1 OESKA TELEVIZE. Nadlimitnf vefejne zakitaka na sluiby:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 OESKA TELEVIZE. Nadlimitnf vefejne zakitaka na sluiby:"

Transkript

1 1 OESKA TELEVIZE PROTOKOL O POSOUZENI NABIDEK ZADAVATEL: Ceske televize Sidlem: Kaye' hory, 1, Praha 4 Zastoupeny: Petrem Dvofakem, generalnlm feditelem Ceske tetevize IC: Profit zadavatele: Nadlimitnf vefejne zakitaka na sluiby: TISKOVE SLU±BY PRO teskou TELEVIZI" 1. UVOD Dne se v sidle zadavatele seala hodnotici komise (dale jen komises) jmenovana zadavatelem na jednani ve sloteni nice uvedenem, k posouzeni nabidek k nadlimitnl verejnift zakazce s nazvem Jiskove slutby pro Ceskou televizi zadavand v otevferiern Fizent podle zakona /2006 Sb., a vefejnych zakazkach, ve znenl pozdejeich p7edpisii (dale jen Zakon") a uvefejnene dne 27. ledna 2012 v Informaenim systemu vefejnich zakezek pod evidenenim eastern JednanI bylo zahajeno v 15:45 hod. Pozvanka na toto jednani byla %Item denim, komise dorueena v souladu s ust. 75 Zakona. Tato komise se seala v pootu 5 den, tedy v souladu s ust. 74 a 75 odst. 3 Zakona. Jmenovite se jednanl komise zkastnili tito denove a jejich nahradnici. 1. Jifi Svanda pfedseda komise 2. Martin Rajman mistopfedseda komise 3. Michel Heldenburg - nahradnik 4. Martin Vojslaysky - nahradnik 5. No Dey1 Jednanl se dale zotastnily osoby phzvane dle ust. 76 Zakona, a to pan Michel Schafer jako odbomy poradce zadavatele pn zastupovanl ve veci pfedmetne zakazky a dale pan David Zadratil a pani Jihna Hlavaeova, zastupci zadavatele jako pfisedici. Uvodem zastupce osoby povefene zadavatelem zadavatelskou einnosti pfednesla informaci o ptijatych nabidkach, o priibehu otevirani obelek s nabldkami uskutednenem dne a dale o probehu jednani ze dne , ze dne a ze dne o posouzeni spirtenl kvalifikace uchazed, pfieemi Lavery Om:me na techto jednanich jsou zaneseny v protokolech. Po poudeni vyzvala poverena osoba veechny deny komise, odborneho poradce a pfisedici k vyjadfenl se o nepodjatosti. Vaichni elenove komise, odbomy poradce a pflsedici prohlatuji, to nejsou ve vztahu k vefejne zakazce ani k uchazedun podjati, cot potvrzuji podpisem tohoto protokolu. Olenove hodnoticl komise a dalii zooastnene osoby soueasne prohlakiji. 2e budou zachovavat mleenlivost ve smyslu 75 odst. 6 Zakona o skuteenostech, o nicht se dozvedi v souvislosti se svou east' v hodnotici komisi. 1/6

2 Hodnotici komise posuzovala v souladu s ust. 59 Zakona prokazeni spineni kvaiifikace uchazede z hiediska poladayke stanoven9ch zadavatelem k Wte uvedene vetejne zakazce, v souladu se Zekonem u nasledujicich dodavatele: IIIIIMBRO 1 I Obchodnl firma (nazev): Oct, Ceske republika, s.r.o. Sidlo: Babicka 2329/2 Praha 4, Pravni forma: spolednost s rudenim omezen9m IC Celkove vicie nabidkove cony bez DPH: Kd Celkova villie nabidkove ceny vd. DPH: ,20 Kt Zpracovini nabidky v deskem jazyce ano Podpis navrhu smlouvy opravnenou osobou: ano Obsahuje vtechny naletitosti po2adovane ano zakonem nebo zadavatelem: Spinelli zakladnich, profesnich, ekonomick9ch, ano finandnich a technick9ch kvalifikadnich pfedpoklada v pinem rozsahu naunana u.s Obchodnl firma (nazev): IMPROMAT CZ spol. s r.o. Sidlo: U Hellady 69714, Praha 4, PSC Prelim' forma: spolednost s rudenlm omezen9m IC Celkova vide nabidkove ceny bez DPH: ,00 Ka Celkova v93e nabidkove ceny yd. DPH: ,00 KO Zpracovani nabldky v deskem jazyce ano Podpis navrhu smiouvy opravnenou osobou: ano Upinost nabidky (Z hiediska potadovaneho ano obsahu): Spinelli zakladnich, profesnich, ekonomick9ch, ano finandnich a technick9ch kvalifikadnich predpoklade v {Amin rozsahu 1,1101.MAIM7 ton, Obchodni firma (nazev): Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. Sidlo: Zaroticka 4395/13, Bmo, PSC: Pravnl forma: spolednost s rudenim omezen9m IC Celkovit vile nabidkove ceny bez DPH: ,32 Ka Celkove vide nabidkove ceny vi:. DPH: ,79 Kt Zpracovani nabidky v deskem jazyce ano Podpis navrhu smiouvy opravnenou osobou: ano Upinost nabldky (Z hiediska poladovaneho ano obsahu): Spir:at' zakladnich, profesnich, ekonomickich, ano finandnich a technick9ch kvalifikatnich predpoklade v pinem rozsahu 2. POSOUZENi NABIDEK Komise vytdila sveho playa prizvat odborneho poradce k posouzeni nabldek die 76 odst. 2 Zakona. kter9m je pan Michal Schafer. Komise posuzovala nabldky uchazede z hiediska spinet -1i zakonnich potadavke a potadavke zadavatele uveden9ch v zadavacich podminkach a z hiediska toho, zda nekter9 z uchazete nepodal nepfijatelnou nabidku die ustanoveni 22 odst.1 pism. d) Zakona. Komise se zamefila pfedevtim na nasledujici oblasti: posouzeni spinenl nablzen9ch technicktch parametre uchazete za podminek doddenl potadavke zadavatele stanoven9ch v zadavaci dokumentaci a jejich pfilohach, zejmena minimalnich technick9ch parametre 2/6

