno), tak aby odpovidal zadani die bodu 2.5/ii 9. V konceptu nabizenych sluteb neni zcela jasne popsan piny clustering vtetne loadbalancingu pro nablzene fetenl. Objasnete tub? nejasnost a detailne popitte s uvedenim SW, ktery tento clustering bude podporovat a to vaetne drovne podpory pro operatni system a aplikaci. 10. V konceptu nabizenych sluteb neni Jaffna funkcionalita folow-me na hlavni lokalite a odloutenych lokalitach. Objasnete tuto nejasnost a detailne popitte, jak zajistite tisk daneho pracovigte pfi v9padku zafizen1 (pfesmerovani tisku). 11. V konceptu nabizenych sluteb uvadite pouze Woven' utivatelo on-line z LDAP, zadavatel poladoval ovefovani utivatelo i z DB pristupoveho systemu. Toto ()Woven' nezminujete. Objasnete tuto nejasnost a detailne popitte, jak budou autorizovani ulivatele z obou techto zdrojo. 12. Z konceptu nabizenych sluleb neni zfejme, zda je soueasti nabldky kompletni HW (servery) a OS pro system fizeni tisk& potfebne DB SQL a dalgi, v nabidce uvedene SW systemy. Objasnete tuto nejasnost a detailne popitte jaky KW, OS a databaze jsou soutasti vagi nabidky? Her:nate kompletni seznam s popisem, k jakernu Odelu jsou ureeny. 13. U zafizeni MZB1 (Canon ir1133a) uvadi vyrobce, le ma pouze 5ti fadkovy LCD displej. Bude i k tomuto zafizeni clod& terminal s grafickym interaktivnim rozhranim? Objasnete tuto nejasnost a uvedte, na kterych vaech zafizenlch budou identifikatni terminally s grafickym interaktivnim rozhranim. 14. Z konceptu nabizenych sluteb neni zfejmitt, zda navod k SW pro fizeni tisku uniflow je v teskern jazyce. Objasnete tuto nejasnost a pfedlotte k nahlednuti navod k SW na fizeni tisku v teskern jazyce. 15. Z konceptu nabizenych sluieb neni zfejme, zda nabizene SW feteni (UniFlow a jeho moduly, Canon e- Maintenance. Image Ware Console) jsou v Ceske lokafizaci a maji Ceske rozhranl pro utivatele a spravce. Objasnete tuto nejasnost a dolotte kompletni seznam nabizenych SW aplikaci s infonnaci, zda maji eeskou lokalizaci zvlagf v testi pro utivatele a zvlagr v testi pro spravce. 16. Z konceptu nabizenych sltdeb neni zfejme, pro jake t innosfi bude vyutivan SW UniFlow Ouput Manager, Canon e-maintenance a Image Ware Console a na jakem HW budou tyto subsystemy provozovany. Objasnete tuto nejasnost a detailne popigte. 17. Z konceptu neni zfejme, jak bude teen tisk z mobilnich zafizeni ve Varni nablzenem feteni v tiskovem prostfedl a slti CT. Objasnete tuto nejasnost a detailne popigte. 18. Z konceptu nabizenych sluteb neuvadite popis tvorby a Oddby utivatelskych slotek a doporueene molnosti Odrtby. Objasnete tuto nejasnost a detailne popitte jakym zposobem bude toto zajitteno konceptu nabizenych MOO neni zfejme, zda system na fizeni tisku automaticky odhlasi utivatele po definovane dobe. Objasnete tuto nejasnost, detailne popitte a dolotte dokumentaci. 20. Z konceptu nabizenych sluteb neni zfejme, zda system na fizeni tisku umotnuje centralni nastaveni doby realizace tisku (po let nastavene dobe bude tisk automaticky smazan). Objasnete tuto nejasnost, detailne popigte a doloite dokumentaci. 21. Z konceptu nabizenych sluteb neni zfejme, zda system dokate poskytnout informaci o cane tiskove Olohy pled vlastnim tiskem. Objasnete tuto nejasnost, detailne popitte a dolotte dokumentaci. 22. Z konceptu nabizenych sluleb neni zfejme, system umothuje v zavislosti na pottu stran upozornit utivatele na mo2nost tisku na efekfivnejtim zarizenl. Zadavatel poladuje dve 0rovne (MFZ a centralni reprografie). Objasnete tuto nejasnost, detailne popigte a dolotte dokumentacl. Komise po posouzeni pfedlotend nabidky uchazete 6. 2 IMPROMAT CZ spot. s r.o. jednohlasne hlasovala a konstatovala, le v nabidce uchazete shledava nejasnosti, k jejichl vysvetleni bude uchazet vyzven v souladu s ust. 76 odst. 3 Mona nisledujici dotazy, v nicht komise konstatuje, v tem spatfuje nejasnosti nabidky uchazete: 1. V tectinickych parametrech kancelarske prostfedl uvadite u zarizeni MZB1, MZB2 a MZC2 (Ricoh MP201SPF, Ricoh 2352SP, Ricoh MPC 2551AD) parametr rozligenl Zadavatel potaduje die pfllohy C. 4 ZD jednoznatny parametr rozligeni pfi skenovdni. Jedna se o maximalni parametr, kter zarizeni dosahne (HW rozligeni zarizeni). Nejedna se o rozpeti. Objasnete tuto nejasnost nabidky, uvedte parametr rozligenl ye tvaru jako v zeal)! (napf. 600x600). Doloite dokumentem vyrobce (nap(. prospekt). 2. V technickych parametrech reprograficke centrum, uvadite Odaj, ktery nespinuje poladavky zadavatele stanovene v pfiloze 6. 4 ZD. Objasnete tuto nejasnost a uvedte u zarizeni MZB5 (Ricoh PRO907EXP) jednoznatne parametr maximalniho rozligeni pri lisku. parametr uvedte ye tvaru (Mika x gitka jako v zdaril (napf. 1200x1200) a dolotte dokumentem *oboe (napf. prospekt). 416

