Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,"

Transkript

1 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j.: 412/2008 Motto: Není umění dokázat, ţe dítě něco neumí, ale je umění dát mu příleţitost prokázat, ţe něco umí. 1

2 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Identifikační údaje Oficiální název: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j.: 412/2008 Motivační název: Není umění dokázat, ţe dítě něco neumí, ale je umění dát mu příleţitost prokázat, ţe něco umí. Předkladatel: Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Ředitel školy: Mgr. Václav Vlček Telefon: www: IČO: IZO: REDIZO: Zřizovatel: Město Strakonice Velké náměstí Strakonice Starosta: Ing. Pavel Vondrys Telefon: Fax: www: Platnost dokumentu od Razítko školy Ředitel školy 2

3 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Charakteristika školy Základní škola Strakonice, Dukelská 166 je právní subjekt, příspěvková organizace zřizovaná obcí. Jedná se o úplnou školu s postupným ročníkem. Hlavní a nejstarší část školní budovy byla postavena a uvedena do provozu v roce Panelová přístavba (budova 1. stupně, šatny nadchod) a druhá jídelna byly zbudovány v roce Poslední budova pracovních činností, v současné době slouţící především pro výuku výpočetní techniky, byla dokončena v r Škola je umístěna uprostřed bytové zástavby a má dosti velký spádový obvod. Poblíţ školy je autobusové a vlakové nádraţí, z toho plyne i větší mnoţství dojíţdějících ţáků. Dnes k nám dojíţdějí ţáci z mnoha okolních obcí. Škola má rozsáhlý sportovní areál s běţeckou dráhou dlouhou 245m a fotbalovým hřištěm. Tento areál byl v roce 2006 podstatně zrekonstruován. Vznikl zde nový sportovní areál s tenisovým kurtem, cvičnou stěnou na tenis a s hřištěm na volejbal, basketbal, házenou a další sporty. Tento areál je otevřen pro školu celoročně v dopoledních hodinách aţ do 15,10 h a pro veřejnost od 16,00 do 21,00 h v období od dubna do poloviny listopadu. Je zde placený správce, který se stará o pořádek, přijímá objednávky a rezervace a dohlíţí na bezproblémový chod sportoviště. Pro ţáky, ale i mládeţ z okolí je to dobrá motivace pro volnočasové aktivity. Zbytek areálu by měl být rekonstruován v příští etapě a to zhruba za 22 miliónů korun. Dále máme rozsáhlý školní pozemek pro výuku pěstitelských prací. Škola je napojena na dálkové vytápění. Máme 2 tělocvičny a 1 gymnastický sál, pro potřeby výuky jsou k dispozici 4 nové počítačové učebny, velmi dobře vybavené, z toho jedna pro potřeby 1. stupně. Je zde několik specializovaných učeben fyzika, chemie, přírodopis, nově zbudovaná keramická dílna, dřevo i kovodílny, učebna vaření, učebna zeměpisu a především počítačové učebny, které postačují výuce školy. Nově je zrekonstruována školní kuchyně a dvě jídelny. Bylo postupováno v souladu s vyhláškou č. 107 o hygienických podmínkách ve stravovacích zařízeních. Naše škola má kapacitu 1000 ţáků. V současné době škola nemá problémy s naplněností ţáky. Škola zřídila po získání souhlasu Krajského úřadu 4 specializované třídy na 2. stupni pro děti se specifickými vývojovými poruchami učení a to v 6., 7., 8. a 9. ročníku. O tyto třídy neustále přibývá zájem, pedagogicko psychologická poradna (dále jen PPP) je doporučuje a někdy jiţ nejsme schopni pokrýt zájem veřejnosti (přijímáme děti z celého regionu). Práce s ostatními ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá v běţných třídách. Úzce spolupracujeme s PPP a speciálním pedagogickým centrem (SPC) a se střediskem výchovné péče (SVP) a řídíme se jejich pokyny. Veškerá práce je koordinována výchovným poradcem a speciálním pedagogem a postupuje se podle individuálního vzdělávacího plánu. Individuální vzdělávací plán je sestavován u všech integrovaných ţáků a je konzultován s PPP. Během výuky ţáka na škole je průběţně doplňován v návaznosti na aktuální stav dítěte. 3

