P r o j e k t C i a o A m i c i!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P r o j e k t C i a o A m i c i!"

Transkript

1 P r o j e k t C i a o A m i c i! W a l d o r f s k a s k o l a P r í b r a m P r o j e k t C i a o A m i c i! Projekt Ciao Amici! je projektem vý me ný mla - Projekt podporuje samostatnost, zodpove dnost, P r e z e ntace projekt u L i st o pad dez e mezi Waldorfskou vza jemne porozume ní a s kolou Pr í bram a Istituto solidaritu nejen mezi comprensivo Valle di mladý mi lidmi. Ledro, s kolou v severní Ita lii. Ú kolem zapojený ch z a ku je mimo jine podílet se U v nitř t o hoto v y dání: Hlavním cílem tohoto na vs ech fa zích projektu projektu je nava zat s italskou s kolou ve Valle di Ledro partnerství a na za klade de jinný ch souvislostí oz ivit a s í r it spolec ne tradice. Znaký partnerský ch me st a uka zat ostatním mladý m lidem, jak se mohou zapojit do de ní ve spolec - nosti, jake pr ílez itosti mají a co mohou sami doka zat. Partnerství měst Zapojení waldorfské školy Vznik a fáze projektu Italové v Čechách Motivační dotazník Mladí lide získají moz - Projekt jako takový je nost vza jemne poznat rozdílnou kulturu, z ivot- c asove omezený, nicme - ne partnerství s kol a vza - Italští žáci v Příbrami Čeští žáci v Itálii 6-7 ní stýl a tradice. Mohou jemna spolupra ce je jed- se aktivne zapojit do z i- vota v jine komunite, rozvíjet sve komunikac ní ním z dlouhodobý ch cílu obou zu c astne ný ch stran. Postřehy žáků zapojených do projektu 8-9 a jazýkove dovednosti, výuz ít svou kreativitu. Projekt Ciao Amici! býl zrealizova n v ra mci programu Mla dez v akci za Popis a dokumentace aktivit financ ní podporý EÚ. M l a d e z v a k c i Zážitky z výměnného pobytu Šíření projektu Program Mla dez v akci je programem Evropske unie, zame r ený m na volnoc asove aktivitý mladý ch lidí. Mla dez v akci nabízí vý me ný mla dez e, dobrovolnou sluz bu, podporu místní komunitý, zapojení do demokratický ch projektu, s kolení a semina r e pro pracovníký s mla dez í, spolupra ci s partnerský mi zeme mi EÚ a dals í zajímave aktivitý. Program je urc en mladý m lidem ve ve ku od 13 do 30 let a take pracovníku m s mla dez í. Program Mla dez v akci spravuje v ra mci C eske republiký C eska na rodní agentura Mla dez. Oficiální údaje Kontakty 14-15

2 S t r á n k a 2 P r o j e k t C i a o A m i c i! P a r t n e r s t v í m e s t a s p o l e c n a h i s t o r i e Me sto Pr íbram nava zalo partnerství s ne kolika zeme mi, se který mi ho spojuje spolec na historie. Mezi te mito me stý je i severoitalske me sto Ledro. Abý býla zachova na kontinuita druz bý u obou stran, radnice me sta Pr íbram pr edpokla da take partnerství mezi mladý mi lidmi, kter í bý oz ivili a da le mohli s ír it tradici a spolec nou historii obou zemí. Ú dolí Ledro V roce 1915 z ili jes te C es i i obývatele Tridentska spolec ne v jednom sousta tí, býli poddaný mi Rakousko-uherske monarchie. Jejich osudý se protklý: Tridentsko lez elo na hranicích Rakouska -Úherska, kde rakouska arma da sva - de la te z ke boje s arma dou italskou. Boju m pr edcha zela evakuace civilního obývatelstva z hranic Alp hluboko do vnitrozemí monarchie. Probe hl nucený pr esun z en, starcu a de tí z male ho u dolí jezera Ledro daleko do C ech, do nezna me zeme v srdci r ís e, stovký kilometru daleko - do obcí se zvla s tními jme - ný jako Pr íbram, Nový Knín, Bus te hrad, Chýn ava, Pr esun na nezna mou dobu, bez prostr edku k z ivotu, bez minima lní znalosti místního jazýka a zvýku. Pr a telství, ktera vznikla mezi ledrenský mi a jejich c eský mi hostiteli, nezanikla ani po na vratu uprchlíku domu, a to pr es to, z e nas e na rodý zu stalý více nez 80 let odde lený. Z a p o j e n í W a l d o r f s k e s k o l ý P r í b r a m d o p r o j e k t u v ý m e n ý m l a d e z e Proc jsme se o projekt vý me ný mla dez e zac ali zajímat mý - z a ci Waldorfske s kolý Pr íbram? K uskutec ne ní tohoto projektu na s vedla touha sezna mit se, nava zat kontaktý, nauc it se komunikovat v cizím jazýce, informovat se o jine zemi a její kultur e, o zpu sobu z ivota. Mottem nas í s kolý je aktivne se podílet na ovlivn ova ní spolec nosti a sve ta kolem na s. Proto si mýslíme, z e díký realizaci vý me nný ch pobýtu jako je tento mu z e dojít prostr ednictvím mladý ch lidí k trvale socia lní integraci ru zný ch na rodu. Je to jeden z mnoha kroku k propojení nas ich komunit, ledrenske a c eske, po ne mz bude na sledovat v budoucnosti dals í spolupra ce a nava za ní dals ích pr a telský ch vztahu, ktere bý urc ite s radostí sdíleli protagoniste uda lostí pr ed devadesa ti roký. A tak Waldorfska s kola Pr íbram v dubnu 2010 zac ala spolupracovat se za - kladní a str ední s kolou v Ledru.

