6 Učební osnovy pro 2. stupeň ZŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6 Učební osnovy pro 2. stupeň ZŠ"

Transkript

1 6 Učební osnovy pro 2. stupeň ZŠ 6.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Na ZŠ a MŠ Sluníčko s. r. o. v Lipníku nad Bečvou je vyučován jako povinný předmět s následnou časovou dotací: Ročník šestý sedmý osmý devátý Dotace (h) Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu. V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život.

2 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Žáci čtou s porozuměním, pracují s textem, pedagog ověřuje porozumění textu. Žáci samostatně kriticky hodnotí vlastní výsledky učení a svoji práci, vyhledávají chyby a pracují s chybou. Žáci vyhledávají a třídí informace a propojují je do širších významových celků. Žáci si osvojují základní jazykové a literární pojmy. Žáci využívají efektivně výpočetní techniku. Žáci používají slovník cizích slov a dalších zdroje. Kompetence k řešení problému Pedagog provádí se žáky rozbor úkolu, volí správný postup k vyřešení problému a vyhodnocuje správnost výsledku. Pedagog podporuje žáky v hledání souvislostí s již známými gramatickými jevy. Žáci plánují, připravují, realizují a hodnotí svoji činnost. Žáci vyhledávají informace z různých zdrojů a kriticky je posuzují. Kompetence komunikativní Žáci komunikují ústně i písemně. Pedagog vede žáky k tomu, aby naslouchali promluvám ostatních, vhodně na ně reagovali a byli schopni obhájit svůj názor v diskusi. Žáci se učí argumentaci. Referáty a prezentace vedou žáky k tomu, aby formulovali a vyjadřovali své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřovali se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu. Žáci využívají informačních a komunikačních prostředků a technologií. Pedagog a žáci dodržují pravidla otevřené diskuze. Kompetence sociální a personální Pedagog přednostně využívá interaktivní formy výuky. Pedagog rozvíjí u žáků organizační schopnosti, schopnost samostatné práce, schopnost spolupracovat, schopnost pracovat v týmu a rozdělovat si role. Využívá všechny formy práce: samostatnou, ve dvojicích, skupinovou práci a týmové úkoly. Pedagog vhodně využívá metody spolupráce i soutěže. Žáci na příkladech z literatury rozebírají konkrétní modelové sociální situace. Kompetence občanské Žáci se aktivně zapojují do kulturního dění ve škole. Žáci se podílejí na stanovení pravidel chování, pravidel práce a pravidel hodnocení. Pedagog pomocí příkladů z literatury a vytvářením modelových situací u žáků rozvíjí schopnost vcítit se do pocitů ostatních lidí. Žáci se učí oceňovat a chránit naše i cizí tradice, kulturní a historické dědictví.

3 Kompetence pracovní Žáci ke své práci užívají moderní informační a komunikační technologie. Žáci hodnotí práci ostatních a svoji práci. Pedagog motivuje žáky k poznávání různých povolání (literární ukázky, úvaha o budoucím povolání aj.). Pedagog vede žáky k dodržování zadání, postupů a termínů.

4 Předmět: Český jazyk - literatura Výstupy předmětu - Žák: Tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie Uceleně reprodukuje přečtený text, přiměřeně svému věku popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje jeho smysl. Formuluje ústně i písemně své dojmy z uměleckého díla, rozeznává základní rysy individuálního stylu autora Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovnává je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře. Samostatně vyhledává, zpracovává a porovnává informace Třída: Šestá Učivo Tvořivé činnosti s literárním textem Způsoby interpretace literárních a jiných děl Literární druhy a žánry Základy literární teorie a historie Aplikováno na tématech: Mýty, báje, pohádky a pověsti. Z české literatury 19. století. Na cestě. Příběhy odvahy a dobrodružství. Svět lidí a svět zvířat. Maléry a patálie. Úsměvy a šibalství Předmětové vazby a průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Komunikace: Referáty; převyprávění čteného textu Rozvoj schopností poznávání: cvičení dovedností zapamatování Multikulturní výchova Kulturní diference: srovnávání stylu života v různých částech světa Kulturní diference: báje, legendy a pověstí různých národů Mediální výchova Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality: diskuse o aktuálních zprávách z pohledu vlastní zkušenosti DĚ: Mýty starých národů o vzniku světa; Život ve starověkém Řecku a Římě; Život na vesnici 19. století (Němcová) ZE: Orientace na mapě světa a Evropy VV: Ilustrátoři, vlastní ztvárnění ilustrace knihy

