1 OESKA TELEVIZE. Nadlimitnf vefejne zakitaka na sluiby:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 OESKA TELEVIZE. Nadlimitnf vefejne zakitaka na sluiby:"

Transkript

1 1 OESKA TELEVIZE PROTOKOL O POSOUZENI NABIDEK ZADAVATEL: Ceske televize Sidlem: Kaye' hory, 1, Praha 4 Zastoupeny: Petrem Dvofakem, generalnlm feditelem Ceske tetevize IC: Profit zadavatele: Nadlimitnf vefejne zakitaka na sluiby: TISKOVE SLU±BY PRO teskou TELEVIZI" 1. UVOD Dne se v sidle zadavatele seala hodnotici komise (dale jen komises) jmenovana zadavatelem na jednani ve sloteni nice uvedenem, k posouzeni nabidek k nadlimitnl verejnift zakazce s nazvem Jiskove slutby pro Ceskou televizi zadavand v otevferiern Fizent podle zakona /2006 Sb., a vefejnych zakazkach, ve znenl pozdejeich p7edpisii (dale jen Zakon") a uvefejnene dne 27. ledna 2012 v Informaenim systemu vefejnich zakezek pod evidenenim eastern JednanI bylo zahajeno v 15:45 hod. Pozvanka na toto jednani byla %Item denim, komise dorueena v souladu s ust. 75 Zakona. Tato komise se seala v pootu 5 den, tedy v souladu s ust. 74 a 75 odst. 3 Zakona. Jmenovite se jednanl komise zkastnili tito denove a jejich nahradnici. 1. Jifi Svanda pfedseda komise 2. Martin Rajman mistopfedseda komise 3. Michel Heldenburg - nahradnik 4. Martin Vojslaysky - nahradnik 5. No Dey1 Jednanl se dale zotastnily osoby phzvane dle ust. 76 Zakona, a to pan Michel Schafer jako odbomy poradce zadavatele pn zastupovanl ve veci pfedmetne zakazky a dale pan David Zadratil a pani Jihna Hlavaeova, zastupci zadavatele jako pfisedici. Uvodem zastupce osoby povefene zadavatelem zadavatelskou einnosti pfednesla informaci o ptijatych nabidkach, o priibehu otevirani obelek s nabldkami uskutednenem dne a dale o probehu jednani ze dne , ze dne a ze dne o posouzeni spirtenl kvalifikace uchazed, pfieemi Lavery Om:me na techto jednanich jsou zaneseny v protokolech. Po poudeni vyzvala poverena osoba veechny deny komise, odborneho poradce a pfisedici k vyjadfenl se o nepodjatosti. Vaichni elenove komise, odbomy poradce a pflsedici prohlatuji, to nejsou ve vztahu k vefejne zakazce ani k uchazedun podjati, cot potvrzuji podpisem tohoto protokolu. Olenove hodnoticl komise a dalii zooastnene osoby soueasne prohlakiji. 2e budou zachovavat mleenlivost ve smyslu 75 odst. 6 Zakona o skuteenostech, o nicht se dozvedi v souvislosti se svou east' v hodnotici komisi. 1/6

2 Hodnotici komise posuzovala v souladu s ust. 59 Zakona prokazeni spineni kvaiifikace uchazede z hiediska poladayke stanoven9ch zadavatelem k Wte uvedene vetejne zakazce, v souladu se Zekonem u nasledujicich dodavatele: IIIIIMBRO 1 I Obchodnl firma (nazev): Oct, Ceske republika, s.r.o. Sidlo: Babicka 2329/2 Praha 4, Pravni forma: spolednost s rudenim omezen9m IC Celkove vicie nabidkove cony bez DPH: Kd Celkova villie nabidkove ceny vd. DPH: ,20 Kt Zpracovini nabidky v deskem jazyce ano Podpis navrhu smlouvy opravnenou osobou: ano Obsahuje vtechny naletitosti po2adovane ano zakonem nebo zadavatelem: Spinelli zakladnich, profesnich, ekonomick9ch, ano finandnich a technick9ch kvalifikadnich pfedpoklada v pinem rozsahu naunana u.s Obchodnl firma (nazev): IMPROMAT CZ spol. s r.o. Sidlo: U Hellady 69714, Praha 4, PSC Prelim' forma: spolednost s rudenlm omezen9m IC Celkova vide nabidkove ceny bez DPH: ,00 Ka Celkova v93e nabidkove ceny yd. DPH: ,00 KO Zpracovani nabldky v deskem jazyce ano Podpis navrhu smiouvy opravnenou osobou: ano Upinost nabidky (Z hiediska potadovaneho ano obsahu): Spinelli zakladnich, profesnich, ekonomick9ch, ano finandnich a technick9ch kvalifikadnich predpoklade v {Amin rozsahu 1,1101.MAIM7 ton, Obchodni firma (nazev): Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. Sidlo: Zaroticka 4395/13, Bmo, PSC: Pravnl forma: spolednost s rudenim omezen9m IC Celkovit vile nabidkove ceny bez DPH: ,32 Ka Celkove vide nabidkove ceny vi:. DPH: ,79 Kt Zpracovani nabidky v deskem jazyce ano Podpis navrhu smiouvy opravnenou osobou: ano Upinost nabldky (Z hiediska poladovaneho ano obsahu): Spir:at' zakladnich, profesnich, ekonomickich, ano finandnich a technick9ch kvalifikatnich predpoklade v pinem rozsahu 2. POSOUZENi NABIDEK Komise vytdila sveho playa prizvat odborneho poradce k posouzeni nabldek die 76 odst. 2 Zakona. kter9m je pan Michal Schafer. Komise posuzovala nabldky uchazede z hiediska spinet -1i zakonnich potadavke a potadavke zadavatele uveden9ch v zadavacich podminkach a z hiediska toho, zda nekter9 z uchazete nepodal nepfijatelnou nabidku die ustanoveni 22 odst.1 pism. d) Zakona. Komise se zamefila pfedevtim na nasledujici oblasti: posouzeni spinenl nablzen9ch technicktch parametre uchazete za podminek doddenl potadavke zadavatele stanoven9ch v zadavaci dokumentaci a jejich pfilohach, zejmena minimalnich technick9ch parametre 2/6