3 P r e z e n t a c e p r o j e k t u S t r á n k a 3 V z n i k p r o j e k t u Oficia lní zaha jení aktivit souvisejících s vý me nou mla dez e je datova no k 1.kve tnu Spolupra ce mezi obe ma s kolami vs ak zapoc ala jiz o rok dr í- ve, kdý se c es tí uc itele výdali do italske ho Ledra na pr ípravnou na vs te vu. Mezi c eský mi a italský mi koordina torý býla zapoc ata pravidelna komunikace, tr ídní uc itele se se svý mi z a ký pustili do tvorbý prezentací jednotlivý ch tr íd a psaní klasický ch dopisu. V dubnu 2011 pr ijel tý m italský ch uc itelu se svý mi z a ký na na vs te vu do nas í s kolý. Zde me li c es tí a itals tí z a ci, kter í se znali pouze z dopisu, moz nost se poprve osobne setkat. Koordina torka projektu za italskou s kolu Rosanna Marzulli Úspěšný průběh projektu + garantovali čeští a italští učitelé. J e d n o t l i v e f a z e p r o j e k t u Doba trva ní projektu býla stanovena v termínu az Projekt sesta va ze tr í c a stí : z pr ípravne fa ze, vý me nne ho pobýtu a za ve rec ne fa ze. První fa ze projektu býla zame r ena nejen na pr ípravu samotne vý me ný mla dez e, ale take na jeho zviditelne ní. Mladí lide zapojení do projektu se podíleli na jeho zver ejn ova ní v místních me diích. Zu c astnili se take ver ejne prezentace projektu v pr edna s kove m sa le s kolý. Vý me nný pobýt býl realizova n od do v italske m Ledru. Zde se z a ci zapojili do mnoha cílený ch aktivit. V za ve rec ne fa zi projektu z a ci prezentovali projekt a samotný vý me nný pobýt na slavnosti s kolý, výtvor ili prezentaci ne který ch svý ch vý stupu v hale s kolý, pr ipravili vý stavu fotografií z projektu a podkladý pro tento propagac ní materia l. Koordina torka projektu za c eskou s kolu Lenka Sosnovcova zajis ťovala komunikaci v itals tine.

4 S t r á n k a 4 P r o j e k t C i a o A m i c i! I t a l o v e v C e c h a c h M o n i k a Z n a m e n a k o v a, 7. t r í d a Monika Znamenáková Důležitou součástí projektu je aktivní zapojení mladých lidí. Jedním z úkolů zapojených žáků bylo vyhledat v příbramském archivu data o příchodu italských běženců a sepsat článek do novin. Víte ne co o spolec ne historii lidí z italske ho u dolí Valle di Ledro a lidí z Pr í- brami? Jestli ano, tak gratuluji! Pokud ne, tak si z toho nic nede lejte, doneda v- na jsem na tom býla u plne stejne. Az do te dobý, nez jsem se pr ihla sila do vý - me nne ho projektu mla dez e Ciao Amici! (Ahoj, pr a tele!). Vs e to zac alo 22. kve tna roku 1915 za 1. sve tove va lký, kdý býlo obývatelu m Valle di Ledro ozna meno, z e musí be hem ne kolika hodin odjet pr ed blíz ící se frontou. Sme li si vzít s sebou jen nezbýtne potr ebý, z e prý jedou jen na pa r tý dnu a brzý se vra tí. A tak 4700 lidí nastoupilo do pr edem pr ipravený ch dobýtc a ku. Více nez 3000 lidí býlo dopraveno do C ech, zejme na na Pr íbramsko, Kladensko, Turnovsko a okolí Str íbra. V C echa ch o jejich pr íjezdu nikdo nic neve de l, a tak si ve ts ina lidí mýslela, z e jsou to Romove, jelikoz býli sne dí. Zpoc a tku k nim býli nedu - ve r iví, ale kdýz vide li, jak jejich de ti hladoví, smilovali se a dali jim napít, najíst, poskýtli ubýtova ní a pozde ji i pra ci. Z ne kolika tý dnu býli tr i roký. Mezitím se Italove nauc ili var it c eska jídla, zpívat c eske písne, napr íklad i c eskou hýmnu. Pochovali zde sve zemr ele, narodilý se jim de ti a vznikla tu nova pr a telství. Výsídlení Italove se take c asto setka vali na Svate Hor e. Kdýz se konec ne mohli vra tit do Valle di Ledro, místo svý ch domovu nalezli spous ť. Ú dolí býlo srovna no se zemí, domý býlý zbor ene a tý, ktere jes te sta - lý, býlý buď ztrouchnive le nebo bez str echý. Brzý se vs ak vzchopili a zac ali od zac a tku. Dnes je Valle di Ledro kra sne u dolí a lide v ne m sta le vzpomínají na dobu, kdý jejich pr edkove nas li u toc is te v C echa ch u obýc ejný ch lidí. Me sto Pr íbram uzavr elo partnerství s Valle di Ledro, abý nava zalo na spolec - nou historii. Proto Waldorfska s kola Pr íbram spolupracuje se s kolou ve Valle di Ledro, kam odjíz díme na tý denní pobýt, abýchom pokrac ovali v tradici nas ich pr edku. Chceme kraj i jeho obývatele poznat a pr eda vat poznatký a zkus enosti da l.

