A) Akcionáři (zástupci akcionářů) viz listina přítomných akcionářů, která je přílohou č.1 tohoto zápisu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A) Akcionáři (zástupci akcionářů) viz listina přítomných akcionářů, která je přílohou č.1 tohoto zápisu"

Transkript

1 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY společnosti icom Vision Holding, a.s., IČO: , se sídlem Opatovická 1659/4, Nové Město, Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka (dále jen jako Společnost ), která se konala dne v 15:00 hodin na adrese Antala Staška 2027/79, Praha 4 (pražská pobočka společnosti ANECT a.s.), Česká republika. Přítomni: A) Akcionáři (zástupci akcionářů) viz listina přítomných akcionářů, která je přílohou č.1 tohoto zápisu B) Ostatní viz seznam dalších osob přítomných na valné hromadě, který je součástí přílohy č.2 tohoto zápisu I. Jednání valné hromady Společnosti zahájil v 16:00 hodin předseda představenstva a pověřený akcionář pan Ing. Ondřej Švihálek, r.č /0217, bytem Černošice, Pod Višňovkou 2131, PSČ , jehož totožnost byla ověřena platným občanským průkazem. Pan Švihálek konstatoval, že valná hromada byla řádně svolána v souladu s ust. 402 a násl. zákona o obchodních korporacích, přičemž oznámení o konání valné hromady bylo v souladu s ust. 406 zákona o obchodních korporacích a 15 odst. 5 stanov Společnosti řádně uveřejněno 30 dní před jejím konáním. Dále Ing. Švihálek konstatoval, že dle listiny přítomných akcionářů jsou přítomni tito akcionáři Společnosti: 1) Ing. Ondřej Švihálek a společnost ANECT a.s., kteří disponují celkem kusy akcií Společnosti o celkové jmenovité hodnotě ,- Kč, což představuje 38,36% základního kapitálu Společnosti. Detailní informace o akciích, které drží každý z výše uvedených akcionářů jsou přiloženy jako příloha č.1 tohoto zápisu 2) Společnost CYRRUS a.s., která disponuje celkem kusy akcií Společnosti o celkové jmenovité hodnotě ,- Kč, což představuje 4,12% základního kapitálu Společnosti. Detailní informace o akciích, které drží výše uvedený akcionář jsou přiloženy jako příloha č.1 tohoto zápisu 3) MUDr. Vlastimil Hlaváč, který disponuje celkem kusy akcií Společnosti o celkové jmenovité hodnotě ,- Kč, což představuje 1,18% základního kapitálu Společnosti. Detailní informace o akciích, které drží výše uvedený akcionář jsou přiloženy jako příloha č.1 tohoto zápisu 4) Robert Todt, který disponuje celkem kusy akcií Společnosti o celkové jmenovité hodnotě ,- Kč, což představuje 0,74% základního kapitálu Společnosti. Detailní informace o akciích, které drží výše uvedený akcionář jsou přiloženy jako příloha č.1 tohoto zápisu 5) Společnost CYRRUS a.s., zastoupená p. Vlastimilem Hlaváčem, která disponuje clekme kusy akcií Společnosti o celkové jmenovité hodnotě ,- Kč, což představuje 4,90% základního kapitálu Společnosti. Detailní informace o akcionářích a akciích, které drží každý z těchto akcionářů jsou přiloženy jako příloha č.1 tohoto zápisu, Strana 1 (celkem 11)