5 Předmět: Český jazyk mluvnice a sloh Výstupy předmětu - Žák: Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití. Samostatně pracuje s jazykovými příručkami. V písemném projevu zvládá zásady českého pravopisu Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vhodně jich používá Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí Rozlišuje v textu fakta od názorů a hodnocení, dorozumívá se kultivovaně, odlišuje spisovný a nespisovný projev, vhodně používá jazykové prostředky, rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích. Zapojuje se do diskuse. Slohové útvary: Vypravování. Popis předmětu, děje, osoby. Zpráva a oznámení. Práce s hlavními myšlenkami textu, výtah, výpisky. Dopis Třída: Šestá Učivo Obecné poučení o jazyce/pravopis Zvuková stránka jazyka/pravopis Slovní zásoba a tvoření slov/pravopis Tvarosloví/pravopis Skladba/pravopis Čtení, naslouchání,mluvený a písemný projev Slohové útvary. Vypravování, Popis, Zpráva a oznámení, Jak se učíme (hl. myšlenky textu), Dopis Předmětové vazby a průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Sebepoznání a sebepojetí: mluvnická cvičení charakteristika sebe, jak se vnímám Komunikace: rétorická cvičení řeč, intonace, řeč těla Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola: diskuse o demokratických vztazích ve škole Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá: Vypravování o zážitcích z Evropy a světa Mediální výchova Tvorba mediálního sdělení: inzerát Fungování a vliv médií ve společnosti: exkurze do redakce deníku DĚ: čeština jako slovanský jazyk, původ Slovanů AJ, FRJ: podmět ve větě

6 Předmět: Český jazyk - literatura Výstupy předmětu - Žák: Tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie Uceleně reprodukuje přečtený text, přiměřeně svému věku popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje jeho smysl. Formuluje ústně i písemně své dojmy z uměleckého díla, rozeznává základní rysy individuálního stylu autora Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovnává je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře. Samostatně vyhledává, zpracovává a porovnává informace Třída: Sedmá Učivo Tvořivé činnosti s literárním textem Způsoby interpretace literárních a jiných děl Literární druhy a žánry Základy literární teorie a historie Aplikováno na tématech: V krajinách fantazie. O přátelství a lásce. Staré příběhy, věčná témata. Nikdy se nevzdávej souboje, prohry. Jak jsem potkal lidi. S úsměvem jde všechno líp Předmětové vazby a průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání: cvičení dovedností zapamatování (báseň) Komunikace: rétorika referáty Multikulturní výchova Kulturní diference: křesťanská tradice Vánoc a Velikonoc Etnický původ: Čtení a diskuse o různých způsobech života, odlišném myšlení (Indie, Aljaška, Afrika, cestopisy) Mediální výchova Kritické čtení: kritické hodnocení zpráv, reklam, bulváru ZE: cestopisy orientace v mapě světa, geografie a základní pojmy o popisovaných místech OV: bajky dobré a špatné lidské vlastnosti, rozvíjení schopnosti hodnocení

7 Předmět: Český jazyk mluvnice a sloh Výstupy předmětu - Žák: Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití. Samostatně pracuje s jazykovými příručkami. V písemném projevu zvládá zásady českého pravopisu Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vhodně jich používá Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí Rozlišuje v textu fakta od názorů a hodnocení, dorozumívá se kultivovaně, odlišuje spisovný a nespisovný projev, vhodně používá jazykové prostředky, rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích. Zapojuje se do diskuse. Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem. Třída: Sedmá Učivo Obecné poučení o jazyce/pravopis Tvarosloví/pravopis Význam slov, slovní zásoba/pravopis Skladba/pravopis Čtení, naslouchání,mluvený a písemný projev Slohové útvary: Vypravování. Popis. Charakteristika. Životopis. Žádost, pozvánka. Předmětové vazby a průřezová témata Osobnostní a sociál. výchova Sebepoznání a sebepojetí: životopis, moje silné a slabé stránky Poznávání lidí: rétorická cvičení, charakteristika kamaráda Hodnoty, postoje: charakteristika, životopis jakých vlastností chci dosáhnout Rozvoj schopností poznávání: dovednosti pro učení a studium (výtah z odborného textu) Multikulturní výchova Lidské vztahy: vzájemná rovnost mužů, žen, etnických skupin na trhu práce Mediální výchova Tvorba mediálního sdělení: zpráva o školní akci, příspěvek do školního časopisu Fungování a vliv médií ve společnosti: exkurze do redakce deníku