5 P r e z e n t a c e p r o j e k t u S t r á n k a 5 Ú r ý v k ý z m o t i v a c n í h o d o t a z n í k u K r i s t ý n a M a r ý s k o v a, 1 1. t r í d a Co vím o Itálii: Ita lie je velka, rozmanita a zajímava zeme lez ící v jiz ní Evrope. Ma velmi zajímavou historii a kulturu starou mnoho tisíc let. Je zna ma pro svou vý bornou kuchýni a pr írodní i architektonicke bohatství a je vlastí mnoha zna mý ch malír u, hudebníku apod. V Ita lii se nacha zí nejen u chvatný R ím, romanticke Bena tký, mo dní metropole Mila no, nekonec ne mor ske pla z e, kam kaz dý rok proudí tisíce turistu, ale take na dherne horý, kouzelne vesnic ký a jezera na severu Apeninske ho poloostrova. Navs te vovane jsou rovne z ostrový Sardinie a Sicílie. Sicílie je zna ma pro kauzý s mafií dosti díký knize Kmotr od Maria Puza, kterou zrovna c tu a moc se mi líbí. Co vím o Italech: Je to pr a telský, spolec enský, vstr ícný a temperamentní na rod. Z Italu na mne dý cha uvolne na na lada, ma lokdý ne kam spe chají. Dosti lpí na rodine, na na boz enství, je to asi nejvíce kr esťanský na rod v Evrope. Mají mnoho tradic. Ale i tak se obývatele (napr. jihu a severu) v mnohe m lis í. A samozr ejme za lez í na kaz de m jednotlivci. Synonyma, která mě napadají k Itálii: Da Vinci, Michelangelo, Verdi, odpoc inek, mnoho zna mý ch jídel (zmrzlina, pizza, ), víno, Don Corleone, Ciao, architektura a mnoho dals ího. Žáci, kteří měli zájem účastnit se projektu, vyplňovali motivační dotazník. Ú r ý v k ý z m o t i v a c n í h o d o t a z n í k u V o j t e c h J a n d a, 9. t r í d a O Valle di Ledro vím: Ledro je kra sne male me stec ko obklopene horami. Take je tam kra sne velke jezero. Co vím o Italech: Italý ma m moc ra d, jsou hodní, milí a tolerantní. Pec ou moc dobre pizzý a var í vý borne te stoviný. O společné historii jsem zjistil: Kdýz býla 1. sve tova va lka, tak jsme Italu m pomohli. Vzali jsme je do C ech a od te dobý na s Italove mají moc ra di a chovají se k na m hezký. Ledro a Pr íbram jsou spolu v pr a telske m stavu. Ledrens tí mají ne ktere ulice pojmenovane podle c eský ch me st, napr. Milín nebo Pr íbram.

6 S t r á n k a 6 P r o j e k t C i a o A m i c i! N a v s t e v a i t a l s k ý c h z a k u v e W a l d o r f s k e s k o l e P r í b r a m Ještě před oficiálním datem zahájení projektu Ciao Amici! navštívili italští žáci naši školu. Dne 18. dubna 2011 na s pr ijeli navs tívit do C eske republiký Italove ze s kolý ve Valle di Ledro. Úz brzý ra no jsme je oc eka vali, abýchom je uvítali. Na pozdrav jsme jim skoro cela s kola zazpívali c eskou hýmnu a dals í písne. Pote jsme pro ne me li pr ipravenou prezentaci, kterou jsme pr ipravili v epos e zeme pisu a hodina ch anglicke ho jazýka. Kaz dý z a k si pr ipravil jeden kontinent, o ktere m kra tce-tr emi, c týr mi ve tami- výpra ve l. Nas e prezentace býla souc a stí slavnosti uspor a dane na poc est Italu. Výstupovali z a ci první az deva te tr ídý. Ale i oni si pro na s ne co pr ipravili. Hra li na m na fle tný písne od Michaela Jacksona, od skupiný ABBA a dals ích. Nejvíce se mi líbilo, kdýz zahra li evropskou hýmnu. Tím slavnost skonc ila. Adam Chramosta Italove pr ijeli do C eske republiký jiz v pa tek 15. dubna, ale ve s kole býli az v ponde lí a dívali se na na s, jak ra no zpíva me v hale. Potom býla slavnost a oni na konci zahra li na fle tný asi osm písnic ek. Býli moc s ikovní, z e to vu bec udý chali. Be tka S ediva Dne 18. dubna pr is li do nas í s kolý Italove. Museli absolvovat velkou cestu do nas í C eske republiký. Italove výpadali jinak nez mý, býli hodne opa lení, zatímco mý v porovna ní s nimi jsme bílí jako ste na. Oficia lne pr ijeli do Pr íbrami 15. dubna, pr ijeli si prohle dnout me sto, podívat se na Waldorfskou s kolu apod. Po prohlídce hornicke ho me sta jeli do Prahý. Prohle dli si Prahu, zatímco mý jsme me li pra zdniný. Dominik La c

7 P r e z e n t a c e p r o j e k t u S t r á n k a 7 D o r a z i l i j s m e d o I t a l i e... ledrenští mají některé ulice pojmenované podle českých měst...

8 Stránka 8 Projekt Ciao Amici! Tak vidí Italii holký... Katolický kostel v Pieve Pohled na jezero Ledro od muzea kolových staveb

9 Prezentace projektu Stránka 9 a takhle kluci :-) Stredoveka pevnost v Malcesine Hudební výstoupení italských zaku

10 S t r á n k a 10 P r o j e k t C i a o A m i c i! C e s t í a i t a l s t í z a c i s e s p o l e c n e n e j r u z n e j s í c h a k t i v i t z a p o j o v a l i d o Takto vznikal spolec ný sýmbol partnerství. Spolec ný sýmbol partnerství Lidský uzel...postřehy žáků... Vs ichni jsme si stoupli do kruhu, zavr eli oc i a nata hli ruce do prostoru. Se sta le zavr ený ma oc ima se kaz dý chýtil obe ma rukama jiný ch rukou. Pote jsme oc i otevr eli a snaz ili se rozmotat a výtvor it kruh. Rukama-nohama Komunikace v cizím jazýce býla pro ve ts i- nu z na s obtíz na, ale to na m nevadilo. Snaz ili jsme se dorozume t, jak se da. Tr eba i neverba lne. Společný rytmus Pr i seznamova ní s italský mi z a ký jsme se bavili ru zný mi aktivitami. Jednou z nich býla hra spolec ný rýtmus. Zpoc a tku jeden z na s tvor il ne jaký zvuk pomocí te la, napr. tleska ní. Pote se pr idal druhý s jiný m zvukem, který býl rýtmický. Takto se postupne pr ipojili dals í lide. Kaz dý z na s pak dostal papír, abý nakreslil obra zek toho, co mu pr ipomínal zvuk, který slýs el. Ne kdo nakreslil vlak, jiný zase auto Z obra zku jsme výrobili kníz ku.

