Učební text. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická. Zpracoval: Filip Kratochvíl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učební text. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická. Zpracoval: Filip Kratochvíl 2006 - 1 -"

Transkript

1 Trojázové obvody ápadočeská niverzita v lzni, Faklta elektrotechnická čební text TROJFÁOÉ OBODY pracoval: Filip Kratochvíl

2 Trojázové obvody Obsah OBSH.... TROJFÁOÉ OBODY - TEORE..... TROJFÁOÁ SOST..... ROEDENÍ TROJFÁOÉHO LTERNÁTOR ČSOÝ RŮBĚH NDKONÉHO NĚTÍ ÁKLDNÍ OJENÍ TROJFÁOÉ SOSTY OJENÍ TROJFÁOÉHO LTERNÁTOR DO HĚDY (Y) OJENÍ TROJFÁOÉHO LTERNÁTOR DO TROJÚHELNÍK (D) TROJFÁOÉ ÁTĚŽE SOJENÍ TROJFÁOÝCH SOTŘEBČŮ DO HĚDY (Y) SOJENÍ TROJFÁOÝCH SOTŘEBČŮ DO TROJÚHELNÍK (D) ÝKON RÁCE TROJFÁOÉHO ROD ÝKON TROJFÁOÉHO ROD RÁCE TROJFÁOÉHO ROD SOŠTĚNÍ SYNCHRONNÍCH MOTORŮ S KOTO N KRÁTKO ŘÍMÉ ŘOJENÍ K SÍT ŘEÍNČ HĚD-TROJÚHELNÍK SOŠTĚCÍ TRNSFORMÁTOR ROBĚHOÁ SOJK KOMENCE ÚČNÍK ŘEŠENÉ ŘÍKLDY TROJFÁOÝCH OBODŮ OŽTÁ LTERTR... - poznámka: značení skalárů (velikostí) a vektorů (ázorů):,, ázory,, velikosti Fázory jso psané zásadně pro eektivní hodnoty. - -

3 Trojázové obvody. Trojázové obvody - teorie.. Trojázová sostava Dosd jsme se seznámili se střídavým prodem jednoázovým. e sktečnosti se však téměř výhradně vyrábí a rozvádí pro trojázový. Trojázový prod se vyrábí v alternátor. Stroj má sostav tří cívek pootočených navzájem o 0. Každé vintí, kterém se říká áze, může samostatně dodávat elektrický prod. droje takové sostavy dodávají sočasně několik stejně velkých napětí, které mají stejno rekvenci a liší se jen vzájemným ázovým posnem. ožití trojázové sostavy je pro přenos elektrické energie a vyžití elektrických strojů hospodárnější. Trojázová sostava má oproti jednoázové tyto výhody: sočasný výskyt dvo úrovní napětí: sdržené a ázové (v domovních rozvodech x 400/0 ) jednodchý vznik točivého magnetického pole (je hlavní výhodo, která možňje nkci a jednodcho konstrkci točivých el. strojů) úspora materiál na vodiče, Sdržené napětí je vyšší než ázové. ro přenesení stejného výkon při vyšším napětí teče menší prod (tzn. menší prodová hstota, menší průřez vodiče, nižší náklady na materiál, ) Následjící příklad poze ilstrje úspor při přenos na vyšším napětí (nejedná se o trojázovo sostav) ř. Kolikrát menší prod poteče trakčním vedením do el. lokomotivy o výkon 4M při změně napájení ze k na 5 k? k 5k k 5k 4000k, k 4000k 60 5k, 8,. 60 rod (při stejném výkon) je za vyššího napětí je více než 8x nižší. (menší průřezy vodičů, lehčí trakční vedení, mnohem nižší pořizovací náklady, ) iz také řešený příklad č

4 Trojázové obvody.. rovedení trojázového alternátor obr.. lternátor trojázového prod intí všech tří ází je loženo v drážkách stator. Jednotlivé áze jso navzájem posnty o 0 elektrických (obr. ). Rotor tvoří magnet. ro stroje malých výkonů je to magnet trvalý a pro stroje velkých výkonů se požívá elektromagnet bzený stejnosměrným prodem. ólové nástavce elektromagnet jso způsobeny tak, aby prostorové spořádání magnetického pole bylo sinsové. ři otáčení rotor se také otáčí jeho magnetické pole, při tom protíná vodiče vintí stator, ve kterých se indkje sinsové napětí. droje trojázového prod jso tedy trojázové alternátory. Konstrkční spořádání je takové, že tři jednoázové alternátory jso v jednom celk. takto spořádaných alternátorů se dosahje větší provozní spolehlivosti a jso méně materiálově náročné... Časový průběh indkovaného napětí Otáčí-li se rotor, indkjí se v jednotlivých cívkách (ázích) napětí, pro jejichž okamžité hodnoty lze psát rovnice: max max max sin( ωt) sin( ωt 0 ) sin( ωt 40 ) Časový průběh trojázového napětí je znázorněn na obr.. Fázorový diagram, který popisje vedené rovnice, je na obr.. ázorového diagram je patrné, že pro sočet ázorů platí Fázory napětí tvoří zavřený trojúhelník (obr. 4). Sočet okamžitých hodnot napětí všech tří ází je v každém okamžik nla. latí tedy vztah

5 Trojázové obvody symbolicko-komplexním vyjádření platí pro eektivní hodnoty vztahy e e e j0 j0 j j70 e + j0 + j, kde je eektivní hodnota. Obr.. Časový průběh trojázového napětí m ω Re Obr.. Fázorový diagram troázového napětí Sled ází je dán pořadím, v jakém jednotlivé ázory protínají zvolený bod (obvykle kladno část Reálné osy); vw nebo wv. Obr. 4. Sočet ázorů napětí v trojázové sostavě řipomeňme, že mezi eektivní a maximální hodnoto platí tato relace max a když se napíše 0e j0, je 0 eektivní hodnota napětí, zatímco 5,7sin(ωt+0 ), je 5,7(0 ) maximální hodnota, tedy amplitda