2 Tedy celkem jsou přítomni akcionáři disponující kusy akcií Společnosti o celkové jmenovité hodnotě ,- Kč, což představuje 49,27% základního kapitálu Společnosti, v důsledku čehož je valná hromada Společnosti usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí o veškerých otázkách, které náleží do její působnosti podle zákona nebo podle stanov Společnosti. Následně bylo hlasováno o pořadu jednání valné hromady Společnosti tak, jak je uveden v oznámení o konání valné hromady, které bylo předloženo na valné hromadě Společnosti a jež je rovněž přiloženo jako příloha č. 3 k tomuto zápisu. K výzvě Ing. Švihálka valná hromada hlasovala o přijetí tohoto usnesení: Valná hromada schvaluje program jednání valné hromady ve znění uvedeném v oznámení o konání valné hromady, které bylo předloženo na valné hromadě. Ing. Švihálek konstatoval, že bylo formou usnesení jednomyslně přijato Valná hromada schvaluje program jednání valné hromady ve znění uvedeném v oznámení o konání valné hromady, které bylo předloženo na valné hromadě. Dalším bode programu valné hromady byla volba orgánů valné hromady. II. K výzvě pana Švihálka bylo přistoupeno k hlasování o m návrhu usnesení valné hromady: Valná hromada volí předsedou valné hromady Společnosti pana Ing. Ondřeje Švihálka, narozeného 17 ledna 1973, bytem Černošice, Pod Višňovkou 2131, PSČ , zapisovatelem valné hromady Společnosti Ing. Petru Zderadičkovou, narozenou 19. května 1972, bytem Praha 3 - Žižkov, Buchovcova 1706/5, PSČ , ověřovateli zápisu valné hromady Ing. Janu Vohralíkovou, narozenou 25. srpna 1963, bytem Praha 5, Slávy Horníka 207/21, PSČ a Mgr. Michala Hanzlíka, narozeného 24.května 1973, bytem Chlumec nad Cidlinou, Žiželická 8, PSČ osobami pověřenými sčítáním hlasů valné hromady Společnosti pana Ing. Romana Vybírala, r.č , bytem Kuřim, Vontská 1449, PSČ Pan Švihálek konstatoval, že bylo formou usnesení jednomyslně přijato Valná hromada volí předsedou valné hromady Společnosti pana Ing. Ondřeje Švihálka r.č /0217, bytem Černošice, Pod Višňovkou 2131, PSČ , Strana 2 (celkem 11)

3 zapisovatelem valné hromady Společnosti Ing. Petru Zderadičkovou, narozenou 19. května 1972, bytem Praha 3 - Žižkov, Buchovcova 1706/5, PSČ , ověřovateli zápisu valné hromady ing. Janu Vohralíkovou, narozenou 25. srpna 1963, bytem Praha 5, Slávy Horníka 207/21, PSČ a Mgr. Michala Hanzlíka, nar , bytem Chlumec nad Cidlinou, Žiželická 8, PSČ , sčitatelem hlasů valné hromady Společnosti pana Ing. Romana Vybírala, r.č , bytem Kuřim, Vontská 1449, PSČ III. Dalším bodem na pořadu jednání bylo projednání a schválení Výroční zprávy Společnosti, Projednání a schválení Výroční zprávy Společnosti a zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013; předložení řádné účetní závěrky za rok 2013 vypracované ke dni včetně výroku auditora a zprávy o vztazích dle 82 a násl. ZOK; Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2013; Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013 a vyjádření o přezkoumání zprávy o vztazích dle 82 a násl. ZOK; Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok Představenstvo Společnosti předložilo a seznámilo valnou hromadu Společnosti s Výroční zprávou za účelem komplexního posouzení činnosti Společnosti v roce Valná hromada Společnosti projednala dokumenty: - Výroční zprávu Společnosti; - Zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013; - Zprávu dozorčí rady o činnosti v roce 2013; - Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013; - Zprávu představenstva o vztazích dle 82 a násl. ZOK ověřenou auditorem; - Vyjádření dozorčí rady Společnosti o přezkoumání zprávy o vztazích dle 82 a násl. ZOK; Následně Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k hlasování o tomto návrhu: Valná hromada Společnosti schvaluje Výroční zprávu Společnosti za rok 2013; Valná hromada Společnosti schvaluje Zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013; Valná hromada Společnosti schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013, a to tak, že Účetní ztráta, tj. částka ve výši ,63 Kč bude převedena na účet neuhrazených ztrát z minulých let. Strana 3 (celkem 11)

