P r o j e k t C i a o A m i c i!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P r o j e k t C i a o A m i c i!"

Transkript

1 P r o j e k t C i a o A m i c i! W a l d o r f s k a s k o l a P r í b r a m P r o j e k t C i a o A m i c i! Projekt Ciao Amici! je projektem vý me ný mla - Projekt podporuje samostatnost, zodpove dnost, P r e z e ntace projekt u L i st o pad dez e mezi Waldorfskou vza jemne porozume ní a s kolou Pr í bram a Istituto solidaritu nejen mezi comprensivo Valle di mladý mi lidmi. Ledro, s kolou v severní Ita lii. Ú kolem zapojený ch z a ku je mimo jine podílet se U v nitř t o hoto v y dání: Hlavním cílem tohoto na vs ech fa zích projektu projektu je nava zat s italskou s kolou ve Valle di Ledro partnerství a na za klade de jinný ch souvislostí oz ivit a s í r it spolec ne tradice. Znaký partnerský ch me st a uka zat ostatním mladý m lidem, jak se mohou zapojit do de ní ve spolec - nosti, jake pr ílez itosti mají a co mohou sami doka zat. Partnerství měst Zapojení waldorfské školy Vznik a fáze projektu Italové v Čechách Motivační dotazník Mladí lide získají moz - Projekt jako takový je nost vza jemne poznat rozdílnou kulturu, z ivot- c asove omezený, nicme - ne partnerství s kol a vza - Italští žáci v Příbrami Čeští žáci v Itálii 6-7 ní stýl a tradice. Mohou jemna spolupra ce je jed- se aktivne zapojit do z i- vota v jine komunite, rozvíjet sve komunikac ní ním z dlouhodobý ch cílu obou zu c astne ný ch stran. Postřehy žáků zapojených do projektu 8-9 a jazýkove dovednosti, výuz ít svou kreativitu. Projekt Ciao Amici! býl zrealizova n v ra mci programu Mla dez v akci za Popis a dokumentace aktivit financ ní podporý EÚ. M l a d e z v a k c i Zážitky z výměnného pobytu Šíření projektu Program Mla dez v akci je programem Evropske unie, zame r ený m na volnoc asove aktivitý mladý ch lidí. Mla dez v akci nabízí vý me ný mla dez e, dobrovolnou sluz bu, podporu místní komunitý, zapojení do demokratický ch projektu, s kolení a semina r e pro pracovníký s mla dez í, spolupra ci s partnerský mi zeme mi EÚ a dals í zajímave aktivitý. Program je urc en mladý m lidem ve ve ku od 13 do 30 let a take pracovníku m s mla dez í. Program Mla dez v akci spravuje v ra mci C eske republiký C eska na rodní agentura Mla dez. Oficiální údaje Kontakty 14-15

2 S t r á n k a 2 P r o j e k t C i a o A m i c i! P a r t n e r s t v í m e s t a s p o l e c n a h i s t o r i e Me sto Pr íbram nava zalo partnerství s ne kolika zeme mi, se který mi ho spojuje spolec na historie. Mezi te mito me stý je i severoitalske me sto Ledro. Abý býla zachova na kontinuita druz bý u obou stran, radnice me sta Pr íbram pr edpokla da take partnerství mezi mladý mi lidmi, kter í bý oz ivili a da le mohli s ír it tradici a spolec nou historii obou zemí. Ú dolí Ledro V roce 1915 z ili jes te C es i i obývatele Tridentska spolec ne v jednom sousta tí, býli poddaný mi Rakousko-uherske monarchie. Jejich osudý se protklý: Tridentsko lez elo na hranicích Rakouska -Úherska, kde rakouska arma da sva - de la te z ke boje s arma dou italskou. Boju m pr edcha zela evakuace civilního obývatelstva z hranic Alp hluboko do vnitrozemí monarchie. Probe hl nucený pr esun z en, starcu a de tí z male ho u dolí jezera Ledro daleko do C ech, do nezna me zeme v srdci r ís e, stovký kilometru daleko - do obcí se zvla s tními jme - ný jako Pr íbram, Nový Knín, Bus te hrad, Chýn ava, Pr esun na nezna mou dobu, bez prostr edku k z ivotu, bez minima lní znalosti místního jazýka a zvýku. Pr a telství, ktera vznikla mezi ledrenský mi a jejich c eský mi hostiteli, nezanikla ani po na vratu uprchlíku domu, a to pr es to, z e nas e na rodý zu stalý více nez 80 let odde lený. Z a p o j e n í W a l d o r f s k e s k o l ý P r í b r a m d o p r o j e k t u v ý m e n ý m l a d e z e Proc jsme se o projekt vý me ný mla dez e zac ali zajímat mý - z a ci Waldorfske s kolý Pr íbram? K uskutec ne ní tohoto projektu na s vedla touha sezna mit se, nava zat kontaktý, nauc it se komunikovat v cizím jazýce, informovat se o jine zemi a její kultur e, o zpu sobu z ivota. Mottem nas í s kolý je aktivne se podílet na ovlivn ova ní spolec nosti a sve ta kolem na s. Proto si mýslíme, z e díký realizaci vý me nný ch pobýtu jako je tento mu z e dojít prostr ednictvím mladý ch lidí k trvale socia lní integraci ru zný ch na rodu. Je to jeden z mnoha kroku k propojení nas ich komunit, ledrenske a c eske, po ne mz bude na sledovat v budoucnosti dals í spolupra ce a nava za ní dals ích pr a telský ch vztahu, ktere bý urc ite s radostí sdíleli protagoniste uda lostí pr ed devadesa ti roký. A tak Waldorfska s kola Pr íbram v dubnu 2010 zac ala spolupracovat se za - kladní a str ední s kolou v Ledru.

