DODATEK K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DODATEK K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU"

Transkript

1 DODATEK K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU společnosti: TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. Rumjancevova 3, Liberec 1 IČO: OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA DODATEK K PROSPEKTU: Za prospekt: Ing. Vladimír Herman, /015, generální ředitel, TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. Rumjancevova 3, Liberec l IČO Za prospekt: Ing. Jitka Knýřová, /0735, ekonomický náměstek, TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. Rumjancevova 3, Liberec l IČO Za ověření závěrky za rok 2002: Michal Petrman, odpovědný auditor, osvědčení č Deloitte & Touche spol. s.r.o., licence č. 79 Týn 641/ Praha 1 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že údaje uvedené v tomto dodatku prospektu nebo jeho části odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta a jím vydaných cenných papírů, nebyly vynechány. Prohlašuji, že účetní závěrka za účetní období 2002 byla ověřena auditorem a výroky auditora bez výhrad odpovídá skutečnosti. Datum: Liberec.... Ing. Vladimír Herman Ing. Jitka Knýřová Dne schválila Komise pro cenné papíry prospekt (č.j. 45/N/604/2002/2). Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne Emitent vydal prospekt a jeho dodatek k následujícím změnám. První změnou byla přeměna 1 ks prioritní akcie na ks akcií kmenových zaknihovaných, tato emise již vyla na veřejné trhy přijata. Druhou změnou bylo vydání nová emise ks akcií, kterou se navyšuje základní jmění společnosti, tato emise na veřejné trhy zatím přijata nebyla. Protože od schválení prospektu proběhlo několik změn v činnosti, majetku a závazcích emitenta, emitent vydal dodatek k prospektu. 1

2 ÚDAJE VZTAHUJÍCÍ SE NA VŠECHNY CENNÉ PAPÍRY Právním základem pro vydání emise cenných papírů je rozhodnutí valné hromady společnosti dle zákona č. 513/1991 Sb. a rozhodnutí představenstva dle usnesení valné hromady. DOSUD VYDANÉ CENNÉ PAPÍRY: Emise cenných papírů Rok Kč Počet (ks) Druh Forma Podoba Právní základ Kč ks kmenová na majitele zaknihovaná rozhodnutí VH Kč ks kmenová na majitele zaknihovaná rozhodnutí VH Kč ks kmenová na majitele zaknihovaná rozhodnutí VH Kč ks kmenová na majitele zaknihovaná rozhodnutí VH Kč ks kmenová na majitele zaknihovaná rozhodnutí VH 2002* Kč ks kmenová na majitele zaknihovaná rozhodnutí VH 2002** Kč ks kmenová na majitele zaknihovaná rozhodnutí představenstva dle usnesení VH Celkem Kč ks ISIN: CZ * došlo k přeměně 1 ks akcie na jméno v listinné podobě v hodnotě Kč na ks akcií na majitele v zaknihované podobě v hodnotě Kč/1 akcii ** tato emise nebyla dosud přijata na veřejné trhy (Burza a RM Systém) k obchodování Žádosti o povolení veřejné obchodovatelnosti akcií byly předkládány Komisi pro cenné papíry, Washingtonova 7, Praha 1. Registrace předmětných emisí akcií byly provedeny u Střediska cenných papírů. Veřejné trhy na kterých je obchodováno a je obchodování žádáno : Burza cenných papírů a.s., Rybná 14, Praha 1, RM Systém a.s., Podvinný mlýn 6, Praha 9, S cennými papíry nebylo a nebude obchodováno na žádných zahraničních veřejných trzích. Ovládající osoba: Ovládající osobou je TARMAC INTERNATIONAL HOLDINGS B.V., Schiphol Boulevard 165, NL 1118 BG, Luchthaven Schiphol, Nizozemí. Výše podílu opravňující k hlasování je 95,37 %. Akcionář / společník Podíl na základním kapitálu Tarmac International Holdings B.V. 95,55 % ostatní 4,45 % celkem 100,00 % Z údajů ve výpisu společnosti z registru emitenta cenných papírů vyplývá, že žádná jiná osoba (než výše uvedená společnost TIH B.V.) nemá přímý či nepřímý podíl na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech přesahující 5 %. Hlavní oblastí činnosti společnosti je těžba přírodního kamene a jeho následné zpracování na drcené a těžené kamenivo. 2

