6 Učební osnovy pro 2. stupeň ZŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6 Učební osnovy pro 2. stupeň ZŠ"

Transkript

1 6 Učební osnovy pro 2. stupeň ZŠ 6.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Na ZŠ a MŠ Sluníčko s. r. o. v Lipníku nad Bečvou je vyučován jako povinný předmět s následnou časovou dotací: Ročník šestý sedmý osmý devátý Dotace (h) Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu. V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život.

2 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Žáci čtou s porozuměním, pracují s textem, pedagog ověřuje porozumění textu. Žáci samostatně kriticky hodnotí vlastní výsledky učení a svoji práci, vyhledávají chyby a pracují s chybou. Žáci vyhledávají a třídí informace a propojují je do širších významových celků. Žáci si osvojují základní jazykové a literární pojmy. Žáci využívají efektivně výpočetní techniku. Žáci používají slovník cizích slov a dalších zdroje. Kompetence k řešení problému Pedagog provádí se žáky rozbor úkolu, volí správný postup k vyřešení problému a vyhodnocuje správnost výsledku. Pedagog podporuje žáky v hledání souvislostí s již známými gramatickými jevy. Žáci plánují, připravují, realizují a hodnotí svoji činnost. Žáci vyhledávají informace z různých zdrojů a kriticky je posuzují. Kompetence komunikativní Žáci komunikují ústně i písemně. Pedagog vede žáky k tomu, aby naslouchali promluvám ostatních, vhodně na ně reagovali a byli schopni obhájit svůj názor v diskusi. Žáci se učí argumentaci. Referáty a prezentace vedou žáky k tomu, aby formulovali a vyjadřovali své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřovali se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu. Žáci využívají informačních a komunikačních prostředků a technologií. Pedagog a žáci dodržují pravidla otevřené diskuze. Kompetence sociální a personální Pedagog přednostně využívá interaktivní formy výuky. Pedagog rozvíjí u žáků organizační schopnosti, schopnost samostatné práce, schopnost spolupracovat, schopnost pracovat v týmu a rozdělovat si role. Využívá všechny formy práce: samostatnou, ve dvojicích, skupinovou práci a týmové úkoly. Pedagog vhodně využívá metody spolupráce i soutěže. Žáci na příkladech z literatury rozebírají konkrétní modelové sociální situace. Kompetence občanské Žáci se aktivně zapojují do kulturního dění ve škole. Žáci se podílejí na stanovení pravidel chování, pravidel práce a pravidel hodnocení. Pedagog pomocí příkladů z literatury a vytvářením modelových situací u žáků rozvíjí schopnost vcítit se do pocitů ostatních lidí. Žáci se učí oceňovat a chránit naše i cizí tradice, kulturní a historické dědictví.

3 Kompetence pracovní Žáci ke své práci užívají moderní informační a komunikační technologie. Žáci hodnotí práci ostatních a svoji práci. Pedagog motivuje žáky k poznávání různých povolání (literární ukázky, úvaha o budoucím povolání aj.). Pedagog vede žáky k dodržování zadání, postupů a termínů.

4 Předmět: Český jazyk - literatura Výstupy předmětu - Žák: Tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie Uceleně reprodukuje přečtený text, přiměřeně svému věku popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje jeho smysl. Formuluje ústně i písemně své dojmy z uměleckého díla, rozeznává základní rysy individuálního stylu autora Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovnává je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře. Samostatně vyhledává, zpracovává a porovnává informace Třída: Šestá Učivo Tvořivé činnosti s literárním textem Způsoby interpretace literárních a jiných děl Literární druhy a žánry Základy literární teorie a historie Aplikováno na tématech: Mýty, báje, pohádky a pověsti. Z české literatury 19. století. Na cestě. Příběhy odvahy a dobrodružství. Svět lidí a svět zvířat. Maléry a patálie. Úsměvy a šibalství Předmětové vazby a průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Komunikace: Referáty; převyprávění čteného textu Rozvoj schopností poznávání: cvičení dovedností zapamatování Multikulturní výchova Kulturní diference: srovnávání stylu života v různých částech světa Kulturní diference: báje, legendy a pověstí různých národů Mediální výchova Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality: diskuse o aktuálních zprávách z pohledu vlastní zkušenosti DĚ: Mýty starých národů o vzniku světa; Život ve starověkém Řecku a Římě; Život na vesnici 19. století (Němcová) ZE: Orientace na mapě světa a Evropy VV: Ilustrátoři, vlastní ztvárnění ilustrace knihy