3 P r e z e n t a c e p r o j e k t u S t r á n k a 3 V z n i k p r o j e k t u Oficia lní zaha jení aktivit souvisejících s vý me nou mla dez e je datova no k 1.kve tnu Spolupra ce mezi obe ma s kolami vs ak zapoc ala jiz o rok dr í- ve, kdý se c es tí uc itele výdali do italske ho Ledra na pr ípravnou na vs te vu. Mezi c eský mi a italský mi koordina torý býla zapoc ata pravidelna komunikace, tr ídní uc itele se se svý mi z a ký pustili do tvorbý prezentací jednotlivý ch tr íd a psaní klasický ch dopisu. V dubnu 2011 pr ijel tý m italský ch uc itelu se svý mi z a ký na na vs te vu do nas í s kolý. Zde me li c es tí a itals tí z a ci, kter í se znali pouze z dopisu, moz nost se poprve osobne setkat. Koordina torka projektu za italskou s kolu Rosanna Marzulli Úspěšný průběh projektu + garantovali čeští a italští učitelé. J e d n o t l i v e f a z e p r o j e k t u Doba trva ní projektu býla stanovena v termínu az Projekt sesta va ze tr í c a stí : z pr ípravne fa ze, vý me nne ho pobýtu a za ve rec ne fa ze. První fa ze projektu býla zame r ena nejen na pr ípravu samotne vý me ný mla dez e, ale take na jeho zviditelne ní. Mladí lide zapojení do projektu se podíleli na jeho zver ejn ova ní v místních me diích. Zu c astnili se take ver ejne prezentace projektu v pr edna s kove m sa le s kolý. Vý me nný pobýt býl realizova n od do v italske m Ledru. Zde se z a ci zapojili do mnoha cílený ch aktivit. V za ve rec ne fa zi projektu z a ci prezentovali projekt a samotný vý me nný pobýt na slavnosti s kolý, výtvor ili prezentaci ne který ch svý ch vý stupu v hale s kolý, pr ipravili vý stavu fotografií z projektu a podkladý pro tento propagac ní materia l. Koordina torka projektu za c eskou s kolu Lenka Sosnovcova zajis ťovala komunikaci v itals tine.

