DODATEK K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DODATEK K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU"

Transkript

1 DODATEK K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU společnosti: TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. Rumjancevova 3, Liberec 1 IČO: OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA DODATEK K PROSPEKTU: Za prospekt: Ing. Vladimír Herman, /015, generální ředitel, TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. Rumjancevova 3, Liberec l IČO Za prospekt: Ing. Jitka Knýřová, /0735, ekonomický náměstek, TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. Rumjancevova 3, Liberec l IČO Za ověření závěrky za rok 2002: Michal Petrman, odpovědný auditor, osvědčení č Deloitte & Touche spol. s.r.o., licence č. 79 Týn 641/ Praha 1 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že údaje uvedené v tomto dodatku prospektu nebo jeho části odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta a jím vydaných cenných papírů, nebyly vynechány. Prohlašuji, že účetní závěrka za účetní období 2002 byla ověřena auditorem a výroky auditora bez výhrad odpovídá skutečnosti. Datum: Liberec.... Ing. Vladimír Herman Ing. Jitka Knýřová Dne schválila Komise pro cenné papíry prospekt (č.j. 45/N/604/2002/2). Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne Emitent vydal prospekt a jeho dodatek k následujícím změnám. První změnou byla přeměna 1 ks prioritní akcie na ks akcií kmenových zaknihovaných, tato emise již vyla na veřejné trhy přijata. Druhou změnou bylo vydání nová emise ks akcií, kterou se navyšuje základní jmění společnosti, tato emise na veřejné trhy zatím přijata nebyla. Protože od schválení prospektu proběhlo několik změn v činnosti, majetku a závazcích emitenta, emitent vydal dodatek k prospektu. 1

2 ÚDAJE VZTAHUJÍCÍ SE NA VŠECHNY CENNÉ PAPÍRY Právním základem pro vydání emise cenných papírů je rozhodnutí valné hromady společnosti dle zákona č. 513/1991 Sb. a rozhodnutí představenstva dle usnesení valné hromady. DOSUD VYDANÉ CENNÉ PAPÍRY: Emise cenných papírů Rok Kč Počet (ks) Druh Forma Podoba Právní základ Kč ks kmenová na majitele zaknihovaná rozhodnutí VH Kč ks kmenová na majitele zaknihovaná rozhodnutí VH Kč ks kmenová na majitele zaknihovaná rozhodnutí VH Kč ks kmenová na majitele zaknihovaná rozhodnutí VH Kč ks kmenová na majitele zaknihovaná rozhodnutí VH 2002* Kč ks kmenová na majitele zaknihovaná rozhodnutí VH 2002** Kč ks kmenová na majitele zaknihovaná rozhodnutí představenstva dle usnesení VH Celkem Kč ks ISIN: CZ * došlo k přeměně 1 ks akcie na jméno v listinné podobě v hodnotě Kč na ks akcií na majitele v zaknihované podobě v hodnotě Kč/1 akcii ** tato emise nebyla dosud přijata na veřejné trhy (Burza a RM Systém) k obchodování Žádosti o povolení veřejné obchodovatelnosti akcií byly předkládány Komisi pro cenné papíry, Washingtonova 7, Praha 1. Registrace předmětných emisí akcií byly provedeny u Střediska cenných papírů. Veřejné trhy na kterých je obchodováno a je obchodování žádáno : Burza cenných papírů a.s., Rybná 14, Praha 1, RM Systém a.s., Podvinný mlýn 6, Praha 9, S cennými papíry nebylo a nebude obchodováno na žádných zahraničních veřejných trzích. Ovládající osoba: Ovládající osobou je TARMAC INTERNATIONAL HOLDINGS B.V., Schiphol Boulevard 165, NL 1118 BG, Luchthaven Schiphol, Nizozemí. Výše podílu opravňující k hlasování je 95,37 %. Akcionář / společník Podíl na základním kapitálu Tarmac International Holdings B.V. 95,55 % ostatní 4,45 % celkem 100,00 % Z údajů ve výpisu společnosti z registru emitenta cenných papírů vyplývá, že žádná jiná osoba (než výše uvedená společnost TIH B.V.) nemá přímý či nepřímý podíl na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech přesahující 5 %. Hlavní oblastí činnosti společnosti je těžba přírodního kamene a jeho následné zpracování na drcené a těžené kamenivo. 2