6 Trojázové obvody.4. ákladní zapojení trojázové sostavy Sdržená trojázová sostava vznikne, zapojíme-li jednotlivé áze trojázového alternátor do hvězdy nebo do trojúhelníka. Stejně tak zapojjeme do hvězdy nebo do trojúhelníka trojázové spotřebiče, a to nezávisle na drh zapojení ází alternátor. Rozvod elektrické energie, při vzájemně zapojených všech tří ází, se provádí třemi nebo čtyřmi vodiči (podle toho, zda je vyveden střední zel - n - alternátor)..4.. apojení trojázového alternátor do hvězdy (Y) apojení do hvězdy je nejčastější. L Obr. 5. Trojázový alternátor v zapojení do hvězdy se středním vodičem. v w L L n N Sdržená napětí Fázová napětí Napětí, a jso mezi vodiči, v a w a středním vodičem n. Tato napětí se nazývají ázová napětí. Mají-li ázová napětí stejně velko amplitd (a tedy eektivní hodnot) a rekvenci, přičemž jejich ázory jso vzájemně posnty o 0, nazývá se tato sostava symetrická. latí tedy (není ntné označovat, o jaké napětí jde) ázové Ověřme si tto sktečnost (také obr. 4): j0 + +.e +.e (,0 0,5 j0,866 0,5 + j0,866) 0 j0 +.e Mezi svorkami jednotlivých ází (tj. -v, v-w a w) je napětí sdržené. Označjeme ho s a platí. s j0-6 -

7 Trojázové obvody Sdržené napětí je dáno rozdílem ázorů napětí dvo ází a jeho velikost stanovíme z ázorového diagram (obr. 6) 0 Obr. 6. Odvození vztah mezi sdrženým a ázovým napětím. - ro sdržené napětí můžeme psát cos0, z toho s a po úpravě dostaneme konečný vztah s, nebo ázorově. e. e. e j0 j90 j0 Sdržené napětí je dáno rozdílem ázorů a ne sočtem ázorů ázových napětí proto, že vintí dvo ází alternátor jso sice při spojení do hvězdy spojena v sérii, ale proti sobě, takže se jejich napětí odečítají. Sdržené napětí s je v zapojení do hvězdy -krát větší než napětí ázové. domácnosti se k ázovém napětí připojjí svítidla, zásvky a další jednoázové spotřebiče. Ke sdrženém napětí se připojjí trojázové spotřebiče, např. motory apod..4.. apojení trojázového alternátor do trojúhelníka (D) ři zapojení trojázového alternátor do trojúhelníka je D delta, konec každé áze připojen na začátek áze následjící. apojení vintí do trojúhelníka tvoří zavřený obvod a nedá se vyvést střední vodič. Sočet okamžitých hodnot napětí je nla pokd a pokd není alternátor zatížen neprochází vintím prod

8 Trojázové obvody zapojení je jen jeden drh napětí, a to ázové napětí, které se rovná napětí sdrženém s. rod se vždy odebírá ze spoje dvo ází, takže je to prod sdržený. Je dán rozdílem ázorů prodů dvo ází a jeho velikost bychom stanovili z ázorového diagram, naprosto analogicky jako odvozování vztah mezi sdrženým a ázovým napětím hvězdy. tedy obecně platí vztah s Sdržený (síťový) prod s je v zapojení do trojúhelníka -krát větší než prod ázový. (Obsahje-li ázové napětí při spojení do trojúhelníka třetí harmonicko, prochází zavřeným obvodem vintí ází prod, protože třetí harmonické jso ve ázi, a proto se sčítají. To je hlavní nevýhodo spojení do trojúhelníka.) Toto zapojení se trojázových alternátorů téměř nevyskytje. L Obr. 7. Trojázový alternátor v zapojení do trojúhelníka w v L L a) v w L L L Obr. 8. apojení do a) trojúhelníka, b) hvězdy, požívané transormátorů b) v w L L L N Obr. 9. Schý trojázový transormátor 0kprovedení jádrové - 8 -

9 .5. Trojázové zátěže Teoretická elektrotechnika Teorie obvodů Trojázové obvody Naprosto obdobně jako vintí ází alternátor, spojjí se do hvězdy či do trojúhelníka i trojázové spotřebiče nebo zatížení jednotlivých ází. Trojázové obvody řešíme pomocí Ohmova zákona a Kirchhoových zákonů. odle složitosti obvod se dá také požít metody k řešení lineárních obvodů. átěž může být soměrná nebo nesoměrná..5.. Spojení trojázových spotřebičů do hvězdy (Y) spojení do hvězdy je možný bď čtyřvodičový rozvod, je-li vyveden střední vodič, nebo trojvodičový rozvod bez středního vodiče. Střední vodič se vyvádí v sítích nízkého napětí. ČR je normalizováno napětí 400/0. N 0 Obr. 0. apojení trojázového spotřebiče do hvězdy w v a) Soměrné zatížení ( ) rod ve vedení se rovná ázovém prod ve ázích alternátor i spotřebiče. Maximální hodnota všech ázových napětí na spotřebičích je stejná a jejich ázory svírají úhel 0 ; stejně tak i prody. ro ázové prody platí (obr. ) Každo ází spotřebiče prochází stejně velký ázový prod. Fázový prod prochází také vodiči sítě. Spotřebiči připojenými k jednotlivým ázím prochází prod, který stanovíme z Ohmova zákona,,. rod střední vodičem neprochází žádný prod, je zde zbytečný. Střední vodič neovlivňje stav obvod. Takováto trojvodičová sostava se požívá např. pro připojení motorů k síti. ro případ poršení soměrnosti (zkrat v jedné ázi) se požívá čtyřvodičový rozvod. Trojvodičový rozvod se požívá jen dálkových přenosů vn a vvn

10 Trojázové obvody Obr.. Fázorový diagram při soměrném zatížení. φ b) Nesoměrné zatížení ( ) Nesoměrné zatížení je způsobeno připojením několika různých jednoázových spotřebičů. Sočet ázorů prod jednotlivých ází rčje ázor prod ve středím vodiči + + N Obr.. Fázorový diagram při nesoměrném zatížení N.5.. Spojení trojázových spotřebičů do trojúhelníka (D) Obr.. apojení trojázového spotřebiče do trojúhelníka w v w v - 0 -

11 Trojázové obvody Na zapojení alternátor, zda do hvězdy nebo trojúhelníka, nezáleží. rody v jednotlivých impedancích jso,,. Síťové prody jso,,. dále samozřejmě s resp. s vedené vztahy platí obecně. Je lhostejno jestli jso napětí alternátor nebo zátěže soměrná nebo ne. Bde-li spotřebič, stejně tak jako zdroj, soměrný, bde sostava ázových a síťových prodů soměrná. ři řešení obvod stačí stanovit obvodové veličiny pro jedn ázi. - poznámka k trojázovým impedancím ro soměrno zátěž zapojeno do hvězdy platí ; kde Y je impedance jedné áze. Y ro soměrno zátěž zapojeno do trojúhelníka platí ; kde je opět impedance jedné áze. o úpravě, s požitím transigrace, dostaneme žitečný vztah Y.6. ýkon a práce trojázového prod.6.. ýkon trojázového prod ýkon trojázového prod je dán sočtem výkonů v jednotlivých ázích. Činný výkon jedné áze je cos ϕ. Celkový činný výkon při stejném zatížení ází je cos ϕ. - -