5 3. V technickych parametrech kancelifske prostfedi uvadite u zafizeni TB1 (HP L.J 1606DN) jin9 parametr Drama papiru pro duplexnl tisk net uvadi vyrobce ve svych oficialnlch materialech (prospekt vyrobce Rada tiskaren HP LaserJet Pro P1600" umisteny na webu vyrobce). Vysvetlete tenth rozpor a uvedte, jakou gramat bude moci zadavatel v zafizeni poutit, and by je potkodil. Dolotte dokumentem vyrobce nebo prohlagenlm uchazete. 4. V technickych parametrech kancelafske prostfedi uvadite u zafizeni MZB1 (Ricoh MP201SPF)jin9 parametr Gramat papiru pro duplexni tisk' net uvadi vyrobce ve svych oficialnich materielech (prospekt vyrobce Aficio MP 171/MP 201F/MP 201SPF" umisteny na webu *oboe). Vysvetlete tento rozpor a uvedte, jakou gramat bude mod zadavatel v zafizeni poutit, and by je pogkodil. Dolotte dokumentem *oboe nebo prohlatenim uchazete. 5. V technickych parametrech kancelifske prostfedi uvadite u zafizeni MZB2 (MP2352SP) jiny parametr,,gramat papiru pro duptexni tisk" net uvadi vyrobce ve svych oficialnich materialech (prospekt vyrobce Aficio MP 2352sp/MP 2852/MP 2852sp/MP 3352/MP3352W umisteny na webu vyrobce). Vysvetlete tento rozpor a uvedte, jakou gramat bude mod zadavatel v zafizeni poutit, anii by je potkodil. Doh:Ate dokumentem vyrobce nebo prohlagenim uchazete. 6. V technickych parametrech kancelafske prostfedi uvadite u zafizenikazc2 (Ricoh MPC2551AD)jint parametr Gramat papini pro duplexnl tisk" net uvadi *oboe ve svich oficialnich materialech (prospekt vyrobce,mp C2051/MP C2551"). Uvedte, jakou gramat bude mod zadavatel v zafizeni poutit, and by je pogkodil. Dolotte dokumentem vyrobce nebo prohlegenim uchazete. 7. V technickych parametrech kancelafske prostfedi uvadite u zafizenimzc2 (Ricoh MPC2551AD)jiny parametr Drama papiru pro duplexnl tisk" net uvadi vyrobce ve svych oficialnich materialech (prospekt vyrobce MP C2051/MP C255? umisteny na webu vyrobce). Vysvetlete tento rozpor a uvedte, jakou gramat bude mod zadavatel v zafizeni poutit. anit by je pogkodil. Dototte dokumentem vyrobce nebo prohlagenim uchazete. 8. Z konceptu nabizenych sluteb neni zfejme, system umotnuje v zavislosti na pottu stran upozomit utivatele na motnost tisku na efektivnejgim zafizeni. Zadavatel potaduje dye (Boyne (MFZ a centrainl reprografie). Objasnete tuto nejasnost, detailne popigte a dolotte dokumentaci. Komise po posouzeni pfedlotene nabidky uchazete t. 3 Konica Minolta Business Solutions Czech, spot. s r.o. jednohlasne hiasovala a konstatovala, ie v nabidce uchazete shledava nejasnosti, k jejicht vysvetleni bude uchazet vyzvan v souladu s ust. 76 