3 stanovenych zadavatetem v zadavaci dokumentaci (zejm. v pfiloze 6. 4 ZD) pro kancelafske prostfedl a pro reprograficke centrum, zda uchaze6em nabizeny popis Went v Konceptu nabizenych sluteb (dale jen koncept") je dostatetne podrobny a vypovidajici o torn, jak hodla uchazet nabizenou slutbu poskytovat a dale, zda koncept odpovida minimalnim poiadavkam uvedenym v zadavacich podminkach, veetne bodu 3.6. zadavaci dokumentace. V prvnim kroku, formal& posouzeni, komise posuzovala uchazed nabizene technicke parametry v porovnani s parametry potadovanymi v zadavacich podminkach. Ve druhem kroku, bylo posuzovano, zda nabizene technicke parametry odpovidaji technickym parametrom uvedenymi vyrobci zafizeni. Za timto ttelem byly srovnavany nabizene technicke parametry s vefejne dostupnymi Odaji ze zdrojo, jako jsou webove stranky vyrobc0 a dovozco zafizeni, jejich obchodni a technicke dokumentace. Po detailnim posouzeni vdech tfi pfedlotenych nabidek, komise shledata v techto nabldkach nejasnosti napf. ye forme rozpornych WOO a nedostateeneho popisu nekterych aspekto konceptu nabizenych sluteb. Z tohoto dovodu se komise rozhodla potadat jednotlive uchaze6,e o podani pisemneho vysvetlenl nejasnosti v jejich nabidluich a to v nastedujicim rozsahu: Komise po posouzeni pfedlotene nabidky uchazeae 6. 1 Oce Ceske republika s.r.o. jednohlasne hiasovala a konstatovala, to v nabidce uchazeae shledava nejasnosti, k jejicht vysvetleni bude uchaze6 vyzvan v souladu s ust 76 odst. 3 Mona nisledujicimi dotazy, v nicht komise konstatuje, v 6em spatfuje nejasnosti nabldky uchazeee: 1. V technickych parametrech kancelarske prostfedi uvadite u zarizeni TB2 (Canon ir1750i) tidaj 550 listo.dle technicke specifikace vyrobce (prospekt vyrobce Canon ir 1750r umisteny na webu vyrobce) me Vami nabizene zafizeni Canon ir 1750i motnost at 4 zasobnik0 papiru s celkovou kapacitou at listo. Objasnete Varni nabizenou zasobu papiru 550 HMO a uvedle jednoznatne celkovou nabizenou kapacitu papiru talc s aby spinovala minimalni podminky zadani (1.000 lista). Zarovee uvecile, jaky poeet zasobniko papiru poutijete. Dolotte dokumentem vyrobce (napf. prospekt). 2. V technickych parametrech kancelefske prostfedi u zafizeni TC2 (Canon ir10281) uvadi vyrobce v technicke specifikaci (prospekt vyrobce "imagerunner C10281, C1028iF") rychlost koplrovanl 28stran/min, ale rychlost tisku pouze 21 stran/min. Zadavatel potaduje rychlost 30 stran/min pro tisk i kopirovani s odchylkou max. 10%. Vysvetlete nem prosim lento rozpor. 3. V technickych parametrech kancelafske prostfedi uvadite u zafizeni TB2 (Canon ir1750i) jiny parametr Gramit papiru" net uvadi vyrobce ye svych oficialnich materialech (prospekt vyrobce imagerunner 17301,17401, Vysvetlete lento rozpor a uvedle, jakou gramat bude moci zadavatel v zafizeni noun, and by je poekodil. Dolotte dokumentem vyrobce nebo prohlaeenim uchazete. 4. V technickych parametrech kancetafske prostfedi uvadite u zafizeni MZB2 (Canon ir4025i) jiny parametr agrarnat papiru pro duplexni tisk" net uvadi vyrobce ye svych oficialnich materialech (prospekt *oboe "imagerunner ADVANCE40251, 4035i, 4045i, Vysvetlete tento rozpor a uvedte, jakou gramat bude moci zadavatel v zarizeni poutit, anit by je poekodil. Dolotte dokumentem vyrobce nebo prohlaeenim uchaze6e. 5. V technickych parametrech reprograficke centrum uvadite u zafizeni MZBS (Canon imagerunner ADVANCE 8095 Pro) FM( parametr pgramat papiru pro tisk ze zasobniku" net uvadi vyrobce ye svych ofidalnich materialech (prospekt vyrobcesimagerunner ADVANCE 8085 PRO, 8095 PRO, 8105 PROD. Uvedte, jakou gramat bude moci zadavatel v zarizeni poutit, and by je poekodil. Dolotte dokumentem vyrobce nebo prohlatenim uchazete. 6. V technickych parametrech reprograficke centrum uvadite u MZB5 (Canon imagerunner ADVANCE 8095 Pro) jint parametr,,gramat papiru pro duplexni tisk' net uvadi vyrobce ve svych oficialnich materialech (prospekt vyrobce' imagerunner ADVANCE 8085 PRO, 8095 PRO, 8105 PRO"). Vysvetlete tento rozpor a uvedte. jakou gramat bude mod zadavatel v zarizeni poutit, and by je poskodil. Dolotte dokumentem *oboe nebo prohladenim uchazeoe. 7. V technickych parametrech reprograficke centrum uvadite u MZB5 (Canon imagerunner ADVANCE 8095 Pro) jiny parametr Gramai papiru pro duplexni tisk" net uvadi vyrobce ve svych oficialnich 3/6