11 Prezentace projektu Stránka 11 Většina aktivit probíhala v přírodě. Všichni si tedy mohli užít hory, lesy i ledovcové jezero.

12 S t r á n k a 12 P r o j e k t C i a o A m i c i! Z a z i t k ý p r í b r a m s k ý c h z a k u z v ý m e n n e h o p o b ý t u První přivítání Pr is li jsme do jejich s kolý a najednou se pr ivalila lavina malý ch de tí, ktere si sedlý na podlahu. Zac ali jsme jim zpívat nas e c eske písnic ký. Pak zac ali zpívat italske písnic ký oni na m. Vs em na m býlo do zpe vu!!! Elis ka Zamýkalova, 8. tr ída Stravování v Itálii V Ita lii jsme poznali dobre jídlo i hlad. Italove jsou výhla s ení svou tradic ní pizzou a na te jsme si c asto pochutna - vali. Zkusili jsme mnoho druhu, ale nejleps í býla vz dý pizza se c týr mi druhý sý ra (alespon u me zvíte zila na plne c a r e). Take jsme velmi c asto me - li te stoviný s oranz ovou oma c kou, ktere se na m ale c asem pr ejedlý. Zaz ili jsme vs ak i chvíle hladu. To kdýz jsme neme li pr ílez itost nakoupit si potraviný v místních obchodech. To na m potom velmi chutnalý vlastnoruc ne výrobene palac inký. Adam Chramosta, 8. tr ída Pobyt v apartmánech V nas ich apartma nech se na m líbilo, obzvla s te vec er, kdýz jsme se vra tili zmoz eni z celodenních vý letu. Televize tam sice býla, ale chýtali jsme jen ne mecke a italske programý, takz e jsme ji zapnuli jen na zac a tku za jezdu, a to býlo za - roven naposled. Take tam býla plne výbavena kuchýn, jen na m dlouho trvalo, nez jsme pr is li na to, proc nehr eje spora k. Me l totiz de tskou pojistku, ktera slouz ila opravdu vý borne. Adam Chramosta, 8. tr ída Zhodnocení vý me nne ho pobýtu Kristý na Kova c ova, 8. tr ída Co bylo dobré na výměnném pobytu? Získala jsem nove italske pr a tele. Tolerovala jsem, kdýz ne kdo ne co r ekl a ja jsem me la jiný na zor. Nede lalo mi proble m se s nimi sezna mit. Býla jsem samostatna. Co se mi nedařilo? Mluvit sama pr ed celou tr ídou. Tolik pohýbu, co jsme tam me li, jsem moc nezvla dala. Nes la mi ani hra kompot. Co jsem se naučila? Komunikovat s cizími lidmi. Úmím uvar it s pagetý. Nauc ila jsem se pr izpu - sobit a respektovat na - zorý druhý ch. Doka zala jsem se uz ivit (nakoupit, uvar it).

13 P r e z e n t a c e p r o j e k t u S t r á n k a 13 S ír ení projektu Prezentace aktivit na měsíční slavnosti školy Na me síc ní slavnosti, kterou nas e s kola por a da ne kolikra t do roka, z a ci odprezentovali svý m spoluz a ku m na pln vý me nne ho pobýtu, sve dojmý a ne ktere z aktivit, který ch se sami zu c astnili. K te to prezentaci me li pr ipravený archý s ru zný mi materia lý, ktere si pro toto výstoupení výtvor ili. Výstava fotografií Pr i pr ílez itosti oslav dvaca te ho vý roc í nas í s kolý rozmístili z a ci, kter í se zu c astnili vý me nne ho pobýtu v Ita lii, fotký, ktere por ídili ve Valle di Ledro. Výtvor ili k nim popiský, ktere pr ípadne na vs te vníký rýchle zorientovalý. Fotografie býlý umíste ný na jednotlivý ch tabulích a pr ipomínalý vs em ze s kolý i mimo ni, z e jsme se tohoto projektu zu c astnili, a z e v ne m sta le jes te pokrac ujeme. Prezentace projektu pr i slavnostech 20. vý roc í s kolý Pohlednice Jako du lez ite jsme vnímali to, abý nas i z a ci i nada le komunikovali s z a ký italske s kolý, abý s nimi i nada le udrz ovali písemnou korespondenci. K te pr ílez i- tosti jsme nechali výtvor it pohlednice, na který ch jsou výfotografova ni nas i a itals tí z a ci. Pohlednice jsou dvojjazýc ne a me lý bý obe ma strana m slouz it jako propagac ní materia l.

14 S t r á n k a 14 P r o j e k t C i a o A m i c i! O f i c i a l n í u d a j e z z a d o s t i o g r a n t Partneři projektu Waldorfska s kola Pr íbram - C eska republika Istituto comprensivo Valle di Ledro - Ita lie Počet účastníků zapojených do programu výměny mládeže Česká republika 27 z a ku, z toho 1 z a k s omezený mi pr ílez itostmi 4 vedoucí 1 asistent z a ka s omezený mi pr ílez itostmi Itálie 26 z a ku 3 vedoucí Doba trvání projektu Termín vý me ný mla dez e v italske m Ledru Částka požadovaná z programu Mládež v akci (pu vodní kalkulace pro 68 u c astníku ) eur ( Kc ) Dotace je urc ena na pokrýtí : 70% cestovních na kladu, na kladu na pr ípravu, na kladu na aktivitu (samotna vý me na mla dez e), mimor a dný ch na kladu na asistenta, na kladu na s ír ení a zhodnocova ní vý sledku.