3 stanovenych zadavatetem v zadavaci dokumentaci (zejm. v pfiloze 6. 4 ZD) pro kancelafske prostfedl a pro reprograficke centrum, zda uchaze6em nabizeny popis Went v Konceptu nabizenych sluteb (dale jen koncept") je dostatetne podrobny a vypovidajici o torn, jak hodla uchazet nabizenou slutbu poskytovat a dale, zda koncept odpovida minimalnim poiadavkam uvedenym v zadavacich podminkach, veetne bodu 3.6. zadavaci dokumentace. V prvnim kroku, formal& posouzeni, komise posuzovala uchazed nabizene technicke parametry v porovnani s parametry potadovanymi v zadavacich podminkach. Ve druhem kroku, bylo posuzovano, zda nabizene technicke parametry odpovidaji technickym parametrom uvedenymi vyrobci zafizeni. Za timto ttelem byly srovnavany nabizene technicke parametry s vefejne dostupnymi Odaji ze zdrojo, jako jsou webove stranky vyrobc0 a dovozco zafizeni, jejich obchodni a technicke dokumentace. Po detailnim posouzeni vdech tfi pfedlotenych nabidek, komise shledata v techto nabldkach nejasnosti napf. ye forme rozpornych WOO a nedostateeneho popisu nekterych aspekto konceptu nabizenych sluteb. Z tohoto dovodu se komise rozhodla potadat jednotlive uchaze6,e o podani pisemneho vysvetlenl nejasnosti v jejich nabidluich a to v nastedujicim rozsahu: Komise po posouzeni pfedlotene nabidky uchazeae 6. 1 Oce Ceske republika s.r.o. jednohlasne hiasovala a konstatovala, to v nabidce uchazeae shledava nejasnosti, k jejicht vysvetleni bude uchaze6 vyzvan v souladu s ust 76 odst. 3 Mona nisledujicimi dotazy, v nicht komise konstatuje, v 6em spatfuje nejasnosti nabldky uchazeee: 1. V technickych parametrech kancelarske prostfedi uvadite u zarizeni TB2 (Canon ir1750i) tidaj 550 listo.dle technicke specifikace vyrobce (prospekt vyrobce Canon ir 1750r umisteny na webu vyrobce) me Vami nabizene zafizeni Canon ir 1750i motnost at 4 zasobnik0 papiru s celkovou kapacitou at listo. Objasnete Varni nabizenou zasobu papiru 550 HMO a uvedle jednoznatne celkovou nabizenou kapacitu papiru talc s aby spinovala minimalni podminky zadani (1.000 lista). Zarovee uvecile, jaky poeet zasobniko papiru poutijete. Dolotte dokumentem vyrobce (napf. prospekt). 2. V technickych parametrech kancelefske prostfedi u zafizeni TC2 (Canon ir10281) uvadi vyrobce v technicke specifikaci (prospekt vyrobce "imagerunner C10281, C1028iF") rychlost koplrovanl 28stran/min, ale rychlost tisku pouze 21 stran/min. Zadavatel potaduje rychlost 30 stran/min pro tisk i kopirovani s odchylkou max. 10%. Vysvetlete nem prosim lento rozpor. 3. V technickych parametrech kancelafske prostfedi uvadite u zafizeni TB2 (Canon ir1750i) jiny parametr Gramit papiru" net uvadi vyrobce ye svych oficialnich materialech (prospekt vyrobce imagerunner 17301,17401, Vysvetlete lento rozpor a uvedle, jakou gramat bude moci zadavatel v zafizeni noun, and by je poekodil. Dolotte dokumentem vyrobce nebo prohlaeenim uchazete. 4. V technickych parametrech kancetafske prostfedi uvadite u zafizeni MZB2 (Canon ir4025i) jiny parametr agrarnat papiru pro duplexni tisk" net uvadi vyrobce ye svych oficialnich materialech (prospekt *oboe "imagerunner ADVANCE40251, 4035i, 4045i, Vysvetlete tento rozpor a uvedte, jakou gramat bude moci zadavatel v zarizeni poutit, anit by je poekodil. Dolotte dokumentem vyrobce nebo prohlaeenim uchaze6e. 5. V technickych parametrech reprograficke centrum uvadite u zafizeni MZBS (Canon imagerunner ADVANCE 8095 Pro) FM( parametr pgramat papiru pro tisk ze zasobniku" net uvadi vyrobce ye svych ofidalnich materialech (prospekt vyrobcesimagerunner ADVANCE 8085 PRO, 8095 PRO, 8105 PROD. Uvedte, jakou gramat bude moci zadavatel v zarizeni poutit, and by je poekodil. Dolotte dokumentem vyrobce nebo prohlatenim uchazete. 6. V technickych parametrech reprograficke centrum uvadite u MZB5 (Canon imagerunner ADVANCE 8095 Pro) jint parametr,,gramat papiru pro duplexni tisk' net uvadi vyrobce ve svych oficialnich materialech (prospekt vyrobce' imagerunner ADVANCE 8085 PRO, 8095 PRO, 8105 PRO"). Vysvetlete tento rozpor a uvedte. jakou gramat bude mod zadavatel v zarizeni poutit, and by je poskodil. Dolotte dokumentem *oboe nebo prohladenim uchazeoe. 7. V technickych parametrech reprograficke centrum uvadite u MZB5 (Canon imagerunner ADVANCE 8095 Pro) jiny parametr Gramai papiru pro duplexni tisk" net uvadi vyrobce ve svych oficialnich 3/6