4 materialech (prospekt *oboe "imagerunner ADVANCE 8085 PRO PRO, 8105 PROD. Vysvetlete tento rozpor a uvedte, jakou gramat bude moci zadavatel v zafizeni poutlt, and by je potkodil. Dolotte dokumentem vyrobce nebo prohlatenlm uchazete. 8. V konceptu nabizenych sluteb neuvadite 'regent vzdalenych lokalit. Objasnete tuto nejasnost a doplfite koncept nabizenych sluieb o feteni lokalit (Ostrava, Brno), tak aby odpovidal zadani die bodu 2.5/ii 9. V konceptu nabizenych sluteb neni zcela jasne popsan piny clustering vtetne loadbalancingu pro nablzene fetenl. Objasnete tub? nejasnost a detailne popitte s uvedenim SW, ktery tento clustering bude podporovat a to vaetne drovne podpory pro operatni system a aplikaci. 10. V konceptu nabizenych sluteb neni Jaffna funkcionalita folow-me na hlavni lokalite a odloutenych lokalitach. Objasnete tuto nejasnost a detailne popitte, jak zajistite tisk daneho pracovigte pfi v9padku zafizen1 (pfesmerovani tisku). 11. V konceptu nabizenych sluteb uvadite pouze Woven' utivatelo on-line z LDAP, zadavatel poladoval ovefovani utivatelo i z DB pristupoveho systemu. Toto ()Woven' nezminujete. Objasnete tuto nejasnost a detailne popitte, jak budou autorizovani ulivatele z obou techto zdrojo. 12. Z konceptu nabizenych sluleb neni zfejme, zda je soueasti nabldky kompletni HW (servery) a OS pro system fizeni tisk& potfebne DB SQL a dalgi, v nabidce uvedene SW systemy. Objasnete tuto nejasnost a detailne popitte jaky KW, OS a databaze jsou soutasti vagi nabidky? Her:nate kompletni seznam s popisem, k jakernu Odelu jsou ureeny. 13. U zafizeni MZB1 (Canon ir1133a) uvadi vyrobce, le ma pouze 5ti fadkovy LCD displej. Bude i k tomuto zafizeni clod& terminal s grafickym interaktivnim rozhranim? Objasnete tuto nejasnost a uvedte, na kterych vaech zafizenlch budou identifikatni terminally s grafickym interaktivnim rozhranim. 14. Z konceptu nabizenych sluteb neni zfejmitt, zda navod k SW pro fizeni tisku uniflow je v teskern jazyce. Objasnete tuto nejasnost a pfedlotte k nahlednuti navod k SW na fizeni tisku v teskern jazyce. 15. Z konceptu nabizenych sluieb neni zfejme, zda nabizene SW feteni (UniFlow a jeho moduly, Canon e- Maintenance. Image Ware Console) jsou v Ceske lokafizaci a maji Ceske rozhranl pro utivatele a spravce. Objasnete tuto nejasnost a dolotte kompletni seznam nabizenych SW aplikaci s infonnaci, zda maji eeskou lokalizaci zvlagf v testi pro utivatele a zvlagr v testi pro spravce. 16. Z konceptu nabizenych sltdeb neni zfejme, pro jake t innosfi bude vyutivan SW UniFlow Ouput Manager, Canon e-maintenance a Image Ware Console a na jakem HW budou tyto subsystemy provozovany. Objasnete tuto nejasnost a detailne popigte. 17. Z konceptu neni zfejme, jak bude teen tisk z mobilnich zafizeni ve Varni nablzenem feteni v tiskovem prostfedl a slti CT. Objasnete tuto nejasnost a detailne popigte. 18. Z konceptu nabizenych sluteb neuvadite popis tvorby a Oddby utivatelskych slotek a doporueene molnosti Odrtby. Objasnete tuto nejasnost a detailne popitte jakym zposobem bude toto zajitteno konceptu nabizenych MOO neni zfejme, zda system na fizeni tisku automaticky odhlasi utivatele po definovane dobe. Objasnete tuto nejasnost, detailne popitte a dolotte dokumentaci. 20. Z konceptu nabizenych sluteb neni zfejme, zda system na fizeni tisku umotnuje centralni nastaveni doby realizace tisku (po let nastavene dobe bude tisk automaticky smazan). Objasnete tuto nejasnost, detailne popigte a doloite dokumentaci. 21. Z konceptu nabizenych sluteb neni zfejme, zda system dokate poskytnout informaci o cane tiskove Olohy pled vlastnim tiskem. Objasnete tuto nejasnost, detailne popitte a dolotte dokumentaci. 22. Z konceptu nabizenych sluleb neni zfejme, system umothuje v zavislosti na pottu stran upozornit utivatele na mo2nost tisku na efekfivnejtim zarizenl. Zadavatel poladuje dve 0rovne (MFZ a centralni reprografie). Objasnete tuto nejasnost, detailne popigte a dolotte dokumentacl. Komise po posouzeni pfedlotend nabidky uchazete 6. 2 IMPROMAT CZ spot. s r.o. jednohlasne hlasovala a konstatovala, le v nabidce uchazete shledava nejasnosti, k jejichl vysvetleni bude uchazet vyzven v souladu s ust. 76 odst. 3 Mona nisledujici dotazy, v nicht komise konstatuje, v tem spatfuje nejasnosti nabidky uchazete: 1. V tectinickych parametrech kancelarske prostfedl uvadite u zarizeni MZB1, MZB2 a MZC2 (Ricoh MP201SPF, Ricoh 2352SP, Ricoh MPC 2551AD) parametr rozligenl Zadavatel potaduje die pfllohy C. 4 ZD jednoznatny parametr rozligeni pfi skenovdni. Jedna se o maximalni parametr, kter zarizeni dosahne (HW rozligeni zarizeni). Nejedna se o rozpeti. Objasnete tuto nejasnost nabidky, uvedte parametr rozligenl ye tvaru jako v zeal)! (napf. 600x600). Doloite dokumentem vyrobce (nap(. prospekt). 2. V technickych parametrech reprograficke centrum, uvadite Odaj, ktery nespinuje poladavky zadavatele stanovene v pfiloze 6. 4 ZD. Objasnete tuto nejasnost a uvedte u zarizeni MZB5 (Ricoh PRO907EXP) jednoznatne parametr maximalniho rozligeni pri lisku. parametr uvedte ye tvaru (Mika x gitka jako v zdaril (napf. 1200x1200) a dolotte dokumentem *oboe (napf. prospekt). 416