5 Předmět: Český jazyk mluvnice a sloh Výstupy předmětu - Žák: Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití. Samostatně pracuje s jazykovými příručkami. V písemném projevu zvládá zásady českého pravopisu Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vhodně jich používá Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí Rozlišuje v textu fakta od názorů a hodnocení, dorozumívá se kultivovaně, odlišuje spisovný a nespisovný projev, vhodně používá jazykové prostředky, rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích. Zapojuje se do diskuse. Slohové útvary: Vypravování. Popis předmětu, děje, osoby. Zpráva a oznámení. Práce s hlavními myšlenkami textu, výtah, výpisky. Dopis Třída: Šestá Učivo Obecné poučení o jazyce/pravopis Zvuková stránka jazyka/pravopis Slovní zásoba a tvoření slov/pravopis Tvarosloví/pravopis Skladba/pravopis Čtení, naslouchání,mluvený a písemný projev Slohové útvary. Vypravování, Popis, Zpráva a oznámení, Jak se učíme (hl. myšlenky textu), Dopis Předmětové vazby a průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Sebepoznání a sebepojetí: mluvnická cvičení charakteristika sebe, jak se vnímám Komunikace: rétorická cvičení řeč, intonace, řeč těla Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola: diskuse o demokratických vztazích ve škole Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá: Vypravování o zážitcích z Evropy a světa Mediální výchova Tvorba mediálního sdělení: inzerát Fungování a vliv médií ve společnosti: exkurze do redakce deníku DĚ: čeština jako slovanský jazyk, původ Slovanů AJ, FRJ: podmět ve větě

6 Předmět: Český jazyk - literatura Výstupy předmětu - Žák: Tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie Uceleně reprodukuje přečtený text, přiměřeně svému věku popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje jeho smysl. Formuluje ústně i písemně své dojmy z uměleckého díla, rozeznává základní rysy individuálního stylu autora Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovnává je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře. Samostatně vyhledává, zpracovává a porovnává informace Třída: Sedmá Učivo Tvořivé činnosti s literárním textem Způsoby interpretace literárních a jiných děl Literární druhy a žánry Základy literární teorie a historie Aplikováno na tématech: V krajinách fantazie. O přátelství a lásce. Staré příběhy, věčná témata. Nikdy se nevzdávej souboje, prohry. Jak jsem potkal lidi. S úsměvem jde všechno líp Předmětové vazby a průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání: cvičení dovedností zapamatování (báseň) Komunikace: rétorika referáty Multikulturní výchova Kulturní diference: křesťanská tradice Vánoc a Velikonoc Etnický původ: Čtení a diskuse o různých způsobech života, odlišném myšlení (Indie, Aljaška, Afrika, cestopisy) Mediální výchova Kritické čtení: kritické hodnocení zpráv, reklam, bulváru ZE: cestopisy orientace v mapě světa, geografie a základní pojmy o popisovaných místech OV: bajky dobré a špatné lidské vlastnosti, rozvíjení schopnosti hodnocení

7 Předmět: Český jazyk mluvnice a sloh Výstupy předmětu - Žák: Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití. Samostatně pracuje s jazykovými příručkami. V písemném projevu zvládá zásady českého pravopisu Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vhodně jich používá Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí Rozlišuje v textu fakta od názorů a hodnocení, dorozumívá se kultivovaně, odlišuje spisovný a nespisovný projev, vhodně používá jazykové prostředky, rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích. Zapojuje se do diskuse. Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem. Třída: Sedmá Učivo Obecné poučení o jazyce/pravopis Tvarosloví/pravopis Význam slov, slovní zásoba/pravopis Skladba/pravopis Čtení, naslouchání,mluvený a písemný projev Slohové útvary: Vypravování. Popis. Charakteristika. Životopis. Žádost, pozvánka. Předmětové vazby a průřezová témata Osobnostní a sociál. výchova Sebepoznání a sebepojetí: životopis, moje silné a slabé stránky Poznávání lidí: rétorická cvičení, charakteristika kamaráda Hodnoty, postoje: charakteristika, životopis jakých vlastností chci dosáhnout Rozvoj schopností poznávání: dovednosti pro učení a studium (výtah z odborného textu) Multikulturní výchova Lidské vztahy: vzájemná rovnost mužů, žen, etnických skupin na trhu práce Mediální výchova Tvorba mediálního sdělení: zpráva o školní akci, příspěvek do školního časopisu Fungování a vliv médií ve společnosti: exkurze do redakce deníku