8 Předmět: Český jazyk - literatura Výstupy předmětu - Žák: Tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie Uceleně reprodukuje přečtený text, přiměřeně svému věku popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje jeho smysl. Formuluje ústně i písemně své dojmy z uměleckého díla, rozeznává základní rysy individuálního stylu autora Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovnává je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře. Samostatně vyhledává, zpracovává a porovnává informace Třída: Osmá Učivo Tvořivé činnosti s literárním textem Způsoby interpretace literárních a jiných děl Literární druhy a žánry Základy literární teorie a historie Aplikováno na tématech: Setkání se starší literaturou. Od romantismu k moderní literatuře. Román. Psoty lopoty. Humor. Sci-fi. Chvála jazyka. Předmětové vazby a průřezová témata OSV Rozvoj schopností poznávání: cvičení dovedností zapamatování (báseň) Komunikace: rétorika referáty Mezilidské vztahy: rozvíjení schopnosti empatie pohled na svět očima románových hrdinů VMEGS Objevujeme Evropu a svět: romány ze všech částí Evropy co víme a co se říká o stylu života jiných národů Multikulturní výchova Etnický původ: různé způsoby života Princip sociálního smíru: válečné romány a diskuse o současném multikulturním světě, diskriminace, současné konflikty Mediální výchova Kritické čtení: kritické hodnocení zpráv, reklam, bulváru OV: lidská práva DĚ, ZE: místa a důvody světových konfliktů; místa popisovaná v románech

9 Předmět: Český jazyk mluvnice a sloh Výstupy předmětu - Žák: Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití. Samostatně pracuje s jazykovými příručkami. V písemném projevu zvládá zásady českého pravopisu Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vhodně jich používá Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí Rozlišuje v textu fakta od názorů a hodnocení, dorozumívá se kultivovaně, odlišuje spisovný a nespisovný projev, vhodně používá jazykové prostředky, rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích. Zapojuje se do diskuse. Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem. Třída: Osmá Učivo Obecné poučení o jazyce, slovanské jazyky, jazyková kultura/pravopis Slovní zásoba a tvoření slov/pravopis Tvarosloví/pravopis Skladba/pravopis Čtení, naslouchání,mluvený a písemný projev Slohové útvary: Charakteristika. Popis. Výklad. Výtah. Úvaha Předmětové vazby a průřezová témata Osobnostní a sociál. výchova Komunikace: výslovnost a užívání cizích slov Komunikace: rétorická cvičení - výklad Mezilidské vztahy: úvahy o vztazích v rodině, ve třídě, ve své skupině Hodnoty, postoje: charakteristika analýza vlastních a cizích postojů a chování Sebepoznání: rozvoj sebehodnocení Výchova demokratického občana Principy demokracie: žáci vykládají pojmy demokracie, anarchie, diktatura Multikultur. výchova Multikulturalita: Úvaha o vývoji obce, regionu, zěmě do budoucnosti Mediální výchova Tvorba mediálního sdělení: zpráva o školní akci, příspěvek do školního časopisu Fungování a vliv médií ve společnosti: exkurze do redakce deníku

10 Předmět: Český jazyk - literatura Výstupy předmětu - Žák: Tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie Uceleně reprodukuje přečtený text, přiměřeně svému věku popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje jeho smysl. Formuluje ústně i písemně své dojmy z uměleckého díla, rozeznává základní rysy individuálního stylu autora Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovnává je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře. Samostatně vyhledává, zpracovává a porovnává informace Třída: Devátá Učivo Tvořivé činnosti s literárním textem Způsoby interpretace literárních a jiných děl Literární druhy a žánry Základy literární teorie a historie Aplikováno na tématech: Chvála vypravěčství. Naruby aneb Jak vychovávat vychovatele. Divadlo písňové texty. Poezie. Vize a fantazie. Osudy Předmětové vazby a průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání: cvičení dovedností zapamatování (báseň) Komunikace: rétorika referáty Multikulturní výchova Etnický původ: různé způsoby života Lidské vztahy: vzájemné obohacování různých kultur Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Objevujeme Evropu a svět: národní písně Mediální výchova Kritické čtení: kritické hodnocení zpráv, reklam, bulváru

