P r o j e k t C i a o A m i c i!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P r o j e k t C i a o A m i c i!"

Transkript

1 P r o j e k t C i a o A m i c i! W a l d o r f s k a s k o l a P r í b r a m P r o j e k t C i a o A m i c i! Projekt Ciao Amici! je projektem vý me ný mla - Projekt podporuje samostatnost, zodpove dnost, P r e z e ntace projekt u L i st o pad dez e mezi Waldorfskou vza jemne porozume ní a s kolou Pr í bram a Istituto solidaritu nejen mezi comprensivo Valle di mladý mi lidmi. Ledro, s kolou v severní Ita lii. Ú kolem zapojený ch z a ku je mimo jine podílet se U v nitř t o hoto v y dání: Hlavním cílem tohoto na vs ech fa zích projektu projektu je nava zat s italskou s kolou ve Valle di Ledro partnerství a na za klade de jinný ch souvislostí oz ivit a s í r it spolec ne tradice. Znaký partnerský ch me st a uka zat ostatním mladý m lidem, jak se mohou zapojit do de ní ve spolec - nosti, jake pr ílez itosti mají a co mohou sami doka zat. Partnerství měst Zapojení waldorfské školy Vznik a fáze projektu Italové v Čechách Motivační dotazník Mladí lide získají moz - Projekt jako takový je nost vza jemne poznat rozdílnou kulturu, z ivot- c asove omezený, nicme - ne partnerství s kol a vza - Italští žáci v Příbrami Čeští žáci v Itálii 6-7 ní stýl a tradice. Mohou jemna spolupra ce je jed- se aktivne zapojit do z i- vota v jine komunite, rozvíjet sve komunikac ní ním z dlouhodobý ch cílu obou zu c astne ný ch stran. Postřehy žáků zapojených do projektu 8-9 a jazýkove dovednosti, výuz ít svou kreativitu. Projekt Ciao Amici! býl zrealizova n v ra mci programu Mla dez v akci za Popis a dokumentace aktivit financ ní podporý EÚ. M l a d e z v a k c i Zážitky z výměnného pobytu Šíření projektu Program Mla dez v akci je programem Evropske unie, zame r ený m na volnoc asove aktivitý mladý ch lidí. Mla dez v akci nabízí vý me ný mla dez e, dobrovolnou sluz bu, podporu místní komunitý, zapojení do demokratický ch projektu, s kolení a semina r e pro pracovníký s mla dez í, spolupra ci s partnerský mi zeme mi EÚ a dals í zajímave aktivitý. Program je urc en mladý m lidem ve ve ku od 13 do 30 let a take pracovníku m s mla dez í. Program Mla dez v akci spravuje v ra mci C eske republiký C eska na rodní agentura Mla dez. Oficiální údaje Kontakty 14-15