4 S t r á n k a 4 P r o j e k t C i a o A m i c i! I t a l o v e v C e c h a c h M o n i k a Z n a m e n a k o v a, 7. t r í d a Monika Znamenáková Důležitou součástí projektu je aktivní zapojení mladých lidí. Jedním z úkolů zapojených žáků bylo vyhledat v příbramském archivu data o příchodu italských běženců a sepsat článek do novin. Víte ne co o spolec ne historii lidí z italske ho u dolí Valle di Ledro a lidí z Pr í- brami? Jestli ano, tak gratuluji! Pokud ne, tak si z toho nic nede lejte, doneda v- na jsem na tom býla u plne stejne. Az do te dobý, nez jsem se pr ihla sila do vý - me nne ho projektu mla dez e Ciao Amici! (Ahoj, pr a tele!). Vs e to zac alo 22. kve tna roku 1915 za 1. sve tove va lký, kdý býlo obývatelu m Valle di Ledro ozna meno, z e musí be hem ne kolika hodin odjet pr ed blíz ící se frontou. Sme li si vzít s sebou jen nezbýtne potr ebý, z e prý jedou jen na pa r tý dnu a brzý se vra tí. A tak 4700 lidí nastoupilo do pr edem pr ipravený ch dobýtc a ku. Více nez 3000 lidí býlo dopraveno do C ech, zejme na na Pr íbramsko, Kladensko, Turnovsko a okolí Str íbra. V C echa ch o jejich pr íjezdu nikdo nic neve de l, a tak si ve ts ina lidí mýslela, z e jsou to Romove, jelikoz býli sne dí. Zpoc a tku k nim býli nedu - ve r iví, ale kdýz vide li, jak jejich de ti hladoví, smilovali se a dali jim napít, najíst, poskýtli ubýtova ní a pozde ji i pra ci. Z ne kolika tý dnu býli tr i roký. Mezitím se Italove nauc ili var it c eska jídla, zpívat c eske písne, napr íklad i c eskou hýmnu. Pochovali zde sve zemr ele, narodilý se jim de ti a vznikla tu nova pr a telství. Výsídlení Italove se take c asto setka vali na Svate Hor e. Kdýz se konec ne mohli vra tit do Valle di Ledro, místo svý ch domovu nalezli spous ť. Ú dolí býlo srovna no se zemí, domý býlý zbor ene a tý, ktere jes te sta - lý, býlý buď ztrouchnive le nebo bez str echý. Brzý se vs ak vzchopili a zac ali od zac a tku. Dnes je Valle di Ledro kra sne u dolí a lide v ne m sta le vzpomínají na dobu, kdý jejich pr edkove nas li u toc is te v C echa ch u obýc ejný ch lidí. Me sto Pr íbram uzavr elo partnerství s Valle di Ledro, abý nava zalo na spolec - nou historii. Proto Waldorfska s kola Pr íbram spolupracuje se s kolou ve Valle di Ledro, kam odjíz díme na tý denní pobýt, abýchom pokrac ovali v tradici nas ich pr edku. Chceme kraj i jeho obývatele poznat a pr eda vat poznatký a zkus enosti da l.

5 P r e z e n t a c e p r o j e k t u S t r á n k a 5 Ú r ý v k ý z m o t i v a c n í h o d o t a z n í k u K r i s t ý n a M a r ý s k o v a, 1 1. t r í d a Co vím o Itálii: Ita lie je velka, rozmanita a zajímava zeme lez ící v jiz ní Evrope. Ma velmi zajímavou historii a kulturu starou mnoho tisíc let. Je zna ma pro svou vý bornou kuchýni a pr írodní i architektonicke bohatství a je vlastí mnoha zna mý ch malír u, hudebníku apod. V Ita lii se nacha zí nejen u chvatný R ím, romanticke Bena tký, mo dní metropole Mila no, nekonec ne mor ske pla z e, kam kaz dý rok proudí tisíce turistu, ale take na dherne horý, kouzelne vesnic ký a jezera na severu Apeninske ho poloostrova. Navs te vovane jsou rovne z ostrový Sardinie a Sicílie. Sicílie je zna ma pro kauzý s mafií dosti díký knize Kmotr od Maria Puza, kterou zrovna c tu a moc se mi líbí. Co vím o Italech: Je to pr a telský, spolec enský, vstr ícný a temperamentní na rod. Z Italu na mne dý cha uvolne na na lada, ma lokdý ne kam spe chají. Dosti lpí na rodine, na na boz enství, je to asi nejvíce kr esťanský na rod v Evrope. Mají mnoho tradic. Ale i tak se obývatele (napr. jihu a severu) v mnohe m lis í. A samozr ejme za lez í na kaz de m jednotlivci. Synonyma, která mě napadají k Itálii: Da Vinci, Michelangelo, Verdi, odpoc inek, mnoho zna mý ch jídel (zmrzlina, pizza, ), víno, Don Corleone, Ciao, architektura a mnoho dals ího. Žáci, kteří měli zájem účastnit se projektu, vyplňovali motivační dotazník. Ú r ý v k ý z m o t i v a c n í h o d o t a z n í k u V o j t e c h J a n d a, 9. t r í d a O Valle di Ledro vím: Ledro je kra sne male me stec ko obklopene horami. Take je tam kra sne velke jezero. Co vím o Italech: Italý ma m moc ra d, jsou hodní, milí a tolerantní. Pec ou moc dobre pizzý a var í vý borne te stoviný. O společné historii jsem zjistil: Kdýz býla 1. sve tova va lka, tak jsme Italu m pomohli. Vzali jsme je do C ech a od te dobý na s Italove mají moc ra di a chovají se k na m hezký. Ledro a Pr íbram jsou spolu v pr a telske m stavu. Ledrens tí mají ne ktere ulice pojmenovane podle c eský ch me st, napr. Milín nebo Pr íbram.