11 6.1.2 Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět anglický jazyk vznikl na základě obsahu vzdělávacího oboru cizí jazyk v RVP ZV, začleněna jsou průřezová témata Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Výuka probíhá s využitím klasických tříd a multimediální učebny. Kromě učebnic pracují žáci s webovými stránkami, CD ROMy, časopisy, CD, DVD a videem, internetem ve škole i doma při přípravě projektů a v neposlední řadě i s rodilými mluvčími. Své znalosti si žáci ověřují v jazykových soutěžích a srovnávacích testech. Mají také možnost účastnit se cest do Velké Británie a dalších evropských států. Žáci mají možnost pracovat v mezinárodních projektech školy (zejména Comenius). Na ZŠ je vyučován od šestého do devátého ročníku jako povinný předmět s následující časovou dotací: Ročník šestý sedmý osmý devátý Dotace (h) Evropský referenční rámec výuky cizích jazyků: Výuka je zaměřena tak, aby žáci odcházeli ze školy v 9. třídě s úrovní B1. Všichni žáci mají možnost složit mezinárodně uznávané zkoušky KET a/nebo PET organizované universitou v Cambridge. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Žáci využívají pro učení vhodné způsoby, metody a druhy učení. Pedagog je s těmito druhy aktivně seznamuje. Žáci zpracovávají mezipředmětové projekty k pochopení širších souvislostí. Žáci pracují se slovníky. Žáci pracují s autentickými texty (časopisy, knihy, zprávy o aktuálním dění ve světě, písňové texty) Žáci samostatně kriticky hodnotí vlastní výsledky učení a svoji práci, vyhledávají chyby a pracují s chybou. Pedagog používá názorné pomůcky s cílem zapojit co nejvíce smyslů. Pedagog používá interaktivní tabuli. Žáci pracují na interaktivní tabuli a s notebooky. Pedagog vysvětluje nutnost celoživotního učení se cizímu jazyku.

12 Kompetence k řešení problémů Pedagog nabízí žákům dostatek příkladů, vycházejících z reálného života a vedoucích k samostatnému uvažování a řešení problému. Pedagog provádí se žáky rozbor úkolu, volí správný postup k vyřešení problému a vyhodnocuje správnost výsledku. Žáci pracují s více zdroji informací. K získávání informací užívají také moderní komunikační techniku. Pedagog vede žáky k sebehodnocení. Žáci samostatně hodnotí své výsledky. Pedagog podporuje žáky v hledání souvislostí s již známými gramatickými jevy, v odvozování významu nových slov z kontextu. Kompetence komunikativní Žáci rozvíjejí poslech nahrávky, písničky, filmy. Anglický jazyk je komunikačním jazykem ve třídě. Žáci komunikují ústně i písemně. Žákům jsou předkládány různé zdroje informací text, mluvené slovo, film, komiks učitel vede žáky k jejich porozumění. Žáci využívají moderní informační technologie. Žáci diskutují o stylech učení a o svých výsledcích. Pedagog vede žáky k tomu, aby naslouchali promluvám ostatních, vhodně na ně reagovali a byli schopni obhájit svůj názor v diskusi. Referáty a prezentace vedou žáky k tomu, aby formulovali a vyjadřovali své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřovali se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu. Kompetence sociální a personální Pedagog přednostně využívá interaktivní formy výuky. Pedagog rozvíjí u žáků organizační schopnosti, schopnost samostatné práce, schopnost spolupracovat, schopnost pracovat v týmu a rozdělovat si role. Využívá všechny formy práce: samostatnou, ve dvojicích, skupinovou práci a týmové úkoly. Pedagog vhodně využívá metody spolupráce i soutěže. Pedagog předkládá žákům konkrétní modelové sociální situace rozhovory, hraní rolí, příklady z literatury. Kompetence občanské Žáci se aktivně zapojují do kulturního dění ve škole. Žáci se podílejí na stanovení pravidel chování, pravidel práce a pravidel hodnocení. Pedagog pomocí příkladů z literatury a vytvářením modelových situací u žáků rozvíjí schopnost vcítit se do situací ostatních lidí. Žáci srovnávají český a anglosaský právní systém. Žáci se učí oceňovat naše i cizí tradice, kulturní a historické dědictví. Kompetence pracovní Pedagog oceňuje u žáků zodpovědný přístup k zadaným úkolům a systematickou přípravu, vyžaduje úplné dokončení práce.

