Učební text. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická. Zpracoval: Filip Kratochvíl

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učební text. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická. Zpracoval: Filip Kratochvíl 2006 - 1 -"

Transkript

1 Trojázové obvody ápadočeská niverzita v lzni, Faklta elektrotechnická čební text TROJFÁOÉ OBODY pracoval: Filip Kratochvíl

2 Trojázové obvody Obsah OBSH.... TROJFÁOÉ OBODY - TEORE..... TROJFÁOÁ SOST..... ROEDENÍ TROJFÁOÉHO LTERNÁTOR ČSOÝ RŮBĚH NDKONÉHO NĚTÍ ÁKLDNÍ OJENÍ TROJFÁOÉ SOSTY OJENÍ TROJFÁOÉHO LTERNÁTOR DO HĚDY (Y) OJENÍ TROJFÁOÉHO LTERNÁTOR DO TROJÚHELNÍK (D) TROJFÁOÉ ÁTĚŽE SOJENÍ TROJFÁOÝCH SOTŘEBČŮ DO HĚDY (Y) SOJENÍ TROJFÁOÝCH SOTŘEBČŮ DO TROJÚHELNÍK (D) ÝKON RÁCE TROJFÁOÉHO ROD ÝKON TROJFÁOÉHO ROD RÁCE TROJFÁOÉHO ROD SOŠTĚNÍ SYNCHRONNÍCH MOTORŮ S KOTO N KRÁTKO ŘÍMÉ ŘOJENÍ K SÍT ŘEÍNČ HĚD-TROJÚHELNÍK SOŠTĚCÍ TRNSFORMÁTOR ROBĚHOÁ SOJK KOMENCE ÚČNÍK ŘEŠENÉ ŘÍKLDY TROJFÁOÝCH OBODŮ OŽTÁ LTERTR... - poznámka: značení skalárů (velikostí) a vektorů (ázorů):,, ázory,, velikosti Fázory jso psané zásadně pro eektivní hodnoty. - -

3 Trojázové obvody. Trojázové obvody - teorie.. Trojázová sostava Dosd jsme se seznámili se střídavým prodem jednoázovým. e sktečnosti se však téměř výhradně vyrábí a rozvádí pro trojázový. Trojázový prod se vyrábí v alternátor. Stroj má sostav tří cívek pootočených navzájem o 0. Každé vintí, kterém se říká áze, může samostatně dodávat elektrický prod. droje takové sostavy dodávají sočasně několik stejně velkých napětí, které mají stejno rekvenci a liší se jen vzájemným ázovým posnem. ožití trojázové sostavy je pro přenos elektrické energie a vyžití elektrických strojů hospodárnější. Trojázová sostava má oproti jednoázové tyto výhody: sočasný výskyt dvo úrovní napětí: sdržené a ázové (v domovních rozvodech x 400/0 ) jednodchý vznik točivého magnetického pole (je hlavní výhodo, která možňje nkci a jednodcho konstrkci točivých el. strojů) úspora materiál na vodiče, Sdržené napětí je vyšší než ázové. ro přenesení stejného výkon při vyšším napětí teče menší prod (tzn. menší prodová hstota, menší průřez vodiče, nižší náklady na materiál, ) Následjící příklad poze ilstrje úspor při přenos na vyšším napětí (nejedná se o trojázovo sostav) ř. Kolikrát menší prod poteče trakčním vedením do el. lokomotivy o výkon 4M při změně napájení ze k na 5 k? k 5k k 5k 4000k, k 4000k 60 5k, 8,. 60 rod (při stejném výkon) je za vyššího napětí je více než 8x nižší. (menší průřezy vodičů, lehčí trakční vedení, mnohem nižší pořizovací náklady, ) iz také řešený příklad č

4 Trojázové obvody.. rovedení trojázového alternátor obr.. lternátor trojázového prod intí všech tří ází je loženo v drážkách stator. Jednotlivé áze jso navzájem posnty o 0 elektrických (obr. ). Rotor tvoří magnet. ro stroje malých výkonů je to magnet trvalý a pro stroje velkých výkonů se požívá elektromagnet bzený stejnosměrným prodem. ólové nástavce elektromagnet jso způsobeny tak, aby prostorové spořádání magnetického pole bylo sinsové. ři otáčení rotor se také otáčí jeho magnetické pole, při tom protíná vodiče vintí stator, ve kterých se indkje sinsové napětí. droje trojázového prod jso tedy trojázové alternátory. Konstrkční spořádání je takové, že tři jednoázové alternátory jso v jednom celk. takto spořádaných alternátorů se dosahje větší provozní spolehlivosti a jso méně materiálově náročné... Časový průběh indkovaného napětí Otáčí-li se rotor, indkjí se v jednotlivých cívkách (ázích) napětí, pro jejichž okamžité hodnoty lze psát rovnice: max max max sin( ωt) sin( ωt 0 ) sin( ωt 40 ) Časový průběh trojázového napětí je znázorněn na obr.. Fázorový diagram, který popisje vedené rovnice, je na obr.. ázorového diagram je patrné, že pro sočet ázorů platí Fázory napětí tvoří zavřený trojúhelník (obr. 4). Sočet okamžitých hodnot napětí všech tří ází je v každém okamžik nla. latí tedy vztah

5 Trojázové obvody symbolicko-komplexním vyjádření platí pro eektivní hodnoty vztahy e e e j0 j0 j j70 e + j0 + j, kde je eektivní hodnota. Obr.. Časový průběh trojázového napětí m ω Re Obr.. Fázorový diagram troázového napětí Sled ází je dán pořadím, v jakém jednotlivé ázory protínají zvolený bod (obvykle kladno část Reálné osy); vw nebo wv. Obr. 4. Sočet ázorů napětí v trojázové sostavě řipomeňme, že mezi eektivní a maximální hodnoto platí tato relace max a když se napíše 0e j0, je 0 eektivní hodnota napětí, zatímco 5,7sin(ωt+0 ), je 5,7(0 ) maximální hodnota, tedy amplitda

6 Trojázové obvody.4. ákladní zapojení trojázové sostavy Sdržená trojázová sostava vznikne, zapojíme-li jednotlivé áze trojázového alternátor do hvězdy nebo do trojúhelníka. Stejně tak zapojjeme do hvězdy nebo do trojúhelníka trojázové spotřebiče, a to nezávisle na drh zapojení ází alternátor. Rozvod elektrické energie, při vzájemně zapojených všech tří ází, se provádí třemi nebo čtyřmi vodiči (podle toho, zda je vyveden střední zel - n - alternátor)..4.. apojení trojázového alternátor do hvězdy (Y) apojení do hvězdy je nejčastější. L Obr. 5. Trojázový alternátor v zapojení do hvězdy se středním vodičem. v w L L n N Sdržená napětí Fázová napětí Napětí, a jso mezi vodiči, v a w a středním vodičem n. Tato napětí se nazývají ázová napětí. Mají-li ázová napětí stejně velko amplitd (a tedy eektivní hodnot) a rekvenci, přičemž jejich ázory jso vzájemně posnty o 0, nazývá se tato sostava symetrická. latí tedy (není ntné označovat, o jaké napětí jde) ázové Ověřme si tto sktečnost (také obr. 4): j0 + +.e +.e (,0 0,5 j0,866 0,5 + j0,866) 0 j0 +.e Mezi svorkami jednotlivých ází (tj. -v, v-w a w) je napětí sdržené. Označjeme ho s a platí. s j0-6 -