3 Údaje o tržbách v posledních čtyřech účetních obdobích: a) Vývoj tržeb za prodané vlastní výrobky a služby Tržby (tis. Kč) b) Struktura tržeb za prodané vlastní výrobky a služby podle druhu činnosti Druh činnosti Drcené (% tržeb) Těžené (% tržeb) c) Teritoriální struktura tržeb Teritorium Tuzemsko (% tržeb) 99,00 96,00 98,18 97,85 Export (% tržeb) 1,00 4,00 1,82 2,15 Společnost nemá takovou organizační složku, která by se podílela na celkovém obratu společnosti alespoň 10 %. Společnost provozuje 14 lomů a 6 štěrkopískoven. Celkové vytěžitelné zásoby v těchto lokalitách představují 236 mil. tun, což při průměrné roční těžbě 4 mil. tun představuje životnost 59 let. HLAVNÍ INVESTICE Hlavní investice uskutečněné v běžném účetním období a třech předcházejících účetních obdobích včetně finančních investic: Charakteristika: Společnost směřuje podstatnou část svých investic do obnovy stávajícího zařízení a jejím cílem je, aby tyto investice přinášely i úspory provozních nákladů. Hlavní investicí v roce 2002 byla rekonstrukce provozovny Chlum v hodnotě 73 mil. Kč. Jednalo se o největší investiční akci v historii společnosti, jež se sebou přinesla zavedení inovační technologie při zpracování kamene, splňující nejpřísnější kritéria nejen na kvalitu, ale i na bezpečnost práce. Významným způsobem také přispěla k omezení nepříznivých dopadů těžební společnosti na životní prostřední, zejména ke snížení hlučnosti a prašnosti. Hlavní předpokládané investice uskutečněné v běžném účetním období a třech předcházejících účetních obdobích: Rok Investiční akce 2003 předpokládaná investice tis. Kč z toho do obnovy tis. Kč racionalizační investice tis. Kč 2002 rekonstrukce provozovny Chlum v celkové ceně tis. Kč 2001 rekonstrukce primární drtírny v lomu Plaňany v celkové ceně tis. Kč racionalizační projekty v celkové ceně tis. Kč 2000 nákup 4 kolových nakladačů v celkové ceně tis. Kč rekonstrukce primární drtírny v lomu Smrčí v celkové ceně tis. Kč Průměrný počet zaměstnanců společnosti: Rok 2002 Rok 2001 Rok 2000 Rok 1999 Zaměstnanci Vedení společnosti

4 Celkem ÚDAJE O VÝVOJI ČINNOSTI Komentář k rozvaze, výkazu zisku a ztrát a k cash flow Komentář k rozvaze V průběhu roku došlo ke zvýšení hodnoty dlouhodobého majetku v důsledku nových investic, zejména v položce Samostatné věci movité. Významný nárůst v položce nedokončených investic je způsoben rekonstrukcí provozovny Chlum, která bude uvedena do plného provozu v prvních měsících roku Zvýšení oběžných aktiv je způsobeno růstem pohledávek, zejména pohledávek z obchodního styku, což je zapříčiněno relativně vysokým obratem v posledních měsících roku a dále i tlakem na prodlužování lhůt splatnosti pohledávek. Zásoby hotových výrobků jsou nižší než v předešlých obdobích díky nižšímu objemu celkového množství skladovaných výrobků. Krátkodobý finanční majetek vyjadřuje finanční majetek uložený na depositních směnkách. V položce základního kapitálu došlo k jejímu navýšení o částku tis. Kč v důsledku splacení upsaných vkladů akcionářů. Z hospodářského výsledku roku 2001 bylo 5 % převedeno do zákonného rezervního fondu a zbytek byl zaúčtován na účet nerozdělený zisk minulých let. Rezervy zákonné představují především rezervy na sanace a rekultivace, které jsou tvořeny v souladu s požadavky obvodních báňských úřadů tak, aby byly zajištěny dostatečné prostředky na rekultivace vytěžených ploch. V průběhu účetního období došlo ke splacení půjčky ve výši tis. Kč vůči společnosti TARMAC ASPHALT INTERNATIONAL Limited, a to včetně splatných úroků. Komentář k Výkazu zisku a ztrát TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. dosáhl za rok 2002 hospodářského výsledku ve výši tis. Kč (po zdanění). Nárůst zisku je způsoben mírným nárůstem výkonů (došlo k růstu tržeb za prodej vlastních výrobků, a to o 4,4 %, celkové výkony jsou však ovlivněny negativní změnou stavu zásob v důsledku snížení celkového objemu zásob hotových výrobků). Na zvýšení zisku se podílela i opatření vedoucí ke snížení celkových nákladů díky novým investicím, které vedou jednak ke snížení nákladů na opravy a energii a i nároků na pracovní sílu. Snížení nároků na pracovní sílu je ovlivněno i organizačními opatřeními vedoucími k maximálnímu využívání pracovní doby a organizačními opatřeními, která vedla ke zjednodušení řídící struktury společnosti. Snížení celkové výše odpisů je způsobeno pozdější realizací investiční akce Chlum (na přelomu roku 2002/03). V položce tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů je zaúčtována jednak tvorba rezervy na sanace a rekultivace a dále pak jsou v této položce zúčtovány časově rozlišované náklady, což jsou náklady na hromadné odstřely a náklady na skrývky. Komentář k výkazu peněžních toků V průběhu roku došlo ke zvýšení peněžních prostředků o Kč. Kladným peněžním tokem z provozní činnosti ve výši Kč, sníženým vlivem zvýšení stavu pohledávek byly vytvořeny dostatečné prostředky k financování stálých aktiv ve výši Kč. Vytvořené finanční zdroje byly dále použity ke splacení úvěru (včetně příslušenství) a k úhradě daňových závazků vůči státu. 4