4 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Naše škola je částečně bezbariérová, umoţňuje i vzdělávání tělesně handicapovaným dětem. Školu navštěvují imobilní ţáci i ţáci s lehkým mentálním handicapem. Tito ţáci jsou integrováni v běţných třídách a máme pro ně pedagogické asistenty. Tato integrace se jeví jako velice prospěšná jak pro handicapované ţáky, kteří se necítí odstrčeni, tak pro ostatní ţáky, kteří se tím učí chápat handicapované, pomáhat jim a učí se tím odstraňovat bariéry v myšlení ve vztahu k handicapovaným. Jako další specializované třídy zřizuje škola na 2. stupni třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. V současné době u těchto tříd klademe velký důraz na informatiku. Do těchto tříd vybíráme talentované ţáky z celého regionu. Jsou přijímáni na základě přijímacího řízení, které se skládá z matematických testů na naší škole a psychotestu prováděného PPP. Po vyhodnocení obou testů a na základě písemného souhlasu rodičů jsou vybráni talentovaní ţáci do matematické třídy. S ostatními talentovanými ţáky pracujeme individuálně a zapojujeme je do olympiád a soutěţí. Dále mají moţnost pracovat v krouţcích výpočetní techniky, ale i v krouţcích humanitního směru. Na škole pracuje školní druţina. Školní druţina je vzdělávací zařízení nabízející sluţby volnočasových aktivit ţákům od 1. do 5. ročníku ZŠ v době ranního a odpoledního provozu. ŠD ve svém obsahu nabízí činnosti relaxační (odpočinkové), zájmové a činnosti přípravné. Nedílnou součástí vzdělávání je i poskytování základů v kultuře stolování, seznamování se s významem zdravé výţivy a pitného reţimu. Aktivity ŠD se uskutečňují v určených kmenových třídách, ve školních tělocvičnách a v počítačových učebnách. Při vhodných klimatických podmínkách vyuţívají ţáci venkovní sportovní areál školy nebo realizují vycházky po okolí (viz příloha č.4). Charakteristika pedagogického sboru Počet pedagogických pracovníků i ostatních se řídí pokyny Krajského úřadu tak, abychom nepřekročili stanovený závazný limit zaměstnanců. Aprobovanost učitelského sboru je velmi vysoká, dlouhodobě se pohybuje okolo 98%. Díky tomu dosahuje naše škola velmi dobrých výsledků, coţ je patrné z přijímacích zkoušek vycházejících ţáků do středních škol. Především je to však vidět na výsledcích soutěţí a olympiád. Pravidelně se umísťujeme na předních místech v krajských kolech olympiád, zvítězili jsme v televizní zeměpisné soutěţi EURORÉBUS a pravidelně vítězíme i v republikových soutěţích v programování. Několikrát jsme jiţ zvítězili v mezinárodních soutěţích v programování. Díky kvalitnímu pedagogickému sboru mají všichni ţáci přístup k výuce na počítačích. Máme plně kvalifikované učitele jazyků a nabízíme výuku angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny a slovenštiny. Protidrogový preventista zajišťuje besedy pro ţáky, organizuje účast na akcích jiných organizací. Vyuţívá nabídek nadace PREVENT, SANANIM. Máme velmi dobrou spolupráci s policií, s níţ jsme v této oblasti v úzkém kontaktu a dále se sociálním odborem Městského úřadu Strakonice péče o mládeţ. Na škole spolupracuje preventista, výchovný poradce, speciální pedagog a vedení školy na prevenci před šikanou a sociálně patologickými jevy (alkohol, kouření, drogy). Problémy se snaţíme řešit veřejně. Naším krédem je nic nezamlčovat. 4