4 Valná hromada Společnosti schvaluje Výroční zprávu Společnosti za rok 2013; Valná hromada Společnosti schvaluje Zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013; Valná hromada Společnosti schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013, a to tak, že Účetní ztráta, tj. částka ve výši ,63 Kč bude převedena na účet neuhrazených ztrát z minulých let. IV. Dalším bodem pořadu jednání valné hromady bylo schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 včetně výroku auditora. Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2013 vypracovanou ke dni včetně zprávy auditora o jejím ověření. Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2013 vypracovanou ke dni včetně zprávy auditora o jejím ověření. V. Dalším bodem valné hromady bylo schválení osoby auditora Společnosti na další účetní rok. Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva Společnosti, aby auditorem na účetní rok 2014 byla jmenována společnost ACCOR, s.r.o., se sídlem Praha 4, Ohradní 1394, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 48144, s tím, že valná hromada byla představenstvem informována, že, že odměna za auditorské služby vykonané v roce 2014 nepřevýší Kč bez DPH. Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti na účetní rok 2014 společnost ACCOR, s.r.o., se sídlem Praha 4, Ohradní 1394, PSČ , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 48144, Strana 4 (celkem 11)

5 Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti na účetní rok 2014 společnost ACCOR, s.r.o., se sídlem Praha 4, Ohradní 1394, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka VI. Dalším bodem valné hromady Společnosti bylo schválení prodeje závodu Společnosti a jeho koupě společností Unicorn Systems a.s.; Dle ustanovení 421 odst. 2 písm. m) ZOK náleží do působnosti valné hromady Společnosti schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti. Předseda valné hromady Společnosti předložil valné hromadě ucelenou zprávu o důvodech vedoucích k návrhu převodu celého závodu Společnosti. Vzhledem k výsledkům hospodaření za rok 2013 nemá představenstvo jinou možnost jak uhradit ztrátu z minulých let než prodejem závodu Společnosti a proto navrhlo valné hromadě Společnosti, aby ve smyslu ustanovení 421 odst. 2 písm. m) ZOK schválila převod závodu Společnosti na kupujícího Unicorn Systems a.s., a to za podmínek upravených v návrhu smlouvy o koupi závodu Společnosti vyjednaném a předkládaném představenstvem Společnosti. Jedná se o převod celého závodu Společnosti, vyjma položek uvedených v čl. 7 navrhovaného znění smlouvy. Kupní cena za koupi závodu byla sjednána ve výši 1, ,- Kč. Tato cena zohledňuje veškeré pohledávky a závazky, které se váží k závodu Společnosti. VH schvaluje smlouvu o koupi závodu Společnosti kupujícím Unicorn Systems a.s., IČ , se sídlem Praha 3, V Kapslovně 2/2767, PSČ , zapsaná v OR vedeném MS v Praze oddíl B, vložka 4579 (dále jako Unicorn Systems ) ve znění navrženém představenstvem Společnosti. Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o koupi závodu Společnosti kupujícím Unicorn Systems a.s., IČ , se sídlem Praha 3, V Kapslovně 2/2767, PSČ , zapsaná v OR vedeném MS v Praze oddíl B, vložka 4579 (dále jako Unicorn Systems ) ve znění navrženém představenstvem Společnosti. VII. Dalším bodem jednání valné hromady Společnosti je přijetí rozhodnutí o podřízení Společnosti režimu zákona č. 90/2012 Sb., zákon obchodních společnostech a družstvech, Strana 5 (celkem 11)