8 Předmět: Český jazyk - literatura Výstupy předmětu - Žák: Tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie Uceleně reprodukuje přečtený text, přiměřeně svému věku popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje jeho smysl. Formuluje ústně i písemně své dojmy z uměleckého díla, rozeznává základní rysy individuálního stylu autora Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovnává je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře. Samostatně vyhledává, zpracovává a porovnává informace Třída: Osmá Učivo Tvořivé činnosti s literárním textem Způsoby interpretace literárních a jiných děl Literární druhy a žánry Základy literární teorie a historie Aplikováno na tématech: Setkání se starší literaturou. Od romantismu k moderní literatuře. Román. Psoty lopoty. Humor. Sci-fi. Chvála jazyka. Předmětové vazby a průřezová témata OSV Rozvoj schopností poznávání: cvičení dovedností zapamatování (báseň) Komunikace: rétorika referáty Mezilidské vztahy: rozvíjení schopnosti empatie pohled na svět očima románových hrdinů VMEGS Objevujeme Evropu a svět: romány ze všech částí Evropy co víme a co se říká o stylu života jiných národů Multikulturní výchova Etnický původ: různé způsoby života Princip sociálního smíru: válečné romány a diskuse o současném multikulturním světě, diskriminace, současné konflikty Mediální výchova Kritické čtení: kritické hodnocení zpráv, reklam, bulváru OV: lidská práva DĚ, ZE: místa a důvody světových konfliktů; místa popisovaná v románech

9 Předmět: Český jazyk mluvnice a sloh Výstupy předmětu - Žák: Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití. Samostatně pracuje s jazykovými příručkami. V písemném projevu zvládá zásady českého pravopisu Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vhodně jich používá Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí Rozlišuje v textu fakta od názorů a hodnocení, dorozumívá se kultivovaně, odlišuje spisovný a nespisovný projev, vhodně používá jazykové prostředky, rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích. Zapojuje se do diskuse. Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem. Třída: Osmá Učivo Obecné poučení o jazyce, slovanské jazyky, jazyková kultura/pravopis Slovní zásoba a tvoření slov/pravopis Tvarosloví/pravopis Skladba/pravopis Čtení, naslouchání,mluvený a písemný projev Slohové útvary: Charakteristika. Popis. Výklad. Výtah. Úvaha Předmětové vazby a průřezová témata Osobnostní a sociál. výchova Komunikace: výslovnost a užívání cizích slov Komunikace: rétorická cvičení - výklad Mezilidské vztahy: úvahy o vztazích v rodině, ve třídě, ve své skupině Hodnoty, postoje: charakteristika analýza vlastních a cizích postojů a chování Sebepoznání: rozvoj sebehodnocení Výchova demokratického občana Principy demokracie: žáci vykládají pojmy demokracie, anarchie, diktatura Multikultur. výchova Multikulturalita: Úvaha o vývoji obce, regionu, zěmě do budoucnosti Mediální výchova Tvorba mediálního sdělení: zpráva o školní akci, příspěvek do školního časopisu Fungování a vliv médií ve společnosti: exkurze do redakce deníku

10 Předmět: Český jazyk - literatura Výstupy předmětu - Žák: Tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie Uceleně reprodukuje přečtený text, přiměřeně svému věku popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje jeho smysl. Formuluje ústně i písemně své dojmy z uměleckého díla, rozeznává základní rysy individuálního stylu autora Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovnává je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře. Samostatně vyhledává, zpracovává a porovnává informace Třída: Devátá Učivo Tvořivé činnosti s literárním textem Způsoby interpretace literárních a jiných děl Literární druhy a žánry Základy literární teorie a historie Aplikováno na tématech: Chvála vypravěčství. Naruby aneb Jak vychovávat vychovatele. Divadlo písňové texty. Poezie. Vize a fantazie. Osudy Předmětové vazby a průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání: cvičení dovedností zapamatování (báseň) Komunikace: rétorika referáty Multikulturní výchova Etnický původ: různé způsoby života Lidské vztahy: vzájemné obohacování různých kultur Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Objevujeme Evropu a svět: národní písně Mediální výchova Kritické čtení: kritické hodnocení zpráv, reklam, bulváru

