Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,"

Transkript

1 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j.: 412/2008 Motto: Není umění dokázat, ţe dítě něco neumí, ale je umění dát mu příleţitost prokázat, ţe něco umí. 1

2 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Identifikační údaje Oficiální název: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j.: 412/2008 Motivační název: Není umění dokázat, ţe dítě něco neumí, ale je umění dát mu příleţitost prokázat, ţe něco umí. Předkladatel: Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Ředitel školy: Mgr. Václav Vlček Telefon: www: IČO: IZO: REDIZO: Zřizovatel: Město Strakonice Velké náměstí Strakonice Starosta: Ing. Pavel Vondrys Telefon: Fax: www: Platnost dokumentu od Razítko školy Ředitel školy 2

3 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Charakteristika školy Základní škola Strakonice, Dukelská 166 je právní subjekt, příspěvková organizace zřizovaná obcí. Jedná se o úplnou školu s postupným ročníkem. Hlavní a nejstarší část školní budovy byla postavena a uvedena do provozu v roce Panelová přístavba (budova 1. stupně, šatny nadchod) a druhá jídelna byly zbudovány v roce Poslední budova pracovních činností, v současné době slouţící především pro výuku výpočetní techniky, byla dokončena v r Škola je umístěna uprostřed bytové zástavby a má dosti velký spádový obvod. Poblíţ školy je autobusové a vlakové nádraţí, z toho plyne i větší mnoţství dojíţdějících ţáků. Dnes k nám dojíţdějí ţáci z mnoha okolních obcí. Škola má rozsáhlý sportovní areál s běţeckou dráhou dlouhou 245m a fotbalovým hřištěm. Tento areál byl v roce 2006 podstatně zrekonstruován. Vznikl zde nový sportovní areál s tenisovým kurtem, cvičnou stěnou na tenis a s hřištěm na volejbal, basketbal, házenou a další sporty. Tento areál je otevřen pro školu celoročně v dopoledních hodinách aţ do 15,10 h a pro veřejnost od 16,00 do 21,00 h v období od dubna do poloviny listopadu. Je zde placený správce, který se stará o pořádek, přijímá objednávky a rezervace a dohlíţí na bezproblémový chod sportoviště. Pro ţáky, ale i mládeţ z okolí je to dobrá motivace pro volnočasové aktivity. Zbytek areálu by měl být rekonstruován v příští etapě a to zhruba za 22 miliónů korun. Dále máme rozsáhlý školní pozemek pro výuku pěstitelských prací. Škola je napojena na dálkové vytápění. Máme 2 tělocvičny a 1 gymnastický sál, pro potřeby výuky jsou k dispozici 4 nové počítačové učebny, velmi dobře vybavené, z toho jedna pro potřeby 1. stupně. Je zde několik specializovaných učeben fyzika, chemie, přírodopis, nově zbudovaná keramická dílna, dřevo i kovodílny, učebna vaření, učebna zeměpisu a především počítačové učebny, které postačují výuce školy. Nově je zrekonstruována školní kuchyně a dvě jídelny. Bylo postupováno v souladu s vyhláškou č. 107 o hygienických podmínkách ve stravovacích zařízeních. Naše škola má kapacitu 1000 ţáků. V současné době škola nemá problémy s naplněností ţáky. Škola zřídila po získání souhlasu Krajského úřadu 4 specializované třídy na 2. stupni pro děti se specifickými vývojovými poruchami učení a to v 6., 7., 8. a 9. ročníku. O tyto třídy neustále přibývá zájem, pedagogicko psychologická poradna (dále jen PPP) je doporučuje a někdy jiţ nejsme schopni pokrýt zájem veřejnosti (přijímáme děti z celého regionu). Práce s ostatními ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá v běţných třídách. Úzce spolupracujeme s PPP a speciálním pedagogickým centrem (SPC) a se střediskem výchovné péče (SVP) a řídíme se jejich pokyny. Veškerá práce je koordinována výchovným poradcem a speciálním pedagogem a postupuje se podle individuálního vzdělávacího plánu. Individuální vzdělávací plán je sestavován u všech integrovaných ţáků a je konzultován s PPP. Během výuky ţáka na škole je průběţně doplňován v návaznosti na aktuální stav dítěte. 3