6 S t r á n k a 6 P r o j e k t C i a o A m i c i! N a v s t e v a i t a l s k ý c h z a k u v e W a l d o r f s k e s k o l e P r í b r a m Ještě před oficiálním datem zahájení projektu Ciao Amici! navštívili italští žáci naši školu. Dne 18. dubna 2011 na s pr ijeli navs tívit do C eske republiký Italove ze s kolý ve Valle di Ledro. Úz brzý ra no jsme je oc eka vali, abýchom je uvítali. Na pozdrav jsme jim skoro cela s kola zazpívali c eskou hýmnu a dals í písne. Pote jsme pro ne me li pr ipravenou prezentaci, kterou jsme pr ipravili v epos e zeme pisu a hodina ch anglicke ho jazýka. Kaz dý z a k si pr ipravil jeden kontinent, o ktere m kra tce-tr emi, c týr mi ve tami- výpra ve l. Nas e prezentace býla souc a stí slavnosti uspor a dane na poc est Italu. Výstupovali z a ci první az deva te tr ídý. Ale i oni si pro na s ne co pr ipravili. Hra li na m na fle tný písne od Michaela Jacksona, od skupiný ABBA a dals ích. Nejvíce se mi líbilo, kdýz zahra li evropskou hýmnu. Tím slavnost skonc ila. Adam Chramosta Italove pr ijeli do C eske republiký jiz v pa tek 15. dubna, ale ve s kole býli az v ponde lí a dívali se na na s, jak ra no zpíva me v hale. Potom býla slavnost a oni na konci zahra li na fle tný asi osm písnic ek. Býli moc s ikovní, z e to vu bec udý chali. Be tka S ediva Dne 18. dubna pr is li do nas í s kolý Italove. Museli absolvovat velkou cestu do nas í C eske republiký. Italove výpadali jinak nez mý, býli hodne opa lení, zatímco mý v porovna ní s nimi jsme bílí jako ste na. Oficia lne pr ijeli do Pr íbrami 15. dubna, pr ijeli si prohle dnout me sto, podívat se na Waldorfskou s kolu apod. Po prohlídce hornicke ho me sta jeli do Prahý. Prohle dli si Prahu, zatímco mý jsme me li pra zdniný. Dominik La c

7 P r e z e n t a c e p r o j e k t u S t r á n k a 7 D o r a z i l i j s m e d o I t a l i e... ledrenští mají některé ulice pojmenované podle českých měst...

8 Stránka 8 Projekt Ciao Amici! Tak vidí Italii holký... Katolický kostel v Pieve Pohled na jezero Ledro od muzea kolových staveb

9 Prezentace projektu Stránka 9 a takhle kluci :-) Stredoveka pevnost v Malcesine Hudební výstoupení italských zaku

10 S t r á n k a 10 P r o j e k t C i a o A m i c i! C e s t í a i t a l s t í z a c i s e s p o l e c n e n e j r u z n e j s í c h a k t i v i t z a p o j o v a l i d o Takto vznikal spolec ný sýmbol partnerství. Spolec ný sýmbol partnerství Lidský uzel...postřehy žáků... Vs ichni jsme si stoupli do kruhu, zavr eli oc i a nata hli ruce do prostoru. Se sta le zavr ený ma oc ima se kaz dý chýtil obe ma rukama jiný ch rukou. Pote jsme oc i otevr eli a snaz ili se rozmotat a výtvor it kruh. Rukama-nohama Komunikace v cizím jazýce býla pro ve ts i- nu z na s obtíz na, ale to na m nevadilo. Snaz ili jsme se dorozume t, jak se da. Tr eba i neverba lne. Společný rytmus Pr i seznamova ní s italský mi z a ký jsme se bavili ru zný mi aktivitami. Jednou z nich býla hra spolec ný rýtmus. Zpoc a tku jeden z na s tvor il ne jaký zvuk pomocí te la, napr. tleska ní. Pote se pr idal druhý s jiný m zvukem, který býl rýtmický. Takto se postupne pr ipojili dals í lide. Kaz dý z na s pak dostal papír, abý nakreslil obra zek toho, co mu pr ipomínal zvuk, který slýs el. Ne kdo nakreslil vlak, jiný zase auto Z obra zku jsme výrobili kníz ku.