15 P r e z e n t a c e p r o j e k t u S t r á n k a 15 Kontaktý Waldorfská škola Příbram - Základní škola, Gymnázium a Střední odborné učiliště, Hornická 327 Hornicka Pr íbram C eska republika Tel.: Web: Istituto comprensivo Valle di Ledro Via G. Cis, S1 - loc. Bezzecca Ledro Italia Tel.: Web: Česká národní agentura Mládež Národní institut dětí a mládeže MŠMT ČR, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání Na Por íc í 1035/ Praha 1 Tel.: Web:

16 Vize naší školy Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost, schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás. Tento projekt byl realizován za podpory Evropské unie. Za obsah publikace odpovídá výlučně autor. Publikace nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.

Ministryne 0 3: JUDr. Buzkova 0 0 v. r.

Ministryne 0 3: JUDr. Buzkova 0 0 v. r. 1 3Strana 490 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 71 a 72 / 2005 z du 0 8 vodu 0 8 hodny 0 0ch zvla 0 0s 0 3tn 0 1 0 0ho zr 0 3etele, zejme 0 0na zdravotn 0 1 0 0ch, lze pome 0 3rnou c 0 3a 0 0st u 0 0platy

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby 1 3Strana 6962 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 503 / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163 503 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobne 0 3js 0 3 0 1 0 0 u 0 0 prave 0 3 u 0 0 zemn 0 1 0 0ho r 0

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. RNDr. Rudolf Schwarz, CSc.

Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Matematika 1 Lagrangeu v tvar interpolac nı ho mnohoc lenu Newtonu v tvar interpolac nı ho mnohoc lenu Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem

Více

Příměstský tábor o JARŇÁKÁCH. Cílová skupina. Cíl projektu

Příměstský tábor o JARŇÁKÁCH. Cílová skupina. Cíl projektu Příměstský tábor o JARŇÁKÁCH Tento projekt se bude konat v areálu Beachklubu Prankrác v době jarních prázdnin Prahy 1-4. To znamená v termínu 29.2. 4.3. 2016 a 7.3.-13.3.2016. Program se uskuteční v 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s., Rodinná 39, 312 00 Plzeň IČO.26347687, IZO.150035365, identifikátor zařízení: 650035356, bankovní spojení: 279204310247/0100, DIČ. CZ-26347687 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

insul tube & insul sheet

insul tube & insul sheet Vyŕobky z kauc uku firmy NMC insul tube & insul sheet Kompletní sortiment pro topení, sanitární, chladicí, klimatizac ní a solární zar ízení. Silny úc inek v horku a zime insul tube je synteticky kauc

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2004 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0 stka 190 Rozesla 0 0 na dne 10. listopadu 2004 Cena Kc 0 3 63,50 OBSAH: 561. Za 0 0kon o pr 0 3eds 0 3koln 0 1

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy

U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy (da le jen soute z ). 1. Por adatel soute z e: Boomerang

Více

ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ

ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ Po knížeti Břetislavovi se na knížecím stolci vystřídala řada dalších přemyslovských knížat. Počet obyvatel rostl, proto bylo nutné získávat další půdu pro zemědělství. Mýtily

Více

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 53. září 2014 Zámecké listy Děti a škola v 19. století Od vydání tereziánského školního zřízení roku 1774 se stala škola běžnou součástí každodenního

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Více

1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním

1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním 1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním 1. Identifikační údaje zadavatele Obec Kozlov se sí dlem 58401 Kozlov 31 zastoupena

Více

Darujme.cz. Podrobné statistiky 2015

Darujme.cz. Podrobné statistiky 2015 Darujme.cz Podrobné statistiky Zahrnutá data a jejich úprava Z hlediska fundraisingu je významnější, kdy dárce dar zadal, než kdy byla obdrž ena platba na u č et. Ve statistika čh proto prima rne pračujeme

Více

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole SCUOLA LEONARDO DA VINCI Siena, Itálie

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole SCUOLA LEONARDO DA VINCI Siena, Itálie JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Kouřimská 303, 284 01 Kutná Hora, tel. 327 513 005, 606 870 433 info@jazyky-v-zahranici.cz, www.jazyky-v-zahranici.cz, v naléhavém případě kdykoliv na 606 870 433 Informace pro

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú. OBSAH Ú vodní slovo 2 Ú č etní za ve rka 3 Rozpoč et za rok 2014 6 Stipendia 7 Kontaktní informače 8 Strana 1 ÚVODNÍ SLOVO Ú vodní slovo Praha, 27. č ervna

Více

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Cо aбstka 73. Parlament se usnesl na tomto zaбkoneо Cо eskeб republiky:

Cо aбstka 73. Parlament se usnesl na tomto zaбkoneо Cо eskeб republiky: Strana 3664 SbУбrka zaбkonuй cо. 173 /2002 Cо aбstka 73 173 ZAб KON ze dne 9. dubna 2002 o poplatcубch za udrzо ovaбnуб patentuй a dodatkovyбch ochrannyбch osveоdcоenуб pro leбcоiva a pro prоубpravky na

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

OKÉNKO DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

OKÉNKO DO ŠKOLNÍ DRUŽINY OKÉNKO DO ŠKOLNÍ DRUŽINY Ve školní družině se žáci připravují na nadcházející velikonoční svátky. Třídy se zdobí motivy jara a Velikonoc, chystáme se barvit vajíčka, a pokud počasí dovolí, zahrajeme si

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 10. číslo červen 2011 Slovo vychovatelky DM na konci školního roku... Tak jako jednou všechno končí, tak brzy skončí

Více

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/ VY_32_INOVACE_ 13. Po adové íslo: 13. Ro ník: 4. Datum vytvo ení: Datum ov ení: 30.3.