5 3. V technickych parametrech kancelifske prostfedi uvadite u zafizeni TB1 (HP L.J 1606DN) jin9 parametr Drama papiru pro duplexnl tisk net uvadi vyrobce ve svych oficialnlch materialech (prospekt vyrobce Rada tiskaren HP LaserJet Pro P1600" umisteny na webu vyrobce). Vysvetlete tenth rozpor a uvedte, jakou gramat bude moci zadavatel v zafizeni poutit, and by je potkodil. Dolotte dokumentem vyrobce nebo prohlagenlm uchazete. 4. V technickych parametrech kancelafske prostfedi uvadite u zafizeni MZB1 (Ricoh MP201SPF)jin9 parametr Gramat papiru pro duplexni tisk' net uvadi vyrobce ve svych oficialnich materielech (prospekt vyrobce Aficio MP 171/MP 201F/MP 201SPF" umisteny na webu *oboe). Vysvetlete tento rozpor a uvedte, jakou gramat bude mod zadavatel v zafizeni poutit, and by je pogkodil. Dolotte dokumentem *oboe nebo prohlatenim uchazete. 5. V technickych parametrech kancelifske prostfedi uvadite u zafizeni MZB2 (MP2352SP) jiny parametr,,gramat papiru pro duptexni tisk" net uvadi vyrobce ve svych oficialnich materialech (prospekt vyrobce Aficio MP 2352sp/MP 2852/MP 2852sp/MP 3352/MP3352W umisteny na webu vyrobce). Vysvetlete tento rozpor a uvedte, jakou gramat bude mod zadavatel v zafizeni poutit, anii by je potkodil. Doh:Ate dokumentem vyrobce nebo prohlagenim uchazete. 6. V technickych parametrech kancelafske prostfedi uvadite u zafizenikazc2 (Ricoh MPC2551AD)jint parametr Gramat papini pro duplexnl tisk" net uvadi *oboe ve svich oficialnich materialech (prospekt vyrobce,mp C2051/MP C2551"). Uvedte, jakou gramat bude mod zadavatel v zafizeni poutit, and by je pogkodil. Dolotte dokumentem vyrobce nebo prohlegenim uchazete. 7. V technickych parametrech kancelafske prostfedi uvadite u zafizenimzc2 (Ricoh MPC2551AD)jiny parametr Drama papiru pro duplexnl tisk" net uvadi vyrobce ve svych oficialnich materialech (prospekt vyrobce MP C2051/MP C255? umisteny na webu vyrobce). Vysvetlete tento rozpor a uvedte, jakou gramat bude mod zadavatel v zafizeni poutit. anit by je pogkodil. Dototte dokumentem vyrobce nebo prohlagenim uchazete. 8. Z konceptu nabizenych sluteb neni zfejme, system umotnuje v zavislosti na pottu stran upozomit utivatele na motnost tisku na efektivnejgim zafizeni. Zadavatel potaduje dye (Boyne (MFZ a centrainl reprografie). Objasnete tuto nejasnost, detailne popigte a dolotte dokumentaci. Komise po posouzeni pfedlotene nabidky uchazete t. 3 Konica Minolta Business Solutions Czech, spot. s r.o. jednohlasne hiasovala a konstatovala, ie v nabidce uchazete shledava nejasnosti, k jejicht vysvetleni bude uchazet vyzvan v souladu s ust. 76 odst. 3 Zakona nisledujid dotazy, v nicht komise konstatuje, v tem spatfuje nejasnosti nabidky uchazete: 1. V technickych parametrech kancelafske prostfedi uvadite u zafizeni TB2 ( OKI ES7130) Odaj 700 fish). Die technicke specifikace vyrobce (prospekt vyrobce,oki ES7130" umisteny na webu vyrobce) ma Vami nablzene zarizeni OKI ES 7130 motnost at 5 zasobniko s celkovou kapacitou zasoby papiru at 1800 lista. Objasnete Vami nabizenou minimatni zasobu 700 list6. Uvedte u zafizeni TB2 (OKI ES7130) jednoznatne celkovou nabizenou kapacitu papiru tak, aby splflovala minimalni podminky zadanl (1.000 lists)). Zaroven uvedte, jaky poet zasobniko papiru poutijete. Dolotte dokumentem *oboe (naps. prospekt). 2. V technickych parametrech reprograficke centrum uvadite u zafizeni TB3 (bizhub 751) Odaj ve formatu zapisu, ktery je uveden spite pro kvalitu tisku net pro rozligeni zarizeni. Objasnete tuto nejasnost a uvedte jednoznathe parametr,,rozligen1". Zadavatel potaduje minimelni HW rozligeni zafizeni 1200x1200. Dolotte dokumentem *oboe (napr. prospekt). 3. V technickych parametrech reprograficke centrum uvadite u zafizeni MZC4 (bizhub 652) Odaj, ktery nespinuje zadani. Vysvetlete nejasnost a uvedte jednoznathe parametr Gramat papini pro tisk ze zasobnikus. Zadavatel potaduje gramat 300g/m2 s odchylkou 10% cot je 270 g/m2. Uvedte, zda takovou gramat bude moci zadavatel v zarizeni poutit, anit by je pogkodil. Dolotte dokumentem vyrobce (nap?. prospekt), nebo prohlagenim uchazete. 4. V technickych parametrech kancelafske prostfedi uvadite u zarizeni TB1 (bizhub 2OPxd) lint parametr,,dramat papiru pro duplexni tisk" net wadi vyrobce ve svych oficialnich materialech (prospekt vyrobce bizhub 20P'). Objasnete nejasnost a uvedte, jakou gramat bude moci zadavatel v zarizeni poutit, and by je pogkodil. Dolotte dokumentem vyrobce nebo prohlatenim uchazete. 5. V technickych parametrech reprograficke centrum u zafizeni MZB4 (bizhub 652) uvadite rozligenl 1200x1200, tak jak je poiadovano. Vyrobce uvadi v technicke specifikaci (prospekt vyrobce" bizhub ") rozligeni 1800x600. Vysvetlete nam prosim tento rozpor. 6. V konceptu nabizentch Mute!) neuvedite regent vzdalenych lokalit. Objasnete tuto nejasnost v konceptu nabizentch sluteb o regent lokalil (Ostrava, Bmo), tak aby odpovidal zadani die bodu 2.51ii. 7. Z konceptu nabizenych sluteb neni zfejme, system umoinuje v zdvislosti na pottu stran upozomit utivatele na motnost tisku na efektivne$im zafizeni. Zadavatel potaduje dye mime (MFZ a centraint reprografie). Objasnete tuto nejasnost. detailne popigte a dototte dokumentaci. 5/6