13 Žáci pracují se slovníkem, cizojazyčnou literaturou a internetem. Pedagog motivuje žáky k dosažení co nejvyšší úrovně znalosti jazyka a tím ke složení mezinárodně platné jazykové zkoušky. Žáci ke své práci užívají moderní informační technologie. Žáci se zapojují do mezinárodních komunitních projektů. Pedagog rozvíjí profesní orientaci žáků a zdůrazňuje praktickou užitečnost cizího jazyka na příkladech ukazuje anglický jazyk jako světově nejrozšířenější jazyk.

14 Předmět: Anglický jazyk Výstupy předmětu - Žák: Komunikační dovednosti: - správně vyslovuje - plynule čte přiměřeně dlouhé texty - odhadne obsah faktografického textu přiměřené délky a rozsahu, textu písně a básně, textu komiksu - odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu - využívá v případě potřeby slovníky - zná základní zdvořilostní fráze - zjistí odpovědi na základní otázky týkající se textu - orientuje se v konverzacích týkajících se přivítání, představování, omluvy, poděkování, žádosti o pomoc - sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s každodenním životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy - vypracuje projekty týkající se vlastního života, domácích zvířat, své obce, kuchyně své země, své země, zábavy - jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích - vyžádá jednoduchou informaci - jednoduše popíše předměty a osoby Gramatické dovednosti: - časuje sloveso to be v přítomném čase - tvoří otázku a zápor slovesa to be v přítomném čase - používá zkrácené tvary slovesa to be - rozlišuje osobní zájmena od Třída: Šestá Učivo Časování slovesa to be v přítomném čase Zápor a otázka slovesa to be v přítomném čase Časování slovesa to be v minulém čase Časování slovesa have got Tázací zájmena Zájména osobní a přivlastňovací Členy a/an/the, some Some, any this, that, these, those Přítomný čas prostý: oznamovací věta, otázka, zápor Frekvenční příslovce Tvoření množného čísla podstatných jmen Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména Otázka kolik? Rozlišování much, many, little, few Schopnosti a možnosti: užívání slovesa can Příkazy a zákazy: must, must not Rozkazovací způsob Přítomný čas průběhový: oznamovací věta, otázka, zápor Předmětové vazby a průřezová témata Předmětové vazby: HV: písně VV: výtvarné zpracovnání projektů OV: zdravý životní styl: sport, stravování, volný čas ZE: základní pojmy a orientace v mapě světa, vytváření mapy města, orientace v časových pásmech Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání: cvičení poslechu Sebepoznání: učební styly Komunikace: komunikace v různých situacích Multikulturní výchova Kulturní diference: Sociokulturní rozdíly mezi ČR a anglicky mluvícími zeměmi Etnický původ: čtení a diskuse o různých způsobech života původních obyvatel Austrálie a Ameriky.

15 přivlastňovacích a umí je užít ve větě - plynule používá číslovky od 1 do užívá otázku: Kolik? a umí ji užít v praxi - zná použití neurčitého členu u podstatných jmen - tvoří množné číslo podst. jmen - tvoří přítomný čas prostý a používá v praxi - tvoří přítomný čas průběhový a používá v praxi - tvoří otázku a zápor u významových sloves v přítomném čase prostém a průběhovém - pracuje s jednoduchým mluveným textem - rozeznává pomocná a významová slovesa - používá spojení there is / are - užívá ukazovací zájmena v jednotném i v množném čísle - užívá modální sloveso can v kladné větě, záporu i otázce - užívá sloveso must a must not - tvoří rozkazovací způsob - umí časovat sloveso to be v prostém minulém čase - užívá zkrácené odpovědi v prostém přítomném čase - užívá předložky ve větě - umí tvořit otázku, zápor slovesa have Slovní zásoba v tématech: - školní slovesa a školní pokyny - zájmy a aktivity - zeměpisné pojmy - rodina - vzhled osoby a vlastnosti - lidské tělo - denní rutina - jídlo a pití - čas, týden, měsíce - bydlení - město - oblečení - počasí Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá: čtení o životě dětí v jiných zemích (školství, stravování, sporty) Evropa a svět nás zajímá: zvyky a tradice různých národů, porovnání roku v ČR a anglicky mluvících zemích. Objevujeme Evropu a svět: projekt ke Dni jazyků