12 Trojázové obvody ýkon soměrně zatížené trojázové sostavy lze vyjádřit pomocí sdržených hodnot napětí a prod. ro zapojení do hvězdy platí s ;. otom bde výkon trojázové sostavy cos ϕ cos ϕ. ro zapojení do trojúhelníka platí,. otom bde výkon trojázové sostavy cos ϕ cos ϕ. vedený vztah platí pro činný výkon alternátor a činný příkon spotřebiče. obo případech zapojení je celkový činný výkon (příkon) dán stejným vztahem, a to cos ϕ (;,, - ) Úhel φ je ázový posn mezi ázovým napětím a ázovým prodem. Jalový výkon trojázové sostavy je dán Q sin ϕ sin ϕ (var;,, - ) Komplexní zdánlivý výkon trojázové sostavy je * S + jq S * elikost zdánlivého výkon trojázové sostavy je S (;, ) Účiník cosφ trojázové sostavy je kosins úhl (ázového posn) mezi ázovým prodem a ázovým napětím. ři nesoměrné zátěži jso ázové posny v jednotlivých ázích různé, takže nelze hovořit o cosφ trojázové sostavy. Účiník je zde proto vyjádřen poze početně poměrem činného a zdánlivého výkon. - -

13 Trojázové obvody cos ϕ S.6... říklad ýkon trojázového prod Stanovte, jak se změní příkon trojázových kamen výkon 6 k v zapojení do trojúhelníka na napětí x 400, přepojíme-li topná vintí do hvězdy. Odpor topného tělesa jedné áze. 400 R 80Ω 6000 o přepojení do hvězdy je na každém topném tělese napětí rod v topné ázi je R 80,89 říkon kamen zapojených do hvězdy je. 400., Když spotřebič spojený do trojúhelníka přepojíme do hvězdy, klesne jeho příkon na třetin. - poznámka o účinnosti ři přeměně jedné ormy energie na drho dochází vždy k rčitým ztrátám. Obvykle však větší část dodané energie složí k žitečné práci, menší část niká ve ormě tepla. oměr mezi žitečným výkonem a příkonem vyjadřje výkonová účinnost. Elektrickém výkon, který se dodává do spotřebiče, říkáme příkon. ro výkonovo účinnost platí vztahy η, resp η 00% (%,, ). viz 7. příklad - -

14 .6.. ráce trojázového prod Elektrická práce je dána vztahem t, Teoretická elektrotechnika Teorie obvodů Trojázové obvody tedy sočinem příslšného výkon a čas. Činno práci dostaneme po dosazení činného výkon t cos ϕ. Jalovo práci po dosazení jalového výkon j t sin ϕ. dánlivo práci po dosazení zdánlivého výkon j t. Elektrická práce, spotřeba elektrické energie, se měří elektroměry..7. Spoštění asynchronních motorů s kotvo na krátko Obr. 4. Řez asynchronního motor s kotvo nakrátko áběrný prod asynchronního motor s kotvo nakrátko je mnohdy 6x až 8x vyšší (!) než jmenovitý prod. by nedocházelo při připojení na síť k prodovém náraz, pokles napětí a jiným nežádocím jevům, msí se rozběh motorů ošetřit: připojovat k síti se smí jen stroje do k spoštění sníženým napětím (přepínač Y D, spoštěcí atotransormátor, sot start apod.) - 4 -

15 Trojázové obvody zvyšováním rekvence napájecího napětí Obr. 5. říklad aplikace asynchronního motor s kotvo nakrátko s reglací změno rekvence. El. jednotka římé připojení k síti odle ČSN 4 50 lze přímo k síti nn připojit motory, jejichž zapínací příkon nepřekročí k, tj. cca do výkon k. řipojení se provádí: trojpólovým spínačem (stiskací, válcový, vačkový). ojistky pro motor msí být za spínačem (bezpečná výměna pojistek); stykačem (dálkové ovládání), pojistky (jistič) před stykačem..7.. řepínač hvězda-trojúhelník Statorové vintí motor se připojje k síti v zapojení do hvězdy, po dosažení cca 85% jmenovitých otáček se přepojje do trojúhelníka. áběrový prod se sníží na / plného záběrového prod, stejně tak klesne i záběrový moment (obr. 6). Důkaz: ři zapojení do Y je prod v přívodních vodičích s Y. ři zapojení do je prod v přívodních vodičích dán vztahem s. orovnáním těchto vztahů dostaneme Y S ohledem na zmenšení záběrového moment na / lze toto provést poze motorů, které se rozbíhají bez zatížení, popř. s malým zatížením (ventilátory, obráběcí stroje, zemědělské stroje, pily apod.)

16 Trojázové obvody řepínač Y se požívá v rozmezí výkonů 4 5 k. omocí stykačů a relé lze postp spoštění atomatizovat. Obr. 6. Schéma přepínače, průběh moment a prod při spoštění.7.. Spoštěcí transormátor ožití se pro větší výkony. Reglje se napětí na sekndár několika odbočkami (50, 65, 85%). ožití tohoto systém není příliš časté Rozběhová spojka krátí se doba rozběh, nezmenší záběrový prod, těžký rozběh do výkon 7,5 k. ožívají se třecí odstředivé spojky, zabdované přímo do řemenice (pohon kompresor apod.).8. Kompenzace účiník elektrických sítích se vyskytjí hlavně ázové posny způsobené především magnetizačními prody, které mají indkční charakter. by se elektrická energie získaná ve zdroji proměnila co nejvíce v žitno práci, je třeba, aby její přenos od zdroje ke spotřebiči byl sktečněn při co nejlepším (nejvyšším) účiník.zhledem k tom, že se ve všežitné síti a v průmysl vyskytjí nejrůznější indkční zařízení od asynchronních motorů po transormátory, projevje se tato sitace tím, že kromě činného příkon msí elektrárna dodávat do místa spotřeby i indkční jalovo energii, která nekoná činno práci. Jalový výkon neúčinně zatěžje alternátory, sítě i transormátory a omezje tím výrob a přenos činné elektrické energie. Dodávka při nízkém účiník nejen že znemožňje plné vyžití instalovaného výkon alternátorů v elektrárnách, ale i způsobje větší spotřeb mědi a potřeb většího zdánlivého výkon transormátorů. Krom toho, jalový výkon oteplje vedení, a tím zvyšje ztráty na vedení i na dalších částech prodové dráhy od zdroje ke spotřebiči