4 materialech (prospekt *oboe "imagerunner ADVANCE 8085 PRO PRO, 8105 PROD. Vysvetlete tento rozpor a uvedte, jakou gramat bude moci zadavatel v zafizeni poutlt, and by je potkodil. Dolotte dokumentem vyrobce nebo prohlatenlm uchazete. 8. V konceptu nabizenych sluteb neuvadite 'regent vzdalenych lokalit. Objasnete tuto nejasnost a doplfite koncept nabizenych sluieb o feteni lokalit (Ostrava, Brno), tak aby odpovidal zadani die bodu 2.5/ii 9. V konceptu nabizenych sluteb neni zcela jasne popsan piny clustering vtetne loadbalancingu pro nablzene fetenl. Objasnete tub? nejasnost a detailne popitte s uvedenim SW, ktery tento clustering bude podporovat a to vaetne drovne podpory pro operatni system a aplikaci. 10. V konceptu nabizenych sluteb neni Jaffna funkcionalita folow-me na hlavni lokalite a odloutenych lokalitach. Objasnete tuto nejasnost a detailne popitte, jak zajistite tisk daneho pracovigte pfi v9padku zafizen1 (pfesmerovani tisku). 11. V konceptu nabizenych sluteb uvadite pouze Woven' utivatelo on-line z LDAP, zadavatel poladoval ovefovani utivatelo i z DB pristupoveho systemu. Toto ()Woven' nezminujete. Objasnete tuto nejasnost a detailne popitte, jak budou autorizovani ulivatele z obou techto zdrojo. 12. Z konceptu nabizenych sluleb neni zfejme, zda je soueasti nabldky kompletni HW (servery) a OS pro system fizeni tisk& potfebne DB SQL a dalgi, v nabidce uvedene SW systemy. Objasnete tuto nejasnost a detailne popitte jaky KW, OS a databaze jsou soutasti vagi nabidky? Her:nate kompletni seznam s popisem, k jakernu Odelu jsou ureeny. 13. U zafizeni MZB1 (Canon ir1133a) uvadi vyrobce, le ma pouze 5ti fadkovy LCD displej. Bude i k tomuto zafizeni clod& terminal s grafickym interaktivnim rozhranim? Objasnete tuto nejasnost a uvedte, na kterych vaech zafizenlch budou identifikatni terminally s grafickym interaktivnim rozhranim. 14. Z konceptu nabizenych sluteb neni zfejmitt, zda navod k SW pro fizeni tisku uniflow je v teskern jazyce. Objasnete tuto nejasnost a pfedlotte k nahlednuti navod k SW na fizeni tisku v teskern jazyce. 15. Z konceptu nabizenych sluieb neni zfejme, zda nabizene SW feteni (UniFlow a jeho moduly, Canon e- Maintenance. Image Ware Console) jsou v Ceske lokafizaci a maji Ceske rozhranl pro utivatele a spravce. Objasnete tuto nejasnost a dolotte kompletni seznam nabizenych SW aplikaci s infonnaci, zda maji eeskou lokalizaci zvlagf v testi pro utivatele a zvlagr v testi pro spravce. 16. Z konceptu nabizenych sltdeb neni zfejme, pro jake t innosfi bude vyutivan SW UniFlow Ouput Manager, Canon e-maintenance a Image Ware Console a na jakem HW budou tyto subsystemy provozovany. Objasnete tuto nejasnost a detailne popigte. 17. Z konceptu neni zfejme, jak bude teen tisk z mobilnich zafizeni ve Varni nablzenem feteni v tiskovem prostfedl a slti CT. Objasnete tuto nejasnost a detailne popigte. 18. Z konceptu nabizenych sluteb neuvadite popis tvorby a Oddby utivatelskych slotek a doporueene molnosti Odrtby. Objasnete tuto nejasnost a detailne popitte jakym zposobem bude toto zajitteno konceptu nabizenych MOO neni zfejme, zda system na fizeni tisku automaticky odhlasi utivatele po definovane dobe. Objasnete tuto nejasnost, detailne popitte a dolotte dokumentaci. 20. Z konceptu nabizenych sluteb neni zfejme, zda system na fizeni tisku umotnuje centralni nastaveni doby realizace tisku (po let nastavene dobe bude tisk automaticky smazan). Objasnete tuto nejasnost, detailne popigte a doloite dokumentaci. 21. Z konceptu nabizenych sluteb neni zfejme, zda system dokate poskytnout informaci o cane tiskove Olohy pled vlastnim tiskem. Objasnete tuto nejasnost, detailne popitte a dolotte dokumentaci. 22. Z konceptu nabizenych sluleb neni zfejme, system umothuje v zavislosti na pottu stran upozornit utivatele na mo2nost tisku na efekfivnejtim zarizenl. Zadavatel poladuje dve 0rovne (MFZ a centralni reprografie). Objasnete tuto nejasnost, detailne popigte a dolotte dokumentacl. Komise po posouzeni pfedlotend nabidky uchazete 6. 2 IMPROMAT CZ spot. s r.o. jednohlasne hlasovala a konstatovala, le v nabidce uchazete shledava nejasnosti, k jejichl vysvetleni bude uchazet vyzven v souladu s ust. 76 odst. 3 Mona nisledujici dotazy, v nicht komise konstatuje, v tem spatfuje nejasnosti nabidky uchazete: 1. V tectinickych parametrech kancelarske prostfedl uvadite u zarizeni MZB1, MZB2 a MZC2 (Ricoh MP201SPF, Ricoh 2352SP, Ricoh MPC 2551AD) parametr rozligenl Zadavatel potaduje die pfllohy C. 4 ZD jednoznatny parametr rozligeni pfi skenovdni. Jedna se o maximalni parametr, kter zarizeni dosahne (HW rozligeni zarizeni). Nejedna se o rozpeti. Objasnete tuto nejasnost nabidky, uvedte parametr rozligenl ye tvaru jako v zeal)! (napf. 600x600). Doloite dokumentem vyrobce (nap(. prospekt). 2. V technickych parametrech reprograficke centrum, uvadite Odaj, ktery nespinuje poladavky zadavatele stanovene v pfiloze 6. 4 ZD. Objasnete tuto nejasnost a uvedte u zarizeni MZB5 (Ricoh PRO907EXP) jednoznatne parametr maximalniho rozligeni pri lisku. parametr uvedte ye tvaru (Mika x gitka jako v zdaril (napf. 1200x1200) a dolotte dokumentem *oboe (napf. prospekt). 416