3 Údaje o tržbách v posledních čtyřech účetních obdobích: a) Vývoj tržeb za prodané vlastní výrobky a služby Tržby (tis. Kč) b) Struktura tržeb za prodané vlastní výrobky a služby podle druhu činnosti Druh činnosti Drcené (% tržeb) Těžené (% tržeb) c) Teritoriální struktura tržeb Teritorium Tuzemsko (% tržeb) 99,00 96,00 98,18 97,85 Export (% tržeb) 1,00 4,00 1,82 2,15 Společnost nemá takovou organizační složku, která by se podílela na celkovém obratu společnosti alespoň 10 %. Společnost provozuje 14 lomů a 6 štěrkopískoven. Celkové vytěžitelné zásoby v těchto lokalitách představují 236 mil. tun, což při průměrné roční těžbě 4 mil. tun představuje životnost 59 let. HLAVNÍ INVESTICE Hlavní investice uskutečněné v běžném účetním období a třech předcházejících účetních obdobích včetně finančních investic: Charakteristika: Společnost směřuje podstatnou část svých investic do obnovy stávajícího zařízení a jejím cílem je, aby tyto investice přinášely i úspory provozních nákladů. Hlavní investicí v roce 2002 byla rekonstrukce provozovny Chlum v hodnotě 73 mil. Kč. Jednalo se o největší investiční akci v historii společnosti, jež se sebou přinesla zavedení inovační technologie při zpracování kamene, splňující nejpřísnější kritéria nejen na kvalitu, ale i na bezpečnost práce. Významným způsobem také přispěla k omezení nepříznivých dopadů těžební společnosti na životní prostřední, zejména ke snížení hlučnosti a prašnosti. Hlavní předpokládané investice uskutečněné v běžném účetním období a třech předcházejících účetních obdobích: Rok Investiční akce 2003 předpokládaná investice tis. Kč z toho do obnovy tis. Kč racionalizační investice tis. Kč 2002 rekonstrukce provozovny Chlum v celkové ceně tis. Kč 2001 rekonstrukce primární drtírny v lomu Plaňany v celkové ceně tis. Kč racionalizační projekty v celkové ceně tis. Kč 2000 nákup 4 kolových nakladačů v celkové ceně tis. Kč rekonstrukce primární drtírny v lomu Smrčí v celkové ceně tis. Kč Průměrný počet zaměstnanců společnosti: Rok 2002 Rok 2001 Rok 2000 Rok 1999 Zaměstnanci Vedení společnosti

4 Celkem ÚDAJE O VÝVOJI ČINNOSTI Komentář k rozvaze, výkazu zisku a ztrát a k cash flow Komentář k rozvaze V průběhu roku došlo ke zvýšení hodnoty dlouhodobého majetku v důsledku nových investic, zejména v položce Samostatné věci movité. Významný nárůst v položce nedokončených investic je způsoben rekonstrukcí provozovny Chlum, která bude uvedena do plného provozu v prvních měsících roku Zvýšení oběžných aktiv je způsobeno růstem pohledávek, zejména pohledávek z obchodního styku, což je zapříčiněno relativně vysokým obratem v posledních měsících roku a dále i tlakem na prodlužování lhůt splatnosti pohledávek. Zásoby hotových výrobků jsou nižší než v předešlých obdobích díky nižšímu objemu celkového množství skladovaných výrobků. Krátkodobý finanční majetek vyjadřuje finanční majetek uložený na depositních směnkách. V položce základního kapitálu došlo k jejímu navýšení o částku tis. Kč v důsledku splacení upsaných vkladů akcionářů. Z hospodářského výsledku roku 2001 bylo 5 % převedeno do zákonného rezervního fondu a zbytek byl zaúčtován na účet nerozdělený zisk minulých let. Rezervy zákonné představují především rezervy na sanace a rekultivace, které jsou tvořeny v souladu s požadavky obvodních báňských úřadů tak, aby byly zajištěny dostatečné prostředky na rekultivace vytěžených ploch. V průběhu účetního období došlo ke splacení půjčky ve výši tis. Kč vůči společnosti TARMAC ASPHALT INTERNATIONAL Limited, a to včetně splatných úroků. Komentář k Výkazu zisku a ztrát TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. dosáhl za rok 2002 hospodářského výsledku ve výši tis. Kč (po zdanění). Nárůst zisku je způsoben mírným nárůstem výkonů (došlo k růstu tržeb za prodej vlastních výrobků, a to o 4,4 %, celkové výkony jsou však ovlivněny negativní změnou stavu zásob v důsledku snížení celkového objemu zásob hotových výrobků). Na zvýšení zisku se podílela i opatření vedoucí ke snížení celkových nákladů díky novým investicím, které vedou jednak ke snížení nákladů na opravy a energii a i nároků na pracovní sílu. Snížení nároků na pracovní sílu je ovlivněno i organizačními opatřeními vedoucími k maximálnímu využívání pracovní doby a organizačními opatřeními, která vedla ke zjednodušení řídící struktury společnosti. Snížení celkové výše odpisů je způsobeno pozdější realizací investiční akce Chlum (na přelomu roku 2002/03). V položce tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů je zaúčtována jednak tvorba rezervy na sanace a rekultivace a dále pak jsou v této položce zúčtovány časově rozlišované náklady, což jsou náklady na hromadné odstřely a náklady na skrývky. Komentář k výkazu peněžních toků V průběhu roku došlo ke zvýšení peněžních prostředků o Kč. Kladným peněžním tokem z provozní činnosti ve výši Kč, sníženým vlivem zvýšení stavu pohledávek byly vytvořeny dostatečné prostředky k financování stálých aktiv ve výši Kč. Vytvořené finanční zdroje byly dále použity ke splacení úvěru (včetně příslušenství) a k úhradě daňových závazků vůči státu. 4