11 Prezentace projektu Stránka 11 Většina aktivit probíhala v přírodě. Všichni si tedy mohli užít hory, lesy i ledovcové jezero.

12 S t r á n k a 12 P r o j e k t C i a o A m i c i! Z a z i t k ý p r í b r a m s k ý c h z a k u z v ý m e n n e h o p o b ý t u První přivítání Pr is li jsme do jejich s kolý a najednou se pr ivalila lavina malý ch de tí, ktere si sedlý na podlahu. Zac ali jsme jim zpívat nas e c eske písnic ký. Pak zac ali zpívat italske písnic ký oni na m. Vs em na m býlo do zpe vu!!! Elis ka Zamýkalova, 8. tr ída Stravování v Itálii V Ita lii jsme poznali dobre jídlo i hlad. Italove jsou výhla s ení svou tradic ní pizzou a na te jsme si c asto pochutna - vali. Zkusili jsme mnoho druhu, ale nejleps í býla vz dý pizza se c týr mi druhý sý ra (alespon u me zvíte zila na plne c a r e). Take jsme velmi c asto me - li te stoviný s oranz ovou oma c kou, ktere se na m ale c asem pr ejedlý. Zaz ili jsme vs ak i chvíle hladu. To kdýz jsme neme li pr ílez itost nakoupit si potraviný v místních obchodech. To na m potom velmi chutnalý vlastnoruc ne výrobene palac inký. Adam Chramosta, 8. tr ída Pobyt v apartmánech V nas ich apartma nech se na m líbilo, obzvla s te vec er, kdýz jsme se vra tili zmoz eni z celodenních vý letu. Televize tam sice býla, ale chýtali jsme jen ne mecke a italske programý, takz e jsme ji zapnuli jen na zac a tku za jezdu, a to býlo za - roven naposled. Take tam býla plne výbavena kuchýn, jen na m dlouho trvalo, nez jsme pr is li na to, proc nehr eje spora k. Me l totiz de tskou pojistku, ktera slouz ila opravdu vý borne. Adam Chramosta, 8. tr ída Zhodnocení vý me nne ho pobýtu Kristý na Kova c ova, 8. tr ída Co bylo dobré na výměnném pobytu? Získala jsem nove italske pr a tele. Tolerovala jsem, kdýz ne kdo ne co r ekl a ja jsem me la jiný na zor. Nede lalo mi proble m se s nimi sezna mit. Býla jsem samostatna. Co se mi nedařilo? Mluvit sama pr ed celou tr ídou. Tolik pohýbu, co jsme tam me li, jsem moc nezvla dala. Nes la mi ani hra kompot. Co jsem se naučila? Komunikovat s cizími lidmi. Úmím uvar it s pagetý. Nauc ila jsem se pr izpu - sobit a respektovat na - zorý druhý ch. Doka zala jsem se uz ivit (nakoupit, uvar it).

13 P r e z e n t a c e p r o j e k t u S t r á n k a 13 S ír ení projektu Prezentace aktivit na měsíční slavnosti školy Na me síc ní slavnosti, kterou nas e s kola por a da ne kolikra t do roka, z a ci odprezentovali svý m spoluz a ku m na pln vý me nne ho pobýtu, sve dojmý a ne ktere z aktivit, který ch se sami zu c astnili. K te to prezentaci me li pr ipravený archý s ru zný mi materia lý, ktere si pro toto výstoupení výtvor ili. Výstava fotografií Pr i pr ílez itosti oslav dvaca te ho vý roc í nas í s kolý rozmístili z a ci, kter í se zu c astnili vý me nne ho pobýtu v Ita lii, fotký, ktere por ídili ve Valle di Ledro. Výtvor ili k nim popiský, ktere pr ípadne na vs te vníký rýchle zorientovalý. Fotografie býlý umíste ný na jednotlivý ch tabulích a pr ipomínalý vs em ze s kolý i mimo ni, z e jsme se tohoto projektu zu c astnili, a z e v ne m sta le jes te pokrac ujeme. Prezentace projektu pr i slavnostech 20. vý roc í s kolý Pohlednice Jako du lez ite jsme vnímali to, abý nas i z a ci i nada le komunikovali s z a ký italske s kolý, abý s nimi i nada le udrz ovali písemnou korespondenci. K te pr ílez i- tosti jsme nechali výtvor it pohlednice, na který ch jsou výfotografova ni nas i a itals tí z a ci. Pohlednice jsou dvojjazýc ne a me lý bý obe ma strana m slouz it jako propagac ní materia l.