5 3. V technickych parametrech kancelifske prostfedi uvadite u zafizeni TB1 (HP L.J 1606DN) jin9 parametr Drama papiru pro duplexnl tisk net uvadi vyrobce ve svych oficialnlch materialech (prospekt vyrobce Rada tiskaren HP LaserJet Pro P1600" umisteny na webu vyrobce). Vysvetlete tenth rozpor a uvedte, jakou gramat bude moci zadavatel v zafizeni poutit, and by je potkodil. Dolotte dokumentem vyrobce nebo prohlagenlm uchazete. 4. V technickych parametrech kancelafske prostfedi uvadite u zafizeni MZB1 (Ricoh MP201SPF)jin9 parametr Gramat papiru pro duplexni tisk' net uvadi vyrobce ve svych oficialnich materielech (prospekt vyrobce Aficio MP 171/MP 201F/MP 201SPF" umisteny na webu *oboe). Vysvetlete tento rozpor a uvedte, jakou gramat bude mod zadavatel v zafizeni poutit, and by je pogkodil. Dolotte dokumentem *oboe nebo prohlatenim uchazete. 5. V technickych parametrech kancelifske prostfedi uvadite u zafizeni MZB2 (MP2352SP) jiny parametr,,gramat papiru pro duptexni tisk" net uvadi vyrobce ve svych oficialnich materialech (prospekt vyrobce Aficio MP 2352sp/MP 2852/MP 2852sp/MP 3352/MP3352W umisteny na webu vyrobce). Vysvetlete tento rozpor a uvedte, jakou gramat bude mod zadavatel v zafizeni poutit, anii by je potkodil. Doh:Ate dokumentem vyrobce nebo prohlagenim uchazete. 6. V technickych parametrech kancelafske prostfedi uvadite u zafizenikazc2 (Ricoh MPC2551AD)jint parametr Gramat papini pro duplexnl tisk" net uvadi *oboe ve svich oficialnich materialech (prospekt vyrobce,mp C2051/MP C2551"). Uvedte, jakou gramat bude mod zadavatel v zafizeni poutit, and by je pogkodil. Dolotte dokumentem vyrobce nebo prohlegenim uchazete. 7. V technickych parametrech kancelafske prostfedi uvadite u zafizenimzc2 (Ricoh MPC2551AD)jiny parametr Drama papiru pro duplexnl tisk" net uvadi vyrobce ve svych oficialnich materialech (prospekt vyrobce MP C2051/MP C255? umisteny na webu vyrobce). Vysvetlete tento rozpor a uvedte, jakou gramat bude mod zadavatel v zafizeni poutit. anit by je pogkodil. Dototte dokumentem vyrobce nebo prohlagenim uchazete. 8. Z konceptu nabizenych sluteb neni zfejme, system umotnuje v zavislosti na pottu stran upozomit utivatele na motnost tisku na efektivnejgim zafizeni. Zadavatel potaduje dye (Boyne (MFZ a centrainl reprografie). Objasnete tuto nejasnost, detailne popigte a dolotte dokumentaci. Komise po posouzeni pfedlotene nabidky uchazete t. 3 Konica Minolta Business Solutions Czech, spot. s r.o. jednohlasne hiasovala a konstatovala, ie v nabidce uchazete shledava nejasnosti, k jejicht vysvetleni bude uchazet vyzvan v souladu s ust. 76 odst. 3 Zakona nisledujid dotazy, v nicht komise konstatuje, v tem spatfuje nejasnosti nabidky uchazete: 1. V technickych parametrech kancelafske prostfedi uvadite u zafizeni TB2 ( OKI ES7130) Odaj 700 fish). Die technicke specifikace vyrobce (prospekt vyrobce,oki ES7130" umisteny na webu vyrobce) ma Vami nablzene zarizeni OKI ES 7130 motnost at 5 zasobniko s celkovou kapacitou zasoby papiru at 1800 lista. Objasnete Vami nabizenou minimatni zasobu 700 list6. Uvedte u zafizeni TB2 (OKI ES7130) jednoznatne celkovou nabizenou kapacitu papiru tak, aby splflovala minimalni podminky zadanl (1.000 lists)). Zaroven uvedte, jaky poet zasobniko papiru poutijete. Dolotte dokumentem *oboe (naps. prospekt). 2. V technickych parametrech reprograficke centrum uvadite u zafizeni TB3 (bizhub 751) Odaj ve formatu zapisu, ktery je uveden spite pro kvalitu tisku net pro rozligeni zarizeni. Objasnete tuto nejasnost a uvedte jednoznathe parametr,,rozligen1". Zadavatel potaduje minimelni HW rozligeni zafizeni 1200x1200. Dolotte dokumentem *oboe (napr. prospekt). 3. V technickych parametrech reprograficke centrum uvadite u zafizeni MZC4 (bizhub 652) Odaj, ktery nespinuje zadani. Vysvetlete nejasnost a uvedte jednoznathe parametr Gramat papini pro tisk ze zasobnikus. Zadavatel potaduje gramat 300g/m2 s odchylkou 10% cot je 270 g/m2. Uvedte, zda takovou gramat bude moci zadavatel v zarizeni poutit, anit by je pogkodil. Dolotte dokumentem vyrobce (nap?. prospekt), nebo prohlagenim uchazete. 4. V technickych parametrech kancelafske prostfedi uvadite u zarizeni TB1 (bizhub 2OPxd) lint parametr,,dramat papiru pro duplexni tisk" net wadi vyrobce ve svych oficialnich materialech (prospekt vyrobce bizhub 20P'). Objasnete nejasnost a uvedte, jakou gramat bude moci zadavatel v zarizeni poutit, and by je pogkodil. Dolotte dokumentem vyrobce nebo prohlatenim uchazete. 5. V technickych parametrech reprograficke centrum u zafizeni MZB4 (bizhub 652) uvadite rozligenl 1200x1200, tak jak je poiadovano. Vyrobce uvadi v technicke specifikaci (prospekt vyrobce" bizhub ") rozligeni 1800x600. Vysvetlete nam prosim tento rozpor. 6. V konceptu nabizentch Mute!) neuvedite regent vzdalenych lokalit. Objasnete tuto nejasnost v konceptu nabizentch sluteb o regent lokalil (Ostrava, Bmo), tak aby odpovidal zadani die bodu 2.51ii. 7. Z konceptu nabizenych sluteb neni zfejme, system umoinuje v zdvislosti na pottu stran upozomit utivatele na motnost tisku na efektivne$im zafizeni. Zadavatel potaduje dye mime (MFZ a centraint reprografie). Objasnete tuto nejasnost. detailne popigte a dototte dokumentaci. 5/6

6 Komise jednohlasne hlasovala talc, to ka2dy uchazet bude potadan o zaslani vysvotleni vide uvedenych nejasnosti formou pisemneho dotazu do 5 pracovnich dm) ode dne dorutent 2adosti komise uchazeei. Odliany nazor elena hodnotici komise: 2adny z elen0 hodnotici komise nevyjadfil (Arany nazor oproti nazoru vetainy. Jednani komise bylo ukoneeno dne v 18:00 hod. V Praze dne Jmena a podpisy elen0 komise: Jmeno prijmenlelena komise pnp. nehradniku 1. Jifi Svanda 2. Martin Reiman 3. Michal Heldenburg. Martin Voislayslq Podpis elena ko ise 4.1Y771$ fis1/44". --./. No DeVI Jlilna Hiavaeove 7-7'.,...,...c. ";- `7, --.0L.- 7 David Zadratil tr..:2: 7-;-- Jmeno a podpis odborneho poradce zadavatele: Michel Schafer Jmeno a podpis zastupce osoby poverene zadavatelskou tinnosti bez hlasovaciho prays: Marcela Skalkova 6/6

Pisemna zprava zadavatele

Pisemna zprava zadavatele STKEDItiSHOU Pisemna zprava zadavatele podle ustanoveni 85 zakona c. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platn6m zneni f ^ smtomisma WCHmCKAABmKmCKA 1. Nazev vefejne zakazky: V 000404 - Dodavka CNC

Více

Protokol o otevirani obalek

Protokol o otevirani obalek Protokol o otevirani obalek c. j. KRPL-22072-3/CJ-205-800VZ Vefejna zakazka zadavana ve zjednodusenem podlimitnim fizeni:,,dodavky nahradnich dilu na SDP znacky SKODA" Zadavatel: Ceska republika - Krajske

Více

Cyklisticka trasa Ostrava - Beskydy, usek Baska - Ostravice s odbockou do Celadne

Cyklisticka trasa Ostrava - Beskydy, usek Baska - Ostravice s odbockou do Celadne y CT T iu ^ l IA We k ve"rejnjym zakazkam WZVA K PODANI NABIDKY A PROKAZANI KVALIFIKACE k verejne zakazce Cyklisticka trasa Ostrava - Beskydy, usek Baska - Ostravice s odbockou do Celadne zjednodusene

Více

PROTOKOL O OTEVIRANI OBALEK

PROTOKOL O OTEVIRANI OBALEK Vyssi policejni skola a Stredni policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5,190 24 Praha 9 ID datove schranky 4zrkgbn DY90P0e04GV8 SA-1328/EU-2015/OVZI Praha 22. fijna 2015 Pocet listu:

Více

Pisemna zprava zadavatele

Pisemna zprava zadavatele Pisem zprava zadavatele c. j. KRPL-79296-3/CJ-2012-00VZ Zadavatel vyhotovil tuto pisemnou zpravu zaklade ustanoveni 8 odst. 1 zako c. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve zneni pozdejsich pfedpisu Zadavatel:

Více

Oduvodneni ucelnosti vei'ejne zakazlty V souladu s 156 zakona c.137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach (dale jen zakon")

Oduvodneni ucelnosti vei'ejne zakazlty V souladu s 156 zakona c.137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach (dale jen zakon) Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 PrahaQ DY90P0005Z6N_ C.j. VPSA-826/EU-2014/OVZI Praha 15. srpna 2014 Pocet listu: 5 Oduvodneni ucelnosti vei'ejne zakazlty V souladu

Více

Zprava o posouzeni a hodnoceni nabidek

Zprava o posouzeni a hodnoceni nabidek Zprava o posouzeni a hodnoceni nabidek c. j. KRPL-22072-7/CJ-205-800Z efejna zakazka na dodavky:,,dodavky nahradnich dilu na SDP znacky SKODA" Druh fizeni: zjednodusene podlimitni fizeni die zakona c.

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE CENTRÁLNÍ ZADAVATEL: Centrální nákup, příspěvková organizace SÍDLO: Vejprnická 663/56, 31800 Plzeň IČ: 72046635 ZASTOUPENÝ: Ing. Jiřím Heranem, ředitelem NÁZEV ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správy majetku Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Odbor správy majetku Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Odbor správy majetku Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III *S006X005J8XO* Ukl. zn.: 254.3.1 A/5 Sp. zn.: 63/2013 OSM Čj.: MUMI 721/2013 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: MUMI 721/2013

Více

Vyssi policejni skola a Stredni policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5, 190 24 Praha 9

Vyssi policejni skola a Stredni policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5, 190 24 Praha 9 Vyssi policejni skola a Stredni policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5, 190 24 Praha 9 ID datove schranky 4zrkgbn C.j. : VPSA-802/EU-2015/OVZI Praha 10. srpna 2015 Pocet listu: 3

Více

KvexI'ant.a^r.g. em...ee599e7395

KvexI'ant.a^r.g. em...ee599e7395 KvexI'ant.a^r.g OBECNE PROSPtSNA ORGANIZACE Magistrat mesta Ostravy Prokesovo namesti 8 729 30 Ostrava SM O / 150519/ 15/H S/L al Ill IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIII em...ee599e7395 Adresa

Více

Nabídka č. 1 uchazeče Porsche Inter Auto CZ spol. s r. o., Vrchlického 31/18, 150 00 Praha 5, IČ 47124652 splnila poţadavky dle 71 odst. 8 zákona.

Nabídka č. 1 uchazeče Porsche Inter Auto CZ spol. s r. o., Vrchlického 31/18, 150 00 Praha 5, IČ 47124652 splnila poţadavky dle 71 odst. 8 zákona. PROTOKOL O JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE sepsaný dne 28. 7. 2014 v rámci nadlimitního otevřeného zadávacího řízení k veřejné zakázce SKPV služební dopravní prostředky Č.j. PPR-6066-89/ČJ-2014-990640 Počet listů:

Více

PROTOKOL O OTEVIRANI OBALEK

PROTOKOL O OTEVIRANI OBALEK Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 C.j.: VPSA-31/EU-2015/ Praha 16. unora 2015 Pocet listu: 4 Pi'ilohy: 4/6 PROTOKOL O OTEVIRANI OBALEK V zadavacim rizeni:

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE CENTRÁLNÍ ZADAVATEL: Centrální nákup, příspěvková organizace SÍDLO: Vejprnická 663/56, 31800 Plzeň IČ: 72046635 ZASTOUPENÝ: Ing. Jiřím Heranem, ředitelem NÁZEV ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Více

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek. Služby vytvoření a provozu informačního systému pro projekt Stáže ve firmách vzdělávání praxí

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek. Služby vytvoření a provozu informačního systému pro projekt Stáže ve firmách vzdělávání praxí Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ZADAVATEL: se sídlem: zastoupen: Ing. Pavlem Kryštofem, ředitelem FDV /D: 00405698 / CZ00405698 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Služby vytvoření a provozu informačního systému pro

Více

Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9

Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 ^% ^ C.j. : VPSA-302/EU-2015/OVZI Praha 25. brezna 2015 ^ Pocet listci: 4 Pfilohy: 3/4 PROTOKOL O OTEVIRANi OBALEK V zadavacim

Více

Protokol o posouzeni a hodnocenf nabidek 3/2011

Protokol o posouzeni a hodnocenf nabidek 3/2011 evropsky sociaini fond V CR MINISTERSTVO SKOLSTVI, OPVzdelSvdni EVROPSKA UNIE MLADF.2E A TELOVVCHOVY pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZOeiAvANI Protokol o posouzeni a hodnocenf nabidek 3/2011

Více

ZAPIS Z JEDNANI HODNOTICI KOMISE

ZAPIS Z JEDNANI HODNOTICI KOMISE =S ^ FAKULTNf NEMOCNICE PLZEN FAKULTNI NEMOCNKE PLZEN Edvarda Benese 13, 305 99 PIzen - Bory tel. 377 401 111, fax 377441 850 ZAPIS Z JEDNANI HODNOTICI KOMISE zpracovany pfimefene k ustanoveni 80 zakona

Více

=S i FAKULTNI NEMOCNICE PLZEN ^ ^ S ^ S Edvarda Benese 13, 305 99 PIzen - Bory tel. 377 401 111, fax 377 441 850

=S i FAKULTNI NEMOCNICE PLZEN ^ ^ S ^ S Edvarda Benese 13, 305 99 PIzen - Bory tel. 377 401 111, fax 377 441 850 =S i FAKULTNI NEMOCNICE PLZEN ^ ^ S ^ S Edvarda Benese 13, 305 99 PIzen - Bory tel. 377 401 111, fax 377 441 850 fakultm/ NeUOCIUCe PLZEN ZAPIS Z JEDNANI HODNOTICI KOMISE zpracovany primefene k ustanoveni

Více

Zadávací dokumentace a pokyny ke zpracování nabídky

Zadávací dokumentace a pokyny ke zpracování nabídky Zadávací dokumentace a pokyny ke zpracování nabídky název veřejné zakázky: Výběr zhotovitele zakázky Stavební úpravy č.p. 61 v Proseči rozšíření expozice muzea dýmek druh zadávacího řízení: zakázka malého