11 6.1.2 Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět anglický jazyk vznikl na základě obsahu vzdělávacího oboru cizí jazyk v RVP ZV, začleněna jsou průřezová témata Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Výuka probíhá s využitím klasických tříd a multimediální učebny. Kromě učebnic pracují žáci s webovými stránkami, CD ROMy, časopisy, CD, DVD a videem, internetem ve škole i doma při přípravě projektů a v neposlední řadě i s rodilými mluvčími. Své znalosti si žáci ověřují v jazykových soutěžích a srovnávacích testech. Mají také možnost účastnit se cest do Velké Británie a dalších evropských států. Žáci mají možnost pracovat v mezinárodních projektech školy (zejména Comenius). Na ZŠ je vyučován od šestého do devátého ročníku jako povinný předmět s následující časovou dotací: Ročník šestý sedmý osmý devátý Dotace (h) Evropský referenční rámec výuky cizích jazyků: Výuka je zaměřena tak, aby žáci odcházeli ze školy v 9. třídě s úrovní B1. Všichni žáci mají možnost složit mezinárodně uznávané zkoušky KET a/nebo PET organizované universitou v Cambridge. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Žáci využívají pro učení vhodné způsoby, metody a druhy učení. Pedagog je s těmito druhy aktivně seznamuje. Žáci zpracovávají mezipředmětové projekty k pochopení širších souvislostí. Žáci pracují se slovníky. Žáci pracují s autentickými texty (časopisy, knihy, zprávy o aktuálním dění ve světě, písňové texty) Žáci samostatně kriticky hodnotí vlastní výsledky učení a svoji práci, vyhledávají chyby a pracují s chybou. Pedagog používá názorné pomůcky s cílem zapojit co nejvíce smyslů. Pedagog používá interaktivní tabuli. Žáci pracují na interaktivní tabuli a s notebooky. Pedagog vysvětluje nutnost celoživotního učení se cizímu jazyku.

12 Kompetence k řešení problémů Pedagog nabízí žákům dostatek příkladů, vycházejících z reálného života a vedoucích k samostatnému uvažování a řešení problému. Pedagog provádí se žáky rozbor úkolu, volí správný postup k vyřešení problému a vyhodnocuje správnost výsledku. Žáci pracují s více zdroji informací. K získávání informací užívají také moderní komunikační techniku. Pedagog vede žáky k sebehodnocení. Žáci samostatně hodnotí své výsledky. Pedagog podporuje žáky v hledání souvislostí s již známými gramatickými jevy, v odvozování významu nových slov z kontextu. Kompetence komunikativní Žáci rozvíjejí poslech nahrávky, písničky, filmy. Anglický jazyk je komunikačním jazykem ve třídě. Žáci komunikují ústně i písemně. Žákům jsou předkládány různé zdroje informací text, mluvené slovo, film, komiks učitel vede žáky k jejich porozumění. Žáci využívají moderní informační technologie. Žáci diskutují o stylech učení a o svých výsledcích. Pedagog vede žáky k tomu, aby naslouchali promluvám ostatních, vhodně na ně reagovali a byli schopni obhájit svůj názor v diskusi. Referáty a prezentace vedou žáky k tomu, aby formulovali a vyjadřovali své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřovali se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu. Kompetence sociální a personální Pedagog přednostně využívá interaktivní formy výuky. Pedagog rozvíjí u žáků organizační schopnosti, schopnost samostatné práce, schopnost spolupracovat, schopnost pracovat v týmu a rozdělovat si role. Využívá všechny formy práce: samostatnou, ve dvojicích, skupinovou práci a týmové úkoly. Pedagog vhodně využívá metody spolupráce i soutěže. Pedagog předkládá žákům konkrétní modelové sociální situace rozhovory, hraní rolí, příklady z literatury. Kompetence občanské Žáci se aktivně zapojují do kulturního dění ve škole. Žáci se podílejí na stanovení pravidel chování, pravidel práce a pravidel hodnocení. Pedagog pomocí příkladů z literatury a vytvářením modelových situací u žáků rozvíjí schopnost vcítit se do situací ostatních lidí. Žáci srovnávají český a anglosaský právní systém. Žáci se učí oceňovat naše i cizí tradice, kulturní a historické dědictví. Kompetence pracovní Pedagog oceňuje u žáků zodpovědný přístup k zadaným úkolům a systematickou přípravu, vyžaduje úplné dokončení práce.