5 Pozitivní vliv na celkové peněžní toky mělo i splacené zvýšení vlastního kapitálu ve výši Kč. Údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních zahájených během posledních dvou účetních období, která měla nebo mohou mít významný vliv na finanční situaci společnosti: soudní spory, ve kterých je společnost TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. žalována (pasivní spory) - - hodnota předmětu sporu přesahuje částku 1 mil. Kč ČEDIČ Dobkovičky a.s., Praha 4, Hudečkova 12, IČO Obec Záhoří, IČO pohledávky a záruky doposud neřešené soudní cestou: Patrik Tejml, Litvínov, Valdštejnská 2109, IČO Ing. Josef Kačírek, CsC., Praha 4, Hudečkova 12 PRO-KATEX a.s., Praha 3, Vinohradská 164, IČO Certifikáty ISO Společnost TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. má zaveden systém řízení jakosti v souladu s normou ČSN EN ISO 9002:1995. Držitelem certifikátů, v nichž je potvrzena shoda systému řízení jakosti pro řízení provozu těžby, zpracování a dodávání kameniva, jsou všechny provozovny a organizační jednotky společnosti s výjimkou provozoven Tachov, Bezděčín a Dolánky. Certifikace nově zrekonstruované provozovny Chlum proběhne v roce Certifikační orgán Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pravidelně prověřuje úroveň systému jakosti v naší organizaci. V roce 2003 proběhne přestavba systému řízení jakosti tak, aby odpovídal normě ČSN EN ISO 9001:2001. Na závěr budou organizační jednotky podrobeny certifikačnímu procesu. 1.1 Rekultivace a ochrana životního prostředí Hlavním odvětvím výroby společnosti je těžba nerostných surovin a jejich úprava, což nepochybně ovlivňuje životní prostředí okolní přírody a krajiny. Společnost si je těchto vlivů vědoma, a proto se snaží v maximální možné míře pečovat o životní prostředí a krajinu. Pozemky dotčené těžbou jsou v souladu se schválenými plány sanací a rekultivací upravovány tak, aby mohly být přirozeně začleněny zpět do okolní přírody a krajiny při zachování vyváženosti všech krajinotvorných prvků. Rekultivační práce sestávají z technické části, která spočívá v úpravě terénu a v přípravě půdy pro výsadbu a z části biologické týkající se vlastní výsadby zeleně a následné péče o ní. Pozemky jsou rekultivovány na zemědělskou nebo lesní půdu. U některých pozemků je použita metoda tzv. přirozené sukcese. Kombinace výše uvedených postupů vede ke zvýšení biodiverzity krajiny, především v oblastech s intenzivním zemědělským využitím. Společnost vytváří v průběhu těžebních prací fondy rezerv na sanace a rekultivace, z nichž jsou rekultivační práce hrazeny. Čerpání těchto fondů podléhá schválení státní správy. V uplynulých obdobích bylo z těchto fondů čerpáno: Rok Čerpáno (tis. Kč)