7 Trojázové obvody Sdržené napětí je dáno rozdílem ázorů napětí dvo ází a jeho velikost stanovíme z ázorového diagram (obr. 6) 0 Obr. 6. Odvození vztah mezi sdrženým a ázovým napětím. - ro sdržené napětí můžeme psát cos0, z toho s a po úpravě dostaneme konečný vztah s, nebo ázorově. e. e. e j0 j90 j0 Sdržené napětí je dáno rozdílem ázorů a ne sočtem ázorů ázových napětí proto, že vintí dvo ází alternátor jso sice při spojení do hvězdy spojena v sérii, ale proti sobě, takže se jejich napětí odečítají. Sdržené napětí s je v zapojení do hvězdy -krát větší než napětí ázové. domácnosti se k ázovém napětí připojjí svítidla, zásvky a další jednoázové spotřebiče. Ke sdrženém napětí se připojjí trojázové spotřebiče, např. motory apod..4.. apojení trojázového alternátor do trojúhelníka (D) ři zapojení trojázového alternátor do trojúhelníka je D delta, konec každé áze připojen na začátek áze následjící. apojení vintí do trojúhelníka tvoří zavřený obvod a nedá se vyvést střední vodič. Sočet okamžitých hodnot napětí je nla pokd a pokd není alternátor zatížen neprochází vintím prod

8 Trojázové obvody zapojení je jen jeden drh napětí, a to ázové napětí, které se rovná napětí sdrženém s. rod se vždy odebírá ze spoje dvo ází, takže je to prod sdržený. Je dán rozdílem ázorů prodů dvo ází a jeho velikost bychom stanovili z ázorového diagram, naprosto analogicky jako odvozování vztah mezi sdrženým a ázovým napětím hvězdy. tedy obecně platí vztah s Sdržený (síťový) prod s je v zapojení do trojúhelníka -krát větší než prod ázový. (Obsahje-li ázové napětí při spojení do trojúhelníka třetí harmonicko, prochází zavřeným obvodem vintí ází prod, protože třetí harmonické jso ve ázi, a proto se sčítají. To je hlavní nevýhodo spojení do trojúhelníka.) Toto zapojení se trojázových alternátorů téměř nevyskytje. L Obr. 7. Trojázový alternátor v zapojení do trojúhelníka w v L L a) v w L L L Obr. 8. apojení do a) trojúhelníka, b) hvězdy, požívané transormátorů b) v w L L L N Obr. 9. Schý trojázový transormátor 0kprovedení jádrové - 8 -

9 .5. Trojázové zátěže Teoretická elektrotechnika Teorie obvodů Trojázové obvody Naprosto obdobně jako vintí ází alternátor, spojjí se do hvězdy či do trojúhelníka i trojázové spotřebiče nebo zatížení jednotlivých ází. Trojázové obvody řešíme pomocí Ohmova zákona a Kirchhoových zákonů. odle složitosti obvod se dá také požít metody k řešení lineárních obvodů. átěž může být soměrná nebo nesoměrná..5.. Spojení trojázových spotřebičů do hvězdy (Y) spojení do hvězdy je možný bď čtyřvodičový rozvod, je-li vyveden střední vodič, nebo trojvodičový rozvod bez středního vodiče. Střední vodič se vyvádí v sítích nízkého napětí. ČR je normalizováno napětí 400/0. N 0 Obr. 0. apojení trojázového spotřebiče do hvězdy w v a) Soměrné zatížení ( ) rod ve vedení se rovná ázovém prod ve ázích alternátor i spotřebiče. Maximální hodnota všech ázových napětí na spotřebičích je stejná a jejich ázory svírají úhel 0 ; stejně tak i prody. ro ázové prody platí (obr. ) Každo ází spotřebiče prochází stejně velký ázový prod. Fázový prod prochází také vodiči sítě. Spotřebiči připojenými k jednotlivým ázím prochází prod, který stanovíme z Ohmova zákona,,. rod střední vodičem neprochází žádný prod, je zde zbytečný. Střední vodič neovlivňje stav obvod. Takováto trojvodičová sostava se požívá např. pro připojení motorů k síti. ro případ poršení soměrnosti (zkrat v jedné ázi) se požívá čtyřvodičový rozvod. Trojvodičový rozvod se požívá jen dálkových přenosů vn a vvn

10 Trojázové obvody Obr.. Fázorový diagram při soměrném zatížení. φ b) Nesoměrné zatížení ( ) Nesoměrné zatížení je způsobeno připojením několika různých jednoázových spotřebičů. Sočet ázorů prod jednotlivých ází rčje ázor prod ve středím vodiči + + N Obr.. Fázorový diagram při nesoměrném zatížení N.5.. Spojení trojázových spotřebičů do trojúhelníka (D) Obr.. apojení trojázového spotřebiče do trojúhelníka w v w v - 0 -

11 Trojázové obvody Na zapojení alternátor, zda do hvězdy nebo trojúhelníka, nezáleží. rody v jednotlivých impedancích jso,,. Síťové prody jso,,. dále samozřejmě s resp. s vedené vztahy platí obecně. Je lhostejno jestli jso napětí alternátor nebo zátěže soměrná nebo ne. Bde-li spotřebič, stejně tak jako zdroj, soměrný, bde sostava ázových a síťových prodů soměrná. ři řešení obvod stačí stanovit obvodové veličiny pro jedn ázi. - poznámka k trojázovým impedancím ro soměrno zátěž zapojeno do hvězdy platí ; kde Y je impedance jedné áze. Y ro soměrno zátěž zapojeno do trojúhelníka platí ; kde je opět impedance jedné áze. o úpravě, s požitím transigrace, dostaneme žitečný vztah Y.6. ýkon a práce trojázového prod.6.. ýkon trojázového prod ýkon trojázového prod je dán sočtem výkonů v jednotlivých ázích. Činný výkon jedné áze je cos ϕ. Celkový činný výkon při stejném zatížení ází je cos ϕ. - -

12 Trojázové obvody ýkon soměrně zatížené trojázové sostavy lze vyjádřit pomocí sdržených hodnot napětí a prod. ro zapojení do hvězdy platí s ;. otom bde výkon trojázové sostavy cos ϕ cos ϕ. ro zapojení do trojúhelníka platí,. otom bde výkon trojázové sostavy cos ϕ cos ϕ. vedený vztah platí pro činný výkon alternátor a činný příkon spotřebiče. obo případech zapojení je celkový činný výkon (příkon) dán stejným vztahem, a to cos ϕ (;,, - ) Úhel φ je ázový posn mezi ázovým napětím a ázovým prodem. Jalový výkon trojázové sostavy je dán Q sin ϕ sin ϕ (var;,, - ) Komplexní zdánlivý výkon trojázové sostavy je * S + jq S * elikost zdánlivého výkon trojázové sostavy je S (;, ) Účiník cosφ trojázové sostavy je kosins úhl (ázového posn) mezi ázovým prodem a ázovým napětím. ři nesoměrné zátěži jso ázové posny v jednotlivých ázích různé, takže nelze hovořit o cosφ trojázové sostavy. Účiník je zde proto vyjádřen poze početně poměrem činného a zdánlivého výkon. - -