6 Komise jednohlasne hlasovala talc, to ka2dy uchazet bude potadan o zaslani vysvotleni vide uvedenych nejasnosti formou pisemneho dotazu do 5 pracovnich dm) ode dne dorutent 2adosti komise uchazeei. Odliany nazor elena hodnotici komise: 2adny z elen0 hodnotici komise nevyjadfil (Arany nazor oproti nazoru vetainy. Jednani komise bylo ukoneeno dne v 18:00 hod. V Praze dne Jmena a podpisy elen0 komise: Jmeno prijmenlelena komise pnp. nehradniku 1. Jifi Svanda 2. Martin Reiman 3. Michal Heldenburg. Martin Voislayslq Podpis elena ko ise 4.1Y771$ fis1/44". --./. No DeVI Jlilna Hiavaeove 7-7'.,...,...c. ";- `7, --.0L.- 7 David Zadratil tr..:2: 7-;-- Jmeno a podpis odborneho poradce zadavatele: Michel Schafer Jmeno a podpis zastupce osoby poverene zadavatelskou tinnosti bez hlasovaciho prays: Marcela Skalkova 6/6

Protokol o otevirani obalek

Protokol o otevirani obalek Protokol o otevirani obalek c. j. KRPL-22072-3/CJ-205-800VZ Vefejna zakazka zadavana ve zjednodusenem podlimitnim fizeni:,,dodavky nahradnich dilu na SDP znacky SKODA" Zadavatel: Ceska republika - Krajske

Více

Cyklisticka trasa Ostrava - Beskydy, usek Baska - Ostravice s odbockou do Celadne

Cyklisticka trasa Ostrava - Beskydy, usek Baska - Ostravice s odbockou do Celadne y CT T iu ^ l IA We k ve"rejnjym zakazkam WZVA K PODANI NABIDKY A PROKAZANI KVALIFIKACE k verejne zakazce Cyklisticka trasa Ostrava - Beskydy, usek Baska - Ostravice s odbockou do Celadne zjednodusene

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správy majetku Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Odbor správy majetku Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Odbor správy majetku Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III *S006X005J8XO* Ukl. zn.: 254.3.1 A/5 Sp. zn.: 63/2013 OSM Čj.: MUMI 721/2013 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: MUMI 721/2013

Více

Vyssi policejni skola a Stredni policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5, 190 24 Praha 9

Vyssi policejni skola a Stredni policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5, 190 24 Praha 9 Vyssi policejni skola a Stredni policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5, 190 24 Praha 9 ID datove schranky 4zrkgbn C.j. : VPSA-802/EU-2015/OVZI Praha 10. srpna 2015 Pocet listu: 3

Více

KvexI'ant.a^r.g. em...ee599e7395

KvexI'ant.a^r.g. em...ee599e7395 KvexI'ant.a^r.g OBECNE PROSPtSNA ORGANIZACE Magistrat mesta Ostravy Prokesovo namesti 8 729 30 Ostrava SM O / 150519/ 15/H S/L al Ill IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIII em...ee599e7395 Adresa

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZOELAVANf. Protokol o posouzeni a hodnoceni nabidek 2/2011

INVESTICE DO ROZVOJE VZOELAVANf. Protokol o posouzeni a hodnoceni nabidek 2/2011 evropsky sociaini fond V CR MINISTERSTVO SKOLSTVi. OP Vzdetevani EVROPSKA UNIE ML ADFJP A reiovvchovy pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZOELAVANf Protokol o posouzeni a hodnoceni nabidek 2/2011

Více

Porovnanie s konkurenciou

Porovnanie s konkurenciou www.konicaminolta.sk Kancelarske systémy bizhub 600 bizhub 750 Porovnanie s konkurenciou Úvod Tato brožurka pro stroje bizhub 650 / 750, vám dává k dispozici informaci o slabých a silných stránkách konkurence

Více

r7^ Zapis o posouzeni a iiodnoceni nabidek evropsky INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI 3. Seznam oslovenych dodavatelu

r7^ Zapis o posouzeni a iiodnoceni nabidek evropsky INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI 3. Seznam oslovenych dodavatelu MINISTERSTVO SKOLSTVI, fond V CR EVROPSKA UNIE MI ADHZE A TF) OVVCHOVY r7^ OP VzOilivini pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI Zapis o posouzeni a iiodnoceni nabidek 1. Verejna zakazka

Více

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek Protokol o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: 4_VPP-principy automatizace CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Název projektu: Podpora přírodovědného a technického

Více

EVROPSKAUNIE EVROPSKYFOND PRO REGIONALNi ROZVOJ SANCE PROvAs ROZVOJ

EVROPSKAUNIE EVROPSKYFOND PRO REGIONALNi ROZVOJ SANCE PROvAs ROZVOJ IINTEGR.OV:ANY OPERACNI PROGRAM EVROPSKAUNIE EVROPSKYFOND PRO REGIONALNi ROZVOJ SANCE PROvAs ROZVOJ vyzva K podani NABiDKY ladavatel Vas timto v souladu 5 38 ods!. 1 zakona c. 137/2006 Sb., 0 veiejnych

Více

42 I) DY90P0005Z7I. Oznameni predbeznych informaci POCetliStu: 10smernice2004/l8/ES. C.j. VPSA-822/EU-2014/OVZI. Oddil I: Verejny zadavatel

42 I) DY90P0005Z7I. Oznameni predbeznych informaci POCetliStu: 10smernice2004/l8/ES. C.j. VPSA-822/EU-2014/OVZI. Oddil I: Verejny zadavatel 42 I) Evropska unie Vydani dodatku k Ui'ednimu vestniku Evropske unie 1, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg E-mail: oj5@publications.europa.eu C.j. VPSA-822/EU-2014/OVZI Fax: *352 29 29 42 670 DY90P0005Z7I