13 Žáci pracují se slovníkem, cizojazyčnou literaturou a internetem. Pedagog motivuje žáky k dosažení co nejvyšší úrovně znalosti jazyka a tím ke složení mezinárodně platné jazykové zkoušky. Žáci ke své práci užívají moderní informační technologie. Žáci se zapojují do mezinárodních komunitních projektů. Pedagog rozvíjí profesní orientaci žáků a zdůrazňuje praktickou užitečnost cizího jazyka na příkladech ukazuje anglický jazyk jako světově nejrozšířenější jazyk.

14 Předmět: Anglický jazyk Výstupy předmětu - Žák: Komunikační dovednosti: - správně vyslovuje - plynule čte přiměřeně dlouhé texty - odhadne obsah faktografického textu přiměřené délky a rozsahu, textu písně a básně, textu komiksu - odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu - využívá v případě potřeby slovníky - zná základní zdvořilostní fráze - zjistí odpovědi na základní otázky týkající se textu - orientuje se v konverzacích týkajících se přivítání, představování, omluvy, poděkování, žádosti o pomoc - sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s každodenním životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy - vypracuje projekty týkající se vlastního života, domácích zvířat, své obce, kuchyně své země, své země, zábavy - jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích - vyžádá jednoduchou informaci - jednoduše popíše předměty a osoby Gramatické dovednosti: - časuje sloveso to be v přítomném čase - tvoří otázku a zápor slovesa to be v přítomném čase - používá zkrácené tvary slovesa to be - rozlišuje osobní zájmena od Třída: Šestá Učivo Časování slovesa to be v přítomném čase Zápor a otázka slovesa to be v přítomném čase Časování slovesa to be v minulém čase Časování slovesa have got Tázací zájmena Zájména osobní a přivlastňovací Členy a/an/the, some Some, any this, that, these, those Přítomný čas prostý: oznamovací věta, otázka, zápor Frekvenční příslovce Tvoření množného čísla podstatných jmen Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména Otázka kolik? Rozlišování much, many, little, few Schopnosti a možnosti: užívání slovesa can Příkazy a zákazy: must, must not Rozkazovací způsob Přítomný čas průběhový: oznamovací věta, otázka, zápor Předmětové vazby a průřezová témata Předmětové vazby: HV: písně VV: výtvarné zpracovnání projektů OV: zdravý životní styl: sport, stravování, volný čas ZE: základní pojmy a orientace v mapě světa, vytváření mapy města, orientace v časových pásmech Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání: cvičení poslechu Sebepoznání: učební styly Komunikace: komunikace v různých situacích Multikulturní výchova Kulturní diference: Sociokulturní rozdíly mezi ČR a anglicky mluvícími zeměmi Etnický původ: čtení a diskuse o různých způsobech života původních obyvatel Austrálie a Ameriky.

15 přivlastňovacích a umí je užít ve větě - plynule používá číslovky od 1 do užívá otázku: Kolik? a umí ji užít v praxi - zná použití neurčitého členu u podstatných jmen - tvoří množné číslo podst. jmen - tvoří přítomný čas prostý a používá v praxi - tvoří přítomný čas průběhový a používá v praxi - tvoří otázku a zápor u významových sloves v přítomném čase prostém a průběhovém - pracuje s jednoduchým mluveným textem - rozeznává pomocná a významová slovesa - používá spojení there is / are - užívá ukazovací zájmena v jednotném i v množném čísle - užívá modální sloveso can v kladné větě, záporu i otázce - užívá sloveso must a must not - tvoří rozkazovací způsob - umí časovat sloveso to be v prostém minulém čase - užívá zkrácené odpovědi v prostém přítomném čase - užívá předložky ve větě - umí tvořit otázku, zápor slovesa have Slovní zásoba v tématech: - školní slovesa a školní pokyny - zájmy a aktivity - zeměpisné pojmy - rodina - vzhled osoby a vlastnosti - lidské tělo - denní rutina - jídlo a pití - čas, týden, měsíce - bydlení - město - oblečení - počasí Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá: čtení o životě dětí v jiných zemích (školství, stravování, sporty) Evropa a svět nás zajímá: zvyky a tradice různých národů, porovnání roku v ČR a anglicky mluvících zemích. Objevujeme Evropu a svět: projekt ke Dni jazyků