2 S t r á n k a 2 P r o j e k t C i a o A m i c i! P a r t n e r s t v í m e s t a s p o l e c n a h i s t o r i e Me sto Pr íbram nava zalo partnerství s ne kolika zeme mi, se který mi ho spojuje spolec na historie. Mezi te mito me stý je i severoitalske me sto Ledro. Abý býla zachova na kontinuita druz bý u obou stran, radnice me sta Pr íbram pr edpokla da take partnerství mezi mladý mi lidmi, kter í bý oz ivili a da le mohli s ír it tradici a spolec nou historii obou zemí. Ú dolí Ledro V roce 1915 z ili jes te C es i i obývatele Tridentska spolec ne v jednom sousta tí, býli poddaný mi Rakousko-uherske monarchie. Jejich osudý se protklý: Tridentsko lez elo na hranicích Rakouska -Úherska, kde rakouska arma da sva - de la te z ke boje s arma dou italskou. Boju m pr edcha zela evakuace civilního obývatelstva z hranic Alp hluboko do vnitrozemí monarchie. Probe hl nucený pr esun z en, starcu a de tí z male ho u dolí jezera Ledro daleko do C ech, do nezna me zeme v srdci r ís e, stovký kilometru daleko - do obcí se zvla s tními jme - ný jako Pr íbram, Nový Knín, Bus te hrad, Chýn ava, Pr esun na nezna mou dobu, bez prostr edku k z ivotu, bez minima lní znalosti místního jazýka a zvýku. Pr a telství, ktera vznikla mezi ledrenský mi a jejich c eský mi hostiteli, nezanikla ani po na vratu uprchlíku domu, a to pr es to, z e nas e na rodý zu stalý více nez 80 let odde lený. Z a p o j e n í W a l d o r f s k e s k o l ý P r í b r a m d o p r o j e k t u v ý m e n ý m l a d e z e Proc jsme se o projekt vý me ný mla dez e zac ali zajímat mý - z a ci Waldorfske s kolý Pr íbram? K uskutec ne ní tohoto projektu na s vedla touha sezna mit se, nava zat kontaktý, nauc it se komunikovat v cizím jazýce, informovat se o jine zemi a její kultur e, o zpu sobu z ivota. Mottem nas í s kolý je aktivne se podílet na ovlivn ova ní spolec nosti a sve ta kolem na s. Proto si mýslíme, z e díký realizaci vý me nný ch pobýtu jako je tento mu z e dojít prostr ednictvím mladý ch lidí k trvale socia lní integraci ru zný ch na rodu. Je to jeden z mnoha kroku k propojení nas ich komunit, ledrenske a c eske, po ne mz bude na sledovat v budoucnosti dals í spolupra ce a nava za ní dals ích pr a telský ch vztahu, ktere bý urc ite s radostí sdíleli protagoniste uda lostí pr ed devadesa ti roký. A tak Waldorfska s kola Pr íbram v dubnu 2010 zac ala spolupracovat se za - kladní a str ední s kolou v Ledru.

3 P r e z e n t a c e p r o j e k t u S t r á n k a 3 V z n i k p r o j e k t u Oficia lní zaha jení aktivit souvisejících s vý me nou mla dez e je datova no k 1.kve tnu Spolupra ce mezi obe ma s kolami vs ak zapoc ala jiz o rok dr í- ve, kdý se c es tí uc itele výdali do italske ho Ledra na pr ípravnou na vs te vu. Mezi c eský mi a italský mi koordina torý býla zapoc ata pravidelna komunikace, tr ídní uc itele se se svý mi z a ký pustili do tvorbý prezentací jednotlivý ch tr íd a psaní klasický ch dopisu. V dubnu 2011 pr ijel tý m italský ch uc itelu se svý mi z a ký na na vs te vu do nas í s kolý. Zde me li c es tí a itals tí z a ci, kter í se znali pouze z dopisu, moz nost se poprve osobne setkat. Koordina torka projektu za italskou s kolu Rosanna Marzulli Úspěšný průběh projektu + garantovali čeští a italští učitelé. J e d n o t l i v e f a z e p r o j e k t u Doba trva ní projektu býla stanovena v termínu az Projekt sesta va ze tr í c a stí : z pr ípravne fa ze, vý me nne ho pobýtu a za ve rec ne fa ze. První fa ze projektu býla zame r ena nejen na pr ípravu samotne vý me ný mla dez e, ale take na jeho zviditelne ní. Mladí lide zapojení do projektu se podíleli na jeho zver ejn ova ní v místních me diích. Zu c astnili se take ver ejne prezentace projektu v pr edna s kove m sa le s kolý. Vý me nný pobýt býl realizova n od do v italske m Ledru. Zde se z a ci zapojili do mnoha cílený ch aktivit. V za ve rec ne fa zi projektu z a ci prezentovali projekt a samotný vý me nný pobýt na slavnosti s kolý, výtvor ili prezentaci ne který ch svý ch vý stupu v hale s kolý, pr ipravili vý stavu fotografií z projektu a podkladý pro tento propagac ní materia l. Koordina torka projektu za c eskou s kolu Lenka Sosnovcova zajis ťovala komunikaci v itals tine.