5 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Ve škole je pracoviště speciálního pedagoga. Tuto instituci získala škola přihlášením se do projektu ESF VIP KARIÉRA. V tomto projektu jsme byli úspěšní a přes Ústav výchovného poradenství v Praze jsme získali speciálního pedagoga, který je tímto ústavem placen z prostředků ESF. Speciální pedagog na škole má za úkol pomáhat učitelům při práci se zaostávajícími dětmi a zároveň poskytuje i přímou pomoc těmto dětem. Doporučuje metodické postupy práce. Účastní se konzultací s učiteli a vedením školy. Na škole pracují pedagogičtí asistenti, kteří mají na starosti lehce mentálně handicapované děti, zajišťují speciální pomůcky a podílejí se na výuce. Škola má dobré výsledky i na poli sportovním především ve volejbale, basketbale, florbale i v atletice. Pokud se týká výtvarné výchovy, došlo k podstatnému zkvalitnění práce s dětmi zakoupením vypalovací pece pro keramickou dílnu. Náboţenství je vyučováno formou nepovinného předmětu (viz příloha č.5). Na škole pracuje dětské zastupitelstvo, které vedou učitelky naší školy. To řeší problémy, které se týkají ţáků. Zástupci školy jsou rovněţ členy dětského zastupitelstva města. Ţáci i rodiče mají moţnost vyjádřit své názory na webových stránkách školy. O veškerém dění školy informuje škola veřejnost prostřednictvím webových stránek školy, které jsou veřejnosti přístupné na Internetu. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Naše škola je jiţ několik let zapojena do mezinárodního hnutí Na vlastních nohou Stonoţka. Činnost tohoto hnutí je vysoce humanitární a zaměřuje se na pomoc dětem postiţeným válečným konfliktem. Můţeme s hrdostí říci, ţe patříme k zakládajícím a stále aktivním školám. Naše práce byla jiţ několikrát oceněna. Škola dostala od Stonoţky pro naše handicapované děti finanční prostředky na zakoupení výtahu. Nejvyšším oceněním pak bylo přijetí představitelů hnutí papeţem Janem Pavlem II. ve Vatikánu. Mezi přijatými byla i naše učitelka, která se na naší škole o hnutí starala, paní Bohumila Tomanová. V humanitární činnosti chceme i nadále pokračovat a pokračujeme. V tomto roce jsme adoptovali na dálku devítiletého chlapce z Keni a zajišťujeme mu finančně moţnost docházet do školy. Škola je zapojena do několika projektů a to jak 1., tak 2. stupeň. Jsou to projekty Jak nebýt agresorem ani outsiderem, Střípky, Zdravé zuby, Ajax a připravují se další. Spolupráce s rodiči ţáků a jinými subjekty Rada školy byla ustavena od Jejími členy jsou zástupci školy, rodičů a zřizovatele. Důleţitá rozhodnutí jsou s radou školy konzultovány. Na škole pracuje občanské sdruţení Sdruţení rodičů. Toto sdruţení úzce spolupracuje se školou. S výborem sdruţení je vedení školy ve stálém kontaktu, informuje výbor o důleţitých akcích a událostech školy, o stanoveném rozpočtu a jeho čerpání. Sdruţení rodičů ze svých prostředků získaných z příspěvků od rodičů přispívá na lyţařský výchovně 5

6 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček vzdělávací kurz (LVVK) kaţdému ţákovi, hradí ceny pro ţáky umístěné v soutěţích a nemalou částkou přispívá i na pomůcky čtvrtky a papíry na výtvarnou výchovu pro ţáky. Toto sdruţení nemá přiznaný ţádný program. Na škole nebyla zaloţena ţádná nadace. Pro rodiče je kaţdoročně pořádána školní akademie, besídky a mnozí rodiče spolupracují se školou na výletech a exkurzích. Někteří rodiče podnikatelé jsou i našimi sponzory. Škola se zapojuje do akcí regionálních institucí, například Běh Terryho Foxe, Salve Caritas, Salve Vita. Účastníme se vysazování stromků v městském lese nebo úklidu městského parku. Rovněţ se účastníme akcí pořádaných městskou policií. Spolupracujeme s několika institucemi Muzeum středního Pootaví Strakonice Šmidingerova knihovna Strakonice Městský úřad Strakonice Hasičský záchranný sbor Strakonice Vojenský útvar Strakonice Dům dětí a mládeţe Strakonice STARZ Strakonice 6