6 Všechny provozovny mají zaveden systém EMS (systém řízení životního prostředí). Tento systém dokumentuje veškeré události, které se týkají ochrany a tvorby životního prostředí. Jeho součástí jsou i plány dalšího postupu při péči o životní prostředí v dané lokalitě, které zpracovávají především prevenci znečišťování ovzduší vlivem primární a sekundární prašnosti, problematiku nakládání s odpady a chemickými látkami a ochranu vod. V roce 2002 byly dokončeny studie EIA (posuzování vlivu na životní prostředí) v provozovnách Bezděčín, Smrčí a Rvenice. Závěry vzešlé ze studií byly začleněny do rozvojových plánů těchto provozoven. V roce 2002 byly realizovány některé investiční akce s cílem zlepšení životního prostředí v jednotlivých provozovnách. V provozovnách Dolánky a Chlum jsme vybudovali nový systém sloužící k likvidaci odpadních vod. V rámci rekonstrukce provozovny Chlum bylo instalováno zařízení na likvidaci prašnosti. Zakoupili jsme kropicí vůz pro likvidaci sekundární prašnosti na komunikacích v lomu Bezděčín. Investice společnosti přispívající k ochraně životního prostředí Rok Investice (tis. Kč) Bezpečnost práce Společnost má stanovený program Cíl Nula Nulová Tolerance, což znamená pracovat bez pracovních úrazů a nulovou toleranci k porušování bezpečnostních předpisů. Úsilí společnosti bylo v roce 2002 zaměřeno na zlepšení bezpečnostní kultury a změnu návyků jednotlivých zaměstnanců. Management společnosti pravidelně navštěvuje provozovny a věnuje se problematice bezpečnosti práce. Cílem je vyhledat riziková chování, která se mohou stát zdrojem pracovních úrazů a eliminovat je. Tyto návštěvy slouží také ke změně bezpečnostní kultury tak, aby si každý zaměstnanec uvědomil odpovědnost za zdraví své i za zdraví a životy svých spolupracovníků. Kromě těchto aktivit byly v souladu se Zákoníkem práce provedeny prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vedení společnosti 4 x ročně jedná o problematice bezpečnosti a ochraně zdraví, vyhodnocuje dosažený stav ve společnosti a stanovuje úkoly pro jeho trvalé zlepšování. V roce 2002 došlo k 1 pracovnímu úrazu s pracovní neschopností, což je 50 % zlepšení oproti roku předcházejícímu. V následující tabulce je uveden vývoj úrazovosti za poslední 4 roky. Rok Pracovní úrazy V roce 2002 byla dokončena kategorizace rizikových pracovišť podle platných předpisů. Podařilo se zlikvidovat některá riziková pracoviště, na kterých byly překračovány hygienické limity hluku a prachu. Problémem, jenž budeme v budoucnu řešit, je odstranění nebo výrazné omezení vibrací. Úsilí společnosti na další období bude zaměřeno na úplnou eliminaci pracovních úrazů a další likvidaci rizikových pracovišť. Zaměstnanecká politika a sociální program V roce 2002 zaměstnávala společnost v průměru 218 zaměstnanců, z toho bylo 140 dělníků a 78 zaměstnanců v technických funkcích. Na snížení počtu zaměstnanců oproti roku 2001 měly podstatný vliv dva faktory. Prvním z nich byla racionalizace výroby, která s sebou přinesla nižší požadavek na pracovní sílu, druhým faktorem, jenž ovlivnil počet zaměstnanců, bylo ukončení vlastní činnosti na provozovně Dubičná. Rozložení počtu pracovníků podle druhu podnikatelské činnosti společnosti 6