6 ve znění pozdějších předpisů, a to za účelem zajištění jednotnosti právní úpravy dopadající na právní poměry Společnosti. Valná hromada Společnosti rozhodla, že Společnost se ve smyslu ustanovení 775 odst. 5 ZOK podřizuje právnímu režimu ZOK jako celku. Valná hromada Společnosti rozhodla, že Společnost se ve smyslu ustanovení 775 odst. 5 ZOK podřizuje právnímu režimu ZOK jako celku. VIII. V dalším bodě programu valné hromady Společnosti předseda valné hromady seznámil valnou hromadu s návrhem znění stanov, které reflektuje rozhodnutí Společnosti podřídit se právnímu režimu ZOK a souvisí se zákonnou povinností Společnosti vyplývající z ustanovení 777 odst. 2 ZOK přizpůsobit nejpozději do stanovy Společnosti kogentním ustanovením ZOK. Současně návrh přizpůsobuje stanovy Společnosti ostatním relevantním rozhodnutím přijatým touto valnou hromadou. Podstatné změny stanov Společnosti: (i) změna terminologie v návaznosti na terminologii používanou ZOK; Důvodem je sjednocení terminologie s platnou právní úpravou; (ii) změna způsobu svolávání valné hromady Společnosti - Představenstvo navrhuje, aby se pozvánka na valnou hromadu Společnosti zveřejňovala ve lhůtě nejméně 30 dní před konáním valné hromady na internetových stránkách Společnosti a dále v celostátně distribuovaném deníku a zároveň v Obchodním věstníku; důvodem je úspora nákladů za placenou inzerci v souvislosti s uveřejněním pozvánky na valnou hromadu Společnosti. ZOK vyžaduje, aby pozvánka na valnou hromadu byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti. ZOK dále umožňuje, aby stanovy určily náhradní způsob, kterým bude pozvánka oznámena akcionářům namísto zasílání na adresu akcionářů. (iii) změna počtu členů představenstva Společnosti z počtu tří na jednoho; Redukce počtu členů představenstva Společnosti je navrhována z ekonomických důvodů a vzhledem k plánovanému rozsahu činnosti Společnosti není nezbytně nutné, aby Společnost měla více než jednoho člena představenstva. (iv) změna počtu členů dozorčí rady Společnosti z počtu tří na jednoho; Redukce počtu členů dozorčí rady Společnosti je navrhována z ekonomických důvodů a vzhledem k plánovanému rozsahu činnosti Společnosti není nezbytně nutné, aby Společnost měla více než jednoho dozorčí rady (v) svěření pravomoci ke jmenování člena představenstva valné hromadě Společnosti; S ohledem na navrhované změny v dozorčí radě a představenstvu je navrhováno, aby představenstvo Společnosti jmenovala a odvolávala valná hromada Společnosti; (vi) vypuštění možnosti volby třetiny dozorčí rady Společnosti zaměstnanci; Tato možnost je s ohledem na znění ZOK a na navrhované změny v počtu členů dozorčí rady nadbytečná. Strana 6 (celkem 11)

7 Valná hromada Společnosti přijímá nové úplné znění stanov Společnosti ve znění navrženém představenstvem Společnosti. Valná hromada Společnosti přijímá nové úplné znění stanov Společnosti ve znění navrženém představenstvem Společnosti. IX. Dalším bodem valné hromady Společnosti bylo odvolání stávajících členů dozorčí rady Společnosti a jmenování nového člena dozorčí rady společnosti Ing. Janu Vohralíkovou. Předseda valné hromady Společnosti navrhl valné hromadě změny v dozorčí radě Společnosti, a to ve smyslu změn stanov Společnosti. Předseda navrhl valné hromadě Společnosti změny: (i) odvolat dosavadního člena dozorčí rady Společnosti, tedy: Ing. Romana Vybírala, nar. 20. července 1966, Kuřim, Vontská 1449/5, PSČ a Ing. Petru Zderadičkovou, dat. nar. 19. května 1972, Praha 3 - Žižkov, Buchovcova 1706/5, PSČ ; a (ii) jmenovat jednoho nového člena dozorčí rady, a sice: Ing. Janu Vohralíkovou, nar , bytem Slávy Horníka 207/21, Košíře, Praha 5. Před hlasováním o předneseném návrhu, Ing. Jana Vohralíková odmítla nominaci do funkce člena dozorčí rady, když tato na místě uvedla, že funkci nemůže přijmout z důvodu kolize na své straně. S ohledem na tuto skutečnost bylo rozhodováno o odvolání toliko jednoho člena dozorčí rady, a tedy předseda valné hromady přednesl návrh změn v orgánu dozorčí rady Společnosti: Valná hromada Společnosti odvolává dosavadního člena dozorčí rady Společnosti Ing. Romana Vybírala, nar. 20. července 1966, Kuřim, Vontská 1449/5, PSČ Valná hromada Společnosti odvolává dosavadního člena dozorčí rady Společnosti Strana 7 (celkem 11)