13 Trojázové obvody cos ϕ S.6... říklad ýkon trojázového prod Stanovte, jak se změní příkon trojázových kamen výkon 6 k v zapojení do trojúhelníka na napětí x 400, přepojíme-li topná vintí do hvězdy. Odpor topného tělesa jedné áze. 400 R 80Ω 6000 o přepojení do hvězdy je na každém topném tělese napětí rod v topné ázi je R 80,89 říkon kamen zapojených do hvězdy je. 400., Když spotřebič spojený do trojúhelníka přepojíme do hvězdy, klesne jeho příkon na třetin. - poznámka o účinnosti ři přeměně jedné ormy energie na drho dochází vždy k rčitým ztrátám. Obvykle však větší část dodané energie složí k žitečné práci, menší část niká ve ormě tepla. oměr mezi žitečným výkonem a příkonem vyjadřje výkonová účinnost. Elektrickém výkon, který se dodává do spotřebiče, říkáme příkon. ro výkonovo účinnost platí vztahy η, resp η 00% (%,, ). viz 7. příklad - -

14 .6.. ráce trojázového prod Elektrická práce je dána vztahem t, Teoretická elektrotechnika Teorie obvodů Trojázové obvody tedy sočinem příslšného výkon a čas. Činno práci dostaneme po dosazení činného výkon t cos ϕ. Jalovo práci po dosazení jalového výkon j t sin ϕ. dánlivo práci po dosazení zdánlivého výkon j t. Elektrická práce, spotřeba elektrické energie, se měří elektroměry..7. Spoštění asynchronních motorů s kotvo na krátko Obr. 4. Řez asynchronního motor s kotvo nakrátko áběrný prod asynchronního motor s kotvo nakrátko je mnohdy 6x až 8x vyšší (!) než jmenovitý prod. by nedocházelo při připojení na síť k prodovém náraz, pokles napětí a jiným nežádocím jevům, msí se rozběh motorů ošetřit: připojovat k síti se smí jen stroje do k spoštění sníženým napětím (přepínač Y D, spoštěcí atotransormátor, sot start apod.) - 4 -

15 Trojázové obvody zvyšováním rekvence napájecího napětí Obr. 5. říklad aplikace asynchronního motor s kotvo nakrátko s reglací změno rekvence. El. jednotka římé připojení k síti odle ČSN 4 50 lze přímo k síti nn připojit motory, jejichž zapínací příkon nepřekročí k, tj. cca do výkon k. řipojení se provádí: trojpólovým spínačem (stiskací, válcový, vačkový). ojistky pro motor msí být za spínačem (bezpečná výměna pojistek); stykačem (dálkové ovládání), pojistky (jistič) před stykačem..7.. řepínač hvězda-trojúhelník Statorové vintí motor se připojje k síti v zapojení do hvězdy, po dosažení cca 85% jmenovitých otáček se přepojje do trojúhelníka. áběrový prod se sníží na / plného záběrového prod, stejně tak klesne i záběrový moment (obr. 6). Důkaz: ři zapojení do Y je prod v přívodních vodičích s Y. ři zapojení do je prod v přívodních vodičích dán vztahem s. orovnáním těchto vztahů dostaneme Y S ohledem na zmenšení záběrového moment na / lze toto provést poze motorů, které se rozbíhají bez zatížení, popř. s malým zatížením (ventilátory, obráběcí stroje, zemědělské stroje, pily apod.)

16 Trojázové obvody řepínač Y se požívá v rozmezí výkonů 4 5 k. omocí stykačů a relé lze postp spoštění atomatizovat. Obr. 6. Schéma přepínače, průběh moment a prod při spoštění.7.. Spoštěcí transormátor ožití se pro větší výkony. Reglje se napětí na sekndár několika odbočkami (50, 65, 85%). ožití tohoto systém není příliš časté Rozběhová spojka krátí se doba rozběh, nezmenší záběrový prod, těžký rozběh do výkon 7,5 k. ožívají se třecí odstředivé spojky, zabdované přímo do řemenice (pohon kompresor apod.).8. Kompenzace účiník elektrických sítích se vyskytjí hlavně ázové posny způsobené především magnetizačními prody, které mají indkční charakter. by se elektrická energie získaná ve zdroji proměnila co nejvíce v žitno práci, je třeba, aby její přenos od zdroje ke spotřebiči byl sktečněn při co nejlepším (nejvyšším) účiník.zhledem k tom, že se ve všežitné síti a v průmysl vyskytjí nejrůznější indkční zařízení od asynchronních motorů po transormátory, projevje se tato sitace tím, že kromě činného příkon msí elektrárna dodávat do místa spotřeby i indkční jalovo energii, která nekoná činno práci. Jalový výkon neúčinně zatěžje alternátory, sítě i transormátory a omezje tím výrob a přenos činné elektrické energie. Dodávka při nízkém účiník nejen že znemožňje plné vyžití instalovaného výkon alternátorů v elektrárnách, ale i způsobje větší spotřeb mědi a potřeb většího zdánlivého výkon transormátorů. Krom toho, jalový výkon oteplje vedení, a tím zvyšje ztráty na vedení i na dalších částech prodové dráhy od zdroje ke spotřebiči

17 Trojázové obvody roto se snažíme jalovo složk prod ve vedení omezit kompenzací účiník. ří paralelním chod cívky (indkčního zařízení, třeba motor) a kondenzátor je kapacitní a indkční prod v protiázi a tyto prody se tak vzájemně se kompenzjí (obr. 7). ýsledný jalový prod je tedy dán rozdílem prod cívko a kondenzátorem. vedeného vyplývá, že do místa s velko spotřebo magnetizačního prod se zapojje kompenzační kondenzátor. Celkový jalový výkon dodávaný elektrickým zdrojem do zl bde Q Q L Q C. Je-li Q L Q C, je Q 0 a elektrický zdroj i vedení jso od jalového výkon zcela odlehčeny. Tento stav se však nesmí v praxi vyskytnot, neboť by při provoz mohla nastat nebezpečná paralelní rezonance! Nekompenzjeme proto nikdy účiník na cosφ, ale na cosφ 0,95. aralelním připojením kondenzátor k indkčním spotřebiči (motor) odlehčíme od jalového výkon zdroj a vedení, ne však samotný spotřebič. Ten ke své správné nkci samozřejmě jalový příkon potřebje. C č Obr. 7. Kompenzace účiník L.8... říklad Kompenzace účiník Jednoázový motor s výkonem 0,5 k při účiník cosφ 0,65 je připojen na napětí 0, 50 Hz. Stanovte kapacit kondenzátor, který se msí připojit paralelně ke svorkám elektromotor (obr. 8), aby se účiník zlepšil na cosφ 0,95. Náhradní obvod elektromotor si lze představit jako sériové spojení ideální cívky s indkčností L a ideálního rezistor s odporem R. Obr. 8. K příklad na kompenzaci účiník dánlivý výkon elektromotor bez připojeného kondenzátor je - 7 -