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/ VY_32_INOVACE_ 13. Po adové íslo: 13. Ro ník: 4. Datum vytvo ení: Datum ov ení: 30.3. VZD LÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Testové úkoly Ji ina Kostelecká Sada: III/2/ VY_32_INOVACE_ 13 Po adové íslo: 13. Ro ník: 4. Datum vytvo ení: 26.3.2012 Datum ov ení: 30.3.2012 Vzd lávací oblast (p edm

Více

Rukodělná činnost. příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu. Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011

Rukodělná činnost. příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu. Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Rukodělná činnost příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí

Více

Pracovní úkoly dynamické geometrie

Pracovní úkoly dynamické geometrie Pracovní úkoly dynamické geometrie ÚKOL ČÍSLO 1: NAKRESLI ČTVEREC ÚKOL ČÍSLO 2: NAKRESLI ROVNOSTRANNÝ TROJÚHELNÍK ÚKOL ČÍSLO 3: NAKRESLI PRAVIDELNÝ ŠESTIÚHELNÍK ÚKOL ČÍSLO 4: NAKRESLI PRAVIDELNÝ OSMIÚHELNÍK

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

Porada SOMu 11. - 12. 2. 2011

Porada SOMu 11. - 12. 2. 2011 Porada SOMu 11. - 12. 2. 2011 Přítomni: Vlastik Stejskal, Jiří Hölbling, Adéla Holibková, Gabča Halušková, Martin Koutecký, Štěpán Groll, Barča Halušková, Hanka Chroustová, Eva Urbanová, Tomáš Koutecký

Více

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES.

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. PROJEKT NOVÝ PRALES NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES V roce 2010 se Nový Prales rozkládá

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2000 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0stka 73 Rozesla 0 0na dne 9. srpna 2000 Cena Kc 0 3 91,70 OBSAH: 237. Za 0 0 kon, ktery 0 0m se me 0 3n 0 1 0 0

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

projekty environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

projekty environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) www.ornita.cz Typ organizace: Náplň činnosti: Cílová skupina: Financování: občanské sdružení projekty environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) děti a mládež, pedagogičtí pracovníci pražských

Více

,, Školka plná pohody

,, Školka plná pohody ,, Školka plná pohody 1. Identifikační údaje o mateřské škole Název: Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice Adresa: ZŠ a MŠ Horní Moštěnice, Pod Vinohrady 30, 751 17 Zřizovatel školy: OÚ Horní

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

C 0 3 a 0 0stka 164. (biologicky 0 0ch) a toxinovy 0 0ch zbran 0 1 0 0 a o zme 0 3ne 0 3 z 0 3ivnostenske 0 0ho

C 0 3 a 0 0stka 164. (biologicky 0 0ch) a toxinovy 0 0ch zbran 0 1 0 0 a o zme 0 3ne 0 3 z 0 3ivnostenske 0 0ho 1 3Strana 9404 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 474 /2002 C 0 3 a 0 0stka 164 474 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 1. listopadu 2002, kterou se prova 0 0d 0 1 0 0 za 0 0kon c 0 3. 281/2002 Sb., o ne 0 3ktery

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Obsah 1, Zpravodajství Úvod Zahájení školního roku Den bez aut Vodácký seznamovací kurz Anketa Co nás čeká v dalších měsících 2, Sport

Více

ZPRÁVY Z DOMOVA. Motto: Můžeme pro druhého něco znamenat už jenom tím, že tu jsme

ZPRÁVY Z DOMOVA. Motto: Můžeme pro druhého něco znamenat už jenom tím, že tu jsme JARO - LÉTO 2010/II ZPRÁVY Z DOMOVA Motto: Můžeme pro druhého něco znamenat už jenom tím, že tu jsme Poskytujeme sociální služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního

Více

ptát, jestli nebyl zpracován

ptát, jestli nebyl zpracován Jako duchovní praktikující ptát, jestli nebyl zpracován Když pak jdou domů, bychom měli mít tento koncept, měli bychom hledat své vlastní Já, Boha uvnitř, přirozenost Buddhy, místo tohoto druhu triviální

Více

Národní park umava. 9. kv tna Hnutí Duha

Národní park umava. 9. kv tna Hnutí Duha Národní park umava 9. kv tna 2011 Hnutí Duha Hlavní cíle a metodika Hlavní cíle et ení Cílem výzkumu Factum Invenio bylo zjistit, jak ob ané R vnímají problematiku hypotetické výstavby lanovek a sjezdovek

Více

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach OD 13 DO 17 HODIN Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach Květnový kalendář narozenin našich kamarádů. Ahoj děti, Minulý měsíc jsme si vytvořily Knihu

Více

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 tel.: 585 412 493, e-mail: skola@gcajkol.cz vlastimil.kaspir@post.cz www.gcajkol.cz KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Datum a místo konání: 21.3.2016 v

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/ VY_32_INOVACE_ 18. Po adové íslo: 18. Ro ník: 5. Datum vytvo ení: Datum ov ení: 21.5.

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/ VY_32_INOVACE_ 18. Po adové íslo: 18. Ro ník: 5. Datum vytvo ení: Datum ov ení: 21.5. VZD LÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Testové úkoly Ji ina Kostelecká Sada: III/2/ VY_32_INOVACE_ 18 Po adové íslo: 18. Ro ník: 5. Datum vytvo ení: 4.5.2012 Datum ov ení: 21.5.2012 Vzd lávací oblast (p edm

Více

Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení...

Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení... Obsah Předmluva...13 Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení... 17 Prostřednictvím svobodné vůle jsme sami zodpovědní za své způsoby chování. My sami rozhodujeme: pro život nebo proti životu...17

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta

Masarykova univerzita Právnická fakulta Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Dávám na první místo to nejdůležitější? Zpracovala: Dominika Vašendová (348603) Datum zadání

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI. Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29.

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI. Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29. VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29. června 2006 Dotazník vyplnilo celkem 13 ze 14 účastníků setkání. Výsledné bodové

Více

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Absolventi, kter i po skonc eni studia nezac nou pracovat, nebo se zaregistruji na u r adu pra ce, nemaji povinnost platit

Více

Pokud se vám tyto otázky zdají jednoduché a nemáte problém je správně zodpovědět, budete mít velkou šanci v této hře zvítězit.