16 Předmět: Anglický jazyk Výstupy předmětu - Žák: Komunikační dovednosti: - čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu - správně vyslovuje již poznaná slovíčka - dokáže se orientovat v neznámém faktografickém textu, odhadne jeho obsah - dokáže se orientovat v textu s malým počtem neznámých slov - dle potřeby používá slovníky - sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení, týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy - dokáže postihnout hlavní smysl sdělení a poté jej vhodně reprodukovat převyprávět příběh s použitím přiměřené lexikální a gramatické zásoby - umí jednoduše vyjádřit svůj názor v běžných situacích - požádá o radu, dokáže se zeptat na směr i cestu - zeptá se na osobní informace - orientuje se v běžných situacích nákup, žádost o službu, cestování - ví, jak vyjádřit nabídku, návrh a přání - dokáže hovořit na jednoduché téma z vlastní zkušenosti - reaguje na otázky a odpovídá vhodnou formou - používá základní zdvořilostní fráze v běžných každodenních situacích Gramatické dovednosti - užívá přítomný prostý a průběhový čas Třída: Sedmá Učivo Přítomný čas prostý: oznamovací věta, otázka, zápor Frekvenční příslovce Přítomný čas průběhový: oznamovací věta, otázka, zápor Plány a záměry: budoucnost tvořená pomocí be going to Minulý čas prostý: oznamovací věta, otázka, zápor Časování slovesa být v minulém čase Minulý čas prostý pravidelných a nepravidelných sloves Modální slovesa can a must Minulý čas could, couldn t Vazba there was/were Minulý čas průběhový: oznamovací věta, otázka, zápor Přídavná jména a jejich stupňování Podstatná jména počitatelná a nepočitatelná Užívání some, any Číslovky řadové a násobné Předmětové vazby a průřezová témata Předmětové vazby: HV: písně VV: výtvarné zpracování projektů OV: zdravý životní styl: sport, zábava, volný čas DĚ: významné osobnosti světových dějin a kultury; orientace ve staletích ZE: významná anglická a americká města; mapa VB a USA PČ: volba povolání ČJ: známé postavy z literatury a filmu Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání: cvičení poslechu a cvičení paměti Mezilidské vztahy: hraní rolí, schopnost empatie Kreativita: projekty Komunikace: komunikace v různých situacích

17 - užívá minulý prostý a průběhový čas - zná způsob použití minulého průběhového času a dokáže jej rozlišit od prostého minulého času - užívá minulý čas prostý v mluveném projevu a umí jej rozlišit v psaném textu - tvoří budoucí čas spojením be going to - tvoří budoucí čas pomocí will - rozlišuje budoucnost tvořenou pomocí be going to a will - rozlišuje jednotlivé časy a dokáže je užít v mluveném projevu - rozlišuje počitatelná a nepočitatelná podstatná jména - správně užívá some, any, no - zná zájmena osobní a přivlastňovací - užívá řadové a násobné číslovky - užívá modální slovesa can, must - umí tato slovesa užívat ve větě se spojením s jiným slovesem - zná anglický slovosled a jeho základní principy - umí užívat větu se dvěma předměty - stupňuje přídavná jména - správně užívá předložky Slovosled a struktura věty - jeden zápor ve větě - slovosled se dvěma předměty Budoucí čas pomocí will Rozdíl v užití be going to a will Slovní zásoba v tématech: - oblečení - počasí - povolání a práce - město (směry a místa) - vynálezy - každodenní život - škola a školní předměty - vzhled osoby a vlastnosti - zájmy a aktivity - prázdniny a volný čas Multikulturní výchova Kulturní diference: čtení a diskuze o různých způsobech života v anglicky mluvících zemích. Multikulturalita: New York a Londýn jako multikulturní města. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá: čtení o životě dětí v jiných zemích Objevujeme Evropu a svět: projekt ke Dni jazyků