7 Podnikatelská činnost Těžba a zpracování surovin V porovnání s rokem 2001 došlo v roce 2002 ke zvýšení průměrné mzdy ve společnosti o 11,1 %, průměrná měsíční hrubá mzda v roce 2002 činila Kč. Společnost usilovala o to, aby nárůst reálných mezd zaměstnanců byl přiměřený a odrážel ekonomickou situaci a výkonnost firmy. Společnost, stejně jako v předchozích letech, kladla i v roce 2002 zvýšený důraz na prohlubování a zvyšování odborné kvalifikace svých zaměstnanců. Vedle odborných kurzů, školení a různých vzdělávacích akcí byly nedílnou součástí vzdělávacího programu společnosti také jazykové kurzy. Společnost vynaložila na vzdělávání v roce 2002 částku Kč. Hlavní pozornost byla věnována zejména obchodní politice společnosti, vzájemné komunikaci a efektivnímu fungování pracovních týmů. Společnost uzavřela s Koordinačním odborovým orgánem OS Stavba ČR TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. Liberec kolektivní smlouvu na období let , která upravuje vztahy mezi zaměstnavatelem a jeho zaměstnanci. Tato kolektivní smlouva především stanovuje a upravuje pracovní, mzdové a sociální podmínky a nároky zaměstnanců a zahrnuje také problematiku ochrany zdraví a bezpečnosti práce. Svým zaměstnancům společnost poskytla v roce 2002 příspěvek ve výši Kč na sociální, kulturní, tělovýchovné a sportovní účely. V roce 2002 společnost TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. vynaložila Kč na charitativní a dobročinné účely. Poskytla příspěvek nadaci EURONISA, která již řadu let soustřeďuje svou činnost na pomoc a péči o hendikepované osoby a pokračovala ve spolupráci s nadací Křižovatka zakoupením dalších přístrojů na novorozenecká oddělení. Dále se podílela i na podpoře a propagaci nejrůznějších regionálních sportovních, tělovýchovných a kulturních akcí, především v místech sídla svých provozoven. Stanovení cílů pro další období Mezi základní cíle společnosti patří růst obratu a tím i ziskovosti firmy. Pro rok 2003 je plánován obrat ve výši Kč. Své úsilí v příštím období zaměříme i nadále na poskytování kvalitních služeb zákazníkům, flexibilitu v sortimentní skladbě a zvýšení podílu dodávek zajišťovaných včetně dopravy. Jednoznačným cílem v oblasti bezpečnosti práce je minimalizace pracovních úrazů na nulu a odstraňování rizikových činností. V oblasti kvality soustředíme svou pozornost na dodržování technologické kázně a kontrolu jakosti našich výrobků. Investiční politika společnosti bude stejně jako doposud prosazovat inovace technologických linek a zařízení s cílem optimalizovat podmínky pro splnění náročných kritérií na kvalitu a sortiment produkce, efektivitu, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí. Mezi nejvýznamnější investice plánované na rok 2003 patří rekonstrukce provozovny Pamětník ve výši Kč. V provozovnách, v nichž je to možné, budeme i nadále provádět průběžné rekultivace tak, aby vytěžená a rekultivovaná plocha mohla být vracena zpět k dalšímu hospodářskému nebo rekreačnímu využití. 7

8 ÚDAJE O STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNECH EMITENTA ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA: Předseda představenstva: Ian PUGHSLEY ( ) bytem: bytem Priory Holme, Priory Road St. Ives, Cambs PE17 4BB, Velká Británie, výkon funkce od Místopředseda představenstva: Ing. Vladimír HERMAN ( ) bytem: B. Němcové 499, Liberec 5 výkon funkce od Členové představenstva: Simon Gareth Tailor ( ) bytem: 78 Symphony, Court Brindley Place, Birmingham, B16 8AF, Velká Británie výkon funkce od Ing. Jiří Vacek ( ) Bytem: Na pískovně 669, Liberec 14 výkon funkce od ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY: Člen dozorčí rady: Ing. Jitka Knýřová ( ) bytem: Bílá 31, Český Dub výkon funkce od Člen dozorčí rady: Josef Starý ( ) bytem: Burešova 362, Stráž nad Nisou výkon funkce od Člen dozorčí rady: Jiří Barcal ( ) bytem: Sochorova 819, Doksy výkon funkce od VEDENÍ SPOLEČNOSTI : Generální ředitel: Ing. Vladimír Herman 55 let, VŠ strojní Ekonomická náměstkyně: Ing. Jitka Knýřová 40 let, VŠ ekonomická Ředitel oblasti Východ: Ing. Jiří Vacek 40 let, VŠ ekonomická Ředitel oblasti Západ: Josef Starý 8

9 51 let, SPŠ kamenická Vztahy mezi emitentem a členy statutárního orgánu, dozorčího orgánu a vedením: Peněžité příjmy Z toho Naturální (v tis. Kč) v roce 2002 tantiémy příjmy Představenstvo Dozorčí rada Vedoucí zaměstnanci Členům statutárního orgánu, dozorčího orgánu a vedoucím pracovníkům nebyla poskytnuta v roce 2002 žádná plnění prostřednictvím ovládané osoby a osob ovládaných emitentem, žádná ručení, zajištění či plnění, která by za tyto členy společnost převzala a žádné úvěry nebo půjčky. Počet účastnických cenných papírů společnosti v držení členů statutárního orgánu, členů dozorčího orgánu a vedoucích zaměstnanců společnosti: Akcie (ks) Představenstvo * Dozorčí rada 0 Vedoucí zaměstnanci * * jedná se o tutéž osobu 9