7 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Charakteristika školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP ZV) je zařazen do systému státních kurikulárních dokumentů. Východiskem pro jeho tvorbu je Národní program vzdělávání a školský zákon č.561/2004 Sb., jejichţ obsah je konkretizován v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). ŠVP je veřejným dokumentem, přístupným pedagogické i nepedagogické veřejnosti. Pojetí základního vzdělávání podle RVP ZV ŠVP ZV je zpracován tak, aby byl v souladu s pojetím základního vzdělávání formulovaném v RVP ZV: Základní vzdělávání na 1. stupni usnadňuje svým pojetím přechod ţáků z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání. Je zaloţeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, moţností a zájmů kaţdého ţáka (včetně ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami). Vzdělávání svým činnostním a praktickým charakterem a uplatněním odpovídajících metod motivuje ţáky k dalšímu učení, vede je k učební aktivitě a k poznání, ţe je moţné hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodný způsob řešení problémů. Základní vzdělávání na 2. stupni pomáhá ţákům získat vědomosti, dovednosti a návyky, které jim umoţní samostatné učení a utváření takových hodnot a postojů, které vedou k uváţlivému a kultivovanému chování, k zodpovědnému rozhodování a respektování práv a povinností občana našeho státu i Evropské unie. Pojetí základního vzdělávání na 2. stupni je budováno na širokém rozvoji zájmů ţáků, na vyšších učebních moţnostech ţáků a na provázanosti vzdělávání a ţivota školy se ţivotem mimo školu. To umoţňuje vyuţít náročnější metody práce i nové zdroje a způsoby poznávání, zadávat komplexnější a dlouhodobější úkoly či projekty a přenášet na ţáky větší odpovědnost ve vzdělávání i v organizaci ţivota školy. Základní vzdělávání vyţaduje na 1. i na 2. stupni podnětné a tvůrčí školní prostředí, které stimuluje nejschopnější ţáky, povzbuzuje méně nadané, chrání a podporuje ţáky nejslabší a zajišťuje, aby se kaţdé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání. K tomu se vytvářejí i odpovídající podmínky pro vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Přátelská a vstřícná atmosféra vybízí ţáky ke studiu, práci i činnostem podle jejich zájmu a poskytuje jim prostor a čas k aktivnímu učení a k plnému rozvinutí jejich osobnosti. Hodnocení výkonů a pracovních výsledků ţáků musí být postaveno na plnění konkrétních splnitelných úkolů, na posuzování individuálních změn ţáka a pozitivně laděných hodnotících soudech. Ţákům musí být dána moţnost zaţívat úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní. V průběhu základního vzdělávání ţáci postupně získávají takové kvality osobnosti, které jim umoţní pokračovat ve studiu, zdokonalovat se ve zvolené profesi a během celého ţivota se dále vzdělávat. 7

8 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Cíle základního vzdělávání Základní vzdělávání má ţákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké ţivotu a na praktické jednání. V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů: umoţnit ţákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoţivotní učení; podněcovat ţáky k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a k řešení problémů; vést ţáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci; rozvíjet u ţáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých; připravovat ţáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti; vytvářet u ţáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v proţívání ţivotních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě; učit ţáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný; vést ţáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je ţít společně s ostatními lidmi; pomáhat ţákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými moţnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní ţivotní a profesní orientaci. Výchovné a vzdělávací strategie klíčové kompetence Pro ŠVP ZV je závazné dosaţení klíčových kompetencí vymezených v RVP ZV. Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důleţitých pro osobní rozvoj a uplatnění kaţdého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému ţivotu a k posilování funkcí občanské společnosti. Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny ţáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosaţitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vţdy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. Ve vzdělávacím obsahu ŠVP ZV je učivo chápáno jako prostředek k osvojení činnostně zaměřených očekávaných výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí předpoklady k účinnému a komplexnímu vyuţívání získaných schopností a dovedností na úrovni klíčových kompetencí. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové povaţovány: kompetence k učení; kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; 8