8 Ing. Romana Vybírala, nar. 20. července 1966, Kuřim, Vontská 1449/5, PSČ Současně předseda valné hromady Společnosti předložil návrh smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady Ing. Petru Zderadičkovou, dat. nar. 19. května 1972, Praha 3 - Žižkov, Buchovcova 1706/5, PSČ Návrh smlouvy je přílohou č.4 tohoto zápisu. Smlouva o výkonu funkce v akciové společnosti se v souladu s ustanovením 59 ZOK sjednává písemně. Smlouva o výkonu funkce je plně v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti. Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavíranou mezi Společností a novou členkou dozorčí rady Ing. Petrou Zderadičkovou, jejíž text tvoří přílohu tohoto zápisu Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavíranou mezi Společností a novou členkou dozorčí rady Ing. Petrou Zderadičkovou, jejíž text tvoří přílohu tohoto zápisu. X. Dalším bodem valné hromady Společnosti bylo odvolání člena představenstva Společnosti. Předseda valné hromady Společnosti navrhl valné hromadě změny v představenstvu Společnosti, a to ve smyslu změn stanov Společnosti. Předseda navrhl valné hromadě Společnosti změny: (i) odvolat člena představenstva Společnosti Ing. Tomáše Proška, dat. nar. 15. března 1969, Praha 8 - Libeň, Krejčího 2279/6, PSČ Předseda valné hromady přednesl návrh Valná hromada Společnosti odvolává člena představenstva Společnosti, a sice: Ing. Tomáše Proška, dat. nar. 15. března 1969, Praha 8 - Libeň, Krejčího 2279/6, PSČ Valná hromada Společnosti odvolává člena představenstva Společnosti Ing. Tomáše Proška, dat. nar. 15. března 1969, Praha 8 - Libeň, Krejčího 2279/6, PSČ Strana 8 (celkem 11)

9 Současně předseda valné hromady Společnosti předložil návrh smlouvy o výkonu funkce pro předsedu představenstva Ing. Ondřeje Švihálka, dat. nar. 17. ledna 1973, bytem Černošice, Pod Višňovkou 2131, PSČ a návrh odměnu člena představenstva Společnosti ve výši ,- Kč měsíčně. Návrh smlouvy a odměny je přílohou č.5 tohoto zápisu. Smlouva o výkonu funkce v akciové společnosti se v souladu s ustanovením 59 ZOK sjednává písemně. Smlouva o výkonu funkce je plně v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti. Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva uzavíranou mezi Společností a členem představenstva Ing. Ondřejem Švihálkem, dat. nar. 17. ledna 1973, bytem Černošice, Pod Višňovkou 2131, PSČ a dále schvaluje odměnu člena představenstva Společnosti uvedenou v textu smlouvy o výkonu funkce, která činí ,- Kč měsíčně Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva uzavíranou mezi Společností a členem představenstva Ing. Ondřejem Švihálkem, dat. nar. 17. ledna 1973, bytem Černošice, Pod Višňovkou 2131, PSČ a dále schvaluje odměnu člena představenstva Společnosti uvedenou v textu smlouvy o výkonu funkce, která činí ,- Kč měsíčně. XI. Dalším bodem valné hromady Společnosti bylo odvolání člena představenstva Společnosti. Předseda valné hromady Společnosti uvedl další bod valné hromady Společnosti. Z důvodu utlumení činnosti a ekonomických výsledků již Společnost nemá dále zájem obchodovat s akciemi Společnosti na neregulovaném trhu NewConnect organizovaném Varšavskou burzou cenných papírů (v polském jazyce: Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) se sídlem Polská republika, Varšava, Ksiaźeca 4, PSČ (dále jen Varšavská burza ). Předseda valné hromady Společnosti předložil valné hromadě návrh: Valná hromada Společnosti vyslovuje souhlas s ukončením obchodování akcií Společnosti na neregulovaném trhu NewConnect organizovaném Varšavskou burzou cenných papírů (v polském jazyce: Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) se sídlem Polská republika, Varšava, Ksiaźeca 4, PSČ Valná hromada v této souvislosti pověřuje představenstvo Společnosti k provedení veškerých nezbytných úkonů. Strana 9 (celkem 11)