10 TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. Přehled o peněžních tocích (nekonsolidovaný) ke dni 31.prosinci 2002 ( v celých tisících Kč) P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti Z: Účetní zisk nebo ztráta z provozní činnosti před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv A.1.2. Změna stavu: A opravné položky k nabytému majetku A rezervy A časové rozlišení A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv A.1.4.Ostatní úbytky a nabytí stálých aktiv A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami provozního kapitálu a mimořádnými položkami A.2. Změny stavu pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti A.2.3. Změna stavu zásob A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků A.4. Přijaté úroky A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy A.7. Zisk(+) Ztráta(-) z ostatních finančních operací A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Nabytí stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky C.2.1. Zvýšení základního kapitálu, event. rezervního fondu C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům C.2.3. Další vklady peněžních prostředků akcionářů C.2.4. Úhrada ztráty společníky C.2.5. Přímé platby z fondů C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení, respektive snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období

11 Označení PASIVA Řád. a b c PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál I. Základní kapitál Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Změny základního kapitálu II. Kapitálové fondy Emisní ažio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 73 III. Fondy ze zisku Zákonný rezervní fond Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy IV. Výsledek hospodaření minulých let Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let 80 V. Výsledek hospodaření B. Cizí zdroje I. Rezervy Rezervy zákonné Rezerva na daň z příjmů Rezerva na kursové ztráty Ostatní rezervy Odložený daňový závazek (pohledávka) II. Dlouhodobé závazky Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem Závazky k podnikům s podstatným vlivem Dlouhodobé přijaté zálohy Emitované dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Jiné dlouhodobé závazky 95 III. Krátkodobé závazky Závazky z obchodního styku Závazky ke společníkům a sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení Stát - daňové závazky a dotace Odložený daňový závazek Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem Závazky k podnikům s podstatným vlivem Jiné závazky IV. Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé Běžné bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 108 C. Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv I. Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kursové rozdíly pasivní II. Dohadné účty pasivní Kontrolní číslo

12 AKTIVA Řád. Běžné účetní období Brutto Korekce Netto Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 2 B. Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje 5 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 3. Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 9 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 11 II. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Opravná položka k nabytému majetku 21 III. Dlouhodobý finanční majetek Podílové cenné papíry a podíly v podn. s rozhod. vlivem Podílové cenné papíry a podíly v podn. s podst. vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky podnikům ve skupině Jiný finanční majetek Nedokončený dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 29 C. Oběžná aktiva I. Zásoby Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby II. Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodního styku Pohledávky ke společníkům a sdružení Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem Jiné pohledávky 43 III. Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodního styku Pohledávky ke společníkům a sdružení Sociální zabezpečení Stát - daňové pohledávky Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 49 6 Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 50 7 Jiné pohledávky IV. Finanční majetek Peníze Účty v bankách Krátkodobý finanční majetek Nedokončený krátkodobý finanční majetek 56 D. Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv I. Časové rozlišení Náklady příštích období Příjmy příštích období Kursové rozdíly aktivní II. Dohadné účty aktivní Kontrolní číslo

13 Výkaz zisku a ztrát ( v tis. Kč) a b řád. č I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže 3 4 II. Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby Aktivace B. Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu IV. Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů G. Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů V. Zúčtování opravných položek do provozních výnosů H. Zúčtování opravných položek do provozních nákladů VI. Ostatní provozní výnosy I. Ostatní provozní náklady VII. Převod provozních výnosů 27 J. Převod provozních nákladů 28 * Provozní výsledek hospodaření VIII. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 30 K. Prodané cenné papíry a podíly 31 IX. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z cenných papírů a podílů v podnicích ve skupině Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 36 L. Náklady z finančního majetku 37 XI. Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů 38 M. Náklady z přecenění majetkových cenných papírů 39 XII. Zúčtování rezerv do finančních výnosů N. Tvorba rezerv na finanční náklady XIII. Zúčtování opravných položek do finančních výnosů O. Zúčtování opravných položek do finančních nákladů XIV. Výnosové úroky P. Nákladové úroky XV. Ostatní finanční výnosy Q. Ostatní finanční náklady XVI. Převod finančních výnosů 48 R. Převod finančních nákladů 49 * Finanční výsledek hospodaření S. Daň z příjmů za běžnou činnost splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XVII. Mimořádné výnosy T. Mimořádné náklady U. Daň z příjmů z mimořádné činnosti splatná odložená 59 * Mimořádný výsledek hospodaření W. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 61 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) Kontrolní číslo