4 S t r á n k a 4 P r o j e k t C i a o A m i c i! I t a l o v e v C e c h a c h M o n i k a Z n a m e n a k o v a, 7. t r í d a Monika Znamenáková Důležitou součástí projektu je aktivní zapojení mladých lidí. Jedním z úkolů zapojených žáků bylo vyhledat v příbramském archivu data o příchodu italských běženců a sepsat článek do novin. Víte ne co o spolec ne historii lidí z italske ho u dolí Valle di Ledro a lidí z Pr í- brami? Jestli ano, tak gratuluji! Pokud ne, tak si z toho nic nede lejte, doneda v- na jsem na tom býla u plne stejne. Az do te dobý, nez jsem se pr ihla sila do vý - me nne ho projektu mla dez e Ciao Amici! (Ahoj, pr a tele!). Vs e to zac alo 22. kve tna roku 1915 za 1. sve tove va lký, kdý býlo obývatelu m Valle di Ledro ozna meno, z e musí be hem ne kolika hodin odjet pr ed blíz ící se frontou. Sme li si vzít s sebou jen nezbýtne potr ebý, z e prý jedou jen na pa r tý dnu a brzý se vra tí. A tak 4700 lidí nastoupilo do pr edem pr ipravený ch dobýtc a ku. Více nez 3000 lidí býlo dopraveno do C ech, zejme na na Pr íbramsko, Kladensko, Turnovsko a okolí Str íbra. V C echa ch o jejich pr íjezdu nikdo nic neve de l, a tak si ve ts ina lidí mýslela, z e jsou to Romove, jelikoz býli sne dí. Zpoc a tku k nim býli nedu - ve r iví, ale kdýz vide li, jak jejich de ti hladoví, smilovali se a dali jim napít, najíst, poskýtli ubýtova ní a pozde ji i pra ci. Z ne kolika tý dnu býli tr i roký. Mezitím se Italove nauc ili var it c eska jídla, zpívat c eske písne, napr íklad i c eskou hýmnu. Pochovali zde sve zemr ele, narodilý se jim de ti a vznikla tu nova pr a telství. Výsídlení Italove se take c asto setka vali na Svate Hor e. Kdýz se konec ne mohli vra tit do Valle di Ledro, místo svý ch domovu nalezli spous ť. Ú dolí býlo srovna no se zemí, domý býlý zbor ene a tý, ktere jes te sta - lý, býlý buď ztrouchnive le nebo bez str echý. Brzý se vs ak vzchopili a zac ali od zac a tku. Dnes je Valle di Ledro kra sne u dolí a lide v ne m sta le vzpomínají na dobu, kdý jejich pr edkove nas li u toc is te v C echa ch u obýc ejný ch lidí. Me sto Pr íbram uzavr elo partnerství s Valle di Ledro, abý nava zalo na spolec - nou historii. Proto Waldorfska s kola Pr íbram spolupracuje se s kolou ve Valle di Ledro, kam odjíz díme na tý denní pobýt, abýchom pokrac ovali v tradici nas ich pr edku. Chceme kraj i jeho obývatele poznat a pr eda vat poznatký a zkus enosti da l.

5 P r e z e n t a c e p r o j e k t u S t r á n k a 5 Ú r ý v k ý z m o t i v a c n í h o d o t a z n í k u K r i s t ý n a M a r ý s k o v a, 1 1. t r í d a Co vím o Itálii: Ita lie je velka, rozmanita a zajímava zeme lez ící v jiz ní Evrope. Ma velmi zajímavou historii a kulturu starou mnoho tisíc let. Je zna ma pro svou vý bornou kuchýni a pr írodní i architektonicke bohatství a je vlastí mnoha zna mý ch malír u, hudebníku apod. V Ita lii se nacha zí nejen u chvatný R ím, romanticke Bena tký, mo dní metropole Mila no, nekonec ne mor ske pla z e, kam kaz dý rok proudí tisíce turistu, ale take na dherne horý, kouzelne vesnic ký a jezera na severu Apeninske ho poloostrova. Navs te vovane jsou rovne z ostrový Sardinie a Sicílie. Sicílie je zna ma pro kauzý s mafií dosti díký knize Kmotr od Maria Puza, kterou zrovna c tu a moc se mi líbí. Co vím o Italech: Je to pr a telský, spolec enský, vstr ícný a temperamentní na rod. Z Italu na mne dý cha uvolne na na lada, ma lokdý ne kam spe chají. Dosti lpí na rodine, na na boz enství, je to asi nejvíce kr esťanský na rod v Evrope. Mají mnoho tradic. Ale i tak se obývatele (napr. jihu a severu) v mnohe m lis í. A samozr ejme za lez í na kaz de m jednotlivci. Synonyma, která mě napadají k Itálii: Da Vinci, Michelangelo, Verdi, odpoc inek, mnoho zna mý ch jídel (zmrzlina, pizza, ), víno, Don Corleone, Ciao, architektura a mnoho dals ího. Žáci, kteří měli zájem účastnit se projektu, vyplňovali motivační dotazník. Ú r ý v k ý z m o t i v a c n í h o d o t a z n í k u V o j t e c h J a n d a, 9. t r í d a O Valle di Ledro vím: Ledro je kra sne male me stec ko obklopene horami. Take je tam kra sne velke jezero. Co vím o Italech: Italý ma m moc ra d, jsou hodní, milí a tolerantní. Pec ou moc dobre pizzý a var í vý borne te stoviný. O společné historii jsem zjistil: Kdýz býla 1. sve tova va lka, tak jsme Italu m pomohli. Vzali jsme je do C ech a od te dobý na s Italove mají moc ra di a chovají se k na m hezký. Ledro a Pr íbram jsou spolu v pr a telske m stavu. Ledrens tí mají ne ktere ulice pojmenovane podle c eský ch me st, napr. Milín nebo Pr íbram.