18 Trojázové obvody 500 S 769, cos ϕ 0,65. Jalový příkon elektromotor Q L S 769, var. řipojením kondenzátor se má zlepšit účiník na cosφ 0,95. dánlivý výkon s připojeným kompenzačním kondenzátorem bde 500 S 56, cos ϕ 0,95 Jalový výkon bde (viz obr. 5) Q L QC S sin ϕ, z toho Q S sin ϕ ,. 0, 40,85 var. QC L φ φ S Q Q L -Q C Obr. 9. Diagram pro stanovení kapacitního jalového výkon Q L Q C S Kapacitní prod Q C 40,85 C,8. 0 Kapacita kondenzátor C,8 C 5, µ F. π π

19 Trojázové obvody. říklad. Řešené příklady z trojázových obvodů Je dán časový průběh ázových napětí: sin( ωt + 0 ) sin( ωt 0 ) sin( ωt 0 ) jistěte sled ází. Řešení: Jednotlivá napětí psaná ázorově jso j0 j0 j0 0e ; 0e ; 0e. íme tedy, že za je o 0 posnto napětí a za ním dále, také o 0. Jedná se o tzv. negativní sled ází (wv).. říklad rčete prody ve vodičích trojázového obvod, který je obr. 6. řívodní vodiče mají impedanci p 5 j Ω, spotřebič má impedanci 0 + j8 Ω. Napětí trojázového alternátor je x400/0. Obr. 0. Ke. příklad w v Řešení: Obvod je soměrný. Můžeme ho řešit jako jednoázový. mpedance jedné áze je j,8 p + (5 j) + (0 + j8) 5 + j6 6,55e

20 Trojázové obvody rod ve ázi je j0 0e j, 8 4,7e. j,8 6,55e 0. rotože se jedná o soměrno síť i zátěž, jso prody vzájemně ázorově posnty o 0e 6,55e 0e 6,55e j0 j,8 j0 j,8 4,7e 4,7e j4,8 j98,. říklad Fázové napětí soměrného trojázového alternátor zapojeného do hvězdy je 00e j0. Tento alternátor napájí soměrno trojázovo zátěž zapojeno do trojúhelníka s impedancí 8+j4Ω na ázi. Spočítejte prody ve vedení a ve ázích zátěže. w v w v Obr.. Ke. příklad Řešení: mpedance zátěže zapsaná ázorově je j6, j4 8,944e Ω. Jestliže ázové napětí alternátor je 00e j0, pak sdržené napětí je j0 j(0 + 0 ) j40 e 00 e 7,e. Fázové prody (v zátěži) jso - 0 -

21 Trojázové obvody e e 7,e 8,944e j0 j0 j40 j6,57 9,6e 9,6e 9,6e j06,57 j,4 Sdržené prody (ve vedení) jso,4. e e e j0 j0 j0 9,6,5e,5e e j6,57 j0,4 j(,4 0 ),5e j6,57. Jiný způsob řešení: (viz poslední vztah v kapitole. 5..) 00e,98e j0 j6,57,54e j6,57 Ostatní sdržené prody jso poze posnté o říklad rčete odpor jedné áze trojázového alternátor zapojeného do hvězdy, je-li jeho sdržené napětí 0 a síťový prod 5. Řešení: R 5. říklad 85 7Ω 5 Jak velký je odpor vintí v jedné ázi trojázového spotřebiče, zapojeného do trojúhelníka, na napětí x 80, prochází-li přívodními vodiči prod 6? Jak se změní napětí a prod, přepojíme-li vintí z trojúhelník do hvězdy? Řešení: Trojúhelník - -

22 80 6,47 80 R 09,5Ω,47 Teoretická elektrotechnika Teorie obvodů Trojázové obvody Hvězda 6. říklad ,0 R 09,5 Činný výkon při účiník cos φ a při napětí (na svorkách spotřebiče) se přenáší jednak jednoázovo sostavo, jednak soměrno trojázovo sostavo. a) orovnejte ztráty při přenos, mají-li jednotlivé vodiče mezi zdrojem a spotřebičem stejný odpor (R R ). b) rčete, které z obo sostav je menší spotřeba materiál na vedení, požadjeme-li, aby ztráty při přenos elektrické energie byly obo sostav stejné. Řešení: Jednoázový zdroj R R Spotřebič, cos í Trojázový zdroj R R R Soměrný trojázový spotřebič, cos í Obr.. K ekonomice přenos elektrické energie jednoázovo a trojázovo sostavo Jednoázová sostava: R, ztráty ve vedení: R cos ϕ cos ϕ - -

23 Trojázové obvody Trojázová sostava: R ztráty ve vedení: R cos ϕ cos ϕ a) orovnáním výsledků (pro R R ): je vidět, že ztráty při trojázovém přenos jso poloviční než ztráty při jednoázovém přenos. b) ožadjeme-li, aby ztráty byly stejné ( ), je R R ; odpor každého ze tří vodičů trojázové sostavy je dvojnásobný než odpor každého ze dvo vodičů jednoázové sostavy. Jelikož odpor vodiče je nepřímo úměrný průřez vodičů, je / ( je objem jednoho vodiče trojázové sostavy a je objem jednoho vodiče jednoázové sostavy). rotože trojázová sostava je trojvodičová, kdežto jednoázová je dvovodičová, je poměr objemů vodičů obo vedení a tedy poměr hmotností materiálů vodičů G/G /4. trojázové soměrné sostavy je tedy třeba pro zhotovení vedení poze 75 % materiál potřebného pro jednoázovo sostav (při stejných ztrátách). K obdobné úspoře hmotnosti, ceny a rozměrů dochází trojázových alternátorů a motorů, přičemž jejich provozní vlastnosti jso výhodnější než strojů jednoázových. 7. říklad rčete činný, jalový a zdánlivý výkon trojázového alternátor, který dodává při sdrženém napětí 80 prod 60. Jde o soměrné zatížení při účiník cosφ 0,6. Řešení: 8. říklad cos ϕ 0,6 sinϕ 0,8 cos ϕ ,6 6, k Q sin ϕ ,8 84,5 k var S , k Jak velký síťový a ázový prod odebírá trojázový elektromotor v zapojení do trojúhelníka ze sítě x 80, je-li jeho výkon 5 k, účinnost 90% a účiník cosφ 0,8? Řešení: 5 p 6,67k cos ϕ η 0,9 z toho sdržený prod - -

24 Trojázové obvody a ázový prod 9. říklad cos ϕ 6,67.0 s s 8, ,8,7 Trojázový elektromotor zapojený do trojúhelníka o výkon k je připojen k síti x 80 a pracje s účinností 75% a při účiník 0,85. rčete činný, zdánlivý a jalový příkon elektromotor a prod ve vedení a ve vintí áze. Řešení: p,67k η 0,75 p,67 Sp,4k cos ϕ 0,85 Q p Sp Q p,4,67,65k var 0. říklad S,4.0 4,77 80 s 4,77,75 s K soměrné trojázové síti x 400/0 je připojen soměrný trojázový spotřebič s impedancí 50 j50 Ω na jedn ázi a jednoázový spotřebič s impedancí 40 + j40 Ω (obr. ). rčete celkový činný, jalový a komplexní-zdánlivý výkon v obvod. N v w L L L N Obr..K 0. příklad - 4 -