17 Trojázové obvody roto se snažíme jalovo složk prod ve vedení omezit kompenzací účiník. ří paralelním chod cívky (indkčního zařízení, třeba motor) a kondenzátor je kapacitní a indkční prod v protiázi a tyto prody se tak vzájemně se kompenzjí (obr. 7). ýsledný jalový prod je tedy dán rozdílem prod cívko a kondenzátorem. vedeného vyplývá, že do místa s velko spotřebo magnetizačního prod se zapojje kompenzační kondenzátor. Celkový jalový výkon dodávaný elektrickým zdrojem do zl bde Q Q L Q C. Je-li Q L Q C, je Q 0 a elektrický zdroj i vedení jso od jalového výkon zcela odlehčeny. Tento stav se však nesmí v praxi vyskytnot, neboť by při provoz mohla nastat nebezpečná paralelní rezonance! Nekompenzjeme proto nikdy účiník na cosφ, ale na cosφ 0,95. aralelním připojením kondenzátor k indkčním spotřebiči (motor) odlehčíme od jalového výkon zdroj a vedení, ne však samotný spotřebič. Ten ke své správné nkci samozřejmě jalový příkon potřebje. C č Obr. 7. Kompenzace účiník L.8... říklad Kompenzace účiník Jednoázový motor s výkonem 0,5 k při účiník cosφ 0,65 je připojen na napětí 0, 50 Hz. Stanovte kapacit kondenzátor, který se msí připojit paralelně ke svorkám elektromotor (obr. 8), aby se účiník zlepšil na cosφ 0,95. Náhradní obvod elektromotor si lze představit jako sériové spojení ideální cívky s indkčností L a ideálního rezistor s odporem R. Obr. 8. K příklad na kompenzaci účiník dánlivý výkon elektromotor bez připojeného kondenzátor je - 7 -

18 Trojázové obvody 500 S 769, cos ϕ 0,65. Jalový příkon elektromotor Q L S 769, var. řipojením kondenzátor se má zlepšit účiník na cosφ 0,95. dánlivý výkon s připojeným kompenzačním kondenzátorem bde 500 S 56, cos ϕ 0,95 Jalový výkon bde (viz obr. 5) Q L QC S sin ϕ, z toho Q S sin ϕ ,. 0, 40,85 var. QC L φ φ S Q Q L -Q C Obr. 9. Diagram pro stanovení kapacitního jalového výkon Q L Q C S Kapacitní prod Q C 40,85 C,8. 0 Kapacita kondenzátor C,8 C 5, µ F. π π

19 Trojázové obvody. říklad. Řešené příklady z trojázových obvodů Je dán časový průběh ázových napětí: sin( ωt + 0 ) sin( ωt 0 ) sin( ωt 0 ) jistěte sled ází. Řešení: Jednotlivá napětí psaná ázorově jso j0 j0 j0 0e ; 0e ; 0e. íme tedy, že za je o 0 posnto napětí a za ním dále, také o 0. Jedná se o tzv. negativní sled ází (wv).. říklad rčete prody ve vodičích trojázového obvod, který je obr. 6. řívodní vodiče mají impedanci p 5 j Ω, spotřebič má impedanci 0 + j8 Ω. Napětí trojázového alternátor je x400/0. Obr. 0. Ke. příklad w v Řešení: Obvod je soměrný. Můžeme ho řešit jako jednoázový. mpedance jedné áze je j,8 p + (5 j) + (0 + j8) 5 + j6 6,55e

20 Trojázové obvody rod ve ázi je j0 0e j, 8 4,7e. j,8 6,55e 0. rotože se jedná o soměrno síť i zátěž, jso prody vzájemně ázorově posnty o 0e 6,55e 0e 6,55e j0 j,8 j0 j,8 4,7e 4,7e j4,8 j98,. říklad Fázové napětí soměrného trojázového alternátor zapojeného do hvězdy je 00e j0. Tento alternátor napájí soměrno trojázovo zátěž zapojeno do trojúhelníka s impedancí 8+j4Ω na ázi. Spočítejte prody ve vedení a ve ázích zátěže. w v w v Obr.. Ke. příklad Řešení: mpedance zátěže zapsaná ázorově je j6, j4 8,944e Ω. Jestliže ázové napětí alternátor je 00e j0, pak sdržené napětí je j0 j(0 + 0 ) j40 e 00 e 7,e. Fázové prody (v zátěži) jso - 0 -

21 Trojázové obvody e e 7,e 8,944e j0 j0 j40 j6,57 9,6e 9,6e 9,6e j06,57 j,4 Sdržené prody (ve vedení) jso,4. e e e j0 j0 j0 9,6,5e,5e e j6,57 j0,4 j(,4 0 ),5e j6,57. Jiný způsob řešení: (viz poslední vztah v kapitole. 5..) 00e,98e j0 j6,57,54e j6,57 Ostatní sdržené prody jso poze posnté o říklad rčete odpor jedné áze trojázového alternátor zapojeného do hvězdy, je-li jeho sdržené napětí 0 a síťový prod 5. Řešení: R 5. říklad 85 7Ω 5 Jak velký je odpor vintí v jedné ázi trojázového spotřebiče, zapojeného do trojúhelníka, na napětí x 80, prochází-li přívodními vodiči prod 6? Jak se změní napětí a prod, přepojíme-li vintí z trojúhelník do hvězdy? Řešení: Trojúhelník - -

22 80 6,47 80 R 09,5Ω,47 Teoretická elektrotechnika Teorie obvodů Trojázové obvody Hvězda 6. říklad ,0 R 09,5 Činný výkon při účiník cos φ a při napětí (na svorkách spotřebiče) se přenáší jednak jednoázovo sostavo, jednak soměrno trojázovo sostavo. a) orovnejte ztráty při přenos, mají-li jednotlivé vodiče mezi zdrojem a spotřebičem stejný odpor (R R ). b) rčete, které z obo sostav je menší spotřeba materiál na vedení, požadjeme-li, aby ztráty při přenos elektrické energie byly obo sostav stejné. Řešení: Jednoázový zdroj R R Spotřebič, cos í Trojázový zdroj R R R Soměrný trojázový spotřebič, cos í Obr.. K ekonomice přenos elektrické energie jednoázovo a trojázovo sostavo Jednoázová sostava: R, ztráty ve vedení: R cos ϕ cos ϕ - -