9 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček kompetence sociální a personální; kompetence občanské; kompetence pracovní. Pojetí základního vzdělávání podle ŠVP Naše škola reaguje na současné trendy, které se týkají vývoje společnosti i změn v přístupu ke vzdělávání. Chceme ze školy vytvořit místo aktivního a radostného poznávání, kde budou ţáci vedeni k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a činnostnímu pojetí vyučování. Klademe důraz na všestranný rozvoj osobnosti dítěte, snaţíme se o výchovu sociálně silné, zodpovědné a tolerantní osobnosti, vybavené komunikačními dovednostmi a schopností pracovat s informačními a komunikačními technologiemi. Zaměření školy Naše škola je zaměřena na: - rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů (od 6. do 9. ročníku jsou zde zřízeny specializované výběrové třídy) - vytváření podmínek pro ţáky se specifickými vývojovými a kombinovanými vadami (od 6. do 9. ročníku byly zřízeny specializované třídy pro děti s SPU, jsme částečně bezbariérovou školou). Výchovné a vzdělávací strategie Na úrovni školy se snaţíme vytvářet co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje RVP. Kompetence k učení u ţáků vytváříme navozením vhodných situací šance proţít si úspěch, pozitivní vztah k učení a touhu po dalším studiu a celoţivotním vzdělání. ţáky seznamujeme s různými metodami učení a pomáháme jim vybírat a vyuţívat nejvhodnější způsoby jak organizovat a řídit vlastní učení či realizovat vlastní nápady. ţákům poskytujeme dostatečný prostor pro získávání informací a dovedností, které mohou vyuţít ve svém budoucím ţivotě. ţáky vedeme k sebehodnocení posuzují vlastní pokrok, určují překáţky či problémy bránící jim v učení, kriticky hodnotí výsledky svého učení, diskutují o nich, určují si cestu ke zdokonalení svého učení. u ţáků rozvíjíme jejich tvořivost a sebedůvěru zapojením do různých soutěţí a olympiád. Vedeme je i k samostatnému organizování některých akcí mimo vyučování. 9

10 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček ţáky učíme vyhledávat a třídit informace z různých zdrojů a efektivně je vyuţívat v procesu učení, při tvůrčích a praktických činnostech. ţáky učíme pracovat s obecně uţívanými termíny, znaky a symboly. Společně uvádíme věci do souvislosti. Propojujeme poznatky z různých vědních oblastí, čímţ pomáháme ţákům vytvořit si komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy. Kompetence k řešení problémů ve vyučovacích hodinách motivujeme ţáky zadáváním problémových úloh z praktického ţivota. vedeme ţáky k vyhledávání informací v různých zdrojích, např. na Internetu a v encyklopediích. výuku vedeme tak, aby ţáci hledali při řešení problémů nejvhodnější způsob a ten si dokázali obhájit. vedeme ţáky k tomu, aby si prakticky ověřili správnost řešení problémů a tyto poznatky následně vyuţívali. učíme ţáky samostatně řešit problémy přiměřeně věku a schopnostem. vedeme ţáky k tvorbě vlastních názorů a postojů. ţáky učíme vyuţívat získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení. Komunikativní kompetence ţáky vedeme k přesné formulaci myšlenek a názorů, učíme je formulovat myšlenky logicky, výstiţně a kultivovaně. podporujeme ţáky při zapojení do diskuse a vedeme je k obhajování vlastních názorů. směřujeme ţáky k souvislému a kultivovanému projevu. vedeme ţáky ke vhodné komunikaci se spoluţáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. směřujeme ţáky k přátelským vztahům ve třídách i mezi třídami. ţáky učíme vyuţívat Internet a internetové stránky naší školy k získávání informací a ke komunikaci. Zároveň touto cestou informujeme rodiče ţáků a širokou veřejnost o veškerém dění na naší škole. 10