4 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Naše škola je částečně bezbariérová, umoţňuje i vzdělávání tělesně handicapovaným dětem. Školu navštěvují imobilní ţáci i ţáci s lehkým mentálním handicapem. Tito ţáci jsou integrováni v běţných třídách a máme pro ně pedagogické asistenty. Tato integrace se jeví jako velice prospěšná jak pro handicapované ţáky, kteří se necítí odstrčeni, tak pro ostatní ţáky, kteří se tím učí chápat handicapované, pomáhat jim a učí se tím odstraňovat bariéry v myšlení ve vztahu k handicapovaným. Jako další specializované třídy zřizuje škola na 2. stupni třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. V současné době u těchto tříd klademe velký důraz na informatiku. Do těchto tříd vybíráme talentované ţáky z celého regionu. Jsou přijímáni na základě přijímacího řízení, které se skládá z matematických testů na naší škole a psychotestu prováděného PPP. Po vyhodnocení obou testů a na základě písemného souhlasu rodičů jsou vybráni talentovaní ţáci do matematické třídy. S ostatními talentovanými ţáky pracujeme individuálně a zapojujeme je do olympiád a soutěţí. Dále mají moţnost pracovat v krouţcích výpočetní techniky, ale i v krouţcích humanitního směru. Na škole pracuje školní druţina. Školní druţina je vzdělávací zařízení nabízející sluţby volnočasových aktivit ţákům od 1. do 5. ročníku ZŠ v době ranního a odpoledního provozu. ŠD ve svém obsahu nabízí činnosti relaxační (odpočinkové), zájmové a činnosti přípravné. Nedílnou součástí vzdělávání je i poskytování základů v kultuře stolování, seznamování se s významem zdravé výţivy a pitného reţimu. Aktivity ŠD se uskutečňují v určených kmenových třídách, ve školních tělocvičnách a v počítačových učebnách. Při vhodných klimatických podmínkách vyuţívají ţáci venkovní sportovní areál školy nebo realizují vycházky po okolí (viz příloha č.4). Charakteristika pedagogického sboru Počet pedagogických pracovníků i ostatních se řídí pokyny Krajského úřadu tak, abychom nepřekročili stanovený závazný limit zaměstnanců. Aprobovanost učitelského sboru je velmi vysoká, dlouhodobě se pohybuje okolo 98%. Díky tomu dosahuje naše škola velmi dobrých výsledků, coţ je patrné z přijímacích zkoušek vycházejících ţáků do středních škol. Především je to však vidět na výsledcích soutěţí a olympiád. Pravidelně se umísťujeme na předních místech v krajských kolech olympiád, zvítězili jsme v televizní zeměpisné soutěţi EURORÉBUS a pravidelně vítězíme i v republikových soutěţích v programování. Několikrát jsme jiţ zvítězili v mezinárodních soutěţích v programování. Díky kvalitnímu pedagogickému sboru mají všichni ţáci přístup k výuce na počítačích. Máme plně kvalifikované učitele jazyků a nabízíme výuku angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny a slovenštiny. Protidrogový preventista zajišťuje besedy pro ţáky, organizuje účast na akcích jiných organizací. Vyuţívá nabídek nadace PREVENT, SANANIM. Máme velmi dobrou spolupráci s policií, s níţ jsme v této oblasti v úzkém kontaktu a dále se sociálním odborem Městského úřadu Strakonice péče o mládeţ. Na škole spolupracuje preventista, výchovný poradce, speciální pedagog a vedení školy na prevenci před šikanou a sociálně patologickými jevy (alkohol, kouření, drogy). Problémy se snaţíme řešit veřejně. Naším krédem je nic nezamlčovat. 4