Více

VZ26/2012 Outsourcing ICT koncových zařízení

VZ26/2012 Outsourcing ICT koncových zařízení Protokol ze 2. jednání hodnotící komise pro veřejnou zakázku VZ26/2012 Outsourcing ICT koncových zařízení 2. jednání komise pro posuzování a hodnocení nabídek pro předmětnou zakázku, jmenované zadavatelem

Více

Č.j. KRPP-157653-16/ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 30. října 2013. PROTOKOL č. 3 O JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE

Č.j. KRPP-157653-16/ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 30. října 2013. PROTOKOL č. 3 O JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPP-157653-16/ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 30. října 2013 PROTOKOL č. 3 O JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE Počet listů:

Více

Zápis z jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Dodávka kancelářských potřeb

Zápis z jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Dodávka kancelářských potřeb Zápis z jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek přijatých v rámci zakázky malého rozsahu ve smyslu 6 v návaznosti na 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek Příloha č. 5 Protokol o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Nákup hardwarového a softwarového vybavení Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0722 Název projektu: Vlastními

Více

Identifikace uchazeče Název firmy: IČ: Statutární orgán nebo osoba příslušně zmocněná: Objednací kód (uváděný v katalogu Uchažeče)

Identifikace uchazeče Název firmy: IČ: Statutární orgán nebo osoba příslušně zmocněná: Objednací kód (uváděný v katalogu Uchažeče) Identifikace uchazeče Název firmy: IČ: Statutární orgán nebo osoba příslušně zmocněná: Příloha č. 1 Tabulka B - spotřební materiál pro tiskárny a kopírovací zařízení Jednotkové ceny - kalkulační vzorec

Více

ZAPIS. z jednani radne value hromady Moravel a.s. Sladkovskeho 42, 783 71 Olomouc - Holice, 1C: 45192511. Pondeli 22.6.2015 sidlo spolecnosti

ZAPIS. z jednani radne value hromady Moravel a.s. Sladkovskeho 42, 783 71 Olomouc - Holice, 1C: 45192511. Pondeli 22.6.2015 sidlo spolecnosti ZAPIS z jednani radne value hromady Moravel a.s. Sladkovskeho 42, 783 71 Olomouc - Holice, 1C: 45192511 Pondeli 22.6.2015 sidlo spolecnosti 1. Jednani fadne valne hromady zahajil Ing. Jifi Hone - pfedseda

Více

SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf

SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf fondvcr EVROPSKA UNIE M L A D E 2 E A TfLOVYCHOVY Vyzva k podani nabidek (pro licely uvefejneni na www.msmt.cz nebo www strankach

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Název veřejné zakázky: Realizace zahraničních vzdělávacích pobytů část A Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1981 Název projektu: Šablony

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Dodávka komponentů pro výuku zabezpečovací techniky Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota bez

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK podle 80 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK podle 80 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK podle 80 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Veřejná zakázka: Sdružené dodávky elektrické energie pro FNKV 1. Evidenční

Více

ic;--;:i«"--;; - "=---"V-=-;

ic;--;:i«--;; - =---V-=-; soc&jnf, ; MINISTERSTVO gkolstvf, OPVzdSISviinl TOnd V CR EVROPSKA UNIE MLADE2E A TeLOV^CHOVY pro konkurencenchopnoat INVESTICE DO ROZVOJE VZDElAVANf 1. Vefejne zakazky Zapis1 o posouzeni a hodnoceni nabidek

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Zakázka na služby pronájem salónků/školicích místností a zajištění stravování (VŘ č. 001) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.07/03.0028

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Název zakázky: Dodávka ICT vybavení, GPS navigací, fotoaparátů, SW a interaktivní tabule včetně příslušenství Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/02.0065

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Číslo zakázky: 27/2013 Název zakázky: Server pro Městský úřad Předmět zakázky (služba, Dodávka HW včetně instalace SW dodávka, stavební práce)

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Dodávka SW vybavení pro projekt Učíme digitálně Registrační číslo projektu: C15861 Název projektu: Učíme digitálně Předpokládaná

Více

Tonery - nákup a renovace

Tonery - nákup a renovace Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení Tonery - nákup a renovace Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese http://pilot.proe.biz

Více

Zverejneno prostfednictvim site internet na www.ukhuvelkovu.en a www. kontos-kadan. cz VYZVA K PODANI NABIDKY A K PROKAZANI SPLNENI KVALIFIKACE

Zverejneno prostfednictvim site internet na www.ukhuvelkovu.en a www. kontos-kadan. cz VYZVA K PODANI NABIDKY A K PROKAZANI SPLNENI KVALIFIKACE tvropska UNIb Zverejneno prostfednictvim site internet na www.ukhuvelkovu.en a www. kontos-kadan. cz V Praze dne 2. unora 2011 VYZVA K PODANI NABIDKY A K PROKAZANI SPLNENI KVALIFIKACE Vazeni, obracime

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: ZŠ Mládežnická dodávka vybavení vč. příslušenství CZ.1.07/1.3.43/01.0011 Název projektu: Profesní rozvoj

Více

Diverzita: flexibilní formy práce a slaďování pracovního a osobního života

Diverzita: flexibilní formy práce a slaďování pracovního a osobního života PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust.

Více

Zadavaci podminky nabidkoveho fizeni zadanf verejne zakazky na zaklade 12 odst. 3 a die 27 zakona c. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach

Zadavaci podminky nabidkoveho fizeni zadanf verejne zakazky na zaklade 12 odst. 3 a die 27 zakona c. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach \C HORKA NAD M Namesti Osvobozeni 16/46, 783 35 Horka nad Moravou g 585 378 035, e-mail: obec@horka.cz Zadavaci podminky nabidkoveho fizeni zadanf verejne zakazky na zaklade 12 odst. 3 a die 27 zakona

Více

PROTOKOL O JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK A HODNOTÍCÍ KOMISE

PROTOKOL O JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK A HODNOTÍCÍ KOMISE PROTOKOL O JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK A HODNOTÍCÍ KOMISE k veřejné zakázce na dodávky Název: Obec Středokluky se sídlem: Lidická 61, 252 68 Středokluky, IČ: 00241695, zastoupená Bc.