11 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček ţáky vedeme k naslouchání názorům druhých lidí, k porozumění, ke vhodné reakci a argumentaci při vyjadřování vlastních myšlenek. posilujeme porozumění různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů a vedeme ţáky k aktivnímu zapojení se do společenského dění. ţáky vedeme ke spolupráci. Kompetence sociální a personální pomáháme kaţdému ţákovi vytvářet pozitivní představu o sobě samém, podporujeme sebedůvěru ţáků a samostatný rozvoj pro jednání a chování tak, aby dosáhli pocitu sebeuspokojení a sebeúcty. učíme ţáky vzájemné spolupráci ve skupinách, vzájemné pomoci při učení, vedeme je k zvládnutí základů kooperace a týmové práce. směřujeme ţáky k tomu, aby společně s učiteli vytvářeli pravidla ve skupinové práci a tato pravidla dodrţovali a řídili se jimi. Své role při skupinové práci střídali a pěstovali dobré vztahy jak mezi sebou, tak mezi učitelem a ţákem a odmítli vše, co tyto dobré vztahy narušuje. při práci ve skupině vedeme ţáky k vzájemné diskusi nejen mezi ţáky, ale i mezi ţákem a učitelem. Diskuse by měla probíhat na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi. Měly by být upevňovány dobré mezilidské vztahy. Kompetence občanské vedeme ţáky k vzájemné toleranci, k úctě k sobě i ostatním, vedeme je k potlačování hrubého vyjadřování i zacházení a rozvíjíme u nich schopnost se postavit fyzickému a psychickému násilí. učíme ţáky chápat základní společenské normy a zákony, uvědomovat si nejen svoje práva, ale i povinnosti ve škole i mimo ni. posilujeme schopnost ţáků zodpovědně reagovat na krizové a zátěţové situace a dle svých moţností umět poskytnout účinnou pomoc. vzbuzujeme zájem ţáků o společenské dění jejich účastí na kulturních a společenských akcích a pomáháme jim utvářet pozitivní postoj k historickým tradicím a rozvíjet jejich tvořivost. rozvíjíme v ţácích kladný vztah k ochraně ţivotního prostředí a k prostředí, ve kterém vyrůstají. 11

12 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Kompetence pracovní vedeme ţáky k bezpečnému a účinnému pouţívání materiálů, nástrojů a vybavení, k dodrţování vymezených pravidel, plnění povinností a závazků, k adaptaci na změněné pracovní podmínky. učíme ţáky zodpovědně přistupovat k plnění uloţených úkolů podněcujeme ţáky ke kvalitní, funkční a hospodárné práci. vedeme ţáky k aplikaci získaných znalostí a zkušeností i v jiných vzdělávacích oblastech a v praktickém ţivotě. směřujeme ţáky k tomu, aby své dovednosti, znalosti a aktivity dokázali vyuţít při výběru svého budoucího povolání. pomáháme ţákům při výběru z nabídky školních a mimoškolních aktivit a volíme vhodné exkurze. učíme je přijímat zodpovědnost za vykonanou práci. Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Soustavná pozornost je věnována ţákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Na 1. stupni jsou tito ţáci integrováni do běţných tříd. Diagnostika je prováděna v pedagogicko psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru a na základě odborného doporučení je vypracován individuální plán, který zohledňuje handicap ţáka tak, aby nedocházelo k jeho přetěţování a tím i ke zbytečnému stresování. Vzhledem k tomu, ţe jsme částečně bezbariérovou školou, jsme v současné době připraveni vzdělávat i ţáky s kombinovanými vadami. U ţáků s kombinovanými tělesnými vadami je rozvíjen i nácvik sebeobsluhy, ţák je veden k vytváření vhodných sociálních návyků a dovedností. Výstupy z jednotlivých vzdělávacích oborů jsou primárně zaměřeny na vyuţitelnost v běţném ţivotě. Na 2. stupni jsou ţáci se specifickými poruchami učení soustředěni do specializovaných tříd. Speciálně pedagogickou péči zajišťuje speciální pedagog a pedagogičtí asistenti ve spolupráci s třídními učiteli a ostatními vyučujícími. Zabezpečení výuky ţáků mimořádně nadaných Zaměřujeme se i na ţáky nadané a snaţíme se jim vytvořit optimální podmínky pro jejich další rozvoj. Preferujeme vůči nim individuální přístup, umoţňujeme jim v hodinách pracovat samostatně, jsou jim zadávány náročnější úkoly, aby nedocházelo k jejich stagnaci. Rovněţ se snaţíme zapojovat tyto ţáky do nejrůznějších krouţků a soutěţí, ve kterých mají moţnost presentovat své dovednosti a znalosti. 12