6 S t r á n k a 6 P r o j e k t C i a o A m i c i! N a v s t e v a i t a l s k ý c h z a k u v e W a l d o r f s k e s k o l e P r í b r a m Ještě před oficiálním datem zahájení projektu Ciao Amici! navštívili italští žáci naši školu. Dne 18. dubna 2011 na s pr ijeli navs tívit do C eske republiký Italove ze s kolý ve Valle di Ledro. Úz brzý ra no jsme je oc eka vali, abýchom je uvítali. Na pozdrav jsme jim skoro cela s kola zazpívali c eskou hýmnu a dals í písne. Pote jsme pro ne me li pr ipravenou prezentaci, kterou jsme pr ipravili v epos e zeme pisu a hodina ch anglicke ho jazýka. Kaz dý z a k si pr ipravil jeden kontinent, o ktere m kra tce-tr emi, c týr mi ve tami- výpra ve l. Nas e prezentace býla souc a stí slavnosti uspor a dane na poc est Italu. Výstupovali z a ci první az deva te tr ídý. Ale i oni si pro na s ne co pr ipravili. Hra li na m na fle tný písne od Michaela Jacksona, od skupiný ABBA a dals ích. Nejvíce se mi líbilo, kdýz zahra li evropskou hýmnu. Tím slavnost skonc ila. Adam Chramosta Italove pr ijeli do C eske republiký jiz v pa tek 15. dubna, ale ve s kole býli az v ponde lí a dívali se na na s, jak ra no zpíva me v hale. Potom býla slavnost a oni na konci zahra li na fle tný asi osm písnic ek. Býli moc s ikovní, z e to vu bec udý chali. Be tka S ediva Dne 18. dubna pr is li do nas í s kolý Italove. Museli absolvovat velkou cestu do nas í C eske republiký. Italove výpadali jinak nez mý, býli hodne opa lení, zatímco mý v porovna ní s nimi jsme bílí jako ste na. Oficia lne pr ijeli do Pr íbrami 15. dubna, pr ijeli si prohle dnout me sto, podívat se na Waldorfskou s kolu apod. Po prohlídce hornicke ho me sta jeli do Prahý. Prohle dli si Prahu, zatímco mý jsme me li pra zdniný. Dominik La c

7 P r e z e n t a c e p r o j e k t u S t r á n k a 7 D o r a z i l i j s m e d o I t a l i e... ledrenští mají některé ulice pojmenované podle českých měst...

8 Stránka 8 Projekt Ciao Amici! Tak vidí Italii holký... Katolický kostel v Pieve Pohled na jezero Ledro od muzea kolových staveb