25 Trojázové obvody Řešení: mpedance přepíšeme do exp. tvar. 50 j j40 40 e e j45 j45 Ω Ω ypočítáme výkony v každé sekci zvlášť; výsledný výkon v celém obvod bde dán sočtem výkonů v. a. sekci.. sekce: rotože se jedná o soměrno zátěž (i síť), bdo prody do každé áze trojázového spotřebiče stejně velké, ale časově posnté o 0 (obr. 4), a zároveň platí N 0. 0e 50 e,5e,5e j0 j45 j(45 0 ) j( ),5e,5e,5e j45 j75 j65 Obr. 4. Fázorový diagram k 0. příklad 45 Komplexní výkon v. sekci je * j0 j45 j45 S. 0e.,5e 44,57e (587 j587) Reálná část komplexního výkon je činný výkon, imaginární (někdy zvaná jalová) jalový výkon: Q S var 44,57 (587 var, kapacitních) - 5 -

26 Trojázové obvody. sekce:. sekce je připojena k vodičům L a L. Jinými slovy se jedná o sdržené napětí. ro toto napětí platí (obr. 5) 0 e j0 400e j0-0 Obr. 5. Fázorový diagram k 0. příklad, odvození sdrženého napětí. Nyní zjistíme prod drho sekcí. j0 400e j5 7,07e j45 40 e Komplexní výkon: * j0 j5 j45 S 400e. 7,07e 88e (000 + j000). Opět reálná část komplexního výkon je činný výkon, imaginární část jalový výkon. Q S var 88 (000 var,indktivních) Úhrnem celkový výkon v trojázovém obvod: + Q Q resp. S S + Q + S var (587 j587) + (000 + j000) (587 + j4) - 6 -

27 Trojázové obvody. říklad rčete celkovo okamžito účinnost elektrické lokomotivy, která zrychlje se zrychlením a 0,656 m/s s vlakem o hmotnosti m 60 t. Má čtyřmi S motory s kotvo nakrátko napájené z rekvenčního měniče. Napětí v troleji je k, ampérmetr na stanovišti strojvedocího kazje, že z trakčního vedení se právě odebírá 800. Dále víme, že v přívodních vodičích (trojázové vedení) od rekvenčního měniče k trakčním motorům prochází prod 00 při 400 (sdržené napětí). Účiník trakčního motor je cosφ TM 0,7 a krotící moment M,5 knm. Rychlost vlak je v 60 km/h. růměr kol je R 50 mm a převodový poměr je i :. 000 M FM M Obr. 6. jednodšené schéma elektrické lokomotivy s S trakčními motory. K.příklad. M M Řešení: ýkon odebíraný z trakčního vedení je k. ýkon, který dodává rekvenční měnič k motorům je cos ϕ ,7 06,89k. TM Nyní zjistíme otáčky: πn 60v /,6 v Rω R n 7,4ot / min. 60 πr. π.,50 Toto jso otáčky hnacích náprav. Otáčky rotorů trakčních motorů jso i-krát nižší n TM ni 7,4. 8,97ot / min

28 Trojázové obvody ýkon na hřídeli jednoho trakčního motor a tedy i na obvod kol je: (m - počet trakčních motorů) n 8,97 m. πm 4. π.,5. 840k. 0 0 Tažná síla na hák lokomotivy F t ma 60. 0,656 05kN Tato tažná síla na hák je ale menší než na obvod hnacích kol o vozidlové odpory (tj. tření v ložiscích, odpor valení kola po kolejnici a aerodynamický odpor-tření o vzdch). roto je potřeba spočítat výkon na hák: Ft v ,6,6 4 Účinnost rekvenčního měniče 750k 06,89 η FM 0, Účinnost trakčních motorů 840 η TM 0,90. 06,89 Účinnost převod a přenos výkon na hák η 0, Celková účinnost lokomotivy η ηfm ηtmη 0,849. 0,90. 0,95 0,79-8 -

29 Trojázové obvody. říklad Na závěr o troch složitější úloha, ne však neřešitelná. Jde o nesoměrný odběr ze soměrné trojázové sítě (obr. 7). v w M M M M N N R Ž C M C 4 Obr. 7. Nesoměrný odběr ze soměrné sítě. Ke. příklad. Máme zjistit prody ve vodičích a celkový výkon (činný a jalový), který zatěžje dano síť, a celkový účiník nesoměrné sekce. Napětí sítě je 0 x 80, 50 Hz. Rezistor R 00Ω, kondenzátory C C 4 0 µf. Žárovka má výkon Ž 500. Jednoázový motorek M má příkon M 50 při účiník cosφ 0,7. Trojázový motor M má při účinnosti η 80% a účiník cosφ M 0,75 (mechanický) výkon na hřídeli M,5 k. Řešení: Nebde na škod si napsat ázory ázových napětí. 0e 0e 0e ýpočet prod : j0 j0 j0 R jx C 00 j0 0e j π ,585e j57,86 ýpočet prod (pozn. žárovka se chová jako činná zátěž, takže prod je ve ázi s napětím, které ho vybdilo): Ž 500,7 0 e j0,7e j0-9 -

30 Trojázové obvody ýpočet prod : ,7 M cos ϕm,6 K rčení ázor zbývá zjistit úhel posn. Natočení ázor ázového napětí, na které je motor připojen, je +0. Motor pracje se jmenovitým účiníkem cosφ M. e,6e,6e j(0 arccos ϕm ) j(0 arccos 0,7) j74,4 ýpočet prod 4 : 4 jx C j0 0e j π ,69e j0 ýpočet prodů do velkého trojázového motor: Nejdřív zjistíme příkon do motor M η 500 0,8 M otom velikost prod je 875 M 875,788. cos ϕ. 0. 0,75 M M Opět zbývá rčit posn. rod M je zpožděn za ( svým ) napětím o arccosφ M. M M e,788e,788e j(0 arccos ϕm ) j(0 arccos 0,75) j4,4 protože trojázový motor představje soměrno zátěž, jso ostatní prody stejně velké, posnté navzájem o 0. M M M M e e j0 j0,788e,788e j( 4,4 0 ) j( 4,4 + 0 ),788e,788e j6,4 j78,59 Teď můžeme spočítat celkové prody v jednotlivých ázích sítě i nlovacím vodičem M M 4 0,585e,7e + M j57,86 j0,6e +,788e +,78e j74,4 0,69 j4,4 j6,4 j0 +,788,79e 5,00e j,54 j78,56 j5,06 4,965e j8, N + +,79e j,54 + 5,00e j5,06 + 4,965e j8, 0,6e j9,88-0 -

31 Trojázové obvody ýpočet výkonů nesoměrné sekce: ýkon na RC : Q ýkon žárovce: cos( ϕ sin( ϕ ϕ ) ϕ ) 00 ze zadání Ž Q 0 var ýkon na jednoázovém motork: M ýkon na C : 50 ze zadání 0. 0, ,585. cos(0 57,86 ) 68,467 sin(0 57,86 ) 08,977 var Q sin ϕ 0.,6. 0,7 54,99 var 4 0 Q 4 4 sin( ϕ ϕ ) 0. 0,69. sin(0 0 ) 5,0 var Celkový výkon nesoměrné sekce: + Q Q S + Q + Q + + Q Q 68, , ,467 08, ,99 5,0 6,05 var + ( 6,050) Celá zátěž je tedy mírně kapacitního charakter. Celkový účiník nesoměrné sekce: 48,467 cos ϕ 0,999 S 48,50 48,50 hodnoty účiník lze konstatovat, že tato síť je vykompenzovaná. ždy se snažíme nezatěžovat síť jalovo energií (viz odst..7). - -