odst. 3 Zakona nisledujid dotazy, v nicht komise konstatuje, v tem spatfuje nejasnosti nabidky uchazete: 1. V technickych parametrech kancelafske prostfedi uvadite u zafizeni TB2 ( OKI ES7130) Odaj 700 fish). Die technicke specifikace vyrobce (prospekt vyrobce,oki ES7130" umisteny na webu vyrobce) ma Vami nablzene zarizeni OKI ES 7130 motnost at 5 zasobniko s celkovou kapacitou zasoby papiru at 1800 lista. Objasnete Vami nabizenou minimatni zasobu 700 list6. Uvedte u zafizeni TB2 (OKI ES7130) jednoznatne celkovou nabizenou kapacitu papiru tak, aby splflovala minimalni podminky zadanl (1.000 lists)). Zaroven uvedte, jaky poet zasobniko papiru poutijete. Dolotte dokumentem *oboe (naps. prospekt). 2. V technickych parametrech reprograficke centrum uvadite u zafizeni TB3 (bizhub 751) Odaj ve formatu zapisu, ktery je uveden spite pro kvalitu tisku net pro rozligeni zarizeni. Objasnete tuto nejasnost a uvedte jednoznathe parametr,,rozligen1". Zadavatel potaduje minimelni HW rozligeni zafizeni 1200x1200. Dolotte dokumentem *oboe (napr. prospekt). 3. V technickych parametrech reprograficke centrum uvadite u zafizeni MZC4 (bizhub 652) Odaj, ktery nespinuje zadani. Vysvetlete nejasnost a uvedte jednoznathe parametr Gramat papini pro tisk ze zasobnikus. Zadavatel potaduje gramat 300g/m2 s odchylkou 10% cot je 270 g/m2. Uvedte, zda takovou gramat bude moci zadavatel v zarizeni poutit, anit by je pogkodil. Dolotte dokumentem vyrobce (nap?. prospekt), nebo prohlagenim uchazete. 4. V technickych parametrech kancelafske prostfedi uvadite u zarizeni TB1 (bizhub 2OPxd) lint parametr,,dramat papiru pro duplexni tisk" net wadi vyrobce ve svych oficialnich materialech (prospekt vyrobce bizhub 20P'). Objasnete nejasnost a uvedte, jakou gramat bude moci zadavatel v zarizeni poutit, and by je pogkodil. Dolotte dokumentem vyrobce nebo prohlatenim uchazete. 5. V technickych parametrech reprograficke centrum u zafizeni MZB4 (bizhub 652) uvadite rozligenl 1200x1200, tak jak je poiadovano. Vyrobce uvadi v technicke specifikaci (prospekt vyrobce" bizhub ") rozligeni 1800x600. Vysvetlete nam prosim tento rozpor. 6. V konceptu nabizentch Mute!) neuvedite regent vzdalenych lokalit. Objasnete tuto nejasnost v konceptu nabizentch sluteb o regent lokalil (Ostrava, Bmo), tak aby odpovidal zadani die bodu 2.51ii. 7. Z konceptu nabizenych sluteb neni zfejme, system umoinuje v zdvislosti na pottu stran upozomit utivatele na motnost tisku na efektivne$im zafizeni. Zadavatel potaduje dye mime (MFZ a centraint reprografie). Objasnete tuto nejasnost. detailne popigte a dototte dokumentaci. 5/6