13 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Na 2. stupni jsou vytvořeny specializované třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Dávají prostor nejnadanějším ţákům zajímajícím se o tyto předměty. 13

14 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Začlenění průřezových témat 1. stupeň 1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV) Tématické okruhy OSOBNOSTNÍ ROZVOJ 1. stupeň Rozvoj schopností poznávání Vv Tv Pč Hv M Čj M Tv Pč Čj Vv Pč Tv Hv Čj Vv M Vv Tv M Čj Vv Tv Hv M Čj Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Vv Čj Tv Psychohygiena Tv Tv Kreativita Vv Pč Hv Vv Tv Vv Pč SOCIÁLNÍ ROZVOJ Poznávání lidí Prv Tv Mezilidské vztahy Hv Prv Tv Tv Komunikace Kooperace a kompetice MORÁLNÍ ROZVOJ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Čj Vv Čj Vv Vv Čj Tv Tv Hv Vv Pč Čj M Vv Vv Hv Čj M Vv Vv Čj Tv M Tv Vv Hv Tv M Tv Čj Tv M Vv Čj Př Vv Tv Vv Tv Vv M Tv Tv Hv Vv Čj Tv Čj Hv Vv Př Pč Vv 14

15 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA (VDO) Tématické okruhy 1. stupeň Občanská společnost a škola Prv Čj Prv Čj Tv Tv Tv M M Občan, občanská společnost a stát Prv Prv Vl Formy participace občanů v politickém ţivotě Vl Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Vl 15

16 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček VÝCHOVA K MYŠLENÍ EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH (VEG) Tématické okruhy 1. stupeň Evropa a svět nás zajímá Vv Aj Vv Čj Vl Vv Vl Aj M Objevujeme Evropu a svět Tv Vl Vl Tv Aj Hv Vv Jsme Evropané Vl Vl 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (MuV) Tématické okruhy 1. stupeň Kulturní diference Vv Vv Př Lidské vztahy Etnický původ Hv Prv Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity M M Prv M Prv Tv Pč M Čj Pč M Tv Př Vl Čj 16

17 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA (EV) Tématické okruhy 1. stupeň Ekosystémy Vv Prv Vv Př Tv Vv Tv Základní podmínky ţivota Prv Př Lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí Prv Prv Pč M Tv Vv Př Vv Tv Př Vv Tv Čj Vztah člověka k prostředí Tv Tv Prv Vv Prv Vv Př M Př Tv M 6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (MeV) Tématické okruhy Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu 1. stupeň Čj Čj Čj Vv Vv Čj 5. Čj Vv Čj 17

18 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Začlenění průřezových témat 2. stupeň 1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV) Tématické okruhy OSOBNOSTNÍ ROZVOJ Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita 2. stupeň D M F Čj F Ov Pč Tv Př F Vz Čj Tv Tv Vz Vv Aj Pč M Vv Čj M Pč Tv Př Aj Fj Nj Hv Tv Čj Tv M F Ch D Vz Ov Pč Tv Př Aj Fj Nj Vz Tv Vz Ch Tv F D Inf Ov M Tv Př Aj Fj Nj Tv Vv Vv Vv Aj Fj Nj Pč M Vv Aj Fj Nj M Vv Tv Vz Inf Aj M Vv SOCIÁLNÍ ROZVOJ Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice MORÁLNÍ ROZVOJ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Tv Vz Čj Ov M Hv Vz Vz Tv D Čj M Vv Ov Pč Tv M Vv Tv Tv Tv Ov Tv Vz Tv Tv Tv Ov Tv Tv Tv Vz Čj Vv Aj Fj Nj Vz Tv Vz Ov Tv Vz Tv 18