32 Trojázové obvody. ožitá literatra Bartoš. a kol. Elektrické stroje; skriptm Č lzeň 006 Blahovec,. : Elektrotechnika normatorim; raha 000 Elektrotechnika normatorim; raha 999 Electric circit Keprt, J. : Elektrotechnická měření,4; skriptm D Česká Třebová 00 Keprt, J. : Elektrické stroje a přístroje; skriptm D Česká Třebová

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

Výkon střídavého proudu, účiník

Výkon střídavého proudu, účiník ng. Jaromír Tyrbach Výkon střídavého proudu, účiník odle toho, kterého prvku obvodu se výkon týká, rozlišujeme u střídavých obvodů výkon činný, jalový a zdánlivý. Ve střídavých obvodech se neustále mění

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL 31. 1. 2014 Název zpracovaného celku: Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti 10. SYNCHRONNÍ STROJE Synchronní

Více

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová STŘEDNÍ ŠOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBAR, SÝOROVA 1/613 příspěvková organizace TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová - 1 - Transformátor jednofázový = netočivý elektrický stroj, který využívá elektromagnetickou indukci

Více

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS SYNCHRONNÍ STROJE Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS Obsah Význam a použití 1. Konstrukce synchronních strojů 2. Princip činnosti synchronního generátoru 3. Paralelní chod synchronního

Více

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli.

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli. Synchronní stroje Rozvoj synchronních strojů byl dán zavedením střídavé soustavy. V počátku se používaly zejména synchronní generátory (alternátory), které slouží pro výrobu trojfázového střídavého proudu.

Více

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování)

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) FYZIKA II Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) Osnova přednášky činitel jakosti, vektorové diagramy v komplexní rovině Sériový RLC obvod - fázový posuv, rezonance

Více

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 19. 12. 2013 Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

Více

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 1) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků Elektroenergetika 1 Elektrické části elektrárenských bloků Elektrická část elektrárny Hlavním úkolem elektrické části elektráren je: Vyvedení výkonu z elektrárny zprostředkování spojení alternátoru s elektrizační

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje. Pracovní list - příklad vytvořil: Ing.

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje. Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: synchronní

Více

ASYNCHRONNÍ STROJE. Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory.

ASYNCHRONNÍ STROJE. Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory. Význam a použití Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory. Jsou nejrozšířenějšími elektromotory vůbec a používají se k nejrůznějším pohonům proto, že jsou ze všech elektromotorů nejjednodušší

Více

Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory

Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory Variace 1 Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1.

Více

ELEKTRICKÉ STROJE Ing. Eva Navrátilová

ELEKTRICKÉ STROJE Ing. Eva Navrátilová STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613 příspěvková organizace ELEKTRICKÉ STROJE Ing. Eva Navrátilová Elektrické stroje uskutečňují přeměnu mechanické energie na elektrickou, elektrické energie

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 1) Který zákon upravuje poměry v jednoduchém elektrickém obvodu o napětí, proudu a odporu: Ohmův zákon, ze kterého vyplívá, že proud je přímo úměrný napětí a nepřímo úměrný odporu.

Více

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení 6. 4.2 Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení)... 6. 5.2 Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry...

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení 6. 4.2 Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení)... 6. 5.2 Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry... Měření trojfázového činného výkonu Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Vznik a přenos třífázového proudu a napětí................ 3 2.2 Zapojení do hvězdy............................. 3 2.3 Zapojení

Více

Stejnosměrné stroje Konstrukce

Stejnosměrné stroje Konstrukce Stejnosměrné stroje Konstrukce 1. Stator část stroje, která se neotáčí, pevně spojená s kostrou může být z plného materiálu nebo složen z plechů (v případě napájení např. usměrněným napětím) na statoru

Více

1. Pracovníci poučení dle 4 Vyhlášky 50/1978 (1bod):

1. Pracovníci poučení dle 4 Vyhlášky 50/1978 (1bod): 1. Pracovníci poučení dle 4 Vyhlášky 50/1978 (1bod): a. Mohou pracovat na částech elektrických zařízení nn bez napětí, v blízkosti nekrytých pod napětím ve vzdálenosti větší než 1m s dohledem, na částech

Více

1 Měření paralelní kompenzace v zapojení do trojúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže

1 Měření paralelní kompenzace v zapojení do trojúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže 1 Měření paralelní kompenzace v zapoení do troúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže íle úlohy: Trofázová paralelní kompenzace e v praxi honě využívaná. Úloha studenty seznámí s vlivem

Více

Ele 1 základní pojmy, požadavky a parametry, transformátory - jejich význam. princip činnosti transformátoru, zvláštní transformátory

Ele 1 základní pojmy, požadavky a parametry, transformátory - jejich význam. princip činnosti transformátoru, zvláštní transformátory ,Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 29. 11. 2013 Ele 1 základní pojmy, požadavky a parametry, transformátory - jejich význam. princip činnosti

Více

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip 1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR...1 2.1 Princip...1 2.2 Běžný komutátorový stroj buzený magnety...3 2.3 Komutátorový stroj cize buzený...3 2.4 Motor se sériovým buzením...3 2.5 Derivační elektromotor...3

Více

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ Příloha č. 1 k vyhlášce č. 51/2006 Sb. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ 1. Obchodní firma - vyplňuje žadatel podnikatel zapsaný Část B - údaje o zařízení

Více

Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice

Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice Střídavý proud Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice Vznik střídavého proudu Výroba střídavého napětí:. indukční - při otáčivé pohybu cívky v agnetické poli

Více

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání:

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání: Laboratorní úloha MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání: 1) Proveďte teoretický rozbor frekvenčního řízení asynchronního motoru 2) Nakreslete schéma

Více

1. Spouštění asynchronních motorů

1. Spouštění asynchronních motorů 1. Spouštění asynchronních motorů při spouštěni asynchronního motoru je záběrový proud až 7 krát vyšší než hodnota nominálního proudu tím vznikají v síti velké proudové rázy při poměrně malém záběrovém

Více

ZÁKLADY POLOVODIČOVÉ TECHNIKY

ZÁKLADY POLOVODIČOVÉ TECHNIKY ZÁKLDY POLOVODIČOVÉ TECHNIKY Obsah 1. Úvod 2. Polovodičové prvky 2.1. Polovodičové diody 2.2. Tyristory 2.3. Triaky 2.4. Tranzistory Určeno pro bakalářské stdijní programy na FBI 3. Polovodičové měniče

Více

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY ŘEŠENÉ PŘÍKLDY K DOPLNĚNÍ ÝKY. TÝDEN Příklad. K baterii s vnitřním napětím a vnitřním odporem i je připojen vnější odpor (viz obr..). rčete proud, který prochází obvodem, úbytek napětí Δ na vnitřním odporu

Více

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika Přednášky výkonová elektronika Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Vstupní a výstupní proud střídavý Rozdělení střídavých měničů f vst

Více

VY_32_INOVACE_EM_1.06_měření činného, zdánlivého a jalového výkonu v jednofázové soustavě

VY_32_INOVACE_EM_1.06_měření činného, zdánlivého a jalového výkonu v jednofázové soustavě Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_EM_1.06_měření činného, zdánlivého a jalového výkonu v jednofázové soustavě Střední

Více

Měření na 3fázovém transformátoru

Měření na 3fázovém transformátoru Měření na 3fázovém transformátoru Transformátor naprázdno 0. 1. Zadání Změřte trojfázový transformátor v chodu naprázdno. Regulujte napájecí napětí v rozmezí 75 až 120 V, měřte proud naprázdno ve všech

Více

Trojfázové obvody ELEKTROTECHNIKA 2 (BEL2) doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. doc. Ing. Petr Drexler, Ph.D.