5 Pozitivní vliv na celkové peněžní toky mělo i splacené zvýšení vlastního kapitálu ve výši Kč. Údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních zahájených během posledních dvou účetních období, která měla nebo mohou mít významný vliv na finanční situaci společnosti: soudní spory, ve kterých je společnost TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. žalována (pasivní spory) - - hodnota předmětu sporu přesahuje částku 1 mil. Kč ČEDIČ Dobkovičky a.s., Praha 4, Hudečkova 12, IČO Obec Záhoří, IČO pohledávky a záruky doposud neřešené soudní cestou: Patrik Tejml, Litvínov, Valdštejnská 2109, IČO Ing. Josef Kačírek, CsC., Praha 4, Hudečkova 12 PRO-KATEX a.s., Praha 3, Vinohradská 164, IČO Certifikáty ISO Společnost TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. má zaveden systém řízení jakosti v souladu s normou ČSN EN ISO 9002:1995. Držitelem certifikátů, v nichž je potvrzena shoda systému řízení jakosti pro řízení provozu těžby, zpracování a dodávání kameniva, jsou všechny provozovny a organizační jednotky společnosti s výjimkou provozoven Tachov, Bezděčín a Dolánky. Certifikace nově zrekonstruované provozovny Chlum proběhne v roce Certifikační orgán Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pravidelně prověřuje úroveň systému jakosti v naší organizaci. V roce 2003 proběhne přestavba systému řízení jakosti tak, aby odpovídal normě ČSN EN ISO 9001:2001. Na závěr budou organizační jednotky podrobeny certifikačnímu procesu. 1.1 Rekultivace a ochrana životního prostředí Hlavním odvětvím výroby společnosti je těžba nerostných surovin a jejich úprava, což nepochybně ovlivňuje životní prostředí okolní přírody a krajiny. Společnost si je těchto vlivů vědoma, a proto se snaží v maximální možné míře pečovat o životní prostředí a krajinu. Pozemky dotčené těžbou jsou v souladu se schválenými plány sanací a rekultivací upravovány tak, aby mohly být přirozeně začleněny zpět do okolní přírody a krajiny při zachování vyváženosti všech krajinotvorných prvků. Rekultivační práce sestávají z technické části, která spočívá v úpravě terénu a v přípravě půdy pro výsadbu a z části biologické týkající se vlastní výsadby zeleně a následné péče o ní. Pozemky jsou rekultivovány na zemědělskou nebo lesní půdu. U některých pozemků je použita metoda tzv. přirozené sukcese. Kombinace výše uvedených postupů vede ke zvýšení biodiverzity krajiny, především v oblastech s intenzivním zemědělským využitím. Společnost vytváří v průběhu těžebních prací fondy rezerv na sanace a rekultivace, z nichž jsou rekultivační práce hrazeny. Čerpání těchto fondů podléhá schválení státní správy. V uplynulých obdobích bylo z těchto fondů čerpáno: Rok Čerpáno (tis. Kč)