14 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2002 Název společnosti: TARMAC SEVEROKÁMEN a.s Sídlo: Rumjancevova, Liberec 1 Právní forma: akciová společnost IČO: TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. 1

15 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY ZPŮSOBY OCENĚNÍ, ODEPISOVÁNÍ A TVORBY OPRAVNÝCH POLOŽEK Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Zásoby Pohledávky REZERVY PŘEPOČTY ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU DANĚ ZMĚNY ZPŮSOBU OCEŇOVÁNÍ, POSTUPŮ ODPISOVÁNÍ A POSTUPŮ ÚČTOVÁNÍ OPROTI PŘEDCHÁZEJÍCÍMU ÚČETNÍMU OBDOBÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT DLOUHODOBÝ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem Jiný dlouhodobý finanční majetek ZÁSOBY POHLEDÁVKY Pohledávky z obchodního styku Věková struktura pohledávek z obchodního styku - odběratelé VLASTNÍ KAPITÁL Změny vlastního kapitálu Základní kapitál ZÁKONNÉ REZERVY ZÁVAZKY Závazky z obchodního styku Věková struktura krátkodobých závazků - dodavatelé Závazky k podnikům ve skupině BANKOVNÍ ÚVĚRY A DLUHOPISY VÝNOSY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI PODLE HLAVNÍCH ČINNOSTÍ TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY OSOBNÍ NÁKLADY A POČET ZAMĚSTNANCŮ ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY...17 TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. 2

16 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Akciová společnost byla založena dne Fondem národního majetku jako WIMPEY- SEVEROKÁMEN a.s. na základě zakladatelské listiny dle zákona 513/1991 Sb. V průběhu roku 1992 odkoupila společnost W.A. Investments Limited 17 % podíl od Fondu národního majetku.tento podíl byl v následujících letech postupně zvyšován. V březnu 1996 společnost W.A. Investments Limited přešla do vlastnictví TARMAC HEAVY BUILDING MATERIALS Plc. Dne byl původní název společnosti změněn na TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. Společnost má základní kapitál ve výši Kč. Podrobný komentář je uveden v bodu Fyzické a právnické osoby, podílející se více než 20 % na základním kapitálu společnosti a výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce: Akcionář/ Společník % podíl na základním kapitálu Tarmac International Holdings B.V. Amsterdam 95,71 % Ostatní 4,29 % Celkem 100 % Hlavním předmětem činnosti společnosti je těžba a zpracování kamene. V roce 2002 došlo k následujícím změnám v Obchodním rejstříku: dne byla zapsána nová činnost - silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní, dne byla vymazána 1 prioritní akcie na majitele ve jmenovité hodnotě Kč a zapsáno ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě Kč v zaknihované podobě, bylo zapsáno rozhodnutí představenstva ze dne o zvýšení základního kapitálu. 3

17 1.2 Organizační struktura společnosti V roce 2002 došlo k racionalizaci organizační struktury společnosti. Byly zrušeny funkce obchodního ředitele, technického ředitele a provozního náměstka. Od roku 2002 je organizační struktura následující: Generální ředitel Ing. Vladimír Herman Sekretariát GŘ Jaromíra Velechovská Ekonomická náměstkyně Ing. Jitka Knýřová Ředitel východní oblasti Ing. Jiří Vacek Ředitel západní oblasti Josef Starý 1.3 Představenstvo a dozorčí rada Funkce Jméno Představenstvo předseda Ian Pughsley místopředseda Vladimír Herman člen Simon Gareth Taylor člen Jűrgen Lange-Flemming člen Jiří Vacek Dozorčí rada člen Jitka Knýřová člen Josef Starý člen Jiří Barcal V průběhu roku 2002 došlo k následujícím změnám v představenstvu a dozorčí radě společnosti: Představenstvo: Funkce Jméno Změna Datum změny člen Jűrgen Lange-Flemming nově zvolen člen Simon Gareth Taylor nově zvolen člen Philip Warner odvolán člen Michael Jeremy Osborne odvolán Dozorčí rada: Funkce Jméno Změna Datum změny člen Simon Gareth Taylor odvolán člen Jaroslav Suchý odstoupil člen Zuzana Tomíčková odstoupila