23 Trojázové obvody Trojázová sostava: R ztráty ve vedení: R cos ϕ cos ϕ a) orovnáním výsledků (pro R R ): je vidět, že ztráty při trojázovém přenos jso poloviční než ztráty při jednoázovém přenos. b) ožadjeme-li, aby ztráty byly stejné ( ), je R R ; odpor každého ze tří vodičů trojázové sostavy je dvojnásobný než odpor každého ze dvo vodičů jednoázové sostavy. Jelikož odpor vodiče je nepřímo úměrný průřez vodičů, je / ( je objem jednoho vodiče trojázové sostavy a je objem jednoho vodiče jednoázové sostavy). rotože trojázová sostava je trojvodičová, kdežto jednoázová je dvovodičová, je poměr objemů vodičů obo vedení a tedy poměr hmotností materiálů vodičů G/G /4. trojázové soměrné sostavy je tedy třeba pro zhotovení vedení poze 75 % materiál potřebného pro jednoázovo sostav (při stejných ztrátách). K obdobné úspoře hmotnosti, ceny a rozměrů dochází trojázových alternátorů a motorů, přičemž jejich provozní vlastnosti jso výhodnější než strojů jednoázových. 7. říklad rčete činný, jalový a zdánlivý výkon trojázového alternátor, který dodává při sdrženém napětí 80 prod 60. Jde o soměrné zatížení při účiník cosφ 0,6. Řešení: 8. říklad cos ϕ 0,6 sinϕ 0,8 cos ϕ ,6 6, k Q sin ϕ ,8 84,5 k var S , k Jak velký síťový a ázový prod odebírá trojázový elektromotor v zapojení do trojúhelníka ze sítě x 80, je-li jeho výkon 5 k, účinnost 90% a účiník cosφ 0,8? Řešení: 5 p 6,67k cos ϕ η 0,9 z toho sdržený prod - -

24 Trojázové obvody a ázový prod 9. říklad cos ϕ 6,67.0 s s 8, ,8,7 Trojázový elektromotor zapojený do trojúhelníka o výkon k je připojen k síti x 80 a pracje s účinností 75% a při účiník 0,85. rčete činný, zdánlivý a jalový příkon elektromotor a prod ve vedení a ve vintí áze. Řešení: p,67k η 0,75 p,67 Sp,4k cos ϕ 0,85 Q p Sp Q p,4,67,65k var 0. říklad S,4.0 4,77 80 s 4,77,75 s K soměrné trojázové síti x 400/0 je připojen soměrný trojázový spotřebič s impedancí 50 j50 Ω na jedn ázi a jednoázový spotřebič s impedancí 40 + j40 Ω (obr. ). rčete celkový činný, jalový a komplexní-zdánlivý výkon v obvod. N v w L L L N Obr..K 0. příklad - 4 -

25 Trojázové obvody Řešení: mpedance přepíšeme do exp. tvar. 50 j j40 40 e e j45 j45 Ω Ω ypočítáme výkony v každé sekci zvlášť; výsledný výkon v celém obvod bde dán sočtem výkonů v. a. sekci.. sekce: rotože se jedná o soměrno zátěž (i síť), bdo prody do každé áze trojázového spotřebiče stejně velké, ale časově posnté o 0 (obr. 4), a zároveň platí N 0. 0e 50 e,5e,5e j0 j45 j(45 0 ) j( ),5e,5e,5e j45 j75 j65 Obr. 4. Fázorový diagram k 0. příklad 45 Komplexní výkon v. sekci je * j0 j45 j45 S. 0e.,5e 44,57e (587 j587) Reálná část komplexního výkon je činný výkon, imaginární (někdy zvaná jalová) jalový výkon: Q S var 44,57 (587 var, kapacitních) - 5 -

26 Trojázové obvody. sekce:. sekce je připojena k vodičům L a L. Jinými slovy se jedná o sdržené napětí. ro toto napětí platí (obr. 5) 0 e j0 400e j0-0 Obr. 5. Fázorový diagram k 0. příklad, odvození sdrženého napětí. Nyní zjistíme prod drho sekcí. j0 400e j5 7,07e j45 40 e Komplexní výkon: * j0 j5 j45 S 400e. 7,07e 88e (000 + j000). Opět reálná část komplexního výkon je činný výkon, imaginární část jalový výkon. Q S var 88 (000 var,indktivních) Úhrnem celkový výkon v trojázovém obvod: + Q Q resp. S S + Q + S var (587 j587) + (000 + j000) (587 + j4) - 6 -

27 Trojázové obvody. říklad rčete celkovo okamžito účinnost elektrické lokomotivy, která zrychlje se zrychlením a 0,656 m/s s vlakem o hmotnosti m 60 t. Má čtyřmi S motory s kotvo nakrátko napájené z rekvenčního měniče. Napětí v troleji je k, ampérmetr na stanovišti strojvedocího kazje, že z trakčního vedení se právě odebírá 800. Dále víme, že v přívodních vodičích (trojázové vedení) od rekvenčního měniče k trakčním motorům prochází prod 00 při 400 (sdržené napětí). Účiník trakčního motor je cosφ TM 0,7 a krotící moment M,5 knm. Rychlost vlak je v 60 km/h. růměr kol je R 50 mm a převodový poměr je i :. 000 M FM M Obr. 6. jednodšené schéma elektrické lokomotivy s S trakčními motory. K.příklad. M M Řešení: ýkon odebíraný z trakčního vedení je k. ýkon, který dodává rekvenční měnič k motorům je cos ϕ ,7 06,89k. TM Nyní zjistíme otáčky: πn 60v /,6 v Rω R n 7,4ot / min. 60 πr. π.,50 Toto jso otáčky hnacích náprav. Otáčky rotorů trakčních motorů jso i-krát nižší n TM ni 7,4. 8,97ot / min

28 Trojázové obvody ýkon na hřídeli jednoho trakčního motor a tedy i na obvod kol je: (m - počet trakčních motorů) n 8,97 m. πm 4. π.,5. 840k. 0 0 Tažná síla na hák lokomotivy F t ma 60. 0,656 05kN Tato tažná síla na hák je ale menší než na obvod hnacích kol o vozidlové odpory (tj. tření v ložiscích, odpor valení kola po kolejnici a aerodynamický odpor-tření o vzdch). roto je potřeba spočítat výkon na hák: Ft v ,6,6 4 Účinnost rekvenčního měniče 750k 06,89 η FM 0, Účinnost trakčních motorů 840 η TM 0,90. 06,89 Účinnost převod a přenos výkon na hák η 0, Celková účinnost lokomotivy η ηfm ηtmη 0,849. 0,90. 0,95 0,79-8 -