16 Předmět: Anglický jazyk Výstupy předmětu - Žák: Komunikační dovednosti: - čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu - správně vyslovuje již poznaná slovíčka - dokáže se orientovat v neznámém faktografickém textu, odhadne jeho obsah - dokáže se orientovat v textu s malým počtem neznámých slov - dle potřeby používá slovníky - sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení, týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy - dokáže postihnout hlavní smysl sdělení a poté jej vhodně reprodukovat převyprávět příběh s použitím přiměřené lexikální a gramatické zásoby - umí jednoduše vyjádřit svůj názor v běžných situacích - požádá o radu, dokáže se zeptat na směr i cestu - zeptá se na osobní informace - orientuje se v běžných situacích nákup, žádost o službu, cestování - ví, jak vyjádřit nabídku, návrh a přání - dokáže hovořit na jednoduché téma z vlastní zkušenosti - reaguje na otázky a odpovídá vhodnou formou - používá základní zdvořilostní fráze v běžných každodenních situacích Gramatické dovednosti - užívá přítomný prostý a průběhový čas Třída: Sedmá Učivo Přítomný čas prostý: oznamovací věta, otázka, zápor Frekvenční příslovce Přítomný čas průběhový: oznamovací věta, otázka, zápor Plány a záměry: budoucnost tvořená pomocí be going to Minulý čas prostý: oznamovací věta, otázka, zápor Časování slovesa být v minulém čase Minulý čas prostý pravidelných a nepravidelných sloves Modální slovesa can a must Minulý čas could, couldn t Vazba there was/were Minulý čas průběhový: oznamovací věta, otázka, zápor Přídavná jména a jejich stupňování Podstatná jména počitatelná a nepočitatelná Užívání some, any Číslovky řadové a násobné Předmětové vazby a průřezová témata Předmětové vazby: HV: písně VV: výtvarné zpracování projektů OV: zdravý životní styl: sport, zábava, volný čas DĚ: významné osobnosti světových dějin a kultury; orientace ve staletích ZE: významná anglická a americká města; mapa VB a USA PČ: volba povolání ČJ: známé postavy z literatury a filmu Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání: cvičení poslechu a cvičení paměti Mezilidské vztahy: hraní rolí, schopnost empatie Kreativita: projekty Komunikace: komunikace v různých situacích

17 - užívá minulý prostý a průběhový čas - zná způsob použití minulého průběhového času a dokáže jej rozlišit od prostého minulého času - užívá minulý čas prostý v mluveném projevu a umí jej rozlišit v psaném textu - tvoří budoucí čas spojením be going to - tvoří budoucí čas pomocí will - rozlišuje budoucnost tvořenou pomocí be going to a will - rozlišuje jednotlivé časy a dokáže je užít v mluveném projevu - rozlišuje počitatelná a nepočitatelná podstatná jména - správně užívá some, any, no - zná zájmena osobní a přivlastňovací - užívá řadové a násobné číslovky - užívá modální slovesa can, must - umí tato slovesa užívat ve větě se spojením s jiným slovesem - zná anglický slovosled a jeho základní principy - umí užívat větu se dvěma předměty - stupňuje přídavná jména - správně užívá předložky Slovosled a struktura věty - jeden zápor ve větě - slovosled se dvěma předměty Budoucí čas pomocí will Rozdíl v užití be going to a will Slovní zásoba v tématech: - oblečení - počasí - povolání a práce - město (směry a místa) - vynálezy - každodenní život - škola a školní předměty - vzhled osoby a vlastnosti - zájmy a aktivity - prázdniny a volný čas Multikulturní výchova Kulturní diference: čtení a diskuze o různých způsobech života v anglicky mluvících zemích. Multikulturalita: New York a Londýn jako multikulturní města. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá: čtení o životě dětí v jiných zemích Objevujeme Evropu a svět: projekt ke Dni jazyků