Více

Zapis 0 posouzeni a hodnoceni nabidek

Zapis 0 posouzeni a hodnoceni nabidek Zapis 0 posouzeni a hodnoceni nabidek 1. Vefejna zakazka Nazev zakazky: Modul3rni diagnosticky system pro mereni emisi benzin - diesel - LPG eng Pfedpokhidana cena s DPH: 320 000 Kc Lhuta pro podavani

Více

r7^ Zapis o posouzeni a iiodnoceni nabidek evropsky INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI 3. Seznam oslovenych dodavatelu

r7^ Zapis o posouzeni a iiodnoceni nabidek evropsky INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI 3. Seznam oslovenych dodavatelu MINISTERSTVO SKOLSTVI, fond V CR EVROPSKA UNIE MI ADHZE A TF) OVVCHOVY r7^ OP VzOilivini pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI Zapis o posouzeni a iiodnoceni nabidek 1. Verejna zakazka

Více

Porovnanie s konkurenciou

Porovnanie s konkurenciou www.konicaminolta.sk Kancelarske systémy bizhub 600 bizhub 750 Porovnanie s konkurenciou Úvod Tato brožurka pro stroje bizhub 650 / 750, vám dává k dispozici informaci o slabých a silných stránkách konkurence

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 č.j.: MV-17989-32/PO-PSM-2014 V Praze 22. ledna 2015 Počet listů:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZOELAVANf. Protokol o posouzeni a hodnoceni nabidek 2/2011

INVESTICE DO ROZVOJE VZOELAVANf. Protokol o posouzeni a hodnoceni nabidek 2/2011 evropsky sociaini fond V CR MINISTERSTVO SKOLSTVi. OP Vzdetevani EVROPSKA UNIE ML ADFJP A reiovvchovy pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZOELAVANf Protokol o posouzeni a hodnoceni nabidek 2/2011

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK Podle 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon ) 1. Evidenční číslo veřejné zakázky: 25/2013/OŘ Název veřejné

Více

ZPRAVA O POSOUZENI A HODNOCENI NABIDEK VEREJNE ZAKAZKY

ZPRAVA O POSOUZENI A HODNOCENI NABIDEK VEREJNE ZAKAZKY Vyssi polfcejni skola a Stredni policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5,190 24 Praha 9 ID datove schranky 4zrkgbn C.j. VPSA-1120/EU-2015/OVZI Praha, 15. rijna 2015 Pocet listu: 5

Více

Č.j. KRPP-157653-16/ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 30. října 2013. PROTOKOL č. 3 O JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE

Č.j. KRPP-157653-16/ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 30. října 2013. PROTOKOL č. 3 O JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPP-157653-16/ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 30. října 2013 PROTOKOL č. 3 O JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE Počet listů:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ dle 38 s poukazem na 25 písm. a) zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zadavatel: Statutární město Ostrava se sídlem: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava IČ: 00845451 Veřejná zakázka: Inteligentní zastávky veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle ust. 27

Více

Zakázka na dodávky. s názvem. HD záznamové stroje. ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní otevřené řízení ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Zakázka na dodávky. s názvem. HD záznamové stroje. ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní otevřené řízení ZADÁVACÍ PODMÍNKY Zakázka na dodávky zadávaná podle ustanovení 8, 12 odstavec (1), 14, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 Zadavatel: Sídlem: Česká republika Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Česká republika Název veřejné zakázky: OBNOVA CENTRÁLNÍ HW INFRASTRUKTURY V DATOVÉM CENTRU Evidenční číslo veřejné

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek (vzor zápisu - musí být upraven dle skutečného průběhu a okolností prováděného hodnocení)

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek (vzor zápisu - musí být upraven dle skutečného průběhu a okolností prováděného hodnocení) 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: Zápis o posouzení a hodnocení nabídek (vzor zápisu - musí

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) a ve smyslu dle 75 odst.

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) a ve smyslu dle 75 odst. EC: 54005 33975/2015 MUCL/27593/2015 91.1/V/10 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) a ve smyslu dle 75 odst. 5 zákona Podlimitní

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zprostředkování zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2673 Název projektu:

Více

Diverzita: flexibilní formy práce a slaďování pracovního a osobního života

Diverzita: flexibilní formy práce a slaďování pracovního a osobního života PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust.

Více

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k nadlimitní

Více

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek Protokol o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: 4_VPP-principy automatizace CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Název projektu: Podpora přírodovědného a technického

Více

ZAPIS. z jednani radne value hromady Moravel a.s. Sladkovskeho 42, 783 71 Olomouc - Holice, 1C: 45192511. Pondeli 22.6.2015 sidlo spolecnosti

ZAPIS. z jednani radne value hromady Moravel a.s. Sladkovskeho 42, 783 71 Olomouc - Holice, 1C: 45192511. Pondeli 22.6.2015 sidlo spolecnosti ZAPIS z jednani radne value hromady Moravel a.s. Sladkovskeho 42, 783 71 Olomouc - Holice, 1C: 45192511 Pondeli 22.6.2015 sidlo spolecnosti 1. Jednani fadne valne hromady zahajil Ing. Jifi Hone - pfedseda

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 a násl. zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ nebo zákon

Více

Identifikace uchazeče Název firmy: IČ: Statutární orgán nebo osoba příslušně zmocněná: Objednací kód (uváděný v katalogu Uchažeče)

Identifikace uchazeče Název firmy: IČ: Statutární orgán nebo osoba příslušně zmocněná: Objednací kód (uváděný v katalogu Uchažeče) Identifikace uchazeče Název firmy: IČ: Statutární orgán nebo osoba příslušně zmocněná: Příloha č. 1 Tabulka B - spotřební materiál pro tiskárny a kopírovací zařízení Jednotkové ceny - kalkulační vzorec

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ: 00216224 zastoupený doc. Ing. Ladislavem Janíčkem,

Více

FAKULTNI NEMOCNICE PLZEN ^^SZSS Edvarda Benese 13. 305 99 PIzen - Bory tel. 377 401 111, fax 377 441 850

FAKULTNI NEMOCNICE PLZEN ^^SZSS Edvarda Benese 13. 305 99 PIzen - Bory tel. 377 401 111, fax 377 441 850 ^^SZSS Edvarda Benese 13. 305 99 PIzen - Bory tel. 377 401 111, fax 377 441 850 FAKULTNI NEMOCNICB PL2 (l ZAPIS Z JEDNANI HODNOTICI KOMISE zpracovany pfimerene k ustanovenf 80 zakona c.137/2006 Sb., o

Více

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa 91.1/V/10 Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č. 31078 /2014 MUCL/121828/2014 Vyřizuje:

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

Výzva k podání nabídky včetně zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Uchazeč: Výzva k podání nabídky včetně zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VZ č. 12/52 Dodávka bezpečnostního prvku pro ochranu vnitřní počítačové sítě 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

O Z N Á M E N Í Z A D Á V A C Í H O Ř Í Z E N Í A V Ý Z V A K J E D N Á N Í

O Z N Á M E N Í Z A D Á V A C Í H O Ř Í Z E N Í A V Ý Z V A K J E D N Á N Í DATUM ZVEŘEJNĚNÍ: 26. 5. 2015 EVIDENČNÍ ČÍSLO: 13-2015 O Z N Á M E N Í Z A D Á V A C Í H O Ř Í Z E N Í A V Ý Z V A K J E D N Á N Í uchazečům pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v zadávacím řízení

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK podle 80 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK podle 80 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK podle 80 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Veřejná zakázka: Sdružené dodávky elektrické energie pro FNKV 1. Evidenční

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele dle ust. 85 ZVZ Název veřejné zakázky: Správa a monitoring privilegovaných účtů PIM Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na služby Druh zadávacího řízení: zjednodušené

Více

^4 -),.,. Ostrava 2 9 1^. 4;.