5 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Ve škole je pracoviště speciálního pedagoga. Tuto instituci získala škola přihlášením se do projektu ESF VIP KARIÉRA. V tomto projektu jsme byli úspěšní a přes Ústav výchovného poradenství v Praze jsme získali speciálního pedagoga, který je tímto ústavem placen z prostředků ESF. Speciální pedagog na škole má za úkol pomáhat učitelům při práci se zaostávajícími dětmi a zároveň poskytuje i přímou pomoc těmto dětem. Doporučuje metodické postupy práce. Účastní se konzultací s učiteli a vedením školy. Na škole pracují pedagogičtí asistenti, kteří mají na starosti lehce mentálně handicapované děti, zajišťují speciální pomůcky a podílejí se na výuce. Škola má dobré výsledky i na poli sportovním především ve volejbale, basketbale, florbale i v atletice. Pokud se týká výtvarné výchovy, došlo k podstatnému zkvalitnění práce s dětmi zakoupením vypalovací pece pro keramickou dílnu. Náboţenství je vyučováno formou nepovinného předmětu (viz příloha č.5). Na škole pracuje dětské zastupitelstvo, které vedou učitelky naší školy. To řeší problémy, které se týkají ţáků. Zástupci školy jsou rovněţ členy dětského zastupitelstva města. Ţáci i rodiče mají moţnost vyjádřit své názory na webových stránkách školy. O veškerém dění školy informuje škola veřejnost prostřednictvím webových stránek školy, které jsou veřejnosti přístupné na Internetu. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Naše škola je jiţ několik let zapojena do mezinárodního hnutí Na vlastních nohou Stonoţka. Činnost tohoto hnutí je vysoce humanitární a zaměřuje se na pomoc dětem postiţeným válečným konfliktem. Můţeme s hrdostí říci, ţe patříme k zakládajícím a stále aktivním školám. Naše práce byla jiţ několikrát oceněna. Škola dostala od Stonoţky pro naše handicapované děti finanční prostředky na zakoupení výtahu. Nejvyšším oceněním pak bylo přijetí představitelů hnutí papeţem Janem Pavlem II. ve Vatikánu. Mezi přijatými byla i naše učitelka, která se na naší škole o hnutí starala, paní Bohumila Tomanová. V humanitární činnosti chceme i nadále pokračovat a pokračujeme. V tomto roce jsme adoptovali na dálku devítiletého chlapce z Keni a zajišťujeme mu finančně moţnost docházet do školy. Škola je zapojena do několika projektů a to jak 1., tak 2. stupeň. Jsou to projekty Jak nebýt agresorem ani outsiderem, Střípky, Zdravé zuby, Ajax a připravují se další. Spolupráce s rodiči ţáků a jinými subjekty Rada školy byla ustavena od Jejími členy jsou zástupci školy, rodičů a zřizovatele. Důleţitá rozhodnutí jsou s radou školy konzultovány. Na škole pracuje občanské sdruţení Sdruţení rodičů. Toto sdruţení úzce spolupracuje se školou. S výborem sdruţení je vedení školy ve stálém kontaktu, informuje výbor o důleţitých akcích a událostech školy, o stanoveném rozpočtu a jeho čerpání. Sdruţení rodičů ze svých prostředků získaných z příspěvků od rodičů přispívá na lyţařský výchovně 5

6 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček vzdělávací kurz (LVVK) kaţdému ţákovi, hradí ceny pro ţáky umístěné v soutěţích a nemalou částkou přispívá i na pomůcky čtvrtky a papíry na výtvarnou výchovu pro ţáky. Toto sdruţení nemá přiznaný ţádný program. Na škole nebyla zaloţena ţádná nadace. Pro rodiče je kaţdoročně pořádána školní akademie, besídky a mnozí rodiče spolupracují se školou na výletech a exkurzích. Někteří rodiče podnikatelé jsou i našimi sponzory. Škola se zapojuje do akcí regionálních institucí, například Běh Terryho Foxe, Salve Caritas, Salve Vita. Účastníme se vysazování stromků v městském lese nebo úklidu městského parku. Rovněţ se účastníme akcí pořádaných městskou policií. Spolupracujeme s několika institucemi Muzeum středního Pootaví Strakonice Šmidingerova knihovna Strakonice Městský úřad Strakonice Hasičský záchranný sbor Strakonice Vojenský útvar Strakonice Dům dětí a mládeţe Strakonice STARZ Strakonice 6