10 Valná hromada Společnosti vyslovuje souhlas s ukončením obchodování akcií Společnosti na neregulovaném trhu NewConnect organizovaném Varšavskou burzou cenných papírů (v polském jazyce: Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) se sídlem Polská republika, Varšava, Ksiaźeca 4, PSČ Valná hromada v této souvislosti pověřuje představenstvo Společnosti k provedení veškerých nezbytných úkonů. XII. Dalším bodem valné hromady Společnosti bylo oznámení záměru zrušení Společnosti s likvidací po realizaci prodeje závodu. Předsedou valné hromady bylo konstatováno, že vzhledem k ekonomické situaci Společnosti, jakož i s ohledem na prodej závodu Společnosti se za účelem vypořádání zbývajícího jmění Společnosti jeví jako nejefektivnější řešení vstup Společnosti do likvidace a její následný zánik. Předseda valné hromady Společnosti předložil valné hromadě návrh: Valná hromada byla informována o záměru přijmout po realizaci prodeje závodu Společnosti rozhodnutí ve smyslu ustanovení 421 odst. 2 písm. j) ZOK o zrušení Společnosti s likvidací. Valná hromada byla informována o záměru přijmout po realizaci prodeje závodu Společnosti rozhodnutí ve smyslu ustanovení 421 odst. 2 písm. j) ZOK o zrušení Společnosti s likvidací. XIII. Předseda valné hromady Společnosti konstatoval, že program valné hromady je vyčerpán. Vyzval přítomné akcionáře, aby se vyjádřili, zda- li mají návrhy na doplnění či případně připomínky k zasedání valné hromady. Strana 10 (celkem 11)

11 Žádný akcionář neměl dalších návrhů ani připomínek. Předseda valné hromady Společnosti tedy poděkoval všem přítomným za účast a jednání valné hromady ve 17:10 hodin ukončil. Přílohou tohoto zápisu jsou: 1. Listina přítomných na valné hromadě 2. Listina dalších osob přítomných na valné hromadě 3. Pořad jednání valné hromady 4. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady 5. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Zápis vyhotoven v Praze dne Ing. Ondřej Švihálek Ing. Petra Zderadičková předseda valné hromady zapisovatelka Ing. Jana Vohralíková Mgr. Michal Hanzlík ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu... Ing. Roman Vybíral osoba pověřená sčítáním hlasů Strana 11 (celkem 11)

Oznámený pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.

Oznámený pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady. ZÁPIS z jednání řádné valné hromady společnosti s obchodní firmou ALMET, a.s. se sídlem Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové, IČ: 465 05 156, konané dne 21. května 2014 od 13:00 hodin v sídle společnosti

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo společnosti Jáchymov Property Management a. s. IČ: 453 59 229, se sídlem: Praha, Hvožďanská 2053/3, PSČ 148 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s. IČ 25612760, se sídlem Tovární 2009, 686 02 Staré Město, zapsané v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 3216 (dále jen Společnost

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Arca Capital Global Equity, investiční fond, a.s. IČ: 02236842, se sídlem Doudlebská 1699/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo společnosti Travel Service, a.s. sídlem Praha 6, K Letišti 1068/30, PSČ 160 08, IČO 25663135, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014

Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014 Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014 Věc: Pozvánka na řádnou valnou hromadu akciové společnosti DCIT, a.s. Představenstvo společnosti DCIT, a.s., se sídlem Praha 10, Vršovice,

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více

INC, a.s. Představenstvo společnosti. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

INC, a.s. Představenstvo společnosti. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 21. září 2015 od

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

Barrandov Televizní Studio a.s. / Kříženeckého náměstí 322/ 152 00 Praha 5 / IČ: 41693311 / DIČ: CZ41693311 POZVÁNKA

Barrandov Televizní Studio a.s. / Kříženeckého náměstí 322/ 152 00 Praha 5 / IČ: 41693311 / DIČ: CZ41693311 POZVÁNKA POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Barrandov Televizní Studio a.s. se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ: 150 00 IČ: 416 93 311 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., IČ 45273448, se sídlem Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 542/16, PSČ 170 04, zapsaná v obchodním

Více

V Praze dne 10. 02. 2014 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

V Praze dne 10. 02. 2014 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU V Praze dne 10. 02. 2014 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s., se sídlem Praha 3, Seifertova 327/85, PSČ 130 00, IČ: 27408256, zapsané v obchodním rejstříku

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti SOTIO a.s.