29 Trojázové obvody. říklad Na závěr o troch složitější úloha, ne však neřešitelná. Jde o nesoměrný odběr ze soměrné trojázové sítě (obr. 7). v w M M M M N N R Ž C M C 4 Obr. 7. Nesoměrný odběr ze soměrné sítě. Ke. příklad. Máme zjistit prody ve vodičích a celkový výkon (činný a jalový), který zatěžje dano síť, a celkový účiník nesoměrné sekce. Napětí sítě je 0 x 80, 50 Hz. Rezistor R 00Ω, kondenzátory C C 4 0 µf. Žárovka má výkon Ž 500. Jednoázový motorek M má příkon M 50 při účiník cosφ 0,7. Trojázový motor M má při účinnosti η 80% a účiník cosφ M 0,75 (mechanický) výkon na hřídeli M,5 k. Řešení: Nebde na škod si napsat ázory ázových napětí. 0e 0e 0e ýpočet prod : j0 j0 j0 R jx C 00 j0 0e j π ,585e j57,86 ýpočet prod (pozn. žárovka se chová jako činná zátěž, takže prod je ve ázi s napětím, které ho vybdilo): Ž 500,7 0 e j0,7e j0-9 -

30 Trojázové obvody ýpočet prod : ,7 M cos ϕm,6 K rčení ázor zbývá zjistit úhel posn. Natočení ázor ázového napětí, na které je motor připojen, je +0. Motor pracje se jmenovitým účiníkem cosφ M. e,6e,6e j(0 arccos ϕm ) j(0 arccos 0,7) j74,4 ýpočet prod 4 : 4 jx C j0 0e j π ,69e j0 ýpočet prodů do velkého trojázového motor: Nejdřív zjistíme příkon do motor M η 500 0,8 M otom velikost prod je 875 M 875,788. cos ϕ. 0. 0,75 M M Opět zbývá rčit posn. rod M je zpožděn za ( svým ) napětím o arccosφ M. M M e,788e,788e j(0 arccos ϕm ) j(0 arccos 0,75) j4,4 protože trojázový motor představje soměrno zátěž, jso ostatní prody stejně velké, posnté navzájem o 0. M M M M e e j0 j0,788e,788e j( 4,4 0 ) j( 4,4 + 0 ),788e,788e j6,4 j78,59 Teď můžeme spočítat celkové prody v jednotlivých ázích sítě i nlovacím vodičem M M 4 0,585e,7e + M j57,86 j0,6e +,788e +,78e j74,4 0,69 j4,4 j6,4 j0 +,788,79e 5,00e j,54 j78,56 j5,06 4,965e j8, N + +,79e j,54 + 5,00e j5,06 + 4,965e j8, 0,6e j9,88-0 -

31 Trojázové obvody ýpočet výkonů nesoměrné sekce: ýkon na RC : Q ýkon žárovce: cos( ϕ sin( ϕ ϕ ) ϕ ) 00 ze zadání Ž Q 0 var ýkon na jednoázovém motork: M ýkon na C : 50 ze zadání 0. 0, ,585. cos(0 57,86 ) 68,467 sin(0 57,86 ) 08,977 var Q sin ϕ 0.,6. 0,7 54,99 var 4 0 Q 4 4 sin( ϕ ϕ ) 0. 0,69. sin(0 0 ) 5,0 var Celkový výkon nesoměrné sekce: + Q Q S + Q + Q + + Q Q 68, , ,467 08, ,99 5,0 6,05 var + ( 6,050) Celá zátěž je tedy mírně kapacitního charakter. Celkový účiník nesoměrné sekce: 48,467 cos ϕ 0,999 S 48,50 48,50 hodnoty účiník lze konstatovat, že tato síť je vykompenzovaná. ždy se snažíme nezatěžovat síť jalovo energií (viz odst..7). - -

32 Trojázové obvody. ožitá literatra Bartoš. a kol. Elektrické stroje; skriptm Č lzeň 006 Blahovec,. : Elektrotechnika normatorim; raha 000 Elektrotechnika normatorim; raha 999 Electric circit Keprt, J. : Elektrotechnická měření,4; skriptm D Česká Třebová 00 Keprt, J. : Elektrické stroje a přístroje; skriptm D Česká Třebová

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

Výkon střídavého proudu, účiník

Výkon střídavého proudu, účiník ng. Jaromír Tyrbach Výkon střídavého proudu, účiník odle toho, kterého prvku obvodu se výkon týká, rozlišujeme u střídavých obvodů výkon činný, jalový a zdánlivý. Ve střídavých obvodech se neustále mění

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

1 Měření paralelní kompenzace v zapojení do trojúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže

1 Měření paralelní kompenzace v zapojení do trojúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže 1 Měření paralelní kompenzace v zapoení do troúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže íle úlohy: Trofázová paralelní kompenzace e v praxi honě využívaná. Úloha studenty seznámí s vlivem

Více

1. Spouštění asynchronních motorů

1. Spouštění asynchronních motorů 1. Spouštění asynchronních motorů při spouštěni asynchronního motoru je záběrový proud až 7 krát vyšší než hodnota nominálního proudu tím vznikají v síti velké proudové rázy při poměrně malém záběrovém

Více

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce SYNCHRONNÍ MOTOR Konstrukce A. stator synchronního motoru má stejnou konstrukci jako stator asynchronního motoru na svazku statorových plechů je uloženo trojfázové vinutí, potřebné k vytvoření točivého

Více

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Ing. Petr Vlček Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství Vytvořeno v

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY ŘEŠENÉ PŘÍKLDY K DOPLNĚNÍ ÝKY. TÝDEN Příklad. K baterii s vnitřním napětím a vnitřním odporem i je připojen vnější odpor (viz obr..). rčete proud, který prochází obvodem, úbytek napětí Δ na vnitřním odporu

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.18 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-19 Téma: rozvod elektrické energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus rozvod

Více

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE)

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Studijní program Vojenské technologie, 5ti-leté Mgr. studium (voj). Výuka v 1. a 2. semestru, dotace na semestr 24-12-12 (Př-Cv-Lab). Rozpis výuky

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 0210 Bc. David Pietschmann.

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 0210 Bc. David Pietschmann. VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Václav Sládeček VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektroniky, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba Abstract: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.08 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Testy byly vypsany ze vsech pdf k 20.1.2012 zde na foru. Negarantuji 100% bezchybnost

Testy byly vypsany ze vsech pdf k 20.1.2012 zde na foru. Negarantuji 100% bezchybnost 1. Jakmile je postižený při úrazu elektrickým proudem vyproštěn z proudového obvodu je zachránce povinen - Poskytnou postiženému první pomoc než příjde lékař 2. Místo názvu hlavní jednotky elektrického

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR Trojfázové napětí: Střídavé elektrické napětí se získává za využití principu elektromagnetické indukce v generátorech nazývaných alternátory (většinou synchronní), které obsahují tři cívky uložené na pevné

Více

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. Pracovní úkoly. Změřte účiník: a) rezistoru, b) kondenzátoru C = 0 µf) c) cívky. Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky. Pro cívku vypočtěte indukčnost

Více

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Učivo vyučovacího předmětu základy elektrotechniky poskytuje žákům na přiměřené úrovni