7 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Charakteristika školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP ZV) je zařazen do systému státních kurikulárních dokumentů. Východiskem pro jeho tvorbu je Národní program vzdělávání a školský zákon č.561/2004 Sb., jejichţ obsah je konkretizován v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). ŠVP je veřejným dokumentem, přístupným pedagogické i nepedagogické veřejnosti. Pojetí základního vzdělávání podle RVP ZV ŠVP ZV je zpracován tak, aby byl v souladu s pojetím základního vzdělávání formulovaném v RVP ZV: Základní vzdělávání na 1. stupni usnadňuje svým pojetím přechod ţáků z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání. Je zaloţeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, moţností a zájmů kaţdého ţáka (včetně ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami). Vzdělávání svým činnostním a praktickým charakterem a uplatněním odpovídajících metod motivuje ţáky k dalšímu učení, vede je k učební aktivitě a k poznání, ţe je moţné hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodný způsob řešení problémů. Základní vzdělávání na 2. stupni pomáhá ţákům získat vědomosti, dovednosti a návyky, které jim umoţní samostatné učení a utváření takových hodnot a postojů, které vedou k uváţlivému a kultivovanému chování, k zodpovědnému rozhodování a respektování práv a povinností občana našeho státu i Evropské unie. Pojetí základního vzdělávání na 2. stupni je budováno na širokém rozvoji zájmů ţáků, na vyšších učebních moţnostech ţáků a na provázanosti vzdělávání a ţivota školy se ţivotem mimo školu. To umoţňuje vyuţít náročnější metody práce i nové zdroje a způsoby poznávání, zadávat komplexnější a dlouhodobější úkoly či projekty a přenášet na ţáky větší odpovědnost ve vzdělávání i v organizaci ţivota školy. Základní vzdělávání vyţaduje na 1. i na 2. stupni podnětné a tvůrčí školní prostředí, které stimuluje nejschopnější ţáky, povzbuzuje méně nadané, chrání a podporuje ţáky nejslabší a zajišťuje, aby se kaţdé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání. K tomu se vytvářejí i odpovídající podmínky pro vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Přátelská a vstřícná atmosféra vybízí ţáky ke studiu, práci i činnostem podle jejich zájmu a poskytuje jim prostor a čas k aktivnímu učení a k plnému rozvinutí jejich osobnosti. Hodnocení výkonů a pracovních výsledků ţáků musí být postaveno na plnění konkrétních splnitelných úkolů, na posuzování individuálních změn ţáka a pozitivně laděných hodnotících soudech. Ţákům musí být dána moţnost zaţívat úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní. V průběhu základního vzdělávání ţáci postupně získávají takové kvality osobnosti, které jim umoţní pokračovat ve studiu, zdokonalovat se ve zvolené profesi a během celého ţivota se dále vzdělávat. 7

8 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Cíle základního vzdělávání Základní vzdělávání má ţákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké ţivotu a na praktické jednání. V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů: umoţnit ţákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoţivotní učení; podněcovat ţáky k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a k řešení problémů; vést ţáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci; rozvíjet u ţáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých; připravovat ţáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti; vytvářet u ţáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v proţívání ţivotních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě; učit ţáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný; vést ţáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je ţít společně s ostatními lidmi; pomáhat ţákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými moţnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní ţivotní a profesní orientaci. Výchovné a vzdělávací strategie klíčové kompetence Pro ŠVP ZV je závazné dosaţení klíčových kompetencí vymezených v RVP ZV. Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důleţitých pro osobní rozvoj a uplatnění kaţdého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému ţivotu a k posilování funkcí občanské společnosti. Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny ţáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosaţitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vţdy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. Ve vzdělávacím obsahu ŠVP ZV je učivo chápáno jako prostředek k osvojení činnostně zaměřených očekávaných výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí předpoklady k účinnému a komplexnímu vyuţívání získaných schopností a dovedností na úrovni klíčových kompetencí. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové povaţovány: kompetence k učení; kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; 8

9 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček kompetence sociální a personální; kompetence občanské; kompetence pracovní. Pojetí základního vzdělávání podle ŠVP Naše škola reaguje na současné trendy, které se týkají vývoje společnosti i změn v přístupu ke vzdělávání. Chceme ze školy vytvořit místo aktivního a radostného poznávání, kde budou ţáci vedeni k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a činnostnímu pojetí vyučování. Klademe důraz na všestranný rozvoj osobnosti dítěte, snaţíme se o výchovu sociálně silné, zodpovědné a tolerantní osobnosti, vybavené komunikačními dovednostmi a schopností pracovat s informačními a komunikačními technologiemi. Zaměření školy Naše škola je zaměřena na: - rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů (od 6. do 9. ročníku jsou zde zřízeny specializované výběrové třídy) - vytváření podmínek pro ţáky se specifickými vývojovými a kombinovanými vadami (od 6. do 9. ročníku byly zřízeny specializované třídy pro děti s SPU, jsme částečně bezbariérovou školou). Výchovné a vzdělávací strategie Na úrovni školy se snaţíme vytvářet co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje RVP. Kompetence k učení u ţáků vytváříme navozením vhodných situací šance proţít si úspěch, pozitivní vztah k učení a touhu po dalším studiu a celoţivotním vzdělání. ţáky seznamujeme s různými metodami učení a pomáháme jim vybírat a vyuţívat nejvhodnější způsoby jak organizovat a řídit vlastní učení či realizovat vlastní nápady. ţákům poskytujeme dostatečný prostor pro získávání informací a dovedností, které mohou vyuţít ve svém budoucím ţivotě. ţáky vedeme k sebehodnocení posuzují vlastní pokrok, určují překáţky či problémy bránící jim v učení, kriticky hodnotí výsledky svého učení, diskutují o nich, určují si cestu ke zdokonalení svého učení. u ţáků rozvíjíme jejich tvořivost a sebedůvěru zapojením do různých soutěţí a olympiád. Vedeme je i k samostatnému organizování některých akcí mimo vyučování. 9