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Výběrové řízení na dodavatele služeb pro zajištění konferenčních prostor Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0039

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Na základě požadavků stanovených Směrnicí ředitele Lesů hl. m. Prahy pro výběr dodavatelů vyhlašujeme tímto zakázku na dodávky: Kancelářské potřeby

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Dodávka komponentů pro optiku a počítačové vybavení Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota bez

Více

Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za škodu

Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za škodu PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 26 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku na služby Komplexní

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Oblast 3: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro 40 žáků do Velké Británie

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Oblast 3: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro 40 žáků do Velké Británie Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Oblast 3: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro 40 žáků do Velké Británie 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Šablona č.2, č.3., č.4 výzvy 56 II Registrační

Více

Město NYMBURK Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk

Město NYMBURK Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v souladu s 85 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění k veřejné zakázce (dále také jako VZ ) s názvem: STAVEBNÍ ÚPRAVY NEMOCNICE

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Nákup softwaru pro výrobu elektronických kurzů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.02/05.0037 Název projektu: Rozšíření kvalifikace

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1. Zadavatel požaduje, aby uchazečem

Více

Základní škola a materská škola Ostrava - Zábreh, Horymírova 100, príspevková organizace. ZáDis ODosouzení a hodnocení

Základní škola a materská škola Ostrava - Zábreh, Horymírova 100, príspevková organizace. ZáDis ODosouzení a hodnocení ZáDis ODosouzení a hodnocení naj:>ídek 1. Verejná zakázka Název zakázky: Dodávka výpocetní, kopírovací, prezentacní a záznamové techniky vcetne software. Registracní císlo projektu: Název projektu: Predpokládaná

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 Zadavatel: Sídlem: Česká republika Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Česká republika Název veřejné zakázky: OBNOVA CENTRÁLNÍ HW INFRASTRUKTURY V DATOVÉM CENTRU Evidenční číslo veřejné

Více

PROTOKOL O POSOUZENÍ KVALIFIKACE dle 59 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon)

PROTOKOL O POSOUZENÍ KVALIFIKACE dle 59 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) EC: 78504/2014 MUCL/159158/2014 91.1/V/10 PROTOKOL O POSOUZENÍ KVALIFIKACE dle 59 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná ve zjednodušeném

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Zápiso posouzení a hodnocení nabídek

Zápiso posouzení a hodnocení nabídek Zápiso posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: ZŠ Mládežnická vzdělávací kurzy CZ.1.07/1.3.43/01.0011 Název projektu: Profesní rozvoj pedagogických pracovníků

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná cena bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: Nákup ICT techniky CZ.1.07/1.2.15/01.0012

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Výběrové řízení na dodavatele výpočetní techniky (SW + HW) Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná cena bez DPH:

Více

Vyzva k podani nabidky

Vyzva k podani nabidky Vyzva k podani nabidky k verejne zakazce maleho rozsahu na sluzby s nazvem Zajisteni prohlidektel zemrelych na uzemi Kralovehradeckeho kraje mimo zdravotnicke zanzeni zadavanou podle 18 odst. 5 a 12 odst.

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE v jednacím řízení s uveřejněním podle 22, odst. 1. a 2, zákona č. 137/2006 Sb. pro veřejnou zakázku na služby Pojištění majetku města Svitavy, odpovědnosti

Více

Originální spotřební materiál

Originální spotřební materiál Originální spotřební materiál Typ náplně Nabízený typ náplně *Výtěžnos t náplně dle normy ISO/IEC Výrobce Typ zařízení pro který je spotřební materiál určen Počet ks barva černá RISO FR/RP 70 master folie

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na nákup ICT komponenty, montáže ICT a nákup el. výukových materiálů pro projekt Rozvoj interaktivních způsobů

Více

Č.j. KRPP-49128-17/ČJ-2015-0300VZ-VZ Plzeň 6. května 2015 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

Č.j. KRPP-49128-17/ČJ-2015-0300VZ-VZ Plzeň 6. května 2015 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPP-49128-17/ČJ-2015-0300VZ-VZ Plzeň 6. května 2015 Počet listů: 5 Přílohy: 1/5 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota zakázky: Lhůta pro podávání nabídek: Zahraniční stáže žáků

Více

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: ZŠ Rozmarýnová

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ve věci zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách čj.: Maj/377/2011 č.ev. 1184/2011 I.

Více

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0116 Modernizace výuky

Více

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: ZŠ Staré Město

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka: Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Název veřejné zakázky: Zajištění jazykových kurzů pro Gymnázium Hlinsko Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0614 Název projektu: Zdokonalení

Více

Alternativní spotřební materiál

Alternativní spotřební materiál Alternativní spotřební materiál Typ náplně Nabízený typ náplně *Výtěžnos t náplně dle normy ISO/IEC Výrobce Typ zařízení pro který je spotřební materiál určen Počet ks obrazový válec Brother TN2000 20

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky dle výzvy č. 56 OP VK Registrační číslo projektu:

Více

k veřejné zakázce na dodávky REKONSTRUKCE PROSTOR PRO MATEŘSKOU ŠKOLU STŘEDOKLUKY- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (dále jen Zakázka )

k veřejné zakázce na dodávky REKONSTRUKCE PROSTOR PRO MATEŘSKOU ŠKOLU STŘEDOKLUKY- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (dále jen Zakázka ) k veřejné zakázce na dodávky REKONSTRUKCE PROSTOR PRO MATEŘSKOU ŠKOLU STŘEDOKLUKY- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (dále jen Zakázka ) Název: Obec Středokluky se sídlem: Lidická 61, 252 68 Středokluky, IČ: 00241695,

Více

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011 Fakultní nemocnice Brno Excimer laser Předmětem veřejné zakázky je dodávka excimer laseru (laserového systému pro provádění refrakčních zákroků v oftalmologii) pro Oční kliniku Fakultní nemocnice Brno.