Více

Základy elektrotechniky řešení příkladů

Základy elektrotechniky řešení příkladů Název vzdělávacího programu Základy elektrotechniky řešení příkladů rčeno pro potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol Autor ng. Petr Vavřiňák Název a sídlo školy Střední

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učebního materiálu předmět, tematický celek ročník CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_ZIL_VEL_123_12

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava atedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 9. TRASFORMÁTORY. Princip činnosti ideálního transformátoru. Princip činnosti skutečného transformátoru 3. Pracovní

Více

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Michaela Pekarčíková 1 Obsah : 1 Úvod.. 3 1.1 Regulace 3 1.2

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Podélná RO působení při i R > i nast = 10x % I n, úplné mžikové vypnutí

Podélná RO působení při i R > i nast = 10x % I n, úplné mžikové vypnutí Ochrany alternátorů Ochrany proti zkratům a zemním spojení Vážné poruchy zajistit vypnutí stroje. Rozdílová ochrana Podélná RO porovnává vstup a výstup objektu (častější) Příčná RO porovnává vstupy dvou

Více

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Učební osnova vyučovacího předmětu elektrotechnika Obor vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Pojetí

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

Skripta. Školní rok : 2005 / 2006 ASYNCHRONNÍ MOTORY

Skripta. Školní rok : 2005 / 2006 ASYNCHRONNÍ MOTORY INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA Jméno žáka: CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY 757 01 Valašské Meziříčí, Palackého49 Třída: Skripta Školní rok : 2005 / 2006 Modul: elementární modul: ELEKTRICKÉ STROJE skripta 9 ASYNCHRONNÍ

Více

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ) Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru.

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz;

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Číslo projektu..07/.5.00/34.058 Číslo materiálu VY_3_INOVAE_ENI_3.ME_0_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Obsah OBVODY STŘÍDAVÉHO PROUDU S LINEÁRNÍMI JEDNOBRANY A DVOJBRANY. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Přemysl Šedivý

Obsah OBVODY STŘÍDAVÉHO PROUDU S LINEÁRNÍMI JEDNOBRANY A DVOJBRANY. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Přemysl Šedivý OBVODY STŘÍDVÉHO POD S NEÁNÍM JEDNOBNY DVOJBNY Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o yziku Přemysl Šedivý Obsah Jednoduchý obvod střídavého proudu Řešení obvodů střídavého proudu pomocí ázorového

Více

3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník

3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník Cíl úlohy: 3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník Cílem laboratorní úlohy je seznámit studenty se zapojením automatického spouštěče motoru hvězda-trojúhelník. Zapojení se využívá ke snížení proudového

Více

1 Zdroj napětí náhradní obvod

1 Zdroj napětí náhradní obvod 1 Zdroj napětí náhradní obvod Příklad 1. Zdroj napětí má na svorkách naprázdno napětí 6 V. Při zatížení odporem 30 Ω klesne napětí na 5,7 V. Co vše můžete o tomto zdroji říci za předpokladu, že je v celém

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

Trojfázová vedení vvn Přenosové soustavy, mezinárodní propojení. Cíl: vztah poměrů na obou koncích, ztráty, účinnost. RLGC Vedení s rovnoměrně

Trojfázová vedení vvn Přenosové soustavy, mezinárodní propojení. Cíl: vztah poměrů na obou koncích, ztráty, účinnost. RLGC Vedení s rovnoměrně Trojázová vedení vvn Přenosové soustavy, mezinárodní propojení. Cí: vztah poměrů na obou koncích, ztráty, účinnost. RLGC Vedení s rovnoměrně rozoženými parametry Homogenní vedení parametry R, L, G, C jsou

Více

2. Jaké jsou druhy napětí? Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny.

2. Jaké jsou druhy napětí? Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny. Psaní testu Pokyny k vypracování testu: Za nesprávné odpovědi se poměrově odečítají body. Pro splnění testu je možné využít možnosti neodpovědět maximálně u šesti o tázek. Doba trvání je 90 minut. Způsob

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

Počítačový napájecí zdroj

Počítačový napájecí zdroj Počítačový napájecí zdroj Počítačový zdroj je jednoduše měnič napětí. Má za úkol přeměnit střídavé napětí ze sítě (230 V / 50 Hz) na napětí stejnosměrné, a to do několika větví (3,3V, 5V, 12V). Komponenty

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření na elektrických strojích - transformátor, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače 48,1,2,47,4 6,3,4,4 5,44,5,6,43,42, 7,8,41,4 0,9,10, 39,38,1 1,12,37, 36,13,1 4,35,34,15,16, 33,32,1 7,18,31, 30,19,2 0,29,28,21,22,

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze.

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze. Nejprve několik fyzikálních analogií úvodem Rezonance Rezonance je fyzikálním jevem, kdy má systém tendenci kmitat s velkou amplitudou na určité frekvenci, kdy malá budící síla může vyvolat vibrace s velkou

Více

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu 1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu Cíle kapitoly: Cílem úlohy je ověřit teoretické znalosti při provozu dvou a více transformátorů paralelně. Dalším úkolem bude změřit

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Technické kreslení v elektrotechnice

Technické kreslení v elektrotechnice Technické kreslení v elektrotechnice Elektrotechnická schémata naznačují symbolicky elektrické pochody součástky a přístroje kreslíme pomocí normalizovaných značek spoje mezi nimi kreslíme II nebo, v případě

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

26-41-M/01 Elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3.

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení Úloha: Symetrizační obvody Jméno: Jan Švec Měřeno dne: 3.3.29 Odevzdáno dne: 6.3.29 ID: 78 357 Číslo úlohy: 7 Klasifikace: 1. Zadání 1. Změřte kmitočtovou

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Rezistory lze zapojovat do série nebo paralelně. Pro výsledný odpor sériového zapojení rezistorů platí: R = R1 + R2 +

Více

Dnes jsou kompresory skrol Copeland vyráběny v moderních výrobních závodech v Belgii, Severním Irsku, ve Spojených Státech, Thajsku a Číně.