6 Všechny provozovny mají zaveden systém EMS (systém řízení životního prostředí). Tento systém dokumentuje veškeré události, které se týkají ochrany a tvorby životního prostředí. Jeho součástí jsou i plány dalšího postupu při péči o životní prostředí v dané lokalitě, které zpracovávají především prevenci znečišťování ovzduší vlivem primární a sekundární prašnosti, problematiku nakládání s odpady a chemickými látkami a ochranu vod. V roce 2002 byly dokončeny studie EIA (posuzování vlivu na životní prostředí) v provozovnách Bezděčín, Smrčí a Rvenice. Závěry vzešlé ze studií byly začleněny do rozvojových plánů těchto provozoven. V roce 2002 byly realizovány některé investiční akce s cílem zlepšení životního prostředí v jednotlivých provozovnách. V provozovnách Dolánky a Chlum jsme vybudovali nový systém sloužící k likvidaci odpadních vod. V rámci rekonstrukce provozovny Chlum bylo instalováno zařízení na likvidaci prašnosti. Zakoupili jsme kropicí vůz pro likvidaci sekundární prašnosti na komunikacích v lomu Bezděčín. Investice společnosti přispívající k ochraně životního prostředí Rok Investice (tis. Kč) Bezpečnost práce Společnost má stanovený program Cíl Nula Nulová Tolerance, což znamená pracovat bez pracovních úrazů a nulovou toleranci k porušování bezpečnostních předpisů. Úsilí společnosti bylo v roce 2002 zaměřeno na zlepšení bezpečnostní kultury a změnu návyků jednotlivých zaměstnanců. Management společnosti pravidelně navštěvuje provozovny a věnuje se problematice bezpečnosti práce. Cílem je vyhledat riziková chování, která se mohou stát zdrojem pracovních úrazů a eliminovat je. Tyto návštěvy slouží také ke změně bezpečnostní kultury tak, aby si každý zaměstnanec uvědomil odpovědnost za zdraví své i za zdraví a životy svých spolupracovníků. Kromě těchto aktivit byly v souladu se Zákoníkem práce provedeny prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vedení společnosti 4 x ročně jedná o problematice bezpečnosti a ochraně zdraví, vyhodnocuje dosažený stav ve společnosti a stanovuje úkoly pro jeho trvalé zlepšování. V roce 2002 došlo k 1 pracovnímu úrazu s pracovní neschopností, což je 50 % zlepšení oproti roku předcházejícímu. V následující tabulce je uveden vývoj úrazovosti za poslední 4 roky. Rok Pracovní úrazy V roce 2002 byla dokončena kategorizace rizikových pracovišť podle platných předpisů. Podařilo se zlikvidovat některá riziková pracoviště, na kterých byly překračovány hygienické limity hluku a prachu. Problémem, jenž budeme v budoucnu řešit, je odstranění nebo výrazné omezení vibrací. Úsilí společnosti na další období bude zaměřeno na úplnou eliminaci pracovních úrazů a další likvidaci rizikových pracovišť. Zaměstnanecká politika a sociální program V roce 2002 zaměstnávala společnost v průměru 218 zaměstnanců, z toho bylo 140 dělníků a 78 zaměstnanců v technických funkcích. Na snížení počtu zaměstnanců oproti roku 2001 měly podstatný vliv dva faktory. Prvním z nich byla racionalizace výroby, která s sebou přinesla nižší požadavek na pracovní sílu, druhým faktorem, jenž ovlivnil počet zaměstnanců, bylo ukončení vlastní činnosti na provozovně Dubičná. Rozložení počtu pracovníků podle druhu podnikatelské činnosti společnosti 6