^4 -),.,. Ostrava 2 9 1^. 4;. Ci ^f ^ 9S! rg"s 1F AI ^' 1 ^,STR;,V Magistrat statutarniho mesta Ostravy [^ --- ---.--_- _..._..- Prokesovo namesti 8 ^4 -),.,. Ostrava 2 9 1^. 4;. Vazenl, 1 i 1, I v rote 2008 jste uzavreli smlouvu c.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC DOLNÍ TŘEBONÍN Výzva k podání nabídek Oprava části cyklostezky v úseku Štěkře - Zlatá Koruna 16.9.2014 Zadavatel Zadavatel: Obec Dolní Třebonín Zástupce: Pavel Ševčík Adresa: Dolní Třebonín 6, 382

Více

42 I) DY90P0005Z7I. Oznameni predbeznych informaci POCetliStu: 10smernice2004/l8/ES. C.j. VPSA-822/EU-2014/OVZI. Oddil I: Verejny zadavatel

42 I) DY90P0005Z7I. Oznameni predbeznych informaci POCetliStu: 10smernice2004/l8/ES. C.j. VPSA-822/EU-2014/OVZI. Oddil I: Verejny zadavatel 42 I) Evropska unie Vydani dodatku k Ui'ednimu vestniku Evropske unie 1, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg E-mail: oj5@publications.europa.eu C.j. VPSA-822/EU-2014/OVZI Fax: *352 29 29 42 670 DY90P0005Z7I

Více

ZPRAVA O POSOUZENI A HODNOCENINABIDEK c. j. KRPL -17062-57/CJ - 2011-1800VZ

ZPRAVA O POSOUZENI A HODNOCENINABIDEK c. j. KRPL -17062-57/CJ - 2011-1800VZ ** EVROPSKAUNIE EVRQPSKY FON'D PRO REGIONALNf ROZVQJ \J ] ZPRAVA O POSOUZENI A HODNOCENINABIDEK c. j. KRPL -0 - /CJ - 0-00VZ Nazev zadavatele: Ceska republika - Krajske f editelstvi policie Libereckeho

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Název veřejné zakázky: Realizace zahraničních vzdělávacích pobytů část A Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1981 Název projektu: Šablony

Více

VZ26/2012 Outsourcing ICT koncových zařízení

VZ26/2012 Outsourcing ICT koncových zařízení Protokol ze 2. jednání hodnotící komise pro veřejnou zakázku VZ26/2012 Outsourcing ICT koncových zařízení 2. jednání komise pro posuzování a hodnocení nabídek pro předmětnou zakázku, jmenované zadavatelem

Více

Název a kontaktní údaje

Název a kontaktní údaje Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Drážní úřad Sídlo/místo podnikání: Wilsonova 300/8, Praha -Vinohrady 11000, CZ IČ: 61379425 Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: Kontaktní osoba:

Více

Č.j. KRPP-70895-18/ČJ-2015-0300VZ-VZ Plzeň 30. června 2015 Počet listů: 5

Č.j. KRPP-70895-18/ČJ-2015-0300VZ-VZ Plzeň 30. června 2015 Počet listů: 5 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPP-70895-18/ČJ-2015-0300VZ-VZ Plzeň 30. června 2015 Počet listů: 5 PROTOKOL č. 3 O JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZPRÁVA O PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 1. Identifikační údaje o zadavateli: Název zadavatele Sídlo zadavatele Identifikační číslo Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele Název veřejné zakázky

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK podle 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK podle 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK podle 80 zákona č. 17/006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky: Název zadavatele: Sídlo: Zajištění stavební připravenosti

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Dodávka komponentů pro výuku zabezpečovací techniky Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota bez

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle Směrnice Rady města Česká Lípa č. 2 /2012, o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice)

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle Směrnice Rady města Česká Lípa č. 2 /2012, o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice) EC: 58255/2015 91.1/V/10 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle Směrnice Rady města Česká Lípa č. 2 /2012, o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice) Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

Více

z a d a v a t e l v ý z v u

z a d a v a t e l v ý z v u M Ě S T O Z Á B Ř E H Masarykovo nám. č. 510/6 tel.: 583 468 111 789 01 Zábřeh fax: 583 416 505 pro účely výběrového řízení dále jen z a d a v a t e l z a s í l á v ý z v u dle 12 odst. (3) zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název akce: Zadavatel: Servis kopírovací techniky. Město Třinec Jablunkovská 160 739 61 Třinec IČ: 002 97 313, DIČ: CZ00297313, je plátcem DPH. 1. Předmět veřejné zakázky: 2. Technické

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Ústav zemědělské ekonomiky a informací IČO: 00027251 Sídlo/místo podnikání: Mánesova

Více

Vyzva a zadavaci dokumentace k vefejne zakazce

Vyzva a zadavaci dokumentace k vefejne zakazce Vyzva a zadavaci dokumentace k vefejne zakazce Zadavatel Svazek obcf mikroregionu Taborsko (dale tez zadavatel") vyhlasuje v souladu s ustanovenim 38 zakona c. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, vplatnem

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Dle tohoto Seznamu dokumentace ze zadávacího řízení předloží žadatel v termínu 31. 32. týdne od ukončení příjmu

Více

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek Protokol o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Výpočetní technika Předpokládaná cena bez DPH: 413 200,- Lhůta pro podávání nabídek: 30. března 2015 2. Identifikační údaje zadavatele

Více

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek Příloha č. 5 Protokol o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Nákup hardwarového a softwarového vybavení Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0722 Název projektu: Vlastními

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení. Název veřejné zakázky

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení. Název veřejné zakázky Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení Název veřejné zakázky Asistenční služba pro individuální OZP v územních oblastech Jihlava, Brno,

Více

Město NYMBURK Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk

Město NYMBURK Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v souladu s 85 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění k veřejné zakázce (dále také jako VZ ) s názvem: STAVEBNÍ ÚPRAVY NEMOCNICE

Více

Oprava střechy objektu FU Podlahova 3

Oprava střechy objektu FU Podlahova 3 PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 26 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. pro veřejnou zakázku na stavební práce Oprava střechy objektu FU Podlahova 3 ZADAVATEL:

Více

Dodávka vozidla pro potřeby sociálně právní ochrany dětí včetně zprostředkování finančního leasingu (II.)