14 S t r á n k a 14 P r o j e k t C i a o A m i c i! O f i c i a l n í u d a j e z z a d o s t i o g r a n t Partneři projektu Waldorfska s kola Pr íbram - C eska republika Istituto comprensivo Valle di Ledro - Ita lie Počet účastníků zapojených do programu výměny mládeže Česká republika 27 z a ku, z toho 1 z a k s omezený mi pr ílez itostmi 4 vedoucí 1 asistent z a ka s omezený mi pr ílez itostmi Itálie 26 z a ku 3 vedoucí Doba trvání projektu Termín vý me ný mla dez e v italske m Ledru Částka požadovaná z programu Mládež v akci (pu vodní kalkulace pro 68 u c astníku ) eur ( Kc ) Dotace je urc ena na pokrýtí : 70% cestovních na kladu, na kladu na pr ípravu, na kladu na aktivitu (samotna vý me na mla dez e), mimor a dný ch na kladu na asistenta, na kladu na s ír ení a zhodnocova ní vý sledku.

15 P r e z e n t a c e p r o j e k t u S t r á n k a 15 Kontaktý Waldorfská škola Příbram - Základní škola, Gymnázium a Střední odborné učiliště, Hornická 327 Hornicka Pr íbram C eska republika Tel.: Web: Istituto comprensivo Valle di Ledro Via G. Cis, S1 - loc. Bezzecca Ledro Italia Tel.: Web: Česká národní agentura Mládež Národní institut dětí a mládeže MŠMT ČR, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání Na Por íc í 1035/ Praha 1 Tel.: Web:

16 Vize naší školy Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost, schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás. Tento projekt byl realizován za podpory Evropské unie. Za obsah publikace odpovídá výlučně autor. Publikace nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY Uvádě ní ve známost aneb Luhač ovice v reklamě Vernisáž výstavy se koná 3 0. ř íjna 2 0 14

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI Tyto výsledky jsou určeny pouze pro respondenty průzkumu a je zakázáno jejich šíření jakoukoliv formou bez souhlasu společnosti Innovative Business s.r.o.

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Absolventi, kter i po skonc eni studia nezac nou pracovat, nebo se zaregistruji na u r adu pra ce, nemaji povinnost platit

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

NABÍDKA STÁŽE na Českém centru Berlín

NABÍDKA STÁŽE na Českém centru Berlín NABÍDKA STÁŽE na Českém centru Berlín České centrum v Berlíně hledá 2 stážisty se znalostí anglického a německého jazyka, a to od září 2015 do února 2016 (délka stáže: min. 3 měsíce, pracovní doba: ).

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

VL 5 výstupní písemná práce

VL 5 výstupní písemná práce VL 5 výstupní písemná práce Jméno autora: Mgr. Alena Dole ková Datum: 11.6.2010 Ur eno pro: 5. ro ník ZŠ Vzd lávací oblast: lov k a jeho sv t Vyu ovací p edm t: Vlastiv da Tematický okruh: Výstupní písemná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013 Hnutí Humanita rní Pomoci L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko, Česká republika Telefon 516 418 727 Fax 516 418 727 http://hhp.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární

Více

JÍDELNÍ LÍS TEK 20. 2. - 26. 2. 2012 týden 8

JÍDELNÍ LÍS TEK 20. 2. - 26. 2. 2012 týden 8 JÍDELNÍ LÍS TEK 0.. - 6.. 01 týden 8 Den Snídan P esnídávka Ob d Sva ina Ve e e Sýr strouhaný, Máslo porce,,,, /, elé ovocné,, ZAM, CIZI Polévka hov zí se strouháním, Ku ecí maso na smetan s hrá kem, T

Více

VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ÚČAST V PROGRAMU

VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ÚČAST V PROGRAMU VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ÚČAST V PROGRAMU Stránka 1 ze 5 1. Úvod Alzheimer nadační fond vypisuje veřejné výběrové řízení na účast v programu Bon appetit (akreditace MPSV), pořádaném Českou alzheimerovskou

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Jazykový rozbor 2 - ešení

Jazykový rozbor 2 - ešení Jazykový rozbor 2 - ešení Varianta A hem okupace se mnozí ob ané podíleli na protifašistickém odboji, který vyjad oval jejich bytostný odpor v i fašismu. (všechny následující úkoly se týkají tohoto souv

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v.