7 Podnikatelská činnost Těžba a zpracování surovin V porovnání s rokem 2001 došlo v roce 2002 ke zvýšení průměrné mzdy ve společnosti o 11,1 %, průměrná měsíční hrubá mzda v roce 2002 činila Kč. Společnost usilovala o to, aby nárůst reálných mezd zaměstnanců byl přiměřený a odrážel ekonomickou situaci a výkonnost firmy. Společnost, stejně jako v předchozích letech, kladla i v roce 2002 zvýšený důraz na prohlubování a zvyšování odborné kvalifikace svých zaměstnanců. Vedle odborných kurzů, školení a různých vzdělávacích akcí byly nedílnou součástí vzdělávacího programu společnosti také jazykové kurzy. Společnost vynaložila na vzdělávání v roce 2002 částku Kč. Hlavní pozornost byla věnována zejména obchodní politice společnosti, vzájemné komunikaci a efektivnímu fungování pracovních týmů. Společnost uzavřela s Koordinačním odborovým orgánem OS Stavba ČR TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. Liberec kolektivní smlouvu na období let , která upravuje vztahy mezi zaměstnavatelem a jeho zaměstnanci. Tato kolektivní smlouva především stanovuje a upravuje pracovní, mzdové a sociální podmínky a nároky zaměstnanců a zahrnuje také problematiku ochrany zdraví a bezpečnosti práce. Svým zaměstnancům společnost poskytla v roce 2002 příspěvek ve výši Kč na sociální, kulturní, tělovýchovné a sportovní účely. V roce 2002 společnost TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. vynaložila Kč na charitativní a dobročinné účely. Poskytla příspěvek nadaci EURONISA, která již řadu let soustřeďuje svou činnost na pomoc a péči o hendikepované osoby a pokračovala ve spolupráci s nadací Křižovatka zakoupením dalších přístrojů na novorozenecká oddělení. Dále se podílela i na podpoře a propagaci nejrůznějších regionálních sportovních, tělovýchovných a kulturních akcí, především v místech sídla svých provozoven. Stanovení cílů pro další období Mezi základní cíle společnosti patří růst obratu a tím i ziskovosti firmy. Pro rok 2003 je plánován obrat ve výši Kč. Své úsilí v příštím období zaměříme i nadále na poskytování kvalitních služeb zákazníkům, flexibilitu v sortimentní skladbě a zvýšení podílu dodávek zajišťovaných včetně dopravy. Jednoznačným cílem v oblasti bezpečnosti práce je minimalizace pracovních úrazů na nulu a odstraňování rizikových činností. V oblasti kvality soustředíme svou pozornost na dodržování technologické kázně a kontrolu jakosti našich výrobků. Investiční politika společnosti bude stejně jako doposud prosazovat inovace technologických linek a zařízení s cílem optimalizovat podmínky pro splnění náročných kritérií na kvalitu a sortiment produkce, efektivitu, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí. Mezi nejvýznamnější investice plánované na rok 2003 patří rekonstrukce provozovny Pamětník ve výši Kč. V provozovnách, v nichž je to možné, budeme i nadále provádět průběžné rekultivace tak, aby vytěžená a rekultivovaná plocha mohla být vracena zpět k dalšímu hospodářskému nebo rekreačnímu využití. 7

8 ÚDAJE O STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNECH EMITENTA ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA: Předseda představenstva: Ian PUGHSLEY ( ) bytem: bytem Priory Holme, Priory Road St. Ives, Cambs PE17 4BB, Velká Británie, výkon funkce od Místopředseda představenstva: Ing. Vladimír HERMAN ( ) bytem: B. Němcové 499, Liberec 5 výkon funkce od Členové představenstva: Simon Gareth Tailor ( ) bytem: 78 Symphony, Court Brindley Place, Birmingham, B16 8AF, Velká Británie výkon funkce od Ing. Jiří Vacek ( ) Bytem: Na pískovně 669, Liberec 14 výkon funkce od ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY: Člen dozorčí rady: Ing. Jitka Knýřová ( ) bytem: Bílá 31, Český Dub výkon funkce od Člen dozorčí rady: Josef Starý ( ) bytem: Burešova 362, Stráž nad Nisou výkon funkce od Člen dozorčí rady: Jiří Barcal ( ) bytem: Sochorova 819, Doksy výkon funkce od VEDENÍ SPOLEČNOSTI : Generální ředitel: Ing. Vladimír Herman 55 let, VŠ strojní Ekonomická náměstkyně: Ing. Jitka Knýřová 40 let, VŠ ekonomická Ředitel oblasti Východ: Ing. Jiří Vacek 40 let, VŠ ekonomická Ředitel oblasti Západ: Josef Starý 8