10 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček ţáky učíme vyhledávat a třídit informace z různých zdrojů a efektivně je vyuţívat v procesu učení, při tvůrčích a praktických činnostech. ţáky učíme pracovat s obecně uţívanými termíny, znaky a symboly. Společně uvádíme věci do souvislosti. Propojujeme poznatky z různých vědních oblastí, čímţ pomáháme ţákům vytvořit si komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy. Kompetence k řešení problémů ve vyučovacích hodinách motivujeme ţáky zadáváním problémových úloh z praktického ţivota. vedeme ţáky k vyhledávání informací v různých zdrojích, např. na Internetu a v encyklopediích. výuku vedeme tak, aby ţáci hledali při řešení problémů nejvhodnější způsob a ten si dokázali obhájit. vedeme ţáky k tomu, aby si prakticky ověřili správnost řešení problémů a tyto poznatky následně vyuţívali. učíme ţáky samostatně řešit problémy přiměřeně věku a schopnostem. vedeme ţáky k tvorbě vlastních názorů a postojů. ţáky učíme vyuţívat získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení. Komunikativní kompetence ţáky vedeme k přesné formulaci myšlenek a názorů, učíme je formulovat myšlenky logicky, výstiţně a kultivovaně. podporujeme ţáky při zapojení do diskuse a vedeme je k obhajování vlastních názorů. směřujeme ţáky k souvislému a kultivovanému projevu. vedeme ţáky ke vhodné komunikaci se spoluţáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. směřujeme ţáky k přátelským vztahům ve třídách i mezi třídami. ţáky učíme vyuţívat Internet a internetové stránky naší školy k získávání informací a ke komunikaci. Zároveň touto cestou informujeme rodiče ţáků a širokou veřejnost o veškerém dění na naší škole. 10

11 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček ţáky vedeme k naslouchání názorům druhých lidí, k porozumění, ke vhodné reakci a argumentaci při vyjadřování vlastních myšlenek. posilujeme porozumění různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů a vedeme ţáky k aktivnímu zapojení se do společenského dění. ţáky vedeme ke spolupráci. Kompetence sociální a personální pomáháme kaţdému ţákovi vytvářet pozitivní představu o sobě samém, podporujeme sebedůvěru ţáků a samostatný rozvoj pro jednání a chování tak, aby dosáhli pocitu sebeuspokojení a sebeúcty. učíme ţáky vzájemné spolupráci ve skupinách, vzájemné pomoci při učení, vedeme je k zvládnutí základů kooperace a týmové práce. směřujeme ţáky k tomu, aby společně s učiteli vytvářeli pravidla ve skupinové práci a tato pravidla dodrţovali a řídili se jimi. Své role při skupinové práci střídali a pěstovali dobré vztahy jak mezi sebou, tak mezi učitelem a ţákem a odmítli vše, co tyto dobré vztahy narušuje. při práci ve skupině vedeme ţáky k vzájemné diskusi nejen mezi ţáky, ale i mezi ţákem a učitelem. Diskuse by měla probíhat na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi. Měly by být upevňovány dobré mezilidské vztahy. Kompetence občanské vedeme ţáky k vzájemné toleranci, k úctě k sobě i ostatním, vedeme je k potlačování hrubého vyjadřování i zacházení a rozvíjíme u nich schopnost se postavit fyzickému a psychickému násilí. učíme ţáky chápat základní společenské normy a zákony, uvědomovat si nejen svoje práva, ale i povinnosti ve škole i mimo ni. posilujeme schopnost ţáků zodpovědně reagovat na krizové a zátěţové situace a dle svých moţností umět poskytnout účinnou pomoc. vzbuzujeme zájem ţáků o společenské dění jejich účastí na kulturních a společenských akcích a pomáháme jim utvářet pozitivní postoj k historickým tradicím a rozvíjet jejich tvořivost. rozvíjíme v ţácích kladný vztah k ochraně ţivotního prostředí a k prostředí, ve kterém vyrůstají. 11