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti SOTIO a.s. POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti SOTIO a.s. se sídlem v Praze 7, Jankovcova 1518/2, PSČ: 170 00, IČ: 246 62 623 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v

Více

S T A N O V Y akciové společnosti icom Vision Holding, a.s.

S T A N O V Y akciové společnosti icom Vision Holding, a.s. S T A N O V Y akciové společnosti icom Vision Holding, a.s. přijaté ve smyslu ustanovení 8 a 250 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK ) Článek 1 Zakladatelé,

Více

S T A N O V Y akciové společnosti icom Vision Holding, a.s.

S T A N O V Y akciové společnosti icom Vision Holding, a.s. S T A N O V Y akciové společnosti icom Vision Holding, a.s. přijaté ve smyslu ustanovení 8 a 250 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK ) Článek 1 Zakladatelé,

Více

ZÁPIS O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

ZÁPIS O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY ZÁPIS O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Zápis o konání řádné valné hromady obchodní společnosti ROZHODČÍ A SPRÁVNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČO 274 00 531, se sídlem Praha 1 Malá Strana, Hellichova 458/1, PSČ 118

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II.

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II. Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s I. Založení akciové společnosti Článek 1 Obchodní společnost AGRO NAČEŠICE a.s. se sídlem Načešice 3, 538 03 Heřmanův Městec, okres Chrudim (dále jen společnost)

Více

P Ř E D S T A V E N S T V O

P Ř E D S T A V E N S T V O P Ř E D S T A V E N S T V O Zemědělské zásobování Plzeň a.s., IČ: 49788221, K Cementárně 535, 331 51 Kaznějov zaps. v OR Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 371 (dále jen Společnost ) s v o l á v

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU společnosti Rizzo Associates Czech, a. s. tímto svolává

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU společnosti Rizzo Associates Czech, a. s. tímto svolává POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU společnosti Rizzo Associates Czech, a. s. Představenstvo akciové společnosti Rizzo Associates Czech, a. s., se sídlem Plzeň, Vejprnická č. 56, PSČ 318 00, IČO: 453 53 409, zapsané

Více

Program jednání valné hromady:

Program jednání valné hromady: OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Rašelina a.s. se sídlem Soběslav, Na Pískách 488, PSČ 392 01, okres Tábor zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

V Praze dne 13.5.2014. Mgr. Lucie Ticháčková předseda představenstva

V Praze dne 13.5.2014. Mgr. Lucie Ticháčková předseda představenstva Představenstvo společnosti Energold a.s. se sídlem Praha 1, Krakovská 1307/22, PSČ 110 00, IČO:24136646, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. 17328 (dále jako společnost

Více

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ Představenstvo společnosti DPÚK a.s. se sídlem Praha 5, Lumiérů č.p.181 č.or.41, PSČ 152 00 IČO: 25497961 zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložka 9614, (dále jen Společnost

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Vsacko Hovězí a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Vsacko Hovězí a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Vsacko Hovězí a.s. Představenstvo společnosti Vsacko Hovězí a.s., se sídlem Janová 266, PSČ 755 01, IČ: 253 66 734, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Bod 6. pořadu jednání Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013.

Bod 6. pořadu jednání Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013. Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 18. června 2014

Více

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost )

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI. KARBONIA KLADNO, a.s.

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI. KARBONIA KLADNO, a.s. POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI KARBONIA KLADNO, a.s. Představenstvo obchodní společnosti KARBONIA KLADNO, a.s., IČ: 46356878, se sídlem Kladno, Suchardova 434, PSČ 272 01, zapsané v obchodním

Více