9 51 let, SPŠ kamenická Vztahy mezi emitentem a členy statutárního orgánu, dozorčího orgánu a vedením: Peněžité příjmy Z toho Naturální (v tis. Kč) v roce 2002 tantiémy příjmy Představenstvo Dozorčí rada Vedoucí zaměstnanci Členům statutárního orgánu, dozorčího orgánu a vedoucím pracovníkům nebyla poskytnuta v roce 2002 žádná plnění prostřednictvím ovládané osoby a osob ovládaných emitentem, žádná ručení, zajištění či plnění, která by za tyto členy společnost převzala a žádné úvěry nebo půjčky. Počet účastnických cenných papírů společnosti v držení členů statutárního orgánu, členů dozorčího orgánu a vedoucích zaměstnanců společnosti: Akcie (ks) Představenstvo * Dozorčí rada 0 Vedoucí zaměstnanci * * jedná se o tutéž osobu 9

10 TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. Přehled o peněžních tocích (nekonsolidovaný) ke dni 31.prosinci 2002 ( v celých tisících Kč) P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti Z: Účetní zisk nebo ztráta z provozní činnosti před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv A.1.2. Změna stavu: A opravné položky k nabytému majetku A rezervy A časové rozlišení A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv A.1.4.Ostatní úbytky a nabytí stálých aktiv A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami provozního kapitálu a mimořádnými položkami A.2. Změny stavu pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti A.2.3. Změna stavu zásob A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků A.4. Přijaté úroky A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy A.7. Zisk(+) Ztráta(-) z ostatních finančních operací A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Nabytí stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky C.2.1. Zvýšení základního kapitálu, event. rezervního fondu C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům C.2.3. Další vklady peněžních prostředků akcionářů C.2.4. Úhrada ztráty společníky C.2.5. Přímé platby z fondů C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení, respektive snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období

11 Označení PASIVA Řád. a b c PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál I. Základní kapitál Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Změny základního kapitálu II. Kapitálové fondy Emisní ažio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 73 III. Fondy ze zisku Zákonný rezervní fond Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy IV. Výsledek hospodaření minulých let Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let 80 V. Výsledek hospodaření B. Cizí zdroje I. Rezervy Rezervy zákonné Rezerva na daň z příjmů Rezerva na kursové ztráty Ostatní rezervy Odložený daňový závazek (pohledávka) II. Dlouhodobé závazky Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem Závazky k podnikům s podstatným vlivem Dlouhodobé přijaté zálohy Emitované dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Jiné dlouhodobé závazky 95 III. Krátkodobé závazky Závazky z obchodního styku Závazky ke společníkům a sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení Stát - daňové závazky a dotace Odložený daňový závazek Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem Závazky k podnikům s podstatným vlivem Jiné závazky IV. Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé Běžné bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 108 C. Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv I. Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kursové rozdíly pasivní II. Dohadné účty pasivní Kontrolní číslo

12 AKTIVA Řád. Běžné účetní období Brutto Korekce Netto Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 2 B. Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje 5 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 3. Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 9 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 11 II. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Opravná položka k nabytému majetku 21 III. Dlouhodobý finanční majetek Podílové cenné papíry a podíly v podn. s rozhod. vlivem Podílové cenné papíry a podíly v podn. s podst. vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky podnikům ve skupině Jiný finanční majetek Nedokončený dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 29 C. Oběžná aktiva I. Zásoby Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby II. Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodního styku Pohledávky ke společníkům a sdružení Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem Jiné pohledávky 43 III. Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodního styku Pohledávky ke společníkům a sdružení Sociální zabezpečení Stát - daňové pohledávky Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 49 6 Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 50 7 Jiné pohledávky IV. Finanční majetek Peníze Účty v bankách Krátkodobý finanční majetek Nedokončený krátkodobý finanční majetek 56 D. Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv I. Časové rozlišení Náklady příštích období Příjmy příštích období Kursové rozdíly aktivní II. Dohadné účty aktivní Kontrolní číslo