9 Prezentace projektu Stránka 9 a takhle kluci :-) Stredoveka pevnost v Malcesine Hudební výstoupení italských zaku

10 S t r á n k a 10 P r o j e k t C i a o A m i c i! C e s t í a i t a l s t í z a c i s e s p o l e c n e n e j r u z n e j s í c h a k t i v i t z a p o j o v a l i d o Takto vznikal spolec ný sýmbol partnerství. Spolec ný sýmbol partnerství Lidský uzel...postřehy žáků... Vs ichni jsme si stoupli do kruhu, zavr eli oc i a nata hli ruce do prostoru. Se sta le zavr ený ma oc ima se kaz dý chýtil obe ma rukama jiný ch rukou. Pote jsme oc i otevr eli a snaz ili se rozmotat a výtvor it kruh. Rukama-nohama Komunikace v cizím jazýce býla pro ve ts i- nu z na s obtíz na, ale to na m nevadilo. Snaz ili jsme se dorozume t, jak se da. Tr eba i neverba lne. Společný rytmus Pr i seznamova ní s italský mi z a ký jsme se bavili ru zný mi aktivitami. Jednou z nich býla hra spolec ný rýtmus. Zpoc a tku jeden z na s tvor il ne jaký zvuk pomocí te la, napr. tleska ní. Pote se pr idal druhý s jiný m zvukem, který býl rýtmický. Takto se postupne pr ipojili dals í lide. Kaz dý z na s pak dostal papír, abý nakreslil obra zek toho, co mu pr ipomínal zvuk, který slýs el. Ne kdo nakreslil vlak, jiný zase auto Z obra zku jsme výrobili kníz ku.

11 Prezentace projektu Stránka 11 Většina aktivit probíhala v přírodě. Všichni si tedy mohli užít hory, lesy i ledovcové jezero.

12 S t r á n k a 12 P r o j e k t C i a o A m i c i! Z a z i t k ý p r í b r a m s k ý c h z a k u z v ý m e n n e h o p o b ý t u První přivítání Pr is li jsme do jejich s kolý a najednou se pr ivalila lavina malý ch de tí, ktere si sedlý na podlahu. Zac ali jsme jim zpívat nas e c eske písnic ký. Pak zac ali zpívat italske písnic ký oni na m. Vs em na m býlo do zpe vu!!! Elis ka Zamýkalova, 8. tr ída Stravování v Itálii V Ita lii jsme poznali dobre jídlo i hlad. Italove jsou výhla s ení svou tradic ní pizzou a na te jsme si c asto pochutna - vali. Zkusili jsme mnoho druhu, ale nejleps í býla vz dý pizza se c týr mi druhý sý ra (alespon u me zvíte zila na plne c a r e). Take jsme velmi c asto me - li te stoviný s oranz ovou oma c kou, ktere se na m ale c asem pr ejedlý. Zaz ili jsme vs ak i chvíle hladu. To kdýz jsme neme li pr ílez itost nakoupit si potraviný v místních obchodech. To na m potom velmi chutnalý vlastnoruc ne výrobene palac inký. Adam Chramosta, 8. tr ída Pobyt v apartmánech V nas ich apartma nech se na m líbilo, obzvla s te vec er, kdýz jsme se vra tili zmoz eni z celodenních vý letu. Televize tam sice býla, ale chýtali jsme jen ne mecke a italske programý, takz e jsme ji zapnuli jen na zac a tku za jezdu, a to býlo za - roven naposled. Take tam býla plne výbavena kuchýn, jen na m dlouho trvalo, nez jsme pr is li na to, proc nehr eje spora k. Me l totiz de tskou pojistku, ktera slouz ila opravdu vý borne. Adam Chramosta, 8. tr ída Zhodnocení vý me nne ho pobýtu Kristý na Kova c ova, 8. tr ída Co bylo dobré na výměnném pobytu? Získala jsem nove italske pr a tele. Tolerovala jsem, kdýz ne kdo ne co r ekl a ja jsem me la jiný na zor. Nede lalo mi proble m se s nimi sezna mit. Býla jsem samostatna. Co se mi nedařilo? Mluvit sama pr ed celou tr ídou. Tolik pohýbu, co jsme tam me li, jsem moc nezvla dala. Nes la mi ani hra kompot. Co jsem se naučila? Komunikovat s cizími lidmi. Úmím uvar it s pagetý. Nauc ila jsem se pr izpu - sobit a respektovat na - zorý druhý ch. Doka zala jsem se uz ivit (nakoupit, uvar it).