Pokud se vám tyto otázky zdají jednoduché a nemáte problém je správně zodpovědět, budete mít velkou šanci v této hře zvítězit. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Určitě víte, kde leží Sněžka, Snad také víte, kde pramení Vltava, kde leží Pravčická brána, Černé jezero nebo Prachovské skály. Ale co třeba Nesyt, jeskyně Šipka, Pokličky nebo

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Nejdek č. 4 / 2008 o místních poplatcích Město Nejdek na základě usnesení zastupitelstva č. ZM/197/9/08 ze dne 10.4. 2008 v souladu s ustanovením 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 Příloha č. 2 ANIMA VIVA o. s. 1/16 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření

Více

Zápis. z 23. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 29. listopadu 2011 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti, budova radnice

Zápis. z 23. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 29. listopadu 2011 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti, budova radnice Zápis z 23. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 29. listopadu 2011 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti, budova radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční

Více

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 22. 3. 2012, Pardubice

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 22. 3. 2012, Pardubice +420 461 031 821 BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 22. 3. 2012, Organizace - název Kontaktní osoba e-mail, telefon Krátké představení organizace - historie, zaměření, počet zaměstnanců/dobrovolníků

Více

Nová podoba Školního špióna

Nová podoba Školního špióna ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, příspěvková organizace Nová podoba Školního špióna Milí žáci či rodiče, právě jste si stáhli první letošní číslo školního časopisu. V několika věcech

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Německý jazyk ROČNÍK: 7. Výstupy Učivo Průřezová témata - osvojí si základní výslovnostní návyky -

Více

Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Mňau, mňau, mňau!!!

Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Mňau, mňau, mňau!!! Štěňátko štěká: Vše nejlepší k narozkám Starcovi a Veverkovi!!! Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Tak nám přineste přihlášky na tábor a pošlete penízky, ať

Více

Řešení: Dejme tomu, že pan Alois to vezme popořadě od jara do zimy. Pro výběr fotky z jara má Alois dvanáct možností. Tady není co počítat.

Řešení: Dejme tomu, že pan Alois to vezme popořadě od jara do zimy. Pro výběr fotky z jara má Alois dvanáct možností. Tady není co počítat. KOMBINATORIKA ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Příklad 1 Pan Alois dostal od vedení NP Šumava za úkol vytvořit propagační poster se čtyřmi fotografiemi Šumavského národního parku, každou z jiného ročního období (viz obrázek).

Více

SBORNÍK ODBORNÝ ŘEMESLNÝ KEMP PRO DŘEVOOBORY A KOVOOBORY 23. - 26. ČERVNA 2014

SBORNÍK ODBORNÝ ŘEMESLNÝ KEMP PRO DŘEVOOBORY A KOVOOBORY 23. - 26. ČERVNA 2014 Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji registrační číslo: CZ.1.07/1.2.03/02.0001 SBORNÍK ODBORNÝ ŘEMESLNÝ KEMP PRO DŘEVOOBORY A KOVOOBORY 23. - 26. ČERVNA 2014 WWW.PODPORATALENTU.CZ TENTO PROJEKT

Více

NÁZEV/TÉMA: Evropská unie

NÁZEV/TÉMA: Evropská unie NÁZEV/TÉMA: Evropská unie Vyučovací předmět: Společenskovědní základ Učitel: Mgr. Petra Janovská Škola: OA a SZdŠ Blansko Třída: E2 (2. ročník oboru EL) Časová jednotka: 1 vyučovací hodina (45 minut) Metody:

Více

Dotazník bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci ve skandinávských zemích

Dotazník bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci ve skandinávských zemích NOSACQ-50- Czech Dotazník bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci ve skandinávských zemích Ú elem tohoto dotazníku je získat Vá názor na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na Va em pracovi ti. Va e odpov

Více

Klinikum Passau 1.6. - 31. 8. 2010

Klinikum Passau 1.6. - 31. 8. 2010 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Závěrečná zpráva ze zahraniční stáže Klinikum Passau 1.6. - 31. 8. 2010 Eva Paťhová, obor Všeobecná sestra Pasov Pasov je malebné

Více

http://rebel.ig.cas.cz/aktivity/prokopcova.php

http://rebel.ig.cas.cz/aktivity/prokopcova.php Page 1 of 5 Geofyzikální ústav AV ČR Agentura Galerie H Vás srdečně zvou na šestou výstavu cyklu Setkávání Eva Prokopcovová Obrazy z teček, kresby na tapety zahájení 10.9.2003 v 16.00 hodin v přednáškovém

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně Opařany, Opařany 160

Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně Opařany, Opařany 160 Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně Opařany, Opařany 160 Vyhodnocení realizace projektu environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) Zahradu máme, život jí dáme březen 2008 prosinec

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI Níže uvedené smluvní strany Koordinátor: Partnerství, o. p. s. SMLOUVA O SPOLUPRÁCI MEZI KRAJI A MĚSTY NA MARKETINGU PRODUKTU LABSKÁ STEZKA Údolní 567/33, 602 00 Brno IČ: 26268817 Odpovědný zástupce: Ing.

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE 2016 EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, ODBOR VYSOKÝCH ŠKOL, 31. KVĚTNA 2016 Obsah 1. Úvod...