18 Předmět: Anglický jazyk Výstupy předmětu - Žák: Komunikační dovednosti: - orientuje se v autentických textech přiměřeného rozsahu, převážně informativního charakteru - odhadne obsah faktografického textu, textu písně či básně - rozumí obsahu jednoduché promluvy, chápe celkový obsah sdělení - odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu - v případě potřeby využívá slovníky - sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení, týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy - dokáže se omluvit a seznámit (frazeologická slovní zásoba) - vypracuje projekty týkající se vlastního života, života svých blízkých, života v minulosti i budoucnosti, zábavy - převypráví či napíše příběh - jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích - vyžádá jednoduchou informaci - dokáže hovořit na jednoduché téma z vlastní zkušenosti - vede konverzaci na dané téma, pohotově odpovídá a klade otázky z dané oblasti Gramatické dovednosti: - užívá přítomný prostý a průběhový čas - užívá minulý prostý a průběhový čas - rozlišuje vhodné použití prostých a průběhových časů Třída: Osmá Učivo Přítomný čas prostý: oznamovací věta, otázka, zápor Přítomný čas průběhový: oznamovací věta, otázka, zápor Minulý čas prostý: oznamovací věta, otázka, zápor Pravidelná a nepravidelná slovesa v min. č. prostém Minulý čas průběhový: oznamovací věta, otázka, zápor Budoucí čas prostý: will, won t Rozdíl v užití be going to a will Modální slovesa can a must Minulý čas could, couldn t Rady should a should not 1. kondicionál: if will Příčina a důsledek Přídavná jména a jejich stupňování Stupňování nepravidelných přídavných jmen Číslovky základní (čísla, desetinná čísla, mnohaciferná čísla, zlomky), řadové a násobné Podstatná jména počitatelná a nepočitatelná Užívání some, any Množství: much a many, a few, a little, a lot of Předmětové vazby a průřezová témata Předmětové vazby: HV: písně VV: výtvarné zpracování projektů OV: zdravý životní styl: sport, volný čas, první pomoc DĚ: vývoj VB a USA ZE: zajímavá místa na světě, světová nej ČJ: popis Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Sebepoznání: moje nátura Poznávání lidí: vzájemné poznávání Výchova demokratického občana Principy demokracie: vznik USA; forma vlády ve VB a USA; monarchie Environmentální výchova Lidské aktivity: vliv člověka na životní prostředí; denní materiály a způsob likvidace odpadů Vztah člověka k prostředí: jaký je můj životní styl

19 - orientuje se v jednotlivých časech, umí je užívat ve větě, umí je vyhledávat v textu a užívá je v mluveném projevu - umí užívat spojení já také/já také ne a dokáže jím reagovat - užívá budoucí čas tvořený pomocí will - užívá dosud poznané předložky - užívá tázací zájmena v otázkách - správně používá vyjadřování množství ve spojení s počitatelnými a nepočitatelnými podst. jmény - správně užívá some a any - rozlišuje užití složenin nějaký, jakýkoli, žádný, každý a další složeniny - rozlišuje a užívá jednotlivé stupně přídavných jmen - dokáže rozlišit spojení What like?, umí zde užít like jako předložku nikoli sloveso, umí na větu správně reagovat - užívá 1. kondicionál, rozliší příčinu a důsledek - dokáže dát radu pomocí should, should not Složeniny some-, any-, no-, every- Otázka What like? Popis předmětu, osoby a charakteru osoby Who, that, which, where Já také / já také ne Slovní zásoba v tématech: - zeměpisné pojmy - důležité události v životě člověka - jídlo a pití - sporty a venkovní aktivity - životní prostředí - seznamování se - omlouvání se - vzhled osoby a vlastnosti - zájmy a volný čas Multikulturní výchova Kulturní diference a lidské vztahy: život cizinců ve VB; přistěhovalectví; studium v zahraničí Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá: život v rodinách ve VB a USA Objevujeme Evropu a svět: čtení a diskuse o studiu v zahraničí Objevujeme Evropu a svět: projekt ke Dni jazyků