18 Předmět: Anglický jazyk Výstupy předmětu - Žák: Komunikační dovednosti: - orientuje se v autentických textech přiměřeného rozsahu, převážně informativního charakteru - odhadne obsah faktografického textu, textu písně či básně - rozumí obsahu jednoduché promluvy, chápe celkový obsah sdělení - odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu - v případě potřeby využívá slovníky - sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení, týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy - dokáže se omluvit a seznámit (frazeologická slovní zásoba) - vypracuje projekty týkající se vlastního života, života svých blízkých, života v minulosti i budoucnosti, zábavy - převypráví či napíše příběh - jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích - vyžádá jednoduchou informaci - dokáže hovořit na jednoduché téma z vlastní zkušenosti - vede konverzaci na dané téma, pohotově odpovídá a klade otázky z dané oblasti Gramatické dovednosti: - užívá přítomný prostý a průběhový čas - užívá minulý prostý a průběhový čas - rozlišuje vhodné použití prostých a průběhových časů Třída: Osmá Učivo Přítomný čas prostý: oznamovací věta, otázka, zápor Přítomný čas průběhový: oznamovací věta, otázka, zápor Minulý čas prostý: oznamovací věta, otázka, zápor Pravidelná a nepravidelná slovesa v min. č. prostém Minulý čas průběhový: oznamovací věta, otázka, zápor Budoucí čas prostý: will, won t Rozdíl v užití be going to a will Modální slovesa can a must Minulý čas could, couldn t Rady should a should not 1. kondicionál: if will Příčina a důsledek Přídavná jména a jejich stupňování Stupňování nepravidelných přídavných jmen Číslovky základní (čísla, desetinná čísla, mnohaciferná čísla, zlomky), řadové a násobné Podstatná jména počitatelná a nepočitatelná Užívání some, any Množství: much a many, a few, a little, a lot of Předmětové vazby a průřezová témata Předmětové vazby: HV: písně VV: výtvarné zpracování projektů OV: zdravý životní styl: sport, volný čas, první pomoc DĚ: vývoj VB a USA ZE: zajímavá místa na světě, světová nej ČJ: popis Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Sebepoznání: moje nátura Poznávání lidí: vzájemné poznávání Výchova demokratického občana Principy demokracie: vznik USA; forma vlády ve VB a USA; monarchie Environmentální výchova Lidské aktivity: vliv člověka na životní prostředí; denní materiály a způsob likvidace odpadů Vztah člověka k prostředí: jaký je můj životní styl

19 - orientuje se v jednotlivých časech, umí je užívat ve větě, umí je vyhledávat v textu a užívá je v mluveném projevu - umí užívat spojení já také/já také ne a dokáže jím reagovat - užívá budoucí čas tvořený pomocí will - užívá dosud poznané předložky - užívá tázací zájmena v otázkách - správně používá vyjadřování množství ve spojení s počitatelnými a nepočitatelnými podst. jmény - správně užívá some a any - rozlišuje užití složenin nějaký, jakýkoli, žádný, každý a další složeniny - rozlišuje a užívá jednotlivé stupně přídavných jmen - dokáže rozlišit spojení What like?, umí zde užít like jako předložku nikoli sloveso, umí na větu správně reagovat - užívá 1. kondicionál, rozliší příčinu a důsledek - dokáže dát radu pomocí should, should not Složeniny some-, any-, no-, every- Otázka What like? Popis předmětu, osoby a charakteru osoby Who, that, which, where Já také / já také ne Slovní zásoba v tématech: - zeměpisné pojmy - důležité události v životě člověka - jídlo a pití - sporty a venkovní aktivity - životní prostředí - seznamování se - omlouvání se - vzhled osoby a vlastnosti - zájmy a volný čas Multikulturní výchova Kulturní diference a lidské vztahy: život cizinců ve VB; přistěhovalectví; studium v zahraničí Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá: život v rodinách ve VB a USA Objevujeme Evropu a svět: čtení a diskuse o studiu v zahraničí Objevujeme Evropu a svět: projekt ke Dni jazyků