Více

PREZENTA NÍ PROJEKT KARLOVARSK REGION V ITÁLII

PREZENTA NÍ PROJEKT KARLOVARSK REGION V ITÁLII PREZENTA NÍ PROJEKT KARLOVARSK REGION V ITÁLII eská republika má bohatou historii láze ství a tuto tradici dnes v láze sk ch místech napl uje wellness obsahem. Jestli e to platí o t iceti sedmi láze sk

Více

7. V Ї 4 odstavce 2 a 3 zneяjѕт:

7. V Ї 4 odstavce 2 a 3 zneяjѕт: 5 VYHLAТ SЯ KA ze dne 21. prosince 2006, kterou se meяnѕт vyhlaтsяka cя. 482/2005 Sb., o stanovenѕт druhuъ, zpuъ sobuъ vyuzя itѕт a parametruъ biomasy prяi podporяe vyтroby elektrяiny z biomasy Ministerstvo

Více

ZELENÉ LISTY Číslo 1., Září 2015

ZELENÉ LISTY Číslo 1., Září 2015 ZELENÉ LISTY Číslo 1., Září 2015 Pár slov na začátek.. Vítáme nové žáky, ale i žáky, kteří navštěvují naší školu už nějaký pátek v novém školním roce. Doufáme, že se všem bude dařit a budou poslouchat

Více

Čtyři atesty a přece není pravá

Čtyři atesty a přece není pravá ZNALECKÁ HLÍDKA Čtyři atesty a přece není pravá Jde o jednu z nejvzácnějších známek naší první republiky, 10 K Znak Pošta československá 1919 na žilkovaném papíru - a nadto v úzkém formátu! Zezadu je opatřena

Více

Cد aآstka 190 Sb آrka zaآkonuت cد. 563 / 2004. ZAآ KON ze dne 24. zaآrد آ 2004 o pedagogickyآch pracovn آc آch a o zmeدneد neدkteryآch zaآkonuت

Cد aآstka 190 Sb آrka zaآkonuت cد. 563 / 2004. ZAآ KON ze dne 24. zaآrد آ 2004 o pedagogickyآch pracovn آc آch a o zmeدneد neدkteryآch zaآkonuت Cد aآstka 190 Sb آrka zaآkonuت cد. 563 / 2004 Strana 10333 563 ZAآ KON ze dne 24. zaآrد آ 2004 o pedagogickyآch pracovn آc آch a o zmeدneد neدkteryآch zaآkonuت Parlament se usnesl na tomto zaآkoneد Cد

Více

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY Uvádě ní ve známost aneb Luhač ovice v reklamě Vernisáž výstavy se koná 3 0. ř íjna 2 0 14

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na zadlužení a přijatelnost

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Název právnické osoby Mateřská škola Pohádka v Praze 12 vykonávající činnost školy: Sídlo: Imrychova 937/15, 143 00 Praha

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Pohádkový les 2.

Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Pohádkový les 2. Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Pohádkový les 2 Stručná anotace učební jednotky Žáci 6. ročníku ve 4 5členné

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

Jak se ČNB stará o českou korunu

Jak se ČNB stará o českou korunu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Jak se ČNB stará o českou korunu Esej na odborné téma Jméno: Nicola Lužíková Ročník: 3. JAK SE ČNB STARÁ O

Více

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/ VY_32_INOVACE_ 12. Po adové íslo: 12. Ro ník: 4. Datum vytvo ení: Datum ov ení: 22.3.

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/ VY_32_INOVACE_ 12. Po adové íslo: 12. Ro ník: 4. Datum vytvo ení: Datum ov ení: 22.3. VZD LÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Testové úkoly Ji ina Kostelecká Sada: III/2/ VY_32_INOVACE_ 12 Po adové íslo: 12. Ro ník: 4. Datum vytvo ení: 19.3.2012 Datum ov ení: 22.3.2012 Vzd lávací oblast (p edm

Více

Posilování sociálního dialogu v místním a regionálním správním sektoru. Diskusní dokument

Posilování sociálního dialogu v místním a regionálním správním sektoru. Diskusní dokument EPSU/CEMR seminář 11. prosince 2008, Bratislava 1) Co je sociální dialog? Je důležité vysvětlit, co znamená sociální dialog, protože tento termín se obvykle nepoužívá ve všech evropských zemích pro popis

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

DOMÁCÍ ŘÁD STŘEDISKA DAR. Střediska pomoci dětem a rodičům. Adresa: Alžírská 647 / 1, Praha 6 Červený vrch, tel. 235 362 726, 724 985 405

DOMÁCÍ ŘÁD STŘEDISKA DAR. Střediska pomoci dětem a rodičům. Adresa: Alžírská 647 / 1, Praha 6 Červený vrch, tel. 235 362 726, 724 985 405 DOMÁCÍ ŘÁD STŘEDISKA DAR Střediska pomoci dětem a rodičům Adresa: Alžírská 647 / 1, Praha 6 Červený vrch, tel. 235 362 726, 724 985 405 Provozovatel: Dětské centrum Paprsek Hl. m. Prahy IČO: 70875413 Šestajovická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008 1. Základní údaje o sdružení Název: Děti patří domů, o.s. Sídlo: Višňovka 185, 252 03 Řitka Identifikační číslo: 22682660 Zapsáno u MV ČR pod

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

PŘÍLOHA Č. 9 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize:0 Strana 1 z 11

PŘÍLOHA Č. 9 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize:0 Strana 1 z 11 PŘÍLOHA Č. 9 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize:0 Strana 1 z 11 1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Na základě

Více

Celková částka pro tuto výzvu: 127 000 000 Kč v rozdělení dle tabulky č.1

Celková částka pro tuto výzvu: 127 000 000 Kč v rozdělení dle tabulky č.1 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Programu Iniciativy Společenství EQUAL. Identifikace

Více

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Zimní školáček Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Milí čtenáři, Vítám vás na stránkách zimního čísla našeho školního časopisu, který vydáváme

Více

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ KAY POLLAK 65 JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ Zdalipak je tedy pravda, že: Když se cítím rozhněvaný nebo se na někoho rozčílím, svědčí to o tom, že jsem si nesprávně nebo nedostatečně vysvětlil skutečnost. Hněvám-li

Více

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti Vyučovací předmět: Psychologie a komunikace Škola: SZŠ a VOŠZ Znojmo Učitel: Mgr. Olga Černá Třída + počet žáků: 2. ročník, obor ZA, 24 žáků Časová jednotka: 1 vyučovací jednotka

Více

využívá svých schopností

využívá svých schopností Táto relácia využívá svých schopností je pro nás svaté. pojednáva o možnostiach breathariánstva, teda života bez jedenia jedla, no nie je to kompletný návod. V záujme vašej bezpečnosti, nepokúšajte sa

Více