19 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA (VDO) Tématické okruhy Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém ţivotě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 2. stupeň Ov Z D Ov Ov Ov Př Ov Z Ov Ov Ch F Vz 3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH (VEG) Tématické okruhy Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané 2. stupeň Vz Vz Z Aj Čj Vz Vv Čj Hv Vv Vv Vv Př Aj Z D F Př Aj Fj Nj Ov Z D Z Př Ch Z Aj Fj Nj D Ov Př Ch Z Ov D Ov 19

20 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (MuV) Tématické okruhy 2. stupeň Vz Čj Z Kulturní diference Hv Z Lidské vztahy Etnický původ Ov Tv Vz Tv D Vv Z Tv Pč Z Ov Tv Pč Multikulturalita Z Z Z Vz Aj Fj Nj Princip sociálního smíru a solidarity Ov Př Ov 5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA (EV) 2. stupeň Tématické okruhy Ekosystémy Z Př Ch Př Základní podmínky ţivota Lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí Př Z Př D Pč Vz Př Př D Pč Př Ch F F Ch D Př F Př F Ch Vztah člověka k prostředí Př Vz Př Pč Př Př Ch Z Aj Fj 20

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Strakonice, Dukelská 166, 383 313 230 posta@dukelska.strakonice.cz, www.dukelska.strakonice.cz ředitel školy - Mgr. Václav Vlček 383 313 231 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Více

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOPŘIVNICE-MNIŠÍ OKRES NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace

GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace , GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zpracováno podle RVP ZV V Děčíně dne 30. 8. 2007 ředitel školy 1. Identifikační údaje PŘEDKLADATEL: GYMNÁZIUM

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. září 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. března 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Blansko, červen 2013-1 - Obsah: Strana 1. část: Identifikační údaje 4-6 1.1 Název školního vzdělávacího

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. únor 2011 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Název vzdělávacího programu... 4 1.2 Předkladatel...

Více

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ROZSUM školní vzdělávací program

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. z á k l a d n í š k o l a N a p a j e d l a příspěvková organizace Komenského 268 763 61 Napajedla ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BEZPEČNÁ ŠKOLA RODINNÉHO TYPU MLÁDÍ TOUŢÍ PO EXPERIMENTU

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519 Školní vzdělávací program Základní škola.b y s t r ý a z v í d a v ý Verze V. z 30. 6. 2013 Platnost od 1. 9. 2013 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA..

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA.. Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY........ 2.1. Velikost školy..... 2.2. Vybavenost školy......... 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 2.4. Komunikace s rodiči a veřejností

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace srpen 2007 Obsah Úvod 3 1 Identifikační údaje 4 1.1 Identifikační

Více

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost od 3.9.2007 Mgr. Ilona Křivohlávková ředitelka školy 1 2 Obsah: 1. Identifikační údaje... 5 2.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 V Praze dne 1. září 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Obsah

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola Roztoky okres Praha západ Školní nám. 470, 252 63 Roztoky 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny 1 Obsah 1. Identifikační údaje.5 2. Charakteristika školy...7 2.1 Historie školy.7 2.2

Více

Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání verze 2011/2012 (platnost od 1. 9. 2011) ředitel školy: Mgr., Bc. František Klapal razítko 1. Identifikační

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Zpracovaný podle RVP ZV a upravený dle ŠVP z 1. 9. 2007 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Liberec, Husova 142/44, Liberec V, 460 01 Platnost dokumentu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přes radosti ke znalosti Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 2 Obsah: 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy 8 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 8 2.2 VYBAVENÍ

Více

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9, Kytlická 757 1 1. Identifikační údaje Motivační název: SPEKTRUM Spolupráce, Poznatky, Ekologie,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání Tvořivá škola pro život Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. Identifikační údaje...4 1.1 Název programu... 4 1.2 Předkladatel školního vzdělávacího programu... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost

Více

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Základní škola Valtice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motto: Škola pro každého, škola pro všechny OBSAH OBSAH... 2 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Historie

Více