12 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Kompetence pracovní vedeme ţáky k bezpečnému a účinnému pouţívání materiálů, nástrojů a vybavení, k dodrţování vymezených pravidel, plnění povinností a závazků, k adaptaci na změněné pracovní podmínky. učíme ţáky zodpovědně přistupovat k plnění uloţených úkolů podněcujeme ţáky ke kvalitní, funkční a hospodárné práci. vedeme ţáky k aplikaci získaných znalostí a zkušeností i v jiných vzdělávacích oblastech a v praktickém ţivotě. směřujeme ţáky k tomu, aby své dovednosti, znalosti a aktivity dokázali vyuţít při výběru svého budoucího povolání. pomáháme ţákům při výběru z nabídky školních a mimoškolních aktivit a volíme vhodné exkurze. učíme je přijímat zodpovědnost za vykonanou práci. Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Soustavná pozornost je věnována ţákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Na 1. stupni jsou tito ţáci integrováni do běţných tříd. Diagnostika je prováděna v pedagogicko psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru a na základě odborného doporučení je vypracován individuální plán, který zohledňuje handicap ţáka tak, aby nedocházelo k jeho přetěţování a tím i ke zbytečnému stresování. Vzhledem k tomu, ţe jsme částečně bezbariérovou školou, jsme v současné době připraveni vzdělávat i ţáky s kombinovanými vadami. U ţáků s kombinovanými tělesnými vadami je rozvíjen i nácvik sebeobsluhy, ţák je veden k vytváření vhodných sociálních návyků a dovedností. Výstupy z jednotlivých vzdělávacích oborů jsou primárně zaměřeny na vyuţitelnost v běţném ţivotě. Na 2. stupni jsou ţáci se specifickými poruchami učení soustředěni do specializovaných tříd. Speciálně pedagogickou péči zajišťuje speciální pedagog a pedagogičtí asistenti ve spolupráci s třídními učiteli a ostatními vyučujícími. Zabezpečení výuky ţáků mimořádně nadaných Zaměřujeme se i na ţáky nadané a snaţíme se jim vytvořit optimální podmínky pro jejich další rozvoj. Preferujeme vůči nim individuální přístup, umoţňujeme jim v hodinách pracovat samostatně, jsou jim zadávány náročnější úkoly, aby nedocházelo k jejich stagnaci. Rovněţ se snaţíme zapojovat tyto ţáky do nejrůznějších krouţků a soutěţí, ve kterých mají moţnost presentovat své dovednosti a znalosti. 12

13 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Na 2. stupni jsou vytvořeny specializované třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Dávají prostor nejnadanějším ţákům zajímajícím se o tyto předměty. 13

14 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Začlenění průřezových témat 1. stupeň 1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV) Tématické okruhy OSOBNOSTNÍ ROZVOJ 1. stupeň Rozvoj schopností poznávání Vv Tv Pč Hv M Čj M Tv Pč Čj Vv Pč Tv Hv Čj Vv M Vv Tv M Čj Vv Tv Hv M Čj Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Vv Čj Tv Psychohygiena Tv Tv Kreativita Vv Pč Hv Vv Tv Vv Pč SOCIÁLNÍ ROZVOJ Poznávání lidí Prv Tv Mezilidské vztahy Hv Prv Tv Tv Komunikace Kooperace a kompetice MORÁLNÍ ROZVOJ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Čj Vv Čj Vv Vv Čj Tv Tv Hv Vv Pč Čj M Vv Vv Hv Čj M Vv Vv Čj Tv M Tv Vv Hv Tv M Tv Čj Tv M Vv Čj Př Vv Tv Vv Tv Vv M Tv Tv Hv Vv Čj Tv Čj Hv Vv Př Pč Vv 14

15 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA (VDO) Tématické okruhy 1. stupeň Občanská společnost a škola Prv Čj Prv Čj Tv Tv Tv M M Občan, občanská společnost a stát Prv Prv Vl Formy participace občanů v politickém ţivotě Vl Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Vl 15