18 2 ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatřením ministerstva financí, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, a opatřením ministerstva financí, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. 2.1 Způsoby ocenění, odepisování a tvorby opravných položek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Ocenění Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Dlouhodobým nehmotným majetkem je majetek, jehož ocenění je vyšší než Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok oceněný při pořízení cenou Kč a nižší a vyšší než Kč je v rámci nákupu velkého souboru majetku kvalifikován jako dlouhodobý hmotný majetek. Hmotný majetek nakoupený jednotlivě s dobou použitelnosti delší než jeden rok oceněný při pořízení cenou Kč a nižší a vyšší než Kč a nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok oceněný při pořízení cenou Kč a nižší není považován za dlouhodobý majetek. Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením majetku vlastní činností, popřípadě nepřímé náklady správního charakteru, pokud vytvoření majetku přesahuje období jednoho roku. Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku. 5

19 Účetní odpisy Dlouhodobý majetek je odpisován lineární metodou s dobou odpisování uvedenou níže. Kategorie majetku Doba odpisování v letech Stavby Stroje a zařízení 4-15 Dopravní prostředky 4-15 Software 5 Geologický průzkum 5 Ložiska nerostů dle množství vytěžené suroviny Doba odpisování v letech je stanovena podle očekávané doby upotřebitelnosti dlouhodobého majetku. Způsob tvorby opravných položek V roce 2002 byly na základě inventarizace vytvořeny opravné položky k nepoužívanému dlouhodobému hmotnému majetku a v budoucnu bezplatně předávaným pozemkům, jejichž ocenění v účetnictví dočasně neodpovídá reálnému stavu. Stanovené opravné položky vychází z účetních zůstatkových cen a tržního ocenění. Opravné položky na pozemky se tvoří dle těžené suroviny Dlouhodobý finanční majetek Ocenění Finanční investice do dceřiných a přidružených podniků se oceňují pořizovací cenou. V případě přechodného snížení reálné hodnoty majetku jsou tvořeny opravné položky Zásoby Ocenění Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady zejména celní poplatky, dopravné a skladovací poplatky při dopravě. Výdaje zásob ze skladu jsou účtovány pevnými skladovými cenami. Skladové ceny jsou určovány dle pořizovací ceny. Skladová odchylka se rozpouští dle spotřeby zásob ze skladu v běžném měsíci. Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady.ty zahrnují přímé výrobní náklady a výrobní režii. 6

20 Způsob tvorby opravných položek V roce 2002 byly vytvořeny opravné položky k zásobám vytvořených vlastní činnosti, a to do výše překročení stanovených limitů zásob Pohledávky Způsob tvorby opravných položek V roce 2002 byly vytvořeny opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti zákazníků. Opravné položky na pohledávky se splatností nad 180 dní jsou vytvořeny ve výši 100 %. Z důvodu opatrnosti se od roku 2001 vytváří opravná položka na nezaplacené pohledávky z titulu smluvních pokut ve výši 100 %. 2.2 Rezervy Rezervy jsou vytvářeny na rizika a budoucí ztráty známé k datu účetní závěrky. V roce 2002 společnost vytváří daňově uznatelné rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku a rezervy na sanace a důlní škody dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (Horní zákon). 2.3 Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány pevným kurzem stanoveným ke dni uskutečnění účetního případu. Pevný kurz se stanovuje měsíčně na základě kurzu stanoveného ČNB k 1. pracovnímu dni měsíce. Pohledávky v cizí měně splatné po jsou k datu účetní závěrky přepočteny dle platného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou k tomuto datu a zjištěné kurzové rozdíly jsou proúčtovány na vrub finančních nákladů nebo výnosů. 2.4 Daně Daňové odpisy dlouhodobého majetku Pro účely výpočtu daňových odpisů je použita zrychlená metoda. Odložená daň Odložená daň je vypočtena ze všech dočasných rozdílů mezi daňovými a účetními hodnotami za použití sazby daně z příjmů platné pro následující rok. 7

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za rok 2014 Název společnosti: AGROPLAST KOBYLY a.s. IČO : 48292494 Sídlo společnosti: Právní forma: Rejstřík: spisová značka Předmět podnikání: Kobyly 93, 463 45 pošta Pěnčín Akciová

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více