Dodávka vozidla pro potřeby sociálně právní ochrany dětí včetně zprostředkování finančního leasingu (II.) 91.1/V/10 EC: 81888/2015 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK - OPIS dle čl. 7. 14. Směrnice Rady města č. 2/2012 o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice) Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Více

Zápis z jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Dodávka kancelářských potřeb

Zápis z jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Dodávka kancelářských potřeb Zápis z jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek přijatých v rámci zakázky malého rozsahu ve smyslu 6 v návaznosti na 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE analogicky v souladu s 85 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE analogicky v souladu s 85 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE analogicky v souladu s 85 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění k veřejné zakázce (dále také jako VZ ) s názvem: METODIKA VYMEZOVÁNÍ

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Zakázka na služby pronájem salónků/školicích místností a zajištění stravování (VŘ č. 001) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.07/03.0028

Více

PROTOKOL O JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK A HODNOTÍCÍ KOMISE

PROTOKOL O JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK A HODNOTÍCÍ KOMISE PROTOKOL O JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK A HODNOTÍCÍ KOMISE k veřejné zakázce na dodávky Název: Obec Středokluky se sídlem: Lidická 61, 252 68 Středokluky, IČ: 00241695, zastoupená Bc.

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Oblast 1B: Zahraniční jazykový kurz pro učitele do francouzsky mluvících zemí

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Oblast 1B: Zahraniční jazykový kurz pro učitele do francouzsky mluvících zemí Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Oblast 1B: Zahraniční jazykový kurz pro učitele do francouzsky mluvících zemí 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Šablona č.2, č.3., č.4 výzvy 56 II Registrační

Více

EVROPSKAUNIE EVROPSKYFOND PRO REGIONALNi ROZVOJ SANCE PROvAs ROZVOJ

EVROPSKAUNIE EVROPSKYFOND PRO REGIONALNi ROZVOJ SANCE PROvAs ROZVOJ IINTEGR.OV:ANY OPERACNI PROGRAM EVROPSKAUNIE EVROPSKYFOND PRO REGIONALNi ROZVOJ SANCE PROvAs ROZVOJ vyzva K podani NABiDKY ladavatel Vas timto v souladu 5 38 ods!. 1 zakona c. 137/2006 Sb., 0 veiejnych

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Název veřejné zakázky: Dodávka výpočetní techniky pro pedagogy. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0028 Název projektu: Informační centra

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ev.č. 18685/2015 č.j. MUCL/15189 /2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon)

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení ve

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Ubytování, strava a výukové prostory pro projekt Loutka jako nástroj vzdělávání. CZ.1.07/1.3.44/02.0052

Více

SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf

SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf fondvcr EVROPSKA UNIE M L A D E 2 E A TfLOVYCHOVY Vyzva k podani nabidek (pro licely uvefejneni na www.msmt.cz nebo www strankach

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, CZ01312774 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S362/2006-20727/2006/550-OŠ V Praze dne 20.12.2006

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S362/2006-20727/2006/550-OŠ V Praze dne 20.12.2006 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S362/2006-20727/2006/550-OŠ V Praze dne 20.12.2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Dodávka SW vybavení pro projekt Učíme digitálně Registrační číslo projektu: C15861 Název projektu: Učíme digitálně Předpokládaná

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: ZŠ Mládežnická dodávka vybavení vč. příslušenství CZ.1.07/1.3.43/01.0011 Název projektu: Profesní rozvoj

Více

Úspora energie opakované řízení

Úspora energie opakované řízení PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Název zakázky: Dodávka ICT vybavení, GPS navigací, fotoaparátů, SW a interaktivní tabule včetně příslušenství Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/02.0065

Více

Pořízení techniky na snížení prašnosti

Pořízení techniky na snížení prašnosti PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust.

Více

Specifikace veřejné zakázky: Název veřejné zakázky: Konsolidace IT a nové služby Kolín. Datum uveřejnění: 27. 4. 2015

Specifikace veřejné zakázky: Název veřejné zakázky: Konsolidace IT a nové služby Kolín. Datum uveřejnění: 27. 4. 2015 Specifikace veřejné zakázky: Zadavatel: Město Kolín Sídlo zadavatele: Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín Název veřejné zakázky: Konsolidace IT a nové služby Kolín Způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Výběrové řízení na dodavatele výpočetní techniky (SW + HW) Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná cena bez DPH:

Více

Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı

Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Štěpánská 15 120 00 Praha 2 V Praze dne 17. ledna 2012 Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı podle 110

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná cena bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: Nákup ICT techniky CZ.1.07/1.2.15/01.0012

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. HTS s.r.o. podporuje rozvoj zaměstnanců opakované řízení část 1

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. HTS s.r.o. podporuje rozvoj zaměstnanců opakované řízení část 1 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE vyhotovená dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podlimitní veřejné zakázce na služby s názvem: HTS s.r.o. podporuje rozvoj zaměstnanců

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu Technická dokumentace Obsah 1 Předpoklady... 3 1.1 Účel... 3 1.2 Přínosy pro uživatele... 3 2 Popis předmětu plnění... 3 2.1 Funkční specifikace řešení...

Více

SMLOUVA 0 DILO. clanek 1. SMLUVNi STRANY. DIC: CZ00322242 Bankovni spojenf: Ceska sporitelna a.s., Horovice cislo uctu: 27-0363886349 / 0800

SMLOUVA 0 DILO. clanek 1. SMLUVNi STRANY. DIC: CZ00322242 Bankovni spojenf: Ceska sporitelna a.s., Horovice cislo uctu: 27-0363886349 / 0800 -,, SMLOUVA 0 DILO dohodnuta a nasledne uzavrena mezi ucastnfky a smluvnfmi stranami: clanek 1 SMLUVNi STRANY Objednatel: Mesto Hoi'ovice Palackeho nam.2, 268 01, Horovice, IC 00233242, DIC: CZ00322242

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 26, odst. 3, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. pro veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy objektu S, dílčí část D, ulice

Více

REKONSTRUKCE STADIONU PRO VÝCVIK A POŢÁRNÍ

REKONSTRUKCE STADIONU PRO VÝCVIK A POŢÁRNÍ ČESKÁ REPUBLIKA - HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Č.j.: HSHK 725 82/2014 nábřeţí U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K ČÁSTI 7 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K ČÁSTI 7 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel: Fond dalšího vzdělávání se sídlem Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 IČO: 00405698 Veřejná zakázka: Základní školení v socioekonomických kompetencích SEKO (finanční gramotnost a měkké dovednosti)

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 9.4.2003,

Více