6 Komise jednohlasne hlasovala talc, to ka2dy uchazet bude potadan o zaslani vysvotleni vide uvedenych nejasnosti formou pisemneho dotazu do 5 pracovnich dm) ode dne dorutent 2adosti komise uchazeei. Odliany nazor elena hodnotici komise: 2adny z elen0 hodnotici komise nevyjadfil (Arany nazor oproti nazoru vetainy. Jednani komise bylo ukoneeno dne v 18:00 hod. V Praze dne Jmena a podpisy elen0 komise: Jmeno prijmenlelena komise pnp. nehradniku 1. Jifi Svanda 2. Martin Reiman 3. Michal Heldenburg. Martin Voislayslq Podpis elena ko ise 4.1Y771$ fis1/44". --./. No DeVI Jlilna Hiavaeove 7-7'.,...,...c. ";- `7, --.0L.- 7 David Zadratil tr..:2: 7-;-- Jmeno a podpis odborneho poradce zadavatele: Michel Schafer Jmeno a podpis zastupce osoby poverene zadavatelskou tinnosti bez hlasovaciho prays: Marcela Skalkova 6/6

I!JIjij!iNWIIIIIIIIIII

I!JIjij!iNWIIIIIIIIIII AIzenI letového provozu Ceské republiky I!JIjij!iNWIIIIIIIIIII Vzva k jednáni v jednacim tizeni bez uvefeinéni v souladu s ustanovenim 34 odst. I zákona a. 137/2006 Sb.. o veeintch zakázkách, ye znéni

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost k veřejné zakázce

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon)

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení ve smyslu 27 zákona a uveřejněná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Dodávka ICT řešení pro projekt Zvyšování vnitřní efektivity společnosti HACO, spol. s r.o. pomocí ICT prostředků, reg. č. 2.2 ITP03/520 Název veřejného zadavatele:

Více

SMLOUVA 0 DILO Vyvoj informacniho systemu Viola 2012

SMLOUVA 0 DILO Vyvoj informacniho systemu Viola 2012 OPERACNI * * Oslo smlouvy MF 3321010/2012 Toto cislo uvadejte prifakturaci SMLOUVA 0 DILO Vyvoj informacniho systemu Viola 2012 uzaviraji na zaklade vysledku jednaciho rizeni c.j. MF - 22 472/2012/23-232/BA

Více

Zadavaci podminky nabidkoveho fizeni zadanf verejne zakazky na zaklade 12 odst. 3 a die 27 zakona c. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach

Zadavaci podminky nabidkoveho fizeni zadanf verejne zakazky na zaklade 12 odst. 3 a die 27 zakona c. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach \C HORKA NAD M Namesti Osvobozeni 16/46, 783 35 Horka nad Moravou g 585 378 035, e-mail: obec@horka.cz Zadavaci podminky nabidkoveho fizeni zadanf verejne zakazky na zaklade 12 odst. 3 a die 27 zakona

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci (6)

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci (6) POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Č.j. PPR-33963-48/ČJ-2014-990656 Praha: 28. dubna 2015 Počet listů: 11 Dodatečné informace k zadávací dokumentaci (6) V souladu s ustanovením

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Detailní analýza ICT ve vztahu k zákonu se jedná o

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Lenka Tóthová, Jiří Pálek Tel.: 267 994 507, 267 994 352 Fax: 272 936 386 E-mail: lenka.tothova@sfzp.cz, jiri.palek@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Výuka angličtiny v imi Partner, a.s. Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti imi Partner, a.s. ke zvýšení jejich kvalifikace, profesních dovedností a adaptability.

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Pavilon aviární medicíny zhotovitel stavby ve vztahu

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE KROK Č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Vaším prvním úkolem bude určit, co přesně má být v rámci projektu nakoupeno. K tomu vám poslouží schválený rozpočet projektu,

Více

ic;--;:i«"--;; - "=---"V-=-;

ic;--;:i«--;; - =---V-=-; soc&jnf, ; MINISTERSTVO gkolstvf, OPVzdSISviinl TOnd V CR EVROPSKA UNIE MLADE2E A TeLOV^CHOVY pro konkurencenchopnoat INVESTICE DO ROZVOJE VZDElAVANf 1. Vefejne zakazky Zapis1 o posouzeni a hodnoceni nabidek

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kaplanova 1931, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00. Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D., ředitel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kaplanova 1931, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00. Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D., ředitel Název veřejné zakázky: Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) TECHNICKÁ

Více

Výzva a zadávací dokumentace

Výzva a zadávací dokumentace Výzva a zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov IČ: 00266027 tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostou města Mgr.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k veřejné zakázce: NÁJEM MOBILNÍCH KANCELÁŘÍ v rámci projektu Efektivní systém rozvoje

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více

Smlouva. v platném zněni (dále jen občanský zákoník")

Smlouva. v platném zněni (dále jen občanský zákoník) PRA PRA HA G U E OPERAČNÍ PROGRAM PRA EVROPSKÁ UNIE Smlouva dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněni (dále jen občanský zákoník") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a

Více

Část A Obecné podmínky IV.2.1. pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova

Část A Obecné podmínky IV.2.1. pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 14932/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce Programu rozvoje venkova ČR na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ )

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ ) VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Datum: 14. 3. 2012 Zadávací dokumentace

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zajištění zahraničního jazykového kurzu pro učitele (1) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1191 Název projektu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele výpočetní techniky, systému na elektronické vzdělávání e-learning a na služby související s dodávkou e-learningu. Registrační číslo

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE (dále jen výzva ) k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace. Sdružená komunikace pro pěší a cyklisty Jablunkov Žihla

Zadávací dokumentace. Sdružená komunikace pro pěší a cyklisty Jablunkov Žihla Zadavatel: Město Jablunkov Dukelská č.p. 144 739 91 Jablunkov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více