13 P r e z e n t a c e p r o j e k t u S t r á n k a 13 S ír ení projektu Prezentace aktivit na měsíční slavnosti školy Na me síc ní slavnosti, kterou nas e s kola por a da ne kolikra t do roka, z a ci odprezentovali svý m spoluz a ku m na pln vý me nne ho pobýtu, sve dojmý a ne ktere z aktivit, který ch se sami zu c astnili. K te to prezentaci me li pr ipravený archý s ru zný mi materia lý, ktere si pro toto výstoupení výtvor ili. Výstava fotografií Pr i pr ílez itosti oslav dvaca te ho vý roc í nas í s kolý rozmístili z a ci, kter í se zu c astnili vý me nne ho pobýtu v Ita lii, fotký, ktere por ídili ve Valle di Ledro. Výtvor ili k nim popiský, ktere pr ípadne na vs te vníký rýchle zorientovalý. Fotografie býlý umíste ný na jednotlivý ch tabulích a pr ipomínalý vs em ze s kolý i mimo ni, z e jsme se tohoto projektu zu c astnili, a z e v ne m sta le jes te pokrac ujeme. Prezentace projektu pr i slavnostech 20. vý roc í s kolý Pohlednice Jako du lez ite jsme vnímali to, abý nas i z a ci i nada le komunikovali s z a ký italske s kolý, abý s nimi i nada le udrz ovali písemnou korespondenci. K te pr ílez i- tosti jsme nechali výtvor it pohlednice, na který ch jsou výfotografova ni nas i a itals tí z a ci. Pohlednice jsou dvojjazýc ne a me lý bý obe ma strana m slouz it jako propagac ní materia l.

14 S t r á n k a 14 P r o j e k t C i a o A m i c i! O f i c i a l n í u d a j e z z a d o s t i o g r a n t Partneři projektu Waldorfska s kola Pr íbram - C eska republika Istituto comprensivo Valle di Ledro - Ita lie Počet účastníků zapojených do programu výměny mládeže Česká republika 27 z a ku, z toho 1 z a k s omezený mi pr ílez itostmi 4 vedoucí 1 asistent z a ka s omezený mi pr ílez itostmi Itálie 26 z a ku 3 vedoucí Doba trvání projektu Termín vý me ný mla dez e v italske m Ledru Částka požadovaná z programu Mládež v akci (pu vodní kalkulace pro 68 u c astníku ) eur ( Kc ) Dotace je urc ena na pokrýtí : 70% cestovních na kladu, na kladu na pr ípravu, na kladu na aktivitu (samotna vý me na mla dez e), mimor a dný ch na kladu na asistenta, na kladu na s ír ení a zhodnocova ní vý sledku.

15 P r e z e n t a c e p r o j e k t u S t r á n k a 15 Kontaktý Waldorfská škola Příbram - Základní škola, Gymnázium a Střední odborné učiliště, Hornická 327 Hornicka Pr íbram C eska republika Tel.: Web: Istituto comprensivo Valle di Ledro Via G. Cis, S1 - loc. Bezzecca Ledro Italia Tel.: Web: Česká národní agentura Mládež Národní institut dětí a mládeže MŠMT ČR, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání Na Por íc í 1035/ Praha 1 Tel.: Web:

16 Vize naší školy Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost, schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás. Tento projekt byl realizován za podpory Evropské unie. Za obsah publikace odpovídá výlučně autor. Publikace nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv.

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. (Mt 5,3) Draz mlad, do m pam ti se vtisklo mimo dn setk n v Rio de Janeiru

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE

WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE 4 2012 ZDARMA WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE ROZVRHY HODIN ŠKOLY A TRÉNINKŮ ČESKÉ ÚSPĚCHY NA OH V LONDÝNĚ REDAKCE Kluci a holky! Prázdniny jsou za námi, stejně tak jako největší sportovní akce letošního

Více

Nabídka. Montessori zpravodaj. Společnost. 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013

Nabídka. Montessori zpravodaj. Společnost. 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013 Montessori zpravodaj ZÁŘÍ Všimli jste si někdy, co světla toto slovo nese a jak nádhern ě zní? Jakoby nás svým názvem nabádalo, abychom si udrželi slunce, které jsme do

Více

Nedě le 10. října 2004 kdy co kde

Nedě le 10. října 2004 kdy co kde Ná vraty k oslavá m 650 let města N eodmyslitelnou součá stí obce je i sbor dobrovolných hasičů, který nechybí u žá dné významné udá losti. Pokrač ovánípříště Právě čtete číslo 2. VĚ TRNÍK Ročník XXXV.