16 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček VÝCHOVA K MYŠLENÍ EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH (VEG) Tématické okruhy 1. stupeň Evropa a svět nás zajímá Vv Aj Vv Čj Vl Vv Vl Aj M Objevujeme Evropu a svět Tv Vl Vl Tv Aj Hv Vv Jsme Evropané Vl Vl 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (MuV) Tématické okruhy 1. stupeň Kulturní diference Vv Vv Př Lidské vztahy Etnický původ Hv Prv Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity M M Prv M Prv Tv Pč M Čj Pč M Tv Př Vl Čj 16

17 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA (EV) Tématické okruhy 1. stupeň Ekosystémy Vv Prv Vv Př Tv Vv Tv Základní podmínky ţivota Prv Př Lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí Prv Prv Pč M Tv Vv Př Vv Tv Př Vv Tv Čj Vztah člověka k prostředí Tv Tv Prv Vv Prv Vv Př M Př Tv M 6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (MeV) Tématické okruhy Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu 1. stupeň Čj Čj Čj Vv Vv Čj 5. Čj Vv Čj 17

18 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Začlenění průřezových témat 2. stupeň 1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV) Tématické okruhy OSOBNOSTNÍ ROZVOJ Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita 2. stupeň D M F Čj F Ov Pč Tv Př F Vz Čj Tv Tv Vz Vv Aj Pč M Vv Čj M Pč Tv Př Aj Fj Nj Hv Tv Čj Tv M F Ch D Vz Ov Pč Tv Př Aj Fj Nj Vz Tv Vz Ch Tv F D Inf Ov M Tv Př Aj Fj Nj Tv Vv Vv Vv Aj Fj Nj Pč M Vv Aj Fj Nj M Vv Tv Vz Inf Aj M Vv SOCIÁLNÍ ROZVOJ Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice MORÁLNÍ ROZVOJ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Tv Vz Čj Ov M Hv Vz Vz Tv D Čj M Vv Ov Pč Tv M Vv Tv Tv Tv Ov Tv Vz Tv Tv Tv Ov Tv Tv Tv Vz Čj Vv Aj Fj Nj Vz Tv Vz Ov Tv Vz Tv 18

19 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA (VDO) Tématické okruhy Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém ţivotě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 2. stupeň Ov Z D Ov Ov Ov Př Ov Z Ov Ov Ch F Vz 3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH (VEG) Tématické okruhy Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané 2. stupeň Vz Vz Z Aj Čj Vz Vv Čj Hv Vv Vv Vv Př Aj Z D F Př Aj Fj Nj Ov Z D Z Př Ch Z Aj Fj Nj D Ov Př Ch Z Ov D Ov 19

20 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (MuV) Tématické okruhy 2. stupeň Vz Čj Z Kulturní diference Hv Z Lidské vztahy Etnický původ Ov Tv Vz Tv D Vv Z Tv Pč Z Ov Tv Pč Multikulturalita Z Z Z Vz Aj Fj Nj Princip sociálního smíru a solidarity Ov Př Ov 5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA (EV) 2. stupeň Tématické okruhy Ekosystémy Z Př Ch Př Základní podmínky ţivota Lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí Př Z Př D Pč Vz Př Př D Pč Př Ch F F Ch D Př F Př F Ch Vztah člověka k prostředí Př Vz Př Pč Př Př Ch Z Aj Fj 20

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Strakonice, Dukelská 166, 383 313 230 posta@dukelska.strakonice.cz, www.dukelska.strakonice.cz ředitel školy - Mgr. Václav Vlček 383 313 231 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

2.3. Charakteristika ŠVP

2.3. Charakteristika ŠVP 2.3. Charakteristika ŠVP A. Zaměření školy Škola se ve své koncepci zaměřuje na všeobecné osmileté studium. Žáci se po absolvování společného základu v primě až kvintě mohou specializovat v rámci volitelných

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Pojetí základního vzdělávání ŠVP Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1 Zaměření školy Zaměření naší školy se utvářelo postupně a přirozeným způsobem jiţ několik let a vychází z objektivního stavu : sídlo školy v centru

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Vychází z provedené analýzy dotazníkového šetření mezi rodiči, učiteli a žáky. Je zaměřen na základní dovednosti a znalosti potřebné pro život s ohledem na umístění

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět KAJ je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Anglický jazyk a jeho oblasti. Svým vzdělávacím obsahem

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU - PRVOUKA, VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět pracovní činnosti postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií. Žáci zde přicházejí do přímého kontaktu s

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti

4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti 4.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více