13 Výkaz zisku a ztrát ( v tis. Kč) a b řád. č I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže 3 4 II. Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby Aktivace B. Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu IV. Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů G. Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů V. Zúčtování opravných položek do provozních výnosů H. Zúčtování opravných položek do provozních nákladů VI. Ostatní provozní výnosy I. Ostatní provozní náklady VII. Převod provozních výnosů 27 J. Převod provozních nákladů 28 * Provozní výsledek hospodaření VIII. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 30 K. Prodané cenné papíry a podíly 31 IX. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z cenných papírů a podílů v podnicích ve skupině Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 36 L. Náklady z finančního majetku 37 XI. Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů 38 M. Náklady z přecenění majetkových cenných papírů 39 XII. Zúčtování rezerv do finančních výnosů N. Tvorba rezerv na finanční náklady XIII. Zúčtování opravných položek do finančních výnosů O. Zúčtování opravných položek do finančních nákladů XIV. Výnosové úroky P. Nákladové úroky XV. Ostatní finanční výnosy Q. Ostatní finanční náklady XVI. Převod finančních výnosů 48 R. Převod finančních nákladů 49 * Finanční výsledek hospodaření S. Daň z příjmů za běžnou činnost splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XVII. Mimořádné výnosy T. Mimořádné náklady U. Daň z příjmů z mimořádné činnosti splatná odložená 59 * Mimořádný výsledek hospodaření W. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 61 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) Kontrolní číslo

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více

Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2

Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2 Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2 Obsah I. Zpráva nezávislého auditora II. Textová část výroční zprávy III. Účetní závěrky za roky 2010, 2009, 2008 IV. Zpráva představenstva VÚAnCh, a.s. za rok

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2011 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Průmyslová 1001, Staré Město, 739 61 Třinec, Česká republika

Průmyslová 1001, Staré Město, 739 61 Třinec, Česká republika Výroční zpráva 2013 2 Obsah I. Úvodní slovo ředitele 4 II. Obecné údaje 6 III. Orgány společnosti 7 IV. Zpráva představenstva 8 V. Zpráva dozorčí rady 14 VI. Účetní závěrka za rok 2013 15 VII. Příloha

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

Dalkia Morava, a.s. 28. října 3123/152 709 74 Ostrava Česká republika tel.: +420 596 609 111 fax: +420 596 609 300 e-mail: info@dalkiamorava.

Dalkia Morava, a.s. 28. října 3123/152 709 74 Ostrava Česká republika tel.: +420 596 609 111 fax: +420 596 609 300 e-mail: info@dalkiamorava. Dalkia Morava, a.s. 28. října 3123/152 709 74 Ostrava Česká republika tel.: +420 596 609 111 fax: +420 596 609 300 e-mail: info@dalkiamorava.cz www.dalkiamorava.cz F i n a n č n í z p r á v a 2 0 0 2 prázdná

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ]

Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ] Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ] Obsah Profil společnosti 2 Základní ekonomické ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Orgány společnosti a organizační struktura

Více

Ú VODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Ú VODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Dopravní podnik města Olomouce, a. s. Výroční zpráva 2001 I. Ú VODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA A VÝKONNÉHO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, dámy a pánové, Právě jste

Více

EUROVIA Jakubčovice, s.r.o.

EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 Březen 2010 Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvodní slovo ředitele společnosti III. Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o peněžních tocích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 TEZAS a.s. Sídlo společnosti : Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz : Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO : 6193549 DIČ : CZ6193549 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická Obsah Představení Skupiny Severní energetická Údaje o osobách zodpovědných za výroční zprávu Dopis člena představenstva Hlavní události roku 2013 a 2014 do data sestavení výroční zprávy Profil společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 ROTEXTILE, a. s., v likvidaci Horní Rokytnice 186 Rokytnice nad Jizerou PSČ 512 44 IČ: 45534233 DIČ: CZ45534233 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Vybrané ukazatele společnosti 6 Vrcholové orgány společnosti 8 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího

Více

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999 KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny Výroční zpráva 1999 Obsah Profil společnosti 1 Složení vrcholových orgánů 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Zpráva představenstva 5 ALPHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA č l e n s k u p i n y D O R A OBSAH Profil společnosti.................................................. 4 Organizační struktura společnosti..................................... 5 Zpráva jednatele..................................................

Více