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Prvky publicity Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Veřejná zakázka: Integrační nástroje, vstupní a výstupní subsystém zadávaná

Více

Úspora energie opakované řízení

Úspora energie opakované řízení PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle

Více

Číslo zakázky. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název programu:

Číslo zakázky. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Nákup notebooků pro školu, číslo VZ: C15965 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0020 Název

Více

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa 91.1/V/10 Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č. 31078 /2014 MUCL/121828/2014 Vyřizuje:

Více

CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky

CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky 1/5 CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Dodávky ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE: Česká televize, Kavčí hory, Kontakt: Útvar nákupu a celní deklarace,

Více

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT r a a,'i.a ;a&s, OP Vzd6lAvAnt pro konkutoncsbchopnost Protokol o posouzeni a hodnoceni nabidek 1., Veiejn6 zakiszky Ndzev zakdzky: Video poiady Registradni dislo projekt

Více

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zajištění výuky v zahraničí dle výzvy č. 56 MŠMT Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky T.G.

Více

Pořízení techniky na snížení prašnosti

Pořízení techniky na snížení prašnosti PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust.

Více

ml & Magistrat mesta Ostravy Prokesovo namesti 8 729 30 Ostrava Adresa elektronicke podateiny: postaca?_ostrava.cz V Praze dne 22.4.

ml & Magistrat mesta Ostravy Prokesovo namesti 8 729 30 Ostrava Adresa elektronicke podateiny: postaca?_ostrava.cz V Praze dne 22.4. ml & Magistrat mesta Ostravy Prokesovo namesti 8 729 30 Ostrava Adresa elektronicke podateiny: postaca?_ostrava.cz V Praze dne 22.4. 2013 Vec: iadost o poskytnuti informaci die zakona c. 106 /1999 Sb.,

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota zakázky: Lhůta pro podávání nabídek: Zahraniční stáže žáků

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zajištění zahraničního jazykového kurzu pro učitele (1) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1191 Název projektu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, Bohumínská 1056/71, Ostrava Slezská Ostrava ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka MS OFFICE Home / Business

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu vortalgov - Vaše chytré elektronické tržiště Název zadavatele: Adresa zadavatele: Oprávněná osoba: Kontaktní osoba: Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Náměstí Dr. E. Beneše

Více

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove,

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove, Pfiloha c. 7 KUPNI SMLOUVA Cislo: kterou ve smyslu pfislusnych ustanoveni zakona c. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu, uzavfely nize uvedeneho dne, mesice a roku na zaklade

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek / David Čada Telefon: 267 994 559 / 267 994 475 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz david.cada@sfzp.cz Datum: 15. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44

Více

P Í S E M N Á Z P R Á V A Z A D A V A T E L E

P Í S E M N Á Z P R Á V A Z A D A V A T E L E 2299 IČ: 29441391 se sídlem Ostružnická 360/7, Olomouc PSČ 779 00 zastoupená jednatelkou: Iveta Hornová P Í S E M N Á Z P R Á V A Z A D A V A T E L E Výběrové nadlimitní řízení (veřejná zakázka na dodávky)

Více

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Nákup notebooků pro školu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0020 Název projektu: Rozvoj počítačové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Protokol o posouzení kvalifikace. Virtualizace PČR pracovní stanice.

Protokol o posouzení kvalifikace. Virtualizace PČR pracovní stanice. POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Čj. PPR-28011-44/ČJ-2014-990656 Praha 28. května 2015 Počet listů: 4 Protokol o posouzení kvalifikace ve věci veřejné realizované dle

Více

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 DV90P00060C9 C.j.: VPSA-1565/EU-2014/OVZI Pocet stran: g KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČ: 61383082 Sídlo/místo

Více

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s.

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru Standard nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. CPE Credits of Private Equity a.s. - Predsmluvni informace ke spotrebitelskym PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. 1. Udaje

Více

Písemná zpráva zadavatele k části č. 3 veřejné zakázky

Písemná zpráva zadavatele k části č. 3 veřejné zakázky Písemná zpráva zadavatele k části č. 3 veřejné zakázky dle ustanovení 85 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) o nadlimitní veřejné zakázce na dodávky

Více

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zajištění výuky v zahraničí dle výzvy č. 56 MŠMT Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky a zahraniční

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Tiskové služby pro Českou televizi druh zadávacího řízení: Otevřené

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Operační program

Více

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace Číslo zakázky: Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět

Více

MESTO PRESTICE MASARYKOVO NAMESTI107 33401 PRESTICE VYZVA

MESTO PRESTICE MASARYKOVO NAMESTI107 33401 PRESTICE VYZVA MESTO PRESTICE MASARYKOVO NAMESTI107 33401 PRESTICE VYZVA k podani nabidky v zadavacim fizeni pro vyber zhotovitele vefejne zakazky maleho rozsahu (ve smyslu ustanoveni 12 odst. 3 zakona c. 137/2006 Sb.,

Více

Předmět činnosti DV Consult s.r.o.

Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Společnost DV Consult s.r.o. se specializuje na organizační a administrativní zajištění zadávání veřejných zakázek, kde působí jako osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Veřejná zakázka - část A

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Veřejná zakázka - část A 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Veřejná zakázka - část A Zahraniční pobyty pro ZŠ Katusice Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56. 2275 Název projektu:

Více

26dost o poskytnuti informaci podle zakona 6.106/ 1999 Sb.

26dost o poskytnuti informaci podle zakona 6.106/ 1999 Sb. LPf' Magistrat mesta Ostravy Prokesovo namesti 8 729 30 Ostrava V Praze dne 27. beezna 2013 26dost o poskytnuti informaci podle zakona 6.106/ 1999 Sb. Va2en1, na zaklade zakona 6.106/1999 Sb., o svobodnem

Více

Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı

Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Štěpánská 15 120 00 Praha 2 V Praze dne 17. ledna 2012 Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı podle 110

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Provoz a rozvoj ERP 2014-2016 Evidenční číslo veřejné zakázky: Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město 362227 Druh zadávacího

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 03/1.1/30/05 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.05

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Nářadí pro dovybavení dílen školních minipodniků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0020 Název projektu: Školní

Více