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v. Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Pokud rodic e maly ch de ti z a daji o podporu v nezame stnanosti, musi stejne jako ostatni uchazec i o zame stna ni splnit pro

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 ASPnet UNESCO Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ

Více

naš ehobuletinu,fainsport", seznámilisakcemianovinkami, neposledníř adě sezdedozvítei FAINLIGUfirem

naš ehobuletinu,fainsport, seznámilisakcemianovinkami, neposledníř adě sezdedozvítei FAINLIGUfirem FAINSPORT 3 Roksrokemseseš elamy vydávámejiž 5.pů lkulatéč íslo naš ehobuletinu,fainsport", vekterémbychomvásrádi seznámilisakcemianovinkami, kterémámeúspě š ně zasebou.v neposledníř adě sezdedozvítei

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI LEDEN 2014 Šíření těchto výsledků jakoukoliv formou je možné pouze se souhlasem společnosti Innovative Business s.r.o. a v odsouhlaseném formátu. OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MALÁ LIŠKA KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY Z OLOMOUCE. Lidé pro přírodu příroda pro lidi

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MALÁ LIŠKA KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY Z OLOMOUCE. Lidé pro přírodu příroda pro lidi VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MALÁ LIŠKA KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY Z OLOMOUCE Lidé pro přírodu příroda pro lidi www.malaliska.cz Obsah Kdo jsme, co bychom ra di a co de la me 3 Ten de la to a ta zas tohle 5 Co jsme v

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 V ná sledujícím dokumentu jsme pro Vás připravili poměrně podrobný postup při instalaci software na Váš počítač. Postup je

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s. 2014 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s. 2014 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s. 2014 ANNUAL REPORT OBSAH ZÁKLADNÍ DATA SPOLEČNOSTI Z HISTORIE O SPOLEČNOSTI, POSLÁNÍ A CÍLE MÍSTO REALIZACE ČINNOSTI LIDSKÉ ZDROJE MARKETING A PROPAGACE DIVADLO A NOVÝ

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI

ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI ERFLEX a.s. Valentinská 92/3, Praha 1, 110 00 Telefon +420 731 331 133 www.erflex.cz ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI FR 2013 Tato zpráva je určena pouze k interním účelům. Na valné hromadě bude předána účastníkům.

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278 KEA 29/21 sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika t ída 7. ro níky gymnázií 1 9 8 86 83 78 79 77 83 pr m rný percentil 7 6 5 4 63 3 2 1 81 78 59 75 72 78 74 Celek aritmetika geometrie

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

Programy specifické prevence

Programy specifické prevence Evaluační techniky Programy specifické prevence rizikového chování Struktura programu Ponorky I. pololetí II. pololetí 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Program 1.Důležité já 2.Integrující třída Varianty

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU Happy Konto s.r.o. IC : 28814053 číslo:... U Lesoparku 981 250 91 Zeleneč obchodní zástupce:... zapsana v OR u KS v Hradci Kra love v odd. C, vlozka 28829 Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU A/ UDAJE

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4.

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4. Motivace sv enc Martina Clausová Obsah 1. Úvod 2. Motivace 3. Psychologie 4. as 5. Desatero vychovatele 6. Hra 7. Zajímav mavá literatura 8. Shrnutí a diskuse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Motivace Motivace

Více

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Krajské kulturní a vzd lávací centrum Zlín Studie obnovy a dostavby budov. 14 a 15 bývalé továrny firmy Ba a ve Zlín. Investi ní náklad:

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Studené p edkrmy. Polévky

Studené p edkrmy. Polévky Studené p edkrmy 50g Šunková rolka 49,00 K 75g Sýrový talí ek 49,00 K 1 ks Pln né raj e 49,00 K Polévky 0,33l Zel ka s kope kem smetany 39,00 K 0,23l Slezská esneka ka se sýrem 29,00 K 0,23l Svatební s

Více

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 Charakteristika kol ACADEMIA MERCUII je st ední kola, která integruje t i studijní obory: Gymnázium, Ekonomické lyceum a Cestovní ruch. kola

Více

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Služ i for ač ího s sté u katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služe )kuše osti s o ě za ede ý i služ a i Pro oz í statistik Připra o a é o i k Strá ka 2 On-line Geoportál ETL 3

Více

Váž ené dámy,váž ení pánové,váž ené kolegyně. ohlíž íme zpě t za uplynulým rokem naš í č innosti.