Trojfázové obvody ELEKTROTECHNIKA 2 (BEL2) doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. doc. Ing. Petr Drexler, Ph.D. ELEKTROTECHNIKA 2 (BEL2) Trojfázové obvody doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. doc. Ing. Petr Drexler, Ph.D. TEE FEKT VT v Brně 1 Vznik vícefázové soustavy Jednofázová soustava

Více

Měření transformátoru naprázdno a nakrátko

Měření transformátoru naprázdno a nakrátko Měření u naprázdno a nakrátko Měření naprázdno Teoretický rozbor Stav naprázdno je stavem u, při kterém je I =. řesto primárním vinutím protéká proud I tzv. magnetizační, jenž je nutný pro vybuzení magnetického

Více

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru:

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru: Indukční stroje 1 konstrukce Úvod Indukční stroj je nejpoužívanější a nejrozšířenější elektrický točivý stroj a jeho význam neustále roste (postupná náhrada stejnosměrných strojů). Rozdělení podle toku

Více

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce SYNCHRONNÍ MOTOR Konstrukce A. stator synchronního motoru má stejnou konstrukci jako stator asynchronního motoru na svazku statorových plechů je uloženo trojfázové vinutí, potřebné k vytvoření točivého

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

6 Měření transformátoru naprázdno

6 Měření transformátoru naprázdno 6 6.1 Zadání úlohy a) změřte charakteristiku naprázdno pro napětí uvedená v tabulce b) změřte převod transformátoru c) vypočtěte poměrný proud naprázdno pro jmenovité napětí transformátoru d) vypočtěte

Více

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-19 Téma: rozvod elektrické energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus rozvod

Více

Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c. Jmenovitý pracovní proud 1) Maximální spínaný výkon. 3-fázového motoru 1) proud 1)

Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c. Jmenovitý pracovní proud 1) Maximální spínaný výkon. 3-fázového motoru 1) proud 1) STYKAČE ST a 3RT, velikost 1 Stykače ST a 3RT jsou vhodné pro spínání motorů Spínání jiné zátěže je možné. (kategorie užití AC-3, AC-). Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c = 30 V a.c. Maximální spínaný

Více

Střídavý proud v životě (energetika)

Střídavý proud v životě (energetika) Střídavý prod v životě (energetika) Přeměna energie se sktečňje v elektrárnách. Zde pracjí výkonné generátory střídavého napětí alternátory. V energetice se vyžívá střídavé napětí o frekvenci 50 Hz, které

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 0210 Bc. David Pietschmann.

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 0210 Bc. David Pietschmann. VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ Příloha č. 1 k vyhlášce č. 51/2006 Sb. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ 1. Obchodní firma (vyplňuje žadatel - podnikatel zapsaný v obchodním

Více

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Ing. Petr Vlček Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství Vytvořeno v

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Elektřina a magnetismus Autor: Název: Alena Škárová Výkon v obvodu

Více

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

Elektřina a magnetizmus závěrečný test DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-20 Téma: závěrečný test Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: TEST - A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník TEST Elektřina a magnetizmus závěrečný

Více

Pohony šicích strojů

Pohony šicích strojů Pohony šicích strojů Obrázek 1:Motor šicího stroje Charakteristika Podle druhu použitého pohonu lze rozdělit šicí stroje na stroje a pohonem: ručním, nožním, elektrickým pohonem. Motor šicího stroje se

Více

Transformátory. Teorie - přehled

Transformátory. Teorie - přehled Transformátory Teorie - přehled Transformátory...... jsou elektrické stroje, které mění napětí při přenosu elektrické energie při stejné frekvenci. Používají se především při rozvodu elektrické energie.

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.18 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Název: Autor: Číslo: Únor 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Autor: Číslo: Únor 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střídavé motory Synchronní motor Ing. Radovan

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Pomocné relé RP 700 Neutrální, monostabilní, pro stejnosměrné nebo střídavé ovládací napětí. Charakteristické vlastnosti

Pomocné relé RP 700 Neutrální, monostabilní, pro stejnosměrné nebo střídavé ovládací napětí. Charakteristické vlastnosti Charakteristické vlastnosti - univerzální spínací prvek s širokým použitím v řídicí a regulační technice - vhodný prvek pro vstupní a výstupní obvody v řídicí technice - malé rozměry - vysoký spínaný výkon

Více

Digitální panelové měřící přístroje

Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Moderní digitální měřící přístroje s mikroprocesorovým řízením sloužící na měření elektrických veličin v jedno- a třífázové síti

Více

I. STEJNOSMĚ RNÉ OBVODY

I. STEJNOSMĚ RNÉ OBVODY Řešené příklady s komentářem Ing. Vítězslav Stýskala, leden 000 Katedra obecné elektrotechniky FEI, VŠB-Technická univerzita Ostrava stýskala, 000 Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.08 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

sběrací kroužky, 8) hřídel. se střídavý elektrický proud odebírá a vede

sběrací kroužky, 8) hřídel. se střídavý elektrický proud odebírá a vede ELEKTRICKÉ STROJE Mechanickou energii na energii elektrickou přeměňují elektrické generátory. Generátory jsou elektrické točivé stroje, které pracují na základě elektromagnetické indukce. Mohou být synchronní,

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová

Více

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. Pracovní úkoly. Změřte účiník: a) rezistoru, b) kondenzátoru C = 0 µf) c) cívky. Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky. Pro cívku vypočtěte indukčnost

Více

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Václav Sládeček VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektroniky, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba Abstract: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

Základní zapojení stykačových kombinací. Stykač. UČEBNÍ TEXT Elektrická instalace v budovách občanské vybavenosti

Základní zapojení stykačových kombinací. Stykač. UČEBNÍ TEXT Elektrická instalace v budovách občanské vybavenosti Základní zapojení stykačových kombinací Stykač Stykač je zařízení pro spínání nebo rozepínání elektrického spojení. Stykače se používají v ovládacích obvodech, např. jako řídicí stykače pro střední výkony.