20 Předmět: Anglický jazyk Výstupy předmětu - Žák: Komunikační dovednosti: - čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu - rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory a slovníků, v textech vyhledává známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky - orientuje se v základních zeměpisných, hospodářských, společenskopolitických, kulturních a historických reáliích - rozumí jednoduché a zřetelně vyslovené promluvě a konverzaci - orientuje se v souvislých projevech učitelů - orientuje se v jednodušších monologických i dialogických projevech rodilých mluvčích - využívá v případě potřeby slovníky - napíše neformální a formální dopis, - vyplní běžný formulář a dotazník - pohovoří o denních aktivitách, pracovních pozicích, o tom, co v minulé době dělal, o tom, v čem se věci liší, o vynálezech, výživě, nemocech - stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace - popíše místo, obrázek, osobu, počasí - převypravuje či napíše příběh - jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích Třída: Devátá Učivo Přítomný čas prostý: ozn. věta, otázka, zápor Přítomný čas průběhový: ozn. věta, otázka, zápor Minulý čas prostý: ozn. věta, otázka, zápor Minulý čas průběhový: ozn. věta, otázka, zápor Budoucí čas prostý: will, won t Rozdíl v užití be going to a will Stavová slovesa (want, think, like, prefer) Žádosti, omluvy, nabídky Předpřítomný čas: ozn. věta, otázka, zápor Správné užití předpřítomného času Rozlišování předpřítomného a minulého času Předpřítomný čas s příslovci ever, never, just Předpřítomný čas s předložkami for a since Trpný rod Pravidlná a nepravidelná slovesa v trpném rodě Pravidla a povinnosti: have to, must, should Rozdíly mezi say a tell Nepřímá řeč Podmiňovací způsob: 2. kondicionál Užívání used to Předmětové vazby a průřezová témata Předmětové vazby: HV: písně VV: výtvarné zpracovnání projektů OV: volba osobních cílů DĚ: historie sportu a olympijských her ZE: zajímavá místa na světě; dobývání vesmíru ČJ: popis, vypravování Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Komunikace: komunikace v různých situacích Kooperace a kompetice: sport soutěž nebo spolupráce, co je to tým? Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola: popis a tvorba pravidel Environmentální výchova Lidské aktivity: vliv člověka na životní prostředí

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 104 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení podporuje zájem o studium cizích jazyků obecně, bývá zpravidla volen jako první cizí jazyk v návaznosti na výuku angličtiny

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na druhém stupni základní školy jako první

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Vzdělávací obsah předmětu získávání zájmu o studium angličtiny a vytváření pozitivního

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Angličtina přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Anglický jazyk - 6. ročník (RvMp)

Anglický jazyk - 6. ročník (RvMp) Anglický jazyk - 6. ročník (RvMp) Školní výstupy Učivo Vztahy používá sloveso být k vyjadřování minulosti sděluje informace v minulém čase Sloveso to be v minulém čase Minulý čas prostý pravidelná slovesa

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk. 2. stupeň ZŠ

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk. 2. stupeň ZŠ Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk 2. stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni se věnuje pozornost rozvoji všech řečových dovedností, zvláště pak dovednostem produktivním a interaktivním,

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 94 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu Dodatek č.2 k IV.dílu ŠVP Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu 1 Platnost dokumentu : Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

Volitelný francouzský jazyk

Volitelný francouzský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný francouzský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. se představí, položí a zodpoví otázky o základních osobních údajích; - rozumí pokynům ve vyučování; - popíše, kde je a co právě dělá (či někdo jiný); - domluví se při nakupování v obchodě; - správně určí

Více

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Předmět: Německý jazyk Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 1. stupni je zařazen již od 1. ročníku.

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk ,Učební osnovy II Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace

Více

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka Zpracování osnov předmětu Seminář z německého jazyka koordinovala Mgr. Zuzana Böhmová. Časová dotace: Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny 3.V 2 hodiny 6.N 2 hodiny 4.V 2 hodiny Celková dotace: vyššího gymnázia

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Zdravá škola pro každého č.j. ZSG 383/2009 Škola: Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Květoslava

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

V.1.3 Druhý cizí jazyk

V.1.3 Druhý cizí jazyk 1/9 V.1.3 Druhý cizí jazyk V.1.3.II 2. stupeň V.1.3.II.1 Charakteristika předmětu Výuka druhého cizího jazyka (DCJ) je pojata komunikativní metodou zdůrazňující hlavní funkci každého jazyka, tj.funkce

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá k chápání

Více

6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň

6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň 6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk 1.stupeň Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. Hodiny jsou zaměřeny

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Anglický jazyk Osobní údaje Obory

Více

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk)

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) ROČNÍK: TERCIE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Ţák nacvičí výslovnost německých

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více