20 Předmět: Anglický jazyk Výstupy předmětu - Žák: Komunikační dovednosti: - čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu - rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory a slovníků, v textech vyhledává známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky - orientuje se v základních zeměpisných, hospodářských, společenskopolitických, kulturních a historických reáliích - rozumí jednoduché a zřetelně vyslovené promluvě a konverzaci - orientuje se v souvislých projevech učitelů - orientuje se v jednodušších monologických i dialogických projevech rodilých mluvčích - využívá v případě potřeby slovníky - napíše neformální a formální dopis, - vyplní běžný formulář a dotazník - pohovoří o denních aktivitách, pracovních pozicích, o tom, co v minulé době dělal, o tom, v čem se věci liší, o vynálezech, výživě, nemocech - stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace - popíše místo, obrázek, osobu, počasí - převypravuje či napíše příběh - jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích Třída: Devátá Učivo Přítomný čas prostý: ozn. věta, otázka, zápor Přítomný čas průběhový: ozn. věta, otázka, zápor Minulý čas prostý: ozn. věta, otázka, zápor Minulý čas průběhový: ozn. věta, otázka, zápor Budoucí čas prostý: will, won t Rozdíl v užití be going to a will Stavová slovesa (want, think, like, prefer) Žádosti, omluvy, nabídky Předpřítomný čas: ozn. věta, otázka, zápor Správné užití předpřítomného času Rozlišování předpřítomného a minulého času Předpřítomný čas s příslovci ever, never, just Předpřítomný čas s předložkami for a since Trpný rod Pravidlná a nepravidelná slovesa v trpném rodě Pravidla a povinnosti: have to, must, should Rozdíly mezi say a tell Nepřímá řeč Podmiňovací způsob: 2. kondicionál Užívání used to Předmětové vazby a průřezová témata Předmětové vazby: HV: písně VV: výtvarné zpracovnání projektů OV: volba osobních cílů DĚ: historie sportu a olympijských her ZE: zajímavá místa na světě; dobývání vesmíru ČJ: popis, vypravování Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Komunikace: komunikace v různých situacích Kooperace a kompetice: sport soutěž nebo spolupráce, co je to tým? Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola: popis a tvorba pravidel Environmentální výchova Lidské aktivity: vliv člověka na životní prostředí

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura

Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura Osmiletý vzdělávací obor: prima - kvarta Vyučovací předmět český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura

Více

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových témat... 6 3.

Více

5.3 Učební osnovy pro 6. 9. ročník třída s rozšířenou výukou matematiky. Český jazyk

5.3 Učební osnovy pro 6. 9. ročník třída s rozšířenou výukou matematiky. Český jazyk 5.3 Učební osnovy pro 6. 9. ročník třída s rozšířenou výukou matematiky Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informační a komunikační technologie Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Časová dotace na 2. stupni v jednotlivých ročnících Český jazyk a literatura se vyučuje od 6. do 9. ročníku 4 hodiny týdně. Celková časová dotace na

Více

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Školní vzdělávací program pro 1. až 4. ročník osmiletého všeobecného gymnázia Denní studium Zpracováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání č. j.

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU, Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola, příspěvková organizace 2013 Č.j.: 2013/406 OBSAH OBSAH... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 4 UČEBNÍ

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty:

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty: ZŠHM Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČJ69 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní

Více

6. UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPNĚ

6. UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPNĚ 6. UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPNĚ 6.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Časová dotace: předmět je vyučován v 6. r. 4

Více

Školní vzdělávací program dle RVP

Školní vzdělávací program dle RVP Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Fakultní škola přírodovědecké fakulty UK Fakultní škola matematicko-fyzikální fakulty UK Školní vzdělávací program dle RVP (pro nižší gymnázium osmiletého studia) Vydání

Více

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník:6. Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty - správně třídí slovní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Husova 1414, 508 22 Hořice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG 2009 OBSAH 1 1. ÚVOD 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 76 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy nižší stupeň gymnázia. Moje škola

Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy nižší stupeň gymnázia. Moje škola Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Učební osnovy nižší stupeň gymnázia Moje škola Motto: Úspěch

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Společně

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Společně Základní škola sv. Voršily v Praze Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Společně OBSAH 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení

Více

5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň

5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň 5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň Charakteristika: Citace z RVP: Přispívá k chápání a objevování zkušeností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Časová dotace na 1. stupni v jednotlivých ročnících 1. ročník 8 hodin; 2. ročník 8 hodin; 3. ročník 8 hodin; 4. ročník 8 hodin; 5. ročník 8 hodin. V 1. ročníku ZŠ

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4.

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4. 5.4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučovací předmět, který žákům umožňuje

Více

3.13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY. Klíč. Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami:

3.13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY. Klíč. Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami: 13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY Klíč Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami: Zkratka: Název předmětu: CJ Český jazyk a literatura AJ Anglický jazyk FJ Francouzský jazyk NJ Německý

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

6. r. 5 hodin, 7.r 4 hodin a 8. r. 5 hodin, 9. r. 4 hodiny

6. r. 5 hodin, 7.r 4 hodin a 8. r. 5 hodin, 9. r. 4 hodiny 5. Učební osnovy - II. stupeň 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Charakteristika předmětu Český jazyk a literatura Hodinová dotace: 6. r. 5 hodin, 7.r 4 hodin a 8. r. 5 hodin, 9. r. 4 hodiny Vzdělávací

Více