Více

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ) Účinky elektrického proudu vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud jako

Více

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, rozdělení stejnosměrných strojů a jejich vlastnosti

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, rozdělení stejnosměrných strojů a jejich vlastnosti Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, rozdělení stejnosměrných strojů a jejich vlastnosti Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM:

Více

14 Měření základních parametrů třífázového asynchronního motoru s kotvou nakrátko

14 Měření základních parametrů třífázového asynchronního motoru s kotvou nakrátko 14 Měření základních parametrů třífázového asynchronního motoru s kotvou nakrátko 14.1 Zadání a) změřte izolační odpor třífázového asynchronního motoru s kotvou nakrátko, b) změřte ohmický odpor jednotlivých

Více

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Česká společnost pro osvětlování KHS Moravskoslezského kraje Měření napěťových a proudových poměrů stabilizátoru a regulátorů typu

Více

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í R O Č N Í K MĚŘENÍ ZÁKLDNÍCH ELEKTRICKÝCH ELIČIN Ing. Bouchala Petr Jméno a příjmení Třída Školní

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učebního materiálu předmět, tematický celek ročník CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_ZIL_VEL_123_12

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie Název oboru: profilová - povinná ústní zkouška 1. Základní elektrárenské pojmy, elektrizační a distribuční soustava; návrh přípojnic 2. Druhy prostředí

Více

Vzdálené laboratoře pro IET1

Vzdálené laboratoře pro IET1 Vzdálené laboratoře pro IET1 1. Bezpečnost práce v elektrotechnice Odpovědná osoba - doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. (steinbau@feec.vutbr.cz) Náplní tématu je uvést posluchače do problematiky: - rizika

Více

Název: Autor: Číslo: Únor 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Autor: Číslo: Únor 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střídavé motory Jednofázový indukční motor

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR Trojfázové napětí: Střídavé elektrické napětí se získává za využití principu elektromagnetické indukce v generátorech nazývaných alternátory (většinou synchronní), které obsahují tři cívky uložené na pevné

Více

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ) Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud

Více

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE)

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Studijní program Vojenské technologie, 5ti-leté Mgr. studium (voj). Výuka v 1. a 2. semestru, dotace na semestr 24-12-12 (Př-Cv-Lab). Rozpis výuky

Více

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru NÁVRH TRANSFORMÁTORU Postup školního výpočtu distribučního transformátoru Pro návrh transformátoru se zadává: - zdánlivý výkon S [kva ] - vstupní a výstupní sdružené napětí ve tvaru /U [V] - kmitočet f

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 9. ročník M.Macháček : Fyzika 8/1 (Prometheus ), M.Macháček : Fyzika 8/2 (Prometheus ) J.Bohuněk : Pracovní sešit k učebnici fyziky 8

Více

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Učivo vyučovacího předmětu základy elektrotechniky poskytuje žákům na přiměřené úrovni

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.04 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Elektrické stroje. stroje Úvod Asynchronní motory

Elektrické stroje. stroje Úvod Asynchronní motory Elektrické stroje Úvod Asynchronní motory Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007 Elektrické stroje jsou vždyv měniče e energie jejichž

Více

Třífázové synchronní generátory

Třífázové synchronní generátory VÝROBA, REKONSTRUKCE, OPRAVY A MONTÁŽ ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ KONTAKTY: EXMONT-Energo a.s. Bohunická 1 / 652, 619 00 BRNO ČESKÁ REPUBLIKA SEKRETARIÁT: tel.: +0 543 0 211 mobil: +0 737 288 6 fax: +0 543

Více

Ke spínání spotřebičů do 63 A elektrických kotlů, přímotopných konvektorů, bojlerů, akumulačních kamen, osvětlení apod.

Ke spínání spotřebičů do 63 A elektrických kotlů, přímotopných konvektorů, bojlerů, akumulačních kamen, osvětlení apod. INSTALAČNÍ RELÉ Ke spínání spotřebičů do 63 A elektrických kotlů, přímotopných konvektorů, bojlerů, akumulačních kamen, osvětlení apod. Ovládací napětí: 30 V a.c. Vizuální indikace při zapnutí Instalační

Více

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

E. Thöndel, Ing. Katedra mechaniky a materiálů, FEL ČVUT v Praze. Abstrakt

E. Thöndel, Ing. Katedra mechaniky a materiálů, FEL ČVUT v Praze. Abstrakt SIMULAČNÍ MODEL ASYNCHRONNÍHO STROJE E. Thöndel, Ing. Katedra mechaniky a materiálů, FEL ČVUT v Praze Abstrakt Asynchronní motor je pro svou jednoduchost a nízkou cenu nejčastěji používaný typ elektromotoru,

Více

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el.

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el. Předmět: Katedra: X14POH Elektrické POHony K13114 Elektrických pohonů a trakce Přednášející: Prof. Jiří PAVELKA, DrSc. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika podíl K13114 na výuce technická zařízení elektráren

Více

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika VUT FSI BRNO ÚVSSaR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY JMÉNO: ŠKOLNÍ ROK: 2010/2011 PŘEDNÁŠKOVÁ SKUPINA: 1E/95 LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika ROČNÍK: 1. KROUŽEK: 2EL SEMESTR: LETNÍ UČITEL: Ing.

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových

3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 5 KOMUTÁTOROVÉ STROJE MĚNIČE JIŘÍ LIBRA UČEBNÍ TEXTY PRO VÝUKU ELEKTROTECHNICKÝCH OBORŮ 1 Obsah 1. Úvod k elektrickým strojům... 4 2. Stejnosměrné stroje... 5 2.1. Úvod ke stejnosměrným

Více

Časová relé H/44. Jednofunkční časová relé ČSN EN 61810. , kde U n

Časová relé H/44. Jednofunkční časová relé ČSN EN 61810. , kde U n Časová relé Jsou určena na zpožděné zapínání a vypínání elektrických zařízení a spotřebičů, čímž je možno dosáhnout řízený časový sled jejich zapnutého a vypnutého stavu. Volbu typu přístroje je potřeba

Více

F - Elektrická práce, elektrický výkon, účinnost

F - Elektrická práce, elektrický výkon, účinnost F - Elektrická práce, elektrický výkon, účinnost rčeno jako učební text pro studenty dálkového studia a jako shrnující text pro studenty denního studia. VAIACE Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven

Více

L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y

L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉMA 6 Oddíl 2 1 Přednáška 1 2 TÉMA PŘEDNÁŠKY: ASYNCHRONNÍ STROJE Obecně Asynchronní stroj (AS) je používán jako 1f a 3f motor (AM) a také jako

Více

Ing. Drahomíra Picmausová. Transformátory

Ing. Drahomíra Picmausová. Transformátory Ing. Drahomíra Picmausová Transformátory Transformátor je netočivý stroj na střídavý proud, pracující na principu elektromagnetické indukce. Slouží k přeměně elektrické energie opět na energii elektrickou.

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-4

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-4 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření na elektrických strojích - transformátor, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník

3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník Cíl úlohy: 3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník Cílem laboratorní úlohy je seznámit studenty se zapojením automatického spouštěče motoru hvězda-trojúhelník. Zapojení se využívá ke snížení proudového

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ. studijního oboru. 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud)

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ. studijního oboru. 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud) Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud) 1. Obecný cíl předmětu: Předmět Elektrická měření je profilujícím předmětem studijního oboru Elektrotechnika.

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava atedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 9. TRASFORMÁTORY. Princip činnosti ideálního transformátoru. Princip činnosti skutečného transformátoru 3. Pracovní

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více