Více

2012 S leč st M tess i.s

2012 S leč st M tess i.s 2012 S leč st M tess i.s OBSAH: 2012... 3.S.... 3 SAHUJEME... 3 :... 4 Výbor spole nosti... 4 V... 5 ealiza ní tým... 5 polupracovníci tematických aktivit... 5 ektorský tým... 5 pole nos ontessori o.s....

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Klíčový rok zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Projekt byl na Výroční konferenci OPVK pořádané MŠMT představen jako jeden z nejzajímavějších

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

noviny Městské části Praha 6 duben 2015 www.praha6.cz

noviny Městské části Praha 6 duben 2015 www.praha6.cz zdarma noviny Městské části Praha 6 duben 2015 www.praha6.cz 100 DNÍ NA RADNICI Rozhovor se starostou Mgr. Ondřejem Kolářem. (Článek na straně 7) 3. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 6 se koná v pátek 24.

Více

Pokud se na vyhlášených

Pokud se na vyhlášených TÝDENÍK 13 3. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Chcete si ověřit své jazykové znalosti? Víme, jak na to.... 3 Genetická metoda čtení... 5 Druhý český Digital Learning Day Den s panem Googlem...

Více

Zdraví 21 cíl 1-9 Ú VOD

Zdraví 21 cíl 1-9 Ú VOD Zdraví 21 cíl 1-9 Ú VOD Na 51. svě tovém zdravotnickém shromážd ěn í v kvě tnu 1998 se členské státy Svě tové zdravotnické organizace usnesly na deklaraci, kteráformulovala základní politické principy

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

zpravodaj 10/2013 strana 4 strana 8 strana 12 S rodinou na kole cesta vedla krásnou podzimní krajinou Noviny Zastupitelstva města Ždánic

zpravodaj 10/2013 strana 4 strana 8 strana 12 S rodinou na kole cesta vedla krásnou podzimní krajinou Noviny Zastupitelstva města Ždánic Ždánický zpravodaj 10/2013 Vzácná návštěva Motýlí ráj S rodinou na kole strana 4 strana 8 strana 12 Úvodem Podzimní inspirace školáků Žáci 3. třídy skládali básničky s předem zadanými slovy: veverka ještěrka,

Více

David Irving a "osv timská le " Pavel Zeman

David Irving a osv timská le  Pavel Zeman AAARGH esky a Slovensky PROTI REVISIONISMUS David Irving a "osv timská le " Pavel Zeman T ko bychom hledali mezi zahrani ními specialisty na d jiny druhé sv tové války a t etí í e kontroverzn j í postavu,

Více

STRABISMUS NEBOLI ŠILHÁNÍ NEJENOM ESTETICKÝ PROBLÉM

STRABISMUS NEBOLI ŠILHÁNÍ NEJENOM ESTETICKÝ PROBLÉM PŘEDSTAVUJEME: REKONSTRUOVANOU KLINIKU V OSTRAVĚ ZDARMA ČÍSLO 02/2011 WWW.LEXUM.CZ STRABISMUS NEBOLI ŠILHÁNÍ NEJENOM ESTETICKÝ PROBLÉM TÉMA: KERATOKONUS DOC. MUDR. ANTONÍN PAŘÍZEK, CSC.: Oční operace jsem

Více

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu 21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu Volná distribu ní práva Na tento ebook se vztahují volná distribu ní práva. Tento ebook je zdarma a distribu ní práva nep icházejí s možností tento ebook prodávat

Více

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU - 2 - Obsah pro vyhledávání prvk Název prvku 1. Metrické prvky Umíst ní ukázky.cd/.stopy Umíst ní komentá e v p íru ce str. 1.1. Základní

Více

10 let Programu podpory odborných praxí. Tandem

10 let Programu podpory odborných praxí. Tandem Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch 10 let Programu podpory odborných praxí 10 let Programu podpory odborných praxí Úspěšný

Více

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5 POMOC PRO OBYVATELE KARLÍNA A LIBNĚ PRAHU 8 NAVŠTÍVILA DAGMAR HAVLOVÁ STR. 2 NOVINY MÃSTSK» STI PRAHA 8 www.praha8.cz ZDARMA Pam tky Prahy 8 DÏlov k Ìû Ë. p. 128 Na konci listopadu loňského roku byly všechny

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více