Váž ené dámy,váž ení pánové,váž ené kolegyně. ohlíž íme zpě t za uplynulým rokem naš í č innosti. Váž ené dámy,váž ení pánové,váž ené kolegyně a kolegové, podruhé se k vám dostává výroč ní zpráva Centra pro dítě ohlíž íme zpě t za uplynulým rokem naš í č innosti. a rodinu LATUS. Již podruhé se Vš ichni

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

BESEDA S JANEM OPAT ILEM

BESEDA S JANEM OPAT ILEM Záv r projektu ŠKOLA NANE ISTO Pasování na žáky ZŠ TGM Ve tvrtek 26. kv tna se uskute nilo v rámci projektu Škola nane isto záv re né setkání p edškolák, pedagog a rodi. Po úvodním p ivítání vystoupily

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

Hlasy mlad ch. Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání. Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání

Hlasy mlad ch. Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání. Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Hlasy mlad ch Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání V této zpráv jsou shrnuty prezentace a v sledky Evropského sly ení pro mladé lidi se speciálními vzd

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre Edvard Centre SRDCE OSTRAVY BUDE PULZOVAT 24 HODIN, NOVÝ ROZM R MU DÁ C21 Nejrušn jší ulice, nejprestižn jší místo, brána do m sta nám stí Dr. Edvarda Beneše. Pro místní i cizince zde kon í a za íná

Více

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM Flamco Typ STA a STM STA típus 6758 STM típus 6760 CZ Pr edpisy pro instalaci a obsluhu 2001, Flamco Flamco Obsah : Nas e adresa : Obchodní a technické zastoupení firmy Flamco. Ivana Hovorková Gorkého

Více

Dra ební vyhlá ka, jí se oznamuje konání dra ebního roku

Dra ební vyhlá ka, jí se oznamuje konání dra ebního roku . j.: 007 EX 3897/08-40 Dra ební vyhlá ka, jí se oznamuje konání dra ebního roku Soudní exekutor Mgr. Kamil Bran ík, Exekutorský ú ad Hodonín (dále jen exekutor) rozhodl ve v ci exekuce oprávn ného: M

Více

expozice: PRINCIP BAŤ A: Dnes fantazie,zítra skuteč nost FRANTIŠ EK BARTOŠ : Pedagog,jazykově dec,etnograf expozice: Zvíř ata na Zemi a č lově k

expozice: PRINCIP BAŤ A: Dnes fantazie,zítra skuteč nost FRANTIŠ EK BARTOŠ : Pedagog,jazykově dec,etnograf expozice: Zvíř ata na Zemi a č lově k expozice: PRINCIP BAŤ A: Dnes fantazie,zítra skuteč nost FRANTIŠ EK BARTOŠ : Peagog,jazykově ec,etnograf expozice: Zvíř ata na Zemi a č lově k ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY BAŤ OVSKÁ TÉMATA Obsah a cíl:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Hornická 327, Příbram II, PSČ 261 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM ŠVP Gymnázium esteticko-výchovné

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Podrobný POPIS PROJEKTU - harmonogram Festival Pra ské Brány IV. Ro ník

Podrobný POPIS PROJEKTU - harmonogram Festival Pra ské Brány IV. Ro ník Podrobný POPIS PROJEKTU - harmonogram Festival Pra ské Brány IV. Ro ník Praha odedávna byla místem, v n m se propojují cesty. Cesty lidí, kultur, nábo enství i duchovních sm r. Branou, skrze ni lze projít

Více

Metaxa Partyhaus Design Contest

Metaxa Partyhaus Design Contest Pravidla studentské soutěže Metaxa Partyhaus Design Contest Společnost REMY COINTREAU CZECH REPUBLIC s.r.o. vyhlašuje tuto Studentskou designovou soutěž 1. VYHLAS OVATEL SOUTE Z E A VYHLA S ENI SOUTE Z

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

Dětské zastupitelstvo města Litoměř. ěřice. Prezentace 10/02/05

Dětské zastupitelstvo města Litoměř. ěřice. Prezentace 10/02/05 Dětské zastupitelstvo města Prezentace 10/02/05 Důvody realizace projektu Dětské zastupitelstvo (DZ) města m Hlavním m cílem c tohoto projektu je, dáníd možnosti aktivního se podílen lení dětí a mláde

Více