Dnes jsou kompresory skrol Copeland vyráběny v moderních výrobních závodech v Belgii, Severním Irsku, ve Spojených Státech, Thajsku a Číně. Úvod Kompresory skrol Copeland Výrobní program kompresorů skrol Copeland je výsledkem rozsáhlého výzkumu a vývoje, který probíhá již od roku 1979. Vynaložené úsilí vedlo k zavedení do výroby moderních

Více

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S NÁVRHEM A PROVOZEM KOMPENZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S NÁVRHEM A PROVOZEM KOMPENZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S NÁVRHE A PROVOZE KOPENZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ Ing. Jiří Hanzlík, iloš Doubek, ECOS s.r.o. Na konkrétním případu je dokumentován význam důsledné analýzy rozvodné soustavy při návrhu kompenzačních

Více

ELEKTRICKÉ OBVODY 1. - TEORETICKÉ OTÁZKY

ELEKTRICKÉ OBVODY 1. - TEORETICKÉ OTÁZKY ELEKTRICKÉ OBVODY 1. - TEORETICKÉ OTÁZKY 1. Definujte elektrický proud procházející průřezem vodiče a uveďte jeho jednotku. 2. Definujte elektrické napětí mezi dvěma body v elektrickém poli a uveďte jeho

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Proč použít MOTORKONTROLLER? Jak pracuje MOTORKONTROLLER

Proč použít MOTORKONTROLLER? Jak pracuje MOTORKONTROLLER Co je to MOTORKONTROLLER? MOTORKONTROLLER je přizpůsobivé řešení pro úsporu elektrické energie, vyvinuté a vyráběné v Německu. Optimalizuje energetickou účinnost třífázových asynchronních motorů při zachování

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

DA 74C servomotor. Technické info

DA 74C servomotor. Technické info Technické info 2 Technické info POPIS VÝROBKU 1 DA 74C DA 74C je servomotor pro regulaci otočných klapek v systémech stájové ventilace. DA 74CV je určen pro plynulou (variabilní) regulaci. V = variabilní.

Více

Elektrotechnika - test

Elektrotechnika - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Elektrotechnika

Více

Základní definice el. veličin

Základní definice el. veličin Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala, Jan Dudek Oddíl 1 Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu 452081 / 06 Elektrotechnika Základní definice el. veličin Elektrický

Více

Jak vybrat elektrocentrálu? 001

Jak vybrat elektrocentrálu? 001 Jak vybírat MEDVEDa? 1. 1 x 230V, 3 x 400 V nebo kardan? Je potřeba si odpovědět na otázku na co budete primárně elektrocentrálu používat, zda je dostačující jednofázová elektrocentrála 1x230V, nebo bude

Více

LBC 3482/00 Tlakový reproduktor

LBC 3482/00 Tlakový reproduktor Konferenční systémy LBC 3482/ Tlakový reprodktor LBC 3482/ Tlakový reprodktor www.boschsecrity.cz Vysoce výkonný zvkový měnič Vynikající reprodkce řeči Přizpůsobení pro vnitřní montáž přídavné desky dohled

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

MOTORY. = p n S kmitočet (frekvence) otáčení f kmitočet (proudu) p počet pólových párů statoru

MOTORY. = p n S kmitočet (frekvence) otáčení f kmitočet (proudu) p počet pólových párů statoru MOTORY Vytvoření točivého magnetického pole Otáčením tyčového trvalého magnetu nebo tyčového elektromagnetu kolem vlastního středu vznikne točivé magnetické pole. V generátoru vytváří točivé magnetické

Více

1.7.4. Skládání kmitů

1.7.4. Skládání kmitů .7.4. Skládání kmitů. Umět vysvětlit pojem superpozice.. Umět rozdělit různé typy skládání kmitů podle směru a frekvence. 3. Umět určit amplitudu a fázi výsledného kmitu. 4. Vysvětlit pojem fázor. 5. Znát

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Platí shodně pro prezenční i kombinovanou formu studia. 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2.

Více

4.2.13 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

4.2.13 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem 4..3 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem Předpoklady: 405, 407, 40 Nejde o dva, ale pouze o jeden druh součástky (reostat) ve dvou různých zapojeních (jako reostat a jako potenciometr).

Více

MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU

MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU Základní úkole ěření je seznáit posluchače s vlastnosti asynchronního otoru v různých provozních stavech a s ožnosti využití provozu otoru v generátorické chodu a v režiu

Více

Stykače a relé. Pro tiché a spolehlivé ovládání

Stykače a relé. Pro tiché a spolehlivé ovládání Stykače a relé Pro tiché a spolehlivé ovládání Kompaktní typy: Nové stykače a relé pro bytovou a komerční výstavbu Modernější, výkonnější a ještě snadněji montovatelné takto lze charakterizovat tři nové

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny 1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny Popsaný přijímač slouží k poslechu rozhlasových stanic v pásmu středních vln. Přijímač je napájen z USB portu počítače přijímaný signál je pak připojen na

Více

ZLEPŠENÍ ÚČINÍKU V ENERGETICE A NÁVRH VHODNÝCH KOMPENZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ

ZLEPŠENÍ ÚČINÍKU V ENERGETICE A NÁVRH VHODNÝCH KOMPENZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZLEPŠENÍ ÚČINÍKU V ENERGETICE A NÁVRH VHODNÝCH KOMPENZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ Ing. Miloš Molnár, EMCOS s.r.o., Teplice, m.molnar@emcos.cz Řada elektrických spotřebičů provozovaných v elektrické síti odebírá

Více

Protokol o měření. Jak ho správně zpracovat

Protokol o měření. Jak ho správně zpracovat Protokol o měření Jak ho správně zpracovat OBSAH Co je to protokol? Forma a struktura Jednotlivé části protokolu Příklady Další tipy pro zpracování Co je to protokol o měření? Jedná se o záznam praktického

Více

CZ.1.07/1.1.36/01.0008. Vzdělávací program pro učební obor elektrikář

CZ.1.07/1.1.36/01.0008. Vzdělávací program pro učební obor elektrikář Vzdělávací program pro učební obor elektrikář 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika, obsah a zaměření vzdělávání v 1. ročníku Koncepce vzdělávání na naší škole je postavena

Více

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1 Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice Číslo úlohy : 1 Název úlohy : Vypracoval : ročník : 3 skupina : F-Zt Vnější podmínky měření : měřeno dne : 3.. 004 teplota : C tlak

Více

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický celek:

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, první ročník, řazení rezistorů

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, první ročník, řazení rezistorů Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, první ročník, řazení rezistorů Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: listopad 203 Klíčová slova: rezistor,

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Proč funguje Clemův motor

Proč funguje Clemův motor - 1 - Proč funguje Clemův motor Princip - výpočet - konstrukce (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2004 Tento článek si klade za cíl odhalit podstatu funkce Clemova motoru, provést základní výpočty a navrhnout

Více

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.3.014.3.001.24 Září 1992 Elektrotechnické předpisy ČSN 33 3020 VÝPOČET POMĚRU PŘI ZKRATECH V TROJFÁZOVÉ ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVĚ Calculation of the short-circuit currents and

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s.

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. Vydává ČEZ Distribuce, a. s., 1.12.2008 www.cezdistribuce.cz Obsah 1 Úvod 3 2 Použité zkratky 3 3 Všeobecné podmínky 3

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více